MOTTO
MOTTO
Nejlepším
vytvo it ji.
zp sobem,
jak p edpov
t budoucnost,
je
~ Allan C. Kay
Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej!
~ Sir Winston Churchill
Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého
tesáte, jste Vy.
~ Joe Vitale
Neexistují odpov di. Jenom volby.
~ Stanis aw Lem
Stránka 2 z 83
OBSAH
Motto .............................................................................................................................................................. 2
Obsah ............................................................................................................................................................ 3
Robert Slovák................................................................................................................................................ 5
Ond ej Cingl.................................................................................................................................................. 7
Certifikát pravosti ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Upozorn ní pro nezbedné kluky a holky... ........................................ Error! Bookmark not defined.
Uvítací zpráva pro Vás... ......................................................................................................................... 9
Co o knize ekli druzí .................................................................................................................................. 10
edmluva ................................................................................................................................................... 23
#1 Odpušt ní .............................................................................................................................................. 28
#2 Vize ......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
#3 Sen .......................................................................................................................................................... 34
#4 Cíl ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
#5 Rozhodnutí ............................................................................................................................................ 41
#6 Závazek .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#7 Víra .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
#8 Akce ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
#9 P íprava .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#10 Váše ................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
#11 Odvaha ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.
#12 Sebed
ra ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
#13 Integrita................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
#14 Disciplína.............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#15 Zam ení.............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#16 Vytrvalost ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#17 Trp livost .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#18 Pokora .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#19 O ekávání .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
#20 Odpov dnost ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.
#21 Proaktivita............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
#22 Rozvoj ................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Stránka 3 z 83
#23 Postoj .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
#24 Pružnost ................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
#25 Pravda.................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#26 Nad je ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#27 Láska .................................................................................................................................................... 49
#28 Radost .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#29 Vd
nost ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#30 Žádání .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#31 Dávání.................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#32 P ijímání ................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
#33 Služba ................................................................................................................................................... 57
#34 Posilování ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
#35 Vliv ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
#36 Kooperace .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
#37 Svoboda .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Hltejte život!................................................................................................................................................. 66
Bonusová sekce ......................................................................................................................................... 70
Bonus #1 Jak zvýšit kreativitu ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Bonus #2 Ideální život ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
Bonus #3 Jak navýšit sv j p íjem ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Bonus #4 Plán akce 7 krok ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Bonus #5 Jak vy ešit problém .................................................................. Error! Bookmark not defined.
SUPERBONUS Affiliate program ............................................................................................................... 71
Použité zdroje ............................................................................................................................................. 76
ZÁV REM… .................................................................................................................................................. 81
Stránka 4 z 83
ROBERT SLOVÁK
ROBERT
SLOVÁK
Tuto knihu v nuji Erice za její lásku, bezb ehou trp livost, rady
a podporu.
Matýskovi, za jeho nekone nou radost ze života a chu
objevovat – a jej to nikdy neopouští.
Svým rodi m za to, že jsou. D kuji, že se vždy snažili d lat to
nejlepší, co v danou chvíli mohli s k iš álov
istými úmysly.
Všem svým mentor m, kte í m
spoustu v cí nau ili,
astokrát zm nili m j úhel pohledu i životní sm r a mnohdy
ješt stále u í. Jmenovit pak Augustínu ., Radovanu B.,
Janu P. N. a Petrovi Š.
A všem ostatním dobrým lidem, kte í mi zk ížili cestu...
Všem vám B h žehnej.
Stránka 5 z 83
R
obert je konzultant, kou , mentor, podnikatel,
network marketer a majitel n kolika webových
projekt .
Zkoumá život bez hranic, má hodn zábavy a pomáhá
ostatním lidem získat svobodu, vyd lávat více a
dosáhnout života, jaký cht jí žít, prost ednictvím
kou ování, mentoringu a online network marketingu.
Je autorem mnoha
lánk o osobním rozvoji a
napln ní osobního potenciálu, které najdete po celém
internetu, a n kolika emailových kurz .
Robert také napsal n kolik ebook , které spadají do
oblasti osobního rozvoje – rozvoje lidského potenciálu:
Všechno se po ítá
Žijte život, jaký chcete!
Napumpujte své sebev domí
10 Moudrých Princip pro Mistrovskou Mysl
Magické afirmace
Robert miluje svou rodinu, dobré jídlo, osobní rozvoj, podnikání, internetové technologie,
guerrilla marketing a networkmarketing.
Rád se toulá po p írod – zvlášt po horách, kde nachází inspiraci a klid k p emýšlení, rád
tvo í, podniká, píše, te knihy, cestuje, potkává se se zajímavými lidmi a poslouchá hudbu
mnoha žánr , která jej inspiruje...
Stránka 6 z 83
OND
EJ CINGL
OND EJ
CINGL
Tuto knihu v nuji lidem, kte í vstoupili do mého života.
Zanechali jste sv j otisk v mé mysli a mém srdci.
kte í z Vás prošli jen krátce, jiní jste se zdrželi dlouhý as.
Své city k Vám nem ím délkou spole
stráveného asu.
Všichni však máte sv j podíl na tom, kým jsem dnes. Na
mnohé z Vás jsem myslel, když jsem Magická slova Mistr
života psal.
Svou knihu Vám v nuji v nad ji, že v ní najdete práv ta
slova, která si pot ebujete p
íst, stejn jako jsem je našel já
ve všech knihách svého života.
ím, že víte, kdo jste. D kuji Vám.
Stránka 7 z 83
O
nd ej je podnikatel, projektový manažer,
konzultant a trenér, autor, sportovec a aspirující
Mistr života.
Vede projekty, které zvyšují výkonnost organizací, a
pomáhá lidem, s nimiž se setkává, nastartovat a ídit jejich
vlastní business zám ry a projekty.
Formou trénink , seminá
i kou ování pomáhá svým
zákazník m dosáhnout nových dovedností a rozvíjet
pot ebné postoje. Má za sebou n kolik set projektových a
tréninkových dní, v rámci tréninku vedl již ádov stovky
lidí.
Jako autor vytvo il i se jako spoluautor podílel na vzniku
kolika knih a ebook :
Projektový management podle IPMA (2. vydání)
Projektové ízení a projektové vyu ování
Uklizený outlook: 5 v cí, které musíte znát a d lat,
abyste nepromarnili den
Plán osobního rozvoje
a rovn ž je autorem série lánk ; v tšinu z nich publikoval portál Život bez hranic.
V jiné ásti svého života se Ond ej v nuje sportu, zejména horolezectví a extrémním týmovým
závod m. Se svou partnerkou tráví as pobytem v p írod , s oblibou na horském treku,
va ením a návšt vami divadla.
Stránka 8 z 83
Uvítací zpráva pro Vás...
H
ezký den,
jsme skute
rádi, že se takto potkáváme, a je naší nejup ímn jší touhou, aby
ebook Magická slova Mistr života p ekonal veškerá Vaše o ekávání!
Víme s jistotou, že se Vám v pr
hu tení Magických slov významn zm ní pohled a p ístup
k vlastnímu životu, zm níte sv j životní postoj k r zným situacím a lidem, a postoupíte zna ný
kus na cest ke svému vlastnímu mistrovství a životu bez hranic – a už si pod tím
edstavujete cokoliv.
Možná budete mít v pr
hu tení n jaké otázky...
Nebo nám budete chtít zaslat zp tnou vazbu, referenci i nápady na zlepšení...
Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat bu na adrese [email protected], nebo
jednoduše b žte facebook fan page: www.facebook.com/MagickaSlovaMistruZivota.
Nyní popadn te poznámkový blog, i si otev ete poznámky na své po íta i a za
vypisovat informace, které v knize naleznete a které se hodí k Vaší osobní situaci...
Knihu jen ne
te íst a
te!
Pracujte s ní, vypisujte si poznámky a aplikujte dané informace do svého vlastního života na
dennodenní úrovni....
Jen tak Vám kniha m že pomoci osvítit Vaší vlastní stezku k životu bez hranic...
Jen tak se m žete stát skute ným Mistrem!
tení samo o sob , nefunguje! Aplikujte tedy a dosáhnete ehokoliv, eho jen budete chtít...
Jsme se jisti (ano, cítíme velkou sebed
ru), že na každé stránce ebooku najdete
inejmenším jednu myšlenku nebo zlomek informace, které Vám pomohou stát se Mistrem
Vašeho vlastního života.
Napište nám své osobní zkušenosti a p íb hy s aplikací daných informací, rádi je osobn
teme a odpovíme Vám...
ejeme Vám, aby se cokoliv, co dnes považujete za nemožné, stalo možným…
Robert Slovák
a
Ond ej Cingl
Stránka 9 z 83
CO
O
KNIZE
EKLI DRUZÍ
CO O KNIZE
EKLI DRUZÍ
Stránka 10 z 83
Citát a filozofických úvah na téma úsp chu je v dnešní dob New
age p ebytek.
Našt stí se auto i této jedine né publikace rozhodli p isp t k
pokroku a rozvoji celé spole nosti n ím víc než jenom prezentací
suché teorie.
Velmi jednoduchým a tivým zp sobem dokázali skloubit teoretická
pravidla s praktickým návodem, jak jednotlivé kroky vedoucí k
úsp chu v jakékoli sfé e lidského konání a po ínání aplikovat do
každodenního života. Navíc zp sobem, který neodporuje zdravému
selskému rozumu.
Tato kniha Vás neohromí jenom svým rozsahem. Její fenomén spo ívá p edevším v naprosto
jedine ném pojetí hlubokých mouder a pravd velikán historie této planety v podob , která
je srozumitelná každému oby ejnému smrtelníkovi.
Samotná etba knihy Vám život nezm ní. To dokáže pouze chu a snaha projít si jednotlivými
zkušenostmi, jejichž cesti ky už v minulosti p ed námi vyšlapali jiní.
Na jakékoli virtuální stran ji otev ete, tam ve Vás probudí motivaci - touhu se zm nit a jít po
cest vlastního vývoje neustále dál.
Martin Jelínek | Poradce pro výživu, lektor | www.kurzyatac.cz
Roberte, p estože jsem se k Vaší knize cht la zastavit a posadit až o
vikendu, neodolala jsem, a ud ala si n kolik "ochutnávek". O to víc
se te t ším na celek!
Napsat knihu je dar pro sebe samého. Ujasníme si tím, že si vážíme
studovaného tématu a že náš respekt k n mu dozrál natolik, že mu
nujeme všechen náš as a soust ed ní. Sami si látku ujasníme a
navážeme s ní ješt hloub jší vztah. To, co ruka zaznamená,
vstupuje energeticky p ímo do t la a zapisuje se do naší bun né
pam ti.
Kniha je ale ješt více dar pro všechny, kte í ji tou. Co pro nas byly
pohádky, kovbojky a indiánské p íb hy i autobiografie velkých,
úsp šných osob? Životní p íklady, které jsme v dom
i nev dom sledovali, napodobovali a
které asto byly klí em, ktery zm nil náš pohled, postoj, reakci i dokonce náš život.
Takovou knihu jste, Roberte, dal všem Vaším
život .
tená m. Myslím, že bude významná v jejich
Pro n které bude opakováním, up es ováním myšlenek, pro v tšinu bude ale klí ovou knihou
jejich osobního a profesního života. Bude branou do nového sv ta. Pom že jim k poznání
sebe sama, k lepší komunikaci, k novému ešení problém a tím k úsp šn jšímu a
spokojen jšímu životu.
Hana Cathala | Wellness & Spa Consultant | www.spaconsulting.eu
Stránka 11 z 83
Po dlouhé dob jsem se dostal zase k etb klasického nám tu na
téma cíl – motivace – vytrvalost.
Magická slova Mistr života jsou psána krásným istým stylem bez
kudrlinek, sm ují k podstat p edání jasn pochopitelné informace.
Každá ást textu je prostoupena názornými p íklady a p íb hy, kde
si každý najde sám sebe ve svých životních situacích.
Záv re né otázky na konci kapitol m donutily se op t zamyslet
nad sebou a stávajícím životem. Jsou formulovány nenásiln , jako
by mi je kladl vedle sedící osobní kou .
Magická slova Mistr
života neobjevují nic neznámého a
ohromujícího, jejich p ínos je v p ipomenutí denních pravd a motivaci každého tená e op t
znovu n co posunout dále a nastartovat sm r k Mistr m života.
Zden k Fibich | Majitel a jednatel spole nosti CadetGo | www.cadetgo.cz
i žádosti o p
tení Magických slov a následnou referenci jsem
byla velmi skeptická. Už samotný název m odrazoval. Daný slib
jsem ale necht la porušit, a proto jsem se za etla.
Nejednalo se o tení bez p estávky jedním dechem, protože snad
každý jednotlivý odstavec m nutil k zamyšlení se.
Pasáž o sebed
e jako svalu, který je nutný trénovat, mi pomohl
v motivaci malé nete e p i šplhání na lan , ale také k zamyšlení se
nad vlastní trp livostí s jedinci, kte í svojí sebed
ru teprve budují.
Magická slova
vychutnávám.
tu, jako se pije horký nápoj … po douškách a
So a Brabcová | Majitelka a jednatelka GL&C Europe s.r.o. | www.glc.cz
Jednoduše, srozumiteln
a hlavn
v praktických p íkladech
popsány techniky sebekou ování, které m žeme již dnes za adit do
života.
A nejen to, v knížce najdeme i pohlazení srdce, proz ení a otev ení
í jak m žeme doopravdy žít sv j život, s láskou, pokorou a i p esto
s hojností.
Roberte moc d kuji za všechny tená e a jejich sp ízn né duše,
kterým dnes vyšlo usm vav jší sluní ko.
Zuzana Micháliková | Kou | www.michalikova.cz
Stránka 12 z 83
Nejsem žádný profesionální recenzent, a tak si m žu dovolit za ít
recenzi výk ikem: "To je prost bomba!"
Kniha "Magická slova mistr života" je inspirací ke zm
a návodem jak na svém osobním rozvoji pracovat.
sebe sama
„Zm nit zab hnuté zvyky bude zpo átku t žké. Bude to bolet.
Nebude Vás to bavit. Uv domte si však, že pokud chcete od života
co, co jste ješt nikdy nem li, musíte ud lat n co, co jste ješt
nikdy neud lali. Smi te se s tím, nebo jd te od toho.
Jakmile p ekonáte po áte ní odpor a lenost, stane se n co
úžasného.“ Tak zní rada autora v jedné ásti této knihy.
V kniha je len na do samostatných kapitol podle 37 základních slov, která charakterizují
opravdové Mistry života. Význam každého z t chto slov a jejich p sobení na psychiku je
zajímavým zp sobem popsán a zárove je vždy uveden návod jak je možné využít sílu t chto
slov p i ešení konkrétních životních situacích.
Když se za tete do první ásti a poznáte z kolika možných pohled je možné dané slovo
posuzovat, tak si uv domíte um ní autora, které umož uje bohaté životní zkušenosti zcela
jasn a srozumiteln formulovat.
Knihu není nutné íst najednou, ale jen po ástech a velmi zajímavé je aplikovat uvedené
metody jak p i ešení b žných životních situací, tak i p i postupném pln ní svých
dlouhodobých plán zam ených na zlepšení svého zp sobu života.
lov k, který neví, jak dál, m že nalézt v odhalení významu magických slov Mistr
ur ité ešení, východisko, pop ípad p inu své konkrétní situace.
života
Po p
tení knihy mám dobré pocity a knihu mohu doporu it. Myšlenky a rady jsou velmi
konkrétní, moudré a umožní každému je úsp šn aplikovat ve svém život a zvýšit tak svojí
produkci a aktivitu o desítky procent.
Kniha je ur ena všem, ale hlavn t m, kte í cht jí zm nit své zab hnuté zvyky.
Karel Stan k | Podnikatel | www.bohatycech.cz
Tato kniha má vysoce kvalitní obsah a dob e poslouží nejen t m,
kte í cítí, že se neustále plácají na míst , ale i t m, kte í jdou
mílovými kroky kup edu.
Radovan Be ák
Nezávislý marketingový konzultant | www.ofenzivni-marketing.cz
Stránka 13 z 83
Kniha Magická slova Mistr
nebyl ten správný as.
života m
nejd íve nezaujala, asi na ni
Potom jsem ji etla podruhé a pot etí a p istihla jsem se p i tom, že
skute
p emýšlím nad tím, co mi chce kniha íci a že m
povzbuzuje v tom, co d lám.
Já d kuji Robertovi za jeho knihu, protože vím, že pom že t m, kte í
se budou jejími radami ídit.
Tato kniha vyzývá k akci:
„Aktivn pracujte na tom, aby se Váš život posunul lepším sm rem“,
a proto se mi líbí a m žu ji doporu it.
Marie Michali ková | Kou osobního rozvoje | www.koucmarie.cz
Toto nie je kniha. Je to návod na loveka.
Takýto návod by sa mal dosta do u ebných osnov všetkých stredných škôl. Ke sa tak stane,
prežijeme revolúciu.
Eduard Sví ka | Lektor a kou
Ond eji, kone
jsem se dostal k tomu, abych si p
etl Tvoji knihu
Magická slova Mistr života. Jsem z ní nadšený. Všechno, o em
píšeš ve vybraných kapitolách, znám a uplat uji to ve svém život .
Je skv lé, že jsi do knihy za adil principy Lásky, Odpušt ní a zejména
Pokory, protože ve sv
byznysu se o nich moc nemluví, ale pokud
máme být trvale úsp šní a napln ní nejen v podnikání, ale i v
osobním život , musíme na nich stav t. A uplat ování principu
Akce je d ležitou p ipomínkou pro ty kte í mají pocit, že sta í mít
jasnou vizi a zám r, p ípadn nást nku vizí pov šenou nad postelí,
ale celý den z té postele nevylezou, a potom se diví, že jim Zákon
itažlivosti n jak nefunguje.
Ivo Jane ek | Lektor, motivátor, kou , terapeut | www.firewalking.cz
Stránka 14 z 83
Práv jsem do etla. Musím íct, že kniha je velmi tivá (alespo pro
mne ur it ano). A co je nejd ležit jší - b hem tení mne napadlo
pár v cí, do jejichž realizace se pustím hned, jakmile Vám odešlu
tento email :-)
Což zna í, že kniha je velmi dob e napsaná :-)
Podn cuje tvo ivost, kreativitu a pomáhá tená i najít inspiraci - to
jsou hodnoty, které do budoucna mohou p inést velký užitek,
pochopí-li je tená správn a zrealizuje-li své nápady...
Myslím, že touto knihou pom žete velké skupin
jeden z Vašich cíl :-)
lidí, což je ur it
Št pánka Tresslová | Poradce pro výživu a zdravý životní styl | www.poradnalepsikondice.cz
Když jsem se p ed pár lety po úmrtí manžela, výtvarníka Václava
Švejcara, ocitla ve velmi t žké životní situaci a rázem se mi zm nil
celý m j život, za ala jsem si klást otázky „PRO se mi to stalo?“ a
„Co bude s mým životem dál?“
Intuice mi íkala, že musím za ít urychlen pracovat sama na sob ,
ovládnout své myšlenky a za ít žít nový život. Byla jsem ale
oslabená, v situaci, se kterou jsem si nev
la sama rady.
Našt stí jsem m la kolem sebe n kolik skv lých lidí, kte í mi pomohli
– jedním z nich byl zkušený kou Robert Slovák, který mi b hem
konzultací pomohl ut ídit mé myšlenky, stanovit si priority, nastínit
další cestu jak v osobním, tak v pracovním život .
Jsem proto velmi pot šena Robertovou výbornou a rozsáhlou knihou o rozvoji osobnosti
„Magická slova Mistr života“.
Tato kniha ukazuje, jak obrovskou možnost svobodné volby v život máme a jak si sv j život
žeme vytvá et podle svých p edstav, pochopíme-li jeho pravidla.
Zárove kniha obsahuje návod, jak ešit problémy, nastanou-li. Text samoz ejm nesta í jen
íst, je t eba p evzít odpov dnost za sv j život do svých rukou a zm nit myšlení, návyky,
zbavit se omezení, nau it se p ijímat nové postoje, odhalovat souvislosti v našem život a
pou it se z nich.
Robertova kniha se tak stává moudrým pr vodcem a inspirací na naší každodenní cest
životem. Kniha je dopln na úžasnými citáty úsp šných lidí a n kolika bonusy.
Sama jsem se p esv
ila, že to, co mi Robert nastínil p i konzultacích i to, co Robert popsal
ve své nové knize, opravdu funguje. Velmi mu za to d kuji. A p eji i všem tená m, aby jim
kniha „Magická slova Mistr života“ pomohla p i jejich r stu a aby se rozhodli žít sv j kouzelný
a jedine ný život bez hranic.
Michaela Švejcarová
Stránka 15 z 83
Knížka Magická slova Mistr života není knížka.
Je to Kniha, U ebnice, Cesta, zp sob života a myšlení. Není to na
jedno p
tení, ani na týden, ale na týdny, roky, na celý život. Je to
pro ty, kdo hledají a zamýšlejí
se nad svým životem a tím, jak ho žijí, co zažívají ve svém život . A
záleží na tom, jak daleko se kdo na své cest osobního rozvoje
dostal. N komu m že sta it t eba jen jedna kapitola, aby si
uv domil n co d ležitého a posunul se „o míli“.
Knihu nedoporu uji lidem, kte í se rozhodují podle toho, co si
tou na konci.
V takovém p ípad , se to m že zdát jako n co z jiného sv ta. Je tu
hodn úžasných myšlenek, nám
, zkušeností, tip a rad, jak se dostat “odtud, kde jsme,
tam kam íkáme, že chceme“.
Formou metafor a p irovnání z p írody a ze života, si každý m že snadno uv domit, jestli to, co
lá, vede k jeho cíli a pokud ne, tak co je pro to nutné ud lat a d lat systematicky a trvale,
aby žil život a zažíval v n m to, po em touží.
Není t eba kupovat knihy zahrani ních guru, když i u nás jsou fakt p kný knihy a fakt dobrý
auto i.
Eva Ka áková | Majitelka spole nosti Casiopea, kou | www.casiopea.cz
co Vám povím, Roberte. Dovolím si sebe sama považovat za
výborného tená e ladicích, pozitivních a pozitivn -návodných
knih. P
etla jsem jich spousty. A mám docela dost zkušeností.
Ale... p i tení té knihy jsem zažívala zvláštní pocit, zvláštní chv ní,
kdy se mi chvílemi cht lo nadšením bre et a chvílemi vát vít zné:
„Hurá!“
Kone
jsem totiž etla knihu, které rozumím, která obsahuje vše,
co jsem hledala jako návod na sv j život. Kone
!
Je v ní obsaženo dokonce i to, co jsem cítila, že tak má být, ale
nebyla jsem si jista, že to cítím správn . Co na to íct? Je to ne eské,
ale pro mne hezké: „Wow!“
Takže... Roberte... te rozhodn te, zda to, co jsem vyjád ila v odstavci výše, je publikovatelné
nebo zda mám n jak ukrotit své emoce. Já jsem z toho skute
velmi nadšená. Ten pocit
byl naprosto autentický. A to jsem etla jenom kousek....
Klobouk dol , moc hezky ztvárn no.
Alena Pitrová | Kou | www.alenapitrova.cz
Stránka 16 z 83
U tení vždy p emýšlím a nehltám knihy po tuctech.
ikrát více knih jsem v minulosti odložil, než kolik jsem jich se zaujetím
do etl. Ale ty, které jsem do etl, stály za to.
ed n kolika týdny jsem do rukou dostal eBook Magická slova
Mistr života. A nevzpomínám si, že by kdy na m eBook ud lal v tší
dojem. O to více, že jeho p vod a ko eny jsou eské...
Kone
se rýsuje skute
p ínosné dílo z eských luh a háj , od
autor , kte í se p es veškerý sv j úsp ch nesnaží ješt více sami
proslavit na úkor moudrostí a posvátných pravd, které Magická
slova Mistr života v sob nesou...
Tuším, že kniha m že být lékem na nemoc nev domí, o níž promluvil Dalajláma:
"Lidé ob tují zdraví, aby vyd lali peníze a potom ob tují peníze, aby znovu získali zdraví. Pak
se tak znepokojují budoucností, že nežijí v p ítomnosti a žijí tak, jakoby nikdy nem li zem ít.
Nakonec zem ou, aniž by kdy p edtím žili."
Nazýváme náš druh Homo Sapiens -
lov k rozumný.
Když se dob e rozhlédneme, objevíme, že námi stvo ené technologie a média daleko
edb hly schopnosti lov ka rozumného a uvrhly jeho mysl do hluku ega, nep ítomnosti,
emocionálních závislostí, nespokojenosti a odtržení od moudrosti Bytí.
Vnímám, že p ichází doba, kdy se druh Homo Sapiens bude muset vyvinout, aby unikl zkáze
vlastní zdivo elé mysli. P ichází období zrodu druhu nového, Homo Sapiens Conscius - lov k
rozumný v domý.
Tato kniha vás bude doprovázet p i vysvobození vlastní mysli a na cest do bytí v Bytí. Jsem
pot šen, že vzešla z pera mého blízkého p ítele. Magická slova Mistr života jsou prvním dílem
encyklopedie probuzení.
Petr Št pánek | Podnikatel a milovník života | www.facebook.com/petr.stepanek.live
Kniha, kterou jsem p
etla jedním dechem...
Když jsem poušt la po íta , tak jsem si íkala, že už chci kone
dostat ten zásadní mail, na který už tak dlouho ekám. Ani jsem
netušila, pro mám takové p ání. O to v tší bylo moje p ekvapení,
jak rychle to zafungovalo.
Objevila jsem Vaší žádost o referenci Vaší nové knihy. Ani jsem jí
nemusela íst a už jsem v
la, že je to to pravé, co m lo p ijít. A
bylo.
estože v knize pro m (to ovšem nemusí platit pro každého) není
prakticky v bec nic nového, co bych n kdy ne etla nebo
neslyšela,tak je to podané zp sobem, který m oslovil do té míry, že
jsem schopná se s tím, co tam p edkládáte, naprosto ztotožnit.
Stránka 17 z 83
U Vás je mi jasné, že to píšete opravdu srdcem a zkušeností nejen lidí známých i neznámých
ale i Vaší vlastní. Zažila jsem osobn , že jste práv ten lov k, který se snaží sloužit, pomáhat a
mít z toho radost. Dokonce mám i tu zkušenost, že od chvíle, kdy jste vstoupil do mého života
jako mentor, se událo tolik zajímavých v cí, že m žu sm le íct, že máte v té knize naprostou
pravdu.
Je p ehledná a napsaná, ekla bych, aniž bych se snažila soudit ale spíš jen z mého pohledu
konstatovat, ryze esky. To pro m znamená, že tam je vše pohromad , jak má být.
Informace, emoce, pou ení, nad je, východisko, a to vše bez zbyte ných textových
omá ek.
Myslím si, že práv ta možnost a schopnost ztotožn ní se s textem je rozhodující pro to, zda
íst, p
íst celé a mít ze tení užitek. Já jsem ho rozhodn získala. D kuji Vám a doufám, že
budete psát i nadále, pokud budete mít pocit, že máte lidem co íct. A já jsem si jistá, že
ur it mít budete. Alespo já se na Vaší další knihu budu t šit.“
Alena Obdržálková | Poradce ve výživ
„Pr vodce životem pro každého“, tak bych ozna ila novou knihu
Magická slova Mistr života.
Stejn jako se p i jízd autem ocitáme na k ižovatkách a volíme ten
správný sm r podle mapy, ocitáme se i na k ižovatkách životních.
Jenže na t ch jsme dosud nem lik dispozici žádného pr vodce,
žádnou mapu, která by nám jasn pomohla ur it cestu.
Mohli jsme se samoz ejm p iklonit k ur ité filozofii, duchovní
literatu e, ke konkrétnímu vyznání. Možností je v dnešním sv te ale
tolik, že mohou být pro leckterého jedince spíší matoucí než
nápomocné.
Nyní však držíte v rukou opravdové mistrovské dílo. Je to rozcestník
pro vaši cestu životem. Hluboké a léty ov ené principy a postupy, oprošt né od lákavých
slib o „instantním št stí“, zbavené zlatého pozlátka, te máte v rukou v jejich isté form .
Nikdo v život vám nem že íci, co je pro vás nejlepší. Magická slova mistr života vám však
jasn ukáži všechny možnosti, které máte. Zbytek už je na vás.
Ve které oblasti života chcete dosáhnout mistrovství nejd íve?
Nalistujte a
te…š astnou cestu!
Iveta Hrotková | Kou pro rozvoj osobnosti | www.ihcoach.cz
Stránka 18 z 83
Magická slova Mistr života je kniha pro všechny, kte í cht jí sv j
život prožít naplno a zárove osobnostn r st. Osobní rozvoj je zde
zmapován zevrubným zp sobem, z mnoha pohled a v zajímavých
souvislostech, které vás p im jí k zamyšlení a aplikování zm n do
vašeho života.
Kniha vyzývá, aby jste se vydali na cestu za osobním mistrovstvím.
Pom že vám stát se mistry života - lepšími lidmi.
Tato kniha je dokonalá inspirativní p íru ka pro tuto velkou životní
práci. Povzbuzuje další lidi k cest k tomuto mistrovství a lepšímu
sv tu!
A navíc nabízí konkrétní doporu ení a nápady pro ak ní kroky.V
knize jsou perly, nejen ve form slov známých mistr , ale také slova autora a spoluautora
knihy dokazují, že je na sv
o další mistry více!
Tuto knihu by m li rodi e v novat svým d tem. Je v ní vše, co v život budou pot ebovat. Je
to komplexní pr vodce plnohodnotným životem. Já to ur it ud lám a osobn si knihu
za adím natrvalo do své knihovny.
Pavla He manovská | Kou | www.pavlahermanovska.cz
Nemusím p íliš dlouho hledat slova - velice mne to, co jsem
nadchlo.
etl,
eBbook "Magická slova Mistr života" jasn ukazuje dve e k cest
mistrovského života bez hranic. Otev ít dve e, vstoupit na tuto
nebety nou cestu a ídit se uvedenými radami, které každého z nás
vedou tam, kam chce dojít, však musí každý sám.
Sám jsem se na tuto cestou vydal a musím se p iznat, že p ed 5-ti
lety se mi ani nesnilo, kam s mou pochmurnou minulostí mohu dojít.
erpal jsem z mnoha knih a vybíral si své p átelé z nejlepších kruh lidi, kte í jdou za svými sny, mají prokazatelné výsledky a jsou tudíž v
pozici radit.
Vše, co jsem v ebooku našel, slyším i od t chto svých p átel a je mi jasné, že auto i ebooku,
jsou stejn úsp šnými a skv lými lidmi, jako jsou podstatná "magická" slova, které jsou v
ebooku detailn rozebrána.
kuji za moudrost, která je v ebooku obsažená.
se pro každého stane sv tlem a zárove sm rnicí k blahobytu a blahobytu všech na této
krásné planet .
David Dobrovolný | Specialista internetové komunikace pro www.akademieuspechu.cz
Stránka 19 z 83
Robert ukázal své mistrovství života tím nejlepším zp sobem.
Napsal knihu, které je mistrovským kouskem pro všechny, kte í
chápou, že osobní rozvoj je klí em k životu.
David Kirš
Majitel spole nosti Smart Emailing | www.milionoveimperium.cz |
www.onlineacademy.cz | www.emailacademy.cz
Publikace „Magická slova Mistr života“ se dá svým pojetím a
obsahem za adit do zástupu motiva ní literatury a tzv. literatury
moudrosti. Naleznete v ní sedmat icet velkých oblastí magických
slov. Lze je nalézt i v další podobné literatu e.
Konstatuji však, že v tak obsáhlé, kompaktní a pro naši kulturu
srozumitelné a tivé form , jako je tomu v této publikaci, jsem je
ješt nikdy nevid l.
Každá oblast obsahuje adu tezí objas ujících pro je d ležitá, k
emu je dobrá a co konkrétn zde d lat. P i tom je použita ada
názorných metafor a analogií, které, namísto strohého technického
popisu daného jevu, tená m výrazn uleh ují pochopení a
zapamatování.
Ne všechna tvrzení, která budete v publikaci íst, do Vás „hladce zapadnou“. Jsou jaksi
mimo stávající realitu vašeho osobnostního rozvoje. To znamená, že bu
jste za
prezentovaným postojem pozadu a máte co dohán t, nebo jste o n co p ed ním.
Rozpoznat, o jaký p ípad se jedná, je jednoduché: pokud poznáte, že tam jste již byli a to jste
již zvládli, jedná se o to druhé. Pokud je to uzemí zatím nenavštívené, neprobádané,
neosvojené je to p ípad první.
Jsem si jist, že takových dosud nenavštívených, neprobádaných a neosvojených území
najdete v publikaci dost a dost. Publikace totiž pokrývá velmi rozlehlou krajinu r zných úrovní
osobnostního rozvoje. Lze obecn doporu it, abyste se práv do t chto neznámých oblastí
vydali.
Kupte si „Magická slova Mistr života“ a uvidíte je. P
te si navíc, jak se tam chovat a co
lat a budete mít zvládnutí tohoto území zna
uleh ené. A pak po své vlastní a zárove
naší lidské spole né Mistrovské cest života m žete krá et dál.
koliv je to na celý život, neotálejte; otálející nedojdou daleko.
Martin Hájek | Mentor a kou manažerského leadershipu | www.vedeme.cz
Stránka 20 z 83
Kniha „Magická slova Mistr života“ na m zap sobila z n kolika
vod . V prvé ad to byl rozsah. Celá kniha nabízí adu podn
a návod pro to, jak žít úsp šný život, život bez hranic a být š astný
a spokojený.
Klí ovou kapitolou je kapitola o cílech. Op t jsem si uv domil, jak
jsou cíle pro náš život d ležité, a že vždy když jsem si v dom vytý il
cíle ve svém život , tak jsem je dosáhl. Proto abychom cíle dosáhli,
je nutná disciplína. V knize m v souvislosti s dodržováním disciplíny
zaujal tento text :
„Máte-li disciplínu, pak se každý den posunete sm rem, kterým
chcete krá et, bez ohledu na okolnosti nebo p ekážky, které p ed
vámi vyvstanou. Je to zvyk, který snad nejvíce p isp je k Vašemu mistrovství a dosažení života
bez hranic.“
V knize je velké množství inspirace v podob citát úsp šných lidí. Samotné citáty m
motivovaly k zamyšlení se nad sebou. Kniha je sice rozd lena na kapitoly, ale citáty jsou
takovou mapou, která vás bude provád t p i tení knihy.
Kniha má logický sled. Je dobré si ji p
íst jako celek. Pak doporu uji se ke knize vracet.
Vracet se nejen k textu, ale i k „ak ním krok m“ na konci kapitol.
Ak ní kroky jsou velmi cennou sou ástí této knihy. Pomocí ak ních krok
života implementovat myšlenky knihy a tedy „Magická slova mistr “.
budete do svého
Kniha je kniha s velkým „K“. Je to kniha, která lov ka vede k zamyšlení se nad sebou, ale
zejména k in m. V knize jsou otázky, cvi ení a návody, které tená e vedou k AKCI. Je to
kniha, ke které se budete vracet, ke které se musíte vracet. Kniha obsahuje mnoho inspirace
pro každého.
Je to kniha, ve které se auto i snaží skloubit adu úhl
logický smýšlející lov k i lov k, který jedná srdcem.
pohled . Knize tedy bude rozum t
Je skv lé, že v knize je i kapitola o Lásce. V knize najdete zaru ený návod „jak lásku zažít ve
svém život “. Víte, jak tedy získat Lásku. Za
te ji dávat .
Toto a spoustu dalších nám
eském trhu.
najdete v této skv lé knize. Dovolím si íct jedine né dílo na
Tomáš G ešek | Majitel spole nosti Eduway | www.eduway.cz | www.facilitace.com
Stránka 21 z 83
Roberta Slováka som stretol na jar 2012 v Prahe a pochválil sa mi, že
práve finišuje túto knihu. Zaslal mi ji tesne pred jej dokon ením.
Za al som kapitolou o cie och. Ako by mi z duše hovoril, pretože to,
o om Robert píše, praktizujem vo svojom živote už nieko ko rokov.
Ke sa potom po 5 rokoch pozriete spä na ciele, ktoré ste si dali, a
zistíte, že nemusíte aka do dôchodku, aby ste mali už dnes 70 % z
cie ov splnených, je to hrejivý pocit u srdca... a úsmev na tvári máte
k nemu automaticky tiež.
V alších kapitolách som opä narážal na hodnoty a myslenie
rovnaké, ako mám ja a ako majú ve mi úspešní udia v mojom okolí.
Kniha Magická slova Mistr života opisuje to, o potrebujete k tomu, aby ste žili život taký, ako
žijú úspešní udia. Robert píše zrozumite ne. Návody a úlohy, ktoré dostávate, sú tiež ve mi
jednoduché.
Na okrajoch nájdete aj citáty od velikánov podnikania a osobného rozvoja. Všetko, o
ítate, stojí preto na pevnom základe skúseností tých, ktorí vo svojej oblasti života dosiahli
najvyššieho stup a úspechu alebo expertízy.
Za všetkých si spomínam na citáty od udí ako Peter Drucker, Albert Einstein, Napoleon Hill
alebo Mahátma Gándhí.
Ak chcete dosiahnu taký úspech, ako dosiahli vyššie spomínaní udia, odporú am vám
siahnu po tejto knihe a pre íta si ju.
Je to zbierka informácií, ktoré by sa dali k udne „rozpitva “ do 37 kníh. Tu ich máte v jednej a
bolo k tomu potreba iba nie o cez 380 strán.
Musím vás tiež upozorni , že Magická slova Mistr života možno „zhltnete na jeden šup“,
pretože informácie v nej sú podávané naozaj pútavo.
Martin Mikláš | Marketingový konzultant | www.rozhladna.sk
Stránka 22 z 83
EDMLUVA
EDMLUVA
Stránka 23 z 83
P
ro jsme napsali knihu o magických slovech?
Protože ta správná magická slova dokážou Váš sou asný život zcela transformovat,
zbavit jej hranic a pomoci Vám stát se Mistry.
Každé slovo dává tvar myšlence a emoci. Slovem hladíme i trestáme, tvo íme i
ni íme. Správné slovo ve správnou chvíli tiší hádky a povznáší do výšin. Jiné má schopnost
Vás uvrhnout do propasti a zlomit vaz.
Mistr života proto používá slova jako cihly, ze kterých buduje sv j život bez hranic.
Když budete stav t z pevných, dob e tvarovaných a trvanlivých cihel, m žete postavit
palác.
Použijte špatn pálené, neforemné hroudy a jakkoliv Váš d m bude zvn jšku vypadat
nádhern , d íve i pozd ji se zhroutí a rozpadne jako dome ek z karet – možná dokonce
ješt p edtím, než jej zcela dokon íte.
Je to p íb h, nebo skute nost?
Byla jedna malá dívenka, která ráda zpívá. Jednoho dne si prozp vovala p i h e a necht
rozbila drahocennou vázu své matky.
Ta jí ádn vy inila: „Ty nemehlo, neumíš dávat pozor! Nech toho hloupého zpívání, stejn to
ani neumíš, a zmiz mi z o í! Nechci t ani vid t!“
Tato zkušenost (a další, ne tak viditelné) se d
átku nesmazateln vryla do podv domí –
vždy je pronesla osoba, které si na sv
nejvíc váží, kterou miluje. O jejích slovech
nepochybuje. Její slova p ijímá. Bez jakýchkoliv pochybností, odporu.
Dnes je z ní sle na. Stydí se mezi ostatními lidmi a má asto pocit, že neumí nic ud lat dost
dob e. N kte í lidé z jejího okolí ji využívají. Má problém udržet si vyrovnaný vztah s partnerem,
po n kolika rozchodech je sama. Už nezpívá.
Co to zp sobilo?
Slova.
Do slov zakódované emoce a myšlenky.
A to, že jim uv ila a vzala si je za svá.
Sama si je cestou k dosp losti zopakovala milionkrát – vyno ila se v její mysli a k ela na ni,
kdykoliv se do n eho cht la pustit, kdykoliv se cht la odvážit n eho nového a
neznámého.
Slova doslova prorostla její zp sob myšlení, její život.
A dnes jsou tato slova její skute ností.
itom m že být v o ích jiného lov ka i ostatních lidí krásná, m že mít jasný zvonivý hlas,
ale sama sebe vidí jako škaredou a mén cennou. Dokud nevystoupí z tohoto navyklého
zp sobu vnímání sama sebe, sebehodnocení, neza ne žít neuv iteln krásným životem,
který na ni eká práv tady a te .
Proto musíme moud e volit svá slova.
Stránka 24 z 83
Na slovech, která užíváme, záleží – vždy.
A je jedno, zda je užíváme nahlas, nebo nám b hají v naší mysli – okolnímu sv tu skryty.
Každý z nás je mágem, který vy knutím kouzelné formule ur uje b h v cí p íštích, a dává
význam v cem minulým.
Zkuste si ud lat test, kterým si dokážete vzájemnou propletenost slov, které užíváte, a
sou asného stavu Vašeho života.
1. Vezm te si tužku a papír a napište si, co se d je ve Vašem život
zdraví, financích, v práci, podnikání.
– v oblasti vztah ,
2. Pak si vezm te jiný papír a pozorujte se – když Vám hlavou prob hne n jaká
myšlenka, napište si ji.
3. Pak tyto dva papíry srovnejte – zjistíte, že oba papíry mezi sebou mají vztah.
Mají vztah. Mezí tím, co nosíte v hlav – mezi Vaší samomluvou – a tím, co se ve Vašem život
práv d je, existuje souvislost.
Váš život je n jakým odrazem slov, která pro sebe a sv j život používáte v mysli.
Jsou to práv slova, která p inášejí život bez hranic, nebo životní peklo.
Obohatíte-li sv j dennodenní slovník o magická slova, obohatíte zárove sv j život a za nou
se ve Vašem život , ve Vašem soukromém kousku sv ta, objevovat zázraky.
Stanete se mágem, stanete se Mistrem.
Magická slova – to je to, co v knize naleznete.
Jejich seznam není ani definitivní ani vy erpávající.
Jako z dobrých surovin uva íte vynikající delikatesu, tak i z magických slov dokážete „uva it“
VYNIKAJÍCÍ ŽIVOT.
Jakmile je akceptujete, vpustíte do svého života a necháte se jimi vést, dostanete se na
místa, o kterých jste doposud nem li ani pon tí. Je to, jako byste pluli po mo i za naprostého
bezv í a najednou jste na své tvá i ucítili závan sv žího vánku sm ující správným sm rem,
inášející p íslib dálek, o kterých jste vždy pouze snili – i když tady byly vždy.
Prost jste je jen nevid li.
Stejn je to s magickými slovy. Vždy tu byla. Jen jste možná nev
nebo jak to máte ud lat a co to pro Vás m že znamenat.
li, že je máte používat,
Každé ze slov ukrývá princip a hodnotu, která trvá a nikdy nevyjde z módy. Používáním
nezevšední. Dokonce platí, že ím více je užíváte, tím lépe nejen pro Vás, ale i Vaše okolí.
Používejte je a
rozhovoru.
te se jimi co nejvíce – p i Vašem rozhodování, ve svých úvahách, v
Slova – a hlavn to, co skrývají a „kódují“ – postupn naplní Váš život. Stejn jako u malého
átka, o kterém jste etli. Rozdíl mezi ním a Vámi však existuje: Magická slova jsou pe liv
zvolena a vycizelována k dokonalosti, aby naopak inila Váš život lepším a š astn jším.
Stránka 25 z 83
Jak s knihou pracovat?
Slova nejsou se azena podle d ležitosti. D ležitá jsou všechna.
Pro n koho bude v tuto chvíli d ležit jší to, pro jiného ono. To záleží na tom, kde se ve svém
život momentáln nacházíte a co práv te pot ebujete slyšet a íst.
Ta správná slova s Vámi budou rezonovat. Podle svého vnit ního pocitu poznáte, se kterými
se pot ebujete ztotožnit nejd íve a v nejv tší mí e. Naslouchejte tomuto pocitu a nechejte se
jím vést.
Knihu m žete
zákonitosti.
íst od za átku do konce, kapitollu po kapitole a postupn
uplat ovat dané
Stejn tak dob e ji však lze otev ít na libovolném stránce a p
íst danou kapitolu nebo
možná jen odstavec, i podkapitolu – tímto zp sobem „do rukou“ dostanete v „pravou chvíli
pravou moudrost“.
Proto s ní zacházejte jak Vám nejvíce vyhovuje.
Tuto knihu m jte po ruce neustále...
Díky ní se z oby ejné cesty kamkoliv m že stát divotvorný zážitek, protože i náhodn zvolená
kapitola Vám p inese p ekvapivé odpov di na otázky, jež si možná v sou asnosti kladete.
Doporu ujeme také, abyste vždy po ruce m li oby ejnou tužku a d lali si poznámky nebo
odpovídali na otázky, které v jednotlivých kapitolách najdete. P emýšlejte o svých
odpov dích a as od asu se k nim vracejte. Mohou Vás napadnout netušené souvislosti.
U každého slova, odstavce, kapitoly p emýšlejte, jak dané aplikovat ve svém život ...
Získáte tak cestovní mapu k dosažení jakýchkoliv tužeb, protože jsou to práv tato magická
slova a to, co se za nimi skrývá, co Vám zp ístupní život bez hranic. Pot ebujete je tedy uvést v
život, za ít je užívat a sami za ít žít jejich významem a smyslem.
Nau te se nosné principy, které pomáhají r zným lidem r zných národností, r zných kultur,
zné barvy pleti, r zného vzd lání, r zného spole enského postavení, r zného pohlaví,
zného v ku na celém sv
dosáhnout Mistrovství ve svých životech.
Prozkoumejte každé magické slovo. Po ádn ho „p ežvýkejte“ – analyzujte, propírejte,
emýšlejte. A když Vám bude dávat smysl pro Vaši konkrétní situaci, te se jím až do morku
kostí. Jen tak dojdete do cíle.
A nikdy nezapome te na to, že…
Skute ný Mistr není ten, který má nejvíc žák , ale ten, kdo tvo í nejvíce Mistr .
Skute ný v dce není ten, který má nejvíc stoupenc , ale ten, kdo tvo í nejvíce v dc .
Skute ný král není ten, který má nejvíc poddaných, ale ten, kdo p ivádí nejvíce lidí na tr n.
Skute ný u itel není ten, který má nejvíc v domostí, ale ten, kdo dává nejvíce v domosti
druhým.
~Neale Donald Walsch
Stránka 26 z 83
V tuto chvíli již není na co ekat...
Vrhn te se do studia a zlepšete sv j život!
Trvale.
Za nete hned prvním slovem na další stran ...
Užijte si tení Magických slov Mistr života stejn , jako jsme si my užili jejich psaní. Pevn
íme, že díky následujícím ádk m naberete mnoho v tru do svých plachet.
-- auto i ebooku
Robert Slovák a Ond ej Cingl
Stránka 27 z 83
#1 ODPUŠT NÍ
ODPUŠT NÍ
Stránka 28 z 83
P
ro práv „odpušt ní“ je prvním Magickým slovem Mistr života?
Stojíte na prahu nového života. Nem žete za ít stoupat vzh ru, budete-li zatíženi
starými k ivdami a vý itkami.
Práv odpušt ní je principem, který je branou k žití v lásce, svobod , radosti, vnit nímu
klidu a míru v duši. Žijete-li v nenávisti, bez odpušt ní, žijete v minulosti.
Nežijete sv j vlastní život, žijete život ovliv ovaný starými
vý itkami sv domí nebo ve jménu utrp né k ivdy.
Um ní odpušt ní má dv roviny. Um ní odpustit sama sob a
um ní odpustit ostatním lidem za cokoliv, co z jejich strany
vnímáme jako k ivdu.
Odpušt ní vytvá í prostor pro dobro.
Um ní odpustit sama sob .
Jsou v ci okamžité a jsou také
ci v né. A k t m v ným
pat í i jedno z nejt žších a
nejkrásn jších um ní: Um ní
odpoušt t.
~ Michal Horá ek
ed asem mi m j mentor, se kterým jsem konzultoval a
bilancoval sv j vývoj v businessu a vlastní osobní r st, ekl:
„Musíš odpustit sám sob za to, co jsi ud lal nebo za to, co se v minulosti stalo. Musíš si
odpustit, jinak se neposuneš dále. Odpus si. Co bylo, bylo. To je minulost. P esta sám sebe
trestat. To, co jsi ud lal, ud lal jsi v nejlepší ví e, i když to nedopadlo tak, jak by sis
edstavoval. Pot ebuješ p estat žít v minulosti, pot ebuješ postoupit o krok dop edu,
pot ebuješ zapomenout na své chyby. P esta sám sebe trestat. Jediný, kdo si na události
minulé vzpomíná a kdo si je neustále p ehrává a znovu je tak prožívá v reálném ase, jsi ty.
Nikdo jiný už si na to nepamatuje. Odpus sám sob . P ijmi se. M j se rád. P ijmi dary, které ti
tento sv t dává.“
Odpustíte-li sob samým iny, které jste v minulosti ud lali, budete se moci op t voln
nadechnout a narovnat se. Získáte d stojnost ve svých vlastních o ích a vnit ní klid a mír. A
ano, budete to moci ud lat i p esto, že Vaše iny nebyly úpln v po ádku. Nejenže m žete,
dokonce to pro sebe musíte ud lat, musíte to nechat za sebou. A už to bylo cokoliv - v ci,
události, zkušenosti, prohry, trapasy, zklamání, nebo cokoliv jiného.
Kdo všechno pochopí, všechno
odpustí.
~ Tomáš Akvinský
Je naprosto v po ádku si odpustit a dosáhnout vnit ního
klidu.
Nechte to od sebe odejít, odpus te si. Ud lejte to pro sebe.
Vždy už jste jen Vy, kdo se tím ješt trápí a trýzní. Už není
nikdo jiný mimo Vás.
Odpušt ní ale neznamená, že n komu v dom ublížíte, pak
si odpustíte a všechno je v po ádku. Takhle to zkrátka nefunguje.
Je v po ádku uklouznout, pou it se a nastoupit na tu správnou cestu. Není v po ádku
opakovan , dokonce zám rn , „sklouzávat“ a vyžadovat odpušt ní.
Odpušt ní m že p ijít v okamžiku, kdy se sami p ed sebou zavážete k tomu, že za nete psát
nový životní p íb h plný lásky, pokory a in dobra. Teprve tento Váš závazek sama sob
otvírá bránu k novému, mistrovskému životu.
Stránka 29 z 83
Opus te žalá sebeobvi ování. Nemusíte tam dále setrvávat. Pravd podobn už Vám stejn
bylo odpušt no. Te už je ada pouze na Vás - kone
byste si m li odpustit i Vy sami.
Teprve poté bude vše v po ádku.
Nyní se postavte k zrcadlu a proneste tato slova:
„Odpouštím sám/sama sob všechno, co si dnes vy ítám. V erejšek je mojí sou ástí, a já jej
smí liv p ijímám. Budu z n j erpat sílu pro zít ek, ale nebudu se kv li n mu trápit. Dnes
konám i vždy budu konat tak, jak považuji za nejlepší. Odpouštím si.“
Dokázali jste to?
Nyní jste p ipraveni postoupit o krok dál, a odpustit lidem kolem Vás.
Um ní odpustit ostatním...
Za
te n ím malým: P edstavte si, že jedete po silnici na kole. A projížd jící auto Vás
zatla í až na krajnici tak, že spadnete a ud láte kotrmelec
do trávy.
Musíme um t odpoušt t a
netrvat v nep átelství a v
Jste naštvaní na toho bezohledného hulváta za volantem?
nevlídném
smýšlení,
které
Stoupá Vám tlak a cítíte, jak se Vám p ní krev? Docela
druhému
iní
bolest
a
nám
oprávn
!
brání v požitku ze sebe
A te si položte otázku: Co na to ten idi ?
samých.
Skute nost je pravd podobn taková, že jede dál, protože
~ Napoleon Bonaparte
si možná ani nevšiml toho, co zp sobil! A p esto dokonale
ovládá Váš život. On se kv li Vám m nit nebude, a jediný,
kdo v tuto chvíli trpí, jste jen a jen Vy. Drsná skute nost –
láte si to sami.
Jedin odpušt ní Vás vyvede z této pasti. A zvládnete-li to u takto „malých“ v cí, budete
toho schopni i u všech v tších situací a lidí. Mistrovstvím je odpustit t m, kte í Vám ublížili, kte í
Vás zradili, kte í Vás nenávidí.
Odpustíte-li ostatním lidem za to, co Vám v minulosti ud lali, uleví se Vám. Prost to ze sebe
nechte odtéci. Všechno to roz arování, možná nenávist a kdovíco ješt . K emu Vám to je?
Nechte to odplynout. Víte, jak je snadné žít, pokud nikoho nemusíte obvi ovat, být na n j
naštvaný nebo jej dokonce nenávid t?
už Vám provedl kdokoliv cokoli, odpus te mu.
Ve skute nosti pomsta nevy eší
problémy, ale p idá do ohn
benzin. Pomsta vám pom že
asi tak, jako když kousnete psa
za to, že vás kousl.
~ F. W. Malley
Žijte pln sv j vlastní život, a nebudete mít
domn lými ani skute nými k ivdami.
as zaobírat se
Bu te zam eni na své nitro, nežijte ve zlob v i komukoliv
nebo emukoliv jinému, vyjd te z toho v zení na denní
sv tlo.
Ve vztazích, a partnerských i obchodních, as od asu
dojde ze strany jednoho z partner k situaci ozna ované
jako podvod nebo také rozchod. Není neobvyklé, že druhý
ihned pocítí ke svému bývalému partnerovi nenávist.
Stránka 30 z 83
Vede však tento postoj k n emu konstruktivnímu? Co
pozitivního p ináší? Když se nad tím zamyslíte, dojdete k
tomu, že nic. Jen Vám to hýbe žlu í, v e Vám krev, roste
tlak. Ale konstruktivní ešení dané situace se nedostavuje.
Skute nost je taková, že Vaše nenávist nep sobí na nikoho
jiného, krom
Vás samotných.
lov ka, ke kterému
domn le svou nenávist sm ujete, se již nedotýká. On i ona
již není sou ástí Vašeho života.
Ubližujete tak pouze sami sob , protože sami sebe držíte
stále v minulosti, p ipomínáte si tuto událost, na kterou si za
pár let pravd podobn vzpomenete jen letmo a práv te ,
v p ítomnosti, se nutíte ji opakovan prožít tím, že si ji
ehráváte v mysli.
ijm te tu zm nu, která v životech Vás obou nastala,
odpus te d íve, než si vytvo íte n jaký psychický blok a
rad ji žijte dál sv j život.
I tak je spousta v cí, ze kterých se m žete radovat.
V Bibli stojí psáno "Odpus nám viny, jako i my odpouštíme
naším viník m". Sami ur ujeme míru a zp sob odpušt ní,
protože tolik kolik odpušt ní dáme, tolik jej sami dostaneme
– nikoliv nutn od ostatních, ale zejména sami od sebe.
Chceš-li být otrokem n jakého
lov ka, nesnášej ho. Pak s
tebou bude ráno, po celý den i
v noci. Tenhle lov k s tebou
bude také jíst a naruší tvé
trávení. Zni í tvou schopnost
koncentrace, zni í každou
íjemnou chvilku a zbaví t
tvého drahého pokoje i radosti.
Vkládáš své št stí do jeho
rukou. Dáváš mu skute nou
moc nad sebou samým.
ešením je odpustit. Musím
toho lov ka osvobodit od
dluhu, který mi má splatit, a
musím osvobodit sám sebe od
vysoké ceny, kterou za trvalou
nespokojenost platím.
~ John Powell
Pro Mist i života odpoušt jí?
Odpušt ní uvolní všechny kotvy a zábrany, které uvnit sebe držíte. Odpustíte-li, p estanete
být vnit
sev ení a napjatí. Odpušt ní totiž není nic jiného, než projev lásky – k sob , ale i
bližním. Jsme-li plni ho kosti, ni íme sami sebe, svou mysl, ale i t lo.
Budete duševn
zdraví do
takové míry, do jaké dokážete
odpustit každému, kdo Vám
jak ublížil.
~ Brian Tracy
Odpušt ní je pozitivní síla, která uvol uje nap tí a bloky ve
Vašem t le a v celém Vašem život . Jakmile se zbavíte
negativních vibrací, které cht necht Vaše vzpomínky na
konkrétní událost vyvolávají, uvolníte si i p íliv pozitivní
energie, budete energi
jší a š astn jší. P estanete
itahovat to špatné, ale postupn za nete p itahovat to
dobré – p esn tak, jak íká zákon p itažlivosti.
Odpušt ní je uvoln ní, Vaším cílem je odpustit si všechny
ci ve Vašem život , které Vás trápí.
Odpus te sami sob , a opustí Vás i negativní energie, která se v tuto chvíli drží Vašeho t la.
Odpoušt jte, odpoušt jte, odpoušt jte. ím více, tím lépe. Vneste tuto novou filozofii do
svého života – a je vskutku mistrovský. Létejte svobodn jako orel, nenechte se omezovat
vlastními vzpomínkami, nespoutávejte svá k ídla vý itkami v i sob nebo komukoliv jinému.
Zasloužíte si lepší život, život bez hranic, beze sporu.
Stránka 31 z 83
Nau te se odpoušt t. Pokud to zvládnete a nau íte se p ijímat lidi i v ci takové, jací jsou, pak
budete na dobré cest získat život bez hranic. Už nebudete ekat na to, až pro Vás n kdo
co ud lá. Krok za krokem se odpov dnost za Váš život dostane tam, kam pat í – do Vašich
rukou.
Dva p íb hy odpušt ní...
íb h #1:
Zvykem kmene, který obývá africkou zemi Zimbabwe, je, že kdykoliv n kdo zabije jiného
íslušníka kmene, rodina ob ti nad ním vykonává soud.
Vrah je spoután a vhozen do eky. Poz stalí se musí rozhodnout – nechají-li vraha utonout,
pomstí svoji krev, ale budou po zbytek svých dn žít ve smutku. Pokud ale n kdo z rodiny
vraha zachrání, a projeví tak odpušt ní, mohou zanechat lítosti.
Odpušt ní je pro p íslušníky tohoto kmene branou k životnímu klidu.
Je to tak, že život není spravedlivý. Nikde není psáno, že se nikdo nebude trápit a všichni se
budou mít skv le. Jediná spravedlnost je v tom, že každý m žeme rozhodnout o tom, co
vejde do našich myslí a t l – zda odpušt ní a láska, nebo k ivda a nenávist.
Pokud se smí íte s tím, že sv t není spravedlivý, a ob as p icházíte o v ci a lidi, již jsou Vám
drazí, stojíte p ed branou odpušt ní. Projdete jí?
íb h #2:
íklad chodícího odpušt ní byl Ježíš Nazaretský, který se stal nesmrtelným symbolem. P íb h
odpušt ní pojednává o jeho u edníku Petrovi.
Petr celý sv j život spojil s Ježíšem. Vložil do n j svou nad ji, svou víru. Nechal být své povolání
a šel za ním jako stín – poslouchal a vst ebával Ježíšova slova, odevzdal Ježíši a jeho u ení
sv j život.
A p esto práv tento Petr ekl: „Neznám toho lov ka“, když mu v nádvo í velekn zova domu
služka ekla: „I ty jsi byl s tím Nazaretským, s tím Ježíšem.“ Zap el Krista, pop el to, ím žil, zap el
sám sebe. Odvrátil se od Ježíše i od toho, v co v il, tím se odvrátil od sebe samého. Dal Kristu
i sám sob facku - byl jako jeden z t ch voják , kte í Ježíše zatkli.
Petr, který Ježíše pop el, si pak uv domil svou chybu a prosil o odpušt ní. inil pokání a Ježíš
mu odpustil; dokonce mu požehnal a znovu jej poslal ke služb Božímu království. Stejn m že
být odpušt n každý h ích, iníme-li z n j pokání.
Není otázkou, zda se to Ježíši Nazaretskému vyplatilo, ale p esto - Petr se nakonec stal jedním
z nejv rn jších a nejaktivn jších rozši ovatel k es anské víry v bec. Nejd íve chybil, ale pak se
stal prvním ze sloup , na nichž vznikla k es anská církev, a nad jeho ostatky byl postaven
Svatopetrský chrám ve Vatikánu.
Stránka 32 z 83
ada je na Vás…
Tak už kone
odpus te. Odho te to mentální smetí, které Vás neustále táhne zp t do
minulosti – a už sob nebo komukoliv jinému a za
te žít život bez hranic!
Nelze za ít budovat život bez hranic, aniž bychom za ali s o istou. Tou o istou je práv
odpušt ní. Víme, že to není snadné. Snadné cesty hledá tolik lidí, že se po nich doslova nedá
jít.
Odpus te. Možná to není snadné, ale je to nezbytné!
Odpušt ní ak ní kroky:
1. Zastavte se a podívejte se na sv j život.
2. Identifikujte, v jaké ohledu prožíváte nedostatek nebo zažíváte disharmonii – to jsou místa,
kde se bojíte pohnout kup edu.
3. Prozkoumejte všechny nedávné nep íjemné situace, nehody nebo úrazy a choroby –
pravd podobn najdete „spoušt “, který tyto situace zp sobuje. Spoušt
ukazuje,
komu nebo emu jsi ješt neodpustil.
4. Uv domte si, že veškeré problémy, každá situace, která vypadá, že souvisí s n ím jiným,
se nakonec vrátí do interpersonální (vztahové) roviny – tedy roviny Vašich mezilidských
vztah , vztah s Vaším okolím.
5. Trénujte odpušt ní, kdykoliv m žete – a už se jedná o
ur itou situaci nebo o lov ka.
6.
Jestli existuje sen o krásné Jižní
Africe, pak jsou i cesty k nim.
Dv z t chto cest se mohou
jmenovat Dobrota a Odpušt ní.
ekn te nahlas, opravdov a up ímn : “Odpouštím
(komu)....., a tak jsem svobodný.“
~ Nelson Mandela
7. Odpus te své matce, abyste mohli vy ešit své problémy ve vztazích.
8. Odpus te svému otci, abyste mohli vy ešit své problémy v oblasti seberealizace a kariéry.
9. Pokud osvobození nep ichází skrze tuto v tu, požádej o odpušt ní Vyšší moc.
Stránka 33 z 83
#3 SEN
SEN
Stránka 34 z 83
K
de není pohyb a vývoj, je stagnace. Kde je stagnace, tam je d íve i pozd ji úpadek
a zánik, nebo všechno kolem nás se vyvíjí a roste – to je p irozený sm r života – života,
jenž je jak v každém z nás, tak všude kolem nás, v p írod .
A práv naše sny jsou zdrojem tohoto pohybu.
Každý, kdo má sv j sen, ten odhodlan krá í ke svému
životu bez hranic, nehled p ekážek, které p ed ním zjevují.
Kdo sv j sen nemá, nebo jej na cest životem opustil
ztratil, pachtí se bahnem všednosti bez v tšího smyslu.
i
Síla snu, víra ve v ci, které
nejsou
b žným
pohledem
viditelné, odvaha p ijmout sv j
strach…
Jsme jako ta stébla trávy, která jsou slabá a ohýbají se ve
tru – p esto však na ja e vyrážejí ze zem s takovou silou,
že odhrnují stranou hlínu a kameny. Jak by naše louky
vypadaly, kdyby tráva nem la d vod vyr st?
Nezáleží na tom, kde zrovna
jsi, k tomu abys dosáhl na svou
hv zdu, ti sta í pouze uv domit
si sílu svého snu.
Jsme jako ta stébla trávy, ovšem na rozdíl od ní si m žeme
sv j d vod pro r st, své poslání, sv j sen vybrat v dom
sami.
~ Céline Dion
Co to znamená, když se ekne: „mít sen“?
Sen je vroucí, pulsující touha, která zatím není napln na, ale o to více je pal ivá. Sen je
nenapln ná touha, která je pro nás natolik hodnotná, že nám stojí za to, odvést všechnu tu
práci, která stojí mezi naším sou asným stavem a stavem vysn ným. Sen je to, co Vás zapálí
a podnítí k akci – práv te .
Mít sen pro každého z nás znamená n co jiného.
kdo má jako své sny auta, n kdo dovolené, n kdo t eba
potkat se s významnými lidmi. Jiného snem je vytvo it
nádhernou sbírku motýl nebo postavit vysn ný d m. Další
~ Martin Luther King
lidé své sny kladou spíše do roviny tvorby - nap íklad
namalovat ur itý obraz, vytvo it nad asovou melodii nebo
postavit úsp šnou firmu. A další mají své sny o atletické
postav , o vynikající schopnosti mluvit na ve ejnosti, velkém vliv nebo o ideálním partnerovi.
Mám sen…
Doslova platí, že kolik lidí na sv
, tolik druh sn .
Pro byste si m li najít sv j sen?
Nic na tomto sv
nevzniklo bez vášnivé touhy po snu. Sny nep ivedeme v realitu díky
nete nosti, lenosti nebo malé ctižádosti, ale naopak svou nadšenou a vytrvalou akcí.
Každý sen je pro budoucího Mistra klí em k vitalit . Mít sen je nejlepší zp sob, jak ve své duši
zapálit ohe touhy. Pot ebujete p esn v
t, co chcete, a aktivn postupovat k tomuto cíli.
Touha je hlavní krok k uskute
ní sn a cíl . Je to za átek všech úsp ch
lov ka.
Sen uvolní dlouho d íve nepoznanou, spoutanou energii, která v zí uvnit Vás skryta –
dosta te ji na sv tlo.
Stránka 35 z 83
Sen Vás naplní dobrou náladou, spíše však nadšením, které
Vás chvíli nenechá v klidu a bude z Vás doslova tryskat.
Bude s Vámi lomcovat, bude Vás nutit n co d lat, podnítí
Vás k pozitivní akci.
Sny dokážou dát lov ku sílu. Sen je potravou pro vzrušení
bez hranic možností, nutící nás plánovat, pracovat a
skute
v it v sama sebe.
Sny jsou obnovitelné. Nezáleží
na tom, kolik nám je nebo jaké
máme podmínky. Stále jsou
s námi jako dosud nevyužité
íležitosti a nová krása, která
eká na zrození.
~ Dale E. Turner
Nebudeme-li mít n co, po
em bychom se mohli
natahovat, n co, za ím bychom se mohli honit, n co, co
bychom cht li vytvo it, n co co by nás vzrušovalo, zapalovalo a dodávalo energii natolik, že
nám nebude záležet na okolnostech, které nás provázejí, a p ekážkách, které k napln ní snu
musíme p ekonat, je více než pravd podobné, že náš život nebude stát za mnoho.
Mist i, a už p sobí v jakémkoliv oboru, se stali Mistry práv
co je p esahovalo díky schopnosti své tvo ivé imaginace.
Odm na, kterou získáte v cíli,
není zdaleka tak d ležitá jako
to, ím jste se stali cestou.
~ Zig Ziglar
proto, že rozvinuli své sny v n co,
A proto zav ete o i a otev ete svá srdce. Natáhn te ruce a
vykro te. Tak dlouho dokud máte sen, existuje nad je.
Dokud existuje nad je, existuje smysl, sm r, východisko a
život.
esto jen málo lidí si dovolí snít. Necht jí se zklamat v
ípad , že by se jim sen nesplnil. Ano, to je v cný,
pragmatický p ístup. Cht lo by se íci – rozumný. Ale
opravdu je?
Možná by byl, kdyby záleželo jen na výsledku. Ale ono našt stí nezáleží!
Cesta za snem sama o sob je práv tak d ležitá, ne-li d ležit jší.
A o radostn jší je životní cesta lidí, kte í jdou za svým snem ve srovnání s t mi, kte í rad ji
živo í v šedi beze sn , než aby riskovali zklamání… na kterém navíc v bec nezáleží.
Nezam
ujte sen za p ání!
Mnoho lidí d lá tu chybu, že si myslí, že mají sen. Jejich sny jsou jen p edstavami, které jim as
od asu p ijdou na mysl a následn jsou zapomenuty. Tyto sny je „nerajcují“ natolik, že by
dokázali ujít pov stnou míli navíc.
Jejich sny jsou spíše p ání, která p ijdou a zase odejdou bez toho, aby je chytly za srdce.
ání není sen. P ání je n co, po em také toužíte. Vaše touha však není taková, abyste se
kv li ní obt žovali jednat. Naše p ání
asto nebývají
napln na, práv z nedostatku naší touhy. A popravd ,
Nesmíme se bát snít o zdánliv
eknete-li, že máte p ání, pak ani Vy samotni p íliš nev íte,
nemožném, jestli chceme, aby
že by se mohla splnit.
se zdánliv nemožné stalo
Pokud své sny zam ujete za p ání, pak nikdy nezvít zíte – v
skute ností.
tomto p ípad je život bez hranic jen nedosažitelným
~ Václav Havel
eludem. Pokud si n co jen p ejete, pak se více než na
Stránka 36 z 83
skute né odhodlání snu dosáhnout, spoléháte na náhodu i št st nu.
Pouhým p áním sv j život bez hranic nevyk ešete. Život bez hranic p ichází teprve tehdy, je-li
touha i p ání vystup ována v posedlost tak velkou, že lov k za ne sp ádat reálné plány,
které jej k realizaci jeho snu dovedou.
Sn ní je kreativní proces.
Sen (p edstava budoucnosti/budoucí skute nost) je
základní esencí pro jakoukoliv lidskou innost a vzniká
díky naší p edstavivosti, nikoliv p i spánku.
Cokoliv si lidská mysl dokáže
edstavit, a emu dokáže uv it,
toho lze dosáhnout.
Sn ní je tvo ivý proces.
~ Napoleon Hill
Sn ní je, když se kdokoliv zav e do své pracovny a voln
nechá plynout myšlenky, pocity a p edstavy. Možná
které z nich dá na papír, možná n které z nich rozpracuje, možná n které z nich nakonec
zahodí.
Pravda je taková, že jen zlomek z nich chytí a za ne brousit k dokonalosti.
Možná jen jednu nebo dv myšlenky nakonec p em ní v dalekosáhlou vizi, kterou uskute ní.
Abyste však dokon ili jakékoliv své plány, abyste mohli dosáhnout svých cíl , abyste z stali
soust ed ni na budoucnost, tak si nejd íve pot ebujete vizualizovat to, kam chcete dojít, to,
co chcete vytvo it. A to je to, co každý Mistr pot ebujete d lat.
Chcete-li se stát Mistrem, za
te trávit více asu sami se sebou, nerušeni okolním sv tem.
Za
te pracovat na své vlastní p edstav , otev ete p ed sebou své nitro. Používejte
imagina ní schopnosti své vlastní mysli.
Imagina ní kapacita, kde svou p edstavu jako první uz íte, má své místo v levé i pravé
mozkové hemisfé e – zabírá v tšinu mozkového povrchu a má až 16 trilión neuronových
spojení – nese odborné ozna ení „Neokortex“. Z historického pohledu se vyvinul jako jedna z
posledních ástí našeho mozku p ed 2 – 2,5milióny let.
Vaše
p edstavivost
nezná
hranic, krom t ch, které sami
uznáváte.
~ Napoleon Hill
Neokortex je naše "dílna mysli". Je až tisíckrát pružn jší a
rychlejší než ást mozku, které íkáme emo ní mozek (tato
ást se zapojuje, pokud n jakým zp sobem pot ebuje
pracovat s návyky). Veškerá pružnost a síla neokortexu se
zam uje na vizualizaci (vizuální projektování/p edstavování
si) a vizuální logiku (systemati nost a smysluplnost).
Práv díky neokortexu máte možnost stát se tv rcem svého
života, Mistry, protože tato ást mozku Vám umož uje p emýšlet a uvažovat. Díky n mu
kreativn vy ešíte jakékoliv potíže nebo detaily, na které cestou narazíte.
Sn ní bez hranic...
Pamatujte, že naše p edstavivost nemá žádné p irozené limity, pouze ty, které své
edstavivosti sami vystavíme. Imaginace, vizualizace, p edstavivost nebo sn ni je naprosto
irozený proces, který je nám vlastní už od d tství, práv díky neokortexu.
Stránka 37 z 83
Nikoliv všechny naše p edstavy a sny povýší na vizi.
žete totiž d lat doslova cokoli, ale nem žete d lat všechno najednou. Proto si dejte tu
práci a vyberte mezi mnoha svými neur itými touhami tu, která pro Vás má skute nou
hodnotu, a rozpracujte tento sen do dalekosáhlejší vize a stanovte si díl í cíle, které k
napln ní této vize vedou.
Najd te si prost edí, kde se Vám dob e uvažuje, a nechte se vést svými pocity – to ony Vám
napoví, že jste na správné cest . Pak si položte následující
otázky:
Jak si p edstavuji, že bude -- konkrétn ! -- vypadat
j život, až dosáhnu svého snu?
Vyšperkujte svou p edstavu tak, aby obsahovala
všechno, co je pro Vás d ležité ve vztahu k vašemu
snu. Klí ová podmínka: Této vizi musíte být schopni
uv it. Jinak ji budujete nadarmo.
Až jí uskute níte, jak poznáte, že jste usp li? Co je
pro Vás m ítkem?
Hrou p i zdi sv tu neposloužíte.
Není nic osvíceného na tom,
když se budete kr it, aby se
ostatní cítili lépe. Byli jsme
stvo eni, abychom zá ili. Není to
jen v n kom z nás, je to v nás
všech. Když necháte své sv tlo
zazá it, zbavíte se jednou
provždy svého strachu…a tím
zbavujete strachu celý sv t.
~ Marianne Williamson
Je to dobrý pocit? Peníze? Fotografie ze stup
vít
? Kalhoty velikosti M, které budete nosit, až se zbavíte svých kil? Oslava
diamantové svatby?
Je t eba mít n co, co symbolizuje Váš sen ve fyzickém sv
na uskute
ní této své p edstavy bude pracovat.
Je Vaše p edstava sm lá? Nepodce ujete se zbyte
strach nebo smysl pro podce ování?
. Mnohem lépe se Vám
? Nebrzdí Vás Váš vlastní
Na druhou stranu, nep edstavujete si vzdušné zámky? Je Vaše vize dosažitelná za
podmínek, v nichž se nacházíte? Nebo pro Vás jako lov ka? Je hezké snít o tom, že
se stanete anglickou královnou, ale pokud nejste z královské rodiny, nebo jsou vyhlídky
na to, že si Vás n který z princ pojme za cho , pak je nad je mizivá.
A kone
…dejte svému snu termín. Kdy ho dosáhnete? Kdy bude hotovo všechno,
co jste sami sob slíbili? Gratulujeme, práv jste ze svého snu ud lali cíl!
Ud lejte n co konkrétního, podnikn te vytrvalou inspirovanou akci – takovou, co
Vám umožní sen získat.
Za
te snít!
ím ast ji budete se svými sny, touhami, vizemi pracovat, tím hustší, stabiln jší a pevn jší
ko eny svého p esv
ení budete mít. ím ast ji budete se svými sny pracovat, tím více
poroste Vaše víra v to, že i Vy máte ve své moci jejich dosažení. ím ast ji budete se svými
Stránka 38 z 83
sny pracovat, tím víc klí , správných ešení, lepších
cest vedoucí k získání Vašeho snu budete nacházet.
Naše sny jsou m ítkem našich
charakter .
Váš život postupn získá punc jedine nost. A Vy jej
budete žít s ím dál v tším nadšením.
~ Henry David Thoreau
li byste to ud lat zejména tehdy,
pokud se ve svém život chcete posunout dop edu,
pokud se chcete dostat z místa A do místa B,
pokud chcete získat novou zásobu energie,
pokud chcete, aby byl život více vzrušujícím místem,
pokud chcete, abyste byli š astn jší,
pokud se chcete stát Mistry svých život ,
pokud chcete dosáhnout život bez hranic.
Pot ebujete mít sny!
Náš mozek je magnetizován dominantními myšlenkami, které chováme ve své mysli. To k
nám p itahuje lidi, p íležitosti a životní okolnosti, které jsou s t mito dominantními myšlenkami v
souladu. Pokud jsou Vašimi dominantními myšlenkami Vaše p edstavy a to, jak jich
dosáhnout, pak budou spln ny – d íve i pozd ji.
Pot ebujete se jimi nechat vést a jít si za nimi. Ne nutn
sebed
rou a vytrvalostí.
za každou cenu, ale s odhodláním,
Každý úsp šný lov k, který se nakonec stal Mistrem, m l své sny.
Pot ebujete sen, pro který se nadchnete tak, abyste se rozjeli.
Pot ebujete pro n co žít. A to je práv ú elem sn .
Sn te!
Sen ak ní kroky:
1. Zastavte se a pop emýšlejte na chvíli, jak by m l vypadat Váš život.
2. Co je tedy Vaším velkým snem? Po em toužíte?
3. Jste schopni tuto svou p edstavu podrobn ji popsat, i nakreslit?
4. Pro toužíte zrovna po tomto, jaký pocit Vám to p inese? Dokážete si jej p edstavit už
nyní?
Stránka 39 z 83
5. Co je nutné k tomu, aby se sen stal skute ností? Co bude nutné ud lat, co to bude
vyžadovat? Kolik to bude stát?
6.
žete si už te n kde sv j sen „osahat“ – navštívit jej, p ivon t si k n mu, mít i jiný vjem
než jen p edstavu? Pokud ano, ud lejte to.
7. Jste schopni sepsat si seznam 50 až 100 sn ? Ud lejte to a dob e si tento seznam
uschovejte.
8. Vytvo te si svou vlastní nást nku sn – p ipravte si obrázky zobrazující Vaše sny a nalepte si
je n kde, kde je m žete vid t velmi asto.
9. Zapalte se pro sv j sen/pro své sny a za
te na n m/nich pracovat.
Stránka 40 z 83
#5 ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ
Stránka 41 z 83
O
bjevili jste sv j sen i vizi. Objevili jste touhu, kterou jste nadšeni a toužíte po jejím
napln ní. Chcete svého snu i vize dosáhnout, chcete to získat.
V tuto chvíli jste tedy blízko rozhodnutí. Rozhodnutí
je moment, kdy sami sob ekneme ano a ud láme krok k
pozitivní akci.
Angli tina pro rozhodnutí používá slovo "decision", což však
vodn pochází z latinského slova "decidere" – voln
eloženo zabít všechny další možné alternativy.
Neexistují
volby.
odpov di.
Jenom
~ Stanis aw Lem
Když se rozhodujeme, tak se vlastn v duchu smi ujeme s
ur itou volbou a budoucím sm rem našeho života.
Jedno rozhodnutí plodí další...
Máte za sebou n kolik prvních díl knihy...
V pr
hu n kolika následujících dn pravd podobn
dosp jete k rozhodnutí sednout si a zhodnotit situaci, ve
které momentáln jste, v jaké se nachází Váš život.
Možná p edefinujete svou vizi, možná si ji stanovíte úpln
poprvé, možná si najdete nový sen, za kterým byste mohli jít.
Už to je rozhodnutí (možná n kolik) - Vy jste se rozhodli, že to
ud láte.
Po tomto zhodnocení ud láte rozhodnutí, že pot ebuje v
kolika svých zvycích ud lat zm ny. Ty budou mít vliv na
to, že dosáhnete svého.
Rozhodnete se pro n jakou akci sm ující vyty eným
sm rem. Ud láte první kroky – n které se Vám povedou a
které ne. Možná se rozhodnete se, že další kroky necháte
na zít ek, že dnes už to nestihnete, nebo že jste p íliš
unaveni.
Váš život je sou et všech
rozhodnutí, která jste v život
dom
nebo
nev domky
inili.
Dokážete-li ovládat proces
rozhodování, dokážete ovládat i
všechny další aspekty života.
žete najít svobodu pramenící
ze skute nosti, že jste sami za
sebe zodpov dní.
~ Robert F. Bennet
Další den se vrátíte k rozd laným úkol m a zažijete n kolik výzev. Rozhodujete se, zda se
máte vzdát nebo vytrvat. Pokud je pro Vás sen dostate
lákavý a d ležitý, pak se
rozhodnete, že budete pokra ovat.
Pokra ujete. Rozhodli jste se.
Svoboda do okamžiku volby!
V našich životech máme n kolik druh svobody – n které pokládá lidská spole nost za
základní, do nichž se rodíme, ostatní si musíme zasloužit a odpracovat...
Naše svoboda m že být doslova nekone ná, když tomu v nujeme své úsilí – a už z pohledu
financí, zp sobu obživy, trávení asu nebo vzd lání. Avšak podíváte-li se na svobodu z
pohledu rozhodnutí, uv domíte si, že naše svoboda existuje pouze a jen do okamžiku, ve
kterém se pro n co rozhodneme.
Stránka 42 z 83
Jakmile se v duchu smí íme s ur itou volbou, za neme podle ní jednat. Tím odstartujeme sérii
událostí, pod jejichž vlivem po n jakou dobu budeme – minimáln tak dlouho, dokud
neud láme rozhodnutí další – a už bude lepší, nebo horší...
Je dobré si to uv domit, protože a už d láte rozhodnutí více i mén závažná, pamatujte si,
že všechna se po ítají – všechna n jakým zp sobem ovliv ují Váš život.
Nechceme, aby na Vás tato informace p sobila jako mentální brzda, která by Vám bránila v
rozhodování. Nikoliv.
Apelujeme na Vás: Vzdejte se lehkovážných rozhodnutí a rad ji pe liv zvažte možné
varianty. Vyberte si tu, která se jeví jako nejlepší – a už se rozhodujete racionáln , i proto, že
z dané volby máte lepší pocit.
Zárove však pamatujte na to, že když se nerozhodnete sami, bu te si jisti, že tímto jste také
rozhodli – v tomto p ípad o tom, že o Vašem život za nou rozhodovat jiní. Život nelze žít bez
rozhodnutí.
Jak zajistit správnost rozhodnutí?
Abychom se dob e rozhodovali, pot ebujeme za ít se správnou naukou, která bude dobrým
základem pro kvalitní rozhodnutí.
Jedním z nich je nap íklad tato kniha – to bylo jedno z Vašich dobrých rozhodnutí.
Ale b žte také ven a...
zaje te si na n jaký seminá , který Vás bude rozvíjet v dalších oblastech života;
vyhledávejte úsp šné lidi (úsp šné v r zných oblastech života – neopomínejte vztahy
i zdraví, ale také neopomíjejte lidi z odlišných profesí než je Vaše);
kupte si další knihy, které Vám pomohou dostat se z místa, kde jste, na místo, kde
byste cht li být;
vytvo te si audiotéku úsp chu a dobré praxe ve Vaší zvolené oblasti;
najd te si svého mentora.
Pokud to ud láte, budete velebit tato svá rozhodnutí po zbytek svého života.
Druhým kritériem je pom it svá rozhodnutí se svými životními hodnotami. Každý z nás je
nastavený troši ku jiným zp sobem – Na em skute
záleží Vám?
Když se budete rozhodovat na základ svých nejnitern jších hodnot, Vaše rozhodování
budou mnohem lepší. Se svými rozhodnutími také budete
mnohem více ztotožn ni.
Moudrý lov k se rozhoduje
etím kritériem, které zabezpe í, že Vaše rozhodnutí budou
pomalu, ale svá rozhodnutí
správná, je práv Vaše vize.
dodrží.
Pom ujte svá rozhodnutí tím, zda jsou v souladu s Vaší
životní vizí a cíli, zda Vás k nim p ibližují. Taková rozhodnutí
budou mnohem lepší, než pokud se budete rozhodovat
pouze na základ momentálního rozpoložení i nálady.
~ Arthur Robert Ashe, Jr.
Stránka 43 z 83
Rozhodnutí na základ dlouhodob jší perspektivy jsou tém vždy kvalitn jší ve srovnání s
rozhodnutími na základ krátkodobého i momentálního uspokojení nebo aktuálního ešení
sou asné havarijní situace.
Bojíte se chybného rozhodnutí?
Problém krátkozrakých ešení je v tom, že je musíte asto m nit.
Každý se rozhoduje. Velká v tšina lidí se rozhoduje v dom . Už menší
vody své volby. A ješt mén lidí se potom svého rozhodnutí drží.
ást si uv domuje
Není v bec neobvyklé, že n kte í lidé své rozhodnutí záhy m ní, mnohdy i na zcela opa né.
Bojí se, zda náhodou neud lali chybné rozhodnutí. Za nou hrát mentální ping pong, který
nebere konce.
Neustále si pohrávají s myšlenkami jako:
Nem l/a jsem si p ece jen vybrat tu druhou cestu?
Co když se objeví n jaká lepší p íležitost?
Snad jsem se m l ješt
další informace…
s n kým poradit, opat it si
Lidé, kte í se úpln rozmýšlejí,
než ud lají krok, stráví své
životy na jedné noze.
a mnoho dalších.
~ ínské p ísloví
Jejich myšlení je rozt kané. Výsledkem je v lepším p ípad
váhání, v horším p ípad pab rkování a pov stné sezení na
dvou ( i ješt více) židlích. Oni samotni jsou tímto nekone ným rozhodováním a neustálými
zm nami zmateni a v kone ném d sledku neskute
unaveni.
Akce, která na tato neustále se m nící rozhodnutí navazuje, je stejn
nep esv
ivá, takže ani nem že generovat jakkoliv výsledky.
zmatená a
A je úpln jedno, o jakou životní oblast se konkrétn jedná.
Proto se smi te s tím, že Vaše rozhodnutí nebudou úpln perfektní. St ží mohou být, snad jen
kdybyste byli majiteli Delfské v štírny. Pokud se Vaše rozhodnutí ídí t emi pravidly uvedenými
výše, konáte, jak nejlépe dovedete.
To by m lo sta it.
Pozorujte své t lo.
Kdykoliv ud láte rozhodnutí na základ t ech výše zmín ných kritérií, zkontrolujte správnost
tohoto rozhodnutí prost ednictvím Vašeho p irozeného barometru.
Vaše t lo pozná, kdy jste u inili správné rozhodnutí. Ucítíte vnit ní klid. Vnit
že jsou správná.
Rozhodnete-li se špatn , budete nervózní nebo možná jen nesví a celkov
dob e po t le.
budete v
t,
Vám nebude
lo Vám tak dává najevo, že nejste v souladu se svým nejnitern jším nastavením a že si
takzvan „lžete do kapsy“.
Stránka 44 z 83
Ud láte-li rozhodnutí správná, také to poznáte. Vaše t lo se uvolní a je p ipraveno k dalšímu
rozhodnutí.
Rozhodnutí a osud...
Náš život ur ují naše rozhodnutí, která na dennodenní úrovni
láme a následn uskute ujeme. Naše životy jsou v
podstat skládankou našich rozhodnutí.
Jejich po et asem nar stá, zpo átku formují náš charakter
a nakonec se z nep eberného množství rozhodnutí, které jste
za sv j dosavadní život ud lali, stane náš osud.
Lidé jsou š astní p esn tak, jak
se rozhodnou být.
~ Abraham Lincoln
Není úpln d ležité, že jsou zpo átku chybná, pokud se z nich dovedete bez ho kosti pou it
a jít dál.
Sm ovat stále k lepším rozhodnutím.
Opakovaná chybná rozhodnutí nás na druhou stranu stojí mnoho. V obchod , v život , ve
vztazích s rodinou nebo p áteli, nebo kdekoliv jinde.
Chcete-li být š astní, pak se rozhodn te, že budete p emýšlet v horizontu št stí.
Chcete-li se stát mistrem života, rozhodn te se osvojit si myšlení mistra života.
Chcete-li, aby vaším životem protékal silný proud zdraví nebo nekone ného
bohatství, rozhodn te se jednat v tom smyslu, abyste tyto atributy získali.
Chcete být naprosto zdraví? Uv domte si své zdraví a rozhodn te se stát se v dom
zdraví!
Chcete být mocní? Uv domte si svou moc a rozhodn te se stát se v dom mocní!
Chcete-li dojít k životu bez hranic, pracujte na všem, co p isp je k tomu, abyste m li
sv j vlastní život bez hranic.
Rozhodn te se vytvá et nové vzory myšlenek a odhazovat ty staré, nefunk ní nebo
nesm ující tam, kam byste cht li.
Zm na sm ru.
Mist i života si uv domují, že
Jestli chcete n co, co jste nikdy
nem li, musíte ud lat n co, co
jste nikdy neud lali.
jejich sou asný život je jen nahromad ním stovek,
ne-li tisíc rozhodnutí, která ud lali, a že
na jejich dalších rozhodnutích závisí jejich vlastní
budoucí život.
~ Drina Reed
Kdykoliv se jim tedy n jaký výsledek nelíbí, jsou schopni díky
svým novým rozhodnutím tok a sm r svého života zm nit. A
to samé platí i pro Vás. Pravd podobn p ijdete na to, že
to od Vás bude vyžadovat za ít d lat ur itá nepohodlná rozhodnutí – ta, která jste ješt
eba neud lali.
Stránka 45 z 83
Jedno z nejd ležit jších rozhodnutí, je rozhodnutí jednat – zam it svou
smysluplným sm rem. Rozhodn te se, že to ud láte. Ud lejte to.
innost ur itým
Mist i v sílu rozhodnutí bezesporu v í a celý sv j život d lají taková rozhodnutí, která se
pozitivn odrazí na jejich budoucích výsledcích. Nic si nenalhávají, jsou k sob naprosto
up ímní. Dob e znají své silné, ale i slabé stránky. A v dí, co vše se ješt musí nau it, aby
dosáhli vytoužených met, a podstupuji vytrvalou akci ve vytouženém sm ru.
Rozhodují se pro dotahování v cí do konce. V dí, že pokud by tak ne inili, ni eho by
nedosáhli, snad jen, že by si podkopali vlastní základy, vlastní sebed
ru a sv j vlastní život
bez hranic.
Stát se Mistrem.
Možná ve Vás rezonuje otázka: „Jak se mám vlastn
Mistrem?“
stát
Odpov
už byste m li tušit z p edchozího textu. Prost se
rozhodn te, že se jím stanete. Nic víc v tom nehledejte.
Pokud toto rozhodnutí u iníte, všechny další volby tímto
rozhodnutím budou ovlivn ny a Vy za nete sm ovat tam,
kam pot ebujete, abyste se jím stali.
Skute né rozhodnutí se hodnotí
podle faktu, že jste podnikli
novou akci. Jestli není žádná
akce, nerozhodli jste se
doopravdy.
~ Tony Robbins
Za nete jinak myslet, za nete se jinak chovat, za nete se
jinak vyjad ovat, za nete v novat sv j as jiným innostem, p esm rujete svou energii tam,
kam je to pot eba, p estanete ztrácet as tím, co Vás jen zbyte
rozptyluje.
Mist i se v ur ité fázi svého života prost rozhodli, že z n j vytvo í mistrovské dílo, bez ohledu na
to, kolik to bude vyžadovat úsilí, energie nebo asu.
Už je nebavilo žít život tiché beznad je.
Už je nebavilo žít bez svých sn , pod úrovní, kde se vidí.
Kontrolují sv j život v domými volbami, které mají d sledky nebo chcete-li výsledky.
Všechno má své d sledky, cokoliv co podnikneme, bude mít n jaký d sledek.
Mistr má vyjasn no, jaké d sledky chce vid t ve svém život a tak iní takové volby a
rozhodnut, která jej podle svého nejlepšího uvážení dostanou sm rem k žádaným výsledk m.
Klí k brán od života bez hranic...
Klí ke zdraví, št stí, bohatství, blahu a úsp chu v život spo ívá ve schopnosti p ijímat
rozhodnutí. Vybírejte a volte, co je v souladu s vizí Vašeho života.
Každé ráno když se probudíte, si uv domte, že Vaše životní zkušenosti a podmínky jsou
celkovým souhrnem toho, pro co jste se rozhodnuli d íve v minulosti.
Za
te den správným rozhodnutím.
Rozhodn te si v it.
Rozhodn te se za ít znovu, pokud je to pot eba.
Rozhodn te se nevzdat bez ohledu na cokoliv.
Stránka 46 z 83
Rozhodn te se, že zaplatíte požadovanou cenu.
Rozhodn te se osobn r st.
Rozhodn te se, že dokonale využijete své schopnosti.
Rozhodn te se, že pro sebe a svou rodinu dosáhnete
toho nejlepšího, co m žete.
Rozhodn te se naplnit veškerý sv j potenciál, který
Vám byl dán.
edstavte si, že jste malí em a Váš život je Vaším plátnem:
Rozhodn te se, že jej vyvedete v t ch nejrozmanit jších
barvách. Rozhodn te se pro vášnivý vztah k životu.
Rozhodn te se pln prožívat sv j život. Ud lejte velkolepá
rozhodnutí. Rozhodn te se splnit svá nejtajn jší p ání.
Nežít život tiché beznad je!
Ud lejte ješt dnes rozhodnutí nežít život tiché beznad je!
Rozhodn te se nyní pro zdraví, št stí, radost, lásku, duševní
klid, svobodu a celkovou prosperitu!
Nejhorší je doba p edtím, než
se skálopevn rozhodnete do
toho jít.
Zmítají vámi pochybnosti, po ád
hrozí, že se vzdáte, všechno
láte jen nap l. Pro tv í iny
a podniky platí jedna zásada,
jejíž opomenutí zabilo již
spoustu sm lých plán
a
krásných myšlenek:
V okamžiku, kdy pocítíte
stoprocentní
odhodlání,
proz etelnost za ne hrát na
vaší stran .
Spustí se celý proud událostí,
íznivých náhod, úsp šných
setkání a materiální pomoci, o
jaké jste na za átku ani nesnili.
~ William H. Murray po své
první expedici do Himálají
Dnes se rozhodn te, že ud láte vše, co bude pot eba. Když
budete vždy d lat jen to, co je snadné, budete mít t žký
život. Když budete žít v teple a v záv í, budete se sice cítit fajn, ale neporostete.
Rozhodn te se vzdát se pohodlí.
lov k se zlepšuje jen tehdy, jde-li za svým snem. Rozhodn te se jít navzdory strachu a
obavám.
Všichni je máme, v tom nejste výjime ní. N kdy jsou v tší, jindy menší nebo žádné. Mistr života
se však rozhodne ud lat to, co je pot eba navzdory svému strachu.
Rozhodn te se!
Rozhodn te se, v jakých kolejích má ubíhat Váš život! Za
te následující t emi v cmi:
1. uv dom ní – pot ebujete si uv domit, že ve Vás d íme skute ný Mistr.
2. rozhodnutí – pot ebujete se rozhodnout, že Vaším osudem je mistrovství.
3. zám r – musíte se rozhodnout pro sm r Vašeho života, pro zám r, který uskute níte.
Jakmile se pevn rozhodnete…
Jakmile se rozhodnete, že do toho dáte všechno…
Jakmile sami sob slíbíte, že neuhnete, dokud nedosáhnete svého…
…sv t Vám za ne pomáhat.
Postavte se a nahlas si ekn te: „ROZHODL/A JSEM SE......... (dopl te, co chcete).“
Cítíte, jak se uvnit Vás uvol uje energie?
Stránka 47 z 83
je Vaše cesta lemována správnými rozhodnutími!
Rozhodnutí ak ní kroky:
1. Zamyslete se, v které oblasti svého života chcete ud lat zm nu. Jsou to vztahy? Práce?
Peníze? Vaše zdraví? Nebo n co jiného?
2. Pokud jste rozhodnuti, do eho se pustíte, definujte si cíl. Pot ebujete-li v této v ci pomoci,
nalistujte si kapitolu Cíl.
3. Jaké alternativy jeho dosažení se nabízejí? Popus te myšlenkám i emocím uzdu…
4. Podle eho budete vybírat? Zvažte, co je p i volb pro Vás d ležité.
5. Jednotlivé alternativy si ohodno te. Který ze zp sob se jeví jako nejlepší?
6. Rozhodn te se.
7. Stanovte kroky, které jsou podle Vašeho mín ní nezbytné.
8. Ud lejte je hned, dokud vlastníte nejv tší energii naklon nou ke zm
.
Stránka 48 z 83
#27 LÁSKA
LÁSKA
Stránka 49 z 83
V
tšina lidí lásku vnímá jako cit projevený n komu nebo n
Mist i života posunuli toto vnímání o krok dále a
ud lali z lásky sv j životní postoj, kolem kterého se
to í mnoho z toho, co d lají.
Uv domili si totiž, že cokoliv, co d lají a zárove prodchnou
láskou, tomu se da í, to kvete, to roste. A to je až p íliš blízké
tomu, co si v tšina z nás p edstavujete pod spojení život bez
hranic.
Když se naším osobním základním projevem, nebo životním
postojem stane láska, sv t se stane krásným místem k životu.
Zdravá láska nám dokáže p inést vnit ní klid.
emu.
ím, že fantazie je siln jší
než v ní. Že mýty mají v tší
moc než historie. Že sny jsou
mocn jší než skute nost. Že
nad je vždy zvít zí nad
zkušeností. Že smích je jediným
lékem na zármutek.
A v ím, že láska je siln jší než
smrt.
Zm ní naše vnímání sv ta, lidí, v cí, nás samotných,
životních situací.
~ Robert Fulghum
Pom že v našich vztazích (a nikoliv jen partnerských i mileneckých, ale všech), zlepší
naše fyzické i duševní zdraví.
Láska je v pravd brána k osobnímu št stí. Cokoli jiného je pouze do asný stav.
Láska plodí lásku. Strach plodí strach.
Je to jen naše osobní volba, zda lásce ve svém život umožníme rozkvést, zda ji necháme sílit
a zda ji ukážeme sv tu a za neme obdarovávat stejn ,
jako se jí podvolíme a necháme se jí vést.
Každý má dvojí volbu.
Máte na výb r ze dvou možností – bu sv j život a vše, co
Jsme bu napln ní láskou, nebo
láte, prodchnete láskou, anebo to bude automaticky
strachem.
napln no n jakým druhem strachu.
~ Albert Einstein
žete stejn , tak jako Mist i, své srdce nést na dlani p ed
sebou a tuto v elost rozdávat. Nebo ji m žete schovávat
pro sebe sama v domn ní, že ji tak ochra ujete p ed zlým a
škaredým sv tem.
Jist , ne vždy je to snadné, pohodlné a n kdy to dokonce bolí, pokud to však ud láte, i sv t
Vám za ne oplácet stejnou mincí. Láska však nakonec vždy zvít zí nad strachem.
Bezpodmíne nost lásky...
Na tento sv t jste p išli, abyste byli š astni, abyste milovali a byli milováni.
Dokážeme-li milovat, te a tady, otev en a bez jakýchkoliv podmínek, stává se život
úžasnou procházkou kvetoucí zahradou. Láska, podobn jako radost, totiž nepot ebuje
žádné p iny nebo podmínky, aby mohla r st a kvést.
sv tlejším místem bude náš sv t, pokud k ostatním za neme p istupovat k druhým s láskou
v srdci místo pochybnosti, ned
ry, nenávisti i lhostejnosti.
Možná si te íkáte: To není pravda. Kde je ta láska, o které tady mluví. Sv t je plný násilí,
zloby, válek, skandál , korupce...
Stránka 50 z 83
Nezáleží na tom, co se d je ve sv
kolem Vás. Vy máte sv j vlastní kousek sv ta. Když se
postaráte o ten sv j, když v n m necháte svou lásku rozkvést, ostatní se inspirují a p idají se.
Pokud však budete ekat na to, až se odhodlají druzí, možná se nikdo z nás nedo ká...
Na si otravovat vlastní nitro nenávistí, zlobou, když m žeme druhému lov ku nabídnout
átelskou a láskyplnou otev enou dla – a o v tší je pravd podobnost, že nám bude
oplaceno stejn , ím ast ji se takto budeme chovat!
Více než jinde zde totiž platí princip „Co dáš, to dostaneš.“
budeme sami obdarováni.
ím více lásky rozdáme, tím více jí
V jedné vesnici p sobil mladý horlivý misioná , který se velmi energicky snažil obrátit své bližní
na pravou víru. Jednou krá el do modlitebny a cestou uvid l sta enu, jak trhá stránky svaté
knihy a hází je do prachu. Rozlítil se a obo il se na ni: „Co to d láš? Ni íš a znesv cuješ svatý
text!“
Stará paní se na n j obrátila a s úsm vem pravila: „Na stránkách, které jsem vytrhla, se mluví
o tom, že je t eba nenávid t zlo. Kdyby se ale te p ede mnou objevil démon, ano i sám
ábel, nebudu k n mu cítit nic jiného, než lásku. Proto jsem vytrhla stránky svaté knihy, nebo
nem že být svatosti tam, kde je nenávist.“
Mladý misioná se zastyd l…
Ano, skute ná láska je naprosto bezpodmíne ná.
Neplatí v ta „Budu T mít rád, pokud…“
S láskou není možné zacházet jako s komoditou, kterou vym níme za n co jiného. Pokud tak
iníme, neprodlen sm ujeme k životu v osam ní, ve smutku.
lov k, který íká „M žeš mít mou lásku, pokud m
podstat lásky.
budeš také milovat,“ netuší pranic o
íká-li matka svému dít ti „Ty maminku nemáš rád, jinak bys ji takhle netrápil,“ nebo
„maminka t bude mít ráda, až si uklidíš sv j pokoj,“ zasévá do duše svého dít te jed, nebo
pokud se dít nezachová podle jejího o ekávání nebo p edstav, odmítá mu dát svou lásku.
Maminka to tak možná nemyslí úpln vážn , ale dít to není schopné poznat.
Podmín ná láska a et zy...
Bohužel takto jedná velká ást z nás – možná práv proto, že jen málo z nás skute
bezpodmíne nou lásku zažilo. íkáme „Dej mi n co (svoji
lásku, respekt, peníze, úctu, obdiv, napl mé o ekávání) a
Když lpíte, nenabízíte svému
já t za to budu mít rád/a.“ A pokud ostatní lidé p istoupí na
prot jšku lásku, ale et z.
tato pravidla hry, roztá í se spirála vzájemného vydírání.
~ Anthony de Mello
Tato „temná strana“ lásky se nazývá lp ní.
Je to výsledek našeho vnit ního naprogramování, které nám
íká:
Abys byl/a š astný/á, pot ebuješ tyhle v ci.
Abys byl/a š astný/á, musíš mít lásku tohoto lov ka.
Stránka 51 z 83
Abys sis zasloužil/a lásku toho a onoho lov ka (rodi , partner, d ti), musíš tvrd
pracovat a dosáhnout úsp chu. A tak dále…
Lp ní zcela prom ní povahu cit . Zbaví nás schopnosti cítit radost a ni ím nezkalenou lásku.
Náš život se smrskne na snahu dostat do své moci objekt naší touhy, a když se nám to
náhodou poda í, k
ovit se snažíme ho tam udržet.
To ale není láska, to je vy erpávající nešt stí, protože v
objekt touhy udržovali tam, kde jej chcete mít.
musíte být ve st ehu, abyste sv j
edstavte si situaci, kdy sedíte na koncert uprost ed ady, když tu najednou si vzpomenete,
že jste zapomn li zamknout auto.
istajasna ztrácíte jakoukoli schopnost užívat si tóny nádherné symfonie a ovládá vás strach
(~jedna podoba lp ní). Zárove sedíte jako p ikovaní, protože se p ece nem žete uprost ed
koncertu zvednout z místa – to se p ece ned lá. Ovládá Vás o ekávání druhých (~jiná
podoba lp ní). A k dovršení všeho si povšimnete, že Váš partner docela klidn flirtuje s
pánem i dámou sedící vedle, a Vás ovládne žárlivost (~další podoba lp ní).
To je jen malá ukázka nej ast jších zp sob , kterými nás lp ní zbavuje schopnosti poci ovat
št stí a radost.
Nejrychlejší zp sob, jak získat
lásku, je lásku dávat.
Nejjist jší zp sob, jak lásku
ztratit, je držet ji p íliš pevn .
Nejlepší zp sob, jak si lásku
udržet, je dát jí k ídla.
Láska a svoboda...
Mistr usiluje o život bez hranic, tedy svobodu. A svoboda je
klí em i zde. Skute ná láska je možná jedin
skrze
svobodu. Dokážeme-li objektu své lásky darovat svobodu
stranou našeho lp ní, svobodu nepodmín né lásky, u inili
jsme nejenom obrovský krok na cest k mistrovství, ale
nadto jsme sami obdrželi tentýž dar.
Ve chvíli, kdy se zbavíme lp ní, naše láska není závislá na
tom, co druhý d lá nebo jaké jsou jeho názory. Stejn tak
my sami získáváme svobodu myslet si a d lat cokoliv.
To neznamená bezohlednost nebo lhostejnost, ale práv schopnost svobodn se rozhodovat
o tom, co považujeme za nejlepší – aniž bychom byli vedeni touhou se n komu zavd it.
Dobré skutky pak konáme ne proto, že „tak se to má d lat“, ale protože jsme se sami
rozhodli, že je konat chceme.
Soust
te se a vybavte si lov ka, jemuž chcete tuto svobodu darovat.
Zhluboka se nadechn te a proneste k n mu tato slova:
„Miluji T . Moji lásku si nemusíš zasloužit. Nebudu t soudit, a ekneš i ud láš cokoliv, protože
vím, že jednáš tak, jak považuješ za nejlepší. Budu š astný, budeš-li v mém život . Pokud se
však rozhodneš odejít, nebudu cítit smutek. Moje láska T bude doprovázet.“
Dokážete-li tato slova vy knout s hlubokou vírou v jejich pravdivost, a ztotožnit se s nimi,
zbavíte se lp ní navždy.
bec to neznamená, že byste však objekty své lásky museli doopravdy rozlou it. Naopak!
Stránka 52 z 83
Budete se moci t šit z p ítomnosti milovaného lov ka, nebo si užívat oblíbenou v c, a to vše
bez toho, aby Vaše št stí bylo zastín no mrakem strachu.
Budete žít, radovat se a milovat tady a te . A jestliže p ijde
necháte je v klidu odejít a budete milovat jinde a jinak.
as, kdy se Vaše cesty rozd lí,
U lásky, jako leckde jinde, platí princip zrcadlení...
Vn jší sv t není nic jiného, než veliké zrcadlo toho, co se
je uvnit nás.
Není snad pravda, že ím jsme š astn jší uvnit , tím
více vnímáme št stí okolo sebe?
Není pravda, že ím jsme bohatší, tím více p íležitostí
k dalšímu zhodnocení našeho bohatství k nám
ichází?
Láska není n co p irozeného.
Spíše
vyžaduje
disciplínu,
koncentraci, trp livost, víru a
ekonání narcismu.
Není to pocit, je to cvik a praxe.
~ Erich Fromm
Není to tak, že jsme-li naopak nespokojení a
rozzlobení, tím více d vod k hn vu nacházíme?
Stejn tak je to s láskou. Nemáme-li v život dostatek lásky, první místo, kde bychom m li
hledat p inu, jsme my sami. Proto se pokuste sami sebe dostat do pozice, že za nete lásku
rozdávat – tady a te .
Bez ohledu na to, zda se Vám v tomto okamžiku vrátí, nebo zda se Vám to od daného
lov ka m že v bec kdy vrátit. Bez ohledu na to, zda si to zaslouží, zda to má smysl, nebo
cokoliv jiného – to jsou podružné v ci, nad kterými nep emýšlejte.
Pokuste se pln procítit dávání lásky, zkuste se na toto dávání lásky dívat tak, že to d láte pro
sebe. Postavte se do st edu svého života, v dom dávejte lásku, a prožijte plnou radost z
toho, že tak iníte.
Nezáleží na tom, zda ji ostatní p ijmou i nikoliv, to je na jejich stran . Vy jste však postoupili na
další p ku pomyslného žeb íku a otev eli jste své vlastní nitro tomu, abyste mohli p ijmout
více lásky do svého vlastního života.
Jelikož je skute ná láska založena na svobod , je také – stejn jako svoboda – založena na
respektu a vzájemné úct . Stejn jako je myšlenka svobody nesmyslná bez respektu, také
láska je nemyslitelná bez úcty.
Dokud si nedokážeme vážit sebe sama, necítíme-li dostate nou lásku k sob , pohrdáme-li
sebou, nikdy nedokážeme prožít lásku, kterou nám dávají naši p átelé, p íbuzní, rodina,
partner.
Svou vlastní neláskou k sob samým totiž všem ostatním sd lujeme, že nemáme žádnou
hodnotu. Pak nám však ani naše okolí, které zrcadlí naši duši, nedá mnoho podn
k tomu,
abychom si sebe sama vážili a m li se rádi.
Proto je pot eba za ít u sebe a p id lit si vlastní hodnotu, p estat lp t na malichernostech a
projevit lásku sm rem ven. Tím položíme základy k tomu, abychom znovu byli schopni cítit
lásku i ve sv
kolem nás.
Stránka 53 z 83
Mistrovské dílo s láskou...
Va íte? Pokud ano, bude pro vás tento p ím r více než známý.
edstavte si kucha e, který svou práci opravdu miluje. Va í s láskou, p emýšlí o tom, jak
ud lat jídlo ješt zajímav jší, chutn jší, lepší. Nebojí se experimentovat, ale zárove má svou
osv
enou klasiku. O své práci hovo í s nadšením a je radost ho poslouchat.
Ve vedlejší restauraci va í jiný kucha . D lá to prost jako své zam stnání, nijak zvláš ho to
net ší. Objednávky zákazník bere jako nutné zlo a jídelní lístek v jeho restauraci se už rok a
l nezm nil. Každý den se nem že do kat, aby mu sm na skon ila, a pracovat p es as ho
nikdo nikdy nevid l.
Co myslíte, který z nich va í lepší jídlo? V které kuchyni bude panovat lepší nálada? Která
restaurace bude mít vyšší tržby?
Ano, klí em k úsp chu ve všem, co d láme, je láska. Prost d lejte to, co d láte opravdu
rádi. Ned lejte nic jiného. Nemáte moc asu. Jak n koho v bec mohlo napadnout, že by se
živil n ím, co d lá nerad?
Jaký by to byl život. To by nebyl život, to by bylo umírání. D lejte n co, co vás t ší – n co co
vyjad uje to, ím skute
jste. Pokud všechno, do eho se pustíme, konáme s láskou v srdci,
není možné, aby se nedostavil úsp ch – stejn jako u kucha e, který va í s láskou.
Pokud si nedokážete kladn odpov
byste asi m li uvažovat o zm
.
t na otázku „Opravdu m
baví to, co d lám?“ pak
Jak za ít s láskou ve svém život ?
1. Odpus te – zasloužíte si erstvý za átek, a už jste ud lali Vy samotni n komu n co,
nebo oni Vám, je na ase odpustit. P esta te sebou tahat to emociální b ím , které
Vám jen brání v tom, abyste lásku vyjád ili, p ijmuli a byli š astní. Nezavírejte sama sebe
v této pomyslné kleci beznad je. Prodchn te všechny myšlenky láskou.
2. Zbavte se strachu – rozhodn te se, že a se stane cokoliv, budete milovat
bezpodmíne
. P edstavte si, co nejhoršího by se mohlo stát a najd te na tuto
nejhorší variantu uspokojivé ešení. Pokud jste se takto s nejhorší variantou vnit
smí ili, za
te p emýšlet o tom, co skv lého by se mohlo stát. Za
te to o ekávat.
3. Milujte sami sebe – uv domte si svou vlastní
hodnotu. Je nekone ná, je nezpochybnitelná.
Avšak nejste-li o tom, p esv
eni, budete se kr it.
Za
te pracovat na jejím zvyšování. Vra te se ke
kapitole o Sebed
e a projd te si uvedená
cvi ení. Základním požadavkem, abyste do svého
života lásku získali, je to, že ji musíte dát sama sob .
Následn ji budete schopni cítit i od ostatních.
Když láska spolupracuje s
dovedností,
o ekávejte
mistrovské dílo.
~ John Ruskin
4. Milujte bezpodmíne
– bez ohledu zda se jedná o osobu, nebo innost, které se
nujete, milujte a dávejte lásku bez podmínek. Nem žete-li milovat bez podmínek,
pak prost nemilujete, ale projevujete lp ní a strach. P ípadn se jedná o Váš
oportunismus, kdy se snažíte n koho zm nit, abyste z toho m li n jaký prosp ch. Držte
Stránka 54 z 83
myšlenku na bezpodmíne nou lásku v hlav a kdykoliv se chytnete, že jste toto
nepsané pravidlo porušili, opravte to, co jste ekli, ud lali nebo to co si uvnit sama
sebe myslíte. To platí jak pro lásku sm ovanou k ostatním, tak sama k sob .
5. Neo ekávejte nic na oplátku – Nepoužívejte svou lásku jako d vod k tomu, aby Vás
kdo miloval. To je manipulace a z té nem že vyjít nikdy nic dobrého.
6. Ned lejte si z druhých modlu – pokud ostatním
dáváte lásku, nep ekro te tu tenkou linii, kdy je láska
tím nejkrásn jším, co m žete dát a tím, kdy svou
láskou ostatní dusíte. Nech Vaše city vede myšlenka
na svobodu. Pokud to nedodržíte, umístíte je pod
neúm rný tlak z Vaší strany a budete je z Vaše
vztahu vytla ovat.
Láska je radost z dobra, zázrak
moudrosti, úžas boh .
~ Platón
7. Nikdy nep estávejte milovat – i když jste byli n jakou bývalou láskou poznamenaní,
rozhodn te se, že znovu za nete lásku dávat. Bez ohledu na cokoliv, je to to nejlepší
co m žete ud lat. Pocit uraženosti nebo zklamání, kterých se držíte, nemá žádný
smysl a jen Vám brání v tom, abyste se cítili š astni. A to je pak velmi t žké najít novou
lásku. Nikdo nechce trávit as s lov kem, který má v
špatnou náladu. Zárove
to nep sobí dob e na Vaše zdraví. Za íná to Vašim rozhodnutím.
8. Vyjád ete svou lásku – najd te slova i iny, prost ednictvím nichž m žete svou lásku
vyjád it. Budete-li držet lásku sama v sob a neumožníte ji vyjád it se, pak se mnoho ve
Vašem život nestane. Ano, podstupujete riziko, že nebude op tována, ale o je to
riziko menší, pokud ji v bec nevyjád íte? M žete za ít snadno – usmívejte se.
9. Praktikujte náhodné iny laskavosti – bu te zt lesn ním lásky, všude kudy chodíte,
dávejte a rozdávejte svou lásku. Usmívejte se, pomáhejte ostatním, dejte ostatním
lidem pocit, že jsou d ležití.
10. Objímejte – za
te objímat sama sebe, za
te objímat ostatní. Ukažte ostatním
Vaši lásku. Objímejte. Ud láte-li to, dostanete tolik lásky zp t, že tomu nebudete
rozum t.
Za
te dnes. Ne ekejte na vhodn jší okamžik...
ivítejte každý den s láskou v srdci, protože láska je tajemstvím života bez hranic.
Svaly mohou tvarovat hmotu, stav t i ni it, ale pouze díky lásce roztají lidská srdce, stejn
jako mrazem ztvrdlá zem se poddává slune ním paprsk m.
A jak odpovíte na iny ostatních lidí? Láskou.
Protože stejn , jako je láska klí em k lidským srdcím, je štítem odrážejícím šípy nenávisti a kopí
hn vu. Láska Vám poskytne oporu v zoufalství a ochrání Vás p ed protivenstvím, takže
kameny na Vás vržené se prom ní ve vlahý déš .
A jednoho dne odhodíte sv j štít a ni ím neomezeni budete krá et mezi všemi lidmi a láska z
Vás bude zá it, jako z pravých Mistr života.
S láskou...
Stránka 55 z 83
Láska ak ní kroky:
1. Nejrychlejší zp sob, jak získat lásku, je lásku dávat. Dávejte ji. Sob
ipravte se na její p íval. Za
te práv te !
i ostatním. A
2. Nejjist jší zp sob, jak lásku ztratit, je držet ji p íliš pevn . Neduste svoji lásku vlastním
strachem a lp ním.
3. Nejlepší zp sob, jak si lásku udržet, je dát jí k ídla. Pravá láska je možná jedin ve
svobod . V zoologické zahrad se neodehrává láska, ale blahosklonnost. Zato
v divo in …
Stránka 56 z 83
#33 SLUŽBA
SLUŽBA
Stránka 57 z 83
N
ejvyšší úrovn spokojenosti a sebeuspokojení dosahují ti lidé, kte í našli zp sob, jak
sloužit druhým. Mistr života aktivn tyto situace vyhledává, protože ví, že na tomto
sv
nem žete sloužit druhým - nem žete init druhým dobro, aniž by se dobro
mnohonásobn nevrátilo nazp t, protože naše odm na je p ímo úm rná naší služb .
Množství a kvalita naší služby ur ují, jak budeme odm
ni.
Pokud chceme opravdu velkou odm nu, musíme vytvo it
tomu odpovídající službu. M žete získat všechno, po em
toužíte, když druhým lidem nejd íve dodáte to, po em touží
oni. Budete-li mistrn sloužit, bez výjimek a vždy získáte
mnohonásobn více, než dáte.
Nejlepší zp sob, jak najít sám
sebe, je ztratit sám sebe ve
služb ostatním.
~ Mahátma Gándhí
Vaše dnešní odm na má základ v minulosti – jak hodn jste
prosp li svému okolí, dalším lidem?
Jestliže nejste spokojeni s tím, co práv
nabízíte sv tu:
te
získáváte, m li byste d kladn
prozkoumat, co
ím a jak sloužíte svému okolí, svým zákazník m?
Jakému po tu zákazník sloužíte a s jakou kvalitou?
Nyní musíte zvýšit hodnotu svého p ísp vku. Co ze sebe vydáváte, to se vám vrátí. Obrovská
odm na eká na ty, kte í jsou ochotni vložit více, než v sou asnosti vybírají.
Odm na však nenásleduje pouhou snahu, nýbrž výsledky.
Od t ch, kterým je mnoho
dáno, se mnoho vyžaduje. A až
kdy v budoucnosti zasedne
nejvyšší soud historie, aby vynesl
rozsudek nad každým z nás,
zdali jsme ve svém krátkém
období služby naplnili povinnost
i své zemi, náš úsp ch nebo
selhání bude m it odpov mi
na tyto ty i otázky:
Za prvé, byli jsme odvážní?
Za druhé, byli jsme rozhodní?
Za t etí, m li jsme integritu?
A nakonec, byli jsme skute
oddaní?
Kolikrát jste již slyšeli, když se neda ilo (a ruku na srdce,
mnohdy i z vlastních úst) „Ale vždy já se tolik snažím!“ To
není postoj Mistra.
Mistr totiž chápe, že výsledek korunující jeho snahu ur uje
pouze jeho zákazník.
Jakou hodnotu má Vaše služba v jeho o ích?
ím je to zp sobeno?
A jak mu m žete p inést hodnotu vyšší?
Nem žete získat n co za nic, nelze shrábnout odm nu za
co, co jste neud lali. Vysoká odm na nep ichází za p íliš
málo úsilí nebo velkou snahu, ale žádný výsledek.
Lidé, kte í nejsou ochotní d lat více než za co jsou placeni,
jen z ídkakdy opravdu dostanou zaplaceno za víc, než
vykonali.
asto je slyšet v ta: „Pro bych se m l snažit, za takovou
almužnu, kterou dostávám…“ Takový postoj lidi drží dole a
nikdy se nedostanou na úrove , kde by mohli dostávat více
než práv sou asnou almužnu. Je to tak jednoduché, prosté a pravdivé - a p esto to bývá
tak asto nepochopeno.
~ John Fitzgerald Kennedy
Stránka 58 z 83
Jak vyd lat?
Až p íliš mnoho lidí dnes uvažujete v kontextu "jak vyd lat" místo toho, aby uvažovali o tom,
jak mohou ostatním lidem sloužit. Až p íliš svou pozornost zam ují na druhý krok, zam ují se
na reakci, kterou mají ve vlivu mén , než krok první – poskytnutí kvalitní služby.
Budete-li kreativní, vytvo íte-li produkty i služby, které lidé
budou chtít kupovat a nejlépe opakovan , pak nemusíte
mít starost s tím, jestli vyd láte. Samoz ejm nic se nestane
samo od sebe, bude to vyžadovat skute né úsilí jak na
stran vývoje produktu i služby, tak na následné propagaci
a distribuci.
Ten, kdo si p eje zbohatnout za
den, bude za rok viset.
~ Leonardo da Vinci
Bohužel když se ekne služba, mnoho lidí si osvojilo
edstavu, že sloužit je n co opovržlivého, poko ujícího, ponižujícího. Slovo sloužit nebo služba
jim evokuje negativní pocity vyvolané p edstavami nevolník , a tak se tomu brání. Tuto službu
nemáme na mysli.
Zjistíte-li jak ostatním sloužit, budete na nejlepší cest k tomu zbohatnout, ne však d íve.
Mnoho lidí se také snaží zbohatnout hned, p emýšlejí nad tím, jak to ud lat co nejjednodušeji.
Necht jí si p ipustit, že peníze jsou d sledkem p iny, kterou je služba a prosp ch druhým.
Až Vám p íšt na mysl vytane otázka jak tedy kone
vyd lat, pokuste se ídit pravidly J.
Paul Gettyho, amerického pr myslníka, který založil Getty Oil Company a v roce 1957 jej
magazín Fortune nazval „nejbohatším žijícím Ameri anem“, jehož majetek v dob jeho smrti
ítal 2 miliardy dolar (= t ch dolar , které byly kdysi...):
Musíš podnikat sám pro sebe...
Musíš nabízet produkty/služby, které jsou žádané...
Musíš za své produkty/služby 100% ru it...
Musíš nabídnout lepší službu než ostatní konkurence...
Musíš odm
ovat ty, kte í odvádí vlastní práci kvalitn ...
Musíš založit sv j vlastní úsp ch na úsp chu druhých...
Lidé bohatnou ne proto, že sdružují a schra ují peníze a sedí na nich, ale proto, že skrze sebe
nebo svou firmu nechají protékat široký finan ní tok, který vygenerují jejich služby ostatním
lidem.
Jak zlepšit sv j vlastní život?
Chcete-li sob samým hodn pomoci, m li byste být nejprve co nejvíce prosp šní ostatním:
vytvá ejte zajímavé a prosp šné služby,
zlepšujte, zjednodušujte nebo usnad ujte lidem životy.
Zvýšíte tím svou hodnotu v jejich o ích, na trhu.
Vytvá íte a dodáváte n co, co má smysl, co má na jejich životy pozitivní dopad. A to ocení
každý z nás. Proto i nárok na Vaši odm nu se zvýší.
Stránka 59 z 83
Mistr si proto asto klade otázky tohoto:
Co lidé cht jí? V em bych jim mohl být prosp šný? V jaké oblasti jim mohu sloužit?
Jak a kde najdu lidi, kterým mohu sloužit, abych
zasel svou úrodu?
Kdo jsou ti lidé, kte í by využili nebo již využívají mé
služby?
Jak m žu rozší it své služby (svou setbu) a zvýšit tak
svou úrodu, svou odm nu?
Podniky absolutn
oddané
služb budou mít jednu jedinou
starost o zisky. Bude trapn
veliká.
~ Henry Ford
Vezm te si kus papíru a tužku a bu te tv
í a originální.
emýšlejte o tom, co všechno m žete nabídnout.
Služba m že mít mnoho podob. Jestliže najdete 5 rodin, které budete obsluhovat, pak si
ijdete na pár korun navíc.
Když vy ešíte problém tisíc m, nebo dokonce milión m lidí, zbohatnete mentáln ,
emocionáln , duchovn a rozhodn i finan
a budete mít obrovský business, který bude
královsky živit Vaše d ti, vnuky a pravnuky.
Všichni úsp šní lidé se stali úsp šnými, protože n jaký sv j talent i schopnost prom nili ve
službu ostatním. Vždy m žete p isp t ke zlepšení života ostatních. Nikdo nedosáhl trvalého
úsp chu, aniž by sloužil ostatním. Skute
úsp šní lidé nevyužívají druhé, naopak ostatní lidé
používají talenty a schopnosti úsp šných. Služba je podstatou úsp chu.
Pakliže najdete dost dobrých zp sob jak druhým sloužit, jste na nejlepší cest k neomezené
prosperit .
Pamatujte:
ím více a lépe druhým sloužíme, tím více a lépe jsme odm
Za
te se podle tohoto pravidla ídit, za
život a Váš život již nikdy nebude stejný.
ování.
te p emýšlet jak jej uplatnit ve svém vlastním
Jak m žete zlepšovat životy ostatních lidí?
Lidé cht jí zlepšit svou kondici, zlepšit své vztahy, zlepšit svou komunikaci, dosáhnout úsp chu,
zlepšit své podnikání, zjednodušit život, usnadnit sv j život, cht jí se více bavit, ušet it as,
zlepšit své znalosti a dovednosti, vyd lat nebo ušet it více pen z, cítit se lépe, jíst zdrav ji, cítit
se bezpe
ji, žít v hez ím prost edí, žít v zdrav jším a istším prost edí a mnoho dalšího.
Tento seznam je doslova nekone ný.
Skute nost je taková, že
každá pot eba zahrnuje jiný po et potenciálních zákazník , kte í ji cht jí ešit a
každý lov k má také jiné množství pot eb, které chce ešit.
Budete muset najít lidi, kte í cht jí, aby jim Vaším zp sobem bylo slouženo.
Jak se tedy dostat do správného zp sobu myšlení?
žete za ít t eba tím, že se zamyslíte nad svými vlastními touhami a pot ebami.
Co byste cht li, aby pro Vás n kdo ud lal?
Stránka 60 z 83
Co byste cht li, aby n kdo vy ešil?
Co by Vám usnadnilo život?
Po em toužíte?
Je více lidí, kte í by ocenili to, co vy?
Jste v této oblasti schopni poskytnout kvalitní
službu?
Odm nou vít ze je právo a
íležitost sloužit druhým.
~ Tomáš Ba a
Je to oblast, která Vás zajímá a baví?
Pak zkuste poskytovat službu VY SAMI.
Budete-li v této služb dostate
efektivní, lidem kolem Vás se vyplatí Vám za ni platit. Vždy
bude docházet ke sm
hodnot. Touto hodnotou m že být úsm v, dobrý pocit, protislužba i
peníze.
Užitek z Vaší služby vždy musí p evýšit úsilí, které by Vaši potenciální zákazníci museli na získání
dané hodnoty vynaložit sami.
Abyste si v t chto v cech ud lali více jasno, nalistujte do bonusové p ílohy, kde naleznete
edlohu, která Vám pom že identifikovat Vaši cílovou skupinu, výsledky, po kterých toužíte a
jak jich dosáhnete, stejn jaké pot eby ešíte nebo jste schopni ešit.
Kolik znáte lidí, kte í tvrd pracují a nic moc nemají? Zkuste se na n podívat pozorn ji:
ináší to, na em pracují, zárove hodnoty ostatním lidem?
V jakém množství a v jaké kvalit slouží ostatním?
Je jejich služba snadno nahraditelná, nebo nenahraditelná?
Jist sami p ijdete na to, na koho eká v tší odm na. M li byste ostatním lidem, kterým
sloužíte, dávat více v užitné hodnot než v hodnot pen z, které od nich za v c nebo službu
dostanete.
Pak jen velmi z ídka narazíte na nespokojeného zákazníka.
Kvalitní služba a rivalita...
Ke kvalitní služb nám nepom že myšlení „kdo s koho“.
Samoz ejm , najdeme p íklady toho, kdy skute
jde o hru s nulovým sou tem a Váš
úsp ch se m í velikostí ztráty Vašeho protihrá e – t eba prodáváte d m a snažíte se získat
co nejv tší sumu od kupujícího. To je naprosto v po ádku, ale není to služba. Pouze transakce.
Ovšem v moment , kdy se rozhodnete stát realitním maklé em, už musíte poskytovat
vynikající službu, abyste vybudovali nekon ící proud kvalitních zákazník .
A to je podstata služby, která ji d lí od transakce: Aby jeden vyhrál, druhý nemusí prohrát.
Musíte se zbavit soupe ivého myšlení. Služba není hra s nulovým sou tem. Budete-li tvo it,
nemusíte soupe it.
jdete-li cestou spolupráce, nemusíte se vysilovat v konkuren ních bitvách. Jist , ne vždy je
to možné, ale pokud tuto myšlenku zahodíte d íve, než jste ji v praxi vyzkoušeli, nic se nezm ní.
Stránka 61 z 83
Kdežto když se Vám poda í najít n kolik spolehlivých partner , Vaše vlastní službu bude moci
využít mnohem v tší po et zákazník .
Místo toho, abyste se p etla ovali a snažili se získat v tší díl kolá e na úkor svých soupe ,
zkuste vytvá et synergie a zv tšit celý kolá !
Jen si to ekn te ješt jednou: „Abych vyhrál, nikdo druhý nemusí prohrát!“
Abyste získali peníze, nikomu nic nemusíte brát nebo bezohledn prosazovat své zájmy.
Nemusíte ani nikoho podvád t, zneužívat, nebo jednat nepoctiv . Nepot ebujete získat n co
za nic. M žete každému lov ku dát více, než si od n j vezmete. Sta í jen vymyslet, jak
dob e a neomezen sloužit druhým.
Služba a peníze.
Je naprosto v po ádku, když za kvalitní a poctivou službu dostáváte dob e zaplaceno. Bylo
by naopak cosi strašliv v nepo ádku, kdyby tomu tak nebylo.
Nikdo nemá problém Vám p iznat vysokou odm nu, a jste emeslníkem, který odvedl kvalitní
práci, nebo podnikatelem, s jehož produkty i službami jsou lidé spokojeni. Zeptejte se t eba
v Humpolci, jestli se najde n kdo, kdo by Standovi Bernardovi nep ál jeho Porsche.
Se slovem služba velmi úzce souvisí slovo peníze a kolem tohoto slova panuje také mnoho
pov r a polopravd. Nap íklad ta, že pen z není dost pro všechny. Ale je to tak skute
?
Peníze jsou v neustálém kolob hu - nikdo na nich nesedí. Peníze jsou ur itá forma energie,
která proudí od jednoho k druhému. A pokud si chcete koupit p edm t vaší touhy (a lze jej
získat za peníze), musíte se postarat o jediné – jak p esm rovat pramínek tohoto nekone
širokého proudu energie sm rem k Vám.
bec tedy nezáleží na tom, jestli je na sv
nikdo ned epí a nebrání jejich pohybu.
dost pen z pro všechny, protože na pen zích
Když budeme chtít vyd lat, tak budeme muset vymyslet, jak sloužit ostatním. Když si všichni
budeme vzájemn sloužit, bude docházet k neustálým p esun m pen z. Tyto dva d je – 1)
utrácení a 2) sloužení a vyd lávání – nejsou zpravidla odd leny v ase. V reálném sv
se
jí zárove na r zných místech, v r zných asech, v r zné velikosti a množství.
Všichni tedy m žeme sloužit, vyd lávat a utrácet. Dochází k neustálým p esun m pen z.
Každou minutu, po ád. Pen z tedy není nedostatek, ímž si n kte í rádi vysv tlují, pro oni
necht jí zbohatnout.
Peníze se neakumulují, ale vym ují se za n co, co pro nás má v tší hodnotu než peníze
samotné. Každý den to tak sami d láte, protože se
rozhodujete, zda vym níte peníze za to i ono, a co až tolik
Jde o to ud lat z podnikání a
nepot ebujete, nekoupíte.
obchodu celoživotní zam stnání,
Peníze nikdy nedojdou, peníze také nikdy nez stanou na
ne pouze p íležitost olupovat v
jednom míst . Peníze prost protékají p es ty, kte í poskytují
m po n kolik let lidi a pak se
jakou hodnotnou službu.
odebrat na odpo inek.
Lidé za své peníze po izují n jaké ešení svých problém .
~ Tomáš Ba a
Tudíž se rozhlédnou, co se na trhu nabízí a své peníze pošlou
Stránka 62 z 83
do ob hu a n koho jiného ud lají š astným. Udála se sm na, kdy byly vydány peníze, ale na
oplátku byl získán p edm t touhy, ešení problému a p edm t následné koup .
Podnikatel je lov k, který eší problémy jiných a má z toho zisk.
Jak sv j život zasv tit služb ?
Jak tedy m žete za ít sloužit druhým a díky tomu prom nit sv j vlastní život? Vyzkoušejte
které z t chto tip .
1. Usmívejte se – za
te jednoduše, za
te úsm vem. Nestojí to p íliš mnoho úsilí,
že se usmívat, kudy chodíte. Každý to m že ud lat, ale ne každý to d lá. A p itom
je to jedna z v cí, kterou m žete ostatní pot šit, m žete doslova prosv tlit jejich den.
Tém každý na Váš úsm v bude reagovat pozitivn a tak nejen, že zlepšíte den
ostatním, ale dostanete na oplátku.
2. Podržte dve e – další jednoduchý zp sob, jak za ít sloužit ostatním a m že ud lat
velký rozdíl ve Vašem život . Navíc tím druhým projevujete úctu a roste Vaše vlastní
hodnota v jejich o ích. Je to silný signál pro druhé, že by Vám m li v novat pozornost,
zejména pokud zkombinujete s úsm vem. Takže se p esta te tla it, a rad ji služte.
3. Pomozte n komu dostat se tam, kam chce – m žete svou službu založit na tom, že
pom žete ostatním dostat se tam, kam cht jí. Ne ve smyslu p epravy (i když i to je
služba), ale zejména tím, že Vy osobn umíte n co, co ostatní lidé neumí, ale rádi by
se to nau ili. V jaké oblasti byste se mohli stát autoritou a za ít ostatním lidem
ukazovat cestu, u it je, pomáhat dostat se tam, kam cht jí?
4. Pomozte n komu dosáhnout jeho cíle – možná máte n jakého p ítele i kolegu, který
si dal novoro ní p edsevzetí, ale neúprosn sm uje k jeho porušení. Pomozte jim
ekonat momentální slabost a chu skon it! Zeptejte se jich na jejich cíle, bu te
nápomocní v jejich dosažení.
5. Uve ejn te blog – napište lánek, který lidem pom že v ešení n jakého konkrétního
problému. Setkali jste se se situací, kterou jste byli nuceni ešit a úsp šn ji vy ešili?
že mít z tohoto ešení užitek ješt n kdo jiný? Napište lánek a uve ejn te jej na
sv j blog nebo web, který má podobné zam ení jako problém, který popisujete.
Blogování je skute
o služb druhým, pakliže píšete o tom, o em cht jí tená i íst.
Musíte poskytovat hodnotu v obsahu, který sdílíte. Je to jednak skv lý zp sob se sami
co nau it o p edm tu, o kterém píšete, tak zárove sloužíte tím, že vzd láváte
druhé.
6. Sta te se mentorem – n eho jste dosáhli? Máte
jaké zkušenosti, které by ostatní mohli využít
k tomu, aby p ekonali n jakou situaci, aby se dostali
tam, kam cht jí rychleji, bez zbyte né „bolesti“, aby
dosáhli svých sn ? Mentoring je skv lý zp sob, jak
ostatním lidem sloužit, jak poskytnou pot ebnou
pomoc, jak dodávat povzbuzení a vedení na jejich
vlastní cest životem.
Být k službám nesta í. Musíte
se stát sluhou lidí. Když to
ud láte, m žete na oplátku
žádat jejich závazek.
~ Cesar Chavez
Stránka 63 z 83
7. Povzbuzujte druhé – jedna z v cí, které lidé velmi ocení, je, když je budete
povzbuzovat a podporovat. Co dnes lidem nejvíce chybí, je, aby v n n kdo v il,
aby je povzbuzoval, aby je podporoval. Aby lidé mohli naplnit sv j potenciál, musí si
it. Pomozte jim tím, že v n za nete v it jako první, že je budete povzbuzovat.
Pokud se stanete dob í v povzbuzování, mnoha lidem posloužíte a budete odm
ni.
Máte nekone né možnosti, jak druhé povzbuzovat – nap íklad aby d lali to, co milují,
aby následovali své sny, dosahovali svých cíl .
8. Emailový program nebo ebook – podobn jako lánek m že mnoha lidem pomoci
otev ít o i. Znáte návody jak n co d lat snadn ji, rychleji i lépe? S menšími náklady?
Efektivn ji? Sedn te a napište o tom emailový program nebo sestavte ebook ši te je
do sv ta. Lidé se u í z úsp chu druhých. Sdílejte své úsp chy a úsp chy ostatních s
dalšími lidmi. Je to snadný zp sob, jak se každý m že pou it z t chto zkušeností.
9. Zajímejte se o druhé – zajímejte se o n opravdu, vyzývejte je k tomu, aby Vám ekli
co o sob . Nejen o své práci, vzd lání, kde žijí nebo jejich koní cích. Zajímejte se
dále, pokládejte otázky s otev eným koncem, vytvo te p átelský vztah plný d
ry.
Zajímejte se o to, jaké hodnoty i principy v život následujte a pro . Poznejte druhé,
navažte s nimi vztahy a budete mít p íležitost obohatit jejich i sv j život.
10.
ešte problémy – pokud se stanete ešitelem problém druhých lidí, pak se pro ostatní
stanete velmi hodnotným. Jako takovému Vám bude p ináležet i odm na. Pokud na
svou odpov dnost, na své nepohodlí, za sv j as, energii i peníze vy ešíte problémy
ostatních lidí, budete odm
ni. ím více problém vy ešíte, ím kvalitn ji a ím více
lidem, tím v tší bude odm na. Pokud máte schopnost ešit problémy, budete všude
vítaní.
11. Dejte up ímnou zp tnou vazbu – m žeme r st jen tak, že jsme konstruktivním
zp sobem upozorn ni na nedostatky, které m ly naše iny, chování, naše práce.
Dávejte lidem up ímnou zp tnou vazbu. Aby to však m lo pozitivní a správný dopad
a nep sobila to jako pouhá kritika, nejd íve pot ebujete zmínit p ínosy i to, co bylo
ud láno dob e a pak zmínit prostory ke zlepšení. Ješt p edtím se však ujist te, že je
Vaše zp tná vazba vyžádaná – nikdo nemá rád,
pokud mu ostatní radí, aniž byl tázán, zda o to stojí.
Je krásnou odm nou tohoto
12. Používejte své talenty – každý z nás má jedine né
života, že žádný lov k se
talenty i dovednosti, které když p em níme do
nem že up ímn snažit pomoci
služby druhým, pak jsme schopni sloužit druhým svým
druhému, aniž by nepomohl
vlastním jedine ným zp sobem a ješt
se tím
sám sob .
budete dob e bavit.
~ Ralph Waldo Emerson
Služte!
Každý z Vás m že být milioná , pokud to chcete a je to pro Vás d ležité.
Je-li n kdo milioná , neznamená to, že by bránil ekonomice nebo druhým lidem vyd lávat
peníze a stát se taky milioná i. Naopak. ím více pen z má n kdo k dispozici, tím více jich
utratí a obohatí další lidi.
Stránka 64 z 83
Ale nekupuje zbyte nosti, kupuje v ci, které jsou pro n j hodnotné. ím více bude na sv
milioná , tím více dalších lidí se bude milioná i stávat a tím rychleji. A branou k tomu je
oddaná, kvalitní a zodpov dná služba.
Komu dnes budete sloužit?
Nech se Vaše služba nese v duchu prohlášení: „Nau il jsem se sloužit, a ím více sloužím, tím
více m to baví. A taky je to dob e placené.“
Nau te se sloužit!
Služba ak ní kroky:
1. Vezm te si papír k ruce a napište si co možná nejvíce odpov dí.
2. Uv domte si, ím v sou asnosti sloužíte. Nebo, ím sloužit m žete:
3. Co umíte? V em jste dob í? Co znáte? Co jste zažili? Co jste p ekonali? Jaký problém
jste vy ešili?
4. Komu sloužíte? Kdo je Vaším „zákazníkem“? Nebo kdo by se jím mohl stát?
5. Co tito zákazníci pot ebují? Jak jim nejlépe posloužíte? Jakou hodnotou jim m žete
prosp t?
6. Je Vaše služba užite ná a p ínosná pro dostate né množství lidí, aby Vás uživila?
7. Jak tyto zákazníky m žete najít a oslovit? Jak Vaši službu objeví? Jak svou službu
žete ú inn propagovat?
8. Jakými kanály distribuce se k lidem Vaše služba dostane? Jakým zp sobem ji m žete
poskytovat?
9. Máte n koho, kdo o Vaší dobré služb
požádat o p ímluvu i referenci.
m že kladn
referovat? Nebojte se ho
Stránka 65 z 83
HLTEJTE ŽIVOT!
HLTEJTE
ŽIVOT!
Gratulujeme Vám k p
tení této (rozsáhlé) knihy!
Co tedy dále?
Ud lejte cokoliv, pro co cítíte inspiraci, aby mohla za ít Vaše
vlastní cesta mistrovství a života bez hranic...
Te hned!
Nese te v k esle a ne ekejte, až se probudíte do snu
jménem život bez hranic. Za
te n co d lat. Ješt dnes!
Te hned.
Podstupte inspirovanou akci...
Te hned.
Nyní!
Stránka 66 z 83
HLTEJTE ŽIVOT – PODSTUPTE INSPIROVANOU AKCI – TE !
Mnoho lidí má spoustu informací co d lat a jak to d lat. Problém je, že je nikdy nepraktikují, a
tak se v jejich životech neobjeví ty zázraky, které by rádi.
Nebudete-li mít sv j život pod taktovkou v
ího zám ru, nebudete-li v
t, kam jdete a
eho chcete dosáhnout, budoucí kvalita vašeho života je ohrožena. Zákonit bude v rukou
koho jiného.
Musíš hltat život, protože jinak
život pohltí tebe.
~ židovské p ísloví
Vn jší faktory nás ovliv ují a ne vždy na n máme vliv i my.
Na druhou stranu jsou tady vnit ní podmínky (Vaše myšlení,
postoje, pocity), které si vytvá íte sami. To jsou t žká závaží
na vahách Vašeho života.
Mist i života berou sv j život do vlastních rukou. Mají pod
kontrolou vše, co mohou, a neponechávají náhod nic, co nemusí. Pokud n co nedopadne,
jak si p edstavovali, vyrovnají se s tím. Do budoucna hledí s dychtivým o ekáváním toho
nejlepšího.
Prost hltají život. Žijí život naplno. Doušek za douškem.
Mist i nehasí požáry. Nezachra ují stále to, co nefunguje
nebo se hroutí. Mist i projektují a staví. Jediné požáry, které
ho í, jsou v jejich srdcích. A sílu tohoto ohn
sm ují
k dosažení v cí, které si p edsevzali.
Silní milují život.
~ Tomáš Ba a
edstavte si ten zázrak, až najdete dostatek odhodlání a síly
se zvednout a jít vst íc svým sn m. N kdy to bude vyžadovat
jít za své hranice možností dál, než Vám bude milé. Ale i p esto to ud lejte, protože m žete
dokázat cokoliv, co chcete.
Hltejte život.
Uv domte si vzácné a prchavé povahy
prsty.
asu, nenechávejte si sv j život voln
Možná znáte staré po ekadlo - as jsou peníze. Ono však
neplatí. as se ani zdaleka nedá srovnávat s pen zi; as je
mnohem cenn jší.
Hltejte život.
Všichni Mist i na sv
mají hodn spole ného. Nau te se
to, co se museli nau it i oni, a sta te se jedním z nich.
Zvládnete to také, pokud budete stejn jako oni hltat sv j
život.
1. Soust
protéct mezi
íká se, že as jsou peníze, ale
peníze se nerovnají asu. Bez
pen z se dá vždy ješt mnoho
ud lat, bez asu nic.
~ Jan Neruda
te se na to, co umíte nejlépe.
2. Vybudujte si vynikající vztahy s lidmi okolo sebe.
3.
lte se o své úsp chy se svými nejbližšími.
4. Dodržujte všechny své sliby.
5. Bu te velkorysí.
Stránka 67 z 83
6. Soust
te se na pot eby lidí okolo Vás a tyto pot eby uspokojujte.
7. Dávejte ze sebe víc, než se od Vás eká.
8. Dlouhodob plánujte, vytvo te si svou strategii.
9. Pracujte produktivn – dbejte na rozdíl mezi výkonností a efektivitou.
10. Bavte se, milujte a žijte.
Když…
Když bezhlavost svým okem klidn m íš,
tupen, sám že nejsi bezhlavý,
když podez íván, pevn v sebe v íš,
však neviníš svých sok z bezpráví,
když ekat znáš, ba ekat beze mdloby,
jsa obelháván, neupadat v lež,
když nenávid n, sám jsi beze zloby,
slov ctnosti nadarmo však nebereš,
když umíš snít a nepodlehnout sn ní,
když hloubat znáš a dovedeš p ec žít,
když proti triumfu i ponížení
jak proti sv dc m spole ným jsi kryt,
když nezoufáš, a pravdivá tvá slova
lstí bídák jsou pošlapána v kal,
když hroutí se tvé stavení a znova
jak d lník v potu lopotíš se dál,
když spo ítat znáš hromadu svých zisk
a na jediný hod vše riskovat,
zas po proh e se vracet k východisku,
a nezavzdychnout nad ho em svých ztrát,
když p inutit znáš srdce své a ivy,
by s tebou vytrvaly nejv rn j,
tep a pohyb uniká ti živý
a jen tvá v le káže “Vytrvej!”
když n hu sneseš p ílišnou i tvrdost,
Stránka 68 z 83
když sv j jsi, všem nech druhem jsi se stal,
když sbrat en s davem, uchováš si hrdost
a nezpyšníš, by mluvil s tebou král,
když ekneš: “svými vte inami všemi
mn , ase, jak bych závodník byl, služ!”
pak pán, pak vít z na širé jsi zemi
a co je víc: pak, synu m j jsi muž!
~ Rudyard Kipling
esta te se schovávat – ukažte, co ve Vás je.
Nep edstírejte, že nemáte žádný talent – najd te jej a rozd lte se o n j s ostatními.
Je as, abyste za ali hrát v první lize...
Máte v sob nezdolného ducha. V každém z nás je...
Vaše možnosti a hranice jsou zcela netušené, neprobádané a hlavn
ne ekané. Odhalte je.
pro v tšinu z nás
Nežijte již více život plný tiché beznad je. M síce a roky neuspokojivé práce, neuspokojivých
vztah , pr
rného zdraví, od íkání.
Hltejte sv j život, bu te nadšení, sta te se Mistrem a dosáhn te života bez hranic!
Stojí to za to.
Stránka 69 z 83
Stránka 70 z 83
SUPERBONUS
AFFILIATE
PROGRAM
SUPERBONUS
AFFILIATE
PROGRAM
Stránka 71 z 83
G
ratulujeme k Vašemu rozhodnutí zakoupit si svou vlastní legální kopii knihy Magická
slova Mistr života. Získali jste tak p ístup k obchodní p íležitosti, která se za touto knihou
skrývá.
Položte si prosím tyto zásadní otázky:
Nalezli jste v knize hodnotné informace?
Stály tyto informace za cenu, kterou jste za knihu zaplatili?
Zm nil se Vám pohled na n které v ci ve Vašem život ?
Myslíte si, že i pro další lidi by kniha mohla mít p ínos?
Pokud jsou Vaše odpov di kladné, pak stojíte p ed možností získat podíl z prodeje této knihy
jako affiliate partner MistrovstviZivota.cz.
Zapojte se do affiliate programu...
Je to možnost, která pro Vás m že znamenat:
1. vyd lat si n jaké peníze navíc a zlevnit si koupi své vlastní knihy, p ípadn ji mít zcela
zadarmo – díky svému vlastnímu úsilí a pozitivnímu doporu ení, nebo
2. si vytvo it dodate ný zajímavý proud p íjm prost ednictvím svého webu, emailové
databáze nebo Facebook i Twitter profilu, pakliže budete v propagaci aktivn jší.
Jestliže...
byste cht li získat další p íjem do své domácnosti,
ale nemáte své webové stránky, nebo
vlastníte webovou stránku, ale nemáte své vlastní produkty, nebo
máte své vlastní webové stránky zabývající se osobním rozvojem i jste ochotni si je
založit, ale nevlastníte žádnou emailovou databázi potenciálních klient , nebo
vlastníte emailovou databázi, kterou by informace v ebooku obsažené mohly zajímat,
ale prozatím Vám p íliš zdroj nep inesla,
i ve svém život hledáte více svobody, více klidu, více pen z, více bezpe í,
pak se zapojte do našeho affiliate partnerského programu a vezm te si z naší kapsy celých
30% z každé uhrazené objednávky, která prost ednictvím Vaší propagace vznikne bez
jakéhokoliv rizika na Vaší stran ...
No jen si to p edstavte: Veškerou t žkou práci, jsme za Vás již ud lali – ebook jsme psali
celkem 2 roky, p ipravili jsme pro Vás prodejní stránky tak, aby lidé, kterým danou stránku
doporu íte, m li chu ebook p es Váš affiliate link zakoupit, postaráme se o p esv
ení
potenciálních zákazník , o jejich pé i a dokonce i v p ípad reklamace, se tím jednoduše
nemusíte zabývat...
Stránka 72 z 83
Co jednoduše pot ebujete ud lat, je propagace a pak poskytnout své bankovní konto, kam
Vám budeme moci Vaši provizi zaslat...
Jen si to spo ítejte:
Magická slova Mistr života v koncové cen stojí 890CZK.
Vašich 30% z každého prodaného kusu znamená 267CZK na Váš ú et.
Vezm te si, že m sí
s pomocí našeho automatizovaného systému prodáte pouhých 10ks
ebooku. Repsektive - my je za Vás prodáme návšt vník m, kterým ebook doporu íte a
zašlete je na prodejní stránku p es sv j unikátní affiliate kód!
To pro Vás znamená celých 2670 CZK k tomu, co už v tuto chvíli máte...
Vy se jen staráte o propagaci – sta í se ve svém okolí zmínit, poslat p átel m odkaz nebo jim
ukázat náš web. Zajímavé?
Tak si ješt p edstavte, že tyto peníze Vám od nás budou chodit m síc co m síc.
To je celých 32 400CZK za rok navíc k tomu, co již máte...
A te si ješt p edstavte, že je to „jen“ 10ks prodaných tímto zp sobem v daném m síci – co
když jich bude více? PAMATUJTE – Prodeje za Vás realizujeme my.
Položte si otázku: „Jsou tyto peníze klí em k n
emu, co byste rádi m li?“
Co tato ástka znamená práv pro Vás?
Je to...
Víkend se svým partnerem v hotelu na horách?
Možná jedná luxusní ve
e s partnerem
Možná je to wellness relaxa ní víkendový pobyt
Možná seskok padákem i bungee jumping
Možná je to seminá , na který už se dlouho chystáte
Možná je to konzultace s profesionálním kou em
Možná jsou to nové boty
Nebo také oprava rozbité pra ky
i možná nedoplatek na elektrické energii i plynu
A možná je to dluh na Vaší kreditní kart
už je to cokoliv. M žete to mít...
Sta í se zapojit do affiliate programu, který jsme pro Vás vytvo ili.
A skv lá zpráva pro všechny – vlastn
stránky.
ani v bec nepot ebujete mít své vlastní webové
Stránka 73 z 83
Avšak POZOR!
Affiliate marketing je založen na doporu ení produkt a/nebo služeb t etí strany, za což jste
odm
ni ur itým procentem z koncové ceny daného produktu i služby.
Neple te si to se spamováním!
Naše podnikání stojí na dobré pov sti!
Chcete-li doporu it ebook a nasm ovat lidi na prodejní stránku www.mistrovstvizivota.cz,
pak by to m li být lidé, se kterými na ur ité pravidelné bázi komunikujete, nacházejí se tedy
v n jaké Vašem emailovém seznamu nebo jsou to Vaší p átelé na sociálních sítích, i
návšt vníci Vašeho osobního blogu, webové stránky i ur itého profilu na internetu...
Budete-li spamovat, jednoduše Vám nevyplatíme žádnou provizi a zrušíme lenství v affiliate
partnerském programu!
Pár tip , jak nejlepe propagovat...
Pamatujte, toto není manuál, který Vás má kompletn
internetový marketing...
nau it affiliate marketing, nebo
Prost Vám jen t mito n kolika tipy chceme usnadnit a urychlit cestu...
Tak tedy, jak nejlépe propagovat prodejní stránku?
Nejd íve se pot ebujete do affiliate programu zaregistrovat. Na této stránce najdete
kompletní informace: www.mistrovstvizivota.cz/affiliate P
te si danou stránku a
zaregistrujte se do našeho partnerského affiliate programu...
Vyberte si prvek, p es který chcete propagovat – Váš unikátní affiliate link, nebo
baner...
žete p istoupit k propagaci: Využijte t chto 9 zp sob , jak propagovat...
1. Napište unikátní originální hodnotný lánek, který je Vaším osobním dílem a
isp ním pro tento sv t. Zárove takový, který se vztahuje k osobnímu rozvoji
a k obsahu tohoto ebooku a umíst te tento lánek na sv j blog i web. Do
svého lánku na vhodné místa vložte affiliate odkazy sm ující na prodejní
stránku.
2. Stejné jako bod
íslo 1., jen takový
lánek umíst te na web
www.zivotbezhranic.cz, kde je v tuto chvíli komunita, kterou osobní rozvoj
zajímá a dojde k mnoha etnému p
tení Vašeho lánku a k proklik m na
prodejní stránku...
3. Napište recenzi na tento ebook: Máte k tomuto ebooku co íct? Máte názor,
který byste rádi sdíleli se sv tem? Cht li byste ebook zrecenzovat? Pak sm le
do toho a takovou recenzi umíst te spolu s Vašimi affiliate odkazy na sv j
vlastní web i blog, p ípadn na n jaký web, kde se dají recenze uve ejnit a
který má velkou návšt vnost...
Stránka 74 z 83
4. Místo lánku m žete vytvo it video – a uve ejnit jej na svém blogu, nebo
nap íklad na youtube.com nebo stream.cz
5. Již máte lánek i video s d ív jška? A vztahuje se k tématu, které ebook
Magická slova Mistr života pokrývá? Je tento lánek / video hojn
navšt vovaný / navšt vované? Pak umíst te odkazy na vhodná místa do
lánku / pod video.
6. Email propagace – máte seznam lidí, se kterými jste v kontaktu? Poskytujete
jaký email program i ebook zdarma, díky kterému máte databázi email ?
Pak dané databázi napište email a pod lte se s nimi o dobrý d vod, pro by si
li ebook Magická slova Mistr života koupit a poskytn te jim sv j unikátní
affiliate odkaz... (!POZOR NA SPAM!)
7. Jste aktivní na n které ze sociálních sítí jako je nap íklad facebook.com,
plus.google.com, twitter.com nebo linkedin.com? Pak si p ipravte krátký
propaga ní text a umíst te sv j unikátní affiliate odkaz pod tento propaga ní
text a sdílejte se svými p áteli. Op t pozor na spam – není dobré lidi „prudit“ i
zahlcovat. Chovejte se rozumn . Rovn ž také není p íliš chytré vstupovat na
sociální sít pouze pro d vody propagace a sdílet s lidmi pouze své affiliate
linky – rad ji sdílejte hodnotu a as od asu to proložte affiliate linkem – bude
to mít n kolikanásobn v tší efekt...
8. Rovn ž m žete vyzkoušet zakoupit na sociálních sítích reklamu. Vyzkoušejte to
nejd íve s menšími investicemi do reklamy než s v tšími. Následujte tento
odkaz: https://www.facebook.com/ads
9. Nemáte své lánky? Necht jí se Vám vytvá et stejn jako se Vám necht jí
vytvá et videa? Pak se podívejte na internetu po láncích, které se Vám líbí,
jsou hojn navšt vované, vztahují se k obsahu ebooku Magická slova Mistr
života. Najdete-li takové, pak zanechejte v diskuzi pod danými lánky
hodnotnou relevantní zprávu k lánku a do svého podpisu pod tento
hodnotný p ísp vek p idejte sv j unikátní affiliate odkaz. Op t pozor na spam!
Budete-li spamovat, tém
se 100% jistotou bude Váš p ísp vek smazán
adminem stránky. Pokud však Váš p ísp vek bude dávat smysl a zárove bude
relevantní k obsahu lánku, pod který sv j p ísp vek umis ujete, pak Vám
dlouhodob tato diskuze bude p inášet prodeje...
(Pokud se chcete dozv
t o dalších možnostech propagace, vytvo it pasivní zdroje p íjm ,
získat finan ní nezávislost nebo prost pomoci s propagací svého vlastního affiliate produktu
i služby, pak kontaktujte p ímo Roberta Slováka ([email protected]).
Stránka 75 z 83
POUŽITÉ ZDROJE
POUŽITÉ
ZDROJE
Pro vytvo ení Magických slov Mistr života jsme krom vlastních
zkušeností vycházeli také z následujících knižních a filmových d l:
Stránka 76 z 83
Seznam literatury
Jméno autora
Název knihy
Bible
Hagakure: Kniha samuraje
Allen, James
Jak lov k smýšlí
Atkinson, Marilyn
Kou ink –
Ba a, Jan Antonín
Román života
Ba a, Tomáš
Úvahy a projevy
Bettger, Frank
Škola úsp chu
Branson, Richard
Byznys v plné nahot
Branson, Richard
K ertu s tím – Jdeme na to
Byrne, Rhonda
The Secret – Tajemství
Canfield, Jack
Pravidla úsp chu
Canfield, Jack;
Hansen, Mark Victor
da i um ní – Vnit ní dynamika
jte odvahu zvít zit
Coelho, Paulo
Alchymista
Collins, Jim
Jak z dobré firmy ud lat skv lou
Covey, Stephen R.
7 návyk vysoce efektivních lidí
de Mello, Anthony
Cesta k lásce
DeVos, Rich
Ten powerful phrases for positive people
Dyer, Wayne W.
The Shift – Prom na
Dyer, Wayne W.
Vaše bludy
Einstein, Albert
Jak vidím sv t
Eker, T. Harv
Jak myslí milioná i
Ferris, Timothy
ty denní pracovní týden
Fulghum, Robert
Všechno, co opravdu pot ebuji znát, jsem se nau il
v mate ské školce: Neoby ejné p emýšlení o
oby ejných v cech
Giblin, Les
Jak si zachovat sebed
Girard, Joe
Cesta vzh ru
Gladwell, Malcolm
Bod zlomu
Gladwell, Malcolm
Mžik
Hill, Napoleon
Myšlením k bohatství
Hill, Napoleon;
Stone, William Clement
Pozitivním myšlením k úsp chu
ru a moc p i jednání s lidmi
Stránka 77 z 83
Johnson, Vic
Den za dnem s Jamesem Allenem
Johnson, Vic
Žádný sen není p íliš velký
Lao-C'
Tao Te ing
Levinson, Jay Conrad
Guerrilla Multilevel Marketing
Levinson, Jay Conrad
50 zlatých pravidel guerilla marketingu
Mandino, Og
Nejv tší obchodník na sv
Maxwell, John C.
Jak v lidech vyp stovat v
Maxwell, John C.
Rozvíjejte své v
Millman, Dan
Cesta pokojného bojovníka
Murphy, Joseph
Moc podv domí
Nightingale, Earl
Tajemství úsp chu
Peale, Norman
Síla pozitivního myšlení
Plamínek, Ji í
Synergický management
Ruiz, Don Miguel
í schopnosti
ty i dohody
Schwartz, David J.
Myslete velkoryse
Spezzano, Chuck
Jestli to bolí, není to láska
Taleb, Nassim Nicholas
í schopnosti
erná labu
Tolkien, John Ronald Reuel
Pán Prsten
Toman, Ivo
Debordelizace hlavy
Vitale, Joe
Attract Money Now
Vitale, Joe
How attain your desires by letting your
subconscious mind work for you
Vitale, Joe
Klí
Vitale, Joe
Síla p itažlivosti
Vitale, Joe; Ihalekala Hew Len
Sv t bez hranic
Vujicic, Nick
Život bez hranic
Walsch, Neale Donald
Hovory s Bohem
Wattles, Wallace D.
Jistou cestou k bohatství
Wilde, Stuart
Affirmations: Kormidluj sv j lun
Yager, Dexter R.; Yager, Doyle
The Business Handbook
Zelený, Milan
Pilí e soustavy Ba a
Ziglar, Zig
Být nejlepší
Stránka 78 z 83
Seznam film
Originální název
eský název
127 Hours
127 hodin
300
300 – Bitva u Thermopyl
Alice In Wonderland
Alenka v íši div
Alive
ežít
Apollo 13
Apollo 13
Coach Carter
Kou Carter
Conversations With God
Hovory s Bohem
Facing Ali
Muhammad Ali: Tvá í v tvá
Facing the Giants
Vzep ít se obr m
Forrest Gump
Forrest Gump
Freedom Writers
Mezi ádky
Ghost Dog: The Way of the Samurai
Ghost Dog: Cesta samuraje
Hawking
Hawking
Interstate 60
Dálnice 60
Into the Wild
Út k do divo iny
Invictus
Neporažený
JFK
JFK
Lord of the Rings
Pán prsten
Man Who Planted Trees
Muž, který sázel stromy
Matrix
Matrix
Moneyball
Moneyball
Moses Code
Mojžíš v kód
Pass it on
Pošli to dál
Passion of Christ
Umu ení Krista
Pay It Forward
Pošli to dál
Peaceful Warrior
Pokojný bojovník
Pumping Iron
Železný Schwarzenegger
Pursuit of Happiness
Št stí na dosah
Rain Man
Rain Man
Remember the Titans
Vzpomínka na Titány
Rocky
Rocky
The Art of Flight
The Art of Flight
Stránka 79 z 83
The Butterfly Effect
Osudový dotek
The Celestine Prophecy
Celestínské proroctví
The Compass
Kompas
The Iron Lady
Železná lady
The Kid
Kid
The Last Samurai
Poslední samuraj
The Mission
Misie
The Opus
Opus
The Secret
Tajemství
The Shift – Ambition to Meaning
Posun – od ambice ke smyslu
Twelve Angry Men
Dvanáct rozhn vaných muž
What the bleep do we know?
Co my jen víme?
Yes Man
Yes Man
Stránka 80 z 83
ZÁV REM…
ZÁV REM...
Stránka 81 z 83
Toto je úplný záv r ebooku
Magická slova Mistr života.
Cht li bychom Vás ubezpe it, že...
... máte všechno, co pot ebujete, abyste nastoupili na
svou vlastní mistrovskou cestu
a stali se vším, ím jste se kdy cht li stát...
Na nic již ne ekejte!
Vyražte.
Cesta to bude místy dobrodružná, ale a už se setkáte
s ímkoliv, bude to stát za to!
Až nadejde podzim Vašeho života a ohlédnete se
zp t, nikdy nebudete litovat, že jste se po ní pustili...
... tak jako budou litovat mnozí jiní –
ti co se nikdy neodhodlali.
Nech jsou požehnány všechny Vaše kroky!
-Robert Slovák & Ond ej Cingl
Stránka 82 z 83
Stránka 83 z 83
Download

podívejte se na něj zde - Magická slova Mistrů života