PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
1.
UOPŠTENO O OPASNOSTIMA I ŠTETNOSTIMA NA RADNOM MESTU I
RADNOJ OKOLINI, I OH&S RIZIKU
Uopšteno pod pojmom rizika se podrazumeva određena izloženost delovanju faktora koji
svojom aktivnošću mogu dovesti do neželjenih posledica, što se u privrednoj praksi ogleda kao
nastanak neke vrste troškova, bilo da je reč o poznatom trošku ili propuštenoj dobiti zbog nastanka
povrede na radu, profesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom.
1.1. Definisanje pojma OHS rizik
Osnovna definicija OH&S rizika govori da je OH&S rizik kombinacija verovatnoće pojave
opasnog događaja ili izlaganja i ozbiljnosti povrede ili ugroženosti zdravlja (oštećenja
zdravlja) koje može biti prouzrokovano opasnim događajem ili izlaganjem (citat: standard
SRPS BS OHSAS 18001: 2008)
OH&S rizik postoji u svakom radu, bilo da je reč o projektu, upravljanju proizvodnim
procesom ili pružanju usluge. OH&S rizika se ne treba bojati već treba tražiti i iznalaziti tehnička ili
organizaciona rešenja za njegovo svođenje na nivo kojim se može kontrolisati i kojim se može
upravljati.
OH&S rizici nisu kategorija koja nužno predstavlja nešto loše - oni jednostavno postoje,
realni su, a u većini slučajeva moguće je izbeći ih.
OH&S rizik predstavlja priliku za poboljšanje ukoliko se na vreme prepozna, utvrdi i definiše
način i mere za upravljanje profesionalnim rizicima.
U aktivnostima kojima se analiziraju OH&S rizici, potrebno je uzeti u obzir činjenicu da
potpuna eliminacija rizika nije moguća.
Najčešće je reč o većem ili manjem nivou bezbednosti na radu, bezbednosti koja se postiže
delovanjem na uzroke nastanka rizika.
OH&S rizik:
- kombinacija verovatnoće pojave opasnog događaja ili izlaganja i ozbiljnosti
povrede ili ugroženosti zdravlja (oštećenja zdravlja) koje može biti
prouzrokovano opasnim događajem ili izlaganjem.
Ocena rizika:
- proces procene rizika od opasnosti, uzimajući u obzir i prikladnost postojećih
kontrola, i odlučivanja o tome da li je rizik prihvatljiv ili ne.
Radno mesto:
- svaka fizička lokacija na kojoj se odvijaju radne aktivnosti pod kontrolom
organizacije.
Opasnost:
- izvor, situacija ili postupak koji mogu dovesti do štete u vidu povrede ljudi ili
narušavanja zdravlja, ili njihove kombinacije.
Identifikacija
opasnosti:
- proces prepoznavanja da opasnost postoji i definisanje njenih karakteristika.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Procena rizika na radnom mestu i radnoj okolini zasniva se na utvrđivanju mogućih vrsta
opasnosti i štetnosti na radnom mestu u radnoj okolini, na osnovu kojih se vrši procena rizika od
nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenog.
Opasnosti i štetnosti grupišu se u zavisnosti od njihove vrste i prirode.
A. OPASNOSTI se grupišu se u:
mehaničke opasnosti koje se pojavljuju korišćenjem opreme za rad i to:
•
•
•
•
•
•
nedovoljna bezbednost zbog rotirajućih ili pokretnih delova;
slobodno kretanje delova ili materijala koji mogu naneti povredu zaposlenom;
unutrašnji transport i kretanje radnih mašina ili vozila, kao i pomeranja određene opreme za
rad;
korišćenje opasnih sredstava za rad koja mogu proizvesti eksplozije ili požar;
nemogućnost ili ograničenost pravovremenog uklanjanja sa mesta rada, izloženost zatvaranju,
mehaničkom udaru, poklapanju i
drugi faktori koji mogu da se pojave kao mehanički izvori opasnosti).
opasnosti koje se pojavljuju u vezi sa karakteristikama radnog mesta i to:
•
•
•
•
•
•
•
•
opasne površine ( podovi i sve vrste gazišta, površine sa kojima zaposleni dolazi u dodir a koje
imaju oštre ivice - rubove, šiljke, grube površine, izbočene delove i sl.);
rad na visini ili u dubini (u smislu propisa o bezbednosti i zdravlju na radu);
rad u skučenom, ograničenom ili opasnom prostoru, (na primer između dva ili više fiksiranih
delova, između pokretnih delova ili vozila, rad u zatvorenom prostoru koji je nedovoljno
osvetljen ili provetravan i sl.);
mogućnost klizanja ili spoticanja (mokre ili klizave površine);
fizička nestabilnost radnog mesta;
moguće posledice ili smetnje usled obavezne upotrebe sredstava ili opreme za ličnu zaštitu na
radu;
uticaji usled obavljanja procesa rada korišćenjem neodgovarajućih ili neprilagođenih metoda
rada i
druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa karakteristikama radnog mesta ( načinom rada
i korišćenjem sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu koja opterećuju zaposlenog ).
opasnosti koje se pojavljuju korišćenjem električne energije i to:
•
•
•
•
•
opasnost od direktnog dodira sa delovima električne instalacije i opreme pod naponom;
opasnosti od indirektnog napona dodira;
opasnost od toplotnog dejstva koje razvijaju električna oprema i instalacije (pregrevanje,
požar, eksplozija, električni luk ili varničenje i sl);
opasnosti usled udara groma i posledica atmosferskog pražnjenja;
opasnost od štetnog dejstva uticaja elektrostatičkog naelektrisanja i
druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa korišćenjem električne energije.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
B. ŠTETNOSTI se grupišu u:
štetnosti koje nastaju ili se pojavljuju u procesu rada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
hemijske štetnosti, prašina i dimovi (udisanje, gušenje, unošenje u organizam, prodor u telo
kroz kožu, opekotine, trovanje i sl);
fizičke štetnosti (buka i vibracije);
biološke štetnosti (infekcije, izlaganje mikroorganizmima i alergentima);
štetni uticaji mikroklime (visoka ili niska temperatura, vlažnost i brzina strujanja vazduha);
neodgovarajuća - nedovoljna osvetljenost;
štetni uticaju zračenja (toplotnog, jonizujućeg ili nejonizujućeg, laserskog, ultrazvučnog);
štetni klimatski uticaju (rad na otvorenom);
štetnosti koje nastaju korišćenjem opasnih materija u proizvodnji, transportu, pakovanju,
skladištenju ili uništavanju;
druge štetnosti koje se pojavljuju u radnom procesu a koje mogu da budu uzrok povrede na
radu zaposlenog, profesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom;
štetnosti koje proističu iz psihičkih i psihofizioloških napora koji se uzročno vezuju za
radno mesto i poslove koje zaposleni obavlja, kao što su:
•
•
•
•
napori ili telesna naprezanja (ručno prenošenje tereta, guranje ili vučenje tereta, razne
dugotrajne povećane telesne aktivnosti i sl.)
nefiziološki položaj tela (dugotrajno stajanje, sedenje, čučanje, klečanje i sl.)
napori pri obavljanju određenih poslova koji prouzrokuju psihološka opterećenja (stres,
monotonija i sl.)
odgovornost u primanju i prenošenju informacija, korišćenja odgovarajućeg znanja i
sposobnosti, odgovornost u pravilima ponašanja, odgovornost za brze izmene radnih
procedura, intenzitet u radu, prostorna uslovljenost radnog mesta, konfliktne situacije, rad sa
strankama i novcem, nedovoljna motivacija za rad, odgovornost u rukovođenju i sl.)
štetnosti vezane za organizaciju rada kao što su:
•
rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad), rad u smenama, skraćeno radno
vreme, rad noću, pripravnost za slučaj intervencija i sl.)
ostale štetnosti koje se pojavljuju na radnim mestima, kao što su:
•
•
•
•
štetnosti koje prouzrokuju druga lica (nasilje prema licima koja rade na šalterima, lica na
obezbeđenju i sl.)
rad sa životinjama
rad u atmosferi sa visokim ili niskim pritiskom
rad u blizini vode ili ispod površine vode.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
2.
ČEK LISTA ZA PREPOZNAVANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI NA RADNOM
MESTU I RADNOJ OKOLINI
10. PREPOZNAVANJE OPASNOSTI NA RADNOM MESTU
10.1. Grupisanje opasnosti
Grupa opasnosti
Šifra
(01)
(02)
1) Mehaničke
opasnosti koje se
pojavljuju
korišćenjem
opreme za rad
kao što su:
(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)
(09)
2) Opasnosti koje se
pojavljuju u vezi
sa
karakteristikama
radnog mesta
kao što su:
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
3) Opasnosti koje se
pojavljuju
korišćenjem
električne
energije, kao što
su:
(17)
(18)
(19)
(20)
Podgupa opasnosti
nedovoljna bezbednost zbog rotirajućih ili pokretnih delova,
slobodno kretanje delova ili materijala koji mogu naneti
povredu zaposlenom,
unutrašnji transport i kretanje radnih mašina ili vozila, kao i
pomeranja određene opreme za rad,
korišćenje opasnih sredstava za rad, koja mogu proizvesti
eksplozije ili požar,
nemogućnost ili ograničenost pravovremenog uklanjanja sa
mesta rada, izloženost zatvaranju, mehaničkom udaru,
poklapanju, i sl.,
drugi faktori koji mogu da se pojave kao mehanički izvori
opasnosti.
opasne površine (podovi i sve vrste gazišta, površine sa kojima
zaposleni dolazi u dodir, a koje imaju oštre ivice - rubove,
šiljke, grube površine, izbočene delove, i sl.),
rad na visini ili u dubini, u smislu propisa o bezbednosti i
zdravlju na radu,
rad u skučenom, ograničenom ili opasnom prostoru (između
dva ili više fiksiranih delova, između pokretnih delova ili
vozila, rad u zatvorenom prostoru koji je nedovoljno osvetljen
ili provetravan, i sl.),
mogućnost klizanja ili spoticanja (mokre ili klizave površine),
fizička nestabilnost radnog mesta,
moguće posledice ili smetnje usled obavezne upotrebe
sredstava ili opreme za ličnu zaštitu na radu,
uticaji usled obavljanja procesa rada korišćenjem
neodgovarajućih ili neprilagođenih metoda rada,
druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa
karakteristikama radnog mesta i načinom rada (korišćenje
sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu koja opterećuju
zaposlenog, i sl.);
opasnost od direktnog dodira sa delovima električne instalacije
i opreme pod naponom,
opasnost od indirektnog dodira,
opasnost od toplotnog dejstva koje razvijaju električna oprema i
instalacije (pregrevanje, požar, eksplozija, električni luk ili
varničenje, i dr),
opasnosti usled udara groma i posledica atmosferskog
pražnjenja
opasnost od štetnog uticaja elektrostatičkog naelektrisanja,
druge opasnosti koje se mogu pojaviti u vezi sa korišćenjem
električne energije.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Opasnosti
P IMA / O NEMA
11. PREPOZNAVANJE ŠTETNOSTI NA RADNOM MESTU
11.1.Grupisanje štetnosti
Grupa štetnosti
Šifra
(21)
(22)
(23)
1) štetnosti koje
nastaju ili se
pojavljuju u
procesu rada,
kao što su:
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
2) štetnosti koje
proističu iz
psihičkih i
psihofizioloških
napora koji se
uzročno vezuju
za radno mesto
i poslove koje
zaposleni
obavlja, kao što
su:
3) štetnosti vezane
za organizaciju
rada, kao štosu:
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
4) ostale štetnosti
koje se
pojavljuju na
radnim
mestima, kao
što su:
(36)
(37)
(38)
(39)
Podgupa štetnosti
hemijske štetnosti, prašina i dimovi (udisanje, gušenje, unošenje
u organizam, prodor u telo kroz kožu, opekotine, trovanje, i sl.),
fizičke štetnosti (buka i vibracije),
biološke štetnosti (infekcije, izlaganje mikroorganizmima i
alergenima),
štetni uticaji mlkroklime (visoka ili niska temperatura, vlažnost i
brzina strujanja vazduha),
neodgovarajuća - nedovoljna osvetljenost,
štetni uticaji zračenja (toplotnog, jonizujućeg ili nejonizujućeg,
laserskog, ultrazvučnog),
štetni klimatski uticaji (rad na otvorenom),
štetnosti koje nastaju korišćenjem opasnih materija u
proizvodnji, transportu, pakovanju, skladištenju ili uništavanju,
druge štetnosti koje se pojavljuju u radnom procesu, a koje
mogu da budu uzrok povrede na radu zaposlenog,
profesionalnog oboljenja ili oboljenja u vezi sa radom.
napori ili telesna naprezanja (ručno prenošenje tereta, guranje ili
vučenje tereta, razne dugotrajne povećane telesne aktivnosti i
sl.),
nefiziološki položaj tela (dugotrajno stajanje, sedenje, čučanje,
klečanje i sl.),
napori pri obavljanju određenih poslova koji prouzrokuju
psihološka opterećenja (stres, monotonija i sl.),
odgovornost u primanju i prenošenju informacija, korišćenje
odgovarajućeg znanja i sposobnosti, odgovornost u pravilima
ponašanja, odgovornost za brze izmene radnih procedura,
intenzitet u radu, prostorna uslovljenost radnog mesta,
konfliktne situacije, rad sa strankama i novcem, nedovoljna
motivacija za rad, odgovornost u rukovođenju, i sl.;
rad duži od punog radnog vremena (prekovremeni rad), rad u
smenama, skraćeno radno vreme, rad noću, pripravnost za slučaj
intervencija
štetnosti koje prouzrokuju druga lica (nasilje prema licima koja
rade na šalterima, lica na obezbeđenju, i sl.),
rad sa životinjama,
rad u atmosferi sa visokim ili niskim pritiskom,
rad u blizini vode ili ispod površine vode.
ostale opasnosti i štetnosti.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Štetnosti
P IMA / O NEMA
3.
METODE PROCENE OH&S RIZIKA
3.1.
Primena metode KINNY u proceni OH&S rizika
Jedna od metoda kojom je moguće izvršiti ocenu i upravljanje OH&S rizicima je i metoda
Kinny. U metodi Kinny ispunjenje rizika posmatra se kao nastanak opasnosti i štetnosti. Zato se
identifikacijom potencijalnih opasnosti i štetnosti utvrđuju i potencijalni rizici po bezbednost na
radu.
OH&S rizici se tokom vremena menjaju kroz tri osnovne kategorije koje analizira metoda
Kinny i to:
−
verovatnoća pojave opasnosti i štetnosti;
−
težina posledica koje koje zaposleni trpi kod pojave opasnosti i štetnosti;
−
učestalost pojavljivanja opasnosti i štetnosti.
Čovek je nemoćan pred elementarnim nepogodama kao što su zemljotresi, poplave, vulkanske
erupcije i slično jer ničim ne može sprečiti nastanak ovih rizika. Međutim, moguće je unapred se
pripremiti i pravovremeno reagovati ukoliko se oni zaista i dogode.
Na osnovu identifikacije opsnosti štetnosti na radnom mestu i radnoj okolini i statističke
obrade podataka o opasnim događajima (akcidentima i/ili povredama na radu), opasnim
materijama i kritičnim tačkama procesa može se izvršiti procena rizika.
−
−
−
−
Postupkom identifikacije opasnosti i štetnosti i vrednovanja uticaja postiže se sledeće:
identifikuju se sve opasnosti i štetnosti koje mogu imati uticaja na radno mesto i radnu
okolinu;
analiziraju se uticaji opasnosti i štetnosti na radno mesto i radnu okolinu;
utvrđuje se sistem vrednovanja svake opasnosti i štetnosti;
propisuje se metod određivanja značaja svake opasnosti i štetnosti.
Parametri analize se numerički vrednuju, pa je i konačna procena rizika na radnom mestu i
radnoj okolini izražena numerički.
Osnovna postavka metode Kinny u funkciji procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini
je u suštini jednostavna i laka za razumevanje. Suština metode sastoji se u realizaciji sledećih
aktivnosti:
a) utvrđivanje svih potencijalnih opasnosti i štetnosti koji su i/ili mogu nastati kao posledica
procesa ili usluge;
b) utvrđivanje mogućih uzroka nastanka svake opasnosti i štetnosti;
c) analiza svake opasnosti i štetnosti sa ciljem da se analitičkim metodama utvrde:
− verovatnoća pojave potencijalne opasnosti i štetnosti;
− težina posledica koje koje zaposleni trpi kod pojave opasnosti i štetnosti;
− učestalost pojavljivanja opasnosti i štetnosti.
d) vrednovanje nivoa rizika čine proizvod tri faktora rizika i to:
− faktor rizika - verovatnoća pojave opasnosti i štetnosti V;
− faktor rizika - težina posledice koje zaposleni trpi zbog pojave opasnosti i štetnosti P,
− faktor rizika - učestalost pojavljivanja opasnosti i štetnosti U.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Kriterijum - verovatnoća (V) rangira se počev od 0,1 – jedva verovatno, do 10 koja se smatra
izvesnom, predvidivom odnosno sasvim očekivanom.
Tabela. Opis kriterijuma za verovatnoću pojave opasnosti i štetnosti
RANG
OPIS KRITERIJUMA ZA PROCENU VEROVATNOĆE
Jedva pojmljivo
0,1
Praktično neverovatno
0,2
Postoji, ali samo malo verovatno
0,5
Mala verovatnoća, ali moguća u ograničenim slučajevima
1
Malo moguće
3
Sasvim moguće
6
Predvidivo, očekivano
10
Kriterijum - posledice (P) (moguća šteta) rangira se počev od 1 kao najmanje do 10 koja se smatra
katastrofalnom, nabrojane su u sledećoj tabeli.
Tabela. Opis kriterijuma za procenu posledica kod pojave opasnosti i štetnosti
RANG
OPIS KRITERIJUMA ZA PROCENU POSLEDICA
Bolest, povreda koja zahteva prvu pomoć i nikakav drugi tretman
1
Medicinski tretman od strane lekara
2
Ozbiljne-invalidnost, ozbiljna pojedinačna povreda sa hospitalizacijom i
3
izgubljenim danima
Veoma ozbiljne-pojedinačne nesreće sa smrtnim ishodom
6
Katastrofalne-sa višestrukim smrtnim ishodima
10
Kriterijum - učestalost pojavljivanja opasnosti i štetnosti (U) rangira se od retko – jedan puta u
godini, do trajno – kontinualno 10.
Tabela. Opis kriterijuma za učestalost pojavljivanja opasnosti i štetnosti
RANG
OPIS KRITERIJUMA ZA UČESTALOST
Izlaže se retko (godišnje)
1
Izlaže se mesečno
2
Izlaže se nedeljno
3
Izlaže se dnevno
6
Izlaže se trajno, kontinualno
10
e) Vrednovanje rizika R vrši se po formuli:
R=VxPxU
Tabela. Matrica procene rizika po metodi Kinny
PROCENA RIZIKA
Identifikovana
opasnost ili štetnost
V-Verovatnoća
P-Posledica
U-Učestalost
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
R-Nivo rizika
Mere za konrolu
procenjenog rizika
Nivo rizika (R) se rangira od prihvatljivog, neznatnog nivoa R I do ekstremnog, nedopustivog,
koji iziskuje prekid radne aktivnosti i preduzimanja momentalnih preventivnih akcija i koji se
definiše kao nivo rizika R V.
Tabela 5.2.5. Kriterijumi za određivanje nivoa rizika
Ukupna
Nivo
Klasifikacija
Opis klasifikacije nivoa rizika
ocena
rizika
nivoa rizika
Zanemarljivo
Ne zahteva se nikakva akcija.
0,1 – 20
R I
mali rizik
Nema potrebe za dodatnim aktivnostima pri upravljanju
operacijom.
Može se razmotriti ekonomski isplativije rešenje ili
21 – 70
R II
Mali rizik
unapređenje bez dodatnih ulaganja. Potrebno je pratiti
situaciju, kako bi posedovali informacije o sprovođenju
propisanih aktivnosti
Potrebno je uložiti napor kako bi se smanjio rizik, ali
troškovi prevencije moraju biti pažljivo planirani i
ograničeni do izvesnog nivoa.
Potrebno je definisati rok za sprovođenje unapređenja.
71 – 200
R III
Srednji rizik
Kod onih događaja kod kojih mogu nastupiti izuzetno
opasne posledice, potrebno je dodatno proveriti
verovatnoću nastanka takvog događaja kako bi se
definisao potreban nivo aktivnosti na ublažavanju rizika.
Ne sme se započeti sa datom aktivnošću dok nivo rizika
ne bude snižen.
Mogu biti potrebna znatna sredstva kako bi se rizik
201–400
R IV
Visoki rizik
smanjio.
Ako se rizik odnosi na sve započete aktivnosti, potrebno je
preduzeti hitne akcije na smanjenju nivoa rizika.
Aktivnost ne sme biti započeta ni nastavljena, sve dok se
Preko
Ekstremno
nivo rizika ne smanji.
R V
Ako ni ulaganjem neograničenih sredstava nije moguće
400
visoki rizik
smanjiti nivo rizika, aktivnost mora ostati zabranjena.
Na osnovu matrice za ocenu rizika definiše se karakterizacija procene rizika kao što je to
prikazano u sledećoj tabeli.
Tabela. Kriterijumi za karakterizaciju rizika
Procena nivoa rizika
Klasifikacija nivoa rizika
Karakterizacija rizika
R I
Zanemarljivo mali rizik
Prihvatljiv rizik
R II
Mali rizik
Prihvatljiv rizik
R III
Srednji rizik
Povećani rizik
R IV
Visok rizik
Neprihvatljiv rizik
R V
Ekstremno visok
Neprihvatljiv rizik
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Tabela. Opis karaktera rizika
Karakter rizika
Opis karaktera rizika
Prihvatljiv rizik
Rizik koji je smanjen do nivoa koji se može podnositi u organizaciji obzirom
na njene zakonske obaveze i njenu OHSAS politiku zaštite zdravlja i
bezbednosti na radu (citat: SRPS BS 18001:2007)
Prihvatljiv rizik
Povećani rizikuslovno
prihvatljivrizik
Neprihvatljiv rizik
Neprihvatljiv rizik
Rizik za koji postoji opravdana pretpostavka:
− da može izazvati povrede na radu i oboljenja u vezi sa radom,
− da može da uzrokuje kršenje zakonskih obaveza organizacije i
− da može da odstupa od politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
određene organizacije (modifikovani citat iz Zakona o BZNR).
Rizik koji uzrokuje povrede na radu i oboljenja u vezi sa radom, uzrokuje
kršenje zakonskih obaveza i odstupa od opštih načela nacionalne stretegije ili
politike organizacije.
Tabela. Opis karaktera rizika u cilju kontrole i upravljanja procenjenim rizikom
Nivo rizika
Opis karaktera rizika
Prihvatljiv rizik. Rizikom se može upravljati uz poštovanje i primenu propisanih
R I
Zanemarljivo mali procedura i primenu organizacionih mera zaštite. Ne zahteva se praćenje i merenje
parametara opasnosti i štetnosti.
rizik
Prihvatljiv rizik. Rizikom se može upravljati uz primenu organizacionih mera zaštite
R II
i poštovanjem propisanih procedura. Poželjno je praćenje i merenje (monitoring)
Mali rizik
parametara opasnosti i štetnosti.
Povećani rizik - Uslovno prihvatljiv rizik. Zahteva se utvrđivanje mogućnosti za
otklanjanje, zamenu (substituciju), kontrolu, administrativnu zabranu i primenu
ličnih zaštitnih sredstava i opreme za bezbedan rad. Procenjenim povećanim rizikom
se može upravljati ali isključivo uz obaveznu primenu unapred definisanih
organizacionih, tehničkih, preventivno-zdravstvenih mera zaštite, i poštovanje
R III
propisanih procedura i uputstava za bezbedan rad. U toku rada obavezno je praćenje
Srednji rizik
i merenje (monitoring) parametara opasnosti i štetnosti i preduzimanje tehničkotehnoloških, preventivno-zdravstvenih i organizacionih mera za smanjenje rizika na
niži nivo ili eventualni prekid rada do momenta preduzimanja adekvatnijih mera
bezbednosti na radu.
Neprihvatljiv rizik. Postoji opravdana pretpostavka da može doći do aktiviranja
rizika i izazivanja povreda na radu i oboljenja u vezi sa radom. Zahteva se prekid
rada i preispitivanje sistema bezbenosti na radu, po potrebi nova procena rizika i
preispitivanje i redefinisanje organizacionih, tehničkih i preventivno-zdravstvenih
R IV
mera zaštite, po ukazanoj potrebi uključiti u primenu nove vrste ličnih zaštitnih
Visoki rizik
sredstava i opreme za zaštitu na radu i izraditi (redizajnirati) nove procedure i
uputstava za bezbedan rad u cilju redukcije rizika na prihvatljiv niži nivo. Sa radom
se nemože otpočeti dok se ne izvrše obavezni pregledi, merenja i ispitivanja opreme
i sredstava za rad i parametara opasnosti i štetnosti na radnom mestu i radnoj okolini.
Neprihvatljiv rizik. Rizikom se ne može upravljati. Zahteva se hitno zaustavljanje
procesa rada. Proces rada se ne može pokretati dok se ne izvrši preispitivanje ili nova
procena rizika i dok se ne redefinišu organizacione, preventivno-tehničke,
preventivno-zdravstvene mere zaštite, uključe u primenu nove bezbednije vrste
R V
ličnih zaštitnih sredstava i opreme za zaštitu na radu i izrade (redizajniraju) nove
Ekstremno visok
procedure i uputstava za bezbedan rad u cilju redukcije rizika na prihvatljiv nivo. Sa
rizik
radom se nemože otpočeti dok se ne izvrše obavezni pregledi, merenja i ispitivanja
opreme i sredstava za rad i parametara opasnosti i štetnosti na radnom mestu i radnoj
okolini.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
3.1.1. Primer primene metode KINNY u proceni OH&S rizika
13. PROCENA RIZIKA
13.1. Procena rizika po osnovu utvrđene liste opasnosti i štetnosti
ŠUKO
V
Utvrđene konkretne opasnosti (UKO)
02.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana od
slobodnog kretanja sirovina i materijala pri
odvijanju procesa rada na površinskom kopu
kamenoloma
03.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana od
unutrašnjeg transporta sirovina i materijala pri
odvijanju procesa rada na površinskom kopu
kamenoloma
04.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana od
eksplozija pri izvođenju miniranja na površinskom
kopu kamenoloma
08.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana od rada
u rudarskim oknima ili pored većih dubina.
09.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana od rada
u zatvorenom prostoru -rudarskim oknima koja
nisu dovoljno osvetljena ili provetravana.
ŠUKŠ
21.1
Utvrđene konkretne štetnosti (UKŠ)
Štetnost po zdravlje uzrokovana od štetnih prašina
koje se produkuju na površinskom kopu
kamenoloma
22.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana od buke pri radu
postrojenja za preradu kamena
27.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana od štetnog
klimatskog uticaja pri radu na otvorenom u
letnjem i zimskom periodu.
32.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana naporima koji
uzrokuju psihološka opterećenja pri upravljanju
g/radilištem na površinskim kopovima
33.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana naporima od
odgovornosti u primanju i prenošenju informacija,
korišćenje odgovarajućeg znanja i sposobnosti,
odgovornost u pravilima ponašanja, odgovornost
za brze izmene radnih procedura, intenzitet u radu,
konfliktne situacije, i odgovornost u rukovođenju
na gradilištu ili radilištu;
34.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana od povremenog
rada dužeg od punog radnog vremena
V
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
T
U
R-Rizik
Mere kon. pro.riz.
T
U
R-Rizik
Mere kon. pro.riz.
3.2.
Primena"SINGAPURSKOG" modela (3x3) u proceni OH&S rizika
Za procenu rizika u organizacijama malih i srednjih veličina može se usvojiti jedan od
jednostavnijih modela tzv. "singapurski model".
Rizik se najjednostavnije izražava kao proizvod verovatnoće nastanka povrede na radu,
oštećenja zdravlja i oboljenja u vezi sa radom (V) i posledica težine povrede, oštećenja zdravlja i
oboljenja u vezi sa radom (T).
R=VxT
Tabela. Nivoi verovatnoće i njihov opis
Verovatnoća nastanka povrede
na radu, oštećenja zdravlja i
oboljenja u vezi sa radom (V)
Mala verovatnoća
Srednja verovatnoća
Velika verovatnoća
Opis
1
Povreda na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje u vezi sa
radom verovatno neće nastati
2
Moguće je nastajanje povreda na radu, oštećenje zdravlja ili
oboljenje u vezi sa radom - poznato je da se javljaju
3
Povreda na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje u vezi sa
radom se javljaju često ili se ponavljaju
Tabela. Posledice težine povrede na radu ili oboljenja u vezi sa radom i njihov opis
Posledica težine povrede,
oštećenja zdravlja i oboljenja u
vezi sa radom (T)
Male posledice
Srednje posledice
Velike posledice
1
2
3
Opis
Posledica težine povrede na radu, oštećenja zdravlja ili
oboljenja u vezi sa radom, zahteva samo mere prve pomoći
(manje posekotine, oguljotine, iritacija kože, poremećaji
zdravlja sa privremenim osećajem nelagodnosti).
Posledica težine povrede na radu, oštećenja zdravlja ili
oboljenja u vezi sa radom, zahteva medicinsku pomoć,
oboljenje izaziva privremenu nesposobnost ili invalidnost
(laceracije, opekotine, uganuća, prelomi malih kostiju,
dermatitis, nagluvost i dr.).
Posledica težine povrede na radu, oštećenja zdravlja ili
oboljenja u vezi sa radom sa smrtnim ishodom, teške
povrede, profesionalne bolesti praćene teškim posledicama
(amputacije, politraume, prelomi velikih kostiju, rak, teška
trovanja, bolesti opasne po život i dr.).
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
U tabeli je prikazana matrica za određivanje nivoa rizika.
Tabela. Matrični model procene rizika kod "singapurske" metode
Posledica težine povrede,
oštećenja zdravlja i oboljenja
u vezi sa radom (T)
Male posledice
1
Srednje posledice
2
Velike posledice
3
Verovatnoća nastanka povrede na radu, oštećenja zdravlja i
oboljenja u vezi sa radom (V)
Mala
Srednja
Velika
1
2
3
Zanema. mali rizik
1
Vrlo mali rizik
2
Mali rizik
3
Vrlo mali rizik
2
Srednji rizik
4
Veliki rizik
6
Mali rizik
3
Veliki rizik
6
Vrlo veliki rizik
9
Prihvatljivi rizici
Rizik koji zahteva redukciju
Neprihvatljivi rizici
Na osnovu matrice za ocenu rizika definišu se sledeći nivoi za klasifikaciju i karakterizaciju
procene rizika kao što je to prikazano u sledećoj tabeli.
Tabela. Kriterijumi za klasifikaciju i karakterizaciju procene rizika
Procena nivoa rizika
Klasifikacija nivoa rizika
R1
R2
R3
R4
R6
R9
Zanemarljivo mali rizik
Vrlo mali rizik
Mali rizik
Srednji rizik
Veliki rizik
Vrlo veliki rizik
Karakterizacija rizika
Prihvatljiv rizik
Povećani rizik
Neprihvatljiv rizik
Tabela 7.2.5. Opis karakterizacije rizika
Karakter rizika
Prihvatljiv rizik
Povećani rizik
Neprihvatljiv rizik
Opis karaktera rizika
Rizik koji je smanjen do nivoa koji se može podnositi u organizaciji obzirom
na njene zakonske obaveze i njenu OHSAS politiku zaštite zdravlja i
bezbednosti na radu (citat: SRPS BS 18001:2007)
Rizik za koji postoji opravdana pretpostavka:
• da može izazvati povrede na radu i oboljenja u vezi sa radom,
• da može da uzrokuje kršenje zakonskih obaveza organizacije i
• da može da odstupa od politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
određene organizacije (modifikovani citat iz Zakona o BZNR).
Rizik koji uzrokuje povrede na radu i oboljenja u vezi sa radom krši
zakonske obaveze i odstupa od politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
određene organizacije.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
3.2.1.
Pimer primene "SINGAPURSKOG" modela (3x3) u proceni OH&S rizika
13. PROCENA RIZIKA
13.1. Procena rizika po osnovu utvrđene liste opasnosti i štetnosti
ŠUKO
Utvrđene konkretne opasnosti (UKO)
Verovatnoća
02.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana
od slobodnog kretanja sirovina i materijala
pri odvijanju procesa rada na površinskom
kopu kamenoloma
03.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana
od unutrašnjeg transporta sirovina i
materijala pri odvijanju procesa rada na
površinskom kopu kamenoloma
04.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana
od eksplozija pri izvođenju miniranja na
površinskom kopu kamenoloma
08.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana
od rada u rudarskim oknima ili pored većih
dubina.
09.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana
od rada u zatvorenom prostoru -rudarskim
oknima koja nisu dovoljno osvetljena ili
provetravana.
ŠUKŠ
21.1
Utvrđene konkretne štetnosti (UKŠ)
Štetnost po zdravlje uzrokovana od štetnih
prašina koje se produkuju na površinskom
kopu kamenoloma
22.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana od buke
pri radu postrojenja za preradu kamena
27.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana od štetnog
klimatskog uticaja pri radu na otvorenom u
letnjem i zimskom periodu.
32.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana naporima
koji uzrokuju psihološka opterećenja pri
upravljanju g/radilištem na površinskim
kopovima
33.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana naporima
od odgovornosti u primanju i prenošenju
informacija, korišćenje odgovarajućeg
znanja i sposobnosti, odgovornost u
pravilima ponašanja, odgovornost za brze
izmene radnih procedura, intenzitet u radu,
konfliktne situacije, i odgovornost u
rukovođenju na gradilištu ili radilištu;
34.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana od
povremenog rada dužeg od punog radnog
vremena
Verovatnoća
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Posledica
Rizik
Mere zaštite
Posledica
Rizik
Mere zaštite
3.3.
Primena matričnog modela (5x5) u proceni OH&S rizika
Stepenovanje verovatnoće nastanka povrede na radu ili bolesti u vezi sa radom (V)
Može se dogoditi u izuzetnom slučaju (verovatno ni jednom u
Vrlo mala ili
A
toku postojanja firme)
zanemarljiva
Može se dogoditi jednom u periodu od 10 i više godina
B
Mala
Može se dogoditi jednom u periodu od 1 do 10 godina (retko
C
Srednja
u normalnim okolnostima)
Očekuje se da će se desiti jednom u toku godine
D
Velika
Očekuje se da će se desiti više puta godišnje (gotovo sigurno)
E
Izrazito velika
Ocena težine mogućih posledica povrede na radu ili bolesti u vezi sa radom (T)
Potrebna je samo prva pomoć, beznačajno oštećenje organa,
Vrlo laka povreda na
očuvana funkcija, nema opasnosti od daljih zdravstvenih
radu/ oboljenje u vezi sa
I
komplikacija, očuvana radna sposobnost.
radom
Potrebna je intervencija medicinskog osoblja, llako oštećenje
organa, privremeno oštećenje funkcija, ne očekuju se dalje
Laka povreda na radu/
II
oboljenje u veezi sa radom zdravstvene komplikacije, očekuje se kratkotrajna privremena
radna nesposobnost (posekotine, nagnječenja, dermatiti....).
Potrebno je bolničko lečenje, značajna oštećenja organa,
abiatno
ali privremeno izmenjena funkcija, moguća opasnost
Srednje teška povreda na
radu/ oboljenje u vezi sa
od daljih zdravstvenih komplikacija, očekuje se duža radna
III
nesposobnost i moguća trajna izmena radne sposobnosti (veće
radom
frakture, nagnječenja, izčačenja i tsl.)
Moguća trajna nesposobnost/invalidnost, trajno značajno
Teška povreda na radu/
oštećenje ili uništenje organa sa mogućim smrtnim ishodom
IV
oboljenje u vezi sa radom (amputacije, višestruke povrede, oboljenja u vezi sa radom
koja dovode do invalidnosti
Kolektivna povreda na
Moguće teške povrede na radu i oboljenja u vezi sa radom
radu ili povrede na radu sa većeg broja ljudi u istom periodu vremena
V
smrtnim ishodom
OCENA NIVOA RIZIKA
Stepenovanje verovatnoće
nastanka povrede na radu ili
bolesti u vezi sa radom (V)
Ocena težine mogućih posledica povrede na radu ili
bolesti u vezi sa radom (T)
Srednje
Vrlo laka
Laka
Teška
Kolektivna
teška
I
II
III
IV
V
Vrlo mala ili
zanemarljiva
A
Zanemarljiv
Zanemarljiv
Mali
Mali
Mali
Mala
B
Zanemarljiv
Mali
Srednji
Srednji
Veliki
Umerena
C
Mali
Srednji
Srednji
Srednji
Velika
D
Mali
Srednji
Veliki
Veliki
Izrazito velika
E
Mali
Veliki
Veliki
Izrazito
veliki
Veliki
Izrazito
veliki
Izrazito
veliki
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
3.3.1.
Pimer primene "MATRIČNOG" modela (5x5) u proceni OH&S rizika
13. PROCENA RIZIKA
13.1. Procena rizika po osnovu utvrđene liste opasnosti i štetnosti
ŠUKO
Utvrđene konkretne opasnosti (UKO)
Verovatnoća
02.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana
od slobodnog kretanja sirovina i materijala
pri odvijanju procesa rada na površinskom
kopu kamenoloma
03.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana
od unutrašnjeg transporta sirovina i
materijala pri odvijanju procesa rada na
površinskom kopu kamenoloma
04.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana
od eksplozija pri izvođenju miniranja na
površinskom kopu kamenoloma
08.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana
od rada u rudarskim oknima ili pored većih
dubina.
09.1
Opasnost od povreda na radu uzrokovana
od rada u zatvorenom prostoru -rudarskim
oknima koja nisu dovoljno osvetljena ili
provetravana.
ŠUKŠ
21.1
Utvrđene konkretne štetnosti (UKŠ)
Štetnost po zdravlje uzrokovana od štetnih
prašina koje se produkuju na površinskom
kopu kamenoloma
22.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana od buke
pri radu postrojenja za preradu kamena
27.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana od štetnog
klimatskog uticaja pri radu na otvorenom u
letnjem i zimskom periodu.
32.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana naporima
koji uzrokuju psihološka opterećenja pri
upravljanju g/radilištem na površinskim
kopovima
33.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana naporima
od odgovornosti u primanju i prenošenju
informacija, korišćenje odgovarajućeg
znanja i sposobnosti, odgovornost u
pravilima ponašanja, odgovornost za brze
izmene radnih procedura, intenzitet u radu,
konfliktne situacije, i odgovornost u
rukovođenju na gradilištu ili radilištu;
34.1
Štetnost po zdravlje uzrokovana od
povremenog rada dužeg od punog radnog
vremena
Verovatnoća
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Posledica
Rizik
Mere zaštite
Posledica
Rizik
Mere zaštite
3.4. Primena metode FMECA u proceni OH&S rizika
Jedna od metoda kojom je moguće izvrčiti ocenu i upravljanje OH&S rizicima je i metoda
FMECA (“FMECA”-Failure mode, effects and criticality analisys) analiza uticaja i posledica
grešaka, posebno u fazi prepoznavanja rizika i definisanju mera za otklanjanje njihovih uzroka, a
time i posledica. U metodi FMECA ispunjenje rizika posmatra se kao nastanak greške. Zato se
identifikacijom potencijalnih grešaka utvrđuju i potencijalni rizici po bezbednost na radu.
OH&S rizici se tokom vremena menjaju kroz tri osnovne kategorije koje analizira metoda
FMECA i to: moguća pojava opasnosti i štetnosti, moguća šteta zbog opasnosti i štetnosti i
mogućnost otkrivanja opasnosti i štetnosti.
Metoda FMECA je alat odnosno sredstvo za prepoznavanje OH&S rizika, otkrivanje njihovih
uzroka, procenu opasnosti i predlaganje mera za redukovanje njihovog nastanka. Neke rizike nije
moguće izbeći, a to su oni rizici na čiji nastanak nije moguće uticati. Čovek je nemoćan pred
elementarnim nepogodama kao što su zemljotresi, poplave, vulkanske erupcije i slično jer ničim ne
može sprečiti nastanak ovih rizika. Međutim, moguće je unapred se pripremiti i pravovremeno
reagovati ukoliko se oni zaista i dogode. Važnost metode FMECA upravo je u mogućnosti
sistemskog pristupa u identifikaciji i analizi rizika i mere koje treba preduzeti ukoliko utvrđeni rizici
postanu aktivni.
Korektivne i preventivne mere koje FMECA tim identificikuje kao predloge za umanjenje
posljedica rizika dobra su osnova za primenu tehnike planiranja upravljanja udesima. Osim primene
konkretne predložene mere u praksi, moguće je stvoriti širu sliku o rešavanju problema kroz pisanje
nekoliko scenarija koji se mogu, ali i ne moraju odvijati. Izabere se jedan ili više scenarija za koje
se proceni da je njihov nastanak najviše moguć. Scenario se analizira i podaci prikupljaju i čuvaju u
bazi podataka pa se prema njima postupa u slučaju nastanka pojedinačnog rizika ili kombinacije
profesionalnog, ekološkog, finansijskog i drugih vrsta rizika odjednom.
Na osnovu identifikacije opsnosti štetnosti na radnom mestu i radnoj okolini i statističke
obrade podataka o opasnim događajima (udesima i/ili povredama na radu), opasnim materijama
i kritičnim tačkama procesa proizvodnje i prometa može se izvršiti analiza načina, efekata i
kritičnosti otkaza primenom metode - FMECA.
Prepoznata i utvrđena opasnost ili štetnost - svaki zahvat koji je u uzajamnom odnosu sa radnim
mestom i radnom okolinom i koji menja i/ili utiče na bezbednost i zdravlje zaposlenog na radnom
mestu i radnoj okolini, a odnosi se na: korišćenje sredstava za rad, procese, proizvodnju, promet,
distribuciju i upotrebu materijala, sredstavai opreme za rad i fizičke i hemijske štetnosti.
Uticaj opasnosti štetnosti na radno mesto i radnu okolinu - svaka promena na radnom mestu i
radnoj okolini, pogoršanje ili poboljšanje, koje je potpuni ili delimični rezultat prepoznate i
utvrđene opasnosti i štetnosti.
•
•
•
•
Postupkom identifikacije opasnosti i štetnosti i vrednovanja uticaja postiže se sledeće:
identifikuju se sve opasnosti i štetnosti koje mogu imati uticaja na radno mesto i radnu okolinu;
analiziraju se uticaji opasnosti i štetnosti na radno mesto i radnu okolinu;
utvrđuje se sistem vrednovanja svake opasnosti i štetnosti;
propisuje se metod određivanja značaja svake opasnosti i štetnosti.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Metoda FMECA je po svom konceptu preventivna i usmerena ka sprečavanju nastanka
grešaka u fazama projektovanja proizvoda/usluge i procesa koji se smatraju ključnim fazama u
obezbeđenju sistema kvaliteta radnog mesta i radne okoline [4].
Praktična primena metode FMECA u funkciji procene rizika na radnom mestu i radnoj
okolini, razvojnog planiranja i upravljanja sistemom zaštite zdravlja i bezbednosti na radu je vrlo
realna i moguća.
Metoda je sistematski i analitički proces preispitivanja planskih i projektnih rešenja
proizvoda/usluge ili procesa. Odvija se paralelno sa procesom projektovanja, od preispitivanja
projektnog do preispitivanja definitivnih rešenja i ocene stanja sistema bezbednosti i zdravlja na
radu. Formalizovana je u striktnim pravilima kako ocene pojedinih elemenata opasnosti na radnom
mestu i radnoj okolini tako i ocene konačno procenjenog rizika na sistem bezbednosti i zdravlje na
radu koji je predmet analize, a izlazi su dati u dokumentovanoj formi.
Parametri analize se numerički vrednuju, pa je i konačna procena rizika na radnom mestu i
radnoj okolini izražena numerički. Numerički pristup omogućuje da se projektna rešenja mogu
međusobno upoređivati i to:
• kod ocene alternativnih rešenja procesa, proizvoda/usluge;
• kod evaluacije projektnih rešenja u raznim fazama projektovanja i
• kod ocene efekata korektivnih mera koje se sprovode u svim fazama planiranja, projektovanja i
održavanja sistema bezbednosti i zdravlja na radu.
Osnovna postavka metode FMECA u funkciji procene rizika na radnom mestu i radnoj
okolini je u suštini jednostavna i laka za razumevanje. Suština metode sastoji se u realizaciji
sledećih aktivnosti:
d) utvrđivanje svih potencijalnih grešaka/otkaza u procesu, proizvodu/usluzi koji su i/ili mogu
nastati kao posledica greške u projektu, procesu, proizvoda/usluzi koji su nastali kao posledica
grešeke u projektu/proizvodu/usluzi sistema;
e) utvrđivanje mogućih uzroka nastanka svake greške projekta/proizvoda ili usluge;
f) analiza svakog para moguća greška-mogući uzrok, sa ciljem da se analitičkim metodama utvrde:
− verovatnoća pojave potencijalne greške na proizvodu/ usluzi za svaki uzrok posebno;
− težinu posledice greške na proizvodu/usluzi ili procesu prema korisniku, radnom mestu i
radnoj okolini ili obavezujućem propisu;
− verovatnoća da se uzrok greške odnosno greška otkrije u fazi realizacije ili kontrole
(monitoringa) i tako spreči ispoljavanje greške prema korisniku ili radnom mestu i radnoj
okolini.
f) vrednovanje faktora rizika i to:
− faktora rizika verovatnoće pojave greške R1;
− faktor rizika posledica težine greške R2,
− faktor rizika verovatn. otkrivanja greške R3.
Za vrednovanje faktora rizika najčešće se koriste ocene 1-10 (mogu se koristiti i drugi
rasponi). Kriterijumi i pravila vrednovanja pojedinih faktora rizika dati su u tabeli metode FMECA.
g) izračunavanje indeksa prioriteta rizika R za svaki par moguća greška-mogući uzrok po
formuli:
R = R1 x R2 x R3
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Tabela 1. Osnovna pravila vrednovanja faktora rizika
Vrednost
SKALA
Faktor
1
2
3
4
5
6
R1
Ne pojavljuje se
⇔
7
8
9
10
Sigurno se pojavljuje
(Verovatnoća
pojave greške)
R2
Nikakve
⇔
Katastrofalne
Sigurno se može otkriti
⇔
Teško se može otkriti
(Posledice
greške)
R3
(Verovatnoća
otkrivanja)
Ovako izračunati indeks prioriteta rizika se upoređuje sa unapred utvrđenim vrednostima
kritičnog indeksa prioriteta rizika Rk. ako R < Rk , plansko i/ili projektno rešenje se ocenjuje kao
zadovoljavajuće, a ako je R ≥ Rk, onda se odgovarajućim korektivnim merama u projektnim
rešenjima obezbeđuje da se ostvari cilj R < Rk. U odsustvu definisanog kritičnog ideksa prioriteta
rizika, mogu se koristiti grubi kriterijumi za ocenu projektnih rešenja u funkciji vrednosti faktora
R1, R2 i R3 a prema tabeli 2.
Tabela 2. Kriterijumi za ocenu rešenja
Faktori rizika
Ocena rešenja
R1
R2
R3
1
1
1
Idealan slučaj. Cilj u potpunosti postignut.
1
1
10
Dovolno sigurno i pouzdano rešenje
Rešenje potencijalno opasno, ali greška ne utiče
1
10
1
na sistem bezbednosti i zdravlje na radu
Zagađenje na radnom mestu i radnoj okolini
10
1
1
prisutno ali ne prelazi MDV i MDK.
Zagađenje na radnom mestu i radnoj okolini
10
1
10
često, prelazi MDV i MDK.
Česta zagađenja na radnom mestu i radnoj
10
10
1
okolini sa vrlo ozbiljnim posledicama po sistem
bezbednosti i zdravlja na radu.
Mogućnost nastanka profesionalnih oboljenja,
povreda na radu i oboljenja u vezi sa radom sa
1
10
10
vrlo ozbiljnim posledicama po sistem
bezbednosti i zdravlja na radu.
10
10
10
Potpuno nepouzdano rešenje
Korektivne
mere
Ne
Ne
Ne
Da
Da
Da
Da
Da
Tabela 3. Efekti korektivnih mera
Korektivne mere u oblasti:
Planiranje
Projektovanje
Kontrolisanje i ispitivanje (Monitoring)
R1
•
•
ο
Uticaj na faktore rizika
R2
•
ο
ο
R3
•
•
•
ο Korektivna mera nema uticaj na vrednost faktora rizika. • Korektivna mera može uticati na promenu faktora rizika.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Tabela. Okvirni kriterijumi za vrednovanje faktora rizika verovatnoće pojave greške.
Vrednost
faktora rizika
R1
Verovatnoća
pojave greške
Kriterijumi
Ne pojavljuje se
Ne očekuje se pojava greške/otkaza u referentnom veku
proizvoda/usluge ili procesa.
1
Neznatna
(verovatnoća
1/10.000-20.000)
Neznatna pojava greške /otkaza u referentnom veku
proizvoda/ usluge ili procesa
2
Vrlo mala
(verovatnoća
1/2.000-10.000)
Može se očekivati greška/otkaz ali veoma retko. U ranijoj
praksi nisu registrovane greške odnosno otkazi
3
(verovatnoća 0)
Mala
(verovatnoća
1/1.000-2.000)
Manja od
srednje
(verovatnoća
1/500-1.000)
Srednja
(verovatnoća
1/200)
Veća od
srednje
(verovatnoća
1/100)
Velika
(verovatnoća
1/50)
Vrlo velika
(verovatnoća
1/10)
Sigurno se
pojavljuje
(verovatnoća
1/2)
Može se očekivati pojava greške/otkaza u referentnom veku
proizvoda/usluge ili procesa. U ranijoj praksi registrovane su
greške/otkazi, sa zagađenjem radne sredine ispod MDK i
MDV.
Očekuje se pojava greške/otkaza u referentnom veku
proizvoda/usluge ili procesa u ranijoj praksi registrovane su
greške/ okazi sa periodičnim zagađenjem radne sredine
Očekuje se pojava greške/otkaza u referentnom veku
proizvoda/usluge ili procesa u ranijoj praksi registrovane su
greške/ okazi sa epizodnim (akutnim) zagađenjem radne
sredine
Vrlo verovatna pojava greške/otkaza proizvoda/usluge ili
procesa. U ranijoj praksi poznati su problemi sa velikim
epizodnim zagađenjem radne sredine.
Vrlo verovatna pojava greške/otkaza proizvoda/usluge ili
procesa u većem obimu. U ranijoj praksi poznati su problemi
sa vrlo velikim periodičnim zagađenjem radne sredine iznad
MDK i MDV.
Očekuje se skoro sigurna pojava greške/otkaza
proizvoda/usluge ili procesa sa permanentnim (hroničnim)
zagađenjem osnovnih činioca radne sredine.
Očekuje se skoro sigurna pojava greške/otkaza
proizvoda/usluge ili procesa sa katastrofalnim posledicama
po osnovne činioce sistema radne sredine
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
4
5
6
7
8
9
10
Tabela. Okvirni kriterijumi za vrednovanje faktora rizika težine greške u proizvodu/usluzi ili procesu.
Težina greške
Nikakva
(Ne očekuje se)
Zanemarljiva
Vrlo mala
Mala
Značajna
Vrlo značajna
Ozbiljna
Velika
Vrlo velika
Katastrofalna
Kriterijumi
Ne očekuje se pojava greške/otkaza u referentnom veku
proizvoda/usluge ili procesa pa samim tim ne očekuju se posledice
po radno mesto i radnu okolinu.
Ukoliko se pojavi greška/otkaz u referentnom veku
proizvoda/usluge ili procesa korisnik verovatno neće ni zapaziti
grešku koja proizvodi zanemarljive posledice po po radno mesto i
radnu okolinu.
Težina greške vrlo mala ne utiče na vitalne funkcije sistema
bezbednosti i zdravlja na radu, korisnik će verovatno zapaziti
grešku, a posledice po po radno mesto i radnu okolinu će biti vrlo
male.
Težina greške mala ne utiče na vitalne funkcije sistema
bezbednosti i zdravlja na radu, korisnik će zapaziti grešku, a
posledice po po radno mesto i radnu okolinu su male.
Težina greške značajno utiče na vitalne funkcije sistema
bezbednosti i zdravlja na radu, korisnik identifikuje grešku, a
posledice po osnovne činioce sistema bezbednosti i zdravlja na
radu su značajne, bezbednost i zdravlje na radu su ugroženi.
Težina greške vrlo značajno utiče na vitalne funkcije sistema
bezbednosti i zdravlja na radu, korisnik identifikuje grešku, a
posledice po osnovne činioce sistema bezbednosti i zdravlja na
radu su vrlo značajne, bezbednost i zdravlje na radu su ugroženi i
zahteva se redukcija rizika.
Težina greške ozbiljno utiče na vitalne funkcije sistema
bezbednosti i zdravlja na radu, korisnik identifikuje grešku, a
posledice po osnovne činioce sistema bezbednosti i zdravlja na
radu su ozbiljne, parametri zagađivača prelaze MDK i MDV,
bezbednost sistema je ugrožena i zahteva se redukcija rizika i
preduzimanje tehničkih i organizacionih mera zaštite.
Težina greške ima veliki uticaj na vitalne funkcije sistema
bezbednosti i zdravlja na radu, korisnik identifikuje grešku, a
posledice po osnovne činioce sistema bezbednosti i zdravlja na
radu su velike, parametri zagađivača znatno prelaze MDK i MDV,
bezbednost sistema je ugrožena i zahteva se redukcija rizika i
preduzimanje tehničkih i organizacionih mera zaštite.
Težina greške ima vrlo veliki uticaj na vitalne funkcije sistema
bezbednosti i zdravlja na radu, korisnik identifikuje grešku ali
nemože upravljati njome, a posledice po osnovne činioce sistema
bezbednosti i zdravlja na radu su vrlo velike, parametri zagađivača
višestruko dejstvo na radno mesto i radnu okolinu, neophodna je
hitna redukcija rizika i preduzimanje tehničkih i organizacionih
mera zaštite.
Težina greške ima katastrofalan uticaj na vitalne funkcije sistema
bezbednosti i zdravlja na radu, korisnik identifikuje ali ne upravlja
greškom, posledice po osnovne činioce sistema bezbednosti i
zdravlja na radu su katastrofalne, parametri zagađivača višestruko
dejstvo na radno mesto i radnu okolinu narušeni su nacionalni
propisi i međunarodne konvencije o radnom mestu i radnoj
okolini, neophodna je hitna redukcija rizika i preduzimanje
tehničkih i organizacionih mera zaštite.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Vrednost faktora
rizika R2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tabela. Okvirni kriterijumi za vrednovanje faktora rizika verovatnoće otkrivanja greške u proizvodu/usluzi ili procesu.
Verovatnoća
otkrivanja
greške
Sigurno se
može otkriti
Vrlo velika
Velika
Relativno
velika
Srednja
Relativno mala
Mala
Vrlo mala
Neznatna
Teško će ili
neće se otkriti
Kriterijumi
Parametri zagađenja na radnom mestu i radnoj okolini su takve
prirode da će sigurno biti otkriveni, a greška će biti blagovremeno
uočena i otklonjena.
Parametri zagađenja na radnom mestu i radnoj okolini su takve
prirode da je vrlo velika verovatnoća da će biti vizuelno otkriveni
i vrlo je velika mogućnost da će greška biti blagovremeno uočena
i otklonjena.
Parametri zagađenja na radnom mestu i radnoj okolini su takve
prirode da je velika verovatnoća da će biti vizuelno ili
instrumentalnom metodom otkriveni može se sačiniti veliki broj
uzoraka i statistička kontrola, a velika je mogućnost da će greška
biti blagovremeno uočena i otklonjena.
Parametri zagađenja na radnom mestu i radnoj okolini su takve
prirode da je relativno velika verovatnoća da će instrumentalnom
metodom biti otkriveni u većem statističkom broju uzoraka, a
relativno velika mogućnost je da će greška biti otklonjena u
sledećem razvojnom ciklusu.
Parametri zagađenja na radnom mestu i radnoj okolini su takve
prirode da je srednja verovatnoća da će instrumentalnom
metodom biti otkriveni u dovoljnom statističkom broju uzoraka, a
srednja je mogućnost da će greška biti otklonjena u sledećem
razvojnom ciklusu.
Parametri zagađenja na radnom mestu i radnoj okolini su takve
prirode da je relativno mala verovatnoća da će instrumentalnom
metodom biti otkriveni u većem statističkom broju uzoraka, a
relativno male mogućnsti da će greška biti otklonjena u sledećem
razvojnom ciklusu.
Parametri zagađenja na radnom mestu i radnoj okolini su takve
prirode da je mala verovatnoća da će instrumentalnom metodom
biti otkriveni u većem statističkom broju uzoraka, a greška se vrlo
teško može otkloniti u sledećem razvojnom ciklusu.
Parametri zagađenja na radnom mestu i radnoj okolini su takve
prirode da je tvrlo mala verovatnoća da će instrumentalnom
metodom biti otkriveni. Vrlo su male mogućnosti da se greška
može otkloniti u sledećih nekoliko razvojnih ciklusa.
Parametri zagađenja na radnom mestu i radnoj okolini su takve
prirode da je neznatna verovatnoća da će instrumentalnom
metodom biti otkriveni. Parametri zagađenja na radnom mestu i
radnoj okolini nisu obuhvaćeni kontrolom i ne upravlja se njima.
Neznatne su mogućnosti da se greška može otkloniti u sledećih
nekoliko razvojnih ciklusa.
Parametri zagađenja na radnom mestu i radnoj okolini su takve
prirode da ne mogu biti otkriveni. Parametri zagađenja na radnom
mestu i radnoj okolini nisu obuhvaćeni kontrolom i ne upravlja se
njima. Ne postoje mogućnosti da se greška može otkloniti u
sledećih nekoliko razvojnih ciklusa.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Vrednost
faktora rizika
R3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tabela. Kriterijumi za ocenu OHS rizika
R1
R2
R3
R4
R5
R≤10
NIVO RIZIKA R = R1 x R2 x R3
Prihvatljiv rizik. Rizikom se može upravljati uz poštovanje i
primenu propisanih procedura i primenu organizacionih mera
zaštite. Ne zahteva se praćenje i merenje parametara opasnosti i
štetnosti.
10<R≤100
Prihvatljiv rizik. Rizikom se može upravljati uz primenu
organizacionih mera zaštite i poštovanjem propisanih procedura.
Poželjno je praćenje i merenje (monitoring) parametara opasnosti i
štetnosti.
100<R≤200
Povećani rizik - Uslovno prihvatljiv rizik. Zahteva se utvrđivanje
mogućnosti za otklanjanje, zamenu (substituciju), kontrolu,
administrativnu zabranu i primenu ličnih zaštitnih sredstava i
opreme za bezbedan rad. Procenjenim povećanim rizikom se može
upravljati ali isključivo uz obaveznu primenu unapred definisanih
organizacionih, tehničkih, preventivno-zdravstvenih mera zaštite, i
poštovanje propisanih procedura i uputstava za bezbedan rad. U
toku rada obavezno je praćenje i merenje (monitoring) parametara
opasnosti i štetnosti i preduzimanje tehničko-tehnoloških,
preventivno-zdravstvenih i organizacionih mera za smanjenje rizika
na niži nivo ili eventualni prekid rada do momenta preduzimanja
adekvatnijih mera bezbednosti na radu.
200<R≤400
Neprihvatljiv rizik. Postoji opravdana pretpostavka da može doći
do aktiviranja rizika i izazivanja povreda na radu i oboljenja u vezi
sa radom. Zahteva se prekid rada i preispitivanje sistema bezbenosti
na radu, po potrebi nova procena rizika i preispitivanje i
redefinisanje organizacionih, tehničkih i preventivno-zdravstvenih
mera zaštite, po ukazanoj potrebi uključiti u primenu nove vrste
ličnih zaštitnih sredstava i opreme za zaštitu na radu i izraditi
(redizajnirati) nove procedure i uputstava za bezbedan rad u cilju
redukcije rizika na prihvatljiv niži nivo. Sa radom se nemože
otpočeti dok se ne izvrše obavezni pregledi, merenja i ispitivanja
opreme i sredstava za rad i parametara opasnosti i štetnosti na
radnom mestu i radnoj okolini.
R>400
Neprihvatljiv rizik. Rizikom se ne može upravljati. Zahteva se
hitno zaustavljanje procesa rada. Proces rada se ne može pokretati
dok se ne izvrši preispitivanje ili nova procena rizika i dok se ne
redefinišu organizacione, preventivno-tehničke, preventivnozdravstvene mere zaštite, uključe u primenu nove bezbednije vrste
ličnih zaštitnih sredstava i opreme za zaštitu na radu i izrade
(redizajniraju) nove procedure i uputstava za bezbedan rad u cilju
redukcije rizika na prihvatljiv nivo. Sa radom se nemože otpočeti
dok se ne izvrše obavezni pregledi, merenja i ispitivanja opreme i
sredstava za rad i parametara opasnosti i štetnosti na radnom mestu
i radnoj okolini.
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
3.4.1.
Primer primene metode FMECA u proceni OH&S rizika
ANALIZA ŠTETNOSTI I PROCENA RIZIKA U RADNOJ OKOLINI I
NA RADNOM MESTU "_____________________________"
Prepoznata i
utvrđena opasnost i
štetnost
Analiza uticaja prepoznate i utvrđene opasnosti i štetnosti
na radnom mestu i radnoj okolini
Moguća pojava
Moguća šteta zbog
Mogućnost otkrivanja
opasnosti i štetnosti
opasnosti i štetnosti
opasnosti i štetnosti
MOGUĆA POJAVA OPASNOSTI I
ŠTETNOSTI
MPOŠ
Nikakva (verovatnoća 0)
Neznatna (1/10000-20000)
Vrlo mala (1/2000-10000)
Mala (1/1000-2000)
Relativno mala 1/200-1000)
Srednja (1/200)
Relativno velika (1/100)
Velika (1/50)
Vrlo velika (1/10)
Sigurno se pojavljuje (1/2)
=1
=2
=3
=4
=5
=6
=7
=8
=9
=10
Broj analize:
Datum:
Izradio: Tim proc.
Saglas. poslodavac
Procena rizika
MPOŠ
MŠZOŠ
MOGUĆA ŠTETA ZBOG OPASNOSTI
I ŠTETNOSTI
MOGUĆNOST OTKRIVANJA OPASNOSTI
I ŠTETNOSTI
MŠZOŠ
Nikakva
Neznatna
Zanemarljiva
Vrlo mala
Mala
Srednja
Relativno velika
Velika
Vrlo velika
Katastrofalna
MOOŠ
Sigurno se može otkriti ili otkloniti
Vrlo velika mogućnost
Velika mogućnost
Relativno velika mogućnost
Srednja mogućnost
Relativno mala mogućnost
Mala mogućnost
Vrlo mala mogućnost
Neznatna mogućnost
Teško ili se neće otkriti ili otkloniti
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
=1
=2
=3
=4
=5
=6
=7
=8
=9
=10
Potpis:
=1
=2
=3
=4
=5
=6
=7
=8
=9
=10
MOOŠ
IPR
Predlog
mera za otkl.
smanj. ili
spreč. rizika
UTICAJ OPASNOSTI I
ŠTETNOSTI (RIZIK)
RPN (Risk Priority Number)
Zanemarljiv
od 1 - 10
Vrlo mali
od 10 - 100
Mali
od 100-200
Srednji
od 200 - 400
Veliki
od 400 - 500
Veoma veliki
od 500-1000
4. ZAKLJUČCI
PROCENA OH&S RIZIKA JE PREDUSLOV ZA USPOSTAVLJANJE KONTROLE NAD
PROCENJENIM RIZICIMA I USPOSTAVLJANJE SISTEMA MENADŽMENTA
ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU;
SVE METODE ZA PROCENU OH&S RIZIKA SU NEDOVOLJNO PRECIZNE I
POSEDUJU DOZU SUBJEKTIVNOSTI JER SU KVALITATIVNE.
DA BI SE SUBJEKTIVNOST U PROCENI OH&S RIZIKA SVELA NA NAJMANJU
MOGUĆU MERU NEOPHODNO JE FORMIRATI TIMOVE OD KOMPETENTNIH
POJEDINACA (EKSPERATA) ČIJA SU ZNANJA KOMPLEMENTARNA U ODNOSU
PREDMET PROCENE
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
Download

Izbor metode za procenu rizika.pdf