TigerEko
Group
www.tigerekogroup.com
www.tigerekogroup.com
TigerEko
Group
o
k
o
E
k
r
E
o
e
r
k
g
e
i
TigeGrrouEp gerEpko TigGroupTigerrouEpko T o
i Grou rEko G igeruEpk
T
o
k
eGroup Eko T Gro
g
errouEp
i
T
o
r
k
e
E
g
r
i
e
oup
r
T
g
G
p
o
i
ou
k
r
T
o
G
E
k
r
E
o
e
r
eGroup
igGroup erEko
g
T
i
T
o
k
o
E
geGrrouEpk rEko TigeGrroup gerEpko Tig
i Grou rEko
e
T
g
i
oup
r
T
o
G
k
eGroup Eko
rouEp
ko
g
e
i
g
T
i
r
T
G
o
r
k
o
e
E
k
g
r
i
E
e
T
r
g
p
e
i
TigGroup erEko T Grou TigerrouEpko
igGroup erEko G igeruEpko
T
o
k
rouEp
igGroup rEko T Gro
T
o
k
TigeGrrouEp erEko TigeGroupTigerrouEpko
igGroup erEko G igeruEpko
T
o
k
geGrrouEp rEko TigGroup gerEpko T Gro
eGroup
i Grou erEko
g
T
i
T
o
k
o
k
rouEp
igGroup rEko
e
T
g
i
r
T
o
G
k
Ep
o
e
r
k
g
e
i
E
g
T
r
i
u
e
o
r
T
g
G
p
o
k
Ti Grou gerEpko
E
r
e
g
p
i
u
o
i Grou rEko T Gr igeruEpko
T
o
k
E
eGroup Eko T Gro
roup
g
i
T
o
roup
k
e
E
g
r
i
e
r
T
g
G
i
T
UREĐAJI ZA
TigerEko
Group
d.o.o.
Trgovinsko uslužno i proizvodno društvo export import
36000 Kraljevo, Vitanovac br. 426
Telefon: +381 65 871 78 62, +381 36 511 02 28
e-mail: [email protected]
www.tigerekogroup.com
PREČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA
sredine
e
n
t
o
v
i
ž
a
t
i
t
Zaš
ZA BIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
TigerEko
Group
Upotrebljavaju se za biološko prečiščavanje sanitarno fekalnih otpadnih voda, porodičnih kuća,
manjih fabrika, hotela, manjih naselja i delova grada. Prečistači su izrađeni kao kompaktni,
jednoprostorni uređaji, sa jednostavnom unutrašnjom instalacijom i dimenzijama koje
omogućavaju veoma stabilan rad, sa velikim efektom čišćenja i pri značajnijem trenutnom
preopterećenju. Prečišćena voda se može upotrebljavati za zalivanje i ispuštati u recipijente.
Mehanički prečišćivači ALPHA SEPTIC uređaji 1 ES do 15 ES
Biološki uređaji BIO PURA uređaji 1 ES do 6 ES
Biološki Uređaj – BIO PURA 1 ES do 6 ES
Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda najnovije generacije
proglašen je za NAJBOLJI U 2013. godini.
Proces rada odvija se potpuno biološki na principu Biofilm –
Tehnologije i radi bez struje.
Prednost BIO PURA uređaja je prvenstveno njegova
tehnologija sa dve separatne biološke zone.
Izgrađen je od polietilena.
Ugradnja se može izvršiti ručno bez pomoćnih mašina i
ugrađuje se direktno u tlo.
Idelana upotreba za: Kuće, vikendice itd.
Biološki uređaji BIO DISC 25 ES
Biološki uređaji BIO DISC 35 ES do 50 ES
Biološki uređaji BIO DISC 300 ES
Biološki uređaji BIO DISC 1800 ES do 3000 ES Sertifikat : CE i PIA – Aachen (Nemačka)
Biološki uređaji BIO SAFE 55 ES do 350 ES
Biološki KONTEJNERSKI uređaji 1000 ES do 5000 ES
* ES - Ekvivalentnih Stanovnika
Svaki od navedenih uređaja poseduje kompletnu dokumentaciju sa sertifikatom
Epko
o
r
k
o
e
E
k
g
r
i
u
E
o
e
o
ko
r
T
rouEpko
r
k
g
G
p
E
o
o
e
e
i
E
r
k
k
g
g
T
r
o
e
i
i
Grou
E
e
oup
k
g
r
T
p
r
T
r
i
u
g
G
G
p
E
o
e
o
i
u
r
T
r
o
k
g
G
p
r
T
G
Ti Grou
o
erE
ko
Tigeroup
rEko
rEko
TigeGrrouEpk gerEpko TigeGroupTigerrouEpko TigGoroupTigeGrrouEpko kGo TigeGrrouEpko erEko TigeGrrouEp gerEpko TigeGroupTigeGrrouEpko
o
i ou
i ou
G
E
ruEpko T Gor TigeGrrouEpko rEko TigeGrrouEpk erEko TigeGrroupTigerrouEpko TigGroupTigeGrrouEpko T kGor TigeGrrouEpko rEko TigeGrrouEpk
k
g
www.tigerekogroup.com
BIOLOŠKI UREĐAJI
Download

FLAJER-TIGEREKO GROUP.pdf