SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA,
ODGOJA, NAUKE I KULTURE BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNI ODBOR SSVOONK SBK - TRAVNIK
Broj:05-11-09/14
Travnik, 11.09.2014.god.
SINDIKALNE ORGANIZACIJE SREDNJIH ŠKOLA U SBK
n/r - predsjednika-ca Sindikalnih odbora škola
PREDMET: ZAPISNIK SA REDOVNE SJEDNICE KO SSVOONK SBK
( Održana: 11.09.2014.g. u 1600 sati u „MSTŠ Travnik“ u Travniku)
- Sjednici je prisustvovao Ibrahim Hodţić, zamj. prdsj. Kučuk Muhameda iz SO – Fojnica !
Poštovane koleginice i kolege,
Ad 1.) Predloţeni Dnevni red redovne sjednice KO je jednoglasno usvojen !
Ad 2.) Zapisnik sa zaključcima sa odrţne redovne sjednice KO SSVOONK SBK u Gornjem
Vakufu od 21. 04. 2014.godine, kao i Zapisnik sa zaključcima sa odrţane redovne
Edukativno-izvještajne konferencije SSVOONK SBK u Donjem Vakufu od 20. maja
2014.godine, pročitao je zapisničar KO, Enver Veletovac. Otvorena je rasprava, gdje
su pojašnjene određene aktivnosti po pitanju implementacije odluka i zaključaka.
Jednoglasno su usvojeni zaključci:
1. Da se sumiraju podaci članova Sindikata koji su umrli, penzionisani ili trebaju u
narednom periodu biti penzionisani do kraja 2016.godine i da se spiskovi
obavezno dostave Komisiji KO SSVOONK SBK koja će iste sumirati i dostaviti
novom sazivu Vlade SBK kako bi KO pokrenuo inicijativu da se ta sredstva
uvrste u Prijedlog budţeta SBK za 2015.godinu, ( krajnji rok za dostavu
spiskova je 01. 10. 2014.godine ) ;
2. Skrenuti paţnju svim zaposlenicima i poslodavcima škola da traţenje bilo
kakvih dodatnih dokumenata mimo zakonskih i podzakonskih propisa od strane
Uprava škola i resornog Ministarstva obrazovanja predstavlja protuzakonite
radnje, što predstavlja grubo kršenje prava i sloboda zaposlenika u školama ;
3. Preporučujemo svim zaposlenicima u nastavnom procesu da svoju strukturu
40-satne radne nedjelje sačine u skladu sa vaţećim odredbama Pedagoških
standarda i da ne potpisuju Rješenje o 40-satnoj radnoj nedjelji ukoliko su im
uskraćeni određeni sati po bilo kom osnovu. Predsjednici Sindikalnih
organizacija srednjih škola su duţni na oglasnim pločama istaknuti strukturu i
pregled nastavnih normi , kao i nenormiranih poslova ;
4. Zapisnik sa zaključcima sa odrţane redovne sjednice KO SSVOONK SBK u
Gornjem Vakufu od 21. 04. 2014.godine, kao i Zapisnik sa zaključcima sa
odrţane redovne Edukativno-izvještajne Konferencije SSVOONK SBK u
Donjem Vakufu od 20. 05. 2014. godine su jednoglasno usvojeni ;
Ad 3.) Informacije o početku nove školske 2014/15.godine, podnijeli su svi predsjednici-ce
Sindikalnih organizacija srednjih škola sa područja SBK. Konstatovano je da je u
većini srednjih škola upisan manji broj odjeljenja, ( 1 – 2 ), te da se broj učenika u
odjeljenjima u nekim školama povećao, ( od 26 – 36 ) što nije logično.
Jednoglasno su usvojeni zaključci:
1. Zaduţuje se Pregovarački tim KO SSVOONK SBK da aktualizira problematiku
iz okvira radno-pravnog statusa zaposlenika u nastavnom procesu prilikom
pregovora sa Vladom SBK po sljedećim pitanjima:
a) Zaposlenici koji imaju status na neodređeno radno vrijeme, a ostali su bez pune
nastavne norme u nastavnom procesu, da im se ne umanjuje plaća, nego da im
se iznađu i obezbijede drugi vidovi neposrednog rada sa učenicima ;
b) Nastavnicima koji nemaju potpunu nastavnu normu treba obezbijediti da im se
prilikom uplata doprinosa za PIO ne umanjuje procentualni dio doprinosa po
ovom osnovu ;
2. Zaduţuje se Pregovarački tim KO SSVOONK SBK da inicira sazivanje i
odrţavanje sastanaka sa Pregovaračkim timom Vlade SBK s ciljem riješavanja
nedostatka do 2 školska časa sedmično nastavnom osoblju, na način da im se do
propisane 40–satne radne nedjelje izvrši dopuna iz reda ,,Ostalih poslova po
nalogu direktora škola,, ;
Ad 4.)
Informaciju o radu Komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora za djelatnost
srednjeg obrazovanja SBK i implementaciji tumačenja u školama, podnio je Abdulah
Serezlija. Konstatovano je, da se određene odredbe iz vaţećeg Kolektivnog ugovora
krše, kao i da se zvanično tumačenje Kolektivnog ugovora u određenim segmentima
ne implementira u svim školama kao je to propisano.
Jednoglasno je usvojen zaključak:
Ukoliko budu i dalje postojali slučajevi u pojedinim školama, da se nastavlja svjesno
kršenje pojedinih odredaba i članova iz vaţećeg Kolektivnog ugovora za djelatnost
srednjeg školstva za područje SBK, da se primjedbe takvih kršenja dostave Komisiji
za tumačenje Kolektivnog ugovora, Ministarstvu i predsjedniku KO SSVOONK SBK
Nedţadu Jahiću.
Ad 5.)
Informaciju sa pregovora o Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora, podnio je
predsjednik KO SSVOONK SBK, koji je istakao da je naš Pregovarački tim odrţao
sastanak početkom juna 2014.godine sa Pregovaračkim timom Vlade SBK, te da
predloţene izmjene i dopune vaţećeg Kolektivnog ugovora od strane Vlade, članovi
Pregovaračkih timova Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja SBK/KSB nisu
prihvatili, s preporukom da se pregovori nastave početkom nove školske 2014/15.g.
Poslije rasprave jednoglasno su usvojeni zaključci:
1. U saradnji sa Sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanje SBK/KSB smo
spremni pristupiti pregovorima sa Vladom po ovom pitanju, ali nećemo
prihvatiti predloţene izmjene i dopune Kolektivnog ugovora dok se ne ispoštuju
sve odredbe iz vaţećeg Kolektivnog ugovora, a posebno poglavlja: XII, XV, XIX,
XX i XXII, kao i članovi 39. , 43. , 45. , 47. , 94. , 97. , 110. , 111. i 112. ;
2. Informacija sa pregovora o Izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora
prihvaćena je jednoglasno ;
Ad 6.)
Predsjednik Jahić je istakao da su na odrţanoj tematskoj Konferenciji o stanju u
obrazovanju u SBK/KSB po prvi put uzeli učešće sva 4 Sindikata obrazovanja sa
područja SBK/KSB sa preko 70 učesnika. Pošto su uredno pozvani predstavnici
medija, oni se nisu odazvali na zakazanu Press konferenciju, ( razlog su bile
poplave ). RTV Kiseljak je jedino pratio cijeli tok Konferencije, te nije bilo širih
medijskih informacija sa Konferencije od strane ostalih pozvanih elektronskih i
printanih medijskih kuća. Sindikati obrazovanja SBK/KSB su ipak proslijedili svim
školama zajedničke i posebne zaključke sa odrţane tematske Konferencije, kao i
zahtjeve koji su upućeni institucijama zakonodavne i izvršne vlasti u SBK/KSB.
- Za učešće našeg Sindikata i njegovih članova na narednim tematskim
Konferencijama odluku o tome će donositi KO SSVOONK SBK.
Poslije rasprave jednoglasno je usvojen zaključak:
1. Informacija i Analiza sa odrţane redovne tematske Konferencije jednoglasno je
prihvaćena i usvojena ;
Ad 7.)
Informaciju o formiranju Fonda solidarnosti SSVOONK BiH i akcijama pomoći
osobama u poplavljenim područjima na području BiH podnio je predsjednik Jahić.
On je istakao da Nahid Crnica ispred SSVOONK SBK učestvuje u Komisiji za
raspodjelu sredstava solidarne pomoći na nivou SSVOONK BiH.
Poslije rasprave jednoglasno su usvojeni zaključci:
1. One Sindikalne organizacije koje nisu do sada izvršile uplate u Fond
solidarnosti SSVOONK BiH, to mogu učiniti i u narednom periodu, a ako to ne
urade neće moći u narednom periodu aplicirati za bilo koju vrstu pomoći od
strane viših organa SSVOONK SBK i SSVOONK BiH ;
2. Obavezuje se KO SSVOONK SBK da dodatno izdvoji i uplati 300,00 KM na
transakcijski račun Fonda solidarnosti SSVOONK BiH do kraja 2014.godine ;
Ad 8.) Razmatrale su se odredbe Zakona o dobrovoljnom izdvajanju 6 jednodnevnih zarada
od strane zaposlenih osoba u narednih 6 mjeseci u Fond solidarnosti Vlade FBiH u
svrhu pomoći osobama u poplavljenim područjima. Stav KO SSVOONK SBK je da
mi imamo već formiran naš Fond solidarnosti na nivou SSVOONK BiH u koji smo
uplatili određena novčana sredstva, što moţemo to i dalje dobrovoljno nastaviti i
u narednom vremenskom periodu, sve dok se ne donese posebna odluka SSVOONK
BiH o okončanju ove akcije.
Poslije rasprave jednoglasno je usvojen zaključak:
1. Zahtjeva se od svih direktora škola da upoznaju zaposlenike o potpisivanju Izjave o
izdvajanju ili neizdvajanju 6 jednodnevnih zarada u narednih 6 mjeseci koje treba
protokolisati i pojedinačno dostaviti u računovodstva škola. Ukoliko poslodavci
škola, to jest direktori škola, to odbiju, onda treba upoznati sve članove Sindikata u
školama sa članovima 6. i 7. Zakona o finansiranju - izdvajanju sredstava za pomoć
i otklanjanje posljedica od prirodne nesreće – elementarne nepogode i obnovu
objekata u područjima zahvaćenim prirodnom nesrećom ;
Predsjednik Jahić je istakao da su škole putem Nastavničkih vijeća trebale dostaviti
primjedbe na Pravilnik o ocjenjivanju učenika resornom Ministarstvu obrazovanja
SBK. Neke škole to nisu uopće prezentirale na sjednicama Nastavničkih vijeća
zaposlenicima u nastavnom procesu, a rok za te aktivnosti je skoro istekao. Poslije
rasprave o Izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju učenika u srednjim
školama u SBK jednoglasno je usvojen zaključak:
Ad 9.)
1. Škole koje nisu dostavile primjedbe na Izmjene i dopune Pravilnika o ocjenjivanju
učenika, duţne su da ih dostave u što hitnijem roku resornom Ministarstvu
obrazovanja SBK ;
Ad 10.)
Raspravljalo se o usklađivanju prijedloga Finansijskog plana KO SSVOONK SBK
za 2014. godinu. Nabrojane su stavke gdje bi se mogle ostvariti određene uštede u
finansijskom pogledu. Predloţeno je da KO SSVOONK u narednom periodu
pokuša ostvariti određene vidove ušteda po određenim stavkama iz predloţenog i
usvojenog Prijedloga finansijskog plana KO SSVOONK SBK za 2014.godinu, što
će posluţiti za kreiranje Prijedloga finansijskog plana za 2015.godinu, a na osnovu
novog Pravilnika o materijalnom i finansijskom poslovanju svih organa i tijela u
sastavu SSVOONK BiH, ( od Sindikalnih organizacija do Glavnog odbora ), koji
će do početka novembra biti vjerovatno usvojen na sjednici GO SSVOONK BiH.
Informacija o usklađivanju prijedloga Finansijskog plana KO SSVOONK SBK za
2014.godinu je jednoglasno usvojena ;
Ad 11.)
Ovogodišnji Svjetski dan prosvjetnih radnika ,, 5. oktobar ,, pada u nedjelju.
Predsjednik Jahić je istakao da je potrebno predloţiti jednog člana Sindikata
za dodjelu priznanja ispred SSVOONK SBK za centralnu manifestaciju pod
zajedničkim pokroviteljstvom SSVOONK BiH i Federalnog ministarstva
obrazovanja i nauke koja je planirana za 03. oktobar 2014.godine u Sarajevu.
Poslije rasprave jednoglasno su usvojeni zaključak i prijedlog:
1) Svaka škola je duţna da osmisli ovogodišnji način obiljeţavanja 5. oktobra ;
2) Za dodjelu priznanja povodom 5. oktobra - Svjetskog dana nastavnika predlaţe
se Abdulah Serezlija, član GO SSVOONK BiH i KO SSVOONK SBK i
dopredsjednik SSVOONK BiH ;
Ad 12.) Informacije o poduzetim aktivnostima prema institucijama zakonodavne i izvršne
vlasti u SBK od 20. maja 2014.godine pa do početka nove školske 2014/15. godine
podnio je predsjednik Jahić. On je istakao da je bilo veoma malo povratnih
informacija na sve upite, zahtijeve i druge poduzete aktivnosti od strane Skupštine,
Vlade i resornog Ministarstva obrazovanja SBK/KSB.
- U upotrebi je novi broj faksa MSŠ ,, Travnik ,, za potrebe KO SSVOONK SBK, i
to: 030-518-481 na koji se mogu slati dokumenti iz Sindikalnih organizacija, s tim
da je potrebno na svim dokumentima za slanje naglasiti: ZA NEDŢADA JAHIĆA .
- Dosadašnji korišteni fiksni broj telefona i faksa, ( 030-511-666 ), za potrebe KO
SSVOONK SBK je otkazan sa 31. 08. 2014.godine i od tad se više uopšte ne koristi !
,, Informacija o poduzetim aktivnostima prema institucijama zakonodavne i
izvršne vlasti u SBK od 20. 05. 2014.godine do početka nove školske 2014/15.
godine je jednoglasno usvojena ,,
Ad 13.) U okviru tekućih pitanja raspravljalo se o povratnim informacijama vezanih za
pravomoćne sudske presude. Predsjednik Jahić je naglasio da za neisplaćene
regrese treba podnijeti nove tuţbe. Predloţeno je da se ponovo iniciraju pregovori
sa Pregovaračkim timom Vlade po ovom pitanju, te razmotri i mogućnost
organizovanja eventualnog Štrajka, ukoliko se za to svojim vlastoručnim potpisima
izjasni najmanje 70% zaposlenika za svaku školu ponaosob.
Poslije rasprave sa 1 glasom za štrajk, 5 suzdrţanih i 8 protiv usvojen je zaključak:
1.) Sve Sindikalne organizacije treba da se izjasne o mogućnosti i potrebi raspisivanja
Referenduma o organizovanju Štrajka upozorenja i Generalnog štrajka zbog
neisplaćenih potraţivanja po osnovu regresa za prethodne i ovu godinu.
Povratne informacije dostaviti KO SSVOONK SBK putem maila:
[email protected] ili na broj faxa: 030-518-481 najkasnije do 12. 10. 2014.g.
Sjednica je završena u 20 00 sati !
( Ova Redovna sjednica KO SSVOONK SBK je u potpunosti snimljena i nalazi se u
elektronskoj formi Mp3 i dostupna je svim predsjednicima Sidikalnih organizacija
srednjih škola ) !
PREDSJEDNIK KO SSVOONK SBK
________________________________
( Nedžad Jahić, prof. )
Zapisničar: Enver Veletovac, prof.
Download

SINDIKAT SREDNJEG I VISOKOG OBRAZOVANJA,