vo l e b n í
speciál
říjEN 2014
CHEBSKÉ NOVINY
www.menimecheb.cz magazín pro občany města Chebu | zdarma
Vznikne kolem Modrého věžáku
v Chebu ucelená zóna sportu?
Bude se ZUŠ v Chebu stěhovat
z Židovské do Kamenné ulice?
strana 4 a 5
Rozhovor s prezidentem
chebského atletického klubu
Jackem Přibáněm nejen o Velké
ceně Chebu v atletice.
strana 6 a 7
strana 8
O chebské „Ořechovce“,
otevřeném náměstí
i přehlíženém městském
monumentu s architektem
Borisem Redčenkovem.
strana 9 a 10
Nebudete platit za odpad!
více na stranách 2-3 , 14
e d i t or i a l
Cheb a cestovní ruch
Nebudete platit za odpad! ODS má plán.
Přijde mi to skoro jako
Od roku 2013 muselo město Cheb zvýšit poplatek, který občané každoročně hradí za
klad si uveďme manželský pár vlastníci rodinný dům o ploše 140 metrů
nanční úřady. Ty pak vybranou částku ve 100 % městu „přepošlou“. Fi-
zázrak.
náš
svoz komunálního odpadu. Důvodem pro navýšení poplatku z dřívějších 500 na 700
čtverečních. Ten dnes na poplatku za odpad a dani z nemovitosti zaplatí
nanční úřady mají oproti městům přeci jen účinnější nástroje, jak si na
kraj dosud nemá čtyř-
Přestože
korun byly neustále rostoucí náklady na zajištění této služby. Jinak řečeno, rozdíl mezi
celkem 3300 korun, zatímco po zrušení poplatku by daň za jeho nemovi-
neplatiče „posvítit“. Podle dostupných informací se na chebském měst-
proudové spojení s Pra-
částkou, kterou se podařilo na poplatcích vybrat, a skutečnými náklady, které celý svo-
tost činila 2850 korun. I v tomto případě by ještě ušetřil 450 korun. Nový
ském úřadě věnují výběru poplatku za odpad čtyři pracovníci se mzdový-
hou, čímž je pro lidi ve
zový systém stojí, byl rok od roku vyšší. Chybějící sumu pak dotovalo město z rozpoč-
model by byl finančně nevýhodný pouze pro minimum poplatníků, kteří
mi a vedlejšími náklady bezmála 2 miliony korun. A to není zrovna málo.
vnitrozemí hůře dostup-
tu na úkor investic, grantů a dalších výdajů pro zlepšení kvality života ve městě.
jsou vlastníky rozsáhlých nemovitostí. Ti však mohou navýšení daně pro-
Nestálo by tedy zrušení poplatku za odpad za zvážení? Chebská ODS to
ný než jiné regiony, drží
Město má přitom velmi omezený prostor, jak výši nákladů na svoz odpadů ovlivnit.
mítnout například do nájemních vztahů.
bude prosazovat.
se za Prahou na 2. místě v počtu přenocování turistů.
Rozhodující podíl na celkových nákladech odpadového hospodářství má totiž takzva-
Lhostejno, jestli zahraničních nebo domácích.
né skládkovné, což je platba za uložení odpadu na skládce. A ta se v posledních letech
Zvýšení koeficientu daně z nemovitosti je zároveň větší motivací pro jed-
Věřte nebo ne, ale v roce 2013 přespalo v Karlovar-
na základě legislativy razantně zvyšuje a bude se zvyšovat i do budoucna.
notlivé vlastníky nemovitostí. Pokud vlastník s nemovitostí špatně a ne-
ském kraji čtyři a půl milionu turistů, což je přibliž-
Navýšení poplatku vyvolalo mezi občany pochopitelně nevoli. Hlavně mezi těmi, kteří
efektivně hospodaří, jako příklad lze uvést klášter na Spáleništi, bývalou
ně o tři miliony víc než v sousedním Plzeňském kraji
mají pocit, že s odpady nakládají šetrně, například tím, že důsledně odpady třídí. Je
poštu na náměstí nebo bývalou lékárnu v jejím těsném sousedství, je
nebo o jeden a půl milionu více než v malebném Jiho-
třeba říci, že jejich rozhořčení bylo oprávněné, poplatek je v tomto ohledu skutečně
daň jakousi pokutou za jeho přístup. Pokud daň nezaplatí, může vlastník
českém kraji. Vlastně v našem malém lázeňském kraji
nespravedlivý. Ze své podstaty nezohledňuje, kolik odpadu kdo vyprodukuje, kolik
v exekuci o nemovitost přijít.
u německých hranic přenocovalo tolik turistů, co v Ji-
poté vytřídí. Nezohledňuje ani to, jakou dobu se občan ve městě v daném roce vůbec
Zrušení poplatku za odpad by však bylo pro město a jeho obyvatele vý-
homoravském a Olomouckém kraji dohromady.
zdržoval.
hodné i z hlediska administrativní náročnosti a byrokracie. Poplatek totiž
A já si říkám, že pokud ani absence dálničního komfortu neodradí turisty od návštěvy Karlovarského kraje, pak je to nejen důkazem přitažlivosti jeho pozoruhodného přírodního bohatství (léčebné prameny aj.)
a zdejších památek, ale i důkazem, že některá města
v regionu rozkvétají a posouvají se vpřed. Nabídkou
služeb, volnočasových aktivit a samozřejmě vzhledem.
Ano, i tak je možné interpretovat čísla z výzkumu Institutu turismu ČR, zaměřeného na domácí cestovní
ruch. Vždyť se projděme Mariánskými Lázněmi, Be-
Kolik ušetříte?
2.500 Kč
450 Kč
vybírá samo město, zatímco daň z nemovitosti fi-
čtyřčlenná rodina ve vlastním
šedesátimetrovém bytě
manželský pár ve vlastním domě
o ploše 140 metrů čtverečních
čovem, Chebem… Vnímáme-li proměny těchto měst
Kapitolou samou pro sebe jsou pak lidé, kteří se úhradě poplatku vyhýbají. Buď jej
od doby, kdy Česko vstoupilo do Evropské unie a zača-
vůbec nezaplatí - a pak následuje komplikované, administrativně náročné vymáhání -
lo sát eura z bradavek unijních fondů, musíme prostě
anebo v Chebu pobývají takzvaně načerno.
uznat, že od války snad nevypadala lépe.
Logicky se proto nabízí otázka, zda by se nedalo najít jiné, elegantnější a do jisté míry
Právě dnešní Cheb je příkladem úspěšného čerpá-
také spravedlivější řešení, jak potřebný příjem městského rozpočtu na zajištění odpa-
ní evropských peněz na projekty, které zacelují díry
dového hospodářství zajistit.
a praskliny způsobené minulým stoletím. Pěší zóna,
Řešení se nabízí. Je jím úplné zrušení poplatku za odpad a kompenzace části výpad-
zrevitalizované Poohří, upravené dvory v centru měs-
ku příjmů například formou mírného navýšení daně z nemovitosti. Tu platí vlastníci
ta, zrekonstruovaná Riegerova ulice, nově třeba dět-
domů, bytů, pozemků a dalších nemovitostí. V některých městech takovýto model již
ské dopravní hřiště Skalka, víceúčelové hřiště 2. ZŠ,
zavedli.
projekt Městské lázně nad zimákem, rekonstrukce fot-
Podívejme se na tuto možnost podrobněji. Aby se podařilo výpadek příjmů při zrušení
balového hřiště a haly Lokomotivy a další. Díky těmto
poplatku z významné části nahradit, je potřeba oproti současnosti navýšit daň z ne-
projektům se město proměňuje a rozkvétá, což oceňu-
movitosti v Chebu formou navýšení současné hodnoty koeficientu pro její výpočet
jeme nejen my, kteří zde žijeme, ale i turisté.
z hodnoty 2 na hodnotu 3.
Vím, že dojem, který si z dnešního Chebu odvážejí, je
Když se pak podíváme, kolik by občané reálně platili, dojdeme k velmi zajímavému zá-
většinou velmi dobrý. A tak i rozkvétající a stále upra-
věru. Pro drtivou většinu obyvatel města by toto řešení bylo finančně velmi výhodné.
venější Cheb přispívá zásadním způsobem k dobrým
Oproti stávajícímu stavu, kdy hradí poplatek za odpad, by i vlastníci naprosté většiny
výsledkům celého regionu v oblasti rozvoje cestovního
nemovitostí platili v sumě výrazně méně. Nemluvě samozřejmě o těch, kteří žijí třeba
ruchu. Vrátí se mu to, samozřejmě v dobrém ☺.
v nájemním bytě a žádnou nemovitost nevlastní.
Uveďme si několik modelových příkladů. Třeba čtyřčlenná domácnost, která bydlí ve
vlastním šedesátimetrovém bytě. Ta dnes zaplatí 2800 korun na poplatku za odpad
Václav Fikar
a 600 korun na dani z nemovitosti. Pokud by se poplatek zrušil a daň se upravila podle
uvedeného návrhu, zaplatila by rodina pouze 900 korun. To znamená, že by ušetřila
2
chebské noviny
2500 korun!
Nový model by byl ale výhodný i pro ty, kdo bydlí mnohem komfortněji. Jako pří-
3
Vznikne kolem Modrého věžáku
V těsném sousedství budovy vysokoškolské kole-
proběhnout ve třech etapách, a to vždy se zacho-
potřeby fotbalistů. „Díky úpravám dispozic by se
kováním mimo objekt,“ upřesňuje Tomáš Linda.
je, takzvaného Modrého věžáku, by v nejbližších
váním provozu jednotlivých sportovišť. Každá ze
v hale zkvalitnilo a zdvojnásobilo sociální zázemí.
Z analýzy dále vyplývá, že by město muselo provoz
letech měla vzniknout ucelená zóna městského
3. etap by podle předběžných odhadů měla stát
Vznikla by zde také restaurace s výhledem přímo
Městských lázní dotovat částkou mezi třemi až pěti
sportu.
přibližně 40 milionů korun. Do budoucna se navíc
do haly. Střecha objektu přístavby by zase slouži-
miliony korun ročně při konvenční dodávce tepla
Stávající fotbalový stadion Lokomotivy, který je
nabízí možnost vybudovat v prostoru dnes nevyu-
la jako restaurační terasa, odkud by třeba rodiče
z kotelny v Riegerově ulici. „V úvahu však přichází
od července 2013 ve vlastnictví města, a sousední
žívaného škvárového hřiště kryté sportoviště s cyk-
mohli sledovat svoje malé fotbalisty. Celý objekt by
například využití zbytkového tepla ze sousední-
sportovní hala budou s nedalekým zimním stadio-
listickým velodromem a zázemím pro atlety.
byl rovněž bezbariérový. Počítáme i s rekonstrukcí
ho zimního stadionu nebo napojení na plánova-
nem nepřímo provázané novým plaveckým bazé-
Zásadní proměnou by měla projít část areálu s fot-
fasády, výměnou oken a rekonstrukcí otopné sou-
né zařízení na energetické využití odpadu, což by
nem, který město plánuje vybudovat na místě po
balovým stadionem. Současná tribuna, která je ve
stavy, což by mělo výrazně snížit energetickou ná-
provozní náklady snížilo ještě více,“ dodává mís-
zbouraném pivovaru. Na relativně malé ploše, od
velmi špatném technickém stavu, bude odstraněna
ročnost budovy. Topení zde totiž stojí každý zimní
tostarosta s tím, že na provoz stávajícího bazénu
Valdštejnovy ulice kolem Riegerovy až k ulici U Sta-
a nová vyroste hned u parkoviště.
měsíc v průměru přes 150 tisíc korun,“ dodává
ze začátku 70. let minulého století město přispívá
dionu, se tak budou potkávat fotbalisté, hokejisté,
„Nová tribuna by měla mít kapacitu 520 diváků
místostarosta s tím, že kromě zchátralé tribuny
přibližně šesti miliony každý rok. „Do nezbytných
házenkáři, basketbalisté, kuželkáři, krasobruslařky
s možností rozšíření až na 1600 míst. Dvě menší
čeká budovu s kuželnou a restaurací demolice. „Na
oprav jsme už navíc museli investovat desítky mi-
nebo plavci.
tréninková hřiště s umělým povrchem, která se
jejím místě vyroste nový objekt s moderní čtyřdrá-
lionů. Některé práce, například opravy palubovky
Kromě výstavby nového plaveckého bazénu při-
nacházejí v prostoru za stávající tribunou, by byla
hovou kuželnou, která bude odpovídat požadav-
v tělocvičně nad bazénem nebo sádrokartonových
tom dojde k modernizaci zchátralého areálu Loko-
rozebrána a přemístěna do sousedství haly. Díky
kům na pořádání vyšších kuželkářských soutěží.“
obložení, se kvůli nevhodnému řešení celého ob-
motivy.
přesunutí tribuny a přemístění tréninkových hřišť
Sportovní areál Lokomotiva
4
v Chebu ucelená zóna sportu?
jektu a pronikání vlhkosti musí neustále opakovat.
bychom mohli vyhovět přání fotbalového klubu
Městské lázně
a vybudovat dvě regulérní hřiště s parametry po-
Městské lázně, jak je nazýván projekt moderního
ba nového bazénu s nízkými provozními náklady
To jsou další důvody, proč by podle nás byla výstav-
žadovanými Fotbalovou asociací ČR. Jedno s umě-
vodního areálu nad zimním stadionem, má pře-
vhodnějším řešením než rekonstrukce stávajícího,“
Sportovní areál Lokomotivy, který město převzalo
lou trávou a druhé klasické,“ dodává Linda. „Sta-
devším vyřešit problém s dosluhujícím plavec-
připomíná Linda.
od tělovýchovné jednoty, by měl projít zásadní re-
vět v Chebu stadion pro mistrovská utkání 1. nebo
kým bazénem na 6. základní škole. Ten totiž bude
A jak by tedy po vybudování nového plaveckého
konstrukcí. Důvod? Jeho celková zchátralost a do-
2. fotbalové ligy je v současné době zbytečné.
brzy potřebovat zásadní rekonstrukci, a to kvůli
bazénu byly využité prostory stávajícího? I na to
žilost. Proto si město nechalo zpracovat studii, jak
Rozpočty klubů v těchto soutěžích jsou vyšší než
zastaralé technologii i celkově nevyhovujícímu
ekonomicko-provozní analýza pamatovala. Navr-
by jeho nová podoba měla vypadat.
30 milionů korun, což je na dnešní Cheb opravdu
technickému stavu. A jak řekla zpracovaná studie,
huje možnost vybudování krytého sportoviště pro
„Areál chceme maximálně dispozičně využít a při-
velké sousto. Náš region v současnosti nedisponu-
rekonstrukce by v maximalistické variantě stála až
stále populárnější beachové sporty. „Moc takových
způsobit potřebám sportovců, respektive klubů
je subjektem, který by mohl takovou částku kaž-
100 milionů korun. Jenže…
sportovišť u nás není, navíc by to nekonkurovalo
a oddílů, které zde působí,“ říká místostarosta
doročně uvolnit. Pokud by v budoucnu měl Cheb
Kvůli dispozičnímu řešení ve škole by ani po tak-
nabídce nedaleké sportovní haly.“ uzavírá místosta-
Chebu Tomáš Linda. „Například fotbalisté Hvězdy
ambice hrát v nejvyšších soutěžích, nabízí se využít
to významné investici bazén neodpovídal dnes již
rosta.
se s ohledem na velké množství žákovských týmů
areál FC Cheb v centru města, který by se mohl stát
běžným standardům. Proto se v Chebu zrodil ná-
potýkají s akutním nedostatkem tréninkových
jakýmsi městským stadionem.“
pad na vybudování nového plaveckého bazénu.
ploch. Dalším příkladem jsou také kuželkáři, kteří
Avšak nejen fotbalový stadion, ale také soused-
„Počítáme s tím, že součástí areálu by byl pětadva-
musí kvůli nevyhovujícím parametrům zdejší za-
ní sportovní hala má projít výraznou proměnou.
cetimetrový bazén podle parametrů mezinárodní
staralé dráhy hrát svá utkání v Hazlově,“ upozor-
V jejím případě se počítá jak s poměrně rozsáhlý-
plavecké federace. Původně jsme sice chtěli pa-
ňuje.
mi úpravami vnitřních dispozic, tak s vybudová-
desátku, ale ta je provozně čtyřikrát dražší. Vedle
Kompletní revitalizace sportovního areálu by měla
ním přístavby se šatnami a sociálním zázemím pro
vlastního bazénu by Městské lázně měly nabídnout
chebské noviny
Ruinu prvorepublikového pivovaru, kterou město odstranilo v roce 2013, by měl nahradit nový
městský bazén.
Zóna sportu
u Modrého věžáku
také wellness provoz s pěti druhy saun, relaxační
Rozsáhlá rekonstrukce sportovního
vířivky, brouzdaliště a menší bazén pro děti. A také
areálu Lokomotivy a vybudování nového
restauraci, odkud by rodiče viděli na dětskou část.
plaveckého bazénu má vyřešit problém
Vítaným bonusem by určitě bylo i použití bezchló-
s dosluhujícími (i zpustlými) sportovišti,
rové technologie, kdy by se voda čistila ionizací,“
vybudovanými v 70. letech. Na sebe
říká místostarosta města Tomáš Linda.
navazující sportoviště by vytvořily homo-
Město má již k dispozici ekonomicko-provozní
genní sportovní zónu, s dobrou polohou
analýzu zvažovaných Městských lázní, kde jsou
nedaleko centra města i dopravního ter-
vyčísleny náklady jak na výstavbu, tak na provoz.
minálu. Sportovci by v době soutěží nebo
Městské lázně jsou zde navrženy ve třech varian-
soustředění mohli být ubytováni na vy-
tách s náklady na výstavbu od 190 do 250 milionů
sokoškolské koleji, stojící mezi sportovní
korun.
halou a chystaným plaveckým bazénem.
„Jednotlivé varianty se liší zejména v tom, jak je
Koncentrace sportovišť by pak mohla být
vyřešeno parkování. V nejdražší variantě se po-
dalším impulsem pro rozvoj sportovních
čítá s podzemními garážemi, v nejlevnější s par-
tříd na blízké 5. a 6. základní škole.
5
Elektronické
aukce šetří
městu peníze
Jacek Přibáň:
Když chcete získat kvalitní
atlety, musíte mít dobrý termín
Výrazné finanční úspory a transparentnost celého procesu zadávání veřejných zakázek. To
jsou hlavní přínosy elektronických aukcí, které
město Cheb používá od poloviny roku 2011 jak
pro výběr dodavatelů služeb či stavebních pra-
Prezident chebského atletického klubu a mís-
chtěl mít tu klasickou dráhu. Mám tím na mysli
a to a nejen z Německa. Mám dojem, že Japonci,
cí, tak při prodejích a pronájmech bytů a po-
topředseda Českého atletického svazu Jacek
oranžovou barvu. Jistě uznáte, že tato barva do
Rusové, Španělé a další končí ve Varech a vůbec
zemků ve vlastnictví města.
Přibáň stojí za chebským atletickým unikátem –
Poohří prostě patří, protože dráha je teď domi-
netuší, že jen 50 kilometrů od Varů je nádherné
Elektronickou aukci již město využilo napří-
běžeckým tartanem žluté barvy na levém břehu
nantou levého břehu řeky Ohře.
město Cheb, a to nemluvím o líbezných Františ-
klad v případě výběru dodavatelů víc než čtyř
Ohře. „Chebská zlatá dráha je unikát a je hodně
Když přijel loni na závody Jamajčan Robert-
kových Lázních v jeho sousedství.
desítek veřejných zakázek.
obdivovaná,“ říká s hrdostí. Může si ji dovolit.
son, tak zůstal stát jak opařený. Jenom opakoval:
I jako moderátor atletických mítinků viděl desít-
„Ó, můj bože, to je krása!“ a poslal mailem fot-
Díky upravenému levému břehu se vloni po
ky stadionů nejen v České republice a podobný
ky svým přátelům bůhvíkam po světě. A do de-
dlouhých letech do města vrátila atletická Vel-
jako by lidé v Chebu chodili na atletiku pravidel-
Může nový stadion v Poohří napomoci rozvoji
úspora je přitom rozdílem mezi nejnižší cenou
nikde prostě nemají.
seti minut se ho po smskách všichni ptali, kde je
ká cena Chebu, která byla opravdu výborně
ně. Oni reagovali stejně jako publikum třeba na
zdejší atletiky, případně dalším sportům?
při otevírání obálek a cenou na konci e-aukce.
taková krása. Tehdy jsem věděl, že jsme vyhráli,
obsazená. Jaké jste měl pocity při jejím mode-
největším mítinku této planety - na Weltklasse
Pochopitelně, že stadion v Poohří je lákadlem
Jde tedy o úsporu oproti situaci, kdybychom
že je to prostě paráda!
rování, když jste vnímal ta jména, nově vybu-
v Zürichu. Tleskali a povzbuzovali ve stoje, fan-
pro další sporty. Jděte se podívat do Poohří, když
elektronické aukce nepoužívali a vše by skonči-
dovaný prostor s výhledem na Chebský hrad,
dili i těm, kteří byli třeba v „B“ bězích a když
je hezké počasí a v létě je světlo až do 21. hodi-
lo jen otevřením obálek, jako tomu kdysi býva-
Vy jste otcem tzv. zlaté dráhy na revitalizo-
„Díky e-aukcím veřejných zakázek se nám
podařilo ušetřit přes 41 milionů korun. Tato
vaném levém břehu Ohře. Napadlo Vás, když
Podle mého názoru nevzniklo v novodobé
plnou tribunu…?
skončil závod, tak se nehnali hned domů. Zůstali
ny. Nejenom chebský, ale český sport má jediný,
lo,“ vysvětlil místostarosta Chebu Tomáš Lin-
jste si objednal právě takovou barvu běžecké-
historii Chebu, míněno poválečné, mnoho
Moderuji v České republice opravdu ty nej-
dál na stadiónu a opravdu se ten večer bavili. Byl
za to velký problém. Nedostatek trenérů, prostě
da.
ho tartanu, jaký ohlas tato dráha bude ve světě
věcí, které by na mezinárodní úrovni slavily
větší závody a mezi mé kolegy patří ti nejlepší
jsem obrovsky dojatý a dodatečně všem, kteří
bláznů, kteří by se ostatním věnovali ve svém
Konkrétní příklad za všechny. Při nedávném
mít?
takový úspěch jako právě zlatá dráha v Poohří.
z nejlepších (Štěpán Škorpil, Miroslav Augus-
tam byli, děkuji. Byla to oslava atletiky.
volném čase a zadarmo, protože na tohle oprav-
výběru dodavatele stavebních prací, souvise-
Mám srdeční vztah k části města Chebu, které-
Souhlasíte se mnou?
tin, Michal Dusík, Láďa Kárský, Ludvík Svobo-
du peníze nejsou (tak, aby se tím člověk mohl
jících s rozšířením chebského průmyslového
mu všichni říkáme Poohří. Je to nádhera. Hrad,
Ano „zlatá dráha“ je unikát a je hodně obdivo-
da a Gusta Šulc) anebo moderátoři „velké“ zá-
Jak moc podle Vás pomáhá zlatá dráha, jejíž
živit a uživit). Přitom je to tak jednoduché: spor-
parku, činila nejnižší nabídka po otevření obá-
řeka, hodně stromů a ted‘ také „zlatá dráha“.
vána. Ale myslím, že Cheb je teď celkově dale-
bavy Leoš Mareš a Libor Bouček. Tím chci říct,
unikátnost se násobí v kontextu celého pro-
tujme a budeme zdraví. A když budeme zdraví,
lek 43 milionů korun. V následné e-aukci se ji
Celý komplex obrovským způsobem propaguje
ko krásnější, než byl. Máme nádherné unikátní
že bych už měl patřit mezi profíky, ale přesto…
středí, zviditelnit město Cheb daleko za hra-
budeme šetřit naše nemocnice, které pochopi-
však podařilo snížit na 34 milionů. Město Cheb
město Cheb a v atletickém světě je to právě zlatá
náměstí, spoustu opravených domů, pěší zóna
V Chebu to byly nervy! Moc jsem se těšil, ale zá-
nicemi kraje? Můžete zmínit nějaké konkrétní
telně také potřebují peníze. A co děti, když jim
díky e-aukci tedy v tomto případě ušetřilo de-
dráha. Podobná je jenom v americké Kalifornii.
je rovněž velice zajímavá. Jenom si myslím, že
roveň jsem měl obavy, zda diváci přijdou, když
případy?
nabídneme sportovní využití? Nebudeme z nich
vět milionů korun. „Zmíněné úspory jsou, my-
Barva dráhy byl okamžitý nápad, když jsem vi-
Cheb se málo propaguje. Tady by se měl točit je-
už se nám podařilo sehnat taková atletická esa.
Letošní zima nebyla příliš o sněhu, a tak, když
mít větší radost než z těch tlusťochů a povalečů?
slím, ve městě pak vidět. Mohli jsme realizovat
děl nabídnutý vzorník barev a já jsem nikdy ne-
den autobus se zahraničními turisty za druhým,
Všechno nakonec bylo super a mě připadalo,
nám Kim Colins dal vědět, že by se rád na „zlaté
další investice, na které by jinak nebyly v roz-
dráze“ v Chebu připravoval na mítink v O2 aré-
Jak velká je vlastně členská základna atletické-
počtu prostředky,“ upozorňuje Linda.
ně, velmi mě to potěšilo. Přiletěl prakticky devět
ho klubu SKP Union Cheb?
Podobným způsobem se v Chebu draží i ná-
dní před závodem, který byl pro celou českou
Do loňské Velké ceny Chebu jsme měli členskou
jemné za byty a nebytové prostory. A díky
atletiku velice důležitý, protože se testovala O2
základnu kolem 170 lidi. Ted‘ máme 320 členů,
e-aukcím se příjem města z vybraného nájem-
aréna před březnovým halovým mistrovstvím
hlavně dětí.
ného zvýšil o 117 tisíc korun měsíčně, tedy
o více než 1,4 milionu korun ročně.
Evropy v roce 2015. Když je v Evropě, tak se
6
chebské noviny
připravuje v nizozemském Amsterodamu, tak-
Město nyní rekonstruuje školní hřiště u měst-
Za zavedení elektronických aukcí získalo měs-
že prý radši bude trénovat v Chebu, kde se mu
ských sadů a zároveň se připravuje na rozsáh-
to Cheb v roce 2011 v konkurenci desítek vý-
strašně líbí a je tam „zlatá dráha“.
lou rekonstrukci sportovního areálu Lokomo-
znamných firem, státních institucí i měst a obcí
tivy, který vloni získalo do svého vlastnictví.
z České republiky a Slovenska prestižní oceně-
Při své dubnové návštěvě karlovarského kra-
Předpokládám, že jako sportovce Vás každá
ní Fair Sourcing Awards (Cena čestného ná-
je si zlatou dráhu v Chebu prohlédl i ministr
modernizace a rekonstrukce sportoviště velmi
kupu). Místostarosta Tomáš Linda navíc zís-
školství Marcel Chládek, který má k našemu
těší, proto se zeptám jinak. Je nabídka spor-
kal 3. příčku v kategorii Master, v rámci které
regionu velmi blízko (pozn. autora: kdysi učil
tovišť v Chebu dostatečná a na odpovídající
jsou odbornou porotou vyhodnocovány nejvý-
v Kynšperku nad Ohří a v Sokolově a dodnes je
úrovni?
raznější osobnosti, které se prostřednictvím za-
členem atletického oddílu ŠaK Chodov). Co uni-
Co se sportu týče, město Cheb má správnou stra-
vádění moderních elektronických nástrojů za-
kátnímu oválu říkal?
tegii. Kapacita sportovišt‘ začíná být dostatečná
sloužily o větší transparentnost a efektivnost
Pan ministr Chládek byl celým areálem nadšený
a je na odpovídající úrovni. Ale znovu se ptám,
veřejných zakázek a nákupních procesů.
a převzal záštitu nad letošní Velkou cenou. Navíc
kdo se těm dětem bude věnovat?
slíbil, že do Chebu na Velkou cenu přijede!
7
Bude se Základní
umělecká škola stěhovat
do Kamenné ulice?
8
Otevřené náměstí,
monumentální viadukt
i „chebská Ořechovka“.
S architektem Borisem
Redčenkovem o Chebu
Stane se budova bývalého Dominikánského
proto musel dostat vedle nové elektroinstalace
v republice neměl,“ pochvaloval si po prohlídce
kláštera v kamenné ulici novým domovem Zá-
a rozvodů vody i moderní otopnou soustavu.
Karel Bosák.
kladní umělecké školy v Chebu? Je to možné.
„Nyní necháme zpracovat studii, která porovná
Vstup do nového objektu ZUŠ by byl z Jánského
Kapacita stávající budovy umělecké školy v Ži-
výměry učeben, ateliérů a dalšího zázemí ve stá-
náměstí, z Kamenné ulice by se vcházelo pouze
dovské ulici již totiž kapacitně nevyhovuje a na-
vajícím objektu školy s prostorovými možnost-
do sálů pro vystoupení. Výhodou bývalého kláš-
proti tomu je mnohem prostornější objekt býva-
mi kláštera. Ze studie by mělo vyplynout, jestli
tera je to, že disponuje nejen hlavním sálem, ale
lého KaSSu po přestěhování kulturního centra
je přestěhování reálné. Pokud by tomu tak ne-
i dalšími prostory vhodnými pro vystoupení, ať
do Svobody téměř prázdný.
bylo, pokračovali bychom v přípravě přístavby
už jde o Klášterní knihovnu, Jazzovou kavárnu,
„Základní umělecká škola je z pohledu počtu
stávající budovy školy,“ doplnil místostarosta.
zrcadlový sál nebo bývalé kino Art.
žáků největší základní školou v Chebu. Navště-
„Pokud studie potvrdí reálnost našeho zámě-
„Díky novým prostorám by se mohly aktivity
vuje ji téměř jeden tisíc žáků, přičemž další zá-
ru, začneme ihned s projektovou přípravou.
umělecké školy ještě více rozšířit. Podle slov ře-
jemci už musí být kvůli zcela naplněné kapacitě
V ideálním případě by se objekt mohl začít re-
ditele, pana Smitka, se nabízí například možnost
odmítáni. Vedení školy nás proto požádalo, aby-
konstruovat v roce 2015 a o rok později by byl
spolupráce s chebskou Houslařskou školou,
chom se tento problém pokusili řešit,“ připomí-
připraven pro nastěhování Základní umělecké
výuka hry na dobové nástroje nebo rozšíření
ná místostarosta Chebu Tomáš Linda.
školy.“
nabídky o nový obor zaměřený na film, stříhá-
Město proto začalo pracovat s variantou přístav-
Objekt Dominikánského kláštera si už také byli
ní videa, kdy by se dalo využít bývalé kino Art
by budovy v Židovské ulici směrem do dvorní-
prohlédnout ředitel Základní umělecké ško-
a jeho zázemí. Asi nejsmělejším nápadem je pak
ho traktu. Tak, aby tam mohly vzniknout další
ly Jiří Smitek a jeho předchůdce Karel Bosák.
zavedení středoškolského programu na způsob
učebny a zkušebny. Později se ale začalo zabývat
„Původně byli k myšlence možného stěhování
konzervatoře,“ dodal Tomáš Linda.
variantou jinou. Totiž zrekonstruovat obrovský
trochu skeptičtí, ale po prohlídce myslím názor
A co by pak bylo se stávající budovou ZUŠ v Ži-
Kasárna na Zlaťáku… Váš ateliér vloni vyhrál
lečenským místem setkávání při celoměstských
kompozice morfologii terénu vytvořilo budoucí
a málo využívaný objekt Dominikánského kláš-
změnili,“ poznamenal místostarosta.
dovské ulici? Jednou z možností, jak ji po pře-
v silné konkurenci z celé republiky architekto-
akcích (čarodějnice, drakiády, skautské srazy
obraz zástavby.
tera a školu pak přestěhovat sem. Jen o několik
„Pokud by se to podařilo zrealizovat, tak tako-
stěhování využít, je její přestavba na bytový dům
nicko-urbanistickou soutěž na využití rozsáh-
apod.).
desítek metrů vedle současného působiště.
vou Základní uměleckou školu by nikdo jiný
v majetku města.
Dům EggO nebo Central Park v Praze, rekonstrukce pěší zóny v Chebu
nebo Městské lázně, karlovarský Triplex, rekonstrukce Anglické ulice či
sanatorium dr. Petáka ve Františkových Lázních anebo třeba Centrum
technického vzdělávání v Ostrově. To vše jsou oceněné nebo vysoce
hodnocené projekty, pod kterými je podepsaný chebský ateliér
A69 – architekti s.r.o. Jeden z jeho zakladatelů, Boris Redčenkov, mi poskytl
rozhovor na téma urbanistická současnost a možná i budoucnost Chebu.
V zásadě každé konečné řešení je průsečíkem
mnoha variant.
Zásadní bylo, jak intenzivně
přírodní charakter Špitálského vrchu urbanizovat - zastavět. Kde nastavit hranici mezi krajinou
a městem. Posuzovali jsme různé situace zahuštění a výsledný obraz je v zásadě kompromisem,
kde krajina proniká do městské struktury a zástavba obráceně do krajiny. Maximální respektování vzrostlé zeleně a podřízení urbanistické
lého prostoru po bývalých kasárnách na Zlatém
Samotná výstavba rodinných domů je formována
Na vizualizacích vypadá tento prostor opravdu
„Najít vhodné využití pro bývalé kulturní stře-
vrchu, kde dnes za rezivějícím vlnitým plechem
podél vrstevnicových cest. Maximálně respektu-
dobře. Moderně, svěže i prakticky. Teď už jen
disko je velmi složité. Chtěli jsme zde ve spolu-
stojí zchátralé budovy. Můžete připomenout,
je stávající vzrostlou zeleň, která vytváří zelené
mít investora (-y)… Mělo by být jednou z pri-
práci se společnostmi Playmobil a Park Tři Věže
jak by podle vašeho návrhu měl být tento pro-
pohledové horizonty z historického jádra. Linie
orit příštího zastupitelstva, které vzejde z pod-
vybudovat zábavně-vzdělávací park pro rodiny
stor do budoucna využitý?
historických stromořadí jsou propojeny s exis-
zimních voleb, právě řešení této rozlehlé a pro
s dětmi, ale bohužel se ukázalo, že tento záměr
Charakter budoucí výstavby je převážně rezi-
tujícími stromořadími a prostupují do hloubky
vzhled a rozvoj města důležité lokality?
se nám nepodaří uskutečnit. V případě rekon-
denční - obytný. Návrh rozvíjí původní předvá-
budoucí čtvrti. Kompozice je zahuštěna novou
Jsem přesvědčen, že je to priorita. Cheb v uply-
strukce pro potřeby Základní umělecké školy by
lečný koncept vilové čtvrti. Integruje původní
výsadbou alejí. Vrchol kompozice je akcentován
nulém desetiletí přišel o významnou část ekono-
například zajištění financování mělo být daleko
plochy kasáren, kde pouze v dolní části navrhuje-
výstavbou rozhledny a čitelně propojen s měs-
micky významných obyvatel, protože jim nebyl
reálnější. Objekt by tím získal dlouhodobou
me zachovat nejcennější objekty, které by mohly
tem novým stromořadím, vedeným po hřebenu
schopen nabídnout adekvátní místo pro bydle-
perspektivu. Nyní nás jen jeho základní údržba,
po rekonstrukci připomínat vojenskou minulost
kopce. Struktura výstavby je odstupňovaná od
ní. Špitálský vrch představuje v tomto pohledu
temperování a podobně stojí více než 1,5 milio-
místa, například v podobě muzea či centra klu-
kompaktnějšího základu v Havlíčkově ulici až po
v mnoha ohledech významnou lokalitu. Má tra-
nu korun ročně,“ vysvětlil Linda.
bů vojenské historie. Samotný vrchol Špitálského
drobné hmoty rodinných domů na vrcholu kop-
dici, má potenciál stát se „Chebskou Ořechov-
Celková rekonstrukce objektu včetně pořízení
kopce by se měl stát sportovně-společenským
ce.
kou“, tedy vyhledávanou lokalitou pro rezidenční
kompletně nového vybavení by podle hrubého
parkem s ambicí stát se centrem neorganizova-
odhadu měla stát mezi 60 až 100 miliony ko-
ných volnočasových aktivit - travnaté hřiště pro
Zvažovali jste na začátku více variant řešení
měst, by mohl být nadějí, že mnozí z nich se do
run. Velkým problémem objektu je přitom jeho
fotbal, volejbal, nohejbal, jogging, přírodní inline
tohoto prostoru, nebo jste měli od první chvíle
Chebu vrátí.
značná energetická náročnost. V rámci úprav by
dráhy, cyklistika, BMX apod., či kulturně spo-
jasno?
chebské noviny
Vydalo občanské sdružení Spolek přátel Starého Chebu • IČ: 70842442, DIČ: CZ70842442 • Vyšlo 24. září 2014, ročník I, číslo 2 •
Náklad 20 000 ks • Zdarma • Registrováno pod číslem MK ČR E 15965 Odpovědný redaktor: Václav Fikar • e-mail: [email protected]
Grafika a tisk: MEDIA a.s., e-mail: [email protected]
bydlení. Dnešní trend, kdy se lidé opět vrací do
pokračování na straně 10
9
Protože Váš ateliér pochází právě odtud, situ-
nálady, které člověk při průchodu podél řeky
ný v obraze města a je škoda, že není vidět v celé
aci Chebu znáte velmi dobře. Jaké další archi-
zažívá. Od hráze přehrady Skalka, kde se náhle
své kráse. Tady bych kácel a nasvětloval.
tektonicko-urbanistické nešvary jsou v sou-
přírodní krajina mění v městský park. Vždy mě
Kvality severního širokého panoramatu byly vý-
časném Chebu podle Vašeho názoru nutně
fascinuje majestátnost chebského hradu, kde si
znamně pokaženy stavbou převýšeného bytové-
k řešení?
člověk uvědomí historickou významnost Chebu.
ho domu v Havlíčkově ulici. Mám rád moderní
Máme krásné historické jádro, ale množství
Po průchodu Písečnou branou se nálada mění
a současné zásahy do města, ale musí být pro-
původních a výjimečných autentických lokalit,
a člověk je obklopen intenzivní historií, která vr-
vedeny citlivě a přirozeně. Tady bych nejraději
jako byl chebský pivovar, chebská kasárna v ulici
cholí po průchodu Kamennou ulicí na náměstí
boural a diskutoval, jak toto výjimečné místo
K nemocnici, továrna Eska či průmyslové objek-
Krále Jiřího z Poděbrad. Cheb je krásné město.
zhodnotit. Města musí pečovat a chránit své vi-
ty na křižovatce Evropské a tř. Svobody nahradi-
Ing. arch. Boris Redčenkov
(*1969 v Chebu)
jednatel, autorizovaný architekt ČKA 02 625,
FA ČVUT abs. v roce 1994 v atelieru doc. Lábuse
Vybráno z realizovaných projektů A69 – architekti:
Villa Park Strahov, 1999
Sanatorium Dr. Peták, 2001
Villa Lea, 2005
Přístavba Sanatoria dr. Petáka, 2006
Dům EggO, Praha, 2008
Rekonstrukce Pěší zóny v Chebu, 2011
Dům Triplex v Karlových Varech, 2011
10
chebské noviny
něty – obrazy, které město prodává.
ly typizované krabice Kauflandů, Intersparů, Al-
Celá řada měst má nyní problémy s vylidňují-
bertů, Tesca… A tím zmizel i kus historie a byl
cími se náměstími, protože lidé se přestěhovali
Souhlasím… Viadukt je velmi zajímavý, bohu-
oslaben genius loci Chebu. To je situace, kterou
do novodobých kulturně-společenských chrá-
žel utopený. Předloni jsem si ho vyfotografo-
bohužel nezměníme.
mů – do obchodních center na okrajích měst.
val v zimě, kdy je z něj vidět nejvíc, a jen tak
Pokud bychom měli něco nezanedbat a posílit,
Jak se podle Vás bránit prázdným náměstím?
pro svou radost vybarvil. „Duhový viadukt“
tak je to lokalita Poohří. Propojení sídliště Zlatý
Myslím, že tento trend je spíš českým specifi-
nevypadal vůbec špatně :-). Jaký typ stavby
vrch s centrem, posílení vztahu města a řeky. To,
kem. Všeobecně se lidé do center měst vrací,
podle Vás v Chebu chybí?
co se podařilo nastartovat Krajinkou, by mělo
tráví zde stále více i svůj volný čas. Cheb má
Nevím, jestli to je tím, že stárnu :-), ale Cheb
být inspirací pro další kroky při hledání podoby
zásadní problém ve ztrátě kontinuity. Domy na
by si zasloužil kvalitní městský hřbitov a vlast-
nábřeží řeky Ohře.
náměstí nemají své konkrétní majitele, kteří by
ní krematorium. Hřbitovy jsou vlastně jen další
iniciovali jejich proměny, reagovali na aktuální
formou městského parku, který má svou spe-
Kdybyste měl vypíchnout tři projekty (stavby,
potřeby obyvatel, vytvářeli konkurenční prostře-
cifickou atmosféru. Tady stále přežívá určité
rekonstrukce apod.), které v posledních letech
dí, zakládali by dlouhodobé investice. Různoro-
schéma, kde převažují funkční parametry nad
zásadním způsobem pomohly rozkvětu Che-
dá barevnost fasád je krásná, ale do určité míry
estetickými. Vytvořit pro novodobý Cheb kva-
bu, které by to byly?
to je Potěmkinova vesnička, neodráží skutečnou
litní pietní místo, se kterým se budou Chebané
Kvalita městského života je odrazem kvality ve-
pestrost života.
identifikovat, považuji za velké téma.
řejného prostoru. Osobně považuji za zásadní
Život do města přinášejí lidé, jejich aktivity
investice právě do veřejného prostranství. Z to-
a činnosti. Náměstí musí být otevřený prostor,
hoto pohledu považuji jednoznačně za nejvý-
který se bude proměňovat v čase. Konkrétně
znamnější projekt revitalizace Poohří - Krajinku,
v Chebu bych inicioval přesun zastávky MHD
která obyvatelům města odkryla skryté kvality
z lokality Křižovatka na náměstí. Je důležité
Chebu. Je to výjimečná akce a i když si mnohé
dovést lidi do středu města, tam jim nabídnout
věci dovedu představit lépe, lidé získali krásný
příjemné prostředí, tzn. je třeba změnit měřítko
veřejný prostor, který je baví a užívají si ho.
náměstí výsadbou stromů, adekvátním mobiliá-
Stejně tak pěší zóna nastartovala zájem o městské
řem, různorodým osvětlením. Prostě aby to byl
centrum. Sleduji postupnou kultivaci městského
víc ležérní obývací pokoj města než uměle na-
parteru, která byla iniciována právě vytvořením
strojená hala. Zásadní je přeměna parteru domů,
kvalitního městského bulváru. Z podobného
který musí být více otevřený, bezbariérový aby
pohledu považuji za významný počin vytvoření
s náměstím lépe komunikoval.
Václav Fikar
nového kulturně-společenského centra Svoboda. Nejenže se stalo z urbanistického pohledu
Podle mého kolegy, který není Chebák, při-
vyvrcholením hlavní společenské osy města od
jíždějícího člověka, ať už přijíždí odkudkoliv,
nádraží přes třídu Svobody, náměstí Krále Jiřího
město Cheb ničím neupoutá, nezaujme. Město
až k řece, ale vrátilo do Chebu společenský život,
je prý hezké v centru, ale příjezd do města se
který se po léta odehrával převážně mimo Cheb
mu zdá spíše chmurný a nezajímavý. Jak Vy
samotný.
vnímáte Cheb z pohledu příjezdu do města?
Věřím, že všechny tyto projekty posilují identifi-
Nevím, odkud váš kolega přijížděl, ale já, když se
kaci obyvatel s městem, ve kterém žijí, a to je pro
vracím do Chebu, ať už od severu po Ašské či od
Cheb zásadní.
východu po Pražské, vnímám krásnou městskou
vinětu. Především zarámování kostela sv. Miku-
Která část Chebu se Vám nejvíce líbí a proč?
láše obloukem železničního viaduktu je dokona-
Rád se procházím Poohřím. Mám rád proměny
lé. Celý viadukt vnímám jako naprosto výjimeč-
11
Přes tisíc nových pracovních míst
pro Cheb, za prodej pozemků navíc
město získá přes 140 miliónů.
Díky rozšíření průmyslového parku by
v Chebu měla přibýt minimálně tisícovka
nových pracovních míst. Veškeré pozemky
v připravované druhé etapě, kde bude
investorům k dispozici dalších více než
30 hektarů ploch s kompletní infrastrukturou,
už přitom mají firmy zarezervované. To je práce,
kterou se může pochlubit tým pod vedením
chebského místostarosty Tomáše Lindy.
bližně tři stovky pracovníků, viditelný je i finanční přínos. Za prodej pozemků utrží Cheb
do svého rozpočtu přes 140 miliónů korun,“
doplnil Tomáš Linda.
Úspěch chebského průmyslového parku, kde
v devíti provozech pracuje už přes 1200 lidí,
se odráží i v míře nezaměstnanosti, která je na
Chebsku výrazně nižší, než je krajský průměr.
„Zatímco v celém Karlovarském kraji bylo
podle květnových údajů Českého statistického úřadu bez práce 8,2 procenta lidí, na Cheb-
Chebská porodnice má druhou
nejvyšší porodnost v kraji
Druhou nejvyšší porodností
v Karlovarském kraji se může
pochlubit gynekologickoporodnické oddělení v chebské
nemocnici. V loňském roce zde
přivedli na svět 630 dětí, což je po
karlovarské porodnici, která však
navíc poskytuje specializovanou
péči pro nedonošené děti, nejvíce
v celém kraji.
je a zvenčí rozhodně nepůsobí jako nejlepší
vůbec atraktivní, na oddělení se v posledních le-
pozvánka dovnitř. Přesto se v Chebu rodí jako
tech hodně modernizovalo. Ostatně kvůli úpra-
o závod, protože zdejší nemocnice nabízí rodič-
vám bylo porodnické oddělení uzavřené i letos
kám mnohé.
v červenci – dva týdny. Během té doby byly vy-
„Nastávající maminky mohou mít zcela zdar-
malovány porodní a operační sály a provedeny
ma osobu blízkou, hradí se pouze jednorázový
drobné úpravy.
oblek. Nabízíme možnost nefarmakologického
„V letošním roce bude nově klimatizován i po-
tlumení bolestí (masážní pomůcky, úlevové po-
rodní sál. To vše přispívá ke zlepšení komfortu
lohy, balon, vana, sprcha) či zcela zdarma me-
pro rodičky. V plánu je navíc přístavba nového
dikamentózní tlumení bolestí. Ihned po porodu
křídla hlavní nemocniční budovy, do které se
jsou novorozenci přikládáni ke kojení a mimin-
má celé naše oddělení, včetně novorozenecké-
ka zůstávají od porodu trvale s maminkami. Na
ho a dětského, stěhovat,“ upozorňuje Monika
„Stavba druhé etapy již byla zahájena. Na jaře
metrů čtverečních. V jedné z nich by měl pů-
sku to bylo jen 6,5 procenta. To je také výrazně
„Pro porodnici našeho typu je 630 Chebanů vý-
oddělení jsou pak k dispozici tři nadstandardní
Drozdová.
příštího roku by většina prací mohla být hoto-
sobit významný výrobce dílů pro automobilo-
méně než celorepublikový průměr, který činil
borný výsledek. Osobně se domnívám, že by se
pokoje, většina zbylých pokojů jsou dvoulůž-
Mimochodem, pokud jde o počty narozených
va. Její vybudování bude navíc stát městskou
vý průmysl, čínská společnost BWI, která má
7,5 procenta,“ upřesnil místostarosta.
tato čísla mohla ještě zvýšit a všichni o to také
kové,“ vypočítává Drozdová s tím, že díky eru-
chlapečků a holčiček v chebské porodnici, je
pokladnu podstatně méně, než jsme čekali.
v plánu zaměstnat přibližně pět stovek lidí.
Na Chebsku je také z celého kraje zdaleka nej-
usilujeme,“ říká lékařka chebského porodnické-
dovanému porodnickému a neonatologickému
to remíza. Ani jedno pohlaví nepřevažuje. „Je
Odhad nákladů v projektové dokumentaci
Na nových pozemcích průmyslového parku
širší nabídka volných pracovních míst. Zaměst-
ho oddělení Monika Drozdová.
týmu se chebská porodnice ve srovnání s jinými
pravdou, že se střídají období, kdy máme na od-
počítal s částkou přibližně 60 milionů korun,
se chystá investovat také producent výrobků
navatelé tady v květnu hledali 867 lidí. Na jed-
Druhou nejvyšší porodnost v kraji vykazuje
pyšní minimem komplikací, k čemuž přispívá
dělení převážně holčičky a naopak. V souhrnu
kterou se nám však ve výběrovém řízení zakon-
z polypropylenu, společnost HSV Polska, nebo
no volné místo tak připadalo 4,8 uchazeče, což
chebská porodnice navzdory stavu budovy, ve
i těsné sousedství operačního sálu s porodním.
jsou pak počty ale pravděpodobně vyrovnané,“
čeném elektronickou aukcí podařilo snížit na
firma Eberspächer, která se zabývá výrobou kli-
byla dokonce pátá nejnižší hodnota ze všech
které oddělení sídlí. Budova je v majetku kra-
I když porodnická budova u parku není zvenčí
směje se lékařka.
41  milionů,“ uvedl místostarosta Tomáš Linda.
matizací a topných systémů pro vozidla.
okresů České republiky.
Největší pozemek má ve druhé etapě zarezervovaný developerská společnost Accolade,
„Nově nyní přibyl velký německý koncern
která tady chce ve spolupráci s partnerskou
Deufol, který chce u nás postavit závod na vý-
firmou Panattoni vybudovat dvě špičkově vy-
robu průmyslových dřevěných obalů. Jedná se
bavené nájemní haly o celkové ploše 80 tisíc
opět o velkého investora. Zaměstnat chce při-
Druhá etapa rozšíření
Průmyslového parku
Cheb v kostce:
Rozloha: 40 hekarů
Očekávaný počet nových pracovních
míst: cca 1000
V devíti stávajících provozech v Průmyslovém parku v současnosti pracuje přes 1200 lidí.
12 12
chebské noviny
V plánu je i třetí, poslední, etapa.
MUDr. Monika Drozdová
Narodila se v Plzni, od dvou let však žije v Chebu. Na gynekologicko-porodnickém oddělení
pracuje od roku 2005 a v roce 2011 úspěšně
složila evropskou atestaci. Pro velké pracovní
vytížení nemá mnoho volného času, nicméně
se ho snaží vyplnit sportem - zejména během,
tenisem či jízdou na kole. Po večerech se pak
nejraději věnuje četbě nebo si ráda vychutná
sklenku dobrého vína s přáteli.
13
MĚNÍME CHEB K LEPŠÍMU,
POJĎTE DO TOHO S NÁMI!
Nemusíme se Vám dlouze představovat. Znáte nás i naši práci. Vždy jsme dělali vše pro
Cheb, ať už byl u vlády v Praze nebo Bruselu kdokoli. Naše projekty Krajinky, Průmyslového
parku, Pěší zóny či Kulturního centra Svoboda jsou dnes vzorem pro ostatní města v celé
zemi. Kilometry opravených ulic ve městě, nová dětská hřiště, již několik let neměnné ceny
Nápady a řešení pro dopravu
nocení efektivity prostředků vynaložených na
objektu bývalého KASSu. Ten by prošel generál-
tyto účely.
do dvou dvorních traktů nebo jiných volných lo-
ní rekonstrukcí a adaptací pro aktuální i budoucí
kalit v širším centru města, nová parkovací místa
potřeby ZUŠ. Stávající budovy školy se mohou
budeme budovat i na sídlištích.
• V blízkosti centra budeme i nadále jednat
o umístění parkovacího domu.
ta, který bude nahrazen drobným zvýšením
šíříme krátkodobé stání zdarma do placených
slavnosti, Letecký den, Špalíček Fest, Reprezen-
koeficientu daně z nemovitosti.
lokalit náměstí a jeho okolí.
tační ples města a Vánoční trhy mají i nadále naši
• Namísto dnešních 30 tisíc plátců místního
• Budeme podporovat stavbu parkovacího domu
nabídka, vánoční trhy, akce na náměstí, investice v okrajových částech města – to vše jsme
slíbili, udělali a budeme dělat dál.
Tu vybírá finanční úřad výnos z ní je 100%
U Majky, 17. listopadu x Jungmannova, U mod-
příjmem města.
• Po úpravě budou platit více jen vlastníci
velkých průmyslových objektů a rozlehlých
pozemků, často se sídlem mimo Cheb.
• Vlastníci bytů a rodinných domů ušetří –
např. čtyřčlenná rodina v nájemním bytě
• Městská policie se bude soustředit na pouliční kriminalitu, vandalismus, šíření drog
a další jevy, které nejvíce otravují život slušným lidem.
• Jsme pro vyšší počet strážníků v ulicích.
• Podpoříme vybudování služebny městské
policie na periférii města pro znepříjemnění
2.800,- Kč ročně, dvojčlenná rodina ve vlast-
rého věžáku a v Kamenné ulici) chceme změnit
naný rozpočet, úvěry na investice budeme
ním domku se zahradou cca 500,- Kč ročně.
na okružní.
čerpat pouze pro rozvojové projekty a to
Úspora se dále zvyšuje počtem členů v do-
jen tehdy, pokud to bude výhodnější než
mácnosti. Ušetří též vlastníci rekreačních
ostatní formy financování.
• Budeme i nadále důrazně prosazovat zájmy
objektů, kteří dnes za odpad platí dvakrát.
• Vlastníci
velkých
průmyslových
areálů
města v obchodních společnostech, kde
budou mít větší motivaci s objekty hos-
má Cheb svůj podíl.
podárně nakládat (např. klášter na Spále-
• Nebudeme bezdůvodně navyšovat počty
úředníků města.
• Podporujeme vznik centrálního nákupní-
této služebně budou pachatelé podávat vy-
ho místa pro městský úřad a všechny další
světlení svých činů.
městské organizace, budeme pokračovat
v elektronických aukcích.
ništi, ESKA, Rudolfinum, Wolkerova ul., bývalá pošta a lékárna na náměstí). Donutí je
k tomu právě úprava daně z nemovitosti.
• Budeme pokračovat ve velkoplošných výspravách komunikací a chodníků.
potřeba, podpoříme zavedení menších autobusů při nižším vytížení linek.
• Do systému MHD zavedeme příměstské linky do
Františkových Lázní a Waldsassenu.
• Podporujeme další rozvoj chebského letiště jako
zázemí pro malá letadla do 20 pasažérů a spor• Podpoříme projekty dopravního spojení mosty
z Pražské ul. na Zlatý vrch stejně jako Dyleňské
• Jsme pro revizi podpory neziskových orga-
• Město jako developer může získat stovky
nizací v oblasti sociálních věcí, aby finanční
miliónů přípravou pozemků pro další rozvoj
• Dokončíme infrastrukturu druhé etapy Prů-
prostředky města sloužily potřebným spo-
průmyslového parku a obytné zóny na Špi-
myslového parku a pomůžeme příchodu
tálském vrchu.
dalších zaměstnavatelů do Chebu. O stáva-
• Budeme prosazovat dobudování rychlostní ko-
jící rozvoj parku se zasloužili zejména naši
munikace R6 na státní hranici a podporovat její
kandidáti Jiří Strádal a Tomáš Linda.
protažení na křižovatku s německou dálnicí A93.
luobčanům a byly podpořeny smysluplné
činnosti a projekty těchto organizací.
• Herny a hazard zpět do města nepustíme,
podporujeme jejich umístění výhradně
• Budeme se zabývat možností instalace větrných elektráren na pozemcích města pod
Zelenou horou a Dylení.
nepřizpůsobivým občanům. Zavedeme in-
Řešení pro zrušení poplatku
za odpad
stitut „zákaz pobytu“ v obci.
• Více než 30 tisíc obyvatel města přestane
Nápady a řešení pro městskou
kasu
• Každou investici budeme posuzovat s ohledem na budoucí provozní náklady.
chebské noviny
a U trati směrem na Podhrad a Švédský Vrch.
platit 700,- Kč ročně.
ho vyžití k Chebu patří a patřit bude.
• Podpoříme projekt přístavby a sestěhování
Městské knihovny pod jednu střechu.
• Budeme podporovat elektrifikaci železniční trati
do Norimberku.
nu.
Nápady a řešení pro životní prostředí
níky města.
• Budeme podporovat výstavbu letního koupaliště
v Poohří.
• Budeme pokračovat ve zvelebování historického
centra, opravách památek a v dalším oživování
expozic a bohatého programu Chebského hradu,
budeme usilovat o zastřešení hradního paláce.
• Rozšíříme volnočasové zóny v Poohří o navazující plochy v Břehnické ulici a v okolí přehrady
Skalka.
• Dobudujeme cyklostezku do Waldsassenu, městskou cyklostezku, cyklostezku do Františkových
Lázní a začneme pracovat na cyklostezce na Dře• Podporujeme projekt Městských lázní, po jejich
vzniku pak přestavbu dnešního bazénu na tělocvičnu (pro školní účely a sporty typu florbal,
• Kvalitní péče o městskou zeleň, fungující odpadové hospodářství, sběrné dvory v dosahu
beachové sporty apod.)
• Podporujeme modernizaci areálu Lokomotivy.
a uklizené ulice jsou samozřejmostí.
• Nadále budeme rozšiřovat možnosti sběru se-
Nápady a řešení pro každou čtvrť
parovaného odpadu a budovat další podzemní
kontejnery.
• V Podhradu dokončíme opravy komunikací.
• Budeme podporovat vznik recyklační linky pro
• Zkvalitníme pěší spojení Švédského vrchu a Pod-
další třídění odpadů a vznik nových pracovních
hradu se zbytkem města, zachováme v provozu
míst.
• Podporujeme stavbu ZEVO pro ekologickou
a energeticky výhodnou likvidaci komunálního
odpadu.
lávku pro pěší na Švédský vrch.
• Na Skalce přidáme další parkovací místa.
• Na Spáleništi zdemolujeme starou uhelnu, upravíme vnitroblok za Vesmírem, opravíme komunikace, chodníky a přidáme parkovací místa.
Nápady a řešení pro zdravotnictví
a sociální služby
Nápady a řešení pro kulturu
a vzdělání
• Dokončíme revitalizaci Zlatého vrchu, pěší spojení kolem Hilárie zkvalitníme a změníme na po-
tele, který v Chebu dlouhodobě a poctivě
• Kromě ekonomické fakulty chceme do Chebu
vytváří pracovní místa a aktivně tak podpo-
pro mladé lidi přivést další vysokoškolské obory.
• Chebská nemocnice musí poskytovat služby
• Opravíme příjezdovou ulici do Hájů (Osvoboze-
odpovídající významu a velikosti našeho města,
ní), v návaznosti na jihovýchodní obchvat pak
podpoříme její rekonstrukci a pomůžeme vytvo-
zajistíme úpravy navazujících komunikací (pře-
řit podmínky pro získání kvalifikovaných lékařů
devším Zemědělské ulice).
a dalšího personálu.
• Opravili jsme skoro všechny základní a mateř-
• Vysoká kvalita sociálních služeb pro seniory a vý-
• Na úřadě se uvolní 4 pracovní místa a dojde
• Prosperita Chebu musí stát na poctivé prá-
ské školy ve městě, základní školu na Skalce
hody pro tuto skupinu obyvatel zůstanou zacho-
k úspoře nákladů na mzdy ve výši 1,5 mil.
ci, kvalitních službách a výrobě s vyšší při-
a Zlatém vrchu a těch několik málo zbývajících
vány. Pro seniory zajistíme bezplatné užívání
korun ročně.
danou hodnotou, ne na tržnicích, benzino-
neopravených školních budov zmodernizujeme
linky do Františkových Lázní a Waldsassenu.
vých pumpách a levné práci ve mzdě.
také.
• Zrušení poplatku za svoz odpadu způsobí
• Chceme atraktivní Cheb pro obyvatele i návštěv-
břežní promenádu.
• Podporujeme a vážíme si každého podnika-
ruje rozvoj a dění ve městě.
Nápady a řešení pro turismus,
sport a volný čas
nici.
• Pouze kvalitní nabídka pracovních míst udrží mladé a vzdělané v jejich rodném regio-
v lokalitě Svatého Kříže.
• Přitvrdíme v opatřeních zaměřených proti
• Profesionální divadlo a pestrá nabídka kulturní-
• Linky MHD zavedeme tam, kde jsou skutečně
tovní létání.
Nápady a řešení pro pracovní
místa
podporu.
Volební program sdružení
ODS a nezávislých osobností
• Nezadlužíme město, prosazujeme vyrov-
páchání drobné kriminality a prostituce. Na
• Podpoříme rozšíření kamerového systému.
pro kola.
• Budeme podporovat hospicovou činnost.
šem městě.
• Tradiční a oblíbené akce jako FIJO, Valdštejnské
• Zjednodušíme systém parkování v centru, roz-
• Nebezpečné křižovatky (Osvobození x Čapkova,
Nápady a řešení pro bezpečnost a pořádek
zrekonstruovat na bytové domy.
• Budeme podporovat rozvoj středních škol v na-
výpadek v příjmu peněz do rozpočtu měs-
bude jen 9 tisíc plátců daně z nemovitosti.
k lepšímu!
14
školy z dnešních několika budov do jediného
poplatku a 9 tisíc plátců daně z nemovitosti
k Chebu a chuť pro město něco pozitivního udělat. Přidejte se i Vy, měníme Cheb
a další ohrožené skupiny, zaměříme se na hod-
• Každý rok přidáme nová parkovací místa alespoň
za teplo (ač se všude jinde zdražuje), nový způsob správy městských bytů, pestrá kulturní
Spojili jsme se s nezávislými a váženými osobnostmi našeho města, spojuje nás vztah
• Podporujeme sestěhování Základní umělecké
• Podporujeme preventivní programy pro mládež
• V Pelhřimově opravíme zastávku MHD a postavíme dětské hřiště pro místní i kolemjdoucí.
• V Hrozňatově a Slapanech budeme pokračovat
v úpravách veřejných prostranství.
• Ve Střížově podpoříme projekt odkanalizování
této městské části.
15
Bude záležet na vůli nového vedení,
jestli a jak bude naše město žít
a prosperovat, říká místostarosta
Chebu Tomáš Linda
Město Cheb se v uplynulých čtyřech letech viditelně posunulo vpřed.
Připravilo a zrealizovalo řadu významných projektů (např. revitalizace
chce postavit společnost Terea, ve které
by zařízení na energetické využití odpadu
tak úplně nestojíme, je důsledkem bombardo-
má město 50procentní podíl. Město Cheb
je zásadní právě tento synergický efekt. Měli
vání na sklonku války, kdy byly nádraží a větši-
záměr podporuje, protože by prý pomohl
bychom dlouhodobě garantovanou cenu za
na budov v jeho okolí zničeny.
stabilizovat cenu tepla ve městě a také by
likvidaci odpadu i cenu tepla.
Atraktivitu této lokality by mohlo zvýšit také
snížil náklady na skládkování odpadu. V ja-
Vnímám samozřejmě obavy lidí, aby zařízení
zvažované prodloužení pěší zóny. Nová zá-
kém stadiu se tento záměr, který byl hodně
nemělo negativní vliv na kvalitu ovzduší a po-
stavba před nádražím by byla jejím přirozeným
medializovaný, nachází a jak Vy osobně se
dobně. K tomu bych chtěl říci, že záměr na vy-
zakončením. Původní návrh revitalizace pěší
k němu stavíte?
budování zařízení úspěšně prošel takzvaným
zóny počítal s tím, že povede až k nádraží. Po
Důvod, proč jsme tento záměr společnosti
procesem EIA, který představuje velice detail-
vybudování jihovýchodního obchvatu a před-
TEREA podpořili, je jednoduchý. Skládkování
ní posouzení jeho vlivu na životní prostředí.
pokládaném zklidnění dopravy by se dal pře-
komunálního odpadu je už dnes velice drahé,
Odborníci na tuto problematiku vám řeknou,
chod přes Evropskou ulici vyřešit obdobným
což ostatně pocítili i občané v souvislosti se
že technologie jsou dnes na takové úrovni, že
levého břehu Ohře), nastartovalo velké kulturně-společenské akce
způsobem jako v případě křížení pěší zóny
zvýšením poplatku, navíc poplatky za ukládá-
existenci zařízení nepocítí ani lidé v nejbližším
(Špalíček Fest, Vánoční trhy), které do Chebu přivedly tisíce turistů
s Májovou.
ní odpadů na skládce mají dále razantně růst.
okolí. Díky vybudování zařízení by navíc moh-
a pozitivně zviditelnily město daleko za hranicemi kraje. O všem, co
Často slyším také argument, že podobná ko-
Někdo bude muset zvýšené náklady zapla-
lo dojít k uzavření výtopny depa Českých drah
se povedlo i nepovedlo zrealizovat, i o připravených projektech do
merční výstavba není potřeba, protože v Chebu
tit. Buď to bude občan prostřednictvím ještě
v těsném sousedství Švédského Vrchu, která
máme nebytových prostorů dostatek. K tomu
vyššího poplatku, nebo město, kterému pak
je registrována jako významný zdroj znečiště-
je však třeba říct, že kvalitních nebytových pro-
ale ubydou peníze na investice a další věci.
ní. Využívá totiž tuhá paliva, takže její vliv na
budoucna jsem hovořil s místostarostou Chebu Tomášem Lindou.
Jednou z kauz roku 2013, pokud to tak mohu
I to byl jeden z důvodů, proč následně orgány
jenom názor, že když chce v Chebu někdo in-
storů, splňujících často velmi přísné požadavky
Zařízení na energetické využití odpadu, které
životní prostředí je daleko negativnější než
nazvat, byla zamýšlená výstavba polyfunkční-
města prodej pozemků neschválily.
vestovat svoje prostředky, byla by škoda mu to
obchodníků a dalších zájemců, tady příliš není.
chce TEREA vybudovat v průmyslové zóně na
v případě zamýšleného provozu, kde jsou li-
ho domu na Májové ulici, v místě chátrající do-
Lze samozřejmě spekulovat o tom, jestli to bylo
neumožnit.
Ať klidně některé supermarkety na periferii za-
Švédském Vrchu, je cestou, jak trend neustále
mity extrémně přísné.
časné stavby, která v minulosti sloužila i jako
rozhodnutí správné. A to především s ohledem
Několik lokalit jsme vytipovali a pan Kubálek
vřou a vrátí se do centra. Prodloužení pěší zóny
rostoucích nákladů na likvidaci komunálního
Dále k tomu mohu dodat to, že spalování od-
noční klub. Záměr vhodně a esteticky zastavit
na to, že chátrající objekty, které měly být v sou-
projevil zájem o pozemek v sousedství kru-
a nová zástavba před nádražím by mohly být
odpadu zastavit. Pocítili by to i občané.
padu a využití jeho energie je trendem, který
toto exponované místo v centru ale narazil
vislosti s výstavbou nového domu zdemolová-
hového objezdu u nádraží. V souvislosti s tím
impulsem pro návrat části obchodních aktivit
Z ekonomických kalkulací vyplývá, že popla-
řeší zásobování teplem a el. energií státy jako
především na odpor obyvatel z vysokého pane-
ny, mohou centrum města hyzdit další roky.
jsme si nechali zpracovat urbanistickou studii
ze živelně vzniklých nákupních center do stře-
tek, který hradí, by mohl klesnout minimálně
Švýcarsko, Dánsko, Švédsko a jiné. A nemy-
lového domu č. 39 na Májové. Můžete se k to-
Objekty sice měly charakter dočasných staveb
možné budoucí zástavby celého prostoru před
du města.
o 100 korun. TEREA by od nás totiž odpad
slím si, že by zmiňované země byly synony-
muto rozvojovému záměru města ještě jednou
a v současné době již měly být odstraněny, ale
vlakovým nádražím. Studie ateliéru A69 by
odebírala za cenu, která by byla o třetinu nižší,
mem špatného životního prostředí. Často
vrátit?
nestalo se tak. Město se toho bude muset do-
měla být východiskem pro rozvoj této lokality
Karlovarský kraj začal vloni na jaře posu-
než jsou současné náklady za jeho uložení na
jsou tato zařízení v mnohem nepříhodnějších
Polyfunkční dům s prodejními plochami, kan-
máhat zřejmě soudní cestou a i s ohledem na
v následujících desetiletích. To chci zdůraznit.
zovat záměr postavit na Švédském Vrchu
skládce. Zároveň by se také stabilizovala cena
lokalitách, než je námi uvažované, bohužel mi
celářemi a byty chtěl na Májové ulici vybudo-
nový občanský zákoník a chybějící judikaturu
Šlo o koncepční materiál, který řeší, na kterých
v Chebu spalovnu odpadu, neboli závod na
tepla dodávaného do chebských domácností,
ale přijde, že se lidi rádi straší a předhánějí se
vat soukromý investor, kterému byla stavbou
to může trvat roky. Je pravděpodobné, že vlast-
pozemcích by nové objekty mohly v budoucnu
energetické využití odpadu (ZEVO). ZEVO
firem a veřejných budov. Na záměru výstav-
v tom, kdo vymyslí ten nejhrůznější scénář.
zaplacena nevymožitelná pohledávka za před-
ník se bude snažit právní cestou dosáhnout na-
vyrůst, jaký by mohly mít charakter či kudy by
chozími majiteli. Logicky se zajímal o to, co
opak toho, aby objekty zůstaly zachovány.
vedla cestní síť.
může se stavbou dělat, aby mu přinášela pro-
V neposlední řadě bych zmínil i to, že nezane-
V současné době byl zájem pouze o jeden kon-
fit. K tomu však potřeboval od města pozemky
dbatelný mohl být také finanční přínos z pro-
krétní pozemek, neuvažovalo se o zástavbě
pod těmito stavbami, které měl pouze prona-
deje pozemků. Investor za ně městu nabízel
celé lokality. Součástí objektu mělo být pod-
jaté. Jeho žádost o jejich odkoupení byla proto
velice slušnou cenu 3.300 Kč za m2.
zemní parkoviště a další služby. I tento záměr
standardní cestou projednána a předložena
16
doparku, kde se zdržují osoby, o které v Chebu
vyvolal nesouhlas zejména těch, kteří v této
orgánům města k rozhodnutí. Je pravda, že
Město pak investorovi pro realizaci jeho
části města bydlí, a z prodeje pozemku tak se-
tento záměr vyvolal odpor obyvatel sousední-
záměru nabídlo prostor u parkoviště před
šlo. O budoucím možném využití této atraktiv-
ho panelového domu, kteří argumentovali tím,
nádražím, kde by mohlo dojít k vizuálně
ní lokality by teď podle mne bylo potřeba vést
že nová stavba jim zhorší kvalitu bydlení, sníží
pěknému propojení této lokality s třídou
diskusi na odborné úrovni a na jejím základě
cenu jejich bytů a podobně.
Svobody (jako příjemný bonus bych viděl
pak přijmout nějaké koncepční řešení.
Město se pokusilo v tomto sporu investora
pravděpodobný odliv některých podivných
Myslím, že tato část města má velký podnika-
s obyvateli sousedního domu sehrát roli zpro-
existencí, které zde pravidelně posedávají
telský a ekonomický potenciál a bylo by škoda
středkovatele. Zorganizovali jsme například
na lavičkách). V jakém stadiu je nyní tento
ho do budoucna nevyužít. Je tady přirozená
veřejné projednání tohoto záměru. Přestože
záměr?
koncentrace lidí směřujících na vlakové nádra-
investor na základě požadavku občanů projekt
Když nebyl schválen prodej pozemku na Má-
ží a autobusový terminál. Byl bych rád, kdyby
přepracoval, kdy došlo ke snížení zamýšleného
jové ulici již zmíněnému soukromému inves-
se jednou tomuto místu vrátil charakter, který
objektu, nechal zpracovat studii, která ukázala,
torovi, který tam chtěl vybudovat polyfunkční
mělo před válkou, kdy se zde soustředil život
že obavy občanů ze zastínění jejich bytů jsou
dům, zastupitelstvo rozhodlo, že mu máme na-
města, kdy zde byla bohatá nabídka obchod-
neopodstatněné, jejich odpor to nezměnilo.
bídnout jiné, vhodnější lokality. Převládl přeci
ních aktivit a služeb. Současná podoba pseu-
chebské noviny
Varianta možné zástavby prostoru před nádražím
- obchodní galerie s podzemním parkováním.
17
V posledním roce právě končícího voleb-
podle mne chybí logika. Jaké rozhodnutí by
ního období došlo k rozpadu koalice, a to
kvůli kauze Chevak, se kterou byla spoje-
partner zastoupení nejen v chebské radě měs-
Dobře, podívejme se teď na centrum měs-
z daleka, a to opravdu atraktivními akcemi.
vestičních akcí prostřednictvím úvěru není nic
německý akcionář mohl mít z logiky věci zájem
ta, ale i v orgánech CHEVAKu. Její představitel
ta. Několik opuštěných nebytových prostor
Kolik město Cheb stojí a počítáte s nimi i do
špatného. Na každý velký projekt není možné
zablokovat? Líbit by se mu samozřejmě nemu-
byl dokonce předsedou dozorčí rady této firmy
v historickém centru města, ale také roky
budoucna?
získat dotace. A hradit pak akci v objemu de-
na i petice občanů. Ti vyčítali chebskému
sel třeba návrh na snížení ceny vody. Ale ta-
za necelých 200 tisís ročně. O to překvapivější
prázdné budovy bývalé pošty a lékárny na
Vánoční trhy i Špalíček fest jsou jasným příkla-
sítek či stovek milionů z vlastních prostředků
vedení, že chce v nově připravovaných
kový návrh v současné době, ani v nejbližších
byla jejich argumentace, že nebyli s návrhem
náměstí. Vylidňování centra je problémem,
dem, že ani takto veleúspěšné akce nemusí
města by znamenalo, že v tom konkrétním
stanovách akciové společnosti CHEVAK
letech, není reálný. V souvislosti s nedávnou
nových stanov řádně seznámeni. Volba pro
kterým se nově zvolené zastupitelstvo
být pro město nikterak extra drahé. Pořádáme
roce nezbydou prostředky na další potřebné
Cheb umožnit k největšímu akcionáři, firmě
obří investicí do zkvalitnění vodohospodářské
město následně odmítla podpořit i uprave-
bude muset vážně zabývat. Co dělat proti
je ve spolupráci s agenturou Praha Production
investice.
NGW, blokovat menší akcionáře (obce) při
infrastruktury CHEVAKu a na ní poskytnutou
ný návrh stanov, ze kterého byla vypuštěna
tomu, aby z náměstí nebyl jen skanzen pro
Servis, která je organizačně velice schopná.
důležitých hlasováních na valné hromadě
evropskou dotací se společnost zavázala, že
právě „kontroverzní“ změna hlasovacích kvór.
turisty, ale aby zde v maximální možné míře
Projevuje se to nejen na atraktivitě programu,
Mezi velké plánované projekty města, kde
a dozorčí radě. Jste členem vedení města,
bude vytvářet dostatečnou finanční rezervu.
Nezbývá, než se ptát, co ji k tomu vedlo? Uvě-
pulzoval všední život?
ale i na tom, že podstatnou část nákladů se jí
bude město žádat o evropské dotace, je
čili co můžete říct k této kauze?
Kvůli tomu cena vodného a stočného mírně
domila si při pohledu na úspěch různých pro-
To je skutečně problém. Snažíme se dělat opat-
daří pokrýt prostřednictvím sponzorských pří-
i projekt nazvaný Městské lázně, kdy by
Myslím, že v této kauze, tedy z mého pohledu
stoupá a bude muset stoupat i v příštích le-
testních stran a hnutí v posledních měsících,
ření, aby se tento trend změnil. Zavedli jsme
spěvků. Díky tomu jsme na Špalíček Fest dávali
na místě po zbouraném starém pivovaru
spíše pseudokauze, se jasně projevilo, že se
tech.
že být brán jako koaliční subjekt nemusí být
možnost zdarma zaparkovat na náměstí, ak-
příspěvek ve výši pouze 250 tisíc korun. Přitom
nad zimním stadionem měl vyrůst nový
blíží komunální volby. Vše se točilo kolem jed-
Teď se podívejme na příklad opačný. Tím by
před blížícími se komunálními volbami příliš
tivně oslovujeme potenciální nájemce, v měst-
vstup pro lidi je zdarma.
moderní bazén namísto dosluhujícího na
noho bodu návrhu nových stanov, kdy se mělo
bylo razantní zvýšení ceny vody. K zamítnu-
výhodné?
ských prostorách se nezvyšovalo nájemné.
V případě Vánočních trhů město zajišťuje po-
6. ZŠ. S jakými ohlasy na tento záměr se
hlasovací kvórum pro rozhodování na valné
tí takového návrhu by nově stačil nesouhlas
I když výši nájemného, které se v městských
stavení a demontáž vánočního tržiště a ledové
setkáváte?
hromadě a v dozorčí radě společnosti zvýšit
čtvrtiny akcionářů. A kdo by měl zájem takový
V souvislosti s touto kauzou to ODS schyta-
objektech pohybuje na dolní hranici nabídky
plochy, úklid nebo prostory pro oblíbenou Je-
Nerad bych hodnotil ohlasy, aby někdo ne-
z dosavadních 50 na 75 procent. To znamená,
návrh zamítnout? Dá se předpokládat, že ni-
la jak od Volby pro město, tak od některých
tady ve městě, nevidím jako hlavní problém.
žíškovu dílnu, hradí náklady za spotřebovanou
řekl, že neslyšíme kritické připomínky. Raději
že pro přijetí jakéhokoliv zásadnějšího rozhod-
koliv největší německý akcionář, který by tím
politických soupeřů za společný postup
Důvodem, proč se centrum, a to nejen v Che-
energii. Vloni nás to vše dohromady stálo při-
bych vysvětlil, proč chceme Městské lázně
nutí by už nestačil souhlas zástupců vlastníků
zhodnotil své vložené prostředky, ale před-
s KSČM při prosazování svého záměru, resp.
bu, vylidňuje, je podle mne změna chování
bližně 2,5 milionu korun. Je třeba si uvědomit,
vybudovat. Stávající krytý plavecký bazén
poloviny akcií společnosti, ale nově tří čtvrtin,
stavitelé měst a obcí, kteří se pravidelně musí
při hlasování o změnách v Chevaku…
spotřebitelů, kteří stále více nakupují ve vel-
že trhy trvají prakticky celý měsíc. Pro srovnání
na 6. základní škole bude totiž kvůli dožíva-
nebo jinak řečeno, jakýkoliv návrh by mohl za-
zodpovídat svým občanům-voličům a pro kte-
K této otázce už jen stručně. Poté, co Volba pro
kých obchodních centrech a na internetu. Na
bych uvedl festival FIJO, který městskou po-
jící technologii i celkově nevyhovujícímu
blokovat vlastník, respektive vlastníci 25 pro-
ré by už jen z tohoto hlediska nebylo razantní
město odmítla podpořit i upravený návrh sta-
to doplácí živnostníci v menších obchodech.
kladnu stojí asi tři miliony a trvá jenom tři dny.
technickému stavu brzy potřebovat zásadní
cent akcií. A právě v tom viděli někteří zastupi-
zdražení vody výhodné.
nov, hledali jsme podporu napříč celým zastu-
Lidé si navíc stále ve větší míře hledají bydlení
Podstatnější než náklady je ale podle mne to,
rekonstrukci. Ta by podle zpracované studie
telé a iniciátoři vzniku petice problém.
Z čistě chebského pohledu byl na kauze CHE-
pitelstvem. Nakonec jsme se dohodli s KSČM.
v klidných lokalitách na okrajích měst. Všude
jak jsou obě akce navštěvované. Takto plné
měla přijít v maximalistické variantě až na 100
Argumentovali tím, že německý akcionář vlast-
VAK zajímavý ještě jeden aspekt, a to postoj
Nic víc, nic míň. To, co následovalo, teatrální vy-
pak musí jezdit autem a do centra se prakticky
náměstí jindy neuvidíte. Sjíždí se na ně nejen
milionů korun. Kvůli dispozičnímu řešení by
ní 29 procent akcií a dostal by tak do rukou ná-
politického uskupení Volba pro město, jehož
povězení koaliční smlouvy ze strany Volby pro
vůbec nedostanou.
lidé z celého Chebska, ale i ze širšího okolí.
však bazén ani po takto významné investici
stroj zablokovat každé rozhodnutí, které pro
představitelé byli slyšet možná nejhlasitěji.
město, ač její představitelé v radě města dále
Dalším problémem je podle mne i to, že pro-
Na Vánoční trhy máme velmi pozitivní ohlasy
neodpovídal dnes běžným standardům.
něj nebude výhodné. Takové argumentaci ale
Volba pro město přitom měla jako koaliční
zůstávají, je už spíše úsměvné.
vozované aktivity občas neodpovídají tomu,
dokonce i od návštěvníků z Německa, kde je
Jako vhodnější a zároveň efektivnější varianta
co zákazníci poptávají, ať už z hlediska sorti-
v adventním období určitě z čeho vybírat. Pří-
se nám proto jeví výstavba nového bazénu
mentu nebo jeho kvality. Konkrétně v Chebu
nosem jsou obě akce, především měsíc trvající
s odhadovanými náklady od 190 do 250 mi-
je k těmto obecným trendům třeba připočítat
Vánoční trhy, také pro podnikatele a živnostní-
lionů korun podle zvolené varianty zajištění
i to, že řada lidí jezdí pravidelně nakupovat do
ky, kteří mají provozovny na náměstí a v jeho
parkování. Nový bazén by měl také výrazně
blízkého Německa. Problém je ale i v tom, že
okolí. I tyto dvě akce se tak dají považovat za
nižší provozní náklady. Vyžití by přitom bylo
centrum Chebu je památkovou rezervací, tak-
příspěvek k oživení centra. Doufám proto, že
nesrovnatelné. Počítáme s tím, že by součás-
že veškeré úpravy musí splňovat přísná pravi-
obě akce v Chebu uvidíme i v dalších letech,
tí areálu byl 25metrový bazén dle parametrů
dla památkářů. Velcí obchodníci, třeba oděvní
ale to bude záležet na vůli nového vedení měs-
mezinárodní plavecké federace, wellness pro-
řetězce, mají přitom jasně daná pravidla, jak
ta i partnerské agentury.
voz s pěti druhy saun, relaxační vířivky, dětské atrakce, možná i tobogán, brouzdaliště
mají jejich provozovny vypadat, ze kterých jen
těžko ustoupí.
Zmínil jste finance, proto se na ně zeptám
a menší bazén pro děti i restauraci, odkud by
Zmínil jste i léta prázdné budovy bývalé pošty
z jiného pohledu. Jaká je současná míra za-
rodiče viděli na dětskou část. Vítaným bonu-
a lékárny. To se nám samozřejmě také nelíbí,
dlužení města Chebu? A co z toho vyplývá
sem by určitě bylo i použití bezchlórové tech-
ale oba objekty jsou ve vlastnictví soukromých
pro budoucnost?
nologie, kdy by se voda čistila ionizací.
subjektů, takže město nemůže jejich využití ni-
Město Cheb má v současné době jediný úvěr,
Řešili jsme už i případné využití prostor stá-
jak ovlivnit.
18
chebské noviny
Oživením adventu se staly chebské vánoční trhy.
který si vzalo na přestavbu Svobody. Jeho aktu-
vajícího bazénu. Velmi zajímavě vypadá
ální výše je přibližně 74 milionů korun. Hrazen
možnost vybudovat tady kryté sportoviště
Velkou popularitu městu udělaly, díky in-
je formou měsíčních splátek ve výši 1,4 milionu
pro stále populárnější beachové sporty. Moc
ternetu a sociálním sítím dokonce i daleko
s tím, že poslední splátka bude v lednu 2019.
takových sportovišť u nás není, navíc by to
za hranicemi západních Čech, kulturně-
Ročně jde tedy na úhradu dluhu necelých 17
nekonkurovalo nabídce nedaleké sportovní
-společenské akce Špalíček Fest a samo-
milionů, což z hlediska přibližně osmisetmili-
haly. Zájemci by si mohli beachové sporty za-
zřejmě Vánoční trhy. Tyto akce dokážou
onového rozpočtu města není nic zásadního.
hrát i mimo letní sezónu.
náměstí zaplnit, mimo jiné návštěvníky
Obecně si myslím, že na financování větších in-
19
Jiří Strádal:
Cheb se práci s investory
věnuje systematicky
a nabízí jim kvalitní servis
Pavel Barták:
Je vybudovaný průmyslový park v Dolních
Dvorech, s trochou nadsázky, určitým výchozím bodem nové průmyslové epochy města?
Od úklidu černých
Ty kdysi slavné značky patří k historii Chebu
a jejich ztráta mrzí. Je třeba si ale upřímně při-
skládek až po údržbu
znat, že by zřejmě v dnešní době stejně nejspíš
neměly z různých důvodů velkou šanci uspět
Maria Loreto aneb
na otevřených trzích. Souhlasím s názorem, že
základem prosperity každého města je vlastní
kvalitní podnikatelské zázemí. I u nás je hned
Jak pomáhají klienti
několik úspěšných místních firem, za kterými
stojí místní lidé a tyto firmy jsou ve svém obo-
Betléma
ru špičkou. Ale svět se hodně změnil, produkty
a preference zákazníků se vyvíjejí raketovým
tempem, podniky se mění, slučují, zanikají, vzni-
Pavel Barták je zástupcem ředitele Diecézní charity Plzeň pro projekty v Chebu. Z titulu
jsou po celé Evropě nově budované firmy, které
své funkce má na starost zdejší Dům sociálních služeb Betlém, jehož služeb ročně využije
Ještě jako manažer Průmyslového parku Cheb ve službách Města Chebu zajišťoval Jiří
ry a tím vytvořit další pracovní místa?
mnohdy mají svůj základ také v mnohaleté tra-
Strádal v letech 2003 – 2006 obsazení nové průmyslové zóny a vedl jednání s jejími
Protože v Průmyslovém parku Cheb již několik
dici rodinných podniků, jen v jiném koutě Evro-
prvními investory. Dnes, už jako manažer společnosti HF-Czechforge s.r.o., která provozuje
úspěšných firem stojí, máme živé a kvalitní refe-
py či světa.
rence. Tím se odlišujeme od ostatních a máme
Cheb v tomto není a nebude výjimkou a díky
Před rokem byl v chebském Poohří slavnostně
lový dům, středisko sociální rehabilitace, krizová
před nimi velkou výhodu. Investoři už vědí, kam
Průmyslovému parku je na to připraven. Prů-
otevřen Dům sociálních služeb (DSS) Betlém,
pomoc, azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi,
přicházejí a Chebu mohou důvěřovat. A největ-
myslový park dokázal absorbovat pracovníky
který vznikl celkovou přestavbou Union vily.
dluhová poradna a poradna pro oběti trestných
ší pobídkou pro nové zaměstnavatele v Chebu
ze zanikajících oborů a vhodně doplnil pracovní
Diecézní charita Plzeň, která spolupracuje
činů. Těchto našich služeb využije opakovaně
je z mého pohledu silnice R6, díky které k nám
nabídku ve městě i regionu. Všechny firmy tu
s městem Cheb už přes deset let, v něm získala
zhruba 150 klientů ročně. Specifická je dluhová
v chebském průmyslovém parku moderní zápustkovou kovárnu se 120 zaměstnanci, říká,
že chebský park v Dolních Dvorech je nejlépe připravenou průmyslovou zónou v širokém
regionu.
zhruba 250 klientů. Jaký balík služeb jim Betlém nabízí a co přesně je jeho cílem?
Jste jednatelem firmy HF-Czechforge, tedy jed-
ním z nich už město na projektu nájemních hal
začínají za prací jezdit lidé ze Sokolovska. Poten-
navíc dále investují a rozšiřují své provozy, při-
silné a vkusné zázemí. Znamená posun vpřed
poradna, kde o pomoc při řešení svých dluhů
né z firem působících v Průmyslovém parku
spolupracuje. V našem kraji je pár drobnějších
ciál pracovních sil na Chebsku je totiž omezený
způsobují se změnám trhu a začínají se podílet
v práci s klienty, které se snažíte navracet do
požádá 100 lidí ročně. Z předchozího výčtu vy-
Cheb. Jaké jsou z vašeho pohledu přednosti této
projektů průmyslových nemovitostí pro investi-
a pro nové investory je potřeba počítat s tím, že
i na společenském životě ve městě. A to je bez
běžného života?
plývá komplexnost našich služeb, kterou v Che-
průmyslové zóny?
ce, ale žádný se co do rozsahu a kvality chebské
zaměstnance budou získávat z širší oblasti.
diskuse úspěch a dobrá výchozí pozice do bu-
Rekonstrukce bývalé Union vily na DSS Betlém
bu nabízíme.
Chebský průmyslový park byl ve své době jedi-
zóně nevyrovná. Přitom už léta čteme o připra-
doucích let.
v Chebu byla pro nás důležitým a nezbytným
Čím se od sebe jednotliví klienti liší, resp. mů-
nou slušně připravenou zónou v Karlovarském
vované strategické zóně na Sokolovsku, dodnes
Pokud jde o tolik diskutovaný nedostatek
krokem v poskytování sociálních služeb v městě
žete je, řekněme, rozčlenit do kategorií podle
kraji, i když měl své drobné technické mouchy.
tam ale po technické stránce není žádný poze-
technických profesí v regionu, pociťuje ho
Kterým problémům současného Chebu by
Chebu. Prostory v bývalých kasárnách na Zla-
jejich životní situace v okamžiku, kdy se na vás
V roce 2004, když jsem ještě jako zaměstnanec
mek pro větší investory připraven. A teď se snad
vaše firma? Nebo ho jako problém nevnímá-
příští zastupitelstvo mělo podle vás věnovat
tém Vrchu, kde jsme působili od roku2003, již
obrátí?
města začínal jednání s jednotlivými zájemci
dokonce mění lokalita, kde by ta zóna měla být.
te?
zvýšenou pozornost?
byly pro poskytování našich služeb nevyhovující.
Napříč vším jde celkové zadlužení našich kli-
o pozemky v parku, vsadilo tehdejší vedení Che-
Celá věc na mě působí spíše jako nečitelná hra
Problém to je. Cítí ho všichni zaměstnavatelé
Otázka bezpečnosti a přístupu k problémovým
Díky přestavbě Union vily se nám podařilo do-
entů a ztráta rodinného zázemí. Našim cílem je
bu v čele s Janem Svobodou především na pro-
než reálný projekt pro rozvoj regionu.
nejen v našem regionu, ale v celé republice. Bo-
a nepřizpůsobivým spoluobčanům bude i na-
stat pod jednu střechu hned několik sociálních
pomoc při návratu do běžného života majoritní
fesionální přístup k investorům. Spolupracovali
Systematicky se propagaci a prodeji nemovi-
hužel se často míjí požadavky zaměstnavatelů
dále rozhodně velkým tématem k řešení. V eko-
služeb, a sice azylový dům, krizovou pomoc,
společnosti a díky středisku sociální rehabilitace
jsme aktivně s agenturou Czechinvest, osobně
tostí pro investory v regionu nikdo nevěnuje
s kvalifikací a dovednostmi zaměstnanců. Je to
nomické oblasti pak musí město do budouc-
dluhovou poradnu, středisko sociální rehabilita-
i na trh práce.
jsem například absolvoval speciální školící kurz
tak, jako jsme to dělali a vlastně děláme dodnes
začarovaný kruh, i když nabídnete dobrou pra-
na strategicky plánovat a zvažovat, jak bude
ce a nově jsme rozběhli poradnu pro oběti trest-
a zahraniční stáž pro manažery průmyslových
v Chebu. Představitelé kraje stále básní o inku-
covní pozici, často na ni neseženete kvalitního
hospodařit, jaké provozní náklady přinesou
ných činů. Navíc jsme přesvědčeni, že prostředí,
Stále platí, že klienti Domu sociálních služeb
zón. To vše vedlo k tomu, že u nás měli investo-
bátorech a vědecko-technických parcích, což
zaměstnance. A naopak, lidé s jinou kvalifikací
jednotlivé investiční projekty. Máme v Chebu
které jsme ve vile vytvořili, může pozitivně půso-
Betlém pečují o údržbu areálu Krajinky?
ři perfektní servis a ostatní zóny v okolí, i když
považuji v našem regionu za totální nesmysl.
pak zas mají dojem, že v regionu nejsou žádná
spoustu veřejných služeb i možností vyžití pro
bit jak na její obyvatele, tak i na naše pracovníky.
Klienti DSS Betlém, kteří pracují ve Středisku
měly levnější pozemky, nenabízely potřebnou
Podporovat umístění výrobních firem s vyšší
zajímavá pracovní místa. Řešení je složité. Je to
občany a návštěvníky poskytovaných zdarma
Přerod bývalé Union vily na DSS Betlém může
sociální rehabilitace Cheb, zabezpečují již od
rychlost a kvalitu v jednání. A to rozhodovalo.
přidanou hodnotou, s potenciálem rozvinout
o struktuře oborů na školách v kraji, o vzdělává-
či za symbolické částky. To vše je ale placeno či
být i pro ostatní města příkladem dobré spolu-
roku 2005 údržbu travnatých ploch města Che-
Dodnes se v tomto ohledu mnoho nezměnilo,
u nás časem například obchodní, konstrukční či
ní zaměstnanců ve firmách, o schopnosti přivést
štědře dotováno z městského rozpočtu. Udržet
práce radnice a neziskové organizace.
bu, údržbu květinových záhonů, úklidy černých
proto je o chebský park neustále zájem.
vývojová oddělení, to by měla být strategie kra-
do regionu zpět mladé vystudované lidi či udě-
tento nadstandard nebude jednoduché, příjmy
je. Cheb se o to už léta snaží, má k tomu dobrou
lat Chebáky z lidí odjinud. Nabídnout jim tady
městské kasy samy od sebe neporostou. Velkým
S kolika klienty v Chebu pracujete a jak těžké
munikací, údržbu některých ploch chebského
Jaká je pozice chebského průmyslového par-
infrastrukturu a výsledky správnost této cesty
kvalitní zázemí.
tématem bude i energetika a odpadové hospo-
je navracet je zpět do života, tedy je sociálně
hřbitova, průmyslové zóny, Chebského hradu
ku v porovnání s podobnými lokalitami v šir-
potvrzují.
dářství. Při vědomí evropských předpisů a aktu-
začlenit?
a poutního místa Maria Loreto. Celkem zabez-
skládek, zimní údržbu nemotoristických ko-
Devadesátá léta, někdy označovaná za trans-
álního světového dění musíme hledat v těchto
V současné době pracujeme v městě Chebu
pečujeme údržbu cca 45 ha ploch Města Chebu.
Velmi dobrá. Zájem o investice v Chebu mají ne-
Jaké pobídky, resp. co by podle vašeho názo-
formační, sebrala Chebu prakticky všechny
oblastech ekologická a zároveň ekonomická
v osmi sociálních projektech. Jsou to tyto služby:
Mezi ně patří i plochy Krajinky na pravém břehu
jen přímo firmy, ale i developeři. Ostatně s jed-
ru pomohlo Chebu přitáhnout další investo-
velké průmyslové značky a velkou výrobu.
řešení.
Nízkoprahové denní centrum, noclehárna, azy-
řeky Ohře.
ším regionu?
20
kají nové. Doplňkem lokálních úspěšných firem
chebské noviny
21
opatření a chceme názory našich občanů porov-
Co z nich vyplývá? A co ze závěrů tohoto šetření
nat s údaji, které jsme zaznamenali do map krimi-
úzce spolupracuje s dalšími obcemi v rámci Kar-
vyplyne pro městskou a třeba i státní policii?
nality. Ty vznikly na základě našich šetření a sta-
lovarského kraje, a to v oblasti prevence krimina-
Dotazníkové šetření má přispět ke zvýšení bez-
tistických údajů Městské policie Cheb. Zahrnují
lity a pravidelné výměny informací.
pečnosti v Chebu. Městská policie Cheb ve spo-
palčivá témata, jako jsou herny, prostituce, sběrny,
Při odstraňování znečištění veřejného prostran-
lupráci s Fakultou ekonomickou Západočeské
ochrana okolí školních zařízení a jiné. Výstupy
ství zahájili spolupráci s úklidovou četou firmy
univerzity prováděla v létě dotazníkové šetření
vyhodnotíme v září spolu se Západočeskou uni-
CHETES a Diecézní charity, a to formou upozor-
nazvané „Průzkum pocitů bezpečí ve městě“. Stu-
verzitou.
ňování ze strany městské policie na vzniklé zne-
denti fakulty se občanů dotazovali přímo v ulicích
Michal Pospíšil:
V Chebu ubylo heren
a přibylo pěších hlídek
V rámci projektu Bezpečné město městská policie
čištění veřejného prostranství a následný úklid.
města. Zájemci si ale mohou dotazník vyzvednout
Co se městské policii v letech 2011-14 ve měs-
Konají se také pravidelné schůzky s Policií ČR
osobně také v sídle městské policie v Jiráskově uli-
tě povedlo? Čím přispěla ke zkvalitnění života
a připravuje společný plán akcí se zaměřením na
ci a na recepci budovy radnice na náměstí. Vyplnit
lidí?
mladistvé a rušení nočního klidu. Zavedli jsme
ho lze rovněž na internetu. Chtěl bych veřejnost
Je toho dost. Vypracování analýzy prostředí, vy-
pracovní schůzky se zástupci restauratérů se za-
požádat o vyplnění tohoto dotazníku, abychom
hotovení mapy heren, vznik obecně závazné vy-
měřením na rušení nočního klidu, osoby mladší
získali relevantní data. Zabere to přibližně pět
hlášky (OZV), omezující provozní dobu heren
18 let a alkohol.
minut. Občany bych chtěl také ujistit, že veškerá
9:00 – 17:00 hod. (iniciace městská policie, osoba
A je to mnohem víc, potřebovali bychom ovšem
získaná data budou zpracována přísně anonymně.
pověřená řízením MP). Důsledkem výše uvede-
mnohem větší prostor. Nicméně zmíním zave-
Ve spolupráci s německým partnerem připravuje již 3. novodobou krajinnou výstavu,
a romantických výhledů do krajiny. Okolní cenné
Na základě výsledků dotazníkového šetření bude
ného došlo ke snížení počtu heren v Chebu z 84
dení oddělení prevence kriminality, spolupráci
která by se měla uskutečnit v Chebu za dva roky, a k tomu řídí městskou policii. Chebský
lesy nabízejí taktéž plno možností na ztvárnění
zpracována analýza postojů veřejnosti ke krimi-
v roce 2011 na 26 v roce 2014.
zaměřenou na školky, školy a seniory, nebo vý-
místostarosta Michal Pospíšil prozrazuje v rozhovoru pro Chebské noviny, jak vypadají
doprovodných projektů ve stylu Land-art. Prů-
nalitě ve městě. Analýza by nám měla říct na-
Dále je to vypracování celkové analýzy k potlačo-
cvik sebeobrany pro ženy s jarními a podzimními
chod tímto územím by mohl nést jméno“ Goetho-
příklad to, na které lokality města by se strážníci
vání prostituce na území města. Vyhotovení mapy
kurzy na 6. ZŠ. Dále došlo k rozšíření kamerového
va stezka“. De facto začíná pod Goethovou deskou
měli v rámci hlídkové činnosti zaměřit ve zvýšené
prostituce s registrací prostitutek a důsledná kon-
systému o čtyři kamery v oblasti ul. Kamenná (1)
na skále na levém břehu a končí na Komorní hůr-
míře, které negativní jevy vadí veřejnosti nejvíce
trola městské policie na dodržování OZV, což má
a Krajinky (3), stejně jako k výraznému posílení
ce, kde Goethe prováděl systematické průzkumy
a podobně.
za následek viditelný úbytek prostitutek na území
pěších hlídek, které jsou nasazovány do měst-
hornin, které konzultoval s věhlasným geologem,
Využijeme ji rovněž při přípravě preventivních
města.
ských částí podle vypracované rajonizace.
přípravy Krajinné výstavy Cheb – Bayreuth 2016, zároveň ale hodnotí uplynulé čtyři roky
činnosti městské policie…
22
– www.cheb.cz). Už máte k dispozici první data?
V Chebských novinách (12/2013) jste uvedl, že
a cest, potenciálu okolní přírody. Jak již zaznělo,
jste se ve vedení města už bavili o třetí krajin-
jedná se o další, tedy 3. etapu úprav historicky
né výstavě, která by se mohla uskutečnit v roce
cenné krajiny zvané Poohří či údolí podél Ohře.
Hovořil jste také o tom, že v rámci tohoto pro-
2016 ve spolupráci s městem Bayreuth. Jak dale-
Koncept záměrně navazuje na již provedené úpra-
jektu by se mohlo vyřešit území bývalé plovárny
ko jste od té doby v přípravě 3. Krajinné výstavy
vy v letech 2006 a 2013, které se zaměřily na re-
na Skalce. Jak?
Cheb – Bayreuth 2016 pokročili?
kultivaci ploch pod císařským hradem a na levém
Samotná plovárna, vzhledem k finanční nároč-
V roce 2016 bude město Bayreuth organizovat
břehu pak na vybudování sportovně rekreační
nosti vyčištění přehrady Skalka a zlepšení tak
krajinnou výstavu. Pro Cheb by toto mohlo být
zóny. Oba projekty probíhaly ve spolupráci s ně-
kvality vody v ní, ztratila v posledních desetile-
výzvou k připojení se. S Bayreuthem nás pojí spo-
meckými partnery. Ta první v roce 2006 s městem
tích svoji původní funkci. Náhradním řešením
lečný zájem z hlediska dopravy, a to elektrifikovat
Marktredwitz, druhá v roce 2013 pak s nedalekým
by mohlo být její přebudování v rekreační plochu
kompletně trať Norimberk-Marktredwitz-Cheb
městem Tirschenreuth. Následovala celá řada
pro slunění a hry, s doplněním o stříhané ploty,
s napojením na již hotový úsek Cheb-Plzeň-Pra-
doprovodných kulturních projektů, které jsou
trvalkové partie a drobné architektonické doplň-
ha. Trať je pro rozvoj našeho regionu nepostrada-
předpokládány i nyní – tedy v roce 2016. Jedním
ky, včetně mobiliáře. Dalším vhodným doplňkem
telná, proto spolu s obcemi v severním Bavorsku
z nich například téma „Železnice a rozvoje dopra-
by se mohlo jevit vybudování bludiště, osvědčené
kouzelné hůlky. Neobejdou se bez mimořádného úsilí a poctivé dřiny.
usilujeme o její modernizaci.
vy na Chebsku“.
zábavy pro rodiny s dětmi. V každém případě je
Zasloužili se o ně nejen samotní studenti, ale i jejich učitelé,“ ohlíží se
Právě dráha může opět po dobu čtyř měsíců do-
Celkově koncept zahrnuje a zohledňuje již vy-
potřebná kultivace tohoto cenného prostoru. Do-
ředitel chebského gymnázia RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara za výraznými
vézt plno návštěvníků této výstavy, kteří podpoří
tvořené (hotové) dílčí projektové dokumentace
plnění vhodného mobiliáře, což povede k celko-
úspěchy chebských studentů na mezinárodní scéně. Jak ale upozorňuje,
důležitý rozvoj cestovního ruchu, potřebného pro
v oblasti úpravy cestní sítě od hráze přehrady
vému zbytnění krajinného prostoru.
sektor služeb v našem městě, jak tomu bylo v roce
Skalka až po restauraci Stein, potažmo ke Komor-
Dobře, teď zamířím jinam… Protože z pozice
vavřín je rychle vadnoucí zelenina. „Úspěch chce být znovu a znovu
2006 s městem Marktredwitz. Zároveň je důka-
ní hůrce. Při procházce touto cennou příměstskou
chebského místostarosty řídíte také městskou
zem, jak potřebné toto spojení je.
krajinou naráží návštěvník například na bývalou
policii, která má na starost pořádek a bezpeč-
Gymnázium v Chebu, které roky řídíte, je kva-
rozenou zvídavost, soutěživost, úsilí vyniknout
Gymnázia Cheb Bui Quanga Hiep členem repre-
plovárnu, zdobné skalní partie nad vodním dílem
nost ve městě, zeptám se na dotazníkové šetření
litní výběrovou školou, jejíž studenti úspěšně
a touhu překonávat jiné v čestném zápolení, mohu
zentace České republiky na Mezinárodní biologic-
Pořád platí, že tato výstava by řešila území od
Skalka a vyhlídku Chebská stráž (Egerwarte), kte-
na téma „Průzkum pocitů bezpečí ve městě“,
prokazují svou úroveň v celostátních kolech
dokumentovat na nádherné přehlídce úspěchů
ké olympiádě, jejímž dějištěm byl roku 2012 jiho-
vloni zrevitalizovaného levého břehu proti vodě
rá se dodnes zachovala v původním stylu z doby,
které městská policie provádí ve spolupráci
středoškolských soutěží. Mohl byste připome-
nejen v celostátním, ale dokonce v mezinárodním
asijský Singapur. Tohoto mezinárodního finále se
– ke Steinu?
kdy Poohří tvořilo malebné údolí řeky Ohře,
s Fakultou ekonomickou Západočeské univer-
nout největší úspěchy vaší školy v několika málo
srovnání.
zúčastnilo celkem 234 soutěžících z 59 zemí světa,
Ke krajinné výstavě již existuje skica území, jakýsi
s důmyslným systémem turistických cest ve třech
zity Plzeň (pozn. autora: zájemci mohou dotaz-
posledních letech?
Jako úspěšný řešitel ústředního kola Biologické
proto zisk bronzové medaile v takové konkurenci
záměr na využití stávající struktury komunikací
výškových úrovních a s velkým počtem zastávek
ník vyplnit i na internetových stránkách města
Že se nám na Gymnáziu Cheb daří rozvíjet při-
olympiády (nejvyšší kategorie A) se stal student
představuje velmi kvalitní výsledek. Jako jedna
chebské noviny
hrabětem Šterberkem.
Město Cheb má ke vzdělání
a vzdělanosti velkou úctu, říká ředitel
gymnázia Jaroslav Kočvara
„Tak výjimečné úspěchy v podobném srovnání nevznikají dotykem
pěstován,“ připomíná, že usnout na vavřínech se nevyplácí.
23
Máte-li na mysli „materiálně technickou základ-
těžování zcela bezprizorních a zanedbaných osob,
slavnostnímu obědu s prezidentem Singapuru Dr.
nu“ pro studium, podařilo se nám za poslední léta
zejména v centru města a místech většího shro-
Tony Tan Keng Yamem. Mimořádnost úspěchu
(většinou za podpory širokého spektra projektů
mažďování lidí (nádraží, nákupní centra apod.).
chebského studenta Bui Quanga Hiepa podtrhu-
a grantů) vybudovat nové provozy a vybavit školu
Město sice samostatně těžko docílí plného řešení
je, že byl vybrán mezi nejlepší české středoškolské
na velmi vysoké úrovni. Špičkové vybavení, včetně
toho problému (represe má svá logická omezení),
studenty, úspěšné řešitele mezinárodních olympi-
nejmodernější didaktické, prezentační a výpočet-
ale může např. všemožně podporovat nestátní ne-
ád a vyznamenán prestižní cenou Praemium Bo-
ní techniky, je bráno jako téměř samozřejmost.
ziskové organizace, které jdou cestou nabídky nové
hemiae.
Gymnázium Cheb je například jedinou školou
šance se ze začarovaného kruhu vymotat. Krás-
Ve stejném roce postoupilo (počtvrté za sebou!)
v ČR, která provozuje zcela unikátní pomůcku –
ným příkladem může být například Farní chari-
družstvo studentů Gymnázia Cheb (Daniela
projekční planetárium! Význam této jedinečné
ta Cheb, která pomáhá lidem v nouzi mimo jiné
Mrázková, Ngo Ngoc Anh, Anh Vu Le Quy, Son
a atraktivní pomůcky spočívá zejména v možnos-
i tím, že jim zajistí městem poskytnutou drobnou
Ha Xuan a Pham Nhat Thanh) do mezinárodního
ti mimořádně názorného předvedení přírodních
práci (např. při údržbě areálu v Poohří).
Chebský hrad je od roku 2012 pod správou
ho městského opevnění v předhradí, včet-
finále snad nejnáročnější fyzikální soutěže, které se
dějů a úkazů. Činnost planetária významně napo-
Jistě to budou i další opravy komunikací a rozšiřo-
města Chebu, které z tohoto důvodu zřídilo
ně barokních podzemních prostor, komplex
konalo v německém městečku Bad Salgau jižně od
máhá při získávání zájmu studentů o jinak málo
vání počtu parkovacích míst ve městě.
funkci kastelána. Stal se jím Tomáš Dostál,
františkánského kláštera s gotickým ambitem
Stuttgartu, přičemž jen pouhých 10 % bodů je dě-
oblíbené přírodovědné a technické obory. Přijďte
který do té doby pracoval v chebském muzeu.
a knihovnou, františkánský kostel Zvěstování
lilo od bronzové medaile. V letech předtím repre-
se do planetária podívat. V úterý 30. září tu budou
Vy nekandidujete jen do městského zastupitel-
„Postupně mi byly svěřovány další městské
Panny Marie, kostel svaté Kláry, křižovnický
zentovali naši studenti svou zemi také v čínském
probíhat ukázky jeho činnosti jako součást tradič-
stva, ale budete také usilovat o funkci senátora
památky, takže v současné době spravuji, tedy
kostel svatého Bartoloměje, klášter domini-
A ruku v ruce s tím rostla i návštěvnost hra-
Tianjinu, iránském Teheránu či rakouské Vídni.
ní akce Věda před radnicí.
za náš volební obvod. V případě vašeho zvolení
kromě samotného hradu, relikty historické-
kánů a špejchar v Hradební ulici,“ říká Tomáš
du. Jestli v roce 2010, kdy hrad spravovalo
Účastníci této speciální formy soutěže jsou, podle
Jste dlouholetým členem chebského zastupitel-
to bude znamenat více cestování, resp. více času
Dostál, jehož „příchod“ na Chebský hrad byl
Chebské muzeum, činila roční návštěvnost
dosavadních zkušeností školy, budoucími špičko-
stva. Předpokládám, že máte logicky radost ze
stráveného na cestách. A tímto oslím můstkem
téměř okamžitě znát.
chebské památky 23 531, pak v sezoně 2012
vými odborníky a vědci a studují na nejprestižněj-
všech pozitivních změn ve městě, kterým před-
se dostávám k dostavbě čtyřproudé rychlostní
Jestli až do té doby přežíval hrad spíše skrom-
(první sezona s kastelánem) navštívilo hrad už
ších světových univerzitách.
cházelo hlasování v zastupitelstvu. Přesto…
silnice R6 z Karlových Varů do Prahy. Víte, že
ným a občasným životem, ačkoliv se jedná
o 16 tisíc návštěvníků víc (38 687). Vloni pak
Loni si výkonem v celostátním kole student Jan
Kdybyste měl zmínit jednu…
snahám o dálniční spojení Varů s Prahou, tedy
o český unikát, od roku 2012 to neplatí. Čís-
návštěvnost Chebského hradu poprvé v novo-
Kozák vybojoval (už podruhé) právo reprezento-
Vybudovalo se toho za poslední léta opravdu
turisticky dvou nejnavštěvovanějších měst ČR, je
la mluví jasně. V období od dubna 2012 do
dobé historii překročila padesátitisícovou hra-
vat Českou republiku na Mezinárodní geografické
hodně. Jen namátkou: rekonstruovalo se Kulturní
nyní už osmdesát let? Co říkáte tomu, že v Čes-
června 2014 bylo v areálu Chebského hradu
nici (50 264), takže se zdejší císařská falc stala
olympiádě iGeo 2013 v japonském Kjótu. Jan Ko-
a společenské centrum Svoboda, obnoven byl levý
ku ani osmdesát let života nestačí na to, aby se
uspořádáno více než padesát tematických kul-
druhou nejnavštěvovanější památkou v Kar-
zák byl ze všech členů českého reprezentačního
břeh v Poohří (volnočasový odpočinkový a spor-
postavilo něco málo přes 100 kilometrů dálnice?
turních akcí pro veřejnost, především pak pro
lovarském kraji. Za hradem Loket a před stát-
týmu nejlepší a v konkurenci soutěžících z celého
tovní areál), významně se investovalo do oprav
Kde konkrétně by rychlostní spojení s Prahou
rodiny s dětmi.
ním hradem a zámkem Bečov, zámkem Chyše
světa získal pro ČR bronzovou medaili.
Chebského hradu, byla obnovena tradiční vyhlíd-
našemu kraji a Chebu prospělo?
„Kromě ryze hradních kulturních podniků se
i klášterem premonstrátů v Teplé.
Na celostátní přehlídce Studentské odborné čin-
ka na Cheb ve Dvořákových sadech na Zlatém vr-
Především by stát neměl řešit problémy, které jsou
zde odehrála také řada divadelních představe-
Vedle mnoha kulturních akcí, kterými Cheb-
nosti (SOČ), konané loni v Brně, získali studenti
chu, město bylo významným partnerem při vzniku
schopni si občané vyřešit sami (a lépe) a zabývat se
ní Západočeského divadla v Chebu (např. Sen
ský hrad doslova rozkvetl, zde totiž v posled-
Gymnázia Cheb Jiří Bufka a Anna Vaňková se
nového autobusového terminálu, atd., atd.
dlouze záležitostmi pro občany zcela nepodstatný-
čarovné noci či Tragédie Albrechta z Valdštej-
ních dvou sezonách přibyly nové expozice,
svou odbornou prací „Mineralogický průzkum
Mám-li zmínit jen jedinou věc, pak bych rád při-
mi, pak snad zbyde také čas soustředit se na to, co
na) nebo hudebních produkcí (folkový a coun-
například palebného postavení artilerie ze
na území Ašska a Chebska“ zvláštní Cenu Nadač-
pomněl založení a další rozšíření průmyslové
za stát neudělá nikdo jiný. Například právě budová-
try festival Babí léto). Dále zde byly pořádány
17. století s příslušenstvím na jihozápadním
ního fondu J. Heyrovského. Jejich práce byla také
zóny, kde ve čtyřech firmách vznikne dalších víc
ní kvalitní dopravní infrastruktury. Schválně, kolik
akce celorepublikového (např. Bambiriáda,
bastionu, expozice historických kostýmů ma-
vybrána na účast v mezinárodní soutěži, která se
jak tisíc (!) nových pracovních míst. Město Cheb
desítek hodin strávilo současné vedení státu nad
Noc kostelů, Dny evropského kulturního dě-
pující období 9.–18. století v Mlýnské věži, la-
má teprve uskutečnit. Zcela nedávno také za tuto
má přitom za odprodej pozemků obdržet 140 mi-
diskusemi, kdo z nich se stane eurokomisařem…?
dictví, Hradozámecká noc) a celoměstského
boratoř alchymisty z konce 15. století v hradní
odbornou práci převzali další prestižní a respekto-
lionů korun, které jako na zlatém podnose dostane
Jako případný senátor budu dostavbu rychlostní
charakteru (Valdštejnské slavnosti, vernisáž
kapli či zbrojnice mapující vývoj chladných
vané ocenění – cenu Učené společnosti ČR.
již nově zvolené zastupitelstvo. Společně doufejme,
komunikace R6 podporovat všemi dostupnými
stálé výstavy „Chebsko za vlády Štaufů“, slav-
a palných zbraní od pravěku do 18. století
Tak výjimečné úspěchy v podobném srovnání ne-
že budou účelně využity, např. k investicím, a ne-
legitimními prostředky. Protože jako jeden z nej-
nostní odhalení Štaufského sloupu),“ vypočí-
v kasematech. Byla také zpřístupněna a do
vznikají dotykem kouzelné hůlky. Neobejdou se
budou „projedeny“.
větších problémů se ukazuje současná těžkopádná
tává kastelán.
prohlídkového okruhu zařazena středověká
bez mimořádného úsilí a poctivé dřiny. Zasloužili
Ale myslím, že unikátní věcí je také skutečnost, že
legislativa upravující výkupy, resp. směny potřeb-
se o ně nejen samotní studenti, ale i jejich učitelé,
město Cheb má jako jediné v celé České republi-
ných pozemků, vidím jako přednostní úkol záko-
kteří zaslouží velké poděkování. Vavřín je ovšem
ce vlastní nadaci na podporu vzdělanosti Schola
nodárných orgánů snížení byrokratické náročnosti
rychle vadnoucí zelenina! Úspěch chce být znovu
Ludus. To je skutečně jako pohádka a vyjadřuje
potřebných řízení. Ve stavebním řízení pak musí
a znovu pěstován. Získaná ocenění jsou pro nás
to velkou úctu, kterou město Cheb ke vzdělání
mít maximální prioritu stát.
všechny ve škole zdrojem hrdosti, významnou
a vzdělanosti má.
Vybudované rychlostní spojení bude šetřit nejen
čas, ale i peněženky řidičů. Samozřejmě výrazně
vzpruhou a motivací.
24
Kastelán,
který probudil
„spící Růženku“
z mála pak byla česká reprezentace pozvána ke
Kterým problémům současného Chebu by příští
prospěje rozvoji ekonomiky celého kraje (pozitiv-
Co k tomu dodat… Jaké podmínky na cestě za
zastupitelstvo mělo podle vás věnovat zvýšenou
ně rozšíří nabídku zboží i služeb). Zcela konkrétně
vzděláním vlastně Gymnázium Cheb studentům
pozornost?
u nás v Chebu posílí význam vybudované průmy-
nabízí?
Myslím, že většinu občanů stále trápí pohyb a ob-
slové zóny.
chebské noviny
Řekl o kastelánovi Chebského hradu
Tomáši Dostálovi…
Kastelán státního hradu a zámku Bečov Tomáš Wizovský v rozhovoru pro Krajské listy – v reakci na fakt, že se Chebský hrad za poslední dva roky proměnil
k lepšímu a že se v roce 2013 propracoval na druhou nejnavštěvovanější památku v Karlovarském kraji:
„Vše je jenom o lidech a o jejich zapálení. Na to, že je Chebský hrad fenomén, císařská falc, jediná svého druhu v celé naší republice, tak byl až dosud spíše spící Růženkou. Kolega Dostál ale tuto spící Růženku políbil, probudil a dokonce ji roztančil.“
obranná bašta před Chebským hradem. Na
hradě, který získal nový web, zároveň probíhají různé rekonstrukční a sanační práce.
A tím kastelán Chebského hradu nechce končit. Pro nejbližší budoucnost má připraveno
hned několik projektů. „Určitě chceme dokončit opravy jihovýchodních kasemat Chebského
hradu, díky kterým vznikne v jihovýchodním
bastionu velmi pěkný expoziční sál a v prostoru nad stávající hradní pokladnou edukační
a přednášková místnost. Komplexní rekonstrukcí projde i hradní románský palác,“ říká.
25
Petr Hradil:
Chci pomáhat
okrajovým částem
města
nu 2013 v souvislosti s novelou zákona o sociálně
právní ochraně dětí a je oprávněno uzavírat dohody s pěstouny, se kterými intenzivně spolupracuje. Odborně pomáhá s výchovou a péčí o děti
svěřené do pěstounské péče, chrání jejich práva
a oprávněné zájmy v souladu s Úmluvou o právech dítěte. V rámci osvětové činnosti pořádá
rovněž besedy s veřejností, kde přibližuje svoji
náplň a poslání. Organizuje akce jak pro pěstouny, tak pro děti, které mají vzdělávací, terapeutic-
Cheb disponuje bohatou
nabídkou sociálních služeb
pro různé cílové skupiny,
říká Robert Plachý
S pěstounskými rodinami se pravidelně setkávají
Parkování, opravy komunikací, cyklostezky
řešit. Začal bych tím, že bych pořádal pravidelná
sociální pracovníci centra při konzultacích, které
nebo péče o okrajové části města. Petr Hradil,
osobní čtvrtletní setkání s občany v uvedených
probíhají přímo v rodinách. Centrum podporuje
který kandiduje na 5. místě společné kandidátky
lokalitách,“ říká s tím, že zastupitel by měl znát
bezpečný styk dítěte s jeho biologickou rodinou,
ODS a nezávislých, by se v případě svého zvole-
problémy svých voličů, včetně lokality, kde by-
a to formou asistovaného kontaktu. Svým poslá-
ní chtěl zaměřit především na tyto oblasti den-
dlí. „Kdo jiný by měl znát problémy obyvatel
ním se maximálně snaží předcházet tzv. „sociál-
ního života.
v těchto lokalitách než ten, který v jedné z nich
nímu osiření“ dětí.
„Deset let bydlím v okrajové části města v lo-
bydlí?“
kalitě Dolní Pelhřimov, tj. mimo město. Za tuto
Petr Hradil ale dobře vnímá i další potřeby měs-
Od jeslí až po pěstounskou péči. I tak by se dala shrnout škála sociálních a zdravotních
i když chápu, že asi nemáte k dispozici policej-
Pokud jde o síť sociálních služeb, jak hustá
dobu jsem pochopil, že tyto okrajové části jsou
ta, přičemž jednou z největších jsou parkovací
služeb, které v Chebu provozuje městská příspěvková organizace Správa zdravotních
ní statistiky, jak závažným problémem v Chebu
v Chebu je? A je město Cheb dobře připravené
na radnici značně opomíjené nejen některými
plochy. Parkovací místa v Chebu chybějí. V cen-
a sociálních služeb Cheb. Její ředitel MUDr. Ing. Robert Plachý některé z těchto služeb
a okolí je dle vašich zkušeností mládežnická
řešit všechny těžkosti všedních dnů a eventuali-
pracovníky města, ale i zastupiteli. Občané by-
tru i na sídlištích. Chtěl by proto urychlit jejich
kriminalita?
ty, které se v praktickém životě vyskytují? Nebo
dlící v těchto lokalitách mají právem pocit od-
výstavbu ve dvorních traktech domů ve starém
Rizikový způsob života je určitá náchylnost či
má někde rezervy, kterými by se například
strkovaných. Pokud chtějí něco prosadit, jsou
městě tempem alespoň dvě lokality ročně, dále
větší ohrožení psychosociálního vývoje oproti
mohlo zabývat nově zvolené zastupitelstvo?
nuceni sepisovat petice a žádat vedení města
zrealizovat parkovací dům ocelové konstruk-
představuje blíže…
Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb
da“ kolem 100 – 120 dětí, které patří do cílové
běžné populaci. Je následkem působení více fak-
Město Cheb usiluje o poskytování kvalitních
o pomoc,“ vysvětluje, proč klade důraz mimo
ce (př. Marktredwitz) v blízkosti středu města
(SZSS) provozuje vedle jiných zařízení také jes-
skupiny sociálně ohrožených dětí (věk 7 – 15 let).
torů a tlakem sociál¬ního prostředí, kde se děti
a profesionálních sociálních služeb. Reaguje ak-
jiné na okrajové části Chebu.
(lokalita Jánské náměstí či Prior) a zároveň po-
le. A protože jesliček není v kraji zrovna mno-
Převážná část dětí navštěvujících zařízení je rom-
běžně setkávají např. s delikvencí, agresivním
tuálně na vznikající problémy ve společnosti, kte-
Podle něj se v minulých letech masivně inves-
kračovat v budování nových stání na sídlištích
ho, zajímá mě, jaký je v Chebu a okolí zájem
ského etnika, pocházejících z vyloučených lokalit
chováním, konzu¬mací alkoholu, kouřením, zne-
ré mají sociální charakter a aktivně a zodpověd-
tovalo do hlavní části města. „To je jistě dobře,
Skalka, Spáleniště a Hradčany.
o umístění dětí do jeslí?
města Chebu.
užíváním drog. Rizikové chování tak může přímo
ně přistupuje k jejich řešení. O tom, že se tento
přesto by se v příštím volebním období nemělo
S parkováním v turisticky vyhledávaném centru
Zájem rodičů o umístění dětí do jeslí je velký
Důležitou součástí činnosti je prevence rizikové-
či nepřímo ohrozit jak zdraví, tak i budoucí život
záměr městu Cheb daří, svědčí bohatá nabídka
zapomínat na okrajové části. I v těchto lokali-
města souvisí i další jeho plány. „Zjednodušit
a přesahuje kapacitu zařízení, která činí 40 dětí.
ho chování a podpora ke změně způsobu života
dětí a mládeže.
sociálních služeb pro různé cílové skupiny, která
tách žijí lidé, kteří jsou součástí našeho města.
stávající systém placeného parkování ve středu
Mnohdy přicházejí maminky žádat o umístění do
dětí a mládeže. Pořádají se zde pro ně různé be-
Kriminalita dětí a mládeže je, jak z pohledu
se neustále rozšiřuje tak, aby pokryla požadav-
Tito lidé nemají čas jezdit na úřad, kde často
města a zcela odstranit vozidla z lokality Kostel-
jeslí už ihned po narození dítěte! Avšak z důvodu
sedy s preventisty nebo také s policisty. Konají se
a zkušeností zařízení „Pohoda“, tak z poznat-
ky občanů. Pro lepší informovanost občanů byl
neví, na koho se obrátit. V některých případech
ní a Františkánské náměstí,“ navrhuje. A jak do-
omezené kapacity nemůžeme všem rodičům za-
různé akce, kam jsou zvány děti i z jiných orga-
ků jiných spolupracujících organizací, velkým
vydán např. Katalog poskytovatelů sociálních
chybí ze strany města i zpětná vazba. Rád bych
dává, ruku v ruce s parkovacími plochami jdou
jistit, že jejich děti budou do jeslí přijaté. Žádosti
nizací a veřejnosti, aby tak mohlo lépe docházet
problémem, a to zejména v těchto oblastech: zá-
služeb, který byl vytvořen na základě Komunit-
se jako budoucí zastupitel pokusil tyto problémy
i opravy komunikací.
o umístění samozřejmě podávají nejvíce rodiče
k sociálnímu začlenění a k získávání nových přá-
školáctví, šikana, násilí, vandalismus, krádeže,
ního plánování sociálních služeb města Chebu.
z Chebu, ale zájem je i z nejbližšího okolí – Fran-
telských vztahů.
problémy se zneužíváním návykových látek, a to
V Jateční ulici (v sídle Pečovatelské služby) se na-
tiškovy Lázně, Plesná, Skalná, Libá aj. Vzhledem
Velmi důležitý je také individuální přístup k jed-
hlavně alkoholu a cigaret.
chází kontaktní místo, kde mohou občané získat
k tomu, že provozujeme také stacionář pro děti
notlivým dětem, při kterém dochází k vzájemné-
Smyslem této sociální služby je stálá prevence.
přehled o všech poskytovatelích sociálních služeb
s očními vadami, jsou přednostně umísťovány
mu bližšímu poznávání. Snažíme se respektovat
Vychovávat děti tak, aby byly odpovědné za vlast-
ve městě.
děti s oční problematikou.
individuální osobnost dětí. Ke každému dítěti je
ní chování a způsob života v míře přiměřené je-
Myslím si, že město Cheb je dobře připraveno
třeba zvolit vhodný výchovně vzdělávací přístup.
jich věku. Je nezbytné podporovat zdravé učební
řešit těžkosti všedních dnů, samozřejmě za aktiv-
Vaše organizace ale provozuje také nízkopraho-
Někdo je ovlivnitelný konkrétním životním pří-
návyky, pohybové aktivity a smysluplné trávení
ní spoluúčasti těch, kterých se to bezprostředně
vé zařízení pro děti a mládež „Pohoda“, jehož
kladem, správnými argumenty, informacemi,
volného času dětí.
týká. Bez vzájemného dialogu to nepůjde. Proto
posláním je usilovat o sociální začlenění a po-
podle kterých se pak ve svém životě mohou ori-
zitivní změnu ve způsobu života dětí a mláde-
entovat.
že, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci,
26
ký a relaxační charakter.
je třeba, aby občané zodpovědně a s rozvahou
Výčet služeb, které SZSS poskytuje, tím ale ani
volili své představitele místní samosprávy. Je mo-
zdaleka nekončí. Provozujete také centrum
rální povinností každého zvoleného zastupitel-
nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem živo-
Mimochodem, co přesně znamená „ohroženy
rozvoje pěstounské péče, kde bych předpoklá-
stva důsledně naslouchat občanům svého města
ta. Kolik takových dětí máte v Chebu podchyce-
rizikovým způsobem života“? Asi si to dokáže-
dal, že pracujete spíše s dospělými než s dětmi,
a maximálně se snažit uspokojit jejich oprávněné
ných a jakým způsobem s nimi pracujete?
me představit, přesto vás poprosím o zpřesně-
případně s rodinou jako celkem. Je to tak?
potřeby, požadavky a přání, které vedou ke zkva-
Ročně projde nízkoprahovým zařízením „Poho-
ní. A v souvislosti s tím mě také napadá otázka,
Centrum rozvoje pěstounské péče vzniklo v dub-
litnění života občanské společnosti.
chebské noviny
Co navrhuje Petr Hradil?
Opravy komunikací:
• Podle možností pokračovat v nastoleném trendu velkoplošných oprav komunikací
(Přátelství, Písečná a další)
• Projekty na celkové rekonstrukce komunikací zadávat s důrazem na hospodárnost, efektivitu
a životní prostředí
Nové projekty:
• Stavební úpravy křižovatek Čapkova-Osvobození a Májová-Americká-Libušina
• Průběžná oprava recyklovaným materiálem v okrajových čtvrtích a zahrádkářských koloniích
včetně zapojení veřejné služby
MHD:
• Provést optimalizaci stávajících spojů, lepší využití menších autobusů
• Opravy zastávek v okrajových částech obce (Pelhřimov, Klest, Střížov atd.
Cyklistika:
• Dokončit propojení cyklotrasy č. 6 podél Ohře – Háje – U Kočího, ul. Žižkova
• Provázat okrajová sídliště (Skalka, Spáleniště) s páteřní cyklotrasou pomocí nově značených
tras, podpořit vznik cyklopásů atd.
• Výstavba cyklostezky do Dřenice (i etapově)
• Spolupráce se značkaři KČT na přeznačení tras tak, aby výchozí bod pro cykloturistiku byl ve
středu města
27
1
MUDr. Jan Svoboda
4
Věk:
Stav: Povolání: 2
Bc. Tomáš Linda
Stav: 34 let
Místo narození: Cheb
Stav: ženatý, tři děti
Vzdělání: vysokoškolské, právní specializace
Povolání: místostarosta města, manažer
Jazykové znalosti: angličtina, němčina
Veřejné činnosti: Druhé volební období jsem členem zastupitelstva města,
v tom aktuálním jsem měl příležitost ovlivňovat rozvoj našeho města z pozice
místostarosty. Vedle toho jsem aktivní v chebském Rotary klubu a Spolku přátel
Starého Chebu.
Jak mě můžete znát: Poslední čtyři roky jako místostarostu našeho města. Snažil
jsem se, aby se Cheb rozvíjel a měnil se ve město západního střihu, město příjemné pro život. Od svých dvaceti let jsem působil po boku svého otce, bývalého
starosty a stavaře Františka Lindy, zejména on ve mě probudil zájem o Cheb
a práci ve veřejném sektoru.
Co se o mně moc neví: Den nejraději startuji během, někdy i dost brzo, třeba
v 5 hodin. Miluju běhat Poohřím, na cestách zase rád v běhu poznávám centra
navštívených měst.
Zájmy: Radost ze života.
3
Ing. Michal Pospíšil
Stav: Vzdělání: ženatý
vysokoškolské, krajinný architekt
Povolání: dříve projektant, nyní druhé
volební období místostarosta
Jazykové znalosti: němčina, angličtina, ruština
Veřejné činnosti: člen Rady a Zastupitelstva
města Chebu
Jak mě můžete znát: Převážně jako projektanta zeleně a úprav řady veřejných
prostranství v Chebu a okolí. Po ukončení studií zahradní a krajinné architektury
a urbanismu jsem se jako architekt spolupodílel na tvorbě konceptu a následné
realizaci přeshraničních Krajinných výstav v letech 2006 a 2013 v našem městě.
Myšlenky a nápady pro výstavy vznikly v projekční kanceláři v Bavorsku, kde
jsem jako architekt 12 let pracoval a koncipoval i jiné obdobné projekty. V Chebu
jsem se dále projekčně zasadil o úpravu zeleně na sídlištích Zlatý vrch, Skalka,
včetně zkrášlení kruhových objezdů, které ve své podstatě tvoří důležité vstupní
prostory do města Chebu. Díky jazykové vybavenosti reprezentuji město Cheb
na jednáních a tvorbě společných projektů s německými partnery v oblasti
dopravy, turistiky a veřejného života. V posledním volebním období jsem byl pověřen řízením Městské policie Cheb, kde jsem se zasadil o vylepšení technického
zázemí tohoto pracoviště, o systematické potlačování negativních jevů jako jsou
nechvalně známé herny a pouliční prostituce. Ve správní radě Nadačního fondu
historický Cheb, jako jeho předseda, jsem prosazoval přestavbu helmic u obou
věží chrámu sv. Mikuláše v Chebu, obnovu vyhlídkového altánku na Zlatém vrchu
ve Dvořákových sadech a úpravy dvou pietních míst (památník na bývalém
židovském pohřebišti v ul. Osvobození, hřbitov v zaniklé obci Krásná Lípa na
hranici s Bavorskem u cyklostezky Cheb-Waldsassen)
Co o mne moc nevíte: V mládí jsem se do svých 18 let intenzivně věnoval
plavání. Byl jsem pravidelným účastníkem vrcholových závodů v rámci republiky.
Dodnes pravidelně běhám, plavu a lyžuji. V letech 2006-11 jsem se věnoval pedagogické činnosti. Na Západočeské univerzitě v Chebu jsem vyučoval marketing
a regionalistiku.
Zájmy: Historie, barokní hudba, architektura, výtvarné umění, cestování za účelem získávání nových zkušeností a informací o jiných regionech a zemích.
7
Věk:
59 let
Místo narození: Cheb
Stav:
ženatý, čtyři děti
Vzdělání: vysokoškolské
Povolání:
ředitel gymnázia
57 let
ženatý, tři děti
ředitel Západočeského divadla
v Chebu
Vzdělání: Lékařská fakulta UK v Plzni
Jazykové znalosti: němčina, částečně angličtina,
ruština
Jak mě můžete znát: Třetím rokem jsem ředitelem chebského divadla. Předtím jsem byl
od roku 2002 osm let starostou města Chebu. Od roku 1994 dodnes jsem chebský zastupitel Mám zkušenost i jako krajský zastupitel. V roce 1998 jsem byl zvolen poslancem
Parlamentu. Dříve narození mne mohou pamatovat jako zubního lékaře.V politice jsem
aktivní od roku 1990.
Co se o mně moc neví: zahrádkařím, a proti všem předpokladům se mi občas povede
sklidit nějakou úrodu.Vůbec neumím kreslit a malovat. A nebojím se zubaře.
Zájmy: rodina, politika, divadlo, houby, sport.
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
Veřejná činnost: Po dvacet let zastupitel a radní města Cheb, předseda a člen Školské
komise či Finančního výboru; člen Výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje; předseda představenstva Nadačního fondu Gaudeamus;
tajemník regionální pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků; člen Asociace
ředitelů gymnázií ČR
Jak mě můžete znát: Nejspíš jako ředitele Gymnázia Cheb nebo lektora planetária,
možná jen ze setkání v nákupním centru či na nějaké kulturní či společenské akci.
Co se o mně moc neví: Moje původní povolání je astronom. První zaměstnání po
absolvování MFF UK bylo odborný asistent Oddělení meziplanetární hmoty na Astronomickém ústavu tehdejší Československé akademie věd. Býval jsem zapálený aktivní
sportovec (judo a basketbal).
Zájmy: studium a popularizace přírodních (fyzika, astronomie, matematika) a společenských věd (ekonomie); pedagogická a veřejná činnost, hudba, film, četba
5
Veřejná činnost: předseda dopravní komise, člen komise majetkoprávní, člen místní
a oblastní rady ODS, cykloznačkař Klubu českých turistů
Jak mě můžete znát: Jako projektanta, který navrhl dětská hřiště v Hrozňatově, Podhradu nebo Tršnici. Pracoval jsem na mnoha projektech rodinných a bytových domů,
lesních cest a cyklotras. Znát mne můžete také jako cykloznačkaře, již pátým rokem zjara
objíždím a kontroluji cykloznačení po celém našem kraji. Potkat mne můžete také jako
turistu, který Vám při pravidelných turistických akcích (Májové Chebsko, Hraničářská
30 a Novoroční výstup na Zelenou Horu) rozdává občerstvení, diplomy, razítka a slova
povzbuzení. Někteří si mne pamatujete i jako bývalého úředníka odboru dopravy, který
Vám pomáhal při schvalování dopravního značení, vyhrazeného parkování, výkopových
prací nebo sjezdu k Vašemu domu. A také mne můžete znát jako aktivního ochránce
životního prostředí, který každoročně zjara pomáhá obojživelníkům při přechodu přes
komunikace nebo se snaží zabránit vykácení silniční aleje na Dolní Pelhřimov...
Co se o mně moc neví: mám rád historii a železnici
Zájmy: rodina, turistika, squash, historie, politika, zahradničení a chovatelství, železnice
v jakékoliv podobě.
6
MUDr. Ing. Robert Plachý
Věk:
44 let
Stav: rozvedený, jedno dítě
Vzdělání: vysokoškolské
Povolání: ředitel Správy zdravotních
a sociálních služeb Cheb
Jazykové znalosti: angličtina, ruština
Veřejná činnost: člen Zastupitelstva města Chebu od roku 2006, předseda Komise pro
sociální věci a zdravotnictví Rady města Chebu od roku 2010
Jak mě můžete znát: Jsem ředitelem chebské příspěvkové organizace, která v oblasti zdravotnictví provozuje stacionář pro děti s očními vadami. Pomocí speciálního
rehabilitačního cvičení se u předškolních dětí snažíme odstranit tupozrakost a šilhání.
Pravidelným a důsledným cvičením se jejich vadu často podaří zcela odstranit před
nástupem do školy. V oblasti sociálních služeb poskytujeme péči dětem s mentálním
postižením ve stacionáři „Mája“. Pro rodiče, které nemohou své postižené děti umístit
do zařízení zajišťujeme terénní službu – ranou péče přímo v rodinách. Jiná skupina dětí,
která je ohrožena sociálním vyloučením, může navštěvovat naše nízkoprahové zařízení
„Pohoda“. Rovněž poskytujeme sociálně právní ochranu dětí, které jsou svěřené do péče
pěstounským rodinám. Také se jako pomáhající organizace staráme o chebské seniory,
kteří mohou využít pestré nabídky služeb naší pečovatelské služby.
Co se o mně moc neví: Jsem autorem projektu, který se již od roku 2007 v mateřských
školách celého Karlovarského kraje zabývá preventivním vyšetřením zraku dětí. Cílem
je v jejich raném věku zjistit případnou dioptrickou vadu a tyto děti odeslat k očním
lékařům, kteří mohou jejich vadu včas začít léčit. Díky tomu se Karlovarský kraj stal první
v ČR, kde se toto vyšetření předškolním dětem začalo poskytovat.
Zájmy: sport (nordic walking), výlety v přírodě, četba
11
Věk:
35 let
Stav: svobodný, bezdětný
Vzdělání: vysokoškolské
Povolání: správce památkových objektů
města Cheb – kastelán, historik
Jazykové znalosti: němčina, angličtina, základy
latiny
Veřejná činnost: člen místní rady ODS
Jak mě můžete znát: Především z prostředí Chebského hradu a dalších významných
městských památek, o jejichž blaho již tři roky, takřka dnem i nocí, pečuji.
Co se o mně moc neví: Jsem doživotním milovníkem francouzských buldočků, které
naše rodina chovala čtvrt století.
Zájmy: pasivně sport (především lední hokej, fotbal a Tour de France), aktivně četba
historických detektivek, astronomie.
8
Tomáš Bureš
Veřejná činnost: člen kontrolního výboru, člen místní rady ODS
Jak mě můžete znát: Po roce 1989 jsem začal provozovat realitní kancelář, v této
činnosti pokračuji dodnes. Pokud to tělo dovolí, tak ve volném čase sportuji. Další mou
zálibou je hudba, mám rád muziku všeho druhu. V Chebu mám širokou rodinu, s manželkou Ivetou jsem ženatý 27 let, máme spolu dvě dospělé děti.
Co se o mně moc neví: Nemám rád dršťkovou polévku.
Zájmy: rodina, sport, práce, muzika.
12
40 let
ženatý, jedno dítě
odborné střední
vedoucí nástrojárny ve společnosti HF-Czechforge s.r.o. Cheb
Jazykové znalosti: němčina, základy ruštiny
Veřejná činnost: člen kontrolního výboru zastupitelstva města, člen místní a oblastní
rady ODS
Jak mě můžete znát: Nejspíš z chebského minigolfu. Nejen, že tento sport aktivně
provozuji, ale čtyři roky jsem v areálu hřiště provozoval občerstvení a nabízel Vám
dobrou kávu a další dobroty. Od roku 2007 pracuji ve společnosti HF-Czechforge s.r.o.
v chebském průmyslovém parku, aktuálně na pozici vedoucího nástrojárny. Čtvrtým
rokem jsem aktivní v kontrolním výboru zastupitelstva města Chebu a mohu tak zúročit
mimo jiné svou znalost vnitřního prostředí městského úřadu, kde jsem v minulosti
několik let také pracoval.
Co se o mně moc neví: V mládežnických kategoriích, od žáků až do dorostu, jsem hrál
házenou za SCHZ Lovosice. V lovosické chemičce jsem také v mládí pracoval jako hasič.
Zájmy: rodina, sport, motorismus, politika.
9
46 let
ženatý, dvě děti
střední vzdělání s maturitní
zkouškou
Povolání: vedoucí poprodejních služeb
ALGON PLUS-AUTO, a.s.
Jazykové znalosti: angličtina, základy němčiny,
základy ruštiny
Veřejná činnost: člen bezpečnostní a dopravní komise při radě města
Jak mě můžete znát: Pracuji ve společnosti ALGON PLUS-AUTO, a.s. od jejího založení
v roce 1998. Nejprve na pozici přijímacího technika, později vedoucí servisu a nyní jako
vedoucí poprodejních služeb pro naše pobočky v Chebu, Sokolově, Karlových Varech,
Mariánských Lázních a v Plzni. V nových vozidlech stále více využiji své znalosti a současně hobby - elektroniku a počítače.
Co se o mně moc neví: jsem bývalý policista, z tohoto předchozího zaměstnání uplatňuji své zkušenosti v dopravní a bezpečnostní komisi města.
Zájmy: rodina, sport, motorismus, politika, amatérská fotografie, počítače, elektronika.
13
10
Mgr. Alice Galíková
Věk:
věk: 56 let
Vzdělání: Jihočeská univerzita České
Budějovice, Teologická fakulta
Povolání: pracovnice Krajské hygienické
stanice Karlovarského kraje
- vedoucí oddělení hygieny komunální územního pracoviště
v Chebu
Veřejná činnost: členka zdravotní a sociální komise při radě města Chebu
Jak mě můžete znát: především jako chebskou patriotku, v Chebu žili již mí prarodiče
a rodiče. A také z mého zaměstnání, na hygienické stanici pracuji od roku 1981, za tuto
dobu se mnou přišly do kontaktu stovky Chebanů
Zájmy: mé vnučky, knihy, divadlo, politika, příroda
PhDr. Ján Pobežal
Věk:
66 let
Stav: ženatý, jedno dítě, tři vnoučata
Vzdělání: vysokoškolské
Povolání: klinický psycholog
Veřejná činnost: bývalý poslanec, mnohaletý
člen zastupitelstva a rady
města Chebu
Věk:
Stav: Vzdělání: Povolání: Veřejná činnost: člen zastupitelstva města Chebu od roku 2006, místopředseda místního
sdružení ODS v Chebu
Jak mě můžete znát: Zřejmě především z práce manažera Průmyslového parku Cheb. Ve
službách Města Chebu jsem zajišťoval v letech 2003 – 2006 obsazení této průmyslové zóny
a vedl jednání s s jejími prvními investory. Od roku 2006 pracuji v managementu společnosti
HF-Czechforge s.r.o., která provozuje v chebském průmyslovém parku moderní zápustkovou
kovárnu se 120 zaměstnanci. Vzhledem k odborným a jazykovým znalostem působím jako
zástupce města Chebu v představenstvu vodárenské společnosti CHEVAK Cheb.
Co se o mně moc neví: V dětství jsem býval členem Mládežnického dechového orchestru
Cheb. Při studiích na vysoké škole jsem si přivydělával jako novinář.
Zájmy: rodina, rekreační sport, politika.
Jan Růžička
Věk:
Stav: Vzdělání: Ing. Jiří Strádal
37 let
ženatý, dvě děti
vysokoškolské, absolvent VŠE
jednatel společnosti HF-Czechforge s.r.o. Cheb
Jazykové znalosti: němčina, angličtina, základy
ruštiny
Zdenek Macek
Věk:
52 let
Stav: ženatý, dvě děti
Vzdělání: střední ekonomické
Povolání: realitní makléř
Jazykové znalosti: základy němčina, ruština,
španělština
Věk:
Stav: Vzdělání: Povolání: Petr Hradil
Věk:
37 let
Stav: ženatý, jedno dítě - dcera
Vzdělání: střední
Povolání: OSVČ – projektant ve stavebnictví
Jazykové znalosti: rukama – nohama se domluvím vždy a všude
PhDr. Tomáš Dostál
Jak mě můžete znát: jsem klinickým psychologem a celý život pozorně poslouchám
lidi a snažím se spolu s nimi hledat řešení problémů a starostí, které je potkaly.
Co se o mně moc neví: zdolávám rád horské vrcholy
Mé motto: Každý z nás je odpovědný za život, jaký žije. Není mi vlastní zlobit se a nadávat, když nejsem s životními okolnostmi spokojen. Chci však mít šanci věci změnit a nikdy jsem nečekal, že to za mne udělá, zařídí někdo jiný. Proto bylo třeba jít do politiky
a usilovat o co největší prostor pro odpovědné svobodné jednání. Budu-li zvolen, tak
tento úkol mám před sebou i jako Váš zastupitel.
Zájmy: rodina, sport – prostě radost ze života s blízkými lidmi
14
PhDr. Martina Kuželová
Věk:
51 let
Stav: vdaná, dvě děti
Vzdělání: vysokoškolské
Povolání: ředitelka Městské knihovny
Jazykové znalosti: angličtina
Veřejná činnost: posilňování image města,
pomoc místním subjektům
s prezentací
Jak mě můžete znát: Nejdéle asi v roli novinářky. V 90. letech jsem jako šéfredaktorka
Hraničáře stála u jeho proměny v Chebský deník, který jsem 12 let vedla. 10 let jsem pak
byla tiskovou mluvčí radnice se společným cílem: posilování hrdosti na naše město. Vloni
jsem úspěšně prošla výběrovým řízením do čela knihovny. Aby se tato instituce mohla
dále rozvíjet, potřebuje provoz ve dvou budovách sloučit - nejspíš cestou efektní přístavby, kam by rádi mířili nejen ´knihožrouti´ (i časopisů tu máme plno!) všech generací.
Co se o mně moc neví: Zanedlouho bych měla posílit řady chebských babiček… Ráda
si čtu ve vaně, což se fakt nemá.
Zájmy: rodina, knihy, horské kolo, jazz.
15
Pavel Barták
Věk:
Stav: Vzdělání: Povolání: 56 let
ženatý, tři děti
ÚSO s maturitou
zástupce ředitele Diecézní charity Plzeň a vedoucí Střediska
sociální rehabilitace Cheb
Jazykové znalosti: základy ruštiny
Veřejná činnost: v minulém volebním období jsem pracoval jako člen Komise pro
národnostní menšiny Města Chebu
Jak mě můžete znát: především jako pracovníka Diecézní charity, v Chebu se angažujeme
intenzivně již od roku 2003. V současné době realizujeme sociální služby, které jsou svou
kvalitou a komplexností výjimečné. Například ve Středisku sociální rehabilitace zajišťujeme
údržbu téměř 45 hektarů ploch ve městě, staráme se o údržbu travnatých ploch, likvidaci
černých skládek, úklid a zimní údržbu nemotoristických komunikací.
Co se o mně moc neví: Mým velkým koníčkem je muzika, můžete mě zastihnout na vystoupeních hudebních souborů, kde zajišťuji ozvučení hudebních produkcí a všeho, co k tomu patří.
Zájmy: Rodina,motorismus, cestování, hudba, kultura.
16
Jak mě můžete znát: Především jako autora knih o historii města Chebu, jeho letištích
a letcích. K tomu patří i přednášky a výstavy na toto téma. Jinak také z chebského letiště,
protože letectví a létání je mou celoživotní vášní.
Co se o mně moc neví: V mládí jsem se dost věnoval horolezectví a divoké vodě.
Zájmy: Letectví a historie.
Mgr. Ludmila Mračková
Věk:
55 let
Stav: vdaná, 2 děti
Vzdělání: vysokoškolské
Povolání: ředitelka mateřské školy
Pohádka, ulice 26. dubna 39,
Cheb
Jazykové znalosti: mírně pokročilá znalost angličtiny, základy němčiny a ruštiny
Veřejná činnost: vzdělávání učitelů, organizace Dnů zdraví pro veřejnost, v minulosti
školská komise při radě města
Jak mě můžete znát: Od roku 1979 jako učitelku mateřské školy na sídlišti Skalka a posledních 15 let jako ředitelku mateřské školy Pohádka. Naše školka obhajuje již 13 let certifikát „Školy podporující zdraví.“ Podporujeme sportování dětí, zdravou výživu a rovnocenné
partnerství. Zajímám se o problémy rodin s malými dětmi ve městě, společně s kolegyněmi
a rodiči vytváříme komunitní centrum pro jejich vzájemné setkávání a rozvoj. Bydlím v Chebu od narození a jsem chebským patriotem.
Co se o mně moc neví: v roce 1990 jsem byla u zakládání OF učitelů a Společnosti pro
předškolní výchovu v Praze. Byla jsem vychovávána v pravicových hodnotách a řídím se jimi,
můj otec byl v padesátých letech politickým vězněm v Jáchymově.
Zájmy: cestování, četba knih, cykloturistika, aktuální dění
18
Bc. Václav Berka
Věk:
36 let
Stav: rozvedený, dvě děti
Vzdělání: vysokoškolské
Povolání: OSVČ
Jazykové znalosti: základy němčiny a angličtiny
Veřejná činnost: trenér fotbalové mládeže
Jak mě můžete znát: Jako trenéra malých fotbalových nadějí Hvězdy Cheb a již více
než 20 let také jako spoluorganizátora dětských táborů.
Co se o mně moc neví: V letošním roce se nám podařilo s týmem malých fotbalistů
Hvězdy Cheb vyhrát několik turnajů na různých místech České republiky. Troufám si
tvrdit, že ve své věkové kategorii nemáme u nás konkurenci. Na tyto úspěchy bych rád
navázal a v práci s fotbalovými nadějemi pokračoval i v dalších letech.
Zájmy: rodina,sport, chata.
Karel Nový
Věk:
52 let
Místo narození: Aš
Stav: ženatý, jedno dítě
Vzdělání: středoškolské
Povolání: distributor belgické čokolády
Jazykové znalosti: němčina, ruština
Veřejná činnost: od devadesátých let jsem
členem bytové a dislokační
komise radyměsta Chebu
Jak mě můžete znát: Z chebského náměstí, z prodejny s belgickou čokoládou.
Co se o mně moc neví: Dříve jsem pěstoval ve velkém různé druhy kaktusů.
Zájmy: Cestování, kolo, rodina.
20
Ing. arch. Boris Redčenkov
45 let
ženatý, 2 děti
VŠ – Fakulta architektury ČVUT
Praha
Povolání: architekt
Veřejná činnost: Vedoucí ateliéru na Fakultě architektury ČVUT Praha; Poradenská činnost
v Institutu plánování a rozvoje hl. Města Prahy; zakládající člen Centra kvality bydlení; organizátor studentských workshopů pro Obec Libá zabývajících se budoucím rozvojem
sídel a krajiny v pohraničí
Jak mě můžete znát: Jako zakladatele ateliéru A69 – architekti, jako spoluautora mnoha
staveb a úprav veřejného prostoru v Chebu i na území Karlovarského kraje – Pěší zóna
Cheb, návrh stavby nového Městského bazénu v Chebu, návrh urbanistického řešení
Špitálského vrchu v Chebu, urbanistický návrh Egrensis Park, rekonstrukce Anglické ulice
Františkovy Lázně, Sanatorium Dr. Peták Františkovy Lázně, Spojovací chodba Pawlik – Issis
Františkovy Lázně, rekonstrukce Střední průmyslové školy v Ostrově, bytový komplex
Triplex Karlovy Vary, návrh urbanistického řešení centra Karlovy Vary apod.
Mé motto: Cheb je město s velkým potenciálem, jeho rozvoj by měl probíhat koncepčně
v široké diskusi napříč odbornou i laickou veřejností. Jeho budoucnost je v našich rukách.
Město Cheb zahrnuje 19 místních částí, z nichž některé leží bezprostředně na česko-německé hranici. Není mi tak lhostejný osud pohraničí, cítím značnou odpovědnost ke krajině,
která vinou nepřízně dějin zůstala dlouhodobě stranou zájmu všech.
Co se o mně moc neví: Cestu k architektuře mi ukázal můj děda - projektant, který mne
jako malého kluka brával s sebou na jeho stavby např. Chebské sportovní haly.
Zájmy: Rodina, turistika, hudba, mořeplavba, chalupaření a houbaření na Paliči.
Jaroslav Přibáň
Věk:
65 let
Stav: rozvedený
Vzdělání: střední všeobecné
Povolání: majitel cestovní agentury
61 let
vdaná, 2 děti
Lékařská fakulta UK Plzeň
vedoucí lékařka a jednatelka
plicní ambulance v Chebu
Jazykové znalosti: němčina aktivně, angličtina
pasivně
Petr Bruno Karabec
Věk:41
Stav: rozvedený, 2 děti
Vzdělání: vyučen v oboru
Povolání: realitní makléř – majitel realitní
kanceláře Real3d
24
Jak mě můžete znát: především z plicní ordinace, kde pracuji již od r. 1993 jakou
soukromá lékařka. Před tím jsem pracovala mnoho let na nyní již zrušeném plicním
oddělení nemocnice v Chebu.
Zájmy: pokud čas dovolí, ráda si zahraji tenis či golf. A neumím si představit život bez
dobré knihy!
40 let
vdaná, 2 děti
úplné střední
odpovědný zástupce firmy
Quadrille spol. s.r.o. Vojtanov
Jazykové znalosti: němčina, ruština
Veřejná činnost: působím v sociální a zdravotní komisi rady města Chebu, jsem členkou místního sdružení ODS v Chebu
Jak mě můžete znát: od roku 1989 se aktivně zajímám o politické dění v naší zemi.
Už při sametové revoluci jsem na Sokolovském gymnáziu, kde jsem tehdy studovala,
vystupovala jako agitátor změn ve společnosti. Zájem o veřejné dění už mi zůstal. Jsem
členkou školní rady a SRPDŠ při 6.ZŠ v Chebu. V neposlední řadě mě zaměstnávají mé
dvě dcery, kterým se snažím co nejvíce věnovat.
Zájmy: filozofie, ekonomie, historie, mezilidské vztahy
25
71 let
rozvedená, dvě děti
Středoškolské s maturitou,
speciální pedagogika - psychopedie
Povolání: pracující důchodce - pedagog
Jazykové znalosti: ruský jazyk, základy romského
jazyka
29
Jak mě můžete znát: pracuji jako lékařka na gynekologicko-porodnickém oddělení
chebské nemocnice.
Co se o mně moc neví: v mládí jsem deset let navštěvovala ZUŠ Cheb – byla jsem
mažoretkou.
Zájmy: četba a sport - zejména běh, tenis, cyklistika.
26
Tomáš Hána
Věk:
Stav:
Vzdělání: Povolání: 46 let
ženatý, dvě děti
odborné střední
jednatel firmy ELEKTRO CENTRUM expert, Cheb
Jazykové znalosti: základy ruštiny, němčina,
angličtina
Miroslav Piták
Věk:
Stav: Vzdělání: Povolání: Věk:
Stav:
Vzdělání: Veřejná činnost: člen komise komunálního hospodářství a životního prostředí, člen
komise pro národnostní menšiny, člen komise bezpečnostní.
Zájmy: horská turistika, yachting, zahrada, vaření.

Veřejná činnost: členka komise pro národnostní menšiny při radě města, členka
místního sdružení ODS Cheb.
Jak mě můžete znát: Nejspíš z mého celoživotního působení na základní škole na
Kostelním náměstí v Chebu. Ve svém volném čase jsem kdysi vedla dětskou rytmiku při
KASS Cheb. Po roce 2000 jsem se začala angažovat v Nízkoprahovém centru v Karlově
ulici, které je zaměřeno na volnočasovou činnost dětí a mládeže ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí. Nyní pracuji s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami
v mateřské škole jako asistent pedagoga. Mnoho let se věnuji nápravě řeči u předškolních a školních dětí jako logopedický asistent. Zajímám se o multikulturní problematiku.
Rozšiřovala jsem si v tomto směru kvalifikaci dalším vzděláváním – Letní škola tolerance,
projekt Mosty, vzdělávací kurz pro garanty multikulturního vzdělávání.
Co se o mně moc neví: Ve spolupráci s Občanským sdružením Slovo 21 řadu let organizuji jako koordinátor pro Karlovarský kraj projekt Rodina od vedle (výměnné obědy
českých a cizích rodin).
Zájmy: práce s dětmi, literatura, milovnice a ochránkyně zvířat a přírody
MUDr. Monika Drozdová
35 let
svobodná
vysokoškolské (1. lékařská
fakulta UK Praha)
Povolání: lékařka
Jazykové znalosti: němčina, angličtina
Anna Berkovcová
Věk:
Stav: Vzdělání: Iveta Hálová
Věk:
Stav: Vzdělání: Povolání: MUDr. Eva Havlová
Věk:
Stav:
Vzdělání: Povolání: Veřejná činnost: člen několika komisí při radě města Cheb
Jak mě můžete znát: jsem realitní makléř, je možné, že jsme se setkali na některé
z četných prohlídek nemovitostí. Možná mě znáte z nedávné historie, kdy jsem pracoval
jako manager největšího hotelu v Chebu.
Zájmy: rodina, práce, historie, rekreačně sport, politika, cestování, motorismus.
Věk:
Stav: Vzdělání: 22
23
27
28
Veřejná činnost: předseda komise pro kulturu a cestovní ruch a člen komise pro
komunální hospodářství a životní prostředí města Chebu
Jak mě můžete znát: Nejvíce jako aktivního jazzového hudebníka, který se pohybuje
na chebské (a nejen chebské) jazzové scéně více než 20 let. Často se se mnou můžete
setkat také jako s předsedou Střeleckého klubu AVZO Cheb, se sportovním střelcem
a střeleckým rozhodčím na malých místních i velkých mezinárodních střeleckých
soutěžích. Pokud na některou z chebských střeleckých soutěží přivedete své děti, budu
jedním z trenérů, kteří se postarají o jejich bezpečnost, naučí je střílet a budou je učit
zodpovědnosti a sportovnímu chování.
Co se o mně moc neví: Ačkoliv jsem spíše technicky založený, deset let jsem působil
jako lektor angličtiny v Plzni.
Zájmy: rodina, hudba, sportovní střelba, cestování, geocaching, elektrotechnika,
kutilství, cizí jazyky.
21

Veřejná činnost: místopředseda Českého atletického svazu, předseda krajského atletického svazu, předseda SKP Union – klub atletiky, místopředseda krajské Unie sportu,
předseda Sportovní Unie Chebska.
Jak mě můžete znát: nejspíše ze sportovního prostředí, organizuji atletickou Velkou
cenu Chebu na “zlaté dráze” v Poohří.
Zájmy: líbí se mi život plný sportu a atletiky zvlášť.
Tomáš Kožený
Věk:
38 let
Stav: ženatý, jedno dítě
Vzdělání:
všeobecné střední
Povolání: jednatel společnosti
Jazykové znalosti: angličtina, němčina, základy
italštiny, základy ruštiny
Luděk Matějíček
Věk:
72 let
Stav:
rozvedený
Vzdělání: střední odborné
Povolání: důchodce – historik
Jazykové znalosti: němčina, angličtina
Veřejná činnost: zakladatel a místopředseda
Ultralight Clubu Cheb
17
19
Veřejná činnost: 59 let
ženatý, dvě děti
odborné střední
správce areálu společnosti
Lagarde spedition
člen dopravní komise rady
města Chebu.
Jak mě můžete znát: Zřejmě z mého letitého působení v dopravních společnostech
ČSAD Cheb a posléze Lagarde spedition. Čtyřicet let zkušeností a znalostí z oblasti
dopravy využívám při práci v městské dopravní komisi.
Co se o mně moc neví: Už 25 let se podílím na pořádání a organizaci triatlonového
závodu Dřevěný člověk
Zájmy: rodina, pasivně sport, motorismus, moto veteráni.
30
Petr Žehra
Věk:
51 let
Stav: spokojený-dvě děti
Vzdělání: odborné střední
Povolání: živnostník
Jazykové znalosti: němčina, ruština, čásečně
angličtina
Veřejná činnost: člen Rotary a TJ Lokomotiva
Cheb - jachting
Jak mě můžete znát: z veřejného života, kultury a sportu. Od roku 1969 jsem členem
TJ Lokomotiva Cheb – jachting. Hrál jsem také v chebském Mládežnickém dechovém orchestru, známém jako „Kučerovci“. Angažoval jsem se po sametové revoluci 1989 v řadách
Občanského fóra, zájem o věci veřejné mi vydržel i do dalších let (například jsem pracoval
v dislokační komisi rady města). Jako živnostník se zabývám stavebním inženýringem.
Věnuji se také námořnímu jachtingu, jako kapitán se plavím po mořích a oceánech.
Co se o mně moc neví: že mám také svou 13. komnatu, kam ale pouštím jen ty nejbližší…
Zájmy: život sám o sobě a vše co k němu patří (rodina, smích, sport, kultura, přátelé, muzika…)
10. – 11. 10. 2014
Udělejte nad námi kříž
Měníme Cheb k lepšímu, pojďte do toho s námi!
Nebudete platit za odpad !
& NEZÁVISLÍ
!
Download

Chebské noviny 2014