– İçindekiler –
Delail’ül Hayrat
Pazartesi ............................................. 1 - 50
Salı ..................................................... 50 - 68
Çarșamba ......................................... 69 - 89
Perșembe ......................................... 90 - 107
Cuma ............................................... 108 - 129
Cumartesi ....................................... 130 - 149
Pazar ................................................ 150 - 169
– PAZARTESİ –
Niyet:
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdu lillahi Rabbil‘alemin.
Vesselatu vesselamu ala Seyyidina Muhammedin Hatemil-Enbiyai vel Murselin ve ala alihi
ve sahbihi-ecmain
Estağfiyrullah, Estağfiyrullah,
Estağfiyrullah ya Rabbel arşil Aziym
Estağfiyrullah ya Rabbel arşil Kerim
Estağfiyrullah ya Rabbelalemin.
O ki, Habibtir!
O Habibin şanı ne yücedir!
Onu sever, Onu överim.
O, yaratılmışlar içinde anılmaya ve övülmeye en layık olandır.
En güzel Salatlar Onadır.
Ya Rabbi, izin ver bizim de her nefeste zikrimiz Ondan, fikrimiz Ondan, işimiz Ondan
olsun.
Onun şanı ne yücedir!
O ki, el Hayyu la Yemut`tur!
Asla ölmeyen ebedi diri olandır.
Onunla olanlar da asla ölmezler.
Ya Rabbi bizleri Habibinin ahlakı ile ahlaklandır.
Beni, ana-babamı, kardeşlerimi, ailemi ve çocuklarımı, ecdadımı ve zürriyetimi dünya ve
ahirette salihlerden ve saidlerden sıddıklardan yaz.
Dünya ve ahirette yüzümüz ak, akibetimiz güzel, şerefimiz yüce olsun.
Şefaat ya Resulallah, meded ya Sahib ul Zaman!
Destur ya Seyyidi!
El Hayyu la Yemut:
Levlake Levlak lema halaktul eflak...
İnneke Mansur. ..
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinnin-nebiyyiz zahidi resulil melikis samedil
vahidi sallallahu aleyhi vesseleme salaten daimeten ila muntehel ebedi bilen kıtain vela
nefadin salaten tuncina bihamin harri cehenneme ve bi’sel mihad.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin- ummiyyi ve ala alihi ve sellim. Salaten layuhsa lehu adedun vela yuaddu leha meded.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin salaten tukrimu biha mesvahu ve tubelligu
biha yevmel kıyameti mineşşefaati rıza.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyyil asilis seyyidin nebilillezi ca e
bilvahyi vettenzili ve evdahe beyanet te’vıli vecae-ehul eminu Seyyiduna Cibrilu aleyhisselamu bil kerameti vettafdili ve esra bihil melikul celilu fil leylil behimittavili fekeşe felehu
an a’lel melekuti ve erahu senael ceberut. Ve nazaraila kudretil hayyid daaimil bakıllezi la
yemut. Sallallahu aleyhi ve selleme salaten makruneten bilcemali vel husni vel kemali vel
hayri vel ifdal.
5
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adedel
aktar.
Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali SeyyidunaMuhammedin adede verakıl
eşcar.
Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede zebedil
bihar.
Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adedel enhar.
Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede remlis sahara vel gıfar.
Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede sıklil cibali
vel ahcar.
Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ehlil cenneti ve ehlin nar.
Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adedel ebrari vel
tuccar.
Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma yahtelifu bihil leylu ven nehar.
Vece’al allahumme salatena aleyhi hicaben min azabinnari Ve sebeben li ibahati daril
karari inneke entel azizul gaffar.
Ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihit tayyibine ve zurriyetihil mubarekine ve sahabetihil ekremike ve ezvacihi ummehatil mu’minine salaten mevsuleten tetereddedu ila yevmiddin.
Allahumme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekremi men ezlame aleyhil leylu ve eşraka aleyhinnehar.
Allahumme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekremi men ezlame aleyhil leylu ve eşraka aleyhinnehar.
Allahumme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekremi men ezlame aleyhil leylu ve eşraka aleyhinnehar.
Allahumme ya zelmennillezi la yukafeem-tinanuhu vet tavlillezi la yu- cazain’ amuhu ve
ihsanu.
Nes’eluke bike ve la nes’eluke bi ehadin gayrike en tutlika elsinetena indes sual. Ve tuveffiykana li salihil a’mal. Ve tece’alena minel aminine yevmer recfiy vez zelazili ya zel izzeti
vel celal. Es’eluke ya nuren nuri kablel ezmineti vedduhur. Entel baki bila zeval. El ganiyyu
bila misal. El kuddusut tahirul aliyyul kahirullezi la yuhitu bihi mekanun vela yeştemilu
aleyhi zaman. Es’eluke bi esmaikel husna kulliha ve bi a’zami esmaike ileyke ve eşrefiyha
indeke menzile ve eczeliha indeke sevab.
Ve esreiha minke icaba. Ve bismikel mahzunil meknunil celilil ecellil kebiril ekberil azimil
azamillezi tuhibbuhu ve terda ammen deake bihi ve testecibu lehu duae.
Es’elukellahumme bila ilahe illa entel hannan ul mennanu bediussemavatı vel ardi zulcelali vel ikram.
Alimul gaybi veş şehadetil kebirul muteal.
Ve es’eluke bismikel azimil azamillezi iza duite bihi ecebte ve iza suilte bihi a’tayt.
Ve es’eluke bismikellezi yezillu li azametihil uzamaau vel muluku vessibau vel hevaammu
ve kullu şey’in halaktehu ya Allahu yarabbi-estecib da’veti ya men lehul izzetu vel ceberut. Ya zelmulki vel melekut. Ya men huve hayyun layemut.
Subhaneke rabbi ma azame şaneke ve erfaa mekaneke ente Rabbi ya mutekaddisen fiy
ceberutihi ileyke ergabu ve iyyake erhab.
Ya Azimu ya Kebir ya Cebbaru ya Kadiru ya Kaviyyu tebarekte ya Azimu tealeyte ya Alimu
6
subhaneke ya Azimu subhaneke ya Celil.
Es’eluke bismikel azimuttammil kebiri en la tusallita aleyna cebbaren aniden. Vela
şeytanen meriden vela insanen hasuden vela zaifen min halkık. Vela şediden vela barren
vela faciren vela abiden vela anide.
Allahumme inni es’eluke feinni eşhe’du enneke entellahullezi la ilahe illa entel Vahidul
Ehadus Samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu kufuven ehad.
Ya huve ya men la huve illa hu ya men la ilahe illa hu
ya Ezeliyyu ya Ebediyyu ya Dehriyyu ya deymumiyyu ya menhuvel hayyullezi la yemut.
Ya Ílahena ve ilahe kulli şey’in ilahen vahiden la ilahe illa ent.
Allahumme fatiressemavati vel ardı alimel gaybi veşşehadetir Rahmaner Rahimel Hayyel
Kayyumed Deyyanel Hannanel Mennanel Baisel Varise Zel Celali vel Íkram.
Kulubul halaaiki bi yedike nevasihim ileyke fe ente tezraul hayre fiy kulibihim ve temhuş
şerre iza şi’te minhum.
Fe es’elukellahumme en temhu ve min kalbi kulli şey’in tekrehuhu ve en tahşuve kalbi min
haşyetike ve ma’rifetike ve rehbetike verragbete fiy ma indeke vel emni vel afiyye. Va’tıf
aleyna birrahmeti velbereketi minke ve elhimnessavabe vel hikme. Fenes e’lukellahumme
ilmel haaifiyne ve inabetel muhbitine ve ihlasalmukınine ve şukres sabirine ve tevbete
sıddıkiyn.
Ve nes’elukellahumme binuri vechikellezi melee erkane arşike en tezrea fiy kalbi marifeteke hatta arifeke hakka marifetike kema yenbegi en turefe bih.
Ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin hatemin Nebiyyine ve imamil murseline ve ala
alihi ve sahbihi ve selleme teslimen velhamdu lillahi rabbil alemin.
Allahummağfirli muellifiyhi verhamhu vecalhu minel mahşurine fiy zumretin nebiyyine
vessiddikiyne veşşuhedaai ves salihine bi fadlike ya Rahman.
Vağfirillahum li musahhihihi abdike yusuf bin Muhammedil muznibil hadii zaifiy ve ente
tube aleyhi inneke gafururrahim. Allahumme amin ya Rabbel alemin.
İmam Muhammed b. Suleyman el Cezuli hazretlerinin ruhuna el Fatiha!
Bismillahirrahmanirrahim
Allahummeşrah bissalati aleyhi sudurena.
Ve yessir biha umurena. Ve ferricbiha humumena. Vekşif biha gumumena. Vagfir biha
zunubena.
Vakdi biha duyunena. Ve eslih biha ahvalena.
Ve bellig biha amalena. Ve takabbel biha tevbetena.
Vagsil biha havbetena. Vensur biha huccetena.
Ve tahhir biha el sinetena. Ve anis biha vahşetena.
Verham biha gurbetena. Vece’alha nuren beyne eydina ve min halfiyna ve an eymanina ve
an şemailina. Ve min fevkine ve min tahtiha. Ve fil hayatina ve mevtina ve fil kuburina ve
haşrina ve neşrina. Ve zillen yevmel kıyameti ala ruusina. Ve sakkıl biha mevazine hasenatina.
Ve edim berekatiha aleyna hatta nelka nebiyyena ve Seyyiduna Muhammeden sallallahu
aleyhi ve sellem.
Ve nahnu aminune mutmeinnune ferihune mustebşirune.
7
Ve la tuferrik beynena ve beynehu hatta tudhilena mudhalehu ve teviyena ila civarihil
kerimi maallezine en’amte aleyhim minennebiyyine ves sıddıkıyne veşşuhedai vessalihine
ve hasune ulaike refiyka.
Allahumme inna amenna bihi sallallahu aleyhi ve selleme ve lem nerehu femetti’nellahum
me fiyddareyni biru’yetih.
Ve sebbit kulubena ala mahabbetih. Vesta’milna ala sunnetih. Ve teveffena ala milletih.
Vahşurna fiy zumretihin naciyeti ve hizbihil muflihin. Venfeana bimen tavet aleyhi kulubuna min mehabbetihi sallallahu aleyhi ve selleme yevme la cede ve la male ve la benine
ve evridna havzahul esfa. Veskına bike’ sihil evfa. Ve yessir aleyna ziyarete haremike ve
haremihi min kabli en tumitena. Ve edim aleynel ikamete bi haremike ve haremihi sallallahu aleyhi vesselleme ila en neteveffa.
Allahumme inna nesteşfiyu bihi ileyke iz huve evcehuş şufeai ileyke. Ve nuksimu bihi aleyke iz huve azamu men uksime bihakkıhi aleyk. Ve netevesselu bihi ileyke iz huve ekrabul
vesaili ileyk. Neşku ileyke yarabbi kasvete kulubina ve kesrete zunubina ve tule amalina ve
fesade amalina.
Ve tekasulena anittaati ve hucumena alel muhalefat. Feni’mel muşteka ileyhi ente yarabbi bike nestansıru ala a’daina ve enfusina fansuma ve ala fazlike netevekkelu fiysalahina.
Fela tekilna ila gayrike ya Rabbena. Ve ila cenabı resulike sallallahu aleyhi ve selleme nentesibu fela tubidna. Ve bibabike nakı fufela tatrudna. Ve iyyake nes’elu fela tuheyyibna.
Allahummerham tazarruana.
Ve amin havfena. Ve tekabbel amalena. Ve eslih ahvalena ve ce’al bitaatikeştigalena. Ve
ilel hayri mealena. Ve hakkık biziyadeti amalena. Vahtim bissaadeti acelena. Haza zulluna
zahirun beyne yedeyk. Ve haluna la yahfa aleyk. Emertena feterekna ve neheytena fertekebna.
Ve la yeseuna illa afvuke. Fa’fu anna ya hayre memul in ve ekreme mes’uline inneke Afuvvun Raufun Rahimun.
Ya erhamerrahimine. Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve
selleme teslimen Velhamdulillahi Rabbil Alemin. Ve huve hasbuna ve ni’mel vekil. Ve la
havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil - azim.
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillahi Rabbilalemin, Hasbiyallahu Venimelvekil, Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim.
Allahumme inni ebrau min havli ve min kuvveti ila havlike ve kuvvetike, Allahumme inni
etekarrebu ileyke bisselati ala Seyyiduna Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulike
Seyyidil Murselin Sellallahu teala ve selleme aleyhi ve aleyhim ecmaın.
Imtisalen li emrike vetesdikan lehu ve muhabbeten fiyhi ve şevkan ileyhi ve tazimen li
kadrihi ve li kevnihi.
Ehlen li zalike, Fetakabbelahu minni bifadtlike vecalni min ibadikes’salihin, ve vaffikni li
kıraatika ala devami bicahihi indeke, ve Sallahu ala Seyyiduna Muhammedin ve alihi ve
sahbihi ecmain, Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim, Estağfirullahel Azim, Subhanallahi velhamdulillahi, Subhanallahi Velhamdulillahi, Subhanallahu velhamdulillahi,
Hasbiye Allahu venimel vekil, Hasbiyellahu ve nimel vekil, Hasbiye İlahi ve nimel vekil, Ve
nimel mevla. Ve nimen-nasir.
8
Önce Euzu Besmele çekerek Başlarız. Sonra Üc İhlas Okuruz. Yine Arkasından Felak Suresini Okuruz. Yine Arkasından Nas Suresini Okuruz. Sonundada Fatihayı Şerifi Okuruz.
Sonra 11 kere Subhanallahi velhamdu lillahi ve lailahe illallahu vallahu ekber ve la havle ve
la kuvvete illa billahil aliyyil azim der.
yedi kere:
“Hasbiyallahu ve ni’mel vekil diyerek “Euzubillahimenişşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim” deriz.
ESMA UL HUSNA
ALLAH (c.c.), er-Rahman (c.c.), er-Rahim (c.c.),
el-Melik (c.c.), el-Kuddus (c.c.), es-Selam (c.c.),
el-Mumin(c.c.), el-Muheymin (c.c.), el-Aziz (c.c.),
el-Cebbar(c.c.), el-Mutekebbir (c.c.), el-Halik (c.c.),
el-Bari(c.c.), el-Musavvir (c.c.), el-Gaffar (c.c.),
el-Kahhar(c.c.), el-Vehhab (c.c.), er-Rezzak (c.c.),
el-Fettah (c.c.), el-Alim (c.c.), el-Kabid (c.c.),
el-Basit(c.c.), er-Rafiy(c.c.), el-Muiz (c.c.),
el-Muzill (c.c.), es-Semi (c.c.), el-Basir(c.c.),
el-Hakem (c.c.), el-Adil(c.c.), el-Latif (c.c.),
el-Habir (c.c.), el-Halim (c.c.), el-Azim (c.c.),
el-Gafur (c.c.), eş-Şekur (c.c.), el-Aliyy (c.c.),
el-Kebir (c.c.), el-Hafiyz (c.c.), el-Mukit (c.c.),
el-Hasib (c.c.), el-Celil (c.c.), el-Kerim (c.c.),
er-Rakib (c.c.), el-Mucib (c.c.), el-Vasi(c.c.),
el-Hakim (c.c.), el-Vedud (c.c.), el-Mecid (c.c.),
el-Bais (c.c.), eş-Şehid (c.c.), el-Hakk (c.c.),
el-Vekil (c.c.), el-Kaviyy (c.c.), el-Metin (c.c.),
el-Veliyy (c.c.), el-Hamid (c.c.), el-Muhsi (c.c.),
el-Mubdi (c.c.), el-Muid (c.c.), el-Muhyi (c.c.),
el-Mumit (c.c.), el-Hayy (c.c.), el-Kayyum (c.c.),
el-Vacid (c.c.), el-Macid (c.c.), el-Vahid (c.c.),
el Ehad (c.c.), es-Samed (c.c.), el-Kadir (c.c.),
el-Muktedir (c.c.), el-Mukaddim (c.c.),
el-Muahhir (c.c.), el-Evvel (c.c.), el-Ahir (c.c.),
ez-Zahir (c.c.), el-Batin (c.c.), el-Vali (c.c.),
el-Muteali (c.c.), el-Berr (c.c.), et-Tevvab (c.c.)
el-Muntekim (c.c.), el-Afuvv (c.c.), er-Rauf (c.c.)
Malik ul Mulk (c.c.), Zul Celal Vel İkram (c.c.),
el- Muksit (c.c.), el-Cami (c.c.), el-Gani (c.c.),
el-Muğni (c.c.), el-Muti (c.c.), el-Mani (c.c.),
ed-Darr (c.c.), en- Nafiy (c.c.), en-Nur (c.c.),
el-Hadi (c.c.), el-Bedi (c.c.), el-Baki (c.c.),
el-Varis (c.c.), er-Reşid (c.c.), es-Sabur(c.c.)
Bismillahirrahmanirrahim
Allahumme salli ala ruhi Seyyiduna Muhammedin fil ervahi. Allahumme salli ala cesedi
Seyyiduna Muhammedin fil eczadi. Allahumme salli ala gabri Seyyiduna Muhammedin
fil guburi. Allahumme ebli ruhe Seyyiduna Muhammedin minni tehiyyeten ve selama.
Allahumme Salli ve Sellim ve Barik Ala men ismihu Seyyiduna Muhammed (s.a.v.). Alla9
humme Salli ve Sellim ve Barik ala men ismihu Seyyiduna Ahmed (s.a.v.). Allahumme Salli
ve Sellim ve Barik ala men ismihu seyyidine Hamid (s.a.v.).
Seyyiduna Mahmud(s.a.v.), Seyyiduna Ahyed(s.a.v.),
Seyyiduna Vahid(s.a.v.), SeyyidunaMah(s.a.v.),
Seyyiduna Haşir (s.a.v.), Seyyiduna Akıb(s.a.v.),
Seyyiduna Taha(s.a.v.), Seyyiduna Yasin(s.a.v.),
Seyyiduna Tahir (s.a.v.), Seyyiduna Mutahhar (s.a.v.),
Seyyiduna Tayyib(s.a.v.), Seyyiduna Seyyid (s.a.v.),
Seyyiduna Resul (s.a.v.), Seyyiduna Nebiyy (s.a.v.),
Seyyiduna Resulur rahmeh (s.a.v.), Seyyiduna Kayyim (s.a.v.), Seyyiduna Cami’ (s.a.v.),
Seyyiduna Muktef (s.a.v.), Seyyiduna Resulul Melahim (s.a.v.),
SeyyidunaResulur Rahah (s.a.v.), Seyyiduna Kamil (s.a.v.), Seyyiduna İklil (s.a.v.), Seyyiduna
Muddessir (s.a.v.), Seyyiduna Muzzemmil(s.a.v.), Seyyiduna Abdullah(s.a.v.), Seyyiduna
Habibullah (s.a.v.),
Seyyiduna Safiyyullah(s.a.v.), Seyyiduna Neciyyullah (s.a.v.), Seyyiduna Kelimullah (s.a.v.),
Seyyiduna Hatemul Enbiya (s.a.v.), Seyyiduna Hatemur Rusul(s.a.v.), Seyyiduna Muhyin
(s.a.v.), Seyyiduna Muneccin (s.a.v.),
Seyyiduna Muzekkir (s.a.v.), Seyyiduna Nasirn(s.a.v.),
Seyyiduna Mansur (s.a.v.), Seyyiduna Nebiyyur Rahme (s.a.v.), Seyyiduna Nebiyyit Tevbeh
(s.a.v.), Seyyiduna Harisun Aleykum (s.a.v.), Seyyiduna Malumun (s.a.v.),
Seyyiduna Şehirh (s.a.v.), Seyyiduna Şahid (s.a.v.),
Seyyiduna Şehid (s.a.v.), Seyyiduna Meşhud (s.a.v.),
Seyyiduna Beşir (s.a.v.), Seyyiduna Mubeşşir (s.a.v.),
Seyyiduna Nezir (s.a.v.), Seyyiduna Munzir (s.a.v.),
Seyyiduna Nur (s.a.v.), Seyyiduna Sirac (s.a.v.),
Seyyiduna Musbah (s.a.v.), Seyyiduna Huden (s.a.v.), Seyyiduna Muhdi (s.a.v.), Seyyiduna
Munir (s.a.v.),
Seyyiduna Dain(s.a.v.), Seyyiduna Hafiyy (s.a.v.),
Seyyiduna Afuvv(s.a.v.), Seyyiduna Veliyy (s.a.v.),
Seyyiduna Hakk(s.a.v.), Seyyiduna Kaviyy (s.a.v.),
Seyyiduna Emin(s.a.v.), Seyyiduna Me’men (s.a.v.),
Seyyiduna Kerim(s.a.v.), Seyyiduna Mukerrem (s.a.v.),
Seyyiduna Mekin (s.a.v.), Seyyiduna Metin ( s.a.v.),
Seyyiduna Mubin (s.a.v.), Seyyiduna Muemmil (s.a.v.),
Seyyiduna Vesulun (s.a.v.), Seyyiduna Zu kuvvetin (s.a.v.),
Seyyiduna Zu Hurmet (s.a.v.), Seyyiduna Zu Mekanet (s.a.v.), Seyyiduna Zu İzz (s.a.v.),
Seyyiduna Zu Fadl (s.a.v.), Seyyiduna Muta (s.a.v.), Seyyiduna Muti (s.a.v.),
Seyyiduna Kademu Sıdk(s.a.v.), Seyyiduna Rahmet (s.a.v.), Seyyiduna Buşra (s.a.v.), Seyyiduna Gavs (s.a.v.),
Seyyiduna Gays (s.a.v.), Seyyiduna Gıyasun (s.a.v.),
Seyyiduna Ni’metullahi (s.a.v.), Seyyiduna Hediyetullah (s.a.v.), Seyyiduna Urvetun vuska
s.a.v.
Seyyiduna Sıratullah (s.a.v.), Seyyiduna Sıratun Mustakıym (s.a.v.), Seyyiduna Zikrullah(s.
a.v.),
Seyyiduna Seyfullah (s.a.v.), Seyyiduna Hizbullah (s.a.v.),
Seyyiduna En Necmus Sakıb (s.a.v.), Seyyiduna Mustafa (s.a.v.), Seyyiduna Mucteba
(s.a.v.), Seyyiduna Muntek (s.a.v.), Seyyiduna Ummiyy (s.a.v.), Seyyiduna Muhtar (s.a.v.),
SeyyidunaEcir (s.a.v.), Seyyiduna Cebbar (s.a.v.),
Seyyiduna Ebul Kasım (s.a.v.), Seyyiduna Ebut Tahiri (s.a.v.), Seyyiduna Ebut Tayyibi
(s.a.v.), Seyyiduna Ebu İbrahime (s.a.v.), Seyyiduna Muşeffe (s.a.v.), Seyyiduna Şefiy
10
(s.a.v.), Seyyiduna Salih (s.a.v.), Seyyiduna Muslıh (s.a.v.), Seyyiduna Muheymin (s.a.v.),
Seyyiduna Sadık (s.a.v.), Seyyiduna Musaddık (s.a.v.), Seyyiduna Sıdk (s.a.v.), Seyyiduna
Seyyidul Murselin (s.a.v.), Seyyiduna İmamul-Muttakıyn (s.a.v.), Seyyiduna Kaaidil Gırrul
Muhaccelin (s.a.v.), Seyyiduna el-Muhaccilin (s.a.v.),
Seyyiduna Halilur Rahman (s.a.v.), Seyyiduna Berr (s.a.v.), Seyyiduna Meberr (s.a.v.), Seyyiduna Vecih (s.a.v.), Seyyiduna Nasih (s.a.v.), Seyyiduna Nasıh (s.a.v.),
Seyyiduna Vekil (s.a.v.), Seyyiduna Mutevvekkil(s.a.v.),
Seyyiduna Kefil (s.a.v.), Seyyiduna Şefik (s.a.v.), Seyyiduna Mukimus Sunnet (s.a.v.), Seyyiduna Mukaddes (s.a.v.), Seyyiduna RuhulKuds (s.a.v.), Seyyiduna Ruhul Hakku (s.a.v.),
Seyyiduna Ruhul Kıstı (s.a.v.), Seyyiduna Kafiyn (s.a.v.), Seyyiduna Muktefiy (s.a.v.), Seyyiduna Balig (s.a.v.), Seyyiduna Mubellig (s.a.v.), Seyyiduna Şafiy (s.a.v.), Seyyiduna Vasil
(s.a.v.), Seyyiduna Mevsul (s.a.v.),
Seyyiduna Sabık (s.a.v.), Seyyiduna Saik (s.a.v.),
Seyyiduna Had (s.a.v.), Seyyiduna Muhdi (s.a.v.),
Seyyiduna Mukaddem (s.a.v.), Seyyiduna Aziz (s.a.v.),
Seyyiduna Fadıl (s.a.v.), Seyyiduna Mufaddal (s.a.v.),
Seyyiduna Fatih (s.a.v.), Seyyiduna Miftah (s.a.v.),
Seyyiduna Mıftahr Rahmeti (s.a.v.), Seyyiduna Muftahul Cennet (s.a.v.), Seyyiduna Alemul
İman (s.a.v.),
Seyyiduna Alemul Yakin (s.a.v.), Seyyiduna Delilul Hayrat (s.a.v.), Seyyiduna Musahhihul
Hasenat (s.a.v.),
Seyyiduna Mukilul Aserat (s.a.v.), Seyyiduna Sufuhun Anizzellat (s.a.v.), Seyyiduna Sahilus
Şefaat (s.a.v.),
Seyyiduna Sahibul Makam (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Kadem (s.a.v.), Seyyiduna Mahsusun
Bilizzi (s.a.v.),
Seyyiduna Mahsusun Bilmecid (s.a.v.), Seyyiduna Mahsusun Bişşeref (s.a.v.), Seyyiduna
Sahibul Vesilet (s.a.v.), Seyyiduna Sahibus Seyf (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Fazilei (s.a.v.),
Seyyidina Sahibul İzar (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Huccet (s.a.v.), Seyyiduna Sahibus
Sultan (s.a.v.), Seyyiduna Sahibur Rida (s.a.v.), Seyyiduna Sahibud Derecetir Refiati(s.
a.v.), Seyyiduna Sahibu’t Taci (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Miğferi (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul
Livai (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Mi’raci (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Kadibi (s.a.v.), Seyyiduna
Sahibul Burak (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Hatem (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Alamet (s.a.v.),
Seyyiduna Sahibul Burhan (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Beyan (s.a.v.), Seyyiduna Fasihul Lisan (s.a.v.), Seyyiduna Mutahharul Cenan (s.a.v.), Seyyiduna Rauf (s.a.v.), Seyyiduna Rahim
(s.a.v.), Seyyiduna Uzunu Hayr (s.a.v.), Seyyiduna Sahıhul İslam (s.a.v.), Seyyiduna Seyyidul
Kevneyn (s.a.v.), Seyyiduna Aynun Naim(s.a.v.), Seyyiduna Aynul Gırr (s.a.v.), Seyyiduna
Sa’dullah (s.a.v.), Seyyiduna Sa’dul Halk (s.a.v.), Seyyiduna Hatibul Umem (s.a.v.), Seyyiduna Rafiyur Ruteb (s.a.v.), Seyyiduna İzzul arab (s.a.v.), Seyyiduna Sahibul Ferec (s.a.v.).
Sallallahu aleyhi ve ala alihi Allahumme ya Rabbi bicahi Nebiyyikel Mustafa ve resulukel
Seyyiduna Murtaza (s.a.v.)
Seyyiduna Tahir kulubena min kulli vasfiyn yubaiduna an muşahadetike ve muhabbetike
ve emmitna ala sunnetihi vel cemaati veş şevki ila ligaike ya Zel-Celali vel-Íkram ve sellallahu ala Seyyiduna ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellim teslima.
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdulillahi rabbil alemin. Ve hasbiyallahu ni’mel vekil. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym. Allahumme inni ebreu ileyke min havli ve kuvveti ila havlike ve kuvvetike.
Allahumme inni neveytu bisselati alen nebiyyi sallallahu aleyhi vesellem, imtisale bi emrike ve tasdiken li nebiyyike Seyyiduna Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem ve mehab11
beten fiyhi ve şevken ileyhi ve tazimen li kadrihi
ve li kevnihi ehlen li zalike, fetekabbelha minni bi fadlike ve ihsanike ve ezil hicabel gafleti
an kalbi vec anni min ibadikes salihiyn.
Allahumme sidhu şerefen ala şerefiyhillezi evleytehu. Ve izzen ala izzihillezi adeytehu.
Ve nuren ala nurihillezi minhu halektahu. Ve ali mekamehu fiy mekametil murseliyn. Ve
derecetehu fiy derecetin nebiyyin.
Ve eseluke ridake ve ridahu ya rabbelalemiyn meal afiyyetid daimeti vel mevti alel kitabi
ves sunneti vel cemaati ve kelimeteyiş şehadeti ala tehkikiha min gayri tayirin vela tebdil.
Vağfiyrli mertekeptuhu bimennike ve fadlike. Ve cudike ve keremike ya ekremel ekremiyn
ve sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin ve alihi ve sahbihi vesellem.
Bismillahirrahmanirrahim
Sallallahu ala Seyyiduna ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem. Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyeti. Kema salleyte ala Seyyidina ibrahime ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ezvacihi ve zurriyeti.Kema barekte
ala ali Seyyiduna İbrahime ve inneke hamidun mecid.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihi kema salleyte ala Seyyiduna
İbrahime ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema
barekte ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine inneke hamidun mecid.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim. Ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecidun.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala ali Seyyiduna
Muhammed.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin abdike ve resulik.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed. Kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecidun.
Allahumme barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema
barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid.
Allahumme ve terahham ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed.
Kema terahhamte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun
mecid.
Allahumme ve tehannen ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed,
kema tahannente ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun
mecid.
Allahumme ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, kema
sallemte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, verham
Seyyiduna Muhammeden ve ale Seyyiduna Muhammedin ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, kema salleyte ve rahimte ve barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine inneke hamidun mecid.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyi ve ezvacihi ummehatil mu’minin, ve
zurriyetihi ve ehli beytihi kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid.
Allahumme barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema
12
barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid.
Allahumme dahiyel medhuvvat, ve bariel mesmukat, ve Cebbarel kulubi ala fitretiha
şakiyyiha ve saidiha, hac’al şeraife salavatike ve nevamiye berekatike ve rafete tahannunike ala Seyyiduna Muhammedin abdike ve resulik, el fatihi lima uğlika vel hatimi lima
sebeka vel mu’linil hakka bilhakkı veddamiği li cey şatil ebatil.
Kema hummile fad ta’laa biemrike bitaatike mustevfizen fiy merdatik, vaiyen li vahyik,
hafızan li ahdik, maziyeten ala nefazi emrike hatta evra kabesen li kabisin alaullahi tasilu
bi ehlihi esbabehu bihi hudiyetil kulubu ba’de havzatil fiyteni vel ismi ve ebhece mudihatil
a’lam.
Ve nairatil ahkam. Ve muniratil İslam. Fehuve eminukel memun. Ve haziun ilmikel mahzun. Ve Şehiduke yevmeddini ve baisuke ni’meten ve resulike bil hakkı rahme.
Allahummefsahlehu fiy adnike ve eczihi muzaafatil hayri min fazlike muhenneatin lehu
gayre mukedderatin min fevzi sevabikel mahluli ve cezili ataikel ma’lul.
Allahumme ali ala binain nasi binaeh, ve ekrim mesvahu ledeyk, ve nuzulehu ve etmim
lehu Nurehu ve eczihi minibti’asike lehu makbuleş şehadeti ve merdiyyel mekaleti za
mantıkin adilin ve huttetin faslin ve burhanin azim.
İnnellahe ve melaiketehu yusallune alennebiyy ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve
sellimu teslime.
Lebbeyk allahumme Rabbi ve sa’deyke salavatullahib berrir rahimi vel melaiketil mukarrebine ven nebiyyine vessıddıkıyne veşşuhedai vessalihin.
Vema sebbaha leke min şey’in ya Rabbel alemine ala Seyyidena Muhammed ibni Abdullahi hatemin nebiyyine ve Seyyidil murseline ve imamil muttekıyne ve Resuli Rabbil
alimineş şahidil beşiddai ileyke biiznikes siracil muniri aleyhis selam.
Allahummece’al salavatike ve berekatike ve rahmetike ala seyyidil murseline ve imamil
muttekıyne ve hatemin nebiyyine Seyyiduna Muhammedin ahdike ve resulike imamil
hayri ve kaa’idil hayri ve resulir rahme.
Allahum-mebashu mekamen mahmuden yağbituhu fiyhil evvelune vel ahirun.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema
salleyte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid.
Allahumme barik ala SeyyidunaMuhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema
barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zurriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ansarihi ve eşyaihi ve muhibbihi ve ummetihi
ve aleyna maahum ecmaine ya erhamer rahimin.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin adede men salla aleyhi ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede men lem yusalli aleyh, ve salli ala Seyyiduna Muhammedin kema
emertena bissalati aleyh. Ve salli aleyhi kema yuhibbu en yusallu aleyh.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin kema emertena en nusalliye aleyh.
Allahumme, salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema
huve ehluh,
Allahumme salli ala SeyyidunaMuhammedin kema tuhibbu ve terdahu leh.
Allahumme ya Rabbe Seyyiduna Muhammedin ve ale Seyyiduna Muhammedin salli ala
Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedin ve ağdi Seyyidina Muhammeden
ed derecete vel vesilete fil cenne.
13
Allahumme ya Rabbe Seyyiduna Muhammedin ve ali Seyyiduna Muhammedinin ecsi
Seyyidina Muhammeden sallallahu aleyhi ve selleme ma huve ehluh.
Allahumme salli ala ali Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin ve ala
ehli beytih.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin hatta la
yebka minessalati şey’. Verham Seyyidina Muhammeden ve ale SeyyidunaMuhammedin
hatta la yebka minerrahmeti şey’. Ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey’. Ve sellim ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin hatta la yebka minesselami şey’.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin fil evveline ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil ahirin. Ve Salli ala Seyyiduna Muhammedin fiynnebiyyine ve salli ala Seyyiduna
Muhammedin fil murselin. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin fil meleil a’la ila yevmiddin.
Allahumme a’tı Seyyidina Muhammeden el vesilete vel fazilete veşşerefe ved derecetel
kebira.
Allahumme inni amentu bi Seyyiduna Muhammedin ve lem erehu fela tahrimni fil cinani
ru’hiyetehu ver zukni sohbeteh ve teveffeni ala milletihi ve veskıni min havzihi meşreban
ve reviyyen saigan henien la nazmeu ba’dehu ebeden inneke ala kulli şey’in kadir.
Allahumme ebliğ ruhe Seyyiduna Muhammedin minni tahiyyeten ve selame. Allahumme ve kema amentu bi Seyyidina Muhammedin ve lem erehu fela tahrimni fil cinani
ru’hiyeteh.
Allahumme takabbel şefaate Muhammedinil kubra
verfa derecetehul ulya ve atihi su’lehu fil ahireti vel ula kema ateyte Seyyiduna İbrahime
ve Seyyiduna Musa.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammed, kema salleyte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahim, ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali
Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid.
Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyiduna Muhammedin nebiyyike ve resulik,
ve Seyyidunaİbrahime halilike ve safiyyyik, ve Seyyiduna Musa kelimik, ve neciyyike ve
Seyyiduna İsa ruhike ve kelimetik, ve ala cemi’i melaiketike ve resulike ve enbiyaike ve
hiyeretike min halkık, ve esfiyyaike ve hassetike ve evliyaike min ehli ardıke ve semaik, ve
sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin adede halkıhı ve rızae nefsihi ve zinete arşihi ve
midade kelimatihi ve kema huve ehluhu ve kullema zekerehuz zakirune ve afele an zikrihil
gafilune ve ala ehli beytihi ve itretihit tahirine ve selleme teslima.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ezvacihi ve zurriyatihi ve ala cemi’in
nebiyyine vel murseline vel melaiketi vel mukarrebin, ve cemiil ibadillahis salihine adede ma emtartis-semai munzubeyneteha ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede ma
enbetetil ardi munzu dehevteha. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adeden nucumi
fiyssemai feinneke ahseyteha. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede ma teneffesetil
ervahu munzu halekteha. Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin adede ma halakte ve ma
14
tahluku ve ma ehata bihi ilmuke ve ed’afe zalik.
Allahumme salli aleyhim adede halkıke ve rızaae nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike ve meblağa ilmike ve ayatik.
Allahumme salli aleyhim salaten tefuku ve tafdulu salatel musalline aleyhim minel halkı
ecmaine kefadlike ve ala cemi’il halkık.
Allahumme salli aleyhim salaten daimeten mustemirreted devami ala merril leyali vel
eyyami muttasıleted devami lenkıdae leha velensı-rame ala merril leyali vel eyyami adede
kulli vabilin vetal.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin nebiyyike ve Seyyiduna İbrahime halilike ve
ala cemi’il enbiyaike ve esfiyyaike min ehli ardıke ve semaike adede halkıke ve rızae nefsik, ve zinete arşike ve midade kelimatike ve munteha ilmike ve zinete cemi’i mahlukatike
salaten mukerrereten ebeden adede ma ahsa ilmuke ve mil’e ma ahsa ilmuke ve ad’afe
ma ahsa ilmuke salaten tezidu ve tefuku ve tafdulu salatel musalline aleyhim minelhalkı
ecmaine kefadlike ala cemi’il-halkik.
Ayağa kalk!
Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah,
Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah,
Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah.
Allahummece’alni mimmen lezime millete nebiyyike Seyyiduna Muhammedin sallallahu
aleyhi ve selleme.
Ve azzeme hurmetehu ve eazze kelimetehu ve hafıza ahdehu ve zimmetehu ve nasara
hizbehu ve da’vetehu. Ve kessere tabiihi ve firkatehu ve vafa zumretehu ve lem yuhalifu
sebilehu ve sunneteh.
Allahumme inni es’elukel istimsake bi sunnetihi. Ve euzubike minel inhirafi yamma cae
bihi.
Allahumme inni es’eluke min hayri ma saleke minhu Seyyiduna Muhammedun nebiyyuke
ve Resuluke sallallahu aleyhi ve sellem. Ve euzubike min şerri mesteazeke minhu Seyyidina Muhammedun nebiyyuke ve resuluke sallallahu aleyhi ve sellem.
Allahumme’sımni min şerril fiyteni ve afiyni min cemiil miheni ve eslih minni ma zahare ve
ma batane ve nakkı kalbi minel hikdi vel hasedi. Ve la tec’al aleyye tibaeten li ehade.
Allahumme inni es’elakel ahze biahseni ma ta’lem.
Vetterke li seyyii ma ta’lemu ve es’eluket tekeffule birrızkı vezzuhde filkefafiy Vel mahrece bilbeyani min kulli şubhetin. Vel felece bissavabi fiy-kulli huccetin vel adle fil gadabi
vel ridai vetteslime lima yecri binil kazau vel iktisade fil fakrı vel gına. Vet-tevazua fil kavli
vel fiy’li vessıdkı fil ciddi vel hezli. Allahumme inne li zunuben fiyma beyni ve beyneke ve
zunuben fiyma beyni ve beyne halkık.
Allahumme ma kane leke minha fagfirhu. Ve ma kane minha li halkıke fetehammelhu anni
ve egnini bifadlike inneke vasiul mağfira.
Allahumme nevvir bil ilmi kalbi vesta’mil bitaatike bedeni. Ve hallis minel fiyteni sırri.
Veşgal bil’itibari fikri. Ve kını şerre vesa-visiş şeytani. Ve ecirni minhu ya Rahmanu. Hatta
15
la yekune lehu aleyye Sultan.
Sadakallahulaziym
Dua:
Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr
Es’eluke bismikel azimuttamme kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden.
Ve la seytanen meriden ve la insanen hasuden ve la zaifen min halkike ve la barren ve la
faciren ve la abiden ve la aniden
Altın Silsienin ruhaniyetine hediye eyle:
İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed sav,
Seyyiduna Ebu Bekir,
Seyyiduna Selmani Farisi,
Seyyiduna Kasim bin Muhammed,
Seyyiduna Caferi Sadık,
Seyyiduna Beyazıd Bestami,
Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,
Seyyiduna Ebu Ali Farmedi,
Seyyiduna Yusuf Hamadani,
Seyyiduna Hızır as,
Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani,
Seyyiduna Arif Reyvegeri,
Seyyiduna Mahmud Fagnevi,
Seyyiduna Aziz Ali Ramitani,
Seyyiduna Muhammed Semmasi,
Seyyiduna Seyyid Emir Kulal,
Seyyiduna Şahi Nakşibendi,
Seyyiduna Aladdin Attar,
Seyyiduna Yakup el Cerhi,
Seyyiduna Ubeydullah Ahrar,
Seyyiduna Muhammed Zahid,
Seyyiduna Derviş Muhammed,
Seyyiduna Ahmed Emkeneki,
Seyyiduna Muhammed Bakibillah,
Seyyiduna İmam Rabbani,
Seyyiduna Muhammed Masum,
Seyyiduna Şeyh Seyfeddin,
Seyyiduna Nur Muhammed,
Seyyiduna Habibullah Canı Canan,
Seyyiduna Abdullah Dehlevi,
Seyyiduna Halid el Bağdadi,
Seyyiduna İsmail Dağıstani,
Seyyiduna Has Muhammed,
Seyyiduna Şeyh Muhammed,
SeyyidunaŞeyh Cemaleddin Gumuki,
Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri,
Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni,
Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,
Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani,
Seyyiduna Sahibul Zaman Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani-el Rabbani ks.
Fatiha!
Bahusus Sahibuz zaman Mehdi as ve Vuzera:
1. Şehamet ul Ferdani ks
2. Yusuf es Sıddiyk ks
3. Abdurrauf ul Yemani ks
4. İmam ul Arifin Emanul Hakk ks
5. Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks
6. Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks
7. Burhan el-Kermai Gavs ul Enam ks
Ya Sahib uz Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. Alallahu Teala derecatihim daimen ve
berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti bi hurmeti men la Nebiyye badehu bi hurmeti
suret ul Fatiha!
17
– SALI –
El Hayyu la Yemut:
Levlake Levlak lema halaktul eflak...
İnneke Mansur. ..
Allahumme inni es’eluke min hayri ma ta’lemu euzubike min şerri ma Ta’lem. Ve estağfiyruke min kulli
ma ta’lemu inneke ta’lemu vela na’lemu ve ente allamul guyub. Allahumme erhamni min zamani haza ve
ihdakıl fıteni ve tetavuli ehlil cur”eti aleyye vestida fiyhim iyyay.
Allahummecalni minke fiy iyazin meni’in ve hirzin hasinin min cemi’il halkıke hatta tubelligani eceli muafa.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede men salla aleyh. Ve
salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema tenbegis salatu aleyh.
Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema tecibus salatu aleyh.
Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema emerte en yusalla aleyh.
Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin-nillezi nuruhu min nuril envari ve
eşraka bi şuai sırrıhil esrar.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ve ala ehli beytihil ebrari
ecma’in.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihi bahri envarike ve ma’dini esrarike ve lisani huccetike ve arusi memleketike ve imami hazretike ve hatemi enbiyaike salaten tedumu bidevamike ve tebka
bibe-kaaike salaten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya Rabbel alemin.
Allahumme Rabbel hilli vel haram.
Ve Rabbel meş’aril haram.
Ve Rabbel beytil haram.
Ve Rabber ruknil vel makam. Eblig li seyyidina ve mevlana Muhammedin minnes selam.
Allahumme salli ala Seyyiduna ve mevlana Muhammedin seyyidil evveline vel ahirin.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Muhammedin fiy-kulli vaktin ve hin.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Muhammedin fil meleil’a’la ila yevmiddin. Allahumme salli ala
Seyyidina ve mevlana Muhammedin hatta terisel arda ve men aleyha ve ente hayrul varisin.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinin nebiyil ummiyyi ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema
salleyte ala Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid.
Ve barik ala Seyyiduna Muhammedinin nebiil ummiyyi kema barekte ala Seyyiduna İbrahime inneke hamidun mecid.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi
ilmuk, ve cera bihi kalemuk ve sebekat bihi meşiyyetuke ve sallet aleyhi melaiketuke salaten daimeten bi
devamike bakıyeten bi fadlike ve ihsanike ila ebedil ebedi ebede.
La nihayete li ebediyyetihi ve la fenaa li deymumiyyetih.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi
ilmuk, ve ahsahu kitabuke ve şehidet bihi melaiketuke verda an ashabihi verham ummetehu inneke hamidun mecid.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ve ala cemi’il ashabi Seyyiduna Muhammed.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema salleyte ala Seyyiduna İbrahim ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema barekte ala
Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyiduna İbrahime fil alemine inneke hamidun mecid.
Allahumme bi huşu il galbi indes-sucud.
Leke ya seyyidi bi gayri cuhud. Ve bike ya Allahu ya Celilu ve la şey a yuda nike fiy galizil uhud. Ve bi kur19
siyyikel mukelleli binnuri ila arşikel azimil mecid.
Ve bima kane tehte arşike hakka.
Gable en tehluges semavati ve savter-ruud.
Zake is kunte misle ma lem tezel gattu ilahen urifte bit-tevhid.
Fecealni minel muhibbinel mahbu binel mugarrabinel arifiynel aşikine lek.
Ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah,ya Allah ya Allah ya Allahu ya Vedud.
Allahumme salli ala Seyyiduna ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma ehata bihi ilmuk.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma hakkı hakkı iradetuk.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emruke ve
nehyuk.
Allahumme salli ala Seyyiduna ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma vesiahu sam’uk.
Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma zekerehuz zakirun.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma gafele an zikrihil gafilun.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede katril emtar.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede evrakıl eşcar.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede devabbil kıfar.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede devabbil bihar.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede miyahil bihar.
Allahumme salli ala Seyyiduna ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede ma azleme aleyhil leylu ve edaa
aleyhin nehar.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin bil guduvvi vel asal.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adeder rimal. Allahumme salli ala
Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adeden nisai verrical.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin rizaae nefsik. Allahumme salli ala
Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin midade kelimatik.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin mil’a semavatike ve ardık.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin zinete arşik.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin adede mahlukatik.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammedin efdale salavatik.
Allahumme salli ala nebiyyir rahme.
Allahumme salli ala şefiy’il umme.
Allahumme salli ala kaşifil gumme.
Allahumme salli ala muciliz zulme.
Allahumme salli ala mulin nime.
Allahumme salli ala mu’tir rahme.
Allahumme salli ala sahibil havzıl mevrud.
Allahumme salli ala sahibil makamil mahmud..
Allahumme salli ala sahibil livail ma’kud.
Allahumme salli ala sahibil mekanil meşhud.
Allahumme salli alel mevsufiybil keremi vel cud.
Allahumme salli ala men huve fiyssemai Seyyiduna Mahmudun ve fil ardı Seyyiduna Muhammed.
Allahumme salli ala sahibiş şaame.
Allahumme salli ala sahibil alame.
Allahumme salli alel Mevsufiybil kerame.
Allahumme salli alel mahsusi biz-zeame.
Allahumme salli ala men kane tuzilluhul gamame.
Allahumme salli ala men kane yeraa men halfehu kema yera men emameh.
20
Allahumme salli aleşşefiyil muşeffe-i yevmel giyame.
Allahumme sallı ala sahibid zara’e Allahumme salli ala sahibiş şefaa.
Allahumme salli ala sahibil vesile.
Allahumme salli ala sahibil fazile.
Allahumme salli ala sahibid derecetir refia.
Allahumme salli ala sahibil hirave.
Allahumme salli ala sahibin na’leyn.
Allahumme salli ala sahibil hucce.
Allahumme salli ala sahibil burhan.
Allahumme salli ala sahibis sultan.
Allahumme salli ala sahibit tac.
Allahumme salli ala sahibil mi’rac.
Allahumme salli ala sahibil kadib.
Allahumme salli ala rakibin necib.
Allahumme salli ala rakibil burak.
Allahumme salli ala muhterıkıs sebi’it tıbak.
Allahumme salli aleş şefii fiycemi’il enam.
Allahumme salli ala men sebbeha fiy keffiyhit taam.
Allahumme salli ala men beka ileyhil ciz’u ve hanne li fiyrakıh. Allahumme salli ala men tevessele bihi tayrul
felah. Allahumme salli ala men sebbahat fiy keffiyhil hasa. Allahumme salli ala men teşeffa’a ileyhiz zabyu
bi efsahi kelam.
Allahumme salli ala men kellemehuz zabbu fiy meclisihi maa ashabihil-a’lam. Allahumme salli alel beşirin
nezir:
Allahumme salli ales siracil munir.
Allahumme salli ala men şeka ileyhil bair.
Allahumme salli ala men tefeccera min beyni esabiihil maun nemir.
Allahumme salli alet tahiril mutahhar.
Allahumme salli ala nuril envar.
Allahumme salli ala menin şakka’lehul kamer.
Allahumme salli alet tayyibil mutayyeb.
Allahumme salli aler resulil mukarreb.
Allahumme salli alel fecris saatı’ı
Allahumme salli alen necmis sakıb.
Allahumme salli alel urvetil vuska.
Allahumme salli ala neziri ehlil arz.
Allahumme salli aleş şefiy’i yevmil arz.
Allahumme salli ales saki linnasi minel havz.
Allahumme salli ala sahibi livail hamd.
Allahumme salli alel muşemmiri an saaidil cidd. Allahumme salli alel musta’mili fiy merdatike gayetel cehd.
Allahumme salli alen nebiyyil hatem.
Allahumme salli aler resulil hatim.
Allahumme salli alel Mustafel kaim.
Allahumme salli ala resulike Ebil Kasım.
Allahumme salli ala sahibil ayet.
Allahumme salli ala sahibid delalet.
Allahumme salli ala sahibil işaret.
Allahumme salli ala sahibil keramet.
Allahumme salli ala sahibil alamet.
Allahumme salli ala sahibi beyyinet.
Allahumme salli ala sahibil mu’cizet.
Allahumme salli ala sahibil havarıkıl adat.
21
Allahumme salli ala men sellemte aleyhil ahcar.
Allahumme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşcar.
Allahumme salli ala men tefette gat min nurihil eshar.
Allahumme salli ala men tabet bi beraketihis simar.
Allahumme salli ala menihdarret min bakıyyeti vedulihil eşcar.
Allahumme salli ala men fadet min nurihi cemiul envar.
Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tuhattul evzar.
Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tunalu menazilul ebrar.
Allahumme salli ala men bissalati aleyhi yurhamul kibaru vessigar.
Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tetene’ ammu fiy hazihid dari ve fiy tilked dar.
Allahumme salli ala men bissalati aleyhi tunalu rahmetul azizil gaffar.
Allahumme salli alel mansuril mueyyed.
Allahumme salli alel muhtaril mumecced.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyiduna Muhammed.
Allahumme salli ala men kane iza meşa fil berril agferi teallakatil vuhuşu bi ez yalih.
Allahumme salli aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslime.
Velhamdu lillahi rabbil alemin.
Elhamdulillahi ala hilmihi
ba’de ilmihi ve ala af-vihi ba’de kudretih.
Allahumme inni euzu bike minel fakri illa ileyk.
Ve minezzulli illa lek ve minel havfiy illa mink.
Ve euzu bike en ekule zuran ve agşa fucura ve ekune bike magrura.
Ve euzubike min şema-tetil a’dai ve udalid dai ve haybetir recai ve zevalin ni’meti ve fucuatin nikme.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve sellem aleyhi veczihi anna ma huve ehluhu Habibu.
Allahumme salli ala Seyyidina İbrahime ve sellim aleyhi vec-zihi anna ma huve ehluhu, Halilu.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve sellem aleyhi veczihi anna ma huve ehluhu Habibu.
Allahumme salli ala Seyyidina İbrahime ve sellim aleyhi vec-zihi anna ma huve ehluhu, Halilu.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve sellem aleyhi veczihi anna ma huve ehluhu Habibu.
Allahumme salli ala Seyyidina İbrahime ve sellim aleyhi vec-zihi anna ma huve ehluhu, Halilu.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve
barekte ala Seyyiduna İbrahime fil alemine inneke hamidun meci-dun adede halkık.
Ve ridaae nefsike ve zine-te arşike ve midade kelimatik.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede men salla aleyh.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin adede ma sulliye aleyh.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ed afe ma sulliye aleyh.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin, kema hu ve ehluh.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin kema tuhibbu ve terdaleh.
Sadakallahulaziym
Dua:
Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr.
Es’eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. Ve la seytanen meriden ve la
insanen hasuden ve la zaifen min halkike. Ve la Barren.
Ve la faciren ve la abiden ve la aniden
Altın Silsileye hediye et!
22
İlaserefinNebiyyiSeyyiduna
Muhammed sav,
Seyyiduna Ebu Bekir,
Seyyiduna Selmani Farisi,
Seyyiduna Kasim bin Muhammed,
Seyyiduna Caferi Sadık,
Seyyiduna Beyazıd Bestami,
Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,
Seyyiduna Ebu Ali Farmedi,
Seyyiduna Yusuf Hamadani,
Seyyiduna Hızır as,
Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani,
Seyyiduna Arif Reyvegeri,
Seyyiduna Mahmud Fagnevi,
Seyyiduna Aziz Ali Ramitani,
Seyyiduna Muhammed Semmasi,
Seyyiduna Seyyid Emir Kulal,
Seyyiduna Şahi Nakşibendi,
Seyyiduna Aladdin Attar,
Seyyiduna Yakup el Cerhi,
Seyyiduna Ubeydullah Ahrar,
Seyyiduna Muhammed Zahid,
Seyyiduna Derviş Muhammed,
Seyyiduna Ahmed Emkeneki,
Seyyiduna Muhammed Bakibillah,
Seyyiduna İmam Rabbani,
Seyyiduna Muhammed Masum,
Seyyiduna Şeyh Seyfeddin,
Seyyiduna Nur Muhammed,
Seyyiduna Habibullah Canı Canan,
Seyyiduna Abdullah Dehlevi,
Seyyiduna Halid el Bağdadi,
Seyyiduna İsmail Dağıstani,
Seyyiduna Has Muhammed,
Seyyiduna Şeyh Muhammed,
SeyyidunaŞeyh Cemaleddin Gumuki,
Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri,
Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni,
SeyyidunaŞeyh Şerafeddin Dağıstani,
Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani,
Seyyiduna Sahibul Zaman Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani el Rabbani ks.
Fatiha!
Bahusus Sahibuz zaman Mehdi as ve Vuzera:
1. Şehamet ul Ferdani ks
2. Yusuf es Sıddiyk ks
3. Abdurrauf ul Yemani ks
4. İmam ul Arifin Emanul Hakk ks
5. Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks
6. Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks
23
7. Burhan el Kermai Gavs ul Enam ks
Ya Sahib uz Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. Alallahu Teala derecatihim daimen ve berakatihim ve
enfasehumul kudsiyyeti bi hurmeti men la Nebiyye badehu bi hurmeti suret ul Fatiha!
24
– ÇARŞAMBA –
El Hayyu la Yemut:
Levlake Levlak lema halaktul eflak...
İnneke Mansur. ..
Allahumme salli ala ruhi Seyyidina Muhammedin fil ervahi ve ala cesedihi fil ecsadi ve ala
kabrihi fil kuburi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin kullema zekerehuz zakirun.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin kullema gafele an zikrihil gafilun.
Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina
Muhammedin Nebiyyil Ummiyyi ve ezvacihi ummehatil muminine ve zurriyetihi ve ehli
beytihi salaten ve selamen la yuhsa adete huma vela yukdau medete huma.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma ehata bihi ilmuke ve ahsahu kitabuke salaten tekunu leke rızaen ve lihakkıhi edaen Ve a’tıhhil vesilete vel fazileti veddereceter-refia.
Veb’ashu Allahummel makame Mahmudellezi veadtehu ve eczihi anna ma huve ehluhu.
Ve ala cemi’i ihvanihi minen nebiyyine ves siddıkıyne Veşşuhedai vessalihin.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve enzilhul munzelel mukarrebe yevmel
kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammed.
Allahumme tevvichu bitacir izzi ver rıza i vel kerame.
Allahumme a’ti li Seyyidina Muhammedin efdale ma seeleke linefsih.
Ve a’ti li Seyyidina Muhammedin efdale ma seeleke lehu ehadun minhalkık. Ve a’ti li
Seyyidina Muhammedin efdale ma ente mes’ulun lehu ila yevmil kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve Seyyidina Ademe ve Seyyiduna Nuh ve
Seyyidina İbrahime ve Seyyidina Musa ve Seyyidina İsa ve ma beynehum minen nebiyyine
vel murseline salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve Seyyidina Ademe ve Seyyiduna Nuh ve
Seyyidina İbrahime ve Seyyidina Musa ve Seyyidina İsa ve ma beynehum minen nebiyyine
vel murseline salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve Seyyidina Ademe ve Seyyiduna Nuh ve
Seyyidina İbrahime ve Seyyidina Musa ve Seyyidina İsa ve ma beynehum minen nebiyyine
vel murseline salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.
Allahumme salli ala ebinaSeyyidina Ademe ve ummina Seyyidetina Havvae salate melaiketik ve a’tıhima miner rıdvanil hatta turdiyehuma ve eczihima.
Allahumme efdale ma cazeyte bihi eben ve ummen an veledeyhima.
Allahumme salli ala Seyyidina Cibrile ve Seyyidina Mikaile ve Seyyidina İsrafile ve Seyyidina Azraile ve hameletil arşi ve alel melaiketi vel mukarrebine ve ala cemi’il enbiyai vel
murseline salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma’in.
Allahumme salli ala Seyyidina Cibrile ve Seyyidina Mikaile ve Seyyidina İsrafile ve Seyyidina Azraile ve hameletil arşi ve alel melaiketi vel mukarrebine ve ala cemi’il enbiyai vel
murseline salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma’in.
Allahumme salli ala Seyyidina Cibrile ve Seyyidina Mikaile ve Seyyidina İsrafile ve Seyyidina Azraile ve hameletil arşi ve alel melaiketi vel mukarrebine ve ala cemi’il enbiyai vel
murseline salavatullahi ve selamuhu aleyhim ecma’in.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin adede ma alimte ve mire ma alimte ve zinete ma alimte ve midade kelimatik.
25
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin salaten mevsuleten bil mezid.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin salaten la tenkatı’u ebedel ebedi ve la tebid.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin salatekelleti salleyte aleyhi ve sellim ala
Seyyiduna Muhammedin selamekellezi sellemte aleyhi ve eczihi anna ma huve ehluh.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin salaten turdike ve terdihihi ve terda biha
anna ve eczihi anna ma huve ehluh.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin bahri envarike ve ma’dini esrarike ve lisani
huccetik
ve arusi memleketike ve imami hazretike ve tirazi mulkike ve hazaini rahmetike ve tariki şeriatikel mutellezzizi bitevhidike insani aynil vucudi vessebebi fiy kulli mevcudin
ayni a’yani halkikel mutekaddimi min nuri ziyaike salaten tedumu bidevamik ve tebka
bibe-kaaike la munteha leha dune ilmike salaten turdike ve turdihi ve terda biha anna ya
Rabbel Alemin
Allahumme sallı ala Seyyidina Muhammedin adede ma fiy ilmillahi salaten daimeten
bidevami mulkillah.
Allahumme sallı ala Seyyidina Muhammedin kema salleyte ala Seyyidina İbrahime ve
barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin kema barekte ala ali
Seyyidina İbrahime fil alemine inneke hamidun mecid.
Adede halkıke ve rızaae nefsike ve zinete arşike. Ve midade kelimatike Ve adede ma zekereke bihi halkuke fiy ma meda ve adede mahum zakiruneke bihi fiy ma bakiyati fiy kulli
senetin ve şehrin ve cumu’atin.
Ve yevmin ve leyletin ve saatin minessaati ve şemmin ve nefesin ve tarfetin ve lemhatin
minel ebedi ilel ebedi ve abadid dunya ve abadil ahireti ve eksere min zalike la yenkatı’u
evveluhu vela yenfadu ahiruh.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ala kadri hubbike fiyh.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ala kadri inayetike bih.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin hakka kadrihi ve mikdarih.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin salaten tuncına biha min cemi’il ehvali vel
afat. Ve takdi lena biha cemi’al hacat. Ve tutahhiruna biha min cemi’is seyyiat. Ve terfeuna biha a’led derecat. Ve tubelliguna biha aksalgayat. Min cemi’il hayrati fil hayati ve
ba’del memat.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin salater rızaai verda an ashabihi rızaa er rıza.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinis -sabıkı lil halkı nuruhu ve rahmetun lil alemine zuhuruhu Adede men meda min halkık.
Ve men bakiye ve men saide minhum ve men şakiye Salaten testagrıkul adde ve tuhitu bil
haddi Salaten la gayete leha vela munteha velenkıdae Salaten daimeten bi devamike ve
ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zalik.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinillezi mele’te kalbehu min celalike ve aynuhu
min cemalik.
Feesbaha ferihan mueyyeden mansuren ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen velhamdulillahi ala zalik.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyidina Muhammedin adede evrakız zeytuni
ve cemi’is simar.
Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Seyyidina Muhammedin adede ma kane vema
yekunu ve adede ma ezleme aleyhil leylu ve adae aleyhin nehar.
Allahumme salli ala Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ezvacihi ve zurriyetihi adede enfasi ummeti. Allahumme bibereketis salati aleyhi cealna bissalati aleyh min
nelfaa-izin ve ala havzihi minel varidineş şaribin.
26
Ve bisunnetihi ve taatihi minel amilin ve la tehul beynena ve beynehu yevmel kıyameti ya
rabbelalemin.
Vagfirlena ve li validiyna ve li cemi’il muslimin.
Elhamdu lillahi rabbil alemin.
Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin ekrami halkıke ve siraci ufukıke ve efdali kaa-imin bihakkıkel mebusi biteysirike ve rıfkıke salaten yetevala tekraruha ve teluhu alal ekvani envaruha.
Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin efdali memduhin bikavlike ve eşrefiyda’in lil itisami bihablike Ve hatemi
enbiyaike ve rusulike Salaten tubelliğuna fid dareyni amime fadlike.
Ve keramete rıdvanike ve vaslik.
Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin ekremil kuremaa i min ibadike.
Ve eşrefil munadine li turukı reşadik.
Ve siraci aktarike ve biladike.
Salaten la tefna ve la tebidu tubelliğuna biha kerametel mezid.
Allahumme salli ve sellim ve barik-ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedinin refiy’i makamuhul vacibu ta’zimuhu vehtiramuhu Salaten la tenkatı’u ebeden ve la tefna sermeden ve la tenhasiru adede.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin kema
salleyte ala Seyyidina İbrahime ve ala ali Seyyidina İbrahime fil alemine inneke hamidun
mecidun. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyit- tahiril mutahhari
ve ala alihi ve sellim.
Ve salli Allahum ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kullema
zekerehur zakirun. Ve gafele an zikrihil gafilun.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin verham
Muhammeden ve ali SeyyidinaMuhammedin ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala
ali Seyyidina Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve barekte ala Seyyidina İbrahime ve
ala ali Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecidu.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyit- tahiril mutahhari ve ala
alihi ve sellim.
Allahumme salli ala men hatemte bihir risalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri
veşşefa’a.
Allahumme salli ala Seyyidina ve mevlana Seyyidina Muhammedin nebiyyil hukmi vel
hikmetis siracil vehhacil mahsusi bil hulukıl azimi Ve hatmir rusuli zil mi’raci ve ala alihi ve
eshabihi ve etbaihis salikine ala menhecihil kavim.
Fe a’zimi Allahumme bihi minhace nucumil islami ve mesabihiz zalamil muhteda bihim
fiy zulmeti leyliş şekkiddaa-ci Salaten daimeten mustemirreten ma telatamet fil ebhuril
emvaci ve tafe bil beytil atiki min kulli feccin amik il huccac.
Ve efdalus salati vetteslimi ala Seyyidina Muhammedir resulihil kerimi ve saffetini menil
ibadi ve şefi’il halaikı fil mi’ad.
Sahibil makamil mahmudi vel havzil mevrudin nahidı bia’bair Risaleti vettebligil eham.
Vel mahsusi bi şerefis siayeti fiys-selahi’l-azam. Sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten daimeten muste-mirreted devami ala merril leyali vel eyyam.
Fe huve seyyidul evveline vel ahirine ve efdalul evveline vel ahirin.
Aleyhi efdalu salatil musallin. Ve ezka selamil muslimin.
27
Ve etyebu zikriz zakirin. Ve efdalu salavatillah. Ve ahsenu salavatillah. Ve ecellu salavatillah. Ve ecmellu salavatillah.
Ve ekmelu salavatillah. Ve esbagu salavatillah. Ve etemmu salavatillah. Ve ezharu salavatillah. Ve a’zamu salavatillah. Ve ezka salavatillah. Ve etyabu salavatillah.
Ve ebraku salavatillah. Ve enma Salavatillah. Ve evfa salavatillah. Ve esna salavatillah. Ve
a’la salavatillah.
Ve ekseru salavatillah. Ve ecma’u salavatillah. Ve eammu salavatillah. Ve edvamu salavatillah. Ve ebka salavatillah.
Ve eazzu salavatillah. Ve erfa’u salavatillah. Ve azamu salavatillah. Ala efdali halkıllah. Ve
ahseni halkıllah.
Ve ecelli halkıllah. Ve ekremi Halkıllah. Ve ecmeli Halkıllah. Ve ekmeli Halkıllah. Ve etemmi Halkıllah.
Ve a’zami Halkıllahi.
Endellah
Resulillah
Ve Nebiyyillah. Ve Habibillah. Ve Safiyyyillah. Ve Neciyyillah. Ve Halilillah. Ve Veliyyillah.
Ve Eminillah.
Ve Hiratillahi min Halkıllah. Ve Nuhbetillahi min Beriyyetillah. Ve Safvetillahi min Enbiyaillah.
Ve Urvetillah . Ve Ismetillah. Ve Nimetillah.
Ve miftahi Rahmetillahill.
Muhtari min Rusulillah.
El muntehabi min Halkıllah
El faizi bil matlabi fil merhebi vel mergab
el muhlasi fima Ekremi meb’us esdakı kaa-il encahi şafiy’in efdali muşeffa el emini fiymestudi es sadıkı fima belleg es sadiki bi emri rabbi mudtalii bima hummil ekrabi rusulillahi
ilallahi vesile ve a’zamihim gaden indallahi menzileten ve fazile ve ekremi enbiyaillahil
kiram.
Es safveti alellah ve ehabbihim ilallah ve ekrabihim zulfa ledallah ve ekremil halkı alellah
ve ahzahum ve erdahum ledallah ve A’lennasi kadra ve a’zamihim mahallen ve ekmelihim
mehasina ve fadlen ve efdalil enbiyai dereceta ve ekmelihim şeriata
Ve eşrefil-enbıyaı misaba ve ebyenihim beyanen ve hitabe
ve efdalihim mevliden ve muhacera ve itreten ve ashaba
ve ekreminnasi erume ve eşrefiyhim cursume ve hayrihim nefse ve atharihim kalbe ve
esdakıhim kavle ve ezkahum fiy’le ve esbe-tihim esle ve ev-fahum ahde ve emkenihim
mecde ve ekremihim tab’a ve ahsenihim sun’a ve etyebihim fer’a ve ekserihim taaten ve
sem’a ve a’lahum makame.
Ve ehlahum kelame ve ezkahum selame. Ve ecellihim kadra ve a’zamihim fahra. Ve esnahum fahra. Ve erfa’ihim fil meleil a’la zikra. Ve ev-fahum ahde. Ve asdakıhim a’da.
Ve ekserihim şukra. Ve a’lahum emra. Ve ecmelihim sabra. Ve ahsenihim hayra. Ve akrabihim yusra. Ve eb’adihim mekana. Ve a’zamihim şa’na. Ve esbetihim burhana. Ve ercahihim
mizana. Ve evvelihim imana.
Ve evdahihim beyana. Ve efsahihim lisana.
Ve ezherihim Sultana.
Amin
28
Dua:
Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr.
Es’eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. Ve la seytanen meriden ve la insanen hasuden ve la zaifen min halkike.Ve la Barren.
Ve la faciren ve la abiden ve la aniden.
Altın Silsileye hediye et!
İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed sav,
Seyyiduna Ebu Bekir,
Seyyiduna Selmani Farisi,
Seyyiduna Kasim bin Muhammed,
Seyyiduna Caferi Sadık, .
Seyyiduna Beyazıd Bestami,
Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,
Seyyiduna Ebu Ali Farmedi,
Seyyiduna Yusuf Hamadani,
Seyyiduna Hızır as,
Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani,
Seyyiduna Arif Reyvegeri,
Seyyiduna Mahmud Fagnevi,
Seyyiduna Aziz Ali Ramitani,
Seyyiduna Muhammed Semmasi,
Seyyiduna Seyyid Emir Kulal,
Seyyiduna Şahi Nakşibendi,
Seyyiduna Aladdin Attar,
Seyyiduna Yakup el Cerhi,
Seyyiduna Ubeydullah Ahrar,
Seyyiduna Muhammed Zahid,
Seyyiduna Derviş Muhammed,
Seyyiduna Ahmed Emkeneki,
Seyyiduna Muhammed Bakibillah,
Seyyiduna İmam Rabbani,
Seyyiduna Muhammed Masum,
Seyyiduna Şeyh Seyfeddin,
Seyyiduna Nur Muhammed,
Seyyiduna Habibullah Canı Canan,
Seyyiduna Abdullah Dehlevi,
Seyyiduna Halid el Bağdadi,
Seyyiduna İsmail Dağıstani,
Seyyiduna Has Muhammed,
Seyyiduna Şeyh Muhammed,
SeyyidunaŞeyh Cemaleddin Gumuki,
Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri,
Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni,
Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,
Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani,
Seyyiduna Sahibul Zaman Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani el Rabbani ks.
El Fatiha!
29
Bahusus Sahibuz zaman Mehdi as ve Vuzera:
1. Şehamet ul Ferdani ks
2. Yusuf es Sıddiyk ks
3. Abdurrauf ul Yemani ks
4. İmam ul Arifin Emanul Hakk ks
5. Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks
6. Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks
7. Burhan el Kermai Gavs ul Enam ks
Ya Sahib uz Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. Alallahu Teala derecatihim daimen ve
berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti bi hurmeti men la Nebiyye badehu bi hurmeti
suret ul Fatiha
30
– PERŞEMBE –
El Hayyu la Yemut:
Levlake Levlak lema halaktul Eflak. ..
İnneke Mansur. ..
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin abdike ve resuliken nebiyyil ummiyi ve ala
Seyyidina Muhammed.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin salaten
tekunu leke rıza en ve lehu ceza en ve li hakkıhi edaen. Ve a’tıhil vesilete vel fazilete ve
makamel mahmudel ellezi veadtehu ve eczihi anna ma huve ehluh.
Ve eczihi efdale ma cazeyte nebiyyen an kavmihi ve Resulen an ummetih.
Ve salli ala cemi’i ihvanihi minennebiyyine ves salihine ya erhamer rahimin.
Allahummece’al fezaile salavatike ve şeraife zekevatike Ve nevamiye berekatike ve
avatıfa re’fetike ve rahmetike ve tahiyyetike ve fezaa-ile ala ike ala Seyyidina Muhammedin seyyidil murseline ve Resuli Rabbilalemin kaa-idil hayri ve fatihil berri ve nebiyyil
rahmeti ve seyyidil umme.
Allahummeb’ashu makamen mahmuden tuzlifu bihi kurbehu ve tukırru bihi aynuhu
yağbutuhu binil evvelune vel ahirun.
Allahumme a’tihil fadle vel fazilete veşşerefe vel vesilete ved-derecater refiy’ate vel
menzilet eş şamiha.
Allahumme a’ti Seyyidena Muhammeden el vesilete ve bellighu memulehu vecealhu
evvele şafiyin ve evvele muşeffa.
Allahumme azzim burhanehu ve sakkıl mizanehu ve eblic huccetehu Ve erfafiy ehli illiyyine derecetehu ve fiy alel mukarrebine menzilete.
Allahumme ahyina ala sunnetihi ve teveffena ala milleti.
Vecaalna min ehli şefaatihi Vahşurna fiy zumretih.
Ve evridena havzahu Veskına min kesihi gayre hazaya vela nadimine vela şaak kine vela
mubeddiline vela mugayyirine vela fatinine vela meftunine amine ya Rabbel alemin.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin ve a’tihil
vesilete vel fazilete veddereceter refiate vebeashul makamel mahmudel ellezi vaadtehu
ma’a ihvanihin nebiyyin.
Sallallahu ala Seyyiduna Muhammedin nebiyyir-rahmeti ve seyyidil ummeti ve ala ebina
Seyyidina Ademe ve ummina Seyyidetina Havva e vemen velede minen nebiyyine ves
sıddıkıyne veş şuhedaai vessalihin.
Ve salli ala melaiketike ecmaine min ehlis-semavati vel ardiyne ve aleyna maa-hum ya
erhamerrahimin.
Allahummağfirli zunubi ve li valideyye verhamhuma kema Rabbe yani sagiran veli cemiil
mu ’minine vel mu ’minate vel muslimine vel muslimatil ehyai-minhum vel emvat.
Ve tabi beynena ve beynehum bil hayrati rabbiğfir verham ve ente hayrur-rahimiyne vela
havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin nuril envari ve sırrıl esrari ve seyyidil ebrari
ve zeynil murselinel ahyari ve Ekremi men azleme aleyhil leylu ve eşraka aleyhin nehar.
Ve adede ma nezele min evvelid dunya ila ahiriha min katril emtari ve adede ma nebete
min evvelid dunya ila ahiriha minen nebati vel eşcari salaten daimeten bi devami mulkillahil vahidil kahhar.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin salaten tukrimu biha mesvahu ve tuşerrifu
biha ukbahu ve tubelligu biha yevmel kıyameti munahu ve rızaa.
Hazihis salatu tazimen li hakkike
ya Seyyidena Muhammed.
31
Hazihis salatu tazimen li hakkike
ya Seyyidena Muhammed.
Hazihis salatu tazimen li hakkike
ya Seyyidena Muhammed.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin hair rahmeti ve mimil mulki ve dalid devami
esseyyidil kamilil fatihil hatemi adede ma fiy ilmike kainun ev kadkane kullema zekereke
ve zekerehuz zakirune Ve kullema gafale an zikrike ve zikrihil gafilun.
Salaten daimeten bidevamike. Bakiyeten bibe-kaa-ike. La munteha leha dune ilmike.
İnneke ala kulli şey’in kadir.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin hair rahmeti ve mimil mulki ve dalid devami
esseyyidil kamilil fatihil hatemi adede ma fiy ilmike kainun ev kadkane kullema zekereke
ve zekerehuz zakirune Ve kullema gafale an zikrike ve zikrihil gafilun.
Salaten daimeten bidevamike. Bakiyeten bibe-kaa-ike. La munteha leha dune ilmike.
İnneke ala kulli şey’in kadir.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin hair rahmeti ve mimil mulki ve dalid devami
esseyyidil kamilil fatihil hatemi adede ma fiy ilmike kainun ev kadkane kullema zekereke
ve zekerehuz zakirune Ve kullema gafale an zikrike ve zikrihil gafilun.
Salaten daimeten bidevamike. Bakiyeten bibe-kaa-ike. La munteha leha dune ilmike.
İnneke ala kulli şey’in kadir.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala ali Seyyidina
Muhammedin illezi huve ebha şumusil huda nuren ve ebheruha ve esyerul enbiyai fahren
ve eşheruha ve nuruhu ezheru envaril enbiyai ve eşrefuha ve evdahuha ve ezkel halikati
ehlaken ve etharuha ve ekremuha halkan ve a’deluha.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala ali Seyyidina Muhammedinillezi huve ebha minel kamerit tammi ve Ekremu minessehabil murseleti vel
bahril hakk.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala ali Seyyidina
Muhammedinillezi kurinetil bereketu bi zatihi ve mahyahu ve te’atteretil avalimu bitiybi
zikrihi ve reyyah.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin ve barik
ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed verham Seyyidina Muhammeden ve ali Seyyidina Muhammedin kema salleyte ve barekte ve terehhamte ala
Seyyidinaİbrahime ve ala ali Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Resuliken nebiyyil
ummiyyi ve ala ali Seyyidina Muhammed.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil’ed
dunya ve mil’el ahira.
Ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil’ed dunya ve
mil’el ahira.
Verham Seyyidina Muhammeden ve ali Seyyidina Muhammedin mil’ed dunya ve mil’el
ahira.
Veczi Muhammeden ve ali Seyyidina Muhammedin mil’ed dunya ve mil’el ahira.
Ve sellim ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil’ed dunya ve
mil’el ahira.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin kema emertena en nusalli aleyhi.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin kema yenbeği en yusalli aleyhi. Allahumme salli ala
32
nebiyyikel Mustafa ve Resulikel murtaza veliyyikel mucteba ve Eminike ala vahyis sema.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin Ekremil eslafil kaa-imil bil’adli vel insafil me
ebusi fiy suretil arafiy.
El muntehabi min eslabiş şırafiy vel hutuniz zirafil musaffa min musasi Abdul Muttalib bin
abdi menafinnilezi hedeyte bihi minel hilafiy ve beyyente bihi sebilel afaaf.
Allahumme inni es’eluke bi efdali mes eletike ve bi ehabbi esmaike ileyke ve ekremiha
aleyke ve bima menente aleyna bi Seyyidina Muhammedin Nebiyyina sallallahu aleyhi ve
sellem.
Festen kaztena bihi mineddalaleti ve emertena bissalati aleyhi ve cealte salatena aleyhi
dereceten ve keffareten ve lutfa ve mennen min itaike feeduke tazimen li emrike vettibaanli vasiyyetike ve muntecezen li mevudike li mevudike lima yecubu li nebiyyina Seyyidina
Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme fiy edai hakkihi kıbelena iz amenna bihi ve saddeknaa vettebenen nurellezi unzile maahu ve kulte ve kavlukel hakk innallahe ve melaiketehu yusallune alennebiyyi ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.
Ve emertel ibade bissalati ala nebiyyihim farizaten nifteredteha ve emertehum biha
fenes’eluke bi Celali vechike ve nuri azametike ve bima evcebte ala nefsike lil muhsinine en tusalliye ente ve melaiketuke ala Seyyidina Muhammedin abdike ve resulike ve
nebiyyik ve safiyyike ve hiyeretike min halkıke efdale ma salleyte ala ehadin min halkıke
inneke hamidun mecid.
Allahumme erfa’ derecetehu ve ekrim makamehu ve sakkıl mizanehu ve eblic huccetehu
ve azhir milletehu ve eczil sevabehu ve edinura ve edim kerametehu ve elhık bihi min
zurriyetihi ve ehli beytihi ma tukirru aynehu ve azzimhu finnebiyyin ellezine halev kableh.
Allahummecal Seyyiduna Muhammeden ekseran nebiyyine tebean ve ekserehum uzerae
ve efdalehum kerameten ve nura ve alahum dereceten ve efsehahum filcenneti menzile.
Allahummecal fissabikıyne gayetehu ve fil muntehabine menzilehu ve fil mukerrabine
darehu ve fil mustafeyne menzileh.
Allahumme cealhu ekremel ekremine indeke menzilen ve efdalehum sevaben ve ekrabe-hum meclise ve esbetehum makamen ve esvabehum kelamen ve encehahum mes
eleten ve efdalehum ledeyke nasiben ve azamehum fiyma indeke rağbeten ve enzilhu fiy
gurufatil firdevsi mined derecatil ula ellezi la derecete fevfaha.
Allahumme ceal Seyyidina Muhammeden esdaka
kaa-ilin ve encaha sailin ve evvele şafiyin ve efdale muşeffain ve şeffiyhu fiy ummetihi bi
şefaatin yağbituhu bihel evvelune vel ahirun.
Ve iza meyyezte ibadeke bifadli kazaaike fecal Seyyidina Muhammeden fil esdakıyne
kıylen vel ahsenine amelen ve fil Mehdiyyine sebila.
Allahumme ceal nebiyyena lena feretan ve ceal havzahu lena meviden li evvelina ve ahirina.
Allahumme ahşurna fiy zumretihi vestamilna fiy sunnetihi ve tevefena ala milletihi ve
arrifna vecheh ve cealna fiy zumretihi ve hizbi.
Allahummecma beynena ve beynehu kema amenna bihi velem nerehu ve la tuferrık
beynena ve beynehu hatta tudhilena mudhalehu ve turidena havza ve tec alena min
Rufekaa-ihi maalmun’ami aleyhim minen nebiyyine ves sıddıkıyne vesşuhedai ves salihine
ve hasune ulaike refika.
Elhamdulillahi RabbilAlemin.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin nuril huda vel kaa-idi ilel hayri veddai iler
ruşdi nebiyyir-rahmeti ve imamil muttekıyn ve Resuli Rabbil Alemine.
La nebiyye badehu kema belleğa risaleteke ve nesaha li ibadik ve tela ayatike ve ekame
hududeke ve veffa bi ahdike ve enfeze hukmek ve emere bi taatike ve neha an masiyeti33
ke ve vala veliyyekellezi tuhibbu en tuvaliyehu ve ada aduvvukellezi tuhibbu en tuadiyehu
ve sallallahu ala Seyyidina Muhammed.
Allahumme salli ala cesedihi fil ecsadi Ve ala ruhini fil ervahi Ve ala mevkıfiyhi fil mevakıfiy. Ve ala meşhedihi fil meşahidi. Ve ala zikrini iza zukire salaten minna ala nebiyyina.
Allahumme eblighu minesselame kema zukirres-selamu vesselamu alennebiyyi ve rahmetullahu teala ve berekatuhu.
Allahumme salli ala melaiketikel mukarrebine ve ala enbiyaikel mutahharin ve ala rusulikel murseline ve ala hameleti arşike ve ala Seyyiduna Cibrile ve Seyyiduna Mikaile ve
Seyyiduna İsrafile ve Seyyiduna melekilmevti Ve Seyyiduna rıdvane hazini cennetik ve
Seyyiduna Malikin ve salli ale Seyyiduna kiramil katibin. Ve salli ala ehli taatike ecmaine
min ehlis semavati vel ardin.
Allahumme ati ehli beyti nebiyyike efdale ma ateyte ehaden min ehli buyutil murselin.
Ve eczi eshabe nebiyyike efdale ma cazeyte ehaden min ashabil murselin.
Allahummağfir lil mu’minine vel mu’minat vel muslimine vel muslimati el ahya i minhum
vel emvat. vagfirlena vel ihvaninel lezine sebekuna bil imanı vela tec’al fiy kulubina gıllen
lillezine amenu rabbena inneke raufur rahim.
Allahumme salli alennebiyyil haşimiyyi Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve
sellim teslime. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin hayril beriyyeti Salaten turdike ve turdiyhi ve terda biha anna ya erhamer rahimin.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim kesiran teslimen tayyiben mubareken fihi cezilen cemilen daimen bi devami mulkillah.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi mil’el fezai ve adeden nucumi
fiyssemai salaten tuvazinus-semavati vel arda ve adede ma halakte vema ente halikuhu
ila yevmil kıyame
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin kema
salleyte ala Seyyidina İbrahim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin kema barekte ala Seyyidina İbrahime ve ala ali Seyyidina İbrahime fil alemine
inneke hamidun mecid.
Allahumme inni es’elukel afve vel afiyyete fiyddini ved dunya vel ahira Allahummesturna
bi setrikel cemiil’.
Allahumme inni es’eluke bihakkıkel azim ve bihakkı nuri vechikel keriym ve bihakkı arşikel
azim.
Ve bima hamele kursiyyuke min azametike ve celalike ve cemalike ve behaike ve kudretike ve sultanik.
Allahumme inni es’elukel afve vel afiyyete fiyddini ved dunya vel ahira Allahummesturna
bi setrikel cemiil’.
Allahumme inni es’eluke bihakkıkel azim ve bihakkı nuri vechikel keriym ve bihakkı arşikel
azim.
Ve bima hamele kursiyyuke min azametike ve celalike ve cemalike ve behaike ve kudretike ve sultanik.
Allahumme inni es’elukel afve vel afiyyete fiyddini ved dunya vel ahira Allahummesturna
bi setrikel cemiil’.
Allahumme inni es’eluke bihakkıkel azim ve bihakkı nuri vechikel keriym ve bihakkı arşikel
azim.
Ve bima hamele kursiyyuke min azametike ve celalike ve cemalike ve behaike ve kudretike ve sultanik.
Ve bi hakkı esmaikel mahzunetil meknunetilleti lem yettali’ aleyha ehadun min halkık.
34
Allahumme ve es’eluke bil ismillezi ve datehu alel leyli feezlem ve alennehari festenare
ve alessemavati festakallet ve alelardi festekarret ve alel cibali feerset ve alel bihari vel
evdiyeti fecerat ve alel uyuni fenebeat ve alessehabi feemtaret.
Ve es’eluke Allahumme bil esmail mektubeti fiy cebheti Seyyidina İsrafiyle aleyhisselam
ve bil esmail mektubeti fiy cebheti Seyyidina Cibrile aleyhisselam.
Ve alel melaiketil mukarrebin. Ve es’eluke Allahumme bil esmail mektubeti havlel arş
Ve es’eluke bil esmail mektubeti havlel kursiyy.
Ve es’eluke Allahumme bil ismil mektubi ala varakız zeytuni.
Ve es’eluke Allahumme bil esmail izamilleti semmeyte biha nefseke ma alimtu minha ve
malem alem.
Amin
Dua:
Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr
Es’eluke bismikel azimuttamme kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden.
Ve la seytanen meriden ve la insanen hasuden ve la zaifen min halkike. Ve la barren. Ve la
faciren ve la abiden ve la aniden
Altın Silsileye hediye et!
İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed sav,
Seyyiduna Ebu Bekir,
Seyyiduna Selmani Farisi,
Seyyiduna Kasim bin Muhammed,
Seyyiduna Caferi Sadık,
Seyyiduna Beyazıd Bestami,
Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,
Seyyiduna Ebu Ali Farmedi,
Seyyiduna Yusuf Hamadani,
Seyyiduna Hızır as,
Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani,
Seyyiduna Arif Reyvegeri,
Seyyiduna Mahmud Fagnevi,
Seyyiduna Aziz Ali Ramitani,
Seyyiduna Muhammed Semmasi,
Seyyiduna Seyyid Emir Kulal,
Seyyiduna Şahi Nakşibendi,
Seyyiduna Aladdin Attar,
Seyyiduna Yakup el Cerhi,
Seyyiduna Ubeydullah Ahrar,
Seyyiduna Muhammed Zahid,
Seyyiduna Derviş Muhammed,
Seyyiduna Ahmed Emkeneki,
Seyyiduna Muhammed Bakibillah,
Seyyiduna İmam Rabbani,
Seyyiduna Muhammed Masum,
Seyyiduna Şeyh Seyfeddin,
Seyyiduna Nur Muhammed,
Seyyiduna Habibullah Canı Canan,
Seyyiduna Abdullah Dehlevi,
Seyyiduna Halid el Bağdadi,
35
Seyyiduna İsmail Dağıstani,
Seyyiduna Has Muhammed,
Seyyiduna Şeyh Muhammed,
SeyyidunaŞeyh Cemaleddin Gumuki,
Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri,
Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni,
Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,
Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani,
Seyyiduna Sahibul Zaman Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani el Rabbani ks.
El Fatiha!
Bahusus Sahibuz zaman Mehdi as ve Vuzera:
1. Şehamet ul Ferdani ks
2. Yusuf es Sıddiyk ks
3. Abdurrauf ul Yemani ks
4. İmam ul Arifin Emanul Hakk ks
5. Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks
6. Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks
7. Burhan el Kermai Gavs ul Enam ks
Ya Sahib uz Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. Alallahu Teala derecatihim daimen ve
berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti bi hurmeti men la Nebiyye badehu bi hurmeti
suret ul Fatiha
36
– CUMA –
El Hayyu la Yemut:
Levlake Levlak lema halaktul eflak...
İnneke Mansur. ..
Ve es’elukellahumme bil esmailleti deake biha Seyyiduna Ademu aleyhisselam. Ve bil
esmailleti deake biha Seyyiduna Nuhun aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Hud`un aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İbrahimu aleyhisselam.
Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Salihun aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha
Seyyiduna Yunusu aleyhisselam.
Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Eyyubu aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha
Seyyiduna Yakubu aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yusufu aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Musa aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake
biha SeyyidunaHarunu aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Şuaybun
Aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna ismailu aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Davudu aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna
Suleymanu aleyhisselam.
Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zekeriyya aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake
biha Seyyiduna Yahya aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Ermiya aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Şâyau aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake
biha Seyyiduna ilyasu aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Elyesa aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zulkifl aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake
biha Seyyiduna Yuşau aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna İsa aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ve
ala cemi’in Nebiyyine vel murseline en tusalliye ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyike
adede ma halektehu min gabli ente kunes semaau mebniyyeten vel ardu medhiyyeten
vel cibalu mürsiyye vel biharu mucraeten vel uyunu munfecira vel enharu munhamira
veşşemsu mudhiyyeten vel gameru mudia vel kevakibu musteniraten kunte haysu kunte
la yalemu ahadun haysu kunte illa ente vahdeke la şerike lek.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede hilmik. Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ilmik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede kelimatik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede niğmetik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin mil’e semavatik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin mil’e ardik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin mil’e arşik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin zinete arşik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma cera bihil kalemu fiy ummil-kitab.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma halakte fiy seb’i semavatik ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma ente halikun fiy hinne ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin
elfe merra.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede kulli katretin kataret min semavetike
ila ardike min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede men yusebbihuke ve yuhelliluke ve
yukebbiruke ve yuazzimuke min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin
elfe merra.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede enfasihim ve elfazihim. Ve salli ala
37
Seyyidina Muhammedin adede kulli nesemetin halakteha fiyhim min yevme helakted
dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adedessehabil cariya. Ve salli ala Seyyidina
Muhammedin adeder riyahiz zariya min yevmi halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli
yevmin elfe merra.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma hebbet aleyhir riyahu ve harekethu minel agsani vel eşcari vel evrakı ves simar ve cemi’i ma halakte ala ardıke ve mabeyne semavatike min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin adede nucumis semaai min yevme halakdeddunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin adede mil’e ardıke mimma hamelit ve akallet min kudretik.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma halakte fiy seb’i biharike mimma
la’ ya’lemu ilmehu illa ente vema ente halikuhu fiyha ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin
elfe merra.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede mil’e seb’i biharik. Ve salli ala Seyyidina Muhammedin ziynete seb’i biharike mimma hamelet ve ekallet min kudretik.
Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede emvaci biharike min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.
Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin adeder remli vel hasa, fiy mustagarril arazine ve sehliha ve cibaliha min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin
elfe merra.
Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedetırabil miyahil azbeti vel milheti min
yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma halaktehu ala cedidi ardıke fiy
mustakarril aradine şarkıha ve garbiha sehliha ve cibaliha ve evdiyetiha ve tarikıha ve
amiriha ve gamiriha ila sairi ma halaktehu aleyha ve ma fiyha min hasatin ve mederin ve
hacerin min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin nebiyyi adede nebatil ardı min kıbletiha ve
şarkıha ve garbiha ve sehliha ve cibaliha ve evdiyetiha ve eşcariha ve simariha ve evrakıh
ve zuruiha ve cemi’i ma yahrucu min nebatiha ve berekatiha min yevme halakted dunya
ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.
Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma halakte minel cinni vel insi
veşşeyatini ve ma ente halikuhu minhum ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.
Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede kulli’ şa’retin fiy ebdanihim ve fiy
vucuhihim ve ala ruusihim munzu halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe
merra.
Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede hafakanit tayri ve tayarinil cinni
veşşeyatini min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.
Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede kulli behimetin halakteha ala cedidi ardıke min sagirin evkebirin fiy meşarıkıl ardı ve megaribiha min insiha ve cinniha ve
mimma la ya’lemu ilmehu illa ente min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli
yevmin elfe merra.
Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede hutahum ala vechil ardı min yevme
halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.
Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede men yusalli aleyh. Ve salli ala
Seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh. Ve salli ala Seyyidina Muhammedin
adedel katri vel matari vennebat.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede kulli şey’.
38
Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin filleyli iza yeğşa. Ve salli ala Seyyidina
Muhammedin finnehari iza tecella. Ve salli ala Seyyidina Muhammedin fil ahireti vel’ula.
Ve salli ala Seyyiduna Muhammedin şabben zekiyya. Ve salli ala Seyyidina Muhammedin
kehlen mardiyya.Ve salli ala Seyyidina Muhammedin munzukane fil Mehdi sabiyya. Ve
salli ala Seyyidina Muhammedin hatta la yebka minessalati şey.
Allahumme ve a’tı Seyyidina Muhammedinil makamel mahmudellezi ve adtehullezi iza
kaale saddaktehu ve iza seele a’teyteh.
Allahumme ve a’zım bunyanehu ve şerrif bunyanehu ve ehlic huccetehu ve beyyin fazilete.
Allahumme ve takabbel şefaatehu fiy ummetih esta’milna bi-sunnetih ve teveffena ala
milletih vahşurna fiy zumretihi ve tahte livaihi vece’alna min rufekaihi ve evridna havza
veskına bi kesihi venfena bi mehebbetihi Allahumme amin.
Ve es’eluke bi esmaikelleti deavtuke biha en tusalliye ala Seyyidina Muhammedin adede
ma vesaftu ve mimma la ya’lemu ilmehu illa ente ve enterhameni ve tetube aleyye ve tuafiyyeni min cemi’il belai vel belvai ve en tağfireli ve terhamel mu’minine vel mu’minati vel
emvat ve en tağfireli abdik. Fulan ibni fulan (okuyan kimse buraya geldiğinde baba adını
ve kendi adını okur) muznibil zaaifi ve en tetube aleyhi inneke gafurun rahim.
Allahumme amine ya Rabbelalemin.
............
Allahumme inni es’eluke bihakkı ma hamele kursiyyuke min azametike ve kudretike ve
celalike ve behaike ve sultanike. Ve bihakkısmikel mahzunil meknunillezi semmeyte bihi
nefsek ve enzeltehu fil kitabike Veste’serte bihi fiy ilmil gaybi indeke en tusalliye ala
Seyyiduna Muhammedin abdike ve resulik. Ve es’eluke bismikellezi iza duite bihi ecebte
ve iza suilte bihi a’tayt.
Ve es’eluke bismikellezi ve datehu alel leyli fe azlem. Ve alen nehari festenare. Ve alessemavati festakallet. Ve alel ardi festekarret. Ve alel cibali fereset. Ve alessabeti fezellet.
Ve ala maaissemai fesekebet. Ve ala maaissehabi feemtaret. Ve eseluke bima seeleke bihi
Seyyidina Muhammedun nebiyyuk ve es’eluke bima seeleke bihi Seyyidina Ademu nebiyyuk. Ve es’eluke bima seeleke bihi enbiyauke ve rusuluk. Ve melaiketukel mukarrebune
Sallallahu aleyhim ecmain.
Ve es’eluke bima seelek bihi ehlu taatike ecmain.
En tusalliye ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede ma
halakte min kabli en tekunessemau-mebniyyeten. Vel ardu. Vel cibalu mursiyeten. Vel
uyunu munfeciraten. Vel enharu munhemireten. Veşşemsu muhdiyeten. Vel kameru
mudien. Vel kevakibu munira.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede
ilmik. Ve salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede hilmik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede ma ahsaul
levhul mahfuzu min ilmik
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede ma
cera bihil kalemu fiy ummil kitabi indek.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil’e semavatik. Ve
salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil’e ardık .
39
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin mil’e ma ente halikuhu min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede
sufufil melaiketi ve tesbihihim ve takdisihim ve tehmidihim ve temcidihim ve tekbirihim
ve tehlilihim min yevme halekted dunya ila yevmil kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedes
sehabil cariyetil verriyahiz zariyati min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede kulli
katretin takturu min semavatike ila ardıke ve ma takturu ila yevmil kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede
mahabbetir riyahu ve adede ma taharreketil eşcaru vel evraku vezzuruu ve cemi’il ma
halakte fiy kararil hıfzı min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedel
katri vel matari ven nebati min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adeden
nucumi fissemai min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede ma
halakte fiy biharikes seb’ati mimma la ya’lemu ilmehu illa ente ve ma ente halikuhu ila
yevmil kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adeder
remli vel hasa fiy meşarikıl ardi ve megaribiha.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin adede
ma halakte minel cinni vel insi ve ma ente halikuhu ila yevmil kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede
enfasihim ve elfazihim min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede
tayaranil cinni vel melaiketi min yevme halakted dunya ila yevmil kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedet
tuyuri velhevammi ve adedel vuhuşi vel akami fiy meşarikil ardi ve megaribiha.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adedel
ahyai vel emvat.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede
ma ezleme aleyhil leylu ve eşraka aleyhinneharu min yevme halakted dunya ila yevmil
kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin adede
men yemşi ala ricleyni ve men yemşi ala erbain min yevme halakted dunya ila yevmil
kıyame.
40
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin
adede men salla aleyhi minel cinni vel insi vel melaiketi min yevme halakted dunya ila
yevmil kıyame.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin kema yecibu en yusalla aleyh.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin kema yenbagi en yusalla aleyh.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin hatta la
yebka şey’un mines salati aleyh.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin fil evveline ve salli ala Seyyidina Muhammedin fil ahirin.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin fil melek’il a’la ila yevmiddin.
Maşaaa allahu la kuvvete illa billahil aliyyil azim
Amin
Dua:
Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr.
Es’eluke bismikel azimuttamme Kebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. Ve la seytanen meriden ve la insanen hasuden ve la zaifen min halkike. Ve la barren.
Ve la faciren ve la abiden ve la aniden
Altın Silsileye hediye et!
İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed sav,
Seyyiduna Ebu Bekir,
Seyyiduna Selmani Farisi,
Seyyiduna Kasim bin Muhammed,
Seyyiduna Caferi Sadık,
Seyyiduna Beyazıd Bestami,
Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,
Seyyiduna Ebu Ali Farmedi,
Seyyiduna Yusuf Hamadani,
Seyyiduna Hızır as,
Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani,
Seyyiduna Arif Reyvegeri,
Seyyiduna Mahmud Fagnevi,
Seyyiduna Aziz Ali Ramitani,
Seyyiduna Muhammed Semmasi,
Seyyiduna Seyyid Emir Kulal,
Seyyiduna Şahi Nakşibendi,
Seyyiduna Aladdin Attar,
Seyyiduna Yakup el Cerhi,
Seyyiduna Ubeydullah Ahrar,
41
Seyyiduna Muhammed Zahid,
Seyyiduna Derviş Muhammed,
Seyyiduna Ahmed Emkeneki,
Seyyiduna Muhammed Bakibillah,
Seyyiduna İmam Rabbani,
Seyyiduna Muhammed Masum,
Seyyiduna Şeyh Seyfeddin,
Seyyiduna Nur Muhammed,
Seyyiduna Habibullah Canı Canan,
Seyyiduna Abdullah Dehlevi,
Seyyiduna Halid el Bağdadi,
Seyyiduna İsmail Dağıstani,
Seyyiduna Has Muhammed,
Seyyiduna Şeyh Muhammed,
SeyyidunaŞeyh Cemaleddin Gumuki,
Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri,
Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni,
Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,
Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani,
Seyyiduna Sahibul Zaman Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani el Rabbani ks.
El Fatiha!
Bahusus Sahibuz zaman Mehdi as ve Vuzera:
1. Şehamet ul Ferdani ks
2. Yusuf es Sıddiyk ks
3. Abdurrauf ul Yemani ks
4. İmam ul Arifin Emanul Hakk ks
5. Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks
6. Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks
7. Burhan el Kermai Gavs ul Enam ks
Ya Sahib uz Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. Alallahu Teala derecatihim daimen ve
berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti bi hurmeti men la Nebiyye badehu bi hurmeti
suret ul Fatiha!
42
– CUMARTESİ –
El Hayyu la Yemut:
Levlake Levlak lema halaktul eflak...
İnneke Mansur. ..
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin. Ve a’tıhil
vesilete vel fazilete ved dereceter refi’ate veb’ashu makamenMahmudenillezi veadtehu
inneke la tuhliful miad.
Allahumme azzim şa’nehu ve beyyin burhanehu.
Ve eblic huccetehu. Ve beyyin faziletehu.
Ve tekabbel şefaatehu fil ummetihi vesta’milna bi sunnetihi ya Rabbel alemine ve ya
Rabbel arşil azim.
Allahumme ya Rabbi uhşurna fiy zumretihi ve tahte livaihi veskına bika’sihi venfa’na bi
mehabbetihi amine ya Rabbel Alemin.
Allahumme ya Rabbi bellighu anha efdales-selami veczihi anna efdale ma cazeyte bihinnebiyye an ummetihi ya Rabbel Alemin.
Allahumme ya Rabbi inni es’eluke en tağfiyreli ve terhameni ve tetube aleyye ve tuafiyyeni min cemi’il belai vel belvail harici minel ardı vennazili minessemai inneke ala kulli şey’in
kadir.
Birahmetike ve en tagfiyre lil mu’minine vel muminati vel muslimine vel muslimatil ahyai
minhum vel emvat.
Ve radıyallahu an ezvacihit tahirati ummehatil mu’minin. Ve radıyallahu an ashabihil
a’lami eimmetil huda ve mesabihid dunya ve anıt tabi’ine ve tabiit tabi’ine lehum ihsanin
ila yevmiddin. Velhamdulillahi Rabbil Alemin.
Allahumme Rabbel ervahı vel ecsadil baliye. Es’eluke bitaatil ervahir raciati ila ecsadiha
ve bitaatil ecsadil multeimeti bi urukıha. Ve bi kelimatiken nafizeti fiyhim Ve ahzikel
hakka minhum vel halıku beyne yedeyke yentezirune fasle kazaike ve yercune rahmetek.
Ve yehafune ikabek en tece’alen nure fiy basari. Ve zikreke billeyli ven nehari ala lisani ve
amelen salihen ferzukni.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin kema salleyte ala Seyyidina İbrahime ve
barik ala Seyyidina Muhammedin kema barekte ala Seyyidina İbrahim.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ali Seyyidina Muhammedin kema cealteha
ala Seyyidina İbrahime ve ali Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid. Ve barik ala
Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammedin kema barekte ala Seyyidina İbrahime ve ali Seyyidina İbrahime inneke hamidun mecid.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin abdike ve resulike ve salli alel mu’minine vel
mu’minati vel muslimine vel muslimat.
Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede ma ehade bihi ilmuk ve
ahsahu kitabuk.
Ve şehidet bihi melaiketuke. Salaten daimeten tedumu’ bidevami mulkillah.
Allahumme inni es`eluke bi esmaikel izami ma alimtu minha ve ma lem alem
Ve bil esmailleti semmeyte biha nefseke ma alimtu minha ve ma lem alem. Entu salliye
ala Seyyidina Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike adede ma halakte min kabli
en tekunes semau mebniyyeten vel ardu medhiyye.
43
Vel cibalu mursiyeten. Vel uyunu munfecireten. Vel enharu munhemireten. Veş şemsu
muşrikaten. Vel kameru mudien. Vel kevakibu mustenireten. Vel biharu mucriye
Vel eşcaru muşmira. Allahumme salli ala Seyyidina Muhammedin adede ilmik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede hilmik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede kelimatik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede nimetik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede fadlik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede cudik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede semavatik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ardik. Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma halakte fiy seb’i semavatike min melaiketik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma halakte fiy ardike minel cinni vel insi ve
gayri hima minel vahşi vettayri ve gayri hima.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma cera bihil kalemu fiy ilmi gaybike ve ma
yecri bihi ila yevmil kıyame.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel katri vel matar. Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede men yahmeduke ve yeşkuruke ve yuhelliluke ve yumecciduke ve yeşhedu
enneke entellah.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma salleyte aleyhi ente ve melaiketuk. Ve salli
ala Seyyidina Muhammedin adede men salla aleyhi min halkık.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi min halkık.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel cibali verrimali velhasa.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedeş şeceri ve evrakıha vel mederi ve eskaliha.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede kulli senetin vema tahluku fiyha vema yemutu
fiyha.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma tahluku kulle yevmin ve ma yemutu fiyhi ila
yevmil kıyame.
Allahumme ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedes sehabil cariyeti ma beynes semai
vel ardı ve ma tamturu minel miyah.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adeder riyahil musahharati fiy meşarikıl ardi ve megaribiha ve cevfiyha ve kıbletiha.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede nucumis sema. Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma halekte fiy biharike minel hiytani ved devab bi vel miyahi ver rimali ve
gayri zalik.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adeden nebati velhasa. Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adeden neml.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel miyahil azbe. Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adedel miyahil milha.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ni’metike ala cemi’il halkık.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede nikmetike ve azabike ala men kefere Seyyidina
Muhammedin.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma dametid dunya vel ahiretu.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma dametil halaiku fil cenne.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin adede ma dametil halaiku fiynnar.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin ala kadri ma tuhibbuhu ve terda.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin ala kadri ma yuhibbuke ve yerdak.
Ve salli ala Seyyidina Muhammedin ebedel abidine ve enzilhul menzilel mukarrebe indeke
ve a’tıhil vesilete vel fazile veşşefaat veddereceter refiy’ete vel makamel mahmudellezi
vaadtehu inneke la tuhliful miad.
44
llahumme inni es’eluke bienneke maliki ve seyyidi ve mevlaye ve sıkati ve recai es’eluke
bihurmetiş şehril harami vel beledil harami vel meş’aril harami.
Ve kabri nebiyyike aleyhisselamu en tehebeli minel hayri ma la ya’lemu ilmehu illa ente ve
tasrife anni minessui ma la ya’lemu ilmehu illa ent.
Allahumme ya men vehebe li Seyyiduna Ademe Seyyidena Şit ve li Seyyidina İbrahime
Seyyidena İsmaile ve Seyyidina İshak ve redde Seyyiduna Yusufe ala Seyyidina Yakub. Ve
ya men keşefel belae an Seyyidina Eyyube. Ve ya men redde Seyyidina Musa ila ummih.
Ve ya zaidel Seyyidina hadri fil ilmih. Ve ya men vehebe li Seyyidina Davude Seyyidina Suleyman ve li Seyyidina Zekeriyya Seyyidina Yahya ve li Seyyidetina Meryeme ve seyyidena
İsa. Ve ya hafiyzebnehu Seyyidina Şu’ayb
Es’eluke en tusalliye ala Seyyidina Muhammedin ve ala cemi’in nebiyyine vel murselin. Ve
ya men vehebe li Seyyidena Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemeş şefaate veddereceter refiyate en tagfiyreli zunubi ve testureli uyubi kulleha ve tucireni minen nari ve
tucibe li rıdvaneke ve emeneke ve gufraneke ve ihsaneke ve tumettiani fiy cennetike
maallezine en’amte aleyhim minen nebiyyine vesıddıkıyne veşşuhedai vessalihin inneke
ala kulli şey’in kadir.
Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ma ez’acetir riyahu sehaben rukamen
ve zaka kulli ziruhin himamen ve evsilisselame li ehlisselami fiy darisselami tahiyyeten ve
selama.
Allahumme efridni lima halakteni lehu vela teşgalni bima tekeffelte li bihi vela tahrimni
ve ena es’eluke vela tuazzibni ve ena estağfiruk.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Allahumme inni eseluke ve eteveccehu ileyke bi habibikel Mustafa İndeke ya Habibena ya Seyyiduna Muhammed inna netevesselu bike ila rabbike feşfa’lena indelmevlel azimi ya ni’mer Resulut tahir.
Allahumme efridni lima halakteni lehu vela teşgalni bima tekeffelte li bihi vela tahrimni
ve ena es’eluke vela tuazzibni ve ena estağfiruk.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Allahumme inni eseluke ve eteveccehu ileyke bi habibikel Mustafa İndeke ya Habibena ya Seyyiduna Muhammed inna netevesselu bike ila rabbike feşfa’lena indelmevlel azimi ya ni’mer Resulut tahir.
Allahumme efridni lima halakteni lehu vela teşgalni bima tekeffelte li bihi vela tahrimni
ve ena es’eluke vela tuazzibni ve ena estağfiruk.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Allahumme inni eseluke ve eteveccehu ileyke bi habibikel Mustafa İndeke ya Habibena ya Seyyiduna Muhammed inna netevesselu bike ila rabbike feşfa’lena indelmevlel azimi ya ni’mer Resulut tahir.
Allahumme şeffiy’hu fiyna bicahihi indek.
Allahumme şeffiy’hu fiyna bicahihi indek.
Allahumme şeffiy’hu fiyna bicahihi indek.
Vece’elna min hayril musalline velmusellimine aleyh.
Ve min hayrin mukarrebiyne minhu vel varidine aleyh.
Ve min ahyaril muhibbine fiyhi vel mahbubine ledeyh.
Ve ferrihnabihi fiy arasatil kıyameh. Vece’alhu lena delilen ila cennetin naimim bila meunetin vela meşakkatin vela munakaşatil hisabi vece’alhu mukbilen aleyna vela tece’alhu
gadiben aleyna. Vagfirlena ve li validiyna ve licemi’il musliminel ahyai minhum velmeyyi45
tin. Ve ahiru da’vana enilhamdulillahi rabbilalemin.
Fe es’eluke ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Kayyum. Ya Zel celali vel ikram. La ilahe
illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin. Es’eluke bima hamele kursiyyuke min azametike ve celalike ve behaike ve kudretike ve sultanik.
Ve bihakkı esmaaikel mahzunetil meknunetil mutahharatilleti lem yettali’ aleyha ehadun
min halkık.
Ve bi hakkıl ismil lezi vada’tehu alel leyli feezlem ve alen nehari festenare ve alessemavati
festekallet ve alel ardı feste-karret ve alel bihari fenfeceret ve alel uyuni fenebeat
ve alessehabi feemtaret.
Ve es’eluke bil esmail mektubeti fiy cebheti Seyyidina Cibrile Aleyhisselam ve bilesmail
mektubeti fiy cebheti Seyyidina İsrafile aleyhisselam ve ala cemiil melaike.
Ve es’eluke bilesmail mektubeti havlel arş ve bilesmail mektubeti havlel-kursiy.
Ve es’eluke bismikel azimil a’zamillezi semmeyte bihi nefsek. Ve es’eluke bihakkı esmaaike
kulliha ma alimtu minha ve ma lem a’lem. Ve es’eluke bil esmailleti deake biha Seyyidina
Adem aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Nuhun aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Salihun aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina
Yunusu aleyhisselam.
Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Musa aleyhisselam.
Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Harunu aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha
Seyyidina Şuayb aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina İbrahimu aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina İsmailu aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake
biha Seyyidina Davudu aleyhisselam. Ve bil esmailleti deake biha Seyyidina Suleymanu
Aleyhisselam ve bil esmailleti deake biha SeyyidunaZekerriyya aleyhisselam ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Yuşau aleyhisselam.
Ve bil es-mailleti deake bihel Seyyiduna Hıdiru aleyhis-selam ve bil esmailleti deake biha
Seyyiduna İlyasu aleyhisselam ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Elyesa aleyhisselam.
Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Zulkifl aleyhisselam. ve bil esmailleti deake biha
Seyyiduna İsa aleyhisselam.
Ayağa kalk:
Ve bil esmailleti deake biha Seyyiduna Muhammedun sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyuke ve Resuluke ve Habibuke ve Safiyyuk.
Ya men kale ve kavluhul hakku vallahu halakakum ve ma ta’melun.
Vela yasduru an ehadin bin abidihi kavlun vela fiy’lun vela hareketun vela sukunun illa
vekad sebeka fiy ilmihi ve kazaihi ve kaderihi keyfe yekunu kema elhemteni ve kadeyte li
bicemi hazel kitab ve yesserte aleyye fihit tarika vel esbabe ve nefeyte an kalbi fiy hazen
nebiyyil kerimiş şekke vel irtiyabe ve gallebte hubbehu indi ala hubbi cemi’il akribai vel
ehibba.
Es’eluke ya Allah ya Allah ya Allahu en terzukani ve kulle men ehabbehu vettebeahu
şefaatehu ve murafakatehu yevmel hisabi min gayri munakaşatin ve la azabin ve la tevbihin ve la itab. Ve entağfiyreli zunubi ve testure uyubi ya Vehhab ya Gaffar.
Ve en tun’imeni binnazari ila vechikel kerimi fiy cumletil ahbabi yevmel mezidi ves sevab.
Ve en tetekabbele minni ameli. Ve en ta’fuve amma ehata ilmuke bihi min hatieti ve nisyani ve zeleli.
Ve en tubelligani min ziyareti kabrihi vetteslimi aleyhi ve ala sahibeyhi gayete emeli.
bimennike ve fazlike ve cudike ve keremike ya Raufu ya Rahimu ya Veliyy.
Ve en tucaziyehu anni ve an kulli men hamene bihi vettebeahu minel muslimine vel muslimatil ahyai minhum vel emvat.
46
Efdale ve etemme ve e’amme macazeyte bihi ehaden min halkıke ya Kaviyyu ya Aziyzu ya
Aliyy.
Ve es’elukellahumme bi hakkı ma aksemtu bihi aleyke en tusalliye ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ala ali seyyiduna Muhammedin ma halakte min
kabli en tekunes semau mebniyye vel ardu medhiyye vel cibalu ulviyye vel uyunu munfecire ve biharu musahhare vel enharu munhemire veşşemsu mudhiye vel kameru mudia
vennecmu munira vela ya’lemu ehadun haysu tekunu illa ent. Ve en tusalli aleyhi ve ala
alihi adede kelamik. Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede ayatil kur’ani ve hurufih. Ve en
tusalli aleyhi ve ala alihi adede men yusalli aleyh. Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede
men lem yusalli aleyh. Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi mil’e ardik. Ve en tusalli aleyhi ve ala
alihi adede ma cera bihil kalemu fiy ummil kitab. Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede ma
halakte fiy seb’i semavatik. Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede ma ente halikuhu fiyhinne ila yevmil kıyameti. Fiy kulli yevmin elfe merrah.
Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede katril matari ve kulli katretin kaderet min semaike ila
ardike min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merrah. Sadakallahulaziym
Dua:
Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr
Es’eluke bismikel azimuttamme cebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden. Ve la seytanen meriden ve la insanen hasuden ve la zaifen min halkike. Ve la barren. Ve la faciren ve
la abiden ve la aniden
Altın Silsileye hediye et!
İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed sav,
Seyyiduna Ebu Bekir,
Seyyiduna Selmani Farisi,
Seyyiduna Kasim bin Muhammed,
Seyyiduna Caferi Sadık,
Seyyiduna Beyazıd Bestami,
Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,
Seyyiduna Ebu Ali Farmedi,
Seyyiduna Yusuf Hamadani,
Seyyiduna Hızır as,
Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani,
Seyyiduna Arif Reyvegeri,
Seyyiduna Mahmud Fagnevi,
Seyyiduna Aziz Ali Ramitani,
Seyyiduna Muhammed Semmasi,
Seyyiduna Seyyid Emir Kulal,
Seyyiduna Şahi Nakşibendi,
Seyyiduna Aladdin Attar,
Seyyiduna Yakup el Cerhi,
Seyyiduna Ubeydullah Ahrar,
Seyyiduna Muhammed Zahid,
Seyyiduna Derviş Muhammed,
47
Seyyiduna Ahmed Emkeneki,
Seyyiduna Muhammed Bakibillah,
Seyyiduna İmam Rabbani,
Seyyiduna Muhammed Masum,
Seyyiduna Şeyh Seyfeddin,
Seyyiduna Nur Muhammed,
Seyyiduna Habibullah Canı Canan,
Seyyiduna Abdullah Dehlevi,
Seyyiduna Halid el Bağdadi,
Seyyiduna İsmail Dağıstani,
Seyyiduna Has Muhammed,
Seyyiduna Şeyh Muhammed,
SeyyidunaŞeyh Cemaleddin Gumuki,
Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri,
Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni,
Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,
Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani,
Seyyiduna Sahibul Zaman Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani el Rabbani ks. El Fatiha!
Bahusus Sahibuz zaman Mehdi as ve Vuzera:
1. Şehamet ul Ferdani ks
2. Yusuf es Sıddiyk ks
3. Abdurrauf ul Yemani ks
4. İmam ul Arifin Emanul Hakk ks
5. Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks
6. Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks
7. Burhan el Kermai Gavs ul Enam ks
Ya Sahib uz Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. Alallahu Teala derecatihim daimen ve
berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti bi hurmeti men la Nebiyye badehu bi hurmeti
suret ul Fatiha!
48
– PAZAR –
El Hayyu la Yemut:
Levlake Levlak lema halaktul eflak...
İnneke Mansur. ..
Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men sebbehake ve kaddesege ve secedeleke ve
azzameke min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy kulli yevmin elfe merra.
Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede kulli senetin halaktehum fiyha min yevme halakted
dunya ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra.
Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adedessehabil cariya.
Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adeder riyahiz zariya.
Min yevmi halakted dunya ila yevmel kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra.
Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede ma hebbetir riyahu aleyhi ve harreketu minel ağsani
vel eşcari ve evrakis simari vel ezhari ve adede ma halakte ala karari ardike ve ma beyne
semavatike min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra.
Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede emvaci biharike min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra.
Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adeder remli vel hasa ve kulli hacerin ve mederin halaktehu fiy meşarıkıl ardi ve megaribiha sebliha ve cibaliha ve evdiyetiha min yevme halakted
dunya ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede
nebatilardi fiy kıbletiha ve cevfiha ve şarkıha ve garbiha ve sehliha ve cibaliha min şecerin
ve semerin ve evrakın ve zer’in ve cemi ma ahrecet vema yahrucu minha min nebatiha
berekatiha min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. Ve
en tusalli aleyhi ve ala alihi adede ma halakte minel insi vel cinni ve şeyatini vema ente
halikuhu minhum ila yevmil kiyameti fiy kulli yevmin elfe merra. Ve en tusalli aleyhi ve
ala alihi adede enfasihim ve elfazihim ve elhazıhim min yevme halakted dunya ila yevmil
kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra.
Ve en tusalliye aleyhi ve ala alihi adede tayaranil cinni ve hafakanil insi min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra. Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi
kulli şa ’retin fiy ebdanihim ve vucuhihim ve ala alihi adede kulli şa`retin fiy ebdanihim ve
vucuhihim ve ala ruusihim munzu halakted dunya ila yevmil kiyameti fiy-kulli yevmin elfe
merra.
Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede kulli behimetin halakteha ala ardike sagireten ve
kebireten fiy meşarıkıl ardı ve megaribiha mimma ulime ve mimma la ya’lemu ilmehu illa
ente min yevme halakted dunya ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra.
Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede men salla aleyhi ve adede menlem yusalli aleyhi ve
adede men yusalli aleyhi ila yevmil kıyameti fiy-kulli yevmin elfe merra.
Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adedel ahyai vel emvati ve adede ma halakte min hitanin
ve tayrin ve nemlin ve nahlin ve haşera. Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi filleyli iza ya ’şa
vennehari iza tecella.Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi fil ahireti vel ula. Ve en tusalli aleyhi
ve ala alihi munzukane fil mehdi sabiyyen ila en sare kehlen mehdiyyen fekabadtehu
ileyke adlen marziyyen liteb’asehu şefiya. Ve en tusalli aleyhi ve ala alihi adede halkike ve
rızae nefsike ve zinete arşike ve midade kelimatike ve en tu’tiyehul vesilete velfazilete
veddereceter refiate velhavzel mevrude vel makamel mahmude vel izzel memdude ve en
tuazzime burhane.
49
Ve en tuşerrife bunya-nehu. Ve en terfea mekanehu.
Ve en tes-ta’milna ya mevlana bisunnetihi. Ve en tumitena ala milletih. Ve en tahşurena
fiy zumretihi ve tahte livaihi. Ve en tece’alna min rufekaihi Ve en turidena havza. Ve en
teskıyena bike’sihi Ve en tenfe’ana bi mehabbetihi. Ve en tetube aleyna Ve en tuafiy-yena
min cemi’il belai vel belvai vel fiyteni ma zahare minha vema batan.
Ve en terhamena ve en ta’fuve anna ve tağfirlena ve licemi’il mu’minine vel muminati
vel muslimine vel muslimatil ahyai minhum vel emvati Vel hamdu lillahi rabbil alemin. Ve
huve hasbi ve nimel vekilu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma
sece’atil hamaim ve hametil havaim ve serehatil behaim ve nefeatit temaim ve şuddetil
amaim ve nemetin nevaim.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma
eblecel isbahu veheb-betir riyau ve debbetil eşbahu ve teakabel guduvvu verrevahu ve
tukullidetis şifahu va’tukıletir rimahu sahhatil ecsadu vel ervah.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma daratil eflaku ve decetil ehlaku ve sebbehatil emlak.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin kema
salleyte ala Seyyiduna İbrahim ve barik ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna
Muhammedin kema barekte ala Seyyiduna İbrahime fil alemin inneke hamidun mecid.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin ma
taleatiş şemsu vema sulliyetil hamsu vema teallaka berkun Ve tedeffaka vedkun vema
sebbeha.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin miles
semavati velardı ve mil’e ma beynehuma ve mil’e maşi’te min şey’in ba’d.
Allahumme kema karne bi a’bair risaleti vestenkazel halka minel cehaleti. Ve cahede
ehlukufri veddalaleti.
Ve dea ila tevhidike ve kaseş şedaide fiy irşadi abidike.
Fe’atıhillahumme su’lehu. Ve bellighu me’muleh. Ve atıhil vesilete vel fazilete veddereceter refiate. Veb’ashul makamel mahmudellezi ve’adtehu inneke la tuhliful miad.
Allahumme vece’alna minel muttebiine li şeri’atihil nuttesıfine bi mehabbetihil muhtedine bi hedyihi ve siretihi Ve teveffena ala sunnetihi Vela tahrimna fadla şefa’atih. Vahşurna
fiy etbaihil gurril muhacceline.Ve eşya’ihis sabikıyne ve eshabil yemini Ya erhamer rahimine.
Allahumme salli ala melaiketike vel mukarrebine ve ala enbiyaike vel murseline ve ala ehli
taatıke ecma’ine vece’alna bissalati aleyhim minel merhumin.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinil meb’usi min tihamete vel amiri bil ma’ru fiy
vel istikameti veşşefi’i li ehliz zunubi fiy arasatil kıyame.
Allahumme ebliğ anna nebiyyena ve şefiyana ve habibena efdales salati vetteslimi vebeashul makaqmel mahmudel kerime ve atıhil fazilete vel vesilete veddereceter refiatelleti
veadtehu fil mevkı fiy azim.
Ve salli allahumme aleyhi salaten daimeten muttasıleten tetevala ve tedum. Allahumme
salli aleyhi ve ala alihi malahe barikun ve zerre şarikun ve vekabe gasıkun venhemere
vadik.
Ve salli aleyhi ve ala alihi mil’el levhi vel fezaai ve misle nucumis semai ve adedel katri vel
hasa.
Ve salli aleyhi ve ala alihi salaten la tuaddu ve la tuhsa.
Allahumme salli aleyhi zinete arşike ve meblağa rizaike ve midade kelimatike ve munteha
rahmetik.
Allahumme salli aleyhi ve ala alihi ve ezvacihi ve zurriyetihi ve barik aleyhi ve ala alihi ve
ezvacihi ve zurriyetihi kema salleyte ve barekte ala Seyyiduna İbrahime ve ala ali Seyyidu50
na İbrahime inneke hamidun mecid.
Ve cazihi anna efdale ma cazeyte nebiyyen an ummetih vece’alna minel muhtedine bimin-haci şeriatih vehdina bihedyihi ve teveffena ala milletih
vahşurna yevmel fezeil ekberi minel aminine fiy zumretih ve emitna ala hubbihi ve hubbi
alihi ve ashabihi ve zurriyetih.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin efdale enbiyaike Ve Ekremi asfiyyaike. Ve
imamı evliyaike.
Ve hatemi enbiyaike. Ve Habibi Rabbil alimine. Ve şehidil murseline. Ve şefi’il muznibin.
Ve seyyidi veledi Ademe ecma’ine el merfu’iz zikri fil melaiketil mukarrebinel beşirin-neziris siracil munir.
Essadigil eminil hakkıl mubinir raufiyr rahimil hadi ila sıratil mustakıy-millezi ateytehu
seb’an minel mesani vel kuranel azime nebiyyir rahmeti.Ve hadil ummeti evvelu men
tenşakku anhul ardu ve yedhulul cenneh.
El mueyyedi Seyyiduna Cibrile ve Seyyiduna Mikailel mubeşşeri bihi fiy-tevrati vel incil el
mustafal muctebel muntehebi ebil kasımi Seyyiduna Muhammed ibni Abdullah ibni Abdil
Muttalib ibni Haşim.
Allahumme salli ala melaiketike vel mukarrebinellezine yusebbihunel leyle ven nehare la
yefturune vela ya’sunallahe ma emrehum ve yef ‹alune ma yu’merun.
Allahumme ve kemastafeytehum sufera e ila rusulike ve ummenae ala vahyike ve
şuhedae ala halkik ve harrakte lehum kunufe hucubike. Ve etla’tehum ala meknuni gaybik. Vahterte minhum hazeneten li cennetik. Ve hameleten li arşik ve ce’al-tehum min
eksere cunudike.
Ve faddeltehum alel vera ve eskente-humus semavatil ula ve nezzehtehum anilmeasi veddenaati ve kaddestehum anin nekaisi vel afati fasalli aleyhim salaten daimeten
teziduhum biha fadla. Ve tece’aluna listigfarihim biha ehla. Allahumme ve salli ala cemi`’i
enbiyaike ve rusulikellezine şerahte sudurehum ve evda’tehum hikmeteke ve tavvektehum nubuvvetek. Ve enzelte aleyhim kutubeke Ve hedeyte bihim halkake. Ve deav ila
tevhidike ve şevveku ila va’dike ve havvefu min vaidik. Ve erşedu ila sebilike. Ve kamu bi
huccetike ve delilike. Ve sellimillahumme aleyhim teslimen veheb lena bissalati aleyhim
ecren azima.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala ali Seyyiduna Muhammedin salaten
daimeten makbuleten tueddi biha anna hakkahul azim.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin sahibil husni vel cemal.
Vel behceti vel kemali vel behai vennuri vel vildani
vel huri vel gurefe vel kusuri vel lisani niş şekur.
Vel kalbil meşkuri vel ilmil meşhuri vel ceyşil mansuri vel benine vel benati vel ezvacit
tahirati vel uluvvi aleddereca.
Vezzemzemi velmakami velmeş’aril haram.
Vectinabilasami veterbiyetil eytami vel hacci ve tilavetil kur’an. Ve tesbihir rahmani.
Vesiyami ramazane vel livail-makudi vel keremi. Vel cudi vel vefai bil uhudi. Sahibil rağbeti
vettergib. Vel bağletiven necibi. Vel havzi vel kadibin nebiyyil evvabin natıkı bissevabil
menuti fil kitabin nebiyyi abdillahin nebiyyi kenzillahin nebiyyi huccetillahin nebiyyi men
etaahu fekad etaallah.
Ve men esahu fekad asallahen nebiyyil arabiyyil kureşiyyiz zemzemiyyil mekkiyyit tihamiyyi sahibil vechil cemil. Vettarfil kehil vel haddil esil vel Kevseri ves selsebili, kahiril mudaddine, mubidil kafirin, ve katilil muşrikine. Kaidil gurril muhacceline ila cennatin naim.
51
Ve civarilkerimi Sahibi Seyyiduna Cibrile aleyhisselam ve Resuli rabbil alemine ve şefiil
muznibine ve gayetilgamam.
Ve misbahizzalam ve kamerittamami.
Sallallahu aleyhi ve ala alihil Mustafeyne min ethari cibilletin Salaten daimeten alel ebedi
gayre mudme-hilletin.
Sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten yeteceddedu biha huburuhu ve yuşerrefu biha fil
mi’adi ba’suhu ve nuşuruh.
Fesallallahu aleyhi ve ala alihil encumit tavali’i
Salaten tecudu aleyhim ecbedel guyusil hevamih.
Erselehu min ercehil arabi mizanen ve evdahiha beyanen ve efsahiha lisanen ve eşmehiha
imanen ve a’laba makamen ve ehlaha kelamen ve evfaha zimanen ve esfaha regama. Fe
evdahat tarikate ve nasahal halikate ve şeherel İslame ve kesserel esname ve ezharel
ahkame ve hazarel haram. Ve amme bil in’ami.
Sallallahu aleyhi ve ala alihi fiy-kulli mahfilin ve makamin efdales salati vesselami Sallallahu aleyhi ve ala alihi avden ve bed’en salaten tekunu zahireten ve virda.
Sallallahu aleyhi ve ala alihi salaten tammeten zakiyeten ve sallallahu aleyhi ve ala alihi
salaten yetbeuha ravhun ve reyhanun ve ya’kubuha mağfiyretun ve rıdvan.
Ve sallallahu ala efdali men tabe minhun niccaru ve sema bihil feharu vestenaret bi nuri
cebinihil akmar.
Ve tedaelet inde cudi yeminihil gamaimu vel bihar.
Seyyidina ve nebiyyina Muhammedinnillezi bibahiri ayatihi edaetil encadu vel agvar.
Ve bimucizati ayatihi natakal kitabu ve tevateretil ahbar.
Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihillezine haceru linusratihi ve nasaruhu fiy hicretihi
feni’mel muhacirune ve ni’mel ensar.
Salaten namiyeten daimeten ma seceat fiy eykihal etyar. Ve hemmeat biveblihad dimetul
midrar. Zaafallahu aleyhi daime salavatih.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedin ve ala alihit tayyibinel kiramı salaten mevsuleten daimetel ittisali bidevami zil celali vel ikram.
Allahumme salli ala Seyyiduna Muhammedinnillezi huve kutbul celale. Veşşemsun nubuvveti verrisaleti vel hadi mineddalaleti vel munkızu minel cehaleti Sallallahu aleyhi veselleme salaten daimetel ittisali vettevali muteakıbeten biteagubil eyyami velleyali.
Amin
Dua:
Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil hayr
Es’eluke bismikel azimuttamme cebiri en la tusallita aleyna Cabbaren aniden.
Ve la seytanen meriden ve la insanen hasuden ve la zaifen min halkike. Ve la barren. Ve la
faciren ve la abiden ve la aniden
Altın Silsileye hediye et!
İla serefin Nebiyyi Seyyiduna Muhammed sav,
Seyyiduna Ebu Bekir,
Seyyiduna Selmani Farisi,
Seyyiduna Kasim bin Muhammed,
Seyyiduna Caferi Sadık,
Seyyiduna Beyazıd Bestami,
52
Seyyiduna Ebul Hasan Harkani,
Seyyiduna Ebu Ali Farmedi,
Seyyiduna Yusuf Hamadani,
Seyyiduna Hızır as,
Seyyiduna Abdulhalik Goncduvani,
Seyyiduna Arif Reyvegeri,
Seyyiduna Mahmud Fagnevi,
Seyyiduna Aziz Ali Ramitani,
Seyyiduna Muhammed Semmasi,
Seyyiduna Seyyid Emir Kulal,
Seyyiduna Şahi Nakşibendi,
Seyyiduna Aladdin Attar,
Seyyiduna Yakup el Cerhi,
Seyyiduna Ubeydullah Ahrar,
Seyyiduna Muhammed Zahid,
Seyyiduna Derviş Muhammed,
Seyyiduna Ahmed Emkeneki,
Seyyiduna Muhammed Bakibillah,
Seyyiduna İmam Rabbani,
Seyyiduna Muhammed Masum,
Seyyiduna Şeyh Seyfeddin,
Seyyiduna Nur Muhammed,
Seyyiduna Habibullah Canı Canan,
Seyyiduna Abdullah Dehlevi,
Seyyiduna Halid el Bağdadi,
Seyyiduna İsmail Dağıstani,
Seyyiduna Has Muhammed,
Seyyiduna Şeyh Muhammed,
SeyyidunaŞeyh Cemaleddin Gumuki,
Seyyiduna Ebu Ahmed Suhuri,
Seyyiduna Ebu Muhammed Medeni,
Seyyiduna Şeyh Şerafeddin Dağıstani,
Seyyiduna Şeyh Abdullah Dağıstani,
Seyyiduna Sahibul Zaman Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani el Rabbani ks.
El Fatiha!
Bahusus Sahibuz zaman Mehdi as ve Vuzera:
1. Şehamet ul Ferdani ks
2. Yusuf es Sıddiyk ks
3. Abdurrauf ul Yemani ks
4. İmam ul Arifin Emanul Hakk ks
5. Lisan il Mutekellimin Avnullahis Sehavi ks
6. Arif it Tayyar el Marufi bimilhan ks
7. Burhan el Kermai Gavs ul Enam ks
Ya Sahib uz Zaman ya Sahib ul Unsur ya Ricalallah. Alallahu Teala derecatihim daimen ve
berakatihim ve enfasehumul kudsiyyeti bi hurmeti men la Nebiyye badehu bi hurmeti
suret ul Fatiha!
53
Download

download als - Sufi Zentrum Rabbaniyya