141
OBSAH
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
1. Kapitola
143
Žák/žákyně objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu
pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s d ruhými lidmi i kvalitu života.
149
Žák/žákyně posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i s polečných cílů, objasní
význam vůle při dosahování cílů a překonávání překážek.
160
Žák/žákyně rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u s ebe i u d ruhých lidí, kriticky
hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání.
166
2. Kapitola
3. Kapitola
4. Kapitola
Žák/žákyně popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní
přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru.
142
141
Žák/žákyně objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s d ruhými
lidmi i kvalitu života.
1
OSOBNÍ ERB
1. Podívej se na různé erby, jeden typ si můžeš vybrat ke svému úkolu. Zpracuj si
svůj vlastní erb, který bude obsahovat ty věci, které tě nejlépe charakterizují.
Rozděl si vybraný (nebo jiný) typ erbu na počet polí, které potřebuješ a namaluj
tam své symboly. Kolem erbu může být i tvé motto.
(1)
(2)
(3)
(4)
143
2. Po nakreslení erbu budeš svůj erb prezentovat, vysvětlíš ostatním, co jednotlivá pole erbu znamenají. Abys to měl jednodušší, podívej se, jak se jmenují:
klenot
točenice
přilba
štítonoš
přikryvadla
pole
heroldské
obecné
štít
(5)
3. Někdy si člověk o sobě myslí mnohé věci, ale ostatní si myslí úplný opak.
V této aktivitě poznáš, jestli jsou tvé domněnky o své osobě a roli, kterou máš ve
třídě, správné. Napiš o sobě několik řádek do sešitu. Zaměř se na to, jak působíš
na své spolužáky, jaké máš dobré vlastnosti, co jsou tvé silné stránky.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
144
OSOBNÍ TRENÉŘI
4. Nyní jsi členem skupiny specialistů na životní styl, která se zabývá individuálním tréninkovým plánem. Máte za úkol vypracovat změnu životního stylu –
tedy od stravy až po náplň volného času – pro vaše klienty. Můžete pracovat
společně, nebo si je rozebrat mezi sebou.
Vaším úkolem je sepsat zásady, kterými se vaši klienti musí řídit, aby se jejich
život stal lepším.
OTAKAR se rád dívá ne televizi, u které tráví několik
hodin denně. Rád jí tučné, sladké i s lané. Ke školní svačině si musí koupit brambůrky nebo sladkou tyčku, doma pořád otevírá ledničku. Sportování mu moc nejde,
hned se zadýchá a všem tvrdí, že se musí šetřit.
Kromě televize jiné zájmy nemá, ale videopůjčovnu zná
dobře a má přehled o každém novém filmu. Kamarádi
k n ěmu rádi chodí na návštěvu, protože se u n ěho dívají
na dobré akční filmy.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
IVA je úspěšná žákyně, která musí ve škole mít vždy jen jedničku. Učí se každý den dlouho a vlastně ani nemá žádné jiné zájmy. Do žádných kroužků nechodí, když ji kamarádky někam
zvou, odpoví jim, že nemá čas.
Když se ve škole píše test, je nervózní, třesou se jí ruce a potí
se. Stále si myslí, že v u čivu má nedostatky a učitel ji nachytá
při nějaké nevědomosti. Když ji někdo ve škole vyvolá, málem
se z toho zhroutí, protože si myslí, že na jedničku neumí.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
145
MAREK okamžitě po příchodu domů zapíná počítač. Hraje hry
celé hodiny, také surfuje po internetu. Když si s n ím kamarádi
chtějí popovídat, jediná možnost je po skypu nebo facebooku,
protože ven skoro nechodí. I ve škole hraje stále hry na svém
handheldu Gameboy.
Bývá často nemocný, a když není ve škole, zásobuje své spolužáky velkým počtem SMS. Knížku do ruky skoro ani nebere, nečte časopisy, není ani moc dobrý sportovec a hodiny tělocviku
jsou pro něho utrpení.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
OLINA je dobrá žákyně, ale má ve škole problémy, protože je
hodně vznětlivá. Při každé příležitosti se hned vzteká a
hádá. Je dobrá sportovkyně, ale nikdo ji nechce do týmu,
protože každé družstvo hned rozhádá. Nebo se rozčílí na
rozhodčího a ten ji vyloučí.
Moc kamarádek nemá. Hodně pěkných věcí (třeba tenisovou
raketu nebo mobilní telefon) rozbila tím, že s n í vztekle
třískla o zem. Někteří starší spolužáci se ji pro zábavu snaží
o p řestávkách rozzlobit a pak se jí posmívají.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
146
JAKÁ BYCH BYL/A POSTAVA V POČÍTAČOVÉ HŘE?
5. Jak to tak v životě bývá, kdo má něčeho dost, jiného má málo. Například velcí a
silní nejsou mrštní a rychlí a naopak. Někdo umí dobře zpívat, ale jiný zase
výborně běhá.
Tvůj úkol je tento: rozděl počet bodů (celkem 66) do jednotlivých charakteristik
tak, aby to odpovídalo tomu, jak se sám/sama vidíš. Někdy se to tak dělá
v p očítačové hře, kde máš také jen omezený počet bodů, které přiděluješ, ale
nyní je přidělíš sobě.
Průměrný počet bodů pro každou charakteristiku je 6, takže když si někde přidáš,
jinde musíš ubrat. Nebo budeš mít všude vyrovnaný počet bodů?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SÍLA
ODOLNOST
ODVAHA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MRŠTNOST
CHYTROST
VYTRVALOST
a)
b)
c)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HUDEBNÍ
NADÁNÍ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VÝTVARNÉ
NADÁNÍ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SNAHA
POMÁHAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ZVÍDAVOST
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRACOVITOST
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Když nyní už vidíš, jak jsi rozdělil /a své body, zkus svoji postavu
pojmenovat. Třeba když máš nejvyšší počet bodů u chytrosti, výtvarného
nadánía pracovitosti, mohla byto být: mazaná malířka Ataraxie, která se u plátna nezastaví.
___________________________________________________
Druhá varianta úkolu je tato – zkus pojmenovat a charakterizovat svou
postavu podle nedostatků (tedy nejméně udělených bodů). Například
pokud máš nejnižší počet bodů u m rštnosti, síly a snahy pomáhat, mohla by
to být: trochu nemotorná Ataraxie, která by měla víc chodit do posilovny a
nebýt takový sobeček.
______________________________________________
Pro chytré a odvážné hlavičky: proč to nezkusit dohromady a představit se
přitom vlastním jménem? Tedy: Dovolte, abych se představila. Jsem trochu
nemotorná, ale mazaná malířka Hanka, která sice nemá moc síly, ale nezná
oddech a bude se snažit v b udoucnu více pomáhat všem kolem sebe.
147
Slovníček pojmů
Osobnost - tak zpravidla označujeme člověka se všemi jeho psychickými,
biologickými a sociálními znaky (proto také říkáme, že člověk je biopsychosociální
jednotka – jednotlivé složky se od sebe nedají oddělit).
•
osobnost je jedinečné, neopakovatelné, dynamické a harmonické spojení
fyzických a psychických vlastností jedince. Neexistují dva naprosto stejní
jedinci.
•
osobnost se utváří celý život – početím začíná a smrtí končí.
•
osobnost je celistvý systém, tvořený složitým souborem vlastností.
•
rozdíly mezi lidmi jsou:
a) individuální – jimi se liší jedinci navzájem
b) typologické – těmi se od sebe liší skupiny lidí
•
bylo vytvořeno mnoho teorií osobnosti (jsou to názory, které se pokoušejí
vysvětlit podstatu a utváření osobnosti, její charakteristické vlastnosti).
Činitelé podmiňující utváření osobnosti:
a)
vnitřní biologické podmínky (dědičné) - je to dědictví po předchozích
generacích a vlivy, které působily na vývoj dítěte v těhotenství, během
porodu a těsně po porodu.
b)
vlivy prostředí (sociální a materiální prostředí) - důležitější je sociální
prostředí, ve kterém člověk vyrůstá (rodina, škola…). Materiální prostředí
znamená kvalitu životního prostředí, klimatické podmínky, změny
životního prostředí, přírodní prostředí.
c)
vlastní činnost člověka – je to především hra, učení a práce a také zájmová
činnost. V činnostech člověk získává nové poznatky, dovednosti, rozvíjí své
psychické vlastnosti, utváří si nové vztahy k lidem, věcem, poznává nové
souvislosti.
Osobní potenciál je souhrn všech vašich vlastností a schopností, které vám
umožňují dosáhnout pracovních i s polečenských cílů.
Kvalita života je složitý a velmi široký pojem. Je těžko uchopitelný pro svou
složitost a komplexnost. Dotýká se pochopení lidské existence, smyslu života
a samotného bytí. Zahrnuje hledání klíčových faktorů bytí a sebepochopení.
Zkoumá materiální, psychologické, sociální, duchovní a další podmínky pro zdravý
a šťastný život člověka. Komplexní pohled na život postihuje jak vnější podmínky,
tak i vnitřní rozměry člověka.
ZDRAVÍ
RODINA
A S OCIÁLNÍ
ŽIVOT
Obrázek ukazuje, z čeho se kvalita
života skládá.
Aby měl jedinec kvalitní život, musí
být všech pět kategorií v p ořádku.
148
BYDLIŠTĚ.
KOMUNITA
A O KOLÍ
KVALITA
ŽIVOTA
(QOL)
VOLNÝ
ČAS
A O SOBNÍ
ROZVOJ
PRÁCE
A P ROFESN
Í ROZVOJ
Žák/žákyně posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních
i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a překonávání
překážek.
2
Přestože lidé jsou součástí stejného
biologického druhu, každý z n ás je
zároveň rozdílný svou individualitou.
Odlišnosti se týkají fyzického vzhledu,
vlatností, schopností a dovedností.
Říkáme, že každý člověk je jedinečná
osobnost.
1. Mezi náš „kruh vlastností“ se nám zamíchaly:
a)
dva druhy temperamentu
b)
čtyři schopnosti
c)
dvě nezávislá slova
Najdeš je?
Pro pochopení jednotlivých pojmů (temperament, schopnost) se podívej do
slovníčku na konci kapitoly .
Dobrodružný
Přizpůsobivý Živý Vytrvalý
Hravý Přesvědčivý Mírumilovný
Poddajný Flegmatik Obětavý Aktivní
Společenský Ohleduplný Soutěživý Pozitivní
Neodolatelný Uctivý Rezervovaný Vynalézavý
Spokojený Komunikace s l idmi Citlivý Soběstačný
Silný Plachý Mírný Upřímný Dobrý kuchař Věrný
Přátelský Cholerik Obratný Inteligentní Neschopný
Lehkomyslný Pesimistický Nespolečenský Nepřátelský
Bezcharakterní Čestný Nepříjemný Dobrý Lyžař Zlý
Empatik Bezstarostný Pověrčivý Pyšný Přizpůsobivý
Prospěchářský Tolerantní Červený Neposlušný
Zdvořilý Marnotratný Laskavý Mazlivý Líný Sobecký
Odvážný Svědomitý Usměvavý Zodpovědný
Věrný Pracovitý Snový Pomstychtivý
Ledabylý Dobrácký Nesympatický
Schopný
149
„DISPOZICE je daná od narození, cvikem se může rozvinout ve SCHOPNOST, která
se v p raxi projeví jako DOVEDNOST.“
2 . Dovedeš k tomuto výroku vymyslet nějaký příklad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Spolu se svým sousedem v lavici nakresli obrázek, který vyjadřuje nějakou
osobní vlastnost. Ostatní pak hádají, o kterou vlastnost se jedná.
4. Zamysli se nad uvedenými vlastnostmi podle toho, zda ti v životě spíše
pomáhají nebo zda jsou překážkou. Vlastnosti poté zapiš do příslušného
sloupečku.
Pozitivní vlastnosti
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
150
píle
sebekázeň
lenost
pevná vůle
vznětlivost
svědomitost
lehkomyslnost
lhostejnost
vytrvalost
cílevědomost
nesoustředěnost
iniciativnost
Negativní vlastnosti
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
5. Do následující tabulky napiš, které vlastnosti bys chtěl mít a kterých by ses
nejraději zbavil. Poté v d iskuzi proberte, proč tomu tak je…
Vlastnosti, které bych chtěl mít
Vlastnosti, které bych nejradši neměl
6. Pracuj ve dvojici. Vylosujete si jednu kartičku s vlastností a tu pak budete spolu
v krátké scénce předvádět. Úkolem ostatních je hádat, o j akou vlastnost se jedná.
7. Přiřaď k p ovolání vlastnost, která je pro toho člověka nejdůležitější.
záchranář
komunikativnost
asistentka
statečnost
pečovatelka
pečlivost
ředitel
autoritativnost
obchodník
starostlivost
151
8. Vymysli další příklady povolání (nebo pracovní pozici) a k n ěmu základní
vlastnost, kterou by měl daný pracovník mít.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Přestav si, že jsi člověk, který přijímá žáky na střední školu. Před tebou sedí
uchazeč o studium na vaší škole. Vymysli nějaké záludné otázky, které by ti
ukázaly osobnost daného žáka.
Potom utvořte dvojice a pomocí připravených otázek zjistěte vlastnosti toho
druhého.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10. Písemně odpověz na následující otázky:
1. Jaké povolání bys chtěl v b udoucnu vykonávat?
_________________________________________________________________________
2. Které vlastnosti by se ti k výkonu tohoto povolání hodily?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Které vlastnosti k tomu potřebné už máš?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
152
11. Přečti si příběh Síla vůle a vypracuj úkoly a odpověz na otázky na konci textu.
Síla vůle
Jednou jel malý Tonda už po setmění domů, spěchal, aby mu maminka nevynadala,
a tak se stalo, že přehlédl velkou jámu, kterou dělníci překopávající chodník přes
den vykopali. Když se Tonda probudil, zjistil, že leží na nemocničním lůžku. Z b lízké
chodby matně slyšel lékaře, který právě mluvil s j eho maminkou. Říkal, že její syn
již nejspíše vůbec nebude nikdy chodit. Srdnatý chlapec si postavil hlavu. Bude
chodit. Ale od pasu dolů neměl bohužel žádnou motorickou schopnost.
Když ho propustili z n emocnice, maminka mu jeho znecitlivělé nohy každý den
masírovala, ale on nic necítil, nedokázal jimi pohnout ani o kousek. Jeho vůli začít
znovu chodit to nijak neoslabilo. Když neležel v p osteli, byl odkázán na invalidní
vozík. Jednoho slunečného dne ho matka vyvezla na dvůr, aby se nadýchal čerstvého vzduchu. Tentokrát se však místo sezení na místě vrhl z vozíku na zem.
Plazil se po loktech přes trávník, až se dostal k b ílému laťkovému plotu, který
ohraničoval jejich pozemek. S velkým úsilím se po laťkách vytáhl nahoru. Pak se
kousek po kousku vlekl podél plotu, rozhodnutý, že chodit bude. Dělal to tak každý
den, až kolem plotu udusal cestičku. Nic na světě si nepřál tolik jako to, aby se v j eho bezvládných nohou zase probudil život.
Nakonec, po nějaké době každodenní masáže, chlapcova ocelová vytrvalost a tvrdošíjná vůle
způsobily, že se dokázal postavit. Za určitý čas se už dokázal
pomalu šourat, pak jít bez cizí
pomoci a potom i b ěhat.
Začal znovu chodit do školy.
Dokonce i b ěhal, pouze pro čirou
radost z b ěhu. Na vysoké škole už
závodil v lehké atletice.
(1)
153
Podtrhni v textu chlapcovy vlastnosti, které mu pomohly uzdravit se.
Které vlastnosti by mohly člověku zabránit v u zdravení se?
_________________________________________________________________________
Napadá tě nějaký jiný příběh, kniha, film, kde hrdinové museli překonat velké
překážky a přece uspěli?
_________________________________________________________________________
12. Vyhledej ve slovníčku pojem VOLNÍ VLASTNOSTI a vysvětli jej. Vypiš příklady
takových vlastností.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
13. Zeptej se rodičů, které vlastnosti mají podle nich vliv na dosažení životních
cílů.
Které z těchto vlastností si myslíš, že tvoji rodiče mají? Které z těchto vlastnosti
má pan učitel/paní učitelka?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
14. Zahraj si na básníka a slož básničku na téma Můj cíl.
V textu použij názvy některých vlastností (ať už jsou dobré nebo špatné).
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
154
15. Vzpomeň si na svůj osobní zážitek, kdy jsi dosáhl nějakého cíle, byť malého
(jízda na kole, příprava jednoduchého jídla, hra na hudební nástoj apod.).
Vyprávěj příběh ostatním, poté ať odhalí (napíší, řeknou), které vlastnosti jsi
k d osažení cíle potřeboval.
16. Představ si, že se chceš stát manažerem velké firmy. Jaké vlastnosti myslíš,
že bys měl mít k ú spěšnému vykonávání této profese?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
17. Přestav si, že jsi absolvent, který si hledá své první zaměstnání. Chceš
zaujmout co nejvíce firem a získat u n ěkteré z n ich práci.
a)
Proto musíš zhodnotit všechny svoje znalosti, schopnosti, dovednosti a
vlastnosti.
ZNALOSTI:
Jsem hrdý na svoji znalost _____________ , _____________ , _____________.
DOVEDNOSTI:
V____________ , ____________ , ____________ jsem lepší než mí vrstevníci.
SCHOPNOST:
Maminka mě vždy chválí za ____________ , _______________ , ___________.
VLASTNOSTI:
Mé nejlepší vlastnosti jsou _____________ , _____________ , _____________ .
b)
Zkus na sebe vytvořit propagační leták, kde využiješ výše doplněná slova
k tomu, abys zaměstnání brzy získal.
155
Daniel Goleman provedl výzkum v
U SA, při kterém zaznamenal tendenci patrnou dnes koneckonců
i v p raxi českých firem a personalistů:
„V s oučasné době se stáváme svědky
převratných změn v p ožadavcích na
osobní
vlastnosti
podmiňující
úspěch na pracovišti.
Podle nových měřítek jsou příslušné
intelektuální schopnosti a odborné
znalosti základním předpokladem,
z n ěhož se vychází. Hlavní pozornost
se však soustřeďuje na osobní
vlastnosti, jako jsou iniciativnost,
schopnost vcítění se do myšlení
druhých, schopnost přizpůsobení se
a umění přesvědčovat.“
18. Zamysli se a zapiš, proč jsou tyto osobní vlastnosti pro zaměstnavatele důležité.
Iniciativnost:
__________________________________________________
Schopnost vcítění:
__________________________________________________
Schopnost přizpůsobení: __________________________________________________
Umění přesvědčovat:
__________________________________________________
19. Na jakou pracovní pozici jsou tyto vlastnosti potřeba?
Dají se tyto vlastnosti získat nebo se s n imi musíš narodit?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
156
20. Citát : „Chtěl bych – neznamená nic, chci – dělá divy.“ (Alexandre Vinet)
Jak chápeš tento citát, zkuste si ho ve společné diskuzi objasnit.
21. Přečti si následující text a odpověz na otázky pod ním.
„Přání je jen první krůček na předlouhé cestě ke splnění snu.“
Ano. Dokážu to. Chci to. Na světě není překážka, která by mě donutila se vzdát. Vidím svůj cíl a za ním toužím jít. Ať to stojí, co chce. Mé odhodlání mi dodává sílu,
má síla živí mé odhodlání. Přeji si dotknout se hvězd, toužím uspět, prahnu po
svém vítězství. A j á ho dostanu. Nic není tak těžké, aby se má záda musela sehnout
pod tíhou, nic není tak vzdálené, aby se mé nohy musely zastavit v p ůli cesty. Je mi
jedno, co si myslí ostatní, směji se všem, kdo mě zrazují. Bude-li třeba, dojdu za
obzor, zastavím řeky, nebo přepíšu knihu života. Mými jedinými opravdovými nepřáteli jsou jen čas a vlastní lenost. První přemůžu trpělivostí, druhé pílí. A p otom
slavně zvítězím. Se ctí a velkolepě jako římští gladiátoři, s m yslí nezlomenou a ne(2)
pokořenou překážkami osudu. Ano. Dokážu to. Protože to chci.
Co si o textu myslíš?
_________________________________________________________________________
Jaké pocity v tobě vyvolává?
_________________________________________________________________________
Zkus si představit člověka, který tato slova pronesl? Jaké vlastnosti asi má?
_________________________________________________________________________
Už jsi také někdy okusil takovouto cestu za splněným přáním?
_________________________________________________________________________
157
ZNÁŠ SVOU TŘÍDU DOBŘE?
22. Na připravené lístečky napiš pět svých vlastností, které tě charakterizují, a
dále zda se jsi chlapec či dívka. Poté lístečky odevzdej paní učitelce, která je
promíchá a každému jeden rozdá. Hádej o kterého spolužáka se jedná, vysvětli,
proč si to myslíš?
23. Zajdi do školní knihovny a pokus se najít nějakou knížku s citáty. V n í vyber
nějaký citát o vlastnostech nebo o vůli a jeden si vyber a zapiš si ho. Následně se
ho pokus ve třídě vysvětlit ostatním.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
24. Malý test tvé vůle
Zapiš si do sešitu nějaký cíl, který bys chtěl do příští hodiny(do příštího týdne),
uskutečnit. Dělej si během této doby poznámky, jak se ti daří, nedaří, co jsi musel
překonat apod. Příští hodinu poznámky proberte a diskutujte o p říčinách úspěchu
či nezdaru.
158
25. Hra Tržiště
Připrav si dva větší lístečky - na jeden napiš velkým tiskacím písmem jednu svou
pozitivní vlastnost, na druhý napiš jednu svou dovednost, které si ceníš. Nalep si
oba lístečky viditelně na hrudník, nebo na ramena. Najednou ses ocitl na tržišti,
kde každý má nějakou vlastnost a nějakou dovednost, kterou může nabídnout.
Projdi se po tržišti a podívej se na nabízené vlastnosti a dovednosti. Možná objevíš
nějakou, kterou bys chtěl nebo potřeboval. Máš nyní čas, aby ses pokusil svoji
vlastnost a dovednost vyměnit za jinou. Můžeš měnit i vlastnost za dovednost a
naopak, ale vždy jeden kus za jeden kus. Platípravidlo, že vlastnost nebo
dovednost, kterou od tebe jiný přijme, ty sám ztrácíš. Pokud po prohlídce tržiště
zjistíš, že si jeden nebo oba lístečky chceš ponechat, nic měnit nemusíš, ale počkej,
jestli někdo neudělá nějakou nabídku tobě. V p řípadě, že jsi obchodování skončil,
naznačíš to tím, že se posadíš zpět na své místo.
Po uplynutí časového limitu diskutujte:
Zdůvodni svoji výměnu.
Co se změní v tvém životě poté, co si získal novou vlastnost/dovednost?
Bude ti vlastnost/dovednost, kterou jsi ztratil, chybět? V čem?
Bylo obchodování pro tebe výhodné?
Slovníček pojmů
Vůle je cílevědomé úsilí směřující k d osažení vědomě stanoveného cíle, vede
k p řekonávání překážek a uskutečňování záměrů.
Vlastnost základní rys povahy člověka projevující se v j eho chování.
Volní vlastnosti jsou vlastnosti podmíněné vůlí člověka. Vyjadřují záměrné,
cílevědomé usilí směřující k d osažení vědomě vytčeného cíle.
Temperament
znamená souhrn charakteristických nebo vrozených rysů
osobnosti, které se trvale projevují způsobem reagování, jednání a prožívání.
Dispozice jsou vrozené předpoklady k u rčité činnosti.
Schopnost je to dispozice, která je okolím objevena. Je potřeba je utvrzovat
výcvikem, vzděláním, zkušeností.
Dovednost je účelně využívaná schopnost. K zisku, zábavě,…
159
3
Žák/žákyně rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe
i u d ruhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání.
NAPRAVÍME ZLODUCHY
1. Určitě znáš některé ze záporných postav, které jsou na obrázku. Máš tři úkoly:
a)
pojmenuj záporné vlastnosti každé postavy z o brázků
b)
vypiš k n im opačné kladné vlastnosti
c)
stručně popiš, jak by se „záporná“ postava chovala s kladnými vlastnostmi
(1)
(2)
160
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(3)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(4)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(5)
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
2. Přečti si příběh o Abigail nebo si ho poslechni od učitele/učitelky.
Abigail je krásná a milá dívka z d olního břehu, zamilovaná do svého přítele, George, který bydlí na horním břehu. Jednoho dne jí přijde psaní, ve kterém se dozví, že
je George nemocný. Ani chvíli neváhá a rozhodne se ho navštívit. Řeka, která je
oba od sebe dělí, je velmi nebezpečná, požádá tedy jejich společného přítele
Hanse, aby jí pomohl a převezl ji svou lodí na druhý břeh. Hans však pomoci odmítne. Přemýšlí o j iné variantě a vzpomene si, že na jejich břehu žije námořník
Sindibád, který také vlastní loď. Zajde za ním, vysvětlí mu svou situaci a poprosí ho
o p omoc. Sindibád zprvu neposlouchá, potom chvíli přemýšlí a nakonec souhlasí,
ale pouze pod podmínkou, že se s n ím Abigail bude milovat. Abigail souhlasí.
161
Hned, jak Sindibád převeze Abigail na druhý břeh, běží za Georgem. Ten je šťastný,
že ho jeho milá navštívila. Ale Abigail je smutná. George se zeptá, co ji trápí a ona
mu celý svůj příběh o H ansovi a Sindibádovi poví. George se rozčílí a Abigail
vyhodí s tím, že ji už nikdy nechce vidět.
Uplakaná Abigail bloudí kolem řeky, když potká ošklivého Hrbáče. Ten se ji snaží
utěšit a zjistit, proč je tak nešťastná. Když vyslechne celý příběh o H ansovi a
Sindibádovi a o tom, jak reagoval George, když mu Abigail řekla pravdu, rozhodne
se za Georgem jít. Hrbáč mu v rozčílení udělí pár výchovných políčků.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Úkoly k textu:
a) Do kroužků k o brázkům pod textem napiš pořadí: kdo se podle tebe zachoval
nejhůře, dostane 1 a bude padouchem příběhu (kdo se zachoval nejlépe, dostane
číslo 5). Pořadí se nesmí dělit (dvě postavy nemohou sdílet jedno pořadí).
b) Promysli si (a zapiš) stručné odůvodnění.
c) Ke každé postavě připiš špatné vlastnosti, které v p říběhu ukázala.
162
CHCETE MĚ?
3. V p ořadu "Chcete mě?" se (mimo jiné) nabízeli pejskové ze psích útulků. Byli
nejen chváleni a předváděni v tom nejlepším světle, ale poukazovalo se i n a jejich
případné chyby a nedostatky.
Tvůj úkol je následující: představ si sám/sama sebe jako pejska (můžeš si vybrat
i rasu) a napiš si své dobré vlastnosti. Za každou dobrou vlastnost musíš ale
napsat i j ednu, která tak dobrá není. Myslíš, že by tě někdo jako pejska chtěl?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
4. Pro chytré hlavičky: co by měl udělat tvůj nový pán, aby tě některým špatným
vlastnostem odnaučil?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
163
HLEDEJ ŠPATNÉ VLASTNOSTI
5. Naše vlastnosti určují, jak se budeme chovat k j iným. Pokud někdo má
nějakénegativní vlastnosti, vždy se to projeví v j eho chování.
Přečti si ukázky z knížek a pokus se určit, které vlastnosti vedou k p opisovanému
špatnému chování.
První ukázky je z kniky J. Londona „Bílý Tesák“. Krasavec Smith je majitelem psa
Bílého Tesáka, kterého chce vycvičit pro psí zápasy.
Pod poručnictvím šíleného boha stal se Bílý Tesák ďáblem. Byl chován na řetězu
v p řístavku za domem a Krasavec Smith ho tam škádlil a dráždil drobným
trýzněním. Ničema brzy objevil Tesákovu citlivost proti smíchu, a proto se mu
vysmál, kdykoliv mu provedl nějaký bolestivý kousek. Šílený bůh se smál hlučně a
pohrdavě a ukazoval přitom posměšně prstem na Bílého Tesáka. V těch okamžicích
opouštěl Bílého Tesáka rozum. Ve výbuších vzteku byl šílenější než Krasavec
Smith.
Dosud byl Bílý Tesák jen nepřítelem svého rodu,
ovšem dravým nepřítelem. Teď se stal nepřítelem
všech tvorů, a zuřivější než dříve. Byl trýzněn tolik, že
nenáviděl slepě a bez jiskérky rozumu. Nenáviděl
řetěz, který ho poutal, muže, kteří se naň dívali
skulinami, psy, kteří provázeli muže a zlomyslně na něj
vrčeli při jeho bezmocnosti. Nenáviděl i d řevo kůlny,
v n íž byl uzavřen. A p ředevším nade vše ostatní
nenáviděl Krasavce Smitha.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Druhá ukázka je z knihy Charlese Dickense „Oliver Twist“. Oliver je sirotek, který
dělá těžkou práci u výrobce rakví. Noe je starší chlapec a učeň v téže dílně.
Jednoho dne sešli Oliver a Noe v o bvyklou hodinu jídla do kuchyně, aby pohodovali na kousku skopové pečeně - půldruhé libry nejhoršího masa od krku když vtom zavolala paní Karolínu a ta odešla. Tak nastala chvilka čekání, o n íž se
Noe Claypole, protože měl hlad a zlost, domníval, že ji nemůže využít k žádnému
užitečnějšímu účelu než k d ráždění a týrání malého Olivera Twista.
164
Dychtiv této nevinné zábavy, položil Noe nohy na ubrus, vykrákal Olivera za vlasy,
zakroutil mu uši a projevil názor, že Oliver je zmije, dále mu oznámil svůj úmysl
přijít se podívat, až ho budou věšet, ať už k té vítané události dojde kdykoliv, a potom začal s všelijakým jiným malicherným popichováním, jak už takový zlomyslný a
zanedbaný obecní nadanec jako on dovede. Ale když žádná ta špička nevyvolala
kýžený účinek a Olivera nerozplakala, pokusil se Noe být ještě šprýmovnější - a
v této snaze učinil to, co jiní laciní vtipálkové zdaleka vyhlášenější než Noe činívají
dodnes, chtějí-li být zábavní. Začal špičky ladit urážlivěji.
"Hele špitálníku," řekl Noe, "jak se vede mámě?"
"Je už nebožka," řekl Oliver. "Neopovažujte se o n í přede mnou mluvit!"
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
165
4
Žák/žákyně popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky a pěstovat
zdravou sebedůvěru.
„Můj život je jednotvárný. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude
můj život jakoby prozářen sluncem. Poznám zvuk kroků, který bude jiný než ostatní. Ale tvůj krok mě jako hudba vyláká z d oupěte. Vidíš ta obilná pole? Nejím chléb,
nic mi nepřipomínají. Je to smutné. Ale ty máš zlaté vlasy. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Zlaté obilí mi tě bude připomínat, budu milovat šumění
větru v o bilí.“ „Známe jen ty věci, které si ochočíme ,“ řekla liška. „Lidé už nemají
čas, aby něco poznávali. Kupují věci již úplně hotové. Ale poněvadž přátelé nejsou
na prodej, nemají přátel. Chceš-li přítele, ochoč si mě. Musíš být hodně trpělivý.
Sedneš si nejprve kousek ode mne, takhle do trávy. Nebudeš nic říkat. Řeč bývá
pramenem nedorozumění. Každý den si sedneš o kousek blíž. Čím více doba
pokročí, tím budu šťastnější. Budu rozechvělá a neklidná, poznám cenu štěstí, vyzdobím pro tebe své srdce."
„Byla to jen liška podobná statisícům
lišek. Ale stala se z n í má přítelkyně a
teď je pro mne jediná na světě. Stejně
jako tyhle růže. Jsou krásné, ale
prázdné, není možné pro ně umřít. Ale
ta moje je jediná, důležitější než všechny dohromady, protože jsem ji zaléval,
dával na ni poklop, chránil před sluncem, zabíjel jsem jí housenky, poslouchal jsem, jak naříkala nebo se chlubila,
nebo dokonce někdy mlčela. Protože to
byla má růže."
(1)
„Mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím
neviditelné. A p ro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta tvá růže důležitá. Lidé
zapomněli na tuto pravdu, ale ty na ni nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k s obě připoutal. Jsi odpovědný za svou růži…“„Jsem zodpo(2)
vědný za svou růži…,“ opakoval si malý princ, aby si to zapamatoval."
166
1. Přečti si úryvek z knihy Malý princ. Poznal bys z n ěj, co změnilo život Malého
prince? Vyhledej a vysvětli.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Jak rozumíš v textu významu slova OCHOČIL, jak bys jinými slovy vysvětlil
Malému princi jeho význam? V čem je význam přátelství?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Půjč si knihu Malý princ, využij hodin českého jazyka a knihu si přečti. Najdi
další příklady toho, s j akými vlastnostmi se Malý princ na planetách setkal –
můžeš pracovat společně s celou třídou.
Rozdělte si knihu na části a pak hledejte, jak Malý princ viděl obyvatele planet,
jak hodnotil jejich obyvatele, co odsuzoval a co se mu líbilo. Které vlastnosti a
chování obyvatel planet odsuzuješ ty, které se ti naopak líbí.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
167
4. V n ásledující části se seznam s o sobami, které dokázali překonat mnohé
překážky a osobní nedostatky. Doplň správné řešení úkolu.
Malíř, autor tohoto a mnoha dalších obrázků a knižních
ilustrací, spisovatel a ilustrátor knih pro děti, např.
Kocour Mikeš a O chytré kmotře lišce se učil kreslit sám –
byl samouk. Jeho osobitý styl s typickou silnou linkou a
zaoblenými tvary postav pozná dítě i d ospělý.
Protože od dětství neviděl na pravé oko, chybělo mu
prostorové vidění. Tato skutečnost silně ovlivňovala jeho
obrazy. Přesto nám zanechal na 400 obrazů a téměř 15
000 ilustrací. Víš, jak se malíř, ilustrátor a spisovatel
jmenuje?
(3)
_________________________________________________
Dívka, hlavní hrdinka knihy Stanislava Rudolfa, se
jmenuje Jitka a kvůli své postavě trpí pocitem
méněcennosti. Kvůli ní získá i p řezdívku „metráček“. Se
svojí nadváhou se rozhodne bojovat a daří se jí to
dobře. Nejenže je oporou dívčího třídního družstva
vybíjené a jejího úderu se bojí všechny soupeřky,
dokonce se stane závodnicí ve vrhu koulí. Najde si
kamaráda, který ji obdivuje takovou, jaká je, za to co
(4)
umí a dokáže. Zvýšené sebevědomí se pak projeví i n a jejím postavení mezi
vrstevníky. Víš, jak se kniha a podle ní natočený film jmenují?
_________________________________________________
Tohoto vynikajícího filmového a především divadelního
herce určitě znáte z filmové pohádky O p rincezně Jasněnce
a létajícím ševci. Poprvé hrál již jako jedenáctiletý, pak
vystudoval herectví. Život a mnoho plánů mu ale změnila
autonehoda, po které zůstal částečně ochrnutý a je
upoután na invalidní vozík. Svůj život ale nevzdal. Dále
aktivně hraje v d ivadle i ve filmu, známe ho z televizních
seriálů. Zjisti, jak se jmenuje tento úspěšný herec.
(5)
168
_________________________________________________
5. Znáš jiné známé osobnosti, které se navzdory handicapu prosadili ve svém
oboru?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Vytvořte si společně se třídou encyklopedii těchto osobností.
7. Víš, co je paralympiáda? Zjisti a do vaší třídní encyklopedie zařaď její
osobnosti české i světové.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Znáš jiné akce – republikové i světové – které upozorňují na problémy
handicapovaných obyvatel?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. Znáš ve svém okolí podobné lidi, kteří svým aktivním životem překonávají
osobní nedostatky?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
169
Každý jsme osobnost. Každý jsme jedinečný. Naše síla a jedinečnost je v tom, co
jsme schopni udělat pro druhé.
„Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí a jeho životu
chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s n í, nezakusí-li ji, nepřivlastní-li si ji
nějak a neprokazuje-li ji aktivně druhým. Láska je také cestou pro každého
člověka.“
Jan Pavel II.
„Znám jednu planetu, kde žije jeden moc červený pán. Nikdy nepřivoněl ke
květině, nikdy se nepodíval na hvězdu. Nikdy neměl nikoho rád. Nikdy nic nedělal,
jen počítal a pořád opakoval: Já jsem vážený člověk! A n afukoval se pýchou. To
není člověk, to je pýchavka!“ (6)
10. Našel bys u rodičů nebo u tvého učitele nějaké vlastnosti nebo přednosti,
které bys chtěl pochválit nebo v čem by ses jim chtěl podobat? Jsou některé,
které bys nepochválil nebo doporučil, aby se nad nimi zamysleli a snažili se je
změnit nebo alespoň zmírnit?
matka
Chválím
Doporučuji
zamyslet se
170
otec
učitel
11. Myslíš, že bys mohl se svými rodiči a učitelem na dané téma pohovořit a říci,
co se ti líbí a nelíbí. Poslouchali by tě? Snažili by se zamyslet? Zkus to a výsledky
svého pozorování a rozhovoru si zaznamenej. Vezmeš si z toho pro sebe nějaké
ponaučení? Zapiš.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
12. Umíš se každý den za dobře vykonaný úkol, práci, pomoc nebo prostě jen tak
pochválit? A u míš pochválit druhé? Pokus se o to.
Pochval každého svého spolužáka - do jeho"kytičky úsměvu" mu napiš něco
hezkého. Každý tvůj spolužák/tvoje spolužačka napíše pochvalu do "kytičky
úsměvu" také tobě. Uděláte si tak navzájem určitě radost. Pan učitel/paní
učitelka se této aktivity mohou zúčastnit též.
Až se nebudeš mít za celý den za co pochválit a budeš mít hodně špatnou náladu,
vždycky se podívej na tuhle "kytičku úsměvu". Pomůže to, zlepší ti to náladu a
pozvedne sebevědomí.
171
Každý člověk je formován svým sociálním prostředím – rodinou, kamarády,
společností. Je jen na něm, jak s těmito vlivy a vlastními předpoklady naloží.
Sebevědomí a sebedůvěra
„Budeš soudit sám sebe a to je nejtěžší. Je mnohem nesnadnější soudit sám sebe
než někoho jiného. Jestliže se ti podaří sám sebe dobře soudit, bude to znamenat,
že jsi mudrc.“
(volně podle Malý princ, A. de Saint-Exupéry)
13. A teď zkus pochválit sebe. Najdeš 5 vlastností, dovedností nebo předností, za
které by ses chtěl pochválit? A co 5 takových, které ti u sebe vadí, které bys chtěl
změnit nebo odstranit?
chválím se
chtěl bych změnit nebo odstranit
14. Přemýšlej, jak bys mohl zapracovat na tom, abys odstranil nebo alespoň
zmenšil své nedostatky a nevhodné vlastnosti. Požádej rodiče, učitele nebo
kamaráda o p omoc. Zkus se také zamyslet nad tím, jestli bys mohl rozvinout své
dovednosti a přednosti, jak bys je mohl uplatnit.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
172
„Dospělí mi však poradili, abych nechal
toho kreslení otevřených a zavřených
hroznýšů a zajímal se raději o zeměpis,
dějepis, počty a mluvnici. Tak se stalo,
že jsem se v š esti letech vzdal skvělé
malířské kariéry. Neúspěch mých
kreseb mě odradil. Musel jsem si tedy
vybrat jiné povolání a naučil jsem se
řídit letadlo. Létal jsem tak trochu po
celém světě. A j e pravda, že zeměpis mi
hodně posloužil.
(7)
(volně podle Malý princ, A. de Saint-Exupéry)
15. Určitě máš ve škole oblíbený předmět, ve volném čase sportuješ, čteš,
cestuješ s rodiči a provozuješ mnoho dalších aktivit.
Připrav si pro své spolužáky zajímavosti z o boru, který tě baví, zařaď do vhodné
vyučovací hodiny jako rozšiřující učivo. A p okud se ti povede spolužáky zaujmout,
nezapomeň se pochválit. Na následující řádek napiš, jaké téma a jaký obor sis
vybral.
_________________________________________________________________________
„Být sám sebou! ... Ale stojí to za tu námahu?“
Paul Valéry
„Pokud člověk věří, že se mu podaří uskutečnit své touhy, a snaží se žít život, který
si vysnil, určitě se mu to podaří.“
Henry David Thoreau
173
16. Všechny vlastnosti, vědomosti a dovednosti, které jsi získal, uplatníš ve svém
budoucím povolání. Abys nedopadl jako autor knihy, věř ve svoje schopnosti a
snaž se je uplatnit.
Sestav svůj strukturovaný životopis a motivační dopis k p řijetí na střední školu
nebo učiliště.
Sebevědomí znamená být si vědom sám
sebe, toho co prožívám, co cítím, jaké
mám potřeby, mít vnitřní přesvědčení,
že mám právo na své myšlenky, emoce a
potřeby, být si vědom svých dobrých
vlastností a schopností, svých silných
stránek a současně si dobře uvědomovat
své slabosti a chyby. Z tohoto vědomí
sebe vzniká důvěra ve vlastní
schopnosti a ve vlastní pocity, víra, že
zvládnu příští náročné situace.
17. I ty se budeš rozhodovat kam dál a co budeš v životě dělat. Pro své povolání
budeš potřebovat umět vyplnit strukturovaný životopis. Víš, co to je a kde si
můžeš tiskopis najít?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
174
18. Při nástupu do zaměstnání budeš kromě životopisu potřebovat i m otivační
dopis. V n ěm není místo pro skromnost, ale pro zdravé sebevědomí. Mnohdy je
tím, co vám může poskytnout výhodu nebo naopak, co vám může zavřít dveře
k vysněné práci.
Představ si sebe jako uchazeče o zaměstnání po dokončení tebou vybrané školy a
sestav motivační dopis.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
19. Až budeš umět napsat životopis i m otivační dopis, vytvořte ve třídě firmu,
vymyslete její náplň práce, dejte požadavek na zaměstnance a pak si všichni
vyzkoušejte k těmto požadavkům napsat životopis i m otivační dopis. Majitelé
firmy vytvoří komisi, která bude z p řihlášených uchazečů vybírat.
175
Slovníček pojmů
Sebevědomí – vědomí vlastní hodnoty, důležitosti, sebejistota.
Sebedůvěra – důvěra v s ebe, ve vlastní schopnosti a vědomosti, sebejistota, základ
zdravého sebevědomí.
Charakter – souhrn stálých psychických vlastností určujících chování a jednání jedince a odlišujících ho od jiných jedinců.
V p řeneseném významu označuje typické podstatné vlastnosti a znaky jevu nebo
povahu vyznačující se zásadovostí, spolehlivostí, čestností a poctivostí.
Charakterové vlastnosti – vlastnosti vztahující se k charakteru jedince.
Volní vlastnosti – vlastnosti založené na vůli člověka a vůlí řízené.
Osobnost – souhrn vlastností jedince, který charakterizuje konkrétní individualitu
člověka. Osobnost se projevuje jako celek zaměřený na realizaci životních cílů a
rozvoj osobního potenciálu.
V p řeneseném významu jde o člověka vynikajících vlastností, významného postavení, funkce.
Životopis – biografie, vlastní životopis – autobiografie komplexně a nezaujatě popisuje údaje vyjadřující závažné skutečnosti života v s ouvislostech.
Motivační dopis – je velmi důležitou součástí při žádosti o p ráci, jedná se o j ednu
z p rvních informací o u chazeči. Doplňuje údaje v životopise, nikdy je neopakuje. Měl
by být přehledný, krátký, ale poutavý a zajímavý. Motivační dopis má za úkol personalistu informovat, o j akou profesi se ucházíte, vysvětlit důvody vašeho zájmu a
nastínit vaše předpoklady k výkonu práce.
Paralympiáda, paralympijské hry - jsou sportovní událost pro sportovce s tělesným, mentálním a senzorickým zdravotním postižením. Zahrnuje sportovce se
zdravotním postižením pohybu, amputacemi, oslepnutím a s m ozkovou obrnou.
Paralympijské hry se konají jednou za čtyři roky po olympijských hrách a řídí je
Mezinárodní olympijský výbor.
Handicap – nevýhoda nebo znevýhodnění způsobené objektivními příčinami.
Vědomosti – souhrn poznatků a názorných představ a pojmů, které člověk pochopil a zapamatoval si je.
Dovednosti – soubor prakticky použitelných a cvikem osvojených vědomostí potřebných pro vykonávání pracovních a jiných praktických činností.
176
Download

stáhnout - Vychovakobcanstvi.eu