Softver za rad sa fiskalnim štampa em
(Galeb, HCP, IntRaster, Geneko)
Funkcionalnost
Izdavanje fiskalnih ra una i naplata kombinovanim pla anjem
Presek stanja i dnevni izveštaj
Prodaja robe sa popustom na kasi po stavci ili celom ra unu
Upotreba barkod skenera
Nalog za ispravku
Predra un
Gotovinski ra un
Popis, nivelacija
Pregled izdatih ra una i prodate robe
Vrste rada
Opcije
Samostalno
Integrisan sa poslovnim softverom
Online sinhronizacija sa serverom na Web-u
Sinhronizacija prodajnih cena preko interneta
Tehni ke karakeristike
Cena
Windows OS - XP, Win7, Win8
Firebird SQL database
Mese ni najam od 25 EUR po kasi
INSTALISANJE
Program Apos4 dolazi upakovan u instalacioni paket. Podržava slede e fiskalne
kase:
1.
2.
3.
4.
5.
Geneko SuperCash (Fiskalna kasa koja može da radi kao fiskalni štampa )
HCP P2DS Fiskalni printer kao i neke HCP Fiskalne kase (HCP Best, Integra)
Galeb FP-550 Fiskalni printer
IntRaster FP-600 Fiskalni printer
Metalink (i sve kase koje metalink podržava)
Za Geneko SuperCash potrebno je:
Instalirati FP-Link drajver od proizvo a a (možete ga preuzeti sa adrese
http://www.lumens.rs/xcart/Download/fplink.zip)
Podesiti FP-Link (Država Srbija, com port na koji je povezana kasa)
Pre po etka rada obrisati artikle iz programa Apos4 meni opcija “kasa” i
definisati nove artikle u opciji “artikli”.
Tokom rada, voditi ra una da je fp-link pokrenut i “povezan” na kasu.
Softver za rad sa fiskalnim štampa em
(Galeb, HCP, IntRaster, Geneko)
Za HCP Kase i štampa e potrebno je:
drajver sa adrese http://www.lumens.rs/xcart/Download/HCPFiscalGw.zip instaliran i podešen
com port kase, sa slede im podešavanjima:
Control “File mode”
File type “DBG (.TXT)”
Device (Printer za fiskalne štampa e, Register za kase)
Na dugme test proveriti vezu sa fiskalnom kasom.
Pre po etka rada obrisati artikle iz programa Apos4 meni opcija “kasa” i definisati
nove artikle u opciji “artikli”.
Za IntRaster i Galeb fiskalne štampa e potrebno je:
podesiti u apos4.ini slede e parametre:
[Settings]
xTipKase=FP600
xKasaPort=1
xKasaBaud=57600
(ili neki drugi port na koji je kasa povezana)
(ili neka druga brzina kako je kasa podešena)
Rad je testiran na IntRaster FP-600 Fiskalnom printeru.
Za rad preko metalink veznog drajvera potrebno je imati kupljenu licencu za metalink
i podešenu putanju za rad u metalinku na c:\metalink\input I c:\metalink\output
Download

Preuzmi instrukcije za instalisanje!