Milí přátelé
O slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 2013
Zasílám Vám srdečný pozdrav z České misie v Chicagu. Prožíváme posvátné dny adventní doby a blíží se slavnost
Kristova narození a konec kalendářního roku. To vše mi dává příležitost k tomu, abych Vám zaslal Vánoční přání a
také Vás informoval o tom, jak zde žijeme a co děláme. Také bych Vám chtěl při této příležitosti poděkovat za
všechny Vaše vzpomínky, pozdravy, modlitby i rozličné duchovní a hmotné dary, kterými jste v průběhu roku
pamatovali na naši misii i osobně na mě. Kéž Vám Pán všechno stonásobně odmění. Sále pamatuji na všechny
dobrodince ve svých modlitbách a často za Vás, kteří jste s námi ve spojení a pomáháte nám, obětuji mše svaté.
Ohlížím-li se za uplynulým obdobím, musím opět říci, že minulý rok byl pro nás úspěšný a požehnaný a Bohu díky a
chvála za to všechno. Naše misie, i když je to relativně malé společenství, stále žije a žije naplno. Přesto, že lidé
odcházejí — vracejí se do vlasti, stěhují se jinam, a nebo také stárnou, podléhají nemocem a odcházejí na věčnost
— naše misie se nezmenšuje. Bohoslužby i kulturní akce jsou hojně navštěvovány. Lidé přicházejí nejen na nedělní
mše svaté, ale také na české bohoslužby v týdnu, kdy kromě mší svatých konáme v pondělí modlitby za uzdravení,
ve čtvrtek adoraci Nejsvětější svátosti. Radostí pro nás jsou dětské mše svaté v pátek večer, které hojně navštěvují
rodiny s malými dětmi, které jsou pro naši misii velkou nadějí a perspektivou. Česká sobotní škola, která už měla
být před pár lety v misii zavřena má nyní dvě oddělení dětí s celkovým počtem asi 25 žáků. Generace dříve
narozených zase ráda navštěvuje naše středeční setkání pro seniory — mše svaté, filmy a besedy. V neděli a ve
středu misijní kuchyně nabízí po mši svaté obědy s tradičními českými jídly. V klubu misie se pravidelně scházejí
čechoameričané k výuce českého jazyka a vzdělávacím programům, pravidelně se zde schází pěvecký kroužek, kde
si lidé mohou zazpívat naše krásné národní písně a ve výčtu pravidelných aktivit bychom mohli pokračovat dál. K
dispozici je stále misijní knihovna a půjčovna česky mluvených DVD filmů.
V uplynulém roce jsme v naší misii prožili i několik mimořádných duchovních událostí. Především to byly exercicie
— duchovní cvičení v době postní, které pro nás připravil Fr. Jaromír Zádrapa, OSB z poutního domu Velehrad v
Římě. V řadě meditací nám přiblížil východní spiritualitu, ať už to byly úvahy z dějin spásy, rozjímání nad
mozaikami křížové cesty i perspektiva našeho vzkříšení a věčného života s oslaveným Kristem. Celý rok 2013 se
nesl ve znamení jubilea 1150 roků od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Náš měsíčník Hlasy
národa tomuto tématu věnoval sérii rozsáhlých článků historických, naučných a také informujících o oslavách ve
staré vlasti. Naše misie, která je též zasvěcená sv. Cyrilu a Metodějovi jejich památku připomínala celý rok a místní
oslavy vyvrcholily první červencovou neděli krajanskou poutí v opatství sv. Prokopa v Lisle, kam vždy putovával
český exil k Panně Marii a prosil o zachování víry — dědictví otců — v naší zemi. Poslední neděle v září patřila
tradiční pouti k Panně Marii na Holy Hill ve Wisconsinu. Duchovní událostí roku byla pastorační návštěva biskupa
Václava Malého z Prahy, kterého jsme uvítali v naší misii třetí víkend v říjnu. Po otci biskupovi Petru Esterkovi v
současné době přebírá biskup Malý péči o české katolíky žijící v zahraničí a do Chicaga přijel, aby se podíval, jak
zde naše česká katolická komunita žije a aby nás povzbudil ve víře. Otec biskup Esterka nadále zůstává ve své misii
Kalifornii a bude dál pomáhat s duchovní starostí o krajany na Americkém kontinentu.
Z kulturních a společenských akcí pořádaných Českou misií připomeňme aspoň Tříkrálovou zábavu, které ještě
předcházela poslední repríza biblické dramatizace živého Betléma. V době před postní tradiční Maškarní zábavu a
o Velikonoční neděli Pomlázkovou zábavu s výstavou a koštem vína. Na Den otců jsme měli misijní piknik na
zahradě u našeho kostela, druhý velký Výroční piknik se již konal v městském parku s účastí přes 500 návštěvníků,
s tradičními bramboráky, jitrnicemi, domácím pečivem a plzeňským pivem. Česká misie se též účinně zapojila v
září do organizace Moravského dne, který již 74 roků pořádá Ústředna Moravských Spolků. Závěr sezony patřil
tradičně 1. prosince Mikulášské besídce. Tento den — na 1. neděli adventní navštívil naši misií také otec biskup
Petr Esterka, který zde sloužil slavnostní mši svatou, při které jsme mu jménem naší komunity poděkovali za to, že
celá desetiletí jak kněz přijížděl do Chicaga, aby zde sloužil „hodové" mše svaté o Moravských dnech, povzbuzoval
krajany ve víře, dával duchovní cvičení, vodil poutníky k Panně Marii v Exilu v Lisle a v uplynulých patnácti letech
jako biskup pokračoval v této apoštolské činnosti a často zde uděloval svátost křtu dospělým a také mnohokrát
svátost biřmování. Otec biskup se také zúčastnil odpolední Mikulášské besídky, kde děti z naší České sobotní školy
připravily program písní a básniček a potom sv. Mikuláš rozdával dárky. Zúčastnilo se na 150, malých dětí se svými
rodiči. Nyní v naší misii probíhá velká Výstava Betlémů, která potrvá až do Vánoc, kdy si lidé své Betlémy domů.
Milí přátelé, přeji Vám požehnané a radostné Vánoce a do nového roku 2014 Vám i Vašim blízkým vyprošuji
hojnost Boží milosti, pevné zdraví, pokoj a dobrou pohodu v rodině, úspěchy ve Vaší práci a osobní spokojenost.
Budu na Vás vzpomínat modlitbách u Ježíšových jesliček a ze srdce Vám všem na dálku žehnám.
Mons. Dušan Hladík
Milí rodáci a farníci kuřimští
Připisuji ještě pár osobních slov. Rád na Vás i na své rodné město vzpomínám. S tímto Vánoční pozdravem bych
Vám chtěl ještě jednou poděkovat za to, že i Vy na mě stále pamatujete a zvláště bych Vám chtěl poděkovat za
pěknou knížku, kterou jste mi zaslali prostřednictvím pana Sádlika při příležitosti 30. výročí mého vysvěcení na
kněze. Především děkuji panu Mrkosovi i jeho spolupracovníkům, kteří vše dali dohromady, sepsali vzpomínky a
shromáždili fotografie a nádherně graficky zpracovali. Je to pro mé skutečně krásná památka, které si velice
vážím. Také děkuji za druhou pamětní knížku věnovanou Otci Václavu Pešovi, který se nesmazatelně zapsal do
dějin kuřimské farnosti a za dlouhá léta svého působení zde vykonal skutečně dílo požehnané, dvojnásob, když to
vše bylo ještě v době nesvobody a komunistického pronásledování církve. Je dobré, že i touto formou se věci
minulé připomínají nové generaci, která už to nezažila a mnohdy jim to připadá jako pohádka. I my se snažíme v
našich Hlasech národa připomínat, co lidé prožívali v době totality, aby to bylo trvalým mementem a varováním,
aby se podobné situace znovu neopakovaly. Tedy ještě jednou upřímný díky a Pán Bůh zaplať za zhotovené
pamětní knížky a také za všechny Vaše modlitby, kterými pamatujete na naše misie zde v Americe.
Jinak mě osobně se daří celkem dobře, ze své nemoci jsem se s pomocí Boží zotavil, zatím se zdá, že od rakoviny je
vše čisté, i když stále ještě chodím na kontroly a užívám warfarin na ředění krve. U nás v misii také stále přebývá
několik starších lidí, kterým pomáháme v podzimu života a nebo ti schopnější zdatně pomáhají misii. Jsme
obklopeni velkým množstvím Českých a slovenských lidí a já také jako kněz výlučně působím pro ně, takže si i po
těch 15 letech zde strávených nepřipadám jako v cizině, ale jako bych byl doma, snad jen s tím, že ta naše nejzazší
„pohraniční" farnost je hodně daleko od skutečných hranic naší republiky. Ale snažíme se zde udržovat národní
tradice možná ještě více než ve vlasti samotné.
Snad ještě dovětek o naší poslední akci. Včera tj. v sobotu večer jsme otevřeli předvánoční výstavu Betlémů. S
vypětím jsme všechno zvládli nadekorovat. Lidé měli Betlémy donést do středy večera, ale to jich bylo jen 15.
Statečně nosili ještě i v pátek a v sobotu, takže se nakonec na výstavu sešlo do této chvíle 35 Betlémů.
Nainstalovali jsme to ve velkém sále v jídelně. Podél dlouhých stěn jsme vytvořili pozadí z různobarevných opon a
před tím vždy dlouhou frontu stolů, kam jsme postavili Betlémy střídavě figurkové trojrozměrné a vystřihované
dvojrozměrné. S některými měli zhotovitelé dost práce, protože obsahují kolem stovky figurek. To jsou hlavně
národopisné Betlémy, které máme ze všech regionů — jižní a severní Čechy, ‚jižní a severní Morava. Také velmi
propracovaný je velký Betlém Orlicko Ústecký a zvláštností je i Betlém upečený a nazdobený z perníku na ploše asi
1 x 1 metr také asi se stovkou figurek. Toto udělala učitelka s dětmi a rodiči z české Školy při Ústředně Moravských
spolků, kolektivně ještě zhotovili další čtyři vystřihované papírové Betlémy. Prakticky máme zastoupené všechny
druhy Betlémů, jak to popisuje toto číslo Hlasů národa, které dostáváte. Máme krásné ručně vyřezávané betlémy
z lipového, ořechového i olivového dřeva, zde vyniká vzácný Betlém Michaela Floriana ze Staré Říše, nebo Betlém
a několik reliéfů vyřezaných od lidového řezbáře Jana Bouza z Kanady. Jsou zde Betlémy vyrobené v Čechách, na
Slovensku, v Itálii, ve Svaté Zemi, jeden Betlém je z Panamy. Jsou zde Betlémy keramické, porculánové i z
kukuřičného šusti. Tradiční vystřihovací Betlémy — M. Kvěchové, J. Lady, Příbramské jesličky, Klatovský Betlém a
mnoho dalších. Asi zlatým hřebem výstavy je skříňový Třebičský Betlém o rozměrech 130 x 90 X 40 cm. Manželé
Hinkovi, kteří ho zhotovili, ho donesli sice až dnes tj. v neděli večer, ale museli s tím strávit mnoho desítek, možná
i stovek hodin práce. Tento Betlém bude nejen na výstavě, ale rozhodl jsem se, že ho dáme do kostela před oltář,
aby zde byl celou vánoční dobu místo obvyklého Betléma, který zde jindy stavíme.
Ještě jednou Vám, milí rodáci a farníci z Kuříma, Moravských Knínic i okolních obcí přeji požehnané Vánoce a
mnoho štěstí a zdraví v novém roce. Také přeji mnoho sil a pastoračních úspěchů Vašemu panu faráři, který také
působí daleko od své rodné vlasti, ale církev je celosvětová a pro křesťana nejsou žádné hranice, všichni jsme
kdekoli na světě jako cizině, protože tu pravou a trvalou vlast máme až v nebi. Vzpomínám na Vás v modlitbách a
ze srdce Vám žehnám. A také Vy se občas pomodlete za naši českou misii Chicagu v Americe.
P.Dušan
Download

ZDE. - rímskokatolická farnost kurim