STATIČKI PRORAČUN
UZ PROJEKAT PORODIČNE STAMBENE ZGRADE P+1
PROFESORA MILUTINOVIĆ VELJKA, U PIPERIMA
OVLAŠĆENI PROJEKTANT
ANALIZA OPTEREĆENJA
ANALIZA OPTEREĆENJA
Osnovni podaci za objekat
Lokacija
Piperi, Crna Gora
Seizmička zona
VIII
Osnovna brzina vetra
v m,50,10= 19 m/s
Opterećenje od snega
s=
Vrsta objekta
stambeni
Konstrukcija
armirano betonska, livena na licu mesta
Način fundiranja
Plitko
Krov
Drveni sa crepom
1,00 kN/m2
krovni pokrivač
mediteran crep (d=3.8cm)
hidroizolacija
potkonstrukcija drvo (po m2)
termoizolacija
opšivka
d
cm
3,8
0,4
100,0
8,0
100,0
dodatno stalno
zap. Tež.
kN/m3
11,80
10,00
0,15
1,30
0,15
g
kN/m2
0,45
0,04
0,15
0,10
0,15
g=
g=
0,89
0,90
zap. Tež.
kN/m3
7,00
25,00
21,00
g
kN/m2
0,18
5,00
0,42
g=
g=
5,60
0,60
zap. Tež.
kN/m3
7,00
25,00
21,00
g
kN/m2
0,18
5,00
0,42
g=
g=
5,60
0,60
kN/m2
kN/m2
potkrovlje
daske
AB ploča
cementni malter
d
cm
2,5
20,0
2,0
dodatno stalno
kN/m2
kN/m2
visoko prizemlje
daske
AB ploča
cementni malter
dodatno stalno
d
cm
2,5
20,0
2,0
kN/m2
kN/m2
Vpr ognjište
kamena obloga
cementni malter
AB ploča
cementni malter
d
cm
3,0
2,0
20,0
2,0
dodatno stalno
zap. Tež.
kN/m3
28,00
21,00
25,00
21,00
g
kN/m2
0,84
0,42
5,00
0,42
g=
g=
6,68
1,70
zap. Tež.
kN/m3
24,00
21,00
25,00
21,00
g
kN/m2
0,36
0,42
5,00
0,42
g=
g=
6,20
1,20
zap. Tež.
kN/m3
18,00
21,00
25,00
21,00
g
kN/m2
7,20
0,42
5,00
0,42
g=
g=
13,04
8,10
kN/m2
kN/m2
1,50
g
kN/m
0,60
m
0,60
0,90
kN/m'
kN/m'
1,80
g
kN/m
0,60
m
0,60
1,10
kN/m'
kN/m'
kN/m2
kN/m2
Vpr kupatilo
keramičke pločice
cementni malter
AB ploča
cementni malter
d
cm
1,5
2,0
20,0
2,0
dodatno stalno
kN/m2
kN/m2
Žardinjere
zemlja
cementni malter
AB ploča
cementni malter
dodatno stalno
d
cm
40,0
2,0
20,0
2,0
pregradni zid Pk
gips karton 15cm
dodatno stalno
spratna visina:
d
zap. Tež.
kg/m2
cm
15,0
60,00
g=
g=
pregradni zid Pk
gips karton 15cm
dodatno stalno
spratna visina:
d
zap. Tež.
kg/m2
cm
15,0
60,00
g=
g=
pregradni zid Pk
gips karton 12cm
spratna visina:
d
zap. Tež.
kg/m2
cm
12,0
35,00
1,80
g
kN/m
0,35
m
0,35
0,70
kN/m'
kN/m'
2,20
g
kN/m
0,35
m
0,35
0,80
kN/m'
kN/m'
2,60
g
kN/m
0,35
m
0,35
1,00
kN/m'
kN/m'
2,55
g
kN/m
0,60
m
0,60
1,50
kN/m'
kN/m'
2,55
g
kN/m
0,40
m
g=
g=
0,40
1,00
kN/m'
kN/m'
1,00
g
kN/m
1,00
m
zap. Tež.
kg/m2
100,00
g=
g=
1,00
1,00
kN/m'
kN/m'
g=
g=
dodatno stalno
pregradni zid Pk
gips karton 12cm
spratna visina:
d
zap. Tež.
kg/m2
cm
12,0
35,00
g=
g=
dodatno stalno
pregradni zid Pk
gips karton 12cm
spratna visina:
d
zap. Tež.
kg/m2
cm
12,0
35,00
g=
g=
dodatno stalno
pregradni zid Vpr
gips karton 15cm
spratna visina:
d
zap. Tež.
kg/m2
cm
15,0
60,00
g=
g=
dodatno stalno
pregradni zid Vpr
gips karton 12cm
spratna visina:
d
zap. Tež.
kg/m2
cm
12,0
40,00
dodatno stalno
ograda
hrastova ograda
dodatno stalno
visina:
d
cm
6,0
Kamena kuća
-pos KKK
Kao nosač krova predviđa se drvena konstrukcija koja se sastoji od glavnih
nosača:
-rogovi
8/12cm - pos KR
-krovna greda 10/16cm - pos KG
-krovni spreg 3/10cm - pos KS
-AB greda
20/50cm – pos 201
-drveni stubici 1212cm – pos DSK
glavni nosači se postavljaju na međusobnom razmaku od 74-90cm.
Nakon montaže glavnih nosača potrebno je međusobno ih povezati krovnim
spregom pos KS, dimenzija 3/10cm, koji će obezbediti bočnu stabilnost
krovnih nosača. Krovni spreg se spaja sa rogom sa njegove donje strane.
pos KS 3/10cm
Rogovi se vezuju za horizontalnu krovnu gredu vezom na zasek.
Horizontalna greda, dalje, prenosi sile na drvene stubove12/12cm.
Rogovi takođe prenose sile i na AB grede krova 20/50cm preko tvrdog drveta
i čeličnog ankera, prema detalju.
Statički proračun i dimenzionisanje krovnih elemenata:
Za krovne nosače od drveta, usvaja se četinar druge klase, E║=1000kN/cm2
s.t. krovne konstrukcije........ 0.90
sneg...................................... 1.00
vetar...................±1.00x0.5= 0.50
kN/m2
kN/m2
kN/m2 ┴ na krovnu ravan
emax = 90cm α=30˚
s.t. krovne konstrukcije....... g┴=0.9x0.9xcosα=
sneg...................................... s0=1.0x0.9xcos2α=
vetar.................................... w0=0.5x0.9=
kombinacije opterećenja:
I
II
(1.64-1.38)/1.38=0.19=19%>15%
0.70kN/m1
0.68kN/m1
0.45kN/m1┴ na kr. ravan
g+s
=
(g+s) xcosα+w =
1.38kN/m
1.64kN/m=q┴
→merodavan je II sl. Opterećenja sa
uvećanjem osnovnih sopuštenih napona za 15%
pos KR
pos KG
pos DSK
pos 201
pos 201
Pos. KR
0
23
q
0
23
q
85
74
199
199
q┴=1.64 kN/m
q║=0.9xsin2α+0.5x0.9.sinα x cosα =0,60 kN/m
maxM=0.9kNm
=90000Ncm
maxT=-2.28kN=-2280N
maxf=0.23cm<L/150=850/150=0.57cm
I=8x123/12=1152cm4
W=1152/6=192cm3
A=8x12=96cm2
σc║=90000/192=469N/cm2<850
(četinari II klase)
Usvaja se presek 8/12cm
Reakcije:
1.4kN(vert) i 4.5kN(horiz) na pos 201
4.8kN na pos KG
1.8kN na pos KR
Pos. KG
qu=8x4.85kN
qu=8x4.85kN
4.85kN
Pretpostavlja se raspodela optrećenja qu u razmeri g:p=40:60
g=0.4x4.85=1.94kN
p=0.6x4.85=2.90kN
maxf=3.9cm<L/400=250/400=6.25mm
maxM=3.48kNm=348000Ncm
maxT=6.23kN=6230N
I=12x163/12=4096cm4
W=4096/8=512cm3
A=12x16=192cm2
σc║=348000/512=680N/cm2<850 N/cm2
(četinari II klase)
τ=1.5x6230/192=49N/cm2<90 N/cm2
(četinari II klase)
Usvaja se presek 12/16cm
prilkom izvođenja veze na zasek pos KG upustiti u pos KR za
max 2.50 cm.
Reakcije na stubove DSK
qu=8x4.85kN
R g=2.6kN
R p=3.8kN
R g=5.2kN
R p=7.4kN
Pos. DSK
qu=8x4.85kN
4.85kN
R g=6.9kN
R p=9.9kN
R g=5.1kN
R p=7.3kN
R g=6.3kN R g=0.9kN
R p=9.0kN R p=1.3kN
R g=4.7kN
R p=6.8kN
Rg=2.7kN
Rp=3.9kN
Uzima se stub koji prolazi pored stepeništa i pada na ploču visokog
prizemlja pos 100, na koti ±0,00 jer je njegova dužina najveća.
Hu=385cm
Nmax=15.3kN
Pretpostavlja se stub dimenzija 12/12cm od četinara II klase.
s.t. stuba:
obloga:
0.12x0.12x3.85x7
5kg/m’
=0.4kN
=0.2kN
usvaja se Nmax=16kN
λ=Hu/i
i=
12 4
I
=
=3.464
F
12 3
λ=385/3.46=111.1
→
ω=3.97
σc║=3.97x16000/122=441N/cm2<850 N/cm2
(četinari II klase)
Usvaja se presek 12/12cm
Procenat iskorišćenosti napona od 52% daje dodatni stepen
sigurnosti na bočne incidentne udare u stub (pomeranje nameštaja
itd.)
ARMIRANO BETONSKA KONSTRUKCIJA
Osnovni podaci o modelu
Datoteka:
Datum proračuna:
pip 1.3.twp
16.11.2010
Način proračuna:
3D model
X Teorija I-og reda
Teorija II-og reda
Modalna analiza
Stabilnost
Seizmički proračun
Faze građenja
Nelinearan proračun
Veličina modela
Broj čvorova:
Broj pločastih elemenata:
Broj grednih elemenata:
Broj graničnih elemenata:
Broj osnovnih slučajeva opterećenja:
Broj kombinacija opterećenja:
2292
2027
338
2448
2
2
Jedinice mera
Dužina:
Sila:
Temperatura:
m [cm,mm]
kN
Celsius
Ulazni podaci - Konstrukcija
Šema nivoa
Naziv
z [m]
2.80
0.00
Pk
Vpr
h [m]
2.80
2.55
Npr
-2.55
Tabela materijala
No
1
Naziv materijala
Beton MB 30
E[kN/m2]
3.150e+7
µ
0.20
γ[kN/m3]
25.00
αt[1/C]
1.000e-5
Em[kN/m2]
3.150e+7
µm
0.20
Setovi ploča
No
<1>
<2>
d[m]
0.200
0.350
e[m]
0.100
0.175
Materijal
1
1
Tip proračuna
Tanka ploča
Tanka ploča
Ortotropija
Izotropna
Izotropna
E2[kN/m2]
G[kN/m2]
α
Setovi greda
Set: 1 Presek: b/d=20/20, Fiktivna ekscentričnost
Mat.
1 - Beton MB 30
20
2
T
A1
4.000e-2
A2
3.333e-2
A3
3.333e-2
I1
2.253e-4
I2
1.333e-4
I3
1.333e-4
A1
6.250e-2
A2
5.208e-2
A3
5.208e-2
I1
5.501e-4
I2
3.255e-4
I3
3.255e-4
3
20
[cm]
Set: 2 Presek: b/d=25/25, Fiktivna ekscentričnost
Mat.
1 - Beton MB 30
25
2
T
3
25
[cm]
Set: 3 Presek: b/d=25/40, Fiktivna ekscentričnost
40
2
T
Mat.
1 - Beton MB 30
A1
1.000e-1
A2
8.333e-2
A3
8.333e-2
I1
1.273e-3
I2
5.208e-4
I3
1.333e-3
Mat.
1 - Beton MB 30
A1
9.621e-2
A2
8.659e-2
A3
8.659e-2
I1
1.473e-3
I2
7.366e-4
I3
7.366e-4
3
25
[cm]
Set: 4 Presek: D=35, Fiktivna ekscentričnost
35
2
T
3
[cm]
Setovi površinskih oslonaca
Set
1
K,R1
6.500e+3
K,R2
6.500e+3
K,R3
6.500e+3
Izometrija (Top)
0
1
2
3
4
Nivo: Pk [2.80 m]
0
b/d=25/40
4.10
1
b/d=20/20
b/d=20/20
2.50
b/d=25/40
d=
0
0. 2
b/d=20/20
m
b/d=20/20
b/d=20/20
b/d=25/40
2
2.50
3
b/d=20/20
b/d=20/20
4.10
4
b/d=25/40
3.00
0.55
1.15
3.00
0
1
2
3
4
0. 2
0m
b/d=25/40
d=
b/d=25/40
2
Nivo: Vpr [0.00 m]
4
b/d=25/40
4.10
3
2.50
2.50
1
4.10
0
b/d=25/40
3.00
0.55
1.15
3.00
0
1
2
3
d
=0
5m
.3
d
=
0.
35
m
0.
35
m
=
d
4
d
d
0.
35
5
.3
=0
=
m
m
5m
0. 3
d=
2
d
5m
.3
=0
d
=
0.
35
m
0.
35
m
=
d
Nivo: Npr [-2.55 m]
4
4.10
3
2.50
2.50
1
4.10
0
3.00
0.55
1.15
3.00
4.10
2.50
2.50
4.10
4
3
V_4
V_2
H_4
3.00
H_3
0.55
H_2
3.00
Dispozicija ramova
4
3
2
1
H_1
0
0
V_5
V_2
1
V_6
V_3
V_1
1.15
2
Ram: H_4
4
3
2
1
2
b/d=25/40
1
b/d=25/40
0
b/d=25/25
b/d=25/25
b/d=25/25
b/d=25/25
b/d=25/25
4
3
2
1
0
b/d=25/25
4.10
2.50
2.50
4.10
0
b/d=25/40
2.55
b/d=25/25
b/d=25/25
b/d=25/25
1
2.80
2.80
b/d=25/25
b/d=25/25
b/d=25/25
Ram: H_1
0
2
b/d=25/40
2.55
4.10
2.50
2.50
4.10
Ram: V_3
4
3
2
1
3.00
1.15
4
3
b/d=25/25
b/d=25/25
2.55
2
2.80
0.55
b/d=25/25
b/d=25/25
b/d=25/25
1
b/d=25/25
b/d=20/20
b/d=25/25
2
b/d=25/25
1
0
2.55
D=35
3.00
b/d=25/25
b/d=25/40
b/d=25/25
1
2.80
b/d=25/25
0
Ram: V_1
0
2
b/d=25/40
0
3.00
1.15
0.55
3.00
Ram: V_6
4
3
2
1
0
b/d=25/40
0
b/d=25/25
b/d=25/25
b/d=25/25
1
2.80
b/d=25/25
b/d=25/25
b/d=25/25
2
b/d=25/40
2.55
3.00
1.15
0.55
3.00
0
1
2
3
P=-2.60
P=-2.60
4.10
P=-5.20
p=-0.90
p=-0.90
q = -0.60
p=-0.80
P=-5.20
p=-1.00
p=-0.90
q = -0.60
p=-0.90
p=-0.90
1
P=-6.90
q = -0.60
P=-6.90
p=-0.75
p=2.40
p=2.40
p=-0.75
2
P=-5.10
p=-1.00
p=-1.00
P=-5.10
p=-0.90
3
4
p=-0.70
p=-0.90
P=-0.90
p=-1.00
P=-0.90
P=-2.10 P=-2.10
P=-6.30
p=-0.90
4.10
P=-4.70
p=-0.80
p=-1.10
q = -0.60
p=-0.90
P=-4.70
q = -0.60
p=-1.00
Nivo: Pk [2.80 m]
p=-1.00
P=-2.70
P=-2.70
3.00
0.55
1.15
3.00
Opt. 1: g (g)
Ulazni podaci - Opterećenje
4
2.50
2.50
p=-1.00
0
0
1
2
3
p=-1.00
q = -0.60
q = -1.70
4.10
q = -8.10
P=-2.80 P=-2.80
P=-2.50
p=-1.50
p=-1.50
p=-1.50
p=-1.50
q = -0.60
p=-1.50
q = -0.50
P=-2.10 P=-2.10
P=-6.30
p=-1.50
p=-1.50
4
p=1. 50
p=-1.00
p=-1.50
p=-1.50
Nivo: Vpr [0.00 m]
p=-1.00
p=-1.00
p=-1.50
p=-1.50
q = -1.20
p=-1.00
p=-1.00
4
3.00
0.55
1.15
3.00
Opt. 1: g (g)
0
1. 5
p=-
p=-1.50
4.10
3
2.50
2
2.50
1
p=-1.50
p=-1.00
0
Nivo: Npr [-2.55 m]
0
1
2
3
q = -9.00
q = -9.00
q = -9.00
q = -9.00
q = -9.00
q = -9.00
q = -9.00
q = -9.00
q = -9.00
4
4
3.00
0.55
1.15
3.00
Opt. 1: g (g)
4.10
3
2.50
2
2.50
1
4.10
0
0
1
2
3
P=-7.40
P=-3.80
q = -1.00
P=-7.40
4.10
P=-3.80
q = -1.00
P=-9.90
q = -2.00
P=-9.90
p=-1.10
p=3.60
p=3.60
p=-1.10
2
Nivo: Pk [2.80 m]
P=-7.30
P=-7.30
P=-9.00
P=-2.00 P=-2.00
3
4
P=-1.30
P=-1.30
q = -1.00
P=-6.80
P=-6.80
q = -1.00
P=-3.90
P=-3.90
3.00
0.55
1.15
3.00
Opt. 2: p
4
4.10
2.50
2.50
1
0
Nivo: Vpr [0.00 m]
0
1
2
3
4
q = -2.50
P=-2.60 P=-2.60
q = -2.00
P=-2.00
q = -3.00
P=-2.00
P=-9.00
3.00
0.55
1.15
3.00
Opt. 2: p
4
4.10
3
2.50
2
2.50
1
4.10
0
Modalna analiza
Napredne opcije seizmičkog proračuna:
Ploče - redukcija krutosti na savijanje:
Multiplikator krutosti oslonaca:
Sprečeno oscilovanje u Z pravcu
0.100
10000.000
Faktori opterećenja za proračun masa
No
1
2
Naziv
Koeficijent
g (g)
p
1.00
0.50
Raspored masa po visini objekta
Nivo
Z [m]
2.80
0.00
-2.55
0.68
Pk
Vpr
Npr
Ukupno:
X [m]
6.53
6.72
6.60
6.62
Y [m]
3.98
3.92
3.94
3.95
Masa [T]
80.57
89.64
33.91
204.12
Položaj centara krutosti po visini objekta
Nivo
Z [m]
Pk
Vpr
Npr
X [m]
2.80
0.00
-2.55
Y [m]
6.60
6.60
6.60
3.75
3.74
3.73
eox [m]
0.07
0.12
0.00
eoy [m]
0.23
0.19
0.21
Ekscentricitet po visini objekta
Nivo
Z [m]
Pk
Vpr
Npr
2.80
0.00
-2.55
Periodi oscilovanja konstrukcije
No
1
2
3
T [s]
f [Hz]
0.5092
0.4726
0.3483
1.9637
2.1160
2.8708
T/m2
1.17
0.92
1.78
Izometrija (Front)
Forma oscilovanja: 1/3 [T=0.5092sec / f=1.96Hz]
Izometrija (Left)
Forma oscilovanja: 2/3 [T=0.4726sec / f=2.12Hz]
Izometrija (Top)
Forma oscilovanja: 3/3 [T=0.3483sec / f=2.87Hz]
Seizmički proračun
Seizmički proračun: JUS (Ekvivalentno statičko opterećenje)
Kategorija tla:
Seizmička zona:
Kategorija objekta:
Vrsta konstrukcije:
Kota uklještenja:
Ploče - redukcija krutosti na savijanje:
Multiplikator krutosti oslonaca:
II
IX (Ks = 0.100)
II
1
Zd = 0.00 m
0.100
10000.000
Ugao dejstva zemljotresa:
Naziv
T [sec]
Sx
Sy
α [°]
0.509
0.473
Raspored seizmičkih sila po visini objekta (Sx)
Nivo
Pk
Vpr
Npr
Z [m]
2.80
0.00
-2.55
Σ=
S [kN]
79.02
0.00
0.00
79.02
Z [m]
2.80
0.00
-2.55
Σ=
S [kN]
79.02
0.00
0.00
79.02
Raspored seizmičkih sila po visini objekta (Sy)
Nivo
Pk
Vpr
Npr
Raspored masa po visini objekta
Nivo
Pk
Vpr
Npr
Ukupno:
Z [m]
2.80
0.00
-2.55
0.68
X [m]
6.53
6.72
6.60
6.62
Y [m]
3.98
3.92
3.94
3.95
Masa [T]
80.57
89.64
33.91
204.12
T/m2
1.17
0.92
1.78
0.00
90.00
Statički proračun
3.00
0.55
1.15
1.0
4
3.00
Opt. 3: I+II
-1.7
0.0
-3.3
-5.0
-6.1
4.10
3
-5.0
2.50
-3. 3
2
-3. 3
2.50
-5.0
-6.7
1
4.10
-5.0
-3.3
-1.
-1 .
7
7
0
1
2
3
4
0
Nivo: Pk [2.80 m]
Relativni ugib ploča: max wr= 1.0 / min wr= -6.7 m / 1000
Vremenski ugib: 6.7x3=20.1mm < L/300 = 6600/300 = 22mm
0.0
3.00
0.55
1.15
0.0
1
-1.
1
-2.2
-1.
4
3.00
Opt. 3: I+II
-3.3
-5.5
4.10
3
-4.4
-2.
2
2.50
2
-2. 2
-2.2
2.50
-3. 3
-4.4
-2.
2
-5.4
1
4.10
-1.
1
0
1
2
3
0.0
4
0
Nivo: Vpr [0.00 m]
Relativni ugib ploča: max wr= 0.0 / min wr= -5.5 m / 1000
Vremenski ugib: 5.5x3=16.5mm < L/300 = 6600/300 = 22mm
-0.3
-2.2
-1.1
0
1
2
3
-17.0
-15.8
-32.7
b/d=25/40
-34.6
28.4
37.3
-6.2
-3.5
-7.6
75.6
8.9
b/d=20/20
12.7
8.5
16.4
b/d=20/20
66.5
-32.3
1
-120.6
d=
5.5
b/d=20/20
-1.6
b/d=25/40
-15.6
0m
0. 2
b/d=20/20
11.9
b/d=25/40
-16.4
-16.8
-7.0
72.1
8.7
b/d=20/20
11.7
3
-13.1
b/d=20/20
-16.8
-83.7
2
-5.7
13.7
5.2
b/d=20/20
67.7
-14.7
-17.4
-32.4
-44.9
b/d=25/40
-40.8
Nivo: Pk [2.80 m]
Uticaji u gredi: max M3= 75.6 / min M3= -120.6 kNm
4
4
26.4
37.1
3.00
0.55
1.15
3.00
Opt. 9: [Anv] 5-8
4.10
2.50
2.50
4.10
0
0
1
2
25.0
-47.9
b/d=25/40
46.6
3
-27.9
-28.3
5.1
0.8
-5.6
15.7
22.0
-0.1
-14.5
-14.5
20.2
b/d=25/40
-8.1
-3.3
b/d=20/20
-19.2
0m
0. 2
-5.2
b/d=25/40
20.9
d=
b/d=20/20
0.1
16.8
-10.0
b/d=20/20
9.7
15.0
b/d=20/20
b/d=20/20
-19.8
2.2
-17.6
3
-17.7
15.0
1
-1.4
13.1
0.2
-10.5
87.4
-85.0
b/d=20/20
2.7
55.2
-69.1
2
35.4
-8.5
b/d=20/20
25.4
28.6
49.1
b/d=25/40
-41.1
Nivo: Pk [2.80 m]
Uticaji u gredi: max T2= 87.4 / min T2= -85.0 kN
4
4
-25.6
-35.6
3.00
0.55
1.15
3.00
Opt. 9: [Anv] 5-8
4.10
2.50
2.50
4.10
0
0
1
2
3
-6.1
-19.8
-22.9
b/d=25/40
-37.5
-40.6
0
35.3
d=
0. 2
0m
b/d=25/40
-90.6
b/d=25/40
-75.0
2
-6.4
-26.6
-39.9
-47.0
b/d=25/40
-53.6
Nivo: Vpr [0.00 m]
Uticaji u gredi: max M3= 56.2 / min M3= -90.6 kNm
4
4
28.2
32.9
3.00
0.55
1.15
3.00
Opt. 9: [Anv] 5-8
4.10
56.2
50.3
3
2.50
2.50
1
52.8
4.10
56.2
-33.7
3.00
0.55
1.15
-35.1
3.00
Opt. 9: [Anv] 5-8
b/d=25/40
-46.4
41.4
25.4
21.0
4
4.10
3
b/d=25/40
0. 2
0m
-40.7
48.8
-49.6
d=
2
b/d=25/40
2.50
52.7
2.50
1
-19.8
-27.1
4.10
57.1
b/d=25/40
-41.6
0
1
2
3
4
36.4
24.3
0
Nivo: Vpr [0.00 m]
Uticaji u gredi: max T2= 57.1 / min T2= -49.6 kN
Proračun nosivosti preseka na T-sile
presek 25/40 cm
Beton:
MB - marka betona:
40
AB presek:
b - širina preseka:
d - visina preseka:
h - st. visina približna:
max T-sila sa koef. sig.
25
40
35
88
→ τr=
0,130
kN/cm
2
cm
cm
cm
kN
Uzengije:
GA, RA, MA?
→ σv =
GA
Ø preseka:
8
mm
razmak e=
sečnost
ugao nagiba α:
ugao Θ (25-55°):
10 cm
2
90 °
45 °
→ au,1=
24 kN/cm2
0,503
cm2
(preporučeno: 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20...cm)
Proračun:
τ u ,u =
m ⋅ au(1)
⋅ σ v ⋅ (cos α + sin α ⋅ ctgθ )
b ⋅ eu
τu,u=
0,097 kN/cm2
τ Ru,A =
3
⋅ (τ u,A − τ r )
2
τRu,A=
0,097 kN/cm2
→τu,A=
0,194 kN/cm2
τr<τu,A<3τr - deo sile prihvata beton a deo prihvataju uzengije ili koso gvožđe.
τ u ,A =
→Tu=
Tu
0.9 ⋅ h ⋅ b
153,1 kN
Nosivost preseka je 153,1kN za slučaj kada u nosivosti učestvuju i beton i uzengije
prečnika 8mm na međusobnom rastojanju od 10cm.
Sila na AB preseku od 88kN je manja od granične sile koja iznosi 153,1kN te je nosivost zadovoljena.
Ram: H_1
Uticaji u gredi: max σ,0= 0.4 / min σ,0= -3.0 MPa
0
1
2
0
b/d=25/25
b/d=25/25
-2.0
-1.1
0.4
4.10
1
2.50
b/d=25/40
b/d=25/25
b/d=25/25
-1.3
b/d=25/40
2
-3.0
2.50
3
-0.2
4.10
4
b/d=25/25
b/d=25/25
-2.1
-1.0
2.55
2.80
Opt. 5: I+II
Ram: V_3
Uticaji u gredi: max σ,0= 0.2 / min σ,0= -5.3 MPa
0
1
2
-3.0
-1.3
0
b/d=25/25
b/d=25/25
0.2
3.00
-5.2
-3.4
1
0.55
2
D=35
b/d=25/25
b/d=20/20
1.15
3
3.00
-4.2
-1.9
4
2.80
2.55
b/d=25/25
b/d=25/25
Opt. 5: I+II
Ram: V_6
Uticaji u gredi: max σ,0= 0.2 / min σ,0= -3.2 MPa
0
1
2
-2.1
-1.0
0
b/d=25/25
b/d=25/25
0.2
3.00
-3.2
1
-1.7
0.55
2
b/d=25/25
b/d=25/25
b/d=25/40
b/d=25/40
1.15
3
3.00
-2.4
-0.1
-1.3
0.2
4
2.80
2.55
b/d=25/25
b/d=25/25
Opt. 5: I+II
DUKTILNOST STUBOVA
USVOJENA ARMATURA PRESEKA
→ fb=
→ σv =
MB 30
RA 400/500
fbk= 2,050
σv =
40

E 
Ab , i = Ab ⋅  1 + µ ⋅ a 
Eb 

;
Ea
Eb
σ
β
σ
≈ 10
≤ 0 . 35
usvojen min % armiranja:
p
N
=
Ab , i
= N g + N
0
N
β
za stubove:
σdop=
0
p
= 0 .7 ⋅ β
0,8 %
p
k
7,35 kN/cm²
Aa1/Aa2
Aa3/Aa4
-
Armatura dobijena dimenzionisanjem stubova na koso savijanje - G+P+vetar/seizmika
A1
A1
A3
A4
A2
pozicije
●/ ■
b
d
Ab
N g+p
σο
µ potr
stubova
presek
cm
cm
cm 2
kN
Mpa
%
cm 2
cm 2
armatura
S00
S02
S04
S20
S22
S24
S40
S42
S44
■
■
■
■
●
■
■
■
■
25
25
25
25
35
25
25
25
25
25
25
25
25
625
625
625
625
961,625
625
625
625
625
125
191
132
196
500
199
156
261
156
2,00
3,06
2,11
3,14
5,20
3,18
2,50
4,18
2,50
min
min
min
min
min
min
min
min
min
8,50
7,70
9,10
8,50
7,70
9,10
25
25
25
25
Aa1/Aa2 Aa3/Aa4
Usvojena
µ st
µ potr2
%
%
12 RØ 16
12 RØ 16
12 RØ 16
3,86
3,86
3,86
min
min
min
min
min
min
min
min
min
Napomena
7,80
7,80
12 RØ 16
3,86
10,00
10,00
12 RØ 16
2,51
8,00
8,00
12 RØ 16
3,86
12,10
12,10
12 RØ 16
3,86
10,50
12,10
10,40
12,10
12 RØ 16
12 RØ 16
3,86
3,86
2.55
5.4
2.80
Opt. 3: Sx
4
4.10
3
5.4
2.50
2
2.50
1
5.4
4.10
0
1
2
0
Ram: H_5
Uticaji u gredi: max Xp= 5.4 / min Xp= 0.0 m / 1000
5.4mm < H/600 = 5350/600 = 8.9mm
2.55
2.80
Opt. 4: Sy
4.5
4
4.10
3
2.50
4.6
2
2.50
1
4.10
0
1
2
4.6
0
Ram: H_5
Uticaji u gredi: max Yp= 4.6 / min Yp= 0.0 m / 1000
4.6mm < H/600 = 5350/600 = 8.9mm
Nivo: Npr [-2.55 m]
Uticaji u pov. osloncu: max σ,tla= 159.97 / min σ,tla= 39.18 kN/m2
d
.3
=0
154.90
d
=
0.
35
5m
m
142.72
d
=0
.3 6
125.4
5m
40.11
=
35
0.
9
.6
73
142.72
108.20
5m
.3
=0
d 125.46
142. 72
d
m
144.19
148.10
90.95
142.72
5m
125.46
0. 3
d=
108.20
159.97
39.18
3
0
1
2
3
158.15
14
2.
12
72
5.
46
10
8.
2
0
90
.9
5
73
.
56 69
.4
3
108.20
.4
20
8.
10
46
5.
12
0
d
.3
=0
5m
d
=
0.
35
m
d108.20
=0
.3
5m
125.46
56
90. 95
69
20
.
73
2
0
158.69
157.89
12
5.
.
90
95
142.72
2
8.
73
.6
9
46
46
10
90. 95
5.
12
10
8.
72
90
.9
5
2.
14
4
4
3.00
0.55
1.15
3.00
Opt. 5: I+II
5
.9
90
4.10
3
2.50
2.50
1
4.10
0
1
2
3
d
5m
-6.17
-2
1.
-1
9
9.
31 6
-1
6.
65
-1
3.
99
-1
1.
33
-8
.6
8
-23.83
d
=
0.
35
m
=
35
0.
m
-21.96
-16.65
5m
.3
=0
d -19.31
-22.18
-22.78
-13.99
-16.65
-21. 96
d
d
-21.96
m
. 35
-19.31
=0
-6.03
-13.99
d
.3
=0
-1
1.
33
.3
=0
-24.61
5m
d
=
0.
-1
3.
99
-24.33
35
m
d-16.65
=0
.3
5m
-19.31
6.
65
Nivo: Npr [-2.55 m]
Uticaji u pov. osloncu: max s,tla= -6.03 / min s,tla= -24.61 m / 1000
1.
-1
-1
8
.6
-8
65
6.
-1
31
9.
-1
0
-24.41
-24.29
-21.96
33
-1
9.
31
-16.65
1.
-1
-21.96
d
=0
35
-19..31
m
6
31
9.
-1
65
6.
-1
99
3.
-1
-13.99
.9
2
1
-2
4
4
3.00
0.55
1.15
3.00
Opt. 5: I+II
33
99
3.
-1
4.10
3
2.50
2.50
1
4.10
Dimenzionisanje (beton)
3.00
0.55
1.15
3.00
Merodavno opterećenje: 1.60xI+1.80xII
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.00 cm
4
1.9
3. 9
4.10
8.3
5.8
7.7
1.9
1. 9
5.8
3
3.9
1.9
2.50
2
2.50
1.9
3.9
9.6
7.7
7.9
5.8
7.7
1
1.9
5.8
1.9
4.10
3.9
1.9
0
1
2
3
4
0
Nivo: Pk [2.80 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 9.6 cm2/m
usvaja se ojačanje oko otvora +-2fi16
usvaja se armatura u polju fi10/15
3.00
0.55
1.15
3.00
Opt. 5: I+II
0
4.
2. 7
2. 7
4.10
1. 3
2. 7
1.3
1. 3
4
5.2
1.
3
3
2.50
2
2.50
1
4.3
5.3
4. 0
4.10
1. 3
1. 3
2. 7
1. 3
2. 7
4.
0
1. 3
0
1
2
3
4
0
Nivo: Npr [-2.55 m]
Uticaji u pov. osloncu: max s,tla= -6.03 / min s,tla= -24.61 m / 1000
3.00
0.55
.9
-4
1.15
3.00
Merodavno opterećenje: 1.60xI+1.80xII
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.00 cm
4
4.10
3
2.50
-4.9
-13.4
-14.8
-7.2
Sr(b=1.0)
2
-19.8
-9.9
-4.9
2.50
1
0
1
2
4
0
3
-4
.9
4.10
Nivo: Pk [2.80 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -19.8 cm2/m
usvaja se ojačanje oko otvora +-2fi16
osnovna armatura fi10/15
usvaja se dodatna armatura nad osloncem fi16/15
3.00
0.55
1.15
-2
-2. 7
.7
4
3.00
Merodavno opterećenje: 1.60xI+1.80xII
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.00 cm
-2. 7
4.10
3
-10.7
-5.4
1
Sr(b=1.0)
-8.
2
-2.7
2.50
-5.4
2.50
7
-2.
1
.7
-2
-2.7
4.10
0
1
2
3
4
Kontrola ploča na probijanje
Nivo: Pk [2.80 m]
Presek 2 (6.60,3.55,2.80)
0
Nivo: Pk [2.80 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -10.7 cm2/m
usvaja se ojačanje oko otvora +-2fi16
osnovna armatura fi10/15
usvaja se dodatna armatura nad osloncem fi16/15
45.95
hs
20
MB 30
B
Lh
[cm]
b/d=25/25
45.95
KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.09m od ivice stuba)
(stub zamenjujućeg kružnog preseka, ds = 0.28m)
Merodavna kombinacija: I+II
Sila u stubu
Merodavni smičući napon (tačka B)
Debljina ploče
Statička visina ploče
N=
τ=
d,pl =
hs =
Obim kritičnog preseka
Okp =
Postojeća armatura u ploči
Procenat armiranja - pravac 1
Procenat armiranja - pravac 2
Srednja vrednost procenta armiranja
Koeficijent
Koeficijent
Koeficijent
Dopušteni glavni napon zatezanja
Dopušteni glavni napon zatezanja
Maksimalna otpornost(γ2 x τb)
µ,1 =
µ,2 =
µ=
αa =
γ1 =
γ2 =
τa =
τb =
τ,max =
211.55
0.828
0.200
0.177
kN
MPa
m
m
1.444 m
0.850
0.850
0.850
1.300
1.558
0.539
0.800
2.200
1.187
%
%
%
MPa
Uslov: τ <= τ,max (0.83 <= 1.19)
Uslov je ispunjen
Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x γ1 x τa)
Uslov: τ <= τ,gr (0.83 <= 0.83)
Uslov je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za obezbeđenje
od probijanja ploče.
τ,gr =
0.831 MPa
3.00
0.55
1.15
3.00
Merodavno opterećenje: 1.60xI+1.80xII
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.00 cm
4
1.8
3.6
4.10
3
1.8
2.50
2
2.50
1.8
1
3. 6
1.8
4.10
9.0
7. 2
5.4
1.8
0
1
2
4
3
0
Nivo: Vpr [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 9.0 cm2/m
usvaja se ojačanje oko otvora +-2fi16
usvaja se armatura u polju fi12/15
osnovna armatura fi10/15
3.00
0.55
1.15
3.00
Merodavno opterećenje: 1.60xI+1.80xII
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.00 cm
1.1
4
4.10
3
1.1
3.7
3.3
2.2
2
1.1
1.1
2.50
2.50
3.
3
1
4.10
1.1
2. 2
1. 1
4.4
1.1
0
1
2
3
4
0
Nivo: Vpr [0.00 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 4.4 cm2/m
usvaja se ojačanje oko otvora +-2fi16
usvaja se armatura u polju fi10/15
3.00
0.55
1
1.15
3.00
Merodavno opterećenje: 1.60xI+1.80xII
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.00 cm
-5
.
4
4.10
3
2.50
-5. 1
-15.4
Sr(b=1.0)
-20.6
2
-5.1
-12.0
-4.6
-10.3
-5.1
2.50
1
0
1
2
4
0
3
1
-5.
4.10
Nivo: Vpr [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -20.6 cm2/m
usvaja se ojačanje oko otvora +-2fi16
osnovna armatura fi10/15
usvaja se dodatna armatura nad osloncem fi19/15
3.00
0.55
1.15
3.00
Merodavno opterećenje: 1.60xI+1.80xII
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.00 cm
4
4.10
3
-16.5
2
-12.4
Sr(b=1.0)
-8.3
-4.1
2.50
-8.4
2.50
1
4.10
0
1
2
4
Kontrola ploča na probijanje
Nivo: Vpr [0.00 m]
Presek 1 (6.60,3.55,0.00)
3
0
Nivo: Vpr [0.00 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -16.5 cm2/m
usvaja se ojačanje oko otvora +-2fi16
osnovna armatura fi10/15
usvaja se dodatna armatura nad osloncem fi19/15
52.7
hs
20
MB 30
B
Lh
[cm]
D=35
52.7
KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.09m od ivice stuba)
Merodavna kombinacija: I+II
Sila u stubu
Merodavni smičući napon (tačka B)
Debljina ploče
Statička visina ploče
N=
τ=
d,pl =
hs =
Obim kritičnog preseka
Okp =
Postojeća armatura u ploči
Procenat armiranja - pravac 1
Procenat armiranja - pravac 2
Srednja vrednost procenta armiranja
Koeficijent
Koeficijent
Koeficijent
Dopušteni glavni napon zatezanja
Dopušteni glavni napon zatezanja
Maksimalna otpornost(γ2 x τb)
µ,1 =
µ,2 =
µ=
αa =
γ1 =
γ2 =
τa =
τb =
τ,max =
284.02
0.969
0.200
0.177
kN
MPa
m
m
1.656 m
1.160
1.160
1.160
1.300
1.820
0.630
0.800
2.200
1.386
%
%
%
MPa
Uslov: τ <= τ,max (0.97 <= 1.39)
Uslov je ispunjen
Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x γ1 x τa)
Uslov: τ <= τ,gr (0.97 <= 0.97)
Uslov je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za obezbeđenje
od probijanja ploče.
τ,gr =
0.971 MPa
3.00
0.55
1.15
3.0
3. 0
6.0
6.
0
4
3.00
Merodavno opterećenje: 1.60xI+1.80xII
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.00 cm
3. 0
4.10
3
3.9
3.0
15.0
2
3.0
6.0
Sr(b=1.0)
0
6. 0
3.0
9.
3.0
6. 0
9.0
3.0
7.0
2.50
3.0
3.0
3.0
2.50
1
4.10
3.0
3. 0
0
1
2
3
4
3.0
Nivo: Npr [-2.55 m]
Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 15.0 cm2/m
usvaja se fi22/15 u srednjim temeljima
usvaja se fi16/15 u ugaonim temeljima
0
6.0
3.00
0.55
3.7
1.15
3.7
3.7
7
3.
3.7
4
3.00
Merodavno opterećenje: 1.60xI+1.80xII
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.00 cm
4.10
3
2
3. 7
11. 2
7.5
15.0
3.7
3.7
2.50
3.7
2.50
1
3.7
3. 7
0
3.7
1
2
3.7
3
4
3. 7
0
3.7
4.10
Nivo: Npr [-2.55 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 15.0 cm2/m
usvaja se fi22/15 u srednjim temeljima
usvaja se fi16/15 u ugaonim temeljima
3.00
0.55
1.15
3.00
Merodavno opterećenje: 1.60xI+1.80xII
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.00 cm
4
4.10
3
2
-3.4
-4.5
2.50
2.50
1
4.10
0
1
2
3
4
0
Nivo: Npr [-2.55 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -4.5 cm2/m
usvaja se fi10/15
3.00
0.55
-4.4
-1.1
-3.3
1.15
3.00
Merodavno opterećenje: 1.60xI+1.80xII
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=2.00 cm
4
4.10
3
2.50
2
2.50
1
-3. 3
0
1
-4.3
2
3
4
Kontrola ploča na probijanje
Nivo: Npr [-2.55 m]
Presek 1 (6.60,3.55,-2.55)
0
-1.1
4.10
Nivo: Npr [-2.55 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -4.4 cm2/m
usvaja se fi10/15
67.7
hs
35
MB 30
B
Lh
[cm]
D=35
67.7
KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.16m od ivice stuba)
Merodavna kombinacija: I+II
Sila u stubu
Merodavni smičući napon (tačka B)
Debljina ploče
Statička visina ploče
N=
τ=
d,pl =
hs =
Obim kritičnog preseka
Okp =
Postojeća armatura u ploči
Procenat armiranja - pravac 1
Procenat armiranja - pravac 2
Srednja vrednost procenta armiranja
Koeficijent
Koeficijent
Koeficijent
Dopušteni glavni napon zatezanja
Dopušteni glavni napon zatezanja
Maksimalna otpornost(γ2 x τb)
µ,1 =
µ,2 =
µ=
αa =
γ1 =
γ2 =
τa =
τb =
τ,max =
506.22
0.728
0.350
0.327
kN
MPa
m
m
2.127 m
0.700
0.700
0.700
1.300
1.414
0.489
0.800
2.200
1.077
%
%
%
MPa
Uslov: τ <= τ,max (0.73 <= 1.08)
Uslov je ispunjen
Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x γ1 x τa)
Uslov: τ <= τ,gr (0.73 <= 0.75)
Uslov je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za obezbeđenje
od probijanja ploče.
τ,gr =
0.754 MPa
3.00
0.55
1.15
2.8
3.00
Merodavno opterećenje: 5-8
PBAB 87, MB 30, RA 400/500
1.4
3.2
1.7
3.0
2.5
4
4.10
1.5
1.9
1.8
3
5.5
1.5
1.4
5.1
1.0
2.6
1.8
6.5
9.5
2.5
2.6
2.4
2
1.8
2.50
1.5
2.5
1.9
1.3
5.8
1.7
1.1
5.1
1
1.5
2.50
2.8
4.10
2.5
2.4
0
1.6
1
2
3
2.5
4
1.5
0
Nivo: Pk [2.80 m]
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 9.5 cm2
usvaja se -5fi16 +3fi16 u podužnim gredama 25/40
usvaja se +-3fi14 u poprečnim gredama 25/40
u ostalim gredama +-3fi12
uzengije Ufi8/20/10 GA
3.00
0.55
1.15
2.5
3.00
Merodavno opterećenje: 5-8
PBAB 87, MB 30, RA 400/500
2.7
1.1
4.2
4.5
3.6
4
4.10
3.9
4.3
3
2.50
7.4
6.1
2
2.50
1
4.1
4.10
2.8
2.8
5.1
3.9
2.6
0
2.3
1
2
3
3.6
4
1.8
0
Nivo: Vpr [0.00 m]
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 7.4 cm2
usvaja se -4fi16 +3fi16 u podužnim gredama 25/40
usvaja se +-3fi14 u poprečnim gredama 25/40
uzengije Ufi8/20/10 GA
3.3
3.6
12.1
2.55
2.80
Merodavno opterećenje: 5-8
PBAB 87, MB 30, RA 400/500
3.6
2.5
12.2
3.6
3.4
4
3.00
2.8
2.8
3
2.9
2.9
7.8
1.15
1.6
0.55
7.8
2.9
2.9
2.3
2
1
3.2
3.4
8.5
3.00
2.8
1.8
1.5
0
1
2
8.5
3.2
3.5
0
Ram: V_1
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 12.2 cm2
uzengije u stubovima fi10/15/7.5 GA
1.7
1.8
10.4
2.55
2.80
Merodavno opterećenje: 5-8
PBAB 87, MB 30, RA 400/500
2.4
10.5
1.8
1.7
4
1.8
3.00
3
1.15
2
0.55
2.5
1
1.0
1.2
1.3
7.6
3.00
0
1
2
7.7
1.2
1.3
0
Ram: V_3
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 10.5 cm2
uzengije u stubovima fi10/15/7.5 GA
3.6
3.9
12.0
2.55
2.80
Merodavno opterećenje: 5-8
PBAB 87, MB 30, RA 400/500
3.6
2.5
12.1
3.9
3.6
4
3.00
2.8
2.5
3
2.5
2.6
8.0
1.15
0.55
8.0
2.5
1.7
2.6
2.7
2
1
3.4
3.5
9.0
3.00
1.1
1.4
0
1
2
9.1
3.5
3.5
0
Ram: V_6
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 12.1 cm2
uzengije u stubovima fi10/15/7.5 GA
STEPENIŠTE
Osnovni podaci o modelu
Datoteka:
Datum proračuna:
step Pk pip.twp
15.11.2010
Način proračuna:
2D model (Xp, Zp, Yr)
X Teorija I-og reda
Teorija II-og reda
Modalna analiza
Stabilnost
Seizmički proračun
Faze građenja
Nelinearan proračun
Veličina modela
Broj čvorova:
Broj pločastih elemenata:
Broj grednih elemenata:
Broj graničnih elemenata:
Broj osnovnih slučajeva opterećenja:
Broj kombinacija opterećenja:
3
0
2
6
2
1
Jedinice mera
Dužina:
Sila:
Temperatura:
m [cm,mm]
kN
Celsius
Ulazni podaci - Konstrukcija
Tabela materijala
No
1
Naziv materijala
Drvo - listari - masivno
E[kN/m2]
1.250e+7
µ
0.20
γ[kN/m3]
7.00
αt[1/C]
1.000e-5
Em[kN/m2]
1.250e+7
µm
0.20
Setovi greda
Set: 1 Presek: b/d=10/12, Fiktivna ekscentričnost
Mat.
1 - Drvo - listar...
12
2
T
A1
1.200e-2
A2
1.000e-2
A3
1.000e-2
I1
1.984e-5
I2
1.000e-5
I3
1.440e-5
3
10
[cm]
Setovi tačkastih oslonaca
1
K,R1
1.000e+10
K,R2
1.000e+10
K,R3
1.000e+10
K,M1
K,M2
K,M3
Ulazni podaci - Opterećenje
Lista slučajeva opterećenja
No
1
2
3
Naziv
g (g)
p
Komb.: I+II
2.15
Opt. 1: g (g)
2
p=
1.
4
b/
d=
10
0
1.65
/12
b/d=10/12
1
1
0
0
1.10
2.15
Opt. 2: p
2
p=
1.
5
b/
d=
10
0
1.65
/12
b/d=10/12
1
1
0
0
1.10
Statički proračun
2.15
Opt. 3: I+II
2
10
/
1.65
12
2.
0
9
b/
d=
b/d=10/12
1
1.10
0
1
2.15
0
Uticaji u gredi: max M3= 2.09 / min M3= 0.00 kNm
Opt. 3: I+II
-3
.2
1
2
10
/
1.65
12
3.
2
1
b/
d=
b/d=10/12
1
0
Uticaji u gredi: max T2= 3.21 / min T2= -3.21 kN
1
0
1.10
2.
4
6
2.15
Opt. 3: I+II
2
b/
d=
10
/
1.65
12
b/d=10/12
-2
.4 6
1
0
1.10
-4.14
1
2.15
0
Uticaji u gredi: max N1= 2.46 / min N1= -4.14 kN
Opt. 1: g (g)
R3 = 2.01
2
b/
d=
10
/
1.65
12
b/d=10/12
1
1
Reakcije oslonaca
0
R3 = 2.10
0
1.10
2.15
Opt. 2: p
R3 = 2.03
2
b /d
=1
0/
1.65
12
b/d=10/12
1
1.10
Analiza opterećenja:
1
Reakcije oslonaca
0
R3 = 2.03
0
s.t. grede
gazišta
ograda
korisno
0.12x0.12x7= 0.1
0.1x0.8x7/2= 0.3
1.0
g=
kN/m
kN/m
kN/m
1.4
kN/m
3.0/2= 1.5
p=
kN/m
1.5
kN/m
maxf=6.92cm<L/300=2150/300=7.2mm
maxM=2.09kNm=209000Ncm
maxT=3.21kN=3210N
I=12x123/12=1728cm4
W=1728/6=288cm3
A=12x12=144cm2
σc║=209000/288=726N/cm2<850 N/cm2
(četinari II klase)
τ=1.5x3210/144=34N/cm2<90 N/cm2
(četinari II klase)
Usvaja se presek 12/12cm
Stubić 12x12cm
usvaja se Nmax=5kN
λ=Hu/i
i=
12 4
I
=
=3.464
F
12 3
λ=110cm/3.464=32
→
ω=1.09
σc║=1.09x5000/144=38N/cm2<850 N/cm2
(četinari II klase)
Usvaja se presek 12/12cm
Ovlašćeni projektant
Download

null