S T A N I S L A V A
M R Á Z K O V Á
Z vystresované matky
Podnikatelkou z pláže
Za 1 rok, 3 měsíce a 10 dní
2 0 1 4
©
W W W . S T A N I S L A V A M R A Z K O V A . C Z
S T A N I S L A V A
M R Á Z K O V Á
Z VYSTRESOVANÉ MATKY PODNIKATELKOU Z PLÁŽE
ZA 1 ROK, 3 M SÍCE A 10 DNÍ
ÚSPĚCH NEPŘICHÁZÍ PŘES NOC, ANI ZA TÝDEN.
ÚSPĚCH NEPŘICHÁZÍ ANI ZA DVA MĚSÍCE, BYŤ TO TAK NAVENEK NĚKDY VYPADÁ.
ÚSPĚCH PŘICHÁZÍ, KDYŽ ČLOVĚK OPUSTÍ SVÉ KOMFORTNÍ ZÓNY, PŘEKROČÍ SVÉ HRANICE A MÁ ODVAHU PLNIT SI
SVÉ SNY, AŤ TO STOJÍ, CO TO STOJÍ.
S T A N I S L A V A
M R Á Z K O V Á
Te to eBook vz ikl původ ě pouze pro čte ářky k ihy Cykli ká že a.
Zpět á vaz a však yla atolik sil á, že jse se rozhodla jej šířit dále. Užij si čte í 
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
www.milionovazena.cz
2
S T A N I S L A V A
M R Á Z K O V Á
Pár slov úvodem
Milá čtená ko, d kuji Ti za stažení tohoto eBooku, který jsem napsala pro Tebe a další ženy,
původn jako dárek ke knize Cyklická žena. Možná T zajímá proč tento dárek, proč pro Tebe a
kdo vlastn jsem já, Stáňa Mrázková.
V únoru 2014 m oslovila Dana-Sofie Šlancarová,
vydavatelka mé oblíbené knihy Mirandy Gray Cyklická
žena, zda bych cht la na jednu ze záv rečných
stránek knihy umístit upoutávku na své webové
stránky a na to, co d lám, protože jsem dle jejích slov
inspirativní žena, která může ostatním ženám mnohé
p edat :)
Její nabídka a dův ra m samoz ejm pot šily, musím
se ale p iznat, že dávat do knihy odkaz na můj web
pro ženy, které m vůbec neznají a snažit se je jedním
odstavcem upoutat natolik, aby moje stránky
navštívily, to mi vůbec nedávalo smysl.
A protože jsem osoba tvůrčí a Dana m navíc zastihla
na vrcholu kreativní fáze, začaly mi p icházet jeden
nápad za druhým, jak to ud lat jinak – kreativn ji,
p ekvapiv ji a hlavn tak, abych využila možnosti
inspirovat a t eba i nasm rovat stovky žen ke
svobodn jšímu, radostn jšímu a napln n jšímu
životu, na maximum.
A tak vznikl tento eBook.
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
A kdo jsem já, Stáňa Mrázková, a co Tob můžu
předat?
Jsem žena, matka dvou dcer, partnerka skv lého
muže, expertka na online marketing a podnikání na
internetu a pomocí internetu a podnikatelka z pláže.
Jsem šťastná, spokojená, svobodná.
Žiju svůj život naplno a plním si své sny, i ty
nejšílen jší, každý den. Protože jsem se před pár lety
rozhodla, že už nechci, aby mi dny protékaly mezi
prsty, jako písek v přesýpacích hodinách a nezbylo po
nich nic než vzpomínka na každodenní rutinu, stres,
nejistotu a pocit viny za nespln né touhy a sny.
Jednoho dne jsem se rozhodla ty šedivé dny, které se
slévají do jedné velké neurčité hmoty minulosti
prom nit v Život. Nemám kouzelnou hůlku, a tak se to
nestalo ze dne na den. Stala se z toho dobrodružná
cesta a ta m naučila tolik, že by byl h ích nechat si to
pro sebe.
www.milionovazena.cz
3
S T A N I S L A V A
Proto jsem začala své poznatky sdílet na svém blogu,
ve svých eBoocích, na facebooku Podnikání z pláže a
celkov v online sv t , který umí kouzeln propojit cizí
lidi a ud lat z nich lidi známé a blízké tak, jako
propojuje t eba te Tebe a m .
A stalo se to, že mi lidé začali d kovat za má slova, za
inspiraci, kterou vnesla do jejich životů, za zm ny, pro
které se díky mým p íb hům odhodlali, za to, že jim
mé p íb hy pomohly jít taky za svými sny, plány a
vym nit šedivé dny za barevný Život.
A tím se ke svobod a radosti, které se staly krédem
mého života, p idalo ješt napln ní. Smysl v tom, že
cokoli se mi d je, může poučit, posunout a
nasm rovat nejen m , ale i mé čtená e. V ím, že tuto
sílu má jakýkoli lidský p íb h.
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
M R Á Z K O V Á
A tak moje touha, když píšu tyto ádky pro Tebe, je
inspirovat.
K čemu? To nevím :)
Jsi žena cyklická a já nevím, ve které fázi si tyto ádky
čteš. Možná t budu inspirovat k akci, možná k pocitu
vd čnosti za tvůj vlastní život, nebo k totální kritice a
touze po radikální zm n či hluboké sebereflexi a
zamyšlení.
Možná T budu bavit, možná T budu štvát. Obojí je v
po ádku, a ať už tak či tak, budu ráda, když mi napíšeš
svou zp tnou vazbu na [email protected]
A te si uva svůj oblíbený čaj a nebo nalij sklenku
vína a hurá do čtení...

www.milionovazena.cz
4
S T A N I S L A V A
M R Á Z K O V Á
Na začátku se spustila lavina
Musím se p iznat, že název eBooku „Z vystresované matky podnikatelkou z pláže za 1 rok, 3
m síce a 10 dní vznikl d íve, než samotný eBook a původn jsem cht la sdílet jen období část té
cesty — jen ten 1 rok, 3 m síce a 10 dní... Když te ale tak nad tím p emýšlím, p edcházela tomu
jedna velká lekce. Lekce, kterou jsem ve ejn ješt nikdy nesdílela, ale která k mé cest pat í,
a byť se trochu bojím, tak mám pocit, že je na čase tuto část mého p íb hu sdílet. T eba jsi to
práv Ty, kdo jej má slyšet.
Píše se rok 2009 a je podzimní deštivý den. Po
celodenní honičce mezi dv ma maličkými d tmi a
stavební firmou, kterou vedu společn s manželem,
se vyčerpan plížím p es špinavé sídlišt k Albertu.
Aničku v manduce na zádech, Viki tlačím v kočárku
p ed sebou jednou rukou, druhou rukou smrkám a
jsem naštvaná, že jsem už zase nemocná.
V obchod p emýšlím, co bude dneska k veče i a pro
jistotu otev u pen ženku. Mám takový nep íjemn
svíravý pocit, že už v ní mnoho nenajdu. A pocit se
jeví jako správný. V pen žence je 45 korun. Na
osobních účtech nic není už dávno a z firemního účtu
zmizely poslední peníze s výplatou zam stnancům.
Na nás už nic nezbylo. A pak že se podnikatelé mají
dob e…
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
Jak jsem to mohla nechat dojít tak daleko? Po ád ješt
v ím tomu, že nejsme chudí, ale jen dočasn bez
pen z? Po ád ješt v ím tomu, že jednou si splním
všechny svoje sny a budu žít život, ve kterém není
místo pro deštivé hnusné dny, rýmu ani prázdnou
pen ženku?
Nemám si ani s kým promluvit, mám pocit, že jsem
sama. Navíc by mi to nikdo ani neuv il. Navenek se
snažíme vypadat jako taková normální spokojená
rodinka, na fotkách se sm jeme. Uvnit je velká tíha.
Je mi do breku, jenže holky tvr áci, jako jsem já,
nebrečí, a když ano, tak jenom tajn , aby to nikdo
nevid l.
...
www.milionovazena.cz
5
S T A N I S L A V A
Stejný podzim, jiný večer. Jako už mnoho večerů
p ed tím, dávám d ti spát a sedám si na gauč v
obýváku v nad ji, že dneska to bude jinak. Byly
doby, kdy jsme s manželem trávili večery spolu.
Otev eli jsme si víno a povídali, vymýšleli plány do
budoucna, vymýšleli plány pro naši firmu, smáli se,
nebo prost jen tak hráli karty.
Ani nevím, kdy začly být v ci jiné. Ale vím, že večer
co večer si sedám na stejné místo a doufám, že mi
bude dneska už konečn v novat pozornost.
Že p estane civ t do počítače a psát si na skypu s
kamarádem z kapely a vzpomene si, že má taky
ženu. Že aspoň jednou za čas strávíme večer spolu
a t eba i n jakými t mi intimnostmi, byť si nejsem
jistá, jestli by m to ješt bavilo.
Sex. Mám na n j ješt chuť?
Po pravd už m to toužení a čekání p estalo bavit.
Nemám. Ani s ním, ani s nikým jiným. Sex je stejn
zbytečnost. Pravý vztah se pozná podle toho, že
jsme p átelé, máme stejné hodnoty a držíme p i
sob , no ne?
Na chvíli o tom zapochybuju a p epadne m pocit
nechutné samoty a mizérie. Je mi 25. Nikdy jsem
nesnila o tom, že ve svých p tadvaceti zabalím svůj
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
M R Á Z K O V Á
sexuální život a ztvrdnu v paneláku s dv ma d tmi,
s prací, kterou začínám nenávid t a s mužem, který
o m nejeví zájem. Bez p átel, bez koníčků, s totální
nenávistí k sob samé.
Jsem nešťastná. Opravdu. Z celého srdce. Jsem tak
nešťastná, že kdyby nebylo t ch dvou pr olek
spících v mé posteli, nebyl by důvod v tomhle
pitomém život pokračovat.
Nenávidím tu pitomou firmu. Nenávidím tenhle
hrozný byt. A ze všeho nejvíc nenávidím sebe. Jsem
k ničemu. Už p kn dlouho.
...
Duben 2010. Je ř ráno, plavu už asi dvacátý bazén
a p emýšlím. P emýšlím nad tím, jak se můj život
začal m nit od jednoho listopadového víkendu, kdy
mi zavolal můj táta a vzal m i s d tmi na víkend do
luxusního hotelu na úpatí Beskyd a nabídl mi
pomocnou ruku.
Možnost postavit se zase na nohy a začít d lat to,
co umím nejlépe, online marketing, za p edpokladu
opušt ní stavební firmy a toho, že můj manžel se
bude
www.milionovazena.cz
6
S T A N I S L A V A
bude n jakou dobu starat o malou Aničku, zatímco já
vyd lám peníze, které vytáhnou z mizérie naši
rodinu, naše zadlužené účty i naši firmu. Táta mi k
tomu všemu dal ješt dv knihy — Tajemství od
Rhondy Byrne a Jak myslí milioná i od T. Harv
Ekera....
Mám spoustu plánů, jak v ci zm ním, vize a
obrovskou touhu začít žít konečn tak, jak jsem
vždycky cht la… Chci ZM NU!
Chci mít hodn pen z, chci cestovat po sv t , chci
se zbavit toho strachu, z čeho zaplatím nájem p íští
m síc, chci jet do Nepálu, chci bydlet p es zimu u
mo e, aby holky nemusely dýchat ten hnusný
ostravský vzduch, chci být šťastná, chci mít pocit, že
můj život má smysl.
Vesmír má smysl pro humor, plní nám naše p ání,
která k n mu vyšleme, jen občas trochu jiným
způsobem, než bychom p edpokládali...
V ci se daly do pohybu, ale uvnit duše jsem m la
po ád jakousi prázdnotu a pocit, že je všechno
špatn . Až do dnešního rána.
P emýšlím nad snem, který se mi zdál. Jsem v n m
já a n jaký mladý kluk, jdeme po cestičce z n jaké
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
M R Á Z K O V Á
autobusové zastávky a já vím, že ho te pár dnů
neuvidím. Taky vím, že jsem do n j zamilovaná až
po uši. A nejen, že to vím. Já to cítím. Poprvé po
n kolika m sících n co cítím. Cítím motýly v b iše,
cítím lásku, která m zaplavuje od hlavy až k pat ,
cítím obrovskou touhu.
Když se vzbudím, vím jedno. Tohle musím ješt
zažít!
Plavu v bazénu a usilovn p emýšlím, jak to ud lat,
abych toto všechno mohla cítit i doopravdy. S mým
mužem samoz ejm , s kým jiným!
Lásku mezi námi jsme už nechali um ít a z
manželství se stal vztah dvou lidí, kte í mají
společný byt, d ti, firmu a zážitky, ale n jak to jít
musí, no ne?
…
O den pozd ji. Ten pocit m pronásleduje na
každém kroku. Jako kdyby doopravdy byl n kdo, ke
komu bych toto cítit mohla. Ale není. Je tady sice
můj manžel, ale neumím s ním mluvit, bojím se
projevit jakoukoli emoci, protože by se mi určit
vysmál.
www.milionovazena.cz
7
S T A N I S L A V A
I já si sama sob p ipadám sm šná, omílám slova a
situace v duchu po ád dokola, ale n co je ve mn
zasekunuté. N jaký strach z výsm chu a ze selhání.
Nedův ra. Ne-sebe-láska.
Vlastn už ani nevím, kdo je, nevím, co prožívá. Z
mého pohledu je po ád jenom naštvaný, nabručený,
odtažitý, ve svém sv t , a to, že se úžasn stará o
ob dcerky i o domácnost, zatímco jsem já v práci,
na mých pocitech mnoho nem ní.
Nevidím, že i on pot ebuje lásku. Nevidím, že i on je
nešťastný a snaží se najít n koho, kdo je za to
zodpov dný a první na rán jsem vždycky já.
Nechápu, proč je na m tak často protivný. Poslední
roky lopot ní se za úsp chem firmy mezi nás
postavily ze .
Ale to půjde, n jak to musí jít. Je mi dvacet šest.
P ece neprožiju dalších šedesát let bez vášn , lásky
a sexu po boku kamaráda a otce mých d tí?
Co jim to vůbec ukazuju za vzor? Takhle vypadá
vztah a manželství? Dva lidi, kte í žijou v jedné
domácnosti, snaží se ekonomicky zvládat svůj život
a sem tam spolu prohodí pár slov a d lají, že emoce
neexistují?
M R Á Z K O V Á
náhodou? Možná jsem se zbytečn začala zabývat
kravinama, když m te už netrápí, za co nakoupím
jídlo...
Proč se zabývám n čím tak zbytečným, jako jsou
emoce? Mojí obvyklé, mužské, racionální složce to
nedává smysl.
…
O t i dny pozd ji. Je pátek večer a já mám radost.
Po n kolika m sících jdu n kam za zábavou.
Pravdou je, že když mi Monika, kamarádka ze
st ední školy, napsala, že už jsme se dlouho
nevid ly a m ly bychom n kam zajít, p emýšlela
jsem nejd íve n kolik dní, jak to ud lat, abych
n kam jít mohla.
Ven na pivo chodí jenom on, a když jdu já, tak jedin
s ním... Nevím, proč to tak máme nastavené, ale je
to tak a já mám strach se zeptat, jestli by jeden
večer byl s d tmi on.
Po pár dnech se mi to poda ilo n jak vykomunikovat
a te je tady konečn den, kdy si zase užiju trochu
holčičí srandy.
Kde je láska? Kde je vášeň? Nezblbla jsem
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
www.milionovazena.cz
8
S T A N I S L A V A
M R Á Z K O V Á
Mám hodinu do odchodu, d ti sedí u počítače a
tém čty letá Viki zkušen pouští na YouTube jednu
pohádku za druhou, Anička ji jedním dechem
obdivn sleduje a jsou totáln zažrané do svého
sv ta.
p esv dčila za poslední roky k tomu, že nepot ebuju
žádné kamarádky a že mi ke št stí stačí jen manžel
a d ti. Zároveň si se zd šením uv domuju, že
vlastn nikoho jiného ani nemám. Zůstala jsem
úpln sama, tedy alespoň mám ten pocit.
Hmm, p íležitost uplatnit ten neodbytný pocit, který
m od toho snu pronásleduje. Zkusím obnovit
manželskou jiskru. Jsem nemožná a vlastn ani
nevím, jak na to, a když už zvolím n jaký postup,
manžel m odbude s tím, že ho bolí záda, a ať mu
dám pokoj.
Z druhé strany baru m zamáváním a úsm vem
zdraví o pár let mladší kluk, kterého znám z koncertů
kapely mého muže, a když jsem ho p ed pár m síci
poprvé vid la, na zlomek sekundy jsem zalitovala,
že jsem se vdala tak brzo a vůbec si neužila
mladistvého života (než jsem tu p íšernou necudnou
myšlenku zakopala pomyslné t i metry do zem ).
Je mi d sn . Mizím za kamarádkou. Po cest do
baru se mi vkrádají do žaludku zase ti motýli v b iše
ze snu. Sakra, Vesmíre, dej mi s tím už pokoj!
…
Sedím na baru, piju víno a sypu ze sebe všechno to
strašné, co m tíží v mém manželství, i to, že nevím,
co s tím.
Monika m s pochopením a p ikyvováním hlavy
poslouchá a já cítím obrovskou úlevu, že je aspoň
n kdo na sv t , koho zajímám a komu můžu íct, jak
se cítím, aniž bych sklidila posm šný úsm v.
O dv hodiny pozd ji se p istihnu s jeho rukou na
mém zadku.
O čty i hodiny pozd ji se p istihnu, jak se s ním
líbám na zadním sedadle taxíku s obrovským
strachem a zároveň s neuv itelnou radostí, že
n komu na sv t ješt p ipadám jako žena, že pro
n koho jsem ješt p itažlivá.
S ranním svítáním se s ním loučím a tém slyším
praskat ty ledy mého ledového království, které co
nevid t strhnou obrovskou lavinu.
V duchu se ptám sama sebe, proč jsem se
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
www.milionovazena.cz
9
S T A N I S L A V A
M R Á Z K O V Á
Vody emocí se rozhodly prolomit cestu ven stůj co
stůj a já mám pocit, že se celý můj sv t vymyká
kontrole.
máš rozvést?
Stojím ve dve ích naší rodinné
„čarod jnice
Jitky, která má úžasnou schopnost
vid t v ci z nadhledu a nacítit se do situací i lidí.
…
V duchu zalapám po dechu nad tou otázkou. Nad
tím jsem nikdy nep emýšlela, p išla jsem se zeptat,
co se mi to vlastn d je. P išla jsem najít n jaký
záchytný bod v té lavin , ve které se ješt stále
kutálím dolů ze svahu a která s sebou strhává
všechno známé a zanechává za sebou spoušť.
Kv ten 2010. Zbláznila jsem se. Najednou mám
pocit, že žiju. Doslova cítím život tepat v mém t le.
Chci dohnat všechny ty roky, kdy jsem byla zamčená
ve svém ledovém království.
Cítím, brečím, sm ju se, jsem zmatená.
Tam venku je sv t, na který jsem zapomn la. Jsou
tam lidi, zapomn la jsem, jak vroucí i jak zraňující
můžou být. Zapomn la jsem, jak matoucí mohou být
jejich soudy, jejich p íb hy, jak bolestivé jsou ta
nastavená zrcadla, která člov ku pomáhají k tomu,
aby se zm nil.
Tady doma je můj muž, nechápe, co se d je, a snaží
se tu valící lavinu zastavit. Hroutí se mu sv t a
p eskladávají hodnoty, stejn jako mn . P ed lavinou
nebyl šťastný, ale má strach, že to bude ješt horší,
a tak se m snaží zuby nehty zastavit.
Neda í se mu to. Našt stí pro oba.
…
Červenec 2010. „Přišla ses m
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
Můj život od oné dubnové noci nabral obrátky jako
rozjetá horská dráha a já p emýšlím, že každou
chvíli už musím vypadnout z vozíku. Z té rychlosti a
šílenosti se mi až d lá zle. Vím, že chci být šťastná,
ale nic z toho, co se te d je, mi nedává smysl.
„Užívej si to, že jsi žena. Každá žena má mnoho
tvá í. Nejsi jenom matka. Jsi i milenka, dcera, sestra.
Moc dlouho jsi ty ostatní role p ehlížela. P ijmi to, že
máš v sob i tu divokou ženu.
Slyším její rady a snažím se p ijít na to, co mi tím
chce vlastn íct. S odstupem chápu, že se mi snaží
vysv tlit, že jsem svoji vnit ní ženu zamkla do v že a
te se začíná dobývat ven.
zeptat, jestli se
www.milionovazena.cz
10
S T A N I S L A V A
M R Á Z K O V Á
Jitka pokračuje: „Nesnaž se najít ve v cech smysl.
Jsi te v mlze a minimáln n kolik dalších m síců
budeš. I kdyby ses postavila na hlavu, tak p es tu
mlhu neuvidíš nic.
a zhasnu. Jirka jel do Prahy a d ti, Viktorka
s Aničkou, jsou u tatínka. V ned li je p iveze na
vlakové nádraží, kde si je s Jirkou p evezmeme
a vyrazíme na m síc do teplých krajin na Mauricius.
Žij tady a te . Ze dne na den. To je to, co se máš
naučit. P estat se snažit mít nad v cmi kontrolu.
Te mám týden bez d tí, což se celkem hodí. Jsem
den 1, takže totáln unavená a bez energie.
Následující dva dny hodlám jenom ležet v posteli
a nic ned lat. V tomhle je st ídavá péče opravdu
geniální.
…
Srpnová noc, 2010. Stojím uprost ed h išt
za našim domem. Jsem na cest domů z klubu.
Koukám na hv zdy a m síc v úplňku a brečím.
K čemu tohle všechno je? Zničila jsem svým d tem
rodinu. Zničila jsem život svému manželovi. A stejn
tady stojím nešťastná a sama a absolutn netuším,
proč se toto všechno d je.
Cht la jsem začít žít život, ve kterém si budu plnit
svoje sny a budu šťastná, a místo toho tady hledám
v troskách záchytný bod.
„Proč?“ ptám se a koukám s brekem do Vesmíru
a nenávidím se.
…
Únor 2014. „Dobrou noc :*
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
Koukám
hv zdami
okamžik
„Proč?
toho h išt
z postele na zimní oblohu posetou
a ozá enou m sícem v úplňku. Na
zaslechnu z vesmíru n koho k ičet:
A najednou se vidím tam stát, uprost ed
.
V duchu se obejmu a d kuju si.
D kuju si za to, že jsem m la tu sílu vydržet tu
lavinu strhnutou na ja e roku 2010 a v dalších
m sících odklízet trosky, které po sob zanechala.
D kuju si za to, že jsem byla ochotná v ten moment
p ijmout to, že PROČ se dozvím až mnohem pozd ji
a v it tomu, že daná situace má svůj smysl.
p ečtu si SMSku
www.milionovazena.cz
11
S T A N I S L A V A
D kuju si za to, že jsem se rozhodla život žít — jít a
plnit si svá p ání, byť n které z nich započal jeden
bláznivý sen o motýlech v b iše. D kuju si za to, že
jsem p ekročila svůj strach a vydala se do neznáma,
odhodlaná v it tomu, že na konci čeká život mých
snů.
M R Á Z K O V Á
2010
2014
„Jsem šťastná, díky! Bude to ješt dlouhá cesta,
mnohokrát budeš pochybovat, ale můžu ti slíbit, že to
bude stát za to. Mám t ráda! vzkazuju svému o t i
a půl roku mladšímu já.
…
Lidé často touží po v cech, které p esahují jejich dosavadní život. Život sám rád tato p ání plní, ale
člov k je zaskočen tím, že nové v ci nemůžou p ijít bez toho, aby se udála n jaká zm na. My lidé
nemáme rádi zm ny.
Nánosy bahna, které na sob máme, nesmyjeme tak, že prstem u nohy otestujeme teplotu eky
života. Smyjeme je až tehdy, kdy se do té eky pono íme celí a riskujeme, že nás strhne proud a
vyplaví nás n kde úpln jinde. Čisté, siln jší a p ipravené na nová dobrodružství.
…
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
www.milionovazena.cz
12
S T A N I S L A V A
Poznámka na začátek dalšího příběhu. Tento příběh
jsem publikovala v únoru 2013 na svém blogu a
od té doby mi mnoho lidí řeklo, že právě on byl
impulzem k tomu, aby udělali změnu. Je o cestě
k podnikání z pláže dávno před tím, než jsem se
k němu doopravdy dostala. Proto jej zde dávám jako
další kapitolu v nezměněné formě.
Mezi lavinou a mou cestou na pláž proběhl rok
zamilovanosti do mého nového partnera a zároveň
rok zmítání se v pocitech viny za rozpad rodiny. Rok,
kdy jsem se zároveň musela naučit se o sebe
postarat sama — nebo jsem si to alespoň myslela —
což vedlo k tomu, že jsem žila takříkajíc z ruky do
huby a k tomu ještě s pár desítkami tisíc dluhů, které
mi na radosti moc nepřidávaly.
Každopádně věci byly v pohybu, věděla jsem, že
jsem na dobré cestě, ale taky jsem věděla, že být na
cestě znamená pohyb vpřed a že nejrychleji se
pohnu tehdy, když vykročím za hranice svých
komfortních zón.
Postupně jsem se dostávala z mlhy a začínala se mi
krystalizovat moje životní vize a smysl. To však vidím
až zpětně. Na podzim roku 2011 jsem to ještě
neviděla...
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
M R Á Z K O V Á
Moje cesta na pláž
Znáte ten pocit, kdy víte, že pokud TE ve
svém život n co nezm níte, tak už nikdy? Že
pokud si nesplníte tento sen, tak už to
neud láte ani s žádným dalším? Že prost
nastal čas vylézt z té pomyslné krabice, které
se íká „jistota a pustit se na cestu?
Na podzim roku 2011 m tento pocit doslova sžíral.
Začínala zima, ulice Haví ova byly celkem ponuré a
nevlídné a tenhle pocit se začal vkrádat i do mého
nitra. Co když už tady zůstanu navždy, odkázána k
dvoutýdenním dovoleným a snům o jiném život ...
Kdy to začalo?
Vždycky jsem snila o cestování a život v jiných
zemích, miluju poznávaní jiných kultur, jiných zemí.
Miluju ty obzory, které jiná zem otevírá. Ale čím
jsem byla starší, začalo m postupn cestování
spíše frustrovat. Když m la první dcera v roce 2007
půl roku a byli jsme uprost ed zimy na týden na Gran
Canarii, poprvé v život jsem pocítila, že ten týden je
zatracen málo.
www.milionovazena.cz
13
S T A N I S L A V A
íkala jsem si, že zatímco já trávím celou zimu
v ostravském smogu, tady žijí stejní lidé jako já své
obyčejné životy... proč bych tady nemohla žít taky?
Od té doby zůstal ten sen zako en ný v mé mysli a
trvalo pár let, než jsem se po p ekročení mnoha
hranic svých komfortních zón dostala až do toho dne,
kdy jsem v d la, že TE , anebo NIKDY.
Den, kdy jsem si řekla TE , a nebo NIKDY
Ten den odjížd la moje sestra na rok plnit si své sny
do Belgie (nakonec tam už je dva roky:)). A já jsem si
íkala, co mi asi v život uteklo a jaká je škoda, že já
už takhle na rok asi t žko n kam pojedu...
M R Á Z K O V Á
Jak jsem se mohla opovážit? Zbláznila
jsem se?
Zatímco p ítel pracující už pár let jako specialista v
online marketingu, pracující z domu a závislý jen na
p ipojení k internetu, mi ihned nadšen ekl, že je to
skv lý nápad, zbytek rodiny a p átel už tak pozitivní
reakce nem lo.
Opravdu to mám dob e promyšlené? ĚTo byli ti
umírn n jší.) Zbláznila jsem se? Co to je za šílený
nápad? (To byli ti radikáln jší.) To jsem m la d lat,
když mi bylo 20, ale ne te . A co chudáci ty d ti?
Budu je smýkat p es půl Evropy jednou za m síc
kvůli st ídavé péči. Navíc to bude strašn drahé!
Dv d ti ve st ídavé péči, nejistá finanční situace,
společenské normy, které íkají, že v mém v ku se
tohle už prost ned lá!
Zbláznila! A sbalila kufry, d ti, křečky a vyrazili
jsme...
A pak ten hlas uvnitř, který se ozýval a říkal:
„Pokud si nesplníš tento sen, nesplníš si žádný
další velký sen. Te je tvůj čas. Bu n co ud láš,
nebo zůstaneš navždy ve své krabici.“
Vzhledem k tomu, že jsem také pracovala jako
specialista na online marketing a v d la jsem, že
můžu teoreticky pracovat odkudkoli, strach o práci /
peníze m neparalyzoval. Špan lsko je zem s
podobnou úrovní cen jako Česko.
Pár dnů to hlodalo... A pak v den, kdy jsme se jeli
práv do Belgie za sestrou podívat, jsem oznámila
p íteli Jirkovi, že v lednu pojedeme na půl roku
do Špan lska.
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
Problém byl sice v placení dvou bytů a letenek
každý m síc do ČR, ale rozhodla jsem se detaily
ešit až za pochodu...
www.milionovazena.cz
14
S T A N I S L A V A
Když si něco přejete, celý vesmír se spojí, abyste to mohli
uskutečnit! (Paulo Coelho)
A tak jsme 3. února 2012 vyrazili s pln naloženým
autem, ve kterém byly kufry, hračky, pe iny, kola,
brusle, notebooky a k ečci, sm r Murcia. Venku bylo
-17°C, auto sotva nastartovalo...
O 36 hodin pozd ji bylo venku 12 stupňů, 5:30 ráno,
Slunce práv vycházelo zpoza St edozemního mo e a
já jsem ídila posledních 100 km cesty.
Jaké to je, když si splníte sen?
Slunce vycházelo, podél cesty dozrávaly
pomeranče, Jirka spal vedle m a já jsem cítila
neuv řitelnou VD ČNOST.
Vd čnost sama sob , že jsem se dokázala
rozhodnout a jít do toho. Vd čnost sv tu, že m na
této cest podrží. Vd čnost za to, že mou profesí je
online marketing a že můžu pracovat odkudkoli.
Vd čnost za to, že můžu svoje d ti vytáhnout z toho
hnusného smogu a ukázat jim jiný sv t. Vd čnost za
to, že jsem nezůstala jen u snů...
Vd čnost m
pak provázela i dalšími m síci.
Uv domovala jsem si čím dál siln ji, jak důležité je
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
M R Á Z K O V Á
d kovat sob i sv tu. Jak důležité je uv domovat si,
že ty v ci kolem nejsou samoz ejmé, p estože ti lidé,
kte í na tom míst žili celé své životy, si mysleli, že
to je nic moc a zase snili o jiných zemích a jiných
cestách.
Uv domila jsem si i to, že tato vd čnost m už může
provázet kdekoli jinde a že ta síla, kterou jsem si v
sob uv domila tím, že jsem ud lala tento velký
krok, tak ta je ve mn a pomůže mi p i pln ní všech
dalších snů.
Jak to šlo finančn ?
Z počátku nic moc, byznys sice šlapal stejn jako
pár m síců p ed tím, ale výdaje se zvýšily, a tak
jsem pot ebovala zvýšit p íjmy.
Hledala jsem cesty, jak vylepšit to, co d lám, učila
jsem se nové informace o online marketingu,
a protože jsme v té dob už n kolik m síců používali
pro email marketing SmartEmailing, p išla mi
po čase do mailu pozvánka do EmailAcademy.
Bylo to práv v dob , kdy jsem celkem siln
uvažovala nad tím, že opravdu pot ebuju zvýšit své
p íjmy, jinak to v tom Špan lsku nedám.
www.milionovazena.cz
15
S T A N I S L A V A
zshlédnutí videa v EmailAcademy jsem napsala
Davidu Kiršovi, že je to super, že p esn toto d láme
ve firm už pár let a že bych to ráda sdílela i dále s
našimi klienty a jestli můžu... a on mi napsal, proč se
nezapojím do affiliate programu?
M R Á Z K O V Á
úžasný! Že práv díky této práci můžu doslova nebo
obrazn podnikat z pláže. Podnikání z pláže totiž
není o tom, že si n kde válíte šunky a n kdo maká
za vás.
Je to o SVOBOD ...
AHA!
 svobod d lat, co m baví,
Tak jsem se zapojila, a protože cesty online
marketingu mi byly dův rn známé a affiliate je práv
o online marketingu, celkem jsem usp la. Život mi
p ihrál do cesty p íležitost, já se jí chopila a vyd lala
si nečekaný obnos pen z, který vykryl mé špan lské
náklady.
 svobod pracovat z místa, které je úžasné,
Totéž pak o pár m síců pozd ji s Milionovým
impériem, kdy jsem studiu affiliate marketingu
v novala celý m síc, abych se dostala mezi TOP
partnery a vyladila svůj um.
A tak cesta na pláž byla nakonec i cestou k tomu, co
d lám dnes... Do týmu Davida Kirše, k affiliate
marketingu, rozhodnutí že p edám své know-how o
online marketingu sv tu (ebooky Jak napsat eBook
za 14 dní a Jak úsp šn prodávat ebook) k
rozhodnutí, že své zkušenosti p edám i dalším
lidem.
A pak to podnikání z pláže…
Najednou jsem mohla zažívat to, že jsem opravdu
sed la na terase našeho domu nebo na pláži, stáhla
jsem si do mobilu e-maily a p išlo mi n kolik potvrzení
objednávek. Prost jsem si jen tak ležela na pláži a
vyd lávala jsem.
Najednou jsem v d la, že můj obor je prost
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
 svobod pracovat s lidmi, které mám ráda,
 svobod pracovat stylem, který mi vyhovuje,
 svobod
chuť...
pracovat tehdy, když na to mám
Cesta na pláž m nakonec dovedla k tomu, že chci tu
cestu ukazovat i ostatním.
www.milionovazena.cz
16
S T A N I S L A V A
Protože podnikat z pláže je skv lé a já jsem zjistila, že
pokud si to opravdu p ejete, stačí se jen rozhodnout
a vydat se na cestu! A problémy ešit až tehdy, když
opravdu p ijdou, ne teoreticky a hypoteticky m síce
p ed tím, než se vůbec pustíte do akce!
A co na to nakonec moje d ti a rodina?
Když po po dvou týdnech zabydlování vyrazila pro d ti,
v Česku ješt panovala tuhá zima. Ven se moc chodit
nemohlo, protože tém r neustále platil stupeň 6
(rozum jte, to nejhorší možné ovzdušíě a tak trávily své
dny mezi školkou a domovem.
Špan lsko je od prvního dne nadchlo. Vyrazili jsme na
kola, chodili na d tská h išt . Velice rychle pochopily,
že d ti tady mluví jinak a že se musí n jak
dorozum t.Pár anligkých slov v kombinaci se
špan lštinou a hned vznikala nová p átelství. Rozší ily
se jim obzory, zjistily, že jinde se žije jinak a že je to na
nich, pro co se jednou rozhodnou. Vnímám celý půlrok
jako velice p ínosný pro jejich rozvoj i pro jejich zdraví a
v neposlední ad taky pro náš vztah.
Žádná školka, celé dny spolu a najednou jsme se
musely učit, jak společn pracovat i učit se novým
v cem, najednou jsem m la spoustu prostoru pro to,
abych jim mohla ukazovat sv t, protože m k tomu
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
M R Á Z K O V Á
prost okolnosti dovedly. Najednou výmluva mám
moc práce“ nefungovala, protože ony tady byly
a bylo potřeba najít zábavu. A tak jsme ji nacházeli,
učili se novým v cem, objevovali p írodu, mo e, m li
spoustu času na společné tvo ení... Trávili jsme
společný čas naplno! V týdny, kdy pak byly v Česku s
tatínkem, jsem se naopak mohla v novat práci naplno.
A rodina? N kte í se také rozhodli inspirovat a vykročit
ze svých zón komfortu. Uvidíme, kam je to zavede 
P átelé? Ti nejlepší nás navštívili a byli nadšení. Navíc
jsme získali spoustu nových p átel, jak ve Špan lsku,
tak díky novým online aktivitám a p íležitostem, které
p išly podél cesty. D kuji!
A co vy?
Pokud to s vámi rezonuje, vydejte se taky na cestu za
svými sny. Nemusí to být nutn cestování. N kdo má
sny o novém dom , novém partnerovi nebo nové
práci... A prost se jen bojí pustit svých jistot. Když
své jistoty ale ztratíte, zjistíte, že jste neztratili
vůbec nic!
Pokud to s vámi nerezonuje, je to v po ádku. Prost
jen zůstanete tam, kde jste. A pokud vám to vyhovuje,
pak je to tak správn .
www.milionovazena.cz
17
S T A N I S L A V A
M R Á Z K O V Á
Moje cesta k podnikání z pláže
Na následujících ádcích Ti do podrobna popíšu svou cestu k podnikání z pláže. Je to můj
p íb h. Pokud však umíš číst mezi ádky, leccos se z n j dozvíš o mé strategii, díky které jsem
za rok prodeje eBooků vyd lala p es 600 tisíc korun a mnohé z tohoto p íb hu lze zkopírovat.
Pokud bys cht la detailní návod rozpitvaný na dílčí
kroky s popsáním všeho tak, aby to zvládl i ten
nejv tší počítačový laik, pak Ti doporučuju můj eBook
Jak úsp šn prodávat eBook, nebo navštívit zá ijový
seminá Milionová žena.
Možná to všechno pro Tebe bude naprosto nové a
p ekvapivé, a tak jen nasaj tu p íležitost, která je tady
pro každého, kdo n co umí, ví, má n jaké zájmy, je
expertem v n čem, co ho baví, ať už je to nošení d tí
v šátku, nebo nastavování PPC reklamy.
A te poj me na tu mou cestu k podnikání z pláže.
V p edchozím p íb hu jsem už leccos naznačila.
Poj me však na chvíli p eskočit zase o dva roky
zpátky do kv tna 2010, který byl doslova líhní zm n.
…
Kv ten 2010, Londýn. Vydala jsem se do Londýna
seminá T. Harv Ekera, autora knihy Jak myslí
milioná i a poprvé tady slyším SLOVO, které hraje v
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
celém p íb hu o podnikání z pláže jednu z hlavních
rolí. E-BOOK.
(Stručně řečeno kniha v elektronické podobě,
nejčastěji PDF, skrze kterou sdílíš něco, co umíš, co
víš, pomáháš tím ostatním v oboru, ve kterém jsi
expertkou, a zároveň díky tomu vyděláváš, protože
tu knihu prodáváš.)
Harv popisuje velice barvit způsob, jak lze na
internetu takový eBook prodávat pomocí blogu a
automatizace, a vytvo it si tak vlastn takovou malou
továrnu na peníze, která vyd lává dnem i nocí.
WOW. Tak to je super. Jenže nevím, jak na to, jak to
zautomatizovat a dávat deset tisíc dolarů za kurz,
kde to T.Harv Eker učí, tak na to fakt nemám.
Samotný formát eBooku se však zdá být použitelný i
v online marketingu, což je moje profese, a tak se po
návratu domů pouštím do vytvá ení eBooků pro
firmu, kde pracuju.
www.milionovazena.cz
18
S T A N I S L A V A
V praxi to funguje tak, že ve firm , která se zabývá
prodejem seminá ů na téma obchodování na burze,
návšt vníkům webových stránek skrze eBook dáme
hodnotné informace zdarma o tom, jak burza funguje,
a pak jim pravideln každý týden posíláme další
články na toto téma, a když p ijde čas seminá e, jsou
tito lidé už zvyklí naše emaily číst a znají nás
a nakupují mnohem rad ji, než p edtím.
Tato strategie se velice rychle osv dčuje a databáze
lidí, kte í nás díky článkům a emailům znají, se stává
hlavním prodejním kanálem firmy.
Po ád mi ale vrtá hlavou, jak by se dal takový eBook
prodávat. Koncept podnikání z pláže, který mi T. Harv
Eker na svém seminá i prozradil, je více než lákavý,
ale nerozumím tomu technicky. Každopádn ke
svému platu bych takový pasivní p íjem moc ráda. Ale
všechno má svůj čas...
…
Duben 2012, Špan lsko. Tak jo, je už fakt na čase
p estat o tom jenom mluvit a p emýšlet nad tím a
vyzkoušet to s t mi eBooky na vlastní p st. Mám v
plánu vyzkoušet si budování vlastní databáze pomocí
eBooku zdarma a následn napsat i eBook placený,
ale myslím si, že na českém internetu to nemůže
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
M R Á Z K O V Á
fungovat.
A tak to zkouším na anglicky mluvícím internetu.
Společn
s p ítelem Jirkou vytvá íme blog
o t hotenství, píšu 50stránkový eBook zdarma
(anglicky) a testujeme různé v ci a chování čtená ů.
Databáze se sice plní, ale nemám pocit, že toto je
moje cesta. Každopádn se hodn učím o tom, jak
psát eBook, co do n j dát, studuju zahraniční weby,
učím se psát blog.
N které v ci se prost člov k naučí, až když jde do
akce.
…
13. srpna 2012. Je jedna hodina v noci, kufry jsou
sbaleny a ráno nás čeká n kolik tisíc kilometrů domů
po více než půl roce ze Špan lska. Nemůžu spát,
práv jsem si poslechla webiná Davida Kirše k jeho
Milionovému impériu a jsem nadšená. A tak si
v jednu v noci registruju dv
domény —
stanislavamrazkova.cz a jak-napsat-ebook.cz. Je
čas stát se opravdovou podnikatelkou z pláže.
Jedna cesta práv skončila, auto už je sbalené a já
jsem se tímto vydávám na další cestu.
www.milionovazena.cz
19
S T A N I S L A V A
M R Á Z K O V Á
Vůbec jsem nevím, co m na té cest potká a jestli na
ní objevím št stí, napln ní a svobodu, které
hledám. A tak váhám a otálím. Bojím se selhání. Ale
jdu do akce...
A najednou se objevil David Kirš, kdo se nebál a
prost se do akce pustil a navíc mi ukázal všechny
pot ebné nástroje, které mi chyb ly a které jsem
znala jen v anglicky mluvícím online sv t .
Je vlastn skv lé, že člov k nemá k išťálovou kouli a
nemůže se podívat, co bude za rok a jestli vůbec
n jaké za rok“ bude. Kdybych to ale v ten večer
m la možnost ud lat, stejn bych tomu jen st ží
uv ila.
Obdivovala jsem to a navíc se mnou styl vedení
kampan
i Davidův p ístup velmi rezonoval.
Zúčastnila jsem se kampan jako affiliate partner
a ší ila nadšení dál. Současn jsem v d la, že je ten
nejvyšší čas pustit se do toho taky, protože te
zastavil vlak, ale za chvíli se zase rozjede, a už ho
nikdy nechytím.
...nezůstal kámen na kameni.
Po půl roce ve Špan lsku p ijíždím zp t domů s pár
tisíci korun na účtu a pro každou další tisícovku
musím vydat hodn energie. Sice jsem strávila půl
roku ve svém vysn ném Špan lsku, ale nebylo to
zadarmo. Práce, kterou d lám, m už moc nebaví,
p estože na ní je úžasné, že jsem ji můžu d lat
odkudkoli, tak po ád je to pracování z pláže a ne
podnikání z pláže. Vym ňování mého drahocenného
času za peníze.
Pot ebuju se pohnout z místa.
Dlouho jsem otálela a hledala výmluvy, proč ten
eBook nenapsat a proč to na českém webu nebude
fungovat.
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
A tak nastupuju...
…
Září 2012. Od chvíle, kdy jsem se rozhodla napsat
eBook do momentu, než jsem jej opravdu napsala,
ub hly dva m síce. Dva m síce mi totiž v hlav
hlodala jedna v c. Já vím, že jsem expert a že mám
v sob skv lý návod na to, jak psát eBooky. Vím, že
n kde tam venku jsou lidé, kte í se to pot ebují
naučit...
Ale co když o mn nikdy neuslyší? Co když to, že
jsem expert, budu v d t jen já? Jak se stát
expertem? Vůbec mi nep idávalo na optimismu to,
že
www.milionovazena.cz
20
S T A N I S L A V A
že po analýze klíčových slov na google jsem zjistila,
že sousloví jak napsat eBook“ nikdo nehledá. Má to
vůbec cenu?
Byly mi jasné dv v ci:
 Za prvé, abych se stala expertem, pot ebuju být
na webu vid t.
 Za druhé, abych m la lidem co p edat, musím
napsat ten eBook.
V mém zám ru m utvrdila účast na dvoudenním
seminá i pro podnikatele EmailAcademy Živ , kde
jsem zjistila, že stovky lidí v dí, že by m li mít na
webu webový formulá a vým nou za eBook nebo jiný
hodnotný obsah sbírat kontakty.
V tšina t ch lidí ale netušila, co je to eBook a jak ho
vytvo it. Když jsem se namátkou zeptala asi p ti lidí,
jestli by je zajímal takový návod, všichni mi
odpov d li, že určit ano.
M R Á Z K O V Á
Nebylo na co čekat... tito lidé pot ebovali moje knowhow a byli zároveň mými potenciálními klienty.
Následující dny jsem prosed la u počítače a napsala
první verzi Jak napsat eBook. Tehdy ješt bez za
14 dní“.
Verze m la asi 20 stran a moje idea byla, že to bude
eBook zdarma, na základ kterého si vybuduji
databázi. Zároveň jsem v d la, že o psaní eBooku
toho vím mnohem více a íkala jsem si, že to by pak
mohl být onen placený obsah.
V mezičase jsem si nechala graficky vytvo it
webovou stránku jak-napsat-ebook.cz a programátor
mi následn stránky vytvo il. Natočila jsem úvodní
video, vytvo ila webový formulá a t etí den byl
eBook online.
Jaký byl můj prvotní zám r s eBookem?
Můj zám r byl oslovit Davida Kirše, člov ka, který
učí lidi, jak podnikat na internetu, s tím, aby eBook
(zdarma)
nabídl
své
databázi
účastníků
EmailAcademy 2. A tak jsem mu hotový výtvor
odeslala.
Je pot eba podotknout, že v té dob jsme se jen
jednou osobn setkali a dá se íct, že jsme se znali
pouze
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
www.milionovazena.cz
21
S T A N I S L A V A
M R Á Z K O V Á
pouze virtuáln díky mé účasti v affiliate programu
Milionového impéria. Takže samoz ejm ve vzduchu
visela otázka, proč by to m l ud lat.
můj eBook mohl stát bonusem k tomuto programu.
Bylo však zapot ebí, aby to byl bonus opravdu
hodnotný. To pro m byla výzva.
Na tu jsem si sama odpov d la, že jeho databáze
p esn toto pot ebuje k tomu, aby mohli uvést knowhow, které od n j získali. Navíc jsem eBook psala s
v domím toho, že ho on bude číst, a proto jsem si
dala opravdu záležet, abych kvalitou dosahovala
standardů, které David nastavil.
Po domluv , že se bude jednat o bonus v hodnot
690 Kč, jsem zrevidovala své aktuální dílo a
rozhodla se, že dám lidem návod mnohem
detailn jší, propracovan jší a že z původního
eBooku zdarma o dvaceti stranách ud lám eBook v
hodnot 690 Kč, do kterého napíšu vše, co o tvorb
eBooku vím.
V ci se m ly dost jinak :)
eBook se pro m opravdu stal vstupenkou k Davidovi,
a to do jeho týmu, protože ve stejné dob jsem s ním
komunikovala o možné spolupráci a eBookem a
celým zpracování webu jsem mu potvrdila to, že když
p ijde na info-podnikání, tak vím, co d lám.
Zároveň mi ekl, že si nemyslí, že by ten eBook m l
být zdarma. A že bychom ho n kdy v budoucnu jeho
databázi poslat mohli. Tím celá v c začala viset velmi
neurčit ve vzduchu.
eBook jako bonus pro stovky lidí
O dva m síce pozd ji se schylovalo ke spušt ní
nového projektu Online Academy Club, na jehož
p íprav jsem se podílela a David mi nabídl, že by se
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
Po týdnu tvo ení, psaní a vymýšlení byl eBook
p ipravený na první čtená e.
Zrod blogu a Podnikání z pláže
Uv domila jsem si v tu chvíli ješt jednu v c. Toto je
moje vstupenka mezi experty. Očekávali jsme v
OAC stovky lidí a mn bylo jasné, že se začnou
zajímat, kdo to ta Stanislava Mrázková vlastn je.
Takže bylo zapot ebí ud lat ješt jednu důležitou
v c, a to byl vlastní web, resp. blog. Do spušt ní
zbývaly dva dny a tak bylo pot eba postupovat
rychle. Nechala jsem si ud lat web po grafické
stránce, napsala prvních n kolik článků a svůj
p íb h.
www.milionovazena.cz
22
S T A N I S L A V A
Do očí mi trklo jedno prázdné místo, místo pro
facebook fanpage. Bylo pot eba ho vyplnit a dávat
tam fanpage „Stanislava Mrázková“ nebo „Jak
napsat eBook“ nedávalo p íliš smysl.
P emýšleli jsme s p ítelem, který m v celém projektu
podporoval p edevším z hlediska technického
zázemí, o tom, co vlastn vystihuje to, co d lám.
Co vlastn chci předat lidem? V d la jsem, že na
pozadí eBooku je silná touha inspirovat jeho čtená e
k tomu, aby se pustili do akce a vydali se na cestu,
která má v sob p íslib svobody.
Svobody, kterou jsem už díky rokům působení
v online sv t celkem dob e znala v praxi. Svobody
pracovat odkudkoli, kdykoli, s lidmi, které mám ráda,
a hlavn díky tomu vyd lávat peníze. Touha pomoci
jim osvobodit se od b hání za zákazníky, od stresů
klasického podnikání. A tak vzniklo ve stejnou dobu
Podnikání z pláže :)
V neposlední ad bylo pot eba mít existující obsah
na webu jak-napsat-ebook.cz a otev ené dve e
k tomu, aby klienti, kte í nevstoupí do OAC, ale budou
mít chuť si eBook koupit, m li tu možnost. Nebyl už
ale prostor tvo it prodejní stránku a celý prodejní
proces, a tak vznikla stránka p edprodejní, která pak v
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
M R Á Z K O V Á
celém systému hrála důležitou roli.
A pak tu byl ješt jeden krok. V d la jsem, že se můj
eBook te dostane k stovkám lidí, ale můj původní
zám r byl p ece jiný... Cht la jsem svou vlastní
databázi. Jak to ud lat? Vymyslela jsem koncept
bonusů, které si lidé mohli stáhnout navíc k eBooku,
ale aby jim bonusy dorazily, museli na p íslušné
stránce zadat svůj email.
A tak byl eBook p ipraven na cestu do sv ta...
…
S výsledkem i s nadšenými ohlasy více než tisícovky
čtená ů z Online Academy Clubu jsem byla
nadšená.
Uv domila jsem si díky tomu, že moje práce má
další rozm r. Že nejen pomůžu lidem díky svému
know-how vy ešit jejich problém a naučím je napsat
eBook, ale navíc jim tím dávám vstupenku do sv ta,
kde se plní sny.
Do sv ta podnikatelů, kteří d lají v ci jinak, do
sv ta lidí, kteří d lají, co je baví, kteří d lají n co,
co tady po nich zůstane.
www.milionovazena.cz
23
S T A N I S L A V A
Vydáním eBooku jsem krom pen z z Online
Academy dostala hlavn obrovský p ísun vd čnosti a
pocitu, že dávám n co sv tu. A zároveň jsem stejnou
vd čnost cítila i já. Za to, že jsem došla až sem.
…
První prodaný eBook a start plážového podnikání
27. února večer byla prodejní stránka připravená,
celý prodejní proces nastavený. Druhý den
dopoledne jsem napsala email na databázi 23 lidí,
kte í se mi zaregistrovali do p edprodejního formulá e
a t sn p ed ochodem na ob d zmáčkla odeslat...
Večer p išla první objednávka.
T žko popsat, jak jsem byla nadšená. Fakt to funguje!
N kdo si koupil můj eBook, huráááá.
Začala jsem p emýšlet... Jaké by to bylo, kdybych jich
b hem m síce prodala t eba 10. To by bylo super.
Kdybych v d la. ☺
Šla jsem první objednávku náležit oslavit do ulic
Brna a pod kovala životu za to, že práv začíná moje
vlastní info-podnikatelská cesta.
…
M R Á Z K O V Á
Nenechte se odradit tím, že dosažení vašeho snu
vyžaduje čas. Ten čas totiž uteče tak či tak.“
Albert Einstein
celkem úsm vná. Cht la jsem pasivní p íjem,
podnikání z pláže, ale bála jsem se byť jen pomyslet
na to, že by to doopravdy mohlo vyjít, abych to
nezak ikla. A jak to tedy vypadá po dvou m sících?
Detailní report jsem zve ejňovala zde na svém
blogu. Realita je taková, že jsem prodejem svého
eBooku za dva m síce vyd lala 168 000 Kč :)
Tím ale cesta teprve začínala. Nicmén i o t ch
prvních 168 tisíc se s Tebou te ve svém p íb hu
pod lím.
Blog a sdílení mého života
S p ibývajícími kontakty do databáze jsem v d la,
že m čeká velký závazek. Se všemi t mi lidmi te
bylo pot eba pravideln komunikovat, posílat jim
další hodnotné informace, které je posunou na jejich
cest , budovat vzájemný vztah. Na první pohled se
zdálo být vše snadné, stačilo napsat jednou za dva
týdny n jaký článek a poslat ho databázi, otázkou
však bylo, o čem psát.
Je 7. kv tna 2013 a ta poslední v ta z 28. února je
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
www.milionovazena.cz
24
S T A N I S L A V A
Zjistila jsem, že technických informací typu Jak začít
podnikat na internetu“ už mají lidi celkem dost. To
najdou kdekoli na webu a nepot ebují na to být v mé
databázi. Bylo zapot ebí dát lidem hodnotné
informace a k nim kus sebe, a ne suchá, nezáživná
slova.
Po pár pokusech p išel zlomový článek, díky kterému
jsem objevila způsob, jak s lidmi nejsnadn ji
a nejsrozumiteln ji komunikovat. Způsob tak
jednoduchý, že m p i pohledu zpátky až zaráží, že
m to nenapadlo d íve. Ten způsob se jmenuje
p íb h.
Zatímco suchých informací mají lidi dost, p íb hy
stále milují. Krom toho mají p íb hy velkou sílu
v tom, že v nich člov k najde i n co ze svého života,
n co v n m zarezonuje a díky tomu se může i n co
naučit. Od malička se učíme díky p íb hům, které
nám vypráv jí rodiče, prarodiče, učitelé. Sledujeme
filmy, pohádky, čteme knihy...
Jako lidé milujeme p íb hy. Nejen, že se nám
snadn ji čtou, jsou poutav jší, ale lépe je chápeme,
jsou v nich reálné situace, ze kterých se poučíme
lépe, než z teorie. A tak se p íb h stal mým jazykem,
kterým jsem začala k lidem promlouvat.
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
M R Á Z K O V Á
Příb hy navíc začaly přitahovat na mé stránky
a do mé databáze více a více lidí. Lidí, kte í m do
té doby neznali, ale se kterými mé p íb hy n jak
pohnuly, zarezonovaly, a tak se ti lidé stali součástí
mé databáze.
P íb hy začaly p itahovat nové lidi i na mou
komunitní facebookovou stránku Podnikání z pláže.
P íb hy začaly lidem ukazovat, kdo doopravdy jsem.
Affiliate propagace jako přísun klientů i
jako vedlejší příjem plážového podnikatele
Velkou roli v prodeji mých eBooků hráli affiliate
partne i. Pokud nevíš, co je affiliate propagace,
rozhodn doporučuju si o tom n co zjistit, protože je
to skv lý vedlejší p íjem plážového podnikatele 
P edpokladem pro úsp šnou affiliate propagaci
a získávání provizí ovšem je, že máš databázi lidí,
kte í T znají a máš webové stránky. A na
vybudování databáze op t slouží eBook, ovšem
eBook zdarma, který člov k na svém webu nabízí,
lidé si ho stahují vým nou za email a člov k pak
s nimi dále komunikuje.
Tak to jen tak stručn , více o affiliate je tady.
www.milionovazena.cz
25
S T A N I S L A V A
Affiliate propagaci lze však samozřejm využít
hlavn
tehdy, když člov k n co prodává a
potřebuje o tom dát v d t sv tu.
Partnersky jsem začala spolupracovat hned od
začátku s Davidem Kiršem, protože jsme se domluvili
práv na společném webiná i Podnikání z pláže, který
jsem už zmiňovala v p edchozí kapitole. P i té
p íležitosti jsem tedy nastavila celý affiliate systém a
byl tak p ipraven i pro další partnery.
V prvních týdnech jsem zapojila krom Davida ješt
n kolik dalších partnerů z ad mých spokojených
klientů a také p átel z info-podnikatelské branže.
Současn jsem do zápatí webu umístila odkaz na
partnerskou sekci a celou v c nechala být.
S partnery, u kterých jsem cítila nejv tší potenciál,
jsem se dohodla na propagaci osobn a ekla jim, kde
se mají zaregistrovat.
Týden p ed plánovaným webiná em s Davidem jsem
pak p išla na strategii, která se ukázala být jako velice
úsp šná a doporučuji ji od té doby svým partnerům.
Vzniklo to vlastn náhodou.
David chystal pro svou databázi email, který m l
obsahovat čist hodnotný a neprodejní obsah, s
n kolika zajímavými tipy na články na internetu a já
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
M R Á Z K O V Á
jsem v té dob m la čerstv napsaný článek Moje
cesta na pláž, který v mnoha lidech vzbudil různé,
ovšem v tšinou docela silné pocity.
Domluvili jsme se, že své databázi můj článek pošle,
protože jsme v d li, že i tam budou stovky lidí, pro
které bude článek velkou motivací a inspirací. A
protože se už chystal webiná , ekla jsem Davidovi,
že dám affiliate kódy i na svůj blog a tak i když se
lidé te zapíšou do mého VIP klubu, budeme v d t
i za týden, když p ijdou na webiná , že p išli p es n j,
a on tak dostane domluvenou provizi.
David článek poslal a já jsem šla na večeři
a strávila n kolik hodin mimo dosah internetu.
O to v tší bylo mé překvapení, když jsem se
vrátila domů a ve FAPI m čekalo 38 objednávek!
Nev ila jsem svým očím. V článku byla jen jediná
zmínka o mém eBooku a jeho zám rem rozhodn
nebyl prodej. Inspirovala jsem však lidi natolik, že
začali číst i další články, dostali se na mou prodejní
stránku, zapsali se do VIP klubu.
Jednoduše odkaz na neprodejní článek zvedl vlnu
tsunami jak na mém blogu, tak v objednávkách.
www.milionovazena.cz
26
S T A N I S L A V A
A tak moje cesta odstartovala a od té doby
pokračuje.
Za první půlrok jsem prodejem eBooku Jak napsat
eBook za 14 dní vyd lala více než 300 tisíc korun.
Práv díky tomu, že jsem komunikovala se svou
databází, psala články, účastnila se webiná ů, točila
videa, sdílela svůj život s ostatními lidmi.
M R Á Z K O V Á
jednání navzdory strachu. Plnit si sny není zadarmo.
Abys měla výsledky, které většina lidí nemá,
musíš dělat věci, které většina lidí nedělá.
To m
pak vedlo k napsání druhého eBooku
s názvem Jak úsp šn prodávat eBook, protože si
myslím, že toto je dosažitelné i pro další lidi, a tak
jsem krok za krokem popsala všechny v ci tak, aby je
pochopili i b žní uživatelé internetu, kte í nejsou
technicky zdatní a mohli se tak taky stát podnikateli
z pláže 
Pro m to je cesta p íjemná, protože na té cest se
v nuju tomu, co m baví a stačí mi k tomu jen
internet.
Ješt pár slov k tomu podnikání z pláže
Pot ším t ☺ Není to tak hrozné. Detailn jsem se o
tom rozepsala v tomto článku.
Nebudu zastírat, že pokud chce člov k pasivní p íjem,
chce podnikat z pláže, chce d lat, co ho baví, chce
být svobodný — nestane se to samo od sebe.
Je pot eba opakovan p ekonávat své komfortní
zóny, vyvinout na začátku velkou dávku energie, aby
se pak mohla vrátit v podob velkého spln ného snu.
Často to je d ina, často to je o p ekonávání sama
sebe, často to je o jednání navzdory aktuální nálad a
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
Možná t te ješt napadá, jak nákladný takový
prodej eBooku je, což je častá otázka p edevším
t ch, kdo p emýšlejí nad prodejem eBooků jako nad
p ivýd lkem k aktuální práci nebo mate ské.
Další častou otázkou je, jestli je k prodeji eBooku
pot eba živnost. Není.
eBook lze prodávat na základ autorského práva,
nicmén je pot eba se zaregistrovat na finančním
ú ad a z vyd laných pen z odvést daň. P i v tších
objemech však živnost rozhodn doporučuju.
www.milionovazena.cz
27
S T A N I S L A V A
M R Á Z K O V Á
Pár slov záv rem
Úsp ch nep ichází p es noc, ani za týden. Úsp ch nep ichází ani za dva m síce, byť to tak
navenek vypadá. Úsp ch p ichází, když člov k opustí své komfortní zóny, p ekročí své hranice
a má odvahu plnit si své sny, ať to stojí, co to stojí.
Ten 1 rok, 3 m síce, 10 dní ub hly od onoho
podzimního dne, kdy jsem se rozhodla, že nejsem
moc stará na pln ní si svých snů a odjedu na zimu do
teplých krajin, kde najdu sama sebe, svou vizi a to, co
chci d lat tak, abych žila svobodný, radostný a
napln ný život.
Na konci toho 1 roku, 3 m síců a 10 dnů mi p išla
moje první objednávka eBooku a já jsem se vydala na
svou cestu plážové podnikatelky :) Za poslední rok
jsem strávila op t tém 6 m síců v zahraničí. Splnila
jsem si n kolik snů.
 Vyzkoušela jsem, jaké je to žít uprost ed
italských hor nad Lago di Garda a moct si užívat
léta s d tmi, aniž bych se musela sed ít z kůže.
 Vyzkoušela jsem si, jaké to je žít m síc ve
v čn tepajícím New Yorku.
 Vyzkoušela jsem si taky, jaké to je vytáhnout
d ti v zim z ostravského smogu a odjet na
m síc na Mauricijské pláže, plavat s delfíny a
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
pít kokosovou vodu 
 Vyzkoušela jsem si, co pro m znamenají
peníze a finanční svoboda a jak se můj pohled
na peníze za ty roky zm nil.
 Vyzkoušela jsem si, jaké to je vstávat ráno
s pocitem, že d lám n co, z čeho jsem
naprosto nadšená a co m naplňuje a baví.
eBook totiž pro m nebyl jen vstupenkou
k podnikání z pláže, ale taky do týmu Davida
Kirše, kde jsem byla postupn projektovou
manažerkou
a
affiliate
manažerkou
EmailAcademy Premium, Neurorestartu a
Cesty pravého muže.
 Vyzkoušela jsem si, jaké to je, sdílet se
sv tem svoje myšlenky a pocity, inspirovat
ostatní a nakopnout je k tomu, aby taky šli
a plnili si svoje sny, jako já.
www.milionovazena.cz
28
S T A N I S L A V A
Na té cest jsem se mnohé naučila. O sob jako
mamince. O sob jako partnerce. O sob jako žen .
O sob jako manažerce. O sob jako cestovatelce.
Zp tn vidím, že snít je velice snadné. Sny existují
totiž v jiné realit , než ve které žijeme.
V t ch snech jsme n kým jiným, než jsme
doopravdy. A abychom mohli ty sny žít, musíme
se stát tím člov kem, který existuje v t ch snech.
Ta cesta k tomu člov ku, který ty sny žije, je t žká
a krkolomná. Vesmír T po ád konfrontuje s tvými
hodnotami, vizemi a posunuje t n kdy mnohem
siln ji, než bys cht la.
M R Á Z K O V Á
Jsou to momenty, kdy d kuješ svému minulému já
za to, že ud lalo ty konkrétní kroky pár m síců
zpátky. Tohle jsou úžasné momenty propojení.
Momenty, kdy v ci najednou dávají smysl. Momenty
vd čnosti.
A pak p icházejí nové sny, nové obzory sv ta i tvé
duše, které te prozkoumáš. Ale už víš, že není na
sv t nic, co by bylo nemožné.
Jde jen o to zjistit, co doopravdy chceš.
Ale na konci stojíš t eba uprost ed Brooklynského
mostu, koukáš na zapadající slunce nad New Yorkem
a d kuješ si s hlubokou vd čností, že sis umožnila
n co takového vid t.
D kuji, že jsi dočetla až do konce
V ím, že jsi na p edchozích ádcích našla inspiraci pro svůj život, a ať už jsi
kdokoli a d láš cokoli, p eji Ti, abys byl tvůj život protkán št stím.
Budu velmi ráda, pokud ti skrze mé další články či eBooky budu moct být i nadále
učitelkou, člov kem, který T inspiruje, motivuje, ukazuje nové sm ry a způsoby,
jak žít a podnikat svobodn , radostn a s pocitem napln ní. M j se krásn . Stáňa
2014 © www.stanislavamrazkova.cz
www.milionovazena.cz
29
Kde se můžeme potkat živ
Srdečn t zvu na seminá Milionová žena, který se bude konat v Praze 20 – 21. zá í
2014.
Hlavním lektorem, který vás provede tím, jak se stát z unavené hledačky p íležitostí
Milionovou ženou, podnikatelkou, bude David Kirš, autor Milionového impéria.
Společn s Davidem se o své vhledy a know how spojené s podnikáním, pen zi, ale i
obyčejným spokojeným životem pod líme já, Alice Kirš a Bohdana Kabátová.
MILIONOVÁ ŽENA
Praha 20. – 21.9.2014
Probu společn s námi svou
podnikatelskou duši, napumpuj své
sebe-v domí a vytvo strategii a
systém na internetu, který nastartuje
(nebo re-startuje) tvé podnikání.
Více o seminá i najdeš tady >>
Co ti seminář Milionová žena přinese
1. Objevíš svou hodnotu a aktivuješ v sob miliónové impérium
2. Pochopítš jak dát o sob v d t a budovat svou i firemní značku
3. Ukážeme si, co a jak dnes na internetu prodávat, vyd lávat a tím pomáhat
4. Ukážeme si systém na internetu, který prodává 24 hodin denn
5. Na p íkladech ukážeme možnosti a p íležitosti podnikání v dnešní dob
Zjisti si o semináři více tady >>
A já se budu t šit na setkání, pokud se rozhodneš na seminář přijít 
Co dalšího si ode m můžeš přečíst
Chceš si ode m p ečíst n co dalšího? Chceš více inspirace, motivace, informací o
tom, jak podnikat z pláže, jak podnikat svobodn ? Nebo se chceš taky napsat eBook,
ať už zdarma, nebo za účelem prodeje?
Na výb r je toho hodn , články a eBooky zdarma i placené, záznamy webiná ů,
videa, každodenní inspirace, zábava a motivace na facebooku.
Budu moc ráda, když naše virtuální cesty budou pokračovat společn 
BLOG – články na téma podnikání i života
FACEBOOK
www.stanislavamrazkova.cz
Miluju online marketing a podnikání z pláže
a mým posláním je ukazovat podnikatelům,
jak si pomocí toho prvního užívat to druhé!
www.facebook.cz/PodnikaniZPlaze
Začíst se do mých článků můžeš tady >>
P idej se k dalším fanouškům plážového
podnikání a nech se inspirovat k tomu, aby
ses vydávala za svými sny, p ekračovala
své hranice a podnikala t eba z pláže.
Jak napsat eBook za 14 dní
www.jak-napsat-ebook.cz
Napiš svůj první eBook a použij jej jako klíč
do srdcí i pen ženek tvých zákazníků, i jako
vstupenku k podnikání z pláže.
Více o eBooku najdeš tady >>
PS: Tento eBook vznikl původn jako bonus k českému 3.vydání knihy Cyklická žena.
Kniha je průvodce vaším cyklem, který je speciáln vytvo en tak, abyste si začaly
uv domovat své optimální doby a s nimi spojené schopnosti a dokázaly je využívat k
dosažení úsp chů a napln ní cílů, po kterých v život toužíte.
Více o knize zjistíte tady >>
Download

Podnikatelkou z pláže