DIJETETSKI PROIZVODI
MOGUĆE I KOD NAS:
Spoj nauke
i proizvođača
Jednu od brojnih aktivnosti Centra izuzetne vrednosti u oblasti
istraživanja ishrane i metabolizma (CENM), Instituta za medicinska
istraživanja, Univerziteta u Beogradu predstavljaju i translatorna
istraživanja, koja se zasnivaju na saradnji ove naučne institucije sa
drugim javnim institucijama i pre svega sa privredom, a imaju za cilj
primenu, popularizaciju i širenje najnovijih naučnih saznanja u
oblasti hrane, ishrane i metabolizma.
sklopu ovih aktivnosti CENM
je početkom 2010. godine
uspostavio saradnju sa firmom
»Nutrika« iz Iriga (www.nutrika.rs),
proizvođačem dijetetskih proizvoda na
bazi matičnog soka aronije, koja se od
drugih proizvođača na tržištu izdvaja po tome što je aronija koja se koristi kao sirovina, organska voćka gajena u najčistijim oblastima zapadne Srbije, a ne iz uvezenih koncentrata, a
tehnologija dobijanja samog soka optimizovana u saradnji sa Institutom za
proučavanje lekovitog bilja »Josif Pančić« na način da se iz samih bobica,
kore i semena specijalnim postupkom
ceđenja dobija višestruko obogaćen sok
sa najvišim sadržajem biološki aktivnih komponenata polifenola i samim
tim najizraženijim efektima na zdravlje ljudi.
Saradnja je počela sprovođenjem
interventnih dijetarnih studija sa dijetetskim suplementom Aronia antioxi, na bazi matičnog soka od aronije, koje su imale za cilj da potvrde re-
U
zultate brojnih kliničkih studija, publikovanih u međunarodnim naučnim
časopisima, o povoljnim efektima
soka aronije u prevenciji hroničnih bolesti, delovanjem na brojne faktore rizika (povećan nivo glukoze, lipida,
vrednost krvnog pritiska, prekomernu težinu).
Pozitivni rezultati dobijeni u ovim
preliminarnim istraživanjima bili su
početna tačka za dalju saradnju sa
firmom »Nutrika«, kroz dizajniranje
novih dijetetskih suplementa Aronia
Slim i Aronia total slim & healthy, na
bazi soka aronije obogaćenog dijetnim
vlaknima, koji objedinjuje povoljne
efekte na zdravlje ljudi oba biološki aktivna sastojka. Delovanje ovih proizvoda u prevenciji kardiovaskularnih
bolesti zasniva se na normalizaciji
prisutnih faktora rizika, pre svega povećane telesne mase i pratećih antropometrijskih parametara, nivoa lipida
i šećera u krvi.
Saradnja na dizajniranju novog
proizvoda odvijala se kroz dve osno2012/OKTOBAR
64
vne faze. U prvoj fazi formulisan je sam
proizvod, obogaćivanjem soka aronije Luralean® vlaknima. Luralean®
vlakna, japanske firme Shimitzu, dobijena su iz biljke Amorphilus konjac
i pripadaju klasi glukomanana, ali
predstavljaju tehnološki usavršen glukomanan, očišćen od svih enzima,
koji u drugim proizvodima ovog tipa
mogu da prouzrokuju izuzetnu nestabilnost proizvoda, odnosno njihov
sadržaj veoma često ne odgovara deklarisanom. To je ujedno i jedino vlakno ovog tipa koje se može kombinovati sa tečnim proizvodima, jer punu efikasnost, tj. povećanje zapremine apsorpcijom vode postiže tek u digestivnom traktu i pod pH vrednošću koja je
manja od 2 (povećavajući zapreminu
više od 200 puta) pri čemu dolazi do
formiranja gela u želucu i crevima i povećanja zapremine sadržaja u njima.
Ukoliko se ovo vlakno unese pre obroka, ta povećana zapremina sadržaja
duž celog gastrointestinalnog trakta
dovodi do stvaranja osećaja sitosti,
usled čega je i potreba za uzimanjem
hrane manja. Takođe, nakon obroka
kome prethodi uzimanje Luralean
vlakana povećava se sadržaj vode u digestivnom traktu, a fini slojevi gela nastalog hidratacijom vlakana otežavaju prodor enzima za varenje i usporavaju digestiju šećera i masti, produžavajući efekat sitosti uz usporenje resorpcije i smanjuje lučenja insulina i
drugih enzima. Pored toga, hidratisana vlakna Lurelean-a imaju sposobnost
da apsorbuju masti prisutne u obroku,
sprečavajući na taj način njihovu digestiju, te se one izbacuju, zajedno sa
ovim nesvarljivim vlaknima, čime se
i kalorijska vrednost unetog obroka
smanjuje i do 50% i istovremeno se
olakšava pražnjenje creva. Dijetna
vlakna ovog tipa nosioci su delovanja
Aronia slim i Aronia total slim &
healthy dijetetskih suplemenata u
pogledu regulacije telesne mase i ni-
voa lipida, efekta koji je potvrdilo i Evropsko regulatorno telo za bezbednost
hrane (EFSA), sa potencijalom da
bioaktivni sastojci aronije aditivno ili
sinergistički deluju na iste parametre,
istovremeno delujući povoljno na parametre oksidativnog stresa i antioksidativne zaštite.
S obzirom da je reč o potpuno originalnom proizvodu na našem, ali i
svetskom tržištu, druga faza saradnje
obuhvatala je potvrdu predloženih
efekata dijetetskog suplementa Aronia total slim & healthy kroz kliničku
dijetarnu interventnu studiju sprovedenu u CENM-u, i vođenu timom sastavljenim od lekara specijalista ishrane, farmaceuta i biohemičara. U studiju je uključeno 30 žena u postmenopauzalnom dobu sa prisutnom gojaznošću i drugim faktorima rizika, samim tim i visokim rizikom za nastanak
kardiovaskularnih i drugih hroničnih bolesti. Studija je trajala četiri nedelje i u tom periodu ispitanice su svakodnevno konzumirale 100 ml dijetetskog suplementa Aronia total slim &
healthy, firme »Nutrika«. Proizvod je
konzumiran pre ili u toku najvećeg
obroka sa većom količinom tečnosti,
a nutritivni unos je bio ujednačen i
kontrolisali su ga lekari Savetovališta
za ishranu CENM-a, ali nije podrazumevao redukovanu ishranu. Studiju je
završilo 25 žena i preliminarni rezultati pokazali su značajne efekte u pogledu redukcije ukupne telesne mase,
u proseku za 4 kg, kao i redukciju pojedinih biohemijskih i antropometrijskih parametara. Došlo je do značajne
redukcije obima struka i bokova, što je
od posebnog značaja, imajući u vidu da
je abdominalna gojaznost jedan od najznačajnijih faktora rizika za razvoj
kardiovaskularnih bolesti. Rezultati
ukazuju i na trend smanjenja procenta masti u organizmu određen
metodom bioimpedance, tj. smanjenja
masnog tkiva, a povećanja sadržaja
vode. Analize delovanja na parametre
oksidativnog stresa i antioksidativne
zaštite u fazi su evaluacije. Posebno su
značajni subjektivni parametri, koji su
takođe praćeni s obzirom na specifičnost populacije. Sve ispitanice izjavile su da su izuzetno zadovoljne efektom preparata, kako na sveobuhvatno
zdravlje, tako i na rasploženje. Nijedna
nije prijavila neželjena dejstva preparata i sve su pokazale interesovanje za
dalju konzumaciju ovog proizvoda
firme »Nutrika«. Posebno su istakle delovanje Aronia total slim & healthy
suplementa na subjektivan osećaj
smanjenja apetita, što je povećalo njihovu motivisanost da postignu telesnu
masu optimalnu za svoje godine.
Na osnovu svega, može se zaključiti da je dijetetski suplement Aronia
total slim & healthy zadovoljio početna očekivanja, kao i da ima veliki
potencijal u promociji zdravlja i prevenciji hroničnih bolesti, pre svega bolesti kardiovaskularnog sistema, delujući na različite faktore rizika.
Koncept zdravog mršavljenja uz korekciju faktora rizika koju gojaznost
nosi kod nas je moguće postići preparatima Nutrika, koji su registrovani u
Ministarstvu zdravlja Republike Srbije kao dijetetski suplementi čiji efekat
je klinički ispitan i dokazan.
Kompanija Nutrika je i jedan od prvih učesnika projekata Evropske komisije iz zemlje i regiona čiji proizvodi će
se ispitivati primenom najstrožih metoda u kliničkim ispitivanjima kao
što je duplo slepa randominizirana
kontrolisana studija. Početkom oktobra 2012. godine Nutrika, zajedno
sa istraživačima Centra, započinje izvođenje studije u okviru FP7, projekat
»BACCHUS« sa trajanjem od 4 godine.
Dalja istraživanja saradnika CENMa, u saradnji sa firmom Nutrika, biće
usmerena na ispitivanje efekata na
drugim populacionim i starosnim grupama, kao i na istraživanju molekuarnih mehanizama delovanja ovog suplementa, sa ciljem da se promovišu povoljni efekti biološki aktivnih sastojaka hrane zasnovanih na naučnim dokazima.
Glavni istraživači Centra
izuzetnih vrednosti istraživanja
ishrane i metabolizma odgovorni
za ispitivanje delovanja aronija
preparata jesu magistri
farmaceutskih nauka, Aleksandra
Konić-Ristić i Nevena Kardum,
koja u okviru ovih istraživanja radi
svoju doktorsku tezu.
Aleksandra Konić-Ristić
2012/OKTOBAR
65
Nevena Kardum
Download

nutrika:Layout 1.qxd