[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
TEHNIČKE INFORMACIJE
OBLIK I RASPORED OTVORA PERFORACIJE
- PREMA ISO STANDARDU 7806-1983(E)
OBLIK OTVORA:
RASPORED OTVORA:
T - neizmenični red
R - okrugli otvor
C - kvadratni otvor
U - paralelni red
CD - kosi kvadratni otvor
U - paralelni red
H - heksagonalni otvor
LC - pravougaoni otvor
M - dijagonalni
neizmenični red
LR - duguljasti otvor
Z - smaknuti red
CS - romboidni otvor
PRIMERI I OZNAČAVANJE PERFORACIJE
R3 T5
R3 U5
R3 U5x7
R3 M4
R3 Z 6x14
Za otvore R, C, CD, H u smaknutom redu (Z), manji korak (t1) se navodi prvi
Za otvore LR, LC, CS korak (t1) je paralelan sa manjom osom otvora i navodi se prvi.
MARGINE - NEPERFORIRANE POVRŠINE
Tip M1 - Standardne magine okolo
Tip M2 - Magine okolo po zahtevu
Tip M4 - Margine po širini table
Tip M3 - Bez margina
Tip M5 - Margine po dužini
PERFOM
Perforacija
A
1
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
TEHNIČKE INFORMACIJE
Smer: a1 - po širini
Smer: b1 - po dužini
Smer: b1 - po dužini
Smer: a1 - po širini
Smer: b1 - po dužini
Smer: a1 - po širini
Smer a1: korak (t) paralelan sa užom stranom lima (a1)
Smer b1: korak (t) paralelna sa dužom stranom lima (b1)
NAPOMENA: Standardan smer za navedene perforacije je smer b1
Smer: b1 - po dužini
Smer a1: dužina otvora (l) paralelna sa užom stranom lima (a1)
Smer b1: dužina otvora (l) paralelna sa dužom stranom lima (b1)
NAPOMENA: Standardan smer za navedene perforacije je smer b1
SMER PERFORACIJE U ODNOSU NA ŠIRINU - DUŽINU TABLE
Otvori R, H, C, CD u
Otvori LR, LC, CZ raspored (U i Z)
neizmeničnom rasporedu (T i Z)
Smer: a1 - po širini
POČETAK I KRAJ PERFORACIJE
U zavisnosti od tipa perforacije,tehničkih zahteva
i konfiguracije alata postoje različiti tipovi početka
i završetka perforacije, ovde smo naveli samo dva
tipa koji se najčešće koriste u proizvodnji.
TIP 1: potpun početak - završetak
TIP 2: nepotpun početak - završetak
SMER FILTRIRANJA - MLEVENJA - PROSEJAVANJA
Smer prosejavanja je optimalan smer upotrebe sita tj. kretanja materijala prilikom mlevenja, separacije, selekcije...
Određuje se u odnosu na raspored otvora perforacije, kao što smo prikazali na ilustraciji. Najgušća perforacija se postiže sa
neizmeničnim redom (rasporedom) na 60° (T) kod otvora R, C i H i neizmeničnim redom (Z) kod otvora LR, shodno tome ove
perforacije se najčešće koriste za izradu sita, posebno perforacije (RT i LRZ).
Optimalan smer prosejavanja je važan jer daje najveće rezultate prilikom upotrebe sita,ovo je posebno
bitno kod materijala koji se nalaze na gomili i velikih količina materijala koji je potrebno prosejati.
PERFOM
Perforacija
A
2
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
OKRUGLI OTVORI - IZRADA PREMA DIN 24 041
Okrugli otvor u naizmeničnom redu (RT)
OZNAKA PERFORACIJE: R (w) T (t)
Otvorena povr{ina (%): A0= (90,7•w2):t2 u %
Broj otvora po m2 : n = 1.154.700:t2
a2 = x • u + w
x = broj rastojanja u; u=0,866t
b2 = y • v +w
y = broj rastojanja v; v=0,5t
Smer perforacije: a1 ili b1
Okrugli otvor u dijagonalnom redu (RM)
OZNAKA PERFORACIJE: R (w) M (t)
Otvorena povr{ina (%): A0=(78,5•w2):t2 u %
2
2
Broj otvora po m : n=1.000.000:t
a2 = Z1 • g + w
Z1 = broj rastojanja g paralelnih sa a2
b2 =Z2 • g + w
Z2 = broj rastojanja g paralelnih sa b2
g=0,707t
Smer perforacije: a1 ili b1
Okrugli otvor u smaknutom redu (RZ)
OZNAKA PERFORACIJE: R (w) Z (t1 x t2)
Otvorena povr{ina (%):
A0= (78,5•w2):0,5•(t1•t2) u %
2
Broj otvora po m : n=1.000.000 : 0,5(t1•t2)
a2=t1•x+w
x = broj rastojanja t1
b2=t2•y+w
y = broj rastojanja t2
A
Smer perforacije: a1 ili b1
PERFOM
Perforacija
3
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
OKRUGLI OTVORI - IZRADA PREMA DIN 24 041
Okrugli otvor u paralelnom redu (RU)
OZNAKA PERFORACIJE: R (w) U (t)
Otvorena povr{ina (%): A0= (78,5•w2) /t2 u %
Broj otvora po m2 : n = 1.000.000 / t2
a2 = x1 • u + w
x1 = broj rastojanja t paralelnih sa a2
b2 = x2 • t + w
x2 = broj rastojanja t paralelnih sa b2
t=w+c
Smer perforacije: a1 ili b1
Okrugli otvor u paralelnom redu (RU)
OZNAKA PERFORACIJE: R (w) U (t1 x t2)
Otvorena povr{ina (%): A0= (78,5•w2) /t1•t2 u %
Broj otvora po m2 : n = 1.000.000 / t1•t2
a2 = x1 • t + w
x1 = broj rastojanja t paralelnih sa a2
b 2 = x2 • t + w
x2 = broj rastojanja t paralelnih sa b2
t=w+c
Smer perforacije: a1 ili b1
EUROPERFORACIJA
OZNAKA PERFORACIJE: R5 EURO
Otvorena povr{ina (%): A0= 8,38 u %
Broj otvora po m2 : n = 4.272
PERFOM
Perforacija
A
4
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
OKRUGLI OTVORI - U NAIZMENIČNOM REDU (RT)
IZRADA PREMA DIN 24 041
Kataloški
broj
ŠIFRA
500.000
500.100
500.200
500.300
500.400
500.500
500.600
500.700
500.800
500.900
501.000
501.100
501.200
501.300
501.400
501.500
501.600
501.700
501.800
501.900
502.000
502.100
502.200
502.300
502.400
502.500
502.600
502.700
502.800
502.900
503.000
503.100
503.200
503.300
503.400
503.500
503.600
503.700
503.800
503.900
504.000
504.100
504.200
504.300
504.400
504.500
504.600
504.700
504.800
504.900
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
w
0.4
t
1.5
0.5
0.6
0.6
0.7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.25
1.3
1.4
1.5
1.5
1.5
1.2
1.5
1.5
1.5
1.6
1.75
2
2.2
2.7
2.8
3
3.75
1.5
2
3.5
5.4
5.9
1.75
2
2.2
2.5
2.7
2.8
3
3.45
3.5
3.75
4
4.5
5
10
2
2.1
2.5
2
2.4
2
2.25
2.3
2.5
2.75
3.5
4.5
5
2.2
2.6
2.4
2.5
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number of
Open area
holes
%
2
/m
n2
Ao
513.200
6.45
513.200
10.08
801.875
22.68
513.200
14.51
513.200
19.75
513.200
25.80
451.055
22.68
377.045
18.95
288.675
14.51
238.574
11.99
158.395
7.96
147.283
7.40
128.300
6.45
82.112
4.13
513.200
32.65
288.675
18.37
94.261
6.00
39.599
2.52
33.172
2.11
377.045
29.62
288.675
22.68
238.574
18.74
184.752
14.51
158.395
12.44
147.283
11.57
128.300
10.08
97.013
7.62
94.261
7.40
82.112
6.45
72.169
5.67
57.022
4.48
46.188
3.63
11.547
0.91
288.675
27.44
261.837
24.89
184.752
17.56
288.675
32.65
200.469
22.68
288.675
35.43
228.089
27.99
218.280
26.79
184.752
22.68
152.688
18.74
94.261
11.57
7.00
57.022
46.188
5.67
238.574
31.67
170.814
26.30
200.469
35.43
184.752
32.65
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
R -T
R 0,4 T 1,5
R 0,5 T 1,5
R 0,6 T 1,1
R 0,6 T 1,5
R 0,7 T 1,5
R 0,8 T 1,5
R 0,8 T 1,6
R 0,8 T 1,75
R 0,8 T 2
R 0,8 T 2,5
R 0,8 T 2,7
R 0,8 T 2,8
R 0,8 T 3
R 0,8 T 3,75
R 0,9 T 1,5
R 0,9 T 2
R 0,9 T 3,5
R 0,9 T 5,4
R 0,9 T 5,9
R 1 T 1,75
R1T2
R 1 T 2,3
R 1 T 2,5
R 1 T 2,7
R 1 T 2,8
R1T3
R 1 T 3,45
R 1 T 3,5
R 1 T 3,75
R1T4
R 1 T 4,5
R1T5
R 1 T 10
R 1,1 T 2
R 1,1 T 2,1
R 1,1 T 2,5
R 1,2 T 2
R 1,2 T 2,4
R 1,25 T 2
R 1,25 T 2,25
R 1,25 T 2,3
R 1,25 T 2,5
R 1,25 T 2,75
R 1,25 T 2,75
R 1,25 T 4,5
R 1,25 T 5
R 1,3 T 2,2
R 1,4 T 2,6
R 1,5 T 2,4
R 1,5 T 2,5
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
ŠIFRA
505.000
505.100
505.200
505.300
505.400
505.500
505.600
505.700
505.800
505.900
506.000
506.100
506.200
506.300
506.400
506.500
506.600
506.700
506.800
506.900
507.000
507.100
507.200
507.300
507.400
507.500
507.600
507.700
507.800
507.900
508.000
508.100
508.200
508.300
508.400
508.500
508.600
508.700
508.800
508.900
509.000
509.100
509.200
509.300
509.400
509.500
509.600
509.700
509.800
509.900
w
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.75
1.75
1.8
1.8
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.2
2.2
2.25
2.25
2.25
2.25
2.3
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.75
2.75
2.75
2.8
3
3
3
3
3
3
3
3
t
2.6
2.8
2.9
3
3.5
4
4.5
2.9
4
2.75
3
3
3.5
2.8
3
3.5
4
4.5
5
6
7
14
2.9
3.8
3
3.5
4
5.2
3.5
3.5
4
4.5
5
6
7
8
10
25
4
4.5
5
4.5
3.5
4
4.5
5
5.2
5.5
6
7
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number of
Open area
holes
%
2
/m
n2
Ao
170.814
30.19
147.283
26.03
137.301
24.27
128.300
22.68
94.261
16.66
72.169
12.75
57.022
10.08
137.301
27.61
72.169
14.51
152.688
36.73
128.300
30.86
128.300
32.65
94.261
23.99
147.283
46.28
128.300
40.31
94.261
29.62
72.169
22.68
57.022
17.92
46.188
14.51
32.075
10.08
23.565
7.40
5.891
1.85
137.301
52.20
79.965
30.40
128.300
51.02
94.261
37.48
72.169
28.70
42.703
16.98
94.261
39.17
94.261
46.28
72.169
35.43
57.022
27.99
46.188
22.68
32.075
15.75
23.565
11.57
18.042
8.86
11.547
5.67
1.848
0.91
72.169
42.87
57.022
33.87
46.188
27.44
57.022
35.12
94.261
66.64
72.169
51.02
40.31
57.022
46.188
32.65
42.703
30.19
38.172
26.99
32.075
22.68
23.565
16.66
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
R -T
R 1,5 T 2,6
R 1,5 T 2,8
R 1,5 T 2,9
R 1,5 T 3
R 1,5 T 3,5
R 1,5 T 4
R 1,5 T 4,5
R 1,6 T 2,9
R 1,6 T 4
R 1,75 T 2,75
R 1,75 T 3
R 1,8 T 3
R 1,8 T 3,5
R 2 T 2,8
R2T3
R 2 T 3,5
R2T4
R 2 T 4,5
R2T5
R2T6
R2T7
R 2 T 14
R 2,2 T 9
R 2,2 T 3,8
R 2,25 T 3
R 2,25 T 3,5
R 2,25 T 4
R 2,25 T 5,2
R 2,3 T 3,5
R 2,5 T 3,5
R 2,5 T 4
R 2,5 T 4,5
R 2,5 T 5
R 2,5 T 6
R 2,5 T 7
R 2,5 T 8
R 2,5 T 10
R 2,5 T 25
R 2,75 T 4
R 2,75 T 4,5
R 2,75 T 5
R 2,8 T 4,5
R 3 T 3,5
R3T4
R 3 T 4,5
R3T5
R 3 T 5,2
R 3 T 5,5
R3T6
R3T7
PERFOM
Perforacija
A
5
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
OKRUGLI OTVORI - U NAIZMENIČNOM REDU (RT)
IZRADA PREMA DIN 24 041
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
ŠIFRA
510.000
510.100
510.200
510.300
510.400
510.500
510.600
510.700
510.800
510.900
511.000
511.100
511.200
511.300
511.400
511.500
511.600
511.700
511.800
511.900
512.000
512.100
512.200
512.300
512.400
512.500
512.600
512.700
512.800
512.900
513.000
513.100
513.200
513.300
513.400
513.500
513.600
513.700
513.800
513.900
514.000
514.100
514.200
514.300
514.400
514.500
514.600
514.700
514.800
514.900
w
3
3
3
3
3
3.2
3.2
3.25
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.75
3.8
3.8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4.25
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.75
4.8
5
5
5
5
5
5
5
5
t
8
9
9.2
9.4
10
5
5.2
5
4.5
5.2
5.5
6
7
8
12
6
4.5
6
4.5
4.75
5
5.2
5.5
6
6.5
7
8
9
9.5
10
12
15
5
5
6
6.5
7
8
12
20
8
7.1
5.5
6
6.5
7
7.2
7.5
8
9
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number of
Open area
holes
%
2
/m
n2
Ao
18.042
12.75
14.256
10.08
13.642
9.64
13.068
9.24
11.547
8.16
46.188
37.15
42.703
34.35
46.188
38.32
57.022
54.87
42.703
41.09
38.172
36.73
32.075
30.86
23.565
22.68
18.042
17.36
8.019
7.72
32.075
35.43
57.022
64.68
32.075
36.38
57.022
71.66
51.178
64.32
46.188
58.05
42.703
53.67
38.172
47.97
32.075
40.31
27.330
34.35
23.565
29.62
18.042
22.68
14.256
17.92
12.794
16.08
11.547
14.51
8.019
10.08
5.132
6.45
46.188
65.53
46.188
73.47
32.075
51.02
27.330
43.47
23.565
37.48
18.042
28.70
8.019
12.75
2.887
4.59
18.042
31.98
22.906
41.45
38.172
74.96
32.075
62.99
53.67
27.330
23.565
46.28
22.274
43.74
20.528
40.31
18.042
35.43
14.256
27.99
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
R -T
R3T8
R3T9
R 3 T 9,2
R 3 T 9,4
R 3 T 10
R 3,2 T 5
R 3,2 T 5,2
R 3,25 T 5
R 3,5 T 4,5
R 3,5 T 5,2
R 3,5 T 5,5
R 3,5 T 6
R 3,5 T 7
R 3,5 T 8
R 3,5 T 12
R 3,75 T 6
R 3,8 T 4,5
R 3,8 T 6
R 4 T 4,5
R 4 T 4,75
R4T5
R 4 T 5,2
R 4 T 5,5
R4T6
R 4 T 6,5
R4T7
R4T8
R4T9
R 4 T 9,5
R 4 T 10
R 4 T 12
R 4 T 15
R 4,25 T 5
R 4,5 T 5
R 4,5 T 6
R 4,5 T 6,5
R 4,5 T 7
R 4,5 T 8
R 4,5 T 12
R 4,5 T 20
R 4,75 T 8
R 4,8 T 7,1
R 5 T 5,5
R5T6
R 5 T 6,5
R5T7
R 5 T 7,2
R 5 T 7,5
R5T8
R5T9
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
ŠIFRA
515.000
515.100
515.200
515.300
515.400
515.500
515.600
515.700
515.800
515.900
516.000
516.100
516.200
516.300
516.400
516.500
516.600
516.700
516.800
516.900
517.000
517.100
517.200
517.300
517.400
517.500
517.600
517.700
517.800
517.900
518.000
518.100
518.200
518.300
518.400
518.500
518.600
518.700
518.800
518.900
519.000
519.100
519.200
519.300
519.400
519.500
519.600
519.700
519.800
519.900
w
5
5
5
5
5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.75
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6.25
6.3
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.5
6.75
7
7
7
7
7
7
7
7
7.1
7.2
7.5
7.5
7.7
8
8
t
9.2
10
12
15
20
7
8
8.5
10
12
9
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.4
10.5
11
12
15
18
20
30
9
8.32
8
8.8
10
12.5
15
16
10
8.5
9
10
11
12
14
15
20
9.5
10
10.5
11
12
9
9.5
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number of
Open area
holes
%
2
/m
n2
Ao
13.642
26.79
11.547
22.68
8.019
15.75
5.132
10.08
2.887
5.67
23.565
55.99
18.042
42.87
15.982
37.97
11.547
27.44
8.019
19.05
14.256
37.02
23.565
66.64
20.528
58.05
18.042
51.02
15.982
45.19
14.256
40.31
12.794
36.18
11.547
32.65
10.676
30.19
10.473
29.62
9.543
26.99
8.019
22.68
5.132
14.51
3.564
10.08
2.887
8.16
1.283
3.63
14.256
43.74
16.681
52.00
18.042
59.88
14.911
49.48
11.547
38.32
7.390
24.53
5.132
17.03
4.511
14.97
11.547
41.33
15.982
61.51
14.256
54.87
11.547
44.44
9.543
36.73
8.019
30.86
5.891
22.68
5.132
19.75
2.887
11.11
12.794
50.66
47.02
11.547
10.473
46.28
9.543
42.16
8.019
37.34
14.256
71.66
12.794
64.32
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
R -T
R 5 T 9,2
R 5 T 10
R 5 T 12
R 5 T 15
R 5 T 20
R 5,5 T 7
R 5,5 T 8
R 5,5 T 8,5
R 5,5 T 10
R 5,5 T 12
R 5,75 T 9
R6T7
R 6 T 7,5
R 6 T 8,5
R6T8
R6T9
R 6 T 9,5
R 6 T 10
R 6 T 10,4
R 6 T 10,5
R 6 T 11
R 6 T 12
R 6 T 15
R 6 T 18
R 6 T 20
R 6 T 30
R 6,25 T 9
R 6,3 T 8,32
R 6,5 T 8
R 6,5 T 9
R 6,5 T 10
R 6,5 T 12,5
R 6,5 T 15
R 6,5 T 16
R 6,75 T 10
R 7 T 8,5
R7T9
R 7 T 10
R 7 T 11
R 7 T 12
R 7 T 14
R 7 T 15
R 7 T 20
R 7,1 T 9,5
R 7,2 T 10
R 7,5 T 10,5
R 7,5 T 11
R 7,7 T 12
R8T9
R 8 T 9,5
PERFOM
Perforacija
A
6
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
OKRUGLI OTVORI - U NAIZMENIČNOM REDU (RT)
IZRADA PREMA DIN 24 041
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
ŠIFRA
520.000
520.100
520.200
520.300
520.400
520.500
520.600
520.700
520.800
520.900
521.000
521.100
521.200
521.300
521.400
521.500
521.600
521.700
521.800
521.900
522.000
522.100
522.200
522.300
522.400
522.500
522.600
522.700
522.800
522.900
523.000
523.100
523.200
523.300
523.400
523.500
523.600
523.700
523.800
523.900
524.000
524.100
524.200
524.300
524.400
524.500
524.600
524.700
524.800
524.900
w
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8.5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10.5
10.5
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12.5
t
10
11
12
13
14
15
16
18
20
45
11.6
10
11
11.6
12
13
13.5
14
15
16
24
11
11.75
12
13
13.5
14
15
16
17
18
20
25
30
14
19
12
14
15
16
18
13
15
16
17
20
21
22
24
16.5
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number of
Open area
holes
%
/m2
n2
Ao
11.547
58.05
9.543
47.97
8.019
40.31
6.833
34.35
5.891
29.62
5.132
25.80
4.511
22.68
3.564
17.92
2.887
14.51
570
2.87
8.581
48.70
11.547
73.47
9.543
60.72
8.581
54.60
8.019
51.02
6.833
43.47
6.336
40.31
5.891
37.48
5.132
32.65
4.511
28.70
2.005
12.75
9.543
74.96
8.364
65.69
8.019
62.99
6.833
53.67
6.336
49.77
5.891
46.28
5.132
40.31
4.511
35.43
3.996
31.38
3.564
27.99
2.887
22.68
1.848
14.51
1.283
10.08
5.891
51.02
3.199
27.70
8.019
76.21
5.891
55.99
5.132
48.78
4.511
42.87
3.564
33.87
6.833
77.28
5.132
58.05
4.511
51.02
45.19
3.996
2.887
32.65
2.618
29.62
2.386
26.99
2.005
22.68
4.241
52.05
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
R -T
R 8 T 10
R 8 T 11
R 8 T 12
R 8 T 13
R 8 T 14
R 8 T 15
R 8 T 16
R 8 T 18
R 8 T 20
R 8 T 45
R 8,5 T 11,6
R 9 T 10
R 9 T 11
R 9 T 11,6
R 9 T 12
R 9 T 13
R 9 T 13,5
R 9 T 14
R 9 T 15
R 9 T 16
R 9 T 24
R 10 T 11
R 10 T 11,75
R 10 T 12
R 10 T 13
R 10 T 13,5
R 10 T 14
R 10 T 15
R 10 T 16
R 10 T 17
R 10 T 18
R 10 T 20
R 10 T 25
R 10 T 30
R 10,5 T 14
R 10,5 T 19
R 11 T 12
R 11 T 14
R 11 T 15
R 11 T 16
R 11 T 18
R 12 T 13
R 12 T 15
R 12 T 16
R 12 T 17
R 12 T 20
R 12 T 21
R 12 T 22
R 12 T 24
R 12,5 T 16,5
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
ŠIFRA
525.000
525.100
525.200
525.300
525.400
525.500
525.600
525.700
525.800
525.900
526.000
526.100
526.200
526.300
526.400
526.500
526.600
526.700
526.800
526.900
527.000
527.100
527.200
527.300
527.400
527.500
527.600
527.700
527.800
527.900
528.000
528.100
528.200
528.300
528.400
528.500
528.600
528.700
528.800
528.900
529.000
529.100
529.200
529.300
529.400
529.500
529.600
529.700
529.800
529.900
w
12.5
13
13
13
13
13
13
13
13.5
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14.5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15.5
16
16
16
16
16
16
16
16.2
16.4
16.7
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
t
25
14
15
18
20
21
22
22.5
17
15
16
16.5
17
18
18.6
20
22
26
18
16
17.5
18.6
20
21
22
24
30
60
20
17
18
19.5
20.7
22
24
26
19
19.4
20.7
18
20
21.5
22
24
27
28
19
20
21
22
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number of
Open area
holes
%
/m2
n2
Ao
1.848
22.68
5.891
78.21
5.132
68.13
3.564
47.31
2.887
38.32
2.618
34.76
2.386
31.67
2.281
30.28
3.996
57.20
5.132
79.01
4.511
69.44
4.241
65.30
3.996
61.51
3.564
54.87
3.338
51.39
2.887
44.44
2.386
36.73
1.708
26.30
3.564
58.86
4.511
79.72
3.770
66.64
3.338
58.99
2.887
51.02
2.618
46.28
2.386
42.16
2.005
35.43
1.283
22.68
321
5.67
2.887
54.48
3.996
80.34
3.564
71.66
3.037
61.06
2.695
54.19
2.386
47.97
2.005
40.31
1.708
34.35
3.199
65.94
3.068
64.82
2.695
59.03
3.564
80.90
2.887
65.53
2.498
56.71
2.386
54.16
2.005
45.51
35.96
1.584
1.473
33.43
3.199
81.40
2.887
73.47
2.618
66.64
2.386
60.72
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
R -T
R 12,5 T 25
R 13 T 14
R 13 T 15
R 13 T 18
R 13 T 20
R 13 T 21
R 13 T 22
R 13 T 22,5
R 13,5 T 17
R 14 T 15
R 14 T 16
R 14 T 16,5
R 14 T 17
R 14 T 18
R 14 T 18,6
R 14 T 20
R 14 T 22,5
R 14 T 26
R 14,5 T 18
R 15 T 16
R 15 T 17,5
R 15 T 18,6
R 15 T 20
R 15 T 21
R 15 T 22
R 15 T 24
R 15 T 30
R 15 T 60
R 15,5 T 20
R 16 T 17
R 16 T 18
R 16 T 19,5
R 16 T 20,7
R 16 T 22
R 16 T 24
R 16 T 26
R 16,2 T 19
R 16,4 T 19,4
R 16,7 T 20,7
R 17 T 18
R 17 T 20
R 17 T 21,5
R 17 T 22
R 17 T 24
R 17 T 27
R 17 T 28
R 18 T 19
R 18 T 20
R 18 T 21
R 18 T 22
PERFOM
Perforacija
A
7
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
OKRUGLI OTVORI - U NAIZMENIČNOM REDU (RT)
IZRADA PREMA DIN 24 041
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
ŠIFRA
530.000
530.100
530.200
530.300
530.400
530.500
530.600
530.700
530.800
530.900
531.000
531.100
531.200
531.300
531.400
531.500
531.600
531.700
531.800
531.900
532.000
532.100
532.200
532.300
532.400
532.500
532.600
532.700
532.800
532.900
533.000
533.100
533.200
533.300
533.400
533.500
533.600
533.700
533.800
533.900
534.000
534.100
534.200
534.300
534.400
534.500
534.600
534.700
534.800
534.900
w
18
18
18
18.5
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
22
24
24
25
25
25
25
25
26
27
28
28
28
30
30
30
30
32
34
35
36
40
40
40
42
45
45
50
t
25
27
34
22
20
24
31
21
24
25
26
27
28
30
31
35
40
60
24
30
25
28
32
29.7
35
30
32
36
40
50
40
39
36
38
42
36
40
45
50
45
45
45
45
50
55
58
56
56
65
63
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number of
Open area
holes
%
/m2
n2
Ao
1.848
47.02
1.584
40.31
999
25.42
2.386
64.14
2.887
81.86
2.005
56.84
1.202
34.07
2.618
82.27
2.005
62.99
1.848
58.05
1.708
53.67
1.584
49.77
1.473
46.28
1.283
40.31
1.202
37.75
943
29.62
722
22.68
321
10.08
2.005
69.44
1.283
44.44
1.848
70.24
1.473
55.99
1.128
42.87
1.309
59.23
943
42.65
1.283
62.99
1.128
55.36
891
43.74
722
35.43
462
22.68
722
38.32
759
43.47
891
54.87
800
49.24
655
40.31
891
62.99
722
51.02
570
40.31
462
32.65
570
45.87
570
51.78
570
54.87
570
58.05
462
58.05
47.97
382
343
43.14
368
51.02
368
58.57
273
43.47
291
57.13
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
R -T
R 18 T 25
R 18 T 27
R 18 T 34
R 18,5 T 22
R 19 T 20
R 19 T 24
R 19 T 31
R 20 T 21
R 20 T 24
R 20 T 25
R 20 T 26
R 20 T 27
R 20 T 28
R 20 T 30
R 20 T 31
R 20 T 35
R 20 T 40
R 20 T 60
R 21 T 24
R 21 T 30
R 22 T 25
R 22 T 28
R 22 T 32
R 24 T 29,7
R 24 T 35
R 25 T 30
R 25 T 32
R 25 T 36
R 25 T 40
R 25 T 50
R 26 T 40
R 27 T 39
R 28 T 36
R 28 T 38
R 28 T 42
R 30 T 36
R 30 T 40
R 30 T 45
R 30 T 50
R 32 T 45
R 34 T 45
R 35 T 45
R 36 T 45
R 40 T 50
R 40 T 55
R 40 T 58
R 42 T 56
R 45 T 56
R 45 T 65
R 50 T 63
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
ŠIFRA
535.000
535.100
535.200
535.300
535.400
535.500
535.600
535.700
535.800
535.900
536.000
536.100
536.200
536.300
536.400
w
50
50
50
55
55
60
60
65
80
90
100
105
110
120
125
t
70
75
80
70
78
80
85
75
110
110
130
140
140
140
140
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number of
Open area
holes
%
/m2
n2
Ao
236
46.28
205
40.31
180
35.43
236
55.99
190
45.10
180
51.02
160
45.19
205
68.13
95
47.97
95
60.72
68
53.67
59
51.02
59
55.99
59
66.64
59
72.31
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
R -T
R 50 T 70
R 50 T 75
R 50 T 80
R 55 T 70
R 55 T 78
R 60 T 80
R 60 T 85
R 65 T 75
R 80 T 110
R 80 T 110
R 100 T 140
R 105 T 140
R 110 T 140
R 120 T 140
R 125 T 140
PERFOM
Perforacija
A
8
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
OKRUGLI OTVORI - U DIJAGONALNOM REDU (RM)
IZRADA PREMA DIN 24 041
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
Korak
Pitch
M
mm
šifra
544.900
545.000
545.100
545.200
545.300
545.400
545.500
545.600
545.700
545.800
545.900
546.000
546.100
546.200
546.300
546.400
546.500
546.600
546.700
546.800
546.900
547.000
547.100
547.200
547.300
547.400
547.500
547.600
547.700
547.800
547.900
w
1.5
1.5
1.75
1.8
2
2
2
2.5
3
3
3.5
4
4.3
4.5
5
5
5
6
6
8
9
9
10
10
12
15
16
20
20
30
40
t
4
6.5
3.18
3.18
2.75
3.75
4.24
4.24
8.5
10
5.5
10
11.3
7.07
9.19
11.31
12
9
21
11
10.6
15
14.14
25
14.14
35
22.63
33.95
40
49.49
70.71
M
5.7
9.2
4.5
4.5
3.9
5.3
6.0
6.0
12.0
14.1
7.8
14.1
16.0
10.0
13.0
16.0
17.0
12.7
29.7
15.6
15.0
21.2
20.0
35.4
20.0
49.5
32.0
48.0
56.6
70.0
100.0
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number of
Open area
holes
%
/m2
n
Ao
62.500
11.04
23.669
4.18
98.888
23.77
98.888
25.15
132.231
41.52
71.111
22.33
55.625
17.47
55.625
27.29
13.841
9.78
10.000
7.07
33.058
31.79
10.000
12.56
7.831
11.37
20.006
31.80
11.840
23.24
7.818
15.34
6.944
13.63
12.346
34.89
2.268
6.41
8.264
41.52
8.900
56.59
4.444
28.26
5.002
39.26
1.600
12.56
5.002
56.54
816
14.42
1.953
39.24
868
27.24
625
19.63
408
28.85
200
25.12
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
R-M
R 1,5 M 4
R 1,5 M 6,5
R 1,75 M3,18
R 1,8 M3,18
R 2 M 2,75
R2 M 3,75
R 2 M 4,24
R 2,5 M 4,24
R 3 M 8,5
R 3 M 10
R 3,5 M 5,5
R 4 M 10
R 4,3 M 11,3
R 4,5 M 7,07
R 5 M 9,19
R 5 M 11,31
R 5 M 12
R6M9
R6 M 21
R 8 T 11
R 9 M10,6
R 9 M 15
R 10 M 14,4
R 10 M 25
R 12 M 14,14
R 15 M 35
R 16 M 22,63
R 20 M 33,95
R 20 M 40
R 30 M 49,49
R 20 M 40
PERFOM
Perforacija
A
9
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
OKRUGLI OTVORI - U SMAKNUTOM REDU (RZ)
IZRADA PREMA DIN 24 041
Kataloški
broj
šifra
548.000
548.100
548.200
548.300
548.400
548.500
548.600
548.700
548.800
548.900
549.000
549.100
549.200
549.300
549.400
549.500
549.600
549.700
549.800
549.900
550.000
550.100
550.200
550.300
550.400
550.500
550.600
550.700
550.800
550.900
551.000
551.100
551.200
551.300
551.400
551.500
551.600
551.700
551.800
551.900
552.000
Korak
Pitch
t2
mm
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number
Open area
of holes
%
/m2
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t1
mm
w
t1
t2
n
Ao
R-Z
1.3
1.5
1.5
2
2.5
3
3
3
3.5
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
9
10
10
12
14
15
16
17
20
22
22
24
25
25
28
30
40
50
60
70
80
100
2
2
4.5
10
10
4
5
8
5
6
9
7
9
10
9
12
12
20
12
15
14
16
20
22
23
24
21
30
29
44.2
36
34
40
42
42
48
65
75
100
100
125
3.5
3.5
9
18
15
8
10
10
10
12
18
14
18
20
18
24
24
40
24
30
28
32
40
44
46
48
42
60
58
70
72
68
80
84
84
96
130
150
160
200
250
285.714
285.714
49.383
11.111
13.333
62.500
40.000
25.000
40.000
27.778
12.346
20.408
12.346
10.000
12.346
6.944
6.944
2.500
6.944
4.444
5.102
3.906
2.500
2.066
1.890
1.736
2.268
1.111
1.189
646
772
865
625
567
567
434
237
178
125
100
64
37.9
50.5
8.7
3.5
6.5
44.2
28.3
17.7
38.5
34.9
15.5
40.1
24.2
19.6
34.9
19.6
26.7
9.6
34.9
28.3
40.1
30.7
28.3
31.8
33.4
34.9
51.4
34.9
45.2
24.6
34.9
42.4
30.7
34.9
40.1
54.5
46.4
50.2
48.1
50.2
50.2
R 1,3 Z 2x3,5
R 1,5 Z 2x3,5
R 1,5 Z 4,5x9
R 2 Z 10x18
R 2,5x10 Z 10x15
R 3 Z 4x8
R 3 Z 5x10
R 3 Z 8x10
R 3,5 Z 5x10
R 4 Z 6x12
R 4 Z 9x18
R 5 Z 7x14
R 5 Z 9x18
R 5 Z 10x20
R 6 Z 9x18
R 6 Z 12x24
R 7 Z 12x24
R 7 Z 20x40
R 8 Z 12x24
R 9 Z 15x30
R 10 Z 14x28
R 10 Z 16x32
R 12 Z 20x40
R 14 Z 22x44
R 15 Z 23x46
R 16 Z 24x48
R 17 Z 21x42
R 20 Z 30x60
R 22 Z 29x58
R 22 Z 44,2x70
R 24 Z 36x72
R 25 Z 34x68
R 25 Z 40x80
R 28 Z 42x84
R 30 Z 42x84
R 40 Z 48x96
R 50 Z 65x130
R 60 Z 65x150
R 70 Z 100x160
R 80 Z 100x200
R 100 Z 125x250
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
PERFOM
Perforacija
A
10
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
OKRUGLI OTVORI - U PARALELNOM REDU (RU)
IZRADA PREMA DIN 24 041
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
šifra
536.500
536.600
536.700
536.800
536.900
537.000
537.100
537.200
537.300
537.400
537.500
537.600
537.700
537.800
537.900
538.000
538.100
538.200
538.300
538.400
538.500
538.600
538.700
538.800
538.900
539.000
539.100
539.200
539.300
539.400
539.500
539.600
539.700
539.800
539.900
540.000
540.100
540.200
540.300
540.400
540.500
540.600
540.700
540.800
540.900
541.000
541.100
541.200
541.300
541.400
w
0.8
1
1.25
2.5
2.5
3
3
3
3
3.5
4
4
4
4
4
4.5
5
5
5
5
5
5.5
6
6
6
6
6
6
6.5
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12.5
t
6
5
2.5
4.5
5.5
5
6
7
8
6
9
10
15
20
25
15
9
12.5
15
25
40
13
8
9
12
14.4
15
25
20
10
11
20
25
12
15
16
17.3
20
40
15
17
20
25
26
15
24
27.7
30
38
17.5
Broj
otvora
Number
of holes
/m2
n
27.778
40.000
160.000
49.383
33.058
40.000
27.778
20.408
15.625
27.778
12.346
10.000
4.444
2.500
1.600
4.444
12.346
6.400
4.444
1.600
625
5.917
15.625
12.346
6.944
4.823
4.444
1.600
2.500
10.000
8.264
2.500
1.600
6.944
4.444
3.906
3.341
2.500
625
4.444
3.460
2.500
1.600
1.479
4.444
1.736
1.303
1.111
693
3.265
Otvorena
površina
Open area
%
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
A0
1.40
3.14
19.63
24.23
16.22
28.26
19.63
14.42
11.04
26.71
15.51
12.56
5.58
3.14
2.01
7.07
24.23
12.56
8.72
3.14
1.23
14.05
44.16
34.89
19.63
13.63
12.56
4.52
8.29
38.47
31.79
9.62
6.15
34.89
22.33
19.63
16.79
12.56
3.14
34.89
27.16
19.63
12.56
11.61
50.24
19.63
14.73
12.56
7.83
40.05
R-U
R 0,8 U 6
R1U5
R 1,25 U 2,5
R 2,5 U 4,5
R 2,5 U 5,5
R3U5
R3U6
R3U7
R3U8
R 3,5 U 6
R4U9
R 4 U 10
R 4 U 15
R 4 U 20
R 4 U 25
R 4 U 15
R5U9
R 5 U 12,5
R 5 U 15
R 5 U 25
R 5 U 40
R 5,5 U 13
R6U8
R6U9
R 6 U 12
R 6 U 14,4
R 6 U 15
R 6 U 25
R 6,5 U 20
R 7 U 10
R 7 U 11
R 7 U 20
R 7 U 25
R 8 U 12
R 8 U 15
R 8 U 16
R 8 U 17,3
R 8 U 20
R 8 U 40
R 10 U 15
R 10 U 17
R 10 U 20
R 10 U 25
R 10 U 26
R 12 U 15
R 12 U 24
R 12 U 27,7
R 12 U 30
R 12 U 38
R 12,5 U17,5
šifra
w
t
Broj
otvora
Number
of holes
/m2
n
541.500
541.600
541.700
541.800
541.900
542.000
542.100
542.200
542.300
542.400
542.500
542.600
542.700
542.800
542.900
543.000
543.100
543.200
543.300
543.400
543.500
13
14
14
14
15
15
15
16
20
20
20
20
20
25
25
28
30
30
30
40
50
30
21
28
30
22.5
30
36.4
25
30
35
40
48.5
50
35
50
46
40
45
50
50
64
1.111
2.268
1.276
1.111
1.975
1.111
755
1.600
1.111
816
625
425
400
816
400
473
625
494
400
400
244
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
Otvorena
površina
Open area
%
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
A0
R-U
14.74
34.89
19.63
17.10
34.89
19.63
13.33
32.15
34.89
25.63
19.63
13.35
12.56
40.05
19.63
29.09
44.16
34.89
28.26
50.24
47.91
R 13 U 30
R 14 U 21
R 14 U 28
R 14 U 30
R 15 U 22,5
R 15 U 30
R 15 U 36,4
R 16 U 25
R 20 U 30
R 20 U 35
R 20 U 40
R 20 U 48,5
R 20 U 50
R 25 U 35
R 25 U 50
R 28 U 46
R 30 U 40
R 30 U 45
R 30 U 50
R 40 U 50
R 50 U 64
PERFOM
Perforacija
A
11
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
OKRUGLI OTVORI - U PARALELNOM REDU (RU)
t1 x t2 IZRADA PREMA DIN 24 041
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t1
mm
Korak
Pitch
t2
mm
šifra
543.600
543.700
543.800
543.900
544.000
544.100
544.200
544.300
544.400
544.500
544.600
544.700
544.800
w
1
2
3
5
5
5
6
8
8
10
10
15
20
t1
3.45
14
15
6.5
10
10
15
12
16
20
50
30
30
t2
6.55
18.5
18
10.8
15
20
56
16
24
40
200
45
40
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number Open area
of holes
A0 = %
/m2
n
44.253
3.861
3.704
14.245
6.667
5.000
1.190
5.208
2.604
1.250
100
741
833
A0
3.47
1.21
2.62
27.96
13.08
9.81
3.36
26.17
13.08
9.81
0.79
13.08
26.17
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
R - U (t1xt2)
R 1 U 3,45x6,55
R 2 U 14x18,5
R 2 U 15x18
R 5 U 6,5x10,8
R 5 U 10x15
R 5 U 10x20
R 6 U 15x56
R 8 U 12x16
R 8 U 16x24
R 10 U 10x20
R 10 U 50x200
R 15 U 30x45
R 20 U 30x40
PERFOM
Perforacija
A
12
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
POLUIZVUČENI OKRUGLI OTVORI SA DVA TIPA OTVORA
Okrugli poluizvučeni (RP) i Trouglasti poluizvučeni (TP)
RASPORED I SMER PERFORACIJE PO IZBORU I ZAHTEVU KUPCA.
Tip otvora
TP
RP
Detalj perforacije - presek
Okrugli poluizvu~eni otvori u neizmeni~nom redu
OZNAKA PERFORACIJE: RP (w) T (t)
Otvorena povr{ina (%): A0= (90,7•w2)/t2 u %
2
2
Broj otvora po m : n = 1.154.700/t
Smer perforacije: a1 ili b1
Okrugli poluizvu~eni otvori u smaknutom redu
OZNAKA PERFORACIJE: RP (w) Z (t1 x t2)
Otvorena povr{ina (%): A0= (78,5•w2)/0,5(t1•t2) u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000/0,5(t1•t2)
Smer perforacije: a1 ili b1
Okrugli poluizvu~eni otvori u paralelnom redu
OZNAKA PERFORACIJE: RP (w) U (t1 x t2)
Otvorena povr{ina (%): A0= 78,5•w2/t2 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000/t2
Smer perforacije: a1 ili b1
NAPOMENA: Otvore radimo u rasporedu prema va{im potrebama,
za sve dodatne informacije i pomo} obratite se na{oj slu`bi prodaje.
PERFOM
Perforacija
A
13
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
POLUIZVUČENI OKRUGLI OTVORI
RP
TP
OKRUGLI POLUIZVUČENI (RP)
Kataloški
broj
perforacije
Otvor
Hole
w
mm
šifre
652.000
652.100
652.200
652.300
652.400
652.500
652.600
652.700
652.800
652.900
653.000
653.100
653.200
653.300
653.400
653.500
653.600
653.700
653.800
653.900
654.000
654.100
654.200
654.300
654.400
654.500
654.600
654.700
654.800
Korak
Pitch
t
mm
Otvorena
površina
Open area
%
w
t
Ao
RP
2
2.5
3
3.5
4
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
12
13
14
15
16
17
18
20
22
23.5
25
30
35
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
RP 2
RP 2,5
RP 3
RP 3,5
RP 4
RP 5
RP 5,5
RP 6
RP 6,5
RP 7
RP 7,5
RP 8
RP 8,5
RP 9
RP 9,5
RP 10
RP 12
RP 13
RP 14
RP 15
RP 16
RP 17
RP 18
RP 20
RP 22
RP 23,5
RP 25
RP 30
RP 35
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
TROUGLASTI
POLUIZVUČENI (TP)
Kataloški
broj
perforacije
šifre
654.900
655.000
655.100
655.200
655.300
655.400
Otvor
Hole
w
mm
w
2.8
3
4
5
8
10
Korak
Pitch
T, M, U
mm
T,M,U
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
TP (w)
TP 2,8
TP 3
TP 4
TP 5
TP 8
TP 10
PERFOM
Perforacija
A
14
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
OKRUGLI IZVUČENI OTVORI
Okrugli izvu~eni otvori u neizmeni~nom redu
OZNAKA PERFORACIJE: RI (w) T (t)
Detalj perforacije - presek
a
b
Okrugli izvu~eni otvori u neizmeni~nom Z redu
OZNAKA PERFORACIJE: RI (w) Z (t1 x t2)
Okrugli izvu~eni otvori u paralelnom redu
OZNAKA PERFORACIJE: RI (w) U (t1 x t2)
PERFOM
Perforacija
A
15
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
KVADRATNI OTVORI - IZRADA PREMA DIN 24 042
Kvadratni otvor u naizmeničnom redu (CT)
OZNAKA PERFORACIJE: C (w) T (t)
Otvorena povr{ina (%): A0= (100•w2)/t2 u %
2
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000/t
a2 = x • t + w
x = broj rastojanja t
b2 = y • v +w
y = broj rastojanja v; v=0,5t; p=w+c
rmax=0,15•w (radijus }o{kova otvora)
Smer perforacije: a1 ili b1
Kvadratni otvor u dijagonalnom redu (CD-M)
OZNAKA PERFORACIJE: CD (w) M (t)
Otvorena povr{ina (%): A0=(100•w2)/t2 u %
Broj otvora po m2: n=1.000.000/t2
a2 = Z1 • g + we
Z1 = broj rastojanja g paralelnih sa a2
b2 =Z2 • g + w
Z2 = broj rastojanja g paralelnih sa b2
g=0,707t; p=w+c; we=1,414w
rmax=0,15•w (radijus }o{kova otvora)
Smer perforacije: a1 ili b1
Kvadratni otvor u smaknutom redu (CZ)
OZNAKA PERFORACIJE: C (w) Z (t1 x t2)
Otvorena povr{ina (%):
2
A0= (100•w )/0,5•(t1•t2) u %
2
Broj otvora po m : n=1.000.000 : 0,5(t1•t2)
a2=t1•x+w
x = broj rastojanja t1
b2=t2•y+w
y = broj rastojanja t2
rmax=0,15•w (radijus }o{kova otvora)
Smer perforacije: a1 ili b1
A
PERFOM
Perforacija
16
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
KVADRATNI OTVORI - IZRADA PREMA DIN 24 042
Kvadratni otvor u paralelnom redu (CU)
OZNAKA PERFORACIJE: C (w) U (t)
2
2
Otvorena povr{ina (%): A0= (100•w )/t u %
2
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000/t
a2 = x1 • t + w
x1 = broj rastojanja t paralelnih sa a2
b2 = x2 • t + w
x2 = broj rastojanja t paralelnih sa b2
t = w+c
rmax=0,15•w (radijus }o{kova otvora)
Smer perforacije: a1 ili b1
Kvadratni otvor u paralelnom redu (CU)
OZNAKA PERFORACIJE: C (w) U (t1 x t2)
Otvorena povr{ina (%): A0=(100•w2)/t1•t2 u %
Broj otvora po m2: n=1.000.000/t1•t2
a2 = x1 • t + w
x1 = broj rastojanja t paralelnih sa a2
b2 = x2 • t + w
x2 = broj rastojanja t paralelnih sa b2
t = w+c
rmax=0,15•w (radijus }o{kova otvora)
Smer perforacije: a1 ili b1
PERFOM
Perforacija
A
17
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
KVADRATNI OTVORI - U NAIZMENIČNOM
REDU (CT) IZRADA PREMA DIN 24 042
Kataloški
broj
šifra
552.100
552.200
552.300
552.400
552.500
552.600
552.700
552.800
552.900
553.000
553.100
553.200
553.300
553.400
553.500
553.600
553.700
553.800
553.900
554.000
554.100
554.200
554.300
554.400
554.500
554.600
554.700
554.800
554.900
555.000
555.100
555.200
555.300
555.400
555.500
555.600
555.700
555.800
555.900
556.000
556.100
556.200
556.300
556.400
556.500
556.600
556.700
556.800
556.900
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number
Open area
of holes
%
/m2
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
w
t
n
A0
C-T
3
3.5
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
10
10
10
10
10
10
11
12
12
14
15
16
16
17
17.5
18
19
20
20
22
24
25
25
28
30
35
40
50
60
80
100
5
5
6
7
9
7
8
9
9
12
10
11
12
11
12
13
14
15
12
14
15
16
18
30
20
16
20
22
23
21
24
21
24
22
24
28
30
29
36
34
40
42
42
45
48
65
75
100
125
40.000
40.000
27.778
20.408
12.346
20.408
15.625
12.346
12.346
6.944
10.000
8.264
6.944
8.264
6.944
5.917
5.102
4.444
6.944
5.102
4.444
3.906
3.086
1.111
2.500
3.906
2.500
2.066
1.890
2.268
1.736
2.268
1.736
2.066
1.736
1.276
1.111
1.189
772
865
625
567
567
494
434
237
178
100
64
36.00
49.00
44.44
32.65
19.75
51.02
39.06
30.86
44.44
25.00
49.00
40.50
34.03
52.89
44.44
37.87
32.65
36.00
69.44
51.02
44.44
39.06
30.86
11.11
30.25
56.25
36.00
40.50
42.53
58.05
44.44
65.53
53.17
66.94
62.67
51.02
44.44
57.55
44.44
54.07
39.06
44.44
51.02
60.49
69.44
59.17
64.00
64.00
64.00
C3 T5
C 3,5 T 5
C4 T6
C4T7
C4 T9
C5 T7
C5T8
C5 T9
C6 T9
C 6 T 12
C 7 T 10
C 7 T 11
C 7 T 12
C 8 T 11
C 8 T 12
C 8 T 13
C 8 T 14
C 9 T 15
C 10 T 12
C 10 T 14
C10 T 15
C 10 T 16
C 10 T 18
C 10 T 30
C 11 T 20
C 12 T 16
C 12 T 20
C 14 T 22
C 15 T 23
C 16 T 21
C 16 T 24
C 17 T 21
C 17,5 T 24
C 18 T 22
C 19 T 24
C 20 T 28
C 20 T 30
C 22 T 29
C 24 T 36
C 25 T 34
C 25 T 40
C 28 T 42
C 30 T 42
C 35 T 45
C 40 T 48
C 50 T 65
C 60 T 75
C 80 T 100
C100 T125
PERFOM
Perforacija
A
18
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
KVADRATNI OTVORI - U DIJAGONALNOM
REDU (CD-M) IZRADA PREMA DIN 24 042
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
Korak
Pitch
M
mm
šifra
569.900
570.000
570.100
570.200
570.300
570.400
570.500
570.600
570.700
570.800
570.900
571.000
571.100
571.200
571.300
571.400
571.500
571.600
571.700
571.800
571.900
572.000
572.100
572.200
572.300
572.400
572.500
572.600
572.700
572.800
572.900
573.000
573.100
573.200
573.300
573.400
573.500
573.600
573.700
573.800
573.900
574.000
574.100
574.200
574.300
574.400
574.500
574.600
574.700
574.800
w
3
4
5
6
6
6
6
6.5
7
7.5
7.5
7.75
8
8
8
8.5
8.5
9
9
9.5
9.5
9.5
10
10
10
10.5
11
11
11.5
12
12
13
13
14
14
15
15
15
16
17
18
19
20
20
20
20
20
25
25
25
t
7
8
9
9.19
10
8.5
9.2
9.9
10
10.5
11.5
14.14
12
13
14
12.5
12.75
13
13.6
12.5
14.1
14.5
12.5
14
15
15.5
14.8
15.23
15.5
15.5
18.5
17
19.8
18.5
19.8
20
23
25
21.2
20.5
25.5
24.8
24.75
26
26.5
27.57
30
31.5
34
38
M
9.9
11.3
12.7
13.0
14.1
12.0
13.0
14.0
14.1
14.8
16.3
20.0
17.0
18.4
19.8
17.7
18.0
18.4
19.2
17.7
19.9
20.5
17.7
19.8
21.2
21.9
20.9
21.5
21.9
21.9
26.2
24.0
28.0
26.2
28.0
28.3
32.5
35.4
30.0
29.0
36.1
35.1
35.0
36.8
37.5
39.0
42.4
44.5
48.1
53.7
Broj
Otvorena
OZNAKA
otvora
površina
PERFORACIJE
Number
Open area
CODE
of holes
%
/m2
n
A0
CD - M
20.408
18.37
CD 3 M 7
15.625
25.00
CD 4 M 8
12.346
30.86
CD 5 M 9
11.840
42.63
CD 6 M 9,19
10.000
36.00
CD 6 M 10
13.841
49.83
CD 6 M 8,5
11.815
42.53
CD 6 M 9,2
10.203
43.11
CD 6,5 M 9,9
10.000
49.00
CD 7 M 10
9.070
51.02
CD 7,5 M 10,5
7.561
42.53
CD 7,5 M 11,5
5.002
30.04
CD 7,75 M 14,14
6.944
44.44
CD 8 M 12
5.917
37.87
CD 8 M 13
5.102
32.65
CD 8 M 14
6.400
46.24
CD 8,5 M 12,5
6.151
44.44
CD 8,5 M 12,75
5.917
47.93
CD 9 M 13
5.407
43.79
CD 9 M 13,6
6.400
57.76
CD 9,5 M 12,5
5.030
45.40
CD 9,5 M 14,1
4.756
42.93
CD 9,5 M 14,5
6.400
64.00
CD 10 M 12,5
5.102
51.02
CD 10 M 14
4.444
44.44
CD 10 M 15
4.162
45.89
CD 10,5 M 15,5
4.565
55.24
CD 11 M 14,8
4.311
52.17
CD 11 M 15,23
4.162
55.05
CD 11,5 M 15,5
4.162
59.94
CD 12 M 15,5
2.922
42.07
CD 12 M 18,5
3.460
58.48
CD 13 M 17
2.551
43.11
CD 13 M 19,8
2.922
57.27
CD 14 M 18,5
2.551
49.99
CD 14 M 19,8
2.500
56.25
CD 15 M 20
1.890
42.53
CD 15 M 23
1.600
36.00
CD 15 M 25
2.225
56.96
CD 16 M 21,2
2.380
68.77
CD 17 M 20,5
1.538
49.83
CD 18 M 25,5
1.626
58.70
CD 19 M 24,8
1.632
65.30
CD 20 M 24,75
1.479
59.17
CD 20 M 26,5
1.424
56.96
CD 20 M 26,5
1.316
52.62
CD 20 M 27,57
1.111
44.44
CD 20 M 30
1.008
62.99
CD 25 M 31,5
865
54.07
CD 25 M 34
693
43.28
CD 25 M 38
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
Korak
Pitch
M
mm
šifra
574.900
575.000
575.100
575.200
575.300
575.400
575.500
575.600
575.700
575.800
575.900
576.000
w
25
30
30
35
30
40
40
45
50
50
60
65
t
40
40
38
45
42
50
55
63
70
71
85
80
M
56.6
56.6
53.7
63.6
59.4
70.7
77.8
89.1
99.0
100.4
120.2
113.1
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number
Open area
of holes
%
/m2
n
A0
625
39.06
625
56.25
693
62.33
494
60.49
567
51.02
400
64.00
331
52.89
252
51.02
204
51.02
198
49.59
138
49.83
156
66.02
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
CD - M
CD 25 M 40
CD 30 M 40
CD 30 M 38
CD 35 M 45
CD 30 M 42
CD 40 M 50
CD 40 M 55
CD 45 M 63
CD 50 M 70
CD 50 M 71
CD 60 M 85
CD 65 M 80
PERFOM
Perforacija
A
19
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
KVADRATNI OTVORI - U SMAKNUTOM
REDU (CZ) IZRADA PREMA DIN 24 042
Kataloški
broj
Column1
576.100
576.200
576.300
576.400
576.500
576.600
576.700
576.800
576.900
577.000
577.100
577.200
577.300
577.400
577.500
577.600
577.700
577.800
577.900
578.000
578.100
578.200
578.300
578.400
578.500
578.600
578.700
578.800
578.900
579.000
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t1
mm
Korak
Pitch
t2
mm
w
3
3.5
4
4
5
5
6
6
7
8
9
10
10
12
14
15
16
17
20
22
24
25
25
28
30
40
50
60
80
t1
5
5
6
9
7
9
9
12
12
12
15
14
16
20
22
23
24
21
30
29
36
34
40
42
42
48
65
75
100
t2
10
10
12
18
14
18
18
24
24
24
30
28
32
40
44
46
48
42
60
58
72
68
80
84
84
96
130
150
200
100
125
250
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number
Open area
of holes
%
/m2
n
A0
40.000
36.00
40.000
49.00
27.778
44.44
12.346
19.75
20.408
51.02
12.346
30.86
12.346
44.44
6.944
25.00
6.944
34.03
6.944
44.44
4.444
36.00
5.102
51.02
3.906
39.06
2.500
36.00
2.066
40.50
1.890
42.53
1.736
44.44
2.268
65.53
1.111
44.44
1.189
57.55
772
44.44
865
54.07
625
39.06
567
44.44
567
51.02
434
69.44
237
59.17
178
64.00
100
64.00
64
64.00
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
C-Z
C 3 Z 5x10
C 3,5 Z 5x10
C 4 Z 6x12
C 4 Z 9x18
C 5 Z 7x14
C 5 Z 9x18
C 6 Z 9x18
C 6 Z 12x24
C 7 Z 12x24
C 8 Z 12x24
C 9 Z 15x30
C 10 Z 14x28
C 10 Z 16x32
C 12 Z 20x40
C 14 Z 22x44
C 15 Z 23x46
C 16 Z 24x48
C 17 Z 21x42
C 20 Z 30x60
C 22 Z 29x58
C 24 Z 36x72
C 25 Z 34x68
C 25 Z 40x80
C 28 Z 42x84
C 30 Z 42x84
C 40 Z 48x96
C 50 Z 65x130
C 60 Z 65x150
C 80 Z 100x200
C 100 Z 125x250
PERFOM
Perforacija
A
20
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
KVADRATNI OTVORI - U PARALELNOM
REDU (CU) IZRADA PREMA DIN 24 042
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
šifra
557.000
557.100
557.200
557.300
557.400
557.500
557.600
557.700
557.800
557.900
558.000
558.100
558.200
558.300
558.400
558.500
558.600
558.700
558.800
558.900
559.000
559.100
559.200
559.300
559.400
559.500
559.600
559.700
559.800
559.900
560.000
560.100
560.200
560.300
560.400
560.500
560.600
560.700
560.800
560.900
561.000
561.100
561.200
561.300
561.400
561.500
561.600
561.700
561.800
561.900
w
2
2
3
3.5
3.5
4
4
4
4
4.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6.5
7
7
7.5
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9.2
9.5
10
10
10
10
10
10
t
4
7
5
4.5
7
6
6.38
6.5
7
7
6.5
7
7.5
8
9
10
15
16
20
25
30
7
8
9
10
12
10
9
10
11.5
9
10
10.5
11
12
15
16
24
12
12.5
34
38
34
13.33
11
12
12.5
13
13.5
14
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number
Open area
of holes
A0 = %
/m2
n
A0
62.500
25.00
20.408
8.16
40.000
36.00
49.383
60.49
20.408
25.00
27.778
44.44
24.567
39.31
23.669
37.87
20.408
32.65
20.408
41.33
23.669
59.17
20.408
51.02
17.778
44.44
15.625
39.06
12.346
30.86
10.000
25.00
4.444
11.11
3.906
9.77
2.500
6.25
1.600
4.00
1.111
2.78
20.408
73.47
15.625
56.25
12.346
44.44
10.000
36.00
6.944
25.00
10.000
42.25
12.346
60.49
10.000
49.00
7.561
42.53
12.346
79.01
10.000
64.00
9.070
58.05
8.264
52.89
6.944
44.44
4.444
28.44
3.906
25.00
1.736
11.11
6.944
56.25
6.400
51.84
865
7.01
693
5.61
865
7.32
5.628
50.79
82.64
8.264
6.944
69.44
6.400
64.00
5.917
59.17
5.487
54.87
5.102
51.02
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
C-U
C2 U4
C2 U7
C3 U5
C 3,5 U 4,5
C 3,5 U 7
C4 U6
C 4 U 6,38
C 4 U 6,5
C4 U7
C 4,5 U 7
C 5 U 6,5
C5 U7
C 5 U 7,5
C5 U8
C5 U9
C 5 U 10
C 5 U 15
C 5 U 16
C 5 U 20
C 5 U 25
C 5 U 30
C6U7
C6 U8
C6U9
C 6 U 10
C 6 U 12
C 6,5 U 10
C7 U9
C 7 U 10
C 7,5 U 11,5
C8U9
C 8 U 10
C 8 U 10,5
C 8 U 11
C 8 U 12
C 8 U 15
C 8 U 16
C 8 U 24
C 9 U 12
C 9 U 12,5
C 9 U 34
C 9 U 38
C 9,2 U 34
C 9,5 U 13,33
C 10 U 11
C 10 U 12
C 10 U 12,5
C 10 U 13
C 10 U 13,5
C 10 U 14
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
šifra
562.000
562.100
562.200
562.300
562.400
562.500
562.600
562.700
562.800
562.900
563.000
563.100
563.200
563.300
563.400
563.500
563.600
563.700
563.800
563.900
564.000
564.100
564.200
564.300
564.400
564.500
564.600
564.700
564.800
564.900
565.000
565.100
565.200
565.300
565.400
565.500
565.600
565.700
565.800
565.900
566.000
566.100
566.200
566.300
566.400
566.500
566.600
566.700
566.800
566.900
w
10
10
10
10
10
10
10
10.5
11
12
12
12
12
12
12
13
13
14
14
14.5
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16.75
17
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
28
30
30
t
15
16
20
30
38
40
50
15
15
14
15
16
20
24
26
16
20
18
19
18
19
20
22
23
30
40
60
20
21
19.5
22
23
24
27
23
25
27
28
40
50
60
28
30
33
35
40
70
38
38
40
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number
Open area
of holes
A0 = %
/m2
n
A0
4.444
44.44
3.906
39.06
2.500
25.00
1.111
11.11
693
6.93
625
6.25
400
4.00
4.444
49.00
4.444
53.78
5.102
73.47
4.444
64.00
3.906
56.25
2.500
36.00
1.736
25.00
1.479
21.30
3.906
66.02
2.500
42.25
3.086
60.49
2.770
54.29
3.086
64.89
2.770
62.33
2.500
56.25
2.066
46.49
1.890
42.53
1.111
25.00
625
14.06
278
6.25
2.500
64.00
2.268
58.05
2.630
73.78
2.066
59.71
1.890
61.25
1.736
56.25
1.372
44.44
1.890
75.61
1.600
64.00
1.372
54.87
1.276
51.02
625
25.00
400
16.00
278
11.11
1.276
79.72
1.111
69.44
918
57.39
51.02
816
625
39.06
204
12.76
693
54.29
693
62.33
625
56.25
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
C-U
C 10 U 15
C 10 U 16
C 10 U 20
C 10 U 30
C 10 U 38
C 10 U 40
C 10 U 50
C 10,5 U 15
C 11 U 15
C 12 U 14
C 12 U 15
C 12 U 16
C 12 U 20
C 12 U 24
C 12 U 26
C 13 U 16
C 13 U 20
C 14 U 18
C 14 U 19
C 14,5 U 18
C 15 U 19
C 15 U 20
C 15 U 22
C 15 U 23
C 15 U 30
C 15 U 40
C 15 U 60
C 16 U 20
C 16 U 21
C 16 U 19,5
C 17 U 22
C 18 U 23
C 18 U 24
C 18 U 27
C 20 U 23
C 20 U 25
C 20 U 27
C 20 U 28
C 20 U 40
C 20 U 50
C 20 U 60
C 25 U 28
C 20 U 30
C 25 U 33
C 25 U 35
C 25 U 40
C 25 U 70
C 28 U 38
C 30 U 38
C 30 U 40
PERFOM
Perforacija
A
21
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
KVADRATNI OTVORI - U PARALELNOM
REDU (CU) IZRADA PREMA DIN 24 042
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number
Open area
of holes
A0 = %
/m2
n
A0
494
44.44
278
25.00
494
60.49
400
64.00
319
51.02
319
64.57
252
51.02
260
65.04
204
51.02
156
39.06
230
62.08
173
62.33
142
51.02
156
66.02
123
60.49
109
61.04
100
64.00
83
66.94
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t
mm
šifra
567.000
567.100
567.200
567.300
567.400
567.500
567.600
567.700
567.800
567.900
568.000
568.100
568.200
568.300
568.400
568.500
568.600
568.700
w
30
30
35
40
40
45
45
50
50
50
52
60
60
65
70
75
80
90
t
45
60
45
50
56
56
63
62
70
80
66
76
84
80
90
96
100
110
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t1
mm
Korak
Pitch
t2
mm
Broj
Otvorena
otvora
površina
Number
Open area
of holes
A0 = %
/m2
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
šifra
543.600
543.700
543.800
543.900
544.000
544.100
544.200
544.300
544.400
544.500
544.600
544.700
544.800
w
1
2
3
5
5
5
6
8
8
10
10
15
20
t1
3.45
14
15
6.5
10
10
15
12
16
20
50
30
30
t2
6.55
18.5
18
10.8
15
20
56
16
24
40
200
45
40
n
44.253
3.861
3.704
14.245
6.667
5.000
1.190
5.208
2.604
1.250
100
741
833
C - U (t1xt2)
R 1 U 3,45x6,55
R 2 U 14x18,5
R 2 U 15x18
R 5 U 6,5x10,8
R 5 U 10x15
R 5 U 10x20
R 6 U 15x56
R 8 U 12x16
R 8 U 16x24
R 10 U 10x20
R 10 U 50x200
R 15 U 30x45
R 20 U 30x40
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
C-U
C 30 U 45
C 30 U 60
C 35 U 45
C 40 U 50
C 40 U 56
C 45 U 56
C 45 U 63
C 50 U 62
C 50 U 70
C 50 U 80
C 52 U 66
C 60 U 76
C 60 U 84
C 65 U 80
C 70 U 90
C 75 U 96
C 80 U 100
C 90 U 110
A0
3.47
1.21
2.62
27.96
13.08
9.81
3.36
26.17
13.08
9.81
0.79
13.08
26.17
PERFOM
Perforacija
A
22
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
DUGULJASTI OTVORI - IZRADA PREMA DIN 24 043
Duguljasti otvor u naizmeničnom redu (LRZ)
OZNAKA PERFORACIJE: LR (w•l) Z (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
2
A0= (w•l-0,215w /t1•t2)•100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000/t1•t2
a2 = y • t1 + w
y = broj rastojanja t1 paralelnih sa a2
b2 = x • u + l
x = broj rastojanja u paralelnih sa b2
u=0,5 t2
Smer perforacije: a1 ili b1
Duguljasti otvor u paralelnom redu (LRU)
OZNAKA PERFORACIJE: LR (w•l) U (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
2
A0= (w•l-0,215w /t1•t2)•100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000/t1•t2
a2 = y1 • t1 + w
y1 = broj rastojanja t1 paralelnih sa a2
b2 = x1 • t2 + l
x1 = broj rastojanja t2 paralelnih sa b2
Smer perforacije: a1 ili b1
Duguljasti otvor u smaknutom redu (LRS)
OZNAKA PERFORACIJE: LR (w•l) S (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
2
A0= (w•l-0,215w /0,5(t1•t2)•100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000/0,5(t1•t2)
a2 = y • t1 + w
y = broj rastojanja t1 paralelnih sa a2
b2 = x • u + l
x = broj rastojanja u paralelnih sa b2
u=0,5 t2
Smer perforacije: a1 ili b1
A
PERFOM
Perforacija
23
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
DUGULJASTI OTVORI - U NAIZMENIČNOM
REDU (LRZ) IZRADA PREMA DIN 24 043
Kataloški
broj
Otvor
Hole
wx l
mm
šifra
579.100
579.200
579.300
579.400
579.500
579.600
579.700
579.800
579.900
580.000
580.100
580.200
580.300
580.400
580.500
580.600
580.700
580.800
580.900
581.000
581.100
581.200
581.300
581.400
581.500
581.600
581.700
581.800
581.900
582.000
582.100
582.200
582.300
582.400
582.500
582.600
582.700
582.800
582.900
583.000
583.100
583.200
583.300
583.400
583.500
583.600
583.700
583.800
583.900
584.000
w
l
0.4 10
0.5 10
0.5 10
0.6 15
0.7 20
0.75 5
0.75 10
0.8 10
0.8 20
4
1
4
1
5
1
8
1
10
1
10
1
10
1
1 10.5
12
1
12
1
15
1
15
1
20
1
20
1
20
1
20
1
20
1
1.1 20
1.2 12
1.2 15
1.2 15
1.2 15.8
1.2 16
1.2 20
1.2 20
1.2 20
1.2 20
1.25 15
1.25 20
1.25 20
1.25 25
1.25 30
1.3 12
1.3 15
1.3 20
1.4 20
1.4 20
1.5 2.5
6
1.5
6
1.5
1.5 10
Korak Korak M o s t M o s t Otvorena
Pitch Pitch Bridge Bridge površina OZNAKA PERFORACIJE
t1
t2
c1
c2 Open area
CODE
mm mm
mm
mm
%
Kataloški
broj
t1
2.15
1.8
2.25
3.6
3
2
2.25
3
3.3
2.5
2.25
6.2
2
2
2.5
4.5
2.3
2.5
3.5
2.5
4
3
3.2
3.4
3.5
3.5
4
4.7
1.65
3.5
3.3
3.5
3
3.5
4
5.2
3.5
3.5
4.5
4.5
3
4
4
3.5
4
3.8
3
3
3.5
4
šifra
584.100
584.200
584.300
584.400
584.500
584.600
584.700
584.800
584.900
585.000
585.100
585.200
585.300
585.400
585.500
585.600
585.700
585.800
585.900
586.000
586.100
586.200
586.300
586.400
586.500
586.600
586.700
586.800
586.900
587.000
587.100
587.200
587.300
587.400
587.500
587.600
587.700
587.800
587.900
588.000
588.100
588.200
588.300
588.400
588.500
588.600
588.700
588.800
588.900
589.000
t2
13
14
14
18.5
24
7
14
12.4
24
7
7
9
11
14
14
12.4
12.4
16
16
19
19
25
24
24
26
24
25
17.5
34
17
23
19
24
24
24
24
19
24
25
30
35
18
20
24
24
24
5
8.75
8
14.5
c1
1.75
1.3
1.75
3
2.3
1.25
1.5
2.2
2.5
1.5
1.25
5.2
1
1
1.5
3.5
1.3
1.5
2.5
1.5
3
2
2.2
2.4
2.5
2.5
2.9
3.5
0.45
2.3
2.1
2.3
1.8
2.3
2.8
4
2.25
2.25
3.25
3.25
1.75
2.7
2.7
2.2
2.6
2.4
1.5
1.5
2
2.5
c2
3
4
4
3.5
4
2
4
2.4
4
3
3
4
3
4
4
2.4
1.9
4
4
4
4
5
4
4
6
4
5
5.5
19
2
7.2
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
5
4
4
4
2.5
2.75
2
4.5
A0
14.2
19.6
15.7
13.4
19.3
25.9
23.4
21.1
20.0
21.6
24.0
8.6
35.4
34.9
28.0
17.5
36.1
29.5
21.0
31.1
19.5
26.4
25.8
24.2
21.7
23.6
21.7
17.1
31.5
29.7
24.6
28.4
32.9
28.2
24.7
19.0
27.7
29.4
21.9
22.9
35.4
21.2
23.9
30.5
28.7
30.2
21.8
32.4
30.4
25.0
LR - Z
LR 0,4x10 Z 2,15x13
LR 0,5x10 Z 1,8x14
LR 0,5x10 Z 2,25x14
LR 0,6x15 Z 3,6x18,5
LR 0,7x20 Z 3x23,3
LR 0,75x5 Z 2x7
LR 0,75x10 Z 2,25x14
LR 0,8x10 Z 3x12,4
LR 0,8x20 Z 3,3x24
LR 1x4 Z 2,5x7
LR 1x4 Z 2,25x7
LR 1x5 Z 6,2x9
LR 1x8 Z 2x11
LR 1x10 Z 2x14
LR 1x10 Z 2,5x14
LR 1x10 Z 4,5x12,4
LR 1x10 Z 2,3x12,4
LR 1x12 Z 2,5x16
LR 1x12 Z 3,5x16
LR 1x15 Z 2,5x19
LR 1x15 Z 4x19
LR 1x20 Z 3x25
LR 1x20 Z 3,2x24
LR 1x20 Z 3,4x24
LR 1x20 Z 3,5x26
LR 1x20 Z 3,5x24
LR 1,1x20 Z 4x25
LR 1,2x12 Z 4,7x17,5
LR 1,2x15 Z 1,65x34
LR 1,2x15 Z 3,5x17
LR 1,2x15,8 Z 3,3x23
LR 1,2x16 Z 3,5x19
LR 1,2x20 Z 3x24
LR 1,2x20 Z 3,5x24
LR 1,2x20 Z 4x24
LR 1,2x20 Z 5,2x24
LR 1,25x15 Z 3,5x19
LR 1,25x20 Z 3,5x24
LR 1,25x20 Z 4,5x25
LR 1,25x25 Z 4,5x30
LR 1,5x2,5 Z 3x35
LR 1,3x12 Z 4x18
LR 1,3x15 Z 4x20
LR 1,3x20 Z 3,5x24
LR 1,4x20 Z 4x24
LR 1,4x20 Z 3,8x24
LR 1,5x2,5 Z 3x5
LR 1,5x6 Z 3x8,75
LR 1,5x6 Z 3,5x8
LR 1,5x10 Z 4x14,5
Otvor
Hole
wx l
mm
w
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.6
1.7
1.7
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.75
1.8
1.8
1.8
1.9
1.9
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
l
12
12
15
15
20
20
20
20
20
20
25
25
20
20
25
25
3
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
5
6
10
10
10
10
12
14
14
14
15
20
20
20
20
20
20
25
25
25
28
30
40
Korak Korak M o s t M o s t Otvorena
Pitch Pitch Bridge Bridge površina OZNAKA PERFORACIJE
t1
t2
c1
c2 Open area
CODE
mm mm
mm
mm
%
t1
3.5
4
3.5
4
2.4
3.5
3.8
4
4.5
6
3.5
4
7.5
4
7
4.5
3.5
4
3.5
3.95
4
5.25
4.2
4
3.95
4.4
4.5
3.5
5
4.5
5
4.5
4.5
5
4.5
6
7
4.5
4
4.45
4.5
5
7
8.9
4
4.45
6.5
7
5.5
3
t2
16
14.8
18
19
24
24
24
24
24
24
27.5
30
24
24
30
30
6
25
24
24
24
25
24
24
24
24
29
8
10
14
13
13
18
17
18
18
21
20
24
24
24
24
23
24
30
29
30
33
35
45
c1
2
2.5
2
2.5
0.9
2
2.3
2.5
3
4.5
2
2.5
6
2.4
5.3
2.8
1.75
2.25
1.75
2.2
2.25
3.5
2.4
2.2
2.15
2.5
2.6
1.5
3
2.5
3
2.5
2.5
3
2.5
4
5
2.5
2
2.45
2.5
3
5
6.9
2
2.45
4.5
5
3.5
1
c2
4
2.8
3
4
4
4
4
4
4
4
2.5
5
4
4
5
5
3
5
4
4
4
5
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
8
5
4
4
7
5
4
4
4
4
3
4
5
4
5
5
5
5
A0
31.3
29.6
34.9
29.0
51.2
35.1
32.4
30.7
27.3
20.5
38.5
30.8
16.4
32.8
19.9
31.0
21.9
34.3
40.9
36.2
35.8
26.2
35.0
36.8
37.2
35.2
35.8
32.6
22.3
30.4
29.4
32.7
23.6
27.2
33.5
25.1
18.5
32.4
40.8
36.6
36.2
32.6
24.3
18.3
41.0
38.1
25.2
23.9
30.7
58.6
LR - Z
LR 1,5x12 Z 3,5x16
LR 1,5x12 Z 4x14,8
LR 1,5x15 Z 3,5x18
LR 1,5x20 Z 4x19
LR 1,5x20 Z 2,9x24
LR 1,5x20 Z 3,5x24
LR 1,5x20 Z 3,8x24
LR 1,5x20 Z 4x24
LR 1,5x20 Z 4,5x24
LR 1,5x20 Z 6x24
LR 1,5x25 Z 3,5x27,5
LR 1,5x25 Z 4x30
LR 1,5x20 Z 7,5x24
LR 1,6x20 Z 4x24
LR 1,7x25 Z 7x30
LR 1,7x25 Z 4,5x30
LR 1,75x3 Z 3,5x6
LR 1,75x20 Z 4x25
LR 1,75x20 Z 3,5x24
LR 1,75x20 Z 3,95x24
LR 1,75x20 Z 4x24
LR 1,75x20 Z 5,25x25
LR 1,8x20 Z 4,2x24
LR 1,8x20 Z 4x24
LR 1,8x20 Z 3,95x24
LR 1,9x20 Z 4,4x24
LR 1,9x25 Z 4,5x29
LR 2x5 Z 3,5x8
LR 2x6 Z 5x10
LR 2x10 Z 4,5x14
LR 2x10 Z 5x13
LR 2x10 Z 4,5x13
LR 2x10 Z 4,5x18
LR 2x12 Z 5x17
LR 2x14 Z 4,5x18
LR 2x14 Z 6x18
LR 2x14 Z 7x21
LR 2x15 Z 4,5x20
LR 2x20 Z 4x24
LR 2x20 Z 4,45x24
LR 2x20 Z 4,5x24
LR 2x20 Z 5x24
LR 2x20 Z 7x23
LR 2x20 Z 8,9x24
LR 2x25 Z 4x30
LR 2x25 Z 4,45x29
LR 2x25 Z 6,5x30
LR 2x28 Z 7x33
LR 2x30 Z 5,5x35
LR 2x40 Z 3x45
PERFOM
Perforacija
A
24
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
DUGULJASTI OTVORI - U NAIZMENIČNOM
REDU (LRZ) IZRADA PREMA DIN 24 043
Kataloški
broj
Otvor
Hole
wx l
mm
šifra
589.100
589.200
589.300
589.400
589.500
589.600
589.700
589.800
589.900
590.000
590.100
590.200
590.300
590.400
590.500
590.600
590.700
590.800
590.900
591.000
591.100
591.200
591.300
591.400
591.500
591.600
591.700
591.800
591.900
592.000
592.100
592.200
592.200
592.300
592.400
592.500
592.600
592.700
592.800
592.900
593.000
593.100
593.200
593.300
593.400
593.500
593.600
593.700
593.800
593.900
w
l
55
2
2.1 20
2.1 20
2.1 25
2.15 25
2.2 20
2.2 20
2.2 20
2.2 20
2.2 25
2.25 12
2.25 12
2.25 20
2.25 20
2.25 25
2.25 25
2.3 20
2.3 25
2.35 20
2.35 25
2.4 20
2.4 25
2.5 20
2.5 25
5
2.5
9
2.5
2.5 12.5
2.5 15
2.5 20
2.5 20
2.5 20
2.5 25
2.5 25
2.5 25
2.5 30
2.6 20
2.6 25
2.7 20
2.7 25
2.75 20
2.75 25
2.8 10
2.8 12
2.8 20
2.8 25
2.9 20
5
3
10
3
12
3
15
3
Korak Korak M o s t M o s t Otvorena
Pitch Pitch Bridge Bridge površina OZNAKA PERFORACIJE
t1
t2
c1
c2 Open area
CODE
mm mm
mm
mm
%
Kataloški
broj
Otvor
Hole
wx l
mm
t1
3
4
4.7
4.35
4.8
4
4.4
4.6
8.2
4.8
5
7.2
5
7.2
4.8
5
4.8
4.8
6.25
4.8
4.9
4.8
4.8
5
12
5.5
5
5.25
5
5.3
10.8
5
5.5
7.5
5.5
5
5
5.4
5
5.75
5
6
8
6
5
6
5
6
7
5.18
šifra
594.000
594.100
594.200
594.300
594.400
594.500
594.600
594.700
594.800
594.900
595.000
595.100
595.200
595.300
595.400
595.500
595.600
595.700
595.800
595.900
596.000
596.100
596.200
596.300
596.400
596.500
596.600
596.700
596.800
596.900
597.000
597.100
597.200
597.300
597.400
597.500
597.600
597.700
597.800
597.900
598.000
598.100
598.200
598.300
598.400
598.500
598.600
598.700
598.800
598.900
w
l
15
3
15
3
16
3
20
3
20
3
20
3
20
3
20
3
20
3
25
3
25
3
25
3
25
3
25
3
30
3
35
3
40
3
50
3
60
3
3.1 20
3.2 20
3.25 20
3.25 25
3.25 25
3.4 20
3.5 10
3.5 12
3.5 20
3.5 20
3.5 20
3.5 25
3.5 25
3.5 26
3.5 40
3.6 32.2
3.75 20
3.75 20
3.75 24
3.8 20
3.9 20
6
4
12
4
12
4
15
4
15
4
15
4
16
4
20
4
20
4
25
4
t2
60
24
24
29
29.7
24
24
24
24
29.7
17
14.7
25
22.7
29.7
28.9
24
29.7
24
29
24
29
24
30
9.7
12.5
18
19.5
24
24
24
29
30
32
33
24
29
23
29
24
29
16
18
26
29
23
9
15
17
36
c1
1
1.9
2.6
2.25
2.65
1.8
2.2
2.4
6
2.6
2.75
4.95
2.75
4.95
2.55
2.75
2.5
2.5
3.9
2.45
2.5
2.4
2.3
2.5
9.5
3
2.5
2.75
2.5
2.8
8.3
2.5
3
5
3
2.4
2.4
2.7
2.3
3
2.25
3.2
5.2
3.2
2.2
3.1
2
3
4
2.18
c2
5
4
4
4
4.7
4
4
4
4
4.7
5
2.7
5
2.7
4.7
3.9
4
4.7
4
4
4
4
4
5
4.7
3.5
5.5
4.5
4
4
4
4
5
7
3
4
4
3
4
4
4
6
6
6
4
3
4
5
5
21
A0
60.6
42.8
36.4
40.9
37.0
44.7
40.7
38.9
21.8
37.9
30.5
24.5
35.1
26.9
38.7
38.2
38.9
39.5
30.5
41.4
39.8
42.2
42.2
40.8
9.6
30.8
33.2
35.3
40.5
38.3
18.8
42.2
37.1
25.5
40.6
42.1
43.8
42.2
45.5
38.7
46.3
27.4
22.2
34.8
47.1
40.7
29.0
31.2
28.6
23.1
LR - Z
LR 2x55 Z 3x60
LR 2,1x20 Z 4x24
LR 2,1x20 Z 4,7x24
LR 2,1x25 Z 4,35x29
LR 2,15x25 Z 4,8x29,7
LR 2,2x20 Z 4x24
LR 2,2x20 Z 4,4x24
LR 2,2x20 Z 4,6x24
LR 2,2x20 Z 8,2x24
LR 2,2x25 Z 4,8x29,7
LR 2,25x12 Z 5x17
LR2,25x12 Z 7,2x14,7
LR2,25x20 Z 5x25
LR2,25x20 Z 7,2x22,7
LR2,25x25 Z 4,8x29,7
LR2,25x25 Z 5x28,9
LR 2,3x20 Z 4,8x24
LR 2,3x25 Z 4,8x29,7
LR 2,35x20 Z 6,25x24
LR 2,35x25 Z 4,8x29
LR 2,4x20 Z 4,9x24
LR 2,4x25 Z 4,8x29
LR 2,5x20 Z 4,8x24
LR 2,5x25 Z 5x30
LR 2,5x5 Z 12x9,7
LR 2,5x9 Z 5,5x12,5
LR 2,5x12,5 Z 5x18
LR 2,5x15 Z 5,25x19,5
LR 2,5x20 Z 5x24
LR 2,5x20 Z 5,3x24
LR 2,5x20 Z 10,8x24
LR 2,5x25 Z 5x29
LR 2,5x25 Z 5,5x30
LR 2,5x25 Z 7,5x32
LR 2,5x25 Z 5,5x33
LR 2,6x25 Z 5x24
LR 2,6x25 Z 5x29
LR 2,7x25 Z 5,4x23
LR 2,7x25 Z 5x29
LR 2,7x20 Z 5,75x24
LR 2,75x25 Z 5x29
LR 2,8x10 Z 6x16
LR 2,8x12 Z 8x18
LR 2,8x20 Z 6x26
LR 2,8x25 Z 5x29
LR 2,8x25 Z 6x23
LR 3x5 Z 5x9
LR 3x10 Z 6x15
LR 3x12 Z 7x17
LR 3x15 Z 5,18x36
Korak Korak M o s t M o s t Otvorena
Pitch Pitch Bridge Bridge površina OZNAKA PERFORACIJE
t1
t2
c1
c2 Open area
CODE
mm mm
mm
mm
%
t1
7
6
6.75
5
6
6.2
6.5
7
9
6
6.2
6.5
7
8
6.2
7
6
7
8
7.1
6.25
6.25
6.5
7.5
7.4
6.5
7
4.5
6.5
7
6.2
8.5
7
7
6.6
6
7.35
7.5
7.5
7.9
7
7
8.5
6.2
8
19
8
8
6
6.2
t2
19
20
21
24
24
24
25
24
28
29
29
29
29
30
39
38
45
54
67
24
24
24
29
30
24
13
16
24
24
24
29
30
32
45
37
24
24
24
24
24
10
17
14
36
19
30
20
24
24
30
c1
4
3
3.75
2
3
3.2
3.5
4
6
3
3.2
3.5
4
5
3.2
4
3
4
5
4
3.05
3
3.25
4.25
4
3
3.5
1
3
3.5
2.7
5
3.5
3.5
3
2.25
3.6
3.75
3.7
4
3
3
4.5
2.2
4
15
4
4
2
2.2
c2
4
5
5
4
4
4
5
4
8
4
4
4
4
5
9
3
5
4
7
4
4
4
4
5
4
3
4
4
4
4
4
5
6
5
4.8
4
4
0
4
4
4
5
2
21
4
15
4
4
4
5
A0
32.4
35.9
32.5
48.4
40.3
39.0
35.7
34.6
23.0
42.0
40.6
38.8
36.0
30.4
36.4
38.7
43.7
39.2
33.2
35.2
41.2
41.8
41.9
35.1
36.9
38.3
35.1
62.4
43.2
40.1
47.2
33.3
39.4
43.6
46.3
50.0
40.8
48.3
40.5
39.4
29.4
37.4
37.4
25.3
37.2
9.9
37.9
39.9
53.2
51.9
LR - Z
LR 3x15 Z 7x19
LR 3x15 Z 6x20
LR 3x16 Z 6,75x21
LR 3 x 20 Z 5 x 24
LR 3 x 20 Z 6 x 24
LR 3x20 Z 6,2x24
LR 3x20 Z 6,5x25
LR 3x20 Z 7x24
LR 3x20 Z 9x28
LR 3x25 Z 6x29
LR 3x25 Z 6,2x29
LR 3x25 Z 6,5x29
LR 3x25 Z 7x29
LR 3x25 Z 8x30
LR 3x30 Z 6,2x39
LR 3x30 Z 7x38
LR 3x40 Z 6x45
LR 3x50 Z 7x54
LR 3x60 Z 8x67
LR 3,1x20 Z 7,1x24
LR 3,1x20 Z 6,25x24
LR 3,25x20 Z 6,25x24
LR 3,25x25 Z 6,5x29
LR 3,25x25 Z 7,5x30
LR 3,4x20 Z 7,4x24
LR 3,5x10 Z 6,5x13
LR 3,5x12 Z 7x16
LR 3,5x20 Z 4,5x24
LR 3,5x20 Z 6,5x24
LR 3,5x20 Z 7x24
LR 3,5x25 Z 6,2x29
LR 3,5x25 Z 8,5x30
LR 3,5x26 Z 7x32
LR 3,5x40 Z 7x45
LR 3,6x32,2 Z 6,6x37
LR 3,75x20 Z 6x24
LR 3,75x20 Z 7,35x24
LR 3,75x24 Z 7,5x24
LR 3,75x20 Z 7,5x24
LR 3,9x20 Z 7,9x24
LR 4x6 Z 7x10
LR 4x12 Z 7x17
LR 4x12 Z 8,5x14
LR 4x15 Z 6,2x36
LR 4x15 Z 8x19
LR 4x15 Z 19x30
LR 4x15 Z 8x20
LR 4x20 Z 8x24
LR 4x20 Z 6x24
LR 4x25 Z 6,2x30
PERFOM
Perforacija
A
25
[email protected] I PRERADA PERFORIRANIH [email protected]@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
DUGULJASTI OTVORI - U NAIZMENIČNOM
REDU (LRZ) IZRADA PREMA DIN 24 043
Kataloški
broj
Otvor
Hole
wx l
mm
šifra
599.000
599.100
599.200
599.300
599.400
599.500
599.600
599.700
599.800
599.900
600.000
600.100
600.200
600.300
600.400
600.500
600.600
600.700
600.800
600.900
601.000
601.100
601.200
601.300
601.400
601.500
601.600
601.700
601.800
601.900
602.000
602.100
602.200
602.300
602.400
602.500
602.600
602.700
602.800
602.900
603.000
603.100
603.200
603.300
603.400
603.500
603.600
603.700
603.800
603.900
w
l
25
4
25
4
25
4
25
4
30
4
4 32.2
35
4
40
4
4.2 20
4.25 25
4.25 20
4.4 20
4.5 12
4.5 16
4.5 20
4.5 20
4.5 25
4.5 25
4.6 20
4.6 25
4.75 20
4.75 25
4.8 20
7
5
10
5
12
5
12
5
15
5
15
5
20
5
20
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
5
30
5
30
5
32
5
35
5
5.25 20
5.4 20
5.5 20
5.5 20
5.5 25
5.5 25
5.5 35
5.6 20
5.75 20
10
6
Otvor
Hole
wx l
mm
Korak Korak M o s t M o s t Otvorena
Pitch Pitch Bridge Bridge površina OZNAKA PERFORACIJE
t1
t2
c1
c2 Open area
CODE
mm mm
mm
mm
%
Kataloški
broj
t1
7.4
8
8
16.5
8
8
8
9
8.2
6.5
8
8.4
8.5
7.5
8
8.5
7.6
9.5
8.6
7.6
8.6
6.75
9.8
7
9
8.5
9
8.5
7.1
9
10
8.5
10
10
12
10
9
10
10
8.5
10.2
9.4
8.5
9.5
12
10
10
12.4
9.75
10
w
l
šifra
604.000 6 20
604.100 6 20
604.200 6 20
604.300 6 20
604.400 6 25
604.500 6 25
604.600 6 25
604.700 6 25
604.800 6 30
604.900 6 30
605.000 6 35
605.100 6.5 20
605.200 6.5 25
605.300 6.5 35
605.400 6.5 35
605.500 6.75 25
605.600 7 20
605.700 7 20
605.800 7 25
605.900 7 25
606.000 7 30
606.100 7 30
606.200 7 35
606.300 7 35
606.400 7 50
606.500 7 65
606.600 7.2 25
606.700 7.5 20
606.800 8 20
606.900 8 20
607.000 8 25
607.100 8 25
607.200 8 30
607.300 8 30
607.400 8 40
607.500 8 40
607.600 8 50
607.700 8.5 20
607.800 8.75 25
607.900 9 20
608.000 9 25
608.100 9 30
608.200 9 35
608.300 10 16
608.400 10 18
608.500 10 20
608.600 10 20
608.700 10 20
608.800 10 22
608.900 10 30
t2
29
29
32
50
34
37
40
49
24
29
24
24
16
21
24
24
29
30
24
30
24
30
24
12
14
18
18
20
36
24
24
30
29
32
32
35
35
35
37
38.4
24
24
29
24
32
35
38.4
21
24
14
c1
3.4
4
4
12.5
4
4
4
5
4
2.25
3.75
4
4
3
3.5
4
3.1
5
4
3
3.85
2
5
2
4
3.5
4
3.5
2.1
4
5
3.5
5
5
7
5
4
5
5
3.5
4.95
4
3
4
6.5
4.5
4.5
6.8
4
4
c2
4
4
7
25
4
4.8
5
9
4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
5
4
5
4
5
4
6
6
5
21
4
4
5
4
7
7
10
5
5
5
3.4
4
4
9
4
7
10
3.4
1
4
4
A0
45.0
41.6
37.7
11.7
42.9
42.4
42.7
35.5
40.8
54.3
42.2
41.6
36.5
43.0
44.6
42.0
49.1
37.9
42.4
48.4
43.7
56.2
38.7
35.3
35.4
35.7
33.7
41.0
27.2
43.8
39.4
46.9
41.3
37.4
31.2
34.2
45.9
41.3
41.8
52.0
40.5
45.1
42.0
45.4
34.1
37.4
48.4
40.4
46.1
37.3
LR - Z
LR 4x25 Z 7,4x29
LR 4x25 Z 8x29
LR 4x25 Z 8x32
LR 4x25 Z 16,5x50
LR 4x30 Z 8x34
LR 4x32,2 Z 8x37
LR 4x35 Z 8x40
LR 4x40 Z 9x49
LR 4,2x20 Z 8,2x24
LR 4,25x25 Z 6,5x29
LR 4,25x25 Z 8x24
LR 4,4x20 Z 8,4x24
LR 4,5x12 Z 8,5x16
LR 4,5x16 Z 7,5x21
LR 4,5x20 Z 8x24
LR 4,5x20 Z 8,5x24
LR 4,5x25 Z 7,6x29
LR 4,5x25 Z 9,5x30
LR 4,6x20 Z 8,6x24
LR 4,6x25 Z 7,6x30
LR 4,75x20 Z 8,6x24
LR 4,75x25 Z 6,75x30
LR 4,8x20 Z 9,8x24
LR 5x7 Z 7x12
LR 5x10 Z 9x14
LR 5x12 Z 8,5x18
LR 5x12 Z 9x18
LR 5x15 Z 8,5x20
LR 5x15 Z 7,1x36
LR 5x20 Z 9x24
LR 5x20 Z 10x24
LR 5x25 Z 8,5x30
LR 5x25 Z 10x29
LR 5x25 Z 10x32
LR 5x25 Z 12x32
LR 5x25 Z 10x35
LR 5x30 Z 9x35
LR 5x30 Z 10x35
LR 5x32 Z 10x37
LR 5x35 Z 8,5x38,4
LR 5,25x20 Z 10,2x24
LR 5,4x20 Z 9,4x24
LR 5,5x20 Z 8,5x29
LR 5,5x20 Z 9,5x24
LR 5,5x25 Z 12x32
LR 5,5x25 Z 10x35
LR 5,5x35 Z 10x38,4
LR 5,6x20 Z 12,4x21
LR 5,75x20 Z 9,75x24
LR 6x10 Z 10x14
Korak Korak M o s t M o s t Otvorena
Pitch Pitch Bridge Bridge površina OZNAKA PERFORACIJE
t1
t2
c1
c2 Open area
CODE
mm mm
mm
mm
%
t1
9.6
10.2
12
12
10
11
12
7.25
10
12
11
12.1
11.5
11
11
11.6
10
11.6
10
12.8
10
12
11.5
14
15
15
14.4
12.8
13
12
13
14
17.5
16.2
17
18
15
15
12.7
13.8
14
15
16
14
15
14
14.6
16
17
15
t2
24
24
24
27
29
29
32
29
35
37
38.4
24
29
38.4
40
29
24
24
29
30
35
34
40
43
60
75
27.5
24
24
24
30
34
34
35
50
48
60
24
29
24
30
36
44
20
23
24
24
24
30
35
c1
3.6
4.2
6
6
4
5
6
1.25
4
6
5
5.6
5
4.5
4.5
4.85
3
4.6
3
5.8
3
5
4.5
7
8
8
7.2
5.3
5
4
5
6
9.5
8.2
9
10
7
6.5
3.95
4.8
5
6
7
4
5
4
4.6
6
7
5
c2
4
4
4
7
4
4
7
4
5
7
3.4
4
4
3.4
5
4
4
4
4
5
5
4
5
8
10
10
2.5
4
4
4
5
9
4
5
10
8
10
4
4
4
5
6
9
4
5
4
4
4
8
5
A0
48.7
45.9
39.0
34.6
49.1
44.6
37.0
67.7
49.2
38.8
47.9
41.6
46.0
51.7
49.6
47.3
53.9
46.5
56.7
42.8
57.0
48.9
51.0
38.9
37.7
39.5
42.6
44.9
46.9
50.8
47.8
39.1
38.0
39.9
36.0
35.4
42.9
42.9
54.9
49.1
49.4
46.8
42.3
49.5
45.9
53.1
50.9
46.5
38.9
53.0
LR - Z
LR 6x20 Z 9,6x24
LR 6x20 Z 10,2 x 24
LR 6x20 Z 12 x 24
LR 6x20 Z 12 x 27
LR 6x25 Z 10 x 29
LR 6x25 Z 11 x 29
LR 6x25 Z 12 x 32
LR 6x25 Z 7,25x 29
LR 6x30 Z 10x35
LR 6x30 Z 12x37
LR 6x35 Z 11x38,4
LR 6,5x20 Z 12,1x24
LR 6,5x25 Z 11,5x29
LR 6,5x35 Z 11x38,4
LR 6,5x35 Z 11x40
LR 6,75x25 Z 11,6x29
LR 7x20 Z 10x24
LR 7x20 Z 11,6x24
LR 7x25 Z 10x29
LR 7x25 Z 12,8x30
LR 7x30 Z 10x35
LR 7x30 Z 12x34
LR 7x35 Z 11,5x40
LR 7x35 Z 14x43
LR 7x50 Z 15x60
LR 7x65 Z 15x75
LR 7,2x25 Z 14,4x27,5
LR 7,5x20 Z 12,8x24
LR 8x20 Z 13x24
LR 8x20 Z 12x24
LR 8x25 Z 13x30
LR 8x25 Z 14x34
LR 8x30 Z 17,5x34
LR 8x30 Z 16,2x35
LR 8x40 Z 17x50
LR 8x40 Z 18x48
LR 8x50 Z 15x60
LR 8,5x20 Z 15x24
LR 8,75x25 Z 12,7x29
LR 9x20 Z 13,8x24
LR 9x30 Z 14x30
LR 9x30 Z 15x36
LR 9x35 Z 16x44
LR 10x18 Z 14x20
LR 10x18 Z 15x23
LR 10x20 Z 14x24
LR 10x20 Z 14,6x24
LR 10x20 Z 16x24
LR 10x22 Z 17x30
LR 10x30 Z 15x35
PERFOM
Perforacija
A
26
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
DUGULJASTI OTVORI - U NAIZMENIČNOM
REDU (LRZ) IZRADA PREMA DIN 24 043
Kataloški
broj
Otvor
Hole
wx l
mm
šifra
609.000
609.100
609.200
609.300
609.400
609.500
609.600
609.700
609.800
609.900
610.000
610.100
610.200
610.300
610.400
610.500
610.600
610.700
610.800
610.900
611.000
611.100
611.200
611.300
611.400
611.500
611.600
611.700
611.800
611.900
612.000
612.100
612.200
612.300
612.400
612.500
612.600
612.700
612.800
612.900
613.000
613.100
613.200
613.300
w
l
10 30
10 30
10 30
10 35
10 40
10 50
10 50
10 60
10.5 20
10.5 23
10.5 33.5
11 25
11 40
12 20
12 20
12 24
12 25
12 25
12 35
12 48
12 50
12 50
12.5 50
12 60
13 20
14 23
14 30
15 25
15 25
15 30
15 30
15 56
16 24
16 40
18 27
18 30
18 30
20 30
20 40
20 40
20 60
25 62
25 65
27 54
Korak Korak M o s t M o s t Otvorena
Pitch Pitch Bridge Bridge površina OZNAKA PERFORACIJE
c2 Open area
c1
CODE
t2
t1
%
mm
mm
mm mm
t1
15
15
15
20
20
15
25
20
30
15
14
20
20
17
20
24
18
14.5
17
18
22
22
20.5
22
17
19
24
20
21
24
27
25
21
25
23
25
30
30
30
26
62
35
35
30
t2
32
36
40
45
50
60
70
70
24
28
37
30
50
24
24
36
30
36
40
55
60
60
58
70
24
26
40
30
33
40
44
66
29
50
32
37
42
40
50
48
72
70
75
64
c1
5
5
5
10
10
5
15
10
19.5
4.5
3.5
9
9
5
8
12
6
2.5
5
6
10
10
8
10
4
5
10
5
6
9
12
10
5
9
5
7
12
10
10
6
42
10
10
3
c2
2
6
10
10
10
10
20
10
4
5
3.5
5
10
4
4
12
5
11
5
7
10
10
8
10
4
3
10
5
8
10
14
10
5
10
5
7
12
10
10
8
12
8
10
10
A0
58.0
51.6
46.4
36.5
37.9
53.2
27.3
41.3
25.9
51.9
63.3
41.5
41.4
51.2
43.6
29.8
49.8
51.5
57.2
55.1
43.1
43.1
49.7
44.7
54.8
56.7
39.4
54.4
47.1
41.8
33.8
48.0
54.0
46.8
56.6
50.8
37.3
42.8
47.6
57.2
25.0
57.8
56.8
67.8
LR - Z
LR 10x30 Z 15x32
LR 10x30 Z 15x36
LR 10x30 Z 15x40
LR 10x35 Z 20x45
LR 10x40 Z 20x50
LR 10x50 Z 15x60
LR 10x50 Z 25x70
LR 10x60 Z 20x70
LR 10,5x20 Z 30x24
LR 10,5x20 Z 15x28
LR 10,5x20 Z 14x37
LR 11x25 Z 20x30
LR 11x40 Z 20x50
LR 12x20 Z 17x24
LR 12x20 Z 20x24
LR 12x24 Z 24x36
LR 12x25 Z 18x30
LR 12x25 Z 14,5x36
LR 12x35 Z 17x40
LR 12x48 Z 18x55
LR 12x50 Z 22x60
LR 12x50 Z 22x60
LR 12,5x50 Z 20,5x58
LR 12x60 Z 22x70
LR 12x60 Z 17x24
LR 14x23 Z 19x26
LR 14x23 Z 24x40
LR 15x25 Z 20x30
LR 15x25 Z 21x33
LR 15x30 Z 24x40
LR 15x30 Z 27x44
LR 15x56 Z 25x66
LR 16x24 Z 21x29
LR 16x40 Z 25x50
LR 18x27 Z 23x32
LR 18x30 Z 25x37
LR 18x30 Z 30x42
LR 20x30 Z 30x40
LR 20x40 Z 30x50
LR 20x40 Z 26x48
LR 20x60 Z 62x72
LR 25x62 Z 35x70
LR 25x65 Z 35x75
LR 27x54 Z 30x64
PERFOM
Perforacija
A
27
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
DUGULJASTI OTVORI - U PARALELNOM
REDU (LRU) IZRADA PREMA DIN 24 043
Kataloški
broj
šifra
613.400
613.500
613.600
613.700
613.800
613.900
614.000
614.100
614.200
614.300
614.400
614.500
614.600
614.700
614.800
614.900
615.000
615.100
615.200
615.300
615.400
615.500
615.600
615.700
615.800
615.900
616.000
616.100
616.200
616.300
616.400
616.500
616.600
616.700
616.800
616.900
617.000
617.100
617.200
617.300
617.400
617.500
617.600
617.700
617.800
617.900
618.000
618.100
618.200
618.300
618.400
618.500
618.600
618.700
618.800
618.900
619.000
619.100
619.200
619.300
Otvor
Hole
wx l
mm
w
0.75
0.8
1
1
1
1
1
1
1
1.2
1.25
1.25
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
2
2
2
2
2
2.15
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.75
3
3
3
3
3
3.25
3.5
3.5
4
4
4
4
4
4
4.2
4.25
4.5
4.5
4.5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5.5
6
6
l
10
40
10
10
12
15
15
20
20
15
20
25
12
15
20
10
20
10
10
15
20
25
25
10
15
20
20
30
25
10
15
20
25
25
25
20
25
10
12
15
20
25
50
20
24
20
25
25
10
12
20
25
25
25
30
40
50
20
15
20
Korak Korak M o s t M o s t Otvorena
Pitch Pitch Bridge Bridge površina
c2 Open area
c1
t2
t1
%
mm
mm
mm
mm
t1
2.5
4
2.5
3
3.5
3
3.5
2.5
3.5
3.5
3.5
4.5
3.5
4
4
4
4
4.5
5
4.5
4.5
4.5
4.8
4.5
5
5
6
6
5
7
7
6
7
12
6.5
7
7
7
7
8
8
8
8
8.2
7
9
8.5
9
8.5
9
9
8
9
10
10
10
20
9
11
10.5
t2
14
45
13
14
16
18
16
24
25
17
25
30
16
19
25
14
25
14
15
19
24
30
30
14
21
25
25
35
29
14
19
25
30
30
29
25
30
14
17
19
26
29.5
56
24
32
25
30
30
14
17
25
30
30
33
36
47
69
24
20
25
c1
1.75
3.20
1.50
2.00
2.50
2.00
2.50
1.50
2.50
2.30
2.25
3.25
2.00
2.50
2.50
2.25
2.25
2.50
3.00
2.50
2.50
2.50
2.65
2.00
2.50
2.50
3.50
3.50
2.25
4.00
4.00
3.00
4.00
9.00
3.25
3.50
3.50
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.75
4.50
4.00
4.50
3.50
4.00
4.00
3.00
4.00
5.00
5.00
5.00
15.00
3.50
5.00
4.50
c2
4.00
5.00
3.00
4.00
4.00
3.00
1.00
4.00
5.00
2.00
5.00
5.00
4.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
4.00
4.00
5.00
5.00
4.00
6.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
6.00
4.50
6.00
4.00
8.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
8.00
6.00
7.00
19.00
4.00
5.00
5.00
A0
21.1
17.7
30.1
23.3
21.0
27.4
26.4
33.0
22.6
29.7
28.2
22.9
31.3
29.0
29.5
30.1
34.3
30.4
25.5
34.1
36.2
36.4
36.6
37.5
34.4
38.9
32.4
35.1
46.3
28.6
32.4
38.7
34.8
20.3
41.9
38.5
40.4
37.3
37.4
37.2
36.8
40.9
43.9
40.8
43.8
38.1
42.4
40.1
37.5
35.7
42.1
49.8
44.3
36.3
40.2
41.4
17.7
47.9
37.4
42.8
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
Kataloški
broj
LR - U
šifra
LR 0,75x10 U 2,5x14
LR 0,8x40 U 4x45
LR 1x10 U 2,5x13
LR 1x10 U 3x14
LR 1x12 U 3,5x16
LR 1x15 U 3x18
LR 1x15 U 3,5x16
LR 1x20 U 2,5x24
LR 1x20 U 3,5x25
LR 1,2x15 U 3,5x17
LR 1,25x20 U 3,5x25
LR 1,25x25 U 4,5x30
LR 1,5x12 U 3,5x16
LR 1,5x15 U 4x19
LR 1,5x20 U 4x25
LR 1,75x10 U 4x14
LR 1,75x20 U 4x25
LR 2x10 U 4,5x14
LR 2x10 U 5x15
LR 2x15 U 4,5x19
LR 2x20 U 4,5x24
LR 2x25 U 4,5x30
LR 2,15x25 U 4,8x30
LR 2,5x10 U 4,5x14
LR 2,5x15 U 5x21
LR 2,5x20 U 5x25
LR 2,5x20 U 6x25
LR 2,5x30 U 6x35
LR 2,75x25 U 5x29
LR 3x10 U 7x14
LR 3x15 U 7x19
LR 3x20 U 6x25
LR 3x25 U 7x30
LR 3x25 U 12x30
LR 3,25x25 U 6,5x29
LR 3,5x20 U 7x25
LR 3,5x25 U 7x30
LR 4x10 U 7x14
LR 4x12 U 7x17
LR 4x15 U 8x19
LR 4x20 U 8x26
LR 4x25 U 8x29,5
LR 4x50 U 8x56
LR 4,2x20 U 8,2x24
LR 4,25x24 U 7x32
LR 4,5x20 U 9x25
LR 4,5x25 U 8,5x30
LR 4,5x25 U 9x30
LR 5x10 U 8,5x14
LR 5x12 U 9x17
LR 5x20 U 9x25
LR 5x25 U 8x30
LR 5x25 U 9x30
LR 5x25 U 10x33
LR 5x30 U 10x36
LR 5x40 U 10x47
LR 5x50 U 20x69
LR 5,5x20 U 9x24
LR 6x15 U 11x20
LR 6x20 U 10,5x25
619.400
619.500
619.600
619.700
619.800
619.900
620.000
620.100
620.200
620.300
620.400
620.500
620.600
620.700
620.800
620.900
621.000
621.100
621.200
621.300
621.400
621.500
621.600
621.700
621.800
621.900
622.000
622.100
622.200
622.300
622.400
622.500
622.600
622.700
622.800
622.900
623.000
623.100
623.200
623.300
623.400
623.500
623.600
623.700
623.800
623.900
624.000
624.100
624.200
624.300
624.400
624.500
624.600
624.700
624.800
624.900
625.000
Otvor
Hole
wx l
mm
w
6
6
6
6
6.5
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12
13
14
14
15
15
15
16
17
17
18
18
18
18
20
20
20
20
20
22
22
25
25
25
30
30
30
35
l
25
25
30
60
30
15
20
25
35
10
15
20
25
30
40
20
30
100
20
25
30
30
35
40
50
25
25
25
35
50
40
30
40
30
35
45
55
35
60
27
30
40
60
40
30
40
90
100
55
80
50
45
50
45
50
60
55
Korak Korak M o s t M o s t Otvorena
Pitch Pitch Bridge Bridge površina
c2 Open area
c1
t2
t1
%
mm
mm
mm
mm
t1
10
10
10
t2
30
32
38
12
12
11
70
40
20
14
30
11.5
12
13
12
30
40
14
20
14
24
12
14
17
30
38
50
15
28
17
18
35
109
15
25
15
30
20
40
15
18
18
17
35
45
50
60
20
30
19
17
20
22
20
20
22
22
24
27
28
26
32
23
25
27
32
26
34
30
38
40
36
34
38
40
38
43
43
43
46
35
30
43
60
48
38
52
40
45
57
70
44
78
36
37
50
80
48
50
50
108
120
71
93
63
60
64
58
63
73
66
c1
4.00
4.00
4.00
6.00
5.50
4.00
7.00
4.50
5.00
5.00
4.00
6.00
4.00
6.00
9.00
6.00
8.00
9.00
5.00
5.00
10.00
5.00
8.00
8.00
7.00
9.00
7.00
5.00
8.00
10.00
7.00
6.00
8.00
7.00
9.00
12.00
12.00
9.00
15.00
5.00
7.00
9.00
14.00
6.00
14.00
10.00
18.00
20.00
14.00
12.00
13.00
15.00
13.00
13.00
13.00
13.00
11.00
c2
5.00
7.00
8.00
10.00
10.00
5.00
10.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
8.00
10.00
8.00
5.00
9.00
5.00
5.00
10.00
5.00
10.00
10.00
10.00
5.00
10.00
5.00
8.00
10.00
8.00
8.00
12.00
10.00
10.00
12.00
15.00
9.00
18.00
9.00
7.00
10.00
20.00
8.00
20.00
10.00
18.00
20.00
16.00
13.00
13.00
15.00
14.00
13.00
13.00
13.00
11.00
A0
47.4
44.5
45.3
41.9
38.7
42.9
30.8
47.7
48.8
36.4
44.3
43.5
51.7
42.5
36.0
38.7
42.5
45.0
47.6
50.8
34.8
53.0
40.6
42.1
46.9
41.5
40.5
52.8
45.2
43.1
50.4
49.7
45.3
45.6
44.1
40.7
42.1
46.6
38.4
50.3
50.8
48.2
39.5
57.2
30.2
47.6
41.8
39.9
43.3
52.4
46.6
41.3
45.9
46.4
48.2
51.2
54.7
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
LR - U
LR 6x25 U 10x30
LR 6x25 U 10x32
LR 6x30 U 10x38
LR 6x60 U 12x70
LR 6,5x30 U 12x40
LR 7x15 U 11x20
LR 7x20 U 14x30
LR 7x25 U 11,5x30
LR 7x35 U 12x40
LR 8x10 U 13x14
LR 8x15 U 12x40
LR 8x20 U14x24
LR 8x25 U 12x30
LR 8x30 U 14x38
LR 8x40 U 17x50
LR 9x20 U15x28
LR 9x30 U 17x35
LR 9x100 U 18x109
LR 10x20 U15x25
LR 10x25 U15x30
LR 10x30 U 20x40
LR 10x30 U 15x35
LR 10x35 U 18x45
LR 10x40 U 18x50
LR 10x50 U 17x60
LR 11x25 U 20x30
LR 12x25 U 19x35
LR 12x25 U 17x30
LR 12x35 U 20x43
LR 12x50 U 22x60
LR 13x40 U 20x48
LR 14x30 U 20x38
LR 14x40 U 22x52
LR 15x30 U 22x40
LR 15x35 U 24x45
LR 15x45 U 27x57
LR 16x30 U 22x38
LR 17x35 U 26x44
LR 17x60 U 32x78
LR 18x27 U 23x36
LR 18x30 U 25x37
LR 18x40 U 27x50
LR 18x60 U 32x80
LR 20x40 U 26x48
LR 20x30 U 34x50
LR 20x40 U 30x50
LR 20x90 U 38x108
LR 20x100 U 40x120
LR 22x55 U 36x71
LR 22x80 U 34x93
LR 25x50 U 38x63
LR 25x45 U 40x60
LR 25x50 U 38x64
LR 30x45 U 43x58
LR 30x50 U 43x63
LR 30x60 U 43x73
LR 35x55 U 46x66
PERFOM
Perforacija
A
28
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
DUGULJASTI OTVORI - U SMAKNUTOM
REDU (LRS) IZRADA PREMA DIN 24 043
Kataloški
broj
Column1
625.100
625.200
625.300
625.400
625.500
625.600
625.700
625.800
625.900
626.000
626.100
626.200
626.300
626.400
626.500
626.600
626.700
626.800
626.900
627.000
627.100
627.200
627.300
627.400
627.500
627.600
627.700
627.800
627.900
628.000
628.100
628.200
628.300
628.400
628.500
628.600
628.700
628.800
628.900
629.000
629.100
629.200
629.300
629.400
629.500
629.600
629.700
629.800
629.900
630.000
630.100
630.200
630.300
630.400
Otvor
Hole
wx l
mm
w
1.2
1.5
1.6
1.75
1.75
2
2
2.5
2.5
3
3.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4.5
4.5
4.5
4.5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6.5
7
7
7
8
8
8
8
8
8
10
10.5
10
10
10
12
12
15
20
20
20
Korak
Pitch
t1
mm
Korak M o s t M o s t Otvorena
Pitch Bridge Bridge površina
Open area
c2
c1
t2
%
mm
mm
mm
l
16
t1
3.7
t2
46
15
20
12
20
15
25
12
20
10
5
10
15
15
20
21
25
25
40
12
16
20
25
15
20
20
20
25
10
20
20
25
30
35
20
30
35
20
20
25
25
40
50
20
20
22
30
50
25
25
30
30
40
60
3.5
4
4
4.25
4.5
4.5
4.5
6
8
7
11
6.2
8
8
8
8
8.25
9
8.5
7.5
8.5
9
8.5
8
9
10
8
10
10.5
10
10
10.5
11.5
11
11
11.5
13
12.5
13
14
17
15
12
15
17
15
15
17
15
24
40
30
31
38
50
28
46
38
60
32
50
30
20
28
38
38
48
50
58
60
90
32
42
48
60
40
50
50
50
60
28
50
48
50
70
80
52
72
80
50
52
60
68
100
120
56
48
60
70
120
60
68
80
100
100
142
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
c1
c2
A0
LR-S - smaknuta
2.50
2.00
2.40
2.25
2.50
2.50
2.50
2.00
3.50
5.00
3.50
7.00
2.20
4.00
4.00
4.00
4.00
4.25
5.00
4.00
3.00
4.00
4.50
3.50
3.00
4.00
5.00
3.00
4.00
4.50
4.00
4.00
4.50
5.00
4.00
4.00
4.50
5.00
4.50
5.00
6.00
9.00
7.00
2.00
4.50
7.00
5.00
5.00
5.00
3.00
9.00
20.00
10.00
11.00
7.00
4.00
5.00
2.00
3.00
4.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
0.00
5.00
5.00
6.00
6.00
5.00
5.00
6.00
5.00
9.00
10.00
10.00
8.00
4.00
8.00
5.00
10.00
5.00
9.00
10.00
20.00
10.00
11.00
22.2
33.1
31.4
36.3
35.1
34.1
36.4
39.8
32.4
23.4
21.2
23.7
48.0
37.2
39.9
40.3
41.6
39.0
38.7
36.5
43.0
42.0
40.1
41.0
47.3
42.1
37.9
49.8
37.3
42.8
46.8
56.9
46.9
47.5
45.3
50.4
51.0
45.0
45.0
47.8
39.1
36.0
42.9
53.1
51.7
38.9
53.0
53.2
52.8
52.8
41.8
25.7
47.6
50.6
LR 1,2x16 S 3,7x46
LR 1,5x15 S 3,5x19
LR 1,6x20 S 4x50
LR 1,75x12 S 4x28
LR 1,75x20 S 4,25x46
LR 2x15 S 4,5x38
LR 2x25 S 4,5x60
LR 2,5x12 S 4,5x32
LR 2,5x20 S 6x50
LR 3x10 S 8x30
LR 3,5x5 S 7x20
LR 4x10 S 11x28
LR 4x15 S 6,2x38
LR 4x15 S 8x38
LR 4x20 S 8x48
LR 4x21 S 8x50
LR 4x25 S 8x58
LR 4x25 S 8,25x60
LR 4x40 S 9x90
LR 4,5x12 S 8,5x32
LR 4,5x16 S 7,5x42
LR 4,5x20 S 8,5x48
LR 4,5x25 S 9x60
LR 5x15 S 8,5x40
LR 5x20 S 8x50
LR 5x20 S 9x50
LR 5x20 S 10x50
LR 5x25 S 8x60
LR 6x10 S 10x28
LR 6x20 S 10,5x50
LR 6x20 S 10 x 48
LR 6x25 S 10x50
LR 6x30 S 10,5x70
LR 6,5x35 S 11,5x80
LR 7x20 S 11x52
LR 6,5x35 S 11x72
LR 7x35 S 11,5x80
LR 8x20 S 13x50
LR 8x20 S 12,5x52
LR 8x25 S 13x60
LR 8x25 S 14x68
LR 8x40 S 17x100
LR 8x50 S 15x120
LR 10x20 S 12x56
LR 10,5x20 S 15x48
LR 10x22 S 17x60
LR 10x30 S 15x70
LR 10x50 S 15x120
LR 12x25 S 17x60
LR 12x25 S 15x68
LR 15x30 S 24x80
LR 20x30 S 40x120
LR 20x40 S 30x100
LR 20x60 S 31x142
PERFOM
Perforacija
A
29
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
DUGULJASTI OTVORI SPECIJALNI RASPORED
Duguljasti otvor
ŠAH RASPORED
Duguljasti otvor
KOMBINOVANI RASPORED
OZNAKA PERFORACIJE: LR (w•l) S (t1•t2)
OZNAKA PERFORACIJE: LR (w•l) H (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
2
A0= (w•l-0,215w /t1•t2)•100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000/t1•t2
Otvorena povr{ina (%):
2
A0= (w•l-0,215w /t1•t2)•100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000/t1•t2
Duguljasti otvor
KOMBINOVANI DIJAGONALNI RASPORED
Duguljasti otvor
KOMBINOVANI RASPORED
OZNAKA PERFORACIJE: LR (w•l) HD (t1•t2)
OZNAKA PERFORACIJE: LR (w•l) RK (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
2
A0= (w•l-0,215w /t1•t2)•100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000/t1•t2
Otvorena povr{ina (%):
2
A0= (w•l-0,215w /t1•t2)•100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000/t1•t2
Duguljasti otvor
PARALELNI DIJAGONALNI RED
OZNAKA PERFORACIJE: LR (w•l) DU (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
2
A0= (w•l-0,215w /t1•t2)•100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000/t1•t2
Kombinovani otvori
DUGULJASTI I OKRUGLI
OZNAKA PERFORACIJE:
LR (w•l) Z (t1•t2) R (w-t3)
PERFOM
Perforacija
A
30
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
DUGULJASTI OTVORI SPECIJALNI RASPORED
Duguljasti otvor
ŠAH RASPORED (LRS)
Otvor
Hole
wx l
mm
Kataloški
broj
perforacije
šifra
664.900
665.000
665.100
665.200
665.300
665.400
665.500
665.600
665.700
665.800
665.900
666.000
666.100
w
1.5
1.5
1.74
2
2.5
2.5
3
3.2
3.5
3.5
4
4
5
l
20
20
20
20
25
20
20
20
20
20
20
25
20
Korak Korak Otvorena
Pitch Pitch površina
t1
t2 Open area
mm mm
%
t1
3.7
4.57
4.57
4
5.68
5.83
4.25
5.77
5.5
8.5
5.33
7.54
7.5
t2
22.25
24
24
22
28
24
24
25
24
30.9
24
31
25
A0
35.9
26.9
31.1
44.5
38.5
34.8
56.9
42.8
51.0
25.6
59.8
41.3
50.5
Duguljasti otvor
KOMBINOVANI RASPORED (RK)
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
LR-S
LR 1,5x20 S 3,7x22,25
LR 1,5x20 S 4,57x24
LR 1,74x20 S 4,57x24
LR 2x20 S 4x22
LR 2,5x25 S 5,68x28
LR 2,5x25 S 5,83x24
LR 3x20 S 4,25x24
LR 3,2x20 S 5,77x25
LR 3,5x20 S 5,5x24
LR 3,5x20 S 8,5x30,9
LR 4x20 S 5,33x24
LR 4x25 S 7,54x31
LR 5x20 S 7,5x25
Duguljasti otvor
KOMBINOVANI RASPORED (LRH)
Kataloški broj
perforacije
šifra
666.200
666.300
Otvor
Hole
wx l
mm
w
5
9
l
15
26
Korak Korak Otvorena
Pitch Pitch površina
t1
t2 Open area
mm mm
%
t1
15
27
t2
15
27
A0
30.9
29.7
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
LR-H
LR 5x15 H 15x15
LR 9x26 H 27x27
Duguljasti otvor
KOMBINOVANI DIJAGONALNI
RASPORED (LRHD)
Kataloški
broj
perforacije
šifra
666.400
666.500
Otvor
Hole
wx l
mm
w
5
9
l
15
26
Korak Korak Otvorena
Pitch Pitch površina
t1
t2 Open area
mm mm
%
t1
15
27
t2
15
27
A0
30.9
29.7
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
Kataloški
broj
perforacije
šifre
666.600
666.700
666.800
666.900
667.000
667.100
667.200
667.300
667.400
667.500
667.600
667.700
Otvor
Hole
wx l
mm
w
1.5
1.8
1.8
2.5
2.5
3
3.5
3.5
4
6
6
8
Korak Korak Otvorena
Pitch Pitch površina
t1
t2 Open area
mm mm
%
l
18
20
25
20
20
20
16
20
20
12
20
25
t1
4.2
6.8
7
7
5.8
8
10
7
8.4
13.3
8.5
14
t2
20
18.7
20.7
17
17.2
17.5
16
20
19.3
13.7
17
25
A0
31.6
27.8
30.6
40.9
48.8
41.5
33.4
48.1
47.2
35.3
77.7
53.2
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
LR - RK
LR 1,5x18 RK 4,2x20
LR 1,8x20 RK 6,8x18,7
LR 1,8x25 RK 7x20,7
LR 2,5x20 RK 17x7
LR 2,5x20 RK 5,8x17,2
LR 3x20 RK 8x17,5
LR 3,5x16 RK 16x10
LR 3,5x20 RK 7x20
LR 3,5x16 RK 16x10
LR 6x12 RK 13,7x13,3
LR 6x12 RK 8,5x17
LR 8x25 RK 14x25
Duguljasti otvor
PARALELNI DIJAGONALNI RED (LRDU)
Kataloški broj
perforacije
šifra
667.800
667.900
668.000
668.100
668.200
668.300
668.400
668.500
668.600
Otvor
Hole
wx l
mm
w
2
2
3
3
3.25
6
8
11
14
l
20
20
25
25
35
25
40
60
60
Korak Korak Otvorena
Pitch Pitch površina
t1
t2 Open area
mm mm
%
t1
5
5
7
7
10
22.2
20
139
32
t2
18
23
23
32
29
17.1
37
35
56
A0
43.5
34.0
45.4
32.6
38.4
37.5
41.4
13.0
44.5
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
LR-DU
LR 2x20 DU 5x18
LR 2x20 DU 5x23
LR 3x25 DU 7x23
LR 3x25 DU 7x32
LR 3,25x35 DU 29x10
LR 6x25 DU 17,1x22,2
LR 8x40 DU 37x20
LR 11x60 DU 35x139
LR 14x60 DU 56x32
LR-HD
LR 5x15 HD 15x15
LR 9x26 HD 27x27
PERFOM
Perforacija
A
31
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
DUGULJASTI POLUIZVUČENI OTVORI
Duguljasti poluizvučeni otvor u neizmeničnom redu
OZNAKA PERFORACIJE: LRP (w•l) Z (t1•t2)
DETALJ PERFORACIJE - PRESEK
a
b
Duguljasti poluizvučeni otvor
u paralelnom redu
OZNAKA PERFORACIJE: LRP (w•l) U (t1•t2)
Duguljasti poluizvučeni otvor
kombinovani red
OZNAKA PERFORACIJE: LRP (w•l) K (t1•t2)
Kombinovani duguljasti poluizvučeni otvori
OZNAKA PERFORACIJE: KLRP (w1•l1)•(w2•l2)
Smer, raspored i veličina otvora po zahtevu
PERFOM
Perforacija
A
32
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
DUGULJASTI POLUIZVUČENI OTVORI
Kataloški broj
perforacije
šifra
658.400
658.500
658.600
658.700
658.800
658.900
659.000
659.100
659.200
Otvor
Hole
wx l
mm
w
1.2
1.2
8
10
12
15
18
20
30
l
15.5
37.5
25
20
20
40
30
60
60
Korak
Pitch
t1
mm
Korak
Pitch
t2
mm
t1
t2
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
Otvorena
površina
Open area
%
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
A0
*
*
*
*
*
*
*
*
*
LRP ( w x l)
LRP 1,2X15,5
LRP 1,2 X 37,5
LRP 8X25
LRP 10X20
LRP 12X20
LRP 15X40
LRP 18X30
LRP 20X60
LRP 30X60
PERFOM
Perforacija
A
33
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PRAVOUGAONI OTVORI - IZRADA PREMA DIN 24 043
Pravougaoni otvor u neizmeničnom redu (LCZ)
OZNAKA PERFORACIJE: LC (w•I) Z (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%): A0= (w•l/t1•t2)•100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000 /t1•t2
a2 = y • t1 + w
y = broj rastojanja t1 paralelnih sa a2
b2 = x • u + l
x = broj rastojanja u paralelnih sa b2
u= 0,5 • t2
Smer perforacije: a1 ili b1
Pravougaoni otvor u paralelnom redu (LCU)
OZNAKA PERFORACIJE: LC (w•I) U (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%): A0= (w•l/t1•t2)•100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000 /t1•t2
a2 = y1 • t1 + w
y1 = broj rastojanja t1 paralelnih sa a2
b2 = x1 • t2 + l
x1 = broj rastojanja t2 paralelnih sa b2
Smer perforacije: a1 ili b1
Pravougaoni otvor u smaknutom redu (LCS)
OZNAKA PERFORACIJE: LC (w•I) S (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
A0= (w•l/0,5(t1•t2)•100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000 /0,5(t1•t2)
a2 = y • t1 + w
y = broj rastojanja t1 paralelnih sa a2
b2 = x • u + l
x = broj rastojanja u paralelnih sa b2
u= 0,5 t2
A
Smer perforacije: a1 ili b1
PERFOM
Perforacija
34
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PRAVOUGAONI OTVORI U NEIZMENIČNOM
REDU (LCZ)- IZRADA PREMA DIN 24 043
Kataloški
broj
Korak Korak Most Most Otvorena
Otvor Hole
Pitch Pitch Bridge Bridge površina
(wxl)
t1
t2
c1
c2 Open area
mm
mm
mm mm mm
%
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
Kataloški
broj
Korak Korak Most Most Otvorena
Otvor Hole
Pitch Pitch Bridge Bridge površina
(wxl)
t1
t2
c1
c2 Open area
mm
mm
mm mm mm
%
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
šifra
w
l
t1
t2
c1
c2
A0
LC-Z
šifra
w
l
t1
t2
c1
c2
A0
LC-Z
630.500
630.600
630.700
630.800
630.900
631.000
631.100
631.200
631.300
631.400
631.500
631.600
631.700
631.800
631.900
632.000
632.100
632.200
632.300
632.400
632.500
632.600
632.700
632.800
632.900
633.000
633.100
633.200
633.300
633.400
633.500
633.600
633.700
633.800
633.900
634.000
634.100
634.200
634.300
634.400
634.500
634.600
634.700
634.800
634.900
635.000
635.100
635.200
635.300
635.400
0.4
0.6
0.8
0.9
1
1
1
1
1
1
1.25
1.5
1.5
1.5
1.5
1.75
1.75
1.75
2
2
2
2
2
2.5
2.5
2.5
3
3
3
3
3
3
3.5
3.5
4
4
4
4
4.5
4.5
5
5
5
5
5
5.5
6
6
6
6
3
10
10
10
3
4
5
10
12
20
5
5
16
20
30
10
20
20
10
13
20
20
30
10
20
25
10
15
20
25
25
30
20
30
15
15
20
25
15
30
17
20
20
25
35
20
15
20
25
25
1.25
1.75
2.3
5.92
2
2.5
3
2.75
3
3.5
3.5
3.5
11
4
4
4.25
4.25
5.25
4.5
6
4.5
5
5
5
5.5
5
6
5.75
6
6
8.5
6.5
6.5
7
7
16
8
8
8.25
8.5
8
10
15
9
10
10
10
10
10
10
4
12
12.5
14
5
7
9
13
15
25
8
10
20
25
35
14
25
25
14
17
25
25
35
15
25
30
15
20
25
30
30
35
25
35
18
19
25
30
19
35
20
25
30
30
40
25
20
25
29
31
0.85
1.15
1.5
5.02
1
1.5
2
1.75
2
2.5
2.25
2
9.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.5
2.5
4
2.5
3
3
2.5
3
2.5
3
2.75
3
3
5.5
3.5
3
3.5
3
12
4
4
3.75
4
3
5
10
4
5
4.5
4
4
4
4
1
2
2.5
4
2
3
4
3
3
5
3
5
4
5
5
4
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
4
5
5
4
5
3
5
10
5
5
5
5
5
4
6
24.0
28.6
27.8
10.9
30.0
22.9
18.5
28.0
26.7
22.9
22.3
21.4
10.9
30.0
32.1
29.4
32.9
26.7
31.7
25.5
35.6
32.0
34.3
33.3
36.4
41.7
33.3
39.1
40.0
41.7
29.4
39.6
43.1
42.9
47.6
19.7
40.0
41.7
43.1
45.4
53.1
40.0
22.2
46.3
43.8
44.0
45.0
48.0
51.7
48.4
LC 0,4x3 Z 1,25x4
LC 0,6x10 Z 1,75x12
LC 0,8x10 Z 2,3x12,5
LC 0,9x10 Z 5,92x14
LC 1x3 Z 2x5
LC 1x4 Z 2,5x7
LC 1x5 Z 3x9
LC 1x10 Z 2,75x13
LC 1x12 Z 3x15
LC 1x20 Z 3,5x25
LC 1,25x5 Z 3,5x8
LC 1,5x5 Z 3,5x10
LC 1,5x16 Z 11x20
LC 1,5x20 Z 4x25
LC 1,5x30 Z 4x35
LC 1,75x10 Z 4,25x14
LC 1,75x20 Z 4,25x25
LC 1,75x20 Z 5,25x25
LC 2x10 Z 4,5x14
LC 2x13 Z 6x17
LC 2x20 Z 4,5x25
LC 2x20 Z 5x25
LC 2x30 Z 5x35
LC 2,5x10 Z 5x15
LC 2,5x20 Z 5,5x25
LC 2,5x25 Z 5x30
LC 3x10 Z 6x15
LC 3x15 Z 5,75x20
LC 3x20 Z 6x25
LC 3x25 Z 6x30
LC 3x25 Z 8,5x30
LC 3x30 Z 6,5x35
LC 3,5x20 Z 6,5x25
LC 3,5x30 Z 7x35
LC 4x15 Z 7x18
LC 4x15 Z 16x19
LC 4x20 Z 8x25
LC 4x25 Z 8x30
LC 4,5x15 Z 8,25x19
LC 4,5x30 Z 8,5x35
LC 5x17 Z 8x20
LC 5x20 Z 10x25
LC 5x20 Z 15x30
LC 5x25 Z 9x30
LC 5x35 Z 10x40
LC 5,5x20 Z 10x25
LC 6x15 Z 10x20
LC 6x20 Z 10x25
LC 6x25 Z 10x29
LC 6x25 Z 10x31
635.500
635.600
635.700
635.800
7
10
20
32
30
30
25
100
12
15
26.3
50
37
38
31
125
5
5
6.3
18
7
8
6
25
47.3
52.6
61.3
51.2
LC 7x30 Z 12x37
LC 10x30 Z 15x38
LC 20x25 Z 26,3x31
LC 32x100 Z 50x125
PERFOM
Perforacija
A
35
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PRAVOUGAONI OTVORI U PARALELNOM
REDU (LCU)- IZRADA PREMA DIN 24 043
Kataloški
broj
Korak Korak Most Most Otvorena
Otvor Hole
Pitch Pitch Bridge Bridge površina
wx l
c1
c2 Open area
t2
t1
mm
%
mm
mm mm mm
šifra
635.900
636.000
636.100
636.200
636.300
636.400
636.500
636.600
636.700
636.800
636.900
637.000
637.100
637.200
637.300
637.400
637.500
637.600
637.700
637.800
637.900
638.000
638.100
638.200
638.300
638.400
638.500
638.600
638.700
638.800
638.900
639.000
639.100
639.200
639.300
639.400
639.500
639.600
639.700
639.800
639.900
640.000
640.100
640.200
640.300
640400
640500
640600
640700
640800
w
l
0.4 10
0.5 10
0.8 10
1
4
1
5
1
10
1
20
1.05 20
1.25 5
1.25 20
1.5 15
1.5 20
1.5 30
1.75 6
1.75 10
1.75 15
1.75 25
2
12
2
13
2
20
2.5 5
2.5 10
2.5 15
2.5 20
2.5 25
3
10
3
10
3
15
3
20
3
25
3
30
3
35
3.4 13
3.5 10
3.5 20
3.5 25
3.5 30
4
12
4
15
4
18
4
20
4
25
4
40
4.5 15
4.5 20
4.5 30
5 15.7
5
18
5
20
5
25
t1
1.25
1.25
2.25
2.5
3
2.75
3.5
10
3.5
4
3.25
4
4
4
4.25
4.5
4
4.5
4
4.5
4.5
5
5
5
6
5.5
6
5.75
6
6
6.5
7
6
6.5
6.5
7
7
8
8
8
7.5
8
7.5
8.25
8.5
8.5
7.5
10
10
9
t2
12
12
12
7
9
13
25
24
8
25
19
25
35
9
14
20
30
16
17
25
9
15
20
25
30
13.5
15
20
25
30
35
40
16.5
15
25
30
35
18
19
23
25
30
47
19
25
35
18.2
23
25
30
c1
0.85
0.75
1.45
1.5
2
1.75
2.5
8.95
2.25
2.75
1.75
2.5
2.5
2.25
2.5
2.75
2.25
2.5
2
2.5
2
2.5
2.5
2.5
3.5
2.5
3
2.75
3
3
3.5
4
2.6
3
3
3.5
3.5
4
4
4
3.5
4
3.5
3.75
4
4
2.5
5
5
4
c2
2
2
2
3
4
3
5
4
3
5
4
5
5
3
4
5
5
4
4
5
4
5
5
5
5
3.5
5
5
5
5
5
5
3.5
5
5
5
5
6
4
5
5
5
7
4
5
5
2.5
5
5
5
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
A0
LC-U
26.7
33.3
29.6
22.9
18.5
28.0
22.9
8.8
22.3
25.0
36.4
30.0
32.1
29.2
29.4
29.2
36.5
33.3
38.2
35.6
30.9
33.3
37.5
40.0
34.7
40.4
33.3
39.1
40.0
41.7
39.6
37.5
44.6
35.9
43.1
41.7
42.9
33.3
39.5
39.1
42.7
41.7
45.4
43.1
42.4
45.4
57.5
39.1
40.0
46.3
LC 0,4x10 U 1,25x12
LC 0,5x10 U 1,25x12
LC 0,8x10 U 2,25x12
LC 1x4 U 2,5x7
LC 1x5 U 3x9
LC 1x10 U 2,75x13
LC 1x20 U 3,5x25
LC 1,05x20 U 10x24
LC 1,25x5 U 3,5x8
LC 1,25x20 U 4x25
LC 1,5x15 U 3,25x19
LC 1,5x20 U 4x25
LC 1,5x30 U 4x35
LC 1,75x6 U 4x9
LC 1,75x10 U 4,25x14
LC 1,75x15 U 4,5x20
LC 1,75x25 U 4x30
LC 2x12 U 4,5x16
LC 2x13 U 4x17
LC 2x20 U 4,5x25
LC 2,5x5 U 4,5x9
LC 2,5x10 U 5x15
LC 2,5x15 U 5x20
LC 2,5x20 U 5x25
LC 2,5x25 U 6x30
LC 3x10 U 5,5x13,5
LC 3x10 U 6x15
LC 3x15 U 5,75x20
LC 3x20 U 6x25
LC 3x25 U 6x30
LC 3x30 U 6,5x35
LC 3x35 U 7x40
LC 3,4x13 U 6x16,5
LC 3,5x10 U 6,5x15
LC 3,5x20 U 6,5x25
LC 3,5x25 U 7x30
LC 3,5x30 U 7x35
LC 4x12 U 8x18
LC 4x15 U 8x19
LC 4x18 U 8x23
LC 4x20 U 7,5x25
LC 4x25 U 8x30
LC 4x40 U 7,5x47
LC 4,5x15 U 8,25x19
LC 4,5x20 U 8,5x25
LC 4,5x30 U 8,5x35
LC 5x15,7 U 7,5x18,2
LC 5x18 U 10x23
LC 5x20 U 10x25
LC 5x25 U 9x30
Kataloški
broj
šifra
640900
641000
641100
641200
641300
641400
641500
641600
641700
641800
641900
642000
642100
642200
642300
Korak Korak Most Most Otvorena
Otvor Hole
Pitch Pitch Bridge Bridge površina
wx l
c1
c2 Open area
t2
t1
mm
%
mm
mm mm mm
w
l
5
35
5.5 20
6
15
6
18
6
20
6
25
6
30
7
20
7
30
9
25
10 20
10 30
20 25
22 50
33 51.1
t1
10
10
10
12
10
10
12
12
12
11
17
15
40
38
43
t2
40
25
20
23
25
31
37
25
37
27
26
38
55
66
60
c1
5
4.5
4
6
4
4
6
5
5
2
7
5
20
16
10
c2
5
5
5
5
5
6
7
5
7
2
6
8
30
16
8.9
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
A0
LC-U
43.8
44.0
45.0
39.1
48.0
48.4
40.5
46.7
47.3
75.8
45.2
52.6
22.7
43.9
65.4
LC 5x35 U 10x40
LC 5,5x20 U 10x25
LC 6x15 U 10x20
LC 6x18 U 12x23
LC 6x20 U 10x25
LC 6x25 U 10x31
LC 6x30 U 12x37
LC 7x20 U 12x25
LC 7x30 U 12x37
LC 9x25 U 11x27
LC 10x20 U 17x26
LC 10x30 U 15x38
LC 20x25 U 40x55
LC 22x50 U 38x66
LC 33x51,1 U 43x60
PRAVOUGAONI OTVORI
U SMAKNUTOM REDU (LCS)
- IZRADA PREMA DIN 24 043
Kataloški
broj
Korak Korak M o s t M o s t Otvorena
Otvor Hole
Pitch Pitch Bridge Bridge površina
wx l
c1
c2 Open area
t2
t1
mm
mm mm mm
mm
A0 = %
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
šifra
w
l
t1
t2
c1
c2
A0
LR-S Smaknuta
642.400
642.500
642.600
642.700
642.800
642.900
643.000
643.100
643.200
643.300
643.400
643.500
643.600
643.700
643.800
643.900
644.000
644.100
644.200
1
2.5
3
3.5
3.5
3.5
4
4
4.5
4.5
5
5
5.5
6
6
7
10
12
20
20
20
12
20
25
30
15
20
20
25
20
25
20
12
25
30
20
40
30
3
6
8
6.5
7
7
7.8
8
8.5
9
9
9
10
10
10
12
17
20
26
50
50
35
50
60
70
38
50
50
60
50
60
50
32
60
74
52
96
72
2
4
5
3
4
4
4
4
4
5
4
4
5
4
4
5
7
8
6
5
5
6
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
7
6
8
6
26.7
33.3
25.7
43.1
41.7
42.9
40.5
40.0
42.4
41.7
44.4
46.3
44.0
45.0
50.0
47.3
45.2
50.0
64.1
LC 1x20 Z 3x50
LC 2,5x20 Z 5x50
LC 3x12 Z 8x35
LC 3,5x20 Z 6,5x50
LC 3,5x25 Z 7x60
LC 3,5x30 Z 7x70
LC 4x15 Z 7,8x38
LC 4x20 Z 8x50
LC 4,5x20 Z 8,5x50
LC 4,5x25 Z 9x60
LC 5x20 Z 9x50
LC 5x25 Z 9x60
LC 5,5x20 Z 10x50
LC 6x12 Z 10x32
LC 6x25 Z 10x60
LC 7x30 Z 12x74
LC 10x20 Z 17x52
LC 12x40 Z 20x96
LC 20x30 Z 26x72
PERFOM
Perforacija
A
36
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
HEKSAGONALNI OTVORI
Heksagonalni otvor u neizmeničnom redu (HT)
OZNAKA PERFORACIJE: H (w) T (t)
Otvorena povr{ina (%): A0= 100•w2/t2 u %
Broj otvora po m2 : n = 1.154.700 /t2
a2 = x • u + we
x = broj rastojanja u; u=0,866t; we=1,15w
b2 = y • v + w
y = broj rastojanja v; v=0,5t
Smer perforacije: a1 ili b1
Heksagonalni otvor u paralelnom redu (HU)
OZNAKA PERFORACIJE: H (w) U (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%): A0= 100•w2 / t1•t2 u %
Broj otvora po m2 : n = 1.000.000 /t1•t2
a2 = t1 • x + w
x = broj rastojanja t1
b2 = t2 • y +we
y = broj rastojanja t2
t=w+c; we=1,15w
Smer perforacije: a1 ili b1
Heksagonalni otvor u smaknutom redu (HZ)
OZNAKA PERFORACIJE: H (w) Z (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):A0=100•w2/0,5t1•t2 u %
Broj otvora po m2 : n = 1.000.000 /0,5(t1•t2)
a2 = x • t1 + w
x = broj rastojanja t1; we =1,15w
b2 = y • t2 + w
y = broj rastojanja t2
Smer perforacije: a1 ili b1
PERFOM
Perforacija
A
37
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
HEKSAGONALNI OTVORI
Kataloški
broj
Otvor
Hole
w
mm
Otvor
Hole
we
mm
Korak
Pitch
t
mm
Otvorena
površina
Open area
%
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
šifra
647.400
647.500
647.600
647.700
647.800
647.900
648.000
648.100
648.200
648.300
648.400
648.500
648.600
648.700
648.800
648.900
649.000
649.100
649.200
649.300
649.400
w
2
2.3
4.5
5
9
6
6
7
8
8
8.5
10
13
14
20
22
22
24
30
40
40
we
2.31
2.65
5.19
5.77
10.38
6.92
6.92
8.07
9.23
9.23
9.80
11.53
14.99
16.15
23.07
25.37
25.37
27.68
34.60
46.13
46.13
t
3
3
5.5
8
12
7
8.25
10
9
10
13.2
15
18
21
28
32
34
30
40
49.7
60
A0
44.4
58.7
66.9
34.0
56.3
73.5
52.9
42.7
79.0
64.0
44.4
38.7
45.4
38.7
44.4
41.2
41.9
64.0
49.0
64.0
38.7
H (w) T (t)
H2T3
H 2,3 T 3
H 4,5 T 5,5
H5T8
H 9 T 12
H6T7
H 6 T 8,25
H 7 T 10
H8T9
H 8 T 10
H 8,5 T 13,2
H 10 T 15
H 13 T 18
H 14 T 21
H 20 T 28
H 22 T 32
H 22 T 34
H 24 T 30
H 30 T 40
H 40 T 49,7
H 40 T 60
PERFOM
Perforacija
A
38
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
ELIPSASTI OTVORI
Elipsasti otvor u kombinovanom dijagonalnom redu (EHD)
OZNAKA PERFORACIJE: E (w•l) HD (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
A0= (w•l) 0,7854/t1•t2) • 100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000 /t1•t2
Elipsasti otvor u paralelnom redu (EU)
OZNAKA PERFORACIJE: E (w•l) U (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
A0= (w•l)0,7854/ t1•t2) • 100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000 /t1•t2
Smer perforacije: a1 ili b1
Elipsasti otvor u neizmeničnom redu (EZ)
OZNAKA PERFORACIJE: E (w•l) Z (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
A0= (w•l)0,7854/0,5t1•t2) • 100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000 /0,5(t1•t2)
Smer perforacije: a1 ili b1
Elipsasti otvor u kombinovanom redu (EH)
OZNAKA PERFORACIJE: E (w•l) H (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
A0= (w•l)0,7854/t1•t2) • 100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000 /t1•t2
PERFOM
Perforacija
A
39
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
ELIPSASTI OTVORI
Elipsasti otvor u krst rasporedu (EK)
OZNAKA PERFORACIJE: E (w•l) K (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
A0= (w•l)0,7854/0,5(t1•t2) • 100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000 /0,5(t1•t2)
Elipsasti otvor u krst rasporedu - Tip 1 (EKD)
OZNAKA PERFORACIJE: E (w•l) KD (t1•t2) - TIP 1
Otvorena povr{ina (%):
A0= (w•l)0,7854/ t1•t2) • 100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000 /t1•t2
Elipsasti otvor u krst rasporedu - Tip 2 (ERKD)
OZNAKA PERFORACIJE: ER (w•l) KD (t1•t2) - TIP 2
Otvorena povr{ina (%):
A0= (w•l)0,7854/ t1•t2) • 100 u %
2
Broj otvora po m : n = 1.000.000 /t1•t2
PERFOM
Perforacija
A
40
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
ELIPSASTI OTVORI
Elipsasti otvor u kombinovanom dijagonalnom redu (EHD)
Kataloški
broj
šifra
647.000
647.100
647.200
647.300
Otvor
Hole
wx l
mm
w
4
8
9
9
l
12
32
32
28
Korak Korak Most Most Otvorena
Pitch Pitch Bridge Bridge površina
c2 Open area
c1
t2
t1
%
mm
mm
mm mm
t1
10
50
28
25
t2
10
50
28
25
c1
2
30
7.5
6.5
c2
2
30
7.5
6.5
A0
37.7
8.0
28.9
31.7
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
E - HD
E 4x12 HD 10x10
E 8x32 HD 50x50
E 9x32 HD 28x28
E 9x28 HD 25x25
Elipsasti otvor u neizmeničnom redu (EZ)
Kataloški
broj
šifra
644.300
644.400
644.500
644.600
644.700
644.800
644.900
645.000
645.100
645.200
645.300
645.400
645.500
645.600
645.700
645.800
645.900
646.000
646.100
646.200
646.300
Otvor
Hole
wx l
mm
Korak Korak Most Most Otvorena
Pitch Pitch Bridge Bridge površina
t1
t2
c1
c2 Open area
mm mm
mm
mm
%
w
l
t1
7
8
3
12
8
4
24
14
6
28
54
7
24 17.5
8
32
15
8
28
13
9
32
15
9
32
12.7 19
20
14 23
22
14 24
50
15 30
18 25.5 24
26
19 28
26
20 28
28
21 30
31
24 34
33
26 36
35
28 40
64
30 40
76
36 50
t2
9
24
26
56
26
64
56
64
25
50
54
80
58
64
62
68
76
80
88
80
100
c1
2.5
2
4
23.5
4.75
3.5
2
3
9.65
3
4
17.5
3
3.5
3
3.5
3.5
3.5
3.5
17
20
c2
2
12
2
28
2
32
28
32
6
27
30
50
32.5
36
34
38
42
44
48
40
50
A0
45.8
39.3
62.1
10.2
66.3
41.9
54.4
47.1
47.4
50.6
44.4
17.7
51.8
50.2
54.6
52.0
54.4
55.7
57.1
36.8
37.2
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
E-Z
E 3x7 Z 8x9
E 4x12 Z 8x24
E 6x24 Z 14x26
E 7x28 Z 54x56
E 8x24 Z 17,5x26
E 8x32 Z 15x64
E 9x28 Z 13x56
E 9x32 Z 15x64
E 12,7x19 Z 32x25
E 14x23 Z 20x50
E 14x24 Z 22x54
E 15x30 Z 50x80
E 18x25,5 Z 24x58
E 19x28 Z 26x64
E 20x28 Z 26x62
E 21x30 Z 28x68
E 24x34 Z 31x76
E 26x36 Z 33x80
E 28x40 Z 35x88
E 30x40 Z 64x80
E 36x50 Z 76x100
Elipsasti otvor u kombinovanom redu (EH)
Kataloški
broj
šifra
646.400
646.500
646.600
646.700
646.800
646.900
Otvor
Hole
wx l
mm
w
4
8
9
9
30
36
l
12
32
32
28
40
50
Korak Korak Most Most Otvorena
Pitch Pitch Bridge Bridge površina
t1
t2
c1
c2 Open area
mm mm
mm
mm
%
t1
10
50
28
25
40
46
t2
10
50
28
25
90
106
c1
2
30
7.5
6.5
5
3
c2
2
30
7.5
6.5
55
63
A0
37.7
8.0
28.9
31.7
26.2
29.0
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
E-H
E 4x12 H 10x10
E 8x32 H 50x50
E 9x32 H 28x28
E 9x28 H 25x25
E 30x40 H 40x90
E 36x50 H 46x106
PERFOM
Perforacija
A
41
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
ROMBOIDNI OTVORI
Romboidni otvor u neizmeničnom redu (CS-Z)
OZNAKA PERFORACIJE: CS (w•l) Z (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
A0= (w•l/t1•t2)•100 u %
2
Broj otvora po m : n = 2.000.000 /t1•t2
a2 = x • u1 + w
x = broj rastojanja u1 paralelnih sa a2
b2 = y • u2 + l
y = broj rastojanja u2 paralelnih sa b2
u1 = 0,5t1; u2 = 0,5 t2
Smer perforacije: a1 ili b1
k=
w2+l2
2
t1 = l+
2
2
c• w +l
w
t2 = w+
2
2
c• w +l
l
Romboidni otvor u paralelnom redu (CS-U)
OZNAKA PERFORACIJE: CS (w•l) U (t1•t2)
Otvorena povr{ina (%):
A0= (w•l/t1•t2)•100 u %
2
Broj otvora po m : n = 2.000.000 /t1•t2
a2 = x • t1 + w
x = broj rastojanja t1 paralelnih sa a2
b2 = y • t2 + l
y = broj rastojanja t2 paralelnih sa b2
Smer perforacije: a1 ili b1
k=
w2+l2
2
2
2
c• w +l
t1 = l+
w
2
2
c• w +l
t2 = w+
l
Romboidni otvor u kombinovanom rasporedu - tip A (CS-KA)
OZNAKA PERFORACIJE:
CS (w•l) KA (t1•t2)
PERFOM
Perforacija
A
42
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
ROMBOIDNI OTVORI
Romboidni otvor u neizmeničnom redu (CS-Z)
Kataloški
broj
šifra
649.500
649.600
649.700
649.800
649.900
650.000
Otvor
Hole
wx l
mm
w
7
10
15
18
14
30
l
14
20
30
36
28
60
Korak Korak M o s t Otvorena
Pitch Pitch Bridge površina
t1
t2
c
Open area
mm
mm
mm
%
t1
10.4
15.6
23.4
25.8
21.8
47.9
t2
20.7
31.2
46.8
51.7
43.7
95.8
c
3.00
5.00
7.50
7.00
7.00
16.00
A0
45.7
41.1
41.1
48.6
41.1
39.2
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
CS (wxl) Z (t1xt2)
CS 7x14 Z 10,4x20,7
CS 10X20 Z 15,5X31,2
CS 15X30 Z 23,4X46,8
CS 18X36 Z 25,8X51,7
CS 14X28 Z 21,8X43,7
CS 30X60 Z 47,9X95,8
izrada otvora i rasporeda po zahtevu
*
Romboidni otvor u paralelnom redu (CS-U)
Kataloški
broj
šifra
650.100
650.200
650.300
650.400
650.500
650.600
Otvor
Hole
wx l
mm
w
7
10
15
18
14
30
l
14
20
30
36
28
60
Korak Korak M o s t Otvorena
Pitch Pitch Bridge površina
t1
t2
c
Open area
mm
mm
mm
%
t1
t2
c
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
A0
*
*
*
*
*
*
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
CS (wxl) U (t1xt2)
CS 7x14 U
CS 10X20 U
CS 15X30 U
CS 18X36 U
CS 14X28 U
CS 30X60 U
Romboidni otvor u kombinovanom rasporedu - tip A (CS-KA)
Kataloški
broj
šifra
650.700
650.800
650.900
651.000
651.100
651.200
Otvor
Hole
wx l
mm
w
7
10
15
18
14
30
l
14
20
30
36
28
60
Korak Korak M o s t Otvorena
Pitch Pitch Bridge površina
t1
t2
c
Open area
mm
mm
mm
%
t1
t2
c
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
A0
*
*
*
*
*
*
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
CS (wxl) KA (t1xt2)
CS 7x14 KA
CS 10X20 KA
CS 15X30 KA
CS 18X36 KA
CS 14X28 KA
CS 30X60 KA
PERFOM
Perforacija
A
43
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
TROUGLASTI I KLJUČ OTVORI
Trouglasti otvor u neizmeničnom redu (TZ)
Trouglasti otvor (TK)
OZNAKA PERFORACIJE: T (w•l) Z (t1•t2)
OZNAKA PERFORACIJE: T (w•l) K (t1•t2)
Trouglasti otvor u paralelnom redu (TU)
OZNAKA PERFORACIJE: T (w•l) U (t1•t2)
Ključ otvor u neizmeničnom redu (KZ)
Ključ otvor u paralelnom redu (KU)
OZNAKA PERFORACIJE: K (w•l) Z (t1•t2)
OZNAKA PERFORACIJE: K (w•l) U (t1•t2)
PERFOM
Perforacija
A
44
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
TROUGLASTI I KLJUČ OTVORI
Ključ otvori
Kataloški
broj
orebrenja
Otvor
Hole
w1
mm
Otvor
Hole
w2
mm
Otvor
Hole
l
mm
Korak
Pitch
mm
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
šifra
676.300
676.400
w1
9.5
9.5
w2
4.5
4.5
l
17
17
T-M-U
po zahtevu
U-25X37,5
RI
K9,5X17
K9,5x17 R5 U25x37,5
Trouglasti otvor (TK)
Kataloški
broj
šifra
651.300
651.400
651.500
651.600
651.700
651.800
651.900
Otvor
Hole
w
mm
Korak
Pitch
t1
mm
Korak
Pitch
t2
mm
Otvorena
površina
Open
area
%
w
t1
t2
A0
3
3.5
4.4
5
6.9
8.25
9
2.25
3.14
3.68
3.5
6.24
7.8
7
3.6
4.24
5
5.4
20
10.8
9.8
39.5
39.0
41.5
39.5
41.4
47.0
36.5
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
T-K
T 3 K 4,5 x 6
T 3,5 K 3,14 x 4,24
T 4,4 K 3,68 x 5
T 5 K 7 x 9,45
T 6,9 K 6,24 x 20
T 8,25 K 7,8 x 10,8
T 9 K 14 x 18,9
PERFOM
Perforacija
A
45
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
DŽEPASTI I VENTILACIONI OTVOR
Džepasti otvor - Tip DLR
Džepasti otvor - Tip DLC
Džepasti otvor u paralelnom redu (DLRU)
Oznaka perforacije: DLR (w•l) U (t1•t2)
Oblik otvora DLR ili DLC - po izboru
Smer perforacije po izboru a1 ili b1
Džepasti otvor u naizmeničnom redu (DLRZ)
Oznaka perforacije: DLR (w•l) Z (t1•t2)
Oblik otvora DLR ili DLC - po izboru
Smer perforacije po izboru a1 ili b1
Ventilacioni otvor (V)
Oznaka perforacije: V (w•l)
Raspored po izboru
Smer perforacije po izboru a1 ili b1
PERFOM
Perforacija
A
46
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
DŽEPASTI I VENTILACIONI OTVOR
Džepasti otvor u paralelnom redu (DLRU)
Otvor
Hole
wx l
mm
w
l
6
12
5
13
6
12
6
130
8
12
8
12
8
14
8
20
8
27
8
42
8
40
8
40
8
52.4
8
55
9
65
11
15
11
18
11
110
18
130
18
190
18
210
Kataloški broj
perforacije
šifra
659.800
659.900
660.000
660.100
660.200
660.300
660.400
660.500
660.600
660.700
660.800
660.900
661.000
661.100
661.200
661.300
661.400
661.500
661.600
661.700
661.800
Korak Korak
Pitch
Pitch
t1
t2
mm
mm
t1
t2
10.6
16
8
17.2
8
20
12
140
8.7
18
14
20
10
23
8.7
26
11
31
10
52
8.7
46
15
48
14
60.4
15
70
12
77
po zahtevu
15
28
20
124
25
140
24
205
36
240
Visina
slobodnog
otvora
h1 (mm)
h1
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
DLR (wxl) U (t1xt2)
DLR 6x12 U 10,6x16
DLR 5x13 U 8x17,2
DLR 6x12 U 8x20
DLR 6x130 U 12x140
DLR 8x12 U 8,7x18
DLR 8x12 U 14x20
DLR 8x14 U 10x23
DLR 8x20 U 8,7x26
DLR 8x27 U 11x31
DLR 8x42 U 10x52
DLR 8x40 U 8,7x40
DLR 8x40 U 15x48
DLR 8x52,4 U 14x60,4
DLR 8x55 U 15x70
DLR 9x65 U 12x77
DLR 11x15
DLR 11x18 U 15x28
DLR 11x110 U 20x124
DLR 18x130 U 25x140
DLR 18x190 U 24x205
DLR 18x210 U 36x240
Džepasti otvor u naizmeničnom redu (DLRZ)
Kataloški broj
perforacije
šifra
659.300
659.400
659.500
659.600
659.700
Otvor
Hole
wx l
mm
w
l
8
10
8
20
8.25
24
9
50
12
26
Korak
Pitch
t1
mm
t1
6
14
16.5
25
16
Korak
Pitch
t2
mm
t2
30
40
32
63
35
Visina
slobodnog
otvora
h1 (mm)
h1
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
Ventilacioni otvor (V)
Kataloški broj
perforacije
šifre
662.400
662.500
662.600
662.700
662.800
662.900
663.000
663.100
663.200
663.300
663.400
663.500
663.600
663.700
663.800
663.900
664.000
664.100
664.200
664.300
664.400
664.500
664.600
664.700
664.800
Otvor
Hole
wx l
mm
w
l
30
140
28
350
28
200
28
140
15
260
15
210
15
170
15
150
15
135
15
128
15
110
15
100
15
85
15
75
10
260
10
240
10
210
10
150
10
90
10
55
10
25
75
7
3
15
2
26
2
20
Korak
Pitch
t1 - t2
mm
t1-t2
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
Visina
slobodnog
otvora
(mm)
h1
10
22
18
20
10
12
12
12
10
10
8
7
8
8
10
10
10
10
8
8
6
6
1.5
2
2
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
V
V 30x140
V 28x350
V 28x200
V 28x140
V 15x260
V 15x210
V 15x170
V 15x150
V 15x135
V 15x128
V 15x110
V 15x100
V 15x85
V 15x75
V 10x260
V 10x240
V 10x210
V 10x150
V 10x90
V 10x55
V 10x25
V 7x75
V 3x15
V 2x26
V 2x20
DLR (wxl) Z (t1xt2)
DLR 8x10 Z 6x30
DLR 8x20 Z 14x40
DLR 8,25x24 Z 16,5x32
DLR 9x50 Z 25x63
DLR 12x26 Z 16x35
Džepasti otvor (DLC)
Kataloški broj
perforacije
Otvor
Hole
wx l
mm
Korak
Pitch
t1
mm
Korak
Pitch
t2
mm
Visina
slobodnog
otvora
h1 (mm)
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
Column1
661.900
662.000
662.100
662.200
662.300
w
l
7.5 104.5
8
13.5
11
20
12
230
12.5
14
t1
12.5
10.5
30
20
20
t2
112
18.75
50
280
40
h1
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
0,5-2
DLC (wxl)
DLC 7,5x104,5 U 12,5x112
DLC 8x13,5 U 10,5x18,75
DLC 11x20 U 30x50
DLC 12x230 U 20x280
DLC 12,5x14 U 20x40
PERFOM
Perforacija
A
47
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
RENDE OTVORI
Rende otvori Tip B
Rende otvori Tip A
Rende otvor u neizmeničnom redu (RR-Z)
Oznaka perforacije: RR (w) Z (t1•t2) tip 1
Teoretska otvorena površina(%):
A0= 78,5•w2 / 0,5(t1•t2) • 100 u %
2
Broj otvora po m : n= 1.000.000 / 0,5(t1•t2)
Rende otvor u paralelnom redu (RRU)
Oznaka perforacije: RR (w) Z (t1•t2) tip 2
NAPOMENA: Ovaj tip perforacije je posebno
pogodan za mlevenje voća (jabuka, kruška...)
Oznaka perforacije:
RR (w) U (t1•t2)
NAPOMENA: Navedene formule važe za sve date rasporede rende otvora.
PERFOM
Perforacija
A
48
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
NOS OTVORI
Pravougaoni nos otvor u neizmeničnom redu (NLCZ)
Legenda:
w - širina otvora
l - dužina otvora
l1 - dužina mostovnog otvora - na vrhu
h - visina otvora - izvučeni deo otvora
t1 i t2 - korak perforacije
c1 i c2 - mostić perforacije
Oznaka perforacije: NLC (w•l) Z (t1•t2)
Napomena: Ova perforacija se koristi za izradu Petersonovog sita - novi model
Okrugli nos otvor u neizmeničnom redu (NRZ)
Legenda:
w - širina otvora
l - dužina otvora
l1 - dužina mostovnog otvora - na vrhu
h - visina otvora - izvučeni deo otvora
t1 i t2 - korak perforacije
c1 i c2 - mostić perforacije
Oznaka perforacije: NR (w•l) Z (t1•t2)
Napomena: Ova perforacija se koristi za izradu Petersonovog sita - stari model
PERFOM
Perforacija
A
49
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
RENDE OTVORI
Otvor Korak
Kataloški broj Hole Pitch
w
t1
perforacije
mm
mm
šifra
w
t1
673.000
1
3
673.100
2
4.5
673.200
2.5
4.5
673.300
3
5.5
673.400
3
7
673.500
4
7
673.600
5
8
673.700
6
8
673.800
7
10
673.900
8
10
674.000
9
15
674.100
10
17.5
Korak
Pitch
t2
mm
t2
20
20
20
25
20
20
30
30
40
40
40
40
Otvorena
površina
Open area
%
Ao
2.6%
7.0%
10.9%
10.3%
10.1%
17.9%
16.4%
23.6%
19.2%
25.1%
21.2%
22.4%
OZNAKA
PERFORACIJE
CODE
RR(w) Z (t1xt2)
RR 1 Z 3x20
RR 2 Z 4,5x20
RR 2,5 Z 4,5x20
RR 3 Z 5,5x25
RR 3 Z 7x20
RR 4 Z 7x20
RR 5 Z 8x30
RR 6 Z 8x30
RR 7 Z 10x40
RR 8 Z 10x40
RR 9 Z 15x40
RR 10 Z 17,5x40
Materijal
Sve vrste lima-Prohrom,pocinkovani,hv
lim...
Dimenzije
Prema zahtevu kupca
Otvori i
rasored
Dodatne
operacije
Neizmenični red (RR-Z),Paralelni red (RRU),izrada po zahtevu
Kompletna izrada sita za mlevenje prema
zahtevu kupca
NOS OTVORI
Dimenzija otvora
Raspored otvora
Kataloški broj
perforacije
672.300
Širina
(w)
Dužina
(l)
Korak
( t1 )
Korak
( t2 )
30
36.5
28
48
NLC 30x36,5 Z 28x48
672.400
672.500
672.600
672.700
672.800
672.900
4
6
8
12
16
22
8
10
11
22.5
32
44.5
5
6.4
7.8
9.5
13
22
10
13
18.3
26
36
46
NR 4x8 Z5x10
NR 6x10 Z 6,4x13
NR 8x11 Z 7,8x18,3
NR 12x22,5 Z 9,5x26
NR 16x32 Z 13x36
NR 22x44,5 Z 22x46
Oznaka perforacije
Materijal
Sve vrste lima:Prohrom, Hv lim Č0146
Tv lim Č0361... itd
Debljina
Standardno do 1,5mm, preko na
zahtev
Dimenzija
tabli
Maksimalno 1500x3000mm
Dimenzija
komada
Izrada po zahtevu kupca
Dodatne
operacije
Izrada kompletnog sita
(savijanje,varenje,ojačanja...)
PERFOM
Perforacija
A
50
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
KOMBINOVANI OTVORI
Kombinacija kvadrat - pravougaonik
Oznaka perforacije: C (w) LC (wxl) U (t1•t2)
Kombinacija krug - duguljasta
Oznaka perforacije: R (w) LR (wxl) Z (t1•t2)
SPECIJALNI OTVORI
Otvor: Senilo
Otvor: Konfekcijsko saće
Oznaka perforacije: S-S (w1•w2)
Rapored otvora po izboru kupca.
Otvor: Distancer DR 45 - 16 (konusni izvučeni)
Oznaka perforacije: S-KS (w1-w2-l)
Rapored otvora po izboru kupca.
Okrugli cepani otvor
Detalj perforacije - presek
Oznaka perforacije: S-RC (w1)
Rapored otvora po izboru kupca.
A
Oznaka perforacije: S-DR (w1-w2)
PERFOM
Perforacija 51
Rapored otvora po izboru kupca.
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
MOSTOVNI OTVORI - MOSTOVNI PROREZ
Mostovni otvori u neizmeničnom redu (MO-Z)
Oznaka perforacije: MO (w•l) Z (t1•t2)
Mostovna perforacija je specijalna perforacija.
Otvor u limu nije potpuno istisnut već je lim
prosečen i izvučen tako da na mestu otvora
nastaju mali mostići. Veličina i raspored
mostovnog otvora se može prilagođavati
potrebama kupca.
Visina (h) bočnih izvučenih delova otvora
(mosta) određuje propusnu moć perforacije
a proizvodi se u skladu sa zahtevom kupca
(max h = 3mm).
Ova perforacija predstavlja kombinaciju
veoma fine propusne moći na debelim
limovima sa veoma velikom otpornošću i
jačinom. Obično se koristi za izradu bunarskih
filter cevi, drenažnih filtera za odvod vode i
drugih tečnosti, u hemijskoj i procesnoj
industriji, ali se može koristiti i kao estetski
elemenat zbog svog specifičnog izgleda.
Legenda:
w - širina mostovnog otvora
l - dužina mostovnog otvora-osnova
l1 - dužina mostovnog otvora-na vrhu
h - visina otvora (bočni izvučeni deo otvora-most)
t1 i t2 - korak perforacije mija mamij
c1 i c2 - korak perforacije
Teoretska otvorena površina (%): A0 = (h•l1)/(t1•t2)•100 u %
Broj mostovnih otvora po m2: n = 1.000.000 /(t1•t2)
Osnovne prednosti mostovne perforacije u odnosu na druge tipove su:
- Slobodni bočni otvori (h) predstavljaju ulazni deo perforacije i ne mogu biti
zatrpani šljunkom ili drugim materijalom.
- Omogućava veoma finu propusnu moć na debelim limovima sa veoma
velikom otpornošću i jačinom.
Materijal
Debljina
Dimenzija
Perforacija
Prohrom ,Hv lim Č0146 , Tv lim Č0361...sve vrste lima
Standardno do 5mm ,preko na zahtev
Maksimalno 1500x3000mm
Iz tabele u prilogu ili po zahtevu kupca
Dimenzija otvora
Raspored otvora
Kataloški broj
perforacije
Otvor perforacije-alati
Širina
(w)
Dužina
(l)
Dužina
( l1 )
Visina
(h)
Korak
( t1 )
Korak
( t2 )
Propusna
moć (A0)
šifra
674.200
674.300
674.400
674.500
oznaka
MO5x35
MO6x22
MO7,5x30
MO12,5x32
mm
5
6
7.5
12.5
mm2
35
22
30
32
mm3
17.5
11
15
16
mm4
1--3
1--3
1--3
1--3
mm5
mm6
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
po zahtevu
%
zavisi od h
zavisi od h
zavisi od h
zavisi od h
Prikaz određenih otvora i rasporeda mostovne perforacije
Dimenzija otvora
Raspored otvora
Kataloški broj
perforacije
Otvor perforacije
Širina
(w)
Dužina
(l)
Dužina
( l1 )
Visina
(h)
Korak
( t1 )
Korak
( t2 )
Propusna
moć (A0)
šifra
674.600
674.700
674.800
674.900
oznaka
MO5x35 Z10x42
MO6x22 Z14x42
MO7,5x30 Z15x45
MO12,5x32 Z25x45
mm
5
6
7.5
12.5
mm2
35
22
30
32
mm3
17.5
11
15
16
mm4
1--3
1--3
1--3
1--3
mm5
10
14
15
25
mm6
42
42
45
45
%
zavisi od h
zavisi od h
zavisi od h
zavisi od h
Prikaz propusne moći za mostovnu perforaciju
MO 7,5x30 Z15x45 u zavisnosti (h)
vrednost (h) mm 1.5
A0 %
3
2
2.5
3
4.04
5.06
6.07
Za sve navedene otvore postoji mogućnost izrade u rasporedu prema vašem zahtevu.
Postoji mogućnost izrade mostovne perforacije (otvor i raspored) prema vašem zahtevu.
PERFOM
Perforacija
A
52
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
FILTER CEVI
Filter cev sa mostovnim otvorima
Filter cev sa duguljastim ili okruglim otvorima
TIP A (sa mufom)
TIP B (bez mufa)
Prikaz dimenzija najstandarnih filter cevi:
Spoljni prečnik D1 (mm)
Debljina zida cevi (mm)
Spoljni prečnik cevi D2 (mm)
Dužina cevi L (mm)
216
3,0
200
266
3,0
250
316
368
418
468
520
620
820
3,0
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
4,0
300
350
400
450
500
600
800
Standardno L = 2.000mm preko na zahtev
1020
4,0
1000
Napomena: Postoji mogućnost izrade filter cevi po vašem zahtevu.
PERFOM
Perforacija
A
53
PERFOM-PO@EGA•PROIZVODNJA I PRERADA PERFORIRANIH LIMOVA•WWW.PERFOM.RS•OFFICE@PERFOM.RS•PERFOM-PO@EGA
Download

Perforacija - tehničke informacije i vrste otvora