TEST: Zdravstvenopromotivne aktivnosti na
unapređenju zdravlja školske dece i omladine
1. Najvažniji načini definisanja prioritetnih zdravstvenih potreba zajednice su (zaokruži tačne
odgovore):
a) podaci zvaničnih medicinskih izvora (zdravstvene statistike, evidencije i td.)
b) podaci dobijeni od samih članova zajednice, uglavnom anketnim istraživanjem, u
okviru osmišljenih studija, čime je omogućeno sagledavanje njihovih potreba i
problema.
c) stručni i naučni radovi
2. Zdravstvena zaštita se definiše kroz sledeće nivoe prevencije (Lewel and Clark) (zaokruži
tačne odgovore):
a) Primarna prevencija
b) Sekundarna prevencija
c) Tercijarna prevencija
3. Metode zdravstveno vaspitnog rada (Podela po GREEN-u) (zaokruži tačne odgovore):
a) Metode komunikacije
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
4. Zaokruži tačne odgovore:
a) Promocija zdravlja je usmerena ka zdravlju
b) Prevencija je usmerena ka bolesti
c) Promocija i prevencija su sinonimi
5. Individualne metode – intervju, savetovanje spadaju u (zaokruži tačne odgovore):
a) Komunikacijske zdravstveno vaspitne metode
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
6. Demonstracije, vežbe spadaju u (zaokruži tačne odgovore):
a) Komunikacijske zdravstveno vaspitne metode
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
7. Igre, dramatizacija, sociodrame, igranje uloge, kompjuterizovani modeli kreativne radionice
spadaju u (zaokruži tačne odgovore):
a) Komunikacijske zdravstveno vaspitne metode
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
8. Predavanja spadaju u (zaokruži tačne odgovore):
a) Komunikacijske zdravstveno vaspitne metode
1/9
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
9. Diskusije spadaju u (zaokruži tačne odgovore):
a) Komunikacijske zdravstveno vaspitne metode
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
10. Organizacione metode obuhvataju (zaokruži tačne odgovore):
a) razvoj zajednice
b) društvene akcije, kampanje, rad sa udruženjima i grupama za samopomoć
c) društveno planiranje i organizacioni razvoj
11. Medijske tehnike – masovni mediji, audiovizuelna sredstva, programsko učenje
(kompjuterski programi i igre), edukativna TV spadaju u (zaokruži tačne odgovore):
a) Komunikacijske metode
b) Strategije sticanja veštine
c) Organizacione metode
12. Strategije sticanja veštine-metode treningaobuhvataju (zaokruži tačne odgovore):
a) sticanje veština – demonstracije, vežbe
b) simulacije – igre, dramatizacija, sociodrame, igranje uloge, kompjuterizovani modeli
kreativne radionice
c) edukativna istraživanja
d) modelovanje
e) modifikacija ponašanja
13. Didaktičke metode zdravstvenovaspitnog rada podrazumevaju (zaokruži tačne odgovore):
a) klasičan ex catedra pristup i struktuirano izlaganje materije
b) diskusiju – pitanja i odgovore
c) intervju
14. Sokratske metode zdravstvenovaspitnog rada podrazumevaju (zaokruži tačne odgovore):
a) klasičan ex catedra pristup i struktuirano izlaganje materije
b) diskusiju – pitanja i odgovore
c) intervju
15. Zdravstveno-vaspitni proces obuhvata sledeće faze (zaokruži tačne odgovore):
a) traženje odgovora na osnovna pitanja u vezi sa ponašanjem i zdravljemdijagnostička faza
b) predlaganje mera i aktivnosti – faza intervencije
c) faza zaključivanja
16. U okviru strategije "Zdravlje za sve u 21. veku", Cilj 4. Zdravlje mladih osoba glasi:
2/9
Do 2020. godine mladi u Regionu bi trebali da budu zdraviji i više u mogućnosti da ostvare svoju
ulogu u društvu. Ovaj cilj je moguće ostvariti kroz sledeće podciljeve (zaokruži tačne odgovore):
a) Deca i adolescenti treba da razviju životne navike koje štite zdravlje i sposobnost da
načine zdrave izbore
b) Smrtnost i invalidnost od nasilja i nesrećnih slučajeva omladine treba da se smanji na
polovinu
c) Broj mladih koji imaju neodgovarajuće navike u vezi sa zdravljem, kao što su
konzumacija duvana, alkohola i droge mora se značajno smanjiti
d) Incidenca tinejdžerskih trudnoća se mora smanjiti bar za trećinu
17. Aktuelni zdravstveni problemi u populaciji mladih u našoj sredini su (zaokruži tačne
odgovore):
a) Razvojno psihološki problemi
b) Problemi reproduktivnog zdravlja
c) Kardiovaskularne bolesti
d) Seksualno prenosive infekcije
e) Bolesti zavisnosti
18. Aktuelni zdravstveni problemi u populaciji mladih u našoj sredini su (zaokruži tačne
odgovore):
a) Zlostavljanje i zanemarivanje
b) Maligni tumori
b) Povrede
Ë
c) Fizička neaktivnost
d) Nepravilna ishrana
З
19. Uslovi za obezbeđivanje zdravstvene zaštite dece i omladine utvrđeni su (zaokruži tačne
odgovore):
a) Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
b) Zakonom o zdravstvenom osiguranju
c) Strategijom razvoja zdravlja mladih u Republici Srbiji
20. Primarna zdravstvena zaštita dece i omladine ostvaruje se u (zaokruži tačne odgovore):
a) Domu zdravlja
b) Opštoj bolnici
c) Kliničko-bolničkom centru i Kliničkom centru
d) Specijalnoj bolnici
21. Sekundarna zdravstvena zaštita dece i omladine ostvaruje se u (zaokruži tačne odgovore):
a) Domu zdravlja
b) Opštoj bolnici
c) Specijalnoj bolnici
d) Kliničko-bolničkom centru i Kliničkom centru
22. Tercijarna zdravstvena zaštita dece i omladine ostvaruje se u (zaokruži tačne odgovore):
3/9
a) Domu zdravlja
b) Opštoj bolnici
c) Specijalnoj bolnici
d) Kliničko-bolničkom centru i Kliničkom centru
23. Primarnu zdravstvenu zaštitu dece i omladine pruža izabrani lekar (zaokruži tačne odgovore):
a) doktor medicine ili specijalista opšte medicine
b) specijalista pedijatrije
c) specijalista ginekologije i akušerstva
d) specijalista interne medicine
e) doktor stomatologije
24. Zdravstvena zaštita dece školskog uzrasta i mladih koji ne pripadaju grupaciji studenata,
ostvaruje se u domu zdravlja kroz rad (zaokruži tačne odgovore):
a) Pedijatrijske službe
b) Službe opšte medicine
c) Službe medicine rada
d) Službe ginekologije
e) Savetovališta za mlade
25. Za studentsku populaciju u univerzitetskim centrima primarna zdravstvena zaštita je
organizovana u (zaokruži tačne odgovore):
a) Domu zdravlja
Ë
b) Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata
c) Opštoj bolnici
d) Kliničko-bolničkom centru i Kliničkom centru
e) Specijalnoj bolnici
26. Vodeći uzrok oboljevanja školske dece i omladine su (zaokruži tačne odgovore):
a) Kardiovaskularne bolesti
b) Respiratorne bolesti
c) Povrede i trovanja
d) Maligne bolesti
27. Vodeći uzrok smrtnosti školske dece i omladine su (zaokruži tačne odgovore):
a) Kardiovaskularne bolesti
b) Respiratorne bolesti
c) Povrede i trovanja
d) Maligne bolesti
28. U promociji zdravlja intersektorska saradnja podrazumeva uključivanje (zaokruži tačne
odgovore):
a) ostalog zdravstvenog sektora
b) drugih sektora (obrazovanje, socijalna zaštita, kultura, nauka, pravni sistem,
finansiranje...)
4/9
29. Zdravstveno-promotivne aktivnosti se sprovode (zaokruži tačne odgovore):
a) u skladu sa pravilnikom
b) prema kalendaru zdravlja
c) u skladu sa uredbom
30. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti obezbeđuje se zdravstvene zaštite grupacijama stanovništva
koje su izložene povećanom riziku oboljevanja, a pre svega za (zaokruži tačne odgovore):
a) decu do navršenih 15 godina života
b) školsku decu i studente do kraja propisanog školovanja
c) školsku decu i studente do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do 26 godina
života
d) decu do navršenih 15 godina života, školsku decu i studente do kraja propisanog
školovanja, a najkasnije do 26 godina života
31. Kao gornja granice za uzrast mladih posle punoletstva (Strategija razvoja zdravlja mladih,
Zakon o zdravstvenoj zaštite i zdravstvenom osiguranj) definisana je (zaokruži tačne odgovore):
a) 24. godina
b) 25. godina
c) 26. godina.
32. Promocija zdravlja (zaokruži tačne odgovore):
a) počinje u zdravstvenoj ustanovi i završava u zajednici
)
b) počinje u zajednici i završava u zajednici
c) počinje u predškolskim ustanovama i završava u zajednici
d) počinje u porodici i završava u zajednici
33. Ciljevi promocije oralnog zdravlja su (zaokruži tačne odgovore):
a) povećanje učešća zajednice u promociji oralnog zdravlja
b) povećanje nivoa stomatološke zdravstvene kulture
c) povećanje učešća školskih ustanova u promociji oralnog zdravlja
34. Struktura uzroka smrti, spada u sledeću grupu pokazatelja (zaokruži tačne odgovore):
a) indikatori zdravstvene politike,
b) socijalno-ekonomski indikatori u vezi sa zdravljem,
c) indikatori zdravstvenog stanja,
d) indikatori obezbeđenosti stanovništva zdravstvenom zaštitom.
35. Morbiditet se izražava (zaokruži tačne odgovore):
a) samo stopom,
b) samo indeksom,
c) samo strukturom,
d) stopom i strukturom.
36. Stopa incidencije od HIV-a 34 kod studentske populacije znači (zaokruži tačne odgovore):
a) 34 novootkrivenih slučajeva HIV-a na odredjenoj teritoriji i u određenom vremenskom
5/9
periodu na 1000 stanovnika studentske populacije,
b) 34 novootkrivenih slučajeva HIV-a na određenoj teritoriji i u određenom vremenskom
periodu bez obzira na broj stanovnika studentske populacije,
c) 34 ukupno obolelih lica od HIV-a na određenoj teritoriji i u određenom vremenskom
periodu na 1000 stanovnika studentske populacije,
d) 34 ukupno obolelih lica na određenoj teritoriji i u određenom vremenskom periodu bez
obzira na broj stanovnika studentske populacije.
37. Stopa prevalencije od bolesti respiratornog sistema 60 kod studentske populacije znači
(zaokruži tačne odgovore):
a) 60 novootkrivenih obolenja respiratornog sistema u studentskoj populaciji na određenoj
teritoriji i u određenom vremenskom periodu na 1000 stanovnika studentske populacije,
b) 60 novootkrivenih obolenja respiratornog sistema u studentskoj populaciji na određenoj
teritoriji i u određenom vremenskom periodu bez obzira na broj stanovnika,
c) 60 ukupno obolelih lica od bolesti respiratornog sistema u studentskoj populaciji na
određenoj teritoriji i u određenom vremenskom periodu na 1000 stanovnika studentske
populacije,
d) 60 ukupno obolelih lica od bolesti respiratornog sistema u studentskoj populaciji na
određenoj teritoriji i u određenom vremenskom periodu bez obzira na broj stanovnika
studentske populacije
38. Za izračunavanje stope mortaliteta školske dece i omladine neophodni su nam sledeći podaci
(zaokruži tačne odgovore):
a) broj umrle školske dece i omladine,
b) broj obolele školske dece i omladine,
c) broj umrle školske dece i omladine i broj stanovnika ove populacione grupe na
odredjenoj teritoriji i vremenu posmatranja,
d) broj obolele školske dece i omladine i broj stanovnika ove populacione grupe na
odredjenoj teritoriji i vremenu posmatranja.
39. Zdravstveni karton u oblasti zdravstvene zaštite školske dece i omladine spada u (zaokruži
tačne odgovore):
a) pomoćna sredstva za vođenje evidencije,
b) zbirne i periodične izveštaje,
c) osnovnu medicinsku dokumentaciju,
d) registre, knjige evidencije i individualne prijave i odjave.
40. Sveobuhvatnost podrazumeva (zaokruži tačne odgovore):
a) da se merama zdravstvene zaštite obuhvati celokupno stanovništvo,
b) da su raspoloživi svi kapaciteti zdravstvene službe bez ikakvog ograničenja,
c) da je mreža zdravstvenih ustanova i njihovih delova ravnomerno raspoređena i
maksimalno približena stanovništvu,
d) da se zdravstvena zaštita obezbeđuje svih 24 sata.
41. Pristupačnost podrazumeva (zaokruži tačne odgovore):
6/9
a) da se merama zdravstvene zaštite obuhvati celokupno stanovništvo,
b) da su raspoloživi svi kapaciteti zdravstvene službe bez ikakvog ograničenja,
c) da je mreža zdravstvenih ustanova i njihovih delova ravnomerno rasporedjena i
maksimalno približena stanovništvu,
d) da se zdravstvena zaštita obezbeđuje svih 24 sata.
42. Dostupnost podrazumeva (zaokruži tačne odgovore):
a) da se merama zdravstvene zaštite obuhvati celokupno stanovništvo,
b) da su raspoloživi svi kapaciteti zdravstvene službe bez ikakvog ograničenja,
c) da je mreža zdravstvenih ustanova i njihovih delova ravnomerno rasporedjena i
maksimalno približena stanovništvu po mestu stanovanja, radu, školovanja,
d) da se zdravstvena zaštita obezbeđuje svih 24 sata.
43. Stalnost podrazumeva: (zaokruži tačne odgovore):
a) da se merama zdravstvene zaštite obuhvati celokupno stanovništvo,
b) da su raspoloživi svi kapaciteti zdravstvene službe bez ikakvog ograničenja,
c) da je mreža zdravstvenih ustanova i njihovih delova ravnomerno raspoređena i
maksimalno približena stanovništvu po mestu stanovanja, radu, školovanja,
d) da se zdravstvena zaštita obezbeđuje svih 24 sata.
44. Izveštaj službe za zdravstvenu zaštitu školske dece i omladine (obr. 3-04-60)
spada u (zaokruži tačan odgovor):
a) pomoćna sredstva za vođenje evidencije,
)
b) zbirne i periodične izveštaje,
c) osnovnu medicinsku dokumentaciju,
d) registre, knjige evidencije i individualne prijave i odjave.
45. Izveštaj službe za zaštitu i lečenje usta i zuba (obr. 3-09-60) sa Izveštajem o oboljenjima,
stanjima i povredama (obr. SI-06) u oblasti zdravstvene zaštite školske dece i omladine,
dostavlja se šestomesečno:
a) domu zdravlja
b) republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje
c) nadležnom zavodu za javno zdravlje
d) zavodu za statistiku
46. Protokol zdravstvenog vaspitanja (obr. 2-05-SR) spada u (zaokruži tačan odgovor):
a) registre, knjige evidencije
b) individualne prijave i odjave
c) zbirne i periodične izveštaje,
d) osnovnu medicinsku dokumentaciju
47. Zdravstveno vaspitanje je mera (zaokruži tačan odgovor):
a) primarne prevencije
b) sekundarne prevencije
c) tercijarne prevencije
7/9
48. Zdravstveno vaspitanje spada u grupu mera (zaokruži tačan odgovor):
a) za unapredjenje i očuvanje zdravlja
b) za sprečavanje i suzbijanje bolesti
c) specifične zaštite
49. Zdravstvenovaspitni rad je u delokrugu rada (zaokruži tačan odgovor):
a) isključivo zdravstvene službe
b) isključivo zdravstvenih ustanova
c) zdravstvenog i nezdravstvenog sektora
50. Vakcinacija je mera (zaokruži tačan odgovor):
a) primarne prevencije
b) sekundarne prevencije
c) tercijarne prevencije
51. Vakcinacija spada u grupu mera (zaokruži tačan odgovor):
a) za unapredjenje i očuvanje zdravlja
b) za sprečavanje i suzbijanje bolesti
c) profilakse
52. Vakcinacija protiv tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečije paralize, malih
boginja, rubeole, zaušaka, virusnog hepatitisa B i oboljenja izazvanih hemofilusom influence tipa
B, za decu određenog uzrasta (zaokruži tačan )odgovor):
a) je obavezna, po tačno utvrđenom kalendaru vakcinacije
b) je dobrovoljna
53. Domovi zdravlja sprovode program obavezne imunizacije od zaraznih bolesti stanovništva
Republike Srbije u saradnji sa institutima i zavodima za javno zdravlje, lokalnom samoupravom i
udruženjima. Obuhvat imunizacijom protiv svih bolesti za koje je imunizacija dece obavezna, na
nivou populacije u Republici Srbiji, na nivou pojedinačnih jedinica lokalne samouprave kao i u
posebno osteljivim populacionim grupama, a što će voditi smanjenju morbiditeta od bolesti za
koje je obavezna vakcinacija, treba da bude (zaokruži tačan odgovor):
a) najmanje 95%
b) najmanje 90%
c) 95%
54. Sistematski pregled je mera (zaokruži tačan odgovor):
a) primarne prevencije
b) sekundarne prevencije
c) tercijarne prevencije
55. Sistematski pregled spada u grupu mera (zaokruži tačan odgovor):
a) za rano otkrivanje oboljenja
b) za brzu i tačnu dijagnostiku
c) za efikasno lečenje
8/9
Download

TEST: Zdravstvenopromotivne aktivnosti na unapređenju zdravlja