PITANJA ZA TEST PRELOMI, IMOBILIZACIJA I IMOBILIZACIONA SREDSTVA
Dr Sekula Vujović spec. urgentne medicine
Zdravstveni centar Aranđelovac
Centar za KME
[email protected]
1.Povežite odgovarajuće stanje sa brojem fiksacionih tačaka.



Prelom butne kosti i kuka
Prenos povređenog na spinalnu dasku
2.Povežite tip lečenja preloma sa odgovarajućim terapijskim postupcima:




Prehospitalno lečenje preloma
Operativno lečenje preloma
Unutrašnja fiksacija preloma
3.Povežite datu fiksaciju sa odgovarajućim prelomom.


Fiksacija ručnog zgloba i zgloba lakta
Fiksacija skočnog zgloba i zgloba kolena


4.Povežite redosled postupaka kod uganuća.




Fiksacija zgloba u fiziološki položaj
Lokalna aplikacija leda
Elevacija ekstremiteta
5.Dodelite ulogu svakom od spasilaca tokom prenosa povređenog na spinalnu dasku.



Prvi spasilac
Drugi spasilac
6.Imobilizacijom se povređeni deo tela postavlja u:

prinudni položaj mirovanja

položaj u kome su mogući pokreti

fiziološki položaj

bezbolni položaj
7.Prelomljeni fragmenti kosti često izazivaju povredu:

mišića, krvnih sudova i nerava

tetiva i krvnih sudova

mišićnog omotača i nerava

mišića, nerava i ligamenata
8.Da bi se neki prelom kosti verifikovao, uglavnom je dovoljna:

nuklearna magnetna rezonanca-NMR

radiografija-Rtg

skener-CT
9.Izraz "fractura male sanata" označava:

usporeno zarastanje preloma

loše ili nepravilno srastao prelom

nezarastanje preloma
10.Ukoliko se koriste standardna sredstva za imobilizaciju preloma podlaktice onda se ona
postavljaju sa:

palmarne strane podlaktice

dorzalne strane podlaktice

sa strane preloma
11.Šaka se imobiliše u tzv. "fiziološkom položaju" a to znači da je palac u:

abdukciji i opružen

abdukciji i savijen

adukciji i opružen
12.Na fotografiji je prikazana:

Tomasova udlaga

Kramerova šina

Volkmanova udlaga
13.Jedna od najtežih komplikacija koja nastaje ubrzo nakon preloma ekstremiteta jeste ishemična
nekroza mišića sa pojavom kontraktura. Koja je to komplikacija?

kompartment sindrom

avaskularna nekroza

masna embolija
14.Kod starijih osoba pri padu na ravnu podlogu (naročito tokom zimskih meseci), najčešće
dolazi do:

preloma ručnog zgloba

preloma ramenjače

preloma vrata butne kosti

preloma potkolenice
15.Ruka se imobiliše tako da je rame pod uglom od:

90 stepeni

80 stepeni

100 stepeni
16.Kod otvorenog preloma najpre treba pokušati sa:

privremenom hemostazom

repozicijom fragmenata

imobilizacijom u zatečenom položaju
17.Pravovremena i adekvatna imobilizacija:

smanjuje bol

sprečava nastanak traumatskog šoka

sprečava širenje infekcije

obezbeđuje lakši transport povređenog

sve navedeno
18.Prelom tipa "zelena grančica" je:

nepotpun prelom i karakterističan za dečiji uzrast

nepotpun prelom i karakterističan za starije osobe

potpun prelom i karakterističan za dečiji uzrast

potpun prelom i karakterističan za starije osobe
19.Od priručnih sredstava imobilizacije najčešće se koristi:

trougla marama

štap

ćebe

daščice
20.Kod preloma butne kosti priručne udlage se postavljaju:

sa donje strane

sa spoljašnje i unutrašnje strane

sa strane preloma
21.Pored sigurnih i nesigurnih znakova, prelom se može klinički prezentovati:

gubitkom pulsa

gubitkom senzibiliteta

bledilom ili cijanozom ekstremiteta

svim navedenim

traumatskim šokom
22.Nakon izvršene imobilizacije poželjno je proveravati puls (art. radialis, art. femoralis, art.
dorsalis pedis, art. tibialis posterior-u zavisnosti od lokalizacije povrede) na svakih:

5 minuta

10 minuta

15 minuta
23.Radiografija vratne kičme može prevideti povredu. U kojem procentu?

20%

40%

30%
24.Vakum udlage, pneumatske udlage, cervikalne kragne, vakum madrac, MAST pneumatska
odeća, KED-Kendrick Extrication Device, spinalna daska predstavljaju standardna
imobilizaciona sredstva koja bi trebala da poseduje:

svaka ortopedska ambulanta

svaka hirurška ambulanta

svaki dom zdravlja

svako vozilo službe hitne medicinske pomoći-reanimobil
25.U koliko tačaka se trakama (zavojem) fiksira prelom kuka i butne kosti?

6

5

4
26.Proces zarastanja preloma kosti prolazi kroz nekoliko faza koje se međusobno dopunjuju i
nadovezuju. Koliko je to faza?

dve

četiri

pet

tri
27.Bol i otok predstavljaju:

sigurne znake preloma

verovatne znake preloma

nesigurne znake preloma
28.Imobilizacija sprečava naknadno povređivanje:
1. mekih tkiva,
2. nerava,
3. visceralnih organa i

29.Kako se zove sredstvo sa fotografije? Upišite samo inicijale.

30.Prema načinu nastanka (etiologiji) prelomi se dele na:
1. traumatske prelome,
2. patološke prelome i

31.Koja faza zarastanja preloma nedostaje?
1. inflamatorna faza,
2. faza remodeliranja i

32.Koje pravilo je standard u izvođenju imobilizacije?

33.Nepotpun prekid kontinuiteta koštanog tkiva se na latinskom jeziku naziva?

34.Prelom ključne kosti se imobiliše prepoznatljivom tehnikom zavijanja? Kako se naziva taj
zavoj nakon postavljanja?

35.Šta je u prevodu na srpski jezik dislokacija "ad latus"?

36.Kod preloma i izvršene imobilizacije donjeg ekstremiteta proverava se puls arterije dorzalis
pedis i arterije tibialis posterior. Puls koje arterije se proverava kod preloma i imobilizacije
gornjeg ekstremiteta?

37.Imobilizaciona sredstva napravljena od plastičnih masa i aluminijuma koji je modeliran prema
obliku ekstremiteta nazivaju se:

38.Kako se naziva standardno imobilizaciono sredstvo sa fotografije?

39.Upišite (latinski naziv) nedostajući oblik dislokacije:
1. ad latus,
2. ad peripheriam,
3. ad axim i

40.Upišite nedostajuću vrstu transportne imobilizacije:
1. imobilizacija standardnim sredstvima,
2. imobilizacija šinama od gipsa i plastičnih masa i

41.Ukoliko sumnjamo na povredu vratne kičme izvršićemo fiksaciju glave obema rukama. Ova
fiksacija glave trajaće sve dok povređenog ne prenesemo na spinalnu dasku i dok ne postavimo
imobilizator glave?

Tačno
Pogrešno
42.Privremeno zaustavljanje krvarenja može biti potpomognuto imobilizacijom povređenog
ekstremiteta?


Tačno
Pogrešno
43.Smrzotine ne predstavljaju indikaciju za imobilizaciju?


Tačno
Pogrešno
44.Iščašenja zglobova se mogu i trebaju reponirati na lice mesta?


Tačno
Pogrešno
45.Iščašenja i intraartikularni prelomi su praćeni jakim bolom koji povređenog može uvesti u
traumatski šok?


Tačno
Pogrešno
46.Kod sumnje na povredu bilo kojeg segmenta kičmenog stuba ne treba proveriti pulseve na
gornjim i donjim ekstremitetima, senzibilitet i mogućnost pokreta?


Tačno
Pogrešno
47.Svaka sumnja na povredu vratne kičme podrazumeva obaveznu imobilizaciju?


Tačno
Pogrešno
48.Zatezanjem zadnjih krajeva zavoja "osmice" kojim je imobilisan prelom ključne kosti vrši se
pritisak na prelomljenu kost odnosno njene fragmente?


Tačno

Pogrešno
49.Patološku pokretljivost treba proveravati a krepitacije (škripanje kostiju) treba izazivati?

Tačno

Pogrešno
50.Kod uganuća ne treba elevirati ekstremitet?

Tačno

Pogrešno
Download

PITANJA ZA TEST PRELOMI, IMOBILIZACIJA I IMOBILIZACIONA