„PUTEVI” d.o.o. PODGORICA
IZVJEŠTAJ
O POSLOVANJU ZA 2010. GODINU
Podgorica, mart 2011. godine
SADRŽAJ
str.
I UVOD .................................................................................................
1. Djelatnost Društva ............................................................................
2. Organizaciona struktura Društva.......................................................
3. Odbor direktora Društva .................................................................
4. Disciplinski organi Društva .................................................................
5. Kadrovska struktura ...........................................................................
1
1
1
2
2
2
II ANALIZA MATERIJALNO-TEHNIČKE OPREMLJENOSTI...
1. Proizvodna oprema ............................................................................
2. Mašine .................................................................................................
3.Vozila
.................................................................................................
4
4
4
4
III SARADNJA SA JAVNIM SLUŽBAMA
I DRUGIM PRAVNIM LICIMA
.............................................
5
IV REALIZACIJA PROGRAMA RADA
...................................
a) Realizacija Programa održavanja grad. saobrać. i lokal. puteva ....
b) Realizacija radova i usluga prema trećim licima
........................
7
7
8
ODRŽAVANJE GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA I LOKALNIH
PUTEVA ZA PERIOD I – XII 2010. godine ..................................
9
A. ODRŽAVANJE GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA ........................
I Održavanje kolovozne konstrukcije
............................................
II Održavanje atmosferske kanalizacije ............................................
III Održavanje vertikalne signalizacije ............................................
IV Održavanje horizontalne signalizacije ............................................
V Održavanje mostova ...........................................................................
VI Održavanje zaštitnih stubića i ostale opreme ..................................
VII Nepredviđeni radovi
.................................................................
VIII Održavanje autobuskih stajališta
............................................
IX Održavanje pasarela...........................................................................
X Održavanje putne infrastukture u zimskom periodu
.............
XI Pregledačka služba ...........................................................................
XII Brojanje saobraćaja
.................................................................
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
13
B ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA............................................
I Održavanje kolovozne konstrukcije
............................................
II Održavanje atmosferske kanalizacije ............................................
III Održavanje vertikalne signalizacije ............................................
14
14
15
15
IV Održavanje horizontalne signalizacije ............................................
V Održavanje mostova ...........................................................................
VI Održavanje zaštitnih stubića i ostale opreme ..................................
VII Održavanje putne infrastukture
............................................
VIII Održavanje putne infrastukture u zimskom periodu .............
IX Nepredviđeni radovi ...........................................................................
X Ostali putni pravci ...........................................................................
XI Pregledačka služba ...........................................................................
15
15
16
16
16
17
17
17
C ASFALTIRANJE LOKALNE PUTNE MREŽE
.......................
17
V OSTVARENI REZULTATI POSLOVANJA
.......................
1. Prihodi ...............................................................................................
2. Rashodi ...............................................................................................
3. Osnovna sredstva
..........................................................................
4. Potraživanja .....................................................................................
5. Obaveze ...............................................................................................
6. Bilans uspjeha za 2010.godinu
......................................................
7. Struktura prihoda za 2010. godinu
............................................
18
19
19
20
21
21
23
24
VI OCJENA STANJA I PRIJEDLOG MJERA
.......................
1. Ocjena stanja .....................................................................................
2. Prijedlog mjera
..........................................................................
25
25
25
I UVOD
1. Djelatnost Društva
Djelatnost „PUTEVI“ d.o.o. Podgorica je održavanje, upravljanje i izgradnja putne
infrastrukture iz fonda Glavnog grada Podgorice.
Društvo obavlja poslove od javnog interesa:
-
izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva, gradskih
saobraćajnica i drugih objekata,
izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena,
uređivanje i održavanje ulica, saobraćajnih objekata i opreme na njima,
održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva, objekata i opreme na njima,
održavanje saobraćajnica i lokalnih puteva u zimskim uslovima,
drugi poslovi od javnog interesa.
Pored ovih djelatnosti Društvo obavlja i poslove koji nemaju karakter djelatnosti od javnog
interesa:
-
pružanje usluga u drumskom saobraćaju,
proizvodnja građevinskog materijala, asfalta i betonskih elemenata,
prodaja šljunka, asfalta, betonskih elemenata i dr.
„PUTEVI“ d.o.o. Podgorica se finansiraju sredstvima obezbijeđenim:
-
realizacijom ugovora za radove, koji se obezbjeđuju putem tržišne konkurencije,
od poslova na bazi godišnjeg programa - održavanja gradskih saobraćajnica i lokalnih
puteva, prema utvrđenim prioritetima.
2. Organizaciona struktura Društva
Organizacija Društva je uređena, i utvrđena, u skladu sa Osnivačkim aktom i Statutom Društva,
tako da se obezbijedi stabilnost poslovanja, efikasnost upravljanja i odlučivanja i
uspostavljanje poslovnih odnosa u okviru tržišnih uslova privređivanja. Osnovni oblici
organizovanja Društva, shodno Statutu Društva, su sektori i to:
1. Sektor za tehničko-operativne poslove, koji obavlja tehničke, operativne i druge
poslove, u okviru koga su organizovane tri radne jedinice i jedna služba, i to:
1. RJ „Proizvodnja“
2. RJ „Izgradnja“
3. RJ „Održavanje“
4. Služba za tehničku pripremu, planiranje i razvoj
2. Sektor za ekonomsko-pravne poslove, koji obavlja ekonomske, pravne i druge
zajedničke poslove.
U okviru Sektora su organizovane dvije Službe, i to:
1. Služba za ekonomsko-finansijske i komercijalne poslove i
2. Služba za pravne i opšte poslove.
3. Odbor direktora Društva
Odbor direktora Društva, u funkciji upravljanja, u 2010. godini vršio je sve obaveze u skladu
sa Zakonom, Statutom i aktima Društva. Odbor direktora je u izvještajnom periodu razmatrao
sva pitanja koja su od značaja za rad i poslovanje „PUTEVI“ d.o.o. Podgorica i u tom pravcu
donosio odgovarajuće odluke.
Razmatrane su i usvajane informacije o finansijskom poslovanju i druga važna pitanja.
Usvojen je Izvještaj Centralne popisne komisije o izvršenom popisu imovine sa stanjem na
dan 31.12.2009. godine, Izvještaj o poslovanju za 2009. godinu sa Ocjenom stanja i Predlogom
mjera. Usvojen je Izvještaj o aktivnostima iz oblasti zaštite na radu za 2009. godinu. Donešen
je Program rada i Finansijski plan za 2011. godinu. Usvojen je Plan javne nabavke za 2011.
godinu.
Odbor direktora je sproveo sve zakonske aktivnosti za imenovanje Izvršnog direktora Društva,
nakon čega je Skupština Glavnog grada imenovala Izvršnog direktora „PUTEVI“ d.o.o.
Podgorica. Odbor direktora je imenovao i Pomoćnika Izvršnog direktora za ekonomsko-pravne
poslove.
O svim aktivnostima iz djelokruga rada Odbora direktora Društva redovno je informisan
resorni Sekretarijat, Osnivač i drugi nadležni organi i Institucije saglasno zahtjevima.
4. Disciplinski organi Društva
U „PUTEVI“ d.o.o. Podgorica posvećuje se posebna pažnja poboljšanju rada, reda i discipline,
što kod zaposlenih za rezultat ima sve ozbiljnije shvatanje da se radne obaveze moraju savjesno
i odgovorno izvršavati.
Bilo je i povreda radnih obaveza od strane zaposlenih u 2010. godini, koji su pozivani na
disciplinsku odgovornost. Disciplinski postupak je vođen protiv četvorice zaposlenih. Protiv
jednog zaposlenog obustavljen je disciplinski postupak iz razloga što je utvrđeno da postoje
okolnosti koje isključuju disciplinsku odgovornost. Jednom zaposlenom je izrečena novčana
kazna u visini od 40 % u trajanju od šest mjeseci od akontacije mjesečne zarade. Disciplinska
mjera prestanak radnog odnosa izrečena je dvojici zaposlenih zbog težih povreda radnih
obaveza.
5. Kadrovska struktura
U „PUTEVI“ d.o.o. Podgorica, na dan 31.12.2010. godine, bilo je ukupno radno angažovano
174 zaposlenih. Od toga je, 160 zaposlenih na neodređeno, a 14 na određeno vrijeme.
Pregled radne snage i kvalifikaciona struktura data je u tabeli koja slijedi:
2
ZAPOSLENI / KVALIFIKACIJA
VSS
na određeno vrijeme
VS
SSS
1
5
VKV
KV
NK
UKUPNO
4
4
14
na neodređeno vrijeme
17
7
61
5
38
32
160
SVEGA:
17
8
66
5
42
36
174
Kvalifikaciona struktura zaposlenih na kraju poslovne godine u odnosu na 31.12.2009. godine
je promijenjena. Povećan je broj radnika sa VSS i KV obrazovanja, a smanjen je broj radnika
bez kvalifikacije (sa 43 na 36).
Određeni broj radnika se u toku rada doškolovao i stekao diplome SSS i KV.
Broj radnika sa visokom stručnom spremom sljedećeg su profila: 2 diplomirana građevinska
inženjera, 3 diplomirana mašinska inženjera, 4 diplomirana ekonomista, 3 diplomirana
pravnika, 1 inženjer zaštite na radu i 4 Bachelor menadžera.
I pored činjenice da je promijenjena kvalifikaciona struktura zaposlenih radnika ostaje problem
nedostatka: diplimiranih građevinskih inženjera, diplimiranog saobraćajnog inženjera i većeg
broja nekvalifikovanih radnika.
Značajan problem predstavlja zdravstveni bilten radnika. Po nalozima Medicine rada 14
radnika ne mogu obavljati poslove na kojima su raspoređeni, već se moraju rasporediti na
druga radna mjesta sa povoljnijim uslovima rada za šta ne postoji realna mogućnost.
3
II ANALIZA MATERIJALNO-TEHNIČKE OPREMLJENOSTI
Osim Upravne zgrade u Bulevaru Ivana Crnojevića br. 10, Servisne zone Zabjelo i lokacije
Cijevna, Društvo raspolaže i sledećom pokretnom i nepokretnom opremom:
1. Proizvodna oprema
- Mobilna Asfaltna baza, kapaciteta 80 t / h
- Drobilično postrojenje, kapaciteta 150 m3 / h
- Benzinska pumpa
kom. 1
kom. 1
kom. 1
2. Mašine
- Utovarivač
- Buldozer
- Bager
- Finišer
- Valjak
- Glodalica za asfalt
- Manje mašine i aparati
kom. 2
kom. 1
kom. 1
kom. 1
kom. 6
kom. 1
kom. 25
3. Vozila
- Kamion kiper
- Kamion cistijerna
- Poluteretna vozila
- Vozilo kombi
- Putničko vozilo
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
9
1
2
2
9
Proizvodna oprema koju čine Asfaltna baza i Drobilično postrojenje su ispravni. Za Asfaltnu
bazu predstoje ulaganja za remont iste, a obzirom na njeno tehničko stanje. Ovo iz razloga što
su na njoj rađeni samo parcijalni zahvati. Zbog dugogodišnje eksploatacije moraju se mijenjati
ili vršiti rekonstrukcije pojedinih sklopova, jer je u proteklom periodu dolazilo do kraćih
zastoja.
Raspolažemo sa pet građevinskih mašina prosječnog vijeka starosti 15,6 godina. Za ova
sredstva nije moguće obezbijediti ocjenu od nadležnog organa da zadovoljavaju propisane
mjere zaštite na radu. Ovaj podatak dovoljan je pokazatelj koliko su iste pouzdane za uspješno
obavljanje planiranih poslova, mada su sve u funkciji.
Nedostaju neophodne mašine i vozila, a to su: kombinovana mašina ICB, grejder, manji finišer,
niskonoseća prikolica, kiper kamioni i neke manje mašine čijom nabavkom bi se znatno
povećao kvalitet i obim naših usluga.
Prosječan vijek eksploatacije kamiona kiper je 12 godina. Od ukupno 10 raspoloživih kamiona
(nosivosti deset tona) samo su 4 novijeg datuma nabavke, dok su ostala 6 starija od 20 godina.
Društvo je uložilo znatna sredstva za održavanje i redovno servisiranje istih tako da je
produžen njihov vijek eksploatacije. Međutim za efikasnije obavljanje poslova neophodno je
zanavljanje ovih vozila.
4
III SARADNJA SA JAVNIM SLUŽBAMA
I DRUGIM PRAVNIM LICIMA
U cilju efikasnije realizacije programskih zadataka, Društvo je ostvarilo kvalitetnu poslovnu
saradnju i brojne kontakte sa nadležnim organima i javnim službama Glavnog Grada. Poslovna
saradnja se prije svega odnosila na:
- učešće Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, na izradi Programa održavanja
opštinskih puteva i objekata na njima;
- kontinuiranu koordinaciju na planu realizacije naloga za poslove po Programu rada, kao i na
one radove koje je bilo neophodno izvesti, a nijesu bili planirani.
Takođe, ostvareni su određeni kontakti sa institucijama i državnim organima kao što su
Agencije, Instituti, Ministarstva, a sve u cilju razrešenja određenih tehničkih problema od
značaja za realizaciju Godišnjeg programa rada. Prednje se odnosi na:
- kontrolu asfaltne mase;
- ispitivanje sredstava rada, osposobljavanje zaposlenih iz oblasti zaštite na radu u cilju
poboljšavanja uslova rada i tome slično.
Radi obezbjeđenja potrebne proizvodnje asfaltne mješavine, u interesu smanjenja prodajne
cijene proizvoda kroz racionalniju proizvodnju, Društvo je za strateškog partnera putem Oglasa
odabralo „TEHNOPUT“ d.o.o. Podgorica.
„TEHNOPUT“ je instalirao novu Asfaltnu bazu većeg kapaciteta na zemljištu koje je
vlasništvo Glavnog grada, a ustupljeno je „PUTEVI“ d.o.o.Podgorica na korišćenje.
Ugovor sa „TEHNOPUTOM“, kao najpovoljnijim ponuđačem, je zaključen 30.07.2009.
godine, a počeo je da se realizuje početkom oktobra iste godine i do kraja iste godine
isporučeno je oko 9.000 t asfaltne mase. U 2010. godini isporučeno je 8.791 t asfaltne mase.
Predmetnim ugovorom definisano je da nam „TEHNOPUT“ isporučuje asfaltnu masu, a mi
„TEHNOPUTU“ da obezbijedimo osnovne sirovine (prirodni materijal, mljeveni agregat i
bitumen) za isporučene količine mase po datoj recepturi. Time se dobija manja jedinična cijena
koštanja asfaltne mase za troškove pogonskog goriva, kao i troškove zarada za 4 radnika koji
opslužuju Asfaltnu bazu.
Kako Ugovorom nije bila precizno definisana cijena asfaltne mase po toni, zaključen je Anex
Ugovora br. 4179 od 26.08.2010. godine kojim su dodatno definisani odnosi sa
„TEHNOPUTOM“. Time „TEHNOPUT“ isporučuje i fakturiše asfaltnu masu po tržišnim
cijenama, a „PUTEVI“ fakturišu „TEHNOPUTU“ materijal za proizvodnju asfaltne mase i
zakup prostora koji predstavlja razliku između primljenih i izdatih faktura.
5
U toku 2010. godine
2.608.449,00 €.
raspisano je
i okončano ukupno 13 tendera u vrijednosti od
Za nabavku bitumena, naftnih derivata, građevinskog materijala, rezervnih djelova, usporivača
brzine, farbe za horizontalnu signalizaciju i auto guma raspisano je 11 tendera ugovorene
vrijednosti 2.053.538,00 €. Kao najpovoljniji ponuđači izabrani su „Jugopetrol“ AD Kotor,
„Iskra CG“ d.o.o. Podgorica, „Bemax“ d.o.o. Podgorica, „KIPS“ i dr., sa kojima je Društvo
ostvarilo dobru i kvalitetnu saradnju.
Raspisan je i okončan tender za rekonstrukciju trafostanice u vrijednosti od 55.000,00 €, čime
se postigla ušteda električne energije. Za proizvodne građevinske usluge raspisan je tender u
vrijednosti od 499.911,00 € i saradnja sa davaocima usluga bila je dobra.
Većih prigovora na raspisane tendere u toku godine nije bilo.
6
IV REALIZACIJA PROGRAMA RADA
a) Realizacija Programa održavanja gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva
Programom održavanja gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva za 2010. godinu bilo je
predviđeno da se urade poslovi u vrijednosti od 3.086.144,00 € sa PDV, a realizovano je
poslova u vrijednosti od 1.631.828,00 € sa PDV, što je za 47 % manje od predviđenog
Programom rada.
Realizovani radovi i usluge odnose se na:
- održavanje gradskih saobraćajnica
- održavanje lokalnih puteva
- asfaltiranje lokalne putne mreže
908.026,00 €
498.455,00 €
225.347,00 €
1.631.828,00 €
Program održavanja opštinskih puteva realizuje se putem naloga resornog Sekretarijata.
U toku 2010. godine nijesmo realizovali 62 naloga za izvođenje radova koji se odnose na
sljedeće pozicije radova: krpljenje udarnih rupa, sanaciju asfaltnog kolovoza, postavljanje
vertikalne signalizacije i obilježavanje horizontalne signalizacije.
Ovi radovi nijesu urađeni zbog nedostatka obrtnih sredstava kao i neadekvatne organizacije
procesa rada.
Na održavanju gradskih saobraćajnica i objekata na njima urađeni su poslovi u vrijednosti
od 908.026,00 €, što je za 35 % manje u odnosu na plan.
Radovi na održavanju kolovozne konstrukcije izvedeni su u vrijednosti od 666.665,00 €, što je
za 55 % više u odnosu na plan za isti period, jer je sanacija asfaltnog kolovoza urađena u
većem obimu.
Sanirano je 32.330 m2 kolovoza.
Radovi na održavanju atmosferske kanalizacije urađeni su u vrijednosti od 61.614,00 €, što je
za 46 % manje u odnosu na plan, jer je zamjena slivničkih rešetki urađena u manjem obimu od
očekivanog.
Ugrađeno je 180 slivničkih rešetki raznih dimenzija.
Kod održavanja vertikalne signalizacije urađeni su poslovi u vrijednosti od 16.032,00 €, što je
za 93 % manje u odnosu na plan, jer nije okončan tender za nabavku saobraćajnih znakova i
odbojnih greda.
Postavljeno je 129 komada raznih vrsta saobraćajnih znakova.
Obilježavanje horizontalne signalizacije je urađeno u vrijednosti od 94.712,00 €, što je za
67 % manje od plana, jer su gotovo sve pozicije urađene u manjem obimu.
Bijelom bojom urađeno je obilježavanje horizontalne signalizacije u količini od 22.753 m, a
odnosi se na pune linije, isprekidane linije i parking površine i 272 komada oznaka (bus,
škola, dvosmjernih, jednosmjernih strelica, obilježavanje parkinga za invalidna lica i oznaka
taxi), i 6.180 m2 pješačkih prelaza.
7
Planirano obilježavanje termo plastikom nije rađeno.
Na održavanju mostova odrađeni su poslovi u vrijednosti od 4.448,00 €, što je za 91 % manje u
odnosu na plan, jer nijesu urađene pozicije radova, zamjena AB ploča na pješačkim stazama i
čišćenje mostova. Opravka i farbanje mostova urađena je u mnogo manjem obimu od
planiranog obima.
Na održavanju zaštitnih stubića i ostale opreme urađeni su poslovi u vrijednosti od
51.254,00 €, što je za 67 % manje u odnosu na plan. Skoro sve pozicije radova su urađene u
manjem obimu.
Ugrađeno je 1.257 komada raznih tipova zaštitnih stubića i 394 komada AB kocki.
Nepredviđenih radova urađeno je u vrijednosti od 13.311,00 €, što je za 63 % manje u odnosu
na plan, a odnose se na sanaciju prekopa.
Planirano održavanje autobuskih stajališta, pasarela i brojanje saobraćajnica nije rađeno.
Čišćenje putne infrastrukture u zimskom periodu nije rađeno jer nije bilo potrebe za istim.
U izvještajnom periodu izvršen je pregled svih mostova i izvještaj je dostavljen resornom
Sekretarijatu. Ovi radovi nijesu prikazani u tabelarnom pregledu zato što nijesu fakturisani
Glavnom gradu.
Kod održavanja lokalnih puteva urađeni su poslovi u iznosu od 498.455,00 €, što je za
55 % manje u odnosu na plan, jer su sve pozicije radova urađene u mnogo manjem obimu,
izuzev pozicija iz okvira održavanja kolovozne konstrukcije koje su urađene približno na
planiranom nivou.
Radovi na asfaltiranju lokalne putne mreže urađeni su u vrijednosti od 225.347,00 €, što je
62 % manje u odnosu na plan, jer nije rađeno asfaltiranje u seoskim mjesnim zajednicama, a i u
ostalim područjima asfaltiranje je urađeno u manjem obimu.
b) Realizacija radova i usluga prema trećim licima
Društvo je u izvještajnom periodu realizovalo radove i usluge prema trećim licima u vrijednosti
od 2.834.977,00 € sa PDV, što je za 17 % više u odnosu na plan za isti period, zbog ostvarenog
prihoda od zakupa poslovnog prostora.
Poslovi asfaltiranja prema trećim licima urađeni su u vrijednosti od 1.458.144,00 €, što je za
35 % manje u odnosu na plan, zbog:
- pada kapitalnih investicija u putnu infrastrukturu, koji je uslovio manju realizaciju planiranih
prihoda od poslova asfaltiranja prema trećim licima,
- velikog broja kišnih dana u četvrtom kvartalu 2010. godine,
- nedostatka vozila i opreme što je bitno uticalo na smanjenje stepena naše konkurentnosti
Prihod od prodaje asfaltme mase i šljunka ostvaren je za 131 % više u odnosu na plan.
Na narednim stranicama dat je pregled izvršenih radova po svim pozicijama u fizičkim i
vrijednosnim pokazateljima za poslove od javnog interesa.
8
ODRŽAVANJE GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA I LOKALNIH PUTEVA ZA PERIOD I - XII 2010. GODINE
A.ODRŽAVANJE GRADSKIH SAOBRAĆAJNICA
I. ODRŽAVANJE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Redni
broj
1
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
9
2
1 Krpljenje udarnih rupa
2 Opravka asfaltnog kolovoza
3 Rekonstrukcija trotoara
Mašinsko struganje -profilisanje
4 postojećeg kolovoza
5 Izrada sloja za izravnavanje AB-11,
presvlačenje površina preko 20m²
sloja za izravnavanje BNS-22,
6 Izrada
presvlačenje površina preko 20m²
7 Opravka rigola i kanala
Izrada sloja za izravnavanje AB-11,
8
presvl.površina preko 20m² STD 20km
9 Zasijecanje-rezanje asfalta
armirano-betonske podloge kao
10 Izrada
i podlogu za habajući sloj MB-30,d=14
11 Opravka tamponskog sloja
12 Mašinsko ugrađivanje prirodnog mat.
13 Čišćenje rigola od osul.mater. I nanosa
Čišćenje nasutog materijala d=14cm
14
širine 30cm
na putnom pravcu Danilovgrad15 Radovi
Malo brdo Zagorič
16 Šušunja-Balabani
17 Asfaltiranje GO Golub.Šušunja-Balab.
18 Sanacija kolovoza u ul Voislavljevića
19 Sječa šiblja
20 Opravka tamponskog sloja-mašinski
21 Izrada invalidnih prelaza
22 Asf.pored poreske uprave ul Balšića
23 Priključak na ul. Blaža Raičević
24 Sanacija saobr. Od Kalije ka Cijevni
25 Asf.prema bazi Cijevna i spoj sa magist
26 Ručno ugrađivanje prirodnog mater.
27 Raskopavanje asf.i tamponskog sloja
28 Nasipanje udarnih rupa na makadamu
29 Servisna zona Zabjelo
30 Rekonstrukcija Rožajske ulice
31 Asfaltiranje u ul.Špira Mugoše
32 Krpljenje Konik-Kakaricka gora
33 Resavanje atmsf. SITNIČKA
34 Čišćenje osulina-mašinski rad utovariv.
35 Asfaltir. U Komskoj ulici
UKUPNO I:
Jed.
mjere
3
t
m²
m²
m²
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
Index
.5 / 4.
I-XII2010.
I-XII2010.
5
948
8.071
2.008
6
66
468
33
7.900
15.317
194
4
1.440
1.724
6.000
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
8
123.943
113.962
37.503
9
66
468
33
38.236
74.134
194
7
187.992
24.343
112.080
t
853
74.085
t
4
524
m¹
120
t
391
m¹
2.121
327
84
36.120
1.290
m²
100
480
m³
129
125
4
2.050
30.231
84
9.258
280
m³
m³
m¹
Index
.8 / 7.
8.631
125
1
2.248
6.941
2.807
58
2.173
125
1
1.597
11.240
m¹
m³
100
m³
m³
m³
144
150
235
h
25
9.950
1.996
25.652
2.199
30.535
1.492
119
8.492
3.185
1.832
54.021
3.237
5.775
5.283
2.250
430.219
7.841
8.046
11.774
10.864
2.656
9.408
666.665
155
II. ODRŽAVANJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE
Redni
broj
1
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
2
1 Ugradnja rešetki atmosferske kanaliz.
2 Zamj. polomlj. i nestalih rešetki atm.kanal.
3
4
5
6
7
8
9
10
Manje izdizanje sa montažom postojeće
rešetke
Ručni iskop zemljanih kanala II i III kateg.
sa utovarom i transportom
Održavanje odvodnih kanala i jarkova
Mašinski iskop zemljanih kanala
Sanacija postojećih vodopropusta sa
izradom AB elemenata
Popravka i čišćenje vodopropusta i cije.
Ugradnja kanalske rešetke
Iskop odvodnih jarkova u terenu III i IV kat.
Jed.
mjere
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
Index
.5 / 4.
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
5
41
139
6
63
93
kom
40
4
m³
190
113
m¹
m³
11.500
190
29.096
1.649
m³
30
4.801
m³
50
3
kom
kom
4
65
150
I-XII2010.
I-XII2010.
8
13.898
45.331
9
63
93
10
2.589
263
10
59
2.945
1.746
59
7
22.034
48.918
889
3
m¹
Index
.8 / 7.
376
275
962
113.883
UKUPNO II:
61.614
54
III. ODRŽAVANJE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE
Redni
broj
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
Jed.
mjere
1
2
Zamj. postojeć.saob.znak.novim saob.zna.
Zamj.oštećenih i nestalih tabli i postavlj.
novih smjerokaza
Popravka-farbanje stubova saob.znaka
Zamjena posto. Saob. Znaka novim komp
Ugradnja dopunske table
Zamj.postojeće turističke signalizacije
novim 1500x100
Zamj.postojeće putokazne signalizacije
Zamj.postojećih usporivača brzine
kretanja vozila
Zamj.postojeće vert.signalizacije za
regulisanje usporivača
Opravka saobraćajnih znaka
Ugradnja saob. Znaka u zoni usporivača
brzine
Dislokacija putnog ogledala
3
I-XII2010.
4
I-XII2010.
5
6
I-XII2010.
7
I-XII2010.
8
9
kom
966
94
10
81.752
8.016
10
kom
150
33.796
kom
kom
kom
500
150
4.735
12.804
kom
215
48.375
kom
150
12.805
m¹
100
kom
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
13 Zamjena posto. vert.sign. novom
2600x2000
14 Ugradnja table znaka
15 Zamj. Ošteć. I nest. Tab.i post.smjerok.
UKUPNO III:
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
Index
.5 / 4.
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
7
5
313
5
25.282
1.163
27
162
kom
3
230
kom
1
9
kom
kom
5
5.077
kom
kom
Index
.8 / 7.
7.816
10
1
27
232.442
56
6.083
16.032
7
IV. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE
Redni
broj
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
Jed.
mjere
I-XII2010.
I-XII2010.
1
2
3
m²
m
m
m
kom
kom
kom
kom
4
11.900
1.700
22.950
28.900
765
595
230
64
5
6.180
2.378
8.269
12.106
110
128
16
3
m²
4.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pješački prelazi
Iscrtavanje parkinga
Puna linija
Isprekidana linija
Jednosmjerne strelice
Dvosmjerne strelice
Obilježavanje oznake "škola"
Obilježavanje oznake "BUS"
Zamjena postojeće signalizacije
(toplom i hladnom plastikom)
Iscrtavanje brojeva na parkingu
Zamjena post.usporivača brzine
kretanja motornih vozila
Obilježavanje oznake "R"
Obilježavanje "TAXI" stajališta
Obilježavanje parkinga za invalide
UKUPNO IV:
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
Index
.5 / 4.
6
52
140
36
42
14
22
7
5
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
7
90.559
4.063
21.114
23.120
7.979
10.046
10.283
7.448
8
47.029
5.683
7.607
9.685
1.147
2.161
715
350
Index
.8 / 7.
9
52
140
36
42
14
22
7
5
115.128
1.376
17.544
m¹
9
2.149
kom
kom
kom
12
2
1
380
109
153
94.712
289.740
33
V. ODRŽAVANJE MOSTOVA
Redni
broj
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
1
1
2
3
4
5
2
Opravka ograde mosta
Zamjena AB ploča na pješa.stazama
Čišćenje mostova
Farbanje ograde mosta
Razne intervencije na opravci ograde
mostova i potpornih zidova
UKUPNO V:
Jed.
mjere
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
Index
.5 / 4.
I-XII2010.
I-XII2010.
3
m²
kom
čas
m²
4
180
350
348
150
5
24
6
13
135
90
m¹
150
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
Index
.8 / 7.
I-XII2010.
I-XII2010.
7
20.854
8.036
1.155
1.848
8
2.785
9
13
1.663
90
4.448
9
17.379
49.272
11
VI. ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH STUBIĆA I OSTALE OPREME
Redni
broj
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
Jed.
mjere
1
2
3
kom
kom
kom
kom
m²
kom
kom
kom
m¹
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m²
kom
kom
m²
kom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Zamjena ošteć. i ugrad.novih JKP stubića
Opravka JKP i AB stubića - razni
Demontaža ošte. i ugrad.novih AB kugli
Zamj. oštećenih AB stubića i ugrad. novih
Opravka ograde igrališta
Ugradnja metalne piramide
Ugradnja AB kocki
Farbanje JKP stubića
Ugradnja lanaca "Metalac"
Farbanje AB stubića
Ugradnja stubića tipa RD gusani
Ugradnja novih zaštitnih AB stubića
Ugradnja AB ploča
Zamjena i ugradnja AB stubića RD
Zamjena ošteć. i ugrad.novih ABkug.
Ugradnja novih AB kugli Ø 300
Zamjena INOKS stubića
Izrada libažnog sloja i ugradnja mermer
Opravka P elemenata
Ugradnja stubića "Metalac"
Ugradnja bunje
Izrada P profila
UKUPNO VI:
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
4
550
3.000
75
4.950
5
382
254
94
770
121
2
12
638
4
10
4
27
104
60
50
30
Index
.5 / 4.
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
6
69
8
125
16
7
18.046
15.270
1.989
104.593
24
1.258
13
2.242
8
12.532
1.292
2.493
16.270
549
88
301
1.914
42
51
299
546
2.647
1.585
15
9
69
8
125
16
24
13
675
260
8.619
30
10
Index
.8 / 7.
8.812
43
1
14
3
7
466
153.351
817
9
653
49
498
51.254
33
VII. NEPREDVIĐENI RADOVI
Redni
broj
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
1
1
2
3
4
5
2
Drenažni kanal u N Đurkovića
Nepredviđeni radovi
Sanacija prekopa ul.Skopske
Sanacija prekopa ul.Dalmatinske
Izlaz sa parkinga"Delta siti"
UKUPNO VII:
Jed.
mjere
3
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
4
5
Index
.5 / 4.
6
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
7
8
911
Index
.8 / 7.
9
36.000
36.000
909
10.099
1.382
13.301
37
12
VIII ODRŽAVANJE AUTOBUSKIH STAJALIŠTA
Redni
broj
1
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
2
Održavanje autobuskih stajališta
1 (zamjena stakala cca 4m²)
Zamjena polomljenih stakala sa alum.
2 lajsnama i zaptivnim gumama
UKUPNO VIII:
Jed.
mjere
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
Index
.5 / 4.
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
3
4
5
kom
9
5.225
m²
44
5.740
6
I-XII2010.
I-XII2010.
7
8
Index
.8 / 7.
9
10.965
IX ODRŽAVANJE PASARELA
Redni
broj
1
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
2
1 Održavanje pasarela
UKUPNO IX:
Jed.
mjere
3
m²
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
4
160
5
Index
.5 / 4.
6
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
7
20.874
20.874
8
Index
.8 / 7.
9
X ODRŽAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE U ZIMSKOM PERIODU
Redni
broj
1
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
2
1 Čišćenje snijega snjegočistačem
Posipanje mješavine agregata i soli u
2 razmjeri 2/3:1/3 sa pripremom i
transportom
UKUPNO X:
Jed.
mjere
3
h
m³
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
4
155
I-XII2010.
5
Index
.5 / 4.
6
206
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
7
20.078
I-XII2010.
8
Index
.8 / 7.
9
19.922
40.000
XI PREGLEDAČKA SLUŽBA
Redni
broj
1
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
2
1 Pregledačka služba
UKUPNO XI:
Jed.
mjere
3
h
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
4
2.088
I-XII2010.
5
Index
.5 / 4.
6
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
7
6.932
6.932
I-XII2010.
8
Index
.8 / 7.
9
XII BROJANJE SAOBRAĆAJA
Redni
broj
13
1
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
2
1 Brojanje saobraćaja
UKUPNO XII:
UKUPNO A ( I - XII)
Jed.
mjere
3
h
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
4
2.088
5
Index
.5 / 4.
6
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
Index
.8 / 7.
I-XII2010.
I-XII2010.
7
6.932
6.932
8
9
1.390.610
908.026
65
B. ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA
I. ODRŽAVANJE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE
Redni
broj
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
Jed.
mjere
1
2
Krpljenje udarnih rupa
Opravka asfaltnog kolovoza STD20km
Krpljenje udarnih rupa STD 10
Sanacija asfaltnog kolovoza od BNS-22
preko 20m² STD 10km
Opravka asfaltnog kolovoza po vrućem
postupku STD10km
Izrada sloja izrade asfaltnom masom
AB 11 preko 20m²
3
t
m²
t
1
2
3
4
5
6
7 Sanacija odrona Podgorica-Ubli
Maš. ugrađ. prir. mater. nabija. 10km
8
STD 20km
9 Ručno ugrađivanje prirodnog mater.
10 Opravka tamponskog sloja
Nasipanje udarnih rupa na makamskoj
11
kolovoznoj površini
12 Čišćenje rigola
13 Čišćenje osulina - mašinskim putem
17 Opravka odbojnih greda
18 Čišćenje rigola i jarkova
19 GO Tuzi - katolička u Tuzi
20 Krpljenje udarnih rupa STD 30km
21 Izdizanje nivelete Vuksanlekići-Podhum
22 Sanacija prekopa Farmaci-Lekići
23 Rušenje nestabilne kosine V kategorije
24 Čišćenje katunskih puteva -Lijeva Rijek
25 Sanacija puta o Golubovce
26 Sanacija Han-Garančića Opasanica
27 Sanacija klizišta Gornji Crnci
UKUPNO I:
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
4
573
5
520
1.536
167
227
Index
.5 / 4.
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
6
91
7
77.962
73
29.660
8
70.867
12.543
21.756
m²
3.071
21.487
m²
1.091
15.400
t
806
111
14
63.531
8.614
Index
.8 / 7.
9
91
73
14
2.407
m³
m³
m³
m³
m¹
h
m¹
m¹
€
t
m³
660
120
190
140
100
340
22
322
13.174
3.605
6.187
3.147
1.996
8.327
273
28.983
22.000
23.320
209
28.896
120
289.061
8.312
8.762
12.949
3.240
12.548
11.801
23.000
3.813
274.993
95
14
II. ODRŽAVANJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE
Redni
broj
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
1
1
2
3
4
2
Čišćenje vodopropusta put PG-Spuž
Sanacija postojećih vodopropusta sa
izradom AB elemenata
Iskop odvodnih jarkova
Izrada vodopropusta Ubli selo Vrbica
UKUPNO II:
Jed.
mjere
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
Index
.5 / 4.
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
3
m³
4
722
5
1
m³
136
21.765
m¹
4.700
16.450
6
I-XII2010.
I-XII2010.
7
12.837
8
18
51.052
11.206
11.224
Index
.8 / 7.
9
22
III. ODRŽAVANJE VERTIKALNE SIGNALIZACIJE
Redni
broj
1
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
2
1 Ugradnja saobraćajnih znaka
2 Opravka usporivača brzine
4 Farbanje stubova saobraćajnog znaka
UKUPNO III:
Jed.
mjere
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
4
5
87
15
1
3
kom
m¹
kom
Index
.5 / 4.
6
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
7
8
7.426
3.792
9
11.227
Index
.8 / 7.
9
IV. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE
Redni
broj
1
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
2
1 Iscrtavanje pune linije
UKUPNO IV:
Jed.
mjere
3
m¹
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
4
4.000
5
1.700
Index
.5 / 4.
6
43
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
7
3.680
3.680
8
1.564
1.564
Index
.8 / 7.
9
43
43
V. ODRŽAVANJE MOSTOVA
Redni
broj
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
1
1
2
3
4
2
Farbanje metalnih ograda mosova
Čišćenje mostova
Opravka ograde mosta
Opravka odbojne grede
15
UKUPNO V:
Jed.
mjere
3
m²
čas
m¹
m¹
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
Index
.5 / 4.
I-XII2010.
I-XII2010.
4
96
54
24
5
6
13
11
12
24
44
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
Index
.8 / 7.
I-XII2010.
I-XII2010.
7
1.183
179
2.780
8
9
43
1.216
379
24
44
1.638
40
4.142
VI. ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH STUBIĆA I OSTALE OPREME
Redni
broj
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
Jed.
mjere
1
2
3
kom
1 Zamj. oštećenih AB stubića- razni
UKUPNO VI:
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
4
180
5
Index
.5 / 4.
6
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
7
3.803
3.803
8
Index
.8 / 7.
9
VII. ODRŽAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE
Redni
broj
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
Jed.
mjere
I-XI 2010.
I-XI 2010.
I-XI 2010.
I-XI 2010.
1
2
Sječa šiblja i drugog rastinja
Mašinsko rušenje nestabilnih kosina
Ručno rušenje nestabilnih kosina
Betoniranje temelja zida beton. MB20
Ugradnja dopunske table
Postavljanje odbojnih greda
Nabavka i ugradnja nove odbojne grede
Izrada betonskog zida MB-30 u
dvostranu oplatu
Izrada žičanih koševa gabiona sa
ispunom od kamena
Postavljanje zaštitnog pletiva
Izrada i postavljanje tegova
Iskop za temeljne zidove u materijalu
3
m²
m³
m³
m³
kom
m¹
m¹
4
310.200
126
36
33
5
28.515
6
9
7
46.530
3.402
633
4.742
8
4.277
9
9
2
51
55
2.906
15.841
89
1.611
55
m³
255
58.193
m³
420
21.647
m²
kom
1.000
103
4.540
1.206
m³
83
1.299
m³
659
21.951
182.890
5.977
3
1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
III i IV kategorije
11 Rušenje nestabilnih kosina
UKUPNO VII:
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
92
168
Index
.5 / 4.
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
Index
.8 / 7.
VIII. ODRŽAVANJE PUTNE INFRASTRUKTURE U ZIMSKOM PERIODU
Redni
broj
1
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
16
2
Posipanje agregata i soli sa
1
pripremom i transportom
Čišćenje snijega sa snjegočistačem sa
2
posipanjem soli
3 Čišćenje snijega sa snjegočistačem
UKUPNO VIII:
Jed.
mjere
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
Index
.5 / 4.
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
Index
.8 / 7.
I-XI 2010.
I-XI 2010.
I-XI 2010.
I-XI 2010.
3
m³
čas
4
420
1.054
5
150
6
35
7
40.618
141.594
8
14.227
9
35
čas
čas
1.082
352
1.006
93
140.162
322.374
47.288
130.317
191.832
93
60
IX. NEPREDVIĐENI RADOVI
Redni
broj
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
Jed.
mjere
1
2
3
€
1 Nepredviđeni radovi
UKUPNO IX:
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
4
5
Index
.5 / 4.
6
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
7
25.000
25.000
8
Index
.8 / 7.
9
X.OSTALI PUTNI PRAVCI
Redni
broj
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
Jed.
mjere
1
2
3
€
1 Ostali putni pravci
UKUPNO X:
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
4
5
Index
.5 / 4.
6
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
7
200.000
200.000
8
Index
.8 / 7.
9
XI. PREGLEDAČKA SLUŽBA
Redni
broj
1
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
2
1 Pregledačka služba
UKUPNO XI:
Jed.
mjere
3
h
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
I-XII2010.
4
4.076
5
Index
.5 / 4.
6
UKUPNO B( I - XI)
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
Index
.8 / 7.
I-XII2010.
I-XII2010.
7
13.532
13.532
8
9
1.095.534
498.455
45
C. ASFALTIRANJE LOKALNE PUTNE MREŽE
Redni
broj
VRSTA
POSLOVA - USLUGA
Jed.
mjere
1
2
3
m²
m²
m²
m²
1
2
3
4
Fizički obim posla
Planirano
Ostvareno
5
8.137
7.514
7.782
Index
.8 / 7.
I-XII2010.
8
78.200
72.281
74.866
9
52
48
50
UKUPNO C
7
150.000
150.000
150.000
150.000
600.000
225.347
UKUPNO A + B + C
3.086.144
1.631.828
38
53
GO Tuzi
Prigradske MZ
MZ Seoskog područja
I-XII2010.
4
15.592
15.592
15.592
13.623
Vrijednost poslova
Planirano
Ostvareno
I-XII2010.
GO Golubovci
I-XII2010.
Index
.5 / 4.
6
52
48
50
17
V OSTVARENI REZULTATI POSLOVANJA
U izvještajnom periodu I - XII 2010. godine, “PUTEVI” d.o.o. Podgorica ostvarilo je ukupan
prihod u iznosu od 3.875.612,00 €, sa ukupnim rashodima u iznosu od 5.063.694,00 € iz čega
je proizašao gubitak u iznosu od 1.188.082,00 €.
Gubitak je nastao zbog:
- opštih uslova privređivanja,
- nemogućnosti prilagođavanja tržišnim uslovima,
- manje realizacije Programa rada za 2010. godinu,
- nedostatka vozila i opreme i
- neposlovnih i vanrednih rashoda.
Globalna finansijska kriza dovela je do pada investicionih aktivnosti, a posebno u oblasti
putne infrastrukture. U takvim okolnostima došlo je do pada tražnje, a ponuda je ostala na
istom nivou što je rezultiralo padom cijena u građevinarstvu. Naše Društvo sa zastarelom
tehničkom opremom i nedostatkom prije svega visoko stručnog kadra, građevinskih inženjera,
nije bilo konkurentno na tržištu.
U naprijed navedenim uslovima Društvo nije donosilo pravovremene odluke, u cilju
obezbjeđenja kontinuiteta procesa proizvodnje i pružanja usluga, a odnose se prije svega na
racionalizaciju broja zaposlenih i balansiranja u izmirivanju obaveza. U toku izvještajnog
perioda izmirivane su obaveze prema dobavljačima, neto zarade radnicima, jubilarne nagrade i
pomoći u slučaju smrti i bolesti.
Nijesu izmirivane zakonske obaveze za PDV, poreze i doprinose na zarade zaposlenih, koje
obezbjeđuju socijalnu sigurnost radnika. Po ovom osnovu na dan 31.12.2010. godine
neizmirene zakonske obaveze iznose 805.426,00 €.
Programom održavanja opštinskih puteva za 2010. godinu bilo je planirano da se realizuju
poslovi u vrijednosti od 3.086.144,00 € (sa PDV), i po tom osnovu planiran je prihod u iznosu
od 2.725.239,00 €, a realizovano je poslova u vrijednosti od 1.627.200,00 € (sa PDV) i
ostvaren je prihod u iznosu od 1.452.555,00 €, što je za 47 % manje u odnosu na plan.
Program održavanja opštinskih puteva realizuje se putem naloga od nadležnog Sekretarijata.
U toku 2010. godine bilo je izdatih a nerealizovanih naloga jer nijesmo obezbijedili
kontinuitet nabavke osnovnog materijala zbog nedostatka obrtnih sredstava. Odlučeno je da se
navedeni problem, na izvjesno vrijeme, riješi tako što će se obustaviti rad Asfaltne baze a
radnici poslati na korišćenje godišnjih odmora što je i urađeno 27.07.2010. godine.
Rad Asfaltne baze bio je obustavljen 55 radnih dana.
Gubitak je nastao dijelom i zbog neposlovnih i vanrednih rashoda u iznosu od 190.700,00 €.
18
1. Prihodi
Ostvareni ukupan prihod u iznosu od 3.875.612,00 € je manji u odnosu na plan za 19 %, zbog
manje realizacije Programa održavanja opštinskih puteva, kao i manje ostvarenih prihoda od
asfaltiranja prema trećim licima.
U ovom periodu nijesu ostvareni finansijski prihodi i prihodi iz ranijih godina, tako da
poslovni prihodi čine 100 % ukupnih prihoda.
Struktura ukupnog prihoda po vrstama usluga
- prihod od održavanja gradskih saobraćajnica
- prihod od održavanja lokalnih puteva
- prihod od asfalt. prema trećim licima
- prihod od zakupa
- ostali prihodi
Ukupno:
iznos
% učešća
776.090,00 €
676.465,00 €
1.246.277,00 €
582.619,00 €
594.161,00 €
20,03
17,45
32,16
15,03
15,33
3.875.612,00 €
100
2. Rashodi
U obračunskom periodu ukupni rashodi iznose 5.063.694,00 €, i veći su za 6 % u odnosu na
plan.
Procentualni pad prihoda od 19 % nije pratio očekivani pad rashoda, već je rast rashoda veći
za 6 %, zbog načina realizacije Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa “TEHNOPUT”.
“TEHNOPUT” nam je fakturisao isporučenu asfaltnu masu po tržišnim cijenama. Mi smo
“TEHNOPUTU” razliku između obaveza po Ugovoru i iznosa po primljenoj fakturi
fakturisali, kao zakup za korišćenje poslovnog prostora, u skladu sa Aneksom Ugovora.
Po tom osnovu u 2010. godini ostvarili smo prihod od zakupa u iznosu od 582.619,00 €.
U strukturi ukupnih rashoda poslovni rashodi učestvuju sa 95,89 % (4.855.402,00 €), zatim
finansijski rashodi sa 0,35 % (17.592,00 €) i neposlovni i vanredni rashodi sa 3,76 %
(190.700,00 €).
Poslovni rashodi u obračunskom periodu iznose 4.855.402,00 €.
Strukturu ovih rashoda čine:
- troškovi direktnog materijala i robe iznose 1.995.579,00 €, i u poslovnim rashodima
učestvuju sa 41 % i veći su od plana za 52 %, zbog primljene fakture za isporučenu asfaltnu
masu,
- troškovi goriva i energije iznose 376.237,00 €, koji u poslovnim rashodima učestvuju sa
8 %, i manji su u odnosu na plan za 38 %,
- troškovi zarada i drugih ličnih primanja iznose 1.680.108,00 € i manji su od plana za
12 %, i u poslovnim rashodima učestvuju sa 35 %. U ove troškove uključene su i bruto zarade
19
radnika za javne radove angažovanih preko Zavoda za zapošljavanje, u iznosu od 32.619,00 €.
Neto zarade i naknade zaposlenih radnika za ovaj obračunski period iznose 847.722,00 €.
U skladu sa Kolektivnim ugovorom Društva isplaćivane su jubilarne nagrade, otpremnine za
odlazak u penziju i pomoći u slučaju smrti, teže bolesti i dr. Za ove namjene u 2010. godini
isplaćena su sredstva u iznosu od 27.611,00 €,
- troškovi proizvodnih usluga iznose 421.717,00 €, i veći su od plana za 20 %, zbog
nedostatka mehanizacije i u poslovnim rashodima učestvuju sa 9 %,
- nematerijalni troškovi iznose 172.006,00 €, i isti sa 4 % učestvuju u poslovnim rashodima, i
manji su u odnosu na plan za 24 %.
U ovu grupu rashoda spadaju troškovi oglasa, troškovi reprezentacije, troškovi poreza,
dnevnice za službena putovanja i drugi nematerijalni troškovi. U tekućoj godini Društvo je
preduzelo niz mjera i aktivnosti koje su doprinijele smanjenju troškova mobilnih i fiksnih
telefona u odnosu na ostvarenje iz 2009. godine.
Finansijski rashodi iznose 13.592,00 €, a odnose se na kamatu za kupovinu opreme putem
finansijskog lizinga.
Neposlovni i vanredni rashodi iznose 190.700,00 €, a odnose se na:
-
građevinske objekte
Asfaltnu bazu
ostalu opremu
i otpis potraživanja
81.150,00 €
41.760,00 €
57.525,00 €
10.265,00 €
Građevinski objekti su na lokaciji Cijevna srušeni, zbog zastarjelosti i ustupanja poslovnog
prostora „TEHNOPUTU“ radi instaliranja njihovih postrojenja shodno sklopljenom Ugovoru.
Stara Asfaltna baza „GRADIS“ kapaciteta 25 t/h starosti 30 godina stavljena je van funkcije
Rješenjem Ministarstva turizma i zaštite životne sredine, br. 07-02-31 od 31.02.2008. godine.
Ova baza je rashodovana jer nije bilo rentabilno ulaganje sredstava za dovođenje iste u
funkciju, jer je Društvo raspolagalo i sa Asfaltnom bazom „Ammann“ kapaciteta 85 t/h, koja
zadovoljava naše potrebe.
Ostala oprema je rashodovana zbog zastarjelosti i neisplativosti ulaganja u remont iste.
Otpis potraživanja se odnosi na potraživanja iz perioda 2007. – 2009. godine.
3. Osnovna sredstva
Vrijednost osnovnih sredstava na dan 31.12.2010. godine iznosila je 9.623.746,00 €.
Struktura osnovnih sredstava
- zemljište
- građevinski objekti
- oprema
- ostalo
6.867.040,00 €
1.406.299,00 €
1.340.765,00 €
9.642,00 €
ili
ili
ili
ili
71,36 %
14,61 %
13,93 %
0,10 %
20
U 2010. godini nabavljena su osnovna sredstva u iznosu od 13.829,00 €, a odnose se na:
- sitan alat
6.265,00 €
- kompjutere
5.207,00 € i
- kancelarijski namještaj
2.357,00 €
4. Potraživanja
Skoro sve usluge Društvo pruža pravnim licima. Prenešeni saldo potraživanja iz prethodne
godine iznosi 1.168.657,00 €. Za izvršene usluge i radove u obračunskom periodu ukupno je
fakturisano 4.153.248,00 €, što sa prenešenim saldom iznosi 5.321.905,00 €, a naplaćeno je
5.052.255,00 €, iz čega se vidi da je procenat naplate 95 %. Naša ukupna nenaplaćena
potraživanja na dan 31.12.2010. godine iznose 269.650,00 €, a odnose se na sljedeće kupce:
»TEHNOPUT« d.o.o. Podgorica Glavni grad Podgorica »ARSO MILIĆ« d.o.o. Podgorica »FILIPS SOTO LA COLINA« Podgorica Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice »TOŠKOVIĆI« d.o.o Podgorica »INŽENJERINGPUT« d.o.o. Podgorica Ostali kupci -
92.407,00 €
120.987,00 €
16.519,00 €
9.395,00 €
6.114,00 €
3.336,00 €
3.096,00 €
17.796,00 €
Naplatu potraživanja očekujemo u prvom kvartalu 2011. godine.
5. Obaveze
Ukupno neizmirene obaveze na dan 31.12.2010. godine iznose 1.080.669,00 €, a odnose se na:
- obaveze za PDV
- obaveze za poreze i doprinose
na zarade zaposlenih i članstvo u OD
- obaveze prema dobavljačima
120.505,00 € (za period I – XII 2010. godine)
684.921,00 € (za period I – XII 2010. godine)
275.243,00 €
Prenešeni saldo neizmirenih obaveza prema dobavljačima iznosi 581.004,00 €, pristigle
fakture od strane dobavljača iznose 3.389.987,00 €, što sa prenešenim saldom iznosi
3.970.991,00 €. Izmirene obaveze iznose 3.695.748,00 €, što u procentima iznosi 93 %.
Neizmirene obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2010. godine iznose 275.243,00 €, a
odnose se na sljedeće dobavljače:
»BEMAX« d.o.o. Podgorica »SIGNALIZACIJA« Zagreb
»LOVĆEN OSIGURANJE« Podgorica -
87.091,00 €
23.678,00 €
21.288,00 €
21
»HIDROCOP« d.o.o. Podgorica »AUTO RAD« Podgorica »CIJEVNA COMERC« d.o.o. Podgorica »TEHNOPUT« d.o.o. Podgorica »P&S COMMERCE« Podgorica »ELEKTRODISTRIBUCIJA« Podgorica »EMI COM« d.o.o. Podgorica - Ostali dobavljači -
17.080,00 €
16.570,00 €
16.023,00 €
15.069,00 €
10.219,00 €
8.425,00 €
4.181,00 €
55.619,00 €
Na sljedećoj stranici dat je Bilans uspjeha i struktura prihoda za 2010. godinu.
22
6. BILANS USPJEHA ZA PERIOD I – XII 2010. GODINE
u€
Red.
br.
1
ELEMENTI
2
PLAN
I - XII 2010.
3
OSTVARENJE
I - XII 2010.
INDEX
5/4
4
5
A
I
II
III
UKUPNI PRIHODI
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Prihodi iz ranijih godina
4.798.220,00
4.798.220,00
3.875.612,00
3.875.612,00
81
81
B
I
1,1
1,2
1
2
3
4
5
II
1
2
III
1
2
3
IV
UKUPNI RASHODI
Poslovni rashodi
Rashodi direktnog mater. i robe
Nabavna vrijednost prodate robe
Troškovi materijala za izradu
Drugi poslovni rashodi
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada i dr.lič. primanja
Bruto zarade
Topli obrok, prevoz i regres
Ostala lična primanja
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi amortizacije
Nematerijalni troškovi
Finansijski rashodi
Rashodi kamata
Ostali finan. rashodi
Neposlovni i vanredni rashodi
Gubici od prodaje i rashodi
Rashodi iz ranijih godina
Manjkovi i rashodi osn. sred.
BRUTO REZULTAT - gubitak
4.797.120,00
4.688.120,00
1.315.000,00
15.000,00
1.300.000,00
3.373.120,00
608.900,00
1.899.220,00
1.610.500,00
153.720,00
135.000,00
350.000,00
290.000,00
225.000,00
54.000,00
50.000,00
4.000,00
55.000,00
5.063.694,00
4.855.402,00
1.995.579,00
164.498,00
1.831.081,00
2.859.823,00
376.237,00
1.680.108,00
1.462.241,00
159.747
58.120,00
421.717,00
209.755,00
172.006,00
17.592,00
17.592,00
190.700,00
106
104
152
141
85
62
88
91
104
43
120
72
76
33
35
347
55.000,00
1.100,00
55.522,00
135.178,00
1.188.082,00
246
-
23
7. STRUKTURA PRIHODA ZA 2010. GODINU
RED.
BR.
A
1.
2.
3.
B
1.
1.1
1.2
2.
3.
4.
VRSTE PRIHODA
Javna funkcija
Održavanje gradskih saobraćajnica
Održavanje lokalnih puteva
Asfaltiranje lokalne putne mreže
Ostali prihodi
Asfaltiranje prema trećim licima
Rekonstr. i modern. saobrać. koje finansira
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
Asfaltiranje od ostalih trećih lica
Prodaja građ. mat. (asf. mase i šljunka)
Prihod od zakupa
Ostali prihodi
Ukupan prihod (A+B)
PLAN
za 2010.
OSTVARENJE
2010.
INDEX
5/4
2.725.239,00
1.188.557,00
1.023.862,00
512.820,00
1.452.555,00
776.090,00
465.860,00
210.605,00
53
65
45
41
2.072.981,00
1.922.981,00
2.423.057,00
1.246.277,00
117
65
-
802.619,00
-
1.922.981,00
150.000,00
-
443.658,00
346.742,00
582.619,00
247.419,00
231
-
4.798.220,00
3.875.612,00
81
24
VI OCJENA STANJA I PRIJEDLOG MJERA
1. Ocjena stanja
Društvo je u poslovnoj 2010.-oj godini ostvarilo negativan finansijski rezultat i nije u
potpunosti realizovalo povjerene mu poslove koji imaju karakter djelatnosti od javnog
interesa. Nijesu realizovani izdati nalozi od resornog Sekretarijata za radove i usluge na
održavanju opštinskih puteva.
Društvo nije realizovalo poslove za koje su bila opredijeljena sredstva u Budžetu Glavnog
grada što je dodatno ugrožavalo našu likvidnost.
Opredijeljena sredstva ipak nijesu dovoljna za kvalitetno održavanje puteva, jer je razvojem
Grada, kao i konstituisanjem gradskih opština došlo do ekspanzije urbanih sadržaja, a samim
tim i do neophodnosti izdvajanja većih sredstava za njihovo kvalitetno održavanje.
Tokom cijele godine Društvo nije bilo likvidno zbog čega nijesu izmirivane zakonske obaveze
po osnovu PDV-a, poreza i doprinosa (805.426,00 €), tako da su ove obaveze prenešene u
2011. godinu, što značajno opterećuje poslovanje naredne godine.
Kvartalni izvještaji o poslovanju ukazivali su na zaključak da postoji veliki broj zaposlenih u
odnosu na ostvarene prihode, ali ako se posmatra broj neposrednih izvršilaca u odnosu na
administrativne radnike evidentno je da postoji višak zaposlenih u administraciji.
Pored zastarele opreme kojom raspolažemo evidentno je da imamo i nedostatak odgovarajućih
mašina.
2. Prijedlog mjera
Društvo planira da u cilju blagovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova od javnog interesa,
kao i poslova dobijenih na tržištu rada, obezbijedi:
- pravovremeno i kvalitetno odrađivanje svih programskih aktivnosti prema Osnivaču, čime bi
se znatno povećao prihod Društva;
- nastavak dobre saradnje sa svim institucijama, a posebno sa resornim Sekretarijatom u izradi
i realizaciji Programa za održavanje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva, kao i u
utvrđivanju prioriteta radova i usluga;
- izradu novog Cjenovnika za radove i usluge na održavanju opštinskih puteva. Ovo tim prije
jer su cijene goriva značajno porasle, kao i cijene bitumena u odnosu na cijene iz januara
mjeseca 2009. godine.
- realizaciju programa mjera štednje kod troškova: materijala, energije, reprezentacije,
telefona i drugih troškova gdje dozvoljava tehnološki proces;
25
- izrada Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta polazeći od potrebnog broja
radnika, a imajući u vidu objektivne okolnosti;
- reprogramiranje duga po osnovu PDV-a, poreza i doprinosa na zarade, jer Društvo nije u
mogućnosti da iz tekućeg poslovanja 2011. godine izmiri ove zakonske obaveze;
- zapošljavanje inženjera (građevinske, saobraćajne struke i NK radnike) u cilju bolje i
efikasnije organizacije rada, kako bi se stvorili bolji uslovi za obezbjeđenje poslova u
uslovima tržišne konkurencije;
- poboljšanje efikasnosti u korišćenju imovine i izvršavanju poslova od javnog interesa;
- nabavku opreme:
- kombinovane mašine ICB (kombinirke)
- grejdera
- manjeg finišera
- niskonoseće prikolice za transport manjih valjaka
- kiper kamiona
- manje mašine i alati
1 kom.
1 kom.
1 kom.
1 kom.
2 kom.
5 kom.
cca
cca
cca
cca
cca
cca
22.500,00 €,
23.000,00 €
30.000,00 €
14.000,00 €
54.000,00 €
56.500,00 €
Ukupno: cca 200.000,00 €
Vrijednost nabavke planirane opreme je izvedena na osnovu tržišnih cijena korišćene opreme
koja se nalazi u sasvim dobrom stanju prema dobijenim ponudama.
IZVRŠNI DIREKTOR
Zdravko Klikovac, dipl. ecc.
26
Saglasno članu 48. stav 1. alineja 24. Statuta Glavnog grada ("Sl. list RCG-opštinski propisi", br.
28/06), Skupština Glavnog grada - Podgorica, na sjednici održanoj dana 21. jula 2011. godine,
razmatrala je Izvještaj o radu "Putevi" d.o.o. Podgorica i na osnovu člana 127 Poslovnika
Skupštine Glavnog grada ("Sl. list CG-opštinski propisi", br. 15/2011), donijela sljedeće
OCJENE I ZAKLJUČKE
OCJENE
Realizaciju Programa rada Preduzeća za 2010. godinu pratili su odredjeni problemi u
poslovanju, kao što su: pad investicija u putnu infrastrukturu, nedostatak vozila i opreme,
nelikvidnosti itd., koji su se negativno odrazili na procenat ostvarenja plana zbog kojih je isti
realizovan u prosjeku 53%.
Osnovni problem koji je bitno uticao na realizaciju Programa bila je manja realizacija Programa
održavanja gradskih saobraćajnica za 35% manje u odnosu na plan.
U izvještajnom periodu bili su izraženi problemi održavanja sredstava i opreme koji su bitno
povećali troškove poslovanja, a u isto vrijeme bili su nepouzdani u njihovom tehničkotehnološkom angažovanju zbog visokog stepena amortizacije istih.
Analizu materijalno-tehničke opremljenosti ukazuju na neophodnost nabavke dodatne opreme –
sredstava rada, čime bi se stekli uslovi za racionalnu i pravovremenu realizaciju programskih i
ugovorenih radova.
Takođe, zbog nelikvidnosti Društva nije bilo u mogućnosti da nabavlja osnovne sirovine za
proizvodnju asfaltne mase, pa, pojedini kapaciteti nijesu mogli biti angažovani (asfaltna baza u
periodu od 6. jula do 23. avgusta).
Društvo je angažovalo odredjena sredstva i radnu snagu na poslovima održavanja kolovozne
konstrukcije na lokalnim putevima, čime se doprinijelo većoj bezbjednosti odvijanja saobraćaja.
Planirani poslovi na asfaltiranju lokalnih puteva su realizovani 38% u izvještajnom periodu zbog
smanjenog investiranja i nelikvidnosti Društva.
Pored djelatnosti od javnog interesa Društvo je obavljalo i dopunske djelatnosti prema trećim
licima koji predstavljaju logističku podršku osnovnoj djelatnosti Društva.
Broj ukupno zaposlenih na kraju izvještajnog perioda iznosio je 174, od čega 160 na neodredjeno
i 14 na odredjeno vrijeme.
Kvalifikaciona struktura zaposlenih ukazuje na veliki broj zaposlenih, posebno administrativnih
radnika, i nedostatak pojedinih profila, prije svega inženjera, posebno gradjevinskog smjera
niskogradnja.
Na sjednicama Upravnog odbora Preduzeća, razmatrana su pitanja iz rada i poslovanja
Preduzeća i donešene odgovarajuće odluke i usvajali izvještaje o radu i finansijskom poslovanju
Društva i druge odluke u skladu sa zakonskim i statutarnim ovlašćenjima ovog organa.
Ostvareni prihodi po osnovu održavanja gradskih saobraćajnica su 776.090,00€ ili 20% ukupnih
prihoda, a prihod ostvarenja po osnovu održavanja lokalnih puteva su ostvareni u iznosu od
676.465,00€ ili 17,45% ukupnih prihoda.
Značajna stavka u ostvarenim prihodima su ostvareni od usluga prema trećim licima (asfaltiranje
prema trećim licima, prodaja gradjevinskog materijala i asfaltne mase) u vrijednosti od
1.246.277,00€, što je za 35% manje od plana za 2010. godinu i u ukupnim prihodima učestvuju sa
32%.
Najveća stavka u ostvarenim rashodima su troškovi direktnog materijala i robe iznose
1.995.579,00€ i u ukupnim rashodima učestvuju sa 39%.
Troškovi zarada i drugih ličnih primanja u iznosu od 1.680.108,00€ i u rashodima učestvuju sa
33%.
U posmatranom periodu, Društvo je ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 3.875.612,00€, dok je
ukupan rashod u istom periodu iznosio 5.063.694,00€. Društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od
1.188.082,00€.
Ostvareni prihodi u 2010. godini su manji u odnosu na plan za izvještajni period za 19%, usled
manjih prihoda po osnovu smanjene aktivnosti na održavanju gradskih saobraćajnica i lokalnih
puteva, kao i manje ostvarenih prihoda od asfaltiranja prema trećim licima.
Društvo je u izvještajnom periodu ostvarilo negativan poslovni rezultat uzrokovan usled
ekonomske krize, smanjene investicione aktivnosti u putnu infrastrukturu, neadekvatne kadrovske
i tehničke neopremljenosti, neposlovnih i vanrednih rashoda.
U izvještajnom periodu ukupna nenaplaćena potraživanja iznose 269.650,00€, a procenat naplate
sa prenešenim saldom iz prethodne godine iznosi 95% i može se smatrati uspješnim.
Neizmirene obaveze na dan 31.12.2010. godine iznose 1.080.669,00€, a odnose se na:
- obaveze za PDV 120.505,00€
- obaveze za poreze i doprinose 684.921,00€
- obaveze prema dobavljačima 275.243,00€
Polazeći od datih ocjena, Skupština donosi sljedeće Z A K LJ U Č K E
1. Usvaja se Izvještaj o radu "Putevi" d.o.o. Podgorica za 2010. godinu.
2. Imajući u vidu nepovoljnu kvalifikacionu strukturu, neophodno je da se broj radnika svede na
optimalan nivo, u cilju stvaranja osnovnih preduslova za proširenje materijalne osnove rada i
jačanja konkurentske sposobnosti.
3. Nastaviti aktivnosti na planu privatizacije Društva, a u cilju osavremenjivanja opreme i
tehnologije rada, kako bi se stvorili uslovi za potpunu i kvalitetniju realizaciju poslova od javnog
interesa.
4. Radi stvaranja osnovnih preduslova za povećanje bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju,
neophodno je da Društvo intezivira planirane aktivnosti održavanja infrastrukture gradskih
saobraćajnica i lokalnih putnih pravaca.
Za realizaciju navedenih zaključaka zadužuje se "Putevi" d.o.o. Podgorica.
Broj: 01-030/11-768
Podgorica, 21.07.2011. godine
SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA – PODGORICE
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,
Slobodan Stojanović
Download

„PUTEVI” d.o.o. PODGORICA I Z V J E Š T A J