Velimir Milanović
BAZE PODATAKA i
ACCESS
Lazarevac 2012.
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
2
5. UPITI
Upiti (Query, Queries) predstavljaju modan alat koji pruža pogled na podatke u bazi podataka
ili daje odgovore na specifična pitanja u vezi tih podataka. Na primer, ukoliko je potrebno
izlistati, tj. pogledati samo imena i prezimena svih čitalaca i grad u kojem žive, ali ne i ostale
podatke, mogude je kreirati upit koji prikazuje samo ova tri podatka. Ili, ukoliko je potrebno
pogledati imena i prezimena samo onih čitalaca koji žive, recimo, u Lazarevcu, onda bi se
upit ograničio samo na njih. Upiti se pišu posebnim upitnim jezikom koji se naziva SQL. Upiti
se mogu kreirati na osnovu tabela ili drugih upita. U svakom trenutku, upiti pružaju svež
pogled na podatke u bazi podataka.
Access-ov upit je pitanje koje se postavlja u vezi sa podacima koji se nalaze u tabelama baze
podataka. Postavljanje pitanja u vezi sa tim podacima omogudavaju alatke za sastavljanje
upita (Query Tools). Upit može da bude jednostavno pitanje o podacima koji su svi u jednoj
tabeli, ili složeno pitanje koje se odnosi na podatke razmeštene u više tabela. Na postavljeno
pitanje Access prikazuje samo podatke koji su traženi (ako ih ima).
Vrste upita
Access podržava šest vrsta upita:
Select je najcešda vrsta upita. Upiti za izdvajanje podataka pronalaze i izdvajaju
podatke iz jedne ili više tabela i prikazuje ih u dinamičkom skupu čiji se sadržaj može
pregledati, analizirati i ažurirati.
Total je posebna verzija upita za izdvajanje podataka. Zbirni upiti omogudavaju
izračunavanje suma ili zbirnih vrednosti u upitima za izdvajanje podataka. Po
zadavanju ove vrste upita Access dodaje red Total u okno QBE (Query By Example).
Action upiti omogudavaju pravljenje nove tabele (Make Tables) ili ažuriranje
podataka u postojedim tabelama. Kada se unose izmene u upit za izdvajanje
podataka, te izmene se mogu praviti samo u jednom po jednom zapisu. Za razliku od
toga akcioni upiti omogudavaju ažuriranje više zapisa u istoj operaciji.
Crosstab - ovi upiti prikazuju zbirne podatke u tabelarnom obliku poput programa za
tabelarne proračune, s tim što su zaglavlja redova i kolona zasnovana na poljima iz
tabele. Pojedinačne delije u rezultirajudem dinamičkom skupu su tabelarne.
Uz pomod upita možemo izdvajati podatke iz jedne ili više tabela ukoliko ih povezuju kolone
sa istim podacima. Kada se koristi više tabela istovremeno, Access prikazuje podatke iz njih u
jednom kombinovanom tabelarnom prikazu.
Omogudavaju biranje polja (mogude je zadavanje polja koja su potrebna za skup rezultata
upita) i biranje zapisa (koji ce zapisi biti izdvojeni u skup rezultata, mogude je zadati pomodu
odredjenih uslova).
Rezultati upita mogu se prikazati sortirani po odredjenom redosledu, koristiti za razne
proračune na osnovu podataka. Ponekad je potrebno da se u bazi podataka kreira nova
tabela koja ce sadržati podatke koji se dobijaju kao rezultat upita. Ova vrsta upita pravi novu
tabelu na osnovu podataka iz dinamičkog skupa.
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
3
Dinamički skup, nastao kao rezultat upita može da ima upravo ona polja ili podatke koji su
potrebni na izveštaju ili na obrascu. Kada se izveštaj ili obrazac zasniva na upitu, svaki put
kada se odštampa izveštaj ili otvori obrazac, upit de izdvojiti najsvežije podatke iz tabela.
Upite dalje možemo koristiti za pravljenje dijagrama, tj. na osnovu podataka dobijenih
upitom može se napraviti dijagram, koji ce se kasnije koristiti na obrascu ili izveštaju. Mogu
se praviti dodatni upiti koji se zasnivaju na skupu zapisa koji su izdvojeni prethodim upitom.
To je veoma korisno za ad hoc upite, u kojima može biti potrebno ponavljanje upita sa malo
izmenjenim uslovima.
Sekundarni upit (podupit) može da se koristi za izmenu uslova, dok primarni upit i njegovi
podaci ostaju nepromenjeni. Access-ovi upiti mogu da izdvajaju podatke iz široke lepeze
izvora. Mogu se postavljati pitanja u vezi sa podacima koji se nalaze u dBase, Paradox,
Btrieve i Microsoft SQL Server bazama podataka.
Kreiranje upita
Za početak, potrebno je kreirati upit koji de prikazati imena i prezimena čitalaca i naziv grada
u kojem žive. U ovom, kao i narednim primerima, koristide se Query Design koji se nalazi u
tab-u Create, u delu Other, što je prikazano na slededoj slici.
Slika 1
U pop-up prozoru Show Table potrebno je izabrati tabelu(e) nad kojom de se upit kreirati. Za
opisani primer potrebna je tabela Citaoci. Izabrati je, kliknuti na dugme Add, pa Close. Tada
de se izabrana tabela pojaviti u prostoru za kreiranje upita.
Kada pritisnete tater Close nadi dete se u QBE (Query By Example specijalna aplikacija u
Access-u namenjena za jednostavnije kreiranje upita ) prozoru.
Prozor se sastoji od dva dela. U gornjem nalaze se tabele koje ste u prethodnom dijalogu
izabrali. Donji prozor sastoji se od nekoliko redova korisnih za sastavljanje upita:
Field - U ovaj red se upisuju ili dodaju imena polja
Table - U ovom redu se prikazuju imena tabela iz kojih potiču polja
Sort - U ovom redu se zadaje način sortiranja podataka iz upita
Show - Ovo polje je za potvrđivanje i odredjuje da li ce polje biti prikazano ili ne
Criteria - U ovaj red se upisuje prvi red uslova za izdvajanje zapisa
Or - Ovo je prvi slededi red u koji se mogu uneti dodatni uslovi za izdvajanje zapisa
Da bi obeležio koje tabele su povezane Access koristi linije. Linija koja spaja dve tabele je
spoljna linija.
Gornjem delu prozora se može promeniti veličina, i u njemu se mogu premeštati tabele,
ukoliko je potreban pregledniji prikaz tabela i spojeva između njih.
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
Slika 2
Slika 3
Rezultat prethodno kreiranog upita može se pogledati klikom na opciju Run
iz
Design tab-a, u delu Results. Postoji i drugi način da se vidi rezultat upita, a to je klikom
desnim tasterom miša na jezičak upita, pri čemu se otvara pomodni meni iz kojeg treba
izabrati Datasheet View. Ovo je prikazano na slededoj slici.
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
4
Baze podataka i Access
5
Slika 4
Da bi se dodale nove tabele potrebno je pomeriti pokazivač miša u gornje okno i pritisnuti
desni taster prilikom čega de se otvoriti meni u kojem treba odabrati opciju Show table.
Izbor tabele se može napraviti duplim pritiskom na njeno ime. Tabela se može
najjednostavnije obrisati pomodu selektovanja pritiskom na tabelu ili na neko njeno polje, i
pritiskom tastera Delete.
Nakon izbora tabela koje de učestvovati u upitu, neophodno je izabrati polja iz datih tabela i
dodati ih u red Filed donjeg prozora Table Query-a. Polja se mogu izdvajati jedno po jedno,
može se vršiti odabir više polja istovremeno, ili jednostavno izabrati sva polja. Za to se mogu
koristiti tastatura ili miš.
Prethodno selektovana polja prenose se u red za izbor polja ili se biraju sa padajude liste u
redovima Field, odnosno Table. Za selektovanje više polja istovremeno koriste se funkcijski
tasteri Ctrl i Shift.
Osim dodavanja polja pojedinačno ili grupno u QBE okno mogu se umetnuti i sva polja tabele
istovremeno. Access nudi dve metode izbora svih polja: prevlačenje svih polja kao grupe ili
biranjem referentne oznake za sva polja-zvezdice (*). Ukoliko se upit sastoji od polja dve ili
više tabele postupak je isti, dodamo željena polja iz prve, potom iz druge... Najjednostavniji
način za to je odabir grupe polja i prevlačenje nadole u QBE okno.
Kreiranje kriterijumskog upita
Za zadavanje uslova koje slogovi moraju da ispunjavaju koristi se red Criteria. Uslovi
tekstualnog tipa unose se u polja za tekst na isti način kao i drugi podaci. Da bi se koristili
takvi uslovi, potrebno je upisati primer vrednosti podatka koji treba da bude pronađen u tom
polju. Može se koristiti i negacija Not ispred nekog teksta, i na taj način de biti prikazani svi
slogovi koji ne sadrže tu vrednost.
Takođe, kod uslova za numerička ili datumska polja mogu se koristiti operatori za
upoređivanje, kao što su (>)vede, (<) manje, (=)jednako.
Dalje, potrebno je kreirati upit koji prikazuje imena i prezimena samo onih čitalaca koji žive u
Lazarevcu.
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
6
Slika 5
Ako tražimo čitaoce iz Lazarevca ili Beograda..
Slika 6
Ako želimo da sakrijemo neko polje uradidemo dečekiranje.
Slika 7
Na kraju možete izabrati 5 načina prikaza upita:
Design View - standardni QBE prikaz upita, Datasheet View - prikazuje se sadržaj dinamičkog
skupa u tabelarnom obliku, SQL View - Može se videti izgled odgovarajude SQL komande,
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
7
PivotTable View i PivotChart View. Neke upite mogude je kreirati jedino pomodu SQL-a.
SQL View
Kreiranje upita na ovaj način, tj. kroz Query Design, u pozadini generiše SQL kod koji se
izvršava i daje rezultat. SQL kod se može videti otvaranjem upita u SQL View, tj. klikom
desnim tasterom miša na jezičak upita, gde se otvara pomodni meni, odakle treba izabrati
opciju SQL View.
Slika 8
Slika 9
U SQL kodu primeduju se sledede klauzule: select, from, inner join i where.
U okviru select klauzule upisuju se atributi koje upit treba da prikaže, u from klauzuli
specificiraju se tabele čiji atributi se koriste, inner join klauzula specificira vezu između
tabela, odnosno tabele i upita, i povezujudi atribut koristedi reč ON, dok klauzula where služi
za specificiranje uslova, odnosno kriterijuma.
Prilikom projektovanja tabele možete nadi ograničenja u pogledu ažuriranja. Access nede
uvek dozvoliti ažuriranje sadržaja tabela. Ažuriranje se može izvršiti samo u slučaju da su sva
polja iz samo jedne tabele ili iz tabela između kojih postoji veza 1:1. Svaki upit za čije
kreiranje je potrebno napraviti snimak podataka ne omogudava ažuriranje (unakrsni, zbirni
upiti, polja u kojima je vrednost Unique Value Yes, upiti za zadavanje SQL komandi,
izračunata polja, polja sa pravom samo za čitanje, korisnici koji nemaju pravo pristupa i
ODBC tabele bez primarnog ključa).
Tabele nede automatski biti povezane ukoliko to nije učinjeno na nivou baze podataka, ili ako
je isključena opcija AutoJoin.
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
8
Promena vrste spoja vrši se odabirom spoljne linije i duplim pritiskom na nju, prilikom čega
de se pojaviti okvir za dijalog Edit Relationships gde je potrebno izabrati Join Type (slika).
Tada se otvara okvir za dijalog Join Properties pruža izbor jednog od tri dugmeta za opcije
koje pružaju sledede mogudnosti:
Slika 10
Only Include Rows Where the joined filds from both tables are equal (uključiti iz obe
tabele samo redove u kojima je sadržaj spoljnih polja jednak. Ova opcija nalaže
Access-u da iz obe tabele izdvoji sve zapise u kojima spoljna polja sadrže iste
vrednosti. Ovo su jednakovredni ili unutrašnji spojevi.
Include ALL Record Form (ime prve tabele) and only those records from (ime druge
tabele) where the joined fields are equal (obavezno je uključivanje svih zapisa iz prve
tabele i samo onih zapisa iz druge tabele u kojima je sadržaj spoljnih polja jednak).
Ako se kao prva koristi tabela, Artikal, a kao druga tabela StavlaKataloga, bide
prikazani svi artikli (čak i oni kojih nema u katalogu) i samo ona stavkakataloga koja
imaju odgovarajudi artikal. Ovo su desni spoljni spojevi.
Include ALL records form (ime druge tabele) and only those records from (ime prve
tabele) where the joined fields are equal (uključiti sve zapise iz druge tabele i samo
one zapise iz prve tabele u kojima je sadržaj spoljnih polja jednak).
Access omogudava rad samo sa specifičnim delovima tabele u slučaju kada tabela sadrži
veliki broj slogova (samo sa slogovima koji ispunjavaju određene uslove) uz pomod upita za
izdvajanje podataka. Oni izdvajaju podatke iz jedne ili više međusobno povezanih tabela i
omogudavaju postavljanje pitanja i dobijanje odgovora koji se tiču podataka smeštenih u
tabelama baze podataka.
Uslovi se postavljaju u kolonama odgovarajudih polja u redu Criteria.
Za pravljenje slogova koji ispunjavaju istovremeno više uslova vezanih za različita polja
potrebno je staviti ih u jedan isti red (koji ih povezuje logičkim i ). U slučaju izdvajanja
slogova koji ispunjavaju bilo koji od navedenih uslova, oni se smeštaju jedan ispod drugog ili
povezuju operatorom Or.
Logički operatori u upitu
Operatori su pored funkcija izraza osnovni delovi Access-ovih operacija. Koriste se u
operacijama kao što su postavljanje standardnih (default) vrednosti, zadavanje uslova
prilikom unosa vrednosti u tabele, korišdenje uslova u upitima, postavljanje izračunatih polja
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
9
na obrasce i dodavanje objekata za sumarne operacije na izveštaje. Operatori omogudavaju
izvršavanje računskih operacija, poređenje vrednosti, spajanje znakovnih nizova i sastavljanje
složenih relacionih izraza. Korišdenje operatora nalaže Access-u da izvrši odredene operacije
nad jednim ili više operanada. Postoji pet operatora koji su prikazani u tabeli.
Reč like se može upotrebiti u kombinaciji sa znakom „?“ ili „*“. Znak „?“ zamenjuje
jedan karakter, dok znak „*“ zamenjuje niz karaktera. Dakle, ukoliko bi kriterijum za
ime radnika bio specificiran sa like Ivan?, upit bi vratio rezultat Ivana, ali ne i Ivanka,
dok bi upit sa kriterijumom like Ivan* vratio i Ivana i Ivanka.
U Access je ugrađeno stotine standardnih funkcija koje se koriste u tabelama, upitima,
obrascima i izveštajima.
Funkcije za rad sa datumima i vremenom
Now ( )
Time ( )
Date ( )
Daje tekudi datum i vreme: 3.4.02 12:22:34.
Daje tekude vreme: 12:22:34
Daje tekudi datum: 3.4.02
Finansijske funkcije (SQL) to su agregatne funkcije koje izvršavaju finansijske operacije nad
skupom vrednosti koji je sadržan u određenom polju. To polje može da se nalazi na obrascu,
izveštaju ili upitu.
Avg ( )
Sum ( )
Izračunava prosek
Izračunava ukupan zbir
Matematičke funkcije
Int ( )
Fix ( )
Sqr ( )
Daje celobrojni deo ulazne vrednosti-zaokružuje na prvu manju vrednost
Daje celobrojni deo negativne vrednosti
Izračunava kvadratni koren ulazne vrednosti
Funkcije za rad sa znakovnim nizovima-stringovima
Left ( )
Right ( )
Len ( )
Daje zadati broj znakova sa pocetka niza
Daje zadati broj znakova od kraja niza
Daje dužinu (broj znakova) niza
Lcase ( )
Pretvara slova ulaznog niza u mala
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
10
Za postavljanje određenog uslova ili izračunavanje vrednosti određenog polja koriste se
izrazi. Oni mogu biti jednostavni ili složeni. Mogu da sadrže razne kombinacije operatora,
imena objekata, funkcija i konstanti. Izrazi se mogu sastojati iz slededih sastavnih delova:
Operatori (+,-,<,>,=,*,And,Or,Not,Like,itd) pokazuju koja de vrsta akcije biti izvršena
nad jednim ili nad više elemenata izraza, imena objekata-predstavljaju postojede
objekte, funkcije - kao rezultat uvek daju povratnu vrednost, mogu se koristiti
ugrađene Access - ove funkcije ili samostalno kreirane, literali - to su vrednosti koje
se unose u izraz, mogu da budu brojevi, znakovni nizovi ili datumi. Access ih koristi u
istom obliku u kom su unešeni, bez izmene, konstante - (Yes, No, Null, True, False).
Access-ove tabele nude više načina pristupa i prikazivanja sadržaja objekta. Mogude
je koristiti polja i njihov sadržaj, i svaki objekat tipa polje koristiti više puta. Sadržaj
jednog objekta tipa polje mogude je prikazati na više obrazaca i izveštaja koristedi istu
referencu tj. ime objekta tipa polje. Znak uzvika je važan simbol koji se koristi u
kombinaciji sa rezervisanim rečima. Jedna od njih je reč Forms (obrasci). Kada iza te
reči stoji znak uzvika, Access prepoznaje da je sledede ime objekta ime obrasca koji
želite da referencirate. Na primer, ukoliko se polje SifraArtikla pojavljuje na dva
obrasca, [Artikal] i [StavkaKataloga], da bi se referenciralo polje SifraArtikla na
obrascu [Atrikal] potrebno je koristiti operator ! i rezervisanu reč
Forms:Forms![Atrikal] .
Tačka je simbol koji se koristi u kombinaciji sa operatorima za izraze. Za razliku od
operatora !, operator. obično identifikuje svojstvo određenog objekta. Može se
koristiti i između imena tabele i imena polja ukoliko je potrebno utvrditi sadržaj
nekog polja tabele. Na primer: [StavkaKataloga].[ SifraArtikla]
Sortiranje upita
Upite je, takođe, mogude sortirati u opadajudem (descending) ili rastudem (acsending)
redosledu po zadatom atributu. Ovo se vrši u okviru sort polja prozora Query Design.
Takođe, rezultat upita se može sortirati po više atributa, a redosled zavisi od redosleda
specificiranja sortiranja.
Slika 11
Korišdenje logičkih operatora
Operator NOT.
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
Slika 12
Operator AND.
Slika 13
Ako uslove upišemo u dve različite kolone QBE tabele, onda su oni povezani operatorom
AND.
Slika 14
Relacioni operatori.
Slika 15
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
11
Baze podataka i Access
12
Slika 16
Slika 17
Iz baze podataka izdvojiti sve kupce čije ime mesta počinje sa slovom A, a sastoji se iz tri
slova ili je ID_KNJIGA između 5 i 15.
Slika 18
Prilikom zadavanja širih uslova možemo koristiti i uglaste zagrade [ ] . Uglastiim zagradama
formiramo listu. Bilo koji znak koji se pojavljuje na listi unautar uglastih zagrada pojavide se
na odgovarajudem mestu u skupu rezultata.
Iz baze podataka izdvojiti sve čitaoce čije mesto boravka počinje na slova L, B, T.
Slika 19
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
13
Parametarski upiti
Parametar se u upit unosi tako što u polje criteria željeni parametar upisujemo između
uglastih zagrada.
Slika 20
Izvođenje računskih operacija
Račinske operacije u QBE tabeli možemo da izvodimo u polju Criteria ili korišdenjem
izračunatih polja.
Računske operacije u polju Criteria predstavljaju uslove za izvršavanje upita.
Izračunato polje je novo polje koje pravimo u praznoj deliji Field QBE tabele. obično se
novom izračunatom polju dodeljuje ime koje se upisuje na početku delije Field. nakon toga se
stavlja dvotačka, a potom unosi izraz koji treba da se izračuna. Ako se u izrazu koriste neka
druga polja iz QBE tabele, ta polja se upisuju u uglastim zagradama.
Slika 21
Rezultat:
Slika 22
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
14
Zbirni proračuni
Ovi proračuni, za razliku od izračunatih polja, za dobijanje rezultata uzimaju vrednosti iz više
zapisa u tabeli. Da bi napravili zbirni proračun u nekom upitu, potrbno je uraditi sledede:
1. Aktivirati komandu Totals.
2. U novom redu Total QBE tabele pojavide se izraz Group By za sva polja koja smo koristili u
upitu. Izraz Group By treba da ostavimo za sva ona polja želimo da grupišemo ili koja de da
učestvuju u zbirnom proračunu. Kod onih polja po kojima radimo zbirni proračun umesto
izraza Group By biramo jednu od slededih operacija:
Avg: prosek
Count: broj popunjenih vrednosti
First: vrednost u prvom zapisu
Last: vrednost u poslednjem zapisu
Max: najveda vrednost
Min: najmanja vrednost
StdDev: standardna devijacija
Sum: zbir
Var: varijacija
Slika 23
Ukoliko u upitu koristimo i zbirne proračune i kriterijume za izbor podataka, u polje total svih
kolona u kojima smo definisali kriterijum za izbor treba upisati izraz Where.
Ako kriterijum za izbor podataka želimo da primenimo pre zbirnog obračuna, operator
Where treba upisati u deliju Total onog polja po kome želimo da napravimo izbor zapisa.
Slika 24
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
15
Slika 25
Ukoliko u upit koristimo i zbirne proračune i izračunata polja, u polja total svih kolona u
kojima smo definisali izračunata polja ( a ne želimo grupisanje ) treba upisati izraz Expression.
Slika 26
Zbirne proračune možemo raditi i sa izračunatim poljima, ali izraz u svakom izračunatom
polju ne sme da se odnosi na neka druga izračunata polja.
Slika 27
U ovom primeru je korišden izraz: UKUPNA VREDNOST: [Cena]*1,18 koji se može pisati u
posebnom okviru Expression Builder ili u polju QBE. Ako pišemo u polju izraz zumiramo tako
što aktiviramo desni klik na polje pa onda Zoom.
Slika 28
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
16
Promena imena polja u QBE tabeli
1. U polje Field u QBE tabeli ispred starog imena polja treba upisati novo ime i dvotačku
(novo ime: staro ime)
2. Treba otvoriti prozor sa svojstvima polja kojem menjamo ime ( obeležavamo polje i
biramo Properties) i u svojstvo caption upisujemo novo ime polja.
Crosstab Query - unakrsni upiti
Unakrsni upiti rezultate izračunavanja prikazuju tabelarno. kreira se na slededi način:
1. Potrebno je napraviti QBE tabelu sa svim potrebnim poljima i kriterijumima za izbor
podataka. Mogu se koristiti i izračunata polja.
2. Sa kartice Design aktivirati alatku Crosstab
Slika 29
U QBE tabeli pojavljuju se dva nova reda: Total i Crosstab.
3. U deliji Crosstab polja koja de se pojaviti u zaglavljima redova treba izabrati opciju Row
Heading. Za zaglavlja redova možemo koristiti više polja, ali barem jedno mora imati Group
By u svojoj deliji Total.
4. Za zaglavlja kolona biramo opciju Column Heading. Ovde možemo imati samo jedno polje
koje mora imati Group By u svojoj deliji Total.
5. U deliji Crosstab polja za koje se računa zbirna vrednost treba izabrati opciju Value, a
potom u deliji Total tog istog polja treba izabrati agregatnu funkciju. Opcija Group Bz za ovo
polje nije dozvoljena
6. Ako želimo da grupišemo po dodatim poljima koja nede biti prikazana u skupu rezultata, u
delijama crosstab ovih polja treba da izaberemo Not shown.
Slika 30
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Baze podataka i Access
17
Upit za ažuriranje
Ovaj upit omogudava promenu određenih zapisa u tabeli. kreira se na slededi način.
1. Aktivirati ikonicu Update Query. U QBE se pojavljuje novi red Update TO.
2. U deliju Criteria upisujemo kriterijume za izbor polja koja želimo da ažuriramo, a u deliju
Update To upisujemo novu vrednost polja ili izraz za izračunavanje vrednosti
Slededi upit de povedati cene knjiga za 20% za sve čitaoce iz Lazarevca.
Slika 31
Upit za izradu tabela
Omogudava izradu nove tabele od grupe zapisa iz neke druge tabele. Kreira se na slededi
način:
1. Formiramo QBE tabelu.
2.Aaktiviramo opciju Make Table, pojavide se prozor Make Table u kojem zadajemo ime nove
tabele.
Slika 32
05.02.2012
Msc. Velja Milanović, prof.
Download

Baze podataka i Access