РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
БАЊА ЛУКА
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПОЛАЗНИКЕ 17. КЛАСЕ
ОСНОВНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ ОБУКЕ ПРВОГ НИВОА
На основу члана 10. Правилника о селекцији и избору кандидата за кадете основне
полицијске обуке првог нивоа у Јединици за основну обуку – Полицијској академији
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 79/12), Комисија за избор кандидата
именована Рјешењем министра унутрашњих послова број: С/М-2655/12 од 12.09.2012.
године у саставу: мр Мирела Јокић, предсједник, те чланови Тања Телић, Миленко
Совиљ, Драгица Ђукић и Дмитар Врачар, донијела је
ОДЛУКУ
о коначној листи изабраних кандидата за кадете XVII класе основне полицијске обуке
првог нивоа у Јединици за основну обуку – Полицијска академија
I
Утврђује се коначна листа изабраних кандидата за кадете XVII класе основне
полицијске обуке првог нивоа у Јединици за основну обуку – Полицијска академија, а
након извршене селекције у складу са Правилником о селекцији и избору кандидата за
кадете основне полицијске обуке првог нивоа у Јединици за основну обуку – Полицијској
академији, услова објављеног конкурса за пријем кандидата и исказаних потреба
Министарства унутрашњих послова, како слиједи:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Освојени
бодови
91,68
91,38
90,54
87,56
85,42
84,62
84,32
84,19
83,83
82,76
81,8
81,19
79,72
79,53
79,41
Презиме (име родитеља) име
Гиговић (Драган) Велибор
Ђурашиновић (Грујо) Бобан
Тривун (Никола) Немања
Радиојчић (Славко) Владан
Поповић (Ранко) Александар
Бијелић (Ратко) Младен
Васиљевић (Борислав) Ранко
Ивановић (Грујо) Данијела
Ђукић (Илија) Саша
Лугоња (Добро) Гојко
Трифковић (Рајко) Далибор
Ђукић (Томислав) Александар
Пејић (Самојко) Милош
Ајдиновић (Нусрет) Адријана
Јеличић (Велимир) Давид
Општина
пребивалишта
Градишка
Кнежево
Фоча
Сребреница
Кнежево
Шамац
Котор Варош
Источна Илиџа
Котор Варош
Бијељина
Приједор
Прњавор
Братунац
Козарска Дубица
Бања Лука
II
Комисија за избор кандидата на основу члана 11. став (2) тачка в) Правилника о
селекцији и избору кандидата за кадете основне полицијске обуке првог нивоа у Јединици
за основну обуку – Полицијску академију и сагласности министра унутрашњих послова,
проширује коначну листу изабраних кандидата из категорије породице погинулог бораца
Војске Републике Српске и породице погинулог или умрлог припадника Министарства
унутрашњих послова Републике Српске, који је погинуо или умро за вријеме активне
службе, како слиједи:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
Презиме (име родитеља) име
Освојени бодови
Тепић (Раде) Горана
Мишковић (Милан) Синиша
Зивлак (Аца) Јелена
Сокановић (Бранислав) Славиша
73.57
72,02
68,19
59,1
Општина
пребивалишта
Кнежево
Шамац
Бања Лука
Власеница
III
Против ове одлуке кандидати могу изјавити жалбу министру унутрашњих послова
у року од осам (8) дана од дана објављивања одлуке на огласној табли и интернет
страници Управе за полицијско образовање.
Жалба се доставља министру унутрашњих послова путем Управе за полицијско
образовање.
IV
Министарство унутрашњих послова са уписаним кандидатом у XVII класу основне
полицијске обуке првог нивоа закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза
поводом похађања обуке и заснивања радног односа у Министарству унутрашњих послова
Републике Српске.
V
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли и интернет
страници Управе за полицијско образовање.
Број: 06/2-052-899-1/12
Дана, 24.12.2012. године
Достављено:
1. Министру
2. Начелнику УПО
3. Јединица за основну обуку – ПА
4. Огласна табла
5. А/А
Комисија:
1. Мр Мирела Јокић _______________
2. Тања Телић
_______________
3. Миленко Совиљ
_______________
4. Драгица Ђукић
_______________
5. Дмитар Врачар
_______________
Download

република српска министарство унутрашњих послова бања лука