UNIE OH
profesní a odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR
člen Českomoravské konfederace odborových svazů
* SENOVÁŽNÉ NÁM. 23 * 110 00 PRAHA 1*
Tel.: 224 142 673, fax : 224 213 178, mobil 775 911691,
e-mail : [email protected], www.unieorch.cz
Zápis ze zasedání Rady Unie OH dne 10. dubna 2014
Přítomni: Ivan Pazour (prezident Unie OH), Jiří Řehák (ČF), Oldřich Smola (FOK), Jan Petřík
(ND Praha), Peter Pergel (SOP), Jaroslav Hájek (SOČR), Štěpán Stráník (ZSO Mariánské
lázně), Petr Macke (Filharmonie HK), František Bublík (SF Teplice), Jan Rezek ( DJKT
Plzeň), Pavel Merta (KF Pardubice), Aleš Hejcman (DFXŠ Liberec), Ondřej Vaníček
(Karlovarský symfonický orchestr), Marie Watzková, (JD České Budějovice), Petr Suda (JKF
České Budějovice), Miroslav Novotný (DPB Ústí n/L.) Jindřich Machálek (ND Brno), Jiří
Novák FBM Zlín, Jiří Dokoupil (JF Ostrava), Martin Schubert (SD Opava) .
Přítomno: 20 členů Rady Unie OH s právem hlasovacím.
Nepřítomni: MD Brno, Filharmonie Plzeň, MF Olomouc, MD Olomouc
Nepřítomni: 4 členové
Rada Unie OH ČR byla usnášeníschopná.
Jednání zahájil prezident Unie Ivan Pazour ve 13.30.
I.P. navrhnul, aby zapisovatelem byl J. Ptáček.
(Schváleno všemi hlasy)
I.P. navrhnul program Rady Unie OH, který byl zaslán v pozvánce:
1. informace prezidenta
2. zpráva Revizní komise
3. příprava VIII. Sjezdu Unie orchestrálních hudebníků
4. různé
a/ návrhy kandidátů Senior Prix 2014
b/ informace z orchestrů
(Schváleno všemi hlasy)
1.
I.P. informoval členy Rady Unie OH o společenských změnách od posledního zasedání Rady
Unie OH. Po předčasných volbách do poslanecké sněmovny a po jmenování nové vlády se
společně s odborovými svazy ROPO (zaměstnanců organizací hrazených z veřejných
rozpočtů) I.P. zúčastnil schůzky s ministryní práce a sociálních věcí M. Marksovou. Zásadní
požadavky na rezort MPSV: společně s prezidentem Herecké asociace předložili návrh, který
by vymezil okruh zaměstnanců, kterým lze určit platový tarif v rámci rozpětí nejnižšího až
nejvyššího stupně příslušné platové třídy v § 6 nařízení vlády č. 564/2010 v rozsahu platném
do 31.12.2010. Byl vznesen zásadní požadavek na valorizaci všech stupnic platových tarifů
minimálně v rozsahu, který by kompenzoval pokles reálných platů zaměstnanců této sféry
(ROPO) zaznamenaný v letech 2011 až 2013.
Dále I.P. seznámil Radu Unie OH s průběhem schůzky delegací odborových svazů v kultuře
ČMKOS s novým ministrem kultury D. Hermanem. Ministr přislíbil, že nová vláda, jak má
ve svém programovém prohlášení, bude usilovat o to, aby rozpočet ministerstva kultury byl
navýšen na 1% HDP. Dále představitelé odborových svazů upozornili na kritickou situaci
s financováním regionálních kulturních institucí. Ministr si je vědom neblahého stavu a
připravuje „zákon o kultuře“, který by měl napomoci řešit vícezdrojové financování. I.P.
požádal ministra, aby byla na nejbližším jednání kulturní tripartity otevřena diskuze o tzv.
transformaci Národního divadla a Státní opery Praha. Byl dojednán tripartitní tým ze strany
MK a odborů a otázka ND x SOP stanovena jako prioritní.
2.
Zpráva Revizní komise za rok 2013.
Petr Macke, člen Revizní komise krátce zopakoval konstatování, uvedená ve Zprávě Revizní
komise, a navrhnul, aby Rada Unie OH vzal tuto zprávu na vědomí. Bez další diskuse bylo
hlasováno.
(19 členů pro, 1 člen se zdržel)
3.
Příprava VIII. sjezdu Unie OH.
I.P. navrhnul termín konání v sobotu 3. 5. 2014 v 10:00, v sídle Unie OH na Senovážném náměstí,
(19 členů pro, 1 člen se zdržel). Dále navrhnul zastoupení dvěma delegáty z každé ZO, pozvání
hostů – nový předseda ČMKOS, který bude zvolen na Sjezdu ČMKOS ve dnech 25.-26. 4. 2014 a
případně 1. náměstkyni ministra kultury JUDr. K. Kalistovou, pověřenou vedením kulturní tripartity
nebo náměstka ministra kultury Mgr. M. Rovenského, který je odpovědný za živé umění. Dále
navrhnul, aby veškeré materiály, které by se měly projednávat na sjezdu, byly zasílány účastníkům
nejpozději do 23.4. 2014. (Schváleno všemi hlasy). Následovala diskuze o navrhovaných změnách
stanov. Jiří Řehák (ČF) seznámil přítomné s návrhy ZO Unie OH ČF. Zdůraznil nutnost některých
„technických“ úprav a oznámil také návrh na několik zásadních změn, zejména na snížení členského
příspěvku, který doporučuje vzhledem k dobré ekonomické situaci Unie OH.
Oldřich Smola (FOK) také nevidí důvod proč příspěvky v současné výši dál platit.
Jiří Dokoupil (JF Ostrava) navrhuje příspěvky ponechat na stávající úrovni, s ohledem na možné
výdaje v případě stávky všech orchestrů a s možností dalšího, daleko dramatičtějšího vývoje situace
v kultuře.
Petr Macke (Filharmonie Hradec Králové) navrhuje výši příspěvků neměnit, neboť Unie OH bude
mít daleko větší možnosti pomáhat zvláště regionálním orchestrům v případných komplikacích, které
mohou souviset s připravovanými transformacemi a možnými sloučeními orchestrů a divadel
v některých městech.
I.P. tuto diskusi zakončil konstatováním, že o konečném znění Stanov Unie s konečnou platností
rozhodne VIII. sjezd Unie OH a připomněl, že návrhy na změnu Stanov by měli kolegové zaslat
nejpozději do 23.4. 2014.
4.
Z došlých návrhů na kandidáty ceny Senior Prix 2014 Unie OH bylo po diskuzi sestaveno
pořadí:
1. Karel Procházka (FB)
2. Eva Šafaříková (FOK)
3. Robert Miazga (ČF)
4. Oldřich Tyč (FHK)
5. Vlasta Jubánková (FB)
6. Vilém Horák (FOK)
7. Václav Hoza (ČF)
8. Arnošt Vinklát (FHK)
9. kandidát JFO
10. Ota Šlapák (SOP)
11. Jaroslava Šteinigerová (DJKT Plzeň)
12. Krejčiřík Lubomír (FB)
13. Miroslav Laštovka (FOK)
14. Vlasta Velan (ČF)
15. Pavel Ventruba (FB)
16. Lev Gsőlhoffer (ČF)
(Schváleno všemi hlasy)
I.P. upozornil, že kompletní seznam kandidátů Unie OH musí být odevzdán Nadaci Život umělce
nejpozději do 30.4. 2014 se všemi náležitostmi. Tzn. údaje kandidáta – datum narození,
adresa, telefon a 15 – 18 řádek CV.
Jiří Dokoupil (JF Ostrava) velice důrazně upozornil na nezájem ministerstva kultury ČR o
regionální kulturu, která je financována z jiných prostředků, než příspěvkové organizace
přímo řízené ministerstvem. Platy hudebníků jsou na nižších úrovních a mnohdy nedosahují
tabulkových údajů, neboť zřizovatelé často nemají prostředky na centrálně stanovené tarify.
Výše platů začínajících členů orchestrů je tak nízká, že doslova odrazuje talentované děti a
především jejich rodiče od kariéry výkonného hudebníka. Tato skutečnost může časem
přinést zásadní pokles úrovně symfonických a divadelních orchestrů.
Jiří Jakubec (Filharmonie Brno): Průměrné platy hudebníků ve Filharmonii Brno jsou o 3 tisíce
nižší, než je průměrný plat v České republice.
Petr Macke (Filharmonie Hradec Králové) navrhl sestavit přehlednou tabulku z průměrných platů
všech orchestrů, které jsou členy Unie orchestrálních hudebníků ČR a tuto tabulku používat
při jednáních na nejvyšších úrovních.
Jiří Dokoupil (JF Ostrava) navrhuje tuto tabulku doplnit o údaje nejmladších kolegů
v orchestrech, v jaké výši jsou jejich platy po 1 roce praxe.
Aleš Hejcman (DFXŠ Liberec) znovu upozornil na problém snížení platů divadla v roce 2010 o
6%, se kterým tehdy zaměstnanci na jeden rok souhlasili. Bohužel k znovu navýšení nedošlo,
a proto ZO Unie požaduje spolupráci centrály při jednání s Magistrátem.
Jiří Dokoupil (JF Ostrava) navrhuje, aby se na tyto problémy upozornilo podobným způsobem
jako ve Spolkové republice Německo, kdy všechny orchestry vstoupily do jednodenní stávky.
Jiří Jakubec (Filharmonie Brno): Poslední dobou se široce diskutuje o předčasných důchodech
pro horníky. Obdobná situace je i pro výkonné hudebníky – především hráči na dechové
nástroje se nemohou v plné výkonnosti „dožívat“ důchodového věku. Stejně tak mnozí hráči
na nástroje smyčcové jsou ve vyšším věku limitováni problémy pohybového ústrojí, které
vyplývají z dlouhodobého jednostranného zatížení.
Martin Schubert (SD Opava) znovu upozornil na problémy se zařazením orchestrů do II. skupiny
rizik z hlediska BOZP a zpochybnil účelnost zdravotních kontrol, kterým se musí
zaměstnanci proto podrobovat. Zároveň požadoval, aby byla objasněna metodika Krajských
hygienických stanic, podle které zařazují orchestry do příslušných rizikových skupin.
I.P. konstatoval, že i tento problém byl diskutován na již zmiňované schůzce s ministryní práce a
sociálních věcí M. Marksovou a termín „výkonný umělec“ byl zařazen do připravovaného
zákona.
I.P. uvedl návrh J.P. na legislativní změny, které by zaručovaly benefity, vyplývající z Kolektivní
smlouvy pouze členům odborů.
J.P. argumentoval situací např. v USA, kde benefity z Kolektivní smlouvy jsou vyhrazeny pouze
členům odborů a proto členství v odborech je skoro stoprocentní. V obsáhlé diskusi bylo
konstatováno, že mnoho kolegů výhody, vyplývající z KS nezaslouženě využívá, přitom
odborovou organizaci zcela ignoruje, nebo dokonce znevažuje.
I.P. proto navrhuje, aby po konzultacích s velkými odborovými svazy (např. KOVO) a právním
odd. ČMKOS, byl návrh v tomto smyslu přednesen na Sjezdu ČMKOS.
(Schváleno - 18 pro, 1 se zdržel, 1 proti)
I.P. ukončil Zasedání Rady Unie OH v 17.10.
zapsal
Jindřich Ptáček
tajemník unie OH
Download

4 - Unie orchestrálních hudebníků ČR