ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
БЕОГРАД
ИЗВЕШТАЈ
О
РАДУ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2011/12. ГОДИНУ
131. ГОДИНА РАДА
ЗА КОРАК ИСПРЕД
Београд
2012.
ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
Београд, Цетињска 5-7
_________ од 14.09.2012.
На основу члана 57. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Сл. Гласник РС“ бр. 72/09 и 52/11) и на основу члана 32. став 1. тачка 2. Статута Прве
економске школе бр. 01-117/2 од 22.02.2010. године на седници школског одбора
одржаној 14.09.2012. године донета је следећа
ОДЛУКА
УСВАЈА се Извештај о раду Прве економске школе у Београду за школску 2011/12.
годину.
образложење
Законом о основама система образовања и васпитања прописана је обавеза органа
управљања Школе, да усвоји извештај директора установе о остваривању плана рада за
претходну школску годину, пре него што донесе и усвоји Годишњи план рада школе. Иста
обавеза прописана је и Статутом установе, па је у складу са тим одлучено као у
диспозитиву одлуке.
Београд, 14. септембар 2012.
Председник школског одбора
__________________________________
мр Марина Маричић
2
ИСТОРИЈАТ
Школа је основана 1. маја 1881. године као приватна трговачка школа, а у садашњој
згради (која је изграђена из средстава Фонда Задужбине Васе и Николе Радојковића) се
налази од школске 1929/30. године. У то време сматрала се најлепшом и
најфункционалнијом школском зградом у Београду. Из Фонда браће Радојковић купљена
су сва наставна средства и учила (од којих се многа и данас налазе у просторијама школе,
на који смо веома поносни).
Зграду је пројектовао Јосип Најман, познати архитекта у Београду, који је
пројектовао између осталог зграду Француске амбасаде.
Наша школа, Прва економска, је израсла, дакле, из Прве трговачке школе у Србији
која је континуирано радила и касније прерасла у Државну трговачку академију.
После Другог светског рата, школа се звала Прва економска средња школа, затим
Прва економска школа „Владимир Перић Валтер“, а од последње деценије двадесетог века
Прва економска школа.
У својој дугој историји школа је увек делила судбину свога народа.
Бурни и преломни тренуци историје, ратови и периоди обнове и просперитета су се
смењивали, а школа је увек давала нове генерације младих економиста.
Свака од стотину и двадесет седам генерација унела је у писану и неписану
историју школе нешто своје, особено.
За упис ученика у школу влада велико интересовање сваке школске године. Разлога
има више: школа има велики углед и традицију јер је основана пре 130 година и
континуирано показује значајне резултате, наши ученици већ годинама добро пролазе на
пријемним испитима за факултете, локација школе је изузетно повољна због добрих
саобраћајних веза са свим деловима Београда и приградским насељима.
3
САДРЖАЈ
УВОД ..................................................................................................................................................................6
УСПЕХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ ...........................................................7
1.
2.
2.1
ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА ПО КЛАСИФИКАЦИЈАМА ............................................................ 8
2.2
2.3
2.4
ОПШТИ УСПЕХ У ЈУНУ........................................................................................................... 16
МАТУРСКИ ИСПИТ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ............................................................ 20
ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА ............................................................................................................ 21
2.5
2.6
УСПЕХ УЧЕНИКА НАКОН АВГУСТОВСКОГ ИСПИТНОГ РОКА ........................................... 30
ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ .............................................................................................................. 33
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
УСПЕХ УЧЕНИКА НА ПРВОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ .............................................................................. 8
УСПЕХ УЧЕНИКА НА ПОЛУГОДИШТУ (КРАЈ ДРУГЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ) ................................... 11
УСПЕХ УЧЕНИКА НА ТРЕЋОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ .......................................................................... 14
ИЗОСТАНЦИ
ИЗОСТАНЦИ
ИЗОСТАНЦИ
ИЗОСТАНЦИ
УЧЕНИКА
УЧЕНИКА
УЧЕНИКА
УЧЕНИКА
НА
НА
НА
НА
КРАЈУ 1. КЛАСИФИКАЦИЈЕ .............................................................. 21
КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ......................................................... 23
ТРЕЋОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ................................................................. 25
КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ................................................................ 27
НАГРАДЕ, ПОХВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА .......................................................................................35
СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ...............................................................................................................45
3.
4.
4.1
4.2
4.3
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ............................................................................................................... 45
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ ....................................................................................................... 49
СТРУЧНА ВЕЋА ........................................................................................................................ 51
4.4
4.5
4.6
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА......................................................... 90
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ...................................................................... 91
САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ ........................................................................................ 93
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8
4.3.9
СТРУЧНО
СТРУЧНО
СТРУЧНО
СТРУЧНО
СТРУЧНО
СТРУЧНО
СТРУЧНО
СТРУЧНО
СТРУЧНО
ВЕЋЕ
ВЕЋЕ
ВЕЋЕ
ВЕЋЕ
ВЕЋЕ
ВЕЋЕ
ВЕЋЕ
ВЕЋЕ
ВЕЋЕ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ .................................................................. 52
СТРАНИХ ЈЕЗИКА................................................................................................... 58
МАТЕМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА................................................................ 62
ДРУШТВЕНИХ НАУКА........................................................................................... 65
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА....................................................................................... 68
ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА .......................................................................... 75
РАЧУНОВОДСТВА И СТАТИСТИКЕ...................................................................... 80
ИНФОРМАТИКЕ ...................................................................................................... 84
САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА .................................................. 86
РАДНИЦИ ШКОЛЕ................................................................................................................................ 105
5.
КАДРОВСКА СТРУКТУРА РАДНИКА У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ ............................. 105
РАДНИЦИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ........................................................... 105
ПРОМЕНЕ У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ............................................................................... 109
5.1
5.2
5.3
НАСТАВА ................................................................................................................................................... 110
6.
РАЗРЕДНО ЧАСОВНА НАСТАВА ........................................................................................... 110
6.1
ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА.................................. 111
7.
КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ ......................................................................... 111
ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ...........................................................................................................118
7.1
7.2
РАД СА ПРИПРАВНИЦИМА........................................................................................................... 121
РАД ДИРЕКТОРА, ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА ..123
8.
9.
ИЗВЕШТАЈ
ИЗВЕШТАЈ
ИЗВЕШТАЈ
ИЗВЕШТАЈ
9.1
9.2
9.3
9.4
О
О
О
О
РАДУ
РАДУ
РАДУ
РАДУ
ДИРЕКТОРА........................................................................................... 123
ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА .................................................................. 137
ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ ........................................................................... 144
ПЕДАГОГА ШКОЛЕ .............................................................................. 147
10. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА, САВЕТА РОДИТЕЉА И УЧЕНИЧКОГ
ПАРЛАМЕНТА ..................................................................................................................................................... 152
10.1
10.2
10.3
11.
12.
13.
ШКОЛСКИ ОДБОР................................................................................................................ 152
САВЕТ РОДИТЕЉА .............................................................................................................. 155
УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ .................................................................................................... 157
ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА......................................................................................... 159
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ И ЗАШТИТА УЧЕНИКА................................................. 159
РАД ПРАВНЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ, ТЕХНИЧКЕ И ДРУГИХ СЛУЖБИ ..........161
4
14.
15.
ЛЕТОПИС „ПРВЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ“ ЗА ШКОЛСКУ 2011/12. ........................168
СПИСАК МАТУРАНАТА И ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 2011/12. ГОДИНИ 197
5
1. УВОД
Прва економска школа у Београду је четворогодишња стручна школа у којој се
школске 2011/12. године образовање стицало у три образовна профила: економски
техничар, финансијски техничар у првом, другом, трећем и четвртом разреду и
банкарски службеник-оглед у првом, другом, трећем и четвртом разреду у оквиру
подручја рада економија, право и администрација.
Упис ученика за школску 2011/2012. годину, кроз анализу у односу на претходне
године, говори о континуирано високом прагу уписаних ученика како на нивоу Општине
Стари град, тако и на нивоу Града. Минималан број поена на листи уписаних за смер
финансијски техничар је 92,42 поена. На смеру банкарски службеник-оглед
минималан број поена је 95,98, док је код економских техничара последњи уписани
87,26 поена.
Поред редовних обавеза предвиђених Годишњим Планом и програмом рада школе
за 2011/12. годину, реализован је и читав низ других активности.
У наредним поглављима налазе се детаљни извештаји свих субјеката који су
учествовали у реализацији основних смерница и циљева рада школе.
У овој школској години пажња је била посвећена унапређивању рада, успеха и
услова за рад:
ƒ праћење реализације новог образовног профила-банкарски службеник
ƒ стална корелација између стручних предмета
ƒ обогаћивање библиотеке новим насловима, а посебно стручним
ƒ стручно усавршавање запослених
ƒ перманентна сарадња са институцијама и предузећима у циљу осавремењивања знања
ученика и наставника
ƒ реализација полагања стручних испита за лиценцу на нивоу Школе
ƒ стална анализа успеха и понашања ученика, као и доношење мера за побољшање
истих
ƒ интензивна и квалитетна сарадња са родитељима и Саветом родитеља
ƒ стална и квалитетна сарадња са Министарством просвете и спорта, Општином Стари
град, Градским секретаријатом за образовање и ГИЗ-ом
ƒ реализација свих облика ваннаставних активности које су у корелацији са васпитнообразовним циљевима
ƒ организација и реализација пројекта ЕКОНОМИЈАДА (сусрети школа из региона)
ƒ организација и реализација школских и других такмичења
ƒ организација семинара и великог броја обука за наставнике у нашој школи
ƒ праћење реализације Школског развојног плана и акционог плана
ƒ израда и штампање часописа ученика Прве економске школе-ТРЕЗОР,
ƒ израда и штампање ГОДИШЊАКА за ученике завршног разреда
ƒ у Школи је током године више пута реализовано полагање стручних испита за
лиценцу за велики број колега из целе Србије а све у сарадњи са МПН.
Све активности имале су за циљ подизање вискоког нивоа стандара рада и успеха
ученика на крају школске године, што је и остварено и ове године у односу на претходну
годину.
6
2. УСПЕХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ
У Школској 2011/12. години у школи је било 36 одељења и то у првом, другом
трећем и четвртом разреду по 2 одељења финансијског техничара, 6 одељења
економског техничара и по једно одељење банкарског службеника.
У следећој табели се може видети њихова структура по полу и страним језицима.
ПОЛ
Одељење
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
УКУПНО
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
УКУПНО
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
УКУПНО
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
УКУПНО
УКУПНО
ШКОЛА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК
Број
ученика
Мушки
Женски
Грађанско
васпитање
Верска
настава
Енглески
језик
Немачки
језик
Француски
језик
30
31
23
32
32
32
31
31
32
274
31
29
23
32
31
31
32
31
31
271
33
32
26
29
31
32
31
30
32
276
30
30
24
33
32
32
32
33
33
279
11
9
8
10
10
10
10
13
9
90
8
9
5
12
12
11
12
12
11
92
10
7
7
11
11
11
11
11
10
89
6
5
5
11
9
12
10
11
11
80
19
22
15
22
22
22
21
18
23
184
23
20
18
20
19
20
20
19
20
179
23
25
19
18
20
21
20
19
22
187
24
25
19
22
23
20
22
22
22
199
16
19
9
20
20
19
19
19
22
163
13
10
8
7
13
11
7
5
14
88
10
12
16
18
13
18
6
19
15
127
7
6
0
16
8
16
17
10
6
86
14
12
14
12
12
13
12
12
10
111
18
19
15
25
18
20
25
26
17
183
23
20
10
11
18
14
25
11
17
149
23
24
24
17
24
16
15
23
27
193
30
31
23
32
32
32
31
31
32
274
31
29
23
32
31
31
32
31
31
271
33
32
26
28
31
32
31
30
32
275
30
30
23
33
32
32
32
33
33
278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1100
351
749
464
636 1098
0
1
1
Руски
језик
7
Укупан број ученика на крају школске године је био 1100
Структура ученика по полу показује да је знатно више ученица (749 девојчица и 351
дечака).
Таква структура је уобичајена за ову врсту школе и, са мањим одступањима, се
понавља из године у годину.
Далеко највећи број ученика (1098) учи енглески језик.
То је последица чињенице да ученици приликом уписа бирају језик који ће учити,
тако да се за остала три језика опредељују, углавном, ученици који нису учили други
страни језик.
Због малог броја ученика који желе да слушају француски (1 ученика) или руски (1
ученика) и немогућности школе да формира групе и ангажује наставнике ових страних
језика, такви ученици се упућују на полагање разредног испита.
Што се тиче немачког језика њега, поред енглеског језика, изучавају ученици
одељења банкарски службеник по редовном распореду.
2.1 Општи успех ученика по класификацијама
2.1.1 Успех ученика на првој класификацији
На крају прве класификације укупно је било 1104 ученик. Позитиван успех
остварило је 90,31%, недовољан успех 9,06%, а неоцењених је 1,09%. Највећу пролазност
има четврти разред, а највише недовољних је у другом разреду, неоцењених у трећем.
Први разред
одељ.
бр.уч.
позитиван успех
недовољан успех
бр.уч. Са недовољ.
број
%
број
%
1
2
ук.
Неоцењени
3
нед.
број
%
I–1
31
28
90,32%
3
9,68%
3
0
0
3
0
0,00
I–2
31
31
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00
I–3
24
24
100,00%
0
0.00%
0
0
0
0
0
0,00
I–4
32
24
75,00%
8
25,00%
7
1
0
9
0
0,00
I–5
32
26
81,25%
6
18,75%
6
0
0
6
0
0,00
I–6
32
29
90,63%
3
9,38%
3
0
0
3
0
0,00
I–7
31
31
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00
I–8
31
31
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00
I–9
32
28
87,50%
4
12,50%
4
0
0
4
0
0,00
Свега
276
252
91,30%
24
8,70%
23
1
0
25
0
0,00
8
Други разред
одељ.
број
позитиван успех
уч.
број
недовољан ус.
број
%
бр. Уч.са нед.
1
%
2
3
0
нед.
број
0
%
II – 1
31
26
83,87%
5
16,13%
II – 2
29
24
82,76%
5
17,24%
5
0
0
5
0
0,00%
II – 3
24
23
95,83%
1
4,17%
1
0
0
1
0
0,00%
II – 4
32
21
65,63%
11
34,38%
11
0
0
11
0
0,00%
II – 5
31
26
83,87%
5
16,13%
5
0
0
5
0
0,00%
II – 6
31
24
77,42%
7
22,58%
7
0
0
7
0
0,00%
II – 7
32
32
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
II – 8
31
31
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
II – 9
31
31
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
272
238
87,50%
34
12,50%
34
0
0
34
0
0,00%
Свега
5
Неоцењени
ук.
0
5
0,00%
Трећи разред
одељ.
бр.уч.
позитиван успех
број
недовољан успех
број
%
бр.уч. Са недовољ.
%
ук.
1
2
3
Неоцењени
број
нед.
%
III – 1
33
33
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
III – 2
32
32
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
III – 3
26
26
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
III – 4
29
27
93,10%
0
0,00%
0
0
0
0
2
6,90%
III – 5
31
30
96,77%
1
3,23%
1
0
0
1
5
16,13%
III – 6
32
31
96,88%
1
3,13%
1
0
0
1
0
0,00%
III – 7
31
25
80,65%
6
19,35%
6
0
0
6
0
0,00%
III - 8
31
19
61,29%
12
38,71%
10
2
0
14
0
0,00%
III - 9
32
20
62,50%
12
37,50%
10
2
0
14
0
0,00%
277
243
87,73%
32
11,55%
28
4
0
36
7
2,53%
Свега
Четврти разред
недовољан
успех
позитиван успех
ОДЕЉ.
бр. Уч.
број
%
број
бр.уч.са
недов.
%
неоцењени
укупно
1
2
3
broj
нед.
%
IV – 1
30
30
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
IV – 2
30
30
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
IV – 3
24
23
95,83%
0
0,00%
0
0
0
0
1
4,17%
IV – 4
33
33
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
IV – 5
32
29
90,63%
1
3,13%
1
0
0
1
2
6,25%
IV – 6
32
26
81,25%
4
12,50%
4
0
0
4
2
6,25%
IV – 7
32
31
96,88%
1
3,13%
1
0
0
1
0
0,00%
IV – 8
33
29
87,88%
4
12,12%
4
0
0
4
0
0,00%
33
33
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
279
264
94,62%
10
3,58%
10
0
0
10
5
1,79%
IV – 9
Свега
9
Табеларни преглед успеха по разредима на крају прве класификације:
разред
Број
позитиван успех
ученика
број
%
недовољан успех
број
%
бр.уч.са нед.оц.
ук.
1
2
3
неоцењени
број
нед.
%
I
276
252
91,30%
24
8,70%
23
1
0
25
0
0,00%
II
272
238
87,50%
34
12,50%
34
0
0
34
0
0,00%
III
277
243
87,73%
32
11,55%
28
4
0
36
7
2,53%
IV
279
264
94,62%
10
3,58%
10
0
0
10
5
1,79%
1104
997
90,31%
100
9,06%
95
5
0
105
12
1,09%
Свега
10
2.1.2 Успех ученика на полугодишту (крај друге класификације)
На крају првог полугодишта, број ученика је 1102. Позитиван успех остварило је више него на претходној класификацији
84,30%, недовољан успех 13,70%, а неоцењених је 2,00%. Највећа пролазност је у првом , затим трећем и четвртом разреду, а
најмања у другом разреду. Средња оцена на нивоу Школе је 4,02.
Први разред
одељ.
број
уч.
позитиван успех
бр.
%
одличан
вр.добар
недовољан
добар
довољан
број
бр.уч.са нед.
%
1
ук.
2
3
нег.
нед.
неоцењени
бр.
средња
%
по уч.
оцена
I-1
30
30
100,00%
8
26,67%
20
66,67%
2
6,67%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,19
I-2
31
31
100,00%
10
32,26%
20
64,52%
1
3,23%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,27
I-3
24
24
100,00%
22
91,67%
2
8,33%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,72
I-4
32
27
84,38%
3
9,38%
16
50,00%
8
25,00%
0
0,00%
5
15,63%
3
1
1
11
0,34
0
0,00%
3,68
I-5
32
30
93,75%
6
18,75%
19
59,38%
5
15,63%
0
0,00%
2
6,25%
2
0
0
2
0,06
0
0,00%
3,95
I-6
32
32
100,00%
4
12,50%
18
56,25%
10
31,25%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
3,80
I-7
31
27
87,10%
6
19,35%
16
51,61%
5
16,13%
0
0,00%
4
12,90%
3
1
0
5
0,16
0
0,00%
3,92
I-8
31
31
100,00%
4
12,90%
21
67,74%
6
19,35%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,02
I-9
32
26
81,25%
4
12,50%
17
53,13%
5
15,63%
0
0,00%
6
18,75%
5
1
0
7
0,22
0
0,00%
3,90
Свега
275
258
93,82%
67
24,36%
149
54,18%
42
15,27%
0
0,00%
17
6,18%
13
3
1
25
0,09
0
0,00%
4,05
11
Други разред
одељ.
број
уч.
позитиван успех
бр.
%
одличан
недовољан
вр.добар
добар
довољан
број
бр.уч.са нед.
1
%
2
ук.
3
нег.
нед.
неоцењени
средња
бр.
оцена
%
по уч.
II – 1
31
27
87,10%
16
51,61%
9
29,03%
2
6,45%
0
0,00%
4
12,90%
0
4
0
8
0,26
0
0,00%
4,21
II – 2
29
25
86,21%
14
48,28%
11
37,93%
0
0,00%
0
0,00%
3
10,34%
2
1
0
4
0,14
1
3,45%
4,28
II – 3
23
23
100,00%
12
52,17%
11
47,83%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,52
II – 4
32
27
84,38%
9
28,13%
16
50,00%
2
6,25%
0
0,00%
5
15,63%
4
1
0
6
0,19
0
0,00%
3,93
II – 5
31
25
80,65%
9
29,03%
11
35,48%
5
16,13%
0
0,00%
6
19,35%
4
2
0
8
0,26
0
0,00%
3,97
II – 6
31
16
51,61%
5
16,13%
10
32,26%
1
3,23%
0
0,00%
14
45,16%
10
3
1
23
0,74
1
3,23%
3,66
II – 7
32
20
62,50%
5
15,63%
13
40,63%
2
6,25%
0
0,00%
12
37,50%
7
4
1
18
0,56
0
0,00%
3,74
II – 8
31
23
74,19%
9
29,03%
13
41,94%
1
3,23%
0
0,00%
7
22,58%
4
2
1
12
0,39
1
3,23%
3,91
II – 9
31
30
96,77%
8
25,81%
19
61,29%
3
9,68%
0
0,00%
1
3,23%
1
0
0
1
0,03
0
0,00%
4,15
Свега
271
216
79,70%
87
32,10%
113
41,70%
16
5,90%
0
0,00%
52
19,19%
32
17
3
80
0,30
3
1,11%
4,04
Трећи разред
одељ.
број
уч.
позитиван успех
број
%
одличан
врло добар
Недовољан
добар
довољан
бр.
%
бр.уч.са нед.
ук.
1
2
3
нег.
нед.
неоцењени
бр.
по уч.
средња
%
оцена
III - 1
33
32
96,97%
10
30,30%
19
57,58%
3
9,09%
0
0,00%
1
3,03%
0
1
0
2
0,06
0
0,00%
4,14
III - 2
32
32
100,00%
22
68,75%
10
31,25%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,54
III - 3
26
25
96,15%
17
65,38%
7
26,92%
1
3,85%
0
0,00%
1
3,85%
1
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,49
III - 4
29
21
72,41%
5
17,24%
10
34,48%
6
20,69%
0
0,00%
7
24,14%
5
1
1
11
0,38
1
3,45%
3,66
III - 5
31
26
83,87%
6
19,35%
16
51,61%
4
12,90%
0
0,00%
4
12,90%
1
0
0
19
0,61
1
3,23%
3,86
III - 6
32
25
78,13%
3
9,38%
21
65,63%
1
3,13%
0
0,00%
6
18,75%
3
1
2
23
0,72
1
3,13%
3,92
III - 7
31
30
96,77%
6
19,35%
22
70,97%
2
6,45%
0
0,00%
1
3,23%
1
0
0
1
0,03
0
0,00%
4,15
III - 8
31
20
64,52%
3
9,68%
13
41,94%
4
12,90%
0
0,00%
8
25,81%
5
2
1
20
0,65
3
9,68%
3,65
III - 9
32
17
53,13%
3
9,38%
14
43,75%
0
0,00%
0
0,00%
11
34,38%
5
3
3
27
0,84
4
12,50%
3,67
Свега
277
228
82,31%
75
27,08%
132
47,65%
21
7,58%
0
0,00%
39
14,08%
21
8
7
103
0,37
10
3,61%
4,01
12
Четври разред
одељ.
број
уч.
позитиван успех
број
%
одличан
недовољан
врло добар
добар
довољан
бр.
бр.уч.са нед.
1
%
2
ук.
3
нег.
неоцењени
нед.
бр.
средња
%
по уч.
оцена
IV - 1
30
27
90,00%
16
53,33%
10
33,33%
1
3,33%
0
0,00%
3
10,00%
1
0
0
3
0,10
0
0,00%
4,43
IV - 2
30
23
76,67%
17
56,67%
6
20,00%
0
0,00%
0
0,00%
7
23,33%
5
1
1
12
0,40
0
0,00%
4,31
IV - 3
24
22
91,67%
19
79,17%
3
12,50%
0
0,00%
0
0,00%
1
4,17%
0
1
0
2
0,08
1
4,17%
4,69
IV - 4
33
18
54,55%
3
9,09%
11
33,33%
4
12,12%
0
0,00%
12
36,36%
6
5
1
23
0,70
3
9,09%
3,54
IV - 5
32
28
87,50%
7
21,88%
17
53,13%
4
12,50%
0
0,00%
3
9,38%
1
1
1
6
0,19
1
3,13%
3,68
IV - 6
32
28
87,50%
3
9,38%
20
62,50%
5
15,63%
0
0,00%
3
9,38%
2
0
1
5
0,16
1
3,13%
3,78
IV - 7
32
26
81,25%
8
25,00%
15
46,88%
3
9,38%
0
0,00%
4
12,50%
2
2
0
6
0,19
2
6,25%
3,91
IV - 8
33
27
81,82%
9
27,27%
11
33,33%
7
21,21%
0
0,00%
5
15,15%
3
1
1
16
0,48
1
3,03%
3,74
IV - 9
33
28
84,85%
5
15,15%
14
42,42%
9
27,27%
0
0,00%
5
15,15%
2
1
2
10
0,30
0
0,00%
3,67
Свега
279
227
81,36%
87
31,18%
107
38,35%
33
11,83%
0
0,00%
43
15,41%
22
12
7
83
0,30
9
3,23%
3,97
%
сред.
оцена
Табела приказује структуру успеха ученика по разредима на крају првог полугодишта
бр.уч.са недов.
разред
позитивни успех
број
уч.
бр.
%
одличан
вр.добар
недовољни
добар
довољан
број
%
1
2
3
ук.
неоцењени
нед.
бр.
I
275
258
93,82%
67
24,36%
149
54,18%
42
15,27%
0
0,00%
17
6,18%
13
3
1
25
0
0,00%
4,05
II
271
216
79,70%
87
32,10%
113
41,70%
16
5,90%
0
0,00%
52
19,19%
32
17
3
80
3
1,11%
4,04
III
277
228
82,31%
75
27,08%
132
47,65%
21
7,58%
0
0,00%
39
14,08%
21
8
7
103
10
3,61%
4,01
IV
279
227
81,36%
87
31,18%
107
38,35%
33
11,83%
0
0,00%
43
15,41%
22
12
7
83
9
3,23%
3,97
Школа
1102
929
84,30%
316
28,68%
501
45,46%
112
10,16%
0
0,00%
151
13,70%
88
40
18
291
22
2,00%
4,02
13
2.1.3 Успех ученика на трећој класификацији
На крају треће класификације укупно је било 1100 ученика. Позитиван успех остварило
је 85,00%, недовољан успех 13,64%, а неоцењених је 1,36%. Највећу пролазност има други
разред. Највише ученика са недовољним успехом је у трећем разреду, а неоцењених у
четвртом разреду.
Први разред
одељ.
бр.уч.
позитиван успех
број
недовољан успех
број
%
бр.уч. Са недовољ.
%
ук.
1
2
3
неоцењени
број
нед.
%
I–1
30
29
96,67%
1
3,33%
1
0
0
1
0
0,00
I–2
31
30
96,77%
1
3,23%
1
0
0
1
0
0,00
I–3
23
23
100,00%
0
0.00%
0
0
0
0
0
0,00
I–4
32
21
65,63%
11
34,38%
10
0
1
14
0
0,00
I–5
32
24
75,00%
8
25,00%
8
0
0
8
0
0,00
I–6
32
27
84,38%
5
15,63%
5
0
0
3
0
0,00
I–7
31
28
90,32%
3
9,68%
3
0
0
0
0
0,00
I–8
31
31
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00
I–9
32
27
84,38%
5
15,63%
4
1
0
6
0
0,00
Свега
274
240
87,59%
34
12,41%
32
1
1
33
0
0,00
Други разред
одељ.
број
позитиван успех
уч.
број
%
недовољан ус.
број
%
бр. Уч.са нед.
1
неоцењени
ук.
2
3
нед.
број
%
II – 1
31
27
87,10%
4
12,90%
4
0
0
4
0
0,00%
II – 2
29
25
86,21%
3
10,34%
3
0
0
3
1
3,45%
II – 3
23
20
86,96%
3
13,04%
3
0
0
0
0
0,00%
II – 4
32
32
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
II – 5
31
30
96,77%
1
3,23%
1
0
0
1
0
0,00%
II – 6
31
31
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
II – 7
32
18
56,25%
14
43,75%
14
0
0
14
0
0,00%
II – 8
31
21
67,74%
10
32,26%
9
1
0
0
0
0,00%
II – 9
31
27
87,10%
4
12,90%
4
0
0
4
0
0,00%
271
231
85,24%
39
14,39%
38
1
0
26
1
0,37%
Свега
14
Трећи разред
Број
позитиван ус.
Уч.
број
недовољан ус.
бр. Уч.са нед.
broj
%
1
%
Неоцењени
2
ук.нед.
3
број
%
33
33
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
32
32
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
26
26
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
29
17
58,62%
12
41,38%
9
2
1
16
2
6,90%
31
28
90,32%
2
6,45%
2
0
0
2
1
3,23%
32
27
84,38%
5
15,63%
5
0
0
5
0
0,00%
31
28
90,32%
3
9,68%
3
0
0
3
0
0,00%
30
11
36,67%
19
63,33%
1
2
0
19
0
0,00%
32
14
43,75%
16
50,00%
14
2
0
18
2
6,25%
276
216
78,26%
57
20,65%
34
6
1
63
5
1,81%
Четврти разред
бр.уч.са недов.
позитиван успех
ОДЕЉ.
недовољан успех
неоцењени
укупно
бр. Уч.
број
број
%
1
%
2
3
broj
нед.
%
IV – 1
30
28
93,33%
2
6,67%
2
0
0
2
0
0,00%
IV – 2
30
23
76,67%
6
20,00%
5
1
0
7
1
3,33%
IV – 3
24
23
95,83%
0
0,00%
0
0
0
0
1
4,17%
IV – 4
33
26
78,79%
7
21,21%
7
0
0
7
0
0,00%
IV – 5
32
24
75,00%
6
18,75%
6
0
0
6
2
6,25%
IV – 6
32
28
87,50%
0
0,00%
0
0
0
0
4
12,50%
IV – 7
32
30
93,75%
2
6,25%
2
0
0
2
0
0,00%
IV – 8
33
33
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
IV – 9
33
33
100,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0
0,00%
279
248
88,89%
23
8,24%
22
1
0
24
8
2,87%
Свега
Табела приказује структуру успеха ученика по разредима на крају треће класификације
Разред
Број
позитиван успех
Ученика
број
%
недовољан успех
Број
%
бр. Уч. Са нед. оценом
1
2
3
ук.
Неоцењени
нед.
број
%
I
274
240
87,59%
34
12,41%
32
1
1
33
0
0,00%
II
271
231
85,24%
39
14,39%
38
1
0
26
1
0,37%
III
276
216
78,26%
57
20,65%
34
6
1
63
5
1,81%
IV
279
248
88,89%
23
8,24%
22
1
0
24
8
2,87%
Свега
1100
935
85,00%
153
13,91%
126
9
2
146
14
1,27%
15
2.2 Општи успех у јуну
Од 1100 ученика у школској 2011/12 години, са позитивним успехом је завршило 1055 ученика или 95,91%, недовољних је
31 или 2,82% а неоцењених ученика је 14 или 1,27%. Најбољу пролазност у јуну је имао први разред (98,18%), па следи трећи
(96,01%), четврти (94,98%) и други (94,46%) разред. Највећу средњу оцену има четврти разред (4,23), па други (4,20),
први(4,19) и трећи (4,17).
Средња оцена Школе је 4,20 и већа је него претходних година. Може се рећи да су у овој школи традиционално ради врло
квалитетно и са вредним и радним ученицима.
Табела приказује успех ученика првог разреда у јуну месецу
одељ.
број
уч.
позитиван успех
бр.
%
одличан
вр.добар
недовољан
добар
довољан
број
бр.уч.са нед.
%
1
ук.
2
3
нед.
нег.
по уч.
неоцењени
бр.
средња
%
оцена
I-1
30
30
100,00%
14
46,67%
14
46,67%
2
6,67%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
I-2
31
31
100,00%
18
58,06%
12
38,71%
1
3,23%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,30
4,37
I-3
23
23
100,00%
23
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,84
I-4
32
27
84,38%
3
9,38%
17
53,13%
7
21,88%
0
0,00%
5
15,63%
3
1
1
13
0,41
0
0,00%
3,71
I-5
32
32
100,00%
14
43,75%
15
46,88%
3
9,38%
0
0,00%
0
0,00%
2
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,17
I-6
32
32
100,00%
10
31,25%
16
50,00%
6
18,75%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
3,96
I-7
31
31
100,00%
7
22,58%
19
61,29%
5
16,13%
0
0,00%
0
0,00%
3
1
0
0
0,00
0
0,00%
3,98
I-8
31
31
100,00%
16
51,61%
14
45,16%
1
3,23%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,23
I-9
32
32
100,00%
12
37,50%
18
56,25%
2
6,25%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,16
Свега
274
269
98,18%
117
42,70%
125
45,62%
27
9,85%
0
0,00%
5
1,82%
8
2
1
13
0,05
0
0,00%
4,19
16
Табела приказује успех ученика другог разреда у јуну месецу
одељ.
број
уч.
позитиван успех
бр.
%
одличан
недовољан
вр.добар
добар
довољан
број
бр.уч.са нед.
1
%
2
нег.
ук.
3
нед.
неоцењени
средња
бр.
оцена
%
по уч.
II - 1
31
31
100,00%
20
64,52%
6
19,35%
5
16,13%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,36
II - 2
29
28
96,55%
18
62,07%
8
27,59%
2
6,90%
0
0,00%
1
3,45%
1
0
0
1
0,03
0
0,00%
4,42
II - 3
23
23
100,00%
15
65,22%
8
34,78%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,58
II - 4
32
32
100,00%
15
46,88%
14
43,75%
2
6,25%
1
3,13%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,16
II - 5
31
31
100,00%
13
41,94%
13
41,94%
4
12,90%
1
3,23%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,09
II - 6
31
30
96,77%
10
32,26%
15
48,39%
4
12,90%
1
3,23%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
1
3,23%
3,92
II - 7
32
25
78,13%
9
28,13%
11
34,38%
5
15,63%
0
0,00%
7
21,88%
7
0
0
7
0,22
0
0,00%
3,99
II - 8
31
25
80,65%
15
48,39%
9
29,03%
1
3,23%
0
0,00%
6
19,35%
6
0
0
6
0,19
0
0,00%
4,09
II - 9
31
31
100,00%
18
58,06%
12
38,71%
1
3,23%
0
0,00%
0
0,00%
1
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,15
Свега
271
256
94,46%
133
49,08%
96
35,42%
24
8,86%
3
1,11%
14
5,17%
15
0
0
14
0,05
1
0,37%
4,20
неоцењени
средња
Табела приказује успех ученика трећег разреда у јуну месецу
одељ.
број
уч.
позитиван успех
број
%
одличан
врло добар
недовољан
добар
довољан
бр.
%
бр.уч.са нед.
1
ук.
2
3
нед.
нег.
по уч.
бр.
%
оцена
III - 1
33
33
100,00%
23
69,70%
7
21,21%
3
9,09%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,39
III - 2
32
32
100,00%
28
87,50%
4
12,50%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,69
III - 3
26
26
100,00%
22
84,62%
3
11,54%
1
3,85%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,61
III - 4
29
27
93,10%
9
31,03%
11
37,93%
7
24,14%
0
0,00%
2
6,90%
1
0
1
5
0,17
0
0,00%
3,93
III - 5
31
28
90,32%
10
32,26%
12
38,71%
6
19,35%
0
0,00%
3
9,68%
3
0
0
3
0,10
0
0,00%
3,86
III - 6
32
32
100,00%
12
37,50%
16
50,00%
4
12,50%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,11
III - 7
31
31
100,00%
13
41,94%
17
54,84%
1
3,23%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,29
III - 8
30
29
96,67%
4
13,33%
20
66,67%
5
16,67%
0
0,00%
1
3,33%
1
0
0
1
0,03
0
0,00%
3,80
III - 9
32
27
84,38%
8
25,00%
14
43,75%
4
12,50%
1
3,13%
4
12,50%
3
1
0
5
0,16
1
3,13%
3,85
Свега
276
265
96,01%
129
46,74%
104
37,68%
31
11,23%
1
0,36%
10
3,62%
8
1
1
14
0,05
1
0,36%
4,17
17
Табела приказује успех ученика четвртог разреда у јуну месецу
одељ.
број
уч.
позитиван успех
број
%
одличан
врло добар
недовољан
добар
довољан
бр.
бр.уч.са нед.
1
%
2
ук.
3
нег.
неоцењени
нед.
бр.
средња
%
по уч.
1
3,33%
0
0,00%
оцена
IV - 1
30
30
100,00%
18
60,00%
11
36,67%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
4,48
IV - 2
30
27
90,00%
17
56,67%
10
33,33%
0
0,00%
0
IV - 3
24
23
95,83%
21
87,50%
2
8,33%
0
0,00%
0
0,00%
1
3,33%
1
0
0
1
0,03
2
6,67%
4,36
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
1
4,17%
4,79
IV - 4
33
32
96,97%
9
27,27%
12
36,36%
10
30,30%
1
IV - 5
32
31
96,88%
11
34,38%
17
53,13%
2
6,25%
1
3,03%
1
3,03%
1
0
1
1
0,03
0
0,00%
3,71
3,13%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
1
3,13%
4,1
IV - 6
32
29
90,63%
6
18,75%
18
56,25%
5
15,63%
IV - 7
32
29
90,63%
9
28,13%
17
53,13%
3
9,38%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
3
9,38%
3,84
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
3
9,38%
4,07
IV - 8
33
31
93,94%
10
30,30%
15
45,45%
6
18,18%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
2
6,06%
4,88
IV - 9
33
33
100,00%
7
21,21%
18
54,55%
8
24,24%
0
0,00%
0
0,00%
0
0
0
0
0,00
0
0,00%
3,84
Свега
279
265
94,98%
108
38,71%
120
43,01%
35
12,54%
2
0,72%
2
0,72%
2
0
1
2
0,01
12
4,30%
4,23
Tабела приказује успех ученика Школе, по разредима, у јуну месецу
раз-
број
ред
уч.
позитивни успех
бр.
%
одличан
вр.добар
недовољни
добар
довољан
број
бр.уч.са недов.
%
1
ук.
неоцењени
2
3
нед.
бр.
сред.
%
оцена
I
274
269
98,18%
117
42,70%
125
45,62%
27
9,85%
0
0,00%
5
1,82%
8
2
1
13
0
0,00%
4,19
II
271
256
94,46%
133
49,08%
96
35,42%
24
8,86%
3
1,11%
14
5,17%
15
0
0
14
1
0,37%
4,20
III
276
265
96,01%
129
46,74%
104
37,68%
31
11,23%
1
0,36%
10
3,62%
8
1
1
14
1
0,36%
4,17
IV
279
265
94,98%
108
38,71%
120
43,01%
35
12,54%
2
0,72%
2
0,72%
2
0
1
2
12
4,30%
4,23
Школа
1100
1055
95,91%
487
44,27%
445
40,45%
117
10,64%
6
0,55%
31
2,82%
33
3
3
43
14
1,27%
4,20
18
Разредни испити у јунском року за матуранте:
1. Лука Вујадиновић, полагао статистику, није положио, упућен на поправни испит, полагао математику , положио са
довољан (2)
2. Филип Маричић, полагао статистику, положио са довољан (2), општи успех довољан (2,46)
3. Никола Недељковић, полагао статистику, положио са довољан (2), општи успех добар (2,85)
4. Страхиња Вељовић, полагао статистику, положио са довољан (2), пословну информатику, положио са добар (3),
општи успех добар (2,62)
5. Јован Пејић, полагао статистику, положио са довољан (2), монетарну економију и банкарство, положио са довољан
(2), пословну информатику положио са добар (3), општи успех добар (2,77)
6. Наталија Курмазовић, полагала статистику, положила са довољан (2), општи успех добар (2,92)
7. Марија Коларевић, полагала статистику, положила са довољан (2), општи успех довољан (2,31)
8. Драгана Ракочевић, полагала монетарну економију и банкарство, положила са довољан (2), пословну информатику,
положила са довољан (2) ,уставно и привредно право, положила са довољан (2)
9. Милица Стекић, полагала статистику, положила са довољан (2), пословну информатику, положила са добар (3),
монетарну економију и банкарство, положила са довољан (2), општи успех довољан (2,46)
10. Исидора Буза, полагала монетарну економију и банкарство, положила са довољан (2), општи успех врло добар (3,85)
11. Мајински Јована, полагала осигурање, положила са добар (3), пословне финансије,положила са врло добар (4),
девизно и царинско пословање, положила са одличан (5), право, положила са врло добар (4)
Поправни испити у јунском року за матуранте:
1. Лука Вујадиновић, полагао статистику, положио са довољан (2), право, положио са довољан (2), општи успех довољан
(2,46)
2. Драгана Ракочевић, полагала статистику, положила са довољан (2), општи успех довољан (2,38)
3. Илија Нишевић, полагао монетарну економију и банкарство, положио са довољан (2), општи успех довољан (2,46)
4. Страхиња Милисављевић, полагао математику ,положио са довољан (2), општи успех добар (3,08)
5. Мајински Јована, полагала математику, положила са довољан (2), општи успех добар (3,38)
19
2.3 Матурски испит у јунском испитном року
Полагању матурског испита у јунском испитном року је приступило 275 матуранта, пет ученика се упућује на матурски
испит у августовском испитном року.
Матурски испит је почео 04.06.2012. године израдом писменог рада из Српског језика и књижевности, а завршио се 15. 06.
2012. год. одбраном матурског практичног рада.
На основу постигнутих резултата приказаних у следећој табели можемо закључити да је матурски испит био врло успешан.
Табела успеха ученика на матурском испиту у јунском року по одељењима:
Одељење
Полагало
Свега
Одлични
Број
Вр. Добри
%
Број
Добри
%
Број
Довољни
%
Број
Свега
%
Број
Поправни
%
Број
Ср. Оцена успеха
%
IV/1
30
30
22
73,33%
7
23,33%
1
3,33%
0
0,00%
30
100,00%
0
0,00%
4,83
IV/2
30
27
18
66,67%
8
29,63%
1
3,70%
0
0,00%
27
100,00%
0
0,00%
4,43
IV/3
24
24
24
100,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
24
100,00%
0
0,00%
5,00
IV/4
33
32
12
37,50%
18
56,25%
2
6,25%
0
0,00%
32
100,00%
0
0,00%
4,39
IV/5
32
32
21
65,63%
7
21,88%
4
12,50%
0
0,00%
0,00%
0
0,00%
4,53
IV/6
33
33
23
69,70%
9
27,27%
1
3,03%
0
0,00%
32
96,97%
0
0,00%
4,67
IV/7
31
31
22
70,97%
7
22,58%
2
6,45%
0
0,00%
31
100,00%
0
0,00%
4,60
IV/8
33
33
14
42,42%
16
48,48%
3
9,09%
0
0,00%
33
100,00%
0
0,00%
4,30
IV/9
33
33
15
45,45%
16
48,48%
2
6,06%
0
0,00%
33
100,00%
0
0,00%
4,42
279
275
171
62,18%
88
32,00%
16
5,82%
0
0,00%
275
100,00%
0
0,00%
4,56
СВЕГА
20
2.4 Изостанци ученика
2.4.1 Изостанци ученика на крају 1. класификације
У току прве класификације ученици су направили укупно 16585 изостанака, односно
15,02 по ученику. Највише изостанака су имала одељења четвртог и трећег разреда, и то: 4/4,
4/6 и 3/5,. Оправданих изостанака је 15050 (13,63 по ученику), а неоправданих 1535 (1,39 по
ученику). Анализирајући изостанке по разредима, имајући у виду и број ученика у одељењима,
стање је следеће:
Први разред
одељ.
бр.уч.
31
31
24
32
32
32
31
31
32
276
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
Свега
оправдани изостанци
неоправдани изостанци
изостанци-укупно
по од.
по одељ.
по одељ.
по ученику
203
269
196
354
343
265
312
266
187
2395
по уч.
9
5
3
41
27
62
21
9
22
199
6,55
8,68
8,17
11,06
10,72
8,28
10,06
8,58
5,84
8,68
0,29
0,16
0,13
1,28
0,84
1,94
0,68
0,29
0,69
0,72
по уч.
212
274
199
395
370
327
333
275
209
2594
6,84
8,84
8,29
12,34
11,56
10,22
10,74
8,87
6,53
9,40
Други разред
одељ.
II - 1
II - 2
II - 3
II - 4
II - 5
II - 6
II - 7
II - 8
II - 9
Свега
број
оправдани-изостанци
неоправдани изост.
изостанци-укупно
уч.
по одељ.
по одељ
по одељ.
31
29
24
32
31
31
32
31
31
272
по уч.
271
471
253
309
310
554
326
266
139
2899
8,74
16,24
10,54
9,66
10,00
17,87
10,19
8,58
4,48
10,66
по уч.
82
20
23
33
80
40
45
54
10
387
2,65
0,69
0,96
1,03
2,58
1,29
1,41
1,74
0,32
1,42
по уч.
353
491
276
342
390
594
371
320
149
3286
11,39
16,93
11,50
10,69
12,58
19,16
11,59
10,32
4,81
12,08
21
Трећи разред
Одељење
Број
ученика
Оправдани изостанци
неоправдани изос.
По одељењу
По одељењу
33
32
26
29
31
32
31
31
32
277
III – 1
III - 2
III - 3
III - 4
III - 5
III - 6
III - 7
III - 8
III - 9
Свега
по уч.
498
482
286
514
847
263
490
564
657
4601
Изостанци укупно
по уч.
18
20
12
88
38
28
31
55
59
349
15,09
15,06
11,00
17,72
27,32
8,22
15,81
18,19
20,53
16,61
По одељењу
по уч.
516
502
298
602
885
291
521
619
716
4950
0,55
0,63
0,46
3,03
1,23
0,88
1,00
1,77
1,84
1,26
15,64
15,69
11,46
20,76
28,55
9,09
16,81
19,97
22,38
17,87
Четврти разред
ОДЕЉ.
IV - 1
IV - 2
IV - 3
IV - 4
IV - 5
IV - 6
IV - 7
IV - 8
оправдани изостанци
неоправдани изост.
изостанци-укупно
по одељ.
по одељ.
по одељ.
бр. уч.
30
30
24
33
32
32
32
33
по уч.
431
580
331
844
724
782
547
341
14,37
19,33
13,79
25,58
22,63
24,44
17,09
10,33
по уч.
35
60
15
74
102
66
80
77
1,17
2,00
0,63
2,24
3,19
2,06
2,50
2,33
по уч.
466
640
346
918
826
848
627
418
15,53
21,33
14,42
27,82
25,81
26,50
19,59
12,67
IV - 9
33
575
17,42
91
2,76
666
20,18
Свега
279
5155
18,48
600
2,15
5755
20,63
Табела пиказује број изостанака по разредима на крају прве класификације:
Разред
Број уч.
опрвдани изостанци
неоправдани изо.
разред
разред
По ученику
По ученику
УКУПНО
ИЗОСТАНАКА
разред
По ученику
I
276
2395
8,68
199
0,72
2594
9,40
II
272
2899
10,66
387
1,42
3286
12,08
III
277
4601
16,61
349
1,26
4950
17,87
279
1104
5155
15050
18,48
13,63
600
1535
2,15
1,39
5755
16585
20,63
15,02
IV
СВЕГА
22
2.4.2 Изостанци ученика на крају првог полугодишта
У току првог полугодишта ученици су направили укупно 42 766 изостанака, односно
38,81 по ученику. Највише изостанака су имала одељења четвртог и трећег разреда, и то:
4/6,4/2, 3/5. Оправданих изостанака је 39125 (35,50 по ученику), а неоправданих 3641 (3,30 по
ученику). По разредима:
Први разред
Одељење
I–1
I–2
I–3
I–4
I–5
I–6
I–7
I–8
I–9
Свега
Број
уч.
30
31
24
32
32
32
31
31
32
275
Оправдани изостанци
Неоправдани изостанци
Изостанци укупно
По одељењу
По одељењу
По одељењу
577
789
646
799
937
804
696
778
673
6699
По ученику
19,23
25,45
26,92
24,97
29,28
25,13
22,45
25,10
21,03
24,36
42
13
5
93
42
104
82
31
47
459
По ученику
1,40
0,42
0,21
2,91
1,31
3,25
2,65
1,00
1,47
1,67
По ученику
619
802
651
892
979
908
778
809
720
7158
20,63
25,87
27,13
27,88
30,59
28,38
25,10
26,10
22,50
26,03
Други разред
Одељење
II – 1
II – 2
II – 3
II – 4
II – 5
II – 6
II – 7
II – 8
II – 9
Свега
Број
уч.
31
29
23
32
31
31
32
31
31
271
Оправдани изостанци
Неоправдани изостанци
Изостанци укупно
По одељењу
По одељењу
По ученику
750
1094
716
707
846
1439
1008
710
471
7741
По ученику
24,19
37,72
31,13
22,09
27,29
46,42
31,50
22,90
15,19
28,56
107
54
47
65
178
164
141
123
55
934
По ученику
3,45
1,86
2,04
2,03
5,74
5,29
4,41
3,97
1,77
3,45
857
1148
763
772
1024
1603
1149
833
526
8675
По одељењу
27,65
39,59
33,17
24,13
33,03
51,71
35,91
26,87
16,97
32,01
23
Трећи разред
Одељење
Број
уч.
Оправдани изостанци
Неоправдани изостанци
Изостанци укупно
По одељењу
По одељењу
По одељењу
По ученику
По ученику
По ученику
III – 1
33
997
30,21
33
1,00
1030
31,21
III – 2
32
986
30,81
49
1,53
1035
32,34
III – 3
26
703
27,04
34
1,31
737
28,35
III – 4
29
1137
39,21
141
4,86
1278
44,07
III – 5
31
1586
51,16
94
3,03
1680
54,19
III – 6
32
1113
34,78
67
2,09
1180
36,88
III – 7
31
1372
44,26
87
2,81
1459
47,06
III – 8
31
1589
51,26
102
3,29
1691
54,55
III – 9
32
1729
54,03
173
5,41
1902
59,44
Свега
277
11212
40,48
780
2,82
11992
43,29
Четврти разред
Одељење
Број
уч.
Оправдани изостанци
Неоправдани изостанци
По одељењу
По одељењу
По ученику
Изостанци укупно
По одељењу
IV – 1
30
1434
47,80
110
3,67
1544
51,47
IV – 2
30
1538
51,27
150
5,00
1688
56,27
IV – 3
24
615
25,63
26
1,08
641
26,71
IV – 4
33
2055
62,27
202
6,12
2257
68,39
IV – 5
32
1330
41,56
347
10,84
1677
52,41
IV – 6
32
2446
76,44
128
4,00
2574
80,44
IV – 7
32
1121
35,03
155
4,84
1276
39,88
IV – 8
33
1206
36,55
132
4,00
1338
40,55
IV – 9
33
1728
52,36
218
6,61
1946
58,97
Свега
279
13473
48,29
1468
5,26
14941
53,55
24
Табела приказује број изостанака по разредима на крају првог полугодишта:
Разред
Број ученика
опрвдани изостанци
разред
по уч.
неоправдани изо.
разред
по уч.
укупно-изостанци
разред
по уч.
I
275
6699
24,36
459
1,67
7158
26,03
II
271
7741
28,56
934
3,45
8675
32,01
III
277
11212
40,48
780
2,82
11992
43,29
IV
279
13473
48,29
1468
5,26
14941
53,55
1102
39125
35,50
3641
3,30
42766
38,81
УКУПНО
2.4.3 Изостанци ученика на трећој класификацији
До краја треће класификације ученици су направили укупно 61881 изостанака, односно
56,26 по ученику. Највише изостанака је у четвртом разреду 23425 (по ученику 83,96).
Први разред
одељ.
бр.уч.
оправдани изостанци
по одељ.
I–1
I–2
I–3
I–4
I–5
I–6
I–7
I–8
I–9
Свега
30
31
23
32
32
32
31
31
32
274
988
1102
853
1251
1369
1279
1416
1197
1140
10595
по ученику
32,93
35,55
37,09
39,09
42,78
39,97
45,68
38,61
35,63
38,67
неоправдани изостанци
изостанци-укупно
по одељ.
по одељ.
по уч.
56
17
12
127
43
134
113
62
58
622
1,87
0,55
0,52
3,97
1,34
4,19
3,65
2,00
1,81
2,27
по уч.
1044
1119
865
1378
1412
1413
1529
1259
1198
11217
34,80
36,10
37,61
43,06
44,13
44,16
49,32
40,61
37,44
40,94
25
Други разред
одељ.
II – 1
II – 2
II – 3
II – 4
II – 5
II - 6
II - 7
II - 8
II - 9
Свега
број
оправдани изостанци
неоправдани изостанци
изостанци-укупно
уч.
по од.
по одељ.
по одељ.
31
29
23
32
31
31
32
31
31
271
по ученику
1124
1613
1152
1267
1236
2346
1464
1315
667
12184
по уч.
115
90
79
84
221
227
164
179
66
1225
36,26
55,62
50,09
39,59
39,87
75,68
45,75
42,42
21,52
44,96
3,71
3,10
3,43
2,63
7,13
7,32
5,13
5,77
2,13
4,52
по уч.
1239
1703
1231
1351
1457
2573
1628
1494
733
13409
39,97
58,72
53,52
42,22
47,00
83,00
50,88
48,19
23,65
49,48
Трећи разред
oдеље-
број
оправдани изостанци
неоправдани изос.
ње
уч.
по одељ.
по одењ.
III - 1
III - 2
III - 3
III - 4
III - 5
III - 6
III - 7
III - 8
III - 9
Свега
33
32
26
29
31
32
31
30
32
276
по уч.
1320
1496
1128
1813
2658
1839
1915
2449
2820
17438
изостанци - укупно
по уч.
44
61
49
187
147
104
31
148
216
987
40,00
46,75
43,38
62,52
85,74
57,47
61,77
81,63
88,13
63,18
по одељ.
1364
1557
1177
2000
2805
1943
1946
2597
3036
18425
1,33
1,91
1,88
6,45
4,74
3,25
1,00
4,93
6,75
3,58
по уч.
41,33
48,66
45,27
68,97
90,48
60,72
62,77
86,57
94,88
66,76
Четврти разред
ОДЕЉ.
IV - 1
IV - 2
IV - 3
IV - 4
,IV - 5
IV - 6
IV - 7
IV - 8
IV - 9
Свега
оправдани изостанци
неоправдани изост.
по одељ.
по одељ.
изостанци-укупно
бр. уч.
30
30
24
33
32
32
32
33
33
279
2436
2842
1004
3284
1881
3771
1965
2132
2349
21664
по уч.
81,20
94,73
41,83
99,52
58,78
117,84
61,41
64,61
71,18
77,65
по уч.
140
209
37
284
276
175
220
152
268
1761
по одељ.
4,67
6,97
1,54
8,61
8,63
5,47
6,88
4,61
8,12
6,31
по уч.
2576
3051
1041
3568
2157
3946
2185
2284
2617
23425
85,87
101,70
43,38
108,12
67,41
123,31
68,28
69,21
79,30
83,96
26
Табела приказује број изостанака по разредима на крају треће класификације:
Разред
Број уч.
I
II
III
IV
УКУПНО
опрвдани изостанци
неоправдани изост.
разред
разред
по уч.
укупно-изостанци
разред
по уч.
по уч.
274
10595
38,67
622
2,27
11217
40,94
271
12184
44,96
1225
4,52
13409
49,48
276
17438
63,18
987
3,58
18425
66,76
279
21664
77,65
1761
6,31
23425
83,96
1100
61881
56,26
4595
4,18
66476
60,43
2.4.4 Изостанци ученика на крају школске године
На нивоу Школе направљено је 103.393 изостанка (за 634 више него прошле године),
односно 93,99 по ученику. Оправданих изостанака је 97472, а неоправданих 5921. Просечан
број оправданих изостанака по ученику је 88,61, а неоправданих 5,38. Занимљиво је да је
повећан број и оправданих, а смањен број неоправданих изостанака.
Први разред
одељење.
Број
уч.
Оправдани изостанци
Неоправдани изостанци
Изостанци укупно
По одељ. По уч.
По одељ.
По одељ.
По уч.
По уч.
I–1
30
2201
73,37
88
2,93
2289
76,30
I–2
31
1853
59,77
26
0,84
1879
60,61
I–3
23
1709
74,30
15
0,65
1724
74,96
I–4
32
2615
81,72
201
6,28
2816
88,00
I–5
32
2274
71,06
68
2,13
2342
73,19
I–6
32
2221
69,41
230
7,19
2451
76,59
I–7
31
2012
64,90
128
4,13
2140
69,03
I–8
31
1829
59,00
93
3,00
1922
62,00
I–9
32
2075
64,84
105
3,28
2180
68,13
274
18789
68,57
954
3,48
19743
72,05
Свега
27
Други разред
Одељ.
Број
Оправдани изостанци
Неоправдани изостанци
Изостанци укупно
уч.
По одељ.
По одељ.
По одељ.
По уч.
По уч.
По уч.
II – 1
31
2102
67,81
117
3,77
2219
71,58
II – 2
29
2541
87,62
122
4,21
2663
91,83
II – 3
23
1595
69,35
142
6,17
1737
75,52
II – 4
32
2133
66,66
85
2,66
2218
69,31
II – 5
31
1741
56,16
247
7,97
1988
64,13
II – 6
31
3632
117,16
294
9,48
3926
126,65
II – 7
32
2830
88,44
183
5,72
3013
94,16
II – 8
31
2095
67,58
186
6,00
2281
73,58
II – 9
31
1292
41,68
81
2,61
1373
44,29
Свега
271
19961
73,66
1457
5,38
21418
79,03
Трећи разред
Одељ.
Број
Оправдани изостанци
Неоправдани изостанци
уч.
По одељ.
По одељ.
По уч.
Изостанци укупно
По уч
По одељ.
По уч.
III – 1
33
2129
64,52
47
1,42
2176
65,94
III – 2
32
2030
63,44
77
2,41
2107
65,84
III – 3
26
1726
66,38
57
2,19
1783
68,58
III – 4
29
3325
114,66
312
10,76
3637
125,41
III – 5
31
3910
126,13
206
6,65
4116
132,77
III - 6
32
2961
92,53
126
3,94
3087
96,47
III - 7
31
2891
93,26
112
3,61
3003
96,87
III - 8
30
3741
124,70
152
5,07
3893
129,77
III - 9
32
4159
129,97
237
7,41
4396
137,38
Свега
276
26872
97,36
1326
4,80
28198
102,17
28
Четврти разред
Одељење
Број
Оправдани изост.
Неоправдани изостанци
Изостанци укупно
уч.
По одељ.
По одељ.
По одељ.
По уч.
По уч.
По уч.
IV – 8
30
30
24
33
32
32
32
33
3579
3959
1485
4218
2747
6107
2547
3403
119,30
131,97
61,88
127,82
85,84
190,84
79,59
103,12
176
227
48
290
420
221
270
155
5,87
7,57
2,00
8,79
13,13
6,91
8,44
4,70
3755
4186
1533
4508
3167
6328
2817
3558
125,17
139,53
63,88
136,61
98,97
197,75
88,03
107,82
IV – 9
33
3805
115,30
377
11,42
4182
126,73
Свега
279
31850
114,16
2184
7,83
34034
121,99
IV – 1
IV – 2
IV – 3
IV – 4
IV – 5
IV – 6
IV – 7
Закључујемо, као и прошле године, највећи број изостанака (оправаданих и
неоправданих) направили су ученици четвртог разреда, затим следе ученици трећег, другог па
првог. Наставници су начинили велики напор да подигну квалитет рада и успеха у четвртом
разреду, али током низа године се може приметити тенденција великог изостајања (оправданог
или неоправданог) ученика овог разреда са редовне наставе. Тенденција повећаног изостајања
са наставе почиње још у другом разреду, док је то прошле године било од трећег разреда.
Нередовно похађање наставе проузрокује лошији успех, па се мора и даље радити на
смањивању броја изостанака. Такође, више пажње треба посветити избору одељењских
старешина. У овом послу и даље морају интензивно да сарађују ученици, њихови родитељи,
одељењске старешине, педагог, психолог и помоћник директора Школе.
Подстицај такмичења у минималном броју изостанака између одељења није показао
очекиване резултате, иако је награда била бесплатан излет за таква одељења.
Оправдани изостанци
разред
Број
Ученика
По одељ.
По уч.
Неоправдани изостанци
Изостанци укупно
По одељ.
По одељ.
По уч.
По уч.
I
274
18789
68,57
954
3,48
19743
72,05
II
271
19961
73,66
1457
5,38
21418
79,03
III
276
26872
97,36
1326
4,80
28198
102,17
IV
279
31850
114,16
2184
7,83
34034
121,99
1100
97472
88,61
5921
5,38
103393
93,99
Школа
29
2.5 Успех ученика након августовског испитног рока
РЕЗУЛТАТИ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2011/12.
ГОДИНЕ
Име и презиме ученика
одељење
ПРЕДМЕТ
Субошић Срђан
2-6
Субошић Срђан
2-6
Комерцијално познавање робе
довољан (2)
Субошић Срђан
2-6
Енглески језик
недовољан (1)
Субошић Срђан
2-6
Математика
довољан (2)
Поповић Петар
3-9
Основи економије
Уставно и привредно право
ОЦЕНА
није изашао на
испит
одличан (5)
*Ученик Субошић Срђан се упућује на полагање поправних испита из Основа економије и Енглеског језика у
августовски рок
РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2011/12.
ГОДИНЕ
Име и презиме ученика
одељење
ПРЕДМЕТ
ОЦЕНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Будимир Марио
Младеновић Миа
Петровић Ивона
Игњатовић Јелена
Величковић Марија
Вуликић Јелена
Вученовић Горана
Дакић Доротеја
Николић Катарина
Радовановић Марија
Молдован Никола
Дамјановић Марко
Јовић Миљана
Којић Александар
Микашиновић Јелена
Новаковић Милорад
Прцић Стефан
Ђорђевић Тамара
Ламбаша Невена
Димовски Драгана
Дрезгић Милица
1-4
1-4
1-4
2-2
2-7
2-7
2-7
2-7
2-7
2-7
2-7
2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
2-8
3-5
3-5
3-8
3-9
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
добар (3)
довољан
довољан
довољан
(2)
(2
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
30
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Марковић Маријана
Хаџић Јована
Настасовић Стефан
Марковић Маријана
Будимир Марко
Масликовић Ања
Капор Урош
Сарић Ивана
3-9
3-9
3-9
3-9
1-4
1-4
3-5
3-4
Математика
Уставно и привредно право
Уставно и привредно право
Уставно и привредно право
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
30.
Субошић Срђан
2-6
Основи економије
31.
Субошић Срђан
2-6
Енглески језик
довољан
довољан
добар (3)
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
довољан
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
31
Успех ученика Школе по разредима - након августовског испитног рока
разред
број
позитивни успех
уч.
бр.
недовољни
број
%
%
I
274
273
99,64%
1
0,36%
II
271
271
100,00%
0
0,00%
III
276
275
99,64%
1
0,36%
IV
279
279
100,00%
0
0,00%
1100
1098
98,45%
2
0,36%
Школа
Резултати матурског испита на крају школске године (август) су приказани у следећој табели:
ODEQ.
IV/2
IV/7
ODLI^NI
POLAGALO
Broj
3
1
VR. DOBRI
%
1
0
Broj
33,33%
0%
DOBRI
%
0
1
Broj
0%
100,00%
DOVOQNI
%
2
0
Broj
66,66%
0
SVEGA
%
0
0
Број
0,00%
0
%
3
0
0%
0
*Ученик одељења IV-4 Нишевић Илија није приступио полагању матурског испита у августовском року.
32
2.6 Ванредни ученици
ДУЖНОСТИ ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА
¾
¾
¾
¾
¾
на време врши пријављивање испита и на време приступити испиту
долазити прикладно одевен у школу
уважава и поштује личност запослених у школи
води бригу о имовини школе
не долази у школу у алкохолисаном стању или под дејством опијата или других
наркотичких средстава
¾ води рачуна о свом понашању и дисциплини за време које проводи у школи.
КОНСУЛТАЦИЈЕ
¾ Ванредни ученик има право да поднесе молбу за додатне консултације.
¾ Консултације се реализују суботом, у два блока, по утврђеном распореду и плану, који
доноси директор школе на почетку школске године.
¾ Ванредни ученик има право да се определи у ком блоку ће присуствовати
консултацијама.
¾ Први блок консултација, за све предмете, организује се у септембру и октобру, а други у
јануару, фебруару и марту.
ИСПИТНИ РОКОВИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ
¾ Пријављивање испита за ванредне ученике је сваке треће радне недеље у октобру,
новембру, марту, априлу, мају, а за августовски испитни рок најкасније до 22. августа.
¾ Пријављивање испита се врши у секретаријату школе.
¾ Уз пријаву се подноси доказ о уплати надокнаде за организацију испита.
ИСПИТИ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ
¾ Испити се полажу:
1. усмено и
2. писмено и усмено.
¾ Ванредни ученик не може полагати испите из предмета наредног разреда, ако није
положио све испите претходног разреда.
¾ Испитни рокови су: новембарском, децембарском, априлском, мајском, јунском и
августовском року.
¾ Ванредни ученик полаже матурски испит у јунском или августовском испитном року, а
изузетно може полагати и раније на основу молбе директору.
¾ Ванредан ученик може у сваком испитном року да полаже неограничен број испита.
¾ Ванредан ученик, може у једном дану, усмено полагати највише један испит.
¾ Ванредни ученик је дужан да пре приступања полагању испита на основу јавне исправе
коју поседује, а на којој се налази оверена фотографија ученика.
33
У школској 2011/12. години ванредни ученици који су полагали испите:
1. Тошић Далиборка - трећи разред
2. Деспић Александар – трећи разред
3. Миладиновић Стефан – четврти разред
4. Грчић Александра- четврти разред
5. Милосављевић Сања –трећи разред
6. Коцић Весна- трећи разред
7. Негић Диана- други разред
8. Здравковић Марина – други разред
9. Мојсиловић Милица- први разред (стекла услов за упис у други разред)
10. Станковић Неда- трећи разред Стекла услов за упис у четврти разред)
11. Игњић Тамара – четврти разред
12. Маринковић Иван- четврти разред
13. Лазаревић Николина – трећи разред
Матурски испит у јунском року положили су:
ƒ
ƒ
ƒ
Игњић Тамара - просечна оцена на матурском испиту- одличан (5,00)
Маринковић Иван - просечна оцена на матурском испиту- добар (3,33)
Миладиновић Стефан - просечна оцена на матурском испиту- врло добар
(3,67).
Матурски испит у августовском року положили су:
ƒ Ловрић Горан - просечна оцена на матурском испиту- добар (3,33)
34
3. НАГРАДЕ, ПОХВАЛЕ И ТАКМИЧЕЊА
ДОДЕЉИВАЊЕ награда за СВЕТОГ САВУ 27.01.2012. у школској 2011/12.
Заостале награде из предходне школске године: Ученицима дипломе, професорима признање
Прво место:
Градско такмичење
Јовановић Бојан, 3/4, сада 4/4
из рачуноводства за
трећи разред
Треће место:
Радибратовић Александра, 3/5, сада
4/5
Драгица
Радосављевић
27. 05. 2011
Даворка
Максимовић
Заостале награде из предходне школске године: Запосленима/пензионерима златник
1. Младен Стевановић
2. мр Марина Маричић
3. Весна Брдаревић
4. Виолета Милићевић
5. Драгана Недељковић
Учествовање у изради Монографије, припреми јубиларне прославе Дана школе и
изузетан допринос раду Школе
6. Јелена Арсеновић
7. Мирела Бодрожић
8. мр Маријана Живковић
9. Оливера Анђелковић
10. Зоран Миладиновић
11. Надежда Пијановић
12. Марина Радовановић
13. Савић Петар (пензионер)
14. Контић Слободан (пензионер)
15. Стојилковић Дикица
16. Златановић Горан
јануар –август 2011.
35
Ученицима дипломе, професорима признање
Освојено место
Школско
Прво место
Елена Томовић, 2/1
Друго место
Никола Шљукић, 2/1
Општинско
Градско
1. мр Вукица
Вељановић-Морача
Меморијално
такмичење из
рачуноводства за
ученике другог
разреда „Стана
Шипчић-Ћана“
Прво место
Прво место на општини
Треће место у граду
Ученицима признање
Урош Босић, 4/2
Никола Лазић, 2/9
Катарина Живановић, 3/6
Андријана Николић, 3/6
Николина Грујић, 4/7
Драгана Грковић, 4/7
Датум одржавања
7.10.2011.
2. мр Вукица
Вељановић-Морача
Треће место
Никола Лазић, 2/9
Друго место
Задужени професор
/Ментор
3. Слађана Вучуровић
Општинско
такмичење у
рукомету за
млађе дечаке
Општинско
такмичење у
одбојци за
старије
девојчице
Општинско
такмичење у
одбојци за млађе
девојчице
Градско
такмичење у
одбојци за млађе
девојчице
Учествовање у хуманитарној акцији прикупљања
уџбеника за ученике Економско-трговинске школе у
Раномлугу
Бранко Милошевић
7. 10. 2011.
Јелица Симикић
25. и 26. 10.2011.
Јелица Симикић
27. 10. 2011
8, 9 и 10. 11. 2011.
септембар и октобар
2011.
36
Ученицима дипломе
Освојено место
Прво место
Алекса Вељковић, 1/7
Датум одржавања
Литерарни конкурсСвети Сава
Јануар 2012.
Ликовни конкурс-Свети
Сава
Јануар 2012.
Друго место
Милица Стојановић, 3/3
Треће место
Хелена Петковић, 1/2
Прво место
Александра радибратовић, 4/5
Друго место
Невена Маринковић, 4/1
Треће место
Марија Антонијевић, 3/4
Београд
23.01.2012.
Освојено место -Задужени професор
Прво место:
1. разред - Божиновић Стефана, 1/1 –
мр Марина Маричић
2. разред - Ковачевић Рајка, 2/3 Виолета Милићевић
3. разред - Марковић Јована, 3/3 Весна Брдаревић
4. разред - Гребовић Јелена, 4/7 Драгана Недељковић
Друго место:
1. разред- Димитријевић Невена, 1/7 -
Директор школе
Милибор Саковић
Школско
Српски језик и језичка
култура
23. 02. 2012.
Општин ско
Градско
Републичко
37
Весна Брдаревић
2. разред - Спасојевић Анастазија, 2/6Милица Савиншек
3. разред - Видовић Тања, 3/3 - Весна
Брдаревић
4. разред- Пиперин Ивана, 4/5 Милица Савиншек
Треће место:
1. разред –
1. Петковић Хелена, 1/2 - мр Марина
Маричић и
2. Мијајловић Зорка, 1/7 – Весна
Брдаревић
2. разред –
1. Јовановић Биљана, 2/3 - Виолета
Милићевић и
2. Ђорђевић Теодора, 2/6 - Милица
Савиншек
3. разред - нема
4. разред - Мишчевић Ивона, 4/4 Милица Савиншек
Прво место:
Бојовић Милан, 4/1 - мр Драгица
Живковић
Друго место:
1. Ђорђевић Теодора, 4/2 - мр Драгица
Живковић и
2. Драганов Милица, 4/1 - мр Драгица
Живковић
Треће место:
Ђоковић Јелена, 4/1 -мр Драгица
Живковић
Основи економије за
ученике 4. разреда
29. 02. 12.
Прво место:
Томовић Теа, 4/2 -Баљак Бранка
Пословна економија за
ученике 4. разреда
38
Друго место:
Грујић Николина, 4/7 - Ратков Весна
Треће место:
Нешковић Јелена, 4/7 - Ратков Весна
2. 03. 2012
Без пласмана
Пласирале се на градско:
1. Божичевић Стефана, 1/1- мр Марина
Маричић
2.Димитријевић Невена 1/7, Весна
Брдаревић и
3. Јовановић Биљана 2/3 - Виолета
Милићевић
Тамара Мерсели, 2/2 –
Младен Стевановић
Прво место:
Алић Никола, 4/2 - Јовановић Драгана
Друго/Треће место:
1. Петровић Михајло, 4/4 - Јовановић
Драгана
2. Радојевић Владимир, 4/9 – Шкрбина
Бошко
Прво место:
Анђеловић Душан, 4/3
Друго место:
1. Петровић Лазар, 2/4
2. Мрђа Бојан, 4/3
Треће место:
Јовановић Бојан 4/4
Свима је ментор професор Синђић
Зоран.
Друго место у општој групи за
немачки језик:
Сара Томић, 4/3 - Борислав Ракочевић
Учешће на Републичком
Општин ско
такмичење у
фудбалу
Општин ско
такмичење из
српског језика и
језичке културе
4. 03. 12.
Такмичење из рецитовања
7. 03. 2012.
Пословна информатика за
ученике 4. разреда
7. 03. 2012.
Општин ско
такмичење из
историје
17. 03. 2012.
Градско
такмичење из
страних језика
17. 03. 2012.
Републичко такмичење из
немачког
21. 04. 2012.
39
Седмо место:
Бојовић Милан, 4/1 - мр Драгица
Живковић
Седмо место:
Алић Никола, 4/2 – Јовановић Драгана
Прво место:
Јовановић Бојан, 4/4 - Радосављевић
Драгица
Друго место: Радибратовић
Александра, 4/5 - Максимовић Даворка
Треће место:
Нешковић Јелена, 4/7 - Вучуровић
Слађана
Републичко такмичење из
основа економије
23 и 24. 03. 2012.
Републичко такмичење из
пословне информатике
23 и 24. 03. 2012.
Рачуноводство за ученике
4. разреда
29. 03. 12.
Пето место:
Томовић Теа, 4/2- Баљак Бранка
Републичко такмичење из
пословне економије
30. 03. 2012.
Учествовале, без даљег пласмана:
Божичевић Стефана (1/1),
Димитријевић Невена (1/7) и
Јовановић Биљана (2/3)
Прво место:
1. разред - Андрија Граовац, 1/7 Ристивојевић Ирена
2. разред - Никола Јевремовић, 2/7Шановић Драган
3. разред- Бранислав Вукићевић, 3/2 –
Шановић Драган
4.разред - Михајло Петровић, 4/4,
Ристивојевић Ирена
Друго место:
1. разред - Александар Дамјановић, 1/2
– Вурдеља Дејан
2. разред - Ања Стефановић, 2/5 –
Танацковић Ружица
Градско
такмичење из
српског језика и
језичке културе
1. 04. 2012.
Математика
2. 04. 12.
40
3. разред - Славица Стојковић, 3/2,
Шановић Драган
4.разред - Ксенија Живковић, 4/1 Ристивојевић Ирена
Треће место:
1. разред - Тодор Кувељић, 1/3,
Кувељић Горан
2. разред - Ања Басара, 2/9 – Шановић
Драган
3. разред - Марија Антонијевић, 3/4 Шановић Драган
4.разред - Никола Алић, 4/2 Ристивојевић Ирена
Прво место:
1. разред - Драгићевић Јелена, 1/8 –
Јосиповић Драгана
2. разред- Стефановић Ана , 2/5 –
Грујић Мирослава
Седмо место:
Бојан Јовановић, ученик 4/4 - Драгица
Радосављевић
Друго место:
Душан Анђеловић, 4/3 – Синђић Зоран
Четврто место-екипа:
Алексић Марија, 3/1, Совиљ Невена,
3/6, и Дроњак Горан, 3/7
14. место:
Алић Никола (4/2), Вујадиновић Лука
(4/2), Степановић Огњен (4/8),
Павловић Раде (4/8), Радуловић Огњен
(4/7) и Дамјановић Марко (2/8) Мраовић Владимир
1. Вукосављевић Драгана, 2/8 (29
поена)
2. Милутиновић Јелена, 2/8 (28,5
поена)
Савремена пословна
кореспонденција за
ученике првог и другог
разреда
Републичко такмичење из
рачуноводства
20, 21. 04. 12.
Градско
такмиче ње из
историје
22. 04. 12.
Економијада-квиз
20-22. 04. 12.
Државно првенство
средњих школа у шаху
27. 04. 2012.
Меморијално такмичење
„Драгана Богдановић“ из
Основа економије за
ученике другог разреда
41
3. Анђелковић Јелена, 2/8 (28 поена)
3. Трифуновић Ђорђе, 2/8 (28 поена)
3. Меловић Александар, 2/5 (28 поена)
3. Чабаркапа Јована, 2/9 (28поена) Мр Драгица Живковић је предметни
професор ученика који су освојили
прва три места
Девојчице:
1. Лукић Јована (2/4)
2. Вукићевић Ивана (1/4)
3. Јанковић Марија (1/2)
Дечаци:
1. Перић Никола (3/2)
2. Ђукановић Срђан (1/4)
3. Чађо Иван (3/4)
Јелица Симикић и Ивана Митревски
Осмо место, екипа:
1. Граовац Андрија, 1/7 – Ирена
Ристивојевић
2. Јевремовић Никола, 2/7- Шановић
Драган
3. Вукићевић Бранислав, 3/2- Шановић
Драган
4. Петровић Михаило, 4/4 – Ирена
Ристивојевић
Прво место:
Илић Ива – 3/5 (93 бода) - Пијановић
Надежда
Друго место:
Совиљ Невена – 3/6 (88 бодова) Пијановић Надежда
Треће место:
Лазаревић Драгана – 3/6 (71 бод) Пијановић Надежда
Прво место:
Школско такмичење у
стоном тенису за дечаке и
девојчице
Републичко такмичење из
математике
4 и 5. 05. 12.
Школско такмичење из
рачуноводства за ученике
трећег разреда
4. 05. 12.
Републичко такмичење из
42
Душан Анђеловић, 4/3 – Синђић Зоран
Прво место:
Совиљ Невена – 3/6 -Пијановић
Надежда
Екипно друго место:
Илић Ива – 3/5, Лазаревић Драгана –
3/6 , Совиљ Невена – 3/6 Пијановић Надежда
историје
13. 05. 12.
Градско
такмичење из
рачуноводства
за ученике
трећег разреда
24. 05. 12.
Носиоци Вукове дипломе и ученици одељења:
4/1
1. Живковић Ксенија – ученица одељења
2. Ђорђевић Стефан
3. Јанковић Маша
4/2
1. Алић Никола – ученик одељења
2. Ђорђевић Теодора
3. Ђорем Марина
4. Кецман Биљана
5. Радибратовић Јана
6. Томовић Теа
4/3
1. Анђеловић Душан- ђак генерације
2. Аксентијевић Гордана
3. Буљевић Зорана
4. Гајић Катарина
5. Грујић Марија
6. Гутеша Николина
7. Матић Марија
8. Сикимић Стефан
9. Стефановић Милица
10. Томић Сара
11. Цветковић Никола- ученик одељења
43
4/4
Нема Вуковаца, а Маја Пањковић је ученица одељења.
4/5
1. Милишић Јелена, истовремено и ученица одељења
4/6
1. Стефан Марић, истовремено и ученик одељења
4/7
Нема Вуковаца, а Јелена Нешковић је ученица одељења.
4/8
Нема Вуковаца, а Огњен Степановић је ученик одељења.
4/9
Нема Вуковаца, а Милица Вукчевић је ученица одељења.
44
4. СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
4.1 НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
У току школске 2011/12. године одржано је 12 седница Наставничког већа (две у
септембру, три у августу; по једна у новембру, децембру и марту; четири у јуну). На
седницама су разматрана следећа питања:
1. Именовање најстаријег члана колектива који води седницу већа
2. Избор комисија за праћење регуларности гласања и бројања гласова
3. Извештај конкурсне комисије о поднетим пријавама по конкурсу за избор
директора
4. Представљање кандидата за избор директора
5. Изјашњавање запослених тајним гласањем о кандидатима по конкурсу за избор
директора
6. Упознавање са Извештајем о раду школе за шк. 2010/11.г.
7. Упознавање са Годишњим планом рада школе за шк. 2011/12.г.
8. Анализа успеха ученика на крају прве класификације
9. Изостанци – васпитне и васпитно-дисциплинске мере
10. Анализа обављених екскурзија
11. План уписа за следећу школску годину
12. Извештај о извршеним инспекцијским прегледима
13. Предавање: «Социо економска и педагошка структура ученика првог разреда»
14. Област самовредновања у текућој школској години
15. Представљање пројекта Вршњачке медијације
16. Утврђивање успеха ученика на крају првог полугодишта
17. Изостанци и васпитно-дисциплинске мере на крају првог полугодишта
18. Извештај руководиоца стручних већа о раду већа за прво полугодиште (планираниодржани састанци, друга запажања)
19. Усвајање матурских питања, тема и области за матуранте у шк. 2011/12.г.
20. Усвајање програма екскурзије за шк. 2012/13. г.
21. Анализа успеха ученика на крају треће класификације
22. Изостанци и васпитно-дисциплинске мере
23. Извештај председника Стручних већа о резултатима одржаних такмичења
24. План прославе Дана школе
25. Обавештење и конкурсу Ноћ музеја 2012.г.
26. Припрема за реализацију блок наставе
27. Припрема за реализацију матурског испита
28. Екскурзија за шк. 2012/13.г.
29. Утврђивање успеха и понашања ученика четвртог разреда
30. Организовање поправних и разредних испита за ученике четвртог разреда
31. Припреме за реализацију матурског испита
32. Именовање комисија за матурски испит и чланова Испитног одбора
33. Анализа реализације блок наставе
34. Анализа оствареног програма стручног усавршавања наставника
35. Успех ученика након обављених разредних испита
36. Усвајање тема за матурски испит из Српског језика и књижевности
37. Регуларност матурског испита
38. Општи успех ученика на матурском испиту
39. Утврђивање и анализа успеха и понашања ученика првог, другог и трећег разреда
на крају последње класификације
40. Организовање разредних испита у јунском испитном року за ученике првог, другог
и трећег разреда и поправних испита за ученике четвртог разреда
41. Утврђивање успеха ученика након обављених поправних, разредних испита и
матурских испита
42. Календар послова за наредну школску годину
43. Одређивање термина блок наставе
44. Подела задужења за шк. 2012-13.г.
45. Упознавање чланова Наставничког већа са распоредом часова за шк. 2012-13.г.
46. Утврђивање распореда писмених задатака
47. Утврђивање 40-часовне радне недеље и годишње норме часова
48. Упознавање чланова Наставничког већа са распоредом дежурстава професора за
шк. 2012-13.г.
49. Извештај о реализацији акционог плаба ШРП
50. Усвајање акционог плана ШРП за шк. 2012-13.г.
51. Извештај о самовредновању рада школе
52. Припрема за први наставни дан у новој школској години
Поред ових питања, разматрано је и:
• Одређивање комисије за утврђивање разлике у предметима
• Обавештење о молби ученика четвртог разреда о понављању процедуре за
извођење матурске екскурзије
• Извештај о извршеном инспекцијском прегледу
• Обавештење о одржавању Економијаде
• Обавештење о посети школи у Улму у Немачкој
• Обавештење о прослави матурске вечери
• Обавештење о донацији Банке Интеза нашој школи
• Обавештење о реализацији хуманитарне акције
• Упознавање са новинама у погледу стручног усавршавања
Све седнице које су предвиђене Годишњим планом рада Школе су и реализоване.
Преглед присуства чланова Наставничког већа:
Школска година: 2011/12.
Датум седницe наставничког већа и присутност
Ред.
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
бр.
Рад на
пословима
07.09. 08.09. 02.11. 30.12. 29.03.
04.06.
07.06.
14.06. 21.06. 20.08.
27.08.
30.08.
1.
Анђелковић Каја
наставник
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
+
2.
Арсеновић Јелена
наставник
-
-
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
3.
Анђелковић
Оливера
наставник
б
б
б
б
б
б
б
б
б
б
б
б
4.
Баљак Бранка
наставник
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
5.
Бодрожић Мирела
наставник
+
-
+
-
-
+
+
-
+
+
+
+
6.
Бојовић Оливера
наставник
+
+
+
б
б
б
б
б
б
б
б
б
7.
Брдаревић Весна
наставник
+
+
+
+
-
+
+
-
+
+
+
+
8.
Вељановић Морача
наставник
мр Вукица
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
9.
Вурдеља Дејан
наставник
+
+
+
+
+
+
-
-
+
+
+
-
10.
Вучуровић Слађана наставник
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
11.
Грујић Мирослава
наставник
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
12.
Гавриловић
Бодирога
Александра
наставник
б
б
б
б
б
б
б
б
б
б
Б
б
46
13.
Дамјановић
Радован
наставник
+
-
-
+
+
+
-
-
-
-
+
+
14.
Дворнић Андрејана наставник
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
15.
Деспотовић мр
Весна
наставник
+
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
16.
Деспотовић Зорица наставник
+
+
-
-
+
-
-
+
+
+
+
+
17.
Драшковић
Ивановић Невенка
психолог
+
-
+
+
-
+
+
+
-
-
-
+
18.
Дубовина Младен
наставник
/
/
/
/
+
/
/
/
/
/
/
/
19.
Ђукић Далиборка
наставник
+
+
+
+
+
-
+
-
-
+
+
+
наставник
+
-
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
наставник
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
20.
21.
Живковић мр
Драгица
Живковић мр
Маријана
22.
Жмавц Гордана
наставник
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
23.
Илић Дуња
наставник
+
+
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
24.
Исајловић Милена
наставник
+
-
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
25.
Јамандиловић
Цветан
наставник
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
26.
Јелисавац Милица
наставник
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
27.
Јовановић Драгана
наставник
/
/
/
/
+
+
+
+
+
+
+
+
28.
Јосиповић Драгана
наставник
/
/
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
29.
Кнежевић Јасминка наставник
+
-
+
+
+
-
-
-
+
+
+
+
30.
Кнежевић Сандра
педагог
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
31.
Кузманов Јована
наставник
+
-
+
+
/
/
/
/
/
Б
б
б
32.
Крстић Владимир
наставник
+
-
+
+
-
+
-
+
+
/
/
/
33.
Максимовић
Даворка
наставник
+
+
б
-
+
+
+
+
+
+
+
+
34.
Маријановић Лела
наставник
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
35.
Марић Љиљана
наставник
/
/
/
/
/
+
-
+
+
-
-
+
36.
Маричић мр
Марина
наставник
+
-
+
+
+
-
-
+
+
-
+
+
37.
Марковић Милка
наставник
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
38.
Марковић Тамара
наставник
+
+
+
+
-
+
+
+
+
-
+
+
наставник
+
+
+
+
б
б
б
б
б
б
б
б
наставник
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
наставник
-
-
-
+
+
+
+
+
+
-
-
+
39.
40.
41.
Микашиновић
Оливера
Миладиновић
Данијела
Миладиновић
Зоран
42.
Милетић Горан
наставник
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
43.
Милићевић
Виолета
наставник
+
+
+
+
-
+
+
-
+
+
+
+
44.
Милошевић Бранко наставник
+
-
+
-
-
-
-
-
-
+
+
+
45.
Мирковић Милан
наставник
+
+
-
+
+
-
-
+
/
+
+
-
46.
Мировић Драгана
наставник
+
+
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
47.
Митревски Ивана
наставник
+
+
-
-
+
+
-
-
б
+
+
+
48.
Мраовић Владимир наставник
-
-
+
+
-
+
-
-
-
+
-
+
наставник
/
+
-
+
+
+
+
-
+
+
+
+
наставник
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
49.
50.
Недељковић
Драгана
Недељковић
Оливера
47
51.
Нешић Јанаћковић
Нина
наставник
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
52.
Павловић Мира
наставник
+
-
+
+
-
+
-
+
+
-
+
+
53.
Павловић Пушица
Ива
наставник
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
54.
Перишић Бисерка
наставник
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
55.
Петрова Јованка
наставник
+
-
-
+
-
+
-
-
+
+
-
+
56.
Петровић Ана
наставник
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
57.
Пијановић
Надежда
наставник
+
-
+
+
+
+
+
-
+
-
-
+
58.
Поповић Катарина
наставник
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
59.
Поповић Небојша
наставник
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
60.
Прошић Душанка
наставник
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
61.
Пророк Милица
наставник
/
/
/
/
-
/
/
/
/
/
/
/
62.
Радоњић Катарина
наставник
/
/
/
/
/
/
-
+
+
/
/
/
наставник
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
наставник
+
+
+
+
+
-
-
+
+
-
+
+
наставник
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
наставник
+
+
-
-
+
-
-
-
-
-
+
+
63.
64.
65.
66.
Радовановић
Марина
Радоичић
Драгослава
Радосављевић
Драгица
Ракочевић
Борислав
67.
Ратков Весна
наставник
+
-
+
-
-
+
+
+
+
б
б
б
68.
Ристивојевић
Ирена
наставник
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
69.
Савиншек Милица
наставник
+
-
-
+
+
-
+
-
+
+
-
+
70.
Савић Петар
наставник
+
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
71.
Симикић Јелица
наставник
+
-
+
+
-
-
+
-
+
+
-
+
72.
Синђић Зоран
наставник
-
-
-
-
+
-
-
-
+
+
-
+
наставник
+
+
о
+
-
+
+
-
+
+
+
+
наставник
/
/
/
/
-
+
-
+
+
+
+
+
наставник
+
-
+
+
+
-
+
+
+
+
-
-
73.
74.
75.
Стевановић
Младен
Стојановић
Драгољуб
Танацковић
Ружица
76.
Тапушковић Јасна
наставник
-
-
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
77.
Тунић Гордана
наставник
+
+
+
+
-
-
+
-
+
-
+
+
78.
Урошевић Биљана
наставник
/
/
/
-
+
+
-
-
+
+
-
+
79.
Ћорић Биљана
наставник
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
-
+
наставник
+
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
наставник
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
80.
81.
Цветковић
Данијела
Цветковић Златков
Марина
82.
Шановић Драган
наставник
-
+
-
+
-
-
+
-
-
-
+
-
83.
Шкрбина Бошко
наставник
+
+
+
+
-
+
+
+
-
+
+
+
84.
Шкрбина Биљана
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
85.
Љубић Весна
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
86.
Василић Данијела
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
87.
Стојилковић
Дикица
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
88.
Антовић Зорица
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
48
89.
Антић Катица
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
90.
Станисављевић
Љиљана
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
91.
Дехељан Љубица
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
92.
Брајковић Милена
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
93.
Саковић Милибор
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
94.
Марић Нада
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
95.
Бугарчић Радмила
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
96.
Царан Радмила
+
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
97.
Крстић Слађана
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
98.
Пејиновић Слађана
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
99.
Станковић Слађана
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4.2 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Педагошки колегијум је специфичан стручни орган чији су првенствени задаци
координација стручних већа, пружање помоћи Наставничком већу и осталим стручним
органима у планирању образовних и васпитних активности Школе и евалуација свих
видова образовно-васпитног рада.
Овај колегијум чине руководиоци свих стручних већа, директор Школе, помоћник
директора, педагог, психолог и библиотекар:
Р.бр.
Презиме и име и стручно веће
08.09.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Брдаревић Весна
(замена Стевановић Младен)
- српски језик и књижевност
Поповић Катарина
(замена Недељковић Оливера)
- страни језик
Ристивојевић Ирена
(замена Жмавц Гордана)
- математика и природне науке
Крстић Владимир
(замена Анђелковић Каја)
Зоран Миладиновић
- друштвене науке
Митревски Ивана
(замена Милошевић Бранко)
- физичко васпитање
Павловић Мира
- економска група предмета
Вељановић – Морача мр Вукица
(замена Ћорић Биљана)
- рачуноводство и статистика
Бојовић Оливера
(Поповић Небојша)
- савремена пословна кореспонденција
Шкрбина Бошко- информатика и
рачунарство
Драшковић - Ивановић Невенка - психолог
Кнежевић Сандра - педагог
Бодрожић Мирела
+
Датуми састанака и присутност чланова већа
02.11.
30.12. 28.03.
07.06. 25.06 20.08.
.
+
+
+
+
+
+
замена
30.08.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
замена
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
-
+
+
+
+
+
замена
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
замен
а
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
49
13.
14.
15.
(замена Арсеновић Јелена)- библиотекари
Живковић мр Маријана - помоћник
директора
Брајковић Милена, секретар - записничар
Саковић Милибор - директор
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
У школској 2011/12.г. Годишњим програмом рада Школе предвиђено је 8 седница, а
толико је и одржано (септембар, новембар, децембар, март, две у јуну и августу). На
седницама су разматрана следећа питања:
1. Извештај о раду школе за шк. 2010/11. г.
2. Предлог Плана рада школе за шк. 2011/12.
3. Предлагање комисије за утрвђивање разлике у наставном плану и програму (пословни
администратор и економски техничар)
4. Анализа успеха и понашања ученика на првој класификацији
5. Социо-економска и педагошка структура ученика првог разреда
6. Стручно усавршавање наставника и рад са приправницима
7. Начини и критеријуми оправдавања изостанака од стране одељењских старешина
8. План уписа за следећу школску годину (шест одељења економског техничара, два
одељења финансијског техничара и једно одељење банкарског службеника)
9. Област самовредновања у текућој школској години (Кључна област: Подршка
ученицима; Подручје вредновања: Брига о ученицима и Подршка учењу)
10. Разматрање начина превазилажења тешкоћа око прављења распореда часова
11. Анализа успеха и понашања ученика на крају првог полугодишта и мере за
побољшање
12. Извештај руководиоца стручних већа о раду већа за прво полугодиште шк. 2011/12.
13. Програм екскурзије за школску 2012/13.г.
14. Усвајање матурских питања, тема и области
15. Анализа успеха и понашања ученика на крају треће класификације
16. Извештај о резултатима одржаних такмичења
17. Припрема за реализацију блок наставе
18. Припрема за реализацију матурског испита
19. Програм прославе Дана школе
20. Обавештење о конкурсу „Ноћ музеја 2012.“
21. Избор члана Педагошког колегијума за праћење стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника
22. Реализација рада свих стручних већа (за период четврте класификације)
23. Предлог поделе предмета на наставнике
24. Извештаји рада стручних већа за шк. 2011/12. – начин реализације и рокови
25. Планови рада стручних већа за шк. 2012/13. г. – начин реализације и рокови
26. Анализа стручног усавршавања наставника
27. Анализа реализације блок наставе
28. Информисање о обавезама наставника у основним школама због полагања матурског
испита
29. Предаја предлога поделе предмета на наставнике
30. Предаја извештаја рада стручних већа за шк. 2011/12.г.
31. Предаја планова рада стручних већа за шк. 2012/13. г.
32. Разматрање предлога укључивања других стручних већа у послове око организовања
приредби
33. Информисање о обавезама наставника и стручних сарадника по новом Правилнику о
сталном стручном усавршавању
34. Календар послова за наредну школску годину
50
35. Блок настава школске 2012-13.
36. Подела задужења за наредну школску годину
37. Планови рада наставника за шк. 2012-13.
38. Предлог распореда писмених задатака и вежби за шк. 2012-13.
39. Утврђивање 40 - часовне радне недеље и годишње норме часова
40. Извештај о реализацији Акционог плана ШРП
41. Усвајање акционог плана ШРП за школску 2012-13
42. Извештај о самовредновању рада школе
4.3 СТРУЧНА ВЕЋА
Стручна већа, као стручне органе Школе, чине наставници истог или сродних
предмета.
И ове школске године већа су обављала послове од интереса за планирање,
остваривање и унапређивање образовно - васпитног рада.
На састанцима стручних већа је посвећена пажња педагошком усавршавању
наставника, припреми и изради глобалних и оперативних планова рада наставника,
корелацији наставних садржаја, уједначавању критеријума оцењивања, као и припреми и
организацији такмичења и анализи свих облика рада појединих већа.
Током претходних неколико година рад стручних већа праћен је анализом рада већа на
седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума.
Анализе су вршене на основу извештаја које су на самим седницама подносили
руководиоци већа.
Годишњим планом рада Школе планирана је по једна заједничка седница сваког већа
са директором, помоћником директора, педагогом и психологом Школе.
Планирано је и одржано до 8 оваквих седница.
Састанке су водили руководиоци већа по дневном реду који је планиран Годишњим
програмом рада Школе. Анализиран је рад и решавани су специфични проблеми сваког
већа појединачно, тако да се увид није сводио само на констатовање стања, већ и на
конкретно залажење у суштину рада.
51
4.3.1 СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ
1. Састав Већа
Ред.број
Чланови
већа
1.
Датуми састанака и присутност чланова већа
4.4.12.
28.2.2012. 6.3.2012.
20.6.2012.
16.5.
1.9.2011.
1.11.2
1.11.
26.12.2011.
мр Маричић
Марина
+
+
+
+
+
+
+
-
2.
Брдаревић
Весна
+
+
+
+
+
-
+
+
3.
Милићевић
Виолета
+
+
+
+
+
+
+
+
4.
Стевановић
Младен
+
+
+
+
+
+
+
+
5.
Недељковић
Драгана
+
+
+
+
+
+
+
+
6.
Савиншек
Милица
+
-
+
+
+
+
+
+
22.08.2012.
27.08.2012.
-
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
52
2. Реализација редовне наставе
Српски језик и књижевност
1
П
111
109
108
99
I
II
III
IV
2
О
96
107
108
94
П
111
108
108
99
3
О
108
106
108
94
П
111
111
108
96
4
О
112
105
107
92
П
111
108
108
99
5
О
108
102
106
101
П
111
108
108
99
6
П
107
105
107
100
О
111
108
108
99
7
О
109
108
108
96
П
111
108
108
99
8
О
110
108
107
99
П
111
108
108
99
9
О
112
108
108
99
П
111
108
108
99
Σ
О
110
107
106
96
П
3. Допунска, додатна и припремна настава
1. Допунска настава
Српски језик и књижевност
Ред.бр
1.
2.
Разред и одељење
ПРОФЕСОР
Маричић Марина
Савиншек Милица
Бр. ученика
Број часова
1
3
8
2
Разред и одељење
Бр. ученика
Број часова
/
/
/
Разред и одељење
Бр. ученика
Број часова
6
28
1/5
4/8
2. Додатна настава
Српски језик и књижевност
Ред.бр
/
ПРОФЕСОР
/
3. Припремна настав
Српски језик и књижевност
Ред.бр
1.
ПРОФЕСОР
Недељковић Драгана
4. Tакмичења
Ранг такмичења
Школско такмичење
из српског језика и
језичке културе
Освојено место
1. место
2. место
3. место
1. место
4/4, 4/5, 4/7, 4/9
Име професора
Име ученика
Разред и
одељење
мр Марина Маричић
Весна Брдаревић
Марина Маричић и
В. Брдаревић
Стефана Божичевић
Невена Димитријевић
Хелена Петковић и Зорка
Мијајловић
1/1
1/7
1/2
1/7
Весна Брдаревић
Марковић Јована
3/3
О
2. место
1.место
2. место
3. место
Општинско
такмичење из српског
језика и језичке
културе
1. место
2. место
3. место
3. место
3.место
Весна Брдаревић
Видовић Тања
3/3
Милићевић Виолета
Милица Савиншек
В. Милићевић и
М. Савиншек
Недељковић Драгана
Савиншек Милица
Савиншек Милица
Весна Брдаревић
Виолета Милићевић
Маричић Марина
Ковачевић Рајка
А. Спасојевић
Биљана Јовановић
Ђорђевић Теодора
Гребеновић Јелена
Пиперин Ивана
Мишчевић Ивана
Невена Димитријевић
Биљана Јовановић
Стефана Божичевић (има
право директног учешћа на
Градско такмичење)
2/3
2/6
2/3
2/6
4/7
4/5
4/4
1/7
2/3
1/1
Недељковић Драгана
Весна Брдаревић
Весна Брдаревић
мрМаричић Марина
Тамара Марсели
Вељковић Алекса
Милица Стојановић
Хелена Петковић
2/2
1/7
3/3
1/2
Ученице које су се пласирале и на
Градско такмичење
Школско такмичење у
рецитовању
Школко такмичење :
Литерарни конкурс
поводом Савиндана
1. место
1. место
2. место
3. место
5. Секције
Секција
Новинарска секција
Задужени професор
Драгана Недељковић и Милица Савиншек
Драмска секција
Младен Стеваницвић и Виолета Милићевић
Имена ученика
Драгићевић Јелена1/8, Малешевић Јована2/9, Басара
Ана2/9, Савиљ Невена3/6, Брановић Николија3/6, Ђоковић
Јелена4/6, Ђорем Марина4/2, Марић Стефан4/6, Костић
Александра4/6,Марковић Емилија4/9
Радосављевић Огњен1/3, Јовановић Милан1/3, Урошевић
Анђела1/3, Вељковић Алекса1/7, Маринковић Невена4/6,
Марјановић Ђорђе2/3, Метикаш Драган1/3, Фишић
Александар3/6
54
Литерарна секција
Весна Брдаревић
Стојановић Милица3/3, Марковић Јована3/3, Петровић
Јелена3/3, Радисављевић Јелена3/3, Лазар Лазаревић3/3,
Челиковић Петар1/3, Јелић Петар1/3, Кувељић Тодор1/3,
Вељковић Алекса1/7, Стаменковић Катарина3/5, Василиса
Поповић3/5, Антонијевић Марија3/4, Јефтић Теодора3/4,
Илић Андреа3/4, Димитријевић Александра3/3
55
6. Менторски рад
Ментор
Стевановић Младен
Бодрожић Мирела
Приправник
Бајић Бранко
Марија Крпић
Број посећених
часова
12+12
12+12
7. Усавршавање
Стручно усавршавање (семинари, трибине, предавања, стручни испити, специјализације,
постидипломски...).
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
мр Маричић Марина
Весна Брдаревић
Виолета Милићевић
Милица Савиншек
Драгана Недељковић
Младен Стевановић
Библиотекар Мирела Бодрожић
НАЗИВ СЕМИНАРА/ ТЕМЕ
„Оснаживање младих кроз
ученичке парламенте“
„Ка савременој настави
српског језика и књижевности“
„Оснаживање младих кроз
вршњачку медијацију“
„Ка савременој настави
српског језика и књижевности
„Тумачење драмског дела у
настави“
Студијско путовање у Улуму
„Ка савременој настави
српског језика и књижевности„
Тумачење драмског дела у
настави“
Мастер студије
„Ка савременој настави
српског језика и књижевности“
„Тумачење драмског дела у
настави“
„Тумачење драмског дела у
настави“
„Оснаживање младих кроз
вршњачку медијацију“
„Тумачење драмског дела у
настави“
Обука за превенцију насиља,
иницијални тренинг
Трибина „Дискриминацијазашто је прећуткујемо?“
ВРЕМЕ
30.3.2012.
25.02.2012.
30.12.2011.
25.02.2012.
10.3.2012.
од 25. 03.
до 30. 03.
2012.
25.02.2012.
10.3.2012.
25.02.2012.
10.3.2012.
10.3.2012.
30.12.2011.
10.3.2012.
29. и 30.
3.2012.
23. и 24.
04. 2012.
8. Пројекти и сарадња са социјалним партнерима
Социјални партнер
Друштво Пријатеља деце
Пројекат
Мајски песнички сусрети (Виолета
Милићевић)
Канцеларија за младе Стари град
Амерички кутак, библиотека
ГИЗ
ДКЦБ
9. Остале активности Већа
Ред.
број
Активност
Реализатори активности
Датум
1.2. 2012.
1.3. 2012.
2.4. 2012.
1.
Књижевно вече
Виолета Милићевић
2.
4.
5.
6.
Приредба за Савиндан
„У љубави“
Изложба „У љубави“
Организовање
Литерарног конкурса
Издавање часописа „Трезор“
Израда „Годишњака“
Весна Брдаревић и Младен
Стевановић
27.1. 2012.
Весна Брдаревић
27.1. 2012.
децембар, јануар
Весна Брдаревић
Драгана Недељковић
новембар
Драгана Недељковић
мај 2012.
7.
Приредба за Дан школе
Виолета Милићевић и Младен 14. мај 2012.
Стевановић
8.
Рад у комисији за отварање
конкурсне документације за
избор директора Школе
Рад у Школском одбору ка
председник Школског одбора
Рад у школском тиму за оглед
као одељењске старешине
Рад у тиму за организацију и
спровођење развојног плана
Школе
Припремање екскурзије за
други разред за школску 20122013.
Рад у Окружној комисији за
спровођење завршног испита у
основним школама у Београду
3.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Рад у Окружној комисији:
разматрање жалби
Рад у тиму за медијацију
Весна Брдаревић
06. 09.
2011.
мр Маричић Марина
у току школске
године
Брдаревић Весна и Виолета у току школске
Милићевић
године
у току школске
Недењковић Драгана
године
Стевановић Младен
октобар,новембар,
децембар
Брдаревић Весна, Милићевић
Виолета, Савиншек Милица, од 18. јуна
Стевановић
Младен, до 22. јуна
Недељковић Драгана
Недељковић Драгана
Брдаревић Весна
22.јуна 2012.
од јануара до јуна
57
10. Процена реализације планираних активности за школску 2011/12.годину.
Све планиране активности успешно су реализоване.
Професори нису ишли на Републички зимски семинар због недостатка материјалних
средстава.
Марина Маричић организоваће следеће школске године Позоришну трибину. Трибина није
одржана због радова у амфитеатру.
Председник Већа
Брдаревић Весна
4.3.2 СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
1. Састав Већа
Ред.број Чланови већа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
мр Деспотовић Весна
Недељковић Оливера
Миладиновић Данијела
Поповић Катарина
Радовановић Марина
Микашиновић Оливера
до 17. 04. 2012.
Ракочевић Борислав
Радоњић Катарина
од 17. 04. 2012.
Датуми састанака и присутност чланова већа
8.IX
24.XI
22.XII
23.II
24.V
21.VI
21.VIII
27.VIII
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
58
2. Реализација редовне наставе
Енглески
I
II
III
IV
Немачки
I
II
III
IV
језик
1
П
111
108
108
99
језик
2
О
108
104
109
97
П
111
108
108
99
3
О
115
107
107
100
П
111
111
108
96
4
О
104
112
106
96
П
111
108
108
99
5
О
112
111
107
99
П
111
108
108
99
6
П
111
107
106
98
О
111
108
108
99
7
О
106
108
108
99
П
111
108
108
99
8
О
107
108
108
97
П
111
108
108
99
9
О
110
107
104
97
П
111
108
108
99
Σ
О
107
107
103
99
П
999
975
972
952
О
980
974
958
946
3
П
74
74
72
64
О
70
69
68
58
3. Допунска, додатна и припремна настава
2. Допунска настава
Ред.бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ПРОФЕСОР
Оливера Недељковић
Данијела Миладиновић
Катарина Поповић
Весна Деспотовић
Марина Радовановић
Оливера Микашиновић*замена Катарина Радоњић
Борислав Ракочевић
Разред и одељење
II, IV(1-9)
II, IV(1-9)
II, IV(1-9)
I, III (1-9)
I, III (1-9)
I, III (1-9)
I,II,III,IV(3)
Бр. ученика
Број часова
13
31
10
25
20
22
/
23
30
32
28
26
28
/
2. Додатна настава
Ред.бр
/
ПРОФЕСОР
/
Разред и одељење
Бр. ученика
/
Број часова
/
/
3. Припремна настав
Ред.бр
1.
Разред и одељење
ПРОФЕСОР
Борислав Ракочевић
4.Tакмичења
Ранг
Освојено место
такмичења
Градско
друго
5. Секције
Секција
Црвени крст
Број часова
1
15
IV-3
Име професора
Сара Томић
IV-3
Имена ученика
По 2 ученика из сваког одељења
Приправник
Марина Радовановић
Разред и
одељење
Име ученика
Борислав Ракочевић
Задужени професор
Оливера Микашиновић
6. Менторски рад
Ментор
Бр. ученика
Број посећених
часова
Катарина Радоњић
11
7. Усавршавање
Стручно усавршавање (семинари, трибине, предавања, стручни испити, специјализације,
постидипломски...).
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАЗИВ СЕМИНАРА/ ТЕМЕ
ВРЕМЕ
/
/
/
8. Пројекти и сарадња са социјалним партнерима
Социјални партнер
Пројекат
The English Book
Зимски републички семинар
9. Остале активности Већа
Ред.
Активност
број
Реализатори активности
Датум
/
/
/
/
10. Процена реализације планираних активности за школске 2011/12.годину.
Осим што је разматрало текуће проблеме на формалним и неформалним састанцима, стручно веће
страних језика је у складу са планом рада Већа остварило и следеће:
• Благовремено планирало редовну наставу и писмене задатке
• Планирало облике ваннаставних активности (допунску,додатни и припремну наставу)
• Реализовало 199 часова допунске наставе и 15 часова припремне наставе
• Примењивало конструктивистички приступ у настави и технике активно-оријентисане
наставе
• Усаглашавало критеријуме и методе оцењивања
• Разматрало постојеће наставне предмете за предмет страни језик
• Вршило набавку наставних средстава
Председник Већа
Поповић Катарина
61
4.3.3 СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКЕ И ПРИРОДНИХ НАУКА
1. Састав Већа
Ред.број
Чланови већа
Датуми састанака и присутност чланова већа
14.10.
09.11.
29.12.
22.02.
03.04.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
Танацковић Ружица
1.
Шановић Драган
2.
Милетић Горан
3.
Ристивојевић Ирена
4.
Жмавц Гордана
5.
Вурдеља Дејан
6.
Урошевић Биљана
7.
Кнежевић Јасминка
8.
Петрова Јованка
9.
2. Реализација редовне наставе
Математика
I
II
III
IV
Комерцијално познавање робе/Хемија
I
II
1
П
111
108
108
99
2
О
113
107
107
99
П
111
108
108
99
1
П
74
Екологија
I
Општа математика
III
IV
О
75
П
74
О
72
П
74
О
37
33
4
О
113
107
70
64
П
111
108
108
99
3
О
73
П
О
73
П
37
2
3
П
37
37
П
111
108
74
66
2
1
П
74
3
О
107
108
106
99
5
О
107
111
105
99
П
111
108
108
99
4
О
П
74
72
О
35
П
74
3
6
П
109
108
108
98
О
111
108
108
99
5
О
73
70
П
74
72
О
68
П
74
4
7
О
111
109
108
99
П
111
108
108
99
6
О
73
69
П
74
72
П
71
О
74
5
14.05.
+
+
+
+
+
+
+
+
8
О
109
108
107
99
П
111
108
108
99
7
О
75
71
П
74
72
О
72
П
74
6
04.06.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
9
О
111
105
108
99
П
111
108
108
99
8
О
72
71
П
74
72
О
71
П
74
7
21.08.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Σ
О
111
106
108
99
П
999
972
938
858
9
О
73
71
П
74
72
О
71
П
74
8
О
991
969
927
855
Σ
О
73
71
П
592
432
О
72
П
666
9
О
587
423
Σ
О
640
3. Допунска, додатна и припремна настава
3. Допунска настава
Математика и природне науке
Разред и одељење
Ред.бр
ПРОФЕСОР
1.
Драган Шановић
27,8,9 31,2,4
2.
Ружица Танацковић
24,5,6 47,8,9
3.
Ирена Ристивојевић
17,8,9 41,2,4
4.
Гордана Жмавц
21,2,3 37,8,9
5.
Дејан Вурдеља
11,2,4 41,2,3
6.
Горан Милетић
13,5,6 33,5,6
7.
Јасминка Кнежевић
11,2,4,5,6,7,8,9
8.
Јованка Петрова
26,7,8
2. Додатна настава
Математика и природне науке
Разред и одељење
Ред.бр
ПРОФЕСОР
1.
2.
Драган Шановић
Ирена Ристивојевић
31,2,4
17 44
Бр.
ученика
Број
часова
27
79
81
48
50
33
16
12
60
26
43
27
49
39
8
9
Бр.
ученика
Број
часова
5
2
30
6
Бр.
ученика
Број
часова
1
10
3. Припремна настава
Ред.бр
1.
Математика и природне науке
Разред и одељење
ПРОФЕСОР
Ружица Танацковић
4.Tакмичења
Ранг
Освојено место
такмичења
Школско
1.( прво )
такмичење из 2. ( друго)
математике 3. ( треће)
47
Име професора
Ристивојевић Ирена
Вурдеља Дејан
Горан Милетић
1.( прво )
2. ( друго)
3. ( треће)
Драган Шановић
Вурдеља Дејан
Горан Милетић
1.( прво )
2. ( друго)
3. ( треће)
Драган Шановић
Драган Шановић
Драган Шановић
1.( прво )
2. ( друго)
3. ( треће)
Републичко Екипно
такмичење из место
математике
Ристивојевић Ирена
Ристивојевић Ирена
Ристивојевић Ирена
седмо Ирена Ристивојевић
Драган Шановић
Драган Шановић
Ирена ристивојевић
Име ученика
Разред и
одељење
Андрија Граовац
Александар
Дамјановић
Тодор Кувељић
Никола
Јевремовић
Ања Стефановић
Ања Басара
Бранислав
Вукићевић
Славица
Стојковић
Марија
Антонијевић
Михајло Петровић
Ксенија Живковић
Никола Алић
Андрија Граовац
Никола
Јевремовић
Бранислав
Вукићевић
Михајло Петровић
17
12
13
27
25
29
32
32
34
44
41
42
17
27
32
44
5. Секције
Секција
Еколошка секција
Задужени професор
Биљана Урошевић
6. Менторски рад
Ментор
Гордана Жмавц
Имена ученика
25 ученика одељења 15,6,8,9
Приправник
Горан Милетић
Број
посећених
часова
24
7. Усавршавање
Стручно усавршавање (семинари, трибине, предавања, стручни испити, специјализације,
постидипломски...).
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАЗИВ СЕМИНАРА/ ТЕМЕ
Ирена Ристивијевић
Математика у свету око нас
Ирена Ристивијевић
Дејан Вурдеља
Оснаживање младих кроз
ученички парламент
Математика у свету око нас
Гордана Жмавц
Математика у свету око нас
Гордана Жмавц
Оснаживање младих кроз
ученички парламент
Математика у свету око нас
Горан Милетић
Горан Милетић
Јасминка Кнежевић
Јасминка Кнежевић
Јасминка Кнежевић
Јованка Петрова
Биљана Урошевић
Биљана Урошевић
Оснаживање младих кроз
ученички парламент
Оснаживање младих кроз
ученички парламент
Априлски дани просветних
радника
Курс прве помоћи и
самопомоћи
Априлски дани просветних
радника
Оснаживање младих кроз
ученички парламент
Курс прве помоћи и
самопомоћи
ВРЕМЕ
15.10-16.10(16
сати)
17.02-18.02.(18
сати)
15.10-16.10(16
сати)
15.10-16.10(16
сати)
17.02-18.02.(18
сати)
15.10-16.10(16
сати)
17.02-18.02.(18
сати)
17.02.(9 сати)
16.04-17.04.(16
сати)
18.0619.06.(16сати)
16.04-17.04.(16
сати)
17.02-18.02.(18
сати)
18.0619.06.(16сати)
8. Пројекти и сарадња са социјалним партнерима
Социјални партнер
Математички факултет
Пројекат
Пракса-методика наставе математике
64
9. Остале активности Већа
Ред.
број
1.
2.
3.
Активност
Реализатори активности
Датум
Школско такмичење из математике
Сви
наставници 02.04.2012.
математике
Републичко такмичење економских школа Сви
наставници 05.05.2012
из математике
математике
Ирена Ристивојевић члан педагошког
колегијума
10. Процена реализације планираних активности за школску 2011-2012.године.
План стручног већа математике и природних наука је у потпуности реализован.
Председник Већа
Ристивојевић Ирена
4.3.4 СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
1.Састав Већа
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Чланови већа
Миладиновић Зоран
Анђелковић Каја
Јелисавац Милица
Синђић Зоран
Дамјановић Радован
Кузманов Јована до 20.02.2012.
Илић Дуња
Мирковић Милан
Крстић Владимир
Марјановић Лела
Стојановић Драгољуб од 09. 03.
2012.
Кнежевић Сандра
од марта, 2012.
25.8
+
+
+
+
+
+
+
/
/
/
Датуми састанака и присутност чланова већа
2.11.
26.12.
4.4
27.4.
20.6.
25.06
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
/
/
/
/
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
/
/
/
/
+
/
/
/
/
+
+
21.08
+
+
+
/
+
+
+
+
+
65
2. Реализација редовне наставе
Уставно и привредно право /Право
III
IV
1
П
72
66
Социологија
2
О
71
64
П
72
66
1
III
П
72
I
II
П
74
72
Историја
О
72
П
72
О
71
71
П
74
72
П
72
I
II
III
IV
П
37
36
36
33
Грађанско
васпитање
П
72
О
37
36
35
30
П
37
36
36
31
1
Верска настава
П
37
36
36
33
П
37
О
71
69
П
38
/
О
70
П
37
О
37
33
36
30
П
37
36
П
37
36
36
33
О
38
П
72
О
38
/
П
74
72
О
37
П
72
О
37
34
П
37
36
36
33
П
37
36
36
33
О
72
П
72
О
71
71
П
74
72
О
71
П
72
О
37
33
34
30
П
37
36
36
33
П
37
36
36
33
П
72
О
72
П
73
72
О
74
72
П
73
О
72
П
34
33
33
30
О
37
36
36
33
О
71
П
72
О
72
71
П
74
72
О
72
П
72
О
34
33
34
28
П
37
36
36
33
О
72
П
72
О
73
72
П
74
72
О
70
П
72
О
34
34
34
32
П
37
36
36
33
О
72
П
72
О
73
69
П
74
72
О
70
П
72
О
34
31
33
30
П
37
36
36
33
О
72
П
613
О
72
68
П
629
576
О
614
563
Σ
О
71
П
613
О
34
33
34
29
П
333
324
324
264
О
605
Σ
9
П
37
36
36
33
О
613
Σ
9
О
29
31
30
29
О
557
504
Σ
9
8
П
37
36
36
33
П
576
528
9
8
О
32
34
32
30
Σ
О
68
64
9
8
7
П
37
36
36
33
П
72
66
8
7
О
32
33
32
30
9
О
69
63
8
7
6
О
37
36
36
33
П
72
66
7
6
П
32
31
33
31
8
О
70
64
7
6
5
П
37
36
36
33
П
72
66
6
5
О
34
31
27
28
7
О
68
61
6
5
4
О
32
33
35
28
О
72
66
5
4
/
6
П
71
63
5
4
3
О
32
33
34
28
П
72
66
4
3
/
5
О
69
63
4
3
2
О
31
33
34
31
П
72
66
3
2
1
I
II
III
IV
О
72
2
О
71
4
О
/
/
3
2
1
II
П
/
/
2
1
Географија
3
О
71
62
О
318
300
301
239
Σ
О
34
33
32
29
П
333
324
234
297
О
288
291
288
263
3. Допунска, додатна и припремна настава
1.Допунска настава
Ред.бр
ПРОФЕСОР
/
/
Разред и
одељење
/
Бр.
ученика
/
Број
часова
/
Разред и
одељење
/
Бр.
ученика
/
Број
часова
/
Разред и
одељење
Бр.
ученика
Број
часова
25
2.Додатна настава
Ред.бр
ПРОФЕСОР
/
/
3.Припремна настав
Ред.бр
1.
ПРОФЕСОР
Mилaдинoвић Зoрaн
4.Tакмичења
Ранг
Освојено место
такмичења
Републичко
Прво
- историја
5. Секције
Секција
Уједињене Нације
Име професора
Синђић Зоран
Задужени професор
Кузманов Јована
6. Менторски рад
Ментор
/
Име ученика
Разред и
одељење
IV3
Анђелковић
Душан
Имена ученика
12 ученика друге године
Приправник
/
Број
посећених
часова
/
7. Усавршавање
Стручно усавршавање (семинари, трибине, предавања, стручни испити,
специјализације, постидипломски...).
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Марјановић Лела
Кнежевић Сандра
Дамјановић Радован
Миладиновић Зоран
Марјановић Лела
НАЗИВ СЕМИНАРА/ ТЕМЕ
Оснаживање улоге ученичког
парламента
-II-II-IIКако написати добру припрему за
час
ВРЕМЕ
Фебруар
2012.
-II-II-II-
8. Пројекти и сарадња са социјалним партнерима
Ред.
број
1.
2.
Социјални партнер
/
Активност
Пројекат
/
Реализатори активности
Два одласка на
причешћивање
Крстић Владимир
Одласци на причешћивање
Мирковић Милан
Датум
Прва
недеља
Божићног
и
Васкршњег
поста
9. Остале активности Већа
10. Процена реализације планираних активности за школску 2011/12. године.
Није било већих одступања од планираних активности.
Председник Већа
Kрстић Владимир
4.3.5 СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
1. Састав Већа
Ред.број
Чланови већа
1.
Милошевић Бранко
Датуми састанака и присутност чланова већа
28.10.2011 23.12.2011. 02.04.2012. 19.06.2012. 21.08.2012.
+
+
+
+
+
2.
Симикић Јелица
+
+
+
+
+
3.
Мраовић Владимир
+
+
+
+
+
4.
Митревски Ивана
+
+
+
+
+
2. Реализација редовне наставе
Физичко
васпитање
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Σ
П
О
П
О
П
О
П
О
П
О
П
О
П
О
П
О
П
О
П
О
I
74
74
74
71
74
72
74
71
74
71
74
71
74
71
74
73
74
72
666
646
II
72
73
72
73
72
74
72
74
72
73
72
74
72
72
72
72
72
71
648
656
III
72
72
72
72
72
73
72
73
72
72
72
72
72
73
72
73
72
73
648
653
IV
66
64
66
62
64
63
66
66
66
61
66
65
66
63
66
63
66
65
592
572
4.Такмичења
Ранг
такмичења
Освојено место
Име професора
Име ученика
Разред и
одељење
68
КОШАРКАОПШТИНСКО
ПРВЕНСТВОДЕЧАЦИ (IIV)
ДРУГО (на општини
Стари град)
Милошевић Бранко
III-4
1. Ђукановић Срђан
2. Шуберић Андрија
3.Миловановић
Стефан
4.Анђеловић Душан
5.Зечевић Стефан
6.Зелић Срђан
7.Ћупурдија Марко
8.Крсмановић Саша
9.Пејић Јован
10.Живковић
Андрија
11.Миљковић Стефан
12.Шутуљић Срђан
13Васиљевић
Александар
14.Тмушић Борко
15.Дукић Немања
Ранг
Освојено место
Име професора
такмичења
ПРВО (на општини Симикић Јелица
ОДБОЈКАОПШТИНСКО Стари град)
ПРВЕНСТВОМЛАЂА
ЕКИПА
(ДЕВОЈЧИЦЕ)
Име ученика
1.Марија
Јанковић
III-7
III-7
IV-3
IV-3
IV-4
IV-4
IV-5
IV-7
IV-7
IV-7
IV-8
IV-8
IV-8
IV-9
Разред и
одељење
I-2
2.Кристина
Шакић
I-4
3. Ивана
Дробњак
I-4
4. Катарина
Маринковић
I-5
5. Ања
Мартиновић
I-7
6.Горана
Богдановић
I-8
7.Ана Јовановић
II-1
8.Тамара
Мерсели
II-2
69
Ранг
Освојено место
Име професора
такмичења
Симикић Јелица
ОДБОЈКАТРЕЋЕ
ГРАДСКО
(Првенство града
ПРВЕНСТВО- Београда)
МЛАЂА
ЕКИПА
(ДЕВОЈЧИЦЕ)
9.Милица
Мијатовић
II-3
10.Дања
Муждало
II-4
11. Јована Лукић
II-4
12.Андријана
Дамљановић
II-7
Име ученика
1.Кристина
Шакић
Разред и
одељење
I-4
2. Ивана Дробњак
I-4
3. Катарина
Маринковић
I-5
4. Ања
Мартиновић
I-7
5.Горана
Богдановић
I-8
6.Ана Јовановић
II-1
7.Тамара
Мерсели
II-2
8..Милица
Мијатовић
II-3
9.Дања Муждало
II-4
10. Јована Лукић
II-4
11.Александра
Игњатовић
II-5
12.Тијана
Миличић
II-6
13.Андријана
Дамљановић
II-7
70
Ранг
такмичења
ОДБОЈКАОПШТИНСКО
ПРВЕНСТВОСТАРИЈА
ЖЕНСКА
ЕКИПА
Ранг
такмичења
ОДБОЈКА
ГРАДСКО
ПРВЕНСТВОСТАРИЈА
ЖЕНСКА
ЕКИПА
Освојено место
ПРВО
општини
град)
Име професора
(на Симикић Јелица
Стари
Освојено место
Име професора
Симикић Јелица
______________
Име ученика
1. Игњатовић
Александра
Разред и
одељење
II-5
2.Милчић Тијана
II-6
3.Стаменић
Милица
III-2
4.Делић
Александра
III-4
5.Живковић
Наталија
III-5
6.Перковић
Сандра
III-5
7.Јовановић
Јована
IV-1
8.Пуповац Маја
IV-1
9.Чубрило Тамара
IV-6
10.Алексић
Александра
IV-9
Име ученика
1.Стаменић
Милица
Разред и
одељење
III-2
2..Делић
Александра
III-4
3.Живковић
Наталија
III-5
4.Перковић
Сандра
III-5
71
Ранг такмичења
Освојено
Име професора
место
СТОНИ ТЕНИСЕкипно
– Симикић Јелица
ГРАДСКО
међу првих 8
ПРВЕНСТВО(ДЕЧАЦИ) екипа
Ранг
такмичења
РУКОМЕТОПШТИНСКО
ПРВЕНСТВОМЛАЂА
ЕКИПА
(ДЕЧАЦИ )
IV-1
6. Петровић Дуња
IV-3
7 Љуна Јелена
IV-3
9.Чубрило Тамара
IV-6
10.Алексић
Александра
IV-9
Име ученика
1. Перић
Никола
Разред и
одељење
III-1
2. Милић
Марко
III-1
3. Чађо Иван
III-4
4. Ђукановић
Срђан
III-4
Име професора
Име ученика
(на Милошевић Бранко
Стари
1.Ђурић Никола
Разред и
одељење
I-3
Освојено место
ДРУГО
општини
град))
5.Јовановић
Јована
2.Јовановић
Милан
3.Радосављевић
Огњен
4.Пантовић
Алекса
5.Бракочевић
Лазар
6.Живковић
Ђорђе
7.Видић Марко
8.Бобић
Александар
9.Величковић
Никола
10.Којић
I-3
I-3
I-7
I-7
I-9
II-2
II-7
II-7
II-8
72
Александар
11.Дамјановић
Марко
12.Прцић Стефан
Ранг
такмичења
РУКОМЕТОПШТИНСКО
ПРВЕНСТВОСТАРИЈА
ЕКИПА
(ДЕЧАЦИ )
Освојено место
Име професора
Име ученика
Милошевић Бранко
1.Мршуља Игор
II-8
Разред и
одељење
III-3
____________
2.Станковић Лука
3.Секулић
Немања
4.Филиповић
Владимир
5.Матовић
Бранимир
6.Латиновић
Милан
7.Тамбурић
Никола
8.Фишић
Александар
9.Остојић Никола
10.Петровић
Владимир
Ранг
такмичења
МАЛИ
ФУДБАЛОПШТИНСКО
ПРВЕНСТВОДЕЧАЦИ( IV
разред)
II-8
Освојено место
_____________
Име професора
Име ученика
Mраовић Владимир
1.Цветковић
Никола
2.Балашевић
Стефан
3.Нишавић
Илија
4.Сударевић
Саша
5.Недељковић
Никола
6.Станковић
Даријан
7.Павловић
Милош
8.Радуловић
III-4
III-4
III-4
III-4
III-4
III-6
III-6
III-6
III-8
Разред и
одељење
IV-3
IV-4
IV-4
IV-6
IV-6
IV-6
IV-7
IV-7
73
Огњен
9.Момчиловић
Младен
10.Ристивојевић
Василије
11.Младеновски
Бојан
12.Арсић Милош
Ранг
такмичења
СТОНИ
ТЕНИС
ШКОЛСКО
такмичење
Освојено место
Име професора
IV-7
IV-9
IV-9
Разред и
одељење
Симикић
Јелица,
Митревски Ивана
Прво
Друго
Треће
1.Лукић Јована
2.Вукићевић Ивана
3-Јанковић Марија
Митрић Марија
II-4
I-4
I-2
II-7
Прво
Друго
1.Перић Никола
2.Ђукановић
Срђан
3.Чађо Иван
Томић Милош
III-2
III-4
Треће
Ранг
такмичења
Шах
Државно
првенство
Име ученика
IV-7
Освојено место
Име професора
Мраовић Владимир
______________
Име ученика
1.Вујадиновић
Лука
2.Алић Никола
3.Стевановић
Огњен
4.Павловић Раде
5.Радуловић
Огњен
6.Дамјановић
Марко
III-4
III-4
Разред и
одељење
IV-2
IV-2
IV-8
IV-8
IV-7
II-8
6. Секције
Секција
Рукомет-дечаци
Рукомет-девојчице
Одбојка-дечаци
Одбојка-девојчице
Кошарка-дечаци
Кошарка-девојчице
Задужени професор
Милошевић Бранко
Митревски Ивана
Милошевић Бранко
Симикић Јелица
Милошевић Бранко
Симикић Јелица
Имена ученика
Ученици од I-IV разреда
Ученици од I-IV разреда
Ученици од I-IV разреда
Ученици од I-IV разреда
Ученици од I-IV разреда
Ученици од I-IV разреда
74
Фудбал-дечаци
Фудбал- девојчице
Стони
тенис(девојчице и
дечаци)
Мраовић Владимир
Митревски Ивана
Мраовић Владимир
Ученици од I-IV разреда
Ученици од I-IV разреда
Ученици од I-IV разреда
7. Усавршавање
Стручно усавршавање (семинари, трибине, предавања, стручни испити, специјализације,
постидипломски...).
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАЗИВ СЕМИНАРА/ ТЕМЕ
ВРЕМЕ
Митревски Ивана
Оснаживање младих кроз
ученичке парламенте
17и
18.02.2012.
Симикић Јелица
Оснаживање младих кроз
ученичке парламенте
Оснаживање младих кроз
ученичке парламенте
17и 18.02.2012.
Мраовић Владимир
8. Остале активности Већа
Ред.
Активност
Реализатори активности
број
1.
Oдржано
предавање Сви чланови већа
дерматолога,
Др.Милице
Марковић, у 30 одељења
2.
Дежурство
у
Основној Митревски Ивана
школи„Стефан
Немања“на
завршном испиту
3.
Дежурство
у
Основној Мраовић Владимир
школи„20
октобар“на
завршном испиту
17и 18.02.2012.
Датум
28.11.-06.12.2012.
18и 19.06.2012.
18и 19.06.2012
9. Процена реализације планираних активности за 2011/12.годину
Веће физичког васпитања је у потпуности реализовало све наставне садржаје.
Спортска такмичења су успешно обављена.
Председник Већа
Митревски Ивана
4.3.6 СТРУЧНО ВЕЋЕ ЕКОНОМСКЕ ГРУПЕ ПРЕДМЕТА
75
1. Састав Већа
Ред.број Чланови већа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Датуми састанака и присутност чланова већа
17.11. 22.02. 25.05. 20.06. 21.08.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
O
+
б
+
+
+
+
+
+
+
+
Тапушковић Јасна
Павловић Мира
Радоичић Драгослава
Нешић-Jанаћковић Нина
мр Живковић Драгица
Баљак Бранка
Ратков Весна
Прошић Душанка
Златков Цветковић
Марина
Цветковић Данијела*
Јосиповић Драгана*
Петровић Ана*
Марковић Милка*
Павловић Пушица Ива
Марковић Тамара
Поповић Небојша*
10.
+
11.
+
12.
+
+
13.
14.
+
15.
+
16.
+
*наставници који су чланови два већа
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
5
6
7
+
+
+
+
+
+
2. Реализација редовне наставе
Основи
економије
I
II
III
IV
1
П
74
72
0
0
2
О
72
70
0
0
П
74
72
0
0
3
О
72
70
0
0
П
0
0
37
0
4
О
0
0
36
0
П
74
72
72
66
О
73
69
73
64
П
74
72
72
66
П
73
72
73
67
О
74
72
72
66
О
73
72
71
65
П
74
72
72
66
8
О
72
73
72
64
П
74
72
72
66
9
О
73
72
70
65
П
74
72
72
66
Σ
О
72
72
72
65
П
592
576
469
396
О
581
570
467
390
76
Пословна
Економија
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Σ
П
О
П
О
П
О
П
О
П
O
О
О
П
О
П
О
П
О
П
О
I
74
73
74
74
0
0
74
74
74
74
74
73
74
74
74
73
74
75
592
590
II
72
69
72
69
0
0
72
68
72
71
72
69
72
70
72
70
72
69
576
555
III
0
0
0
0
0
0
72
71
72
72
72
72
72
72
72
71
72
72
432
430
IV
0
0
0
0
32
31
66
65
66
63
66
64
66
65
66
65
66
65
428
418
Маркетинг/ Маркетинг у банкарству
3
4
5
6
7
8
9
Σ
П
О
П
О
П
П
О
О
П
О
П
О
П
О
П
О
96
93
66
66
66
66
66
65
66
66
66
68
66
66
496
490
П
О
П
П
О
О
П
О
П
О
П
О
П
О
III
72
73
72
72
72
72
72
71
72
72
72
72
432
432
IV
66
63
66
62
66
65
66
64
66
64
66
66
396
384
IV
Монетарна економија и банкарство
4
Основи финансија
II
5
1
2
П
О
П
О
108
108
108
П
О
П
О
72
69
72
69
О
П
66
66
1
Јавне финансија
2
1
П
IV
66
Осигурање
IV
II
III
65
2
О
П
О
66
62
66
62
2
1
2
П
О
П
О
П
О
П
О
71
72
70
III
72
71
72
72
П
О
П
О
Пословне финансије
П
О
П
О
72
72
72
72
IV
66
65
66
63
О
П
О
Девизно и царинско пословање
П
О
П
О
64
66
64
IV
99
98
99
97
1
2
1
66
Економија
П
Σ
72
П
IV
9
Пословне финансије
Банкарско пословање
О
8
1
Банкарско пословање
2
1
7
Финансијско пословање
108
Јавне финансија
III
6
1
2
2
1
3
3
П
О
Банкарско пословање
П
О
I
111
109
I
74
74
Банкарска обука
П
О
II
148
134
II
148
148
III
148
141
III
148
148
IV
93
89
IV
316
320
2
3. Допунска, додатна и припремна настава
1. Допунска настава
2. Додатна настава
Ред.бр
ПРОФЕСОР
ПРЕДМЕТ
1.
Радоичић Драгослава
3. Припремна настав
Ред.бр
ПРОФЕСОР
1.
Баљак Бранка
2.
Ратков Весна
3.
4.
Ратков Весна
Петровић Ана
5.
Петровић Ана
6.
7.
8.
Тапушковић Јасна
Ђукић Далиборка
Живковић Драгица
Основи економије
Разред и
одељење
III3
Бр. ученика
Број
часова
22
5
ПРЕДМЕТ
Разред и
одељење
Бр. ученика
Број
часова
Пословна
економија
Пословна
економија
Банкарска обука
Девизно
и
царинско
пословање
Пословне
финансије
Маркетинг
Осигурање
Основи економије
IV1,2,3,6,8,9
17
8
IV4,7
4
7
IV3
IV1,2
24
6
8
9
IV1
1
6
1
11
6
10
IV4,5,6,7,8,9
IV1,2
IV1
4.Tакмичења
Ранг
такмичења
Републичко
Републичко
Освојено место
Име професора
Име ученика
Разред и
одељење
7
5
Живковић Драгица
Баљак Бранка
Бојовић Милан
Томовић Теа
IV1
IV2
1
Живковић Драгица
Вукосављевић
Драгана
II8
Меморијално
- Драгана
Богдановић
5. Секције
Секција
Економска трибина
Млади економисти
6. Менторски рад
Ментор
Радоичић Драгослава
Задужени професор
Душанка Прошић
Марина Златков-Цветковић
Драгослава Радоичић
Нина Нешић-Јанаћковић
Имена ученика
Одржано 15 трибина на којима је
учествовало
просечно 50 ученика по трибини
Аврамовић Јелена, Драговић Марија,
Војводић Кристина, Галовић Тамара,
Павковић
Лидија,
Стојановић
Стефан,
Стојановић
Ивона,
Петровић Дејан, Цветојевић Јован,
Вукићевић
Бранислав,
Стојков
Филип, Свичевић Јована, Старчевић
Теодора,
Ивковић
Александра,
Ћебић Бојана, Јандрић Марија,
Мемић Катарина, Унић Филип и
Стојковић Снежана
Приправник
Марић Љиљана
Број посећених
часова
9
7. Усавршавање
Стручно усавршавање (семинари, трибине, предавања, стручни испити,
специјализације, постидипломски...).
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Јасна Тапушковић, Мира Павловић,
Драгослава Радоичић, Драгица
Живковић, Тамара Марковић
Јасна Тапушковић, Мира Павловић,
Драгослава Радоичић, Нина НешићЈанаћковић, Тамара Марковић,
Данијела Цветковић, Андријана
Дворнић, Весна Ратков, Драгица
Живковић, Ана Петровић
Душанка Прошић, Ива ПавловићПушица, Марина Златков-Цветковић
Милка Марковић, Андријана
Дворнић, Нина Нешић-Јанаћковић
Милка Марковић
Весна Ратков
Мира Павловић, Нина НешићЈањаћковић, Милка Марковић
Душанка Прошић, Марина ЗлатковЦветковић, Мира Павловић,.....
НАЗИВ СЕМИНАРА/
ТЕМЕ
Савремене тенденције у
трговинском менаџменту
18 часова – 4.,5. и 11.
фрбруар 2012. год.
Оснаживање младих кроз
ученичке парламенте
18 часова – 17. и 18.
фебруар 2012. год.
Како написати добру
припрему
Банка осигурања
28.и 29.април 2012. год.
ВРЕМЕ
09.мај 2012. год.
Задаци и оцењивање
Тренерске вештине,
употреба facebooka,
twittera – улога у настави
Порески консалтинг
72 часа
32 часа
Економска трибина
Током године
18.11.2011. год.
8. Пројекти и сарадња са социјалним партнерима
Социјални партнер
ББА, ФЕФА, Економски факултет,
Сингидунум, Мегатренд,....
Метрополитен
Привредни саветник
ББА
Школа Фридрих Лист Улм
Пројекат
Сарадња са факултетима, економске трибине и
усавршавање професора
„
„
Пројекат знања
Партнерство на делу
9. Остале активности Већа
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
Активност
Реализатори активности
Промена питања из монетарне Тамара Марковић
економије и банкарства
Блок настава
Милка Марковић
Акциони план
Пројекат знање
Посета Народној банци Србије
и
предавање
о
новцу,
Мира Павловић
Данијела Цветковић
Нина
Нешић-Јанаћковић
Драгослава Радоичић
Датум
Децембар 2011.
год
Март и мај
2012. год.
Током године
април 2012.
и Април и мај
2012. год.
79
6.
инфлацији и девизном курсу
Организација испита за лиценцу Весна Ратков, Небојша Поповић Мај
године
2012.
10. Процена реализације планираних активности за школске 2011/12.годину.
Планиране активности за 2011/2012. годину су реализоване уз мало одступање.
Председник Већа
Павловић Мира
4.3.7 СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЧУНОВОДСТВА И СТАТИСТИКЕ
1. Састав Већа
Ред.број Чланови већа
Датуми састанака и присутност чланова већа
03.09. 06.10. 30.01. 20.01. 27.03. 10.04. 18.06 22.08.
Пијановић Надежда
1.
+
+
+
+
+
+
+
+
Радосављевић Драгица
2.
+
+
+
+
+
+
+
+
Јамандиловић
Цветан
3.
+
+
+
+
+
+
+
+
Ћорић Биљана
4.
+
+
+
+
+
+
+
+
Вучуровић
Слађана
5.
+
+
+
+
+
+
+
+
Дворнић
Андрејана
6.
+
+
+
+
+
+
+
+
Mаксимовић Даворка
7.
+
+
+
+
+
+
+
+
Марић
Љиљана
8.
+
+
+
+
+
+
+
+
мр Вељановић-Морача
9.
+
+
+
+
+
+
+
+
Вукица
Ђукић Далиборка*
10.
+
+
+
+
+
+
* наставници који су чланови два већа
2. Реализација редовне наставе
Рачуноводства
I
теорија
група А
група Б
II теорија
група А
група Б
III теорија
група А
група Б
IV теорија
група А
група Б
1
П
37
37
37
36
36
36
36
72
72
Статистике
2
О
38
37
38
37
36
36
35
78
78
П
37
37
37
36
36
36
36
72
72
1
П
3
О
38
37
37
36
36
36
35
34
34
П
37
74
74
36
72
72
-
4
О
36
76
76
140
148
148
-
2
О
П
П
37
74
74
36
72
72
72
72
72
66
66
66
5
О
37
76
76
33
76
76
64
68
68
63
60
62
4
О
П
П
37
74
74
36
72
72
72
72
72
66
66
66
6
O
39
76
74
39
70
74
72
72
72
64
64
64
5
О
П
П
37
74
74
36
72
72
72
72
72
66
66
66
7
О
37
76
76
38
70
70
74
72
72
66
60
60
6
П
О
П
37
74
74
36
72
72
72
72
72
66
66
66
8
О
36
72
72
40
70
70
72
70
70
62
66
68
П
37
74
74
36
72
72
72
72
72
66
66
66
7
О
П
9
О
37
73
72
38
70
70
70
72
72
64
64
66
П
37
74
74
36
72
72
72
72
72
66
66
66
8
О
П
Σ
О
36
72
72
35
72
72
70
70
70
64
62
62
П
333
592
592
324
576
576
504
576
576
396
396
396
9
О
П
О
334
595
593
436
648
652
492
536
536
383
376
382
Σ
О
П
О
80
III
IV
72
66
67
65
72
66
66
65
72
66
70
65
72
66
67
66
72
66
66
63
72
66
68
66
72
66
66
65
72
66
68
64
576 538
528 519
3. Допунска, додатна и припремна настава
1.Допунска настава
Ред.бр
1.
2.
Разред и одељење
ПРОФЕСОР
Вукица Морача
Нада Пијановић
Бр.
ученика
4-1,2,4,5,6,7,8,9
Број
часова
17
7
2. Додатна настава
Ред.бр
1.
2.
3.
Разред и одељење
ПРОФЕСОР
Вукица Морача
Слађа Вучуревић
Нада Пијановић
2-1,2
2-9
3-5,6
Бр.
ученика
Број
часова
8
7
12
3
3
6
Бр.
ученика
Број
часова
9
2
7
7
3. Припремна наставa
Ред.бр
1.
2.
Разред и одељење
ПРОФЕСОР
Вукица Морача- разредни
Вукица Морача-поправни
4.Tакмичења
Ранг
Освојено место
такмичења
Републичко Седмо- појединачно
Градско
Прво – појединачно
Друго - екипно
Школско- IV Прво
Друго
Треће
Школско- III
Прво
Друго
Треће
Школско- II
Прво
Друго
Школско- II
Треће
5. Секције
Секција
/
4-2,5,6,7,8
4-2,7
Име ученика
Разред и
одељење
Јовановић Бојан
Совиљ Невенка
4-4
3-6
1.Јовановић
Бојан
2.Радибратовић
Александра
3.Нешковић
Јелена
Нада Пијановић
1.Совиљ
Невенка
2.Илић Ива
3.Лазаревић
Драгана
Вукица
Вељановић- 1.Томовић
морача
Елена
2.Шљукић
Никола
Слађана Вучуревић
3.Лазић Никола
4-4
4-5
Име професора
Драгица Радисављевић
Нада Пијановић
Драгица Радисављевић
Даворка Максимовић
Слађана Вучуревић
Задужени професор
/
4-7
3-6
3-5
3-6
2-1
2-1
2-9
Имена ученика
/
81
6. Менторски рад
Ментор
/
Приправник
/
Број посећених
часова
/
7. Усавршавање
Стручно усавршавање (семинари, трибине, предавања, стручни испити,
специјализације, постидипломски...).
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Вукица ВељановићМорача
Драгица Радосављевић
НАЗИВ СЕМИНАРА/ ТЕМЕ
Оснаживање младих кроз вршњачку медијацију,
акредитован,
Пројектна настава, неакредитован, ГИЗ
Обука у бироу III, акредитован, 20 поена
ЕТ-„Форензичко рачуноводство“
ЕТ-„Улога управљања људским ресурсима“
Оснаживање младих кроз вршњачку медијацију,
акредитован
Семинар о менаџменту, Сингидунум
ЕТ-„Макроекономија у савременом животу“
ЕТ-„Форензичко рачуноводство“
ЕТ-„Улога управљања људским ресурсима“
Ревизија и контрола, СРРС
Низ предавања у НБС
ЕТ-„Утицај евра на Србију“
Даворка Максимовић
Оснаживање младих кроз ученичке парламенте,
Психолошко друштво,16
Низ предавања у НБС
ЕТ-„Која је твоја футура“
Слађана Вучуревић
„Како написати добру припрему за час“,
Педагошко друштво,14
Достигнућа младих у Србији, Семинар ЈАС,24
Оснаживање младих кроз ученичке парламенте,
Психолошко друштво,16
Биљана Ћорић
Оснаживање младих кроз ученичке парламенте,
Психолошко друштво,18
Савремене тенденције у трговинском менаџменту,
Сингидунум,18
Достигнућа младих у Србији, Семинар ЈАС,24
ЕТ-„Утицај евра на Србију“
ВРЕМЕ
2-4. децембар
2011.
21-22. април
2012.
6-8. април
2012.
14. окт 2012.
19. март
2012.
2-4. децембар
2011.
29. јануар
2011.
14. окт 2012.
19. март
2012.
Мај 2012.
16. март
2012.
28. новембар
2011.
17-18.
фебруар
2012.
16. март
2012.
28. фебруар
2012.
Мај 2012.
16-18. март
2012.
17-18.
фебруар
2012.
17-18.
фебруар
2012.
25-26. 02 и 3.
03.2012.
16-18. март
82
Цветан Јамандиловић
Низ предавања у НБС
Ревизија и контрола, СРРС
Нада Пијановић
ЕТ-„Утицај евра на Србију“
Ревизија и контрола, СРРС
Љиљана Марић
ЕТ-„Која је твоја футура“
Андреа Дворнић
Оснаживање младих кроз ученичке парламенте,
Психолошко друштво,16
ЕТ-„Форензичко рачуноводство“
ЕТ_“Пошта није писмо“
Bancassurance/ fund academz of banking and
finance,8
2012.
28. новембар
2011.
16. март
2012.
Мај 2012.
28. новембар
2011.
Мај 2012.
28. фебруар
2012.
17-18.
фебруар
2012.
14. окт 2012.
5. март 2012.
9. maj 2012.
8. Пројекти и сарадња са социјалним партнерима
Социјални партнер
Пројекат
ГИЗ и канцеларија ЕУ „Партнерство на делу“, посета економској школи у Улму, Немачка
Биљана Ћорић и Љиљана Марић
9.Остале активности Већа
Ред.
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Активност
Организација
професионалне
праксе – блок наставе
Преглед Дневника праксе (27
одељења, 826 ученика)
Ажурирање матурских питања
Ажурирање тема за матурски
испит
Спровођење матурског испита
ЕТ
Изборни предмет :
Рачуноводство
Осигурање
Статистика
Реализатори активности
Датум
Сви професори
7-12. мај
Сви професори
14-18. мај
Драгица Радосављевић
Драгица Радосављевић
март
март
Драгица Радосављевић
Даворка Максимовић
Слађана Вучуревић
13-15. јуни
8-15. јуни
Даворка Максимовић
Далиборка Ђукић
Вукица Вељановић-Морача
10. Процена реализације планираних активности за школске 2011/12.годину.
Одлична сарадња са СРРС који су и спонзори градског такмичења из рачуноводства.
Даља сарадња са „Привредним саветником“ који је одржао трибину поводом меморијалног
такмичења за други разред из предмета рачуноводство.
Сарадња са Економским факултетом у Београду у вези израде задатака и стручног
усавршавања за предмет рачуноводство.
83
Традиционално добра сарадња са ББА у вези стручног усавршавања и трибина у нашој
школи.
На прослави школске славе Св Саве, похваљена су два члана нашег Већа: Вукица ВељановићМорача (за прво и друго место на меморијалном такмичењу) и Слађана Вучуревић (за треће
место), а за Дан школе, 14 маја2012. награђена су још два члана актива: Нада Пијановић ( за
прва три места на школском такмичењу трећег разреда) и Даворка и Максимовић.
Све планиране активности су успешно реализоване.
Председник Већа
Вукица Вељановић-Морача
.
4.3.8 СТРУЧНО ВЕЋЕ ИНФОРМАТИКЕ
1. Састав Већа
Ред.број
Чланови већа
1.
2.
3.
4.
5.
Датуми састанака и присутност чланова већа
21.8. 22.2. 18.4. 6.5.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Шкрбина Бошко
Тунић Гордана
Перишић Бисерка
Деспотовић Зорица
Гавриловић Бодирога
Александра- Јовановић
Драгана
2. Реализација редовне наставе
Пословна информатика
1
2
3
6
7
8
9
Σ
П
О
П
О
П
О
П
O
П
О
П
О
П
О
П
О
П
72
70
72
72
72
74
72
72
72
72
72
70
72
72
72
72
576
574
група Б
72
77
72
72
72
68
72
72
72
72
72
70
72
72
72
70
576
573
IV група А
66
63
66
64
66
60
66
64
66
66
66
68
66
64
66
66
528
515
група Б
66
64
66
66
66
60
66
64
66
64
66
66
66
66
66
66
528
516
О
П
О
П
П
О
О
П
О
П
О
П
О
П
1
П
I
2
О
5
III група А
Рачунарство и информатика
П
4
3
4
О
П
О
74
74
група А
74
68
74
72
група Б
74
74
74
68
П
5
6
7
668
О
669
Σ
О
74
76
74
72
74
72
74
72
74
70
74
72
666
648
74
69
74
72
74
72
74
69
74
70
74
72
592
566
3. Допунска, додатна и припремна настава
4. Допунска настава
Ред.бр
1
2
3
ПРОФЕСОР
Тунић Гордана
Јовановић Драгана
Шкрбина Бошко
Разред и одељење
III-5,6,7,8,9
IV-1,2,4
IV-1,6,7
Бр.
ученика
Број
часова
11
6
4
4
21
4
2. Додатна настава
Ред.бр
ПРОФЕСОР
Разред и одељење
Бр.
ученика
Број
часова
/
/
/
/
/
3. Припремна настав
84
Ред.бр
ПРОФЕСОР
Разред и одељење
Бр.
ученика
Број
часова
/
/
/
/
/
4.Tакмичења
Ранг
Освојено место
такмичења
Републичко
7
5. Секције
Секција
/
Име професора
Шкрбина Бошко
Задужени професор
/
6. Менторски рад
Ментор
Име ученика
Разред и
одељење
Алић Никола
IV-2
Имена ученика
Није било заинтересованих ученика
Приправник
Тунић Гордана
Јовановић Драгана
Број посећених
часова
3 (Тунић)
2
2 (Шкрбина)
7. Усавршавање
Стручно усавршавање (семинари, трибине, предавања, стручни испити,
специјализације, постидипломски...).
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Тунић Гордана
Тунић Гордана
Деспотовић Зорица
НАЗИВ СЕМИНАРА/ ТЕМЕ
Сингидунум-Савремене рачунарске
мреже
Оснаживање младих кроз ученички
парламент
Оснаживање младих кроз ученички
парламент
ВРЕМЕ
8
18
18
8. Пројекти и сарадња са социјалним партнерима
Ред.
Број
/
Социјални партнер
/
Активност
/
Пројекат
/
Реализатори активности
Датум
/
/
9. Остале активности Већа
10. Процена реализације планираних активности за школске 2011/12.годину.
/
Председник Већа
Шкрбина Бошко
85
4.3.9 СТРУЧНО ВЕЋЕ САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
1. Састав Већа
Реднии
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Чланови већа
IX
9
9
9
9
9
9
-
Грујић Мирослава
Поповић Небојша*
Павловић Пушица Ива
Марковић Милка
Јосиповић Драгана *
Петровић Ана*
Цветковић Златков Марина*
Цвeтковић Данијела*
Датуми састанака и присутност чланова већа
X
XII
II
III
IV
V
VI
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
-
* наставници који су у два већа
2. Реализација редовне наставе
Савременe
пословнe
кореспонденцијe/
Канцеларијског
пословањa
I
II
теорија
1
2
3
П
О
П
О
37
37
37
35
група А
74
74
74
74
група Б
74
3
6
72
74
70
теорија
група А
група Б
34
36
4
П
О
11
1
11
1
10
9
10
9
11
1
11
1
10
8
10
8
33
72
68
72
72
72
68
72
68
5
6
7
П
О
П
О
П
О
37
38
37
35
37
74
74
74
72
74
74
74
36
34
72
72
8
О
35
П
3
7
74
69
72
74
36
35
68
72
70
72
Σ
9
О
36
П
3
7
38
П
3
7
74
72
74
74
74
72
74
72
74
74
74
36
34
36
34
36
35
36
68
72
68
72
70
72
72
72
70
72
70
72
74
72
72
72
О
3
7
7
2
7
2
3
5
7
2
7
2
П
29
6
70
3
70
3
28
8
68
7
68
7
О
29
1
69
0
68
7
27
4
66
6
67
2
3. Допунска, додатна и припремна настава
1. Допунска настава
Ред.бр
ПРОФЕСОР
Разред и одељење
Бр.
ученика
Број
часова
/
/
/
/
/
Ред.бр
ПРОФЕСОР
Разред и одељење
Бр.
ученика
Број
часова
/
/
/
/
/
Ред.бр
ПРОФЕСОР
Разред и одељење
Бр.
ученика
Број
часова
/
/
/
/
/
2. Додатна настава
3. Припремна наставa
4.Tакмичења
Ранг такмичења
Школско такмичење
Школско такмичење
Освојено место
Име професора
Име ученика
Разред и
одељење
прво место
прво место
Мирослава Грујић
Драгана Јосиповић
Стефановић Ана
Јелена Драгићевић
II 5
I-8
5. Секције
Секција
/
6. Менторски рад
Ментор
/
Задужени професор
/
Приправник
/
Имена ученика
/
Број посећених
часова
/
7. Усавршавање
87
Стручно усавршавање (семинари, трибине, предавања, стручни испити,
специјализације, постидипломски...).
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Небојша Поповић
Ана Петровић
Пушица Ива
Марковић Милка
Данијела Цветковић
Марина Златков Цветковић
Драгана Јосиповић
Ива Пушица
НАЗИВ СЕМИНАРА/ ТЕМЕ
•Савремене тенденције у
трговинском менаџменту Сингидунум
•Активно оријентисана настава
•Вршњачка медијација
•Оснаживање ученика кроз
ученички парламент
•Како написати добру припрему за
час
•НБС – Семинар за банкарског
службеника
•Састављање тестова и оцењивање
•Нови вид тестирања и развијанња
задатака
•Развијање задатака – случајејева
•Развијање ситуацијских задатака
Мастер студије
Савремене тенденције у
трговинском менаџменту Сингидунум
Економске тибине:
•Френзично рачуноводство
•Криза евра и утицај на Србију
•Неликвидност МПС
•Како да заради фин.орг., предузеће,
појединац
•Како написати добру припрему за
ВРЕМЕ
88
час
•НБС – семинар за банкарског
службеника
-
Mирослава Грујић
8. Пројекти и сарадња са социјалним партнерима
Социјални партнер
Пројекат
/
/
9. Остале активности Већа
Ред.
Активност
број
/
/
Реализатори активности
Датум
/
/
10. Процена реализације планираних активности
за школске 2011/12.годину.
Све планиране активности су и реализоване. Угледни час је одржан у месецу јуну.
Председник Већа
Поповић Небојша
89
4.4 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних
сарадника које именује Настaвничко веће. Актив ове године чини 7 чланова наставничког
већа и представник Ученичког парламента, чији рад координира Директор школе.
Чланови су: Павловић Мира, Миладиновић Зоран, Вељановић - Морача Вукица,
Гордана Жмавц, Јасминка Кнежевић, Драшковић – Ивановић Невенка, Кнежевић Сандра и
ученик Томовић Милош 4-8.
У шк. 2011/12.г. је одржан је један састанак на коме је разматрано:
1. Анализа рада у прошлој школској години
2. Дефинисање начина рада у овој школској години
3. Мониторинг постојећих профила
На предлог З. Миладиновића за вођу Тима изабрана је Мира Павловић, која ће водити
наредне састанке.
1. Анализа рада у прошлој школској години
Педагог је подсетила све чланове да се извештај о раду овог актива налази у Годишњем
извештају рада школе и укратко изнела његову садржину. Директор је појаснио да до
реализације планираних сусрета, тј размене ученика и професора између школе у Чачку и
наше школе није дошло због штрајка просветних радника.
2. Дефинисање начина рада у овој школској години
Н. Драшковић - Ивановић је подсетила да је МПС кренуо са иновирањем наставних програма
за гимназије у сарадњи са Заводом за унапређење образовања и васпитања. Позвала се на
информације од Елеоноре Влаховић која ради у поменутом Заводу на том пословима
(Састанак Републичке секције психолога и педагога Србије одржане у нашој школи 11.10.).
Сматра да се ускоро може очекивати и иновирани програми у средњем стручном образовању.
Директор је изнео сумњу о истинитости тих информација, јер званично још ништа није
објављено. Сматра да ће се све то пролонгирати и да и стручна и општа матура неће заживети
у роковима како је планирано. Нагласио је да је предложио наше колеге да раде на измени
програма и нико од њих није контактиран. Једино је кренуо рад Тимова за стандарде српског
језика и књижевности и математике.
Директор је замолио све присутне да изнесу предлоге за конкретне активности Тима за развој
школског програма за ову школску годину.
Ученик Томовић Милош је у циљу ефикаснијег оцењивања ученика (обавезне 4 оцене)
предложио да се поради на критеријумима по стручним активима да би се свима олакшао овај
део посла.
Директор и остали чланови су подржали иницијативу.
3. Мониторинг постојећих профила
Што се тиче огледног профила банкарски службеник, Кнежевић Сандра је посетила да је
развијен начин праћења и унапређења рада, и да се успешно користи већ неколико година. А
за профиле ФТ и ЕТ очекујемо ускоро да ће се модернизовати, је су уведени 1995-96.г.
З. Миладиновић је поставио питање да ли постоји упоредна анализа о упису ученика
различитих профила наше школе на Економски факултет. М. Павловић је одговорила да нам
ГТЗ и Завод то нису доставили, иако је било речи о томе на састанцима са њиховим
представницима.
Директор је појаснио да не постоји добра координација између МПС, Завода, ГИЗа.
4. Текућа питања
Н. Драшковић – Ивановић је обавестила да је представник ОТП банке звала колегиницу В.
Ратков и замолила је за контакт телефоне наших бивших ученица које су некад на пракси
оставиле добар утисак, па сад желе да их ангажују за рад у новоотвореној филијали. То су
углавном ученице из одељења Г. Жмавц (матурирали 2008-09.). Тој лепој вести су се сви
обрадовали.
4.5 СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Чланови Тима су: директор Милибор Саковић, психолог Невенка ДрашковићИвановић, професори
Драгана Недељковић,
Нина Нешић-Јанаћковић, Данијела
Миладиновић, Гордана Тунић,
члан савета родеља Лела Достанић и Милош Томовић,
ученик, представник ученичког парламента.
Развојни циљеви и задаци у овој школској години су били:
• Развојни циљ 1.: Стварање услова за квалитетнији рад ученика и запослених
Задатак 1.: Реновирање фасаде и замена спољне столарије
Послове реновирања фасаде и замене спољне столарије школске зграде обавила је фирма
Пројектомонтажа ад. Радови су започели у јулу, а завршени су крајем новембра месеца 2011.
године.
Задатак 2.: Заменити један део школског намештаја
Због финансијске кризе новчана средства нису обезбеђена тако да овај задатак није остварен и
остаје за наредну годину.
Задатак 3.: Формирати нове кабинете рачуноводства и статистике и страних језика
Школа је урадила све припреме, просторије су ослобођене старог намештаја и застареле
опреме, међутим, због финансијске кризе новчана средства нису обезбеђена. Овај задатак
остаје за наредну годину уз разматрање могућности да се тражи нови финансијер.
Задатак 4.: Увођење новог софтвера за ручуноводство
Реализација овог задатка повезана је са претходним, односно, када буду формирани кабинети
рачуноводства, увешће се и нови софтвер за ученике.
Задатак 5.: Повећати број књига школске лектире у школској библиотеци
Број књига школске лектире је у овој години увећан за 340. Aкцијом „Поклони кнњигу,
обогати школску библиотеку“, коју су реализовали библиотекари школе, Мирела Бодрожић и
Јелена Арсеновић, обезбеђене су 132 књиге школске ликтире.
Задатак 6.: Набавка и постављање тракастих завеса у учионице
Тракасте завесе у школским учионицима могу веома лако и брзо да се покваре, па је одлучено
да се за заштиту од сунца на прозоре поставе термофолије. Новац је, обезбеђен од донација
родитеља.
Задатак 7.: Поправка, односно враћање разгласа у функцију
Због недостатка финансијских средстава поправка разгласа је одложена и остаје као задатак
за следећу школску годину.
• Развојни циљ 2.: Унапређење квалитета наставе
Задатак 1.: Реализовати часове редовне наставе применом различитих облика, техника
и метода рада, посебно активних метода
У току године, један број часова организован је коришћењем активних метода, посебно у
одељењима смера банкарски службеник, где се највећи број часова и реализује применом ове
методе.
91
Задатак 2.: Увођење стандарда знања за два предмета на првој години
За предмет основи економије, Драгослава Радојичић је дефинисала стандарде
ззнања, а за пословну економију Мира Павловић.
Задатак 3.: Унапредити процес оцењивања знања ученика
У циљу остваривања овог задатка континуирано се ради на усаглашавању критеријума
оцењивања на нивоу већа и размени искуства, посебно код наставника који предају исти
предмет и у менторском раду.
• Развојни циљ 3: Подизање квалитета комуникације и међусобних односа
Задатак1.: Побољшање мотивације запослених
Направљен је предлог Правилника о награђивању запослених али из правних и
рачуноводствених разлога још увек није ушао у употребу и захтева извесне корекције и
прилагођавање закону.
Организована су три неформална дружења за чланове колектива и то поводом школске славе
„Свети Сава“, Нове године и прославе Дана школе.
Задатак 2.: Побољшање мотивације ученика за редовно похађање наставе
Са променом закона, изостајање ученика је значајно смањено у односу на прошлу годину,
тако да ове године није организовано такмичење ученика и излет.
• Развојни циљ 4: Повећање безбедности ученика у школи
Задатак1.: Проширење видео надзора
У циљу повећања безбедности ученика, у јуну месецу, постављене су камере и то у свим
ходницима (по три камере), кабинету К1 и на улазу у школско двориште, укупно 16 камера.
Све камере повезане су са станицом милиције Стари Град. Постављање камера финансијски
је омогућила општина Стари град.
Задатак 2.: Сарадња са уставовама и стручњацима на заштити здравља ученика и
превенцији насиља
У оквиру заштите здравља ученика обављени су систематски и стоматолошки прегледи свих
ученика, у сарадњи са лекарима Дома здравља Стари град. Такође, наши ученици су
учествовали на радионицама које су се бавиле темом заштите репродуктивног здравља.
Поред наведене сарадње са лекарима Дома здравља Стари град, наши ученици су
присуствовали предавањима у организацији Центра за културу, канцеларије младих, Дома
омладине и сл.
Психолог и педагог одржале су предавања за ученике првог разреда на тему Превенције
насиља.
• Развојни циљ 5: Развијање сарадње са партнерима у земљи и иностранству
Задатак 1.: Учешће у пројекту Партнерство на делу
Остварена је сарадња са економском школом из Улма, Немачка. У оквиру овог пројекта
предвиђено је стручно усавршавање професора (европски модел) и упознавање ученика са
другим образовним системима у Европи. У периоду од 25. до 31. марта четрнаест наших
ученика и три професора (Виолета Милићевић, Биљана Ћорић и Љиљана Марић) били су у
посети економској школи у Улму. Остварена је веома добра сарадња, а посета ученика и
наставника из Улма нашој школи планирана је за новембар 2012. г.
Задатак 2.: Учешће на Економијади
Ове године, у марту месецу одржана је у Бања Луци Економијада, традиционални
регионални сусрет економских школа, на којој су учествовале школе из Сарајева, Тузле,
Бања Луке, Београда и Чачка. Поред дружења, упознавања са локалним знаменитостима,
спортских такмичења и размене искустава, одржан је и квиз знања за ученике. Нашу Школу
92
представљали су три ученика трећег разреда, професор Марина Радовановић као и помоћник
директора Маријана Живковић и директор Милибор Саковић.
Задатак 3.: Сарадња са еконмском школом у Чачку
Ове године, планиране активности нису реализоване.
4.6 САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Кључна област: Подршка ученицима
Школски тим за самовредновање чине директор школе Миле Саковић, помоћник директора
Маријана Живковић, психолог Невенка Драшковић, професор статистике Далиборка Ђукић,
професор информатике Александра Гавриловић- Бодирога, професор социологије Каја
Анђелковић, представник Савета родитеља Оливера Ристић и ученица Недељковић Ивана.
Кључна област:
Подршка ученицима
Подручје вредновања:
1. Брига о ученицима
2. Подршка учењу
Показатељи:
1а.Безбедност и сугурност ученика у школи
1б.Праћење физичког, здравственог и
социјалних потреба ученика
емоционалног
стања
и
2а.. Квалитет понуђених програма за подршку ученицима у процесу
учења
2б. Напредовање и успех ученика
2в. Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у
процесу учења
Време реализације: април-август 2012.
Узорак:
Наставници Н= 38
Ученици
Н= 204
Родитељи Н= 22
У оквиру области подршка ученицима, истраживањем смо испитали два подручја: бригу о
ученицима и подршку учењу. Следе резултати у оквиру ових показатеља добијени анализом
прикупљене документације и испитивањем наставника, ученика и родитеља.
I
БРИГА
О
УЧЕНИЦИМА
1. БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ УЧЕНИКА У ШКОЛИ
Документација:
Да
Безбедност и сигурност ученика у школи
Правилник о безбедности ученика
√
Процедуре за заштиту и безбедност ученика
Процедуре за приговоре ученика и родитеља
Процедуре за спречавање и реаговања на случајеве вршњачког
малтретирања/насилништва, верске и расне нетрпељивости, употребе дроге
и сл.
Не
√
√
√
Резултати истраживања:
93
Тврдње
Аритметичке средине
наставници
ученици
важно тачно важно тачно
1. Школа је сигурно и 3.67
3.40
безбедно место за
ученике.
2. Наставници
и
родитељи су упознати
са процедурама за
заштиту/безбедност
ученика
3. Наставници имају
јасне
и
прецизне
обавезе у вези са
сигурношћу
и
безбедности ученика у
школи
4.
Наставници
се
осећају одговорним за
сигурност
и
безбедност ученика у
школи.
5. Наставници савесно
испуњавају
своје
обавезе у вези са
безбедношћу ученика
у школи.
6.
Сигурност
и
безбедност ученика у
школи се редовно
анализира. Родитељи
учествују у анализи.
7. Школа брзо и
ефикасно реагује на
све искрсле ситуације
које угрожавају нашу
сигурност у школи.
8. Ученици знају коме
да се обрате ако им је
безбедност у школи
угрожена.
9. Школа реагује на
приговоре родитеља и
ученика који се тичу
безбедности у школи.
родитељи
важно тачно
3.95
3.95
Сума
тачно
3.68
Ниво
4
3.64
3.18
-
-
3.57
3.45
3.13
3
3.42
3
-
-
-
-
3
3
3.64
3.44
-
-
-
-
3.44
3
3.60
3.53
-
-
-
-
3.53
4
3.56
3.09
-
-
3.18
3.00
3.04
3
3.73
3.35
3.65
2.91
3.81
3.64
3.3
3
-
-
3.56
2.90
-
-
2.90
3
3.67
3.47
3.46
2.65
-
-
3.06
3
10. Школа информише 3.64
о мерама предузетим
поводом
приговора
ученика и родитеља.
3.54
3.23
2.24
3.72
3.45
3.08
3
94
11. Постоје
добро 3.76
осмишљене процедуре
за
реаговање
на
случајеве
насилног
понашања,
злоупотребе алкохола,
дроге...
12. Обавезе родитеља су јасно дефинисане
правилником.
Сума
3.63
3.36
-
-
-
-
3.36
3
-
-
-
3.52
3.62
3.62
4
3.36
3.51
2.82
3.62
3.52
3.26
3
Ученицима је веома важно да школа буде безбедно и сигурно место
(ниво 4, М= 3.51)
Ученици процењују да је веома важно да се у школи осећају сигурно и безбедно, да
школа брзо и ефикасно реагује на ситуације у којима је њихова безбедност угрожена,
као и да знају коме да се обрате за помоћ у таквим ситуацијама.
Ученицима је важно и да школа реагује на приговоре родитеља који се тичу
безбедности и да пружа повратну информацију о предузетим мерама по том питању.
Ученици процењују да школа углавном јесте безбедно и сигурно место
(ниво3, М= 2.82)
Ученици се у школи у великој мери осећају сигурно и безбедно, школа углавном брзо
и ефикасно реагује на ситуације у којима је њихова безбедност угрожена, и најчешће
знају коме треба да се обрате у таквим ситуацијама.
Ученици сматрају да школа углавном реагује на приговоре родитеља који се тичу
безбедности али да не пружа у довољној мери повратне информације о предузетим
мерама по том питању.
Родитељима је веома важно да школа буде безбедно и сигурно место (ниво 4)
Родитељима је најважније да се њихова деца у школи осећају сигурно и безбедно, да
школа брзо и ефикасно реагује на ситуације у којима је безбедност њихове деце
угожена, да добију повратну информацију о мерама предузетим поводом њиховог
проговора. Родитељи такође мисле да је веома значајно да буду упознати са
процедурама које се тичу безбедности ученика и да њихове обавезе у тој области буду
јасно дефинисане.
Редовна анализа безбедности ученика у школи и учешће родитеља у њима процењена
је као важна.
Родитељи процењују да је наша школа потпуно безбедна и сигурна (ниво 4)
95
Родитељи сматрају да су њихова деца у школи потпуно безбедна, да школа брзо и
ефикасно реагује на ситуације у којима је безбедност њихове деце угожена, као и да су
њихове обавезе као родитеља јасно дефинисане Правилником.
Родитељи углавном добијају повратну информацију о мерама предузетим поводом
њиховог проговора, и углавном познају процедуре везане за безбедност и сигурност
ученика у школи.
Најслаб ије је процењено учешће родитеља у редовној анализи безбедности ученика у
школи.
Наставници процењују да је веома важно да школа буде безбедно и сигурно место
(ниво 4).
Од девет тврдњи које се односе на безбедност, наставници су за осам проценили да су
веома важне, а тврдњу да су обавезе које наставници имају у вези са безбедношћу
ученика у школи јасне и прецизне, проценили су као важну.
Наставници процењују да школа углавном јесте безбедно и сигурно место (ниво3)
Све елементе који се односе на безбедност ученика наставници су проценили као
присутне у већој мери, осим две које су присутне у потпуности: наставници сматрају
да савесно испуњавају своје обавезе у вези са безбедношћу ученика у школи и да
Школа информише о мерама предузетим поводом приговора ученика и родитеља.
Закључак
Школа има Правилник о безбедности ученика. Наставницима и родитељима углавном
су познате процедуре за заштиту безбедности ученика, а задужења и обавезе свих су у
већој мери јасне и прецизне. Школа благовремено реагује на све искрсле догађаје и
ситуације. Ученици се у школи углавном осећају безбедно и сигурно.
96
Препоручене мере
1. Допунити Правилник о безбедности ученика јасним процедурама за заштиту и
безбедност ученика, за приговоре ученика и родитеља и процедурама за
спречавање и реаговање на случајеве вршњачког малтретирања/насилништва,
верске и расне нетрпељивости, употребе дроге и сл.
2. У програме рада стручних сарадника, одељенских и наставничког већа додати
тачку која се односи на анализу примене Правилника о безбедности ученика.
2. ПРАЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ И ЕМОЦИОНАЛНОГ СТАЊА И СОЦИЈАЛНИХ
ПОТРЕБА УЧЕНИКА
Документација
Праћење физичког, здравственог, емоционалног и социјалног стања
ученика
Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних, здравствених и
социјалних потреба ученика и благовремено и адекватно реаговање на исте
Панои, едукативни постери и евеиденција о планираних/реализованим
акцијама ради промовисања стила „здравог живота“
Социјални програм школе
Евиденција сарадње школе са здравственом службом
Евиденција сарадње школе са установама за бригу о деци
Евиденција организованих акција за помоћ ученицима
Евиденција контаката са ученицима
Евиденција контаката са родитељима
Систем који обезбеђује доступност информација које се тичу добробити
ученика
Аритметичке средине
наставници
ученици
важно тачно важно тачно
1 Ако ученици имају 3.61
3.53
3.31
2.60
проблеме наставници
и ученици знају коме
треба да се обрате.
Родитељи су спремни
да
отворено
разговарају
са
компетентним
особама.
2. Када се ученици 3.79
3.82
3.65
2.80
обраћају
одређеној
особи/
за
помоћ
њихова приватност се
поштује.
Да
Не
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Тврдње
родитељи
важно тачно
3.86
3.75
Сума
тачно
3.29
Ниво
3.86
3.46
3
3.76
3
97
3. Наставници, а посебно 3.79
3.71
3.41
2.20
-
-
2.95
3
3.69
3.88
3.32
2.93
3.91
3.95
3.59
4
-
-
3.57
2.19
3.45
3.13
2.66
3
3.64
3.48
-
-
3.86
3.85
3.66
4
3.51
3.08
-
-
-
-
3.08
3
3.42
3.22
-
-
-
-
3.22
3
-
-
-
-
3.86
3.86
3.86
4
3.64
3.53
3.43
2.54
3.80
3.73
3.27
3
одељенски старешина су
увек спремни да саслушају
проблеме ученика.
4.
Наставници,
а
посебно
одељенски
старешина су увек
спремни за разговор са
родитељима
ученика.Родитељи
имају добру сарадњу
са наставницима и
стручном службом.
5. Школа помаже
ученицима који су
слабог материјалног
стања.
Родитељи
учествују у акцијама
пружања
помоћи
ученицима.
6.
Наставници
и
родитељи
подстичу
ученике да брину за
своје здравље.
7.
Наставници
су
добро едуковани о
карактеристикама
деце
школског
узраста.
8.
Наставници
се
осећају компетентрно
и спремно да реагују
на
једноставне
проблеме и потребе
ученика.
9. Родитељи отворено
разговарају са својом
децом о проблему
пушења,
крађе,
насиљу...
Сума
Резултати истраживања:
Ученицима је важно да у школи добију помоћ када је реч о њиховим
здравственим, емоционалним и социјалним потребама (ниво3)
У оквиру показатеља који се бави праћењем здравствених, социјалних и емоционалних
стања ученика и њихових потреба, ученици одговарају да је веома важно да се поштује
њихова приватност када се повере некоме у школи. Такође, ученици мисле да школа
треба да помаже ученицима који су слабијег материјалног стања.
98
Остале ставке ученици процењују као важне: да знају коме треба да се обрате у случају
да имају проблем, да наставници а посебно одељенски старешина, буду спремни да
саслушају њихове проблеме, као и да увек покажу спремност за разговор са њиховим
родитељима.
Ученици процењују да у школи делимично добијају помоћ када је реч о њиховим
здравственим, емоционалним и социјалним потребама
(ниво 3)
Ученици сматрају да наставници и одељенски страшина углавном нису спремни да
саслушају њихове проблеме који немају везе са школом, као и да школа мало помаже
ученицима који су слабог материјалног стања.
Ученици углавном знају коме у школи могу да се обрате за помоћ/савет, мисле да се
њихова приватност у већој мери поштује и да су наставници углавном спремни да
разговарају са њиховим родитељима.
Родитељима је важно да се у школи прате здравствене, емоционалне и социјалне
потребе ученика (ниво 4)
Све тврдње које се односе на праћење здравствених, емоционалних и социјалних
потреба/проблема ученика процењене су од стране родитеља као веома важне, посебно
добра сарадња са родитељима и стручном службом.
Родитељи процењују је у школи у потпуности присутно праћење здравствених,
емоционалних и социјалних потреба ученика (ниво 4)
Родитељи процењују да делимично учествују у акцијама пружања помоћи ученицима.
Наставницима је веома важно да се у школи прате здравствене, емоционалне и
социјалне потребе ученика (ниво 4)
Све тврдње које се односе на праћење здравствених, емоционалних и социјалних
потреба/проблема ученика процењене су од стране наставника као веома важне, осим
њихове спремности и компетентности да реагују на једноставне проблеме и потребе
ученика ( процена: важно).
Наставници процењују је у школи у већој мери присутно праћење здравствених,
емоционалних и социјалних потреба ученика (ниво 3)
Наставници процењују да у потпуности поштују приватност ученика, да су увек
спремни да саслушају проблеме ученика, да су увек спремни за разговор са
родитељима ученика, и да школа учествује у акцијама пружања помоћи ученицима
слабог материјалног стања.
Наставници сматрају да су делимично едуковани о карактеристикама деце школског
узраста, углавном компетентни и спремни да реагују на једноставне проблеме и
потребе ученика и углавном подстичу ученике да брину о свом здрављу.
Одговори наставника и ученика не подударају се по питањима спремности наставника
и одељенског старешине да саслушају проблеме ученика и поштовања приватности
99
ученика. Док наставници процењују да то остварују, ученици су мишљења да су ови
поступци наставника у малом степену присутни.
Закључак
У школи је присутно праћење здравствених, емоционалних и социјалних потреба
ученика.
Родитељи су у потпуности задовољни радом школе по овом питању.
Ученици сматрају да наставници и одељенски страшина углавном нису спремни да
саслу шају њихове проблеме који немају везе са школом, као и да школа мало помаже
ученицима који су слабог материјалног стања.
Ученици углавном знају коме у школи могу да се обрате за помоћ/савет, мисле да се
њихова приватност у већој мери поштује и да су наставници углавном спремни да
разговарају са њиховим родитељима.
Наставници сматрају да су делимично едуковани о карактеристикама деце школског
узраста, углавном компетентни и спремни да реагују на једноставне проблеме и
потребе ученика и углавном подстичу ученике да брину о свом здрављу.
Мере
1. Едукација наставника по питању карактеристика деце средњошколског узраста
2. Подршка наставницима у решавању проблема ученика
3. Организација акција за помоћ ученицима слабог материјалног стања
II
ПОДРШКА УЧЕЊУ
Квалитет понуђених програма за подршку процесу учења
Документација:
Квалитет понуђених програма за подршку процесу учења
Програми за подршку ученицима у процесу учења
Планови рада наставника
Да
Не
√
√
Напредовање и успех ученика
Документација:
Напредовање и успех ученика
Белешке/досијеи наставника о напредовању и постигнућу ученика
Записници са састанака стручних, одељенских и наставничког већа
Процедура за идентификовање ученика са посебним потребама, односно
посебним способностима/талентима
Евиденција/картони о праћењу идентификованих ученика
Евиденција о похваљивању напредовања, односно промовисању изузетних
постигнућа ученика
Да
√
√
√
Не
√
√
100
Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у процесу учења
Документација:
Стручна помоћ наставницима у пружању подршке ученицима у Да
процесу учења
Евиденција активности посебне службе/особе задужене за подршку у √
процесу учења
Евиденција организоване консултативне или индивидуалне наставе
√
Евиденција ангажовања стручњака ван школе
√
Не
Резултати истраживања
Тврдње
Аритметичке средине
наставници
ученици
важно тачно важно тачно
1 Ученици се упућују 3.70
3.47
3.51
1.89
како да уче.
2. Успешни и мање 3.45
3.15
2.81
1.76
успешни
ученици
добијају
различите
задатке.
3.03
3.20
1.78
3. Наставници, организују 3.41
Сума
Ниво
ученике тако да успешни
помажу ученицима који
спорије напредују.
4.
Наставници,
помажу
ученицима
који спорије напредују
ван редовне наставе.
5.
Талентованим
ученицима
су
омогућени
посебни
облици
рада
ван
редовне наставе
6. Ученици се не
досађују на часовима.
7. Ученици на часу
могу радити онолико
брзо колико желе.
8. За учење се користе
различити
извори
информација
9. Ученици добијају
савете
како
да
превазиђу проблеме у
учењу.
10. Ученици знају за
постигнуте
успехе
других ученика
11. Ученици знају да
3.63
3.32
3.56
2.44
3.58
3.00
3.15
2.25
3.67
3.27
3.37
1.59
3.52
3.29
3.12
1.87
3.52
3.29
2.61
2.39
3.63
3.47
3.29
1.93
3.48
3.41
2.53
2.76
3.54
3.20
3.44
3.29
101
процене
сопствено
напредовање
и
резултате.
Сума
3.57
3.27
3.14
2.18
2.73
3
Ученицима је важно да у школи добију подршку у учењу (ниво 3)
Ученицима је веома важно да их наставници науче како да уче (М=3.51) и да пруже
помоћ ученицима који спорије напредују ван редовне наставе (М=3.56). Поред ових
трвдњи које су процењене као најважније, одговори ученика показују да су све тврдње
из вреднованог подручја подршке учењу важне нашим ученицима.
Ученици процењују да у школи углавном не добијају подршку у учењу (ниво 2)
Иако процењена као важна за ученике, подршка учењу коју добијају у школи је како
видимо из упитника, углавном мало присутна. Ученици процењују да успешни и мање
успешни ученици углавном добијају исте задатке, као и да се досађују на часовима. У
мањој мери је присутно, према ученичкој процени и упућивање у технике учења,
посебни рад са талентованим ученицима, организација рада тако да бољи ученици
помажу слабијима, рад наставника са слабијим ученицима ван редовне наставе,
прилагођеност рада на часу различитим могућностима ученика, коришћење
различитих извора информација за учење као и добијање савета како да превазиђу
проблем у учењу у школи када се појави.
У оквиру овог подручја вредновања ученици су проценили да углавном знају када
неки ученици наше школе постигну добре резултате на такмичењу или конкурсу.
Већина ученика тврди да уме да прати и процени сопствено напредовање и остварене
резултате.
Наставницима је важно да у процесу наставе пружају подршку ученицима
Као најважније, наставници наводе потребу да се ученици упуте како да уче, да се не
досађују на часовима и да добију помоћ како да превазиђу тешкоће у учењу.
На крају низа за наставнике је посао организације ученика тако да успешни помажу
ученицима који спорије напредују и давање различитих задатка успешним и мање
успешним ученицима.
Наставници процењују да ученицима пружају подршку у учењу
Ниво остварености, према процени наставника је трећи. Највише је присутно оно што
је за наставнике и најважније – упућивање ученика како да уче и пружање помоћи
ученицима да превазиђу тешкоће у учењу.
На крају низа за наставнике је организовање посебних облика рада ван редовне наставе
са талентованим ученицима (иако мисле да је веома важно) и организација ученика
тако да успешни помажу ученицима који спорије напредују.
Подршка учењу- закључак
102
Наставници и ученици слажу се да је важно да ученици у школи добију подршку у
учењу. Међутим, њихове процене колико је подршка присутна значајно се разликују наставници сматрају да је у великој мери присутна, ученици да је углавном нема.
Анализа документације даје допунске одговоре на ово питање и помаже да се јасно
одреде снаге и слабости наше школе у испитиваној области.
На основу увида у документацију закључујемо:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Планови рада наставника редовно достављају и садрже све неопходне елементе
У плановима рада одељенских заједница предвиђени су часови за упућивање
ученика у технике учења
На одељенским и наставничком већу редовно се анализира напредовање и
успех ученика
На одељенским и стручним већима се планирају часови допунске наставе за
ученике који заостају у раду
Рад са ученицима који постижу боље резултате се организује кроз припреме за
такмичења
У школи се води евиденција о напредовању, постигнутим резултатима ученика
на такмичењима и конкурсима, похваљивању и сл
У школи постоји Правилник о избору ученика генерације и ученика одељења
У школи се тимски ради на изради школских програма, глобалних и
оперативних планова наставника
У школи постоји служба која редовно прати успех и напредовање ученика и
сарађује са родитељима у циљу превазилажења проблема
Школа по потреби сарађује са стручњацима ван школе у случајевима када
ученици заостају у раду и имају утврђене проблеме
Школа води рачуна, према могућностима, да сви наставници похађају стручне
семинаре и постоји евиденција о стручном усавршавању.
У школи не постоје посебни програми за за подршку ученицима у процесу
учења
Полазећи од резултата вредновања који су дали наставници и ученици, као и
анализе документације можемо закључити да подручје вредновања «подршка
учењу» има просечну оцену (2.72) што одговара новоу остварености (3) што значи да
се реализује у одређеној мери али да треба доста радити на унапређивању овог
подручја рада.
Предложене мере:
1. Прилагодити наставу могућностима ученика
• У плановима
рада назначити методе диференцијације и
индивидуализације наставе
• Задатке и активности на часу планирати тако да ангажују све ученике да
ускладу са својим могућностима раде на одређеним типовима задатака
уз коришћење што више извора знања
103
•
Правити индивидуалне планове развоја за ученике са посебним
потребама
• Појачати додатни рад са талентованим ученицима у складу са
могућностима наставника и ученика
2. Учити ученике како да уче
• Заједно са презентацом нових садржаја, учити ученике како да уче сваки
предмет (предметни наставници)
• иницирати формирање група на нивоу одељења у циљу пружања
помоћи бољих ученика слабијима (одељенске старешине, наставници)
• реализовати више часова одељенске заједнице које се баве тешкоћама у
учењу и техникама учења. Реализовати радионице са слабијим
ученицима (одељенске старешине, психолошко-педагошка служба)
3. Мотивисати слабије ученике за учење
• У сарадњи са психолошко-педагошком службом и родитељима ученика
који имају тешкоћа у савладавању градива и не долазе на допунску
наставу планирати начине за мотивацију ових ученика
• Правити индивидуалне планове рада за сваког ученика који има тешкоће
у савладавању градива
4. Планирати различите методе и облике рада, активирати ученике како се
не би досађивали на часовима
104
5. РАДНИЦИ ШКОЛЕ
5.1 КАДРОВСКА СТРУКТУРА РАДНИКА У ШКОЛСКОЈ 2011/12.
ГОДИНИ
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Свега
мр
Назив радног места
Директор
Помоћник директора
Наставници
Стручни сарадници
Секретар
Шеф рачуноводства
Административни службеник
Благајник
Домар
Помоћни службеник
VII
VI V
IV III I
1
1
4
65
4
1
1
1
1
1
5
71
3
1
11
11
Свега
1
1
69
4
1
1
1
1
1
11
91
5.2 РАДНИЦИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ
Ред
бр
Име и презиме
звање
1.
Милибор Саковић
дипл. математичар
2.
мр Маријана Живковић
дипломирани економиста
3.
Драгана Недељковић
4.
мр Марина Маричић
5.
Младен Стевановић
6.
Весна Брдаревић
проф. српског јез. и књижев.
7.
Виолета Милићевић
проф. српске књиж. и језика
8.
Милица Савиншек
проф. српског јез. и књижев.
9.
Милица Пророк
проф. српског јез. и књижев.
10. мр Весна Деспотовић
11. Оливера Недељковић
12. Марина Радовановић
13. Оливера Микашиновић
проф. српскохрватског јез. и
књижевности
проф. опште књиж. и теорије
књижевности
проф. српске књиж. и језика
са општом књижев.
проф. енглеског језика и
књижев.
проф. енглеског језика и
књижев.
проф. енглеског језика и
књижев.
проф. енглеског језика и
књижев.
Предмет
Директор
од 15.11.2007.
Помоћник директора
од 03.12.2007.
српски језик и
књижевност
српски језик и
књижевност
српски језик и
књижевност
српски језик и
књижевност
српски језик и
књижевност
српски језик и
књижевност
српски језик и
књижевност
енглески језик
енглески језик
енглески језик
енглески језик
14. Катарина Радоњић
15. Данијела Миладиновић
16. Катарина Поповић
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Борислав Ракочевић
Драган Шановић
Горан Милетић
Ружица Танацковић
Ирена Ристивојевић
Дејан Вурдеља
Гордана Жмавц
24. Јованка Петрова
проф. енглеског језика и
књижев.
проф. енглеског језика и
књижев.
проф. енглеског језика и
књижев.
проф. немачког језика
дипл. математичар
дипл. математичар
дипл. математичар
дипл. математичар
дипл. математичар
дипл. математичар
дипл. хемичар за истражив. и
развој
25. Јасминка Кнежевић
проф. хемије
26. Петар Савић
дипл. биолог
27.
28.
29.
30.
дипл. биолог
дипл. историчар
дипл. историчар
дипломирани географ
Биљана Урошевић
Радован Дамјановић
Зоран Синђић
Лела Марјановић
31. Каја Анђелковић
дипл. социолог
32. Зоран Миладиновић
дипл. правник
33. Милица Јелисавац
дипл. правник
34.
35.
36.
37.
38.
дипл. теолог
дипл. историчар
Владимир Крстић
Милан Мирковић
Драгољуб Стојановић
Јована Кузманов
Дуња Илић
39. Бисерка Перишић
40. Зорица Деспотовић
41. Гордана Тунић
42.
Александра
Гавриловић-Бодирога
дипл.социолог
дипл.социолог
дипл. инжењер за
организацију рада
професор информатике и
рачунарства
дипл. инг. организације за
информативне системе
дипломирани економиста
43. Бошко Шкрбина
дипл. математичар
44. Ива Павловић-Пушица
дипломирани економиста
45. Мирослава Грујић
46. Небојша Поповић
проф. југословенске и опште
књижевности
дипломирани економиста
енглески језик
енглески језик
енглески језик
немачки језик
Математика
математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Хемија
хемија и комерцијално
познавање робе
Екологија и грађанско
васпитање
Екологија
Историја
Историја
економска географија
Социологија
грађанско васпитање
право, устав и
привредно право,
грађанско васпитање
право, устав и
привредно право,
верска настава
верска настава
верска настава
грађанско васпитање
грађанско васпитање
рачунарство и
информатика,
пословна информатика
рачунарство и
информатика, пословна
информатика
пословна информатика
рачунарство и
информатика
пословна информатика
СПК, јавне финансије,
пословна економија
СПК
СПК
106
47. Оливера Бојовић
48.
Драгана Јосиповић
(замена)
дипломирани економиста
дипломирани економиста
49. Ана Петровић
дипломирани економиста
50. Марина Златков
дипломирани економиста
51.
Бранка Баљак
(замена)
дипломирани економиста
52. Љиљана Марић
дипломирани економиста
53. Милка Марковић
дипломирани економиста
54. Весна Ратков
дипломирани економиста
55.
56.
57.
58.
59.
60.
проф. физичке културе
проф. физичке културе
проф. физичке културе
проф. физичке културе
дипломирани економиста
дипломирани економиста
Бранко Милошевић
Ивана Митревски
Јелица Симикић
Владимир Мраовић
Надежда Пијановић
Драгица Радосављевић
61. Андријана Дворнић
дипломирани економиста
62. Цветан Јамандиловић
63. Младен Дубовина
дипломирани економиста
дипломирани економиста
64. Даворка Масимовић
дипломирани економиста
65. Слађана Вучуровић
66. Биљана Ћорић
мр Вукица Вељановић67.
Морача
дипломирани економиста
дипломирани економиста
68. Далиборка Ђукић
дипломирани економиста
69. мр Коста Бањац
дипломирани економиста
70. Јасна Тапушковић
дипломирани економиста
71. Драгослава Радоичић
дипломирани економиста
72. Мира Павловић
дипломирани економиста
дипломирани економиста
СПК, основи економије,
финансијско
рачуноводство
СПК, основи економије,
финансијско
рачуноводство
канцеларијско
пословање и рачунарске
технике, банкарско
пословање, СПК и
пословне финансије
Породиљско одсуство
банкарска обука, основи
економије, банкарско
пословање и пословна
економија
рачуноводство
СПК, банкарска обука и
банкарско пословање
СПК и банкарска обука;
Решење Министарства
просвете бр. 451-0201083/2010-03/102 од
25. 06. 2010.
физичко васпитање
физичко васпитање
физичко васпитање
физичко васпитање
Рачуноводство
Рачуноводство
рачуноводство
књиговодство
Рачуноводство
Рачуноводство
рачуноводство
канцеларијско
пословање и рачунарске
технике
Рачуноводство
рачуноводство
рачуноводство,
статистика
статистика
рачуноводство
Рачуноводство
маркетинг, пословна
економија и пословна
економија-изборни
основи економије
пословна економија
пословне финансије
107
Нина Нешић73.
Јанаћковић
дипломирани економиста
74. Душанка Прошић
дипломирани економиста
75. Оливера Анђелковић
дипломирани економиста
76. Тамара Марковић
дипломирани економиста
77. мр Драгица Живковић
дипломирани економиста
78. Данијела Цветковић
дипломирани економиста
Невенка
ДрашковићИвановић
80. Сандра Кнежевић
81. Мирела Бодрожић
82. Јелена Арсеновић
83. Радмила Бугарчић
84. ЖМилена Брајковић
85. Биљана Шкрбина
79.
86. Данијела Василић
87.
Катарина Симић
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
Катица Антић
Нада Јеремић
Зорица Антовић
Слађана Крстић
Невенка Марковић
Слађана Станковић
Љубица Дехељан
Нада Марић
Слађана Пејиновић
Љиљана
97.
Станисављевић
98. Дикица Стојиљковић
99. Радмила Царан
100. Даница Батковић
101. Горан Златановић
монетарна економија и
банкарство, банкарско
пословање и јавне
финансије
монетарна економија и
банкарство, банкарско
пословање и пословне
финансије
пословна економија и
банкарска обука;
Решење Министарства
просвете бр. 451-0201083/2010-03/102 од
25. 06. 2010.
монетарна економија и
банкарство, осигурање,
финансијско пословање
основи економије
пословна економија,
основи финансија,
девизно и царинско
пословање и банкарска
обука
психолог
Психолог
професор педагогије
проф.српског језика и књиж.
Дипломирани социолог
рачуновођа
дипл.правник
гимназија
Педагог
Библиотекар
Библиотекар
шеф рачуноводства
Секретар
Благајник
административни
службеник
административни
службеник
помоћни службеник
помоћни службеник
помоћни службеник
помоћни службеник
помоћни службеник
помоћни службеник
помоћни службеник
помоћни службеник
помоћни службеник
економски техничар
дипломирани правник
економски техничар
стручни радник-продавач
помоћни службеник
помоћни службеник
помоћни службеник
помоћни службеник
електр.механичар за лифтове
и дизалице
Домар
108
5.3 Промене у току школске године
Радили на одређено време :
Ред.бр. Име и презиме
1
мр Коста Бањац
2
3
4
5
6
7
Цветан Јамандиловић
Милица Савиншек
Весна Брдаревић
Данијела Василић
Оливера Анђелковић
Оливера Бојовић
Замена
Драгана Мировић
Љиљана Марић
Младен Дубовина
Милица Пророк
Милица Пророк
Катарина Симић
Бранка Баљак
Драгана Јосиповић
8
мр Маријана Живковић
Душанка Прошић
9
10
11
Александра Б. Гавриловић
Владимир Крстић
Оливера Микашиновић
12
Слађана Крстић
Драгана Јовановић
Драгољуб Стојановић
Катарина Радоњић
Нада Јеремић
Невенка Марковић
Даница Батковић
13
Катица Антић
Весна Љубић
Даница Батковић
радно ангажовање
рачуноводство
рачуноводство
српски језик
српски језик
администр. послови
екон. група предмета
екон. група предмета
економска група
предмета
пословна информатика
верска настава
енглески језик
помоћно особље
помоћно особље
109
6. НАСТАВА
6.1 РАЗРЕДНО ЧАСОВНА НАСТАВА
Разредно часовна настава је извођена према распореду часова који је ступио на снагу
1. септембра 2011. године.
Настава се изводила у две смене (прва од 8.00 до 13.10 часова и друга од 14.00 до
19.15 часова). Први и трећи разред су били у једној, а други и четврти у другој смени. Смене
су се недељно мењале. Велики број одељења у смени изискивао је да, скоро, све просторије у
Школи (а нарочито кабинети) буду стално заузете. То је довело и до потребе да се у
распореду појаве 7. часови и нешто предчасова. Појединачне измене у распореду рађене су и
за дане када је више професора било на боловању, у дане слава, и у дане екскурзија.
Часови су реализовани углавном у класичним учионицама. Настава из предмета из
којих Школа поседује добро опремљене и функционалне кабинете (пословна информатика,
рачуноводство, савремена пословна кореспонденција, физичко васпитање, рачунарство и
информатика, грађанско васпитање) извођена је у кабинетима. Распоредом часова остварена
је максимална искоришћеност кабинета. Поједини часови реализовани су ван Школе (у
музејима, на сајмовима и изложбама), о чему је више речено у извештајима рада већа и
секција.
Дани проведени на екскурзији су надокнађени.
У фебруару месецу 2012. г. објављено је ванредно стање због елементарних непогода.
Школска година је продужена за недељу дана, а 4 дана су надокнађена наставним суботама.
часови редовне наставе су надокнађени.
Ове школске године, одржано је 44 839 часова редовне наставе, како је приказано у
следећој табели:
СМЕР
Планирано
Одржано
Економски техничар
31503
30128
Финансијски техничар
10112
9743
Банкарски службеник
5719
5538
47334
44839
Укупно
Програм блок наставе припремили су предметни професори. Ученици су попуњавали
дневнике које су оверила задужена лица у предузећима, банкама и установама у којима су
ученици обављали праксу. Дневнике праксе су прегледали и оценили предметни професори.
Сви ученици су обавили блок наставу. И ове године једини проблем је био изузетно велики
број предузећа у којима су ученици били смештени. Предузећа желе да приме ученике на
блок наставу, али не и већи број ученика одједном.
110
7. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
УЧЕНИКА
Поред бриге о редовној настави у Школи се посвећује и велика пажња развијању и
неговању креативности ученика, дружељубљу и хуманости, те су у Школи радиле и бројне
секције. Ученици и професори су били ангажовани у различитим активностима од значаја за
Школу и ширу заједницу.
7.1 КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
У прошлој школској години реализоване су се следеће активности:
Академије и приредбе:
1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
конференција српско-немачких директора – (17. и 18. 10.),
јавни час – Јеврејско- српско друштво (30.11.),
друга скупштина Друштва директора школа Србије (07.12.),
састанак Друштва педагога и психолога (13.12.),
Прва Скупштина Заједнице (16.12.),
Трибина - Предлог закона о средњем образовању – Форум синдикат (28.12.),
Школска слава Свети Сава 27. 01. 2012.
књижевно поподне (01.02.),
књижевно вече (01.03.),
књижевно поподне (02.04.),
Дан Школе 14. 05. 2012.
матуранти су прослављали у школском дворишту завршетак школе (28. 05. 2012.).
2. Посете институцијама културе и излети
Према плану рада одељењских заједница, Библиотеке Школе и плана и програма
појединих наставних предмета и секција, ученици су посетили различите културне
институције града - позоришта, биоскопе, изложбе, музеје... (реализатори су одељењске
старешине, библиотекар Школе и професори појединих предмета).
Следи табела посета по одељењима:
р.бр.
1.
2.
3.
одељење
1/1
1/1
1/1
установа
Етнографски музеј
Ада
Дечји културни центар
4.
1/2
Дом синдиката
5.
1/2
Дечји културни центар
назив
„Трагом текстилне нити“
излет
трибина
„Дискриминација –
ѕашто је прећуткујемо?“
„Шешир професора
Косте Вујића“
трибина
„Дискриминација –
Датум
23.09.2011.
31.03.2012.
23.24.04.2012.
30.03.2012.
23.24.04.2012.
111
6.
1/3
Дечји културни центар
7.
8.
1/3
1/3
биоскоп
изложба у Ресавској
улици
9.
1/3
Установа културе
Палилула
10.
1/3
11.
12.
13.
14.
1/3
1/3
1/4
1/4
Амерички кутак - Дом
омладине
Биоскоп „Таквуд“
Ушће, Колос
Акција
Београдско Драмско
Позориште
15.
1/4
16.
17.
18.
1/5
1/5
1/5
ЗОО врт
Студентски трг
Дом Војске Србије
19.
1/5
РТС
20.
1/5
Народни музеј
21.
1/5
галерија „Прогрес“
22.
1/5
Дом културе Раковица
23.
1/5
РТС
24.
25.
1/5
1/5
Музеј Јована Цвијића
Дечји културни центар
26.
27.
1/5
1/5
Саборна Црква
Кнез Михаилова
28.
1/5
Дом Војске Србије
29.
1/5
Народно позориште
30.
31.
1/5
1/6
„Браћа Стаменковић“
Народни музеј
32.
1/6
Дом синдиката
ѕашто је прећуткујемо?“
филм „Тилва Рош“
Николе Лежаића
филм „Парада“
„Нацистички терор над
хомосексуалцима 1933. 1945.“
промоција Палилулске
олимпијаде културе ПОК 2012
дружење са госпођом
Вонг
„Америчка пита“
„Људи у црном“
„Очистимо Србију“
„Елинг“
„Лет изнад кукавичјег
гнезда“
посета
знаменитости
изложба „Колекција
Павла Бељанског“
изложба Светислава
Басаре
изложба слика Катарине
Ивановић
изложба „Први светски
рат у фотографијама и
документима“
концерт КУД “Војводе
Степе“
изложба археолошких
експоната Нишког музеја
посета
трибина
„Дискриминација –
ѕашто је прећуткујемо?“
посета
упознавање
знаменитости у центру
града
изложба слика Саве
Шумановића
балетска представа
„Лабудово језеро“
концерт КУД “Лира“
изложба слика Катарине
Ивановић
„Шешир професора
Косте Вујића“
14.12.2011.
15.12.2011.
22.12.2011.
26.12.2011.
24.02.2012.
05.06.2012.
15.06.2012.
09.06.2012.
18.05.2012.
11.06.2012.
26.09.2011.
03.10.2011.
17.10.2011.
28.11.2011.
30.01.2012.
19.03.2012.
22.03.2012.
26.03.2012.
23.04.2012.
23.24.04.2012.
21.05.2012.
28.05.2012.
04.06.2012.
14.06.2012.
22.03.2012.
02.02.2012.
23.02.2012.
112
33.
1/6
34.
1/6
галерија Института
Сервантес
Дечји културни центар
35.
1/6
Акција
36.
1/7
Дом Војске Србије
37.
1/7
Прва економска школа
38.
1/7
позориште „Дадов“
39.
1/7
Дечји културни центар
40.
41.
42.
1/7
1/7
1/7
Економски факултет
биоскоп „Таквуд“
Дечји културни центар
43.
44.
1/8
1/8
Ада Циганлија
Београдско Драмско
Позориште
45.
1/8
46.
1/9
Дечји културни центар
47.
2/2
Прва економска школа
48.
2/2
49.
2/3
Позориште „Бошко
Буха“
Прва економска школа
50.
2/3
Дом синдиката
51.
52.
53.
2/3
2/3
2/3
54.
2/3
55.
2/3
56.
2/3
57.
2/3
Сајам књига
Студентски град
Позориште „Бошко
Буха“
Позориште „Бошко
Буха“
Београдско Драмско
Позориште
Позориште на
Теразијама
Позориште на
Теразијама
изложба „Француска Гоја“
трибина
„Дискриминација –
ѕашто је прећуткујемо?“
„Велико чишћење
Србије“
„Мајстори банатског
сликарства од 18. до 20.
века“
Економска трибина
„Форензично
рачуноводство“
представа „Ми деца са
станице ЗОО“
филм „Тилва Рош“
Николе Лежаића
„Рекламијада“
комедија „Ово значи рат“
трибина
„Дискриминација –
ѕашто је прећуткујемо?“
излет
„Елинг“
„Лет изнад кукавичјег
гнезда“
трибина
„Дискриминација –
ѕашто је прећуткујемо?“
предавање „Буди кул и
без алкохола“
представа „Својта“
Економска трибина
„Форензично
рачуноводство“
представа „Само за твоје
уши“
посета
представа „Наша деца“
представа „Крчмарица
Мирандолина“
представа „Својта“
представа „Харолд и
Мод“
„Маратонци трче
почасни круг“
„Цигани лете у небо“
29.03.2012.
23.24.04.2012.
09.06.2012.
14.09.2011.
14.10.2011.
17.11.2011.
14.12.2011.
16.12.2011.
23.02.2012.
23.24.04.2012.
30.09.2011.
18.05.2012.
11.06.2012.
23.24.04.2012.
22.11.2011.
26.12.2011.
14.10.2011.
25.10.2011.
26.10.2011.
27.10.2011.
15.11.2011.
27.11.2011.
05.12.2011.
22.12.2011.
25.01.2012.
113
58.
2/3
Прва економска школа
59.
2/3
Прва економска школа
60.
2/3
Дом синдиката
61.
2/3
62.
63.
2/3
2/4
Прва економска школа,
Дан школе
УК“Вук Караџић“
Прва економска школа
64.
65.
2/4
2/4
Сајам књига
Прва економска школа
66.
2/4
Прва економска школа
67.
68.
2/4
2/4
Прва економска школа
Прва економска школа
69.
2/4
Прва економска школа
70.
2/5
71.
72.
2/5
2/5
Музеј примењене
уметности
Сајам књига
Музеј „Цептер“
73.
74.
75.
2/5
2/6
2/6
Музеј ЈНА
Сајам књига
позориште „Дадов“
76.
2/6
Прва економска школа
77.
2/6
Прва економска школа
78.
2/6
Прва економска школа
79.
2/6
Прва економска школа
80.
2/6
Дом синдиката
књижевно поподне са
Симом Поткоњаком
књижевно вече –
Далибор Дрекић
„Шешир професора
Косте Вујића“
представа „Савети за
лакши живот“
представа „10:2“
Економска трибина
„Форензично
рачуноводство“
посета
предавање „Буди кул и
без алкохола“
Економска трибина
„Криза евра и утицај на
Србију“
предавање дерматолога
Економска трибина
„Проблеми
неликвидности у малим и
средњим предузећима“
Економска трибина
„Макроекономија
свакодневног живота“
изложба „Венеција“
посета
„Уметност у Србији у
другој пол. 20.в. и
почетак новог
миленијума“
посета
посета
представа „Ми деца са
станице ЗОО“
Економска трибина
„Форензично
рачуноводство“
предавање „Буди кул и
без алкохола“
Економска трибина
„Криза евра и утицај на
Србију“
Економска трибина
„Проблеми
неликвидности у малим и
средњим предузећима“
„Шешир професора
Косте Вујића“
01.02.2012.
01.03.2012.
23.02.2012.
14.05.2012.
18.05.2012.
14.10.2011.
26.10.2011.
24.11.2011.
28.11.2011.
01.12.2011.
02.12.2011.
23.02.2012.
08.10.2011.
26.10.2011.
05.04.2012.
05.04.2012.
26.10.2011.
17.11.2011.
14.10.2011.
24.11.2011.
28.11.2011.
02.12.2011.
21.03.2012.
114
81.
2/6
Прва економска школа
82.
2/8
83.
2/8
Београдско Драмско
Позориште
Прва економска школа
84.
2/8
Дом синдиката
85.
86.
87.
2/8
2/8
2/8
88.
2/8
89.
2/8
90.
2/8
Сајам књига
Студентски град
Позориште „Бошко
Буха“
Позориште „Бошко
Буха“
Позориште на
Теразијама
Дом синдиката
91.
2/8
92.
93.
2/9
2/9
94.
2/9
95.
96.
3/1
3/1
97.
98.
99.
100.
3/1
3/1
3/2
3/2
101.
3/2
102.
103.
3/2
3/3
104.
105.
3/3
3/3
106.
3/3
Сајам књига
Београдско Драмско
Позориште
Прва економска школа
107.
3/3
Прва економска школа
Позориште на
Теразијама
Сајам књига
Позориште на
Теразијама
Позориште на
Теразијама
Сајам књига
Позориште на
Теразијама
Педагошки музеј
Калемегданска тврђава
Етнографски музеј
Дом синдиката
Економска трибина
„Макроекономија
свакодневног живота“
представа „Харолд и
Мод“
Економска трибина
„Форензично
рачуноводство“
представа „Само за твоје
уши“
посета
представа „Наша деца“
представа „Крчмарица
Мирандолина“
представа „Својте“
„Маратонци трче
почасни круг“
„Шешир професора
Косте Вујића“
мјузикл „Чикаго“
05.10.2011.
14.10.2011.
25.10.2011.
26.10.2011.
27.10.2011.
15.11.2011.
27.11.2011.
22.12.2011.
21.03.2012.
01.04.2012.
посета
„Маратонци трче
почасни круг“
„Цигани лете у небо“
24.01.2012.
посета
„Бриљантин“
26.10.2011.
02.11.2011.
посета
посета
посета
„Шешир професора
Косте Вујића“
04.05.2012.
05.06.2012.
22.09.2011.
06.10.2011.
Београдско Драмско
Позориште
Прва економска школа
23.02.2012.
26.10.2011.
22.12.2011.
19.11.2011.
клизање
Економска трибина
„Форензично
рачуноводство“
посета
представа „Свирај то
поново“
Економска трибина
„Криза евра – утицај на
Србију“
Економска трибина
„Проблеми
неликвидности у малим и
средњим предузећима“
30.12.2011.
14.10.2011.
26.10.2011.
19.11.2011.
28.11.2011.
02.12.2011.
115
108.
3/3
Прва економска школа
109.
3/3
Дечји културни центар
110.
3/3
Установа културе
Палилула
111.
112.
3/3
3/4
Економски факултет
позориште „Дадов“
113.
114.
3/4
3/4
Економски факултет
Дом синдиката
115.
3/4
биоскоп „Академија 28“
116.
3/4
117.
3/4
118.
3/5
Позориште „Бошко
Буха“
Позориште на
Теразијама
Дом Војске Србије
119.
3/5
Прва економска школа
120.
3/5
Прва економска школа
121.
122.
123.
124.
125.
3/5
3/5
3/5
3/5
3/6
Дом Војске Србије
Дом Војске Србије
Калемегданска тврђава
Дом Војске Србије
позориште „Дадов“
126.
3/7
Дом Војске Србије
127.
3/7
позориште „Дадов“
128.
3/8
Дом Војске Србије
129.
130.
3/8
3/8
галерија Улус
галерија
131.
3/8
галерија
132.
3/8
галерија
Економска трибина
„Како може зарадити
финансијска институција,
држава, фирма и
појединац“
филм „Тилва Рош“
Николе Лежаића
промоција Палилулске
олимпијаде културе ПОК 2012
„Рекламијада“
представа „Ми деца са
станице ЗОО“
„Рекламијада“
„Шешир професора
Косте Вујића“
„Жућко – легенда о
Радивоју Кораћу“
представа „Позоришне
илузије“
представа „Покретне
слике“
изложба „Колекција
Павла Бељанског“
Економска трибина
„Форензично
рачуноводство“
Економска трибина
„Проблеми
неликвидности у малим и
средњим предузећима“
изложба
изложба
посета
изложба
представа „Ми деца са
станице ЗОО“
изложба „Колекција
Павла Бељанског“
представа „Ми деца са
станице ЗОО“
„Мајстори банатског
сликарства од 18. до 20.
века“
изложба слика
изложба фотографија
„Португалија“
изложба „Легат Павла
Бељанског“ из Новог
Сада
изложба слика „Поетика
13.12.2011.
14.12.2011.
26.12.2011.
16.12.2011.
17.11.2011.
16.12.2011.
21.03.2012.
01.04.2012.
05.2012.
06.2012.
22.10.2011.
14.10.2011.
02.12.2011.
22.12.2011.
18.04.2012.
22.05.2012.
14.06.2012.
17.11.2011.
26.10.2011.
17.11.2011.
09.09.2011.
07.10.2011.
08.10.2011.
11.11.2011.
02.03.2012.
116
133.
3/8
галерија
134.
3/8
Дом Војске Србије
135.
3/9
Историјски музеј Србије
136.
137.
138.
139.
4/4
4/5
4/5
4/5
Сајам књига
Сајам књига
изложба САНУ
Кнез Михаилова
140.
4/5
Историјски музеј Србије
141.
142.
4/5
4/5
САНУ
РТС
143.
144.
145.
4/6
4/7
4/8
Сајам књига
Сајам књига
Сајам књига
и судбина 20. века“
изложба фотографија
„Београд од 1945. до
1955.“
изложба слика Саве
Шумановића
изложба поводом 70
година стрељања у
Крагујевцу
посета
посета
„Академски сликари“
упознавање
знаменитости у центру
града
изложба „Оружје у
Србији“
изложба
изложба „Цар
Константин и Медијана“
посета
посета
посета
09.03.2012.
15.06.2012.
28.10.2011.
26.10.2011.
26.10.2011.
15.11.2011.
13.12.2011.
28.02.2012.
28.02.2012.
27.03.2012.
26.10.2011.
26.10.2011.
26.10.2011.
3. Посете сајмовима
У организацији професора економске групе предмета ученици Школе су посетили
неколико сајамских манифестација на Београдском сајму.
Ред.бр. ШТА
1
Сајам књига
2
3
4
5
Сајам брендова
Сајам омладинског предузетништва
Сајам банкарства и осигурања
Сајам образовања
КО
библиотекарска
и
литарарна секција
млади економисти
ђачко предузетништво
млади економисти
већина матураната
4. Сарадња са Министарством просвете и спорта, Економским факултетом Београда,
Београдском банкарском академијом, Немачком организацијом за техничку сарадњу у
области образовања ГТЦ-ом, Заједницом школа, Привредним саветником, Савезом
рачуновођа и ревизора Србије, Педагошким друштвом Србије, средњим школама Републике
Србије и другим педагошким институцијама одвијала се континуирано, током године.
У току ове школске године наставници из целе Србије су у нашој Школи полагали
стручне испите ради стицања лиценце за рад. Наставници и ученици су начинили велики
напор да колегама олакшају ово полагање пред комисијом. Полагања су била из следећих
предмета: Српски језик и књижевност, Математика, Рачунарство и информатика, Савремена
пословна кореспонденција, Основи економије, Пословна економија, Банкарско пословање,
Историја.
У следећој табели проказано је: број часова, предмети и наставници на чијим часовима
су кандидати полагали испите:
117
ред.
месец
бр.
2011/12
1. децембар
2. фебруар
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. март
11.
12.
13. Мај
14.
15.
предмет
Статистика
Математика
Математика
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Основи економије
Основи економије
Основи економије
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Пословна економија
Пословна економија
Пословна економија
Збирна табела:
ред. бр.
1.
Енглески језик
2.
Математика
3.
Основи економије
4.
Пословна економија
5.
Статистика
Укупно
предмет
предметни наставник
Вељановић Морача мр
Вукица
Ристивојевић Ирена
Шановић Драган
Поповић Катарина
Недељковић Оливера
Миладиновић Данијела
Радоичић Драгослава
Марковић Тамара
Тапушковић Јасна
Поповић Катарина
Недељковић Оливера
Миладиновић Данијела
Марковић Тамара
Поповић Небојша
Ратков Весна
бр. час.
6
3
5
4
4
3
9
3
4
2
2
1
1
1
2
бр. час.
16
8
16
4
6
50
5. Коришћење простора Школе за различите потребе школства у Београду
С обзиром на чињеницу да Школа има веома атрактиван простор (пре свега Свечану
салу и Амфитеатар) у њој су се ове године одржали различити семинари, обуке, предавања,
трибине и слично:
¾ четврта конференција директора поводом пројекта „Партнерство н@ делу“
¾ Скупштина Заједнице
¾ Скупштина Друштва директора школа Србије
¾ Састанци УО Заједнице
¾ Стручни семинари
¾ Састанци Секције стручних сарадника педагога и психолога (сваки други уторак у месецу)
¾ Састанак директора Старог града
¾ Многе друге активности у вези образовања у Србији.
7.2 ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА
На почетку другог полугодишта школске 2010/11.године, поштујући Правилник о
екскурзијама, почеле су припреме за извођење екскурзије у школској 2011/12.години.
Комисије састављене од по три одељењске старешине сваког разреда, које је именовао
118
Директор Школе, су предложиле план и програм екскурзија, који је усвојен на
Наставничком Већу и Савету родитеља. Затим је расписан конкурс према Правилнику за
спровођење екскурзија. Формирана је комисија коју су чинили професори и родитељи.
Изабране су наповољније понуде за будући други, трећи и четврти разред што је Школски
одбор и верификовао.
Ред.
број
1
2
3
4
Разред
Дестинација
Број наставних дана
I
Београд-Суботица
три
II
Београд-Братислава-Праг-Беч
пет
III
IV
Детаљан извештај о обављеним екскурзијама је усвојен на седници Наставничког већа,
Савету родитеља и на Школском одбору.
Стручни излет eколошке секције првог разреда Прве економске школе није
реализован због промене професора екологије.
Екскурзија другог разреда изведена је у аранжману туристичке агенције „Омнитурс“
из Београда (од 15. 09. - 17. 09. 2011. год.). На екскурзију је ишло 160 ученика, 10 професора,
лекар и представник агенције. Превоз је обављен високоподним туристичким аутобусима
превозника Ласта. Смештај је био у хотелу „Патриа“**** у двокреветним и трокреветним
собама на бази два полупансиона. Хигијена и храна у хотелу су били на високом нивоу.
План и програм екскурзије су у потпуности испуњени. Ученици су посетили: Манастир
Ковиљ, Сремске Карловце (Карловачка гимназија, црква и ризница Патријаршије), Суботица
(центар града и Градска кућа), Палић (Зоо-врт, Палићко језеро), Сомбор (Жупанијски дом и
Галерија Милана Коњовића, центар града), Нови Сад (центар града и Петроварадин), Идвор
(Музеј и родна кућа Михајла Пупина).
У току екскурзије било је мањих проблема (заглављивање у лифту и пад мобилног
телефона у језеро) који су успешно и брзо решени интервенцијом вође пута и одељењских
старешина. Дискотека је била у склопу хотела, али ни по величини ни по квалитету није
одговарала овако великој групи. Није имала потребну вентилацију. Особље дискотеке је
поштовало одлуку професора о забрани служења алкохола. Сарадња са представницима
агенције је била коректна. Одељењске старешине су се о свему договарале и заједнички
доносиле одлуке и веома добро бринуле о својим одељењима. Ученици су се пристојно
понашали. Вођа пута испред школе је била мр Драгица Живковић.
Екскурзија трећег разреда изведена је у аранжману туристичке агенције «VICTORY
TRAVEL» из Београда са пет аутобуса превозника OVEOLIA TRANSPORT (од 12. 09. - 16.
09. 2011. год.). На екскурзију је ишло 232 ученика и 10 професора. Сваки аутобус је имао
свог водича, по два возача, а лекар је био задужен за целу групу. На екскурзију је ишао и
представник агенције.
Програм екскурзије је обухватио релацију Београд–Братислава-Праг–Беч–Београд. На
екскурзију се кренуло у 5 часова испред Сава Центра. Прва дестинација је била Братислава,
где су ђаци обишли град са својим водичима према предвиђеном плану, а потом је
настављен пут ка Прагу. У Праг се стигло у вечерњим часовима у хотел „Топ“. У хотелу је
дошло до неспоразума између Агенције и хотелске службе, а на штету ђака. У трокреветним
собама су била два регуларна кревета и трећи помоћни лежај. Последња група (одељења 3/8
и 3/9) су чекала пар сати да буду распоређени по својим собама. На интервенцију
представника Агенције већина кревета је замењена, али не сви. Даљи боравак у прагу је
протекао по плану. Изведена је и вожња бродом на Влтави. Реализоване су и две посете
119
дискотеци. У Бечу су панорамско разгледали град. За разгледање са водичима, Агенција је
ангажовала локалног водича за групу која је имала неусаглашеност са водичем.
Аутобус где су била одељења 3/8 и 3/9 је имао саобраћајну незгоду, тако да су са
закашњењем стигли у хотел, те су имали измену термина за обилазак Пратера и повратак.
Последњег дана, по планираном обиласку дворца Шенбурн и слободног времена, око 14
часова се кренуло за Београд. Групе су у Београд стигле у термину од 23:30 до 00:30 часова.
Током извођења екскурзије било је лекарских интервенција, а за време одсутности
ђака у хотелу „Топ“ се догодила крађа новца у собама одељења 3/2 и 3/6, и извршен је увиђај
полиције. Дошло је и до мањих несугласица између водича и ђака у одељењима 3/5 и 3/6.
Представник Агенције је настојао да реши сваки проблем, а вођа пута је у сваком моменту
имала информације о кретању свих група. Вођа пута испред школе је била Мирослава
Грујић.
Матурска екскурзија није реализована због недовољног броја заинтересованих
ученика.
120
8. Рад са приправницима
Приправницима се поклања велика пажња, посебно с обзиром на чињеницу да се
колектив подмлађује. Поред рада ментора са приправницима, овој групацији професора
пажњу поклањају директор, педагог, психолог, секретар Школе и помоћник директора (како
у припреми дела професорског испита, тако и у непосредном саветовању). Директор Школе
је у сарадњи са педагошко – психолошком службом и помоћником директора, одржао
заједнички састанак са свим менторима и приправницима. На том састанку су и ментори и
приправници добили упутства за рад, материјал, објашњења за вођење документације о
раду, и сву професионалну подршку у овом захтевном послу. Обавезе и приправника и
ментора су дефинисане и подигнуте на још виши ниво.
У следећој табели је приказан списак приправника за шк. 2011/12.г.
Р.бр. приправник ментор
1
Вурдеља
Дејан
Прошић
Душанка
Жмавц
Гордана
Живковић
мр Драгица
Златков
Цветковић
Марина
Павловић
Пушица
Ива
Цветковић
Данијела
Грујић
Мирослава
6
Илић Дуња
7
Кузманов
Јована
8
Петровић
Ана
Анђелковић
Каја
из Правно
пословне
школе
Грујић
Мирослава
9
Урошевић
Биљана
Баљак
Бранка
Марић
Љиљана
Ракочевић
Борислав
Јовановић
Драгана
ментор из
О.Ш.
Вучуровић
Слађана
Радоичић
Драгослава
Поповић
Катарина
Тунић
Гордана
2
3
4
5
10
11
12
13
Грујић
Мирослава
Павловић
Мира
предмет
математика
положио пријављен стекао
на нивоу у МПС
лиценцу
школе
да
да
да
монетарна
економија и
банкарство
савремена
пословна
кореспонденција
савремена
пословна
кореспонденција
пословна
економија
да
да
да
да
да
не
да
да
не
да
да
не
грађанско
васпитање
грађанско
васпитање
да
да
не
да
да
не
савремена
пословна
кореспонденција
екологија
(1.10.2011. -)
рачуноводство
да
да
не
да
да
не
да
да
не
банкарско
пословање
немачки језик
да
да
не
да
да
не
пословна
информатика
не
не
не
121
14
15
16
17
Милетић
Горан
Радоњић
Катарина
Мировић
Драгана
Жмавц
Гордана
Радовановић
Марина
Пијановић
Надежда
Дубовина
Младен
Пијановић
Надежда
(28.10.2011.-)
математика
(1.9.2011. -)
енглески језик
(17.4.-30.6.2012.)
рачуноводство
(2.9.2011.10.4.2012.)
рачуноводство
(28.10.2011.30.12.2012.)
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Из претходне табеле се види да су два приправника положила испит за лиценцу у
целости а десет приправника део испита за лиценцу у Школи. Пет наставника је још увек у
процесу припреме за полагање. Детаљни документовани подаци налазе се у секретаријату
Школе.
122
9. РАД ДИРЕКТОРА, ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА И
СТРУЧНИХ САРАДНИКА
9.1 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА
У току школске 2011/12. године рад директора Школе био је усмерен на:
„ Планирање и програмирање рада школе
„ Реализацију и праћење целокупне активности која је дефинисана Годишњим планом
рада школе
„ Организовање и активно учествовање у раду стручних органа школе (Педагошки
колегијум, Наставничко веће, стручна већа)
„ Организовање и активно учествовање у раду Школског одбора и Савета родитеља
„ Информисање радника и ученика школе
„ Педгагошко инструктивни рад са професорима
„ Организацију и рализацију полагања стручних испита на нивоу Школе
„ Аналаза успеха ученика и мере за побољшање истог
„ Активно учешће у раду и организацији рада свих осталих виталних сегмената рада
школе
(педагошко-психолошка
служба,
библиотека
школе,
секретаријат,
рачуноводство, помоћни радници школе).
Све активности су реализоване на нивоу одличне конструктивне сарадње са запосленима
Школе. Све наведене активности су документоване.
Поред наведених редовних послова, велики број активности је усмерен ка:
1. обезбеђивању бољих услова за рад
2. подстицању вишег нивоа квалитета наставе
3. квалитетнијој сарадњи са ученицима и родитељима
4. учествовању у реформском процесу средњег стручног образовања
5. успостављању квалитетне сарадње са екстерним окружењем
6. маркетингу Школе - промотивне активности
7. рад у Заједници економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељскотуристичких школа Србије, у функцији Председника Управног одбора
8. рад у Друштву директора школа Србије
9. рад у тимовима МПНТР
10. рад у тимовима ЗУОВ-а
11. текућим активностима
123
ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА И СВИХ АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ
У току школске 2011/12. године остварено је следеће:
1. Организован је рад школе:
• Подела предмета на наставнике.
• Подела задужења ваннаставних и других активности на наставнике и стручне
службе.
• Веће Савремене пословне кореспонденције и Пословне информатике је на молбу
чланова подељено на два већа, због ефикаснијег рада. Тако да сада у школи постоји
9 стручних већа.
• Извршен је избор председника и помоћника председника већа.
• Урађени су годишњи планови за сваки предмет и све активности школе.
2. Програм образовања и васпитања и свих активности школе усвојен је 8. септембра 2011.
на седници Школског одбора и налазе се у Годишњем плану рада школе.
3. На истој седници је усвојен и Извештај о раду школе и Извештај о раду директора школе
за школску 2010/11.
Почетак школске године школа је дочекала у радовима на замени спољне столарије и
рестаурацији фасаде. Тако да се настава од 1. до 28. септембра одвијала у три смене и
часови су били скраћени на 30 минута. О свему овоме је обавештена Школска управа и
МПН.
4. Извршена је прерасподела дана у недељи ради подједнаке заступљености у току школске
године.
5. Екскурзије ученика обављене су по плану рада, и то:
• други разред, путни правац Суботица у периоду од 15. до 17.09.2011.
• трећи разред, путни правац Праг-Беч у периоду од 12. до 16.09.2011.
• четврти разред, није ишао на екскурзију због недовољног броја пријављених
ученика
Све планиране наставне суботе, због одласка ученика на екскурзију, одрађене су по плану
рада и то 08.10., 22.10., 12.11., 26.11. и 17.12.2011. године.
6. Због временских неприлика, проглашене је ванредне ситуације. Настава је обустављена по
налогу Министра просвете од 6. до 17. фебруара 2012. године.
Направљен је план надокнаде. Школска година је продужена за недељу дана а остали дани
су надокнађени наставним суботама (03.03., 24.03., 21.04., 12.05.).
7. Дан школе је био радни дан за ученике и запослене. Надокнада је обављена у субоду
26.05.2012. године.
8. Одржана су следећа такмичења за ученике на нивоу школе:
Р.б. ПРЕДМЕТ
РАЗРЕД
1.
Рачуноводство (меморијално
други
такмичење „Стана Шипчић-Ћана“)
2.
Ликовне и књижевне саставе сви
поводом школске славе Свети Сава
ДАТУМ
07.10.2011.
децембар и јануар
2011.
124
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Српски језик и језичка култура
Основи економије
Пословна економија
Рецитовање
Пословна информатика
Рачуноводство
Математика
Савремена пословна коресподенција
Основи економије (меморијално
такмичење „Драгана Богдановић“)
Рачуноводство
Стони тенис (поводом дана школе)
сви
четврти
четврти
сви
четврти
четврти
сви
први и други
други
23.02.2012.
29.02.2012.
02.03.2012.
07.03.2012.
07.03.2012.
29.03.2012.
02.04.2012.
04.04.2012.
04.05.2012.
трећи
сву
04.05.2012.
април и мај 2012.
Ученици и наставници су учествовали и на бројним спортским такмичењима,
општинског и градског нивоа и постигли одличне резултате.
Такође су учествовали и на општинским и градским такмичењима из српског језика и
језичке културе, рецитовања, историје, немачког језика и рачуноводства.
Детаљнији опис и резултати са ових такмичења се налазе у Извештају о раду школе за
ову школску годину у оквиру извештаја стручних већа.
Матуранти су учествовали на следећим републичким такмичењима:
Р.б. ПРЕДМЕТ
Домаћин
ДАТУМ
РЕЗУЛТАТ
1.
Пословна информатика
Ниш
23.03.2012.
7.
2.
Основи економије
Аранђеловац
23.03.2012.
7.
3.
Пословна економија
Панчево
30.03.2012.
5.
4.
Рачуноводство
Врање
21.04.2012.
7.
5.
Немачки језик
Београд
21.04.2012.
без пласмана
6.
Шах
Београд
27.04.2012.
14.
7.
Математика
Шабац
05.05.2012.
8.
8.
Историја
Краљево
12.05.2012.
1.
Организоване су хуманитарне акције ученика и запослених:
o Прикупљени су уџбеници за ученике из школе у Раномлугу на Косову (01.09. до
10.10.2011.)
o Акције добровољног давања крви (01.11.2011. и 04.04.2012.)
o Акција секције Црвеног крста за децу без родитељског старања (децембар и
јануар)
o Акција Ученичког парламента за децу са Косова-манастир Бањска (децембар)
o Хуманитарна акција за Тамару Арсовић, ученицу Друге економске школе (јун
2012.)
Организоване су и остале акције за ученике:
1. „Буди кул и без алкохола“ - Студенска унија медицинара (22.-24.11.)
2. „Знањем до посла“ - Каријерно вођење ученика 4-тог разреда (24.-29.11.)
3. „Да се никад не заборави-Холокауст-да се никад не понови“ – јавни час (30.11.)
4. Едукација и лечење акни – медицина рада Стари град (29.11.-06.12.)
5. Посета Високој струковној школи за предузетништво (24.01.2012.)
6. Представљање часописа и годишњака наше школе Министру и представницима
МПН (24. и 25.01. 2012.)
7. Књижевно поподне са Симом Поткоњаком (01.02.2012.)
8. Књижевно вече са Далибором Дрекићем (01.03.2012.)
125
9. Књижевно поподне са Владиславом Радаком (02.04.2012.)
10. Предавања Aseec-а (економски факултет) за ученике (18.04.2012.)
11. Предавања Aseec-а (ББА) за ученике (23.04.2012.)
12. Прослава матураната у дворишту (31.05.2012.)
9. Обављени систематски прегледи ученика свих разреда.
10. Обављени су стоматолошки прегледи ученика свих разреда.
11. Ове школске године је одржан избор за директора школе на седницама Наставничког већа
и Школског одбора.
12. У циљу боље сарадње са социјалним партнерима одржане су петнаест економских
трибина. Предавачи су били професори са факултета из подручја рада економије.
Трибинама су присуствовали ученици и професори.
Учешће професора се верификује са 1 сатом стручног усавршавања.
Све активности су реализоване на нивоу одличне конструктивне сарадње са запосленима
Школе. Све наведене активности су документоване.
ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА, САМОВРЕДНОВАЊЕ, ОСТВАРИВАЊЕ
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА И УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ
РАДА
1. Организовање и активно учествовање у раду стручних органа школе (Педагошки
колегијум, Наставничко веће, стручна већа, одељењска већа). Сви састанци одржани
по Плану рада школе и документовани.
2. Координиран је рад одељењских старешина - термини отворених врата и начин
сарадње са родитељима, поступак правдања изостанака и сл.
3. Одређени су термини допунске и додатне наставе по предметима и наставницима.
4. Информисање радника и ученика школе - обављано је стално и континуирано. Вршено
путем огласне табле, сајта школе, писаним и усменим упутствима на састанцима
Педагошког колегијума, Наставничког већа, стручних и одељењских већа.
5. Педагошко инструктивни рад са наставницима се обављао у свакодневном контакту и
раду са наставницима, као и преко педагошко-психолошке службе и помоћника
директора. Направљен је план посета часовима за ову школску годину.
Посетио сам часове следећих наставника: Баљак Бранке (14.11.), Марић Љиљане
(29.11.), Ракочевић Борислава (08.03.), Милетић Горана (14.03.), Јовановић Драгане
(15.03.) и Жмавц Гордане (05.04.).
Такође сам присуствовао родитељском састанку Микашиновић Оливере (одељење 3-2)
и Ђукић Далиборке (одељење 3-9).
6. На нивоу Школе полагале су стручни испит Баљак Бранка (14.11.2011.), Марић
Љиљана (29.11.2011.) и Ракочевић Борислав (08.03.2012.). Кандидати су успешно
положили и пријављени су за испит за лиценцу у МПН.
7. Организација и рализација полагања стручних испита на нивоу Министарства просвете
и науке. Реализовани су испити за лиценцу из статистике, економских премета,
енглеског језика, историје и математике.
126
8. Координиран је рад наставника по већима на уједначености оцењивања ученика и
корелацији сродних предмета.
9. Припрема за блок наставу ученика је урађена и сви ученици су смештени код
социјалних партнера и банака.
10. Реализиција плана стручног усавршавања за школску 2011/12. годину је због
финансијске немогућности била делимична, и наставници су похађали само бесплатне
семинаре, присуствовали економским трибина или семинарима који су реализовани у
просторијама школе.
Бесплатне семинаре су нам је омогућиле организације:
• ГИЗ,
• ОXFORD,
• THE ENGLISH BOOK,
• НОВИ ЛОГОС,
• НБС,
• АКАДЕМИЈА ЗА БАНКАРСТВО И ФИНАНСИЈЕ,
• ПЕДАГОШКО ДРУШТВО,
• УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ,
• УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН,
• наше колеге Кнежевић Сандра, Невенка Драшковић и мр Вукица Вељановић
Морача.
План стручног усавршавања професора, по већима и појединачно, направљен је у јулу
месецу за 2012/13. годину. План је предат градском секретаријату за образовање на
финансијско разматрање.
Усавршавање директора се остварено кроз:
a. конференцију партнерства српских и немачких директора у Београду (17. и
18.10.2011.),
b. радионице ЗЗУОВ за израду стандарда из предмета математика (током школске
године),
c. члан тима „Коалиција против насиља у школама“ (током школске године),
d. рад у Заједници у функцији Председника УО Заједнице (током школске године)
e. рад у Друштву директора школа Србије у (током школске године)
11. Угледни часови наставника су према Годишњем плану рада предвиђени у другом
полугодишту. Сви планирани часови су реализовани.
12. Одржано је 15 економских трибина где су предавачи били професори факултета. Тим
путем смо остварили и контакте и сарадњу са високошколским установама на
обострано задовољство и корист.
13. У просторијама школе су одржане следеће активности:
• посета делегације шведских директора (20.09.),
• економска трибина - Просветни преглед (14.10.),
• конференција српско-немачких директора – (17. и 18. 10.),
• акција добровољног давања крви (01.11.),
• каријерно вођење - универзитет Сингидунум (24. до 29.11.),
• економска трибина – универзитет Сингидунум (28.11.),
127
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
јавни час – Јеврејско- српско друштво (30.11.),
економска трибина – Економски факултет (02.12.),
семинар наставника енглеског језика – Oxford (02.12.),
друга скупштина Друштва директора школа Србије (07.12.),
економска трибина – факултет ББА (13.12.),
састанак Друштва педагога и психолога (13.12.),
Прва Скупштина Заједнице (16.12.),
Трибина - Предлог закона о средњем образовању – Форум синдикат (28.12.),
семинар наставника енглеског језика – The English Book (09.-14.01.),
економска трибина – универзитет Метрополитан(24.01.),
књижевно поподне (01.02.),
Седница УО Заједнице (20.02.),
економска трибина – факултет ФЕФА (23.02.),
економска трибина – универзитет Мегатренд (24.02.),
семинар за наставнике српског језика – Нови логос (25.02.),
књижевно вече (01.03.),
економска трибина – ИЦТ (05.03.),
економска трибина – факултет Европски универзитет (09.03.),
семинар за наставнике српског језика – Нови логос (10.03.),
економска трибина – факултет Футура (13.03.),
градско такмичење из страних језика (17.03.),
економска трибина – ВСШП (19.03.),
економска трибина – ИТС (23.03.),
економска трибина – факултет МБС (30.03.),
књижевно поподне (02.04.),
акција добровољног давања крви (04.04.),
економска трибина – (25.04.),
економска трибина – (04.05.),
парламентарни избори (05.05.),
председнички избори (20.05.),
додела награда ученику генерације, ученицима одељења и „Вуковцима“ (20.06.).
14. У децембру је извршен попис имовине школе и новчаних средстава од стране
именованих пописних комисија. У фебруару 2012. Школски одбор је усвојио попис
имовине и новчаних средстава. Усвојен је и финсијски извештај за 2011. годину.
У марту су изабране агенције које ће реализовати екскурзију 2012/13. године за други
и трећи разред. Четврти разред не иде на екскурзију због малог броја заинтересованих.
ОСТВАРИВАЊЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ
Развојни план установе се огледа кроз стварање услова за:
1. Рестаурацију фасаде школе и замену спољашње столарије која је почела 06.07.2011. и
завршена 20.11.2011.
Поред ових радова реализивани су и додатни радови, као што су:
• громобран,
• ограде на баштицама,
• декоративно осветљење фасаде зграде,
• адаптација плафона у амфитеатру,
128
• додатна рестаурација спољње фасаде амфитеатра,
• адаптација патоса у будућој теретани и будућем санитарном чвору у сутерену,
• преградни зид у ходнику сутерена школе.
2. Адаптацију постојећих просторија и промену њихове намене (нови кабинети за
статистику и рачуноводство и стране језике, теретана и санитарни чвор), као и замена
канцеларијског намештаја и адаптација библиотеке и читаонице је планирана за 2012.
годину није још увек реализована.
Захтев за новчана средства за ове послове предат је општини Стари град.
3. Ради побољшања безбедности ученика и запослених, уграђене су камере у свим
ходницима и у неким кабинетима школе. Укупно је додато 16 камера и очекује се
уградња још 3 камере. Камере су повезане са станицом милиције „Стари град“. Овај
пројекат је финансирала општина Стари град.
4. Повећању броја ванредних ученика (уписано 15 кандидата у школску 2011/12.).
5. Сарадњу са домом здравља „Стари град“ на здравственој заштити ученика.
6. Сарадњу са станицом милиције Стари град на безбедности ученика и запослених.
7. Сарадњу са другим институцијама са истим циљем, образовање ученика, а у сврху
побољшања материјалног стања школе и запослених (Национална служба за
запошљавање, ГИЗ, удружења, факултети и сл.).
8. Активно учешће у реформском процесу средњег образовања.
9. Активно учешће у раду Заједнице у улози председника УО.
10. Пројекат ЕКОНОМИЈАДА је одржан четврти пут. Домаћин је била Економска школа
из Бања Луке у периоду од 20. до 22. априла 2012. године. Нашу школу су
представљала 3 ученика трећег разреда, професор Марина Радовановић, помоћник
директора мр Маријана Живковић и директор школе.
Поред основне идеје Економијаде, упознавање са другим обичајима, навикама и
културама, упознавања са регионалном историјом и природним лепотама, одржан је и
квиз знања. Наши ученици су освојили четврто место.
11. Пројекат ПАРТНЕРСТВО НА ДЕЛУ (сарадња са другим школама Европе) који је
почео реализацију у децембру 2010. године када је наша школа изабрана на конкурсу.
Направљен је план реализације пројекта, могући термини, број учесника. Јавним
конкурсом изабрани су ученици који ће путовати у Улм. Одлазак за Улм је био
планиран у октобру 2011. године, али није реализован.
Реализација овог пројекта је суспендована до даљњег.
Разлог је немогућност да се исплати накнада професорима учесницима пројекта
мр Вељановић Морачи Вукици и Јамандиловић Цветану за боравак у Немачкој.
Наиме, у конкурсу пројекта није предвиђена никаква надокнада за професоре сем
плаћеног превоза, тако да овај накнадни захтев професора нисам био у
могућности да испуним. Иначе је са партнерском школом био договор да
смештај и храна за професоре буду на бази реципроцитета.
Директор партнерске школе господин Siegfried Groß из Улма је био наш гост на
конференцији у октобру месецу и на састанку смо се договорили о суспендовању
пројекта.
Пројекат је коначно реализован од 25. до 31. марта 2012. године. У посету
школи у Улму су била 14 ученика трећег разреда и три професора Ћорић
Биљана, Милићевић Виолета и Марић Љиљана. Извештај са посете је
документован у архиви школе и прослеђен партнерској школи, ГИЗ-у и
Европском покрету.
Финансирање превоза је регулисао ГИЗ. Европски покрет је платио осигурање за
ученике и наставнике и за три ученике издвојио по 200 долара за џепарац.
Ученици су били смештени код ученика у Улму а хотелски смештај професорима
је обезбедила партнерска школа.
Узвратна посета је планирана у новембру 2012. године.
129
12. У току је редизајнирање сајта школе www.prvaekonomska.edu.rs .
Сајт школе се редовно и благовремено ажурира од стране директора школе.
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА УТВРЂЕНИХ ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
Сва средства редовна и ванредна, користе се наменски, по утврђеном финансијском
плану. Намењена су побољшању услова рада, а самим тим и стварању позитивне атмосфере у
школи међу запосленим и ученицима.
Већа улагања у предходном периоду су:
рестаурација фасаде и замена спољне столарије школе - 06.07. до 20. 11.2011. године.
Поклон пакети за Нову годину за децу запослених (сопствена средства школе) децембар 2011.
• штампање деветог броја школског часописа „Трезор“ (донација родитеља) - децембар
2011.
• Поклон златници за запослене који су се у предходном периоду истакли својим радом
и залагањем - децембар 2011.
• дизајнирање и израда диплома и признања за награде ученицима и запосленима
(донација Виктори травел-а) - јануар 2012.
• Поклон за запослене поводом 8. марта (донација Виктори травел-а) - март 2012.
• Трошкови за свечану академију поводом прославе школске славе Свети Сава (27.01.) и
прославе Дана школе (14.05.) (донације Oxford-a и Новог логоса) - јануар 2012.
• Пројекат „Партнерство на делу“ и пут у Улм (донација ГИЗ-а и Европског покрета) –
март 2012.
• штампање четвртог броја Годишњака 2011/12. за матуранте (донације факултета).
Публикација коју матуранти бесплатно добијају за успомену на школу - мај 2012.
• уградња 16 камера видео надзора (Општина Стари град) – јул 2012.
•
•
Сарадња са другим институцијама нам је омогућила да неке од будућих трошкова
безболније поднесемо, као што су:
1. Фирма АРТ-ИВАЛ донирала је простор и приредбу у хотелу Хајат за Нову годину
за децу запослених - децембар 2011.
2. Трошкови за свечану академију поводом прославе школске славе Свети Сава
(27.01.) и прославе Дана школе (14.05.), сносиће: Удружење „Идеа“, пекара „Мона“
и ресторан „Орао“.
3. Трошкове за свечану вечеру за запослене (28.01.) у ресторану „Двориште“ сносио
је Thе English Book (90.000,00 динара).
4. Од Гранд турса је добијен бесплатни четвородневни излет у Грчку за Председника
синдиката школе у фебруару месецу. Бранко Милошевић је то право пренео на
Весну Деспотовић.
САРАДЊА СА ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА
Постоји и реализује се сарадња са следећим институцијама:
1.
2.
3.
4.
Локална самоуправа - општина Стари град
Канцеларија за младе Стари град
Станица милиције Стари град
Градски секретаријат за образовање
130
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Дом здравља „Стари град“
НБС
Национална служба за запошљавање
Заједница школа
ГИЗ
Економски факултет у Београду
Математички факултет у Београду
ББА
ФЕФА
Сингидунум
Мегатренд
Про кредит банка
Интеза банка
ОТП банка
Удружење Бајком
Удружење Идеа
The English Book
Oxford
АРТ-ИВАЛ
Агенција за јавне набавке
Друштво психолога и педагога Србије
Друштво школских библиотекара
Школе на општини Стари град и др.
Сарадња се одвија на следећим пољима: финансијским, стручним, образовним, безбедносним,
здравственим, културним итд.
ОРГАНИЗАЦИЈА И ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ УВИД У ПРАЋЕЊУ
КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ И
МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА И
СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Организацију сам вршио на састанцима:
• наставничког већа (12 седнице),
• педагошког колегијума (8 седнице),
• одељењских старешина свих разреда,
• одељењског већа и
• тимовима
9
9
9
9
Педагошки надзор сам вршио на следећи начин:
редовном контролом педагашке документације помоћу извештаја помоћника директора,
наставника, стручних сарадника и председника већа (усмених и писмених),
посета часа је била код наставника Баљак Бранке, Марић Љиљане, Ракочевић Борислава,
Милетић Горана и Жмавц Гордане што је и документовано у дневнику рада, као и посете
код појединих наставника из разлога спречавања конфликта или решавања текућих
проблема,
присуствовању родитељским састанцима Микашиновић Оливере (3-2) и Ђукић Далиборке
(3-9),
помоћу анализа успеха ученика на класификационим периодима и мере за побољшање
истих.
131
Ове послове сам обављао уз сарадњу и помоћ помоћника директора, председника већа и
стручних служби.
Предузете мере:
• побољшање организације рада, ради боље ефикасности,
• саветодавни рад,
• подстицање вишег нивоа квалитета наставе,
• обезбеђење бољих услова за рад,
• стручно усавршавање наставника на семинарима и
• друге активности.
ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА И СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЗА СТИЦАЊЕ ЗВАЊА НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
У јануару 2011. обавестио сам Школску управу и Синдикат школе о потребама за пријем
нових наставника. Добио сам одобрење школске управе за расписивање конкурса.
Примљени су следећи радници на недређено време Милетић Горан (математика) и
Марјановић Лела (економска географија). На одређено време су примљени Марић Љиљана
(рачуноводство), Драган Јовановић (пословна информатика) и Бранка Баљак (група
економских предмета).
Школски одбор је дао позитивно мишљење на избор свих кандидата.
У школи сам организовао рад приправник-ментор уз стручну подршку психолошкопедагошке службе, а за менторе одређујем искусне и цењене наставнике.
Наставници који су завршили приправнички стаж и пријављени код службе
Министарства просвете за полагање лиценце су: Баљак Бранка, Марић Љиљана и Ракочевић
Борислав.
Наставници који нису завршили приправнички стаж ове школске године су:
Милетић Горан (математика) и Јовановић Драгана (пословна информатика).
Ментори ме редовно извештавају о раду приправника. Извештавање је усмено, а на крају
менторског рада писмено у облику извештаја.
ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ПОВРЕДЕ ЗАБРАНА ИЗ ЧЛАНА 44. ДО
46. ЗАКОНА И НЕДОЛИЧНОГ ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНОГ И ЊЕГОВОГ
НЕГАТИВНОГ УТИЦАЈА НА УЧЕНИКЕ
Конституисан је тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања
и утврђен је протокол који регулише рад тог тима.
Тим је активиран у случају сукоба ученика Јовановића Марка и Симовић Луке из
одељења 3-9. За Јовановића, због постављања шовинистичког клипа на YOUTUBE сајту, где
је вређао свог друга из одељења а за Симовића због физичког насртаја и повређивања. Догађај
се десио пред сам крај школске године, тако да тим није имао довољно времена за деловање.
Поводом горе наведеног, Тим и одељењско веће 3-9 је имало састанак 30.08.2012. и
превентивно донео одлуку да ученици који су били у сукобу, буду размештени у друга
одељења у наредној школској години. Такође, донета је одлука да тим крене са радом са
ученицима и родитељима од првог дана школске године.
132
ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ РАДИ ИЗВРШАВАЊА НАЛОГА ПРОСВЕТНОГ
ИНСПЕКТОРА И ПРОСВЕТНОГ САВЕТНИКА, КАО И ДРУГИХ
ИНСПЕКЦИЈСКИХ СЛУЖБИ
Ред.
бр.
1.
Врста прегледа
Датум
Наложена мера
Управна инспекција –
пријава запосленог
Зорице Деспотовић
Комунална инспекција –
редовна контрола
Просветна инспекција –
редован контрола
Комунална инспекција –
редовна контрола
Комунална инспекција –
ванредна контрола
16.09.2011.
нема
18.10.2011.
нема
28.10.2011.
нема
14.11.2011.
нема
18.11.2011.
6.
Санитарни надзор –
ванредна контрола
24.02.2012.
7.
Просветна инспекција –
представка кандидата по
конкурсу за запошљавање
06.04.2012.
Поправити 2 оштећена олука и уклонити
графите са бетонског дела ограде око школског
дворишта.
Мера је извршена, с тим што наглашавам да су
извођачи добили продужење рока радова до 20.
новембра 2011., тако да је мера била непотребна
јер су радови били у току.
упутства за противепидемијске мере поводом
појаве жутице
нема
8.
Повереник грађана –
пријава запосленог
Зорице Деспотовић
Повереник грађана –
службена дужност
Просветна инспекција –
службена пријава школе
10.04.2012.
нема
08.05.2012.
28.06.2012.
Упозорење на члан 48. Закона о заштити
података о личности
нема
11.
Просветна инспекција –
представка родитеља
Драгана Јовановића
12.07.2012.
нема
12.
Просветна инспекција –
08.08.2012
нема
28.08.2012.
нема
28.08.2012.
у току
31.08.2012.
нема
2.
3.
4.
5.
9.
10.
представке родитеља
Драгана Јовановића
13.
14.
15.
Управна инспекција –
пријава запосленог
Зорице Деспотовић
Повереник грађана –
пријава запосленог
Зорице Деспотовић
Комунална инспекција –
редовна контрола
Школски одбор и Наставничко веће се редовно и ажурно обавештавају о извршеним
инспекцијским прегледима и донетим мерама, као и извршавању донетих мера.
133
БЛАГОВРЕМЕНОСТ И ТАЧНОСТ УНОСА И ОДРЖАВАЊА АЖУРНОСТИ БАЗЕ
ПОДАТАКА О УСТАНОВИ У ОКВИРУ ЈЕДИНСТВЕНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА ПРОСВЕТЕ
За унос и ажурност података о установи у ЕИС-у задужен је административни радник и
одељењске старешине. Ажурирање базе ЕИС-а је до даљњег суспендовано на основу дописа
МПН због промене и увођења нове базе података.
Постоје интерне базе података у школи које се ажурирају редовно или по потреби.
БЛАГОВРЕМЕНОСТ ОБЈАВЉИВАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ,
УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА, СТРУЧНИХ ОРГАНА И
ОРГАНА УПРАВЉАЊА О СВИМ ПИТАЊИМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАД
УСТАНОВЕ И ОВИХ ОРГАНА
Редовно и благовремено објављивање и обавештавање је неопходно за несметан и
ефикасан рад установе.
Обавља се:
• на седницама Школског одбора
• на седницама Наставничког већа
• на седницама Педагошког колегијума
• на седницама стручних већа
• на састанцима тимова који су формирани за различите потребе
• путем огласне табле у зборници
• путем огласних табли за ученике (приземље, први и други спрат)
• путем сајта школе
• читањем обавештења по одељењима
• путем поштанских услуга
САЗИВАЊЕ И РУКОВОЂЕЊЕ СЕДНИЦАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ
НАСТАВНИЧКОГ, ОДНОСНО ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА
Све седнице Наставничког (12 седнице) и Педагошког већа (8 седнице) су сазване и
одржане по Годишњем плану рада школе. Записници се уредно воде и по правилима
административних служби заводе и архивирају.
СТРУЧНИ ТЕЛА И ТИМОВИ, УСМЕРАВАЊЕ И УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА
СТРУЧНИХ ОРГАНА У УСТАНОВИ
У Годишњем плану рада школе именована су стручна тела и тимови који су предвиђени
за школску 2011/12. Задужени наставници, стручни сарадници, административна служба,
рачуноводствена служба и помоћно-техничко особље обављају своје послове на основу
задужења и делокруга своје надлежности.
Тимови се оснивају за одређен период и по потреби.
Тимови који су радили ове школске године су:
• тим за оглед,
• тим за самовредновање,
134
•
•
•
тим за организацију и спровођење развојног плана школе,
тим за спречавање насиља, злостављања и занемаривања
тим за школски програм.
Сви тимови извршавају своје послове у року и на време.
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА
Сарадња се одвија на састанцима Савета родитеља. Одржана су четири састанка на
којима су решавана питања о екскурзији ученика, донацији родитеља и другим актуелним
питањима за које су надлежни.
Наглашавам да се ове школске године догодило да због недостатка кворума је два пута
отказана и поново заказина седница Савета родитеља.
Сарадња родитељима односно стараоцима се обавља и индивидуално по потреби или
позиву директора, али и на основу иницијативе одељењских старешина или самих родитеља.
ОПШТИ АКТ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
На седница Школског одбора одржаној 14. новембра 2011. извршене су измене и допуне:
• Статута школе,
• Правила понашања ученика, запослених, родитеља ученика, странака и сарадника
школе,
• Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
због усклађивање са изменама и допунама Закона о основама система образовања и
васпитања.
• Усвојен је Правилник о раду библиотеке.
Припремљен је Правилник о награђивању запослених, који до сада није могао да се
усвоји и примени због правних и финансијских законских норми.
Одређени су запослени који су задужени да воде рачуна о поштовању закона: о забрани
пушења, о безбедности на раду, о заштити од пожара и против злостављања и занемаривања.
ОДЛУКЕ О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА УЧЕНИКА И
ЗАПОСЛЕНИХ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПОСЕБНИМ ЗАКОНИМА
У току ове школске године водио сам васпитно-дисциплински поступак против 15
ученика, због учињених тежих повреда обавеза, а по пријави одељењских старешина. Изрекао
сам 6 мера Укор Наставничког већа и 9 мера Укор директора школе.
Школа је имала судски процес по тужби запослене Деспотовић Зорице. Тужбу је
покренула запослена, због изречене мере престанка радног односа. Мера је изречена због
неизвршавања лекарског прегледа на који је упућена у октобру 2010. године у Медицину рада
Стари град по члану 120. Закона о основама система образовања и васпитања.
Судски процес се обавио у четири рочишта. Школу је заступао директор и секретар школе.
Првостепена пресуда је донета у корист школе. Мера престанка радног односа још увек није
извршена, јер се Деспотовић Зорица жалила Апелационом суду, чију одлуку још нисмо
добили.
135
Школски одбор и Наставничко веће се редовно и ажурно обавештавају о донетим
мерама, као и извршавању донетих мера.
Сви поступци су документовани и архивирани.
У Београду
03.09.2012.
Директор школе
Милибор Саковић
136
9.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
Рад помоћника директора одвијао се, углавном, у складу са планираним
задацима, мада је било и прилично непланираних послова (послова који произилазе из
редовног рада школе и које је немогуће прецизно планирати на почетку школске године).
Активности којима се помоћник директора бавио у школској 2011/12. год. су:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Организовање рада школе на почетку школске године
Праћење организовања допунске, додатне, припремне наставе
Рад са приправницима
Организација дежурства ученика
Учешће у анализи опремљености школе
Координирање рада одељењских старешина и припрема материјала неопходна за
њихов рад
Преглед планова рада наставника
Израда календара послова за сваки месец
Припрема података за информативни преглед
Посета часовима
Припремање анализа и извештаја о успеху и изостајању ученика, реализацији
наставног програма, остваривању допунске и додатне наставе,стручном
усавршавању наставника, вођењу педагошке документације итд.
Организовање и учешће у раду одељењских већа, наставничког већа, педагошког
колегијума, актива за развој школског програма и актива за развојно планирање
Преглед књига евиденције и матичних књига
Организовање и помагање при уносу и штампању података за сведочанства и
дипломе
Организовање систематских прегледа учника
Организовање и израда распореда полагања матурског испита, припрема
непходног материјала за наставнике и ученике, обрада података о опредељењима
ученика за изборни предмет
Учешће на матурским испитима
Организовање и учешће на поправним и разредним испитима
Организовање и учешће на испитима за ванредне ученике,организовање
консултативне наставе за исте
Учешће у раду стручних већа
Израда посебног распореда часова за дане екскурзија, Светог Николу
Пружање помоћи дежурном професору
Организовање и пружање помоћи у реализацији Светосавске академије, Школа
музеј - Ноћ музеја, Дана школе -130 година постојања и рад школе, Републичког
такмичења из основа економије.
Педагошки рад са ученицима (индивидуално)
Праћење рада секција и пружање неопходне помоћи у раду
Oрганизовање блок наставе
Посете часовима
Рад на усаглашавању критеријума оцењивања и изради стандарда оцењивања на
нивоу школе
Учешће у изради извештаја о раду и успеху у протеклој школској години
Организовање семинара у нашој школи
137
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Сарадња са Министарством просвете и науке , Градским секретаријатом за
образовање
Израда распореда одељења по учионицама
Израда поделе предмета на наставнике
Праћење реализације школских такмичења
Рад са родитељима
Учешће на семинарима
Табеларни приказ активности којима се бавио помоћник директора у 2011/12. год.
Септембар
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Програмски садржаји
Реализација
Организовање рада Школе
Завршна израда Извештаја о раду Школе
Завршна израда Програма рада Школе
Праћење организовања допунске и додатне
наставе
Утврђивање програма стручног усавршавања
наставника
Педагошко-инструктивни рад
Рад са приправницима и менторима
Организација дежурства ученика
Координирање рада одељењских старешина
Учешће у анализи опремљености Школе у
односу на Нормативе о ближим условима у
погледу простора
Учешће у изради програма васпитног рада
Школе
Преглед Планова рада наставника
Израда календара за октобар
Припрема података за информативни преглед
Израда распореда консултативне наставе за
ванредне ученике
реализовано
реализовано
Реализовано
Октобар
Ред.
Програмски садржаји
број
Остваривање планираног фонда часова
1.
педагошко-инструктивног рада
Праћење реализације ваннаставних активности
2.
Сарадња са друштвеном средином
3.
Одржавање планираних седница стручних већа
4.
Педагошки рад са ученицима
5.
Учешће у анализи рада Већа рачуноводства и
6.
статиститке
Преглед нових дневника сва 4 разреда
7.
Израда календара за новембар
8.
Састанак одељењских старешина првог
9.
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
Реализација
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
138
10.
11.
12.
разреда са директором Школе
Прикупљање планова рада наставника
реализовано
Припрема формулара и програма за анализу
реализовано
тромесечја
Израда распореда консултативне наставе за
реализовано
ванредне ученике
Новембар
Ред.
Програмски садржаји
број
Организовање седница одељењских већа и
1.
седнице Наставничког већа
Преглед дневника и уписница и педагошке
2.
документације стручних већа
Стручно усавршавање наставника и рад са
3.
приправницима
Анализа успеха на I класификацији
4.
Анализа начина и критеријуми оправдавања
5.
изостанака од стране одељенских старешина
Учешће у анализа рада Већа економске групе
6.
предмета
Анализа рада одељењских већа
7.
Анализа вођења педагошке документације
8.
Израда календара за децембар
9.
Прикупљање планова рада наставника
10.
Почетак припрема за организацију матуре
11.
Састанак са одељењским старешинама другог
разреда
12.
13.
Реализација
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
Израда распореда консултативне наставе за
реализовано
ванредне ученике
Децембар
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Програмски садржаји
Одржавање седница стручних и других органа
у Школи
Обилазак наставе
Педагошко-инструктивни рад
Рад са стручним активима и комисијама у
Школи
Праћење рада приправника
Организовање седница одељењских већа и
седнице Наставничког већа
Учешће у раду седница одељењских већа
Учешће у анализи рада Већа математике и
природних наука
Учешће у анализи рада Већа савремене
Реализација
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
139
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Јануар
Ред.
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Фебруар
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
пословне коренсподенције и информатике
Припрема матуре (изборни предмети, испитна
питања...)
Припрема Извештај о реализацији наставног
програма (у првом полугодишту)
Преглед дневника сва четири разреда
Прикупљање планова рада наставника
Прављење распореда за Светог Николу
Израда календара за јануар
Израда распореда консултативне наставе за
ванредне ученике
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
Програмски садржаји
Реализација
Анализа успеха ученика на крају I полугодишта
Анализа остваривања допунске и додатне наставе
Преглед педагошке документације
Израда потребних анализа и извештаја
Анализа изостајања ученика
Израда новог распореда учионица
Координација прославе Светог Саве
Израда календара за фебруар
Прикупљање планова рада наставника
Обрада података о опредељењима ученика за
изборни предмет за матуру
Састанак са одељењским старешинама четвртог
разреда
Израда распореда полагања испита за ванредне
ученике
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано.
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
Програмски садржаји
реализовано
реализовано
реализовано
Реализација
7.
Праћење дежурства професора
реализовано
Педагошко-инструктивни рад
реализовано.
Сарадња са друштвеном средином
реализовано
Мере за побољшање успеха и владања
реализовано
Анализа реализације редовне, допунске и
реализовано
додатне наставе
Организација припремне наставе за матуру
реализовано
реализовано
Анализа обиласка часова редовне наставе
8.
Преглед дневника и извештај о прегледу
9.
Прикупљање планова рада наставника
10.
Израда календара за март
5.
6.
реализовано
реализовано
реализовано
140
11.
12.
Март
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
Април
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Мај
Ред.
број
Учешће у анализи рада Већа страних језика и
реализовано
Већа српског језика и књижевности
Састанак са одељењским старешинама трећег
реализовано
разреда
Програмски садржаји
Реализација
Педагошко-инструктивни рад
Анализа стручног и педагошког усавршавања
наставника
Анализа рада стручних актива и комисија
Анализа вођења педагошке документације
Одржавање планираних седница
Обилазак часова наставе
Праћење рада секција
Извештај о раду свих облика ваннаставног
рада у Школи
Успех и понашање ученика на III
класификацији
Прикупљање планова рада наставника
Израда календара за април
реализовано
Програмски садржаји
Анализа успеха ученика на крају III
класификације
Педагошко-инструктивни рад
Учешће у организовању блок наставе
Обилазак наставе
Припреме за израду Програма рада за наредну
школску годину
Праћење рада приправника
Учешће у анализа рада Већа друштвених наука
Израда календара за мај
Прикупљање планова рада наставника
Припреме Дана Школе
Израда плана полагања матуре
Учешће на Економијади у Чачку као
наставник -ментор
реализовано
реализовано.
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
Реализација
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано.
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано у сардњи са
директором
школе
и
ученицима четвртог разреда
Програмски садржаји
1.
Анализа рада стручних већа
2.
Организација Републичког такмичења из основа
Реализација
реализовано
141
економије
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Утврђивање успеха и понашања ученика IV разреда
реализовано
Анализа оствареног програма стручног усавршавања
реализовано
наставника
Припреме за израду Програма рада за наредну
реализовано
школску годину
Педагошко-инструктивни рад
реализовано
Избор комисија за извођење матурског испита; учешће реализовано
у комисијама за матурски испит
Припрема теза за извештај о раду
реализовано
Праћење остваривања планираног фонда часова реализовано
педагошко-инструктивног рада
реализовано
Анализа рада Већа физичког васпитања
04. 05. 2012.
Распоред термина за матурски испит
реализовано
Анализа остварених часова свих видова образовноваспитног рада
реализовано
Помоћ у организацији Дана Школе –Учешће у
састављању
програма
прославе;
Учешће
у
организацији и реализацији Школа музеј-Ноћ музеја;
Учешће у организацији Концерта ученика школе;
Прослава у Народном позоришту-позив и контакт са
званицама;протокол прославе
реализовано
уз
сарадњу
са
директором
школе
Милибором
Саковићем,,
наставницима Весном
Брдаревић,
Петром
Савићем,
Виолетом
Милићевић, Младеном
Стевановићем,
административним
Даније
14.
Организовање поправних и разредних испита за
реализовано
ученике IV разреда
реализовано
Израда календара за јун
15.
16.
Прикупљање планова рада наставника
Припреме за упис првог разреда
13.
Јун
Ред.
број
Програмски садржаји
реализовано
реализовано
Реализација
3.
Праћење организације и спровођења разредних реализовано
и поправних испита и припремне наставе
Преглед педагошке документације
реализовано
реализовано
Организовање матурског испита
4.
5.
Утврђивање кадровских потреба и вишкова
Организовање уписа ученика I разреда
1.
2.
реализовано
реализовано
142
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Август
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Анализа рада и успеха на крају наставне
реализовано
године
реализовано у сарадњи
директором
Израда извештаја о раду и успеху у протеклој
школе,председницима
школској години
стручних већа, педагогом
са
Утврђивање предлога Програма рада Школе за
реализовано
наредну годину
Организовање припрема за почетак следеће
школске године (подела предмета на
наставнике,
задужења
наставника
у реализовано
Наставничком већу, избор одељењских
старешина)
Израда календара за школску 2012/2012. реализовано
годину
реализовано
Израда календара за август
Израда распореда полагања испита за ванредне
реализовано
ученике
Програмски садржаји
Утврђивање распореда и организација полагања
поправних и разредних испита
Организовање израде Годишњег програма и
извештаја о реализацији образовно-васпитног
рада у протеклој школској години
Присуство поправним испитима
Подела предмета на наставнике, одељења,
слободних активности и других задужења на
нивоу Школе, одељењског старешинства
Припрема педагошке документације за нову
школску годину
Припреме за први час у школској години
Прикупљање и преглед годишњих планова рада
наставника
Преглед педагошке документације
Реализација плана уписа и формирање одељења
Подела задужења за наредну школску годину
Рад са новим професорима
Предлог распореда писмених задатака и вежби,
уџбеника...
Утврђивање 40-часовне радне недеље и
годишње норме часова
Календар послова за наредну школску годину
Прикупљање планова рада наставника
Израда календара послова септембар
Реализација
реализовано
реализовано.
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано.
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
реализовано
143
Све горе наведене активности реализоване су у сарадњи са директором школе,
педагошко-психолошком службом и наставницима.
9.3 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА ШКОЛЕ
Послови психолога везани за планирање и праћење
августа месеца. Сви планирани послови су реализовани.
обављени су током јуна и
1. Психолог је учествовао у планирању Школског развојног плана, Плана
самовредновања рада школе, у планирању васпитног рада са ученицима као и у Програму за
заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
У сарадњи са одељенским старешинама направљен је план рада одељенске заједнице.
У оквиру годишњег плана школе, направљен је план професионалне оријентације
ученика.
Направљен је годишњи и месечни план и програм рада психолога, и план стручног
усавршавања и професионалног развоја психолога.
2. Психолог је континуирано пратио напредовање ученика у учењу и радио са
ученицима који имају развојне проблеме и тешкоће у учењу. У раду са ученицима психолог је
сарађивао са родитељима, одељенским старешином и наставницима.
У оквиру самовредновања рада школе, психолог је, као координатор тима, учествовао у
изради инструмента процене, дефинисању узорка и испитивању, анализи података и писању
Извештаја.
Сарадња са наставницима је остваривана по питањима успеха и учења ученика,
оцењивања ученика, мотивације ученика, и васпитног рада са одељењем у целини. Сарадња
са наставницима огледала се у пословима припреме и организације редовних и угледних
часова. Највише времена, ипак узело је решавање актуелних проблема у раду са појединим
ученицима или са одељењем у целини. Највише контаката остварено је са одељењским
старешинама и наставницима приправницима. Најживља сарадња остварена је са одељењским
старешинама првог разреда, као и одељенским старешинама који су ове године први пут
преузели послове старешинства.
Наставницима приправницима и ове године посвећена је посебна пажња.
Током школске године посећено је 8 часова редовне наставе ради праћења рада
наставника. Посећени су часови наставника приправника (Марјановић Лела, Милетић Горан,
Мировић Драгана, Урошевић Биљана, Исаиловић Милена, Баљак Бранка, Марић Љиљана) као
и час наставника Јасминке Кнежевић.
Баљак Бранка и Марић Љиљана полагале су испит за лиценцу на нивоу школе и са
упехом положиле.
Час познавања робе посећен је ради праћења рада и понашања ученика Палић Николе и
Нешовић Луке.
Сарадња са наставницима је у целини веома добра.
Процентуално, највише времена је било посвећено раду са ученицима. Ученици су
долазили самоиницијативно или по препоруци одељењског старешине, предметног
наставника или родитеља. Ове школске године није било већих проблема у функционисању
одељења. Сви проблеми су успешно превазиђени.
У току првог полугодишта индивидуално је рађено са 65 ученика. У току целе школске
године, саветодавним радом било је обухваћено 123 ученика у 232 сусрета. Посебно је пуно
времена било посвећено раду са две ученице у акцидентној кризи (смрт родитеља и смрт кума
– 16. год), као и са два ученика са поремећајем понашања са којима је рађено континуирано
током целе године.
Са ученицима 4. разреда рађено је професионално саветовање. Професионално
144
саветовање, кроз које је прошло 54 ученика укључивало је интервју, психолошко тестирање
(тестови личности, мотивације, интелигенције) и завршни разговор. Овај део посла је
временски ангажовао психолога у периоду од новембра до фебруара месеца.
Такође, саветодавним радом су били обухваћени ученици који су на класификацијама и
полугодишту показали слаб успех.
Током године, психолог је радио са ученицима који су направили више од 6
неоправданих изостанака, како би смањили изостајање.
У току године остварен је групни или појединачни рад са ученицима који су показали
непримерено понашање (потенцијалне туче, туче, конфликти). Ученицима је пружена помоћ у
решавању проблема и остварени су услови за њихову бољу адаптацију.
Поред саветодавног рада са ученицима који показују неуспех у учењу, и питања везаних
за школску проблематику (изостанци, оцењивање, однос са наставницима, дисциплина)
остварен је индивидуални рад са свим заинтересованим ученицима који је обухватао
адолесцентску, развојну проблематику, односе са родитељима, вршњацима, партнерске
односе, питања везана за сексуалност, употребу дроге, свакодневне животне бриге и дилеме.
Ученици су на часовима одељенске заједнице упознати са Програмом превенције
насиља, злостављања и занемаривања.
Са свим ученицима првог разреда обрађене су теме: Технике успешног учења и Полни
развој и сексуалност. На часовима одељенских заједница другог, трећег и четвртог разреда
обрађене су теме: Поремећаји понашања у адолесценицији; Емоционална интелигенција;
Љубав и забављање, Избор партнера; Професионална интересовања и избор позива.
Такође, одржани су и часови одељенске заједнице са циљем решавања проблема и
конфликата између ученика или између наставника и ученика. За одељењске старешине,
припремљени су сценарији радионица за часове одељенске заједнице коју држе одељењске
старешине са следећим темама: «Како бити успешан»; «Ја и други»; «Мој одељењски
старешина и ја» или «Шта очекујем од свог одељењског старешине»; «Доношење правила».
У периоду од 21. јуна до одласка на годишњи одмор психолшкиња је обављала послове
одељенског старешине одељења III/9. Одржано је 2 часа одељенског старешине и обављени
послови везани за ученичку документацију.
Рад са родитељима био је везан за саветодавни рад са оним родитељима чија деца
имају тешкоћа у учењу, понашању. Контакт је остварен са 46 родитеља.
Такође, психолог је радио са родитељима чија су деца вршила повреду понашања и
којима је одређен појачан васпитни рад.
Сарадња са родитељима је веома добра и конструктивна.
Сарадња са директором, помоћником директора и педагогом
У току године, остварена је сарадња са директором на припреми докумената и
извештаја школе (годишњи план рада школе, школски развојни план, самовредновање).
Психолог је сарађивао са директором и педагогом по питању васпитно-дисциплинских
поступака, као и приговора и жалби родитеља на рад наставника, оцену из владања и сл.
Психолог је учествовао у раду комисије за полагање стручног испита. Баљак Бранка и
Марић Љиљана полагале су испит за лиценцу на нивоу школе и са упехом положиле.
У току ове школске године остварена је сарадња са директором и педагогом у
организовању и информисању ученика о различитим трибинама, предавањима, радионицама
и посетама.
У оквиру аналитичко-истраживачког рада, школе обављена су истраживања:
1. Социо-економски статус ученика првог разреда
2. Подршка ученицима - безбедност ученика и подршка учењу (у оквиру
самовредновања рада школе)
Резултати истраживања презентовани су на наставничком већу и педагошком
145
колегијуму.
Реализовано је присуство свим седницама стручних органа школе.
Психолог је активно учествовала у раду Републичке секције стручних сарадника,
односно у пословима планирања и организовања програма рада ове секције. Секција
обухвата психологе и педагоге из целе Србије а састанци се одржавају једном месечно, сваког
другог уторка у месецу у нашој школи.
Због дугогодишњег успешног рада у оквиру ове Секције, на Сабору психолога, који је у
мају месецу 2012.г. одржан у Београду, психолог је добила признање Љубомир Љуба Стојић
за допринос у раду и развоју Друштва психолога Србије.
Ове године психолог је био учесник семинара Професионално усмеравање ученика у
организацији града Београда и Центра за примењену психологију, одржан децембра 2011. г.,
12 сати (акредитован); Оснаживање младих кроз ученичке парламенте у организацији
Педагошког друштва и Прве економске школе, одржан 17. и 18. фебруара 2012., 18 сати
(акредитован); Иницијалног тренинга за (телефонске) саветнике у организацији
Министарства просвете у сарадњи са дечијом линијом Србије (НАДЕЛ) и Министарством
рада и социјалне политике - Заводом за социјалну заштиту РС, одржан 15. и 20. 03. 2012. који
су чиниле 10 трочасовних радионица и 2 двочасовне радионице, искуствени рад на Дечијој
линији (6 сати) и 75 сати практичне обуке под супервизијом по завршетку групне обуке у
континуитету од 2 месеца; Обуке за превенцију насиља, иницијални тренинг у
организацији Министарства просвете и Центра Е8 и Оснаживање младих за врњачку
медијацију, јул 2012. (24 сати).
Психолог је учествовала на Стручно научном скупу, Сабор психолога Србије у
организацији Друштва психолога Србије, који је одржан у периоду од 30. маја до 2. јуна у
Београду.
У току ове школске године психолог је радила као водитељ од Министарства просвете
акредитованих семинара: „Мотивација и психолошки принципи учења“ „Оцењивање у
функцији учења“ ,, „Асертивност - алтернатива насиљу“ и „Како написати добру припрему за
час“.
Психолог активно сарађује са одељењем за психологију Филозофског факултета у
Београду. Ове године, на позив др Драгице Павловић Бабић студенте на смеру психологије
образовања је упознала са концепцијом акредитованих семинара министарства просвете и
презентовала садржај и радионице семинара о асертивности. Такође је присуствовала часу
који је др Тинде Ковач држала студентима са мастер студија образовне политике на тему
„Отпори у образовању“ и том приликом одговарала на питања студената о отпорима који се
најчешће срећу у школској пракси.
Сарадња је остварена и са Заводом за вредновање квалитета образовања, где је психолог
учествовала у ревизији програма матуре за огледна одељења.
Сарадња је остварена и са одељењем министарства просвете за превенцију насиља. У
оквиру ове сарадње, психолог је завршио иницијални трениниг за телефонске саветнике и
ангажован је, од маја месеца, за рад у телефонском саветовалишту (СОС телефон
министарства просвете).
Психолог је током године сарађивала са следећим институцијама: факултет
Сингидунум (Јелена Секулић), Студио центар, Секретаријат за културу града Београда,
Центар за превенцију наркоманије, Завод за проучавање културног развитка, Дом омладине,
Дечји културни центар и тд. У зависности од програма и пројеката ових институција,
психолог је учествовао у информисању ученика, организацији посета и/анкетирању ученика.
Ове године, стручну праксу у Првој економској школи обавила је студенткиња
психологије Соња Стојановић. У току две недеље праксе, она се упознала са пословима и
активностима психолога у школи.
Психолог континуирано ради на професионалном усавршавању у оквиру стручног и
психотерапијског рада са адолесцентима. Члан је Друштва психотерапеута Србије и у току
146
ове школске године реализоване су активности на супервизијама и радионицама из ове
области.
Документација о раду вођена је уредно и садржи планове рада, Дневник рада, Досије
ученика, Извештаје са праћених и одржаних часова итд.
Психолог Школе је Невенка Драшковић – Ивановић
9.4 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА ШКОЛЕ
1. Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
Планирање и програмирање рада школе обављено је у току јула и августа месеца.
Педагог је сачинила свој план рада и учествовала у планирању и изради више појединачних
делова Годишњег програма рада.
Учествовала је у планирању и организовању појединих облика сарадње са другим
институцијама. Пружана је помоћ наставницима у изради њихових планова, припрема за час,
планова одељењских старешина.
2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
Осим планирања, током целе године радила је на праћењу реализације планираног, као
и на пружању подршке колегама који су учествовали у раду Тимова. Педагог је и ове године
радила на Годишњем Извештају о раду Школе.
И у овој школској години као координатор Тима за огледна одељења радила је на
праћењу и евалуацији огледа банкарски службеник и остваривана је сарадња са Заводом за
унапређивање образовања и васпитања, односно Центром за стучно и уметничко образовање.
Учествовала је у раду комисија за проверу савладаности програма увођења у посао
четири наставника приправника.
Иницирала је и учествовала у истраживањима васпитно-образовне праксе које реализује
школа, разне научноистраживачке институције и стручна друштва у циљу унапређивања
васпитно-образовног рада (детаљније под тачком 8.).
Учествовала је у праћењу реализације остварености постигнућа ученика, анализирала
њихов успех и предлагала мере за побољшање њиховог рада у сарадњи са родитељима и
предметним наставницима. Такође је пратила начине и ефекте оцењивања ученика и давала
сугестије.
3. Рад са наставницима
Сарадња са наставницима реализована је кроз више облика. Посебна је пажња
посвећена раду са приправницима, првенствено кроз припремање часова, посете часовима и
каснији индивидуални разговор о посећеном часу, а све ради процене квалитета наставе и
унапређења исте; затим кроз саветодавни рад и рад на припремама за час. У сарадњи са
психологом рад и помоћ при раду приправника и ментора, подигнут је на виши ниво, те је у
том смислу прегледано више десетина припрема за час и обављено исто толико разговора у
вези припрема.
Током школске године посећени су часови редовне наставе ради праћења рада
наставника. Посебна важност придавана је посети часовима наставника приправника, али и
осталих колега и након тога са наставницима обављан разговор о протеклом часу, даване
сугестије за даљи рад.
Даље, сарадња са разредним старешинама (најживља са одељењским старешинама
1/1,3,4; 2/5,6,7,9; 3/3,4; 4/5,6,8) и осталим наставницима у превазилажењу неспоразума,
откривању узрока тешкоћа у учењу и развоју код појединих ученика и предузимање
одговарајућих педагошких мера, као и уједначавање критеријума оцењивања и развијања
позитивне комуникације.
Настојала је да тимски рад поприми своје право обележје и да се све активности
147
остваре у планираном року. Посебно је инсистирала на подизању квалитета рада наставника
и сарадње у оквиру тима за огледни профил банкарски службеник.
Мотивисала је наставнике на континуирано стручно усавршавање и израду плана
професионалног развоја и напредовања у струци, обавештавајући их о новом Правилнику
сталног стручног усавршавања.
Педагог је радила на мотивацији и информисању ученика и запослених да се укључе у
едукације које су понуђене захваљујући Заједници и Народној банци Србије. Такође је
мотивисала шест колега да се укључе у едукацију „Оснаживање младих кроз
вршњачку/школску медијацију“.
У сарадњи са колегиницама Невенком Драшковић Ивановић и мр Вукицом Вељановић
Морачом одржала је бесплатан акредитовани семинар „Како написати добру припрему за
час?“ у организацији Педагошког друштва Србије, где је укључено седам наших наставника,
првенствено приправника.
Пратила је начине вођења педагошке документације наставника; иницирала и пружала
стручну помоћ наставницима у коришћењу различитих метода, техника и инструмената
оцењивања ученика; пружала помоћ одељењским старешинама у реализацији појединих
садржаја часова одељењских заједница и помагала у остваривању сарадње са породицама
ученика.
4. Непосредан рад са ученицима
У септембру и октобру у сарадњи са психологом спроведен је истраживачки рад:
„Социо економски статус ученика првог разреда“. Такође је настављено формирање
педагошких досијеа ученика, где су евидентирани сви разговори са ученицима, анализа
проблема и препорука за превазилажење.
У току целе школске године, а посебно интензивно непосредно пре и након
класификационих периода, кроз саветодавни рад рађено је са ученицима којима је потребна
помоћ у решавању личних, школских и породичних проблема (око 60 ученика у преко 100
сусрета), као и бројни разговори усмерени на поспешивање рада Ученичког парламента,
разних акција, секција, сарадње са другим институцијама и сл.
Такође, подстицан је рад Ученичког парламента, који је кроз две редовне седнице, и
више других активности, разматрао сва планирана питања која су од значаја за ученике и
учествовао у више манифестација (пре свега хуманитарне акције и спровођење матурске
журке у дворишту школе).
Подстицала је рад Тима вршњачких медијатора. Радила је на превенцији насиља, и
учествовала у појачаном васпитном раду за ученике који врше повреду правила понашања у
школи.
Кроз посете часовима одељењске заједнице заједнички су обрађене теме: Активно
учење, Врсте насиља, Одговорност на часу. Праћена је и оптерећеност ученика школским
садржајима ипружана помоћ ученику у осмишљавању слободног времена.
У другом полугодишту, због боловања наставника грађанског васпитања, педагог је
изводила наставу као стручна замена у одељењима 2/2,4,5, и 4/2,4.
Посебан сегмент рада педагога са ученицима је учествовање у комисијском раду
приликом реализације испита за ванредне ученике.
5. Сарадња са родитељима
Сарадња са родитељима остварена је углавном кроз саветодавни рад са оним
родитељима чија деца имају одређене тешкоће у учењу или понашању. Реализовано је више
индивидуалних разговора са родитељима из различитих одељења (15 родитеља у више
сусрета). Педагог је у току школске године радила на пословима замене одсутног
одељењског старешине и то у одељењу 2/2, где је одржала један родитељски састанак.
6. Рад са директором и стручним сарадницима
У току године са директором, помоћником директора и стручним сарадницима се
радило на истраживању постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и
потреба установе и предлагање мера за унапређење.
148
Педагог је узела учешћа у раду стручних тимова и комисија, анализирала рад школе и
подносила поједине извештаје о раду школе. Учествовала је у раду комисија за прегледање
свих књига евиденције рада („Дневника“), комисије за отварање и избор понуде за превоз
ученика и наставника у Улм (Немачка), и спровођења матурских испита.
Сарађивала је са директором, помоћником директора, секретаром и психологом по
питању приговора и жалби ученика и њихових родитеља на оцену из предмета и владања.
7. Рад у стручним органима и тимовима
Педагог је учествовала у раду Наставничког већа (где је извршен и приказ резултата
истраживања „Социо економски статус ученика првог разреда“) и Педагошког колегијума.
Учествовала је у раду стручних и одељењских већа, Тиму за подршку вршњачким
медијаторима, као и у раду Стручног актива за развој школског програма. Била је
координатор тима за оглед (више под тачкама 2.и 8.).
8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
Важно је истаћи и успешну сарадњу са образовним, здравственим (ДЗ Стари град,
Институт за ментално здравље...), социјалним, научним, културним и другим установама
које доприносе остваривању циљева и задатака образовно-васпитног рада (Канцеларија за
младе, Дечји културни центар...).
Активно је учествовала у раду стручних друштава и организација (Педагошко друштво
Србије – као члан; УГ ДДШС; Заједнице економских, правно-биротехничких, трговинских и
угоститељско-туристичких школа – као технички секретар). Као позитиван резултат
активности педагога и психолога у оквиру Секције педагога и психолога и узајамне успешне
сарадње наше школе са Педагошким друштвом Србије, реализован је у току зимског
распуста бесплатни акредитовани семинар „Оснаживање младих кроз ученичке парламенте“,
за тридесетак наших колега.
Педагог је учествовала у бројним истраживањима које организују научне, просветне и
друге установе. У том смислу прављени су планови и спроведено је:
™ истраживање студента психологије са Филозофског факултета у једном одељењу (у
сарадњи са психологом),
™ посета часовима дерматолога др Милице Марковић, где је едукацијом обухваћено
око 750 ученика (у сарадњи са психологом),
™ радионице за матуранте «Каријерно вођење средњошколаца» - 9 одељења (у
сарадњи са психологом),
™ пројекат «Буди кул и без алкохола» у организацији «Студентске уније
медицинара», за 270 ученика другог разреда,
™ пројекат «Интеракција вредности и културних преференција матураната» у
организацији Завода за проучавање културног развитка – анкетирање једног матурантског
одељења (у сарадњи са психологом),
™ пројекат Атељеа 212 и Аде Циганлије, бесплатне карте за позориште за 18
најбољих матуранта наше школе,
™ анкетирање наставника за потребе истраживања Слободана Малушића, педагога и
директора О.Ш. „Ђура Данићић“, за шта је библиотека Прве економске школе добила на
поклон једну његову књигу "Шта мучи средњошколце",
™ истраживање имплементираних програмских модела (ГИЗ). Први програмски
модел је Ученички парламент (анкетирање педагога и ученика из парламента), а други је
Медијација (анкетиран медијаторски тим ученика и педагог),
™ координација у истраживању «Евалуација БС» (једно одељење и 33 наставника)
који је спровела педагог Наташа Стојановић за потребе Завода за вредновање квалитета
образовања и васпитања,
™ истраживање на терену (Дванаеста гиманзија) у оквиру пилот пројекта «Развијање
образовних стандарда за крај основог и општег средњег и средњег стручног образовања
(ИПА 2008)» у организацији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и
149
Педагошког друштва Србије.
Педагог је у оквиру вредновања БС профила од стране Завода за вредновање квалитета
рада (Центар за вредновање и истраживања) и ГИЗ-а (Форум педагога огледних одељења):
™ прикупила и доставила податке о броју и врсти едукација наставника који раде у
овом профилу (припремљеност школа за рад)
™ спровела Мониторинг – мишљење представника предузећа, екстерних чланова
матурских комисија и матураната .
Такође, разговарала је са Радославом Мијатовићем, наставником саветником за
вероучитеље и изнела своје мишљење о раду наставника вероучитеља..
9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
Документација је уредно вођена и садржи Планове рада, Дневник рада, Индивидуалне
ученичке досијее, Дневник рада са са одељењима, Извештаје са посећених часова, као и
записнике састанака одељењских старешина по разредима, Тима за развој школског
програма и Тима наставника који раде у огледним одељењима.
Стручно усавршавање у овој школској години је реализовано првенствено кроз
бесплатне семинаре, захваљујући ГИЗ-у и учешћу педагога у раду Форума педагога
огледних одељења (осим обуке за телефонске саветнике):
1. „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију- базични“, обавезан, 24 сата
(кат.бр. 609.), 21. – 23. 03. 2011.
2. „Оснаживање младих кроз ученичке парламенте“, обавезан, 18 сати (кат.бр. 608.), 17. и
18. 02. 2012.
3. „Визуелизација и презентација у процесу учења“, изборни, 16 сати (кат.бр. 296.) 02. и
03. 03. 2012.
4. „Модерација у наставном процесу“, обавезан, 16 сати (кат.бр. 300.), 19. и 20. 5. 2012.
5. „Комуникација у процесу учења“, изборни, 16 сати (кат.бр. 297.) 20. – 21. 04. 2012.
6. „Иницијални тренинг за (телефонске) саветнике“, 15. и 20. 03. 2012. Дечија линија
Србије (НАДЕЛ) и Министарство рада и социјалне политике - Завод за социјалну
заштиту РС, радионице (10х3 часа и 2х2 часа), искуствени рад на Дечијој линији (6
сати) и 75 сати практичне обуке под супервизијом по завршетку групне обуке у
континуитету од 2 месеца.
7. „Оснаживање младих кроз школску/вршњачку медијацију- напредни“, 24 сата (кат.бр.
610.), 26. – 28. 08. 2012.
И ове године је ЗУОВ одобрио акредитацију семинара „Како написати добру припрему
за час?“ (аутори и реализатори Невенка Драшковић Ивановић, мр Вукица Вељановић Морача
и Сандра Кнежевић), на период од две године.
У оквиру рада на СОС телефону за пријаву насиља у школама, педагог је била
ангажована од стране Министра просвете и науке и Јединице за превенцију насиља, три дана
по шест сати. Такође су одржана и два супервизијске састанка у Гимназији „Свети Сава“. У
згради Владе РС министар је лично свим саветницима на СОС телефону (42 педагога и
психолога) свечано доделио сертификате.
Педагог је прошла едукацију за супервизора у процесу спровођења завршног испита на
крају основног образовања (трајање: 2 сата, у О.Ш. „Краљ Петар Први“). У оквиру тих
активности, педагог је радила на информисању дежурних наставника из наше школе.
Сваког другог уторка у месецу наша Школа је била домаћин Секције школских
педагога и психолога и педагог је увек присуствовала. Теме које су се могле чути су:
™ Иван Ивић, психолог и универзитетски професор: „Основне и средње школе у
стратешким документима“
™ Марина Павловић (психолог О.Ш. у Чачку) и Биљана Радосављевић (председница
Педагошког друштва): „Правилник о раду стручних сарадника“
™ Спец. Биљана Лајовић, психолог: „Портфолио – улога и значај за професионални
развој“
™ Смиљана Грујић и Тања Шијаковић (Сектор приправништва и менторства у ЗУОВ150
у: „Стандарди и компетенције наставника“
™ Снежана Карановић (6. Гимназија): „Креирање интернет курсева намењених
перманентном учењу на даљину. Зашто? Како?“
™ Слободан Малушић, директор О.Ш. „Ђура Данићић“ - представљање књиге "Шта
мучи средњошколце"
™ Љубица Сапунџић - представљање књиге „Из праксе педагога“
Учествовање педагога у раду Форума стручних сарадника (ГИЗ) је резултирало
добијањем бројних бесплатних семинара и размени педагошких искустава и информација са
колегама из целе Србије.
Педагог школе је Кнежевић Сандра.
151
10. РАД ШКОЛСКОГ ОДБОРА, САВЕТА РОДИТЕЉА И
УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
10.1 ШКОЛСКИ ОДБОР
Школски одбор се у овој школској години састао десет (10) пута (септембар- два пута,
октобар, новембар (два пута), фебруар (два пута), март, април и мај.
Следи табела присутности чланова Школског одбора:
Р.
Презиме и име
5.9. 8.9.
бр.
1. Маричић мр Марина –
+ +
председник, представник
Наставничког већа
2. Перовић Гордана –
- заменик председника,
представник локалне
заједнице
3. Живковић мр Драгица –
+ +
представник Наставничког
већа
4. Јелисавац Милица –
+ +
представник Наставничког
већа
5. Бабић Александра –
+ +
представник Савета
родитеља
6. Вељовић Микица –
+ +
представник Савета
родитеља
7. Мијаиловић Ресимић Лела - +
– представник Савета
родитеља
8. Попеску Дана –
+ представник локалне
заједнице
9. Димитријевић - Покорни
+ +
Бранка – представник
локалне заједнице
10. Булатовић Зорица / /
представник Савета
родитеља
11. Тубић Оливера / /
представник Савета
родитеља
Датуми састанака и присутност
3.10. 10.11. 14.11. 8.2.
27.2. 29.3. 18.4. 28.5.
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
/
/
/
/
/
+
+
-
+
+
+
+
+
-
-
-
/
/
/
/
/
+
-
+
+
+
+
+
+
-
-
+
-
-
-
-
+
/
/
/
+
+
+
-
+
/
/
/
+
+
+
+
+
/
/
152
Следећа табела приказује присутност осталих заинтересованих представника:
Р.
Презиме и име
бр.
1. Саковић Милибор директор
2. Бугарчић Радмила – шеф
рачуноводства
3. Недељковић Оливера –
представник синдиката
4. Нешић Јанаћковић Нина
– представник синдиката
5. Милошевић Бранко –
представник синдиката
6. Брајковић Милена –
секретар школе,
записничар
7. Марић Стефан – ученик
4/6
8. Пањковић Маја - ученик
4/4
9. Стаменковић Драгана –
ученик 4/4
Датуми састанака и присутност
5.9.
8.9.
3.10. 10.11. 14.11. 8.2.
27.2. 29.3. 18.4. 28.5.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
+
-
-
+
+
-
+
+
-
-
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-
+
-
-
-
-
-
/
/
/
-
+
-
-
-
-
-
/
На седницама је разматрано:
1. Именовање чланова конкурсне комисије у поступку избора директора школе
2. Донета Одлука да се подржи предлог Заједнице економских, правно-биротехничких,
трговинских и угоститељско-туристичких школа Републике Србије да се седиште
Заједнице налази у Првој економској школи у Београду, Цетињска 5-7.
3. Информација директора школе да су радови на обнови фасаде и замени прозора у
току, и да су из тог разлога часови скраћени на 30 мин. и организован рад школе у
три смене.
4. Усвајање Извештаја о раду школе за шк. 2010/11.г.
5. Усвајање Извештаја о раду Директора Школе у шк. 2010/11.г
6. Усвајање Годишњег плана рада школе за шк. 2011/12.г.
7. Извештај о новчаним токовима у вези са прославом јубилеја 130 година рада школе
8. Извештај наставника Петра Савића о излету у Засавицу
9. Обавештење директора школе о изрицању мере престанка радног односа запосленој
Зорици Деспотовић
10. Обавештење директора школе о томе да је композитор Мирослав Цупар написао
текст и компоновао музику за химну Прве економске школе
11. Изабрани су чланови комисије за праћење регуларности гласања за избор директора
Школе
12. Донета Одлука о избору директора Школе
13. Донета Одлука о упису ученика у шк. 2012/2013. г.
14. Донета Одлука о ступању на дужност директора Школе
15. Извештај са екскурзије другог и трећег разреда
16. Доношење одлуке и усвајање измена и допуна Статута ради усклађивања са
изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања.
153
17. Доношење одлуке и усвајање измена и допуна Правила о понашању ученика,
запослених, родитеља ученика, странака и сарадника школе у Првој економској
школи у Београду, ради усклађивања са изменама и допунама Закона о основама
система образовања и васпитања
18. Доношење одлуке и усвајање измена и допуна Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности ученика Прве економске школе у Београду, ради
усклађивања са изменама и допунама Закона о основама система образовања и
васпитања.
19. Доношење одлуке и усвајање измена и допуна Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности запослених Прве економске школе у Београду, ради
усклађивања са изменама и допунама Закона о основама система образовања и
васпитања.
20. Доношење одлуке о повеђању цене за обезбеђење школе
21. Доношење одлуке о закључењу уговора о осигурању ученика са изабраним
осигуравајућим друштвом
22. Разматрање захтева бившег радника школе Ђорђевић Драгише
23. Усвајање извештаја о самовредновању за шк. 2010/2011.г.
24. Извештај о реализацији донације родитеља за школску 2010/2011 годину и извештај
о приливу средстава за школску 2011/2012 и извештај о приливу средстава од 01.09.30.10.2011.
25. Извештај о извршеним инспекцијским прегледима
26. Елаборат о извршеном попису имовине школе са стањем на дан 31.12.2011.
27. Разматран Извештај стручног усавршавања за календарску 2011.г.
28. Разматран План стручног усавршавања за календарску 2012.г.
29. Именовање нових чланова (Зорица Булатовић и Оливера Тубић) и конституисање
Школског одбора у новом саставу
30. Доношење одлуке и усвајање Правилника о раду библиотеке
31. Предлог Правилника о награђивању запослених
32. Доношење одлуке и усвајање измена и допуна Правилника о дисциплинској
одговорности ученика
33. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор најповољније понуде за
реализацију екскурзије у шк. 2012/13.г.
34. Усвајање Извештаја о раду Директора Школе за период од 01.09.2011. до 15.01.2012.
35. Разматрање понуде Телеком Србије за постављање телефонске централе у
подрумским просторијама школе
36. Информација о завршетку радова на фасади
37. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта шк. 1011/12.
38. Информација о даљој сарадњи са рекламном агенцијом МЕДИА МАХ
39. Информација да је СО Стари град одобрила средства за постављање нових 20 камера
видео надзора
40. Информација о прекидању наставе због проглашења ванредног стања изазваног
снежним невременом и предлог плана надокнаде изгубљених наставних дана
41. Записник о санитарном надзору због пријављеног случаја заразне жутице код једне
ученице
42. Усвајање финансијског извештаја о пословању школе за 2011.г.
43. Усвојен захтев о разрешењу заменице председнице Школског одбора Гордане
Перовић због обавеза у иностранству
44. Изабрана Дана Попеску за заменика председника Школског одбора
45. Захтев председника синдиката Форум о уступању просторија Прве економске школе
на коришћење
46. Одлука директора о избору кандидата по конкурсу од 15. 02. 2012.
154
47. Информација о Одлуци Савета родитеља и избору агенције за реализацију
екскурзије шк. 2012/13.г.
48. Усвајање плана јавних набавки за 2012.
49. Извештај о реализацији новчаних средстава из донације родитеља закључно са 30.
04. 2012.
50. Одлука о усвајању калкулације донације родитеља за шк. 2012/13.г.
51. Усвајање предлога финансијског плана за 2013. г.
52. Упознавање са пресудом Првог основног суда у Београду по тужби запослене
Зорице Деспотовић
53. Информација о посети партнерској школи из Улма у Немачкој и Економијади у
Бања Луци
54. Информација о избору хотела за прославу матурске вечери
55. Одлучивање по приговору учесника конкурса за пријем наставника
56. Обавештење о инспекцијским прегледима
57. Доношење одлуке о висини дневнице за наставнике – одељењске старешине и за
вођу пута за екскурзије у шк. 2012/13.г.
58. Упознавање са малазом инспекцијског прегледа
10.2 САВЕТ РОДИТЕЉА
Савет родитеља Прве економске Школе има 36 чланова (по један родитељ из сваког
одељења). Следи табела са датумима одржавања седница и присутношћу чланова Савета
родитеља:
Ред.бр. Одељење
1.
1-1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
3-1
3-2
3-3
3-4
Презиме и име родитеља
19.09.
2011.
24.01.
2012.
09.03.
2012.
21.05.
2012.
Мојсиловић Милан – прелази на
ванредно шк.
Арсенијевић Весна
Тубић Оливера
Урошевић Бранко
Вукићевић Оливера
Ђелић Миланка
Ступар Владимир
Мијајловић Зања
Чутурило Наташа
Бабић Небојша
Јанковић Јасмина
Ристић Оливера
Војиновић Вук
Лукић Јасмина
Ђурић Сања
Дуратовић Александра
Лоренц Небојша
Милутиновић Маријана
Стибиљ Весна
Радоњић Зоран
Војводић Ангела
Илић Јелена
Суботић Снежана
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
155
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7
4-8
4-9
Булатовић Зорица
Божовић Јасминка
Миловановић Миодраг
Стојковић Драгана
Марјановић Драган
Коларић Душица
Вујадиновић Татјана
Живановић Драган
Јовичић Весна
Лукић Слободан
Вељовић Микица
Миљковић Верица
Јеремић Слободан
Борозан Биљана
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
+
+
+
+
-
У овој школској години одржано је четири састанка (септембар, јануар, март, и мај).
Родитељи су на својим састанцима, којима је увек присуствовао Директор Школе, секретар и
шеф рачуноводства, решавали и давали мишљење о следећим питањима:
1. Конституисање Савета родитеља
2. Избор председника и заменика председника Савета родитеља за шк. 2011/12.г. председник Савета родитеља Лукић Јасмина 2/4 и подпредседник Мојсиловић Милан
1/1
3. Избор једног представника Савета родитеља за члана школског одбора – Оливера
Тубић 1/2
4. Избор једног представника Савета родитеља за члана Тима за развојни план школе Мојсиловић Милан 1/1
5. Разматрање Извештаја о раду школе у шк. 2010/11.г.
6. Разматрање Годишњег плана рада школе за шк. 2011/12. г.
7. Избор понуде за осигурање ученика у шк. 2011/12.г. (WIENER STADTISCHE – по цени
од 230 РСД)
8. Усвајање извештаја о реализацији донације родитеља закључно са 31.08.2011.г.
9. Извештај о уплати новчаних средстава из донације родитеља ради побољшања
безбедности ученика и материјалних услова рада школе за шк. 2011/12. г.
10. Разматрање предлога и доношење одлуке о повећању новчаног износа за потребе
обезбеђења школе
11. Усвајање молбе ученика о понављању процедуре за извођење матурске екскурзије
12. Усвајање извештаја о реализацији донације родитеља закључно са 31.12.2011.г.
13. Обавештење о одлуци директора по захтеву ученика четвртог разреда за накнадну
организацију матурске екскурзије у шк. 2011/12.г.
14. Давање сагласности на предложене путне правце и на програм екскурзије за други
(Београд-Копаоник-Београд), трећи (Београд-Праг-Берлин-Дрезден-Праг-Београд) и
четврти разред (Београд-Рим-Сијена-Верона-Римини-Београд) шк. 2012/2013. г.
15. Отварање понуда и избор најповољније понуде за реализацију екскурзије другог, трећег
и четвртог разреда шк. 2012/13.г.
16. Давање сагласности на програм и цену екскурзије и избор агенције за екскурзије
ученика другог, трећег и четвртог разреда у шк. 2011/2012.г.
17. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта шк. 2011/12.г.
18. Давање сагласности за закључивање појединачних уговора са сваким родитељем за
реализацију екскурзије
19. Избор једног представника Савета родитеља за члана школског одбора – Мијајловић
Зања 1/7
156
20. Извештај о реализацији новчаних средстава из донације родитеља ради побољшања
безбедности ученика и материјалних услова рада школе закључно са 30.04.2012.
21. Усвајање предлога калкулације донације родитеља ради побољшања безбедности
ученика и материјалних услова рада школе за шк. 2012/2013.г.
22. Давање мишљења по захтеву наставника мр Вукице Вељановић Мораче за стицање
звања педагошки саветник
23. Попуњавање упитника за самовредновање рада школе
10.3 УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Ученички парламент чине 72 ученика (из сваког одељења по 2 ученика). У школској
2011/12. години су одржане две седнице, где су разматрана сва планирана питања и теме за
које су ученици заинтересовани. Много више активности су чланови Парламента имали ван
редовних седница, на разним манифестацијама и спроводећи разне акције.
Број
седнице
1
2
Дневни ред
Време
1. Конституисање Парламента
2. Усвајање записника са претходне седнице
3. Упознавање нових чланова са Пословником о раду
Уч. парламента
05.10.2011.
4. Избор председника, заменика председника, секретара
и координатора Уч. парламента
5. Избор ученика за рад у: Школском одбору, Тиму за
самовредновање, Стручном активу за развојно
планирање и Стручном активу за развој школског
програма
6. Извештај о раду Парламента за шк. 2010/11.г.
7. Утврђивање годишњег плана рада за шк. 2011/12.г.
8. Извештај о самовредновању рада школе за шк.
2010/11.г. .
9. Планирање хуманитарних акција
10. Представљање Тима за вршњачку медијацију
1. Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај о реализацији хуманитарних акција
3. Избор најповољније понуде за фотографисање
ученика
03.04.2012.
4. Матурска прослава у школском дворишту - Молба
Директору школе
5. Програм прославе Дана школе
6. Подношење извештаја са седница Школског одбора и
стручних тимова – мишљења и предлози
7. Обавештавање ученика о питањима од посебног
значаја за њихово школовање
Број
ученика
53
34
Ученици су се упознали са Статутом и начином рада Парламента; разматрали су
школски успех и владање, извештаје и планове рада, извештај о самовредновању; бирали
најповољније понуде за фотографисање; давали предлоге Директору школе и Наставничком
већу (прослава матуре, екскурзије...); учествовали у раду школских тимова.
157
Представили су се и чланови Тима вршњачких медијатора:
Ред. бр.
Презиме и име
1.
Максимовић Марија
2.
Стефановић Ања
3.
Радовановић Јелена
4.
Поповић Тамара
5.
Белошевић Сандра
6.
Чабаркапа Јована
7.
Радисављевић Јелена
8.
Срндовић Милица
9.
Манојловић Никола
10.
Совиљ Невена
11.
Брановић Николија
12.
Жабаљац Невена
Одељење
2/1
2/5
2/6
2/6
2/8
2/9
3/3
3/4
3/5
3/6
3/6
4/2
Ученици су изабрали и своје представнике.
Председништво Ученичког парламента:
™ Председник Парламента: Марић Стефан IV-6
™ Заменик председника: Томовић Милош IV -8
™ Секретар Парламента: Симовић Лука II-5
Координатори за сваки разред:
™ Челиковић Петар I-3, за 1. разред
™ Мерсели Тамара II-2, за 2. разред
™ Срндовић Милица III-4, за 3. разред
™ Лазић Илија IV-7, за 4. разред
Представници ученика у :
™ Школском одбору – Пањковић Маја IV-4 и Стаменковић Драгана IV-4
™
резервни чланови (од маја): Гајић Аница III-9 и Срндовић Милица III-4
™ Тиму за самовредновање – Недељковић Ивана IV-8
™ Стручном активу за развојно планирање - Челиковић Петар I-3
™ Стручном активу за развој школског програма - Томовић Милош IV-8
Ове године је реализовано више хуманитарних акција:
™ Уз помоћ библиотекара Јелене Арсеновић и Миреле Бодрожић, реализована је
хуманитарна акција – прикупљање уџбеника за ученике из Економско-трговинске школе
у Раномлугу поред Гњилана. Прикупљено је 86 уџбеника.
™ Ученици су у традиционалној акцији „Поклони књигу - обогати школску библиотеку“
прикупили средства за 130 књига.
™ Матуранти су учествовали и у акцији добровољног давања крви.
™ Чланови секције Црвеног крста су, уз подршку наставника Јасминке Кнежевић и
Оливере Микашиновић, прикупили играчке и гардеробу за децу без родитељског
старања.
™ Вероучитељи Влада Крстић и Милан Мирковић и педагог Сандра Кнежевић су
координирали акцију Ученичког парламента - прикупљање слаткиша, играчака и
гардеробе за децу са Косова – Манастир Бањска.
™ У хуманитарној акцији за лечење оболеле Тамаре Арсовић из Друге економске школе
прикупљено је 61.487,00 динара и купљено је 90 карата за концерт који је организован у
Сава центру тим поводом.
Рад Парламента је пратили и усмеравали директор Милибор Саковић и педагог Сандра
Кнежевић.
158
11. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА
У оквиру професионалне оријентације у претходној години реализоване су следеће
активности:
1. Пружене су информације о занимању економског, финансијског техничара и
банкарског службеника и то у оквиру редовне наставе стручних предмета од стране
професора стручних предмета, као и индивидуалним информисањем од стране психолога
Школе.
2. На основу анкета о професионалним интересима ученика 1. разреда, као и
појединачних разговора са ученицима свих разреда идентификовани су ученици са погрешно
одабраним занимањем и са њима су обављени разговори у циљу мотивације за позив и учење,
односно пружања помоћи у решавању професионалног проблема;
3. Ученицима 4. разреда пружена професионална индивидуална информативна и
саветодавна помоћ у избору факултета, више школе или могућностима запошљавања.
Психолог је обавио професионално саветовање са 54 ученика четвртог разреда.
4. Одржане су презентације факултета од стране њихових представника за ученике 4.
разреда, као и радионице са темом Професионална оријентација.
5.. Организована је и припремна настава за ученике 4. разреда који желе да наставе
школовање на вишим школама и факултетима. Наставу су реализовали професори стручних
предмета.
6. Ученицима основних школа и њиховим родитељима, који су се обратили Школи,
пружене су све потребне информације о занимањима економске струке и условима уписа.
12. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ И ЗАШТИТА УЧЕНИКА
Занимања економског и финансијског техничара не постављају посебне здравствене
захтеве, па се сваке године упише известан број ученика са хроничним обољењима или
функционалним оштећењима организма (ученици уписани са упутом Градске уписне
комисије). Због тога се, из године у годину, здравственој заштити посвећује све већа пажња, а
током године се ради на општој, стоматолошкој и ментално-хигијенској заштити ученика. На
почетку школовања у овој Школи идентификују се такви ученици како би им се током
школовања пружила адекватна пажња и помоћ, о чему највише брину одељењске старешине у
сарадњи са стручним сараднициа Школе, родитељима и лекарима одговарајућих
специјалности.
Примарна превенција организована је, углавном, на нивоу одељенских заједница
(предавања, дискусије са ученицима, брошуре, плакати и панои на одређене теме из
здравствене проблематике).
Школа води бригу и о психосоцијалном стању својих ученика и у превенцији асоцијалних
понашања. У Школи ради и стоматолошка амбуланта, која води бригу о примарној
превенцији, и лечењу.
Општом, стоматолошком и ментално-хигијенском превенцијом, као и очувањем и
унапређивањем животне и радне средине бавили су се, поред професора и психолога Школе,
и лекари ваншколских здравствених институција (Школског диспанзера и Школске
стоматолошке амбуланте).
У току школске године урађено је следеће:
159
Општа медицинска заштита:
Школски лекари Дома здравља Стари град урадили су општи систематски преглед свих
ученика 1. и 3. разреда у септембру и новембру 2011. године по посебном распореду који је
сачинио помоћник директора и контролни преглед ученика 2. и 4. разреда у марту и априлу
2012. године такође по посебном распореду који је сачинио помоћник директора.
Стоматолошка заштита:
У школи постоји стоматолошка ординација, у којој збрињавају децу специјалиста дечје и
превентивне стоматологије, др Александра Рајчевић и стоматолошка сестра Палајић Весна.
Сви ученици (њих 1100) су обухваћени стоматолошком здравственом заштитом и то:
-ученици 1. и 3. разреда кроз систематске прегледе
-ученици 2. и 4. разреда кроз контролне прегледе.
Истичемо да су, без обзира што РЗЗО не препознаје војне осигуранике и лица старија од 18
год., сви ученици прегледани изузев, наравно, оних који нису у време прегледа били у школи.
За време стоматолошких прегледа УВЕК је одржано предавање о значају оралног здравља и
начинима да се оно сачува :
- правилном оралном хигијеном
- правилном исхраном
- редовном посетом стоматологу
- применом препарата флуора
Након прегледа сви ученици код којих су уочене болести уста и зуба заказивани су на
санацију. Од укупног броја заказаних куративно се збрињава у нашој ординацији 952
ученика.
Др.Александра Рајчевић
Спец.дечје и превентивне стоматологије
Палајић Весна
Стоматолошка сестра
Ментално-хигијенска заштита
С обзиром на адолесцентни узраст, рад на ментално-хигијенској заштити ученика је веома
важан. У том смислу сви учесници образовно-васпитног процеса имају значајну улогу.
Директор школе, помоћник директора, стручни сарадници, наставници, административно и
помоћно особље показују својим односом да уважавају младе и њихове родитеље као
личности и тиме испуњавају основни услов за развој здравих личности младих.
Планирани и систематски видови превенције реализују се кроз све видове комуникације са
ученицима и кроз приказане садржаје; предавања на часовима одељењских старешина или
индивидуалним саветодавним радом са ученицима и родитељима. Тако су обрађене теме из
области адолесцентне психологије: превенција емоционалних криза, адолесцентних
проблема, конфликтних ситуација, насиља (детаљнији извештај је дат у поглављу о раду
психолога);
Одељењске старешине, у оквиру својих часова, све више обрађују стручне теме из ових
области, у складу са плановима рада одељењских старешина. На овим часовима реализовае су
теме из области сиде, дрога, секти, малолетничке деликвенције, насиља, а све у циљу
формирања здраве и зреле личности;
Наставници и други сарадници у Школи, заједно са родитељима ученика, настојали су да што
раније открију промене у понашању деце и благовремено су предузимане мере на њиховом
санирању. Овај рад се одвијао током целе школске године и дао је добре резултате.
У мају месецу у школи је за ученице првог и трећег разреда одржано предавање Промене у
пубертету.
160
13. РАД ПРАВНЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ, ТЕХНИЧКЕ И
ДРУГИХ СЛУЖБИ
Рад правне службе, односно послови које обавља правник школе утврђени су и
постављени Законом о основама система образовања и васпитања и крећу се у законским
оквирима.
Циљ добро постављеног и организованог административног пословања је постизање
ажурности и економичности рада Школе у комуникацији са ресорним министарством,
локалном заједницом, родитељима и свим трећим лицима са којима школа има интерес да
постави односе сарадње. У том циљу, секретаријат Школе обавља: примање и прегледање
поште, завођење и распоређивање аката, достављање аката у рад, административно-техничку
обраду аката, отпремање поште, архивирање и чување аката.
Посебно је значајан рад секретаријата на вођењу и чувању педагошке документације и
архивске грађе школе.
ИЗВЕШТАЈ СЕКРЕТАРИЈАТА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2011/12. ГОДИНУ
Мес.
активност
ОКТОБАР
СЕПТЕМБАР
пријава запослених
одјава запослених - пензионисање
решење за неплаћено одсуство
решење за годишњи одмор
израда решења за плате
припрема материјала и реализација
припрема материјала и реализација
припрема седнице и реализација
отварање пријава у поступку избора
директора
избор нових чланова школског одбора
контрола управног инспектора
стипендије ученика – пријем и обрада
закључење уговора за ванредно школовање
израда дупликата јавних исправа
обрада захтева за наплату осигурања
упис ученика упутом Министарства
пријаве за консултације и испите
дневни извештаји за наставнике
пријем и дистрибуција поште
поступак по тужби – радни спор
пријава запослених
одјава запослених - пензионисање
израда решења за плате
испит за лиценцу наставника
усклађивање правних аката школе са новим
законским изменама
обим посла
7 радника
4 приправника
2 запослена
1 запослени
1 запослени
160 решења (80+80)
школски одбор 2-седнице
савет родитеља 1-седница
1 наставничко веће
(поступак избора
директора)
присуство и помоћ
комисији
поступак пред МУП РС
контрола рада
секретаријата
86 захтева
7 уговора
7 дупликата
5 захтева
7 пријава
одговор на тужбу
3 запослена
3 запослена
3 решења
1 запослени
Статут школе
4 Правилника
извршилац
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
админ.радник
админ. радник
админ. радник
админ. радник
админ. радник
админ. радник
админ. радник
админ. радник
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
161
секретар
ДЕЦЕМБАР
НОВЕМБАР
израда анекса на уговоре о реализацији
екскурзије ученика III разреда
избор нових чланове школског одбора
правна помоћ наставнику у поступку
стицања звања педагошки саветник
припрема материјала и реализација
школског одбора за избор директора
достављање података за војни одсек
општински органи
војна евиденција за 1994. год. Министарство
одбране
израда дупликата јавних исправа
потврда о школовању
Упис ученика I разреда у регистар
унос регистарског броја ученика I разреда у
матичну књигу
стипендије ученика – обрада у поступку са
банком
унос статистичких података везаних за
запослене
осигурање-обрада захтева за наплату
дневни извештаји за наставнике
пријава запослених
одјава запослених
службени одјава по захтеву РПИО
израда решења за плате
поступање по захтеву БиХ
лиценца наставника
припрема материјала и реализација
провера веродостојности диплома
израда уговора (донација, осигурање и
ауторско дело)
израда дупликата
упис, пријаве и консултације
потврдите о усавршавању запослених
израда спискова за осигурање ученика
коричење матичних књига за 2010/11
књига евиденције матурских испита
ажурирање ЕIS за запослене
телеграми за славе запослених
дневни извештај за наставнике
oдјава бивших радника службено ПИО
oдјава текуће
пријава запослених
aжурирање матичне евиденције ПИО - по
службеној дужности
израда споразума о преузимању
израда решења за плате
одговор на поднесак у радном спору
покретање поступка набавке намештаја и
1 анекс
поступак пред Градским
секретаријатом
секретар
1 захтев
1 седница
секретар
секретар
секретар
80 ученика
90 ученика
комплетни податци
6 дупликата
1 потврда
276 ученика
админ. радник
276 ученика
админ. радник
86 захтева
админ.радник
админ. радник
админ. радник
админ. радник
админ. радник
9 запослених
5 запослених
6 бивших радника
14 решења
1 запослени (1995-1998)
3 наставника
школска одбора 2-седнице
админ.радник
админ. радник
админ. радник
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
1 провера
секретар
4 уговора
1 дуплика
7 ванредних ученика
9 наставника
од I до IV
6 књига
матуранти 2011/2012
секретар
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
секретар
2 захтева
20 телеграма
6 запослених – бивши
радници
4 запослена
4 радника
1 запослени – бивши
радник
1 запослени
4 решења
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
162
рачунара
израда уговора о донацији
припрема и израда записника
поступак добијања лиценце
пријем, обрада и слање тема из статистике за
лиценцу министарству
ажурирање ЕIS за запослене
приговори на стипендије
слање телеграма за славу запослених
новогодишње честитке: наручивање,
штампање и дистрибуција
израда дупликата јавних исправа
израда потврда за економску трибину
дневни извештај за наставнике
провера веродостојности диплома
ФЕБРУАР
ЈАНУАР
припрема за годишњи попис
поступање по приговору на одлуку о
стипендији у посебном поступку
припрема и обрада документације за
здравствено осигурање
израда решења за плате
радни спор
пријава запослених ПИО и РЗЗО
одјава запослених ПИО и РЗЗО
израда решења за плате
сагласност за конкурс за пријем нових
радника
ажурирање ЕIS за запослене
припрема материјала и реализација
пријем, обрада и слање тема за лиценцу
министарству
здравствено РЗЗО
израда дупликата јавних исправа
Св.Савске позивнице: припрема, штампање
и дистрибуција
слање телеграма за славу запослених
израда потврда за економску трибину
евиденција рачуна за плаћање
превоз запослених BusPlus
здравствено РЗЗО
припрема материјала и реализација
поступак по конкурсу за пријем у радни
однос
пријава запослених
одјава запослених
израда решења за плате
припрема и дистрибуција материјала
потврде ученицима за конкурс за таленте-по
посебном поступку
екскурзија школска 2012/2013
Захтев СО Стари град
2 уговора
педагошки колегијум – 1
седница
2 наставника
20 приговора
24 телеграма
180 ком. + 180 коверти са
штампањем
2 дупликата
10 комада
Штампање и припрема
3 дипломе и 2 сведочанства
секретар
секретра
секретар
секретар
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
секретар и
админ.радник
1 приговор
админ.радник
115 запослених и чланова
породице
12 решења
1 рочиште
3 запослена
2 запослена
12 решења
админ.радник
секретар
секретар
секретар
секретар
Секретар
Секретар
школска управа
савет родитеља 1-седница
енглески и математика
админ.радник
Секретар
админ.радник
нове здрав.књижице
6 дупликата
213 комада
админ.радник
админ.радник
админ.радник
14 телеграма
5 комада
19 рачуна
45 запослених
нове здрав.књижице – 1
захтев
школска одбора 2-седнице
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
припрема и пријем
документације
2 запослена
1 запослени
9 решења
савет родитеља
6 потврда
припрема документације
Секретар
секретар и
админ.радник
Секретар
Секретар
Секретар
Секретар
Секретар
секретар
163
МАРТ
израда уговора о донацији и делу
пријем, обрада и слање тема лиценцу
израда потврда за економску трибину
ванредни ученици пријем пријава
позиви и обавештења родитеља по
дуговањима за екскурзију
позивање наставника за семинар
припрема материјала за такмичење: основи
економије и пословна економија
ажурирање ЕIS за запослене
ажурирање матичне књиге запослених
дневни извештај за наставнике-март
евиденција рачуна за плаћање
школски одбор
5 уговора
енглески и математика
10 комада
консултације-
секретар
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
30 позива
админ.радник
админ.радник
наставничко веће-припрема материјала
здравствено РЗЗО
1 седница
нове здрав.књижице – 1
захтев
потврде за запослене
3 решења
7 ученика
1 запослени
Град Београд – 1 захтев
3 решења
5 пријава
2 одјаве
3 уговора
1 рочиште
8 решења
2 запослена
2 захтева са материјалом
израда решења за плате
дисциплински поступак
полагање лиценце
поступак за издавање простора
израда решења за запослене
пријава запослених
одјава запослених
израда уговора о донацији
радни спор
решења за запослене
казнена евиденција-службена провера
Град-Секретеријат за образовање
Богословски факултет - службено
Министарство одбране
осигурање ученика-обрада захтева
поступак по конкурсу
НСЗЗ-поступак по конкурсу
потврде за запослене
конкурисање у оквиру програма стручна
пракса НСЗЗ
умножавање, паковање и дистрибуција
сагласности родитеља за екскурзију
припрема материјала за такмичење
80 комплета + 80 коверти
штампање и припрема
1 седница
војна евиденција
1 захтев
обавештења и евиденција 78 пријава
захтев за тестирање
1 захтев
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
админ.радник
админ.радник
админ.радник
секретар
секретар
секретар
900 комада
пос. економија и
рачуноводство
израда дупликата јавних исправа
8 дупликата
ЕУ – покрет за ученике и [email protected]
2 дописа – израда са
материјалом
јавно отварање понуда
ексурзија за школску 2012/2013
припрема појединачних Уговора о
реализацији екскурзије и дистрибуција
дистрибуција крштеница за матуранте
ажурирање евиденције радника у матичној
књизи запослених
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
секретар
админ.радник и
секретар
админ.радник
400 комада
270 крштеница
админ.радник
админ.радник
админ.радник
секретар
секретар
секретар
секретар и
админ.радник
админ.радник
админ.радник
164
АПРИЛ
провера регистра ученика
Економска трибина - потврде
евиденција рачуна за март
дисциплински поступак
школски одбор-припрема материјала
инспекцијски преглед-по служ.дужности
радни спор
провера веродостојности дипломе
1 ученик
1 седница по приговору
конкурс
2 инспекцијска прегледа
1 рочиште
1 диплома
МУП – службена провера
3 дипломе
запослени пријава
запослени одјава
израда решења за плате
плаћено одсуство - решење
потврда за иностране органе-службено
потврде за запослене
Протокол о сарадњи са Географским
факултетом
израда уговора - донација
обрада захтева за одштету ученика
позивнице за Дан школе - штампање
припрема материјала за матуру – српски
припрема материјала за такмичење
7 радника
7 радника
12 решења
1 запослени
2 служ. акта по 1 захтеву
3 потврде
Економска трибина
ажурирање матичне књиге запослених
пракса ученика
евиденција рачуна за април
дневни извештај за мај
дисциплински поступак
припрема материјала и реализација
15 студената -екологија
1 уговор
1 захтев
200 ком + 200 коверти
280 комплета
математика – 70 комплета
СПК – 32 комплета
шах и мали фудбал –
пријава
рачуноводство – 160 табака
основи економије – 20
комплета
8 потврда
11 уговора
админ.радник
админ.радник
админ.радник
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
админ.радник
секретар
админ.радник
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
секретар
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
админ.радник
секретар
админ.радник
админ.радник
секретар
секретар
запослени пријава
запослени одјава
2 ученика
школски одбор - 1
седница
савет родитеља - 1
седница
3 радника
3 радника
израда решења за плате
13 решења
секретар
обрада захтева за одштету ученика
потврде за запослене
породиљско одсуство
ванредни ученици (испити и консулта.)
израда Уговора
6 захтева
7 потврда
1 решење
3 пријаве
донација - 1 уговор
админ.радник
админ.радник
секретар
админ.радник
секретар
админ.радник
израда дупликата јавних исправа
пријем, обрада и слање тема за лиценцу
евиденција рачуна за мај
припрема дневних извештај за јун
7 дупликата
основи економије
секретар
припрема материјала и реализација
МАЈ
25 потврда
секретар
секретар
секретар
админ.радник
админ.радник
админ.радник
165
ЈУН
набавка сведочанстава и диплома
админ.радник
ажурирање матичне књиге запослених
админ.радник
админ.радник
РЗЗО – здравствене књижице
запослени пријава
запослени одјава
149 књижица
1 радник
1 радник
израда решења за плате
решења за годишњи одмор
3 решења
98 решења
организација наставе и испита-стр.језик
ванредни ученици - (испити и консулта.)
2 уговора
7 пријава
12 - разредни испит
9 – поправни испит
283 – матурски испит
редов. ученици – пријем и обрада
пријава
секретар
секретар
секретар
админ.радник
админ.радник
админ.радник
секретар
админ.радник
админ.радник
секретар
секретар
админ.радник
израда дупликата јавних исправа
штампање Вукових диплома
овера сведочанстава и диплома
потврде за запослене
МУП казнена евиденција
евиденција рачуна за јун
5 дупликата
22 дипломе
припрема материјала и реализација
педагошки колегијум 2седнице
6 упута
упис ученика – по упуту Министарства
5 потврда
2 захтева
секретар
админ.радник
1 - разредни испит
25 – поправни испит
админ.радник
2 пријаве
админ.радник
израда дупликата јавних исправа
запослени пријава
Повереник за информације од јавног
значаја и заштиту података о личности
2 дупликата
1 радник
админ.радник
секретар
админ.радник
одговор на жалбу
секретар
контрола управног инспектора
контрола рада
секретаријата
секретар
редов. ученици – пријем и обрада
пријава
ванредни ученици - (испити и консулта.)
АВГУСТ
секретар
секретар
Градски Секретаријат за образовање
захтев за новог члана
школског одбора
секретар
Секретар школе - стручно усваршавање
-
Саветовање у вези нових законских решења у области привредног права, 25.01.2012.
Саветовање, нови ЗПП, 24.02.2012.
Семинар: Управљање људским ресурсима, 16.05.2012.
Инспекцијски прегледи
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Врста прегледа
управна инспекција по пријави запосленог
комунална инспекција – редовна контрола
Просветна инспекција – редован надзор
Комунална инспекција – редовна контрола
Ком. инспекција – ванредна контрола
Санитарни надзор – ванредна контрола
Датум
16.09.2011.
18.10.2011.
28.10.2011.
14.11.2011.
25.11.2011.
24.02.2012.
Просветна инспекција поводом представке 06.04.2012.
Наложена мера
нема
нема
нема
нема
уклањање графита
противепидемијске мере
нема
166
кандидата по конкурсу
8.
Повереник грађана – надзор по пријави 10.04.2012.
запосленог
Повереник грађана по службеној дужности
08.05.2012.
9.
нема
Упозорење на члан 48. Закона о
заштити података о личности
10.
Просветна инспекција – поводом представке 12.07.2012.
родитеља
нема
11.
Просветна инспекција по службеној пријави
школе
Просветна инспекција-ванредан надзор по
пријави родитеља
управна инспекција по пријави запосленог
Повереник грађана по жалби запосленог
28.06.2012.
нема
08.08.2012
нема
12.
13.
14.
28.08.2012.
28.08.2012.
Запослени на заменама од 01.09.2011. до 31.08.2012.
Ред.бр. Име и презиме
1
мр Коста Бањац
2
3
4
5
6
7
8
Цветан Јамандиловић
Милица Савиншек
Весна Брдаревић
Данијела Василић
Оливера Анђелковић
Оливера Бојовић
мр Маријана Живковић
9
10
11
12
Александра Б. Гавриловић
Владимир Крстић
Оливера Микашиновић
Слађана Крстић
13
Катица Антић
Весна Љубић
Замена
Драгана Мировић
Љиљана Марић
Младен Дубовина
Милица Пророк
Милица Пророк
Катарина Симић
Бранка Баљак
Драгана Јосиповић
Душанка Прошић
Драгана Јовановић
Драгољуб Стојановић
Катарина Радоњић
Нада Јеремић
Невенка Марковић
Даница Батковић
Даница Батковић
радно ангажовање
рачуноводство
рачуноводство
српски језик
српски језик
администр. послови
екон. група предмета
екон. група предмета
економска група
предмета
пословна информатика
верска настава
енглески језик
помоћно особље
помоћно особље
167
14. ЛЕТОПИС „ПРВЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ“ за школску
2011/12.
ЛЕТОПИС-СЕПТЕМБАР 2011.
Дана 1. 09. 2011. године почела је нова школска година. Како су у току радови на
пескирању фасаде и мењању прозора на школској згради, настава се одржава у делу учионица
које су оспсобљене за рад, па jе зато на седници Наставничког већа одржаној 22. 08. 2011.
године одлучено да се настава одвија у три смене, а часови су скраћени на 30 минута, а
одлуку је потврдило Министарство просвете.
Прва смена почиње од 8 часова и у њој су одељења: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 3/1,
3/2 и 3/3.
Друга смена почиње од 12 часова и у њој су одељења: 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 2/4, 2/5, 2/6,
2/7, 2/8 и 2/9.
Трећа смена почиње од 16 часова и у њој су одељења: 2/1, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6,
4/7, 4/8 и 4/9.
Праг за упис био је за смер финансијски техничар 92,42 бода, за смер банкарски
службеник 95,98 поена, док је за смер економски техничар било потребно 87,26 поена.
Ове школске 2010/2011. године у Прву економску школу је уписано укупно 1104 ученика
(753 девојчица и 351 дечака) у три образовна профила из подручја рада економија, право и
администрација: банкарски службеник, финансијски техничар и економски техничар. У
сваком разреду има по 9 одељења, као и претходних година.
Дана 7. 09. 2011. године у 20. 15 часова одржана је седница Наставничког већа на којој
су се присутни чланови изјашњавали о кандидату за директора школе, гоподину Милибору
Саковићу.
Дана 8. 09. 2011. године одржан је састанак Школског одбора у часова, а затим седница
Наставничког већа у 13.15 часова.
Дана 28 и 29. 9. 2011. године одржано је Градско такмичење у стоном тенису у клубу
ИМТ на Новом Београду, на коме су се ученици наше школе пласирали међу првих 8 екипа.
Учествовали су:
1. Чађо Филип, 3/4
2. Ђукановић Срђан, 3/4
3. Перић Никола, 3/1
4. Милић Марко, 3/1
Ученике је водила професорка Јелица Симикић.
ЕКСКУРЗИЈЕ
Дана 12 – 16. 09. 2011. године сва одељења трећег разреда су била на екскурзији на
релацији Београд- Братислава- Праг-Беч-Београд.
Дана 15 - 17. 09. 2011. године изведена је екскурзија за ученике другог разреда на правцу
Београд- Суботица-Палић-Сомбор-Нови Сад-Идвор-Београд.
Ученици четвртог разреда нису ишли на матурску екскурзију, јер се није пријавио
довољан број, па није било могуће извести путовње.
168
ЛЕТОПИС-ОКТОБАР 2011.
Дана 3. 10. 2011. године у 19 часова је одржан састанак Школског одбора на коме је
једногласно подржан професор Милибор Саковић као кандидат за директора.
Дана 4. 10. 2011. године у 13.15 часова одржан је састанак директора школе са
одељењским старешинама првог разреда.
Дана 5. 10. 2011. године одржана је седница Ученичког парламента на којој је
конституисан Парламент. Ученици су изабрали своје представнике. Такође су разматрали
извештаје и планове и подржали хуманитарне акције: прикупљање књига за Економску
школу у Раномлугу поред Гњилана, новчана донација за народну кухињу на Косову –
манастир Бањска.
Представљен је и Тим вршњачких медијатора који постоји у нашој школи од ове школске
године.
ПРЕДСТАВНИЦИ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 2011/12. школске године
Председништво Ученичког парламента:
Председник: Марић Стефан, 4/6
Заменик председника: Томовић Милош, 4/8
Секретар: Симовић Лука, 2/5
Тим координатора:
Челиковић Петар, 1/3
Мерсели Тамара, 2/2
Срндовић Милица, 3/4
Лазић Илија, 4/7
Ученици за рад у Школском одбору: Пањковић Маја, 4/4 и Стаменковић Драгана, 4/4
(од маја 2012. Гајић Аница, 3/9 и Срндовић Милица, 3/4)
за самовредновање: Недељковић Ивана, 4/8
Стручни актив за развојно планирање: Челиковић Петар, 1/3
Стручни актив за развој школског програма: Томовић Милош, 4/8
Тим
Дана 6. 10. 2011. године у 13.15 часова је одржан састанак директора школе са
професорима Стручног већа рачуноводства и статистике.
Дана 7. 10. 2011. године одржано је школско Меморијално такмичење из рачуноводства
за ученике другог разреда „Стана Шипчић-Ћана“. На такмичењу су учествовала 24
ученика, а прва три места су заузели:
1. Елена Томовић, 2/1, 95,5 бодова, предметни професор Вукица Вељановић-Морача
2. Никола Шљукић, 2/1, 95 бодова, предметни професор Вукица Вељановић-Морача
3. Никола Лазић, 2/9, 94,5 поена, предметни професор Слађана Вучуровић
Комисија која је прегледала радове је радила у саставу: Надежда Пијановић, Биљана
Ћорић и Слађана Вучуровић.
Истога дана је одржано и Општинско такмичење у рукомету у Ваздухопловној
169
академији, на коме је млађа рукометна екипа освојила друго место. Састав екипе:
1. Ђурић Никола,1/3
2. Јовановић Милан, 1/3
3. Радосављевић Огњен, 1/3
4. Пантовић Алекса, 1/7
5. Бракочевић Лазар, 1/7
6. Живкоивћ Ђорђе,1/9
7. Видић Марко, 2/2
8. Величковић Никола, 2/7
9. Којић Александар, 2/8
10. Прцић Стефан, 2/8
11. Дамјановић Марко, 2/8
12. Бобић Александар, 2/7
Екипу је водио професор Бранко Милошевић.
Дана 8. 10. 2011. године је била наставна субота за ученике другог и трећег разреда због
надокнаде екскурзије, радило се по распореду од петка.
Дана 10. 10. 2011. године завршена је акција прикупљања уџбеника за ученике
Економско-трговинске школе у Гњилану, коју су организовале и водиле библиотекарке у
сарадњи са одељењским старешинама. Оне су направиле и спецификацију поклоњених
уџбеника. Посебну захвалност и похвалу заслужује 6 ученика који су се једини одазвали овој
добровољној акцији и који су прикупили и донели преко 64 уџбеника. То су:
1. Урош Босић, 4/2, 18 уџбеника
2. Драгана Грковић,4/7, 4 уџбеника
3. Грујић Николина, 4/7, 2 уџбеника
4. Никола Лазић, 2/9, 12 уџбеника
5. Катарина Живановић, 3/6, 9 уџбеника
6. Андријана Николић, 3/6, 8 уџбеника
7. Трифуновић Сара, прошлогодишње 4/8 (одељењски старешина Младен Стевановић),
11 уџбеника
У акцији су учествовали и професори Цветан Јамандиловић и Милан Мирковић и школска
библиотека, који су донирали 24 уџбеника.
ПОКЛОН УЧЕНИКА ПРВЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ ИЗ БЕОГРАДА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКОЈ ШКОЛИ У ГЊИЛАНУ
СПЕЦИФИКАЦИЈА УЏБЕНИКА
1.МОНОГРАФИЈА ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ 100 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
2.МОНОГРАФИЈА ПОВОДОМ ПРОСЛАВЕ 130 ГОДИНА РАДА ШКОЛЕ
ПРВИ РАЗРЕД
1. ЧИТАНКА
2. ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
3. МАТЕМАТИКА - ЗБИРКА
4. ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
5. ОСНОВЕ ЕКОНОМИЈЕ
6. САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
7. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – ЗБИРКА - МАТRIX
8. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – КЊИГА - МАТRIX
9. ЕКОЛОГИЈА
10. РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
11. ХЕМИЈА
12. ИСТОРИЈА
13. ИСТОРИЈСКИ АТЛАС
КОМАДА
1
2
5
3
3
3
3
2
2
3
2
2
1
170
14. РАЧУНОВОДСТВО- ЗБИРКА, ЗА 1. И 2. РАЗРЕД
15. РАЧУНОВОДСТВО – ЗБИРКА
16. РАЧУНОВОДСТВО КЊИГА
1
4
4
ДРУГИ РАЗРЕД
1. РАЧУНОВОДСТВО - КЊИГА
2. РАЧУНОВОДСТВО – ЗБИРКА
3. ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
4. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
5. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- ЗБИРКА - MATRIX
6. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – КЊИГА - MATRIX
7. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – КЊИГА - IN COMPANY
8. САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
9. ВЕНЕОВА ЗБИРКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ
10. МАТЕМАТИКА - ЗБИРКА Д.М.С.
11. МАТЕМАТИКА - КРУГОВА ЗБИРКА
12. МАТЕМАТИКА – КЊИГА
13. ГЕОГРАФИЈА
14. КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
15. ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ
16. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
2
1
3
3
2
3
5
3
1
1
1
2
3
1
1
1
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1. МАТЕМАТИКА СА ЗБИРКОМ
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК- КЊИГА – IN COMPANY
3. ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
4. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
5. ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ
6. БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ
7. СТАТИСТИКА - ЗБИРКА ЗА 3. И 4. ГОДИНУ
1
1
1
1
1
1
1
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1. ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА
2. ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
3. ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
1
1
1
УКУПНО
86
Овом приликом су прикупљени уџбеници и за ученика 3/8 слабијег материјалног стања
Василија Војиновића, а 7. 10. 2011. године библиотекар Мирела Бодрожић му је предала
следеће уџбенике:
1. Статистика за 3. и 4. разред
2. Збирка задатака из статистике за 3. и 4. разред
3. Рачуноводство за 3. разред
4. Историја књижевности за 3. разред
5. Право за 3. разред
6. Основи економије за 3. разред, инв. бр. 1/05 (власништво школске библиотеке)
Уџбеници од 1-4 су поклон ученика Прве економске школе.
Дана 12. 10. 2011. године у Ваздухопловној академији је одржано Општинско такмичење
у рукомету за старије дечаке. Екипа је играла у саставу:
1. Мршуља Игор, 3/3
2. Станковић Лука, 3/4
3. Секулић Немања, 3/4
4. Филиповић Владимир, 3/4
5. Матић Бранимир, 3/4
6. Латиновић Милан, 3/4
7. Остојић Никола, 3/6
8. Тамбурић Никола, 3/6
9. Фишић Александар, 3/6
10. Петровић Владимир,3/8
Ученике водио професор Бранко Милошевић.
171
Дана 13. 10. 2011. године је одржан у 11.15 часова састанак директора школе са
Стручним активом за развој школског програма, који ради у саставу: Мира Павловић, мр
Вукица Вељановић-Морача, Зоран Миладиновић, Сандра Кнежевић, Невенка ДрашковићИвановић, Јасминка Кнежевић и Гордана Жмавц.
Дана 14. 10. 2011. године у 13.15 часова у свечаној сали је одржана економска трибина на
тему Форензичко рачуноводство, а предавач је био др Милан Неговановић из Привредног
саветника.
Дана 15 и 16. 10. 2011. године Градска општина Стари град и Канцеларија за младе ове
општине организовали су пројекат Лепа реч дебату отвара. Циљ пројекта је едукација младих
да конфликте решавају аргументованим дијалогом и да савладају начине превазилажења
разноликости.
Дана 17 и 18. 10. 2011. године одржана је конференција директора партнерских школа
из Србије и Немачке у нашој школи. Разговарало се о предностима и недостацима
партнерства, начину одрживости пројекта, као и о даљем финансирању школа учесника.
Дана 19. 10. 2011. године је у 13.15 часова одржан састанак дирктора школе са Активом
за развојно планирање. Чланови тима ове школске године су: Данијела Миладиновић,
Драгана Недељковић, Нина Нешић-Јанаћковић, Гордана Тунић, Невенка ДрашковићИвановић и представник родитеља Милан Мојсиловић.
Дана 20. 10. 2011. године у 13.15 часова је одржан састанак директора школе са
Активом за самовредновање, чији су чланови: Каја Анђелковић, Невенка ДрашковићИвановић, Далиборка Ђукић, Александра Гавриловић-Бодирога и Оливера Ристићпредставник родитеља.
Дана 22. 10. 2011. године је била наставна субота за ученике другог и трећег разреда, по
распореду од четвртка-надокнађивао се дан проведен на екскурзији.
Дана 25. и 26. 10. 2011. године у Спортско рекреативном центру „Милан Гале
Мушкатировић“ одржано је Општинско такмичење у одбојци за старије девојчице (трећи
и четврти разред), на коме је екипа наше школе освојила прво место. Ученице је водила
професорка Јелица Симикић. Састав екипе:
Игњатовић Александра 2-5
Митић Тијана 2-6
Стаменић Милица 3-2
Делић Александра 3-4
Живковић Наталија 3-5
Перковић Сандра 3-5
Јовановић Јована 4-1
Драганов Милица 4-1
Пуповац Маја 4-1
Чубрило Тамара 4-6
Алексић Александра 4-9
Дана 26. 10. 2011. године библиотекарке Јелена Арсеновић и Мирела Бодрожић су са 29
члановa библиотекарске секције посетиле Сајам књига:
1. Реповић Јелена 2/3
2. Павловић Ирена 2/3
3. Младеновић Александра 2/3
4. Војановић Мина 2/3
5. Анђић Тамара 2/5
6. Анђелковић Исидора 2/5
7. Ђурић Ивана 2/5
8. Недељковић Јована 2/5
172
9. Младеновић Катарина 2/5
10. Стефановић Ања 2/5
11. Поповић Тамара 2/5
12. Басара Ања 2/9
13. Ристовић Сандра 2/9
14. Арсеновић Андријана 3/1
15. Бећировић Дајана 3/1
16. Рестак Марија 3/1
17. Стојадиновић Биљана 3/1
18. Зарић Катарина 3/3
19. Лазић Даница 3/3
20. Блешић Ружица 4/4
21. Цветуљски Маријана 4/4
22. Јеринић Катарина 4/4
23. Гајић Катарина 4/5
24. Лукић Милица 4/5
25. Живановић Тамара 4/5
26. Радовановић Оливера 4/6
27. Требовић Јелена 4/7
28. Вулетић Маја 4/8
29. Репајић Маја 4/8
Књиге (белетристика) које смо купили на Сајму новцем од опомена:
1. Господин погрешни – Мирјана Бобић-Мојсиловић
2. Антидепресив- Мирјана Бобић-Мојсиловић и пријатељи
3. Сви снови света – Тереза Ревај
4. Како бих без тебе – Гијом Мусо
5. Врати ми се – Гијом Мусо
6. Град сребра и злата – Кенизе Мурад
7. Љубав у рањеној земљи – Џин Сасон
8. 1Q84, књ.1 – Харуки Мураками
9. 1Q84, књ. 2 – Харуки Мураками
10. 1Q84, књ. 3 – Харуки Мураками
11. Норвешка шума – Харуки Мураками
12. Играј, играј, играј – Харуки Мураками
13. Јужно од границе, западно од сунца – Харуки Мураками
14. Кад падне ноћ – Харуки Мураками
15. Баба Јага је снијела јаје – Дубравка Угрешић
Вредност набављених књига је 7 273 динара.
Дана 27. 10. 2011. године млађа женска одбојкашка екипа (први и други разред)
такмичила се на Општинском такмичењу и освојила прво место пласиравши се на
првенство града.
Екипу је играла у саставу:
Ана Јовановић 2/1
Милица Мијатовић 2/3
Тамара Мерсели 2/2
Дања Муждало 2/4
Катарина Маринковић 1/5
Ивана Дробњак 1/4
Андријана Дамљановић 2/7
173
Ања Марпиновић 1/7
Кристина Шакић 1/4
Горана Богдановић 1/8
Марија Јанковић 1/2
Јована Лукић 2/4
Екипу је на такмичење водила професорка Јелица Симикић.
Дана 28. 10. 2011. године одржане су седнице Одељењских већа за други и четврти
разред.
Дана 31. 10. 2011. године одржани су састанци Одељењских већа за први и трећи
разред.
ЛЕТОПИС-НОВЕМБАР 2011.
Дана 1. 11. 2011. године у свечаној сали је од 10 до 14 часова одржана традиционална
акција добровољног давања крви за пунолетне матуранте и запослене коју организује
секција Црвеног крста у сарадњи са Институтом за трансфузију.
Списак давалаца:
ПУПОВАЦ МАЈА 4/1
ЈЕВТИЋ НИКОЛА 4/8
ЋУПУРДИЈА МАРКО 4/4
НИКОЛИЋ ТАМАРА 4/2
ВУЈИЋ АНА 4/2
МИЛОШЕВИЋ АЛЕКСАНДРА 4/6
ДАВИДОВИЋ МИЛЕНА 4/2
ШУТУЉИЋ СРЂАН 4/8
ПЕТРОВИЋ БОЈАНА 4/6
СТЕПАНОВИЋ ОГЊЕН 4/8
ТМУШИЋ БОРКО 4/8
ЗУКИЋ ЉУБИЦА 4/1
ВУЈАЧИЋ ЈОВАНА 4/5
КАЛУЂЕРОВИЋ АНЂЕЛИЈА 4/8
ЖИВАНОВИЋ РАДМИЛА 4/1
ДРОБЊАК АЛЕКСАНДАР 4/8
ПАНТИЋ ТАЊА 4/9
ЛОЈАНИЦА МАРИЈА 4/4
РУСИЋ ИВАНА 4/6
БУЗА ИСИДОРА 4/6
ШЋЕКИЋ АНА 4/2
ЛАЗИЋ ИЛИЈА 4/7
МЛАДЕНОВИЋ ДРАГАНА 4/2
ПЕТРОВИЋ МИХАЈЛО 4/4
КЕЦМАН БИЉАНА 4/2
ДЕДОВИЋ МИЛИЦА 4/4
КРСТИЋ БОЈАН 4/8
ТОМОВИЋ МИЛОШ 4/8
ВЛАЈНИЋ МИЛОШ 4/7
МРАОВИЋ ВЛАДИМИР - професор
ПОПАДИЋ НЕМАЊА - радник обезбеђења
Дана 2. 11 2011. године одржана је седница Педагошког колегијума у 12 часова, а
након тога у 13.15 часова седница Наставничког већа, а по завршетку већа и састанак
синдиката.
Дана 3. и 4. 11. 2011. године су ненеаставни дани према Kалендару образовно
васпитног рада.
174
Од 7. до 18. 11. 2011. године су одржани родитељски састанци.
Дана 8, 9 и 10. 11. 2011. године одржано је Градско такмичење из одбојке за млађе
девојчице у ДТВ«Партизан» у Жаркову, на коме је екипа наше школе освојила је треће
место. Играла је у следећем саставу:
Шакић Кристина 1/4
Дробњак Ивана 1/4
Маринковић Катарина 1/5
Мартиновић Ања 1/7
Богдановић Горана 1/8
Јовановић Ана 2/1
Мерсели Тамара 2/2
Мијатовић Милица 2/3
Муждало Дања 2/4
Лукић Јована 2/4
Игњатовић Александра 2/5
Миличић Тијана 2/6
Дамљановић Андријана 2/7
Ученице је на такмичење водила професорка Симикић Јелица.
Дана 12. 11. 2011. године је била наставна субота за ученике трећег разреда-надокнада
часова неодржаних због екскурзије.
Дана 15. 11. 2011. године одржано је првенство Града у одбојци за старије девојчице
у ДТВ „Партизан“ на коме се екипа наше школе пласирала међу првих осам екипа.
Девојчице су играле у следећем саставу:
Стаменић Милица 3/2
Делић Александра 3/4
Живковић Наталија 3/5
Перковић Сандра 3/5
Јовановић Јована 4/1
Љуна Јелена 4/3
Петровић Дуња 4/3
Чубрило Тамара 4/6
Алексић Александра 4/9
Екипу је предводила професорка Симикић Јелица.
Дана 16. 11. 2011. године у 13.15 часова у канцеларији диретора одржан је састанак
директора школе са одељењским старешинама другог разреда.
Дана 17. 11. 2011. године у 13.15 часова у читаоници одржан је састанак директора
школе са Стручним већем професора економске групе предмета.
Дана 20. 11. 2011. године одржано је Школско првенство Србије у каратеу на коме
је Анђелија Миловановић, ученица 1/2 освојила треће место у категорији за млађе
ученице.
Дана 26. 11. 2011. године је била наставна субота за ученике трећег разреданадокнада часова неодржаних због екскурзије.
175
Дана 28.11.2011. у амфитеатру школе је у 13 часова одржана је економска трибина на
тему "КРИЗА ЕВРА И УТИЦАЈ НА СРБИЈУ", а гост-предавач је био проф. др Зоран
Јеремић са Универзитета Сингидунум.
Дана 30. 11. 2011. године у свечаној сали школе у 18. 30 часова је одржана
манифестација „Да се никад не заборави – холокауст - да се никад не понови“ –
историја и музика за толеранцију, против антисемитизма, агресије, мржње, предрасуда...
Организатор је била Марлена Вајнбергер Павловић. У програму су учествовали Српскојеврејско певачко друштво, др Милан Кољанин и преживели. Покровитељи манифестације
су, поред амбасаде Израела и следећа министарства: науке и просвете, вера и дијаспоре,
рада и социјалне политике, за људска и мањинска права и државну управу и локалну
самоуправу.
ЛЕТОПИС-ДЕЦЕМБАР 2011.
Дана 1. 12. 2011. године у амфитеатру у 13.15 часова одржан је састанак чланова
Синдиката Прве економске школе.
Дана 2. 12. 2011. године у 13.15 часова одржана је економска трибина са темом
"Проблеми
неликвидности
у
малим
и
средњим
предузећима".
Предавач је био асистент са Економског факултета у Београду господин Вељко
Мијушковић.
Дана 7.12. 2011. године у свечаној сали одржана је друга редовна Скупштина
Друштва директора школа Србије. Тема скупштине су била актуелна догађања у
просвети, као што су нацрти Закона о основном и средњем образовању, нови начин
финансирања школа, ДИЛС пројекат и друга важна питања за рад школа у Србији.
Поред директора основних и средњих школа Србије, скупу су присуствовали помоћник
министра просвете и науке мр Зоран Костић, начелник сектора за средње образовање
Драган Маринчић, председник Уније синдиката просветних радника Драган Матијевић и
други уважени гости.
Дана 8. 12. 2011. године у 13.15 часова је одржан састанак директора школе са
професорима одељењским старешинама трећег разреда.
Дана 9. 12. 2011. године у 13.15 часова је одржан састанак директора школе са
професорима одељењским старешинама четвртог разреда.
Дана 13. 12. 2011. године у 13.15 часова је одржан састанак директора школе са
професорима Стручног већа савремене пословне кореспонденције.
Истога дана је одржана економска трибина са темом "Како може зарадити
финансијска институција, држава, фирма и појединац". Гост предавач је био др Малиша
Ђукић, доцент, продекан за наставу на Београдској банкарској академији (факултету за
банкарство, осигурање и финансије) у Београду. Организатори ове трибине, као и свих
176
осталих трибина у овој школској години су професори Марина Златков Цветковић и
Душанка Прошић.
Дана 14. 12. 2011. године у 13.15 часова је одржан састанак директора школе са
професорима Стручног већа информатике.
Дана 16. 12. 2011. године у свечаној сали школе је одржана Прва редовна скупштина
Заједнице економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељскотуристичких школа Републике Србије на којој су учествовали представници 84 школе.
Скупштини су, као гости, присуствовали и представници Економског факултета, ГИЗ-а и
Култур контакта.
Дана 17. 12. 2011. године била је наставна субота за ученике трећег разреда, са
распоредом часова од понедељка, због надокнаде часова неодржаних ради екскурзије.
Дана 20. 12. 2011. године одржан је састанак директора школе са професорима
задуженим за организацију екскурзија за школску 2012/13. годину. То су: за други
разред Младен Стевановић и Дејан Вурдеља; за трећу годину Биљана Ћорић и Оливера
Недељковић; за четврти разред Марина Радовановић и Цветан Јамандиловић.
Истога дана је изашао девети број часописа "Трезор". Часопис уређују ученици
чланови новинарске секције, а руковидиоци секције су ове школске године професори
Драгана Недељковић и Милица Савиншек.
Дан 28.12. 2011. године је био последњи за закључивање оцена у првом и трећем
разреду, а 27. 12. 2011. године последњи за закључивање оцена у другом и четвртом
разреду.
Дана 28. 12. 2011. године одржани су у читаоници састанци Одељењских већа за
четврту (од 14 часова) и другу (од 15.30 часова) годину.
Дана 29. 12. 2011. године одржани су састанци Одељењских већа за трећу (од 11
часова) и прву (од 12.30 часова) годину.
Дана 30. 12. 2011. године у 12.30 часова одржан је састанак Педагошког колегијума
(бр.3) у канцеларији директора.
Истога дана у 13.15 часова је одржана седница Наставничког већа, након које су
одељењске старешине, по договореном и планираном распореду поделиле ђачке књижице.
Последњих дана у месецу завршена је традиционална акција „Поклони књигу- обогати
школску библиотеку“. Ове године је купљено укупно 130 књига, све у тврдом повезу,
прошивене, тако да ће још многе генерације уживати у њима. У акцији нису учествовала
само одељења 2/6 и 4/6 . Ученица 4/6 ??? је сама донела и поклонила 5 књига, у жељи да
личним примером подстакне своје другове из одељења. Следи списак набављених књига
по одељењима:
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
Злочин и казна - 3 књиге и 1 заједничка књига од ученика прве и треће године
Kад су цветале тикве - 3 књиге
Народни посланик - 2 књиге, Ревизор - 2 књиге
Гилгамеш – 3 књиге
Антигона – 2 књиге, Гилгамеш - 2 књиге
177
1/6
1/7
1/8
1/9
Чича Горио - 4 књиге, Ревизор – 1 књига
Чича Горио - 3 књиге
Чича Горио - 4 књиге
Чича Горио – 2 књиге
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
2/9
Горски вијенац – 5 књига
Ујка Вања – 3 књиге, Коштана – 1 књига
Ревизор – 5 књига
Нечиста крв – 4 књиге
Горски вијенац – 2 књиге
Нису учествовали у акцији
Ана Карењина – 2 књиге
Тврдица (Молијер) – 3 књиге, Тврдица (Молијер) – 2 књиге (од остатка заједничког новца)
Ујка Вања – 4 књиге
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
Хамлет - 5 књига Злочин и казна - 1 књига
Чекајући Годоа - 4 књиге Чича Горио - 1 књига
Чекајући Годоа - 3 књиге Ревизор – 1 књига
Корени – 2 књиге Странац - 1 књига
Странац - 4 књиге Корени – 1 књига
Хамлет - 5 књига, Проклета авлија - 1 књига
Чекајући Годоа - 5 књига
Злочин и казна - 1 књига
Корени - 1 књига, Проклета авлија – 2 књиге
4/1 Дервиш и смрт – 3 књиге Ревизор – 1 књига
4/2 Дервиш и смрт – 1 књига
4/3 Дервиш и смрт – 3 књиге
4/4 Страни песници – 1 књига, Нечиста крв – 1 књига
4/5 Ромео и Ђулијета – 6 књига
4/6 Друга прилика – 1 књига, Тигар у бунару – 1 књига, Лице детета – 1 књига, Болно одрастање Адријана Мола – 1 књига,
Ј. Дучић - Песме – 1 књига
4/7 Коштана – 5 књига
4/8 Домаћи песници – 1 књига
4/9 Горски вијенац – 2 књиге Коштана – 1 књига
Такође, крајем месеца Ученички парламент је организовао и реализовао хуманитарну
акцију за децу са Косова-манастир Бањска. Прикупљени су слаткиши, играчке и
гардероба. Руководиоци акције су били педагог Сандра Кнежевић и вероучитељи Милан
Мирковић
и
Владимир
Крстић.
Овога месеца је организована хуманитарна акција секције Црвеног крста за децу без
родитељског старања. Прикупљене су играчке и гардероба. Акција је реализована и
завршена 23. јануара 2012. Руководиоци акције су били професори Јасминка Кнежевић и
Оливера Микашиновић.
ЛЕТОПИС-ЈАНУАР 2012.
Зимски распуст је трајао од 31. децембра до 16 јануара.
Дана 20. 01. 2012. године у амфитеатру је одржана презентација“Креативне школе“ за све
наставнике основних и средњих школа Стари град. Нашу школу су представљале психолог
Невенка Драшковић-Ивановић и професорка Милка Марковић. Ову презентацију је
организовао Завод за унапређење образовања и васпитања у сарадњи са Мајкрософтом, и то
осми пут по реду. Они су расписали и конкурс са идејом да се запосленима у образовању
пружи прилика да афирмишу свој педагошки рад, као и да размењују примере добре праксе.
Поводом Савиндана расписан је традиционални литерарни и ликовни конкурс. Теме су биле:
178
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Похвала Светом Сави
Свети Сава измирио
Свети Саво, ја светкујем
Чисто срце пита:“Где нестаде благо Немањића?“
Слика живота у Србији за време Немањића
Економске прилике у Србији у доба Немањићa
Дана 27. 01. 2012. године свечано је обележен Дан Светог Саве и прослављена школска
слава. Најпре је свештеник Бранко Топаловић пресекао и освештао славски колач и жито,
потом је директор школе поделио похвалнице професорима и ученицима који су на
такмичењима постигли одличне резултате, а затим је наградио златницима запослене који су се
посебно потрудили око прославе јубиларног Дана школе и учествовали у изради Монографије,
као и за изузетан допринос приликом извођења радова у школи.
ДОДЕЉИВАЊЕ награда за СВЕТОГ САВУ 27.01.2012. у школској 2011/12.
Заостале награде из предходне школске године: Запосленима/пензионерима златник
1. Младен Стевановић
2. мр Марина Маричић
3. Весна Брдаревић
4. Виолета Милићевић
5. Драгана Недељковић
6. Јелена Арсеновић
7. Мирела Бодрожић
8. мр Маријана
Живковић
9. Оливера Анђелковић
10. Зоран Миладиновић
11. Надежда Пијановић
12. Марина
Радовановић
13. Савић Петар
(пензионер)
14. Контић Слободан
(пензионер)
15. Стојилковић Дикица
16. Златановић Горан
јануар –
август
2011.
Учествовање у изради Монографије, припреми
јубиларне прославе Дана школе и изузетан допринос
раду школе
За изузетан допринос приликом извођења радова у
школи
Заостале награде из предходне школске године: Ученицима дипломе, професорима признање
Драгица
Прво место:
27. 05. 2011
Градско такмичење
Јовановић Бојан, 3/4, сада из рачуноводства за Радосављевић
4/4
трећи разред
Треће место:
Даворка
Радибратовић Александра,
Максимовић
3/5, сада 4/5
Освојено
место
Ученицима дипломе, професорима признање
Школско
Општинско
Град-ско
Задужени
професор
/Ментор
Датум
одржавања
179
Прво место
Елена
Томовић, 2/1
Друго место
Никола
Шљукић, 2/1
Треће место
Никола
Лазић, 2/9
Друго место
1. мр Вукица
ВељановићМорача
2. мр Вукица
ВељановићМорача
3. Слађана
Вучуровић
7.10.2011.
Бранко
Милошевић
7. 10.
2011.
Јелица
Симикић
25. и 26.
10.2011.
Јелица
Град-ско
такмичење Симикић
у одбојци
за млађе
девојчице
27. 10.
2011
8, 9 и 10.
11. 2011.
Меморијално
такмичење из
рачуноводства
за ученике
другог разреда
„Стана
ШипчићЋана“
Прво место
Прво
место на
општини
Треће место
у граду
Прво место
Александра Радибратовић, 4/5
Општинско
такмичење у
рукомету за
млађе дечаке
Општинско
такмичење у
одбојци за
старије
девојчице
Општинско
такмичење у
одбојци за
млађе
девојчице
Ликовни конкурс-Свети
Сава
Јануар 2012.
Друго место
Невена Маринковић, 4/1
Треће место
Марија Антонијевић, 3/4
Освојено место
Прво место
Алекса Вељковић, 1/7
Датум одржавања
Литерарни конкурсСвети Сава
Јануар 2012.
Друго место
Милица Стојановић, 3/3
Треће место
Хелена Петковић, 1/2
Урош
Учествовање у хуманитарној акцији
Босић, 4/2
прикупљања уџбеника за ученике Економскотрговинске школе у Раномлугу
Никола
Лазић, 2/9
Катарина
Живановић,
3/6
Андријана
септембар и октобар
2011.
180
Николић,
3/6
Николина
Грујић, 4/7
Драгана
Грковић,
4/7
ЛЕТОПИС-ФЕБРУАР 2012.
Дана 3. 02. 2012. године почео је дужи непланирани прекид наставе, па се у
поподневној смени није радило због отежаних услова путовања услед неочишћеног снега.
На основу одлуке Секретаријата за образовање прекнут је васпитно-образовни рад у школи у
периоду од 6. до 10. фебруара 2012. године. Разлог прекида су временске неприлике које су задесиле
нашу земљу.
На основу одлуке Министра просвете и науке настављен је прекид васпитно-образовног рада у
школи у периоду од 13. до 17. фебруара 2012. године.
Дана 20. 02. 2012. године је био први наставни дан, а распоред смена је био:
• пре подне: други и четврти разред
• после подне: први и трећи разред
Дана 17 и 18. 02. 2012. године је одржан у школи семинар "Оснаживање младих кроз
ученичке парламенте" за професоре школе. Семинар је акредитован у Каталогу за стручно
усавршавање под редним бројем 608. Обука је резултат дугогодишње сарадње Педагошког
друштва Србије и Прве економске школе. Семинар су водиле педагози Наташа Стојановић и
Маја Врачар.
Циљ семинара је пружање подршке у унапређивању функционисања ученичког парламента.
Семинар је био реализован кроз презентације и радионице у следећим тематским целинама:
Демократија и парламент, Ученички парламент у школи, Тимски рад, Лидерство, Критичко
мишљење, Преговарање. Семинару је присуствовало 30 наставника, и успешно је реализован.
Дана 22. 02. 2012. године одржан је у 13. 15 часова састанак директора школе са
професорима Стручног већа математике и природних наука.
Дана 23. 02. 2012. у 12 часова у свечаној сали је одржано школско такмичење из Српског
језика и језичке културе које су организовали професори Стручног већа српског језика и
књижевности. Резултати:
Први разред:
1. место - Божиновић Стефана, 1/1, 17 поена, предметни професор мр Марина Маричић
2. место - Димитријевић Невена, 1/7, 16 поена, предметни професор Весна Брдаревић
3. место - Петковић Хелена, 1/2, 15 поена, предметни професор мр Марина Маричић
3. место - Мијајловић Зорка, 1/7, 15 поена, предметни професор Весна Брдаревић
Други разред:
1. место - Ковачевић Рајка, 2/3, 17 поена, предметни професор Виолета Милићевић
2. место - Спасојевић Анастазија, 2/6, 15 поена, предметни професор Милица Савиншек
3. место - Јовановић Биљана, 2/3, 14 поена, предметни професор Виолета Милићевић
3. место - Ђорђевић Теодора, 2/6, 14 поена, предметни професор Милица Савиншек
181
Трећи разред:
1. место - Марковић Јована, 3/3, 16 поена, предметни професор Весна Брдаревић
2. место - Видовић Тања, 3/3, 8 поена, предметни професор Весна Брдаревић
Четврти разред:
1. место - Гребовић Јелена, 4/7, 8 поена, предметни професор Драгана Недељковић
2. место - Пиперин Ивана, 4/5, 6 поена, предметни професор Милица Савиншек
3. место - Мишчевић Ивона, 4/4, 6 поена, предметни професор Милица Савиншек
Истога дана у 13. 15 часова у амфитеатру је одржана економска трибина на тему
Макроекономија свакодневног живота. Гост предавач је био проф. др. Горан Питић са
Факултета за економију, финансије и администрацију. Трибину су организовале професорке
Душанка Прошић и Марина Златков Цветковић.
Дана 24. 02. 2012. године у 13.15 часова у амфитеатру је одржана економска трибина на
тему Kриза у свету и у Србији: Да ли је потребна нова економска политика. Гост предавач је
овога пута био проф.др Бранислав Пелевић, професор Мегатренда.
Дана 25 02. 2012. године у свечаној сали школе је одржан семинар „Ка савременој настави
српског језика и књижевности 2“ који је организовало Друштво за српски језик и
књижевност, а у Каталогу за стручно усавршавање је регистрован под бројем 007. Предавачи су
били професори Бошко Сувајџић, Александар Милановић, Зона Мркаљ и Вељко Брборић.
Семинару су присуствовали професори Виолета Милићевић, Драгана Недељковић, Весна
Брдаревић и Милица Савиншек и они су остварили по 8 сати стручног усавршавања.
Дана 27. 02. 2012. године одржан је у 13.15 часова састанак директора школе са
професорима Стручног већа страних језика.
Дана 29. 02. 2012. године у 12 часова у свечаној сали је одржано школско такмичење из
Основа економије у организацији професорки мр Драгице Живковић и Марине Златков
Цветковић.
Ранг листа ученика је следећа:
1. Бојовић Милан, 4-1, 35 бодова, предметни професор мр Драгица Живковић
2. Ђорђевић Теодора, 4-2, 33 бода, предметни професор мр Драгица Живковић
2. Драганов Милица, 4-1, 33 бода, предметни професор мр Драгица Живковић
3. Ђоковић Јелена, 4-1, 32 бода, предметни професор мр Драгица Живковић
4. Јовановић Бојан, 4-4
5. Ђорђевић Стефан, 4-1
5. Божовић Тамара, 4-1
5. Пањковић Маја, 4-4
5. Пантелић Александар, 4-7
6. Радуловић Огњен, 4-7
7. Зукић Љубица, 4-1
8. Влајнић Милош, 4-7
9. Миљковић Стефан, 4-7
10. Аћимовић Ивана, 4-6
11. Костић Александра, 4-6
182
12. Киров Владимир, 4-6
13. Шћепановић Никола, 4-9
Припрему и организацију такмичења су обавили професори: мр Драгица Живковић, Марина
Златков Цветковић и Драгослава Радоичић.
ЛЕТОПИС-МАРТ 2012.
Дана 1. 03. 2012. године радило се по распореду часова за среду, због равномерне
заступљености свих дана у недељи.
Истога дана у амфитеатру школе у 19 часова је одржано књижевно вече на коме се
ученицима и професорима представио Далибор Дрекић, песник, писац и афористичар.
Организатор и водитељ је била професорка Виолета Милићевић.
Дана 2. 03. 2012. године у свечаној сали у 13 часова је одржано школско такмичење из
Пословне економије за ученике четвртог разреда. Организатори и реалзатори су
професорке Весна Ратков и Бранка Баљак. Резултати:
1. Томовић Теа, IV-2, 45, предметни професор Баљак Бранка
2. Грујић Николина, IV-7, 44, предметни професор Ратков Весна
3. Нешковић Јелена, IV-7, 41, предметни професор Ратков Весна
4. Радовановић Оливера, IV-6, 33
5. Живковић Александра, IV-3, 26
6. Бојин Јована, IV-9, 23
7. Вујачић Јована, IV-5, 22
8. Ненадић Маја, IV-9, 19
9. Веселиновић Биљана, IV-3, 17
10. Томовић Милош, IV-3, 16
11. Јевтић Никола, IV-8, 16
12. Јована Митровић, IV-9, 12
13. Павловић Раде, IV-8, 11
14. Калуђеровић Анђелија, IV-8, 10
15. Анђеловић Душан, IV-3, 9
16. Дукић Немања, IV-9, 8
17. Доброта Бојан, IV-6, 8
18. Панић Исидора, IV-9, 7
19. Терзић Тамара, IV-9, 7
20. Прошутинскаја Светлана, IV-9, 6
21. Киров Владимир, IV-6, 6
22. Кларић Катарина, IV-9, 4
Тестове су саставиле и прегледале професорке Бранка Баљак и Весна Ратков.
Дана 3. 03. 2012. године је била наставна субота, а радило се по распореду часова за
понедељак. Први и трећи разред су били у преподневној, а други и четврти у послеподневној
смени. У питању је надокнада часова који нису одржани због временских неприлика, а по
одлуци Министарства просвете и науке.
Истога дана је одржано поновљено Општинско такмичење у фудбалу. На жалост наша
екипа се овог пута није пласирала на Градско такмичење.
Састав екипе је:
1. Арсић Милош 4-9
183
2. Младеновски Бојан 4-9
3. Балашевић Стефан 4-4
4. Павловић Милош 4-7
5. Нишавић Илија 4-4
6. Сударевић Саша 4-6
7. Недељковић Никола 4-6
8. Радуловић Огњен 4-7
9. Момчиловић Младен 4-7
10. Цветковић Никола 4-3
11. Станковић Даријан 4-6
12. Ристивојевић Василије 4-7
Екипу је предводио професор Владимир Мраовић.
Дана 4. 03. 2012. године у Правно пословној школи је одржано Општинско такмичење из
српског језика и језичке културе. Наше ученике су пратили професори Савиншек Милица,
Стевановић Младен и Милица Пророк.
На Градско такмичење су се пласирале следеће ученице:
1. Божичевић Стефана (1-1, предметни професор мр Марина Маричић),
2. Димитријевић Невена (1-7, предметни професор Весна Брдаревић) и
3. Јовановић Биљана (2-3, предметни професор Виолета Милићевић).
Дана 6. 03. 2012. године у 13.15 часова одржан је састанак директора школе са
професорима Стручног већа српског језика и књижевности.
Дана 7. 03. 2012. године одржано је школско такмичење из рецитовања. Победник
такмичења је Тамара Мерсели, ученица 2/2, и она ће представљати нашу школу на
Општинском такмичењу. Такмичење су организовали професори Виолета Милићевић и
Младен Стевановић.
Истога дана одржано је школско такмичење из Пословне информатике за ученике
четвртог разреда.
Ученици су постигли следеће резултате:
1. Алић Никола, 4/2, (72,5), предметни професор Јовановић Драгана
2/3. Петровић Михајло, 4/4, (70,5), предметни професор Јовановић Драгана
2/3. Радојевић Владимир, 4/9, (70,5), предметни професор Шкрбина Бошко
4/5. Живковић Андрија, 4/7, (66)
4/5. Цветковић Иван, 4/5, (66)
6. Марић Стефан, 4/6, (59,5)
7. Јевремовић Огњен, 4/5, (56)
Организатори такмичења су професори Шкрбина Бошко и Тунић Гордана.
Дана 9. 03. 2012. године у амфитеатру школе, одржана је економска трибина на тему
"Лидерство и преговарање кроз културно окружење". Предавачи су били професорке Неда
Самарџија и Невена Красуља са Факултета за европски бизнис и маркетинг (Европски
Универзитет).
Дана 10. 03. 2012. године у свечаној сали школе је одржан семинар Тумачење драмског
дела у настави, у Каталогу стручног усавршавања за ову школску годину регистрован под
бројем 030. Семинар је организовала издавачка кућа Нови Логос, а предавачи су били
професори Бошко Сувајџић, Бранка Јакшић Провчи и Наташа Станковић Шошо. Професори
који су присуствовали семинару добили су сертификате за 8 сати стручног усавршавања. То
су: Виолета Милићевић, Милица Савиншек, Драгана Недељковић, Младен Стевановић и
184
Мирела Бодрожић.
Дана 13. 03.2012. године у свечаној сали школе у 13.15 часова, одржана је економска
трибина на тему "Која је твоја футура?". Предавач је био доцент др Иван Шурлан са
Факултета за примењену екологију “Футура”.
Дана 16. 03. 2012. године група професора економских предмета боравила је од 10 до 15
часова у Народној банци Србије на стручном предавању. Теме су биле: финансијска
стабилност, девизни курс и девизне резерве, трговина хартијама од вредности и ревизија.
Професори који су били на предавању су:
1. Радоичић Драгослава
2. Нешић-Јанаћковић Нина
3. Павловић Пушица Ива
4. Марић Љиља
5. Јамандиловић Цветан
6. Максимовић Даворка
7. Марковић Милка
8. Прошић Душанка
9. Петровић Ана
10. Марковић Тамара
11. Баљак Бранка
12. Радосављевић Драгица
Дана 17. 03. 2012. године одржано је Општинско такмичење из историје. У категорији
средњих школа, наши ученици су постигли следеће резултате:
Анђеловић Душан (4/3) је освојио прво место,
Мрђа Бојан (4/3) и Петровић Лазар (2/4) су освојили друго место и
Јовановић Бојан (4/4) је освојио треће место.
Сви ученици су остварили право учешћа на Градском такмичењу, а припремао их је и на
такмичење водио професор Синђић Зоран.
Истога дана у нашој школи је одржано Градско такмичење из страних језика (руски,
немачки, француски, шпански и италијански - специјална и општа група) за ученике средњих
школа. Наша ученица Сара Томић, 4/3, пласирала се на друго место из немачког језика у
општој групи. Њен предметни професор је Борислав Ракочевић.
Дана 19. 03. 2012. године одржана је у амфитеатру школе економска трибина на којој је
др Владимир Маринковић, професор Високе струковне школе за предузетништво
(ВСШШ) одржао предавање на тему "Улога управљања људским ресурсима у развоју
предузећа". Предавању су присуствовали матуранти и професори школе.
Дана 23 и 24. 03. 2012. године у Аранђеловцу је одржано Републичко такмичење из
Основа економије. Представник наше школе је био ученик Бојовић Милан (4/1) и освојио
је седмо место у конкуренцији од 47 школа. Професор ментор је мр Драгица Живковић.
Истовремено је у Нишу одржано Републичко такмичење из Пословне информатике.
Представник наше школе је био ученик Алић Никола (4/2) и освојио је седмо место у
конкуренцији од 25 школа. Професор који га је спремао је Драгана Јовановић.
Дана 24. 03. 2012. године била је наставна субота. Одрађивао се уторак по одлуци
Министарства просвете и науке због надокнаде часова изгубљених због временских
неприлика. Први и трећи разред су били у послеподневној смени, а други и четврти у
преподневној.
Дана 25 03. 2012. године група наших професора и ђака је отпутовала у Улм да у
оквиру програма „Партнерство на делу“ размени искуства са колегама и ђацима средње
економске школе Фридрих Лист. Путовали су: професорке Љиља Марић, Биљана Ћорић и
185
Виолета Милићевић; и 14 ученика: Катарина Зарић, Тијана Турнић, Лазар
Лазаревић, Биљана Стојадиновић, Горан Дроњак, Ђина Ивановић, Милена Самарџија, Стефан
Секулић, Митра Сурла, Наталија Живковић, Ивана Ковачевић, Никола Манојловић, Јулија
Станојев и Марија Рестак.
Ученици - домаћини из Улма били су: Селина Грајнер (која је примила два ученика), Алина
Гехлих (два ученика), Ханес Мол, Ања Лидермајер, Патрик Шерер, Џенифер Сакс, Линда
Екерт, Филип Шварц, Селина Винтер, Кристина Ренц, Силвија Лорман и Дебора Менш.
План пројекта је посета часова редовне и практичне наставе, реализација једне теме из
подручја економије по избору домаћина, упознавање културе тамошњег становништва,
њихове историје и стварање услова за сарадњу између школа Немачке и Србије.
Дана 26. 03. 2012. године у читаоници су одржани састанци Одељењских већа четвртог
(од 12 часова) и другог разреда (од 13 часова).
Дана 27. 03. 2012. године у читаоници су одржани састанци Одељењских већа трећег (од
13.15 часова) и првог разреда (од 14.15 часова).
Дана 28. 03. 2012. године је у 13.15 чаосва у канцеларији директора школе одржан
састанак чланова Педагошког колегијума.
Дана 29. 03. 2012. године је у амфитеатру у 13.15 часова одржана седница Наставничког
већа.
Истога дана је одржано и школско такмичење из Рачуноводства за ученике четвртог
разреда.
Коначна ранг листа је следећа:
1. Јовановић Бојан (4/4), 72 поена, предметни професор Радосављевић Драгица
2. Радибратовић Александра (4/5), 70 поена, предметни професор Максимовић Даворка
3. Нешковић Јелена (4/7), 60 поена, предметни професор Вучуровић Слађана
4. Кувељић Марија (4/5)
5. Милишић Јелена (4/5)
6. Грујић Николина (4/7)
7. Вукчевић Милица (4/9)
8. Гребовић Јелена (4/7)
9. Младеновски Бојан (4/9)
Дана 30. 03. 2012. године ученици и професори који су били гости партнерске школе из
Улма, допутовали су Београд у раним јутарњим сатима. Сви су презадовољни
гостопримством и срдачношћу домаћина. Стечена су нова пријатељства и искуства.
Истога дана је у Панчеву одржано Републичко такмичење из Пословне економије.
Представник наше школе је била Томовић Теа (ученица 4/2) и освојила је пето место у
конкуренцији од 32 школе. Њен предметни професор је Баљак Бранка.
Дана 29. и 30. 03. 2012. године у хотелу „Палас“ је одржана обука за превенцију насиља
за запослене у средњим школама коју су похађале и за то добиле сертификат Невенка
Драшковић-Ивановић, психолошкиња и Мирела Бодрожић, библиотекарка.
Препоручено је да се родитељски састанци одрже од 29. 03. до 6. 04. 2012. године.
ЛЕТОПИС-АПРИЛ 2012.
Дана 1. 04. 2012. године у Деветој београдској гимназији је одржано Градско такмичење из
Српског језика и језичке културе. Нашу школу су представљале Божичевић Стефана (1/1),
Димитријевић Невена (1/7) и Јовановић Биљана (2/3). На жалост, нису оствариле пласман у
виши ранг такмичења. Ученике је водила професорка Пророк Милица.
186
Дана 2. 04. 2012. године у амфитеатру школе одржано је књижевно поподне. Ученицима и
професорима се представио млади писац Владислав Радак са својим делима "Ноћ мртвих
снова" и "Плава вежбанка", као и књигом "Формула живота" где је коаутор. Организатор
манифестације је професор Милићевић Виолета.
Истога дана је одржано школско такмичење из Математике. Коначне ранг листе по
разредима су:
Први разред:
1. Андрија Граовац I-7, 51 поенa, предметни професор Ристивојевић Ирена
2. Александар Дамјановић I-2, 38 поена, предметни професор Вурдеља Дејан
3. Тодор Кувељић I-3, 25 поена, предметни професор Милетић Горан
4. Владимир Панић I-2
5. Андрија Калањ I-2
6. Александра Јапунџић I-1
7. Ања Метић I-8
8. Стефан Божић I-2
9. Дакић Нина I-2
Други разред:
1. Никола Јевремовић II-7, 59 поенa, предметни професор Шановић Драган
2. Ања Стефановић II-5, 56 поена, предметни професор Танацковић Ружица
3. Ања Басара II-9, 48 поена, предметни професор Шановић Драган
4. Александар Веселиновић II-2
5. Александар Маркичевић II-2
6. Борис Ралић II-2
7. Александар Меловић II-5
8. Никола Шљукић II-1
9. Сара Павловић II-1
10. Елена Томовић II-1
11. Марија Сладаковић II-2
12. Марија Митић II-1
13. Урош Кнежевић II-1
Трећи разред:
1. Бранислав Вукићевић III-2, 49 поенa, предметни професор Шановић Драган
2. Славица Стојковић III-2, 33 поена, предметни професор Шановић Драган
3. Марија Антонијевић III-4, 33 поена, предметни професор Шановић Драган
4. Тијана Турнић III-7
5. Јелена Стојић III-8
Четврти разред:
1. Михајло Петровић IV-4, 66 поенa, предметни професор Ристивојевић Ирена
2. Ксенија Живковић IV-1, 62 поена, предметни професор Ристивојевић Ирена
3. Никола Алић IV-2, 59 поена, предметни професор Ристивојевић Ирена
4. Никола Цветковић IV-3
5. Марина Ђорем IV-2
Сви предметни професори математике су учествовали у организацији такмичења и
комисијама за преглед задатака.
Дана 03. 04. 2012. у 13.15 часова одржана је Друга седница Ученичког парламента
Ученици су :
187
•
•
•
•
•
анализирали протекле хуманитарне акције,
бирали најповољнију понуду за фотографисање,
разговарали о матурској прослави у школском дворишту, прослави Дана школе и
организацији Ноћи музеја,
разматрали извештаје са седница школског одбора и састанака стручних актива и
тимова,
разматрали текућа дешавања: такмичења, посету Немачкој...
Дана 4. 04. 2012. године одржано је школско такмичење из савремене пословне
кореспонденције за ученике првог и другог разреда. Прво место за први разред освојила је
Драгићевић Јелена (1-8), предметни професор Јосиповић Драгана.
Прво место за други разред разред освојила је Стефановић Ана (2-5), предметни професор
Грујић Мирослава.
Комисију за праћење такмичења су чинили професори Грујић Мирослава, Петровић Ана и
Павловић Пушица Ива. Такмичење су организовали Марковић Милка и Поповић Небојша.
Истога дана у школи је Секција Црвеног крста у сарадњи са Институтом за трансфузију
организовала традиционалну акцију добровољног давања крви за пунолетне матуранте и
запослене. Акцији су се одазвала 34 ученика и 3 запослена:
СПИСАК ДАВАЛАЦА КРВИ НА ДАН 04. март 2012. године
1. АЛЕКСИЋ (ПРЕДРАГ) АЛЕКСАНДРА
2. НИКОЛИЋ (АЛЕН) ТАМАРА
3. ТОМОВИЋ (МИЛУТИН) МИЛОШ
4. РАДИСАВЉЕВИЋ (ЗОРАН) АНА
5. ПУДАР (МИЛАН) СОЊА
6. ПЕТРОВИЋ (МИЛАН) МИХАЈЛО
7. ПЕТРОВИЋ (ЗОРАН) ЈЕЛЕНА
8. КАЛАЊ (СИНИША) ЈЕЛЕНА
9. ПЕЈИЋ (ЖЕЉКО) ЈОВАН
10. СТАНКОВИЋ (ГОРАН) ДАРИЈАН
11. ЛУКИЋ (ЉИЉАНА) МИЛИЦА
12. БЛЕШИЋ (МОМЧИЛО) РУЖИЦА
13. МАЈСТОРОВИЋ (ДРАГАН) АЛЕКСАНДАР
14. ВЛАЈНИЋ (ЖИВАНКО) МИЛОШ
15. СТОЈКОВИЋ (СНЕЖАНА) САЛВАДОР
16. ДРОБЊАК (ИГОР) АЛЕКСАНДАР
17. МИТИЋ (БОБАН) ДИАНА
18. БИЛИНАЦ (НЕДЕЉКО) НАТАША
188
19. КЕЦМАН (СВЕТЛАНА) БИЉАНА
20. АНЂЕЛОВИЋ (ЧЕДОМИР) ДУШАН
21. ЛОНЦОВИЋ (СИНИША) ЂОРЂЕ
22. ПАНТЕЛИЋ (ДУШАН) АЛЕКСАНДАР
23. РАДУЛОВИЋ (ЖЕЉКО) ОГЊЕН
24. СТОЈАНОВИЋ (ДРАГАН) КАТАРИНА
25. РУТИЋ (РАНКО) АЛЕКСАНДРА
26. МИЉКОВИЋ (ВЕРИЦА) СТЕФАН
27. ТУБИЋ (МИЛОШ) ТАМАРА
28. ШЋЕКИЋ (ДРАГОМИР) АНА
29. ДАВИДОВИЋ (ЖИВОМИР) МИЛЕНА
30. МАНОЈЛОВИЋ (ДРАГАН) НИКОЛА
31. ПУПОВАЦ (БОШКО) МАЈА
32. ЖИВАНОВИЋ (ЗОРАН) РАДМИЛА
33. ИВАНОВИЋ (ЖЕЉКО) ЂИНА
34. РАДОВАНОВИЋ (ЖАРКО) ОЛИВЕРА
35. МИЛИЋЕВИЋ (ПРВОСЛАВ) ВИОЛЕТА
36. КРСТИЋ (МИЛАН) СЛАЂАНА
37. ПОПАДИЋ (ДРАГОЉУБ) НЕМАЊА
Истога дана на Београдској Банкарској Академији (ББА) одржано је финално
такмичење ученичких тимова средњих школа Србије у оквиру пројекта "Знање". Тим
наше школе који је предводила професорка Данијела Цветковић.је остварио запажен резултат.
Дана 18. 04. 2012. године у 18.30 часова одржан је састанак Школског одбора
канцеларији директора
у
Дана 20 и 21. 04. 2012. године у Врању је одржано Републичко такмичење из рачуноводства
на коме је учествовало 28 школа. Бојан Јовановић, ученик 4/4 је освојио 7. место. Његов
предметни професор је Драгица Радосављевић.
.Дана 20 – 22. 04. 2012. године одржана је четврта Економијада (Регионални сусрет
економских школа) у Бања Луци. На Економијади су ове године учествовале школе из
Бања Луке, Београда, Сарајева, Тузле и Чачка. Поред дружења, упознавања са
културним и историјским знаменитостима Бања Луке, размени искустава у образовању,
одржан је и квиз знања за ученике на коме је наша екипа заузела 4-то место. Нашу школу су
представљали ученици Алексић Марија, 3/1, Совиљ Невена, 3/6, и Дроњак Горан, 3/7,
као и професорка Радовановић Марина, помоћник директора Живковић Маријана и
директор Саковић Милибор.
189
Дана 21. 04. 2012. године одржано је Републичко такмичење из немачког језика на коме је
нашу школу представљала Томић Сара, ученица 4/3. Предметни професор је Борислав
Ракочевић.
Дана 22. 04. 2012. године у Хемисјкој школи на Бановом брду је одржано Градско
такмичење из историје на коме су учествовала три ученика наше школе: Анђеловић
Душан и Мрђа Бојан, ученици 4/3 и Петровић Лазар, 2/4. Душан Анђеловић, 4/3, је
освојио друго место и пласирао се на републичко такмичење
Дана 23 и 24. 04. 2012. године у Дечјем културном центру је организована трибина на тему:
„Дискриминација - зашто је прећуткујемо?“ којој су присуствовале ученице првог разреда:
Ђокић Ана и Новаковић Душица, ученице 1/1, Перић Зорица и Михајловић Тамара, ученице
1/2, Бељић Мина и Брзаковић Јелена, ученице 1/5, Милић Тамара, 1/6, Димитријевић Невена,
1/7, Галијаш Јелена, 1/9 и библиотекарка Мирела Бодрожић. На трибини се разговарало о
препознавању свих облика дискриминације, о односу друштва према овој појави и начинима
њеног спречавања. ДКЦ је трибину организовао у сарадњи са Комитетом за људска права
(YUCOM) и Београдским центром за људска права, а ученице и школа су добили
сертификате.
Дана 25. 04. 2012. године, одржана је трибина на тему "Финансијски сектор са освртом на
осигурање". Предавач је био проф. др Јова Миловановић са факултета Едуконс.
Дана 27. 04. 2012. године у Београду је одржано екипно државно првенство средњих школа
у шаху. Нашу школу су представљали следећи ученици: Алић Никола (4/2), Вујадиновић
Лука (4/2), Степановић Огњен (4/8), Павловић Раде (4/8), Радуловић Огњен (4/7) и
Дамјановић Марко (2/8).
На такмичењу је учествовало 16 школа. Екипа наше школе је заузела 14-то место, а ученике је
предводио професор Мраовић Владимир.
Дана 28 и 29. априла 2012. године психолошкиња Невенка Драшковић-Ивановић,
педагошкиња Сандра Кнежевић и професорка мр Вукица Вељановић-Морача су у ОШ
“Мирослав Антић“ држале акредитовани семинар Како написати добру припрему за час?
Семинару су присуствовали професори који још нису положили испит за лиценцу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Марина Цветковић
Душанка Прошић
Катарина Радоњић
Ива Пушица Павловић
Биљана Урошевић
Лела Маријановић
Слађана Вучуровић
ЛЕТОПИС-МАЈ 2012.
Дана 4. 05. 2012. године у свечаној сали школе је одржано Меморијално такмичење
„Драгана Богдановић“ из основа економије за ученике другог разреда.
Ученици су постигли следеће резултате:
1. Вукосављевић Драгана, 2/8 (29поена)
2. Милутиновић Јелена, 2/8 (28,5 поена)
3. Анђелковић Јелена, 2/8 (28 поена)
190
3. Трифуновић Ђорђе, 2/8 (28 поена)
3. Меловић Александар, 2/5 (28 поена)
3. Чабаркапа Јована, 2/9 (28 поена)
4. Голијанин Анђела, 2/9
5. Вујић Никола, 2/7
6. Митић Марија, 2/1
6. Краснић Алмир, 2/5
6. Лазић Никола, 2/9
7. Маркићевић Александар, 2/2
8. Томовић Елена, 2/1
9. Павловић Сара, 2/1
9. Јанковић Лука, 2/5
Предметни професор ученика који су освојили прва три места је мр Драгица Живковић.
Професори који су припремили и организовали такмичење:
Драгослава Радојичић, мр Драгица Живковић и Данијела Цветковић.
Истога дана је одржано и школско такмичење из рачуноводства за ученике трећег
разреда.
Ранг листа је следећа:
1) Илић Ива – 3/5 (93 бода) - предметни професор Пијановић Надежда
2) Совиљ Невена – 3/6 (88 бодова) - предметни професор Пијановић Надежда
3) Лазаревић Драгана – 3/6 (71 бод) -предметни професор Пијановић Надежда
Организатори такмичења су: Јамандиловић Цветан, Пијановић Надежда и Максимовић
Даворка.
Истога дана у амфитеатру школе одржана је економска трибина на тему "Савремени
међународни односи". Предавачи су били професори Бјеља Данијела и Вукелић Никола са
Академије за дипломатију и безбедност.
Овога дана је одржано и школско такмичење у стоном тенису за дечаке и девојчице.
Такмичење је организовано поводом Дана школе и учествовало је око 100 ученика. Најбољи
су:
Девојчице:
1. Лукић Јована (2/4)
2. Вукићевић Ивана (1/4)
3. Јанковић Марија (1/2)
Дечаци:
1. Перић Никола (3/2)
2. Ђукановић Срђан (1/4)
3. Чађо Иван (3/4)
Такмичење су организовале професорке Симикић Јелица и Митревски Ивана.
Дана 4 и 5. 05. 2012. године у Шапцу је одржано Републичко такмичење из математике,
на коме је екипа наше школе заузела осмо место у конкуренцији од 40 школа. Чланови екипе:
1.
2.
3.
4.
Граовац Андрија, 1/7
Јевремовић Никола, 2/7
Вукићевић Бранислав, 3/2
Петровић Михаило, 4/4
191
Дана 13. 05. 2012. године у Краљеву је одржано Републичко такмичење из историје за
средње школе на коме је Анђеловић Душан, ученик 4/3 освојио прво место. Професор
ментор је Синђић Зоран.
Дана 14. 05. 2012. године свечано је прослављен Дан школе уз присуство многобројних
гостију.
Прослава 131 године рада и постојања
10.00 Почетак Свечане академије
10.05 Поздравни говор
10.10. Поздравни говор директора школе
10.15 Подела признања и диплома
10.25 Представа „Савети за лакши живот''
Представу су припремили професори Виолета Милићевић и Младен Стевановић.
У представи играју: Невена Маринковић - Марија Александар Фишић - Отац, жена у превозу
Александра Младеновић - Мајка Алекса Вељковић - Рака, возач аутобуса Биљана Јовановић Спикер Анђела Урошевић - Конферансије Милица Петрић, Јована Панић, Горана
Недељковић, Ивана Крецуљ, Александра Штрбац, Јована Тошић, Јелена Драгићевић, Никола
Дукић и Страхиња Милосављевић - Путници.
10.50 Коктел
Дана 24. 05. 2012. године у Трећој економској школи "Нада Димић" одржано је Градско
такмичење из рачуноводства за ученике трећег разреда. Учествовало је 7 школа са по три
ученика.
Нашу екипу су представљали: Совиљ Невена 3/6, Илић Ива 3/5 и Лазаревић Драгана 3/6.
Професор ментор је Надежда Пијановић.
Екипа је заузела друго место, а у појединачном пласману Совиљ Невена је освојила прво
место.
Дана 31. 05. 2012. године часови у школи су били скраћени, а матуранти су од 16 часова у
школском дворишту прослављали крај свог средњешколског школовања, заједно са
одељењским старешинама и дежурним професорима, директором и помоћником директора.
ЛЕТОПИС-ЈУН 2012.
Дана 1. 06. 2012. године завршило се друго полугодиште за ученике четвртог разреда.
Истога дана у 13.15 часова су у читаоници одржани састанци одељењских већа за четврти
разред.
Ове вечери је одржано и матурско вече.
Дана 4. 06. 2012. године је у амфитеатру у 13.15 часова одржана седница Наставничког
већа, а потом је уследило штампање и прегледање документације. Комисије су радиле у
следећем саставу:
За 4/1, 4/2 и 4/3:
1. Синђић Зоран
2. Златков Цветковић Марина
192
3. Баљак Бранка
За 4/4, 4/5 и 4/6:
1. Арсеновић Јелена
2. Митревски Ивана
3. Петровић Ана
За 4/7, 4/8 и 4/9:
1. Миладиновић Зоран
2. Мраовић Владимир
3. Савиншек Милица
Дана 7. 06. 2012. године су одржани састанци одељењских већа за одељења четвртог
разреда у којима су се полагали разредни испити.
Истога дана је одржан састанак Педагошког колегијума у 12.30 часова у канцеларији
директора.
Овога дана у 13.15 часова је одржана и седница Наставничког већа у амфитеатру школе,
а након ње и седница Испитног одбора.
Одељењске старешине су у времену од 14 до 18 часова поделиле сведочанства ученицима
четвртог разреда.
Дана од 8. 06. до 16. 06. 2012. године су се полагали матурски испити.
Дана 12. 06. 2012. године у 10 часова је било полагање теоретског дела испита на
републичком нивоу за матуранте огледног смера-банкарски службеник.
Дана 18. 06. 2012. године у 13.15 часова је одржана седница Испитног одбора, а у 13.30
часова и седница Наставничког већа.
Дана 19. 06. 2012. године обављен је преглед и потписивање диплома, а преглед су вршиле
исте комисије које су прегледале и сведочанстава.
Дана 20. 06. 2012. године у 12 часова у свечаној сали су свечано додељене награде
ученицима одељења, ученику генерације и добитницима Вукове дипломе.
Носиоци Вукове дипломе и ученици одељења:
4/1
4. Живковић Ксенија – ученица одељења
5. Ђорђевић Стефан
6. Јанковић Маша
4/2
7. Алић Никола – ученик одељења
8. Ђорђевић Теодора
9. Ђорем Марина
10. Кецман Биљана
11. Радибратовић Јана
12. Томовић Теа
4/3
12. Анђеловић Душан- ђак генерације
13. Аксентијевић Гордана
14. Буљевић Зорана
15. Гајић Катарина
16. Грујић Марија
17. Гутеша Николина
18. Матић Марија
19. Сикимић Стефан
193
20. Стефановић Милица
21. Томић Сара
22. Цветковић Никола- ученик одељења
4/4
Нема Вуковаца, а Маја Пањковић је ученица одељења.
4/5
1. Милишић Јелена, истовремено и ученица одељења
4/6
2. Стефан Марић, истовремено и ученик одељења
4/7
Нема Вуковаца, а Јелена Нешковић је ученица одељења.
4/8
Нема Вуковаца, а Огњен Степановић је ученик одељења.
4/9
Нема Вуковаца, а Милица Вукчевић је ученица одељења.
Истог дана су подељене дипломе матурантима.
Дана 22. 06. 2012. године завршено је друго полугодиште за ученике првог, другог и трећег
разреда.
Дана 25. 06. 2012. године од 8.30 часова су у читаоници одржани састанци одељењских
већа за први, други и трећи разред.
Истога дана је одржан састанак Педагошког колегијума у 13.15 часова у канцеларији
директора школе.
Након тога је у 14 часова одржана седница Наставничког већа.
Дана 26 и 27. 06. 2012. године урађен је преглед педагошке документације, након чега су
потписана сведочанства.
Комисије су радиле у следећем саставу:
1/1,2 и3
1. Кнежевић Сандра
2. Синђић Зоран
3. Мирковић Милан
1/4,5 и 6
1. Бодрожић Мирела
2. Крстић Владимир
3. Урошевић Биљана
1/7, 8 и 9
1. Павловић Пушица Ива
2. Милетић Горан
3. Радоњић Катарина
2/1, 2 ,3, 4 и 5
1. Јосиповић Драгана
2. Ракочевић Борислав
3. Марјановић Лела
2/6,7, 8 и 9
1. Драшковић Ивановић Невенка
2. Деспотовић Зорица
3. Максимовић Даворка
194
3/1, 2, 3, 4 и 5
1. Марковић Милка
2. Марић Љиља
3. Стојановић Д.
3/6,7, 8 и 9
1. Арсеновић Јелена
2. Баљак Бранка
3. Илић Дуња
Дана 28. 06. 2012. године извршена је подела сведочанстава.
ЛЕТОПИС-ЈУЛ 2012.
Дана 6. и 7. 07. 2012. године од 7.30 до 15 часова обављен је упис ученика у први
разред. Комисије за пријем докумената за одељења економског техничара су радиле у
саставу:
1. Павловић Пушица Ива
2. Максимовић Даворка
3. Поповић Небојша и
друга комисија:
1. Јосиповић Драгана
2. Илић Дуња
3. Златков Цветковић Марина
Трећа комисија за одељења финансијског техничара и банкарског службеника:
1. Марковић Милка
2. Цветковић Данијела
3. Миладиновић Данијела
Комисије за унос података – три:
Прва:
1. Јовановић Драгана
2. Савиншек Милица
Друга:
1. Милетић Горан
2. Урошевић Биљана
Трећа:
1. Деспотовић Весна
2. Марјановић Лела
Резервни чланови комисија су били:
1. Недељковић Драгана
2. Стевановић Младен
3. Радовановић Марина
ЛЕТОПИС-АВГУСТ 2012.
Дана 20. 08. 2012. године у 9 часова одржана је седница Наставничког већа у амфитеатру,
а након ње, у 10 сати и састанак испитног одбора. У 10. 30 часова је у канцеларији
195
директора одржан састанак Педагошког колегијума.
Дана 21. 08. 2012. године одржани су састанци Стручних већа.
Дана 21. до 24. 08. 2012. године одржани су разредни и поправни испити, као и
матурски испит.
Дана 27. 08. 2012. године одржане су у 8 сати седнице Одељењских већа за одељења у
којима су ученици полагали разредни и / или поправни испит у августовскомј року, а након
тога и састанак испитног одбора. Одржана је и седница Наставничког већа у 9 часова.
Истога дана од 9 до 14 часова обављен је упис ученика у други разред, а комисије су радиле
у саставу:
2/1, 2/2 и 2/3 – Симикић Јелица и Марић Љиљана
2/4, 2/5 и 2/6 – Ратков Весна и Поповић Небојша
2/7, 2/8 и 2/9 – Перишић Бисерка и Синђић Зоран
Дана 28. 8. 2012. године обављен је упис ученика у трећи разред, а чланови уписне
комисије су били:
3/1, 3/2 и 3/3 - Мраовић Владимир и Илић Дуња
3/4 3/5 и 3/6 - Павловић Пушица Ива и Марјановић Лела
3/7, 3/8 и 3/9 - Марковић Милка и Урошевић Биљана
Дана 29. 08.2012. године обављен је упис ученика у четврти разред. Чланови комисија:
4/1, 4/2 и 4/3 – Петрова Јованка и Мирковић Милан
4/4, 4/5 и 4/6 - Митревски Ивана и Дамјановић Радован
4/7, 4/8 и 4/9 - Баљак Бранка и Јосиповић Драгана
Дана 30. 08. 2012. године одржан је у 9 часова састанак Педагошког колегијума, а уследила
је и седница Наставничког већа од 10 сати.
196
15. СПИСАК МАТУРАНАТА И ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
2011/12. години
4/1 – Одељењски старешина Ристивојевић Ирена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Име и презиме
ученика
Име
родитеља
Први
разред
Други
разред
Трећи
разред
Четврт
и
разред
Матур
ски
испит
Бабовић Дуња
Драган
4,31
4,85
4,69
4,38
4,67
Бандука
Кристина
Дејан
4,54
4,54
4,62
4,54
4,67
Божовић Тамара
Будислав
4,54
4,69
4,85
4,62
5,00
Бојовић Милан
Петар
4,77
4,92
4,92
4,92
4,67
Драган
4,77
4,92
4,92
4,85
5,00
Драган
4,46
4,77
4,62
4,54
5,00
Душко
4,15
4,46
4,54
4,54
4,33
Ђелић Лазар
Саша
4,54
4,62
4,54
4,92
5,00
Ђоковић Јелена
Зоран
4,77
5,00
5,00
5,00
5,00
Ђорђевић
Стефан
Мирослав
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Ерцег Јелица
Миливој
5,00
4,69
4,38
4,31
4,33
Зоран
4,00
4,08
3,62
3,62
5,00
Мирјана
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Бранислав
4,54
4,69
4,92
4,85
4,67
Зоран
4,54
4,54
4,31
4,62
5,00
Јовица
4,54
4,38
4,15
4,15
5,00
Јанковић Маша
Владислав
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Јелић Маријана
Бранислав
4,08
4,54
4,62
4,77
4,67
Јовановић
Јована
Небојша
4,54
4,69
4,69
4,62
5,00
Јокић Наташа
Миленко
4,54
4,54
4,54
4,38
5,00
Веселиновић
Христина
Вучићевић
Зорана
Драганов
Милица
Живановић
Радмила
Живковић
Ксенија
Зукић Љубица
Ивановић
Зорана
Јанковић
Андријана
197
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Лалић Жељка
Милан
4,31
4,15
4,08
4,15
4,33
Маринковић
Невена
Љубиша
5,00
4,85
5,00
4,77
5,00
Милетић Ана
Зоран
4,08
4,23
4,00
3,62
3,67
Милосављевић
Немања
Одабашић
Тамара
Павличић
Невена
Милутин
4,69
4,69
4,62
4,69
4,67
Слободан
4,77
4,62
4,69
4,54
4,33
Предраг
4,54
4,77
4,38
4,38
5,00
Пуповац Маја
Бошко
4,00
4,08
3,85
4,00
4,33
Мирослав
4,54
4,77
4,69
4,15
5,00
Милан
3,69
3,69
2,77
3,15
2,67
Ненад
4,31
4,54
4,00
4,38
4,33
Стојановић
Лидија
Стојановић
Милош
Трифуновић
Бобан
Ученица одељења 4/1 је Ксенија Живковић.
4/2 – Одељењски старешина Поповић Катарина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Име и
презиме
ученика
Име
родитеља
Први
разред
Други
разред
Трећи
разред
Алић Никола
Боривој
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Андрејевић
Кристина
Лоран
3,08
3,15
3,00
3,85
4,33
Босић Урош
Ненад
4,54
4,69
4,77
4,77
5,00
Вујадиновић
Лука
Немања
3,54
3,62
2,85
2,46
3,00
Вујић Ана
Зоран
4,54
4,69
4,38
4,23
4,33
Живомир
4,69
4,85
4,69
4,85
5,00
Велибор
/
/
4,54
4,77
5,00
Предраг
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Сајо
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Миленко
4,69
4,62
4,69
4,54
5,00
Ненад
4,85
4,85
4,85
4,85
4,33
Давидовић
Милена
Ђокић
Невена
Ђорђевић
Теодора
Ђорем
Марина
Ђурић
Марија
Жабаљац
Невена
Четврти Матурски
разред
испит
198
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Јовановић
Драгана
Драган
4,08
4,54
4,38
4,69
4,33
Калањ Јелена
Синиша
4,69
4,62
4,54
4,62
4,67
Милан
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Драган
3,77
4,00
3,92
4,15
4,33
Костић Ђура
Горан
4,54
4,54
4,08
3,54
4,67
Крушка Ања
Андрија
5,00
5,00
4,54
4,31
4,67
Миливоје
4,08
4,00
4,00
4,00
3,33
Бошко
/
3,23
3,15
3,38
4,67
Раде
4,23
4,54
3,54
4,23
4,00
Дејан
3,85
3,92
3,08
3,08
3,33
Предраг
4,77
4,85
4,69
4,69
5,00
Владица
4,15
4,31
4,08
4,23
4,67
Ален
4,77
4,62
4,85
5,00
4,67
Зоран
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Ненад
3,85
4,54
4,00
4,31
4,33
Будимир
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Милош
4,85
4,92
4,77
5,00
5,00
Милош
5,00
5,00
4,85
4,92
4,67
Драгомир
4,54
4,62
4,08
4,08
4,00
Кецман
Биљана
Ковачевић
Јована
Лечић
Маријана
Мајински
Јована
Маљковић
Мирјана
Милисављев
ић Страхиња
Миљковић
Јована
Младеновић
Драгана
Николић
Тамара
Радибрато
вић Јана
Томић
Александра
Томовић Теа
Тубић
Тамара
Тубић
Татјана
Шћекић Ана
Ученик одељења 4/2 је Никола Алић.
4/3 – Одељењски старешина Миладиновић Данијела
Име и
Име
презиме
родитеља
ученика
1. Аксентијевић
Владан
Гордана
2.
Анђеловић
Чедомир
Душан
Први
разред
Други
разред
Трећи
разред
Четврти Матурски
разред
испит
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
199
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Буљевић
Зорана
Гајић
Катарина
Грујић
Марија
Гутеша
Николина
Живановић
Александра
Зечевић
Стефан
Зоран
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Драган
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Горан
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Ђуро
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Драган
5,00
5,00
5,00
4,73
5,00
Милутин
5,00
5,00
4,64
4,73
5,00
Милан
4,85
4,75
4,55
4,55
5,00
Борислав
4,77
4,83
4,73
5,00
5,00
Синиша
4,54
4,50
3,82
3,55
5,00
Синиша
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Предраг
5,00
4,83
4,82
4,73
5,00
Зоран
4,77
4,75
4,00
4,18
5,00
Радивоје
4,85
4,83
4,91
5,00
5,00
Василије
4,69
4,83
4,55
4,64
5,00
Душко
4,77
4,75
4,55
4,64
5,00
Небојша
4,85
4,83
5,00
5,00
5,00
Новак
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Зоран
5,00
5,00
4,73
4,64
5,00
Јован
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Момчило
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Фукс Ивана
Драгиша
5,00
5,00
4,82
4,82
5,00
Цветковић
Никола
Небојша
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Други
разред
Трећи
разред
Љуна Јелена
Мандић
Оливера
Марковић
Јелена
Матић
Марија
Мрђа Бојан
14. Недељковић
Милица
15.
Пачкић
Бојана
16. Петровић
Дуња
17.
Пражић
Бранислава
18.
Роглић
Наталија
19. Сикимић
Стефан
20. Степановић
Тања
21. Стефановић
Милица
22.
Томић Сара
23.
24.
Ученик одељења 4/3 је Никола Цветковић.
4/4 – Одељењски старешина Ратков Весна
Име и
презиме
Име
родитеља
Први
разред
Четврти Матурски
разред
испит
200
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
ученика
Балашевић
Илија
Стефан
Белчевић
Јован
Јована
Блешић
Момчило
Ружица
Веселинови
Драган
ћ Невена
Веселић
Слободан
Слободан
Вујовић
Драган
Марија
Дедовић
Александар
Милица
Ђаковић
Душан
Душица
Ђурђевић
Боривој
Кристина
Ерњаковић
Пера
Александар
Зејак
Драган
Бојан
Зелић
Дмитар
Срђан
Зубац
Радмило
Татјана
Јаневски
Раде
Тијана
Јеринић
Владан
Катарина
Јовановић
Зоран
Бојан
Јовановић
Милорад
Катарина
Јовичић
Владимир
Сања
Ковачевић
Владимир
Нина
Лојаница
Милан
Марија
Милисавље
Горан
вић Ђорђе
Миљаковић
Милош
Слађана
Мишчевић
Љубиша
Ивона
Нишавић
Илија
Мијомир
4,54
4,33
4,08
3,85
4,33
3,31
3,58
3,54
3,46
4,00
3,92
4,50
4,23
3,69
4,67
3,69
3,50
4,00
3,69
3,67
3,54
3,75
3,54
3,00
3,33
3,92
3,58
4,00
4,54
5,00
3,85
4,50
3,85
4,54
5,00
2,77
2,42
2,69
2,54
4,00
3,92
3,83
3,69
3,92
4,67
3,77
4,08
3,85
3,69
4,33
4,54
4,75
4,69
4,85
5,00
3,62
3,50
3,69
3,54
5,00
3,77
3,83
3,15
3,54
4,33
3,69
3,50
3,62
3,85
4,33
3,62
4,08
4,54
4,15
5,00
4,31
4,50
4,62
4,54
4,33
3,69
3,58
3,54
3,23
4,33
4,15
4,58
4,85
4,92
5,00
2,85
2,92
2,77
2,85
3,67
4,00
3,58
3,54
3,77
4,00
3,00
2,83
2,54
2,46
3,00
4,62
4,83
4,69
4,62
5,00
4,08
4,50
4,85
4,69
5,00
2,46
Није
приступио
испиту
/
/
2,69
201
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Пањковић
Маја
Петровић
Михајло
Радојичић
Јелена
Стаменков
ић Драгана
Тошић
Никола
Ћупурдија
Марко
Филиповић
Антонина
Цветуљски
Маријана
Цуца
Лазарела
Драгомир
4,54
4,75
4,69
4,62
5,00
Милан
3,08
3,17
3,08
2,92
4,33
Момир
/
/
3,54
3,54
4,00
Драган
3,54
3,50
3,54
2,85
4,33
Звездан
4,54
4,58
4,38
4,15
4,33
Бојан
4,08
4,08
3,54
3,31
4,33
Синиша
4,54
4,50
4,00
3,15
3,67
Синиша
4,77
4,58
4,62
4,54
5,00
Лазо
3,77
3,17
3,69
3,00
4,33
Ученица одељења 4/4 је Маја Пањковић.
4/5 – Одељењски старешина Максимовић Даворка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Име и
Име
презиме
родитеља
ученика
Анђелковић Страхиња
Александра
Арамбашић
Жељко
Милица
Барјактарoв
Драган
ић Бојана
Веселинови
Зоран
ћ Биљана
Вујачић
Миленко
Јована
Гајић
Миливој
Катарина
Живановић Страхиња
Тамара
Илинчић
Перо
Тамара
Илић
Драган
Никола
Јанковић
Милош
Татјана
Јашари
Бајрам
Барбара
Јевремовић
Драган
Огњен
Први
разред
Други
разред
Трећи
разред
Четврти
разред
Матурск
и испит
3,69
3,58
3,85
3,69
4,67
4,31
4,67
4,85
4,92
5,00
4,23
4,50
4,38
4,38
4,67
3,92
4,00
4,08
3,92
4,67
4,00
4,17
4,31
4,23
4,67
/
/
4,77
4,54
5,00
4,08
4,25
4,15
4,00
4,00
3,62
3,17
4,00
3,62
4,33
4,08
4,17
4,23
3,92
4,67
4,54
4,58
4,54
4,00
3,67
3,77
4,25
4,31
4,23
5,00
4,23
3,58
3,54
3,92
4,33
202
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Каралић
Маја
Карић
Јована
Крсмано
вић Саша
Кувељић
Марија
Лукић
Милица
Маричић
Филип
Марчетић
Горана
Милић
Невена
Милишић
Јелена
Мраковић
Тијана
Перишић
Томислав
Пиперин
Ивана
Прибишић
Жарко
Пудар
Соња
Радибратов
ић
Александра
Радојичић
Марко
Салиховић
Ирма
Стојковић
Салвадор
Трифуно
вић Невена
Цветковић
Иван
Винко
Раде
Драган
Живко
Слободан
Горан
Душко
Јеленко
Ђуро
Синиша
Мирко
Горан
Милорад
Милан
3,92
4,25
4,38
4,62
4,67
3,77
4,17
4,08
3,85
5,00
3,62
3,25
3,23
3,23
3,00
4,54
4,67
5,00
4,85
4,67
3,77
4,17
4,62
4,31
4,67
2,92
2,58
2,69
2,46
3,33
3,92
3,83
4,31
4,15
5,00
3,69
4,00
4,54
4,69
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,58
4,69
4,54
5,00
4,54
4,50
4,38
3,92
4,33
4,23
4,50
4,31
4,15
5,00
3,85
2,58
2,54
2,31
3,00
4,69
4,75
4,69
4,54
4,33
4,54
4,75
4,77
5,00
5,00
3,85
3,75
3,62
3,77
3,33
4,62
4,50
4,54
4,69
4,67
4,15
3,50
3,08
2,85
4,67
3,31
3,50
3,54
3,92
3,67
3,69
4,33
4,92
5,00
5,00
Живко
Славко
Елвир
Снежана
Бранко
Драган
Ученица одељења 4/5 је Милишић Јелена.
4/6 – Одељењски старешина Радосављевић Драгица
1.
Име и
презиме
ученика
Аћимовић
Ивана
Име
родитеља
Први
разред
Други
разред
Трећи
разред
Иван
3,69
4,08
4,00
Четврти Матурски
разред
испит
3,92
5,00
203
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Ашћерић
Катарина
Зоран
3,62
4,08
3,69
3,54
3,67
Бајук Стојић
Славко
4,00
3,83
4,00
3,77
4,00
Недељко
3,85
4,33
4,08
3,85
3,67
Милош
4,08
4,50
4,00
4,15
4,33
Нихад
4,54
4,58
3,77
3,85
4,00
Микица
3,85
3,50
3,54
2,62
4,00
Мирко
3,69
3,50
3,08
3,08
2,67
Љубиша
4,62
4,17
4,15
4,23
5,00
Слободан
3,54
3,58
3,85
3,54
3,67
Живојин
4,62
4,58
4,54
4,54
5,00
Зоран
4,62
4,50
4,54
3,85
4,33
Јоцо
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Хранислав
/
3,58
3,77
3,54
4,33
Драган
3,54
3,25
3,00
3,00
3,33
Милан
3,85
3,92
3,69
3,69
4,33
Јован
3,54
3,92
3,00
2,85
3,33
Миленко
4,00
4,25
4,00
3,31
4,67
Вуксан
3,77
3,92
3,92
3,54
4,00
Борис
3,54
4,17
4,00
3,62
4,67
Миле
3,62
4,25
4,31
4,38
4,67
Жарко
4,69
4,92
4,85
4,77
5,00
Милован
4,23
4,58
4,54
4,23
5,00
Ранко
5,00
4,83
4,62
4,54
5,00
Горан
4,54
4,67
4,92
4,85
5,00
Милован
4,54
4,50
4,54
3,77
4,33
Билинац
Наташа
Богдановић
Тијана
Буза
Исидора
Вељовић
Страхиња
Доброта
Бојан
Јоксимовић
Немања
Киров
Владимир
Костић
Александра
Лучић Ана
Марић
Стефан
Милосављев
ић Милош
Марковић
Небојша
Милошевић
Александра
Недељковић
Никола
Пајић
Катарина
Петровић
Бојана
Петровић
Милена
Прица
Александра
Радовановић
Оливера
Русић Ивана
Рутић
Александра
Станковић
Даријан
Стојановић
Душица
204
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Стојановић
Катарина
Стојановић
Милица
Стојиљковић
Немања
Сударевић
Саша
Цвијановић
Кристина
Чубрило
Тамара
Драган
3,85
4,25
3,85
3,77
4,67
Томислав
3,31
3,17
3,38
3,08
4,00
Зоран
4,15
3,92
4,15
4,23
4,67
Драган
3,54
4,08
3,85
3,69
4,67
Предраг
3,54
3,50
3,23
3,23
4,67
Мирослав
4,15
4,50
4,62
4,54
5,00
Ученик одељења 4/6 је Стефан Марић.
4/7 – Одељењски старешина Вучуровић Слађана
Име и
презиме
ученика
1.
Адамовић
Тамара
2. Богдановић
Тамара
3.
Влајнић
Милош
4.
Врачар
Милица
5.
Гребовић
Јелена
6.
Грковић
Драгана
7.
Грујић
Николина
8.
Живковић
Андрија
9.
Кнежевић
Николина
10. Крстонић
Ана
11. Курмазовић
Наталија
12.
Лазић Илија
13.
Лишченко
Ивана
14. Мајсторовић
Александра
15. Маликовић
Драгана
Име
родитеља
Први
разред
Други
разред
Трећи
разред
Четврти Матурски
разред
испит
Бранимир
3,23
3,67
3,85
3,54
4,00
Горан
4,00
4,17
4,23
4,15
4,67
Живанко
4,54
4,50
4,62
4,31
5,00
Војо
3,00
3,50
4,08
3,31
4,33
Горан
4,85
5,00
4,77
4,85
5,00
Зоран
4,62
4,83
4,85
4,85
5,00
Владимир
4,69
4,75
4,77
5,00
5,00
Срђан
4,15
4,50
4,54
4,15
5,00
Марјан
4,54
4,25
4,54
4,08
5,00
Јован
4,23
4,50
4,08
4,15
5,00
Јован
3,38
3,50
3,15
2,92
3,33
Петар
3,08
3,58
4,08
4,00
5,00
Жељан
4,54
4,58
4,69
4,54
5,00
Драган
4,00
3,50
3,77
3,54
4,00
Миодраг
4,08
4,17
4,23
3,92
4,67
205
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Марић
Марина
Мартиноски
Тијана
Мијатовић
Ивана
Миљковић
Стефан
Мирковић
Невена
Момчиловић
Младен
Нешковић
Јелена
Павловић
Милош
Пантелић
Александар
Пејић Јован
Петровић
Теодора
Радуловић
Огњен
Ракочевић
Драгана
Ристивојевић
Василије
Стојановић
Исидора
Стојановић
Марија
Шијаковић
Никола
Миладин
4,23
4,50
4,54
4,31
5,00
Марјан
4,23
4,25
4,54
4,54
4,67
Јован
3,69
4,00
3,92
3,62
4,33
Зоран
3,92
4,33
4,38
4,46
5,00
Јован
4,08
4,17
4,31
4,38
5,00
Милорад
4,00
3,92
3,85
3,46
3,67
Томислав
4,54
4,92
4,62
4,77
5,00
Милосав
4,00
4,25
4,54
3,62
4,00
Душан
4,62
4,83
5,00
4,92
5,00
Жељко
2,54
3,33
3,00
2,77
3,67
Бошко
4,38
4,50
4,38
4,31
5,00
Жељко
4,54
4,50
4,54
4,69
5,00
Љубан
2,46
2,67
2,62
2,38
3,67
Драган
3,69
3,33
2,92
2,54
3,33
Дејан
3.92
4,17
4,00
3,92
4,67
Душан
4,38
4,67
4,54
4,38
5,00
Раденко
4,69
4,75
4,77
4,92
5,00
Ученица одељења 4/7 је Јелена Нешковић.
4/8 – Одељењски старешина Танацковић Ружица
1.
2.
3.
4.
Име и
презиме
ученика
Васиљевић
Александар
Витошевић
Љиљана
Вулетић
Маја
Дробњак
Александар
Име
родитеља
Први
разред
Други
разред
Трећи
разред
Четврти Матурски
разред
испит
Чедомир
3,54
3,08
2,92
2,92
3,67
Тодор
4,00
4,17
4,00
3,69
4,00
Радован
3,77
4,08
4,08
3,69
4,33
Игор
4,00
3,75
3,92
3,85
4,00
206
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Дунђеровић
Милица
Ђурић
Бојана
Јевтић
Никола
Марко
4,31
4,75
5,00
5,00
5,00
Величко
3,77
4,00
3,85
4,00
4,33
Миодраг
3,77
3,50
3,31
3,54
4,00
Јеремић Ана
Слободан
4,54
4,92
5,00
4,92
5,00
Јелић Ђорђе
Милан
3,92
4,67
4,62
4,69
5,00
3,85
4,00
4,54
4,08
5,00
4,31
4,17
3,69
3,77
4,67
3,92
2,75
2,46
2,31
2,67
3,23
3,50
3,00
3,31
4,00
4,31
4,67
4,85
4,54
5,00
3,85
4,08
3,69
3,69
4,33
3,85
3,50
3,08
2,85
3,67
4,54
4,67
4,54
4,38
4,33
3,54
3,67
3,77
3,92
4,00
4,15
4,00
3,85
3,92
3,67
4,15
4,75
4,62
4,62
4,67
3,62
3,25
3,23
3,31
4,00
3,54
3,75
3,92
3,85
5,00
Горан
3,62
3,75
4,00
4,08
4,00
Миле
4,54
4,92
5,00
5,00
5,00
Слободан
2,50
2,00
2,46
2,46
3,00
Дејан
5,00
5,00
4,85
5,00
5,00
Слободан
4,85
5,00
5,00
5,00
5,00
Миленко
3,85
3,75
3,23
3,15
4,00
Зоран
4,54
4,58
4,62
4,54
5,00
Јоргић
Небојша
Анђелија
Калуђеровић
Перица
Анђелија
Коларевић
Зоран
Марија
Крстић
Славиша
Бојан
Матић
Здравко
Ивана
Миленковић
Славиша
Барбара
Митић
Бобан
Диана
Недељковић
Горан
Ивана
Остојић
Драган
Тијана
Павличевић
Ратко
Теодора
Павловић
Зоран
Катарина
Павловић
Владимир
Раде
Прашчевић
Ранко
Сузана
Репајић Маја
Рончевић
Марина
Стекић
Милица
Степановић
Огњен
Стојиљковић
Александра
Тмушић
Борко
Томашевић
Анђела
207
30.
Томовић
Милош
31.
Ћурчић
Милош
32. Филиповић
Јелена
33. Шутуљић
Срђан
Милутин
3,54
3,50
2,69
2,54
3,00
Љубисав
4,08
4,58
4,23
4,31
5,00
Зоран
4,15
4,50
4,69
4,69
4,67
Саша
3,54
3,33
3,00
3,62
4,00
Ученик одељења је Огњен Степановић.
4/9 – Одељењски старешина Шкрбина Бошко
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Име и
презиме
ученика
Алексић
Александра
Арсић
Милош
Бачевић
Марко
Бојин Јована
Име
родитеља
Борозан
Анђела
Видановић
Стефан
Вукчевић
Милица
Дукић
Немања
Ђаловић
Јелена
Ђерковић
Јована
Ђурић
Мирослав
Живановић
Кристина
Јеремић
Вања
Кларић
Катарина
Конџуловић
Владимир
Лонцовић
Ђорђе
Мајкић
Стефан
Драгомир
Предраг
Борислав
Мирко
Лука
Зоран
Чедомир
Александар
Драган
Драгић
Зоран
Будимир
Горан
Илија
Зоран
Синиша
Зоран
Први
разред
Други
разред
Трећи
разред
Четврти Матурски
разред
испит
3,62
3,50
3,23
2,92
3,33
3,77
3,92
4,00
3,92
4,33
3,77
3,83
4,00
3,23
4,00
5,00
4,67
4,77
4,92
5,00
2,92
3,50
3,77
3,62
4,33
3,85
3,83
3,38
3,08
3,67
4,08
4,33
4,77
5,00
5,00
4,69
4,50
4,23
4,31
5,00
4,62
4,50
4,62
4,77
4,67
4,00
3,83
4,15
3,77
4,00
4,62
4,83
4,54
4,69
5,00
3,00
3,17
3,54
3,62
3,33
3,62
3,58
3,77
3,54
4,67
4,00
3,58
3,62
3,00
4,33
4,62
4,75
4,69
4,54
5,00
3,85
3,92
3,69
2,85
4,33
4,00
4,08
3,92
3,54
4,33
208
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Марковић
Александар
Емилија
Маџарев
Мирослав
Ана
Милић
Чедомир
Ивана
Митановски
Момчило
Милица
Митровић
Жељко
Јована
Младеновск
Љупчо
и Бојан
Ненадић
Михаило
Маја
Панић
Мирко
Исидора
Пантић
Милорад
Тања
Прошутинск
Сергеј
аја Светлана
Радисављев
Зоран
ић Ана
Радојевић
Слободан
Владимир
Стојковић
Драган
Дејан
Терзић
Небојша
Тамара
Хеђан
Илија
Дајана
Шћепановић
Пуниша
Николина
4,54
4,83
4,92
5,00
5,00
3,69
3,67
4,08
3,85
4,00
3,77
3,92
3,85
3,69
5,00
4,54
4,25
4,23
3,77
4,00
4,23
4,17
4,00
4,08
4,33
4,54
4,25
3,92
3,85
4,33
3,85
3,75
4,00
4,54
5,00
4,00
3,75
3,62
3,69
4,67
4,54
4,17
4,23
4,15
5,00
4,00
4,08
3,62
3,77
4,67
3,77
3,75
3,77
3,69
4,67
4,31
3,83
3,23
3,23
3,67
4,54
4,17
3,77
3,31
3,69
3,58
3,69
3,15
3,54
3,50
3,92
3,62
3,69
3,67
/
4,08
4,33
3,67
5,00
4,33
Ученица одељења 4/9 је Милица Вукчевић.
Ђак генерације је Анђеловић Душан, ученик 4/3 одељења.
Ванредни ученици – одељењски старешина мр Маријана Живковић.
1.
2.
3.
4.
Име и
Име
презиме
родитеља
ученика
Миладиновић
Небојша
Стефан (ЕТ)
Игњић
Радислав
Тамара (ФТ)
Маринковић
Александер
Иван (ФТ)
Ловрић
Јозо
Горан (ЕТ)
Први
разред
Други
разред
Трећи
разред
Четврти
разред
Матурски
испит
3,42
3,91
3,58
3,33
3,67
/
/
/
4,36
5,00
3,85
4,31
3,58
3,00
3,33
/
/
/
3,09
3,33
209
Београд
14. септембар 2012. године
Председник Школског одбора
_________________________
мр Марина Маричић
Директор Школе
______________________________
Милибор Саковић
210
Download

IZVESTAJ O RADU SKOLE 2011-12-radna