24.11.2014
Visoka škola za zdravstvo i socijalni rad sv. Elizabete, Bratislava,
Slovačka
Istureno odeljenje Martin Luter, Bački Petrovac, Srbija
(pojava i razvoj procesa zdravstvene nege, utvrđivanje
potreba za zdravstvenom negom),
Proces zdravstvene nege
Zdravstveni intervju
Potrebe
Fizikalni pregled
Primarni izvor podataka
Inspekcija
Sekundarni izvor
Palpacija
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
1
podataka
Tercijarni izvor podataka
Sestrinska anamneza
Subjektivni podaci
Objektivni podaci
Auskultacija
Perkusija
Gordonov model
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
2
Sestrinstvo je na svom početku bio čin jednostavne pomoći jedne osobe
drugoj tokom fizičke i emocionalne zavisnosti;
Nije postojala formalna edukacija za sestre, ali naučene veštine
(zasnovane na metodi pokušaj-pogreška, intuiciji, prethodnom
iskustvu ili savetu druge osobe) su se prenosile sa generaciju na
generaciju;
Jednostavan čin negovanja se razvio u
sestrinsku profesiju koja sadrži
proces zdravstvene nege.
Tokom prakse Florence Nightingale sestrinstvo postaje organizovano,
ističe se znanje i specijalna obuka, određena pravila, ali i nagrada za
uloženi rad;
Tokom II svetskog rata (1939-1945);
Osiguravajuća društva i kompanije – zahtevaju pažljivo planiranje i
dokumentovanje nege pre nego što plate za nju.
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
3
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
4
1
24.11.2014
Istorijske perspektive procesa zdravstvene
nege
Istorijske perspektive procesa
zdravstvene nege
Lidija Hol (Lydia Hall); 1955. prva upotrebljava termin “proces
Helen Jura i Meri Volš (Helen Yura & Mary Walsh);
Walsh); 1967,
1967
zdravstvene (sestrinske) nege “
izdaju knjigu Proces zdravstvene nege – četiri faze:
Doroti Džonson (Dorothy Johnson); 1959. Ida Džin Orlando (Ida
Utvrđivanje
Jean Orlando); 1961, i Ernestina Videnbah (Ernestine
Wiedenbach); 1963, - tri faze
Planiranje
Realizacija – implementacija (izvršavanje)
Luis Nols (Lois Knowles); 1967, “5 Ds”
Ocenjivanje- evaluacija
Discovere - otkriti
UTVRĐIVANJE
Delve – udubiti se
Decide – doneti odluku
(ANA) – 1973, uključuje sestrinsku dijagnozu
Fraj (Fry); 1953, sestrinsku dijagnozu registrovala kao deo
PLANIRANJE
Do – izvršiti, uraditi
procesa zdravstvene nege
REALIZACIJA
NANDA, 1974
EVALUACIJA
Discriminative – zapaziti razlike
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
5
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
Istorijske perspektive procesa
zdravstvene nege
Pre 1955
(ANA); 1991 izvršava reviziju i uvodi ciljeve/ishode u faze-korake
1955
Kasne 1950-te i
rane 1960-te
procesa zdravstvene nege:
Utvrđivanje
Dijagnostikovanje
Utvrđivanje
1966
Utvrđivanje ishoda nege
i planiranje
1967
Ocenjivanje
Dijagnostikovanje
Realizacija
1973
Ocenjivanje
1982
Realizacija izvršavanje
Utvrđivanje
ishoda i
planiranje
1984
Danas
ponedeljak, 24. novembar 2014
6
Pre uvođenje procesa zdravstvene nege, nega je pružana na osnovu pisanih naloga lekara,
bazirana na intuiciji ili instinktu onog koji pruža negu, Sestrinske nadležnosti nisu bile
jasno definisane.
Lydia Hall uvodi termin „proces zdravstvene nege“
Dorothy Johnson (1959), Ida Orlando (1961), i Ernestine Wiedenbach (1963) uvode
trostepeni model procesa zdravstvene nege.
Virginia Henderson identifikuje model procesa zdravstvene nege sa koracima koji se
koriste u naučnom modelu: posmatranje, merenje, prikupljanje podataka i analiza
zaključaka.
Četvorostepeni model procesa zdravstvene nege je predložen: procena, planiranje,
implementacija intervencija i evaluacija.
Nastavlja se razvojem ideje procesa zdravstvene nege, posebno nakon publikovanja
dokumenta: Standardi sestrinske prakse (Američko udruženje medicinskih sestara)
NCLEX (National Council Licensure Examination) uključuje koncept procesa zdravstvene
nege kao osnovu za svaku organizaciju.
JCHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations) uvodi obavezu
dokumentovanja sprovedene nege po procesu zdravstvene nege kao uslov za akreditaciju
zdravstvenih ustanova.
Peto-stepeni proces: procena, dijagnostikovanje, planiranje, implementacija i
evaluacija.
Preuzeto: Wanda Walker Seaback. Nursing process: concept & application. 3th Edition, 2013
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
7
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
8
2
24.11.2014
Druga polovina XX veka – istraživanja u sestrinstvu na
području zdravstvene nege ...
Korisnike zdravstvene nege
Etape procesa zdravstvene nege:
- utvrđivanje potreba za zdravstvenom negom;
- postavljanje sestrinske dijagnoze (dijagnoze nege);
- utvrđivanje ciljeva (ishoda) i planiranje zdravstvene nege;
- realizacija/izvršavanje plana nege;
- evaluacija postignutih rezultata.
Medicinske sestre
Sestrinsku profesiju
ISPRAVLJA SE KLASIČNO SHVATANJE SESTRINSTVA
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
9
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
10
1981. godine pripremljen priručnik PZN za njegovo uvođenje u
zemlje Evrope
1983. priručnik preveden na slovenački, a potom 1986. godine
dr Olga Leskovar ga je prevela na srpskohrvatski jezik
Proces zdravstvene nege je naučno zasnovan sistem
rada medicinskih sestara, usmeren na identifikovanje i
rešavanje potreba pojedinca, porodice i zajednice za
negom, koji proizilaze iz reagovanja na zdravstvene
probleme i druge životne situacije u vezi sa zdravljem.
Od 1982. – 1986. godine eksperimentalna primena procesa
zdravstvene nege u Mariboru i istraživanje o valjanosti kao
metode u radu medicinskih sestara
1986. godine Jugoslovenski seminar za
medicinske sestre na Bledu
1987. godine PZN se koristi kao metoda za
praktičnu obuku studenata na tadašnjoj Višoj
medicinskoj školi u Beogradu
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
11
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
12
3
24.11.2014
Plan nege
(postaviti
ciljeve/ishode i
napisati plan
nege)
Početak procesa ZN
(prijem)
Priprema za otpust
Utvrđivanje potreba za zdravstvenom negom (prikupljanje podataka,
sestrinska anamneza, procena i grupisanje podataka, dokumentovanje);
Sestrinska dijagnoza (stvaranje sestrinske dijagnoze, klasifikacija
dijagnoza, dokumentovanje);
Planiranje zdravstvene nege (razmatranje sestrinskih dijagnoza i
prioriteta potreba, procena uslova nege, postavljanje ciljeva/ishoda, izrada
plana, pisanje naloga);
Realizacija
plana
(primena i
nadzor)
Dijagnoza
nege (utvrditi
problem)
PROCENA-PROCENA
UTVRĐIVANJE
POTREBA
(PRIKUPLJANJE
PODATAKA)
Završetak nege ili
dalja revizija
plana
Realizacija/izvođenje plana nege (sestrinske intervencije prema planu,
praćenje i evidentiranje promena, usklađivanje, kontrola i nadzor rada,
evaluacija i dokumentovanje);
Ponovna
evaluacija
Evaluacija (praćenje procesa, korekcija ako je potrebna)
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
Evaluacija
(zaključak)
Ponovna
procena
13
Ponovna
procena
Alternativni
plan i
intervencije
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
14
The Rush Medicus Nursing Process Quality Monitoring
Instrument
PRAVILNIK o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite
Službeni glasnik br. 57/ 22.jun 2007. i 49/2010. Primena od 1.
januara 2011)
Naučna zasnovanost;
Sistematičnost/Planska uređenost;
Ministar zdravlja – na onovu člana 203. stav 3. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (Službeni glasnik RS, broj 107/05)
Orijentisanost prema pacijentu/korisniku (ne zadatku);
Orijentisanost prema ishodu;
% pacijenata koji se prate po procesu zdravstvene nege
Kontinuitet ili cikličnost;
% sestrinskih otpusnih pisama patronažnoj službi
Dinamičnost;
OBAVEZNI POKAZATELJI KVALITETA ZA ZDRAVSTVENU USTANOVU U
CELINI
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
15
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
16
4
24.11.2014
Inicijalni je korak Procesa, ali i aktivnost koja
prožima sve njegove faze jeste:
Predstavlja organizovano i sistematsko prikupljanje podataka o
reagovanju pacijenta/korisnika na bolest ili neki problem u vezi
sa zdravljem formi sestrinske anamneze;
Sestrinska anamneza je skup podataka o pacijentu/korisniku
koje medici
medicinska sestra prikuplja razgovorom/intervjuom,
razgovorom/intervjuom,
fizikalnim pregledom (posmatranjem, palpacijom,
auskultacijom, perkusijom) i merenjem u cilju postavljanja
sestrinske dijagnoze/dijagnoze nege.
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
17
Prvi korak u procesu zdravstvene nege
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
18
Formira bazu podataka o korisnikovom/pacijentovom fizičkom,
Uključuje:
psiho--socijalnom i emocionalnom zdravlju;
psiho
zdravlju;
Sistematsko prikupljanje podataka o pacijentu;
Utvrde funkcionalne sposobnosti korisnika/pacijenta i
odsustvo ili prisustvo disfunkcija.
Verifikaciju i organizovanje podataka o pacijentu;
Procene aktivnosti svakodnevnog života i životnog stila
Interpretaciju i dokumentovanje podataka o
korisnika/pacijenta.
pacijentu;
Procena preostalih sposobnosti korisnika/pacijenta pruža
Uslovljava efikasno planiranje sestrinske nege!
medicinskoj sestri i drugim članovima tima za lečenje i negu
informacije o veštinama, sposobnostima i ponašanju korisnika/
pacijenta koji se mogu iskoristiti u unapređenju procesa lečenja i
nege.
Mora biti: KOMPLETNA I ADEKVATNA
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
19
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
20
5
24.11.2014
Prikupljanje podataka (prepoznavanje simptoma i znakova (abnormalnih)
Verifikacija podataka
Organizovanje i grupisanja podataka
Interpretacija podataka
Dokumetovanje podataka
Komprehenzivna procena (sveobuhvatno prikupljanje
podataka)
Najčešće na prijemu u zdravstvenu ustanovu
Fokusirana (usmerena /orijentisana) procena
Usmerena samo na jedan zdravstveni problem ili rizik
Kada su počele kontrakcije?
Koliko su učestale kontrakcije?
Da li postaju jače?
Kada je pukao vodenjak?
KLINIČKO REZONOVANJE
(analiza, sinteza, refleksija, donošenje zaključaka)
Procena u toku (sistematski monitoring i observacija)
Urgentna procena (stanje svesti, vazdušni put, disanje…)
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
21
Razgovor/Zdravstveni intervju;
Fizikalni pregled (posmatranje, palpacija, auskultacija,
perkusija);
Merenje.
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
23
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
1.
Primarni izvor (korisnik/pacijent);
2.
Sekundarni izvor - heteroanamneza (neko drugo lice:
član porodice ili zdravstvenog tima ...);
3.
Tercijarni izvori (dokumentacija pacijenta, istorija
bolesti, zdravstveni karton, laboratorijski nalazi, izveštaji,
pisani standardi ...)
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
22
24
6
24.11.2014
Marija Marković, stara 47 godina javila se dežurnoj sestri jer
je u toku poslednja dva dana 2x “kolabirala”. Žali se na blagu
vrtoglavicu koju ima skoro posle svake aktivnosti. Takođe se
Objektivni podaci (vidimo ili merimo/procenjujemo,
žali i na muku koja je prisutna od juče, a jutros je povraćala
laboratorijski i dijagnostički testovi) - ZNACI;
posle doručka. Oseća se i veoma nervozno jer se setila da je
Subjektivni podaci (pacijent oseća, opaža, brine) -
njena mama imala iste simptome kada joj je dijagnostikovana
SIMPTOMI;
moždana bolest.
Činjenice i interpretacije;
Sestra je primetila da pacijentkinja ima nestabilan hod i bledu
Podaci koji se odnose na sadašnje i ranije stanje;
kožu. Pacijentkinja ima i velike modrice na desnoj ruci i na
licu sa desne strane za koje kaže da su posledica pada.
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
25
Fizikalnim pregledom se identifikuju objektivne
promene, a razgovorom se saznaju subjektivni
problemi.
Subjektivni podaci
Objektivni podaci
Saopštava nesvesticu
Povraćanje
Žali se na vrtoglavice
Nestabilan hod
Muka
Bleda koža
Anksioznost
Modrice sa desne strane ruke i lica
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
26
„Nursing history“
history“ – sestrinska anamneza;
Složena intervencija koja mora da se osmisli, planira i
izvede na organizovan i sistematizovan način;
Dokumentuje se na obrascu (različiti načini);
II FAZE UZIMANJA ANAMNEZE
Neposredno po prijemu u bolnicu pod uslovom da nije
kritično oboleo/povređen tj. vitalno ugrožen pacijent;
Uzimanje podataka unutar 24—48 sati od prijema.
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
27
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
28
7
24.11.2014
RAZGOVOR - Međusobna razmena informacija između dve
ili više osoba;
Početak razgovora/otvaranje ima četiri funkcije:
INTERVJU - Profesionalnim ciljem usmeren i planiran
razgovor dve osobe koje imaju međusobno komplementarne
uloge;
CILJ
Uspostavljanje odnosa;
Stvaranje međusobnog poverenja i razvijanje osećaja
sigurnosti;
Razjašnjavanje okvira za razgovor (vreme, mesto i cilj);
PLAN
Da izvrši uvid u probleme;
(dijagnostički); • Struktuiran (standardizovan);
• Nestruktuiran (slobodan);
• Terapijski intervju;
• Informativni
Početak
Tok
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
Kraj
ponedeljak, 24. novembar 2014
29
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
30
odabrati pravo vreme i obezbediti odgovarajući prostor –
faktori koji mogu uticati na ishod razgovora;
Kontakt očima i aktivno slušanje;
predstaviti se (način oslovljavanja);
Postavljanje pitanja;
objasniti s kojim ciljem se vodi razgovor, da li ćemo
Neverbalna komunikacija (kongruencija i
odmah zapisivati i koliko će dugo trajati;
inkongruencija - izraz lica, kontakt očima, govor
tela, dodir, tišina);
Trebala bih sa Vama razgovarati o Vašem zdravlju
, nekoliko
minuta, kako bih mogla bolje planirati i organizovati negu …
halo-efekat (pozitivan i negativan) i refleksija
ponašanja.
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
31
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
32
8
24.11.2014
najava kraja;
Otvorena pitanja (Kako?, Šta?, Zašto?);
Zatvorena pitanja (Imate li bolove u nozi?; Da li ste ranije
bili na bolničkom lečenju? );
sažimanja do tada rečenog i dogovorenog u vezi sa planom
Informativna pitanja (Gde živite?);
davanje mogućnosti korisniku/pacijent da još nešto
zdravstvene nege;
kaže/doda ako želi;
Refleksivna pitanja
Sugestivna/usmerena pitanja (Dobro Vam je danas?);
dogovor za sledeći susret;
Provokativna pitanja
obaveštavanja korisnika gde i kako nas u međuvremenu
može naći odnosno kome se u našem odsustvu može
obratiti.
parafraziranje i refleksija
kratke podsticajne fraze.
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
33
za vreme razgovora,
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
34
Malo je onih koji mogu sa pet ili šest tačno usmerenih pitanja
da rasvetle slučaj i da razumeju i mogu da daju izveštaj
o tome: kako je pacijent
posle završenog razgovora;
snimanje na diktafonu;
Prednost jednog načina, mana je drugog načina.
Sedi uvek u pacijentovom vidnom polju tako da on
ne mora neprijatno da izvija glavu da bi te video dok govoriš.
Dogovoriti se sa korisnikom/pacijentom!
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
35
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
36
9
24.11.2014
SESTRINSKA ANAMNEZA:
Sociodemografski (lični/biografski) podaci – generalije;
Podatke o razvojnom nivou (Eriksonova teorija razvoja)
Razlozi dolaska – opisati pacijentovim rečima;
Informacije o psiho-socijalnom zdravlju (self-koncept,
samopoštovanje, izloženost stresnim situacijama i način suočavanja,
izvori podrške: porodica, socijalna grupa, religija i dr);
Korisnikova/pacijentova procena zdravstvenog stanja (npr. skala od 1 do
10)
Recentno stanje zdravlja (prethodne bolesti, hospitalizacije ili hirurške
Informacija o socio-kulturnom životu korisnika (porodična situacija,
intervencije);
Porodična anamneza: akutne i hronične bolesti u porodici;
Aktivnosti dnevnog života (ADŽ): ishrana, obrazac eliminacije, odmor
uloga u porodici i dr.)
Imunizacija izlaganje zaraznim bolestima (tetanus, gripa i hepatitis B), da
li je putovao i neke zemlje, kontakt sa TBC;
Alergije (lekove, hranu ili alergeni iz okruženja);
i spavanje i fizička aktivnost;
Prikaz po sistemima (ROS) – zasnovan na izjavama korisnika, ne na
fizikalnom pregledu. Kada je simptom detektovan, relevantni podacui
uključuju:
Lekovi koje trenutno koristi (po nalogu lekara ili samoinicijativno OTC)
Kontraceptivi, laksativi, analgetici, biljni prepartai (fito-terapija)
Lokacija, karakter, jačina, trajanje, olakšavajući i otežavajući faktori
Konzumiranje kafe, duvana, alkohola i droga
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
37
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
38
Fizikalni pregled
Svrha: direktnom observacijom utvrditi prisustvo bilo kakvog
odstupanja od normalnog i potvrditi subjektivne podatke dobijene
razgovorom.
Osnovni podaci: visina, telesna težina, vitalni znaci (neophodni za
komparaciju i dalje praćenje stanja korisnika/pacijenta)
Tehnike fizikalnog pregleda (inspekcija, palpacija, auskultacija i
perkusija)
Vizuelna observacija
Taktilna observacija
Auditorna observacija
“od glave do pete”
“telesnim sistemima”
Olfaktorna observacija
“ ... Ukoliko nemate naviku i sposobnost observacije na
jedan ili drugi način, bolje je da odustanete od ideje da
budete medicinska sestra, jer to nije poziv za Vas, ma
koliko ljubazni i brižni bili ”
Florence Nigthigale
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
39
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
40
10
24.11.2014
INSPEKCIJA
posmatranje čulom
vida;
PALPACIJA
AUSKULTACIJA
dobijanje
informacija čulom
dodira;
dobijanje
informacija čulom
sluha;
PERKUSIJA
dobijanje
informacija čulom
dodira i čulom
sluha;
Inspekcija
Pažljiva vizuelna observacija
Opšte-detaljno
Adekvatno osvetljenje i izlaganje
delova tela, a ponekad i
instrument (lampica, otoskop …)
Osetljivost za pacijentova osećanja
i nelagodnost (stid)
Auskultacija
Palpacija
Perkusija
Kratki potezi tapkanja koji
izazivaju vibraciju pratećih
organa
Razlika – strukture ispunjene
vazduhom (pluća) i čvrste
strukture (jetra)
41
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
43
nastalih kretanjem vazduha
ili tečnosti (pluća, srce,
abdomen i krvni sudovi)
Direktna i indirektna
Veličinu, oblik, položaj, sastav i
ponedeljak, 24. novembar 2014
Slušamo različite zvuke
Taktilna observacija
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
Auditorna observacija
pokretljivost, struktura i masa
Vlažnost i toplinu kože,
nakupljanje tečnosti i edem
Polja osetljivosti
Različiti delovi ruke se koriste za
palpaciju različitih struktura!!!
Ruke moraju biti zagrejane, a
pacijent relaksiran
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
42
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
44
11
24.11.2014
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
45
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
46
Knoll, Norton i Braden skala za procenu sklonosti
dekubitusu;
Upotreba instrumenta pojačava sposobnost čula za
Glasgow koma skor za procenu neurološkog stanja-stanja
prihvatanje informacija;
svesti ili AVPU skor;
Vitalne znake, telesnu težinu i visinu, količina
Upitnik za procenu orijentisanosti/detorijentisanosti;
izlučevina (satna diureza), količina unete tečnosti,
veličina rane...;
Numerički, grafički ili drugi način prikaza.
Upitnci i skorovi za procenu bola;
Rankin skala i Barthel index;
Skor za praćenje vitalnih funkcija tzv. MEWS;
Skala za procenu oralnog mukozitisa (OMAS);
Skala flebitisa i dr.
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
47
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
48
12
24.11.2014
Gordonov model (11 )obrazaca
zdravstvenog funkcionisanja)
Modeli procene – gotovi okviri koji omogućavaju
sistematsko prikupljanje.
Obrazac 0pažanja i održavanje zdravlja
MODELI
NE-SESTRINSKI
SESTRINSKI
MODELI
Gordnov obrazac
zdravstvenog
funkcionisanja
Obrazac
reagovanja
celovite ličnosti
MODELI
Model – prema
telesnim
sistemima
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
Nutritivno-metabolički obrazac
Razmena
Obrazac eliminacije
Komunikacija
Obrazac telesne aktivnosti
Odnosi
Obrazac kognitivno-perceptivnih
Vrednovanja
sposobnosti/funkcija
Obrazac sna i odmora
Izbor
Obrazac samoopažanja
Samoopažanje
Obrazac uloge i međusobnih odnosa
Znanja
Obrazac seksualnosti i reproduktivnosti
Osećanja
Pokretljivost
Obrazac suočavanja i podnošenja stresa
Model –
Maslovljeva
hijerarhija potreba
ponedeljak, 24. novembar 2014
Model obrazaca reagovanja
celovite ličnosti (9)
Obrazac vrednosti i verovanja
49
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
50
Otvoreni obrasci – narativni opis
Ček liste
Pacijent nema problem (podsticati zdravstvene navike i
preporučiti zdravstveno promotivne aktivnosti);
Kombinovani obrasci
Pacijent možda ima problem (neophodno je prikupiti još
podataka);
Specijalni obrasci (hirurgija, obstetricija, psihijatrija,
pedijatrija)
Pacijent ima problem ili je pod rizikom za razvoj problema;
Pacijent ima klinički problem (potrebna mu je lekarska
Minimalni set podataka (MDS)
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
dijagnoza, ne samo sestrinska)/kolaborativni problem.
ponedeljak, 24. novembar 2014
51
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
52
13
24.11.2014
Model potreba
Abrahama
Maslowa
Čovekovo ponašanje usmereno je na zadovoljavanje njegovih
Maslovljeva
hijerarhija
potreba.
Čovek nikad nije zadovoljan nakon što potigne jedno, teži nečem
potreba pruža
konstruktivan
drugom, novom, većem i to Maslov smatra pozitivnom
karakteristikom ljudske prirode.
model za
Pri javljanju i redosledu zadovoljavanja ljudskih potreba postoji
izdvajanje
prioriteta u
određena pravilnost –hijerarhija motiva.
zdravstvenoj
nezi.
Pet grupa potreba u vidu piramide.
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
53
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
Disanje.
Model potreba Richarda Kalisha omogućava medicinskoj
Izbegavanje i otklanjanje opasnosti iz
Unos tečnosti i hrane.
sestri bolju i jasniju diferencijaciju u nivoima fizioloških
potreba.
Eliminacija štetnih supstanci.
Kretanje i održavanje željenog
položaja tela (hodanje, sedenje,
ležanje i promena položaja).
Odmor i spavanje.
Odabiranje odgovarajuće odeće,
oblačenje i svlačenje.
Održavanje telesne temperature u
normalnim granicama,
prilagođavanjem odevanja i
modifikovanjem uslova okoline .
Održavanje čistoće tela, zaštita kože i
sluzokože .
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
55
ponedeljak, 24. novembar 2014
54
okruženja i čuvanje drugih od
povreda.
Komuniciranje sa drugima u cilju
ispoljavanje emocija, potreba,
strahova itd..
Poštovanje bolesnikovih verovanja i
ubeđenja.
Rad na nečemu što stvara osećanje
ispunjenosti (zadovoljstva).
Igra i učestvovanje u raznim oblicima
rekreacije.
Učenje, otkrića (nova saznanja i
zadovoljavanje radoznalosti koja vode
″normalnom″ razvoju i zdravlju.
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
56
14
24.11.2014
UNIVERZALNE POTREBE zajedničke su za sve ljude, prisutne su u svim
razvojnim fazama, odrasle zdrave osobe sposobne su te potrebe/zahteve
zadovoljiti, međuzavisne su i odnose se na:
vazduh, vodu i hranu kao osnovne elemente održavanja života;
eliminaciju, kao i njenu kontrolu i regulaciju;
aktivnosti i odmor, kao i njihovu međusobnu uravnoteženost;
održavanje ravnoteže između vremena koje osoba provodi sama i u interreakciji sa
drugima;
izbegavanje opasnosti koje ugrožavaju život, zdravlje i blagostanje;
težnju da se bude normalan u odnosu na razvojne, kulturne i socijalne
kriterijume;
RAZVOJNE POTREBE su one koje nastaju kao posledica razvojnih procesa ili
stanja koje utiču na čovekov razvoj, a POTREBE KOJE PROIZLAZE IZ GUBITKA
zdravlja javljaju se u slučaju bolesti, povreda ili u vezi sa medicinsko-tehničkim
(dijagnostičkim i/ili terapijskim) zahtevima.
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
57
Prof. dr sci. med. Dragana Milutinović
ponedeljak, 24. novembar 2014
58
15
Download

1. proces zdravstvene nege i utvrđivanje potreba