Уильям Макдональд
Будьте святы
Повеление с обетованием
Christliche Literatur-Verbreitung e. V.
Postfach 11 01 35 · 33661 Bielefeld
Издание второе 2013
© оригинала 1988 by William MacDonald
Название оригинала: Be holy
© русского издания 1995
by CLV · Christliche Literatur-Verbreitung
Postfach 11 01 35 · D-33661 Bielefeld
www.clv.de
Перевод с немецкого: Elfriede Siemens
Редактор: Arie Pellegrom
Оформление обложки: OTTENDESIGN.de, Gummersbach
Набор: Enns Schrift & Bild GmbH, Bad Oeynhausen
Типография: GGP Media GmbH, Pößneck
CLV 255.220
ISBN 978-3-89397-220-3
OGLAVLENIE
Vvedenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glava 1:
Glava 2:
Glava 3:
Glava 4:
Glava 5:
Glava 6:
Glava 7:
Glava 8:
Glava 9:
Glava 10:
Glava 11:
Glava 12:
Glava 13:
Glava 14:
Glava 15:
Glava 16:
Glava 17:
Glava 18:
Glava 19:
Glava 20:
Glava 21:
Glava 22:
Glava 23:
Glava 24:
Glava 25:
Glava 26:
Glava 27:
Glava 28:
Byt´ podobnym Xristu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BoΩestvennyj prioritet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ploxie predstaviteli Iisusa Xrista . . . . .
Xoro‚ie predstaviteli Iisusa Xrista . . .
Osnovaniä dlä svätosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Çetyre formy osväweniä . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VseoruΩie BoΩie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BoΩ´ä çast´ – na‚a çast´ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kak çelovek osväwaetsä! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sover‚en bez grexa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Principy xristianskogo povedeniä . . . . . . .
OsvoboΩdenie ot vlasti Ωivuwego
v nas grexa (Çast´ 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Put´ pobedy – ispolnenie Duxom
(Çast´ 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dva carstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anatomiä grexa i raskaäniä . . . . . . . . . . . . . . . .
Oblast´ nravstvennoj çistoty . . . . . . . . . . . . .
Samoudovletvorenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gomoseksualizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sovest´ – vnutrennij sud´ä . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kak çelovek myslit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Razmy‚lät´ pred Bogom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukrowenie äzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prostite nam na‚i peresudy! . . . . . . . . . . . . . .
Samoobladanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kak mne odevat´sä? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Govorit´ pravdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qtika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sokru‚i menä, Gospodi! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
9
11
13
19
24
29
35
48
50
54
61
72
84
98
110
119
128
131
136
139
150
158
165
170
173
177
180
184
5
Glava 29: Otkazat´sä ot nepravil´nogo
upotrebleniä vewestv! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glava 30: Azartnye igry – çistoe naduvatel´stvo . . .
Glava 31: Politika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glava 32: Qgoizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glava 33: Muzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
200
206
211
218
Zaklüçenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
6
VVEDENIE
Çislo xristian, kotorye ispoveduüt veru v Xrista, a
zatem otpadaüt, ustra‚aüwe veliko. Mnogie kaΩutsä
vozroΩdennymi; svoü Ωizn´ veruüwego oni naçinaüt
oçen´ mnogoobewaüwe. No zatem oni vpadaüt v grex i
okonçatel´no sbivaütsä s puti. Bezuslovno, ne vse, nazyvaüwie sebä xristianami, ävläütsä dejstvitel´no
spasennymi, odnako, procent poter´ sredi xristian,
demonstriruüwix podlinnoe xristianstvo, takΩe razoçarovyvaet.
Çasto edinstvennoe padenie svodit çeloveka s puti na
vsü ostav‚uüsä Ωizn´. Nesmoträ na to, çto on soznaet
svoj grex i soΩaleet o nem, on sçitaet, çto s qtogo momenta na ego Ωizn´ bro‚ena ten´. On sçitaet sebä nedostojnym sluΩeniä. On ne otkryvaet ust dlä svidetel´stva. On idet po Ωizni, slovno otverΩennyj. V obwinax
polno takix lüdej.
No takogo ne dolΩno byt´. Prowenie est´ u Boga.
Ptica so slomannym krylom opät´ moΩet letat´ tak Ωe
vysoko, kak i preΩde. Bog moΩet vospolnit´ gody,
sßedennye sarançoj. Problema, po-vidimomu, zaklüçaetsä v tom, çto mnogie nikogda ne nauçilis´ pravil´no
obxodit´sä s proweniem. Oni xotä i priznaüt svoi grexi, odnako ne verät Slovu BoΩ´emu, çto im dejstvitel´no proweno. VozmoΩno, u nix voznikaet çuvstvo, çto im
äkoby ne proweno. Ili Ωe oni znaüt, çto im proweno,
no ne mogut prostit´ samim sebe. Tak i idut oni po Ωizni pobeΩdennymi xristianami.
Dannaä kniga prednaznaçaetsä dlä takovyx v kaçestve
pomowi. Odnako, ona dolΩna, preΩde vsego, pomoç´ veruüwim nikogda ne okazat´sä v takom sostoänii. Opyt –
surovaä ‚kola. Buduçi gotovymi uçit´sä neposredstven7
Budæte sväty
no u Slova BoΩ´ego, my smoΩem minovat´ trudnosti na
na‚em puti. Proävlää prostoe poslu‚anie Slovu BoΩ´emu, xristianin okazyvaetsä v sostoänii kak poznavat´
vse blagosloveniä svätoj Ωizni, tak i izbeΩat´ vse
boleznennye posledstviä grexa. Poçemu my dolΩny
putem styda i pozora poznat´ vse to, çto stanovitsä oçevidnym vsäkomu, kto udeläet vremä vnimatel´nomu izuçeniü Biblii?
8
Glava 1
BYTÆ PODOBNYM XRISTU
Vys‚aä ocenka xaraktera vyraΩaetsä slovami £byt´ podobnym Xristu“. Esli ona ispol´zuetsä po otno‚eniü k
veruüwemu, to qto ävläetsä samym obrazcovym priznaniem, vys‚ej çest´ü. Net bolee vysokogo stremleniä,
çem byt´ podobnym Gospodu Iisusu.
Genri Drammond odnaΩdy skazal: £Upodobit´sä Xristu – edinstvennoe v mire, radi çego stoit Ωit´, po sravneniü s çem vse drugie çeloveçeskie stremleniä ävläütsä bezumstvom, a vse menee znaçitel´nye dostiΩeniä –
niçtoΩestvom“.
Byt´ podobnym Iisusu! Byt´ podobnym Iisusu!
Bol´‚e ä ne xoçu, li‚´ by upodobit´sä Emu!
Projdä çerez Ωizn´ na zemle v nebesnuü slavu,
Bol´‚e ä ne xoçu, li‚´ by upodobit´sä Emu!
Ne somnevaüs´, bol´‚oe udovletvorenie – obladat´ mnogimi darami, kak, naprimer, uçit´ i propovedovat´ tak,
çto vse serdca, rastrogannye, sklonäütsä pered Slovom,
ispytyvaä na sebe ego vozdejstvie. No byt´ podobnym
Xristu – luç‚e lübogo darovaniä, i bez qtogo lüboj dar
ävläetsä vsego li‚´ med´ü zvenäwej ili kimvalom zvuçawim. MoΩno obladat´ darom propovednika, a doma
byt´ nastoäwim brüzgoj. Obladat´ kakim-libo darom –
suverennyj dar Boga po otno‚eniü k çeloveku, no individual´naä milost´ predstavläet soboj neçto, za razvitie çego – posredstvom sily Svätogo Duxa – my nesem
otvetstvennost´ sami. Mnogie stremätsä stat´ krupnymi
individual´nymi lovcami du‚. Qto sluΩenie segodnä v
9
Budæte sväty
samom dele nastol´ko populärno, çto praktiçeski vydaetsä za cel´ na‚ego sozidaniä. Rezul´tatom qtogo ävläetsä to, çto lüdi povsüdu razßezΩaüt i nepreryvno liçno
evangeliziruüt, i vse Ωe ix Ωizn´ daet oçen´ neprivlekatel´nuü i neubeditel´nuü kartinu xristianskoj very.
Kogda Gospod´ Iisus skazal: £Sledujte za Mnoj, i Ä sdelaü vas lovcami çelovekov“, On dal konkretnoe poruçenie i äsno ukazal, çto sleduet delat´ preΩde vsego.
Na‚ej zadaçej teper´ ävläetsä sledovat´ za Nim, to est´,
Ωit´, kak Ωil On. Ego zadaça – sdelat´ nas lovcami çelovekov. Priobretenie du‚ ävläetsä absolütno estestvennym rezul´tatom Ωizni soglasno qtomu £bud´ podobnym
Xristu“.
10
Glava 2
BOØESTVENNYJ PRIORITET
Velikoj cel´ü Boga ävläetsä, çtoby Ego narod upodobilsä obrazu Ego Syna. On tak blagovolit k Gospodu Iisusu,
çto Ωelaet napolnit´ nebo drugimi, takimi Ωe, kak On.
Kogda my uzrim Ego, my avtomatiçeski upodobimsä Emu.
Odnako, esli by qtot process imel mesto uΩe zdes´ na
zemle, qto posluΩilo by k bol´‚emu proslavleniü Boga.
Kqrol Mejxol dala dve nezabyvaemye illüstracii
qtogo processa. V pervom primere reç´ idet o sravnitel´no tolstoj Ωenwine, zapisav‚ejsä na dietnuü programmu.
Rukovoditel´ naçal s togo, çto nabrosal na zerkale
siluqt Ωenskoj figury, k kotoroj ona stremilas´. Naxodäs´ pered zerkalom, Ωenwina, estestvenno, vylezala za
kontury siluqta. Rukovoditel´ obßäsnil ej: £Na‚a cel´ –
uloΩit´sä v dannuü figuru“. V teçenie mnogix nedel´
Ωenwina soblüdala dietu i delala rekomendovannye ej
upraΩneniä. KaΩduü nedelü ona poävlälas´ pered zerkalom, no xotä ee razmery i umen´‚ilis´, ona vse ewe ne
sootvetstvovala figure. A potomu Ωenwina upraΩnälas´
ewe upornee i ewe stroΩe soblüdala dietu. Nakonec, nastal den´, kogda ona vstala pered zerkalom i, ko vseobwej
radosti, uvidela, çto ee razmery sootvetstvovali izobraΩennoj figure.
Vo vtorom primere reç´ idet o vaätele, vysekav‚em
skul´pturu l´va iz granitnogo bloka. Kogda ego sprosili,
kak emu udalos´ sozdat´ takoe çudesnoe proizvedenie, on
skazal: £Oçen´ prosto. Ä li‚´ udalil vse to, çto ne vyglädelo l´vom!“ Na sleduüwix stranicax my opi‚em,
kak cel´ü BoΩiej ävläetsä otseç´ vse nenuΩnoe iz na11
Budæte sväty
‚ej Ωizni, poka ne pokaΩetsä obraz £MuΩa sover‚ennogo“ (Ef. 4,13). PreΩde çem prodolΩit´ çtenie, sover‚im molitvu:
Pust´ stanet ävnym, çto ä byl s toboj, Iisus, moj Gospod´ i Spasitel´; pust´ vse moi slova i postupki svidetel´stvuüt o tom, çto ä prinadleΩu tol´ko Tebe.
12
Glava 3
PLOXIE PREDSTAVITELI
IISUSA XRISTA
KaΩdomu xristianinu sleduet predstavlät´ Gospoda
Iisusa zdes´ na zemle. Emu sleduet byt´ otobraΩeniem
Spasitelä, pokazyvaä miru, kakov Xristos. Qto otvetstvennost´, vnu‚aüwaä blagogovenie.
My – çleny Tela Xristova. Telo – sredstvo, s pomow´ü kotorogo liçnost´ predstavläet sebä. Telo Xristovo – Cerkov´ – ävläetsä sredstvom, kotoroe On izbral, çtoby predstavit´ miru Sebä Samogo. Qto stavit
kaΩdogo iz nas pered voprosom: £Kakuü kartinu Xrista
otobraΩaü ä?“ Qto pobuΩdaet nas k samokritiçnomu
voprosu:
Esli dlä nix edinstvennaä kartina Xrista
est´ ta, kotoraä im vidima v tebe,
du‚a moä, çto Ωe oni vidät togda?
Ewe kto-to vyrazil qto tak. U Boga est´ dobavlenie k
imeni; Ego nazyvaüt Bogom Avraama, Isaaka i Iakova.
On ne styditsä nazyvat´sä ix Bogom (Evr. 11,16b). Çto
by On podumal, esli by v dobavlenie k Svoemu imeni On
imel moe?
Çarl´z Svindoll odnaΩdy skazal:
£Xotite vy qtogo ili net, no mir sledit za nami s vnimatel´nost´ü çajki, vysmatrivaüwej na melkovod´e
krevetku. Za veruüwim ... postoänno vedetsä nablüdenie. Qto na‚ samyj bol´‚oj professional´nyj risk.
Kogda Ωe my govorim o na‚em Gospode i o Ωizni,
13
Budæte sväty
kotoruü On nam predlagaet, togda vse izmeräetsä tem,
çto v nas uvideli drugie“.
Du‚evno ranen v dome svoix druzej
Peçal´nym ävläetsä fakt, çto Xristos v bol´‚oj stepeni stradal iz-za postupkov tex, kotorye ispoveduüt, çto
ävläütsä Ego uçenikami. On byl du‚evno ranen v dome
Svoix druzej.
DΩejms Spink skazal odnaΩdy:
£Delu xristianstva naneseno bol´‚e vreda so storony
ego priverΩencev, çem so storony ego protivnikov,
ibo mir çasto sravnivaet veroispovedanie xristianina s pretvoreniem ego v Ωizn´. Oni sover‚enno spravedlivo argumentiruüt, çto esli xristianstvo ävläetsä tem, çto my utverΩdaem, to ono sluΩilo by otliçitel´nym priznakom v Ωizni“.
Gadson Tqjlor sogla‚aetsä s qtim:
£Protivoreçivost´ xristian, ispoveduüwix, s odnoj
storony, çto verät v svoü Bibliü, a s drugoj storony,
Ωivuwix tak, slovno qtoj knigi ne suwestvuet, bylo
odnim iz samyx veskix argumentov moix skeptiçeskix
bliΩnix“.
Najti primery neudaçnogo predstavitel´stva Gospoda
Iisusa sovsem netrudno. Nedavno ä videl nebol´‚oj
gruzovik s dvumä naklejkami na zadnem bampere. Odna
svidetel´stvovala: £Ä lüblü Iisusa“. Drugaä, s pravoj
storony, podraΩaä lomanoj reçi inostranca, predupreΩdala: £Ty dotronut´sä moj avto, ä pobit´ tebä v lico“.
Vladelec ma‚iny, kazalos´, ne zameçal kriçawego protivoreçiä oboix vzglädov.
14
3. Ploxie predstaviteli Iisusa Xrista
A teper´ otpravimsä v mir biznesa. DΩordΩ Dankan
rasskazyvaet sleduüwij sluçaj:
£... Kommersant ... nakanune prinimal uçastie v xristianskoj radioperedaçe, i odna iz ego sluΩawix slu‚ala ee. Qtim utrom on byl v oçen´ ploxom nastroenii, i vse çto-to ne kleilos´. Tak ili inaçe, sluΩawaä
vo‚la vo vkus ego ploxogo nastroeniä. Vyxodä iz ego
büro, ona skazala odnoj iz vo‚ed‚ix devu‚ek: £Vot
kak nuΩno delat´ ... Prixodi ko Xristu voskresnym
veçerom i otpravläjsä k çertu v ponedel´nik“.
Kogda odin kommersant-xristianin ne vypolnil svoego
obäzatel´stva, ego konkurent sprosil: £K kakoj cerkvi vy
prinadleΩite?“ Tot otvetil: £Ostav´te moü cerkov´ v
pokoe. Na‚e delo ne imeet nikakogo otno‚eniä k cerkvi. Qto biznes“. VozmoΩno, emu ponadobilos´ 20 let dlä
togo, çtoby stat´ svidetelem, no dostatoçno bylo 20 sekund, çtoby vse qto ruxnulo.
Esli znamenityj akter ili znamenitaä aktrisa zaävläet o svoem £roΩdenii svy‚e“, to qta novost´ obxodit
ves´ mir. Odnako, to Ωe samoe sluçaetsä i togda, kogda v
ego ili ee Ωizni ne proisxodit radikal´noj peremeny,
kogda on ili ona prodolΩaüt igrat´ vo vtorosortnyx
fil´max, kogda Xristos, oçevidno, ne sover‚il nikakoj
peremeny v ego ili ee Ωizni.
Ili qto mogut byt´ £xristianskie muzykanty-ispolniteli“ s ix teatralizovannymi postanovkami, ix privodäwim v vozbuΩdenie äzykom tela, ix somnitel´nymi
tekstami pesen i muzykoj, kotoraä podraΩaet mirskoj.
Xristianstvo li qto? Ili parodiä, smexotvornaä imitaciä?
Odin prestupnik priznalsä v tom, çto pri‚el k vere
vo vremä massovoj evangelizacii. Novost´ rasprostranilas´ s bystrotoj molnii. Odnako, on prodolΩal svoü
15
Budæte sväty
prestupnuü deätel´nost´. Kogda kto-to sopostavil ego s
karikaturoj na xristianstvo, on skazal: £Nikto ne predupredil menä, çto esli ä skaΩu svoe £da“ Iisusu, mne nuΩno budet odnovremenno otkazat´sä ot svoej staroj Ωizni.
I voobwe, ved´ est´ Ωe xristianskie futbolisty, xristianskie kovboi, xristianskie politiki. Tak poçemu by
ewe i ne xristianskij prestupnik?“ S togo momenta on
otkazalsä ot xristianstva.
U nenasytimosti dve doçeri: £davaj, davaj!“
Ne sleduet zabyvat´ i o tex radio- i telepropovednikax,
kotorye zanimaütsä vygodnym mo‚enniçeskim biznesom i pri qtom vypra‚ivaüt den´gi, kotorye Ωivut v
rosko‚nyx villax i vladeüt dorogimi ma‚inami i
samoletami. Stoit li‚´ lovkomu reporteru raskryt´
vsü qtu igru, i na xristianstvo läΩet ewe odno pozornoe
pätno.
Ob odnom iz veduwix amerikanskix telepropovednikov soobwalos´, çto on Ωivet v ville iz 12 komnat,
postroennoj po obrazcu versal´skogo dvorca, so skazoçno
splanirovannymi sadami, konü‚nämi i prudami. Drugoj kupil v Los-AndΩelese villu za polmilliona dollarov, kotoruü ego Ωena oxarakterizovala malen´kim
pribeΩiwem. K imev‚imsä u nego £mersedesu“ i £äguaram“ on dobavil ewe i £rols rojs“.
Ä dumaü o tom, kak inogda £xristianskie politiki“
diskreditiruüt Xrista svoim mirskim äzykom, svoimi
somnitel´nymi kompromissami i temnymi sväzämi. Besçestie, nanosimoe imeni Iisusa, nevozmoΩno ocenit´.
Studenty-xristiane, zanimaüwiesä obmanom na qkzamenax, doma‚nie xozäjki, Ωivuwie v ssore so svoimi
sosedämi, prostye lüdi, proävläüwie neveΩlivost´ i
ne umeüwie vladet´ soboj – vse oni ävläütsä klevetni16
3. Ploxie predstaviteli Iisusa Xrista
kami vmesto togo, çtoby byt´ pis´mom Xristovym. Vsäkoe povedenie, ne otveçaüwee osnovnomu principu £byt´
podobnym Xristu“, daet Ego vragam povod dlä bogoxul´stva. KaΩdyj ploxoj predstavitel´ Xrista daet neobrawennym povod skazat´: £Tvoe povedenie govorit tak
gromko, çto ä ne sly‚u tvoix slov“. Imenno takoe povedenie dalo povod DΩonu Makarturu skazat´: £Mne kaΩetsä, u Iisusa bylo bol´‚e blagorodstva, çem u mnogix iz
ego predstavitelej“.
K Aleksandru Velikomu priveli soldata, ne vypolniv‚ego prikazaniä.
£Kak tebä zvat´?“ – sprosil Aleksandr.
£Aleksandr“, – smutiv‚is´, otveçal soldat.
£Aleksandr!? Togda libo izmeni svoe imä, libo povedenie!“ – prikazal imperator.
Te iz nas, kotorye nosät imä Xrista, dolΩny i vesti
sebä sootvetstvenno qtomu imeni. £Paradoksal´no govorit´, çto ty veri‚´, kak dolΩno verit´, no vede‚´ sebä
tak, kak ne dolΩen sebä vesti“ (X.G. Bo‚).
Vo vremä odnoj iz besed s Maxatmoj Gandi Q. Stenli
DΩons odnaΩdy skazal:
£Dlä menä oçen´ vaΩno, çtoby xristianstvo ukorenilos´ v Indii, tak çtoby ono bol´‚e ne bylo çem-to
çuΩim, identificiruemym s çuΩimi narodami i
çuΩimi pravitel´stvami, no çtoby ono stalo çast´ü
nacional´noj Ωizni Indii i vneslo by svoj vklad v
delo sozidaniä i spaseniä Indii. Çto, po Va‚emu
mneniü, nam sleduet sdelat´ dlä osuwestvleniä qtogo?“ Gandi otveçal medlenno i zadumçivo: £Ä by predloΩil,... çtoby vse vy, xristiane,... skoree naçali by
Ωit´ tak, kak Ωil Xristos. Vo-vtoryx, ä predloΩil
by, çtoby vy praktikovali va‚u religiü, ne izmenää
17
Budæte sväty
ej i ne oslablää ee. V-tret´ix, ä by predloΩil, çtoby
osnovnoe vnimanie vy udelili lübvi, ibo lübov´ est´
osnova i du‚a xristianstva“.
Brajan Gudvin rasskazyvaet o £molodom kitajce, vospitannom missionerom v xristianskoj ‚kole. On vosxiwalsä svoim uçitelem, i kogda spustä neskol´ko let on
usly‚al, çto tot vozvratilsä v gorod, on popytalsä uvidet´sä s nim v gostinice, v kotoroj tot ostanovilsä.
Odnako, k missioneru ego ne pustili i poprostu vystavili iz gostinicy. £Tak, znaçit, vedut sebä xristiane“, –
probormotal on, udaliv‚is´. Vse gody zaboty i vnimaniä, potraçennye na nego missionerom, byli svedeny na
net stol´ bol´‚im uniΩeniem. Molodogo kitajca zvali
Mao Czqdun“.
Blagodarnost´ Bogu, odnako, za to, çto est´ ewe i drugie predstaviteli Xrista.
18
Glava 4
XOROÍIE PREDSTAVITELI
IISUSA XRISTA
V poslednej glave my rassuΩdali o tom, kak podlinnye
i formal´nye xristiane stol´ çasto ävläütsä ploximi
predstavitelämi Gospoda v qtom mire. Qto bylo dejstvitel´no poträsaüwe. Slava Bogu, çto est´ ewe i drugaä
storona medali. Vsegda byli i est´ muΩi i Ωenwiny,
ävläv‚iesä dlä okruΩaüwix istinnymi svidetelämi
Syna BoΩiä.
Ä vspominaü odnogo iz moix studentov, byv‚ego takΩe i moim blizkim drugom. Nesmoträ na to, çto u nego
byl rak koΩi, i on byl blizok k smerti, ego komnata vsegda byla slovno malen´kim preddveriem neba. Vo vremä
odnogo iz svoix regulärnyx posewenij rajonnaä medsestra skazala: £Rob napominaet mne Xrista“.
Robert Çepmen v smirenii postavil pered soboj velikuü cel´: £Poskol´ku tak mnogo lüdej propoveduüt o
Xriste i tak malo takix, kotorye Ωivut, kak Ωil On, ä
budu starat´sä Ωit´ po Xristu“. DΩon Nel´son Darbi
pozdnee skazal o nem: £On voplowaet v Ωizn´ to, o çem ä
propoveduü“.
Odin iz druzej skazal ob Uil´äme Arnote: £Ego propovedi byli xoro‚i, ego rukopisi luç‚e, no luç‚e vsego
byla ego Ωizn´“.
Çelovek, podobnyj Iisusu
V odnoj iz biografij Roberta Marreä Makçejna DΩejms
A. Stüart pi‚et:
19
Budæte sväty
£Svätost´ gospodina Makçejna davala o sebe znat´ ewe
do togo, kak s ego ust sxodilo edinoe slovo; ego vne‚nij vid govoril za nego. OdnaΩdy on provel s odnim
pastorom noç´ na severe ∏otlandii. Pastor byl v
takoj stepeni vpeçatlen tem, çto okruΩalo Makçejna,
çto kogda tot vy‚el iz pomeweniä, on razrazilsä slezami i skazal: £O, qto samyj poxoΩij na Iisusa çelovek, kotorogo ä kogda-libo vstreçal“.
V drugom meste Stüart dobavläet:
£Makçejn provodil mnogo çasov za zanavesom, v svätom
obwenii, v samootreçennoj xvale i poklonenii, ispolnennyj lübov´ü Xrista na Golgofe. On vyxodil
iz prisutstviä BoΩiä, çtoby, posetiv na domu svoix
prixoΩan, ostavit´ posle sebä blagouxanie Xristovo.
Kogda on ‚el po ulicam svoego prixoda – da i v drugix mestax Velikobritanii, – lüdej poraΩalo vyraΩenie ego lica, na kotorom leΩal otpeçatok Xrista“.
Sqlli Magnusson pi‚et, çto Qrik Lidell, velikij ‚otlandskij begun i missioner, buduçi internirovannym v
äponskom koncentracionnom lagere, byl poxoΩ na svoego Gospoda.
£Esli suwestvovala tema, k kotoroj qti lüdi vnov´ i
vnov´ vozvrawalis´, tak qto, kakim obrazom on ävläl
svoe xristianstvo. Ob Qrike govorät zdes´ kak o çeloveke po obrazu Xrista, toçno tak Ωe, kak qto bylo i
sredi kitajcev v S´äçine. On zabotitsä o prostitutkax i prezrennyx kommersantax; on taskaet ugol´ dlä
slabyx i obuçaet molodyx; on gotov prodat´ svoi zolotye çasy i izodrat´ svoi prostyni na xokkejnye
klü‚ki. I vse Ωe on ostaetsä tem samym Qrikom...
takim obyçnym, ne poxoΩim na çto-to osobennoe“.
20
4. Xoro‚ie predstaviteli Iisusa Xrista
V svoej knige £Poslednij vrag“ Riçard Xillari otkryto
priznaetsä, çto Peter Piz – pilot-kollega, ispoveduüwij Xrista i luç‚ij çelovek, kotorogo on kogda- libo
vstreçal, – razdraΩal ego, no i vyzyval uvaΩenie. Ego
edinstvennym namereniem bylo zastat´ ego odnogo, bespowadno atakovat´ ego i razodrat´ ego veru v kuski. Takaä
vozmoΩnost´ predostavilas´ emu vo vremä sovmestnoj
poezdki v kupe poezda iz Montroza v Qdinburg, stolicu
∏otlandii. Sverknuv glazami, on skazal svoej Ωertve:
£Tvoä religiä – li‚´ vidimost´, unasledovannyj pereΩitok, poleznyj social´nyj pridatok, i niçego bolee“.
Peter otkryl rot, vydavil neskol´ko slabyx protestov i
opät´ pogruzilsä v molçanie, sraΩennyj potokom argumentov svoego protivnika. No Xillari znal, çto v dejstvitel´nosti argumentaciü poteräl on, ibo ostavalos´
oçevidnym: on ne mog obßäsnit´ xaraktera Petera, kotoryj byl nerazryvno sväzan s ego religiej i svodil na
net vsäkuü logiku.
A potomu D.G. DΩovit pisal:
£Lüdi mogut prevosxodit´ tebä ostrotoj svoix argumentov. Ty moΩe‚´ legko poterpet´ poraΩenie v intellektual´nyx argumentaciäx. No argumentaciä spasennoj Ωizni neosporima. £Vidä Ωe iscelennogo
çeloveka, stoäwego s nimi, niçego ne mogli skazat´
vopreki“.
R.V. Dexan pisal:
£Vskore posle svoego pribytiä na mesto svoej missionerskoj deätel´nosti missioner v pervyj raz obratilsä k gruppe Ωitelej derevni. On popytalsä prepodnesti im Evangelie. Opisyvaä Gospoda Iisusa, on
oxarakterizoval Ego kak çeloveka sostradatel´nogo,
21
Budæte sväty
druΩelübnogo, lübveobil´nogo i zabotlivogo, kotoryj xodil s mesta na mesto i delal dobro. Rasskazyvaä
ob qtom, on zametil, çto ego reç´ vyzvala ponimaüwie ulybki na licax ego slu‚atelej, i te kivali
golovami v znak soglasiä. Neskol´ko udivlennyj, on
prerval svoü reç´ i sprosil: £Znaete li vy, o kom ä
govorü?“ Odin iz Ωitelej sela bystro otvetil: £Da,
ty govoril o çeloveke, kotoryj byvalo prixodil k
nam“. I oni goräço prinälis´ rasskazyvat´ ob odnom
vraçe-missionere, kotoryj posetil ix otdalennuü
derevnü, çtoby posluΩit´ im v ix fiziçeskix nuΩdax. V otno‚enii zaboty o lüdäx ego Ωizn´ byla tak
poxoΩa na Ωizn´ Xrista, çto oni videli v nem Gospoda Iisusa. On byl nastoäwim primerom podraΩaniä
Xristu“.
Sqr Genri M. Stenli skazal:
£Ä otpravilsä v Afriku s predubeΩdeniem protiv religii, kak samyj neveruüwij v Londone. Dlä reportera vrode menä, kotoryj imeet delo isklüçitel´no s
vojnami, massovymi sobraniämi i politiçeskimi
vstreçami, sentimental´nye çuvstva ne podleΩali obsuΩdeniü. No zatem dlä menä posledovalo dlitel´noe
vremä razmy‚leniä. Tam ä naxodilsä vne, daleko ot
zapadnoj civilizacii. Ä videl qtogo odinokogo starogo çeloveka, Davida Livingstona, i spra‚ival sebä:
£Poçemu on Ωivet zdes´, v takoj srede? Çto vdoxnovläet ego?“
V prodolΩenie vsex qtix mesäcev posle na‚ej pervoj
vstreçi ä snova i snova okazyvalsä ego slu‚atelem i
poraΩalsä qtomu çeloveku, osuwestvläv‚emu v svoej
Ωizni slova £Ostav´ vse i sleduj za mnoj“. Uvidev ego
blagoçestivost´, ego lübeznost´, ego userdie, ego ser´eznost´ i to, kak spokojno on sover‚al svoe sluΩenie,
22
4. Xoro‚ie predstaviteli Iisusa Xrista
ä postepenno obratilsä çerez nego, xotä on nikoim
obrazom ne pytalsä delat´ qto“.
OdnaΩdy, kogda sredi gruppy missionerov, rabotav‚ix
v Indii, naxodilsä na posewenii ix kollega Sajlas
Foks, k nim vo‚la sosedka-induska, poznakomilas´ pri
qtom s gospodinom Foksom i imela s nim kratkuü besedu.
Zatem ona snova u‚la. Posle ego otßezda ona vozvratilas´
i v bol´‚om volnenii skazala: £Ä videla Boga na ego
lice“. Ona, poklonäv‚aäsä mnogim bogam, uvidela v lice
Sajlasa Foksa Edinogo Istinnogo Boga.
Odnako my znaem, çto çelovek priobretaet svätost´ ne
prosto tak, slovno qto çto-to vrode nasmorka. V qtom dele
vaΩnuü rol´ igraet çeloveçeskaä volä. Nado, çtoby veruüwij zaxotel byt´ svätym i dlä qtogo discipliniroval sebä. U nego dolΩna byt´ tverdaä motivirovka.
Qto podvodit nas k voprosu: £Poçemu çelovek stremitsä k
svätosti?“
Dlä otveta prodolΩite çtenie!
23
Glava 5
OSNOVANIÄ DLÄ SVÄTOSTI
Poçemu veruüwemu xotelos´ by Ωit´ bolee sväto? Poçemu ego deviz – £BliΩe, Gospod´, k Tebe?“ Poçemu on izo
vsex sil staraetsä stat´ poxoΩim na Xrista?
Vo-pervyx, koneçno, qto instinkt, poloΩennyj v nego
v moment ego obraweniä. On obretaet novuü nenavist´ ko
grexu i novuü lübov´ k çistote. Êivuwij v nem Svätoj
Dux stremitsä k tomu, çtoby sformirovat´ v nem osväwennyj xarakter. Novaä priroda sama predstavläetsä v
stremlenii k pobede v liçnoj Ωizni.
No krome qtogo suwestvuüt i drugie veskie priçiny,
poçemu xristianinu dolΩno stremit´sä k svätosti, poçemu emu sleduet protivostoät´ isku‚eniäm mira, ploti i
satany.
Samoe ploxoe v grexe – qto besçestie, kotoroe on navlekaet na imä Gospoda Iisusa. Vpolne spravedlivo, çto
mir ustanavlivaet sväz´ meΩdu uçenikom i ego Gospodom
i Uçitelem. Stoit uçeniku vpast´ v grex, kak qto stavitsä
v uprek ego Uçitelü. Postydnoe povedenie sväzyvaüt s
Nim. Kogda v 1987 godu odin iz telepropovednikov S∏A
iz-za amoral´nosti byl vputan v skandal, odin iz izvestnej‚ix ateistov strany skazal: £Vot ewe odin primer
nizosti religii, ee gnusnosti, ee merzkoj igry“. Svoimi
grexami naru‚eniä supruΩeskoj vernosti i ubijstva
David navlek neskonçaemye nasme‚ki na imä Gospoda so
storony Ego vragov (2 Car. 12,14).
Viktor DΩqk upominaet çetyre dela, kotorye umerli,
kogda David sogre‚il. Umerla ulybka na lice Boga – £I
bylo qto delo ... zlo v oçax Gospoda“ (2 Car. 11,27). Umer
mir v serdce Davida – £Sogre‚il ä“. Umerla nepokole24
5. Osnovaniä dlä svätosti
bimost´ prestola Davida – £Ne otstupit meç ot doma tvoego vo veki“. Umerlo ego svidetel´stvo pred mirom – £Ty
qtim delom podal povod vragam Gospoda xulit´ Ego“.
Drugim osnovaniem dlä svätosti ävläetsä mysl´ o
tom, çego stoili na‚i grexi Gospodu (1 Pet. 2,24). Nikakomu iskrenne veruüwemu ne xotelos´ by prodolΩat´
delat´ to, çto prigvozdilo Syna BoΩ´ego ko krestu. Esli
dlä iskupleniä na‚ix grexov nuΩno bylo prolitie Ego
krovi, kak Ωe mogut Ego posledovateli terpimo otnosit´sä ko zlu ili molça snosit´ ego?
Lübov´ Xrista dolΩna pobuΩdat´ nas k Ωizni v çistote. On vozlübil nas ewe togda, kogda my byli bezboΩnymi vragami. On ävil nam Svoü lübov´ tem, çto uplatil neimoverno vysokuü cenu, çtoby iskupit´ nas. On
dal nam vse neobxodimoe dlä togo, çtoby my Ωili blagoçestivo. Kakim Ωe priskorbnym ävläetsä otvet na qtu
lübov´, kogda my opät´ perexodim çerez most k na‚ej
staroj Ωizni.
Grex ogorçaet Boga
Na‚a lübov´ ko Xristu dolΩna razbudit´ v nas Ωelanie
byt´ çistymi sosudami, gotovymi k Ego upotrebleniü.
Esli my dejstvitel´no lübim Ego, my xotim ugodit´
Emu. Grex ne tol´ko ävläetsä naru‚eniem Ego zakona;
grex ogorçaet Ego, togda kak svätost´ raduet. On skazal:
£Esli lübite Menä, soblüdite Moi zapovedi“ (Ioan.
14,15). Svätost´ ävläetsä zapoved´ü (1 Pet. 1,15.16;
Evr. 12,14).
Grex zastavläet zakolebat´sä drugix lüdej, kak veruüwix, tak i neveruüwix. Stoit neobrawennym uvidet´
padenie xristianina, kak oni delaüt iz qtogo vyvod, çto
Evangelie ne vnosit peremeny v Ωizn´ çeloveka. Itak,
oni ne tol´ko re‚aüt otvergnut´ Gospoda, no i userdst25
Budæte sväty
vuüt v tom, çtoby delat´ xristianskuü veru posme‚iwem. Mark Tven otvernulsä ot xristianstva, uznav o tom,
çto xristiane mirilis´ s rabstvom, veli gräznye razgovory i byli zame‚any v gräznyx maxinaciäx. Çerez
iudeev i xristian Magomet poluçil predstavlenie o
Edinom istinnom Boge, no ix povedenie otpugnulo ego.
Brajan Gudvin govorit: £Nemnogo bol´‚e lübvi ko Xristu i na‚im bliΩnim moglo by izmenit´ razvitie istorii sovremennogo musul´manskogo mira“.
Kogda my gre‚im, my ranim veruüwix, kak v rodstve,
tak i v cerkvi, doveräv‚ix nam. Oni çuvstvuüt sebä
pokinutymi i razoçarovannymi. Na‚i rodstvenniki
obremeneny stydom i bol´ü. Esli ves´ okruΩaüwij nas
mir znaet o na‚em grexe, pomestnaä cerkov´ stradaet ot
neΩelatel´noj reklamy. No daΩe skrytye grexi uniΩaüt obwuü duxovnuü atmosferu i dejstvennost´ cerkvi.
Inogda molodoj veruüwij çuvstvuet sebä Ωertvoj obmana, esli prived‚ij ego k Gospodu sam vpadaet v grex.
Kak çasto byvalo, çto xristian oberegala ot padeniä
mysl´ o nadeΩnom veruüwem druge, obraz kotorogo vdrug
voznikal v ix soznanii!
Êizn´ v svätosti – samaä xoro‚aä Ωizn´, samaä xoro‚aä dlä duxa, du‚i i tela. Ona blagotvorno skazyvaetsä
na fiziçeskom i qmocional´nom sostoänii organizma.
Ona predoxranäet nas ot soΩaleniä, viny, styda i mnogix boleznej. Ona vedet nas navsegda k polnote radosti
(1 Ioan. 1,4; Ps. 15,11).
Malen´kij mal´çik pri‚el s sobraniä s vyraΩeniem
peçali na lice, i kto-to sprosil ego, çto proizo‚lo. On
otvetil: £Kak trudno byt´ odnovremenno sçastlivym i
svätym“. Istina, odnako, v tom, çto bez svätosti nastoäwee sçast´e nevozmoΩno.
Postoännoe soznanie togo, çto na‚e telo est´ xram
Svätogo Duxa, dolΩno pobuΩdat´ nas k tomu, çtoby
£oçistit´ sebä ot vsäkoj skverny ploti i duxa, sover‚aä
26
5. Osnovaniä dlä svätosti
svätynü v straxe BoΩiem“ (2 Kor. 7,1). Nam nikogda ne
sleduet perestavat´ izumlät´sä tomu, çto odna çast´
BoΩestva postoänno Ωivet v na‚em tele i ävläetsä
na‚im postoännym sputnikom.
Blagoçestie imeet £obetovanie Ωizni nastoäwej i
buduwej “ (1 Tim. 4,8). Ono ävläetsä luç‚ej podgotovkoj
k veçnosti. OdnaΩdy, vozmoΩno, uΩe skoro, my uvidim
na‚ego Gospoda. My predstanem pered Ego sudiliwem.
Qto oznaçaet, çto my uΩe sejças dolΩny Ωit´ v svete
qtogo dostojnogo blagogoveniä sobytiä. Qto Ωe, opät´taki, moΩet svodit´sä tol´ko k Ωizni v svätosti.
Grex zagraΩdaet usta
Svätost´ daet svobodu sluΩit´ Gospodu, togda kak grex
zagraΩdaet usta. Vina i çuvstvo nesostoätel´nosti, soputstvuüwie neispovedannym grexam, paralizuüt çeloveka.
On bol´‚e ne raduetsä osvoboΩdeniü Duxom.
Svätost´ sposobstvuet uverennosti v molitve. £Esli
serdce na‚e ne osuΩdaet nas, to my imeem derznovenie k
Bogu, i çego ni poprosim, poluçim ot Nego, potomu çto
soblüdaem zapovedi Ego i delaem blagougodnoe pred
Nim“ (1 Ioan. 3,21.22). Oborotnoj storonoj medali ävläetsä to, çto esli v serdce na‚em bezzakonie, to Gospod´
ne usly‚it nas (Ps. 65,18). Grex preryvaet sväz´ na‚ego
£molitvennogo provoda“.
Krome togo, grex preryvaet obwenie s Bogom. MoΩet
byt´, qto zvuçit ne tak ser´ezno, no imenno tak ono i
est´. Veruüwij, sleduüwij za Xristom na rasstoänii,
naxoditsä v postoännoj opasnosti. On moΩet prinät´
re‚enie, zavesti druΩbu ili poddat´sä isku‚eniü, sposobnym svesti ego s istinnogo puti i omraçit´ vsü ostav‚uüsä Ωizn´.
Strax BoΩij – oçen´ sil´naä motivaciä dlä svätosti.
27
Budæte sväty
Istinnyj smysl slova £bogoboäznennost´“ reducirovan v
takoj mere, çto teper´ ono edva li oznaçaet bol´‚e, çem
uvaΩenie ili poçtenie. VozmoΩno, nastala pora skazat´,
çto ono oznaçaet i strax – zdorovyj strax pred Bogom,
strax ne ugodit´ Emu, strax pered Ego nakazaniem.
Vot nekotorye osnovaniä, poçemu my nikogda ne dolΩny oslabevat´ v na‚em stremlenii k svätosti i poçemu
my dolΩny byt´ tak raspoloΩennymi ko vse bol´‚emu
podraΩaniü na‚emu blagoslovennomu Iskupitelü.
28
Glava 6
ÇETYRE FORMY OSVÄWENIÄ
Vanä ne znal ob qtom, odnako, on byl vydelen Svätym
Duxom ewe do svoego spaseniä. Faktiçeski, on byl vydelen uΩe do samogo roΩdeniä. Kogda on stal star‚e, proizo‚li sobytiä, kazav‚iesä v to vremä nesuwestvennymi. On vo‚el v kontakt s istinnymi xristianami.
OdnaΩdy neznakomyj çelovek dal emu evangeliçeskij
traktat. Vklüçiv priemnik, on sluçajno usly‚al xristianskuü peredaçu. Odin iz ego kolleg na rabote zasvidetel´stvoval emu. Potom obratilas´ ego Ωena, i vse v ego
dome korennym obrazom izmenilos´. Pozdnee emu stalo
äsno, çto Svätoj Dux aranΩiroval qti £sluçajnosti“, kak
momenty v cepoçke ego spaseniä.
Kogda Vanä, nakonec, doverilsä Iisusu Xristu kak
Gospodu i Spasitelü, on uznal, çto pred Bogom emu byla
dana poziciä osväweniä. Teper´ Bog videl ego £vo Xriste“. To est´, teper´ Xristos byl ego svätost´ü, i poqtomu on teper´ godilsä dlä neba. On bol´‚e ne byl çast´ü
mirskoj sistemy, vozglavläemoj satanoj. Teper´ on byl
çlenom Xristovym, otdelennym ot mira.
Vanä stal obnaruΩivat´ izmeneniä v svoej Ωizni. On
razvil novuü nenavist´ ko grexu i novoe stremlenie k
svätosti. On vse ewe sogre‚al, no uΩe ne tak, kak preΩde. Grex uΩe ne vladel ego Ωizn´ü. On bol´‚e ne gre‚il
s polnym soglasiem na qto svoej voli. A esli vse Ωe gre‚il, to ispytyval krajnij styd. On otbrosil starye
privyçki. Ego reç´ podverglas´ osnovatel´noj çistke.
Nikakogo somneniä! On vozrastal v svätosti.
Vanä umer v pro‚lyj vtornik. Kogda on uvidel Gospoda licom k licu, sover‚ilos´ çudnoe prevrawenie. Vanä
29
Budæte sväty
stal podobnym Iisusu, nravstvenno i duxovno. On byl
navsegda osvoboΩden ot vsäkogo grexa i skverny.
My xotim vyäsnit´ znaçenie
Qti çetyre glavy v Ωizni Vani ävläütsä kartinoj çetyrex aspektov osväweniä, kakimi my vidim ix v Novom
Zavete. No preΩde çem ostanovit´sä na nix, porassuΩdaem ob obwem znaçenii slova £osväwenie“.
Osväwenie – sinonim svätosti. Oba oni ävläütsä perevodom odnogo i togo Ωe slova iz äzyka originala Novogo Zaveta, i oba imeüt odinakovoe znaçenie.
Byt´ svätym ili osväwennym oznaçaet £byt´ otdelennym“. Qto edinstvennaä definiciä, podxodäwaä ko vsem
sluçaäm upotrebleniä qtogo ponätiä v Biblii.
Vseobwej o‚ibkoj ävläetsä sçitat´, budto £osväwat´sä“ imeet znaçenie £stanovit´sä sover‚ennee“. Qto
neverno, ibo my çitaem, çto Iisus sam osväwal Sebä
(Ioan. 17,19) i çto nam sleduet svätit´ Gospoda v serdcax
na‚ix (1 Pet. 3,15). On ne mog sdelat´ Samogo Sebä
sover‚ennee, çem On uΩe byl, i my navernäka ne moΩem
niçego dobavit´ k Ego sover‚enstvu. No Sam On mog
otdelit´ Sebä na delo, kotoroe poruçil Emu Otec, i On
delal qto. I my moΩem vydelit´ Ego v na‚ej Ωizni kak
suverennogo Gospoda i Boga.
V Biblii osväwenie ili svätost´ rasprostranäetsä na
vewi i liçnosti. Vse tri Liçnosti BoΩestva sväty, to
est´, obosobleny ot vsex sotvorennyx suwestv prevosxodstvom ix osnovnyx kaçestv i povedeniä (Lev. 19,2; Ioan.
10,36; 1 Kor. 6,19). Gora Sinaj byla svätoj postol´ku, poskol´ku byla obosoblena v kaçestve mesta, na kotorom byl
dan zakon (Isx. 19,23). V Vetxom Zavete Bog osvätil sed´moj den´ (Byt. 2,3); on byl vydelen v kaçestve dnä otdyxa
ot vsäkogo truda. Pervorodnoe – ot çeloveka do skota –
30
6. Çetyre formy osväweniä
osväwalos´ dlä Boga (Isx. 13,2). Narod Izrail´skij osväwal sebä, çtoby zatem gre‚it´ (Is. 66,17). Oni ävno ne
delali sebä bolee svätymi v obwem znaçenii qtogo slova.
V nekotorom smysle i neveruüwij moΩet osväwat´sä,
naprimer, £ibo neveruüwij muΩ osväwaetsä Ωenoü
veruüweü“ (1 Kor. 7,14). Qto ne oznaçaet, çto ego spasenie garantirovano. Qto prosto oznaçaet, çto on vydelen v
poloΩenie vne‚nej privilegii, tak kak u nego Ωena –
xristianka. Vliänie veruüwego i moläwegosä supruga –
bol´‚oe preimuwestvo.
Otsüda äsno, çto slovo £otdelit´“ pokryvaet vse sluçai primeneniä osväweniä.
Vozvratimsä k çetyrem aspektam osväweniä, kotorye
my naxodim v Novom Zavete. Oni izvestny kak:
Osväwenie do obraweniä
Osväwenie sootvetstvenno zanimaemomu poloΩeniü
Osväwenie praktiçeskoe i po mere vozrastaniä
Polnoe osväwenie
Osväwenie do obraweniä
PreΩde çem byt´ spasennymi, vse veruüwie osväwaütsä
Svätym Duxom. Pavel opisyvaet tri ‚aga pri obrawenii fessalonikijcev (2 Fes. 2,13):
– Ix izbranie Bogom.
– Ix osväwenie Duxom.
– Ix vera v istinu.
Podobnoe pereçislenie privodit i Petr v 1 Poslanii
Petra 1,2:
– Izbranie i predopredelenie Bogom-Otcom.
– Osväwenie Duxom.
31
Budæte sväty
– Poslu‚anie Iisusu Xristu.
– Okroplenie Ego krov´ü.
V oboix sluçaäx pered obraweniem imeet mesto osväwenie. Svätoj Dux otdeläet çeloveka dlä Xrista. Çelovek
okazyvaet poslu‚anie istine, i emu zasçityvaetsä znaçenie okropleniä krov´ü Xrista.
Osväwenie sootvetstvenno zanimaemomu
poloΩeniü
V moment svoego obraweniä çelovek osväwaetsä uΩe svoim poloΩeniem, to est´, Bog rassmatrivaet ego vo Xriste,
otdelennym ot mira dlä Nego (1 Kor. 1,2). V sobstvennom
smysle Xristos ävläetsä ego osväweniem (1 Kor. 1,30).
Vsäkij istinno veruüwij ävläetsä svätym; on byl
otdelen dlä Boga. Odin rebenok kak-to dal opredelenie
svätogo kak mertvogo xristianina. Odnako, v protivopoloΩnost´ qtomu, vsäkij istinnyj xristianin, mertvyj
ili Ωivoj, ävläetsä svätym. No v to Ωe vremä on moΩet
byt´ i plotskim (1 Kor. 1,2; 3,1.3). Soglasno svoemu
poloΩeniü on moΩet byt´ osväwennym, i vse Ωe ego povedenie, vozmoΩno, ne oçen´ sväto. Osväwennyx lüdej
pozdnee uvewevaüt stat´ svätymi (1 Pet. 1,2.15.16).
V Deäniäx Apostolov 20,32 pod vyraΩeniem £vsemi
osväwennymi“ imeütsä v vidu vse veruüwie. V Deäniäx
Apostolov 26,18 Gospod´ opisyvaet Svoj narod kak
£veroü v Menä poluçiv‚ix prowenie grexov i Ωrebij s
osväwennymi“. Korinfäne opisyvaütsä kak £omytye...
osväwennye... opravdannye“ (1 Kor. 6,11). Vse qti otryvki otnosätsä k osväweniü soglasno zanimaemomu poloΩeniü.
32
6. Çetyre formy osväweniä
Osväwenie praktiçeskoe i po mere vozrastaniä
Zatem sleduet praktiçeskoe osväwenie. Qto ukazyvaet na
to, kakimi my dolΩny byt´ v na‚ej povsednevnoj Ωizni. Nam sleduet Ωit´ dlä Boga, otre‚iv‚is´ ot grexa i
zla. Vo vsex sluçaäx, kogda nas uvewevaüt stat´ svätymi,
qto otnositsä k praktiçeskomu osväweniü. Qto tot
aspekt osväweniä, kotoryj my obyçno imeem v vidu.
Gospod´ Iisus imeet qto v vidu, kogda v Evangelii ot
Ioanna 17,17 molitsä Svoemu Otcu: £Osväti ix istinoü
Tvoeü: slovo Tvoe est´ istina“. Pavel prizyvaet korinfän: £Oçistim sebä ot vsäkoj skverny ploti i duxa, sover‚aä svätynü v straxe BoΩiem“ (2 Kor. 7,1). Petr pi‚et v
tom Ωe duxe: £No, po primeru prizvav‚ego vas Svätogo i
sami bud´te sväty vo vsex postupkax“ (1 Pet. 1,15).
Esli my otdelennye, to nel´zä izbeΩat´ otliçiä ot
drugix okruΩaüwix nas neobrawennyx lüdej. Inogda
qtu istinu trudno urazumet´. My ne xotim otliçat´sä.
My xotim byt´ podobnymi stadu. My xotim rasplavit´sä, slit´sä s sobstvennym okruΩeniem. No Bog xoçet,
çtoby my byli drugimi.
Kogda Bog prizval Izrailä, On xotel, çtoby on – kak
vyrazilsä Valaam – byl kak narod, kotoryj £Ωivet otdel´no, i meΩdu narodami ne çislitsä“ (Çisl. 23,9). Razliçnymi sposobami uçil On ix istine otdeleniä. Oni
ne dolΩny byli zasevat´ svoi polä £dvumä rodami
semän“ (Lev. 19,19). Im ne razre‚alos´ tkat´ odeΩdu iz
raznorodnyx tkanej (Lev. 19,19). Im zaprewalos´ xodit´
za plugom, v kotoryj byli zapräΩeny vmeste vol i osel
(Vtor. 22,10). No Izrail´ ne xotel byt´ drugim. UΩe
vskore narod treboval carä, £kak u proçix narodov“
(1 Car. 8,5.20). Parallel´ s sovremennoj cerkov´ü ne
nuΩdaetsä v utoçnenii.
33
Budæte sväty
Polnoe osväwenie
Çetvertym aspektom ävläetsä polnoe osväwenie. Sejças
ono ewe ävläetsä dlä veruüwix tol´ko buduwim. Kogda
oni uvidät svoego Gospoda licom k licu, togda oni naveçno budut otdeleny ot grexa i zla (1 Ioan. 3,2). Nravstvenno oni budut podobny Gospodu Iisusu – polnost´ü
osväwennymi.
Imenno qto imeetsä v vidu, kogda v Poslanii k Kolossänam 1,22 my çitaem:
£... primiril v tele ploti Ego, smert´ü Ego, çtoby
predstavit´ vas svätymi i neporoçnymi i nepovinnymi
pred Soboü“.
V drugom meste Iuda napominaet nam o tom, çto Gospod´ £moΩet soblüsti nas ot padeniä i postavit´ pred
slavoü Svoeü neporoçnymi v radosti“ (Iud. 24).
Takovy çetyre aspekta osväweniä: to, çto sover‚aetsä
pered obraweniem; çto sover‚aetsä pri obrawenii; çto
proisxodit povsednevno; i çto sver‚itsä, kogda my uvidim Gospoda. Imenno tretij aspekt my osobenno podrobno rassmatrivaem v dannoj knige.
34
Glava 7
VSEORUØIE BOØIE
V Novom Zavete suwestvuüt razliçnye illüstracii
osväweniä.
Osväwenie podobno razdevaniü staroj gräznoj odeΩdy i oblaçeniü v novuü, çistuü (Kol. 3,9.10). Novaä
odeΩda, takim obrazom, – qto Ωizn´ Xrista. Nam sleduet
£obleç´sä v Gospoda Iisusa Xrista i popeçeniä o ploti
ne prevrawat´ v poxoti“( Rim. 13,14).
Drugim obrazom svätosti ävläetsä vinogradnaä loza.
Xristos – istinnaä vinogradnaä loza. Esli veruüwij
prebudet v Nem, on proizvedet plody xristianskogo xaraktera (Ioan. 15,1-17). Pavel govorit ob qtom kak o plodax Duxa (Gal. 5,22.23).
V odnom meste Pavel rassmatrivaet svätost´ kak lübov´, voplowennuü vo Xriste, a potom i v veruüwem
(1 Kor. 13). No uΩe v sleduüwuü minutu ego plodovityj
dux pol´zuetsä kartinoj osnaweniä voina (Ef. 6,10-18).
Vnaçale rassmotrim, kak on razvivaet qtot obraz.
Poçemu nam nuΩno vseoruΩie
Êizn´ xristianina est´ bor´ba, a kaΩdyj veruüwij –
voin. Proisxodit postoännaä bor´ba, xotä inogda napadenie byvaet bolee surovym, çem v drugoe vremä. Voiny,
osobenno predannye svoemu fel´dmar‚alu i stoäwie rädom s Nim, ävläütsä osoboj mi‚en´ü. Vrag ne rastraçivaet svoix snarädov na xristian, kotorye li‚´ nazyvaütsä qtim imenem.
Koneçnyj rezul´tat bor´by obespeçen. £Vse sie pre35
Budæte sväty
odolevaem siloü Vozlübiv‚ego nas“ (Rim. 8,37). Esli
Gospod´ za nas, nikto ne moΩet imet´ uspexa v bor´be
protiv nas (smotrite Rim. 8,31). V koneçnom sçete vsäkaä
vraΩdebnaä sila preklonitsä pered na‚im Gospodom
Iisusom i priznaet, çto On Gospod´ vo slavu Boga Otca
(smotrite Fil. 2,11).
Poçemu Ωe togda tak mnogo iz na‚ix druzej ostalis´
na pole bitvy? Poçemu v bitve bylo sbito s nog tak mnogo izvestnyx propovednikov i uçitelej? Poçemu Ωe
na‚i poteri tak veliki? Otvet, koneçno, budet sleduüwij: vrag na‚el bre‚´ v ix osnawenii i popal imenno
tuda.
Vse my stoim pered opasnost´ü byt´ pobeΩdennymi,
toçno tak Ωe, kak i drugie. Çtoby predoxranit´ nas ot
qtogo, apostol Pavel dal nam v Poslanii k Efesänam
6,10-18 nebol´‚oj voennyj spravoçnik. V nem soderΩitsä vse neobxodimoe dlä togo, çtoby uverenno i uspe‚no
oderΩat´ pobedu v bor´be.
Ego sila, no ne na‚a
PreΩde vsego, nam sleduet byt´ sil´nymi v Gospode, v
moguwestve sily Ego (stix 10). Esli my otpravläemsä,
poloΩiv‚is´ na sobstvennuü silu, to qto ravnosil´no
igre so smert´ü. Vrag obladaet sverxßestestvennoj siloj.
Okazav‚is´ s nim odin na odin, my bespomowny. Na‚a
veliçaj‚aä sila zaklüçaetsä v tom, çtoby videt´ sobstvennuü slabost´ i proävit´ gotovnost´ k tomu, çtoby v
nas proävilas´ Ego sila. Razve ne imenno qto imeet v
vidu Pavel, govorä: £Ibo kogda ä nemowen, togda silen“
(2 Kor. 12,10)? BoΩiä sila sover‚aetsä v na‚ej nemowi
(2 Kor. 12,9). A kogda slabye voiny naxodätsä na storone
pobeditelej, togda vsä slava prinadleΩit Tomu, kto sdelal ix sposobnymi oderΩat´ pobedu.
36
7. VseoruΩie BoΩie
VseoruΩie
Odnako, nam sleduet oblaçit´sä vo vseoruΩie BoΩie.
Kak my uvidim, ono sostoit iz poäsa, broni (lat), obuvi,
wita, ‚lema, meça i mnoΩestva molitv. VozmoΩno, kogda
on pisal qti stroki, Pavel prismotrelsä k snaräΩeniü
odnogo iz oxranäv‚ix ego voinov i sdelal duxovnoe sravnenie.
A potomu nam sleduet zadat´sä voprosom: £Çto ävläetsä duxovnym podobiem rimskogo snaräΩeniä?“ Bezuslovno, im ne ävläetsä snaräΩenie v bukval´nom smysle qtogo slova, ibo £oruΩiä voinstvovaniä na‚ego ne plotskie,
no sil´nye Bogom na razru‚enie tverdyn´“ (2 Kor. 10,4).
Nekotorye sçitaüt, çto qto rasprostranäetsä na na‚e
poloΩenie vo Xriste. Oni govorät, naprimer, çto bronä
pravednosti, äkoby, ävläetsä pravednost´ü, v kotoruü
Bog oblaçaet nas posle na‚ego vozroΩdeniä. Esli by vseoruΩie oznaçalo pravednost´, istinu, veru i izbavlenie,
prinadleΩawie nam na osnove na‚ego otno‚eniä ko
Xristu, togda vse veruüwie byli by neuäzvimymi. Togda
my nikogda ne sly‚ali by o xristianax, padaüwix v
sraΩenii iz-za amoral´nyx vewej ili loΩnoj very.
Togda xristianskim vojskam ne bylo by neobxodimosti
priobretat´ vseoruΩie, ibo oni i bez togo vsegda byli
by vooruΩeny im. Net, qto ne moΩet rasprostranät´sä
na na‚e poloΩenie vo Xriste. Zdes´ reç´ idet o na‚ej
povsednevnoj i praktiçeskoj Ωizni.
My sçitaem, çto vseoruΩie BoΩie opisyvaet qlementy sil´nogo xristianskogo xaraktera. Esli voin-xristianin soblüdaet vse priznaki bezupreçnoj Ωizni, to dlä
vraga ostanetsä li‚´ nemnogo uäzvimyx mest. Sam fakt,
çto nam predlagaetsä oblaçit´sä vo vseoruΩie BoΩie,
pokazyvaet, çto suwestvuüt opredelennye vewi, kotorye
nam sleduet delat´. Vopros li‚´ v tom, kakimi soldatami my ävläemsä i kak my sebä vedem.
37
Budæte sväty
Mexanizmy satany
VseoruΩie BoΩie daet nam vozmoΩnost´ protivostoät´
koznäm d´ävola (Ef. 6,11). Satana – iskusnyj protivnik,
pol´zuüwijsä nevoobrazimo xitrymi ulovkami protiv
naroda BoΩiä. Nam nuΩno znat´ svoego vraga i postoänno
stoät´ na straΩe pered ego d´ävol´skimi xitrostämi.
Kakovymi ävläütsä nekotorye iz ego demoniçeskix
ulovok?
On ävläetsä lΩecom, otcom lΩi, i byl takovym ot
naçala (Ioan. 8,44). On obmanul Evu, predstaviv Boga v
iskaΩennom svete, i s tex por on vsegda lgal na Boga.
On obmanwik. On predstavläet sebä angelom sveta i
posylaet svoix poslannikov oblaçennymi v slug pravednosti (2 Kor. 11,14.15). Inogda on obmanyvaet çerez
fal´‚ivoe citirovanie Biblii, a v drugoj raz – bol´‚imi znameniämi i çudesami loΩnymi (2 Fes. 2,9).
Buduçi lΩivym zmeem, on pytaetsä poseät´ somnenie i
predatel´stvo i svesti BoΩij narod s puti otkrovennoj
i çistoj predannosti Xristu (2 Kor. 11,3).
On ävläetsä klevetnikom, klevewuwim na brat´ev
(Otkr. 12,10). Vsäkij, obru‚ivaüwij rugatel´stva na BoΩij narod, sover‚aet rabotu d´ävola.
Slovno obez´äna, on podraΩaet vsemu BoΩ´emu. On dal
egipetskim vol‚ebnikam vlast´ podraΩat´ çudesam Moiseä (2 Tim. 3,8).
On seet unynie. Pavel predupreΩdaet korinfän, çto
esli oni ne budut prowat´ sokru‚aüwegosä o grexe, to
dadut satane novuü vozmoΩnost´ nanesti takovomu ewe
bol´‚ij uwerb (2 Kor. 2,7-11). Satane izvestno, çto Bog
redko pol´zuetsä udruçennymi lüd´mi.
Odnoj iz ego izlüblennyx strategij ävläetsä politika £razdeläj i vlastvuj“. On pytaetsä vnesti razdor v
sredu svätyx, tak kak znaet, çto ne moΩet ustoät´ dom,
razdeliv‚ijsä sam v sebe.
38
7. VseoruΩie BoΩie
Inogda satana vystupaet v kaçestve rykaüwego l´va s
cel´ü terrorizirovat´ i proglotit´ (1 Pet. 5,8). Cel´ü
ego i ego demonov ävläetsä razru‚enie. On presleduet
cerkov´ (Otkr. 2,10). On takΩe pytaetsä razru‚it´
lüdej posredstvom narkotikov, spiritizma, alkogolä,
amoral´nyx vewej i podobnyx porokov.
Kak d´ävol pytalsä – govorä çerez Petra – vosprepätstvovat´ Gospodu Iisusu pojti na krest (Mar. 8,31-33),
toçno tak Ωe on soblaznäet i xristian izbeΩat´ styda,
stradanij i smerti, sväzannyx s krestom.
Çasto on samym kovarnym obrazom napadaet posle
bol´‚ix duxovnyx pobed i vozvy‚ennyx pereΩivanij,
kogda osobenno velika opasnost´ vozgordit´sä.
Voinstva satany
Otsüda äsno, çto my vedem bran´ ne protiv ploti i krovi, xotä nam, estestvenno, çasto prixoditsä imet´ delo i
s lΩeuçitelämi, sektantami i protivnikami istiny. My
vedem bran´ protiv d´ävola i ego podçinennyx, kotoryx
Pavel nazyvaet naçal´stvami, vlastämi, miropravitelämi t´my i duxami zloby podnebesnymi (Ef. 6,12). Qto
napominaet nam o tom, çto na‚a vselennaä naselena nevidimymi zlymi duxami, vozmoΩno, pad‚imi angelami.
Sover‚enno oçevidno, çto v ix rasporäΩenii imeetsä
komandnaä ierarxiä, kakoj raspolagaet kaΩdoe voinstvo.
My ne znaem qtoj ierarxii, no v koneçnom itoge vse
oni podçinäütsä satane. Qti demoniçeskie sily ispol´zuüt zlyx lüdej v kaçestve svoix podruçnyx, çtoby
vosprepätstvovat´ delu BoΩ´emu i presledovat´ Ego sluΩitelej.
Kogda Pavel govorit, çto my vedem bran´ s qtimi zlymi silami, to qto ne znaçit, çto oni ävläütsä na‚imi
edinstvennymi vragami. Vot tri na‚ix osnovnyx pro39
Budæte sväty
tivnika: mir, plot´ i d´ävol. No v dannoj glave Poslaniä k Efesänam Pavel dumaet, preΩde vsego, o na‚ej
brani protiv satany i ego voinstva.
Byt´ nepokolebimym
Nam neobxodimo vseoruΩie BoΩie, çtoby okazat´sä
stojkimi. Vrag, xotä i ne ävläetsä vseznaüwim, no imeet
v svoem rasporäΩenii ob‚irno razvituü razvedyvatel´nuü set´ i znaet na‚i naibolee uäzvimye mesta. Ne sleduet upuskat´ iz vidu ni odnu iz çert na‚ego xaraktera.
Vo 2 knige Carstv 23,9.10 my çitaem o çeloveke po
imeni Eleazar, ostavav‚emsä stojkim i sraΩav‚emsä s
filistimlänami do tex por, poka ego ruka ne utomilas´
i ne prilipla k meçu. Vot ta vyderΩka i tverdost´, kotoraä tak nuΩna nam v na‚ej Ωizni.
Teper´ Pavel gotov rassmotret´ kaΩduü çast´ vseoruΩiä v otdel´nosti. Nekotorye uçitelä sçitaüt, çto pervye tri çasti sostavläüt osnovu vseoruΩiä, togda kak
sleduüwie tri ispol´zuütsä v aktivnoj bor´be.
Poäs istiny
Pervoj çast´ü ävläetsä poäs istiny. V suwnosti, poäs
sluΩil voinu dlä togo, çtoby podsunut´ pod nego dlinnuü odeΩdu, çtoby ona ne me‚ala emu. Esli zdes´ imeetsä v vidu imenno qto, to xristianin pol´zuetsä slovom
istiny, çtoby osvobodit´sä ot vsego, çto me‚aet emu vesti dobruü bran´ very. Gospod´ Iisus predupreΩdaet Svoix uçenikov, çtoby serdca ix ne otägçalis´ obßädeniem i
p´änstvom i zabotami Ωitejskimi (Luk. 21,34). Pavel
predosteregaet ot togo, çtoby nikakoj voin vo vremä brani ne sväzyval sebä delami Ωitejskimi (2 Tim. 2,4).
40
7. VseoruΩie BoΩie
Nam sleduet opoäsat´sä istinoj, çtoby zawitit´ sebä ot
Ωadnosti, zaΩitoçnosti, materializma, slavy, stremleniä k obladaniü vlast´ü, stremleniü k razvleçeniäm i
rosko‚noj Ωizni.
Poäs svidetel´stvuet takΩe o tom, çto my dolΩny
oxranät´ istinu. Nam sleduet nastojçivo derΩat´sä
doslovnoj, sover‚ennoj duxnovennosti Pisaniä. My
dolΩny derΩat´sä togo, çtoby Slovo ostalos´ vernym,
takim, kakim Ono bylo dano pervonaçal´no. V na‚i mysli nikogda ne dolΩna zakradyvat´sä i ten´ somneniä
otnositel´no togo fakta, çto Bibliä ävläetsä Ωivym
Slovom BoΩiim. Nikogda nel´zä dopuskat´, çtoby na‚i
mysli sudili Bibliü, no skoree Pisanie dolΩno sudit´
i osuΩdat´ na‚i mysli.
No qtogo ewe nedostatoçno dlä togo, çtoby derΩat´sä
istiny. Istina dolΩna obladat´ nami. Ona dolΩna kontrolirovat´ na‚u Ωizn´. Praktiçeski qto oznaçaet, çto
my dolΩny eΩednevno zanimat´sä izuçeniem Biblii.
Qto oznaçaet, çto my dolΩny slu‚at´sä Slova. Nedostatoçno proävlät´ poslu‚anie po otno‚eniü li‚´ k otdel´nym otryvkam, kotorye nas ustraivaüt. Nam sleduet
slu‚at´sä lübogo obrawennogo k nam trebovaniä. Bol´‚instvo poraΩenij v xristianskoj bor´be imeli mesto,
vozmoΩno, vsledstvie prenebreΩeniä Bibliej. Poistine verno skazano, çto £libo qta Kniga uderΩit tebä ot
grexa, libo grex tebä ot qtoj Knigi“.
Velikij zalog bezopasnosti veruüwix – v soblüdenii
istiny Slova BoΩ´ego, poslu‚anii istine i proävlenii
istiny çerez Ωizn´ postoännoj çestnosti i çistoty.
Bronä pravednosti
Vtoroj predmet vseoruΩiä – qto bronä pravednosti.
Prowe vyraΩaäs´, qto oznaçaet delat´ to, çto pravil´no
41
Budæte sväty
v oçax BoΩiix. Qto oznaçaet obladat´ tonkim çut´em s
tem, çtoby izbeΩat´ vsego togo, çto loΩno, temno ili
somnitel´no. Esli my osnaweny bronej pravednosti, my
ne pojdem ni na malej‚ie kompromissy, prokladyvaüwie put´ k bolee ser´eznomu zloupotrebleniü.
My izbegaem vzätok, £malen´kix lübeznostej“ i voznagraΩdenij. My çestno podxodim k zapolneniü nalogovoj deklaracii. My predpoçitaem provalit´sä na qkzamene, çem proävit´ nedobrosovestnost´. My podçinäemsä
zakonu. My protivostoim isku‚eniü sover‚at´ izderΩki na nepotrebstvo.
Gospod´ Iisus byl vsegda osnawen qtoj bronej pravednosti (Is. 59,17), a On sluΩit dlä nas primerom.
Obuv´ blagovestvovaniä
Dalee my çitaem ob obuvi, nazvannoj £gotovnost´ü blagovestvovat´ mir“ (Ef. 6,15). Çto qto oznaçaet? Qto oznaçaet gotovnost´ i userdie v propovedi Evangeliä. KaΩdoe
utro my nadevaem qtu obuv´ s molitvoj £Gospodi Iisuse,
i segodnä daj mne vozmoΩnost´ vstreçi s kakoj-nibud´
du‚oj. Otvori dveri, çtoby ä mog rasskazat´ ej o Tebe“.
I esli my zatem zameçaem v kom-to priznaki glubokoj
duxovnoj nuΩdy, my gotovy ‚ag za ‚agom vesti ego k
Gospodu. My vyuçili na pamät´ stixi o gre‚noj prirode
çeloveka, o dele Xrista i ob otvetstvennosti gre‚nika, i
Svätoj Dux pomoΩet nam pri vybore podxodäwego v
kaΩdom otdel´nom sluçae stixa.
PoΩilogo brata dostavili v bol´nicu s ser´eznym
zabolevaniem. Kogda na sleduüwij den´ ego posetili
rodnye i sprosili: £Nu, kak ty sebä çuvstvue‚´?“, on
otvetil: £Oçen´ xoro‚o! V qtoj çasti otdeleniä ä uΩe so
vsemi pogovoril o Gospode“. Ego nogi byli obuty v
gotovnost´ blagovestvovaniä mira.
42
7. VseoruΩie BoΩie
Wit very
Çetvertoj çast´ü vseoruΩiä ävläetsä wit very. S nim
my v sostoänii ugasit´ vse raskalennye strely lukavogo
(Ef. 6,16). D´ävol pribliΩaetsä k nam s somneniämi
otnositel´no Biblii, blagosti BoΩiej, na‚ego liçnogo
spaseniä; on podxodit k nam s obeskuraΩivaniämi, isku‚eniämi ko grexu, loΩnymi obvineniämi i zlymi fantaziämi. Togda my pribegaem k witu very, esli tol´ko
tverdo stoim v Slove BoΩiem, vypolnäem Ego zapovedi i
ssylaemsä na Ego obetovaniä. Togda strely satany padaüt na zemlü, ne priçiniv nam zla.
Bog dal Pavlu obetovanie, çto on predstanet pred
kesarem, no vot korablü, na kotorom on otpravilsä v
Rim, grozila gibel´ v morskix puçinax. Pribegnuv‚i k
witu very, Pavel skazal: £Ibo ä verü Bogu, çto budet tak,
kak mne skazano“ (Deän. 27,25).
∏lem spaseniä
£I ‚lem spaseniä voz´mite“ (Ef. 6,17). Poskol´ku ‚lem
zawiwaet golovu, on simvoliziruet, takim obrazom,
zawitu na‚ix myslej ot intellektual´nyx napadok na
Slovo BoΩie. My naxodimsä pod postoännym obstrelom
vysokoparnyx vozvewenij ewe bolee vysokix kritikov,
pompoznyx zaävlenij liberal´nyx teologov, mnimyx dokazatel´stv togo, çto v Biblii soderΩatsä o‚ibki. Nam
sleduet postoänno zawiwat´ svoi mysli.
Pervyj grex vo‚el v mir v rezul´tate nameka, poseännogo zmeem v mysli Evy. Pavel opasalsä, çto to Ωe samoe
moΩet proizojti s korinfänami. £No boüs´, çtoby, kak
zmej xitrost´ü svoeü prel´stil Evu, tak i va‚i umy
ne povredilis´, ukloniv‚is´ ot prostoty vo Xriste“
(2 Kor. 11,3).
43
Budæte sväty
Vo 2 Poslanii k Korinfänam 10,4.5 my naxodim,
kak Pavel zawiwalsä ot takix napadok: £nisprovergaem
zamysly i vsäkoe prevozno‚enie, vosstaüwee protiv
poznaniä BoΩiä, i plenäem vsäkoe pomy‚lenie v poslu‚anie Xristu“. To est´, my proveräem vsäkoe çeloveçeskoe rassuΩdenie, vsäkoe umozrenie i filosofiü na tot
sçet, sootvetstvuüt li oni uçeniü Gospoda. Esli qto ne
tak, my ix otvergaem.
Odnako, ‚lem spaseniä imeet ewe i dopolnitel´noe
znaçenie. V 1 Poslanii Fessalonikijcam 5,8 nas pobuΩdaüt obleç´sä v ‚lem nadeΩdy spaseniä. NadeΩda spaseniä otnositsä ko vremeni posle okonçaniä brani, kogda
my v bezopasnosti pribudem k beregam strany Qmmanuila. Kak xristianin nadevaet qtot ‚lem? Koneçno, byvaüt vremena, kogda bran´ protiv nas razvoraçivaetsä v
polnuü meru i vrag, kazalos´ by, oderΩivaet pobedu. Vot
uΩe pali nekotorye iz na‚ix izvestnyx voΩdej. Mnogie
oträdy naçali oçen´ xoro‚o, odnako zatem obratilis´ v
begstvo. Drugie tak zanäty Ωitejskimi delami, çto ne
mogut nesti aktivnuü voennuü sluΩbu. Voinstva ada,
kaΩetsä, prodvinulis´ vpered, togda kak delo BoΩie
otstupilo. Kogda vse novosti i perspektivy na buduwee
mraçny, togda vaΩno nosit´ ‚lem nadeΩdy blaΩenstva.
Tem samym my sposobny skazat´: £Xot´ volny i protiv
nas, no my obäzatel´no dostignem berega. Pobeda v lübom
sluçae budet za nami. Delo BoΩie vostorΩestvuet“.
Meç duxovnyj
Poslednej çast´ü vooruΩeniä ävläetsä meç duxovnyj,
kotoryj est´ slovo BoΩie (Ef. 6,17). V.I. Vajn dal po
qtomu povodu sleduüwee poleznoe obßäsnenie: £Qto rasprostranäetsä ne na Bibliü v celom, a tol´ko na te mesta
Pisaniä, kotorye Dux v podxodäwee vremä privodit nam
44
7. VseoruΩie BoΩie
na pamät´: osnovnaä predposylka qtogo – regulärnoe akkumulirovanie Pisaniä v na‚ej pamäti“.
Klassiçeskoe primenenie meça duxovnogo ävläetsä
pol´zovanie Slovom çerez na‚ego Gospoda dlä protivostoäniä isku‚eniäm d´ävola. Gospod´ citiruet biblejskie stixi ne bezvyboroçno, no sover‚enno opredelenno,
v sootvetstvii s trebovaniämi dannoj situacii. TriΩdy
govorit On: £Napisano“, i zatem pol´zuetsä dannymi Duxom mestami Pisaniä, v kotoryx zaprewaetsä ustupat´
zlym natiskam d´ävola.
Dlä togo, çtoby Svätoj Dux mog podavat´ nam neobxodimyj stix v nuΩnoe vremä, nam sleduet predvaritel´no
zauçit´ ego naizust´, ili po krajnej mere znat´ ego. Qtot
fakt podçerkivaet vaΩnost´ zauçivaniä stixov na pamät´. Kogda odin student doveril svoemu drugu, çto ego
professora vse bol´‚e i bol´‚e podryvaüt ego veru,
drug otvetil: £Perestan´, syn moj, slu‚at´ vnu‚eniä ob
uklonenii ot izreçenij razuma“. Drug nikogda ne smog
by primenit´ meç duxovnyj, esli by snaçala ne vyuçil
na pamät´ Pritçi 19,27.
Molitva
Neposredstvenno posle pereçisleniä ‚esti çastej vseoruΩiä sleduet prizyv k molitve. Molitva ne ävläetsä
çast´ü osnaweniä, no bez somneniä – Ωivym kommunikativnym provodom voina, soedinäüwim ego s voennym
‚tabom. Qto atmosfera, v kotoroj voin Ωivet i sraΩaetsä. S pomow´ü molitvy on uznaet o BoΩiix planax na
predstoäwij den´. S pomow´ü molitvy on zapra‚ivaet
nevidimye voinstva Gospoda dlä podkrepleniä (4 Car.
6,17). S pomow´ü molitvy on dostigaet pobedy.
Molitva dolΩna byt´ postoännoj, a ne sover‚at´sä
sporadiçeski.
45
Budæte sväty
My dolΩny pol´zovat´sä vsäkim vidom molitvy:
xodatajstvom, mol´boj, ispoved´ü, pros´boj – i vse qto
dolΩno byt´ sväzano s blagodareniem.
Ona dolΩna sover‚at´sä v Duxe, to est´, byt´ rukovodimoj Im, vdoxnovläemoj Im i sootvetstvovat´ Ego
vole.
V molitve sleduet byt´ çutkim (£bud´te bditel´ny“) i
postoännym (my dolΩny postoänno prosit´, iskat´ i
stuçat´).
I nam sleduet molit´sä za vsex svätyx, poskol´ku my
vse vmeste uçastvuem v brani.
Zaklüçenie
Çasto ukazyvalos´ na to, çto v vooruΩenii voina-xristianina Bog ne predusmotrel nikakoj zawity dlä spiny.
Drugimi slovami, net puti k otstupleniü. BoΩii voiny
nikogda ne dolΩny oboraçivat´sä i obrawat´sä v begstvo.
Kogda soldaty Napoleona okazalis´ pod ugrozoj byt´
uniçtoΩennymi v rukopa‚nom boü, on povelel barabanwiku dat´ signal k otstupleniü. Barabanwik vozrazil:
£Sqr, vy nikogda ne uçili menä, kak davat´ signal k
otstupleniü“. Qti slova ispolnili Napoleona novoj
re‚imosti, i on prodolΩal sraΩat´sä, oderΩav zaxvatyvaüwuü pobedu.
Xotä dlä xristianina net puti k otstupleniü, no vse
Ωe byvaüt vremena, kogda emu sleduet beΩat´. Emu nuΩno beΩat´ ot bluda, to est´, lüboj formy seksual´noj
beznravstvennosti (1 Kor. 6,18). Emu sleduet ubegat´ idolosluΩeniä – ne tol´ko reznyx izobraΩenij, no preΩde
vsego, togo, çto zanimaet mesto Gospoda v ego serdce i
Ωizni (1 Kor. 10,14). On dolΩen beΩat´ ot Ωadnosti,
ot lübvi k den´gam, ot Ωelaniä razbogatet´ (1 Tim.
6,10.11). On dolΩen izbegat´ üno‚eskix poxotej, pora46
7. VseoruΩie BoΩie
bowaüwix du‚u (2 Tim. 2,22). V qtix sluçaäx begstvo ne
ävläetsä ni trusost´ü, ni pozorom, ni poraΩeniem. Ono
ävläetsä edinstvennym putem ostat´sä v brani v luç‚ej
forme.
V qtoj brani my vse vmeste. Budem Ωe ediny, budem
molit´sä drug za druga, çtoby ustoät´ v vere do konca i
ne past´. Kogda odin missioner vpal v grex i pokinul
missionerskuü rabotu, odin drug doverilsä drugomu:
£Mne stydno priznat´sä, çto ä nikogda ne molilsä za
nego. Ä nikogda ne dumal, çto ego sleduet oberegat´ ot
qtogo roda grexa“. Nam vsem nuΩna molitva drugix.
Podobnoe moΩet sluçit´sä s kaΩdym iz nas. Vse my naxodimsä v opasnosti poterpet´ korablekru‚enie v vere.
47
Glava 8
BOØÆÄ ÇASTÆ – NAÍA ÇASTÆ
V oblasti svätosti reç´ idet o tainstvennom splave
BoΩ´ego i çeloveçeskogo. Bog xoçet, çtoby my vse byli
sväty. Tol´ko On moΩet osvätit´ nas. On xoçet takΩe
darovat´ nam dlä qtogo neobxodimuü silu. No On ne sdelaet qto bez na‚ego uçastiä.
My sami dolΩny vstat´ na put´ blagoslovenij.
£O‚iboçno Ωdat´ osväweniä v forme miloserdnogo
çuda ili BoΩ´ej pomowi v kaçestve neoΩidannogo
podarka, ne prinimaä vo vnimanie dannyx Im uslovij
i ne otveçaä im. Suwestvuüt protorennye stezi, veduwie prämo k zelenym pastbiwam; pojdem Ωe imi.
Esli Ωelae‚´ byt´ svätym, odnako prenebregae‚´, k
primeru, molitvoj ili samootreçeniem, togda qto
oznaçaet Ωelanie idti odnim putem, izbrav drugoj“.
O‚iboçno utverΩdat´, çto svätost´ prixodit tol´ko
çerez veru. Qto vedet k predstavleniü, çto xristiane
äkoby mogut stat´ podobnymi Xristu, niçego ne predprinäv so svoej storony. Pri qtom besceremonno ne prinimaütsä vo vnimanie sotni nastavlenij v Novom Zavete, obrawennye k ix vole i trebuüwie poslu‚aniä.
Takim Ωe loΩnym ävläetsä uçenie o tom, çto sekret
pobednoj Ωizni kroetsä v otvete na prizyv k sluΩeniü.
Nikto ne otricaet, çto postupaä tak, çelovek tem samym
zanovo vveräet svoü Ωizn´ Gospodu. No qtim vse ne isçerpyvaetsä. V dejstvitel´nosti ee cennost´ i znaçenie
skoro pobleknut, esli za qtim ne posleduet userdnoe
voplowenie v Ωizn´.
48
8. BoΩ´ä çast´ – na‚a çast´
Takim obrazom, nam sleduet osteregat´sä krasivyx
izreçenij tipa: £Ostavim Boga pozabotit´sä obo vsem“,
£Ver´ obetovaniäm i poluçi‚´ ix ispolnenie“ ili
£Perestan´ pytat´sä i naçni doverät´“. Kak govorit
Donal´d Kqmpbel: £Dux ne dejstvuet v Ωizni veruüwego
avtomatiçeski; On Ωdet, çtoby my postavili sebä v zavisimost´ ot Nego“.
Nikakogo momental´nogo osväweniä
Bog posçital nepodxodäwim razdavat´ osväwaüwie tabletki, kotorye, podobno svoego roda boΩestvennomu
antibiotiku, raz i navsegda re‚ili by qtu problemu. On
takΩe ne predloΩil skorostnogo metoda ili sokrawennogo puti k osväweniü. Naprotiv, On skoree predpisal
prodolΩaüwijsä vsü Ωizn´ process, dlä kotorogo On
derΩit nagotove sily i prizyvaet nas izo dnä v den´
pribegat´ k nim.
Spasenie priobretaetsä tol´ko veroü, svätost´ Ωe veroü i delami.
KaΩdyj iz nas nuΩdaetsä v izmenenii. Brüzglivy li
my ili nervozno-razdraΩitel´ny, vspyl´çivy, neterpelivy, netaktiçny, çerstvy, obidçivy, sebälübivy, dvuliçny; byt´ moΩet, my bezuderΩno klänemsä ili skvernoslovim, ili imeem privyçki, ne delaüwie çest´ Gospodu, – vsem nam sleduet stat´ drugimi. Gospod´ moΩet
sover‚it´ qto prevrawenie. On daΩe Ωdet qtogo. No On
Ωdet i na‚ego sotrudniçestva. Çtoby priobresti na‚e
sotrudniçestvo, Bog postavil nas pod blagodat´, a ne pod
zakon. Veruüwij Ωelaet byt´ svätym potomu, çto on lübit svoego Spasitelä, a ne iz straxa pered nakazaniem.
Vot o çem pojdet reç´ v sleduüwej glave.
49
Glava 9
KAK ÇELOVEK OSVÄWAETSÄ!
Vstaet vopros: £Kak moΩem my byt´ uverennymi v tom,
çto spasennaä odnaΩdy liçnost´ budet vesti svätuü
Ωizn´? Kak moΩno luç‚e vsego obespeçit´, çto qta liçnost´ budet vesti Ωizn´, otmeΩevannuü ot grexa i mira?“
Esli by komu-nibud´ iz lüdej poruçili sostavit´
sootvetstvuüwuü programmu, to v rezul´tate navernäka
poluçilas´ by sistema pravil i predpisanij. On by
nastoäl na tom, çtoby xristianin podçinälsä zakonu.
Veruüwij stal by svätym, usvoiv opredelennye normy
povedeniä. £Postupaj tak i bude‚´ Ωit´!“
Qto svätost´ çerez soblüdenie zakona. Qti zakony
mogut vklüçat´ v sebä desät´ zapovedej, soblüdenie subboty, zapret alkogolä, narkotikov, kinofil´mov, tabaka,
tancev, amoral´nosti i tak dalee. VozmoΩnoe çislo £delaj qto£ i £ne delaj togo“ vozrastalo by do beskoneçnosti.
No poskol´ku zakon bez nakazaniä ävläetsä tol´ko xoro‚im sovetom, dolΩna suwestvovat´ i sistema nakazanij dlä tex, kotorye ne Ωivut po zakonu. Samym rasprostranennym v qtom sluçae nakazaniem ävläetsä poterä
spaseniä. Drugimi slovami, my spasaemsä veroü; esli my
vse-taki stali by vesti nexristianskuü Ωizn´, my by
li‚ilis´ veçnoj Ωizni. Te, kotorye propoveduüt spasenie çerez soblüdenie zakonov v toj ili inoj forme,
ser´ezno verät, çto strax pered nakazaniem – edinstvennyj sposob uderΩat´ xristian na uzkom i prämom puti.
Takoj podxod k svätosti ävläetsä fatal´noj o‚ibkoj.
On protivoreçit Pisaniü. Nigde v Biblii my ne naxodim ukazaniä na to, çto putem soblüdeniä opredelennyx
zakonov i izbeganiä opredelennyx tabu my stanovimsä
50
9. Kak çelovek osväwaetsä!
svätymi. Naoborot. Pavel ukoräet galatov za to, çto oni
osmelilis´ prel´stit´sä qtim uçeniem. On spra‚ivaet:
£Tak li vy nesmyslenny, çto, naçav‚i duxom, teper´
okançivaete plotiü?“ (Gal. 3,3). Drugimi slovami, £esli
vy v pervuü oçered´ ne moΩete spastis´ çerez soblüdenie zakona, kak Ωe vy moΩete osvätit´sä qtim uçeniem?“
Qta popytka osväweniä ne tol´ko protivoreçit Pisaniü, no i ävläetsä nedejstvennoj. DΩejms Denni odnaΩdy skazal, çto ne goroj Sinaj osväwaütsä lüdi, a Golgofoj. Trebuä sily ot togo, kto ne obladaet eü, zakon ne
daet, odnako, qtoj sily i proklinaet togo, kto ne moΩet
proävit´ ee. Krome togo, grex uznan li‚´ posredstvom
zakona (Rim. 7,8-13). Vvidu svoej grexovnoj prirody çelovek Ωelaet delat´ imenno to, çto zapreweno. Vinoven
v qtom ne zakon, no Ωivuwij v çeloveke grex.
BoΩij put´ osväweniä
BoΩij put´ osväweniä ne takov, to est´, po blagodati, a
ne çerez zakon. Gospod´ govorit, v suwnosti: £Ä spas vas
po milosti. Ä dal vam Ωivuwego v vas Svätogo Duxa, i On
sdelaet vas sposobnymi xodit´ soglasno va‚emu prizvaniü. V tex sluçaäx, kogda vy protivostoite isku‚eniü i
otvernetes´ ot grexa, vy poluçite ot Menä nagradu. DviΩuwej siloj va‚ix postupkov pust´ budet lübov´, a ne
strax“.
Estestvenno, voznikaet vopros: £Otkuda ä znaü, kakoe
povedenie sootvetstvuet prizvaniü?“ Poqtomu Bog kak
by govorit nam: £Vse äsno, v Novom Zavete Ä dal vam mnogo praktiçeskix ukazanij otnositel´no pravednosti.
Nekotorye iz nix daΩe nazvany zapovedämi, no pomnite,
çto qto ne zakony s sootvetstvuüwimi nakazaniämi. Qto
skoree sover‚enno osobye primery ugodnogo Mne Ωiznennogo stilä“.
51
Budæte sväty
S momenta na‚ego spaseniä my priobretaem poloΩenie svätosti pred Bogom. Tak kak my vo Xriste, my zanimaem svätoe poloΩenie. Na‚ej obäzannost´ü ävläetsä
sledit´ za tem, çtoby na‚a praktiçeskaä Ωizn´ i na‚e
sostoänie sootvetstvovali na‚emu svätomu poloΩeniü.
Lübov´, a ne strax
Pod blagodat´ü motivom svätosti ävläetsä lübov´, a ne
strax. Sover‚enno instinktivno veruüwimi dviΩet
Ωelanie k svätosti, stoit im podumat´ o tom, kakuü cenu
Gospod´ Iisus uplatil za iskuplenie ix ot grexov. Mysl´
o Golgofe ävläetsä samym sil´nym impul´som k tomu,
çtoby vesti trezvuü, pravednuü i ugodnuü Bogu Ωizn´.
Veruüwij stavit pered soboj vopros i tut Ωe otveçaet:
NuΩen li mne zakon,
kotoryj priväzyvaet menä k Tebe?
Moe serdce priväzano k Tebe
v radosti nikogda ne byt´ svobodnym.
VozmoΩno, kto-nibud´ vozrazit: £Esli xristian stavit´
tol´ko pod blagodat´, togda oni pojdut i naçnut delat´,
çto xotät, i vesti takuü Ωizn´, kakuü im xoçetsä“.
Drugimi slovami, uçenie o blagodati sposobstvuet grexu.
SperdΩen otveçaet na qto:
£Ni po svoej nature, ni po blagodati çelovek ne moΩet najti argumentov dlä grexa v milosti BoΩiej...
Nenavidet´ Boga za to, çto On tak milostiv ko mne?
Proklinat´ Ego za to, çto On tak blagoslovläet
menä?... Veruüwij v Iisusa sudit sover‚enno po inomu. Bog tak milostiv? – Togda ä ne stanu ogorçat´ Ego.
On dejstvitel´no gotov prostit´ moi grexi? – Togda ä
52
9. Kak çelovek osväwaetsä!
budu lübit´ Ego i bol´‚e ne gre‚it´ protiv Nego...
Nam ne nuΩno bolee obosnovannyx ili blagorodnyx
argumentov dlä togo, çtoby privesti çeloveka k istinnoj predannosti delu BoΩ´emu i otvraweniü ko vsäkomu roda grexa, çem argumenty, osnovannye na svobodnoj milosti BoΩiej“.
Pravda, blagodat´ü, kak i vsem drugim, moΩno zloupotreblät´. Bez somneniä, nekotorye zloupotrebili svoej
svobodoj ot zakona v kaçestve predloga dlä grexa. No qto
isklüçeniä.
Xotä my uΩe ne pod zakonom, no ne bezzakonniki. My
skoree podzakonny Xristu, kak qto otmeçaet Pavel v
1 Poslanii k Korinfänam 9,21. Gospod´ Iisus, a ne zakon sluΩit rukovodstvom v Ωizni veruüwego.
Xotä my i postupaem, kak xotim, no tol´ko v tom
smysle, çto to, çego my xotim, teper´ uΩe drugoe. My
xotim byt´ svätymi. My xotim protivostoät´ isku‚eniü i beΩat´ ot nego. My xotim delat´ to, çto raduet
serdce Xrista. Tol´ko v qtom smysle my vedem Ωizn´,
kotoraä nam nravitsä.
My ne otricaem, çto v razliçnyx denominaciäx Cerkvi segodnä est´ xristiane, veduwie svätuü Ωizn´. Nekotorye delaüt qto, potomu çto oni krepko utverΩdeny v
blagodati BoΩiej. Drugie delaüt qto, isxodä iz svoix
zakonnyx orientirov.
53
Glava 10
SOVERÍEN BEZ GREXA
VozmoΩno li voobwe xristianinu dostiç´ toj toçki,
kogda on bol´‚e ne gre‚it, kogda on dostigaet polnoj
svätosti?
Est´ nekotorye, ser´ezno sçitaüwie, çto qto vozmoΩno. Oni utverΩdaüt, çto posle re‚itel´nogo sopereΩivaniä Svätogo Duxa, obyçno posle obraweniä, gre‚naä
priroda iskorenena. S qtogo momenta oni, äkoby, ne budut gre‚it´. K nesçast´ü, u nix net uravnove‚ennogo
biblejskogo predstavleniä o tom, çto, v suwnosti, ävläetsä grexom. Grex – qto vsäkij postupok, vsäkaä mysl´,
vsäkoe slovo – vse to, çto ne dostigaet sover‚enstva
BoΩ´ego (sm. Rim. 3,23). Grex – bezzakonie, to est´ rasporäΩenie soboj po svoemu usmotreniü (1 Ioan. 3,4).
Kak Bibliä, tak i opyt xristian pokazyvaüt, çto veruüwij gre‚it. On sogre‚aet kaΩdyj den´. Vse, çto on
delaet, poraΩeno grexom. £Grex ... oskvernäet daΩe samye
luç‚ie dela veruüwego. On paçkaet ego ispovedanie. V
ego slezax gräz´, v ego vere – neverie“. Kakuü Ωe peremenu vnosit togda obrawenie? Razliçie v tom, çto grex
bol´‚e ne vlastvuet. On bol´‚e ne ävläetsä gospodinom.
Nesmoträ na to, çto çado BoΩie ne svobodno ot grexa, ono
men´‚e gre‚it. Vmesto togo, çtoby idti na povodu u grexa, ono teper´ beΩit ot nego. Kto-to odnaΩdy skazal:
£Istinnyj xristianin ne ävläetsä kem-to, poteräv‚im
sposobnost´ gre‚it´, no poteräv‚im Ωelanie i gotovnost´ delat´ qto“. Teper´ on nenavidit grex. On styditsä
svoix grexov i çuvstvuet sebä zapaçkannym.
VozmoΩno, kto-nibud´ sprosit: £Esli xristianin
ne moΩet byt´ svobodnym ot grexa, to poçemu togda v
54
10. Sover‚en bez grexa
1 Poslanii Ioanna 2,1 napisano: £Deti moi! Sie pi‚u
vam, çtoby vy ne sogre‚ali“? Na qto moΩno otvetit´, çto
BoΩ´im standartom vsegda ävläetsä sover‚enstvo. Svätoj Bog ne moΩet terpet´ nikakogo grexa. On ne mog by,
k primeru, skazat´: £Gre‚i kak moΩno men´‚e“. Qto oznaçalo by uzakonit´ grex, a takogo Bog ne moΩet sdelat´. A
potomu On trebuet ot Svoego naroda sover‚enstva. Odnako, On tut Ωe prinimaet nadleΩawie mery v sluçae
neudaçi. V tom Ωe stixe On govorit dalee: £A esli by
kto sogre‚il, to my imeem Xodataä pred Otcem, Iisusa
Xrista, Pravednika“. UΩe v predyduwej glave Ioann
ukazyval na to, çto xristiane gre‚at:
£Esli govorim, çto ne imeem grexa, – obmanyvaem samix sebä, i istiny net v nas“ (1 Ioan. 1,8).
£Esli govorim, çto my ne sogre‚ili, to predstavläem
Ego lΩivym, i slova Ego net v nas“ (1 Ioan. 1,10).
Umer dlä grexa
Drugie stixi, kazalos´ by, podtverΩdaüt, çto veruüwij
moΩet byt´ svobodnym ot grexa. Rassmotrim bolee podrobno nekotorye iz nix:
£My umerli dlä grexa: kak Ωe nam Ωit´ v nem?“
(Rim. 6,2).
Qtot stix govorit o poloΩenii veruüwego. Bog vidit
ego umer‚im so Xristom. Vetxij çelovek s Nim raspät.
No Pavel ssylaetsä na praktiku na‚ej Ωizni.
£Tak i vy poçitajte sebä mertvymi dlä grexa, Ωivymi Ωe dlä Boga vo Xriste Iisuse, Gospode na‚em“
(stix 11).
55
Budæte sväty
Esli by vo 2 stixe imelos´ v vidu, çto my moΩem
byt´ svobodnymi ot grexa, to ne bylo by neobxodimosti
v nastavlenii, vyraΩennom v stixe 11.
Tri sleduüwix stixa v Poslanii k Rimlänam 6 mogut
sozdat´ vidimost´, çto gre‚naä priroda iskorenena.
£Ibo umer‚ij osvobodilsä ot grexa“ (stix 7).
£Osvobodiv‚is´ Ωe ot grexa, vy stali rabami pravednosti“ (stix 18).
£No nyne, kogda vy osvobodilis´ ot grexa i stali rabami Bogu, plod va‚ est´ svätost´, a konec – Ωizn´ veçnaä“ (stix 22).
Vo vsex trex stixax apostol pol´zuetsä obrazom rabov i
gospod. PreΩde na‚ego spaseniä my byli rabami grexa.
V smerti Xrista my umerli dlä grexa, kak na‚ego obladatelä, to est´, kak gospodina (stix 7). Teper´ my svobodny ot vlasti grexa (stix 18.22) i ävläemsä rabami pravednosti i Boga.
Çto oznaçaet sover‚enstvo?
Nekotorye stixi Novogo Zaveta soderΩat takie slova,
kak £sover‚ennyj“, £sdelannyj sover‚enno“ i £sover‚enstvo“, tak çto u poverxnostnogo çitatelä moΩet vozniknut´ mysl´ o £svobode grexa“. V obwem smysle slovo
£sover‚ennyj“ oznaçaet çto-to vrode £polnyj“, £vzroslyj“ ili £zrelyj“. V otno‚enii ewe Ωivuwix na zemle
xristian ono, odnako, nikogda ne oznaçaet £svobodnyj ot
grexa“. V kaΩdom otdel´nom sluçae znaçenie qtogo slova
obyçno stanovitsä äsnym iz konteksta.
£Itak, bud´te sover‚enny, kak sover‚en Otec va‚ nebesnyj“ (Mat. 5,48).
56
10. Sover‚en bez grexa
Kakaä vzaimosväz´ zdes´ prosmatrivaetsä? Bog £povelevaet solncu Svoemu vosxodit´ nad zlymi i dobrymi i
posylaet doΩd´ na pravednyx i nepravednyx“ (stix 45b).
Esli my lübim svoix vragov, blagoslovläem proklinaüwix nas, delaem dobro nenavidäwim nas i molimsä ob
obiΩaüwix i presleduüwix nas (stix 44), to my dejstvitel´no imeem çast´ v qtom rode sover‚enstva po estestvu BoΩiü.
£Govorü tak ne potomu, çtoby ä uΩe dostig ili usover‚ilsä“ (Fil. 3,12).
Pavel li‚´ govorit zdes´, çto on ewe ne dostig celi,
k kotoroj prizval ego Gospod´. On ukazyvaet na sover‚enstvo kak na sostoänie, kotorogo emu xotelos´ by dostiç´.
£Kto iz nas sover‚en, tak dolΩen myslit´“ (Fil. 3,15).
V novom anglijskom perevode Biblii v qtom meste slovo
£sover‚enno“ oçen´ udaçno zameneno slovom £zrelyj“.
Apostol, takim obrazom, govorit zdes´ o tex, kotorye
zrely i vzrosly v otno‚enii poznaniä BoΩ´ix istin.
£Vse Pisanie bogoduxnovenno i polezno..., da budet sover‚en BoΩij çelovek, ko vsäkomu dobromu delu prigotovlen“ (2 Tim. 3,16.17).
V novom anglijskom perevode slovo £sover‚ennyj“ izmeneno v £polnost´ü“. Pisanie dano tak, çto çelovek BoΩij
moΩet byt´ xoro‚o osnovan v istine i tem samym xoro‚o vooruΩen.
£Posemu, ostaviv‚i naçatki uçeniä Xristova, pospe‚im k sover‚enstvu“ (Evr. 6,1).
57
Budæte sväty
Rannie evrei-xristiane ewe ne vy‚li za ramki uçeniä Vetxogo Zaveta. Avtor uvewevaet ix dojti do polnogo
poznaniä istiny xristianskoj very. Oçevidno, qtot stix
ne otnositsä k uΩe dostignutomu sover‚enstvu.
£Ona (skiniä) est´ obraz nastoäwego vremeni, v kotoroe prinosätsä dary i Ωertvy, ne moguwie sdelat´ v
sovesti sover‚ennym prinosäwego“ (Evr. 9,9).
Êertvoprino‚eniä Ωivotnyx nikogda ne mogut dat´
prinosäwemu Ωertvu çistoj sover‚ennoj sovesti otnositel´no grexa, tak kak oni ne mogut uniçtoΩit´ grex.
£Ibo On odnim prino‚eniem navsegda sdelal sover‚ennymi osväwaemyx“ (Evr. 10,14).
Takim obrazom, qto oznaçaet, çto edinoj Ωertvoj Xrista
veruüwemu dana çast´ sover‚ennogo statusa pred Bogom.
Zdes´ ne moΩet idti reç´ o nravstvennom sover‚enstve,
tak kak dalee napisano, çto oni £budut osväweny“. Qto
dal´nej‚ee osväwenie bylo by izli‚nim, esli by my
byli svobodnymi ot grexa.
£Bog Ωe mira... da usover‚it vas vo vsäkom dobrom
dele ispolneniü voli Ego“ (Evr. 13,20.21).
V novom anglijskom perevode slovo £sover‚ennyj“ opät´
zameneno slovom £zaver‚ennyj“. Avtor Ωelaet videt´
svoix çitatelej polnost´ü osnawennymi, daby oni mogli ispolnit´ volü BoΩiü.
£Kto ne sogre‚aet v slove, tot çelovek sover‚ennyj,
moguwij obuzdat´ i vse telo“ (Iak. 3,2).
MuΩ, ävläüwijsä dostatoçno zrelym dlä togo, çtoby
58
10. Sover‚en bez grexa
obuzdat´ svoj äzyk, zrel i dlä togo, çtoby obuzdat´ svoi
drugie nedostatki.
£Znaü tvoi dela... ibo Ä ne naxoΩu, çtoby dela tvoi
byli sover‚enny pred Bogom Moim“ (Otkr. 3,1.2).
Dela Sardijskoj cerkvi byli nesover‚ennymi v toj
Ωe stepeni, v kakoj oni ne sootvetstvovali ispovedaniü veruüwix. Oni £nosili imä, budto Ωivy, no byli
mertvy“.
Vo vsex rassmotrennyx sluçaäx znaçenie slov £sover‚ennyj“, £sdelan sover‚ennym“ i £sover‚enstvo“
opredelälos´ kontekstom. No oni ni v koem sluçae ne
govorät o bezgre‚nosti.
Sleduüwij stix çasto privoditsä dlä dokazatel´stva
vozmoΩnosti smerti gre‚noj prirody.
£Sam Ωe Bog mira da osvätit vas vo vsej polnote, i
va‚ dux i du‚a i telo vo vsej celosti da soxranitsä
bez poroka v pri‚estvie Gospoda na‚ego Iisusa Xrista“ (1 Fes. 5,23).
Pavel molitsä zdes´ o veruüwix, çtoby osväwenie rasprostranilos´ na kaΩduü çast´ ix estestva – duxa, du‚i
i tela – tak çtoby oni byli bezupreçny v den´ ävleniä
Gospoda.
Dalee, v 1 Poslanii Ioanna est´ ewe i sleduüwie
smuwaüwie stixi:
£Vsäkij, prebyvaüwij v Nem, ne sogre‚aet“ (3,6).
£Vsäkij, roΩdennyj ot Boga, ne delaet grexa, potomu
çto semä Ego prebyvaet v nem, i on ne moΩet gre‚it´,
potomu çto roΩden ot Boga“ (3,9).
£My znaem, çto vsäkij, roΩdennyj ot Boga, ne gre‚it;
no roΩdennyj ot Boga xranit sebä, i lukavyj ne prikasaetsä k nemu“ (5,18).
59
Budæte sväty
Kak my ewe uvidim iz 11-oj glavy ob osvoboΩdenii ot
vlasti Ωivuwego v nas grexa, qti stixi govorät ob obyçnom povedenii. Glagoly upotrebleny v nastoäwem vremeni nesover‚ennogo vida. VozroΩdennyj Bogom çelovek ne praktikuet grexov. On ne Ωivet vo grexe. Ego
Ωizn´ ne xarakterizuetsä grexom. No on gre‚it. Esli Ωe
on otricaet qto, on obmanyvaet sebä samogo i delaet
obmanwikom Boga (1 Ioan. 1,8.10; 2,1).
MoΩno li, odnako, ser´ezno prinät´ k svedeniü uçenie o bezgre‚nom sover‚enstve? Vsäkoe uçenie, gre‚awee protiv slova BoΩ´ego, sleduet prinimat´ vser´ez.
Mnogim ser´eznym, iskrennim xristianam, izmatyvav‚im sebä radi bezgre‚nogo sover‚enstva, pri‚los´ razoçarovanno otkazat´sä ot nego. Çasto oni zatem stradali
ot depressij i nervnogo poträseniä. V svoej knige £Svätost´ – loΩnaä i istinnaä“ G.A. Ajronsajd rasskazyvaet
o svoix naprasnyx poiskax sover‚ennoj svätosti, o svoix qmocional´nyx poträseniäx i tom mire, kotoryj on
obrel, kogda byl vveden v istinnoe uçenie o xristianskoj svätosti.
60
Glava 11
PRINCIPY
XRISTIANSKOGO POVEDENIÄ
Vopros zaklüçaetsä v sleduüwem: £Çto ävläetsä povedeniem, podobaüwim dlä veruüwego? Çto emu moΩno delat´, ot çego sleduet otkazat´sä? Ävläetsä ta ili inaä
forma deätel´nosti pravil´noj ili o‚iboçnoj?“
Bibliä daet nam obwee rukovodstvo k tomu, kak veruüwij moΩet Ωit´ sootvetstvenno svoemu nebesnomu prizvaniü. Ona tak konkretno otveçaet na mnogie voprosy,
çto dal´nej‚ie poiski ne nuΩny. K primeru, ona uçit
ne preklonät´sä pod çuΩoe (bukval´no po podlinniku
£neodnorodnoe“) ärmo (2 Kor. 6,14). Veruüwemu ne sleduet vstupat´ v brak s neveruüwim, vstupat´ v delovye sväzi s neveruüwim ili brat´sä za trud dlä Gospoda vmeste
s neveruüwim. Tut nam daΩe ne nuΩno snaçala molit´sä
ob qtom ili spra‚ivat´ soveta. Otvet uΩe soderΩitsä v
slove BoΩiem.
No v Ωizni xristianina voznikaüt sotni situacij, o
kotoryx Pisanie ne govorit prämo. Esli by Bibliä
vskryvala vse oblasti problem, to ona stala by takoj
obßemistoj, çto ee nevozmoΩno bylo by nosit´ s soboj.
Bog postupil sleduüwim obrazom: On dal nam räd
principov. Esli voznikaet vopros: £Pravil´no li budet,
esli ä sdelaü qto ili to?“, togda my odin za drugim
primenäem qti principy. Ne mogu sebe predstavit´, çtoby s pomow´ü qtogo metoda my ne smogli re‚it´ kakuülibo problemu. Qto moΩno sravnit´ s komp´üterom,
kotoromu zadaüt sootvetstvuüwie rasporäΩeniä, çtoby
uvidet´ otvet na qkrane. A teper´ sami principy v vide
voprosov.
61
Budæte sväty
Mogu li ä qtim kakim-to obrazom proslavit´
Boga?
My vsegda spra‚ivaem: £Ne prineset li qto vreda?“ No
nam sledovalo by sprosit´: £Mogu li ä tem samym kakimto obrazom proslavit´ Boga?“ Apostol Pavel rekomenduet nam princip, çto kogda my çto-nibud´ delaem, çtoby
my delali qto vo slavu BoΩiü, a qto rasprostranäetsä i
na takie obydennye vewi, kak eda i pitie (1 Kor. 10,31).
Izvestnyj evangelist propoveduet Evangelie vo slavu
Boga, a ego Ωena – iz tex Ωe pobuΩdenij – zanimaetsä
myt´em posudy. Nad ee moeçnoj rakovinoj visit stix,
napominaüwij: £Na qtom meste provoditsä bogosluΩenie tri raza v den´“. KaΩdoe blagopristojnoe delo
moΩet sover‚at´sä vo slavu BoΩiü. DaΩe raby-xristiane, rabotaä na pole, mogut sluΩit´ £kak Gospodu“,
£kak raby Xristovy“, £kak Gospodu, a ne çelovekam“
(Ef. 6,5-7).
No ostaetsä mnogo takogo, çem my ne moΩem proslavit´ Boga; takogo, çto ävläetsä neçestnym, neçistym, nespravedlivym i daΩe somnitel´nym. V qtom sluçae bylo
by sme‚no sklonit´ golovu i molit´sä: £Gospod´ Iisus,
proslav´sä çerez to, çto ä namerevaüs´ sdelat´“.
£Ot mira“ li qto?
Mir neobrawennyx lüdej sozdal svoj sobstvennyj Ωiznennyj stil´, svoü modu, muzyku, religiü i filosofiü. On ustraivaet plot´ çeloveka bol´‚e, çem ego dux,
isporçennuü prirodu bol´‚e, çem to, çto prigotovil
dlä nego Xristos.
Veruüwie uΩe ne ot mira sego, tak kak i Xristos
toΩe ne ot mira (Ioan. 17,16). Poskol´ku mir, odnako,
vse ewe vraΩdebno nastroen po otno‚eniü k Bogu, vsä62
11. Principy xristianskogo povedeniä
kij, lübäwij mir, ävläetsä Ego vragom (Iak. 4,4; 1 Ioan.
2,15). RoΩdaetsä li kto svy‚e, on poluçaet ot Duxa intuiciü ko vsemu tomu, çto ot mira. Ego intuiciä moΩet
stat´ ostree v toj Ωe stepeni, v kakoj on vozrastaet v
blagodati.
Veruüwij zakazal televizor, skonstruirovannyj po
poslednemu slovu texniki. Kogda ma‚ina, dostaviv‚aä
televizor, podßexala k domu, on vyglänul iz okna i uvidel na nej reklamu: £My privozim v va‚u gostinuü mir!“
Qtogo bylo dostatoçno! On poprosil ‚ofera uvezti
televizor.
Postupil by Iisus tak Ωe?
Gospod´ ostavil nam primer, daby my ‚li po Ego stopam
(1 Pet. 2,21). Takim obrazom, v lüboj oblasti povedeniä
umestnym budet vopros: kak postupil by Iisus? Mnogo
let tomu nazad Çarl´z ∏eldon napisal knigu £Po Ego
stopam“, v kotoroj opisyvaetsä, kak odno sobranie xristian prinälo re‚enie primenit´ qtot vopros k povsednevnoj Ωizni. Rezul´tatom ävilos´ to, çto obwina
korennym obrazom izmenilas´.
Nekotorym, vozmoΩno, xotelos´ by teper´ vozrazit´,
çto Iisus el s mytarämi i gre‚nikami (Mar. 2,15.16).
Qto pravda, no pravda i to, çto On – Bog, postupaä tak,
vsegda ostavalsä vernym Svoemu Otcu. On nikogda ne
terpel ix grexov i ne priçinäl uwerba Svoemu sobstvennomu svidetel´stvu. My toΩe moΩem est´ s bezboΩnymi
gre‚nikami, esli obliçaem ix grexi (Ef. 5,11) i blagovestvuem im Evangelie (Rim. 1,14.15).
£Primer Xrista, kotoryj On podal, Ωivä na qtoj zemle, dolΩen stoät´ pered na‚imi glazami v kaçestve edinstvennogo mas‚taba svätosti“ (R.K. Çqpmen).
63
Budæte sväty
Xotel by ä, çtoby Iisus zastal menä pri qtom
vo vremä Svoego pri‚estviä?
Nikto ne znaet vremeni pri‚estviä Gospoda. Qto moΩet
sluçit´sä v lüboj moment. Ioann napominaet nam o tom,
çtoby nam ne postydit´sä pred Nim vo vremä pri‚estviä Ego (1 Ioan. 2,28). My byli by posramleny, esli by
On zastal nas pri sover‚enii zlyx ili somnitel´nyx
del, pri prosmotre fil´mov, vyzyvaüwix nepriliçnye
mysli, pri çtenii gräznoj literatury, slovom, pri udovletvorenii na‚ix plotskix poxotej. My by posramilis´, esli by On sprosil nas: £Çto ty zdes´ delae‚´?“
ili esli by On sprosil nas, kak sprosil pretknuv‚egosä
Petra: £Lübi‚´ li ty Menä bol´‚e, çem qti?“
NadeΩda na predstoäwee pri‚estvie Gospoda okazyvaet oçiwaüwee vozdejstvie na Ωizn´ veruüwego (1 Ioan.
3,3). No nedostatoçno derΩat´sä za istinu tol´ko umom;
istina dolΩna proävlät´sä i v praktike na‚ej Ωizni.
Vozlübiv‚ie ävlenie Ego (2 Tim. 4,8) – qto te, Ωizn´
kotoryx formiruetsä pod vliäniem blagoslovennoj
nadeΩdy.
Kakoj prirode qto sluΩit?
V sleduüwej glave my ewe podrobnee ostanovimsä na
obeix prirodax. Zdes´ my ograniçimsä obobweniem. Vsäkij veruüwij imeet dve prirody – staruü i novuü. Staraä priroda neizleçimo gre‚na; novaä priroda neopisuemo xoro‚a. Obe qti prirody naxodätsä v sostoänii
postoännoj bor´by drug s drugom. Pobedu oderΩivaet
imenno ta priroda, kotoruü my pitaem.
My £pitaem“ qti prirody tem, çto vidim, sly‚im i
delaem; mestami, kotorye my posewaem, na‚im okruΩeniem; na‚ej myslitel´noj deätel´nost´ü. Esli my
64
11. Principy xristianskogo povedeniä
vskarmlivaem v sebe volka, ne sleduet oΩidat´, çto pobedu oderΩit ovca.
Mogu li ä pozvolit´ sebe postupit´ tak, kogda dumaü o tom, çto moe telo est´ xram Duxa Svätogo?
S momenta obraweniä Svätoj Dux postoänno Ωivet v
çeloveke (1 Kor. 6,19). Qta Liçnost´ Svätoj Troicy rassmatrivaet telo v kaçestve xrama – svätogo mesta, v kotorom Dux moΩet obitat´. Nam sleduet Ωit´ v polnom soznanii svätosti na‚ego tela i pomnit´ o tom, çto v nem
proΩivaet Svätaä Liçnost´. Do tex por, poka my krepko
derΩimsä qtoj istiny, my moΩem protivostoät´ seksual´noj neçistote, obΩorstvu i p´änstvu. My ne dopustim
togo, çtoby pristrastit´sä k produktam, sposobstvuüwim zabolevaniü rakom, takim kak tabak i narkotiki,
izmenäüwie du‚evnoe sostoänie. My skoree budem sledovat´ razumnym principam zdorov´ä i bezopasnosti,
kotorye podderΩivaüt na‚e telo v xoro‚em sostoänii
zdorov´ä, neobxodimom dlä sluΩeniä Gospodu.
Ävläetsä li qto povedeniem, podobaüwim çadu
BoΩiü?
Buduçi det´mi Carä, my obäzany opravdat´ na‚e vysokoe
prizvanie (Ef. 5,8b; Kol. 1,10).
Suwestvuet rasskaz (vozmoΩno, qto i prosto vydumka)
o syne korolä Lüdovika 16. Kogda ved´ma popytalas´
zastavit´ ego razgovarivat´ nizkoprobnym äzykom, malen´kij princ sΩal kulaki, pritopnul nogoj i skazal:
£Ä ne xoçu tak govorit´, ne budu govorit´ qti gräznye
slova. Ä rodilsä, çtoby stat´ korolem i ne Ωelaü tak
razgovarivat´“.
65
Budæte sväty
Kogda my vidim kogo-libo iz truwob, valäüwegosä v
gräzi, to qto moΩet nas poträsti, no ne udivit´. Odnako,
esli my uvidim syna glavy pravitel´stva bezdomnym, v
rajone noçleΩek, nas qto ‚okiruet. Ot syna glavy pravitel´stva my podobnogo ne Ωdem. Lüdi iz mira oΩidaüt ot veruüwix luç‚ego povedeniä, çem ot samix sebä.
Stoit veruüwemu upast´, kak oni nabrasyvaütsä na nego:
£O! A ä dumal, çto ty xristianin!“ I qto nesmoträ na to,
çto oni obyçno praktikuüt tot Ωe grex!
No tak i dolΩno byt´. Miru nuΩno Ωdat´ ot nas bol´‚ego, pust´ Ωe on bol´‚e i poluçit.
Esli reç´ idet o tom, çtoby potratit´ den´gi,
moΩno li vloΩit´ den´gi v neçto luç‚ee?
Koe-çto v Ωizni xoro‚o; drugoe – luç‚e; a tret´e moΩet
byt´ luç‚e vsego. Çtoby povysit´ qffektivnost´ na‚ej
Ωizni, nam sleduet postoänno zanimat´sä pereocenkoj
cennostej.
Xoro‚ee çasto byvaet vragom luç‚ego. VozmoΩno, my
tratim den´gi na vewi, kotorye ne ävläütsä grexom, i
vse Ωe oni mogut byt´ poverxnostnymi, prexodäwimi i
ne imeüwimi znaçeniä. S drugoj storony, my mogli by
rasxodovat´ den´gi na celi blagovestvovaniä, tem samym
obespeçivaä sebe priem komissiej u vrat blaΩenstva
(Luk. 16,9).
Qtot princip ne nacelen na to, çtoby zastavit´ lüdej
ispytyvat´ muki sovesti iz-za kaΩdogo rublä, kotoryj
oni tratät. No on dolΩen otkryt´ im zaxvatyvaüwuü
vozmoΩnost´ potratit´ qti sredstva na sluΩenie Bogu,
imeüwee veçnoe znaçenie.
66
11. Principy xristianskogo povedeniä
Ne mog by ä provesti vremä bolee razumno?
Pol´zovanie vremenem v lübom sluçae dolΩno byt´ ne
delom zakonniçestva, no prekrasnoj svobody. KaΩdomu
iz nas darovany 24 çasa v sutki, i nam sleduet re‚it´,
kak rasporädit´sä imi. Suwestvuet beskoneçno mnogo
vozmoΩnostej potratit´ vremä na dobroe i zloe, a to i
popustu.
Kak dobrye upravläüwie, nam sleduet iskupat´ vremä
(Ef. 5,16), to est´, iz vsäkoj vozmoΩnosti izvlekat´ kak
moΩno bol´‚e blaga. Qto neizbeΩno oznaçaet otkaz ot
mnogix vidov deätel´nosti v pol´zu takix, prioritet
kotoryx znaçitel´no vy‚e. Qto moΩet oznaçat´ otkaz ot
prigla‚enij. Qto moΩet oznaçat´ sokrawenie na‚ego
raboçego vremeni dlä togo, çtoby posvätit´ bol´‚e vremeni molitve i izuçeniü Biblii. V lübom sluçae qto
dolΩno oznaçat´, çto sobraniä obwiny imeüt preimuwestvo pered semejnymi prazdnikami i drugimi obwestvennymi obäzannostämi.
Vernost´ v prinätii qtix re‚enij privedet k tomu,
çto sfera sluΩeniä ras‚iritsä.
Kakoe vozdejstvie imeet moe povedenie
na drugix?
Nekotorye vidy deätel´nosti v Ωizni ävläütsä, s nravstvennoj toçki zreniä, nejtral´nymi. Imi ävläütsä tak
nazyvaemye nravstvenno nejtral´nye vewi. Xristianin
imeet pravo delat´ takie vewi. Sami po sebe oni ne ävläütsä nepravil´nymi.
No oni stanovätsä nepravil´nymi, esli sluΩat drugomu bratu pretknoveniem ili soblaznom. Proçtem o tom,
kak Pavel rassmatrivaet qtu temu v 14 glave Poslaniä k
Rimlänam:
67
Budæte sväty
£... a luç‚e sudite o tom, kak by ne podavat´ bratu sluçaä k pretknoveniü ili soblaznu“ (stix 13).
£Esli Ωe za piwu ogorçaetsä brat tvoj, to ty uΩe ne
po lübvi postupae‚´; ne gubi tvoeü piweü togo, za
kogo Xristos umer“ (stix 15).
£Radi piwi ne razru‚aj dela BoΩiä“ (stix 20).
A v 1 Poslanii k Korinfänam 8,9-13 apostol vnov´ govorit:
£Beregites´ odnako Ωe, çtoby qta svoboda va‚a ne
posluΩila soblaznom dlä nemownyx. Ibo, esli ktonibud´ uvidit, çto ty, imeä znanie, sidi‚´ za stolom
v kapiwe, to sovest´ ego, kak nemownogo, ne raspoloΩit li i ego est´ idoloΩertvennoe? I ot znaniä tvoego pogibnet nemownyj brat, za kotorogo umer Xristos. A sogre‚aä takim obrazom protiv brat´ev i uäzvlää nemownuü sovest´ ix, vy sogre‚aete protiv Xrista. I potomu, esli piwa soblaznäet brata moego, ne
budu est´ mäsa vovek, çtoby ne soblaznit´ brata moego“.
Kogda Pavel govorit: £Vse mne pozvolitel´no, no ne vse
polezno“ (1 Kor. 10,23a), togda v pervuü oçered´ imeetsä
v vidu ne samovozrastanie, no vozrastanie drugix.
£Rukovodäwim principom povedeniä po otno‚eniü k
drugim ävläetsä: byt´ orudiem k ix vozrastaniü, to
est´, sodejstvovat´ ix duxovnomu rostu. Pol´zovanie
svobodoj za sçet drugogo ne prineset dolΩnoj pol´zy
samomu“ (V.E. Vajn).
Nesmoträ na to, çto xristianinu moΩet byt´ dozvoleno
upotreblät´ v piwu svinoe mäso i mollüskov i pit´
vino v razumnyx merax, u nego est´ ewe bol´‚ee pravo
prenebreç´ qtoj svobodoj, esli on omraçaet qtim brata v
Gospode.
68
11. Principy xristianskogo povedeniä
Izvestno, çto Çarl´z Gaddon SperdΩen byl kuril´wikom. On opravdyval svoü privyçku nesmoträ na to,
çto ävlälsä dlä cerkvi odnim iz veliçaj‚ix BoΩ´ix
darov. Govorät, çto odnaΩdy na reklamnoj vyveske on
proçel sleduüwee: £Kurite sigarety, kotorye kurit
SperdΩen!“ Qtogo bylo dostatoçno dlä togo, çtoby zastavit´ ego otkazat´sä ot svoej privyçki.
Somnitel´no li qto?
£A vse, çto ne po vere, grex“ (Rim. 14,23b). Reç´ vse ewe
idet o vewax nravstvenno nejtral´nyx, kotorye sami po
sebe ne ävläütsä nepravil´nymi. Kogda ä sçitaü, çto kakaä-to opredelennaä vew´ nepravil´na, a ä vse-taki idu i
delaü qto, togda ä sogre‚il. VozmoΩno, dlä drugogo xristianina qto ne grex, pust´ on s çistoj sovest´ü delaet
qto. Odnako, esli moä sovest´ pri qtom ne çista, esli ä
ne mogu postupit´ tak iz soobraΩenij very ili s uverennost´ü, çto qto pravil´no, to vse Ωe postupaä tak, ä
gre‚u.
Kogda trudno skazat´, çistoe li bel´e ili gräznoe, to
postupaüt po pravilu: £V somnitel´nom sluçae ono gräznoe“. V perenose na nravstvenno nejtral´nye vewi: £Esli
somnevaüs´, luç‚e ne sdelaü qtogo“.
Vyglädit li qto gre‚nym?
V 1 Poslanii Fessalonikijcam 5,22 skazano: £UderΩivajtes´ ot vsäkogo roda zla“. Zdes´ soderΩitsä neobxodimoe dlä nas predupreΩdenie. NezamuΩnää para moΩet
sover‚it´ pute‚estvie po vsej strane i byt´ sover‚enno çistoj ot nepravednogo polovogo obweniä, no ona podvergaet sebä podozreniäm. Uçitel´ voskresnoj ‚koly
69
Budæte sväty
moΩet zajti v traktir vypit´ stakan koka-koly, no emu
budet trudno ubedit´ v qtom svoego uçenika, sluçajno
proxodäwego mimo v tot moment, kogda on vyxodit iz
traktira.
Ävläetsä li qto bremenem?
Suwestvuet razliçie meΩdu grexom i bremenem. Grex
vsegda nepravilen; bremä ne obäzatel´no dolΩno byt´
nepravil´nym, no ono moΩet byt´ pomexoj. Nam sleduet
£svergnut´ s sebä vsäkoe bremä... i s terpeniem proxodit´
predleΩawee nam popriwe“ (Evr. 12,1). Vo vremä bega na
olimpijskix igrax suwestvuüt pravila, kotoryx sleduet priderΩivat´sä, v protivnom sluçae beguna diskvalificiruüt. Odnako, ni odno iz pravil ne me‚aet begunu
beΩat´, podvesiv k koneçnostäm dvuxfuntovye giri. On
moΩet sdelat´ qto, no on ne vyigraet zabega.
Pavel dumal o bremeni, kogda pisal: £Vse mne pozvolitel´no, no ne vse polezno“ (1 Kor. 6,12a; 10,23a). Bremena ne sluΩat vozrastaniü xristianina. Oni ne obäzatel´no nepravil´ny, no i ävno ne prinosät pol´zy.
Çto ävläetsä bremenem v xristianskom bege? Neduxovnaä druΩba, iznuräüwaä professiä, xobbi, otnimaüwee
sli‚kom mnogo vremeni i sil, obladaüwij xristianinom sport – vse qto moΩet me‚at´ veruüwemu poluçit´
nagradu. Vtorostepennye vidy deätel´nosti, na kotorye
tratitsä sli‚kom mnogo vremeni, mogut stat´ bremenem.
Ne prevrawaet li qto menä v raba?
Qto ewe odna oblast´, gde çto-libo moΩet byt´ zakonnym, no ego dolΩno izbegat´, esli ono vedet k zavisimosti. Apostol govorit: £Vse mne pozvolitel´no, no niç70
11. Principy xristianskogo povedeniä
to ne dolΩno obladat´ mnoü“ (1 Kor. 6,12b). Zdes´ on
govorit o vewax, kotorye sami po sebe ne ävläütsä
nevernymi, no mogut stat´ takovymi, esli priobretut
nad nami vlast´. Pavel nikogda ne pozvolil by sebe
samomu popast´ v zavisimost´ ot napitkov i edy. My mogli by prodolΩit´ spisok vsevozmoΩnyx vewej, ne ävläüwixsä po sebe negativnymi.
Kak qto budet vyglädet´ v glazax Xrista?
Kto-to odnaΩdy vyrazilsä, çto samym vysokim qkzamenom xristianskogo povedeniä ävläetsä vopros, kakim ono
vyglädit v glazax Xrista. Odobrit li On ego? Ne çuvstvovali by my sebä nelovko, esli by On sidel rädom s
nami?
Istina zaklüçaetsä v tom, çto On vsegda s nami.
Neprestannoe soznanie togo, çto svätoj Gospod´ ävläetsä
na‚im postoännym Sputnikom, okazyvaet osväwaüwee
vliänie na na‚u Ωizn´.
Takovy principy, kotorye dal nam Bog v kaçestve
rukovodstva dlä prinätiä na‚ix nravstvennyx re‚enij.
Esli my znaem ix, pomnim o nix i primenäem ix, my
moΩem byt´ uvereny v tom, çto sdelaem vybor, ugodnyj
Ego serdcu i xranäwij nas na puti k svätosti.
71
Glava 12
OSVOBOØDENIE OT VLASTI
ØIVUWEGO V NAS GREXA
(ÇASTÆ 1)
Vladimira terzalo otçaänie. Delo ‚lo ob odnom grexe
ego Ωizni, kotoryj ne otpuskal ego. On byl v ego Ωizni
ewe do obraweniä, a teper´, tri goda spustä, on dovodil
ego çut´ li ne do bezumiä. No predostavim emu samomu
rasskazat´ vsü istoriü!
£Ä znaü, çto ä xristianin. Çtoby stat´ im, ä sdelal po
krajnej mere vse, o çem govorit Bibliä. Ä priznal svoi
grexi i prinäl Iisusa Xrista kak svoego Gospoda i Spasitelä. Esli qtogo nedostatoçno, togda ä ne znaü, çto mne
ewe delat´“.
Spasen, no sraΩen
£Problema v tom, çto v svoej Ωizni ä ne pobedonosen. Ä
vedu bor´bu s grexom s peremennym uspexom. Inogda ä
okazyvaüs´ naverxu, inogda – vnizu. Nekotoroe vremä ä
Ωivu s veroj, çto qtot Goliaf v moej Ωizni pobeΩden. I
vdrug, sover‚enno vnezapno, poävläetsä isku‚enie. Moej
pervoj reakciej ävläetsä protivostoät´ emu. No v golove
pronosätsä priätnye fantazii, i ä uΩe vo vlasti strastej. Ä poddaüs´ isku‚eniü i terplü krax. Za mimoletnym udovol´stviem sleduet styd, çuvstvo viny, poraΩeniä, twetnosti i ozlobleniä. Ozlobleniä na samogo sebä!
Çerez nekotoroe vremä ä izvlekaü sebä iz bolota,
ispovedyvaü svoj grex Gospodu i prinimaü re‚enie s
72
12. OsvoboΩdenie ot vlasti Ωivuwego v nas grexa (Çast´ 1)
Ego pomow´ü nikogda bol´‚e ne delat´ qtogo. Vse velikolepno! Ä çuvstvuü sebä çistym. Ä opät´ mogu pet´. Ä
opät´ mogu podnät´ golovu i smotret´ miru v lico. Poka
vse idet xoro‚o, tak çto ä uveren, çto sover‚enno svoboden ot qtogo“.
Ne moΩet byt´! NeuΩeli opät´!
£I tut satana atakuet menä s udvoennoj ärost´ü. Zver´ vo
mne prosypaetsä i otkazyvaetsä molçat´. Poävläetsä
çuvstvo nevynosimogo gneta. Isku‚enie kaΩetsä nepreodolimym. Ä znaü, çto ne dolΩen emu ustupat´. Odna
çast´ menä ne xoçet delat´ qtogo, a drugaä soglasna. Ä
nravstvenno razbit. Vse moi luç‚ie namereniä terpät
krax, moix tverdyx re‚enij – kak ne byvalo. Vse naçinaetsä s naçala. Vsä qta ‚tuka mne nevynosimo znakoma.
Vot ä opät´ popalsä: moral´noe poraΩenie. Ä nenaviΩu
sebä. Mne by xotelos´ umeret´. Ä zameçaü, çto, snova
poterpev krax, ä stanovlüs´ pridirçivym i sporlivym.
Vmesto togo, çtoby vymestit´ qto na sebe, ä sryvaü
gnev na blizkix i samyx dorogix mne lüdäx. Çasto oni
smoträt sover‚enno izumlenno, kogda ä tak ryçu na nix.
Oni pytaütsä ponät´, v çem ix vina. Ä Ωe vo vsem obvinäü ix.
Proxodit vremä. Çuvstvo goräçego styda oslabevaet.
Togda ä vozvrawaüs´ k podnoΩiü Kresta i zanovo izlivaü svoe raskaänie. Poskol´ku qto povtorälos´ uΩe tak
çasto, mne stydno prosit´ o prowenii. Skol´ko raz Bog
budet prowat´ mne, poka Emu ne nadoest? No mne ne ostaetsä drugogo puti. Nesmoträ na oxvativ‚uü menä depressiü i malodu‚ie, ä ssylaüs´ na 1 Ioanna 1,9: £Esli
ispoveduem grexi na‚i, to On, buduçi veren i praveden,
prostit nam grexi i oçistit nas ot vsäkoj nepravdy“.
73
Budæte sväty
S kakogo momenta grex stanovitsä
proizvol´nym?
£Esli ran´‚e u menä byla xot´ kogda-to uverennost´ v
sebe, to teper´ ona vo vsäkom sluçae isçezla. Ä ostoroΩno
idu dal´‚e, opasaäs´, çtoby qto ne povtorilos´ ewe raz.
Vremenami ä beru na sebä smelost´ vypolnät´ xristianskoe sluΩenie. V dejstvitel´nosti ä oxotno zanimaüs´
mnogim, çtoby ne poddat´sä isku‚eniü sogre‚it´.
Kakoe-to vremä qto, vrode by, srabatyvaet. Odnako! Ne
moΩet byt´! Vse peresilivaüwee pristrastie opät´ okazyvaetsä rädom i trebuet udovletvoreniä. Vse qto mne
xoro‚o znakomo. Ä soznaü, çto qto nepravil´no. Net, ä ne
obmanulsä. Ä idu i gre‚u, potomu çto xoçu qtogo.
VozmoΩno, ty sejças skaΩe‚´, çto ä gre‚u umy‚lenno. UΩe na sleduüwee utro mne popadaetsä slovo iz
Poslaniä k Evreäm 10,26,27: £Ibo, esli my, poluçiv‚i
poznanie istiny, proizvol´no gre‚im, to ne ostaetsä
bolee Ωertvy za grexi, no nekoe stra‚noe oΩidanie suda
i ärost´ ognä, gotovogo poΩrat´ protivnikov“. Vot ono.
Ä predstavläü sebe, çto sogre‚il umy‚lenno, i vpadaü
v glubokoe unynie. Ä pytaüs´ privesti sover‚ennyj
mnoj umy‚lennyj grex v sootvetstvie s veçnoj bezopasnost´ü veruüwego i okonçatel´no zaputyvaüs´. Êizn´
prevrawaetsä v komnatu uΩasov. Nakonec, ä brosaüs´ k
Gospodu i vopiü o milosti. Slova iz Psalma 50, kaΩetsä,
podxodät k moej situacii. Togda ä pol´zuüs´ imi, çtoby
vyrazit´ svoe raskaänie i ispovedanie.
Ne mogu skazat´, çto tut owuwaü obnovlenie. MoΩet
byt´, Bog i prostil menä, no trudnost´ v tom, çto ä ne
xoçu prostit´ sebä. MoΩet byt´, Bog uΩe zabyl ob qtom,
no menä presleduüt vospominaniä. Ä znaü, çto vremä
zaleçivaet vse rany, no kaΩetsä, çto vremä ne pomogaet
mne spravit´sä s çuvstvom viny i styda. Razmy‚lää o
grexe, kotoryj tak ne otpuskaet menä, ä uΩasaüs´. Ä slav74
12. OsvoboΩdenie ot vlasti Ωivuwego v nas grexa (Çast´ 1)
lü Boga za kaΩdyj pobedonosnyj den´. Êizn´ snova priobretaet smysl“.
MoΩet li xristianin prodolΩat´ gre‚it´?
£Vo vremä korotkogo otdyxa za rubeΩom ä dolgo splü,
sli‚kom mnogo em i voobwe izneΩivaü svoe telo.
Staroe isku‚enie opät´ tut, po-vidimomu, sil´nee, çem
kogda-libo. Moä plot´ slaba. Moix re‚enij – kak ne
byvalo. Ä daleko ot doma. Zdes´ menä nikto ne znaet. Ä
sover‚aü bezrassudnyj pryΩok i gre‚u. Posle neprodolΩitel´nogo çuvstva vostorga nastupaet duxovnaä depressiä. Ä udruçen, ploxo derΩus´ na nogax, odurmanen.
Vklüçiv radio, ä sluçajno natalkivaüs´ na xristianskuü peredaçu. Propovednik obßäsnäet, çto xristianin
xotä i sover‚aet grex, no vse Ωe ne praktikuet ego. On
privodit slovo iz Poslaniä k Galatam 5,19-21, çtoby
pokazat´, çto postupaüwie po ploti ne nasleduüt Carstviä BoΩ´ego. Otryvok iz 1 Poslaniä Ioanna 3 on formuliruet primerno tak: £Vsäkij, prebyvaüwij v Nem, ne
sogre‚aet. Vsäkij sogre‚aüwij ne videl Ego i ne poznal Ego. Kto prodolΩaet gre‚it´, tot ot diavola, potomu çto snaçala diavol gre‚il. Vsäkij, roΩdennyj ot
Boga, ne delaet grexa, potomu çto semä Ego prebyvaet v
nem; i on ne moΩet gre‚it´, potomu çto roΩden ot Boga“
(stixi 6.8a.9).
A gde Ωe ä? Ä zadaüs´ voprosom: ä neodnokratno sover‚al qtot grex. Skol´ko raz ä ewe dolΩen sover‚at´ ego,
preΩde çem on stanet privyçkoj? V golove snova sverlit
staraä mysl´. Mne i vpräm´ kaΩetsä, çto ä praktikuü
qtot grex. Esli qto tak, to, znaçit, ä ne spasen. No ä verü
v to, çto ä spasen. Xristos – moä edinstvennaä nadeΩda
blaΩenstva. Ä ne znaü, çto mne dumat´. Mysli moi ustali, a dux smuwen. Ä çuvstvuü sebä isporçennym do mozga
75
Budæte sväty
kostej. Ä çuvstvuü sebä nesposobnym ugodit´ Bogu. Kakim Ωe putem mne idti?
Ä znaü tol´ko odin put´ – ko Xristu. I vot ä opät´
stoü u vxoda i so slezami ispovedyvaü svoj grex i poraΩenie. BoΩe moj, kak Ωe mne osvobodit´sä ot qtoj
neotväznoj priçiny moix padenij? Mne dumaetsä, çto
1 Poslaniem Ioanna 1,9 ä uΩe vospol´zovalsä, tak çto
Ωe mne predprinät´ dalee?“
Takova problema Vladimira. On nastoäwij komok
zaputannyx çuvstv i nuΩdaetsä v pomowi.
Ves´ vopros v tom: kak moΩet Vladimir (da i my)
izbavit´sä ot vlasti Ωivuwego v nas grexa? Dlä istinnogo veruüwego qta bor´ba s peremennym uspexom ävläetsä
mukoj dlä du‚i i bedstviem dlä Ωizni. Bolee, çem çegolibo drugogo, on Ωelaet oderΩat´ pobedu nad qtim Goliafom. No on naxoditsä na nravstvennyx i qmocional´nyx £russkix gorax“: vot on vverxu, no uΩe v sleduüwuü
minutu – vnizu.
Esli my xotim najti sredstvo izbavleniä, nam sleduet znat´ nekotorye vewi i osuwestvlät´ ix. Snaçala nam
nuΩno pravil´no ponät´ uçenie, a zatem – privesti v
sootvetstvie s nim na‚i obäzannosti. Takov neizmennyj
porädok v Novom Zavete. Krajne vaΩno znat´, vo çto my
verim. Çem bol´‚e, k primeru, my poluçaem ot Boga, tem
svätee budet na‚a Ωizn´. Ili, çem men´‚e my razmy‚läem o ser´eznosti grexa, tem menee svätoj budet na‚a
Ωizn´. Vse ewe ostaetsä istinoj, çto BoΩij narod rasseän po nedostatku vedeniä (Os. 4,6), kak pravda i to, çto
istinoj on osväwaetsä (Ioan. 17,17).
Dve prirody
Itak, çto Ωe nam sleduet znat´? PreΩde vsego, nam sleduet znat´, çto u kaΩdogo xristianina est´ dve prirody
76
12. OsvoboΩdenie ot vlasti Ωivuwego v nas grexa (Çast´ 1)
(Rim. 7:14-25). Odna iz nix – vetxaä, zlaä i isporçennaä,
s kotoroj my rodilis´. Drugaä – novaä, çistaä i svätaä
priroda, kotoruü my poluçili pri na‚em obrawenii.
My mogli by nazvat´ ix prirodoj Adama i prirodoj
Xrista.
Vetxaä priroda nikuda ne goditsä. K qtomu Ωe vyvodu
pri‚el i Pavel; on skazal: £Ibo znaü, çto ne Ωivet vo
mne, to est´, v ploti moej, dobroe“ (Rim. 7,18a). Posemu
nam nikogda ne sleduet iskat´ çego-to xoro‚ego v na‚ej
staroj prirode, ne sleduet takΩe udivlät´sä i razoçarovyvat´sä, kogda my niçego v nej ne naxodim. Ona ne tol´ko absolütno ploxa, no ploxa neizleçimo. DaΩe posle
dolgoj Ωizni v svätosti ona ne luç‚e, çem v naçale. Bog
ne zanimaetsä tem, çtoby usover‚enstvovat´ staruü prirodu. On osudil ee na kreste Golgofy i xotel by, çtoby
my umerli dlä ee popytok upravlät´ na‚ej Ωizn´ü.
Pavel sravnivaet vetxuü prirodu s telom mertveca,
priväzannym k ego spine. (Telo, estestvenno, uΩe razloΩilos´ i smerdelo.) Ona vsegda byla s nim, kuda by on
ni po‚el, i posluΩila povodom k tomu, çto on v otçaänii voskliknul: £Bednyj ä çelovek! Kto izbavit menä
ot sego tela smerti?“ (Rim. 7,24).
Novaä priroda – qto Ωizn´ v Iisuse, a potomu ona
xoro‚a i sposobna tol´ko k xoro‚emu. Ona çista, velikodu‚na, spravedliva, lübveobil´na i pravdiva. Vse ee
mysli, Ωelaniä, motivy i dejstviä podobny Xristu.
Otsüda ne udivitel´no, çto dve stol´ razliçnye prirody naxodätsä meΩdu soboj v postoännom konflikte.
(Vräd li oni vynosät drug druga, ne pravda li?) Qtot
konflikt naçinaetsä s momenta obraweniä. Molodoj
veruüwij pereΩivaet teper´ vnutrennüü bor´bu, kotoraä ran´‚e byla emu neizvestna. Staraä priroda, podobno zakonu zemnogo pritäΩeniä, pytaetsä brosit´ ego nic,
togda kak novaä priroda pytaetsä podnät´ ego na samye
vysoty svätosti. Qto oçen´ Ωestokaä bor´ba, tak çto
77
Budæte sväty
veruüwij ne raz byvaet isku‚aem somneniämi otnositel´no svoego spaseniä. No emu ne sleduet somnevat´sä.
Besspornym podtverΩdeniem ego spaseniä ävläetsä qtot
konflikt. On ne imel by mesta, esli by u nego ne bylo
dvux prirod.
Konflikt dvux prirod sravnivali s opytom Revekki,
kogda v ee çreve stali bit´sä bliznecy. Ona voskliknula:
£Dlä çego mne qto?“ To, çto proisxodilo v tele Revekki,
proisxodit v serdce kaΩdogo istinnogo çada BoΩ´ego,
kotoroe pytaetsä Ωit´ s Nim:
£Esli my osoznaem prisutstvie Duxa, to osoznaem i
vnutrennego predatelä. Molodoj xristianin sklonäetsä k tomu, çtoby zakriçat´: £Dlä çego qto?“ Star‚ij
brat – plot´, Ωelaet nastoät´ na svoem. Mlad‚ij
brat – Dux, spokoen i nevozmutim i, kazalos´ by, ne
sposoben dobit´sä svoego. No star‚ij v nas dolΩen
sluΩit´ mlad‚emu, kak qto bylo u Revekki. Ibo Bog
obewal nam blagosloveniä za vse, çto isxodit ot Duxa,
no nikogda za to, çto isxodit ot ploti“ (Barnxaus).
Qtot konflikt, naçav‚ijsä pri obrawenii, prodolΩaetsä vsü Ωizn´. Qto beskoneçnaä bor´ba, esli tol´ko ne
nastupit smert´ ili vosxiwenie. Odnako polezno znat´,
çto my budem osvoboΩdeny ot na‚ej vetxoj prirody v
tot mig, kogda uvidim Gospoda, ibo uvidet´ Ego oznaçaet – stat´, kak On.
Oçen´ vaΩno predstavlät´ sebe, çto vsäkoe ditä BoΩie
naxoditsä v takom konflikte. Pavel napominaet nam, çto
my ne moΩem vpast´ ni v kakoe isku‚enie, krome çeloveçeskogo (1 Kor. 10,13). Molodye lüdi, kotorym prixoditsä vesti bor´bu s üno‚eskimi strastämi, çasto dumaüt, çto poΩilye lüdi, propovedniki ili missionery
ot podobnyx temnyx muçenij i Ωguçix isku‚enij svobodny. Çepuxa! Toçno tak Ωe, kak v Revekke sporili dva
78
12. OsvoboΩdenie ot vlasti Ωivuwego v nas grexa (Çast´ 1)
çada (Byt. 25,22.23), tak i v kaΩdom veruüwem sporät
dve prirody.
Vetxaä priroda pitaetsä vsem neçistym, togda kak novaä priroda ΩaΩdet vsego, çto çisto i sväto. Oni podobny voronu i golubü, kotoryx Noj vypustil iz kovçega.
Vo vremä potopa voron pitalsä padal´ü i otbrosami.
Golub´, odnako, do tex por vozvrawalsä k kovçegu, poka ne
na‚el su‚u, na kotoruü mog stupit´, çtoby najti kakuünibud´ piwu (Byt. 8, 6-12). Vetxaä priroda çasto pitaetsä razvleçeniämi Gollivuda i gräz´ü televideniä. Novaä
priroda, v otliçie ot qtogo, lübit çistoe moloko slova
BoΩ´ego. VaΩnej‚im aspektom v qtom dele ävläetsä tot
fakt, çto priroda, kotoruü my pitaem, oderΩivaet verx.
Odin çelovek poΩalovalsä na to, çto obe ego sobaki
postoänno vraΩduüt meΩdu soboj. Kogda drug sprosil
ego, kotoraä iz nix pobeΩdaet, on otvetil: £Ta, kotoroj ä
govorü £prikonçi ee“. Toçno tak obstoit delo s na‚imi
obeimi prirodami. Ta, kotoroj my govorim £prikonçi
ee“, pobeΩdaet.
KaΩdyj xristianin sogre‚aet, daΩe esli ego Ωizn´
ne opredeläetsä grexom. On ne svoboden ot grexa, no on
gre‚it men´‚e. Kogda my otricaem, çto gre‚im, my
obmanyvaem samix sebä i delaem Boga lΩecom (1 Ioan.
1,8.10). Lüdi, utverΩdaüwie, çto oni sover‚enno osvobodilis´ ot grexa, ne znaüt, çto, v suwnosti, ävläetsä
grexom. Im ävläetsä vsäkij postupok, kaΩdaä mysl´,
kaΩdoe slovo, ne doros‚ie do BoΩ´ego sover‚enstva
(Rim. 3,23). Im ävläetsä bezzakonie, to est´ rasporäΩenie soboj po svoemu usmotreniü (1 Ioan. 3,4). My ne
tol´ko delaem zlo, no i ne razumeem delat´ dobro (Iak.
4,17). Grex – qto dejstviä, v kotoryx sovest´ osuΩdaet
nas (Rim. 14,23). Odin brat odnaΩdy skazal, çto daΩe
raskaänie sledovalo by oçiwat´ kroviü Xristovoj. Drugoj, kotoromu stalo äsno, çto vse, çto on delal, bylo
zapätnano grexom, pisal:
79
Budæte sväty
£Za samye svätye çasy, provedennye nami na kolenäx v
molitve, za to vremä, kogda my dumaem, çto na‚i xvalebnye pesnopeniä ublaΩaüt Tebä, Ty – Serdcevedec,
izlej na nix prowenie“.
Da, vse xristiane gre‚at. £Ibo sem´ raz upadet pravednik, i vstanet“. (Pr. 24,16). No nam nel´zä utverΩdat´,
çto my dolΩny gre‚it´. Nigde v Biblii tak ne napisano
i ävläetsä nepravdoj. Esli by my govorili, çto dolΩny
gre‚it´, to qto oznaçalo by, çto Svätoj Dux nedostatoçno moguwestven dat´ nam sily dlä protivostoäniä isku‚eniü. No On v sostoänii sdelat´ qto. Problema ne v
Nem, a v nas samix. My gre‚im, kogda ne prinimaem v
rasçet Ego silu. My gre‚im, kogda xotim.
£UtverΩdenie, çto ä dolΩen gre‚it´, ävläetsä predatel´stvom osnov xristianstva, ibo grex ne dolΩen
gospodstvovat´ nad veruüwimi (Rim. 6,14). Govorit´,
çto ä ne mogu gre‚it´, oznaçaet obmanyvat´ sebä
(1 Ioan. 1,8); esli Ωe skaΩu, çto mne net neobxodimosti gre‚it´, to obßävläü BoΩestvennyj princip,
ibo zakon Duxa Ωizni vo Xriste Iisuse osvobodil
menä ot zakona grexa (Rim. 8,2). Blagodarenie Bogu,
darovav‚emu nam pobedu!“ (Çojs Klinings).
Nam ne sleduet opravdyvat´ svoi grexi, pripisyvaä vinu
vetxoj prirode. Takoe otvedenie viny ne ävläetsä opravdannym. Bog vozlagaet otvetstvennost´ na liçnost´, no ne
na prirodu.
VozmoΩno, tebe pri‚los´ sly‚at´ istoriü o tom, kak
voditel´, obvinäv‚ijsä v prevy‚enii skorosti, zaävil
sud´e: £Va‚a çest´, vo vsem vinovata proäviv‚aäsä vo mne
vetxaä priroda“. Na çto sud´ä otvetil: £Va‚u vetxuü prirodu ä oblagaü ‚trafom v 50 rublej za to, çto ona proävilas´, a novuü – v 50 rublej za to, çto ona vela sebä
80
12. OsvoboΩdenie ot vlasti Ωivuwego v nas grexa (Çast´ 1)
prämym souçastnikom“. Vozlagat´ vinu na vetxuü prirodu – loΩnyj put´.
Proizvol´nyj grex
Mnogie veruüwie naprasno muçaütsä opaseniem, çto
sover‚ili proizvol´nyj grex, opisannyj v Poslanii k
Evreäm 10,26.27 Oni zaklüçaüt, çto poskol´ku kogda oni
gre‚at, v qtom uçastvuet ix volä, oni vinovaty v qtom
proizvol´nom grexe i prokläty BoΩiim sudom i
£ärost´ü ognä“, gotovogo poΩrat´ protivnikov BoΩiix.
Odnako, proizvol´nyj grex – qto uΩe otstupniçestvo.
V stixe 29 o nem govoritsä kak o popranii Syna BoΩ´ego, kak o nepoçtenii svätyni Krovi zaveta, kotoroj on
osväwen, kak oskorblenie Duxa blagodati. Nikakoj istinnyj veruüwij ne moΩet kogda-libo zapätnat´ sebä
takoj vinoj!
My takΩe dolΩny ponät´ tot fakt, çto nesmoträ na
to, çto veruüwij gre‚it, on vse Ωe ne praktikuet grex.
Grex bol´‚e ne gospodstvuet nad nim. On ne ävläetsä gospodstvuüwej siloj v ego Ωizni. 1 Poslanie Ioanna
3,6.8a.9 – odno iz mest Pisaniä, kotoroe v qtoj sväzi dlä
mnogix predstavläet trudnosti: £Vsäkij, prebyvaüwij v
Nem, ne sogre‚aet; vsäkij sogre‚aüwij, ne videl Ego i
ne poznal Ego... Kto delaet grex, tot ot diavola, potomu
çto snaçala diavol sogre‚il... Vsäkij, roΩdennyj ot
Boga, ne delaet grexa, potomu çto semä Ego prebyvaet v
nem; i on ne moΩet gre‚it´, potomu çto roΩden ot Boga“.
Na pervyj vzgläd qti stixi govorät, çto istinnyj veruüwij sovsem ne gre‚it. No qto ne tak, potomu çto v tom
Ωe poslanii Ioann pi‚et, çto my gre‚im (1,8.10). On
pi‚et takΩe, çto Bog ne xoçet, çtoby my gre‚ili (2,1a),
odnako, nesmoträ na qto, On predprinäl nadleΩawie
mery na sluçaj togo, esli my sogre‚im (2,1b). Çto Ωe,
81
Budæte sväty
takim obrazom, imeet v vidu apostol v tret´ej glave? My
sçitaem, çto on rassuΩdaet o praktike grexa, o na‚em
privyçnom povedenii. On govorit sleduüwee, çto my,
poΩaluj, vyrazili by tak:
£Vsäkij, ostaüwijsä v Nem, ne delaet grexa... Vsäkij,
prodolΩaüwij uporno gre‚it´, ot d´ävola, ibo d´ävol lgal ot naçala... RoΩdennyj ot Boga uΩe sover‚aet grex ne po privyçke, ibo Ego semä (Slovo) prebyvaet v nem; on takΩe ne moΩet Ωit´ v sostoänii grexa,
tak kak on roΩden ot Boga“.
Tot fakt, çto Ioann govorit zdes´ o praktike grexa, podtverΩdaetsä tem, çto on privodit dovod, çto d´ävol lgal
snaçala; qto ego tipiçnoe povedenie. No veruüwie ne ot
diavola; ix Ωizn´ ne xarakterizuetsä grexom.
Samo soboj razumeetsä, çto poddavat´sä isku‚eniü s
kaΩdym razom stanovitsä vse legçe. S drugoj storony,
vse legçe stanovitsä protivlenie grexu, esli nam uΩe
udalos´ s uspexom dat´ emu otpor. KaΩdaä pobeda sposobstvuet novoj pobede. Soprotivlenie grexu dolΩno stat´
privyçkoj na‚ej Ωizni.
Zakançivaä rassuΩdeniä o vewax, kotorye nam neobxodimo znat´, budet polezno napomnit´, çto suwestvuüt
opredelennye vzglädy i dejstviä, ne sposobstvuüwie
na‚emu osväweniü. Asketizm nam ne pomoΩet. V Poslanii k Kolossänam 2,23 Pavel govorit, çto samoiznurenie
i samootreçenie, vozmoΩno, i imeüt vid blagoçestiä, no
ne mogut obuzdat´ presyweniä na‚ej ploti. Mona‚estvo
takΩe ni k çemu ne privedet. Çelovek moΩet otmeΩevat´sä ot mira v monastyrskoj kel´e, no on ne v sostoänii ogradit´ sebä ot svoej vetxoj prirody. Ne pomoΩet
i samosozercanie. V nas samix net pobedy; samonablüdenie moΩno sravnit´ s äkorem, kotoryj brosae‚´ v svoü
Ωe lodku. Passivnost´ ne ävläetsä otvetom. Te, kotorye
82
12. OsvoboΩdenie ot vlasti Ωivuwego v nas grexa (Çast´ 1)
bezuçastno oΩidaüt svätosti, nikogda ne obretut ee. Ne
poluçat oni ee i putem intensivnogo issledovaniä isku‚eniä. Çem bol´‚e my razmy‚läem ob isku‚enii, tem
skoree my moΩem stat´ ee Ωertvoj. Pobedu, estestvenno,
nevozmoΩno obresti, v otçaänii otkazav‚is´ ot bor´by.
Qto uΩe poraΩenie, a pobeΩdennyx xristian Bog upotrebit´ ne moΩet.
Vot to, çto my obäzany znat´. A teper´ perejdem k vewam, kotorye nam sleduet prevratit´ v dejstvitel´nost´.
83
Glava 13
PUTÆ POBEDY –
ISPOLNENIE DUXOM
(ÇASTÆ 2)
Tol´ko Bog moΩet osvätit´ nas, no bez na‚ego uçastiä On
qtogo ne sdelaet. Kak i vo mnogix sferax xristianskoj
Ωizni, zdes´ takΩe imeetsä tainstvennoe sme‚enie boΩestvennogo i çeloveçeskogo. Bog darit nam silu, no nam
sleduet byt´ gotovymi prinät´ ee. Pri qtom nuΩno soblüsti nekotorye vewi.
Na‚ dolg – ispolnät´sä Duxom. Li‚´ xoΩdenie Duxom predoxranäet nas ot ispolneniä poxotej ploti.
Odnako, çto takoe ispolnenie Duxom? Qto vyraΩenie
zvuçit oçen´ nebesnym i mistiçnym, kak budto qto çtoto, prednaznaçennoe li‚´ dlä propovednikov i missionerov. No qto Ωe ne tak! Qto povelenie dano vsem detäm
BoΩ´im i ne trebuet ot veruüwego niçego nevozmoΩnogo. Dlä togo, çtoby predstavit´ qto delo çitatelü kak
moΩno prowe i praktiçnee, pereçislü qlementarnye
‚agi, neobxodimye dlä ispolneniä veruüwego Duxom.
Ne dadim grexam skoplät´sä
Çtoby derΩat´ sebä v çistote, nam nuΩno ispovedyvat´
i ostavlät´ svoi grexi, kak tol´ko my ix osoznaem
(Pr. 28,13; 1 Ioan. 1,9). Vsäkij grex dolΩen byt´ ispovedan Bogu, tak kak vsäkij grex vsegda sover‚aetsä protiv
Nego. Esli my kakim-nibud´ obrazom obideli lüdej, to
nuΩno ispovedyvat´sä i pered nimi. Dlä iskrennego
ispovedaniä xarakterno sleduüwee :
84
13. Put´ pobedy – ispolnenie Duxom (Çast´ 2)
– Ono nemedlennoe. My ne dolΩny Ωdat´ do veçera ili
do konca nedeli.
– Ono bezuslovnoe. My ne govorim: £Esli ä sover‚il
çto-to ne tak, da prostitsä mne“. Ili: £Ä prowaü tebä,
esli ty menä prosti‚´“. Ne budem poxoΩimi na Ωenwinu, kotoraä skazala: £Esli ä sover‚ila çto-to ne
tak, ä gotova byt´ prowennoj“.
– Ono polnoe. Ne budem delat´ kak çelovek, kotoryj skazal: £Ä ukral kusok verevki“. (Niçego ne upominalos´
o tom, çto k koncu verevki byla priväzana lo‚ad´.)
– Ono konkretnoe, bez obinäkov. My nazyvaem çudoviwe
ego nastoäwim imenem – p´änstvom vmesto oprometçivosti, vorovstvom vmesto obmena tovarov. Petr ne
skazal, çto on nesover‚ennyj çelovek, no: £Gospodi! ä
çelovek gre‚nyj“.
– Ono sväzano s re‚eniem ostavit´ grex. Vot loΩnoe
ispovedanie: £Ä ukral äwik s gru‚ami, no luç‚e skaΩem dva. S nastupleniem temnoty ä prinesu ewe
odin“.
Esli my iskrenne ispoveduem svoi grexi, to na osnove
avtoriteta slova BoΩiä my moΩem byt´ uverennymi, çto
na‚i grexi byli proweny. Bog obewal nam prowenie,
esli my ispoveduem svoi grexi, a On sderΩivaet Svoi
obewaniä. Veroü my obretaem prowenie.
VozmoΩno, kto-to skaΩet: £Ä ne çuvstvuü, çto mne proweno“. MoΩet byt´, no tebe proweno, çuvstvue‚´ ty qto
ili net. Uverennost´ v prowenii my obretaem ne poddaüwimisä izmeneniäm çuvstvami, a çerez neizmennoe slovo BoΩie.
Inoj moΩet skazat´: £Ä znaü, çto Bog prostil mne, no
sam sebe ne mogu prostit´“. Qta ustanovka ävläetsä formoj nenuΩnogo samobiçevaniä. Esli Bog nam prostil, to
vse ulaΩeno. K çemu Ωe i dal´‚e obremenät´ sebä çuvstvom viny?
85
Budæte sväty
Verno i to, çto Bog zabyvaet o prowennyx grexax
(Evr. 10,17). Qto ne oznaçaet, çto u Boga ploxaä pamät´, no
skoree, çto On uΩe nikogda ne predßävit nam qti grexi
ewe raz. Oni zabyty postol´ku, poskol´ku dannoe konkretnoe delo zaver‚eno. Kaüwijsä gre‚nik, snova obrativ‚ijsä k svoej skvernoj privyçke, vopiet o prowenii: £O Gospodi, priznaü, çto opät´ sover‚il qtot grex“.
VyraΩaäs´ utrirovanno, moΩno bylo by skazat´, çto Gospod´ otveçaet: £A çto ty opät´ sdelal?“ V mgnovenie
sekundy, posledovav‚ej za ispovedaniem, qto delo dlä
Gospoda uΩe ulaΩeno.
Korri Ten Bom napominaet nam o tom, çto Bog ne
tol´ko zabyvaet: On vyve‚ivaet vyvesku £Lovit´ rybu
zapreweno“. On ne Ωelaet, çtoby my opät´ vyvodili na
çistuü vodu grexi – svoi i çuΩie – kotorye uΩe ispovedany i proweny. Pomnit´ o nix sleduet tol´ko iz odnogo soobraΩeniä: v kaçestve predupreΩdeniä, çtoby
nikogda ne sover‚at´ qtot grex snova.
Krome togo, na‚e ispovedanie dolΩno vklüçat´ v
sebä ves´ obßem grexa, nezavisimo ot togo, ispoveduemsä
my pered Bogom, drugim çelovekom, kotoromu my priçinili zlo, ili daΩe pered vsej obwinoj. Skrytyj ot lüdej grex my ispoveduem li‚´ pred Bogom, a ävnyj grex –
pred lüd´mi ili obwinoj.
Po vozmoΩnosti, vozmestim vse ubytki
Milost´ BoΩiä uçit nas, çto nam sleduet v vozmoΩno bolee ‚irokom mas‚tabe uregulirovat´ svoi nepravil´nye
postupki pro‚logo. To est´, vozvratit´ ukradennye vewi
ix vladel´cu. Ili, vozmoΩno, uplatit´ procenty za
ukradennye den´gi.
V Novom Zavete klassiçeskim primerom qtogo ävläetsä Zakxej. Posle svoego obraweniä on skazal: £Gospodi!
86
13. Put´ pobedy – ispolnenie Duxom (Çast´ 2)
Polovinu imeniä moego ä otdam niwim i, esli kogo çem
obidel, vozdam vçetvero“ (Luk. 19,8). On sdelal qto ne
potomu, çtoby spastis´, a potomu, çto obrel spasenie.
Vozmewenie dolΩno byt´ istinnym i osnovatel´nym.
Nam nikogda ne sleduet postupat´ tak, kak çelovek, napisav‚ij v otdel finansov: £Ä ne mog spat´, tak kak pri
sostavlenii poslednego finansovogo otçeta ä prednamerenno dal loΩnye svedeniä o svoix doxodax. Prilagaü
çek v 150 rublej, no esli ä i dalee ne smogu spat´, ä pere‚lü vam ostatok“.
Suwestvuüt, odnako, situacii, v kotoryx ispravlenie
uΩe nevozmoΩno, bud´ to vvidu davnosti vremeni ili
izmeniv‚ixsä uslovij. Gospod´ i ob qtom vse znaet, i
esli grex ispovedan, On prinimaet çistoserdeçnoe Ωelanie vmesto samogo postupka.
Predstavim tela na‚i v Ωertvu Ωivuü
Perejdem teper´ k tret´emu punktu, kotoryj nam sleduet osuwestvit´, çtoby vkusit´ praktiçeskuü svätost´. My
dolΩny polnost´ü predostavit´ sebä i svoi çleny Gospodu v kaçestve orudij pravednosti (Rim. 12,1.2; 6,19).
Predostavlenie naçinaetsä, çawe vsego, v vide krizisa,
no dalee dolΩno prodolΩat´sä v vide processa. Pervonaçal´no my dolΩny predostavit´ svoe telo Gospodu kak
Ωivuü Ωertvu. Zatem, odnako, my dolΩny izo dnä v den´
i kaΩdoe mgnovenie priznavat´ Ego volü vmesto na‚ej.
My dolΩny peredat´ kontrol´ Emu. My dolΩny otkazat´sä ot samix sebä, vzät´ krest i sledovat´ za Nim. V to
vremä kak ispovedanie oçiwaet nas, predostavlenie
delaet nas gotovymi k otdaçe.
KaΩdoe utro, vstavaä s posteli, episkop Tejlor Smit
stanovilsä na koleni pered postel´ü. KaΩdoe utro on
govoril odni i te Ωe prostye slova: £Gospodi, moä po87
Budæte sväty
stel´ – Tvoj Ωertvennik, a ä – tvoä Ωivaä Ωertva“. EΩednevno on predostavläl sebä v rasporäΩenie Gospodu.
General But, osnovatel´ Armii Spaseniä, vyrazilsä
drugim obrazom: £Kogda ä byl semnadcatiletnim parnem,
ä re‚il, çto Bog dolΩen imet´ vsego Uil´äma Buta“.
Propitaem svoü Ωizn´ Slovom
Çetvertoj neizbeΩnoj neobxodimost´ü ävläetsä prebyvanie v slove BoΩiem, tak çtoby na‚a Ωizn´ byla propitana im. My imeem v vidu çtenie slova BoΩiä, zauçivanie na pamät´, issledovanie ego, razmy‚lenie nad nim
i poslu‚anie emu. Çerez çtenie Slova my uznaem ob obwem kodekse povedeniä, predusmotrennom dlä nas Bogom.
Posredstvom zauçivaniä naizust´ my daem Svätomu Duxu
vozmoΩnost´ napominat´ nam sootvetstvuüwie mesta
Pisaniä vo vremena svidetel´stva, isku‚enij i nere‚itel´nosti. Izuçaä Bibliü, my xranim sebä ot lΩeuçenij
i loΩnyx oΩidanij. Razmy‚lää o Slove, my preterpevaem izmeneniä, ibo sozercaem Togo, o Kotorom ono govorit. Poslu‚anie, v svoü oçered´, vedet nas na put´ pravednosti.
Psalmopevec osoznal sväz´ meΩdu osväweniem i Slovom. On pisal: £Kak üno‚e soderΩat´ v çistote put´
svoj? Xraneniem sebä po slovu Tvoemu... V serdce moem
sokryl ä slovo Tvoe, çtoby ne gre‚it´ pred Toboü“
(Ps. 118,9.11). Gospod´ Iisus podtverdil qtu sväz´ v
Svoej molitve: £Osväti ix istinoü Tvoeü; slovo
Tvoe est´ istina“ (Ioan. 17,17). V dvux sleduüwix
sovremennyx aforizmax qta sväz´ takΩe naxodit svoe
vyraΩenie:
Libo qta Kniga uderΩit tebä ot grexa, libo grex uderΩit tebä ot qtoj Knigi.
88
13. Put´ pobedy – ispolnenie Duxom (Çast´ 2)
Bog ne moΩet otdelit´ odnu ot drugoj dvux vewej:
pyl´ ot Biblii i led ot serdca.
Sväz´ meΩdu ispolneniem Duxom i propitaniem Slovom
oçevidna. V pätoj glave Poslaniä k Efesänam Pavel
govorit, çto sledstvie ispolneniä Duxom – nazidanie
samix sebä psalmami i slavosloviämi i pesnopeniämi duxovnymi, penie i vospevanie v serdcax Gospodu
(Ef. 5,19). V Poslanii k Kolossänam on govorit, çto kogda slovo Xristovo vseläetsä v nas obil´no, my budem nauçat´ i vrazumlät´ drug druga psalmami, slavosloviem i
duxovnymi pesnämi, vo blagodati vospevaä v serdcax
na‚ix Gospodu (Kol. 3,16).
Pomimo Biblii net osväweniä. Bogoboäznennyj Makçejn odnaΩdy skazal: £Ä verü, çto Bog mog by osvätit´
nas i bez Slova. Angelov i Adama On toΩe osväwal
bez Slova. No On ne sdelaet qtogo. £Osväti ix istinoj;
Slovo Tvoe est´ istina“. Kak mat´ pitaet svoe ditä, tak i
Gospod´ Iisus prinimaet du‚u i pitaet ee molokom Slova“. Lüdi obmanyvaüt sebä, nadeäs´ na pereΩivanie s
Bogom i pri qtom ni razu v teçenie nedeli ne otkryvaä
Bibliü.
Budem neprestanno molit´sä
Svätost´ my obretaem toΩe ne bez molitvy. Predstaviv
nam obrazec molitvy, Gospod´ Iisus ne mog ne vklüçit´
sleduüwej pros´by: £I ne vvedi nas v isku‚enie, no izbav´ nas ot lukavogo“. Nikakaä molitva ne ävläetsä sover‚ennoj bez krika du‚i ob oxrane ot grexa.
Dalee my privodim neskol´ko pros´b, kotorye moΩno
vklüçit´ v spisok na‚ix eΩednevnyx molitv:
£Gospodi, sdelaj menä sposobnym Ωit´ svätoj Ωizn´ü“.
89
Budæte sväty
£Sdelaj menä svätym v toj stepeni, v kakoj tol´ko
vozmoΩno byt´ çeloveku na qtoj zemle“.
£Udali ot menä grex, daΩe esli mne xoçetsä sover‚it´
ego“.
£Pro‚u, ne dopusti, çtoby isku‚enie i vozmoΩnost´
sover‚it´ grex nastupili odnovremenno“.
£Ne daj mne, staromu çeloveku, umeret´ bezboΩnikom“.
£UderΩi menä ot vsego, çto moglo by obesçestit´ Tvoe
imä“.
£Luç‚e voz´mi menä v nebesnuü otçiznu, çem dopustit´, çtoby ä opät´ vpal v grex“.
Budet spravedlivym skazat´, çto nikto ne moΩet nadeät´sä na to, çtoby Ωit´ svätoj Ωizn´ü, ne izna‚ivaä kolenej v molitve.
Obwenie s drugimi xristianami
Obwenie s drugimi veruüwimi – ewe odin faktor, okazyvaüwij osväwaüwee vliänie. Kak voobwe voditsä, çto
£rybak rybaka vidit izdaleka“, tak dolΩno byt´ i v srede naroda BoΩ´ego. Byv‚i otpuweny pervosväwennikami i starej‚inami, Petr i Ioann totças razyskali
£svoix“ (Deän. 4,23). Slovo uvewevaet nas ne ostavlät´
sobranij mestnoj obwiny (Evr. 10,25).
Regulärnoe vospominanie smerti Gospoda vo vremä
xleboprelomleniä napominaet nam o cene, kotoruü Gospod´ uplatil za na‚i grexi, a potomu ono ävläetsä dejstvennym otpugivaüwim sredstvom protiv grexa. Veçerä
Gospodnä inogda ispol´zuetsä Bogom dlä togo, çtoby
pokazat´ nam Ego ocenku grexa, a tem samym ona daet nam
bol´‚e sil dlä okazaniä protivleniä lukavomu. Qto,
kstati, moΩno skazat´ o vsex bogosluΩeniäx pomestnoj
cerkvi.
90
13. Put´ pobedy – ispolnenie Duxom (Çast´ 2)
Budem postoänno trudit´sä dlä Gospoda
PobeΩdaüwie xristiane zasvidetel´stvovali znaçenie
postoännogo sluΩeniä Gospodu (Ekkl. 9,10). Isaak Uots
pisal:
£Ä vsegda dolΩen byt´ zanät trudom.
Ibo dlä prazdnyx ruk
u satany vsegda est´ zanätie,
prinosäwee uwerb“.
Inaçe vyraΩaäs´, periody prazdnosti stanovätsä vremenami veliçaj‚ix isku‚enij i opasnostej. K svoemu stydu, David poluçil v qtom otno‚enii xoro‚ij urok. Vesnoj, kogda cari otpravlälis´ na vojnu, David ostalsä
doma, osmotrelsä i poçuvstvoval vleçenie (2 Car. 11).
Vskore posle togo on sover‚il prelübodeänie, i k tomu
Ωe popytalsä zamaskirovat´ svoj grex ubijstvom.
Vspominaä o Sodome, my dumaem o gomoseksualizme,
no Iezekiil´ napominaet nam o drugom iz ix grexov –
£prazdnosti“ (Iez. 16,49). Ne udivitel´no, çto Sodom
byl nastoäwim grexovnym bolotom!
Postoänno trudäs´ dlä Gospoda, my moΩem praktikovat´ tak nazyvaemuü sublimaciü, to est´ process, kogda
qnergiä fiziçeskogo impul´sa s pervonaçal´no primitivnoj celi napravläetsä na bolee kul´turnuü i qtiçnuü. Osobenno prizvannym k bezbraçiü sleduet, preΩde
vsego, obratit´ svoe polovoe vleçenie v neutomimoe sluΩenie! Nekto odnaΩdy skazal, çto v trude im sleduet
pokonçit´ s soboj, a çerez molitvu opät´ vozvratit´ sebä
k Ωizni. Dni, zapolnennye produktivnoj rabotoj, nesut
v sebe neobyknovennuü bezopasnost´.
91
Budæte sväty
DerΩim telo pod kontrolem
Soedinite qto s disciplinoj tela. Pavel skazal: £No
usmiräü i porabowaü telo moe, daby, propoveduä drugim, samomu ne ostat´sä nedostojnym“ (1 Kor. 9,27).
Odin iz sovremennyx anglijskix perevodov vyraΩaet
qto takim obrazom:
£Poqtomu ä begu prämo k linii fini‚a; poqtomu ä
podoben bokseru, kotoryj pravil´no raspredeläet
svoi udary. Ä zakaläü svoe telo udarami i polnost´ü
usmiräü ego, çtoby ne byt´ vyvedennym iz sostäzaniä,
k kotoromu prizval ä i drugix“.
Pavel, estestvenno, ne xotel zdes´ skazat´, çto on nanosil
fiziçeskie udary svoemu telu. On skoree xotel skazat´,
çto zanimalsä stroΩaj‚im samokontrolem v takix sferax Ωizni, kak plot´, son, piwa i mocion. On ne ustupal
trebovaniäm svoej ploti i ne neΩil ee. Dlä mnogix iz
nas qto oznaçaet gotovnost´ tysäçu raz v nedelü govorit´
£Net!“. Qto takΩe oznaçaet otkaz ot sovremennoj mudrosti qtogo mira: £Delaj to, çto dostavläet tebe udovol´stvie!“
My ne dolΩny zabyvat´, çto Bog voznagraΩdaet nas za
kaΩduü oderΩannuü nad isku‚eniem pobedu. Iakov
pi‚et: £BlaΩen çelovek, kotoryj perenosit isku‚eniä“
(1,12). Qlla Viler Vilkoks pi‚et:
£Kogda reç´ idet o na‚em vklüçenii v rädy bessmertnyx, ä inogda spra‚ivaü sebä, vneseny li my v nix po
na‚im delam, kak my dumaem, ili skoree po tomu, kak
my protivostoäli zlu“.
Qto trebuet izvestnoj discipliny sna: budil´nik moΩet stat´ oçen´ duxovnoj çast´ü osnaweniä. Qto oznaçaet
92
13. Put´ pobedy – ispolnenie Duxom (Çast´ 2)
takΩe i kontrol´ nad potrebleniem produktov pitaniä i
napitkov, ibo vspomnim, çto £presywenie“ toΩe bylo
odnim iz grexov Sodoma (Iez. 16,49). Qto trebuet i
telesnyx upraΩnenij, o kotoryx Pavel, pravda, skazal,
çto oni malo polezny (1 Tim. 4,8). Koroçe govorä, qto
oznaçaet: esli v dveri stuçit isku‚enie, to poprosite
Iisusa otkryt´ dver´.
Stoim na straΩe svoej myslitel´noj
deätel´nosti
Stol´ Ωe vaΩnym, kak i disciplina tela, ävläetsä osuwestvlenie kontrolä za myslämi. Ostaetsä faktom, çto
xoro‚o ili ploxo, no my moΩem kontrolirovat´ svoi
mysli. Mozg – tot istoçnik, iz kotorogo proistekaüt
na‚i dejstviä (Pr. 4,23). Iakov vyraΩaet qto ewe äsnee,
govorä (1,13-15), çto grex zaroΩdaetsä v na‚ix mysläx.
Dostatoçno dolgo vskarmlivaäs´ tam, on poroΩdaet dejstvie. Dejstvie Ωe, povtoräemoe neodnokratno, vedet ko
smerti. Qto moΩno sravnit´ s Ωiznennym ciklom: zaçatie, roΩdenie, vozrastanie i smert´.
Mysli opredeläüt na‚i postupki. Kak çelovek pomy‚läet v svoem serdce, takovym on i ävläetsä (drugimi
slovami, Pr. 23,7). Poqtomu v na‚e vremä nam sleduet
derΩat´ pod osnovatel´nym kontrolem pol´zovanie
sredstvami massovoj informacii i vse drugoe, çto probuΩdaet v nas zverä.
Kogda odnaΩdy v Novyj God u odnix veruüwix suprugov vy‚el iz stroä televizor, oni sprosili Gospoda,
pokupat´ im novyj ili vozderΩat´sä. Na sleduüwee Ωe
utro oni çitali Psalom 100. Otvet na svoj vopros oni
poluçili v stixe 2b i 3a: £Budu xodit´ v neporoçnosti
moego serdca posredi doma moego. Ne poloΩu pred oçami
moimi vewi nepotrebnoj“.
93
Budæte sväty
V Ωizni kaΩdogo çeloveka byvaüt vewi, kotorye
vedut k nedobrym pomy‚leniäm. Iuda predupreΩdaet
nas, çtoby my derΩali mysli pod kontrolem, voznenavidev ix (Iuda 23).
Suwestvuet, odnako, i poloΩitel´naä storona kontrolä nad myslämi. Nam sleduet ne tol´ko vydvorät´
zlye mysli, no i pomy‚lät´ obo vsem, çto çisto i sväto
(Fil. 4,8).
Opyt uçit nas, çto my ne moΩem odnovremenno dumat´ o dvux vewax. Proverim qto na praktike: my ne
moΩem odnovremenno razmy‚lät´ o grexe i o Xriste.
Otsüda sleduet, çto çem bol´‚e my pomy‚läem o Gospode, tem çiwe na‚a Ωizn´. My moΩem pojti i dal´‚e i
skazat´, çto çem bol´‚e my pomy‚läem o Gospode, tem
bol´‚e my upodobläemsä Emu. Imenno ob qtom pi‚et
Pavel vo 2 Poslanii k Korinfänam 3,18:
£My Ωe vse, otkrytym licem, kak v zerkale, vziraä na
slavu Gospodnü, preobraΩaemsä v tot Ωe obraz ot slavy v slavu, kak ot Gospodnä Duxa“.
Qtot stix nastol´ko vaΩen dlä sfery xristianskoj svätosti, çto zasluΩivaet twatel´nogo analiza.
£My Ωe vse“ – To est´, vse istinnye veruüwie.
£otkrytym licem“ – Grex vozdvigaet zavesu meΩdu
nami i Gospodom. Esli my ispoveduem svoi grexi i
poryvaem s nimi, to lice na‚e otkryto. Niçto ne stoit meΩdu nami i Gospodom.
£kak v zerkale, vziraä“ – Slovo BoΩie est´ zerkalo.
£slava Gospodnä“ – V Biblii my vidim nravstvennoe
siänie Gospoda Iisusa, sover‚enstvo Ego xaraktera i
krasotu vsex Ego del i postupkov.
£preobraΩaemsä v tot Ωe obraz“ – Esli my s oboΩaniem vziraem na Nego, my i vpräm´ stanem podobnymi
94
13. Put´ pobedy – ispolnenie Duxom (Çast´ 2)
Emu. My izmenäemsä v rezul´tate vziraniä. Ne vse
sover‚aetsä srazu Ωe, no prodolΩaetsä po mere togo,
kak my vziraem na Nego.
£kak ot Duxa Gospodnä“ – Izmenenie na‚ego xaraktera
sover‚aetsä Svätym Duxom. On sover‚aet podobie so
Xristom vo vsex tex, kotorye s veroü vziraüt na Gospoda, kakim On predstavlen nam v Biblii.
Otveçat´ na isku‚enie, slovno ty mertv
Odnako, my ewe ne isçerpali vsego pereçnä togo, çto nam
sleduet osuwestvit´ vo vremä na‚ego bega. Pavel napominaet o tom, çto my dolΩny poçitat´ sebä mertvymi
dlä grexa (Rim. 6,11). Takoj obraznyj äzyk ävläetsä ne
tol´ko Ωivym, no i vrezaetsä v pamät´. Predstav´te sebe
mertveca, leΩawego v obitom satinom grobu. Byv‚aä ego
lübovnica podxodit ko grobu i privetstvuet ego. Nikakogo otveta! Ona prigla‚aet ego provesti s nej veçer.
Mertvec leΩit, ne dvigaäs´. Ona pytaetsä vsäkoj xitrost´ü soblaznit´ ego na grex, no vse naprasno: on mertv.
Privodim vospominanie Avgustina iz ego Ωizni. OdnaΩdy k nemu priblizilas´ Ωenwina, do ego obraweniä
byv‚aä kak-to ego vozlüblennoj. Kogda on otvernulsä i
bystro po‚el proç´, ona zakriçala emu vsled: £Avgustin,
ved´ qto Ωe ä, qto ä!“ On po‚el ewe bystree i çerez pleço kriknul ej: £Da, ä znaü, no ä-to uΩe ne ä!“
My stanem mertvymi dlä grexa, esli budem otveçat´
na mol´by zlogo toçno tak, kak qto delaet mertvec. No
qtim delo ne ograniçivaetsä. My sçitaem sebä Ωivymi
dlä Boga vo Xriste, na‚em Gospode. To est´, my otveçaem
Gospodu postoännym poslu‚aniem i staraemsä vsegda delat´ ugodnoe Ego serdcu.
95
Budæte sväty
Izbegat´ soprikosnoveniä s opasnost´ü
Drugim praktiçeskim sovetom ävläetsä izbeganie pustyx
famil´ärnostej: prikosnovenij, neΩnostej, krasivyx
slov, äzyka tela, koketstva. Krome togo, nam sleduet izbegat´ vsego, çto moglo by oslabit´ silu na‚ego vnutrennego protivleniä grexu, naprimer, alkogolä, odurmanivaüwix narkotikov i tomu podobnogo.
Pod vliäniem narkotikov i alkogolä lüdi sover‚aüt
vewi, kotoryx oni obyçno ne delaüt. Qrvin Lutcer kommentiruet qto sleduüwim obrazom:
£Opyt Noä pokazyvaet, çto op´änenie i nepriliçie
obyçno idut ruka ob ruku. Qto pervoe v Biblii mesto,
gde upominaetsä p´änstvo, i vot my uΩe vidim rezul´tat: Noj leΩit obnaΩennym v svoem ‚atre. Upotreblenie alkogolä vsegda oslabläet sily nravstvennogo
soprotivleniä çeloveka. Posle neskol´kix rümok
bar´ery perestaüt suwestvovat´, i razumnye lüdi vedut sebä nastol´ko razväzno, çto delaüt vewi, kotoryx
ne pozvolili by sebe pri obyçnyx obstoätel´stvax.
Nedavno ä sluçajno usly‚al çeloveka, rasskazyvav‚ego o svoix beznravstvennyx podvigax: £My vypili
paru rümok, a potom...“ Alkogol´ privodit lüdej v sostoänie, pri kotorom oni vedut sebä kak Ωivotnye, ne
ispytyvaä pri qtom ni malej‚ego ugryzeniä sovesti.
Alkogoliki obnaruΩivaüt, çto alkogol´ ne potopläet
ix problem, a tol´ko razbavläet ix“.
BeΩat´ luç‚e, çem padat´
Byvaüt momenty, kogda nam sleduet byt´ gotovymi prinät´ sroçnye i re‚itel´nye mery. Pytaäs´ soblaznit´
Iosifa, Ωena Potifara sxvatila ego za odeΩdu i prika96
13. Put´ pobedy – ispolnenie Duxom (Çast´ 2)
zala: £LoΩis´ so mnoü“ (Byt. 39,12). Osvobodiv‚is´ iz
svoego odeäniä, Iosif ostavil ego v rukax Ωenwiny i
pobeΩal von. On dokazal, çto vsäkij, veduwij bran´,
esli nuΩno, ubegaet, çtoby na sleduüwij den´ prodolΩat´ bor´bu. Nam osobo veleno izbegat´ bluda (1 Kor.
6,18), idolopoklonstva (1 Kor. 10,14); razdorov i srebrolübiä (1 Tim. 6,11) i üno‚eskix poxotej (2 Tim. 2,22).
V qtoj sväzi Gospod´ Iisus skazal: £Esli Ωe ruka tvoä
ili noga tvoä soblaznäet tebä, otseki ix i bros´ ot sebä...
Esli glaz tvoj soblaznäet tebä, vyrvi ego i bros´ ot sebä“
(Mat. 18,8.9). Qtim samym On, estestvenno, ne imel vvidu, çtoby my amputirovali çleny svoego tela ili vykololi sebe glaza, ibo na‚e telo – xram Ωivuwego v nas
Svätogo Duxa. On skoree xotel skazat´, çto nam sleduet
bezΩalostno obxodit´sä s vewami, moguwimi vvesti nas
v grex.
Nekotorye osträki oçen´ metko predloΩili, çtoby,
ubegaä ot grexa, my ne ostavläli svoego novogo adresa.
Zov o pomowi
Poslednij vopros! Çto nam sleduet delat´ v minutu Ωguçego isku‚eniä, kogda my çut´ li ne zastignuty vrasplox
i çuvstvuem sebä bespomownymi? Otvet ostaetsä: £Prizyvaj imä Gospoda“. £Imä Gospoda – krepkaä ba‚nä: ubegaet v nee pravednik i bezopasen“ (Pr. 18,10). Kogda Petr
zametil, çto pogibaet v volnax, on zakriçal: £Gospodi,
spasi menä“ (Mat. 14,30). Gospod´ tut Ωe spas ego. On vsegda tak delaet.
97
Glava 14
DVA CARSTVA
A teper´ reç´ pojdet o dvux carstvax. Odno nazyvaetsä
mirom, drugoe – Carstvom Syna BoΩiä. Oni sover‚enno
razliçny i nesovmestimy. Pervoe ävläetsä oblast´ü vliäniä nravstvennoj i duxovnoj t´my, vtoroe – oblast´ü
sveta. MeΩdu nimi – ogromnyj razryv.
Mir
RassuΩdaä o mire v qtom smysle, my imeem v vidu ne
planetu Zemlä, ne prirodu s ee krasotoj, ne mir pogib‚ego çeloveçestva. My govorim zdes´ skoree o äzyçeskoj
civilizacii, kotoruü sozdal çelovek v svoej nezavisimosti ot Boga. Mir – qto çeloveçeskoe obwestvo bez Boga.
Mir vklüçaet v sebä vsü sferu vewej i vidov deätel´nosti, s pomow´ü kotoryx çelovek pytaetsä sozdat´
sçast´e bez Boga. Zdes´ gospodstvuüt loΩnye principy,
loΩnye cennosti i loΩnye bogi. Dlä nego xarakterny
nizkie zaprosy, qgoizm i sebälübie. Mir – qto sistema,
protiväwaäsä Bogu. Gospod´ ne tol´ko otverΩen i zabyt;
po otno‚eniü k Nemu gospodstvuet glubokaä vraΩda. Qto
uΩe bolee, çem otçuΩdenie, qto – vojna.
Carstvo na‚ego Gospoda
Govorä o Carstve Syna BoΩ´ego, my imeem v vidu obwestvo lüdej, priznaüwix Iisusa Xrista svoim Gospodom
i Spasitelem. Praktiçeski govorä, takovym ävläetsä
xristianskoe obwenie. (Nesmoträ na to, çto meΩdu Car98
14. Dva carstva
stvom i cerkov´ü suwestvuet opredelennoe razliçie, my
govorim o nix zdes´, kak o vewax identiçnyx.)
Satana i Xristos
Satana – vlastitel´ mira i diktator ego prioritetov i
politiki. Ego nazyvaüt vlastelinom ili knäzem mira
sego (Ioan. 12,31; 14,30; 16,11), bogom qtogo vremeni
(2 Kor. 4,4) i zlym (1 Ioan. 5,19). On lΩec i obmanwik
(Ioan. 8,44), neizmennoj cel´ü kotorogo ävläetsä
ukrast´, ubit´ ili razru‚it´ (Ioan. 10,10).
Gospod´ Iisus – Vladyka drugogo Carstva. Ego cel´ü
ävläetsä dat´ Ωizn´ v izbytke (Ioan. 10,10). Nesmoträ na
to, çto suwestvuet mnogo tak nazyvaemyx vladyk, £u nas
odin... Gospod´, Iisus Xristos, Kotorym vse, i my Im“
(1 Kor. 8,6b).
Kto kuda otnositsä?
Vse neobrawennye lüdi otnosätsä k carstvu mira
(1 Ioan. 5,19). K nemu otnosätsä vse naçinaä s momenta
roΩdeniä na qtu zemlü. Oni zemläne v tom smysle, çto
qtot mir – ix dom. Psalmopevec govorit o nix, kak o
£lüdäx mira, kotoryx udel v qtoj Ωizni“ (Ps. 16,14).
Oni lübät mir i lübimy mirom (Ioan. 15,19).
Kogda çelovek vozroΩdaetsä, on perexodit iz pervogo
carstva vo vtoroe (Ioan. 3,3.5) i svidetel´stvuet o svoej
peremene çerez vodnoe krewenie. Nesmoträ na to, çto
on vse ewe Ωivet v mire, on bol´‚e ne otnositsä k
mirskoj sisteme (Ioan. 14,18; 17,11). On skoree vsego
pri‚elec i strannik (1 Pet. 2,11), iduwij po qtomu
miru k svoej nebesnoj otçizne i niçego ne prinimaüwij ot xaraktera qtogo mira. On ne lübit qtot mir, po99
Budæte sväty
skol´ku znaet, çto stal by vragom Gospoda, esli by sdelal
tak (1 Ioan. 2,15; Iak. 4,4). Poqtomu on predpoçitaet
byt´ nenavidimym mirom (Ioan. 15,18.19; 17,14; 1 Ioan.
3,13). V prämom smysle on ävläetsä dissidentom, kotoryj ne pozvoläet, çtoby okruΩaüwij mir vtisnul ego v
svoi ramki (Rim. 12,2). On podderΩivaet s mirom sväz´,
otmeçennuü peçat´ü vraΩdebnosti, no ne sosuwestvovaniä, ne umen´‚eniä napräΩennosti. On svidetel´stvuet
emu, çto dela ego zly (Ioan. 7,7), no v to Ωe vremä propoveduet emu Evangelie: kak çelovek moΩet osvobodit´sä
ot uz mira i obresti podlinnuü svobodu vo Xriste
(2 Kor. 5,18-21).
Mir oçen´ privlekatelen, oçarovatelen, soblaznitelen. Dlä nekotoryx xristian on predstavläet soboj pritägatel´nuü silu, i, okazav‚is´ polnost´ü otrezannymi
ot nego, oni çuvstvuüt sebä obdelennymi. Togda oni pytaütsä sluΩit´ i na‚im, i va‚im. Im xoçetsä vzät´ ot
oboix mirov samoe luç‚ee. Tem samym stiraetsä razliçie meΩdu mirom i cerkov´ü. Qto äsno iz izreçeniä: £Ä
iskal cerkov´ i na‚el ee v mire; ä iskal mir i na‚el
ego v cerkvi“. Uordsvort takΩe govoril:
£Mir – qto dlä nas sli‚kom mnogo; vo vsäkoe vremä,
davaä i berä, my rastraçivaem svoi sily“.
Esli çado BoΩie nastaivaet na tom, çtoby podruΩit´sä
s mirom, to Bog çasto dopuskaet qto dlä togo, çtoby
ono na gor´kom opyte ubedilos´, çto mir pust. On sostoit li‚´ iz fasada. Ego razvleçeniä poverxnostny i
kratkovremenny. On ne daet çuvstva prebyvaüwego dovol´stva. Vnaçale kaΩetsä, budto emu est´ çto predloΩit´, no pri retrospektivnom vzgläde vse okazyvaetsä
gor´kim.
£Ä priblizilsä k lopnuv‚im cisternam, Gospodi,
100
14. Dva carstva
no kogda ä naklonilsä, çtoby napit´sä iz nix,
voda issäkla i vysmeäla menä, kogda ä zaplakal“.
Çto est´ v mire?
Apostol Ioann govorit nam, çto vse, çto v mire – qto
poxot´ ploti, poxot´ oçej i gordost´ Ωitejskaä (1 Ioan.
2,16). Inaçe govorä: mir proslavläet seks, strasti, nasilie, vojnu, blagosostoänie, social´noe poloΩenie i
vlast´. Lüdi sego mira Ωivut dlä vremennoj Ωizni, a
ne dlä veçnosti, dlä prexodäwix vewej, a ne dlä lüdej;
dlä sebä, a ne dlä Boga. Koncom vsex ix planov ävläetsä
mogila.
U xristianina drugoe ponätie o cennostäx. Dlä nego
xarakterna lübov´, a ne plotskoe Ωelanie; çistota, a ne
strast´; soglasie, a ne konflikty. On pridaet bol´‚oe
znaçenie spravedlivosti, miru i radosti v Svätom Duxe
(Rim. 14,17). On ne zanimaetsä poxot´ü oçej, no zaprosami very. Vmesto poxoti ploti im rukovodät Ωelaniä
Duxa. On ne iwet gordosti Ωitejskoj, no slavy BoΩiej.
Çto ävläetsä mirskim?
V pro‚lom bylo prinäto svodit´ mirskoe k takim tabu,
kak kurenie, p´änstvo, tancy, igra v karty i kino. Segodnä vse izmenilos´. Nad qtimi tabu smeütsä, i nas zaveräüt, çto qti vewi, äkoby, vovse ne mirskie. Esli nam
sleduet çego-to izbegat´, tak qto loΩnyx ustanovok,
motivov i obrazov myslej. Qto pobudilo Qrvina Lutcera
k utverΩdeniü:
£Mnogie xristiane vozraΩaüt protiv konkretnogo
pereçisleniä grexov, ne potomu çto oni xoteli by
101
Budæte sväty
podnät´ xristianskoe povedenie do sootvetstvuüwego
urovnä korennyx mas‚tabov Novogo Zaveta, a potomu,
çto xotät snizit´ svoj liçnyj uroven´. Veroätno, oni
dopuskaüt, çto v protivnom sluçae li‚atsä nekotoryx
razvleçenij, vozmoΩno, daΩe i sladostrastnyx. A potomu oni iz loΩnyx pobuΩdenij podvergaüt kritike
tabu pro‚logo. Ix ubeΩdeniä postoänno menäütsä na
zybuçem peske nravstvennogo ravnodu‚iä“.
Kakoj mir?
Mir moΩet predstavlät´ sebä po raznomu. Suwestvuet,
naprimer, mir politiki; ego podlinnaä priroda prodaΩna. Dalee, suwestvuet mir torgovli; on propitan
beznravstvennymi proiskami. Krome togo, suwestvuet
ewe i religioznyj mir; ego ruki zapätnany krov´ü
Iisusa. Suwestvuet mir iskusstva, muzyki i kul´tury;
imä Xrista v nem zapreweno, ibo On ävläetsä tam pomexoj. Nu, i zatem est´ ewe mir razvleçenij s ego gräz´ü,
seksual´nymi namekami i dvusmyslennost´ü. Primerami qtogo otlivaüwego vsemi kraskami mira ävläütsä
Gollivud i televidenie.
Kakova ustanovka veruüwego po otno‚eniü k razliçnym aspektam qtogo mira? Çto kasaetsä mira politiki, to emu ne udastsä vspomnit´, çtoby Xristos ili
apostoly byli priçastny k nemu. Razve Gospod´ ne skazal: £Carstvo Moe ne ot mira sego“ (Ioan. 18,36)? I ne
napominal li nam Pavel o tom, çto na‚e Ωitel´stvo –
na nebesax (Fil. 3,20)? Re‚enie problem lüdej naxoditsä ne v politike, a v Evangelii primiräüwej
milosti.
BoΩij narod ne moΩet polnost´ü izolirovat´ sebä ot
delovogo mira. Poqtomu Pavel daet mudryj sovet: £V kakom zvanii kto prizvan, bratiä, v tom kaΩdyj i ostavaj102
14. Dva carstva
sä pred Bogom“ (1 Kor. 7,21.23.24). Odnako, buduçi voinami aktivnoj sluΩby, my ne dolΩny sväzyvat´ sebä delami Ωitejskimi (2 Tim. 2,4).
Kogda my govorim o religioznom mire, my imeem v
vidu oblast´, iz kotoroj isklüçen Biblejskij Xristos.
Dlä xristian vse ewe ostaetsä v sile prikaz sledovat´ za
Nim vne stana organizovannoj religii, nosä Ego poruganie (Evr. 13,11-14).
V otno‚enii mira kul´tury, iskusstva i muzyki
vaΩen vopros, çto zdes´ zasluΩivaet bol´‚ego znaçeniä.
Kogda Pavel otpravilsä v Afiny, kul´turnyj centr togo
vremeni, ego ne privlekali k sebe razliçnye formy
iskusstva, no omraçalo idolopoklonstvo, priçem, v takoj
stepeni, çto on otpravilsä v areopag i dolΩen byl propovedovat´ tam Dobruü Vest´ izbavleniä (Deän. 17).
A kak otnositel´no mira razvleçenij? Razvlekat´
lüdej na ix puti v ad? NeuΩeli qto vse, çto moΩet predloΩit´ Ωizn´? Bezvreden li Gollivud? Sposobstvuet li
televidenie çistote? Poluçaet li çelovek duxovnoe podkreplenie v teatre? Çestnyj otvet na qto glasit, çto vsäkij, pitaüwijsä qtoj gräz´ü i otbrosami, nikogda ne
budet igrat´ kakoj by to ni bylo roli v istorii xristianskoj very.
Posledovatel´ dolΩen zanät´ svoe mesto vne vsäkogo
roda suwestvuüwego bezboΩnogo porädka. Arximed skazal, çto on mog by zastavit´ Zemlü dvigat´sä, esli by
na‚el toçku opory vne Zemli. To Ωe samoe moΩno skazat´ i o xristianax. Oni nikogda ne smogut izmenit´ çtonibud´ v mire, ne obosobiv‚is´ ot nego.
Dve formy mudrosti
A teper´ my perexodim k rassmotreniü protivopoloΩnostej meΩdu mudrost´ü mira sego i BoΩiej mudrost´ü.
103
Budæte sväty
Kontrast, poΩaluj, budet osobenno zametnym iz tablicy
primerov.
Mudrostæ mirskaä
Mudrostæ BoΩiä
Dejstvitel´no li‚´ to,
çto ty vidi‚´, osäzae‚´
i çuvstvue‚´.
Znaçenie imeüt tol´ko
duxovnye cennosti, vse
ostal´noe – prexodäwe
(2 Kor. 4,18).
Mudrost´ moΩno obnaruΩit´ tol´ko v çeloveke
i v ego intellekte.
Naçalo mudrosti – strax
Gospoden´ (Ps. 110,10).
Veliçie – qto byt´ vlastelinom i gospodinom,
i vse postavleno emu na
sluΩbu.
Veliçie – qto zanimat´
niz‚ee mesto i sluΩit´
(Luk. 22,26.27).
Istina – qto vse, çto v
dannyj moment kaΩetsä
obwepriemlemym.
Istinoj vsegda i vo vsem
ostaetsä slovo BoΩie
(Ioan. 17,17). Ono
neizmenno.
Cel´ – qto vysokie
cifry, bol´‚oj obßem.
Çem bol´‚e, tem luç‚e.
Akcent delaetsä na
men´‚instvo, na ostatok,
bol´‚e – na kaçestvo
(sm. armiä Gideona,
Sud. 7,1-7).
Spasaj svoü Ωizn´, Ωivä
dlä sebä, vydvigaä na
pervyj plan svoe £ä“ i
vsegda zanimaä pervoe
mesto.
Otdaj svoü Ωizn´ radi
Xrista, radi Evangeliä
(Mar. 8,35), poçitaj drugix vy‚e sebä (Fil. 2,3b)
i Ωivi dlä drugix.
104
14. Dva carstva
Uspexa moΩno dostiç´,
probiv‚is´ v verxi, dostignuv izvestnosti, slavy,
poloΩeniä i prestiΩa.
Uçeniçestvo – put´
krajnego samouniçiΩeniä
(Fil. 2,7).
Blagosostoänie
dostigaetsä putem
umnoΩeniä bogatstva.
Istinnoe blagosostoänie –
obogawenie du‚i. Veruüwij sobiraet sebe sokroviwa na nebesax (Mat. 6,20).
On bogat, ne v smysle
material´nogo izbytka,
a duxovnymi sokroviwami
i tem, çto ego potrebnosti
skromny. Otkazav‚is´ ot
vsego, on priobretaet vse.
Videt´ – oznaçaet verit´.
Mirskoj çelovek xodit
videniem.
Verit´ – oznaçaet videt´.
Çado BoΩie sover‚aet
svoj put´ veroj, a ne
videniem (2. Kor. 5,7).
Cel´ opravdyvaet
sredstva.
Delaj li‚´ to, çto verno,
povinujsä slovu BoΩ´emu
i poloΩis´ na Nego
(Deän. 5,29).
Sravniv mudrost´ mira i BoΩiü mudrost´, Pavel napisal: £... ibo kogda mir svoeü mudrost´ü ne poznal Boga v
premudrosti BoΩiej, to blagougodno bylo Bogu ürodstvom propovedi spasti veruüwix; a my propoveduem Xrista raspätogo, dlä iudeev soblazn, a dlä ellinov bezumie;
dlä samix Ωe prizvannyx, iudeev i ellinov, Xrista,
BoΩiü silu i BoΩiü premudrost´; potomu çto nemudroe
BoΩie premudree çelovekov, i nemownoe BoΩie sil´nee
çelovekov“ (1 Kor. 1,21.23-25).
105
Budæte sväty
Metody oboix carstv
Poskol´ku uΩe mudrosti oboix carstv okazalis´ stol´
razliçnymi, neizbeΩno dolΩny okazat´sä takovymi
ix metody i strategiä. Vot nekotorye protivopostavleniä.
Metody mira
Metody Xristovy
Pomogaj tem, kto pomogaet
tebe.
Pomogaj tem, kotorye
ne mogut vozdat´
(Luk. 14,12-14).
Umej brat´ revan‚. Za vse
rasplaçivajsä toj Ωe
monetoj.
Vozdavaj za zlo dobrom
(Rim. 12,20; 1 Fes. 5,15).
Esli neobxodimo,
pribegaj k sile.
Podstav´ emu druguü weku
(Luk. 6,27-29).
Raspredeläj po principu
£kto skol´ko urvet“.
Raspredeläj
sootvetstvenno nuΩde
(Mat. 20,1-16).
Preodolevaj prepätstviä,
pribegaä k spekuläcii,
vzätkam i korrupcii.
Postupaj vsegda li‚´
po istine (1 Ioan. 2,1),
ne pozvoläj sebe idti
na kompromissy i
uvertki.
Sleduj principu:
£urvi luç‚ee mesto“.
Sotrudniçestvo i
gotovnost´ okazat´ pomow´
bez otkaza ot principov –
vot pravil´nyj put´
(1 Kor. 12,25).
106
14. Dva carstva
Delaj kak moΩno men´‚e,
staraäs´ izvleç´ pri qtom
maksimum vygody.
Trudis´ kak dlä Xrista
(Kol. 3,22-24) i starajsä
vo vsem soxranit´ dobroe
svidetel´stvo userdiem i
predupreditel´nost´ü.
Sudi po vne‚nemu vidu.
Sudi spravedlivo
(Ioan. 7,24).
Kakogo roda oruΩie?
Ne tol´ko ruΩ´ä i tanki otnosätsä k oruΩiü mira, no
takΩe den´gi, propaganda, obwestvennoe mnenie, psixologiçeskaä manipuläciä lüd´mi i neçestnye maxinacii.
Slovo BoΩie, molitva, vera i lübov´ – vot oruΩie veruüwix. Oni £sil´ny Bogom na razru‚enie tverdyn´“
(2 Kor. 10,4).
Çest´
A teper´ porazmy‚läem o çesti mira. Kak ona vdoxnovläet i motiviruet ego graΩdan? Ona pol´zuetsä ordenskimi lentami, Ωetonami, diplomami, medalämi, trofeämi, uniformami i titulami. Podnäv ruku, v kotoroj on
derΩal cvetnuü lentu, Napoleon odnaΩdy skazal: £S
pomow´ü qtogo ä mog by sozdat´ imperiü!“ KaΩetsä
strannym, esli podumae‚´, çto vse qti lenty moΩno za
neskol´ko kopeek kupit´ v sosednem magazine. Sportsmeny i sportsmenki gotovy beΩat´ marafonskuü distanciü v 42,2 kilometra dlä togo, çtoby poluçit´ lavrovyj
venok, Ωalkij, niçego ne govoräwij venok. Vot kakovy
poçesti mira.
Pavel nazyvaet ix tlennymi vencami i dobavläet,
107
Budæte sväty
çto xristiane stremätsä poluçit´ venec netlennyj
(1 Kor. 9,25). Slovo BoΩie poowräet veruüwix stremit´sä k vencu pravednosti, vencu Ωizni, vencu radosti
i vencu slavy. Vsex, ispoveduüwix Xrista pered lüd´mi, On ispoveduet pred Otcem Svoim i svätymi angelami (Mat. 10,32; Luk. 12,8). A kakaä çest´ moΩet kogdanibud´ sravnit´sä s çest´ü Gospoda, kogda On skaΩet
nam: £Xoro‚o, dobryj i vernyj rab“ (Mat. 25,21.23).
Ideal´nyj graΩdanin
Ideal´nyj graΩdanin mira – qto sostoätel´nyj, gordyj
i samodovol´nyj çelovek, pretenduüwij na to, çto on
prekrasen. No dlä Carstva Xristova on ne goditsä. Ego
ideal´nyj graΩdanin niw duxom; on plaçuwij i krotkij, on ΩaΩdet pravdy, on milostiv, çist serdcem; on
mirotvorec i izgnan za pravdu (Mat. 5,3-12). Iisus proävläet osobuü zabotu o nemudryx, neznatnyx, uniΩennyx, bednyx, porabowennyx i pritesnäemyx (1 Kor.
1,27-29; Iak. 2,5).
Vyvody
Xristos umer, çtoby izbavit´ nas ot nastoäwego lukavogo
veka (Gal. 1,4). My raspäty dlä mira, a mir raspät dlä
nas (Gal. 6,14). Krest – na‚e blaΩenstvo.
Mir niçego ne dal na‚emu Gospodu, krome kresta i
mogily. Upasi Bog, çtoby my çuvstvovali sebä v takoj
sisteme, kak doma.
£My zdes´ çuΩie,
My ne stremimsä obresti Ωiliwe v qtom mire,
u kotorogo dlä Tebä ne bylo niçego, krome mogily:
108
14. Dva carstva
Tvoj Krest razorval sväzyvav‚ie nas zdes´ uzy,
Ty Sam – na‚e sokroviwe v svetlom nebe“.
DΩejms G. Dek
Mir proklät Bogom. Apostol Ioann pi‚et: £I mir proxodit, i poxot´ ego“. Donal´d Grej Barnxauz mudro dobavläet: £Ne budem Ωe proävlät´ interesa k miru, ibo
on ävläetsä proklätoj civilizaciej, prigovorennoj k
uniçtoΩeniü Gospodom, Kotorogo ona raspäla. My ne
moΩem sme‚ivat´ svoi Ωiznennye principy, idealy i
metody s temi, kotorymi rukovodstvuetsä mir, ne isportiv‚is´ i ne zaraziv‚is´ pri qtom“.
£I mir proxodit, i poxot´ ego; a ispolnäüwij volü
BoΩiü prebyvaet vovek“ (1 Ioan. 2,17).
109
Glava 15
ANATOMIÄ GREXA I RASKAÄNIÄ
Çto takoe grex? Im ävläetsä vsäkij postupok, vsäkoe slovo, vsäkaä mysl´ ili vsäkij motiv, ne dostigaüwij
sover‚enstva BoΩ´ego (Rim. 3,23). Vsäkoe naru‚enie
voli BoΩiej ävläetsä grexom. Qto ne tol´ko oznaçaet
sover‚enie kakogo-to zla, no i nevypolnenie çego-to dobrogo, kogda my znaem, çto ego sleduet sdelat´ (Iak. 4,17).
Grexom ävläetsä i vsäkoe dejstvie, v pravil´nosti kotorogo my iskrenne somnevaemsä (Rim. 14,23). Im ävläetsä
bezzakonie – proävlenie çeloveçeskoj voli, protivnoj
vole BoΩiej (1 Ioan. 3,12).
Grex – ävlenie universal´noe. £Net çeloveka pravednogo na zemle, kotoryj delal by dobro i ne gre‚il by“
(Ekkl. 7,20).
Grex imeet vroΩdennyj xarakter. Vse lüdi zaçaty v
bezzakonii i roΩdeny vo grexe (Ps. 50,7).
Grex pronikaet vsüdu. Çelovek v korne isporçen.
Lübaä çast´ ego estestva naxoditsä pod vliäniem grexa
(Rim. 3,13-18). DaΩe esli çelovek ne sover‚il vozmoΩnogo grexa, potencial´no on v sostoänii sover‚it´ ego.
Grex naçinaetsä s myslej (Iak. 1,13-15). V svoix pomyslax vsäkij çelovek sposoben zajti putämi zla tuda,
kuda za nim ne moΩet posledovat´ nikakoe çeloveçeskoe
oko. Çem bol´‚e on razmy‚läet nad grexom i, podobno
sladosti, smakuet ego, tem skoree on sposoben sover‚it´
qtot grex.
Grex – oçen´ ser´eznoe delo, poskol´ku on napravlen
protiv Boga (Ps. 50,6a). Naskol´ko ser´ezen ego xarakter,
moΩno uvidet´ na primere çeloveçeskix stradanij;
na primere stradanij, kotorye perenes za nas Gospod´;
110
15. Anatomiä grexa i raskaäniä
na primere stradanij neraskaäv‚ixsä gre‚nikov v adu.
Grex porabowaet (Rim. 6,15.16a). On skovyvaet svoix
rabov cepämi strastej, stäΩatel´stva i vsevozmoΩnyx
skvernyx privyçek.
Grex obmançiv. On predlagaet razvleçeniä, no ne obespeçivaet dlitel´nogo udovletvoreniä. On predlagaet
begstvo ot nakazaniä za grex, no ne osvoboΩdaet ot samogo
nakazaniä. Predvku‚enie grexa zamançivo, no ego privkus otvratitelen.
Grex oslepläet. My skoree obnaruΩivaem o‚ibki u
drugix, çem u samix sebä. To, çto delaem my, nam kaΩetsä
priliçnym, sdelannoe drugimi, ono proizvodit na nas
ottalkivaüwee vpeçatlenie. Dlä samix sebä my bystro
naxodim opravdanie, esli tol´ko nam izvestno, çto ktoto postupil ewe xuΩe nas. Qto uspokaivaet na‚i isporçennye serdca.
Grex oΩestoçaet. Sover‚aä kakoj-to grex v pervyj raz,
my ewe ispytyvaem ugryzeniä sovesti. No çem dol´‚e
my uporstvuem v nem, tem bol´‚e pritupläetsä golos sovesti. V dal´nej‚em my gre‚im, ne zadumyvaäs´, ne ispytyvaä ugryzenij sovesti. My poteräli owuwenie grexa.
Grex otricaet vinu. Vpav‚i v grex, Adam obvinäl Boga
i svoü Ωenu: £Êena, kotoruü Ty mne dal“ (Byt. 3,12).
Eva obvinäla d´ävola: £... Zmej obol´stil menä i ä ela“
(Byt. 3,13). Segodnä ix potomki obvinäüt okruΩaüwix,
roditelej, bliΩnix. Vot neskol´ko primerov obßäsneniä priçin avtomobil´noj avarii, poluçennyx straxovymi kompaniämi:
Ä naexal na pe‚exoda potomu, çto on ne smotrel, kuda
idet.
Qtot tip vse vremä maäçil peredo mnoj. Mne pri‚los´
neskol´ko raz lavirovat´, preΩde çem ä naexal na nego.
Ä nemnogo sßexal v storonu, vzglänul na tewu i okazalsä na trotuare.
111
Budæte sväty
Telefonnaä budka bystro pribliΩalas´. Ä popytalsä
uvernut´sä, no ona zacepila radiator.
Grex nikogda ne ostaetsä sokrytym (Evr. 4,13). Tajnye
grexi na zemle ävläütsä otkrytymi skandalami v nebe.
Grex ne nosit statiçnyj xarakter. On podoben zakvaske. Odna loΩ´ pokryvaetsä drugoj. Postupaä beznravstvenno, çelovek delaet vyvod, çto poskol´ku on uΩ tak
daleko za‚el, to i dal´‚e moΩet pojti qtim putem.
Poskol´ku lüdi sklonny smägçat´ svoi sobstvennye grexi, qti grexi osuΩdaütsä vse reΩe po mere togo, çem
çawe lüdi ix sover‚aüt i çem bol´‚e sogla‚aütsä s
nimi. Takim obrazom, grex rastet, kak sneΩnyj kom.
Iz-za grexa dolΩny stradat´ nevinovnye, daΩe posleduüwie pokoleniä. Deti alkogolika razdeläüt ego nesçast´e. Posredstvom perelivaniä krovi spidom zaraΩaütsä nevinovnye. Êenwina-narkomanka nanosit uwerb
zdorov´ü ewe neroΩdennogo çada. Çelovek – ne ostrov.
Vse ego postupki, xoro‚ie ili ploxie, neposredstvenno
otraΩaütsä na drugix.
Grex çrevat posledstviämi dlä nyne‚nej i posleduüwej Ωizni. V qtoj Ωizni on trebuet dani ot çeloveçeskogo duxa, ego du‚i, razuma i tela. On vedet k veçnoj
smerti i adu v buduwej Ωizni.
Krome kak çerez osvoboΩdaüwuü veru v Gospoda Iisusa Xrista izbeΩat´ qtix posledstvij grexa nevozmoΩno.
A teper´ rassmotrim pagubnye sledstviä grexa na primere opyta Davida – carä izrail´skogo.
David obladal vsem: krasotoj, bogatstvom, slavoj, poloΩeniem, prestiΩem, sem´ej i druz´ämi. On vzo‚el na
tron, buduçi nikem. Oçevidno, on pol´zovalsä raspoloΩeniem Boga i ego buduwemu bylo prednaznaçeno mnogo
obetovanij. Mir leΩal u ego nog.
No na kakoe-to vremä on pozvolil sebe fazu bezdeätel´nosti i bezzabotnosti. Kogda cari obyçno otpravlä112
15. Anatomiä grexa i raskaäniä
lis´ na vojnu, David ostalsä doma i ublaΩal sebä komfortom i dosugom. Esli by on i dalee ostavalsä zanätym,
on ne okazalsä by pered licom podsteregav‚ej ego opasnosti. No prenebreg‚i disciplinoj tela, on otkryl
satane uäzvimoe mesto.
Isku‚enie! Prinimaä solneçnye vanny na krovle
carskogo doma, on brosil neostoroΩnyj vzgläd i uvidel
Ωenwinu neobyçnoj krasoty. Êenwina kupalas´.
Mysli ego sme‚alis´. VoobraΩenie razygralos´. On
Ωelal obladat´ eü. Vo çto by to ni stalo! Da i poçemu
by emu ne imet´ ee? Razve on ne dolΩen obresti sçast´e?
Ved´ v qtom Ωe smysl Ωizni! I vse Ωe vezde zaΩglis´
predupreditel´nye krasnye ogni. Sovest´ ego vopiäla:
£Net! Net! Net! Ne delaj qtogo! Qto grex! Qto prelübodeänie! Ostanovis´!“ DaΩe odin iz ego slug, poslannyj im
privesti Ωenwinu, vozrazil emu, çto ona byla Ωenoj
odnogo iz naibolee predannyx emu generalov.
Êestokaä dilemma. Nikakix voprosov otnositel´no
togo, çto bylo pravil´nym, a çto – net. Samym zdravym,
samym razumnym bylo by udalit´sä i posledovat´ golosu
sovesti. No vot ono, qto vse prevozmogaüwee Ωelanie
vkusit´ zapretnogo ploda. On dolΩen byl obladat´ tem,
çego tak sil´no Ωelal, daΩe esli qto oznaçalo prodat´
svoe pervorodstvo za preslovutuü çeçeviçnuü poxlebku.
Niçto drugoe ne kazalos´ takim vaΩnym, kak qto mgnovenie strasti. On byl gotov prinesti v Ωertvu svoe sçast´e, sem´ü, reputaciü, li‚´ by pobalovat´ svoü strast´
mimoletnym uvleçeniem.
Bezumnyj pryΩok
Itak, on re‚ilsä na bezumnyj pryΩok. Poxot´ vzäla
verx nad golosom çistoty. Soblazny fiziçeskoj strasti
byli bolee ubeditel´nymi, çem veskie argumenty razu113
Budæte sväty
ma. DaΩe nadeΩda na nebo i strax pered adom, kazalos´,
pogasli. Na mgnovenie strasti on promenäl slavu BoΩiü, svoe svidetel´stvo, uvaΩenie sem´i i druzej, silu
bezukoriznennogo xaraktera.
Ewe do sover‚eniä grex kazalsä takim privlekatel´nym; teper´ Ωe, buduçi sover‚ennym, on byl uΩasnym.
David çuvstvoval sebä zapaçkannym. On pytalsä najti
razumnye dovody k opravdaniü svoego povedeniä, no
çuvstvo viny oburevalo ego. Zapretnyj plod ostavil
gor´kij privkus. Odnako, ne udastsä li emu udaçno zamaskirovat´ ego? On prosto po‚let svoego predannogo voenaçal´nika v Ωarkoe sraΩenie, gde ego navernäka ubæüt.
Togda lüdi podumaüt, çto ne rodiv‚eesä ewe ditä bylo
ot voenaçal´nika, i tem samym David poluçil by vozmoΩnost´ Ωenit´sä na vdove.
Car´ dumal, çto nikto niçego ne znal. No Bog vse znal
i byl razgnevan na nego. On sli‚kom lübil Davida, çtoby spokojno smotret´ na ego prostupok. Primerno v
teçenie goda posle qtogo Gospod´ nastojçivo napominal
Davidu o ego grexe, prelübodeänii i ubijstve. David
uporno soprotivlälsä. Ego ugnetalo çuvstvo viny i nemilost´, no on ne byl gotov porvat´ s grexom, raskaät´sä
v nem i vo vsem priznat´sä. Byla li to gordost´ ili
uprämstvo, a moΩet, vmeste vzätoe?
Nakonec, Gospod´ poslal k nemu svoego proroka. Nafan rasskazal emu pritçu o bogatom çeloveke, zabrav‚em
u bednogo edinstvennuü ovcu. Spravedlivo vozmuwennyj, David prigovoril vinovnika k smerti.
Qto bylo lovu‚koj, v kotoruü i ugodil car´. Ibo
vinovnikom byl nikto inoj, kak on sam. On na‚el vinu v
kom-to drugom, no ne v sebe. Vynes‚i prigovor bogaçu, on
osudil sebä samogo. Ne v sostoänii skazat´ çto-to v svoe
opravdanie, on perestal protivit´sä.
114
15. Anatomiä grexa i raskaäniä
Istinnoe raskaänie
Nakonec, on vse Ωe sdalsä. I tut otkrylis´ istoçniki
glubin. On ispovedal svoj grex Bogu i çistoserdeçno
raskaälsä v nem. Ego ispovedanie do‚lo do nas v Psalme
50. Pozvol´te mne privesti ego zdes´ v parafrazirovannom vide.
Pomiluj menä, BoΩe! Pomiluj menä! Ä zasluΩil nakazanie. No Ty – Bog nepokolebimoj lübvi, i na qtom
osnovanii ä pro‚u Tebä ne nakazyvat´ menä tak, kak ä
qtogo zasluΩivaü. Milost´ Tvoä preizbytoçna, a
potomu ä re‚aüs´ prosit´, çtoby Ty izgladil moe otvratitel´noe naru‚enie Tvoej svätoj zapovedi.
Oçisti menä vsego, naçinaä s togo mgnoveniä, kak ä
u‚el s Tvoego prämogo puti, i oçisti menä ot uΩasnogo bezzakoniä.
O Bog moj! Ä otkryto priznaü, çto prestupil Tvoü
zapoved´. Grex moj byl oçevidnym, no takim Ωe oçevidnym ävläetsä i moe raskaänie. Vina bezzakoniä moego den´ i noç´ presledovala menä, i ä ne v silax bolee
vynesti ee. Teper´ ä sover‚enno otçetlivo soznaü,
çto sogre‚il protiv Tebä i tol´ko protiv Tebä. O, ä
znaü, çto sogre‚il i protiv Virsavii i ee vernogo
muΩa Urii: BoΩe, prosti mne predatel´stvo po otno‚eniü k qtomu xrabromu voenaçal´niku. No ä soznaü,
çto sogre‚il, preΩde vsego, protiv Tebä. Ä naru‚il
Tvoj zakon. Ä naru‚il Tvoü volü i obesçestil Tvoe
imä. Vmeste s Toboj vosstaü ä protiv sebä. Lüboj
prigovor Tvoj praveden, i nikto ne najdet nepravdy v
sude Tvoem.
O, Gospodi! Ä tak negoden! Vo grexe rodila menä mat´
moä, a esli skazat´ bol´‚e, ä daΩe v bezzakonii zaçat. Qtim ä ne xoçu obvinit´ svoü mat´ ili smägçit´
svoü sobstvennuü vinu. Tem samym xoçu tol´ko ska115
Budæte sväty
zat´, çto ä ne tol´ko sogre‚il, no gre‚en po svoej
prirode.
No Ty nenavidi‚´ grex i vozlübil istinu v serdce
çeloveka. I potomu ä prixoΩu teper´ k Tebe, çtoby
Ty £vnutr´ menä ävil mne mudrost´“.
Ty dal povelenie, çtoby pri oçiwenii prokaΩennogo
ispol´zovalsä issop i Ωivaä voda (Lev. 14,1-8). Gospodi, ä zanimaü mesto nravstvennogo prokaΩennogo.
£Okropi menä issopom, i budu çist; omoj menä, i budu
belee snega“.
Sogre‚iv, ä perestal pet´. Pro‚lo uΩe mnogo vremeni s tex por, kak ä dejstvitel´no znal, çto takoe nastoäwaä radost´ i sçast´e. Daj mne ewe raz usly‚at´
muzyku radosti. V moem gre‚nom sostoänii mne kazalos´, çto Ty pokaleçil menä, sokru‚iv moi kosti. Ä
uΩe ne mog pläsat´ pred Toboj na Tvoix svätyx prazdnestvax. Isceli qto sokru‚enie, çtoby ä vmeste s narodom Tvoim mog proslavit´ Tebä pläskami.
O moj Bog, molü Tebä, sover‚aä sud i nakazanie,
otvrati lice Tvoe ot grexov moix. Izglad´ poslednie
sledy moix mnogoçislennyx bezzakonij. Mne bol´no
daΩe dumat´ o nix!
Oziraäs´ nazad, ä dolΩen pridti k vyvodu, çto vse naçalos´ v moem razume. Pomysly moi ne byli çistymi.
Ä te‚ilsä gre‚nymi myslämi, poka, nakonec, ne
sover‚il grex. Pro‚u Tebä, obrazuj vo mne çistoe
razumenie. Ä znaü, çto iz çistogo istoçnika teçet i
çistaä voda. Da, Gospodi, dux pravyj obnovi vo mne,
çtoby ä mog re‚itel´no protivostoät´ gräduwim isku‚eniäm.
Ne ostav´ menä, o Gospodi, i ne otvergni ot lica Tvoego. Ä ne vynesu, esli Ty otnime‚´ ot menä Tvoego
Svätogo Duxa. V na‚e vremä Ty otnimae‚´ Svätogo
Duxa u vsex, Ωivuwix v neposlu‚anii Tebe. Tak bylo
i s Saulom (1 Car. 16,14) – ä sodrogaüs´ pri mysli o
116
15. Anatomiä grexa i raskaäniä
posledstviäx qtogo. Pro‚u, Gospodi, izbav´ menä ot
takoj uçasti.
Kak ä uΩe skazal, ä zabyl svoü pesn´. Ne du‚u svoü, a
pesn´. Ne spasenie Tvoe, no radost´ Tvoego spaseniä.
Teper´, pri‚ed‚i k Tebe v raskaänii, s priznaniem i
ostavleniem grexa, ä pro‚u, çtoby Ty vozvratil mne
radost´ poterännogo spaseniä, no i çtoby Ty £Duxom
vladyçestvennym“ utverdil menä. Drugimi slovami, ä
xotel by, çtoby Ty sodelal menä sposobnym k poslu‚aniü i ugoΩdeniü Tebe vo vsem, çto ä delaü. Togda ä
uderΩus´ na steze pravednosti.
Poboçnym produktom moego proweniä budet otkrytoe
svidetel´stvo drugim naru‚iteläm zakona, i ä nauçu
ix puti proweniä i mira. Usly‚av‚i o tom, çto Ty
sotvoril so mnoj, i oni obratätsä k Tebe.
Dalee, Gospodi, esli Ty izbavi‚´ menä ot viny krovoprolitiä, ä stanu svidetel´stvovat´ vsemu miru o Tvoem spasenii. Vina prolitiä krovi Urii täΩelo ugnetaet menä, BoΩe spaseniä moego. Pokonçi, Gospodi, i ä
vsegda budu slavit´ Tebä.
Grex zapeçatal moi usta. Otverzi ix proweniem Tvoim, i pust´ usta moi vozvestät o Tebe i vospoüt Tebe
xvalu. Gospodi, dlä moego proweniä net nuΩdy v
ritualax ili ceremoniäx. Ä znaü, çto ritualy Tebe
ne nuΩny. Esli by ä znal, çto Ty Ωelae‚´ Ωertvy
Ωivotnogo, ä prines by ee. No serdce Tvoe ne blagovolit k vsesoΩΩeniü. Xotä Ty i vvel Ωertvy i prinesenie darov, no oni nikogda ne predstavläli Tvoj
istinnyj ideal. A potomu ä prixoΩu k Tebe s sokru‚ennym serdcem: vot ta Ωertva, kotoruü Ty oΩidae‚´. Ty ne prezri‚´ sokru‚ennogo, smirennogo serdca, kotoroe ä prino‚u Tebe.
Gospodi, ä molü Tebä ne tol´ko o sebe, no i za Tvoj
vozlüblennyj narod. Oblagodetel´stvuj ego po blagovoleniü Tvoemu. Vozdvigni zanovo steny Ierusalima.
117
Budæte sväty
Moi grexi, bez somneniä, vosprepätstvovali prodviΩeniü Tvoego dela. Ä obesçestil Tvoe imä. Da soputstvuet uspex Tvoemu delu, çtoby niçto ne prepätstvovalo emu.
Esli my vse budem Ωit´ v obwenii s Toboj, esli
ispoveduem svoi grexi i obratimsä ot nix, togda my
obraduem Tebä na‚imi Ωertvami pravednosti. Êertvy, govoräwie k Tebe o sover‚ennoj otdaçe, vozraduüt
Tvoe serdce. My prinesem na Tvoj altar´ tel´cov i
proslavim Boga, prowaüwego grexi i bezzakoniä.
118
Glava 16
OBLASTÆ NRAVSTVENNOJ
ÇISTOTY
Çto qto za pole brani, na kotorom satana oderΩal svoi
samye slavnye pobedy? Kak Bibliä, tak i istoriä cerkvi
odinakovo otveçaüt na qtot vopros: £Oblast´ seksa“.
Polovaä beznravstvennost´ uΩe vsegda byla odnim iz ego
luç‚ix orudij. Samson, David i Solomon – samye izvestnye primery muΩej, spotknuv‚ixsä o neobuzdannuü
strast´. S tex por mnogix xristianskix liderov podvel
nedostatok samokontrolä, oni vstupali v zaprewennye
sväzi i terpeli korablekru‚enie. Put´ k osväweniü ustlan trupami, poterpev‚imi kru‚enie v oblasti sluΩeniä Bogu. Poqtomu oçen´ vaΩno, çtoby my rassmotreli
qtu temu s toçki zreniä Biblii.
Bog zaloΩil v nas opredelennye instinkty Ωelanij,
li‚´ odnim iz kotoryx ävläetsä polovoj instinkt. Vse
qti instinkty sut´ dary BoΩii, a potomu xoro‚i, kak
vse Ego dary.
BoΩ´imi darami moΩno pol´zovat´sä, no imi moΩno
i zloupotreblät´. Ogon´ i voda oçen´ polezny do tex por,
poka oni naxodätsä pod kontrolem. Okazav‚is´ bez kontrolä, oni dejstvuüt opusto‚aüwim obrazom.
Edinstvenno razumnye polovye otno‚eniä imeüt
mesto v ramkax supruΩeskix otno‚enij. Qto odin iz
neizmennyx zakonov, vpletennyx Bogom v sistemu Ωizni çeloveka. Qto xoro‚o zadumannyj zakon, nacelennyj
na duxovnoe, fiziçeskoe i umstvennoe blagopoluçie çeloveka.
Brak ustanovlen Bogom (Byt. 2,18). On ustanovil ego
preΩde, çem grex vo‚el v mir – fakt, uliçaüwij vo
119
Budæte sväty
lΩi utverΩdenie, budto supruΩeskie otno‚eniä menee
sväty. £Brak u vsex da budet çesten i loΩe neporoçno,
bludnikov Ωe i prelübodeev sudit Bog“ (Evr. 13,4a).
Brak, kak pravilo, sootvetstvuet BoΩiej vole po otno‚eniü k çeloveçeskoj rase. Brak dolΩen byt´ monogamiçeskim, to est´, s odnoj liçnost´ü (Byt. 2,24; Mat.
19,5.6; Ef. 5,22-23). On dejstvitelen na vsü Ωizn´, to
est´, do tex por, poka Ωivy oba partnera. On byl dan na
blago vsex, a ne tol´ko veruüwix. Nesmoträ na to, çto
brak ne ävläetsä isklüçitel´no xristianskim ustanovleniem, Gospod´ Iisus osvätil ego v Kane (Ioan. 2,1-11).
Pavel rassmatrival brak v kaçestve obrazca otno‚enij
meΩdu Xristom i Cerkov´ü (Ef. 5,22-23).
(Xotä nekotorye i prizvany k Ωizni v bezbraçii, qto,
odnako, ävläetsä skoree isklüçeniem iz pravila.)
Edinstvenno çistye polovye otno‚eniä
Polovye sno‚eniä v ramkax braka vedut k radosti i polnote; vnebraçnye polovye sno‚eniä ävläütsä formoj
samorazru‚eniä. £Vsäkij grex, kakoj delaet çelovek, est´
vne tela, a bludnik gre‚it protiv sobstvennogo tela“
(1 Kor. 6,18b).
Inogda utverΩdaüt, çto svad´ba ili zaklüçenie braka
äkoby ne nuΩny. Esli dva çeloveka lübät drug druga, im
moΩno Ωit´ vmeste, i Bog priznaet ix supruΩeskoj paroj. Pri qtom privoditsä argument, çto braki zaklüçaütsä na nebe.
No Bibliä govorit sovsem drugoe. Kogda Isaak Ωenilsä na Revekke, sostoälas´ predpisannaä ceremoniä
i sogla‚enie (Byt. 24,53-58). Kogda Revekku sprosili:
£Pojde‚´ li s qtim çelovekom?“, ona otvetila: £Pojdu“.
Ceremoniä vklüçala v sebä i prepodnesenie podarkov iz
serebra, a takΩe zolotyx ukra‚enij i odeΩdy.
120
16. Oblast´ nravstvennoj çistoty
Bog opisyvaet Svoj brak s Izrailem, kak zaklüçennyj
zavet (Iez. 16,8b; smotrite takΩe Mal. 2,14b).
Vo vremä braka v Kane Galilejskoj toΩe suwestvovala
predpisannaä ceremoniä. Svad´by vklüçali v sebä piry
(Mat. 22,1-14; Luk. 14,8), kotorye mogli prodolΩat´sä
ot 7 do 14 dnej. Gostäm vruçalas´ svadebnaä odeΩda
(Mat. 22,12). V Evangelii ot Luki 12,36 my çitaem o gospodine, vozvrawaüwemsä s braka.
BoΩiej volej po otno‚eniü k lüdäm vsegda ävlälos´
edinobraçie (Byt. 2,24). Poligamiä i drugie formy supruΩeskoj besporädoçnosti xotä i upominaütsä v Biblii, no nikogda ne odobräütsä. Bog Ωelaet, çtoby Ego
narod udalälsä ot vsäkogo roda zla (1 Fes. 5,22).
Svalit´ otvetstvennost´
Lüdi vse ewe pytaütsä obosnovat´ svoe neposlu‚anie.
Oni perekruçivaüt Pisanie, çtoby sumet´ opravdat´
svoü £svobodnuü lübov´“, soΩitel´stvo bez svidetel´stva
o brake. Çak Svindol odnaΩdy pereçislil argumenty ix
£teologii prisposobleniä“, kak on ee nazval:
1. Bog Ωelaet, çtoby ä byl sçastliv. No naxodäs´ s nej v
brake, ä ne budu sçastliv. A potomu ä uxoΩu ot nee... i
ä znaü, çto On pojmet menä.
2. Bylo vremä, kogda qto sçitalos´ beznravstvennym. No
segodnä uΩe net. Bog dal mne qto Ωelanie i xoçet, çtoby ä radovalas´ qtomu.
3. Poslu‚aj, sover‚ennyx lüdej ne byvaet. Ä ugodil
neskol´ko glubΩe, çem dumal. Koneçno, vse qto nemnogo somnitel´no, no dlä togo i suwestvuet milost´, razve ne tak?
121
Budæte sväty
4. Ä? Ä dolΩen prosit´ u Nego proweniä? Da qto Ωe
sme‚no. Moe otno‚enie k Bogu namnogo glubΩe, çem
podobnye poverxnostnye vewi.
5. Qj, esli tebe qto nravitsä, togda tak i delaj! Znae‚´
li, my ne pod zakonom.
6. Da çto uΩ tut, malen´kaä intriΩka... nebol´‚oe razvleçenie, i Ωizn´ idet dal´‚e. Çto Ωe qto za Ωizn´
bez uslady i riska? Vse qti £nel´zä“ nereal´ny.
7. Vse v porädke, poka delaetsä po lübvi.
8. My prosveweny. My bol´‚e ne sväzany srednevekovymi tabu.
9. Poçemu ä ne mogu dat´ svoej sovesti vozmoΩnost´
re‚at´?
10. Vse tak delaüt. A ä çto?
Vopreki vsem qtim obosnovaniäm polovaä beznravstvennost´ vse ewe zaprewena (1 Fes. 4,3). Ona vse ewe trebuet
dani. Vse ewe v sile slovo: çto my seem, to i poΩnem
(Gal. 6,7). Vse ewe verna istina, çto put´ bezzakonnyx
Ωestok (Pr. 13,15b). Bog vse Ωe budet sudit´ bludnikov
i prelübodeev (Evr. 13,4b). Seksual´no beznravstvennym
lüdäm vse ewe zakryt vxod v nebo (1. Kor. 6,9.10), i
uçast´ ix v ozere ognennom (Otkr. 21,8).
Nesmoträ na vse protesty çelovek ne moΩet osvobodit´sä ot owuweniä viny i neçistoty. Ne moΩet on i
ujti ot uwerba, priçinäemogo ego zdorov´ü i psixike
(Rim. 1,27; 1 Kor. 6,18). Nesmoträ na vse uspexi mediciny emu vse ewe ugroΩaüt veneriçeskie bolezni.
No qto ne dolΩno byt´ koncom istorii. Tot fakt, çto
122
16. Oblast´ nravstvennoj çistoty
çelovek okazalsä nesostoätel´nym, ewe sovsem ne oznaçaet, çto Bog otvernulsä ot nego. Esli on ewe ne spasen, emu
dana vozmoΩnost´ ispovedat´ svoi grexi i vverit´ sebä
Iisusu Xristu kak svoemu Gospodu i Spasitelü. Togda on
moΩet ubedit´sä v tom, çto Bog brosil za xrebet qti i vse
drugie grexi. Bog prostil i zabyl. Delo prekraweno.
Esli reç´ idet o spasennom, to on moΩet ispovedat´
svoj grex, porvat´ s nim i obresti polnuü uverennost´ v
svoem prowenii. Bog veren Svoemu obewaniü. On moΩet
prostit´, i ne bez osnovaniä, ibo Spasitel´ uplatil cenu
grexa i govorit: £Zapi‚i ego na Moj sçet“.
Seksual´nye skandaly
Obyçno xristiane pytaütsä prosto zatu‚evat´ skandaly.
Qto ponätno. Nekotorye sçitaüt, çto govorit´ o lüdäx,
sover‚iv‚ix takie grexi – spletnä. I qto ponätno. No
est´ i drugaä storona. My ne obäzatel´no okazyvaem uslugu cerkvi, esli postoänno zamalçivaem qtu nravstvennuü
nesostoätel´nost´. Esli by ob qtix uΩasnyx ävleniäx
bylo izvestno v bolee ‚irokix mas‚tabax (ne nazyvaä
imen), to oni posluΩili by predupreΩdeniem drugim,
okazav‚imsä v podobnyx isku‚eniäx. Bibliä pol´zuetsä
nesostoätel´nost´ü drugix, çtoby predotvratit´ nas ot
podobnogo opyta.
Esli, naxodäs´ na puti k osväweniü, my ävläemsä svidetelämi podobnoj nesostoätel´nosti, to nam tol´ko
ostaetsä sprosit´ sebä, poçemu odni okazyvaütsä nesostoätel´nymi, a drugie net. Vse, izbeΩav‚ie qtogo grexa,
bystro priznaüt, çto ustoäli tol´ko blagodarä BoΩ´ej
milosti i niçemu drugomu. Oni gluboko soznaüt sobstvennuü nesposobnost´ ustoät´ pered isku‚eniämi svoimi silami.
Dalee sleduet dobavit´, çto nekotorye veruüwie pod123
Budæte sväty
vergaütsä isku‚eniäm v bol´‚ej mere, çem drugie. Xristiane, stoäwie v pervyx rädax duxovnoj bor´by, ävläütsä osoboj mi‚en´ü dlä napadok satany. A obladaüwie priätnoj vne‚nost´ü, odarennye, a takΩe liçnosti
po xarakteru lübveobil´nye i dinamiçnye, mogut podvergat´sä napadkam, kotorye, v svoü oçered´, sover‚enno
neizvestny drugim.
Nekotorye xristiane pol´zuütsä velikim blagosloveniem moläwixsä za nix drugix xristian.
I vse Ωe, opasnosti podsteregaüt vsex xristian, daΩe
esli odni iz nix podvergaütsä im çawe, çem drugie.
Budem Ωe postoänno pomnit´ ob qtix opasnostäx.
Êizn´ bez molitvy. Opasnost´ vsegda podsteregaet nas
v tom sluçae, kogda my zabyvaem, çto postoänno nuΩdaemsä v podkrepläüwej nas sile BoΩiej. Çrezvyçajno vaΩno zdravo osoznat´ na‚u sklonnost´ ko grexu i neobxodimost´ v kaΩdoe mgnovenie naxodit´sä sovsem rädom k
Gospodu.
PrenebreΩenie Slovom. Zakrytaä Bibliä ne moΩet predupredit´, nastavit´ ili podbodrit´ nas. Esli my çitaem Bibliü, ona moΩet gromko i kstati zagovorit´ k nam
vo vremä isku‚enij.
Uklonenie ot obweniä s drugimi veruüwimi. Odinokaä
ovca stanovitsä legkoj dobyçej dlä volka. Goräwaä golovnä, vynutaä iz ognä, oçen´ bystro ostyvaet.
Beskontrol´naä myslitel´naä deätel´nost´. Grex zaroΩdaetsä v mysläx (Iak. 1,14.15). Vsäkij, prodolΩaüwij
podderΩivat´ seksual´nye fantazii, v bol´‚instve sluçaev neizbeΩno prevrawaet ix v dela. Poqtomu Iisus
predosteregaet nas ot £voΩdelennogo vzgläda“ (Mat. 5,28).
Esli çelovek nikogda ne dumaet o prelübodeänii, on
nikogda i ne sover‚it ego.
Dlitel´noe vozderΩanie. V 1 Poslanii k Korinfänam 7,5 Pavel nastavläet suprugov ne uklonät´sä ot supruΩeskix otno‚enij, esli tol´ko po vzaimnoj dogovo124
16. Oblast´ nravstvennoj çistoty
rennosti, a takΩe dlä posta i molitvy. Çerez dlitel´noe
vozderΩanie çelovek v bol´‚ej mere podvergaet sebä
isku‚eniäm satany, poskol´ku on teräet çuvstvo samokontrolä.
Odinoçestvo. Odinoçestvo çasto pobuΩdaet çeloveka k
nerazumnym i otçaännym dejstviäm. Xoro‚im sredstvom protiv qtogo ävläetsä neutomimyj trud dlä Gospoda,
tak Ωe kak i samopoΩertvennoe sluΩenie drugim.
Neumestnye laski. Iisus govorit nam: £Esli soblaznäet
tebä ruka tvoä, otseki ee“ (Mar. 9,43). Naçinaä seminar,
orator dal xoro‚ij sovet: £Ne kasajsä Ωenwiny.
Ne kasajsä deneg. Ne kasajsä slavy“. Kazalos´ by, nevinnye neΩnosti, poglaΩivaniä i laskatel´nye prikosnoveniä bystro vedut k bolee intimnoj blizosti. Pol´zuüwijsä bol´‚oj populärnost´ü radiopropovednik,
obwaäs´ s Ωenwinami, ne mog uderΩat´sä, çtoby ne prikosnut´sä k nim. V rezul´tate ego otpravili v ssylku, v
duxovnuü Sibir´.
Nesposobnost´ izbegat´ kompromitiruüwix situacij.
Naedine s sekretar‚ej posle okonçaniä raboty v büro;
naedine s sovetnikom pri oboüdno vozrastaüwem interese drug ko drugu; naedine s Ωenoj drugogo çeloveka v samolete, otele ili avtomobile – situacii, naçinaüwiesä
sovsem nevinno, i vse Ωe sposobnye prevratit´sä v poΩar.
Margaret Xess sovetovala:
£Umej stavit´ granicy v otno‚eniäx k drugomu polu.
Odin psixolog govorit, çto izbegaet prigla‚at´ Ωenwinu na priem v kaçestve poslednego pacienta. Sväwennik opredeläet sovetnice mesto po druguü storonu
pis´mennogo stola i ostavläet ‚tory razdvinutymi.
Doktor zovet k sebe medsestru v tom sluçae, kogda emu
prixoditsä osmotret´ pacientku. ∏ef i ego sekretar‚a mogut izbeΩat´ togo, çtoby vmeste pojti na obed
125
Budæte sväty
ili rabotat´ po veçeram naedine. Doma‚nää xozäjka
moΩet izbeΩat´ isku‚eniä s sosedom, kogda ee muΩ v
otßezde. Razumnaä Ωena ne uedet na tri mesäca v dom
otdyxa, predostaviv muΩa samomu sebe. Ravno kak i ej
ne pridet v golovu zabotit´sä o drugom muΩçine, Ωena
kotorogo uexala v letnij otpusk. Suprugu takΩe ne sleduet priuroçivat´ nepristojnuü zabotu o Ωenwine
imenno k tomu dnü, kogda ee muΩ naxoditsä v komandirovke. Ona dolΩna owuwat´ otsutstvie muΩa i znat´,
çto sozdav‚uüsä bre‚´ moΩet zapolnit´ tol´ko on“.
Bezdeätel´nost´. Len´ – zlokaçestvennaä bolezn´. Poçti
stol´ Ωe ser´eznoj ävläetsä nesposobnost´ zapolnit´
svoj den´ konstruktivnoj, osmyslennoj rabotoj. Vsem
nam tak nuΩna qta disciplina, kotoraä zanimaet na‚i
mysli i zawiwaet ot isku‚enij, no i ne kradet u nas
vremä obweniä s Bogom.
Gordost´. Proslavlenie drugimi xristianami çasto
moΩet privesti çeloveka k besçuvstvennym vysotam gordosti. On naçinaet sçitat´ sebä çem-to osobennym, verit´
v to, çto mir leΩit u ego nog i çto on ne moΩet past´. On
naxoditsä v bol´‚oj opasnosti. £Pogibeli pred‚estvuet
gordost´ i padeniü – nadmennost´“ (Pr. 16,18).
Izvestnost´. Vsäkij, stremäwijsä k izvestnosti, obäzatel´no razoçaruetsä. Voobwe, izvestnost´ neblagotvorno skazyvaetsä na xristianskoj Ωizni i sluΩenii.
Ç.A. Kouts skazal:
£V tot moment, kogda my xotim privleç´ k sebe vnimanie, my sover‚aem loΩnyj ‚ag i uΩe ne sootvetstvuem nastoäwemu xarakteru sluΩeniä. Gospod´ izbegal
izvestnosti; qto oçen´ trogatel´no, ibo tak protivoreçit na‚ej prirode. Estestvenno, nam nravitsä izvestnost´, no Gospod´ v päti ili daΩe ‚esti sluçaäx govorit iscelennym (v Evangelii ot Marka), çtoby oni
126
16. Oblast´ nravstvennoj çistoty
niçego ne govorili ob qtom drugim... Izvestnost´ –
oçen´ vrednaä vew´. NuΩna isklüçitel´no bol´‚aä
milost´, esli Gospod´ darit izvestnost´, kak On qto
inogda delaet“.
Televidenie. Postoännaä demonstraciä seksa, strastej i
promiskuiteta oslabläet ser´eznost´ grexa v glazax zritelej. Krome togo, qto razΩigaet nizmennye instinkty.
Intimnost´ i postoännaä zanätost´ nepristojnostämi
vedet k beznravstvennomu povedeniü. Seks-Ωurnaly,
fil´my, knigi i videokassety vinovny v qtom v toj Ωe
mere, çto i televidenie.
Lovu‚ki. Xristianskie rabotniki znaüt, çto im sleduet osteregat´sä lovu‚ek. Missioneru, rabotav‚emu v
odnoj iz stran, kotoraä uporno otvergaet Evangelie,
pozvonila Ωenwina pod predlogom togo, çto nuΩdaetsä v
duxovnoj pomowi. Ona naxoditsä na central´nom poçtamte, skazala ona. Ne mog by on byt´ nastol´ko lübeznym, çtoby prijti i pogovorit´ s nej? Missioner upustil vzät´ s soboj Ωenu. Kogda on pribyl na central´nyj
poçtamt, tuda totças vorvalis´ policejskie i arestovali
ego, obviniv v sväzi s prostitutkoj. Pravitel´stvo
vydvorilo ego iz strany. V qtom sluçae ne sover‚ilos´
niçego beznravstvennogo, no qto bylo v drugix sluçaäx.
Peçal´no, çto prixoditsä pisat´ takuü glavu. Bylo by
namnogo priätnee prosto obojti qtu temu, kak budto by s
nej ne bylo sväzano nikakix problem. No ostaetsä faktom, çto veruüwij moΩet vpast´ v grexi, o kotoryx predupreΩdaet nas Novyj Zavet. K qtomu, bez vsäkogo somneniä, otnositsä i beznravstvennost´. My vovse niçego ne
dostignem, razdelää toçku zreniä, budto qta problema
kogda-libo sama sojdet s povestki dnä, esli ne obrawat´
na nee vnimaniä. Luç‚e vprämuü zanät´sä qtoj problemoj i zawitit´ sebä ot amoral´nyx postupkov, izo dnä v
den´ naxodäs´ v tesnej‚em obwenii so Spasitelem.
127
Glava 17
SAMOUDOVLETVORENIE
Samoudovletvorenie, inogda nazyvaemoe i samozapätnaniem, narädu s polovym sno‚eniem ävläetsä samonapravläemym sposobom seksual´nogo udovletvoreniä.
KaΩetsä strannym, çto Bibliä ne osobo zanimaetsä
qtoj temoj. Istoriä Onana v knige Bytie 38,1-11 çasto
ispol´zovalas´ s cel´ü dokazat´ otvrawenie Boga k takim
dejstviäm. Kogda brat Onana umer, zakon treboval, çtoby
Onan vzäl sebe v Ωeny vdovu, to est´, svoü nevestku, i
proizvodil by ej detej vmesto svoego brata. Poskol´ku
qti deti byli by ne ego, Onan proävil neposlu‚anie i
izlival semä na zemlü. Gospod´ umertvil ego za neposlu‚anie, a ne za to, çto on zanimalsä masturbaciej.
Nesmoträ na to, çto v Pisanii my ne naxodim neposredstvennyx vyskazyvanij otnositel´no praktiki samoudovletvoreniä, v nem vse Ωe est´ neskol´ko mest, v
kotoryx, bez somneniä, soderΩatsä ukazaniä dlä dobrosovestnyx veruüwix. Vot nekotorye iz nix:
£Itak da ne carstvuet grex v smertnom va‚em tele,
çtoby vam povinovat´sä emu v poxotäx ego; i ne predavajte çlenov va‚ix grexu v orudie nepravdy, no predstav´te sebä Bogu, kak oΩiv‚ix iz mertvyx, i çleny
va‚i Bogu v orudiä pravednosti. Grex ne dolΩen nad
vami gospodstvovat´, ibo vy ne pod zakonom, no pod
blagodatiü“ (Rim. 6,12-14).
Zdes´ podçerkivaetsä tot fakt, çto nam sleduet ispol´zovat´ çleny na‚ego tela v kaçestve orudij pravednosti, a
ne dlä togo, çtoby besçestit´ Gospoda.
128
17. Samoudovletvorenie
£No oblekites´ v Gospoda na‚ego Iisusa Xrista, i popeçeniä o ploti ne prevrawajte v poxoti“ (Rim. 13,14).
Podlinnoj cel´ü na‚ego prebyvaniä na zemle ävläetsä
predstavlät´ Gospoda, a ne Ωit´ dlä seksual´nogo udovletvoreniä.
£Ne znaete li, çto tela va‚i sut´ xram Ωivuwego v vas
Svätogo Duxa, Kotorogo imeete vy ot Boga, i vy ne
svoi? Ibo vy kupleny dorogoü cenoü. Posemu proslavläjte Boga i v telax va‚ix“ (1 Kor. 6,19.20).
Kak izvestno, v kaΩdom veruüwem Ωivet ewe tret´ä
Liçnost´ Troicy. Soznavaä ee postoännoe prisutstvie,
my ne dolΩny predavat´sä takim nedostojnym dejstviäm, kak samoudovletvorenie.
£Êena ne vlastna nad svoim telom, no muΩ; ravno i
muΩ ne vlasten nad svoim telom, no Ωena“ (1 Kor. 7,4).
Zdes´ osnovnaä mysl´ zaklüçaetsä v tom, çto obyçnoe
polovoe sno‚enie otnositsä k sfere braçnoj Ωizni. Ni
odnomu çeloveku, sozdannomu Bogom, ne dana seksual´naä vlast´ nad svoim sobstvennym telom, no On dal qtu
vlast´ sootvetstvenno kaΩdomu iz suprugov. Pri samoudovletvorenii, odnako, çelovek vlastvuet nad svoim
telom.
£Itak, imeä takie obetovaniä, oçistim sebä ot vsäkoj
skverny ploti i duxa, sover‚aä svätynü v straxe BoΩiem“ (2 Kor. 7,1).
Ne budet preuveliçeniem skazat´, çto samoudovletvorenie ävläetsä oskverneniem tela i myslej, a nam dolΩno
oçiwat´sä ot qtogo.
129
Budæte sväty
£...çtoby kaΩdyj iz vas umel soblüdat´ svoj sosud v
svätosti i çesti“ (1 Fes. 4,4).
V qtom kontekste slovo £sosud“ otnositsä k sobstvennomu
telu çeloveka. V dannom sluçae qto oznaçaet, çto nam sleduet ispol´zovat´ ego dlä svätyx i dostojnyx celej.
£Üno‚eskix poxotej ubegaj, a derΩis´ pravdy, very,
lübvi, mira so vsemi prizyvaüwimi Gospoda ot çistogo serdca“ (2 Tim. 2,22).
Samoudovletvorenie – poxot´, kotoruü sväzyvaüt preΩde vsego s molodeΩ´ü, xotä ona praktikuetsä ne tol´ko
molodymi lüd´mi. Bibliä povelevaet nam beΩat´ qtogo
i presledovat´ bolee dostojnye celi.
£Vozlüblennye! Pro‚u vas, kak pri‚el´cev i strannikov, udalät´sä ot plotskix poxotej, vosstaüwix na
du‚u“ (1 Pet. 2,11).
Samoudovletvorenie, bez somneniä, ävläetsä plotskoj
poxot´ü i vystupaet protiv du‚i, poskol´ku prepätstvuet duxovnomu vozrastaniü çeloveka.
130
Glava 18
GOMOSEKSUALIZM
Mnogie lüdi utverΩdaüt, çto gomoseksualizm äkoby
ävläetsä priemlemym, al´ternativnym stilem Ωizni.
Tak nazyvaemye golubye i rozovye malo-pomalu poävläütsä iz svoego ubeΩiwa i borütsä za ravnye prava.
Veruüwie, odnako, ne dolΩny rukovodstvovat´sä tem,
çto govorät lüdi, ravno kak i tem, çto v nastoäwee vremä
praktikuetsä v na‚ej kul´ture. Ne dolΩny okazyvat´ na
nix svoego vliäniä i devizy vrode: £Vse zanimaütsä
qtim“. Im sleduet, skoree, zadat´sä korennym voprosom:
£Çto govorit ob qtom Bibliä?“ Rassmotrim Ωe, çto skazano ob qtom v Svätom Pisanii.
Privodim principial´nye mesta, v kotoryx reç´ idet
o gomoseksualizme:
Bytie 1 i 2. Bog sotvoril lüdej – muΩçinu i Ωenwinu – i utverdil brak v kaçestve Svoej voli dlä Svoego
naroda. Takim obrazom, gomoseksualizm ävläetsä izvraweniem BoΩiej voli otnositel´no seksual´nosti. Qto
prestuplenie protiv prirody.
Bytie 19,1-26. MuΩi Sodoma byli izvestny svoim
gomoseksualizmom. Slovo £sodomiä“ – sinonim gomoseksualizma, oçevidno proisxodit ot nazvaniä qtogo goroda.
Kogda muΩi Sodoma popytalis´ iznasilovat´ gostej
Lota muΩskogo pola, Bog povelel Svoim lüdäm pokinut´
gorod, kotoryj On zatem uniçtoΩil ognem i seroü.
Levit 18,22; 20,13. Po zakonu Moiseä gomoseksualizm
sçitalsä merzost´ü, kotoraä nakazyvalas´ smert´ü. (Kstati, qtot fakt uliçaet vo lΩi uçenie, utverΩdaüwee,
budto sodomiä – qto bolezn´. Bog ne osuΩdaet na smert´
çeloveka za to, çto on bolen.)
131
Budæte sväty
Poslanie k Rimlänam 1,18-32. Lüdi togo vremeni uΩe
imeli poznanie ob istinnom Boge, odnako otkazalis´ ot
qtogo poznaniä. Oni stali idolopoklonnikami, poklonäv‚imisä izobraΩeniäm iz dereva i kamnä. Kogda oni izmenili svoemu poznaniü o Boge, On toΩe ostavil ix, tak çto
oni stali praktikovat´ vsevozmoΩnye vidy beznravstvennosti, vklüçaä gomoseksualizm. Pavel sover‚enno otkryto govorit, çto postupaüwie tak dostojny smerti.
1 Kor. 6,9. V qtom stixe sover‚enno äsno govoritsä, çto
ni gomoseksualist, ni muΩçina, zanimaüwijsä prostituciej, Carstva BoΩ´ego ne nasleduet.
1 Tim. 1,10. Narädu s ubijstvom, bludom, çelovekoxiwniçestvom i loΩ´ü sodomiä nazvana prestupleniem
protiv zakona BoΩ´ego. A prestuplenie zakona BoΩ´ego,
estestvenno, karaetsä smert´ü.
Takim obrazom, Bibliä absolütno äsno uçit, çto gomoseksualizm ävläetsä gre‚nym izvraweniem voli Boga
otnositel´no Ego tvoreniä. Skol´ko by ne privodilos´
racionalistiçeskix dovodov, ni odno iz nix ne moΩet
li‚it´ sily äsnoe Slovo BoΩie. Sleduet ewe raz podçerknut´, çto xristianam sleduet osteregat´sä prinimat´
nravstvennye suΩdeniä mira, no rukovodstvovat´sä tol´ko Slovom BoΩiim.
MoΩet li gomoseksualist byt´ spasen? Otvetom, koneçno Ωe, ävläetsä £da“, v tom sluçae, esli on ispoveduet
svoj grex i primet Iisusa Xrista, kak svoego Gospoda i
Spasitelä ( Ioan. 1,12; Rim. 10,13).
MoΩet li xristianin vpast´ v takoj grex? Sleduet
dopustit´, çto v moment slabosti qtot grex moΩet odolet´ i xristianina. V takom sluçae on moΩet obresti
prowenie putem ispovedaniä i re‚itel´nogo razryva s
grexom (1 Ioan. 1,9). Esli Ωe on prodolΩaet Ωit´ v
gomoseksualizme, to somnitel´no, poluçil li on kogdalibo roΩdenie svy‚e. Iisus skazal: £Po plodam ix uznaete ix“ (Mat. 7,20).
132
18. Gomoseksualizm
Sklonnost´ i praktika
Suwestvuet li razliçie meΩdu sklonnost´ü k gomoseksualizmu i dejstvitel´noj praktikoj sodomii? Suwestvuet, i razliçie qto daΩe oçen´ ser´eznoe. Sklonnosti k
gomoseksualizmu est´ u mnogix lüdej, no oni nikogda ix
ne osuwestvili. Tot fakt, çto oni ispytyvaüt vleçenie
k svoemu Ωe polu, priçinäet im muçeniä; odnako, dlä
togo, çtoby protivostoät´ isku‚eniü i Ωit´ neoskvernennoj Ωizn´ü, oni upraΩnäütsä v samodiscipline.
Pravil´no li utverΩdenie: odnaΩdy byl gomoseksualistom – ostae‚´sä im navsegda? Esli qto utverΩdenie
naceleno na praktikuüwix gomoseksualistov, to ono ni v
koem sluçae ne sootvetstvuet istine. Mnogie iz nix obratilis´ ko Xristu i ostavili svoj preΩnij stil´ Ωizni.
K takomu ‚agu ix sdelal sposobnymi Svätoj Dux. Do
obraweniä ko Xristu nekotorye iz korinfän byli
gomoseksualistami, no oni sover‚enno osvobodilis´ ot
qtogo (1. Kor. 6,9-11). Çto kasaetsä sklonnosti k gomoseksualizmu, to veruüwemu, vozmoΩno, pridetsä borot´sä s
nej vsü svoü ostav‚uüsä Ωizn´. Esli Ωe on prevratit
svoi polovye instinkty v neustannoe sluΩenie dlä svoego Carä, Gospoda Iisusa, to on smoΩet oderΩat´ pobedu
i nad nimi.
Kak moΩet Bog osuΩdat´ gomoseksualista, esli on byl
sozdan s predraspoloΩeniem k qtomu? Bog nikogo ne sozdal s podobnymi zadatkami. Kogda Bog sotvoril Adama,
tot byl nevinnym i nezapätnannym. No zatem Adam
sogre‚il, i vse ego potomki, za isklüçeniem Gospoda
Iisusa, byli izvrawennymi, nespravedlivymi i gre‚nymi. Vina leΩit tol´ko na samom çeloveke. Svalivat´
vinu na Boga za neçto Im zaprewennoe ävläetsä gräznoj
ulovkoj, otvlekatel´nym manevrom ot otvetstvennosti za
sobstvennye grexovnye dejstviä.
Ävläetsä li gomoseksual´nost´ vroΩdennoj sklon133
Budæte sväty
nost´ü ili usvoennym povedeniem? V suwnosti, qto
moΩet byt´ to i drugoe. Ne sleduet udivlät´sä tomu, çto
çelovek moΩet rodit´sä s takim rasstrojstvom. Po svoej
prirode çelovek v korne isporçen i sposoben ko vsäkomu
rodu grexa. U odnix slabosti v qtoj oblasti, u inyx – v
drugoj, nikto ne proklät, esli roΩdaetsä so sklonnost´ü k gomoseksualizmu. No osuΩden za qtot grex, kogda
prevrawaet sklonnost´ v postupok. Odnako, gomoseksualizm moΩet byt´ i usvoennym povedeniem. K primeru,
vzroslyj moΩet privleç´ k podobnoj forme Ωizni
mal´çika. Vsäkij, postupaüwij tak, podvergaetsä osuΩdeniü Iisusa, kogda On skazal: £Luç‚e bylo by emu,
esli by mel´niçnyj Ωernov povesili emu na ‚eü i brosili v more, neΩeli çtob on soblaznil odnogo iz malyx
six“ (Luk. 17,2).
Put´ bezzakonnika
Za svoj amoral´nyj Ωiznennyj stil´ gomoseksualisty
platät dorogoj cenoj. Pavel govorit, çto oni £poluçaüt
v samix sebe dolΩnoe vozmezdie za svoe zabluΩdenie“
(Rim. 1,27b). Vozmezdie vklüçaet v sebä polovye bolezni,
takie kak pnevmocistit (svoego roda vospalenie legkix),
sarkomu Kapozi (formu raka) i spid.
Ono vklüçaet v sebä i gloΩuwee çuvstvo viny, umstvennye i qmocional´nye rasstrojstva i boleznennye izmeneniä liçnosti.
Posle togo, kak Oskara Uajl´da, anglijskogo pisatelä
19 veka, razoblaçili kak gomoseksualista, on pisal:
£Bogi odarili menä poçti vsem. No ä dal sebe soblaznit´sä dlitel´nymi periodami bessmyslennyx i grexovnyx udovol´stvij... Ustav stoät´ na vysotax, ä dobrovol´no opuskalsä v bezdnu v poiskax novyx razdraΩi134
18. Gomoseksualizm
telej çuvstv. Paradoksal´nost´ moej myslitel´noj
deätel´nosti stala izvraweniem v moem pristrastii. Ä
bezzabotno ispol´zoval drugie Ωizni. Ä razvlekalsä,
kogda mne qto bylo ugodno, i prodolΩal svoj put´, budto niçego ne sluçilos´. Ä zabyl, çto vsäkoe malej‚ee
povsednevnoe dejstvie libo formiruet, libo kaleçit
xarakter i çto poqtomu odnaΩdy çelovek vo vseusly‚anie zaävit obo vsem, çto on kogda-to delal vtajne. Ä
uΩe ne byl gospodinom samogo sebä. Ä uΩe ne vladel
svoej du‚oj, daΩe ne podozrevaä ob qtom. Ä dal razvleçeniü ovladet´ mnoj. Ä konçil uΩasnym pozorom“.
Put´ k osvoboΩdeniü ot gomoseksualizma tot Ωe samyj,
çto i dlä vsex drugix form poxoti, i uΩe rassmatrivalsä nami v glave o poxotäx. Nesmoträ na qto v lübom sluçae vaΩno poluçit´ dal´nej‚uü konsul´taciü na biblejskoj osnove.
Kak nam otnosit´sä k gomoseksualistam? Buduçi xristianami, my dolΩny prinimat´ ix kak lüdej, ne priznavaä, odnako, ix stilä Ωizni. Tak kak i oni ävläütsä
du‚ami, za kotoryx umer Iisus, my obäzany popytat´sä
lübym sposobom priobresti ix dlä Ωizni v svätosti.
Nam sleduet otnosit´sä k nim v duxe krotosti i samim
osteregat´sä, çtoby ne poddat´sä kakomu-to vidu isku‚eniä i ne vpast´ v grex. Esli oni uporno i ravnodu‚no
otvergaüt slovo BoΩie, idä na oskorbleniä i bogoxul´stvo, my ne obäzany naväzyvat´ im Evangelie.
135
Glava 19
SOVESTÆ – VNUTRENNIJ SUDÆÄ
Sovest´ – qto vnutrennij monitor, razliçaüwij meΩdu
pravdoj i nepravdoj v oblasti myslej, namerenij i
postupkov (Rim. 2,15). Ona pobuΩdaet mal´çika okinut´
vzglädom pomewenie, kogda ruka ego isçezaet v korobke s
peçen´em. Ona pobuΩdaet prevy‚aüwego skorost´ voditelä zatormozit´, stoit emu li‚´ zametit´ v otraΩaüwem zerkale avtoma‚inu, poxoΩuü na policejskuü.
Ona pobuΩdaet vora beΩat´, daΩe kogda ego nikto ne
presleduet. Kak vyrazilsä ∏ekspir, ona vsex nas delaet
trusami.
Ona osobenno aktivna vo vremä sostavleniä nalogovoj
deklaracii, v zale suda ili v klassnoj komnate v period
qkzamenov. Da i ne udivitel´no, çto Bibliä nazyvaet ee
svetil´nikom BoΩiim, osvewaüwim glubiny serdca
çeloveka (Pr. 20,27).
Vsäkij çelovek roΩdaetsä s sovest´ü. Intuitivno on
znaet, çto lgat´, vorovat´, ubivat´ nel´zä. Emu izvestno,
çto nepravil´no, kogda drugoj çelovek postupaet s nim
nespravedlivo; no emu takΩe izvestno, çto s ego storony
budet toΩe nevernym toçno tak Ωe postupat´ s drugimi.
Nebezo‚iboçnyj putevoditel´
Odnako, i sovest´ ne byvaet bezo‚iboçnoj. Kak i vse drugie çleny, sovest´ takΩe isporçena grexopadeniem. Ona
moΩet naxodit´sä pod vliäniem prepodnosimyx nam
principov. Takim obrazom, staroe pravilo £Rukovodstvujsä sovest´ü“ uΩe ne podxodit.
136
19. Sovest´ – vnutrennij sud´ä
Sovest´ nuΩno vospityvat´ çerez slovo BoΩie, çerez
ozarenie Svätym Duxom. £Sovest´ sleduet budit´ i uçit´,
privodit´ ee v sootvetstvie s BoΩiimi otkroveniämi i
pobuΩdat´ sledovat´ im“ (Barnxaus).
V serdeçnom raskaänii uçastvuet i sovest´. Kogda
DΩon N´üton ewe raz pereΩil svoj opyt, on pisal:
£Sovest´ moä priznala i proçuvstvovala vinu i privela menä v otçaänie“.
Savla iz Tarsa Ωalila sovest´, i on vdrug zametil, çto
sam protivilsä qtomu Ωalu (Deän. 9,5). Kogda po blagodati Robert Marrej Makçejn byl razbuΩen svetom svy‚e,
ego muçil opravdannyj strax; on boälsä umeret´.
Çistaä sovest´ (Evr. 9,14) est´ sovest´, oçiwennaä
krov´ü Xrista. Nesmoträ na to, çto ona vse ewe kontroliruet na‚e povedenie, nam uΩe ne nuΩno ispytyvat´
strax pered veçnym sudom, tak kak Xristos uΩe preterpel qtot sud v kaçestve Zamestitelä veruüwix.
Sovest´ teper´ uΩe ne osuΩdaet menä,
Ibo Ego dragocennej‚aä krov´
Raz navsegda ot grexov vsex omyla menä.
V BoΩ´ix oçax ä oçiwen i nov.
Nemownaä sovest´ xarakterizuetsä çrezmernoj skrupuleznost´ü v delax, kotorye sami po sebe ne ävläütsä
nepravil´nymi (1 Kor. 8,7.8), kak naprimer, eda i pit´e.
Odnako, sovest´ moΩet stat´ i neçuvstvitel´noj, esli
ee vladelec ne obrawaet vnimaniä na ee golos. Kogda ä
saΩus´ v svoü ma‚inu, razdaetsä zvuk, predupreΩdaüwij
menä, çto mne nuΩno pristegnut´sä. So vremenem ä tak
privyk k nemu, çto uΩe ne sly‚al ego (to est´, do tex
por, poka pristegivanie posredstvom zakona prevratilos´ v obäzannost´).
137
Budæte sväty
Çem bol´‚e rani‚´ svoü sovest´, tem slabΩe stanovitsä ee golos. Ee moΩno sravnit´ s rezinovoj lentoj,
vse bolee i bolee teräüwej svoü qlastiçnost´. Kogdanibud´ ona polnost´ü vysoxnet ili zatverdeet, budto ot
raskalennyx wipcov (1 Tim. 4,2). Çelovek moΩet gre‚it´ i uΩe absolütno ne çuvstvovat´ qtogo (Ef. 4,19).
On moΩet sover‚it´ krajne täΩkij grex, a potom obteret´ rot i skazat´: £Ä niçego xudogo ne sdelal“
(Pr. 30,20).
Govorät, çto samaä vernaä straxovka ot grexa zaklüçena v poträsenii grexom.
Oskvernennaä sovest´ zapätnana zlymi delami (Tit.
1,15). Esli Ωizn´ çeloveka poroçna, ego sovest´ ne moΩet
byt´ drugoj (Evr. 10,22).
Nam vsegda sleduet imet´ neporoçnuü sovest´ (1 Pet.
3,16) kak pred Bogom, tak i pred lüd´mi (Deän. 24,16).
Neporoçnaä sovest´ soglasovana so slovom BoΩiim.
138
Glava 20
KAK ÇELOVEK MYSLIT
Kontrol´ my‚leniä ävläetsä odnoj iz vaΩnej‚ix disciplin, s kotoroj imeet delo xristianin. To, kak on
upotrebläet svoj razum, neizbeΩno opredeläet i napravlenie ego Ωizni i sklonnosti xaraktera. Pozitivno
napravlennoe, bogougodnoe my‚lenie (Fil. 4,8) vedet k
poloΩitel´nym rezul´tatam. Neçistoe my‚lenie neizbeΩno vedet k neporädoçnomu povedeniü.
Poqtomu Bibliä govorit: £Ibo, kakovy mysli v du‚e
ego, takov i on“ (Pr. 23,7). Ili, kak obyçno govoril s
prisuwim emu ostroumiem Al´fred P. Gibbs: £Ty vovse
ne takov, çto ty o sebe dumae‚´. No o çem ty dumae‚´,
tem ty i ävläe‚´sä!“ Mysli çeloveka – indeks ego xaraktera.
Samyj mudryj çelovek v istorii çeloveçestva skazal:
£Bol´‚e vsego xranimogo xrani serdce tvoe, potomu çto
iz nego istoçniki Ωizni“ (Pr. 4,23). Nesmoträ na to, çto
serdce upotrebläetsä zdes´ v bolee ‚irokom smysle, çem
razum, xoro‚ij smysl qtogo stixa vse ravno soxranitsä,
esli zamenit´ £serdce“ £razumom“: £Stoj na straΩe svoego
razuma, ibo iz nego – istoçniki Ωizni“. Mysli – istoçnik, iz kotorogo vytekaet bol´‚instvo na‚ix postupkov.
DerΩa pod kontrolem pervoistoçnik, my tem samym
kontroliruem i vytekaüwij iz nego potok.
Desätaä zapoved´
To, çto v odnoj iz desäti zapovedej reç´ idet o myslitel´noj deätel´nosti, imeet nemalovaΩnoe znaçenie.
139
Budæte sväty
£Ne Ωelaj doma bliΩnego tvoego; ne Ωelaj Ωeny
bliΩnego tvoego, ni raba ego, ni rabyni ego, ni vola ego,
ni osla ego, niçego, çto u bliΩnego tvoego“ (Isx. 20,17).
Êelanie – produkt deätel´nosti my‚leniä. Qto potrebnost´ obladat´ çem-to, ne sootvetstvuüwim vole BoΩiej.
Bog govorit: £Ne poΩelaj“. Qta zapoved´ ubedila i serdce Savla tarsänina. On vsegda gordilsä svoej priliçnoj
na vid Ωizn´ü. On nikogda ne sover‚al bol´‚ix grexov.
No kogda on osoznal smysl desätoj zapovedi, emu stalo
äsno, çto zlye mysli ävläütsä grexom v toj Ωe mere, çto
i zlye dela. Porazmysliv nad obrazom svoego my‚leniä,
on gluboko osoznal svoü grexovnost´.
£...No ä ne inaçe uznal grex, kak posredstvom zakona,
ibo ä ne ponimal by i poΩelaniä, esli by zakon ne
govoril: £Ne poΩelaj“. No grex, vzäv povod ot zapovedi, proizvel vo mne vsäkoe poΩelanie; ibo bez zakona
grex mertv. Ä Ωil nekogda bez zakona; no kogda pri‚la
zapoved´, to grex oΩil, a ä umer; i takim obrazom zapoved´, dannaä dlä Ωizni, posluΩila mne ko smerti,
potomu çto grex, vzäv povod ot zapovedi, obol´stil
menä i umertvil eü“ (Rim. 7,7-11).
Kak dejstvuet grex?
Iakov obnaruΩivaet ostroe ponimanie psixologii grexa, kogda on govorit:
£V isku‚enii nikto ne govori: £Bog menä isku‚aet“;
potomu çto Bog ne isku‚aetsä zlom i Sam ne isku‚aet
nikogo, no kaΩdyj isku‚aetsä, uvlekaäs´ i obol´waäs´ sobstvennoü poxot´ü; poxot´ Ωe, zaçav‚i, roΩdaet
grex, a sdelannyj grex roΩdaet smert´“ (Iak. 1,13-15).
140
20. Kak çelovek myslit
Grex sravnivaetsä zdes´ s ciklom Ωizni çeloveka. Vnaçale proisxodit zaçatie. Zatem roΩdaetsä ditä. Ono vozrastaet do polnogo sozrevaniä. Za qtim sleduet smert´.
Toçno tak Ωe i s grexom. Vnaçale on zaroΩdaetsä v mysläx çeloveka. Zatem predprinimaetsä dejstvie. Dejstvie
prevrawaetsä v privyçku. V koneçnom sçete ona privodit
k smerti. Qto podrazumevaet, xotä i ne podtverΩdeno,
çto, dolgo razmy‚lää o grexe, my ran´‚e ili pozΩe
sover‚im ego. Ili, kak govorilos´ preΩde:
Posej mysl´ – poΩne‚´ postupok.
Posej postupok – poΩne‚´ privyçku.
Posej privyçku – poΩne‚´ xarakter.
Posej xarakter – poΩne‚´ sud´bu.
V period Svoego otkrytogo sluΩeniä Gospod´ Iisus toΩe
pridaval ogromnoe znaçenie vaΩnosti pomyslov. OdnaΩdy On prizval k Sebe gruppu iudeev, çtoby razßäsnit´ im
qtot punkt. Qti lüdi podçerknuto strogo otnosilis´ k soblüdeniü vsex vne‚nix ustanovlenij, no byli dovol´no
nere‚itel´ny v voprosax, kasaüwixsä vnutrennego çeloveka. Zakon Moiseev uçil, çto upotreblää v piwu svinoe
mäso, mäso krabov i zajcev i t.d., oni zapätnaüt sebä. Faktiçeski, qti produkty pitaniä delali çeloveka ceremonial´no neçistym, poka on naxodilsä pod vlast´ü zakona.
Iisus Ωe provozgla‚al otnyne otmenu qtogo poloΩeniä, obßäsnää, çto ne produkty pitaniä oskvernäüt çeloveka, no zlye mysli.
£I prizvav ves´ narod, govoril im: slu‚ajte Menä vse
i razumejte. Niçto, vxodäwee v çeloveka izvne, ne moΩet oskvernit´ ego; no çto isxodit iz nego, to oskvernäet çeloveka. Esli kto imeet u‚i sly‚at´, da sly‚it! I kogda On ot naroda vo‚el v dom, uçeniki Ego
sprosili Ego o pritçe. On skazal im: neuΩeli i vy
141
Budæte sväty
tak neponätlivy? NeuΩeli ne razumeete, çto niçto,
izvne vxodäwee v çeloveka, ne moΩet oskvernit´ ego?
Potomu çto ne v serdce ego vxodit, a v çrevo, i vyxodit von, çem oçiwaetsä vsäkaä piwa. Dalee skazal:
isxodäwee iz çeloveka, oskvernäet çeloveka; ibo izvnutr´, iz serdca çeloveçeskogo isxodät zlye pomysly, prelübodeäniä, lübodeäniä, ubijstva, kraΩi, lixoimstvo, zloba, kovarstvo, nepotrebstvo, zavistlivoe
oko, bogoxul´stvo, gordost´, bezumstvo. Vse qto zlo izvnutr´ isxodit, i oskvernäet çeloveka“ (Mar. 7,14-23).
Çasto prixoditsä sly‚at´, kak lüdi opravdyvaüt svoi
gre‚nye mysli xanΩeskimi obßäsneniämi. Takimi, naprimer: £Nel´zä predotvratit´, çtoby pticy ne sadilis´
tebe na golovu. No moΩno predotvratit´, çtoby oni ne
svili sebe tam gnezda“. Inymi slovami, sladostrastnye
isku‚eniä, nevol´no prixodäwie nam v golovu, ne ävläütsä gre‚nymi; grex v tom, çto my prigla‚aem ix i zagovarivaem s nimi. No togda voznikaet vopros: £Esli oni ne
gre‚ny, to znaçit çisty i sväty?“ Edinstvennym vozmoΩnym otvetom na qto ävläetsä, koneçno, sleduüwij: vsäkaä
gre‚naä i poxotlivaä mysl´, umy‚lennaä ili neumy‚lennaä, ävläetsä oskverneniem i dolΩna byt´ osuΩdena i
oçiwena kroviü Xrista. NevozmoΩno Ωit´ v qtom mire,
ne otravlääs´ postoänno kolkimi reklamami, nepristojnymi razgovorami i drugimi sposobami neproizvol´nogo
oskverneniä myslej. Edinstvennym sredstvom protiv
qtogo ävläetsä nezamedlitel´noe priznanie mysli, kak
neçistoj, i nemedlennoe ee otverΩenie i izgnanie.
Nikogda daΩe ne pomy‚läj ob qtom
Iisus podçerkival opasnyj xarakter zlyx myslej i v
Nagornoj propovedi. On govoril:
142
20. Kak çelovek myslit
£Vy sly‚ali, çto skazano drevnim: £Ne ubivaj; kto Ωe
ubæet, podleΩit sudu“. A Ä govorü vam, çto vsäkij,
gnevaüwijsä na brata svoego naprasno, podleΩit sudu;
kto Ωe skaΩet bratu svoemu £raka“, podleΩit sinedrionu; a kto skaΩet £bezumnyj“, podleΩit geenne ognennoj. Vy sly‚ali, çto skazano drevnim: £Ne prelübodejstvuj“. A Ä govorü vam, çto vsäkij, kto smotrit na
Ωenwinu s voΩdeleniem, uΩe prelübodejstvoval s
neü v serdce svoem“ (Mat. 5,21.22.27.28).
Zakon glasil: £Ne ubivaj!“, no Iisus govorit: £DaΩe ne
pomy‚läj ob ubijstve“. Poçemu? Potomu çto ty nikogda
ne sover‚i‚´ ego, esli ne bude‚´ pomy‚lät´ o nem. Zakon glasit: £Ne prelübodejstvuj!“, a Iisus govorit: £Ne
smotri na Ωenwinu s voΩdeleniem“. Poçemu On govorit
tak? Potomu çto togda dejstvie stanovitsä prednamerennym. No esli ty totças Ωe zapreti‚´ mysli, tebe nikogda ne pridetsä raskaivat´sä v sover‚enii prostupka.
V pervom Poslanii apostol Ioann vtorit tem Ωe
principam:
£Vsäkij, nenavidäwij brata svoego, est´ çelovekoubijca; a vy znaete, çto nikakoj çelovekoubijca ne imeet
Ωizni veçnoj, v nem prebyvaüwej“ (1 Ioan. 3,15).
Esli nam kaΩetsä preuveliçeniem, kogda o nenavisti govoritsä kak ob ubijstve, to stoit podumat´ o tom, çto oba
sväzany drug s drugom kak Ωelanie i ego ispolnenie, kak
priçina i sledstvie. Nenavist´ – qto ubijstvo v stadii
zaroΩdeniä. Gde net nikakoj zloby i neobuzdannogo gneva, tam net i ubijstva.
Çeloveçeskij razum neopisuemo zagadoçen i neveroätno çudesen. On podoben voennomu ‚tabu, iz kotorogo
isxodät vse prikazy. Razum prikazyvaet ruke vzät´ karanda‚ i pisat´. On Ωe opredeläet, çto sleduet pisat´.
143
Budæte sväty
Razum predstavläet iz sebä ob‚irnuü sistemu kommunikacii, nepreryvno posylaüwuü myslitel´nye potoki.
I vse Ωe, kak vse qto dejstvuet? Çto takoe mysl´?
Govorät, çto komp´üter, kotoryj dolΩen vosproizvesti funkcii çeloveçeskogo mozga, stal by veliçinoj
s izvestnyj n´ü-jorkskij neboskreb Qmpajr stejt bilding – no i v qtom sluçae on ne mog by sorevnovat´sä s
razumom.
Bol´‚instvo iz nas prinimaüt razum za neçto samo
soboj razumeüweesä. No Bibliä sover‚enno äsno uçit,
çto sposobnost´ myslit´ dana nam Bogom, i On delaet nas
otvetstvennymi za nee. KaΩdyj iz nas podoben carü,
upravläüwemu neobßätno sloΩnym carstvom – carstvom
myslej. Pri qtom kaΩdyj iz nas neset otvetstvennost´
za to, çto on dumaet. Qtu sposobnost´ my moΩem upotrebit´ na dobro i vo zlo, na dostojnye i nedostojnye celi.
My moΩem kontrolirovat´ svoi mysli.
Xoro‚aä storona razuma
Zdes´ ä imeü v vidu potencial k dobru. Ä dumaü, naprimer, o Gendele, kotoryj sel i soçinil oratoriü
£Messiä“. Muzyka nastol´ko sroslas´ so slovami, çto ä
uΩe ne mogu çitat´ tekst bez togo, çtoby myslenno ne
sly‚at´ muzykal´nogo soprovoΩdeniä. Vse proizvedenie
neset na sebe otpeçatok velikolepnoj duxovnoj proniknovennosti, tak çto ä çasto spra‚ivaü sebä, ne usly‚im
li my qtu oratoriü i v nebe.
Ili ä vspominaü grandioznyj gimn Isaaka Uatta
£Kogda ä podnimaü vzor na krest, gde BoΩij Syn stradal“. On polnost´ü posvätil svoj razum Gospodu, i qtot
gimn byl li‚´ çast´ü ego vklada v xristianskij mir. No
ä ne raz govorü sebe: £Stoilo by proΩit´ vsü Ωizn´
tol´ko dlä togo, çtoby soçinit´ takuü pesn´“.
144
20. Kak çelovek myslit
Ä dumaü o disciplinirovannom razume anglijskogo
poqta Mil´tona, o prodolΩav‚emsä çasami twatel´nom
trude i zakonçennom ‚edevre £Poterännyj raj“. Kakoj
vklad v literaturu vnes ego dux!
Ä dumaü o MikelandΩelo, o ego kartinax i statuäx.
Palitra i krasota ego proizvedenij ne poddaütsä nikakomu opisaniü. On obladal universal´nymi umstvennymi sposobnostämi, i kakoe sçast´e dlä nas, çto ego mysli
kristallizirovalis´ v Ωivopisi i mramore.
Dalee ä dumaü o Çarl´ze Gaddone SperdΩene, knäze
vsex propovednikov. Ä vspominaü, çto skazal o nem
A.T. Pirson: £Iz vsego razuma, kotorym on obladal, i iz
vsex ‚ansov, dannyx emu Bogom, on izvlekal luç‚ee“. I ä
verü qtomu, kogda çitaü ego propovedi ili izuçaü biografiü ego plodotvornoj Ωizni.
Ili, dlä togo, çtoby privesti primer iz na‚ego vremeni, ä dumaü o vsex tex, kotorye posvätili svoj razum
planirovaniü i osuwestvleniü razliçnyx poletov na
Lunu. Kakaä dal´novidnost´, kakie sposobnosti, kakaä
toçnost´!
Potencial ko zlu
No zatem my dumaem o sposobnostäx razuma tvorit´ zlo.
My dumaem o Ωestokix tiranax s ix kamerami pytok,
koncentracionnymi lagerämi, ix gazovymi kamerami i
peçami. My dumaem o zverstvax, Ωertvoj kotoryx stali
milliony nevinnyx lüdej.
My dumaem o muΩax, posvätiv‚ix svoj talant tomu,
çtoby uvesti s puti very drugix, – lüdäx kak Vol´ter, Tom
Pejn i Ingerzol´. Bog dal im svetlyj razum, a oni prodali svoj razum propagande agnosticizma i nevernosti.
My dumaem o lüdäx, vypuskaüwix i peçataüwix pornografiü. Çto qto za vid ispol´zovaniä svoego razuma?
145
Budæte sväty
Raznosçiki gräzi, zagräzniteli nravstvennogo okruΩeniä, propagandisty neçistoty i izvraweniä!
A takΩe my dumaem ob ogromnom potenciale kaΩdogo
razuma zamy‚lät´ zlo. Nikomu iz nas ne xotelos´ by
celyj ças prebyvat´ na vidu obwestvennosti s plakatom,
iz kotorogo moΩno bylo by uznat´ samuü gadkuü mysl´,
zanimav‚uü nas na pro‚loj nedele. Vse my znaem, na
kakie dalekie temnye stezi grexa moΩet uvesti nas
razum, tuda, kuda ne moΩet posledovat´ ni odin çeloveçeskij vzgläd. On sposoben na‚eptyvat´ vsevozmoΩnye
priätnye situacii, imeüwie delo s zaprewennymi
otno‚eniämi. Esli by odnogo iz na‚ix druzej zastali
vrasplox pri qtix delax, my osudili by ego spravedlivym negodovaniem. No ostav‚is´ odni, vozmoΩno, v temnote, my v sostoänii myslenno pereΩit´ to Ωe samoe
nepristojnoe i beznravstvennoe povedenie, i vse Ωe ne
ispytat´ togo otvraweniä. Ne vstreçaä pomex so storony
estestvennyx prepätstvij v vide vremeni i prostranstva,
na‚i mysli mogut vsegda perenesti nas kuda ugodno, dat´
nam vozmoΩnost´ prebyvaniä s lüboj liçnost´ü ili
liçnostämi po na‚emu vyboru, i sdelat´ vse to, çto Ωelaet na‚e serdce. UΩasno podumat´ o vsex grexovnyx vozmoΩnostäx, moguwix vozniknut´ v pomyslax veruüwego.
Esli qtim vozmoΩnostäm postoänno delat´ ustupku, to
rezul´tat moΩet obernut´sä katastrofoj.
Mnogie lüdi i segodnä vse ewe stonut pod gnetom
kakogo-libo to i delo povtoräüwegosä grexa. Oni govorät, çto xoteli by izbavit´sä ot nego, odnako, ne gotovy
disciplinirovat´ svoü myslitel´nuü deätel´nost´.
Nedavno odin xristianin sel v samolete rädom s molodym soldatom. Posle togo, kak oni pozdorovalis´, soldat dal xristianinu Ωurnal. Uvidev v nem nepristojnosti, on veΩlivo vernul soldatu Ωurnal i predloΩil
emu malen´kuü Bibliü v krasnom pereplete. Nekotoroe
vremä gospodstvovalo molçanie. Potom soldat sprosil:
146
20. Kak çelovek myslit
£Ne Ωelaete li Vy mne pomoç´?“ On rasskazal skvernuü
istoriü grexa i viny i obratilsä za pomow´ü. On xotel
izbavit´sä ot seksual´nogo grexa, no do six por vse ewe
çital pornografiçeskie Ωurnaly.
Dejstvovat´ re‚itel´no
Smysl dela zaklüçaetsä v sleduüwem: sleduet napravit´
udary topora v koren´ dereva. DolΩna prisutstvovat´
gotovnost´ samym re‚itel´nym obrazom upravlät´ myslitel´noj deätel´nost´ü.
Dlä tex, kto ewe ne spasen, pervym ‚agom ävläetsä
obrawenie. Çerez veru v Gospoda Iisusa emu sleduet rodit´sä zanovo. Tol´ko togda on obretet silu vseliv‚egosä
v nego Svätogo Duxa, çtoby re‚itel´no opolçit´sä protiv neçistyx myslej.
Xristianam rekomenduetsä predprinät´ sleduüwie
‚agi:
Vo-pervyx, my dolΩny vse prinesti v molitve k Gospodu. Slova Davida £Serdce çistoe sotvori vo mne, BoΩe,
i dux pravyj obnovi vnutri menä“ (Ps. 50,12) podxodät
kaΩdomu iz nas. Qti slova ävläütsä çast´ü ispovedaniä
Davida posle sover‚eniä dvojnogo grexa – prelübodeäniä i ubijstva. Ä viΩu v nix priznanie togo, çto ego grexi naçalis´ s beskontrol´nyx pomyslov.
Vo-vtoryx, o kaΩdoj mysli sleduet sudit´ tak, budto
my naxodimsä v prisutstvii Xrista. Re‚aüwej proverkoj na‚ix myslej, ravno kak i dejstvij, ävläetsä vopros
o tom, kak oni vyglädät v Ego prisutstvii. Qto vyraΩeno
vo 2 Poslanii k Korinfänam 10,5:
£Nisprovergaem zamysly i vsäkoe prevozno‚enie, vosstaüwee protiv poznaniä BoΩiä, i plenäem vsäkoe
pomy‚lenie v poslu‚anie Xristu“.
147
Budæte sväty
Nam sleduet tawit´ kaΩduü mysl´, slovno pojmannogo
raba, pred lice Xrista, çtoby ona povinovalas´ Ego sudu.
Dalee, vsäkuü mysl´, kotoruü On sçitaet ploxoj, nam
sleduet ispovedat´ kak grex ili zapätnanie. Idem li my
po ulice, edem li v avtoma‚ine ili prebyvaem ewe gdenibud´, my dolΩny tut Ωe ispovedat´ gre‚nye mysli
Gospodu: £Gospodi, qto grex. Mysli moi oskverneny.
Prosti i oçisti menä. Ä ssylaüs´ na Krov´ Agnca“.
I koneçno Ωe, nam sleduet izßät´ qtu mysl´ iz na‚ej
golovy. Obetovanie milosti otnositsä ne k tem, kotorye
tol´ko ispoveduüt svoi grexi, no k tem, kotorye ispoveduüt i ostavläüt ix.
£Skryvaüwij svoi prestupleniä ne budet imet´ uspexa; a kto soznaetsä i ostavläet ix, tot budet pomilovan“ (Pr. 28,13).
Praktiçeski qto oznaçaet, çto my dolΩny uçit´sä tysäçu raz v den´ govorit´ £Net“. Kak tol´ko my ispytyvaem
isku‚enie k nenazidatel´nomu my‚leniü, nam nuΩno
skazat´: £Net, ä ne prodolΩu qtu mysl´. Ä vybrasyvaü ee
iz golovy i zaprewaü ee vo imä Gospoda Iisusa“.
Nazidatel´noe my‚lenie
Nam sleduet nauçit´sä dumat´ nazidatel´no. Pavel govorit nam ob qtom v Poslanii k Filippijcam 4,8:
£Nakonec, bratiä moi, çto tol´ko istinno, çto çestno,
çto spravedlivo, çto çisto, çto lübezno, çto dostoslavno, çto tol´ko dobrodetel´ i poxvala, o tom pomy‚läjte“.
Delo v tom, çto my ne moΩem dumat´ odnovremenno ob
qtix vewax i o grexe. Esli mysli zanäty Xristom i Ego
148
20. Kak çelovek myslit
çistotoj, to grex i gräz´ dolΩny otstupit´. Nekotorye
nazyvaüt qto £oçiwaüwej siloj novoj lübvi“. Nazyvajte, kak xotite, no vo çto by to ni stalo osuwestvite qto.
Çem bol´‚e my zanimaemsä Xristom, tem bol´‚e upodobläemsä Emu (2 Kor. 3,18).
Zdravyj razum govorit nam, çto esli my xotim oderΩat´ pobedu v na‚ix pomyslax, nam sleduet disciplinirovanno sledit´ za tem, çto my çitaem, çto vidim i s kem
obwaemsä. Pikantnye knigi i Ωurnaly, gollivudskie
fil´my i bol´‚instvo tele‚ou predlagaüt nemedlennoe oskvernenie. No est´ i material´nye vewi, kotorye
budät strast´ v Ωizni çeloveka. Poqtomu znaçitel´nuü
pomow´ nam mog by okazat´ xoro‚ij koster.
Krome togo, nam sleduet postoänno trudit´sä dlä Gospoda. Momenty prazdnosti, posle togo, kak telo poluçilo
xoro‚ee pitanie i otdyx, ävläütsä samymi opasnymi. V
Ωizni neustannogo sluΩeniä Gospodu skryta neveroätnaä bezopasnost´ i zawita. Çelovek, nauçiv‚ijsä doroΩit´ vremenem, ispytyvaet men´‚e problem s neprednamerennymi myslämi, iwuwimi u nego pribeΩiwa. VozmoΩno, imenno qto imeetsä v vidu v Knige Pritçej 16,3:
£Predaj Gospodu dela tvoi, i predpriätiä (bukval´no:
rassuΩdeniä) tvoi sover‚atsä“.
Takov put´ revnostnoj oxrany myslej.
149
Glava 21
RAZMYÍLÄTÆ PRED BOGOM
Mne ewe nikogda ne vstreçalsä iskrenne svätoj çelovek,
kotoryj ne posväwal by opredelennoe vremä razmy‚leniü nad Pisaniem. Suwestvuet prämaä sväz´ meΩdu vremenem, udeläemym razboru Slova, i bogoboäznennost´ü
liçnosti. Razmy‚lenie o Boge predpolagaet prednamerennuü napravlennost´ na‚ix myslej na temy, kotorye nazidaüt nas i proslavläüt Boga. Razmy‚lenie o Boge est´
duxovnaä disciplina, pri kotoroj mysli koncentriruütsä tol´ko na Gospode, na BoΩ´em slove i delax Gospoda.
Vmesto togo, çtoby pozvolit´ svoim mysläm bescel´no
bluΩdat´ v sfere niçego ne znaçawego, nam sleduet upraΩnät´ ix zanimat´sä prinosäwimi pol´zu vewami. Vmesto
togo, çtoby ostavlät´ svoj duxovnyj pereklüçatel´ v nejtral´nom poloΩenii, my dolΩny ustanovit´ ego tak, çtoby nam vozrastat´ v milosti i poznanii. Dlä xristianina
razmy‚lenie o Boge – qto £zapravka myslämi“.
Predstav´te sebe Ωuüwuü Ωvaçku korovu. Ona uΩe
sßela korm, no vernula ego iz pervogo Ωeludka i pereΩevyvaet ego ewe raz. Tol´ko posmotrite na ee dovol´noe
vyraΩenie. Toçno tak Ωe i veruüwij pitaetsä Slovom
BoΩiim i zatem provodit svoe vremä v £pereΩevyvanii“
proçitannogo. Qto vedet k spokojstviü i udovletvoreniü vo vsem, çto prinosit s soboj Ωizn´.
LoΩnaä forma
Biblejskoe razmy‚lenie o Boge nel´zä, koneçno, sme‚ivat´ s transcendentnoj meditaciej ili drugimi metoda150
21. Razmy‚lät´ pred Bogom
mi, praktikuemymi vostoçnymi religiämi. Kul´tovaä
meditaciä isxodit iz dopuweniä, çto Bog naxoditsä v
çeloveke, i çto çerez meditaciü liçnost´, äkoby, moΩet
osuwestvit´ svoj boΩestvennyj potencial. Drugie formy meditacii povelevaüt çeloveku oçistit´ svoi mysli
ot vsäkogo soderΩaniä i Ωdat´ vnu‚eniä. Nastavlää
lüdej opusto‚at´ mysli i Ωdat´ vestej, ix podvergaüt
risku podpast´ pod vlast´ demonov. Iisus rasskazal o sluçae s çelovekom, oderΩimom demonami, no poluçiv‚em
svoego roda oblegçenie. Neçistyj dux byl izgnan, no
pomewenie ostavalos´ nezanätym. Togda neçistyj dux
vozvratilsä s sem´ü drugimi duxami, kotorye byli
xuΩe pervogo i zavladeli Ωizn´ü togo çeloveka (Mat.
12,43-45). Razmy‚lenie o Boge, odnako, napolnäet mysli
Slovom BoΩiim i vsem tem, çto istinno, çestno, spravedlivo, çisto, lübezno, dostoslavno, çto tol´ko dobrodetel´ i poxvala (Fil. 4,8).
Razmy‚lenie o Boge obespeçivaet duxovnyj rost i
uspex. £Da ne otxodit siä kniga zakona ot ust tvoix; no
pouçajsä v nej den´ i noç´, daby v toçnosti ispolnät´
vse, çto v nej napisano: togda ty bude‚´ uspe‚en v putäx
tvoix i bude‚´ postupat´ blagorazumno“ (I. Nav. 1,8).
Obratite vnimanie: odnoj iz celej razmy‚leniä o Boge
ävläetsä dostiΩenie izmeneniä v povedenii: £daby v
toçnosti ispolnät´ vse, çto v nej napisano“.
Razmy‚lää o Boge, çelovek glubΩe ukorenäetsä v Nem.
Qto delaet ego plodotvornym. £I budet on kak derevo,
posaΩennoe pri potokax vod, kotoroe prinosit plod svoj
vo vremä svoe, i list kotorogo ne vänet; i vo vsem, çto on
ni delaet, uspeet“ (Ps. 1,3).
Razmy‚lää o Boge, çelovek obretaet vozmoΩnost´ poluçat´ ot Boga ukazaniä. Bog otkryvaet Svoi tajny tem,
kto dostatoçno blizok k Nemu, çtoby prislu‚at´sä
(Ps. 24,14a). Qto mogut byt´ uvewevaniä voditel´stva,
obodreniä ili ispravleniä, no nikogda ne otnosäwiesä
151
Budæte sväty
k doktrine istiny. On ne govorit ni o kakix istinax
za isklüçeniem tex, kotorye uΩe imeütsä v Biblii.
Vera byla prepodana svätym odnaΩdy i navsegda
(Iud. 3b).
Razmy‚lenie o Boge prepätstvuet tomu, çtoby çelovek
rastraçival svoe vremä na to, çto ne imeet znaçeniä.
Razmy‚lenie o Boge – put´ ugoΩdeniä Gospodu. Poqtomu psalmopevec molilsä: £Da budet blagopriätna Emu
pesn´ (bukval´no: razmy‚lenie) moä“. I nam sleduet molit´sä: £Da budut slova ust moix i pomy‚lenie serdca
moego blagougodny pred Toboü, Gospodi, Tverdynä moä i
Izbavitel´ moj!“ (Ps. 18,15). Ono privodit takΩe k
podobiü Xristu. Çem bolee my razmy‚läem o Nem, tem
bolee preobraΩaemsä v Ego obraz (2 Kor. 3,18).
Kak sleduet razmy‚lät´ o Boge?
Çto kasaetsä togo, kak razmy‚lät´ o Boge, to zdes´ net
puti, kotoryj dlä vsex byl by odinakovo xoro‚im.
KaΩdyj xristianin dolΩen najti put´, kotoryj emu po
vkusu i podxodit k ego obstoätel´stvam. S odnoj storony,
my moΩem vydelit´ opredelennoe vremä, kotoroe provodim vdali ot telefona, televizora, radio, dviΩeniä
transporta ili drugix otvlekatel´nyx momentov. Isaak
na‚el spokojnoe mesto dlä razmy‚lenij sredi polä,
veçerom (Byt. 24,63). Ili Ωe, my moΩem takΩe vospol´zovat´sä svobodnymi minutami dnä ili noçi. Çtoby
vspomnit´ o Boge i porazmyslit´ o Nem, David ispol´zoval bessonnye noçi (Ps. 62,7).
Vsegda xoro‚o imet´ pod rukoj karanda‚, çtoby zapisat´ vse nevol´no pri‚ed‚ie na um mysli o tom, kakuü
rabotu ewe predstoit sdelat´, komu predstoit pozvonit´,
i drugie vozmoΩnye mysli, kotorye vdrug naväzçivo
prixodät v golovu. Kak tol´ko my ix zapi‚em, oni dolΩ152
21. Razmy‚lät´ pred Bogom
ny nemedlenno isçeznut´, çtoby my smogli prodolΩat´
razmy‚lenie.
Temy, o kotoryx moΩno porazmyslit´, nikogda ne
issäknut. Cennye obetovaniä BoΩii zanimali mysli
psalmopevca v noçnoj straΩe (Ps. 118,148). Blagoslovennyj muΩ iz Psalma 1 raduetsä zapovedi (slovu) Gospoda
i razmy‚läet nad Ego zakonom den´ i noç´ (Ps. 1,2;
118,78). Puritane provodili mnogo vremeni, sozercaä
kaçestva BoΩii, i qto sluΩit obßäsneniem ix velikodu‚iä. Prekrasnye dela ruk BoΩiix i provideniä daüt
mysläm neisçerpaemyj zapas (Ps. 142,5). Çudesa izbavleniä takΩe postavläüt neskonçaemyj material dlä uedinennogo razmy‚leniä.
Pavel sovetoval Timofeü razmy‚lät´ o tom, çto neposredstvenno sväzano s qnergiçnym xristianskim sluΩeniem (1 Tim. 4,15).
Dlä naçala oçen´ polezno sosredotoçit´sä na korotkom otryvke, priçem kaΩdoe slovo i kaΩdoe predloΩenie dolΩno byt´ rassmotreno osobo, s nekotoroj
dolej svätoj sily voobraΩeniä. Vot primer: £Syna
BoΩiä, vozlübiv‚ego menä i predav‚ego Sebä za menä“
(Gal. 2,20b).
£Syna BoΩiä“. Zadumajsä nad qtim! Ne tol´ko li‚´
çelovek, no Bog, äviv‚ijsä vo ploti. Gospod´ Ωizni i
slavy. Tvorec i Povelitel´ vselennoj.
£vozlübiv‚ego“. Podywi neskol´ko qpitetov, opisyvaüwix Ego lübov´. Ona neizmerima, nezasluΩenna, Ωertvenna, nesravnenna, pravedna. Proçti vse, çto govoritsä
ob qtom v 1 Poslanii k Korinfänam 13,4-8a.
£menä“. Podumaj o tom, kak raznoobrazno Bibliä opisyvaet na‚u sobstvennuü prirodu. Gre‚niki, bezboΩniki, vragi Bogu, bez Boga, bez Xrista, bez nadeΩdy,
bessil´nye, mertvye.
£predav‚ego Sebä“. Lübov´ vsegda daet, no zadumajsä nad
tem, çto dala Ego lübov´: Samogo Ego. On ne dal deneg
153
Budæte sväty
ili kakix-libo drugix material´nyx blag. On dal Sebä
Samogo. To est´, Svoü krov´, Svoü Ωizn´, vsego Sebä. On
obespeçil nam spasenie samoj dorogoj cenoj.
£za menä“. Porazitel´no! Tol´ko On mog dat´ tak mnogo
za stol´ nedostojnogo, kakim ävläüs´ ä. Kak Ωe mne otvetit´ na takuü lübov´? Moj otvet sovpadaet so slovami
Isaaka Uattsa:
Kogda b ä celyj mir otdal,
To dar moj byl by sli‚kom mal.
Çto Ω za lübov´ Tvoü ä dam?
Gospod´! Ä Tvoj vsecelo sam.
Esli molodomu veruüwemu vvidu ego slabogo znaniä Biblii qtot metod pokaΩetsä sli‚kom trudnym, on moΩet
poprobovat´ vzät´ biblejskij rasskaz i predstavit´ sebe
ego, çtoby izvleç´ iz nego çto-to dlä sebä. On mog by,
naprimer, proçest´ o tom, kak byl prizvan Matfej
(Levij) v Evangelii ot Luki 5, 27.28. Predstav´ sebe, kak
on sobiraet nalogi i sbory. Pri qtom on vstreçaetsä so
mnogimi lüd´mi. I tut proxodit Iisus. Kakoe otliçie
zameçaet v Nem Matfej? Vse, çto Iisus govorit, qto:
£Sleduj za Mnoj“. Kakie mysli proneslis´ v golove Matfeä? Kakie mysli proneslis´ by v moej golove? Ot çego
emu pri‚los´ otkazat´sä, posledovav za Iisusom? Çto on
pri qtom priobrel?
Qtot metod voobraΩeniä ne imeet niçego obwego s tak
nazyvaemym my‚leniem o vozmoΩnostäx. Guru, predstaviteli poslednego metoda, uçat, çto vizualizaciä vewej,
kotorye nam dejstvitel´no xotelos´ by imet´, vedet k
tomu, çto my ix v koneçnom itoge poluçim, bud´ to zdorov´e, blagosostoänie, slava, prestiΩ ili razvleçenie.
Qto, odnako, protivoreçit vsem osnovam Biblii.
154
21. Razmy‚lät´ pred Bogom
Besplodie suetnoj Ωizni
Odnim iz samyx bol´‚ix prepätstvij dlä razmy‚leniä
o Boge ävläetsä çrezmernaä sueta na‚ej Ωizni. V qtom
sluçae my ispytyvaem besplodnost´ suetnoj Ωizni. My
polnost´ü popadaem vo vlast´ na‚ix kar´er. Na nas
leΩat bremenem doma i sem´i: pokupka doma, soderΩanie
avtoma‚iny ili dvux, zaboty o piwe, odeΩde, straxovke,
obrazovanii i tak dalee. DaΩe pri tak nazyvaemom polnom raboçem dne v sluΩenii Gospodu xristianin moΩet
legko stat´ Ωertvoj £tiranii neotloΩnogo“, kak nazyval
qto Çarl´z Gummel´. Podgotovka propovedej, sluΩenie
drugim veruüwim, pros´by pomoç´ sovetom, tysäçi zvonkov o pomowi ostavläüt oçen´ malo vremeni dlä togo,
çtoby sest´ u nog Iisusa.
My stanovimsä £trudomanami“ (zavisimymi ot raboty). My stanovimsä poxoΩimi na äponskie avtoma‚iny,
kotorye reklamirovalis´ lozungom: £Nami upravläüt“.
My pozvoläem, çtoby takie zemnye vewi, kak doma‚nee
xozäjstvo i pokupki otvlekali nas ot dejstvitel´no
vaΩnyx vewej. No my ne dolΩny snimat´ s sebä vinu
tol´ko potomu, çto £nami upravläüt“. I zanätye lüdi
mogut razmy‚lät´ o Boge. Çawe vsego, qto vopros raspredeleniä vremeni. DaΩe oçen´ aktivnye lüdi imeüt vremä dlä otdyxa, a vremenami i svobodnye minuty. My
dolΩny uçit´sä disciplinirovat´ sebä v takoj stepeni,
çtoby vysvobodit´ qti momenty dlä togo, çtoby brosit´
vzgläd v nebo. Esli my sli‚kom zanäty dlä qtogo, togda
my i vpravdu sli‚kom zanäty.
Bog ne otkryvaet Sebä v spe‚ke oçen´ zanätomu çeloveku. On ne pokazyvaet Svoego serdca tomu, kto li‚´
Ωelaet brosit´ na nego mimoletnyj lübopytnyj vzgläd.
On otkryvaet Svoü slavu ne duxovnym turistam, no
tomu, kto vzbiraetsä k Nemu na goru. Slava, otraΩav‚aäsä na lice Moiseä posle 40 dnej obweniä s Bogom, byla
155
Budæte sväty
ne sledstviem malen´koj dozy obluçeniä, no £dlitel´noj qkspozicii“.
Prämaä sväz´ s nebom
My uΩe upominali, çto razmy‚lenie o Boge çasto daet
lüdäm vozmoΩnost´ poluçat´ ot Boga osobye ukazaniä.
Pri qtom, odnako, my dolΩny byt´ oçen´ ostoroΩnymi,
ibo poverxnostnye ili daΩe plotskie xristiane govorät: £Gospod´ otkryl mne,...“ Odnako, kak Bibliä, tak i
poluçennyj v koneçnom itoge opyt podtverΩdaüt, çto
Gospod´ niçego podobnogo im ne otkryval. Nesmoträ na
qto ne isklüçen fakt, çto tem, kto vku‚aet osobuü
intimnost´ s Bogom, On moΩet çto-to otkryt´. Pozvol´te mne zakonçit´ tremä primerami.
GospoΩa ∏eperd verila, çto Gospod´ dal ej zaverenie
v tom, çto vse ee deti budut spasennymi. Kogda Ωe ona
doverila qto propovedniku, tot li‚´ osuΩdaüwe otmaxnulsä. Ee boleznennyj brat, Ωiv‚ij v drugoj çasti
goroda, niçego ne znal ob qtom. OdnaΩdy veçerom, razmy‚lää ob Isaii 49, on poprosil svoü Ωenu peredat´
sestre izvestie. Qtim izvestiem byl stix 25: £Ä budu
sostäzat´sä s protivnikami tvoimi, i synovej tvoix Ä
spasu“. V posleduüwie gody vse deti gospoΩi ∏eperd
byli spaseny.
Al´fred pol´zovalsä neobyçnoj blizost´ü k Gospodu.
Ego samyj blizkij drug Aleks, takΩe byv‚ij v osobo
tesnom duxovnom obwenii s Vsevy‚nim, Ωil ot nego za
tysäçu mil´. OdnaΩdy prestarelyj Al´fred skazal svoej doçeri: £Znae‚´, ä uΩe tri mesäca ne vstreçalsä s
Al´fredom u trona milosti“. Vskore posle qtogo pri‚lo pis´mo, podtverΩdav‚ee, çto Aleks tri mesäca nazad umer.
Delo bylo v subbotu veçerom. Molodoj veruüwij
156
21. Razmy‚lät´ pred Bogom
sidel v svoem büro v gorode, naxodäs´ v täΩkom du‚evnom borenii s Bogom. On çuvstvoval sebä ostavlennym
Im. Razdalsä telefonnyj zvonok. Qto byl Alan Smit,
poΩiloj çelovek, praktiçeski Ωiv‚ij knigami Psalmov. On skazal: £Ä li‚´ xotel skazat´ tebe, çto Gospod´
osobo poloΩil mne tebä na serdce i çto ä molüs´ za
tebä“. Molodoj çelovek oçen´ udivilsä. S Alanom ego
sväzyvalo mimoletnoe znakomstvo, i ne bylo nikakogo
çeloveçeskogo obßäsneniä tomu, çto tot znal o ego probleme. K tomu Ωe, ne bylo nikakoj predposylki k tomu,
çtoby ego moΩno bylo zastat´ v büro v subbotu.
Murdo Makleod odnaΩdy skazal:
£Xodäwie v vere s Gospodom i znaüwie Ego kak svoego
Provodnika neizbeΩno vkusät Ego lübov´ i zabotu.
Po otno‚eniü k takovym On ne budet zapirat´sä.
Dlä nix On ne çuΩoj... V bolee glubokom xristianskom opyte est´ tainstvennyj qlement, neizvestnyj
ni miru, ni xristianam, kotorye tol´ko nazyvaütsä
imi“.
157
Glava 22
UKROWENIE ÄZYKA
Nikto ne udivitsä tomu, çto reç´ xristianina ävläetsä
barometrom ego xaraktera, ibo £ot izbytka serdca govorät usta“ (Mat. 12,34b). Poslu‚av, çto çelovek govorit,
moΩno legko opredelit´ ego duxovnoe sostoänie.
Iakov napominaet nam ob odnom fakte, v spravedlivosti kotorogo my, bez somneniä, mogli ubedit´sä sami.
Xotä äzyk – oçen´ malen´kij çlen, on vse Ωe sposoben
kak nadelat´ mnogo vreda, tak i sover‚at´ dobro. Nesmoträ na to, çto çelovek moΩet ukrotit´ vsäkuü dikuü
tvar´, on ne v sostoänii ukrotit´ äzyk. £Qto neuderΩimoe zlo; on ispolnen smertonosnogo äda“. V otliçie ot
drugix vewej v prirode äzyk sposoben proizvodit´ protivopoloΩnosti, kak naprimer, sladkoe i gor´koe, blagoslovenie i proklätie (Iak. 3,1-12).
DaΩe esli my ne v sostoänii ukrotit´ svoj äzyk, nam
sleduet vsegda byt´ blagodarnymi, çto qto moΩet sdelat´
Bog. Siloü Duxa On moΩet prevratit´ ostrye äzyki v
lübeznye, a boltlivye – v nazidaüwie. Dalee privedeny
nekotorye otliçitel´nye çerty, kotorye dolΩny byt´
prisuwi na‚ej reçi:
Ona dolΩna otliçat´sä pravdivost´ü
£Posemu, otvergnuv‚i loΩ´, govorite istinu kaΩdyj
bliΩnemu svoemu, potomu çto my çleny drug drugu“
(Ef. 4,25). Bog ne moΩet lgat´, On ne moΩet razre‚it´ delat´ qto i drugim. Qto isklüçaet xvastovstvo,
a takΩe neznaçitel´nuü loΩ´, preuveliçenie, lest´
ili nevypolnennye obewaniä. Otçety o rabote missii dolΩny otveçat´ dejstvitel´nosti. Sekretar‚e ne
158
22. Ukrowenie äzyka
sleduet utverΩdat´, çto ‚efa net v büro, esli on vse
Ωe na svoem meste. Roditeläm ne sleduet posylat´ detej
k dveri s tem, çtoby oni govorili loΩ´ neΩelannym
gostäm.
Esli çelovek çesten, emu ne obäzatel´no obladat´
xoro‚ej pamät´ü. Q. Stqnli DΩons zametil po qtomu
povodu: £Esli çelovek govorit loΩ´, emu sleduet obladat´ oçen´ xoro‚ej pamät´ü, çtoby loΩ´ ne stala ävnoj;
esli Ωe on vsegda govorit pravdu, to xoro‚aä pamät´
emu ne nuΩna: on prosto skaΩet samu pravdu. Qto tak
prosto“.
Ona dolΩna imet´ smysl
£Nikakoe gniloe slovo da ne isxodit iz ust va‚ix...“
(Ef. 4,29a). Slovo £gniloj“ imeet zdes´ znaçenie ploxogo
kaçestva, negodnoe k upotrebleniü, niçego ne stoäwee.
Kogda poävilis´ pervye magnitofony, bylo oçen´ zabavno prätat´ takoj magnitofon v komnate i zapisyvat´ vse
razgovory za stolom. Esli zatem vklüçalas´ zapis´, to
govoriv‚ie çasto çuvstvovali sebä oçen´ nelovko, kogda
obnaruΩivali, naskol´ko nesoderΩatel´nymi byli ix
vyskazyvaniä. Iisus predupreΩdal: £Govorü Ωe vam, çto
za vsäkoe prazdnoe slovo, kakoe skaΩut lüdi, dadut oni
otvet v den´ suda“ (Mat. 12,36). Poqtomu vsäkaä pustaä
boltovnä dolΩna byt´ priznana pred Bogom kak grex i
isklüçena iz na‚ej Ωizni.
Ona dolΩna byt´ nazidatel´noj
£... a tol´ko dobroe dlä nazidaniä v vere“ (Ef. 4,29b).
Drugimi slovami, my vsegda dolΩny starat´sä nazidat´
drugix svoej reç´ü. G.A. Ajronsajd vsegda perevodil razgovor na nazidatel´nuü temu. On çasto spra‚ival: £Kakovo, po tvoemu, znaçenie qtogo stixa?“ i zatem citiroval
trudnoe dlä ponimaniä mesto Pisaniä. Esli sobesedniku
neçego bylo skazat´ na qto, on lübezno dobavläl: £MoΩet
159
Budæte sväty
byt´, ono imeet takoe znaçenie?“ Ego obßäsneniä byli
nezabyvaemymi.
Odin iz moix druzej naçal otricatel´no govorit´ o
kom-to drugom. Qto bylo poxoΩe na nastoäwuü spletnü.
No ne dokonçiv‚i predloΩeniä, on ostanovilsä i skazal: £Net! Qto bylo by ne oçen´ nazidatel´no!“ Qto
posluΩilo mne poleznym urokom togo, kak moΩno obuzdat´ svoj äzyk.
Ona dolΩna sootvetstvovat´ potrebnostäm lüboj
situacii
£Nikakoe gniloe slovo da ne isxodit iz ust va‚ix, a
tol´ko dobroe dlä nazidaniä v vere, daby ono dostavlälo
blagodat´ slu‚aüwim“ (Ef. 4,29). Sposobnost´ najti
podxodäwee slovo v podxodäwij moment – oçen´ bol´‚oj dar. Takoj, kakim obladal bogoboäznennyj d´äkon,
skloniv‚ijsä nad postel´ü umiraüwego xristianina i
procitirovav‚ij Pesnü Pesnej 8,5: £Kto qto vosxodit
ot pustyni, opiraäs´ na svoego vozlüblennogo?“ Ili
pol´zuüwijsä lübov´ü pastor, ute‚aüwij sem´ü umer‚ego slovami Psalma 29,6: £... veçerom vodvoräetsä plaç,
a na utro radost´“. Ili xristianka, kotoraä v konce pis´ma pav‚emu duxom propovedniku privodit stix iz Isaii
49,4: £A Ä skazal: naprasno Ä trudilsä, ni na çto i votwe
istowal silu Svoü, no Moe pravo u Gospoda i nagrada
moä u Boga Moego“. Kogda doktor Aleksandr Uajt pri‚el
v büro advokata, on byl o‚elomlen voprosom: £Net li
u vas kakoj-libo vesti dlä zakorenelogo gre‚nika?“
Togda doktor povtoril stix, o kotorom kak raz razmy‚läl: £... potomu çto On lübit milovat´“ (Mix. 7,18).
Advokat poblagodaril ego za qto Slovo, ibo tol´ko ono
moglo ute‚it´ ego v tu minutu. Stix isklüçitel´no metko sootvetstvoval situacii. £Zolotye äbloki v serebränyx prozraçnyx sosudax – slovo, skazannoe priliçno“
(Pr. 25,11). £I kak xoro‚o slovo vo vremä!“ (Pr. 15,23).
160
22. Ukrowenie äzyka
Ona dolΩna byt´ s blagodatiü
Na‚a reç´ dolΩna ne tol´ko podxodit´ k situacii;
ona dolΩna byt´ obrawena k drugomu licu s blagodatiü.
£Slovo va‚e da budet vsegda s blagodatiü...“ (Kol. 4,6).
Na‚ Gospod´ byl tak lübezen, çto vse £divilis´ slovam
blagodati, isxodiv‚im iz ust Ego“ (Luk. 4,22b). Razve ne
bylo blagodat´ü, çto On, iudej, poprosil vody u prezrennoj samaränki (Ioan. 4,7)? I çem drugim, kak ne blagodat´ü, bylo to, çto On skazal sßeΩiv‚ejsä ot straxa
Ωenwine, sover‚iv‚ej prelübodeänie: £I Ä ne osuΩdaü tebä“ (Ioan. 8,11). Lübeznost´ trebuet, çtoby my
izbegali rezkix, äzvitel´nyx zameçanij, nedruΩelübnyx namekov, edkogo sarkazma. Ledi Astor odnaΩdy skazala: £Sqr Uinston, bud´ ä va‚ej Ωenoj, ä by nasypala äd
v va‚ kofe“. Na qto Çerçill´ otvetil: £Ledi Astor, bud´
ä va‚im muΩem, ä by vypil qtot kofe“. Xotä qto i oçen´
zabavno, no ne obäzatel´no lübezno!
Na‚a reç´ dolΩna byt´ obrawena k drugim s blagodat´ü, no i pripravlena sol´ü. £Slovo va‚e da budet
vsegda s blagodatiü, pripravleno sol´ü“ (Kol. 4,6). Gospod´, skazav‚ij: £Daj Mne pit´“, skazal takΩe: £Pojdi,
pozovi muΩa tvoego“ (Ioan. 4,16). Skazav‚i Ωe: £I Ä ne
osuΩdaü tebä“, On dobavil: £Idi i vpred´ ne gre‚i“.
Qti slova soderΩat v sebe nekuü ostrotu. Oni pripravleny.
Koneçno, sol´ ävläetsä takΩe sredstvom konservirovaniä: ona predoxranäet ot porçi. Krome togo, sol´ vyzyvaet sil´nuü ΩaΩdu. Sledovatel´no, posredstvom na‚ej
reçi nam nuΩno soxranät´ normy nravstvennoj çistoty
i vozbuΩdat´ ΩaΩdu k Ωivoj vode, kotoruü predlagaet
Xristos.
Ona dolΩna byt´ çistoj
£A blud i vsäkaä neçistota i lübostäΩanie ne dolΩny daΩe imenovat´sä u vas, kak priliçno svätym; takΩe
161
Budæte sväty
skvernoslovie i pustoslovie i smexotvorstvo ne priliçny vam, naprotiv, blagodarenie“ (Ef. 5,3.4). Çem svobodnee my govorim o grexe i beznravstvennosti, tem menee
ser´eznymi oni kaΩutsä nam i slu‚aüwim nas. Voznikaet ubijstvennaä famil´ärnost´, i strax pered grexom
teräet svoe vozdejstvie na nas. Xotä Bibliä govorit i o
merzkix grexax, odnako, vsegda v takoj forme, çtoby vyzvat´ v nas otvrawenie k nim. Bibliä nikogda ne smägçaet
grex i ne umaläet ego ser´eznost´.
Ona ne dolΩna podkreplät´sä klätvami
£...ni nebom... ni zemleü... ni golovoü tvoeü ne klänis´... No da budet slovo va‚e £da, da,“ £net, net“, a çto
sverx qtogo, to ot lukavogo“ (Mat. 5,34-37). £PreΩde Ωe
vsego, brat´ä moi, ne klänites´ ni nebom, ni zemleü, i
nikakoü drugoü klätvoü, no da budet u vas £da, da“ i £net,
net“, daby vam ne podpast´ osuΩdeniü“ (Iak. 5,12). Reç´
xristian vsegda dolΩna byt´ otkrovennoj, çtoby ona
nikogda ne nuΩdalas´ v podkreplenii klätvami. Nekto
odnaΩdy skazal: £Klätvy ne prinosät pol´zy. Xoro‚ij
çelovek ne nuΩdaetsä v klätve, a ploxoj ne pridaet ej
bol´‚ogo znaçeniä“.
Vse my znaem, çto nel´zä upotreblät´ imä Gospoda vsue
ili pol´zovat´sä oskorbitel´nymi vul´garnymi vyraΩeniämi. A kak Ωe s prikrytymi proklätiämi, to est´,
oboloçkami zaprewennyx slov? Naprimer: £O batü‚ki
(moi rodimye)“ ili £Spase“ ili £Svät, svät“, sootvetstvuüwie ponätiäm Bog ili Iisus; ili £Mat´ çestnaä“ ravnoznaçnoe slovu Mariä; ili £vot tebe krest“( klätva, zaverenie). Vse qti vyraΩeniä oskorbläüt Pisanie, toçno tak
Ωe kak i ix ewe bolee nedvusmyslennye podobiä.
A kak nasçet klätv, kotorye poloΩeno davat´ v sudebnom zale? Kogda na‚ Gospod´ stoäl pered sudom, pervosväwennik skazal: £Zaklinaü Tebä Bogom Ωivym, skaΩi
nam, Ty li Xristos, Syn BoΩij?“ (Mat. 26,63). Zakli162
22. Ukrowenie äzyka
nat´ oznaçaet upra‚ivat´ kogo-libo vsem, çto dorogo i
sväto. Buduçi iudeem pod zakonom, Iisus dolΩen byl davat´ svidetel´stvo pod prisägoj (Lev. 5,1), i On sdelal
qto. Qto vnosit äsnost´ v zatrudneniä mnogix xristian.
Esli oni vse Ωe çuvstvuüt ugryzeniä sovesti otnositel´no podzakonnoj klätvy, im predostavläetsä pravo
svidetel´stva v forme zaävleniä, ravnosil´nogo prisäge.
Pri qtom nuΩno otvetit´ na voprosy ili dat´ razßäsnenie, i net neobxodimosti kläst´sä Bogom.
Ona dolΩna byt´ blagogovejnoj
Nam ne sleduet govorit´ o svätyx vewax legkomyslenno ili bez dolΩnogo poçteniä. My ne dolΩny ispol´zovat´ Pisanie dlä igry slov, to est´, vyrvav biblejskie stixi iz konteksta, citirovat´ ix radi ‚utki.
Ko vsemu, sväzannomu s Bogom, my obäzany podxodit´
oçen´ ser´ezno.
Nikto ne protiv zdorovogo ümora. Odnako, ostaetsä
faktom, çto çrezmernoe upotreblenie ostrot vedet k nedostatku duxovnoj sily. Ne raz sluçalos´, çto na sobraniäx dejstvie sily Svätogo Duxa sderΩivalos´ potokom
zabavnyx istorij. Ser´eznost´ evangelizacionnyx propovedej inogda oslabläetsä zanimatel´nymi anekdotami.
SluΩiteläm BoΩiim sleduet izbegat´ delat´ ostroumnye i vysokoparnye zameçaniä. Potrebnost´ vstavit´
v lüboj razgovor ostrotu ili rasskazat´ anekdot luç‚e
drugix sozdaet çeloveku zasluΩennuü reputaciü duxovnogo legkovesa.
Ona dolΩna byt´ kratkoj i umestnoj
£Pri mnogoslovii ne minovat´ grexa, a sderΩivaüwij usta svoi, – razumen“ (Pr. 10,19). Drugimi slovami:
çem bol´‚e my govorim, tem bol´‚e moΩem gre‚it´.
Odnako, my moΩem izbeΩat´ qtogo, sderΩivaä svoe stremlenie vsegda çto-to skazat´. £Ne toropis´ äzykom tvoim,
163
Budæte sväty
i serdce tvoe da ne spe‚it proiznesti slovo pred Bogom;
potomu çto Bog na nebe, a ty na zemle; poqtomu slova tvoi
budut nemnogi“ (Ekkl. 5,1). Nesmoträ na to, çto privedennoe mesto Pisaniä imeet neposredstvennoe otno‚enie k obetam pred Bogom, qtot sovet, odnako, xoro‚ i dlä
obweprinätogo upotrebleniä. Vsäkij çelovek, postoänno
Ωelaüwij govorit´, i vpräm´ navodit skuku. On nikogda ne delaet pauz, tak çto nikto ne imeet vozmoΩnosti
vstavit´ xotä by slovo. Takoj çelovek zavladevaet razgovorom, a takΩe vremenem i vnimaniem nesçastnyx slu‚atelej.
V zaklüçenie mne xotelos´ by privesti veskoe obobwenie. Ne znaü, kto ävläetsä ego avtorom, no Ωal´, çto ne ä.
£Çto sledovalo by delat´ xristianinu so svoim äzykom? Kontrolirovat´, i nikogda ne stremit´sä dominirovat´ v razgovore. Emu sleduet upraΩnät´ ego govorit´ men´‚e, çem xotelos´ by. Emu sleduet nikogda ne
upotreblät´ ego dlä loΩnyx vyskazyvanij, polupravdy, zlobnyx reçej, namekov, sarkazma, gräznoj
boltovni i pustosloviä. Emu sleduet pol´zovat´sä im
v obstoätel´stvax, kogda est´ neobxodimost´ v svidetel´stve, ispovedanii ili obodrenii. Esli on – odin
iz tex redkix tipov, kotorym tak trudno daetsä slovo
£blagodarü Vas“, to on dolΩen upraΩnät´ svoj äzyk v
proiznesenii qtix slov i uçit´sä dolΩnym obrazom
obxodit´sä s ubijstvennoj gordost´ü, tak svojstvennoj takim lüdäm“.
Äzyk dolΩen idti vsled za myslämi, no nikogda ne opereΩat´ ix. Suwestvuet gorazdo bol´‚e lüdej, soΩaleüwix o skazannom, çem tex, kotorye raskaivaütsä v svoem
molçanii. Govoräwij seet, slu‚aüwij poΩinaet.
164
Glava 23
PROSTITE NAM NAÍI PERESUDY!
Neskol´ko let tomu nazad v amerikanskoj gazete £Atlanta
DΩornal“ poävilas´ sleduüwaä stat´ä:
£Ä smertel´nee revuwej gaubiçnoj granaty. Ä pobeΩdaü, ne ubivaä. Ä razbivaü sem´i i serdca, ä razru‚aü
Ωizn´. Ä pute‚estvuü na kryl´äx vetra. Nikakaä
nevinnost´ ne v silax zapugat´ menä, nikakaä çistota
ne ävläetsä dostatoçno çistoj, çtoby obeskuraΩit´
menä. Ä ne sçitaüs´ s pravdoj, ne ispytyvaü uvaΩeniä k spravedlivosti i bespowadna k bezzawitnym.
Moi Ωertvy mnogoçislenny, kak morskoj pesok i,
çawe vsego, stol´ Ωe nevinovny. Ä nikogda niçego ne
zabyvaü i tol´ko oçen´ redko prowaü. Imä moe –
spletnä“.
Iakov, po-vidimomu, v osoboj stepeni dumal o grexe
spletni, kogda pisal: £... ibo vse my mnogo sogre‚aem.
Kto ne sogre‚aet v slove, tot çelovek sover‚ennyj,
moguwij obuzdat´ i vse telo“ (Iak. 3,2).
Zanimat´sä spletnej – tak prosto i estestvenno, no
otkazat´sä ot qtoj privyçki oçen´ trudno.
Çto takoe spletnä? Uil´äm R. Mar‚all skazal, çto qto
iskusstvo niçego ne skazat´, skazav obo vsem. Bill Gotard
govorit, çto qto peredaça informacii liçnostäm, ne
imeüwim niçego obwego kak s samoj problemoj, tak i s
ee re‚eniem. My moΩem ras‚irit´ qtu definiciü,
dobaviv, çto qto razgovory, podryvaüwie reputaciü
otsutstvuüwix lic. Spletnä predstavläet svoü Ωertvu v
neblagopriätnom svete; spletnä govorit vewi, kotorye
165
Budæte sväty
ne ävläütsä priätnymi, nazidatel´nymi ili neobxodimymi. Qto oznaçaet: oçernit´ çeloveka za ego spinoj
vmesto togo, çtoby skazat´ emu to Ωe samoe v lico. Qto
svoego roda predatel´skoe ubijstvo liçnosti.
Bibliä oçen´ surovo osuΩdaet qtu praktiku:
£Ne xodi perenosçikom v narode tvoem“ (Lev. 19,16a).
£Kto xodit perenosçikom, tot otkryvaet tajnu; no vernyj çelovek tait delo“ (Pr. 11,13).
£Çelovek kovarnyj seet razdor, i nau‚nik razluçaet
druzej“ (Pr. 16,28).
£Slova nau‚nika – kak lakomstva, i oni vxodät vo
vnutrennost´ çreva“ (Pr. 18,8).
£Gde net bol´‚e drov, ogon´ pogasaet; i gde net nau‚nika, razdor utixaet“ (Pr. 26,20).
V Poslanii k Rimlänam 1,29 Pavel priçisläet klevetnikov (nau‚nikov) k ubijcam i beznravstvennym lüdäm.
Nikomu ne govori, çto ä skazal tebe ob qtom
Inogda my pytaemsä zamaskirovat´ klevetu, pridumyvaä
opravdanie, çto äkoby xotim sdelat´ peredavaemuü informaciü predmetom molitvy. £Ä govorü tebe ob qtom
tol´ko dlä togo, çtoby ty molilas´ ob qtom, no izvestno
li tebe, çto...“ Ili my peredaem çto-to pod stroΩaj‚im
sekretom, Ωelaä izbeΩat´ otkrytogo oskorbleniä. Rezul´tatom çasto ävläetsä sleduüwee:
Dve Ωenwiny razgovarivaüt na Arbate.
£Tamara skazala mne, çto ty rasskazala ej tajnu, o
kotoroj ä prosila tebä ne govorit´ ej“.
£Nu i kanal´ä! Ä Ωe skazala Tamare, çtoby ona ne govorila tebe, çto ä ej ob qtom skazala“.
166
23. Prostite nam na‚i peresudy!
£Znae‚´, ä skazala Tamare, çto ne skaΩu tebe, çto ona
mne ob qtom rasskazala – tak çto ne rasskazyvaj ej, çto
ä vse Ωe sdelala qto“.
V svoej knige £Periody Ωizni“ Çarl´z Svindoll pi‚et
o spletnikax – upotrebim qto vyraΩenie vmesto slova
£klevetnik“. Vot vyderΩka iz togo, çto on govorit po
qtomu povodu:
£Êivuwie spletnämi – melkie nedoverçivye tipy.
Oni naxodät udovletvorenie v tom, çto kursiruüt po
slabo osvewennym ulicam i zabrasyvaüt predatel´skie bomby, kotorye vzryvaütsä v mysläx drugix,
zaΩigaä fitil´ podozrenij. Oni prekrasno çuvstvuüt
sebä v svoej roli £nevinnogo“ kanala somnitel´noj
informacii... odnako, nikogda – v roli istoçnika!
Vezdesuwee £govorät“, ili £ty sly‚al“, ili £naskol´ko ä ponäl“ pridaet rasprostranäüwim qti sluxi uverennost´“.
£Ty sly‚al, çto obwina cerkvi X. stoit na grani razdeleniä?“
£Ä sly‚al, budto Fedor i Tanä razvodätsä... govorät,
ona byla emu neverna“.
£Govorät, ego roditeli oçen´ bogaty“.
£Ty sly‚al, çto pastoru Ivanovu predloΩili rasstat´sä s ego preΩnej obwinoj?“
£Mne skazali, çto ee syn prinimaet narkotiki... on
popalsä na kraΩe magazina“.
£Kto-to skazal mne, çto im pri‚los´ zaklüçit´ brak“.
£Kto-to odnaΩdy upomänul, çto on sil´no p´et“.
£Ä sly‚al, çto ona oxotno flirtuet... bud´ s nej ostoroΩen“.
£Govorät,... çto on, nakonec, probralsä v verxi“.
£Mnogie ozaboçeny tem, çto on ne zasluΩivaet doveriä“.
167
Budæte sväty
Vse my znaem, kak tolki i sluxi razrastaütsä, peredavaäs´ iz odnix ust v drugie. KaΩdyj v otdel´nosti dobavläet ewe kakoj-to otricatel´nyj ottenok, i v koneçnom
itoge istoriä oçen´ malo sxodna s originalom.
Pavel upomänul imena – poçemu, odnako?
VozmoΩno, kto-to vozrazit, çto Pavel kritiçeski otzyvaetsä ob Imenee i Aleksandre (1 Tim. 1,19.20); o Figelle
i Ermogene (2 Tim. 1,15); i ob Aleksandre mednike
(2 Tim. 4,14). Ioann ne powadil Diotrefa (3 Ioan.
9.10). Qto svidetel´stvo verno. No cel´ü ävlälos´ ne
podvergat´ ix klevetniçeskim napadkam, a predupredit´
veruüwix otnositel´no qtix muΩej.
Rukovoditel´ çasto byvaet postavlen pered neobxodimost´ü govorit´ o liçnostäx, esli est´ neobxodimost´
vynesti poricanie ili postavit´ na vid. No qto delaetsä
li‚´ s cel´ü pomoç´ takovym, a ne razdelat´sä s nimi,
çto ne ävläetsä spletnej.
V obxoΩdenii so spletnej suwestvuüt nekotorye poloΩitel´nye priemy.
Vo-pervyx, my moΩem poprosit´ rasskazçika nazvat´
istoçnik. V 1 Poslanii k Korinfänam Pavel pokazyvaet
nam primer. £Ibo ot doma‚nix Xloinyx sdelalos´ mne
izvestnym o vas, bratiä moi, çto meΩdu vami est´ spory“.
Vo-vtoryx, my moΩem poprosit´ u spletnika razre‚enie upomänut´ ego imä sootvetstvuüwemu licu. £Ty ne
vozraΩae‚´, esli ä rasskaΩu emu o tom, çto ty mne tol´ko çto o nem skazal?“
£O uΩas, ne vzdumaj qtogo delat´! Qto bylo by koncom
na‚ej druΩby!“
Ili my moΩem otkazat´sä slu‚at´ boltovnü. My
oçen´ veΩlivo moΩem skazat´, çto predpoçitaem ne slu‚at´ ili perevodim razgovor v bolee nazidatel´noe rus168
23. Prostite nam na‚i peresudy!
lo. £Esli vse prekratät slu‚at´ spletni, togda nikto ne
smoΩet peredat´ ee. Sdelaj slu‚aüwego gluxim, togda
zastavi‚´ spletnika stat´ nemym“ (Uil´äm R. Mar‚all).
Tureckaä poslovica glasit: £Kto rasskazyvaet spletni
tebe, tot rasskaΩet ix i o tebe“.
169
Glava 24
SAMOOBLADANIE
Qto proizo‚lo na sobranii çlenov cerkvi: emu ne udalos´ nastoät´ na svoem. On kipel ot gneva. Slovno odiçav,
razmaxivaä rukami, on razrazilsä potokom rugatel´stv.
Glaza ego sverkali ot zlosti, niΩnää çelüst´ podergivalas´, a kostä‚ki pal´cev pobeleli. Nakonec, on brosilsä
k vyxodu, prokriçav: £Ä uxoΩu, no Gospod´ uxodit so
mnoj“. No nikto ne sçital ego za svätogo. Nikto ne veril
tomu, çto Gospod´ budet soputstvovat´ çeloveku, naxodäwemusä v podobnom pristupe gneva.
Ewe odna scena. Voskresnoe utro. Sem´ä gotovitsä otpravit´sä v cerkov´. Deti me‚kaüt, otec kriçit, u materi çto-to ne laditsä s peç´ü, i vo vsem dome perepolox.
No ne volnujtes´. Vot, s ulybkami xeruvimov i svätym
vyraΩeniem na licax, oni uΩe sidät v cerkvi.
Perejdem k pore RoΩdestva. V otçaänii ty nakupil nenuΩnyx podarkov dlä lüdej, u kotoryx i tak uΩe vse est´.
NapräΩenie rastet. Nervy ne vyderΩivaüt. Ty oçen´
legko prixodi‚´ v ärost´. Odno nedruΩelübnoe zameçanie – i ty vzryvae‚´sä. Vot on, skandal! I qto nazyvaetsä:
prazdnovat´ roΩdenie krotkogo i skromnogo Iisusa!
Êizn´ polna podobnyx prob temperamenta, lovko maskiruemyx pod frustracii. Na stoänke kto-to naexal na
tvoj novyj avtomobil´. Tvoj samolet zapazdyvaet. Oficiant krajne nelovko obsluΩivaet tebä i prolivaet tebe
na koleni sup. V 3:30 noçi razdaetsä telefonnyj zvonok:
£Ax, izvinite, ä nabral ne tot nomer“. Ty ne uspevae‚´
poloΩit´ trubku, kak snova razdaetsä zvonok. Tot Ωe
tupica! Tvoj syn zabryzgal kraskoj doroguü tebe vew´, a
sobaka razodrala v kloç´ä trud mnogix let.
170
24. Samoobladanie
Net bolee ploxoj reklamy xristianskoj very, çem
vspy‚ka temperamenta. I niçto ne govorit bolee ubeditel´no v pol´zu izmenäüwej sily Xristovoj, çem çelovek, spokojno i nevozmutimo reagiruüwij v situaciäx,
kotorye poistine ävläütsä isku‚eniem. Ne udivitel´no, çto Pisanie govorit: £Dolgoterpelivyj luç‚e xrabrogo, i vladeüwij soboü luç‚e zavoevatelä goroda...“
(Pr. 16,32).
Vremä gnevat´sä
VozmoΩno, kto-nibud´ sejças vozrazit, çto v Poslanii k
Efesänam 4,26 nas prizyvaüt gnevat´sä: £Gnevaäs´, ne sogre‚ajte: solnce da ne zajdet vo gneve va‚em“. Verno,
byvaüt momenty, kogda nam sleduet razgnevat´sä. Iisus
dal volü gnevu, kogda lüdi prevratili dom Ego Otca v
vertep razbojnikov (Mat. 21,13). I nas dolΩno vozmuwat´, kogda my vidim, kak s kem-to ploxo obrawaütsä.
Koroçe govorä, v interesax Gospoda i drugix nam razre‚aetsä gnevat´sä, no nikogda radi nas samix. Kogda reç´
idet o dele BoΩiem, nam sleduet vystupat´ podobno l´vu,
a kogda o na‚em – podobno oveçke. I daΩe togda vse ewe
suwestvuet opasnost´, çto spravedlivyj gnev prevratitsä
v gre‚nuü ärost´. Ärost´ – neobuzdannyj gnev. Poqtomu
Pavel pi‚et: £Gnevaäs´, ne sogre‚ajte. Solnce da ne zajdet vo gneve va‚em“.
Qtomu edinstvennomu prizyvu ko gnevu protivostoit
mnoΩestvo drugix stixov, prizyvaüwix nas byt´ dolgoterpelivymi i ne spe‚it´ gnevat´sä.
£Vsäkoe razdraΩenie i ärost´, i gnev i krik, i zloreçie so vsäkoü zloboü da budut udaleny ot vas. No bud´te drug ko drugu dobry, sostradatel´ny, prowajte drug
druga, kak i Bog vo Xriste prostil vas“ (Ef. 4,31.32).
171
Budæte sväty
£Plod Ωe duxa ... dolgoterpenie...“ (Gal. 5,22).
£... so vsäkim smirennomudriem i krotost´ü i dolgoterpeniem, snisxodä drug ko drugu lübov´ü“ (Ef. 4,2).
£Ukreplääs´ vsäkoü siloü po moguwestvu slavy Ego,
vo vsäkom terpenii i velikodu‚ii s radost´ü“
(Kol. 1,11).
£Vspyl´çivyj moΩet sdelat´ glupost´; no çelovek,
umy‚lenno delaüwij zlo, nenavisten“ (Pr. 14,17).
£U terpelivogo çeloveka mnogo razuma, a razdraΩitel´nyj vykazyvaet glupost´“ (Pr. 14,29).
£Vspyl´çivyj çelovek vozbuΩdaet razdor, a terpelivyj uti‚aet rasprü“ (Pr. 15,18).
£Blagorazumie delaet çeloveka medlennym na gnev, i
slava dlä nego – byt´ snisxoditel´nym k prostupkam“
(Pr. 19,11).
£Çelovek gnevlivyj zavodit ssoru, i vspyl´çivyj
mnogo gre‚it“ (Pr. 29,22).
£Glupyj ves´ gnev svoj izlivaet, a mudryj sderΩivaet
ego“ (Pr. 29,11).
Gospod´ sprosil Ionu: £NeuΩeli qto ogorçilo tebä tak
sil´no?“ V sleduüwij raz, kogda my okaΩemsä na grani
poteri samoobladaniä, nam nuΩno prinät´ qto k svedeniü. Togda nam sleduet vesti sebä, kak Ülij Cezar´:
esli ego provocirovali, on progovarival pro sebä ves´
alfavit, preΩde çem dat´ otvet.
172
Glava 25
KAK MNE ODEVATÆSÄ?
£Çto? Ty i vpräm´ sçitae‚´, çto svätost´ imeet kakoe-to
otno‚enie k odeΩde? Ni v koem sluçae! Glavnoe – vnutrennij çelovek. Boga interesuet tol´ko qto, a ne na‚a
vne‚nost´“.
Qtot argument zvuçit ubeditel´no, no ostaetsä faktom, çto Bog zainteresovan kak v tom, tak i v drugom, ibo
On znaet, çto na‚a vne‚nost´ çasto ävläetsä otraΩeniem
vnutrennego sostoäniä. Poslu‚aj-ka, kak On, naprimer,
nakazyvaet doçerej Siona:
£V tot den´ otnimet Gospod´ krasivye cepoçki na nogax
i zvezdoçki i lunoçki, ser´gi, i oΩerel´ä i opaxala,
uväsla i zapäst´ä, i poäsa, i sosudcy s duxami, i priveski vol‚ebnye, perstni i kol´ca v nosu, verxnüü
odeΩdu i niΩnüü, i platki, i ko‚el´ki, svetlye tonkie epançi i poväzki, i pokryvala. I budet vmesto blagovoniä zlovonie, i vmesto poäsa budet verevka, i
vmesto zavityx volos ple‚´, i vmesto ‚irokoj epançi
uzkoe vretiwe, vmesto krasoty klejmo“ (Is. 3,18-23).
Poçemu Bog ne bezrazliçen k qtomu? Otvet my naxodim v
16 stixe:
£Za to, çto doçeri Siona nadmenny, i xodät, podnäv
‚eü i obol´waä vzorami, i vystupaüt veliçavoj postup´ü, i gremät cepoçkami na nogax“.
Ix dorogostoäwaä i çvanlivaä vne‚nost´ byla priznakom ix gordosti i tweslaviä.
173
Budæte sväty
Sovety otnositel´no garderoba
A teper´ ostanovimsä na principax, ustanovlennyx Slovom dlä togo, çtoby Xristos stal Gospodom na‚ego garderoba.
Vo-pervyx, na‚a odeΩda dolΩna byt´ skromnoj i priliçnoj. £Çtoby takΩe i Ωeny v priliçnom odeänii, ...
ukra‚ali sebä“ (1 Tim. 2,9a). £Priliçno“ moΩet vystupat´ v razliçnyx znaçeniäx, no net somneniä v tom, çto
sredi nix est´ i ponätie o skromnosti. Skromnaä odeΩda
ne obnaΩaet telo çeloveka s edinstvennym namereniem:
prel´stit´. Skromnaä odeΩda ne stavit v nelovkoe poloΩenie drugix veruüwix v ix Ωelanii Ωit´ tak, kak qto
podobaet xristianinu.
Vovse ne obäzatel´no, çtoby na‚a odeΩda privlekala
k sebe vnimanie. My Ωivem na zemle ne dlä togo, çtoby
privlekat´ k sebe vnimanie; na‚ej cel´ü ävläetsä proslavlenie Xrista (Ioan. 3,30). Itak, nam sleduet izbegat´ dvux krajnostej. S odnoj storony, my ne dolΩny
podraΩat´ miru s ego poslednim krikom mody, s drugoj
storony, nam ne sleduet brosat´sä v glaza svoej nesovremennoj i nerä‚livoj odeΩdoj. V sile vse ewe ostaetsä
staroe pravilo: £Ne bud´ pervym, çtoby isprobovat´ novoe, no i ne poslednim, çtoby otloΩit´ staroe“.
I koneçno Ωe, nam sleduet imet´ li‚´ neobxodimoe
koliçestvo odeΩdy. So storony xristianina budet dovol´no negumanitarno, esli v mire, v kotorom gospodstvuet stol´ko nuΩdy, ego garderob budet vyglädet´ magazinom v miniatüre.
Po toj Ωe priçine nam sleduet izbegat´ pokupat´
osobo dorogostoäwuü odeΩdu. £... ne pleteniem volos, ni
zolotom, ni Ωemçugom, ni mnogocennoü odeΩdoü“
(1 Tim. 2,9b). £Da budet ukra‚eniem va‚im ne vne‚nee
pletenie volos, ne zolotye ubory ili narädnost´
v odeΩde“ (1 Pet. 3,3). Qto opät´-taki, ne oznaçaet, çto
174
25. Kak mne odevat´sä?
nam vsegda sleduet pokupat´ tol´ko samuü de‚evuü
odeΩdu. Takoe predstavlenie ob qkonomnosti bylo by
prevratnym. Nam sleduet privesti v sootvetstvie cenu
i kaçestvo. Esli, k primeru, my kupim samuü de‚evuü obuv´, to vpolne vozmoΩno, çto zaplatim ortopedu
bol´‚e, çem esli by v koneçnom sçete re‚ilis´ priobresti paru botinok po bolee dorogoj cene, no luç‚ego
kaçestva.
Na‚a odeΩda dolΩna byt´ çistoj i oprätnoj. Gräznaä
potertaä odeΩda ne ävläetsä xoro‚im reklamirovaniem
Spasitelä. Ili, kak vyrazilsä Osval´d Çejmbers: £Nerä‚livost´ – oskorblenie Svätogo Duxa“.
OdeΩda xristianina ne dolΩna stirat´ prinadleΩnost´ k polu togo, kto ee nosit. Qtot fakt obyçno podtverΩdaetsä Vtor. 22,5: £Na Ωenwine ne dolΩno byt´
muΩskoj odeΩdy, i muΩçina ne dolΩen odevat´sä v Ωenskoe plat´e; ibo merzok pred Gospodom Bogom tvoim vsäkij, delaüwij sie“. Qtot stix napravlen, preΩde vsego,
protiv transvestizma, to est´, oblaçeniä v odeΩdu drugogo pola i podraΩaniä ego povedeniü. No ono otnositsä
takΩe i k uniseksovomu dviΩeniü, to est´, stiraniü
razliçij meΩdu polami putem striΩki volos i odeΩdy.
Ne podleΩit somneniü, çto Bogu nenavistna putanica
meΩdu polami.
Voobwe govorä, na‚a odeΩda dolΩna byt´ reprezentabel´noj dlä Gospoda, poslannikami Kotorogo my ävläemsä. Sootvetstvuä kul´turnoj obstanovke i vremeni, v
kotoroe my Ωivem, odeΩda moΩet byt´ razliçnoj. Nam
nikogda ne sleduet zabyvat´, çto na‚a odeΩda moΩet
svesti na‚e sluΩenie na net. Kirkegaard privodit istoriü ob odnom cirkovom kloune, kotorogo – oblaçennogo
v svoe odeänie – poslali v gorod predupredit´ Ωitelej o
tom, çto v cirke vspyxnul poΩar, ugroΩaüwij i gorodu.
£Êiteli goroda sly‚ali ego kriki i xoxotali. Imenno
takogo vzdora oni i oΩidali ot klouna. Gorod sgorel
175
Budæte sväty
tol´ko potomu, çto odeänie klouna li‚ilo smysla vest´,
kotoruü on prines“.
Vnutrennij çelovek – vot çto vaΩno!
Bibliä delaet udarenie na na‚em vnutrennem çeloveke, a
ne na vne‚nosti. Çitajte, naprimer, Poslanie k Kolossänam 3,12-14.
£Itak oblekites´, kak izbrannye BoΩii, svätye i vozlüblennye, v miloserdie, blagost´, smirennomudrie,
krotost´, dolgoterpenie, snisxodä drug drugu i prowaä vzaimno, esli kto na kogo imeet Ωalobu: kak Xristos prostil vas, tak i vy. Bolee Ωe vsego oblekites´ v
lübov´, kotoraä est´ sovokupnost´ sover‚enstva“.
Vernemsä k 1 Poslaniü Timofeä 2,9.10: £TakΩe i Ωeny, ... ukra‚ali sebä ... dobrymi delami“.
Poklonäjtes´ Xristu, ukra‚ennye svätost´ü!
Preklonites´ pred Nim v odeänii poslu‚aniä;
Obnarodujte slavu Ego i s pokornost´ü
Poklonites´ Emu, ved´ Gospod´ – Ego slavnoe imä.
176
Glava 26
GOVORITÆ PRAVDU
Suwestvuet li kakoe-libo opravdanie dlä lΩi? Na qto
est´ tol´ko odin otvet. Bog ne lΩet i ne moΩet upolnomoçit´ drugix delat´ qto. Devätaä zapoved´ zaprewaet
davat´ loΩnoe svidetel´stvo protiv bliΩnego. Xristianam sleduet otloΩit´ loΩ´ i govorit´ bliΩnemu pravdu
(Ef. 4,25). Satana – otec lΩi (Ioan. 8,44), i nam ni v
koem sluçae ne sleduet podraΩat´ ego povedeniü.
Bibliä xotä i povestvuet o lΩi, no ona ni razu ne odobräet ee. Avraam skazal loΩ´ pro Sarru (Byt. 12,10-20;
20,2). Isaak lgal otnositel´no Revekki (Byt. 26,7). Ananiä i Sapfira obmanuli Boga nasçet razmerov svoego
dara (Deän. 5,1-11).
Byli drugie sluçai, kogda BoΩij narod ne lgal, no i
ne govoril vsü pravdu. Evrejskie povival´nye babki
skazali faraonu, çto evrejskie Ωenwiny roΩdali svoix
detej preΩde, neΩeli povival´nye babki prixodili k
nim (Isx. 1,19). Tot fakt, çto Bog odobril qto vyskazyvanie (stix 20), pokazyvaet, çto qto ne bylo loΩ´ü.
Moisej prosil, çtoby izrail´tänam bylo razre‚eno
pojti na tri dnä v pustynü dlä prineseniä Ωertvy
(Isx. 5,3); on znal, çto esli faraon otvergnet qtu neznaçitel´nuü pros´bu, to ne vypolnit i bolee ser´eznoj, a
imenno, pros´by o predostavlenii postoännoj svobody.
Aod utverΩdal, çto u nego est´ dlä carä Eglona tajnoe
slovo ot Boga; odnako, on umolçal, çto to byla vest´ o
smerti (Sud. 3,12-30). Kogda Bog dal poruçenie Samuilu
pomazat´ Davida carem, On vrazumil ego na vozmoΩnyj
vopros Saula otvetit´, çto pri‚el dlä prineseniä Ωertvy Bogu (1 Car. 16,1-3). Qto sootvetstvovalo istine. On
177
Budæte sväty
pri‚el, çtoby prinesti Ωertvu, odnako, qto ne bylo
edinstvennoj cel´ü ego poezdki. Samuilu ne vmenälos´ v
obäzannost´ govorit´ vse, çto emu bylo izvestno.
Inogda lüdi pytaütsä opravdat´ loΩ´ tem, çto cel´,
äkoby, opravdyvaet sredstva. Delat´ zlo, çtoby dostiç´
dobra – forma iezuitskoj kazuistiki, osuΩdennoj Bibliej (Rim. 3,8).
Problema sovesti v qtoj oblasti stanovitsä osobo delikatnoj v tex sluçaäx, kogda pravda predstavläet soboj
ugrozu dlä Ωizni çeloveka. Klassiçeskim primerom
ävläütsä xristiane, prätav‚ie evreev vo vremena nacizma. Soldaty prixodili i spra‚ivali: £Êivut li tut
evrei?“ Otvetit´ £net“ bylo by ävnoj loΩ´ü. Vsäkij
drugoj otvet oznaçal by smert´ dlä evreev i ix xozäev.
Çto im ostavalos´ delat´?
Nekotorye, vozmoΩno, skaΩut: £Skazat´ pravdu i predat´ delo Gospodu“. MoΩno s uverennost´ü skazat´, çto
qto bylo by ävnym smertnym prigovorom.
Drugoj vozmoΩnost´ü ävläetsä doverit´sä v takuü
minutu Bogu, çtoby On podaril tebe podxodäwij otvet,
kotoryj ne byl by nepravdoj, no i ne obremenäl by
sovest´. Bog moΩet podarit´ ego nam, no On ne vsegda
re‚alsä na qto.
Inye govorät, çto v zlom mire, kakim ävläetsä na‚,
inogda prosto neobxodimo vybirat´ iz dvux zol men´‚ee.
Takaä taktika byla by opravdannoj li‚´ v sluçae, gde
reç´ idet o çeloveçeskoj Ωizni.
Inye privodät Deäniä Apostolov 5,29: £DolΩno
povinovat´sä bol´‚e Bogu, neΩeli çelovekam“. Bog govorit: £Ne ubivaj“ (Isx. 20,13). On takΩe govorit: £Spasaj
vzätyx na smert´ i neuΩeli otkaΩe‚´sä ot obreçennyx
na ubienie? SkaΩe‚´ li: vot, my ne znali qtogo? A
Ispytuüwij serdca razve ne znaet? Nablüdaüwij nad
du‚oü tvoej znaet qto, i vozdast çeloveku po delam ego“
(Pr. 24,11.12).
178
26. Govorit´ pravdu
Rassmotrim poslednij vopros. Suwestvuüt vsevozmoΩnye postupki, kotorye sami po sebe ne ävläütsä
xoro‚imi, no stanovätsä xoro‚imi, esli ävläütsä proävleniem istinno spasaüwej very. Po suwestvu, sover‚ilos´ by ubijstvo, stoilo by Avraamu prinesti Isaaka
na altar´ v kaçestve Ωertvy, no Bog odobril qtot postupok, äviv‚ij istinnuü veru Avraama (Iak. 2,21). V suwnosti, tot fakt, çto Raav prinäla ‚pionov, sledovalo
rascenit´ kak gosudarstvennuü izmenu, odnako, v dejstvitel´nosti qto posluΩilo k ee opravdaniü, ibo dokazyvalo, çto ona byla istinno veruüwej v Gospode (Iak. 2,25).
Esli v qtix dvux sluçaäx ne prinät´ vo vnimanie veru, to
qto byli by zlye dela.
Kak my uΩe ustanovili, qta problema i vpräm´ oçen´
delikatna. K sçast´ü, bol´‚instvo iz nas nikogda ne
stalkivaetsä s nej. Dlä besçislennyx problem, s kotorymi my imeem delo, v sile ostaetsä sleduüwee: govori
pravdu, ne pribegaj ko lΩi.
179
Glava 27
QTIKA
Nikakoe rassmotrenie voprosa o xristianskoj svätosti
ne bylo by polnym bez osveweniä qtiki, to est´ problemy togo, çto – s toçki zreniä morali – ävläetsä xoro‚o
ili ploxo, pravil´no ili net. V kaΩdom obwestve est´
besçislenno mnogo isku‚enij ili situacij, prigla‚aüwix srezat´ povoroty, idti na kompromissy, obmanyvat´. Osobenno velik soblazn v tom sluçae, esli delo
idet o den´gax. Imenno qto i posluΩilo dlä Vol´tera
povodom k utverΩdeniü: £Kogda delo sväzano s den´gami,
togda u vsex lüdej odna religiä“. Poqtomu kaΩdomu xristianinu sleduet byt´ gotovym dokazat´, çto Vol´ter
o‚ibalsä.
Odin kommersant kak-to vyrazilsä, çto ego filosofiej ävläetsä sleduüwaä: £Biznes – kak skladnaä ‚irma;
ona moΩet stoät´ tol´ko v tom sluçae, esli ee razvernut´
pod uglom“. Drugie sover‚enno otkryto priznaütsä, çto
obankrotilis´ by, esli by sledovali principam Nagornoj propovedi; drugimi slovami: oni ne vyΩili by,
esli by byli çestnymi.
Pereçislim neskol´ko qtiçeskix prostupkov, tak rasprostranennyx v na‚e vremä: fal´sifikaciä nalogovoj
deklaracii; manipuläcii so sçetami na nakladnye rasxody; neçestnye metody reklamirovaniä; pribeganie k
podkupam, komissionnym den´gam i vzätkam; sover‚enie
obmana pri vzve‚ivanii i razmerax; proizvodstvo tovarov nizkogo kaçestva; vypiska çekov bez naliçiä sootvetstvuüwej summy deneg na sçetu; obßävlenie bankrotstva
s cel´ü izbavit´sä ot poverennyx. Drugimi neqtiçeskimi privyçkami ävläütsä, naprimer: plagiat; prisvai180
27. Qtika
vanie çego-libo iz osnaweniä büro ili instrumentov
rabotodatelä; nebreΩnost´ v tom, çtoby otrabotat´ vse
‚est´desät minut oplaçennogo çasa; svidetel´stvovanie o
Xriste vo vremä raboty; uklonenie ot truda dlä Gospoda;
nesoblüdenie pravil doroΩnogo dviΩeniä; obman doveriä; nepunktual´nost´.
MoΩno li advokatu-xristianinu opravdat´ prestupnika, znaä, çto tot vinoven? MoΩno li stüardesse-xristianke servirovat´ alkogol´? A kak nasçet zakupwika,
prinimaüwego podarki i besplatnye zakupki? A vot
missioner, imeüwij vozmoΩnost´ izbeΩat´ dlitel´noj
zaderΩki, stoit emu li‚´ sunut´ vzätku zarubeΩnomu
bürokratu; sleduet li emu delat´ qto? U studenta est´
vozmoΩnost´ oznakomit´sä s qkzamenacionnymi voprosami ewe do qkzamena; sleduet li emu vospol´zovat´sä eü?
Ne ävläetsä li qtiçeskoj problemoj prodavat´ tovary,
sposobstvuüwie zabolevaniü rakom? Pivovarennyj zavod predlagaet 100.000 dollarov xristianskoj ‚kole,
ispytyvaüwej deneΩnye zatrudneniä; sleduet li direktoru prinät´ qtot dar? Pacient nastaivaet na tom,
çtoby vraç-xristianin podpisal straxovoe trebovanie, v
to vremä kak oni oba znaüt, çto osnovaniä dlä qtogo net;
çto delat´? Postavwik stroitel´nyx materialov ävläetsä çlenom mestnogo komiteta podatnyx çinovnikov. Esli
predprinimatel´-stroitel´ zakupit u nego, to on predostavit emu poniΩennyj nalog na uçastki. DolΩny Ωe
oni gde-to zakupat´, tak poçemu by ne u nego?
Vysokaä cena çestnosti i besçestiä
Vladelec malen´kogo restorana – grek. Inspektor prixodit s proverkoj i predßävläet spisok togo, çto sleduet
izmenit´: novyj vytäΩnoj kapot dlä plity, novaä koloda dlä rubki mäsa, novye stoly i stul´ä i drugie izmene181
Budæte sväty
niä, kotorye navernäka obojdutsä greku v neskol´ko
tysäç dollarov. Nakonec inspektor spra‚ivaet: £Ustroit li Vas qto za 100 dollarov?“ Esli vladelec skaΩet:
£Net!“, inspektor otvetit: £Libo izmeneniä budut predprinäty v teçenie dvux nedel´, libo Vy prikryvaete
lavoçku“.
Kogda bylo zakonçeno stroitel´stvo mosta Takoma
Nqrrouz v ‚tate Va‚ington, S∏A, samouverennyj predstavitel´ straxovoj kompanii byl oçen´ rad tomu, çto
emu predostavlälas´ vozmoΩnost´ zaklüçit´ straxovoj
dogovor. On byl nastol´ko uveren v neru‚imosti mosta,
çto poloΩil straxovye vznosy v svoj sobstvennyj karman. OdnaΩdy sil´nyj veter raskaçal konstrukciü, i
most ruxnul v vodu.
Net nikakogo somneniä v tom, çto xristianam çasto
prixoditsä prinimat´ trudnye re‚eniä, no ewe trudnee, esli ono budet loΩnym.
PrivoΩu dalee primery lüdej, imev‚ix muΩestvo
postupit´ tak, kak oni sçitali pravil´nym, nezavisimo
ot togo, çego im qto stoilo.
Adam Klark rabotal v magazine po prodaΩe tkanej.
Ego ‚ef velel emu, otmerää, rastägivat´ ‚elk. Na çto
Adam skazal: £∏ef, va‚ ‚elk, vozmoΩno, i poddaetsä
rastäΩke, no ne moä sovest´“. Pozdnee Bog upotrebil
Adama dlä togo, çtoby napisat´ kommentarij k Biblii,
nosäwij ego imä.
V drugom magazine pokupatel´ nastaival na tom, çtoby
prodavec dal emu v pridaçu nekotoroe koliçestvo tovara
besplatno. £Nu, davajte Ωe, – skazal pokupatel´, – va‚
‚ef kak raz ne smotrit“. Na qto prodavec otvetil: £Moj
∏ef vsegda vidit menä!“
Osvaivaäs´ na novom raboçem meste, Dik F. v teçenie
nedeli byl v razßezdax so svoim instruktorom. V konce
nedeli instruktor, zapisav provedennoe imi u raznyx
klientov vremä, poçti v kaΩdom sluçae dobavil ças ili
182
27. Qtika
bol´‚e i potreboval, çtoby Dik sdelal to Ωe samoe, tak
kak oni vsü nedelü byli vmeste. Dik vosprotivilsä, ibo
ävlääs´ xristianinom, on ne mog tak postupit´, daΩe
esli by qto grozilo emu poterej raboçego mesta. Instruktorom ovladel pristup ärosti, no Dik ne poteräl rabotu,
a pozdnee stal missionerom v Qkvadore.
Kogda Garol´d G. poluçil rabotu dostavwika kartofel´nyx çipsov v univermagi, emu bylo veleno vsegda
imet´ pri sebe ostryj karanda‚, çtoby prokalyvat´
pakety konkurentov. Qto privodit k tomu, çto v pakety
popadaet vlaΩnyj vozdux, ot kotorogo çipsy stanovätsä
mägkimi. Garol´d otkazalsä, no nesmoträ na qto ego vse
ravno ne snäli s raboty. Inogda rabotodateli priznaüt,
çto çestnye lüdi – samye luç‚ie sotrudniki.
Bob B. rabotal v magazine muΩskoj odeΩdy. Kak-to raz
rukovoditel´ otdela, nazyvav‚ij sebä xristianinom,
soobwil emu, çto oni snizät ceny na muΩskie kostümy.
Bobu predlagalos´ unesti naverx vse kostümy, ranee stoiv‚ie 150 dollarov, i zanovo ocenit´ ix v 200 dollarov,
a zatem ponizit´ do 175. Vyraziv‚i protest naçal´niku,
on podal zaävlenie ob uxode. Bog voznagradil ego i postavil ego v Svoe sluΩenie.
MoΩno vsegda byt´ uverennym, çto Bog veren obewannomu. £Ibo Ä proslavlü proslavläüwix Menä“ (1 Car.
2,30). Inogda, moΩet byt´, sleduet nemedlenno prinesti
bol´‚uü Ωertvu, odnako v konce koncov, Gospod´ vsegda
vozdast Svoim, postupaüwim çestno.
183
Glava 28
SOKRUÍI MENÄ, GOSPODI!
Bylo vremä, kogda Ruandu oxvatil ogon´ probuΩdeniä, i
odnim iz naibolee ärko brosav‚ixsä v glaza priznakov
byl dux polnej‚ego smireniä, xarakterizovav‚ij tamo‚nix veruüwix. Pastor DΩek Bejker (imä izmeneno)
byl poslan v Ruandu odnoj iz obwin Anglii dlä podgotovki sluΩitelej cerkvi.
Poka on prepodaval na seminarax, ego teologiä stanovilas´ vse bolee liberal´noj. On seäl somnenie i neprinätie Slova BoΩiä. V ego klasse byla nebol´‚aä gruppa
muΩçin, nazyvav‚ixsä £abalokelami“, to est´, vozroΩdennymi. KaΩdoe utro, v 4:00, qti muΩçiny sobiralis´
na molitvu. Uznav, çto oni molätsä za nego, DΩek obidelsä. V konce koncov, on Ωe byl sväwennikom cerkvi, a
oni – vsego li‚´ neveΩestvennymi aborigenami.
OdnaΩdy DΩek re‚il pozvat´ k sebe predvoditelä,
çtoby xoro‚en´ko otdelat´ ego. Tot sover‚enno spokojno vyslu‚al obru‚iv‚ijsä na nego potok uprekov i uniΩenij. V zaklüçenie on tol´ko skazal: £A ved´ Vy i
vpräm´ nuΩdaetes´ v pomowi“. Prepodobnyj professor
razgnevalsä ewe bol´‚e, çem preΩde.
Odnako, po mere togo, kak istinno spasennye prodolΩali molit´sä za nego, Bog naçal dejstvovat´ v Ωizni
pastora. Postepenno emu stalo äsno, kak daleko on oto‚el ot istinnoj very. V konce koncov, on pri‚el k
re‚eniü otpravit´sä k episkopu i ispovedat´, çto ego
uçenie, daΩe esli ono sçitalos´ cerkov´ü priemlemym,
v svete Pisaniä bylo napravleno protiv istiny.
Episkop byl gluboko razoçarovan evangeliçeskimi
vzglädami DΩeka. Zakryv lico rukami, on skazal: £O
184
28. Sokru‚i menä, Gospodi!
DΩek, teper´ ty nikogda ne smoΩe‚´ stat´ episkopom“.
Na çto DΩek otvetil: £Slava Bogu!“
Neobxodimost´ sokru‚eniä
Po mere togo, kak Svätoj Dux prodolΩal dejstvovat´ v
DΩeke, on çuvstvoval neobxodimost´ pojti k voΩdü vozroΩdennyx aborigenov i poprosit´ u nego proweniä.
Kakoe uniΩenie! On – duxovnik prestiΩnoj cerkvi,
dolΩen prosit´ proweniä u çernokoΩego uçenika. On
dolgo protivilsä, no gnet vse vozrastal. On borolsä s
qtim Ωalom, odnako, ne obrel mira, preΩde çem ne
re‚ilsä otpravit´sä. Sover‚enno razbityj, on sel v ma‚inu i poexal, vse vremä povtorää svoü korotkuü reç´ o
prowenii.
Äviv‚is´ na mesto, on byl vstreçen voΩdem vozroΩdennyx, kotoryj skazal emu: £Allilujä!“ On znal, çto
ego molitvy byli usly‚any. To byl pervyj raz v Ωizni
DΩeka, çto on obnäl çernogo çeloveka – vpervye, kogda
emu zaxotelos´ sdelat´ qto.
Spasennye zatem sprosili ego, ne Ωelaet li on vstreçat´sä s nimi v 4:00 utra dlä molitvy. Qto dejstvitel´no bylo niΩe ego urovnä kak duxovnika. On privel massu
otgovorok. Oni terpelivo vyslu‚ali ego i zatem sprosili: £MoΩet byt´, Vy poprobuete xotä by nedelü?“ Zatrudnääs´ protivit´sä dal´‚e, on soglasilsä. UΩe vskore
on pereΩil v molitve duxovnuü radost´, kakoj nikogda
ne znal ran´‚e.
Kogda rukovodstvu stalo izvestno, çto odin iz ix uçitelej v 4:00 vstreçalsä s uçenikami na molitvu, ono
posçitalo qto nesootvetstvuüwim bolee vysokim interesam seminara. Oni prinäli re‚enie perevesti pastora
DΩeka v druguü ‚kolu i zapretili provedenie na territorii ‚koly sobranij ran´‚e 7:00.
185
Budæte sväty
VozroΩdennye prinesli qto delo pred Gospoda i re‚ili, çto im dolΩno slu‚at´ bolee Boga, neΩeli çelovekov. Tak kak oni prodolΩali vstreçat´sä dlä molitv,
ix za neskol´ko nedel´ do qkzamenov isklüçili iz seminara. Oni byli sokru‚eny, no ne ogorçeny. Oni vosprinäli qto terpelivo, bez otvetnyx obvinenij. Odnako,
oni çuvstvovali, çto brat DΩek pital gor´kie çuvstva
protiv episkopa. Togda oni pri‚li k nemu i predloΩili, çtoby on ispovedal episkopu svoe glubokoe vozmuwenie. Na sej raz DΩek ne kolebalsä. On tut Ωe otpravilsä
k episkopu i vnes äsnost´ v qtot vopros. V svoej Ωizni on
pereΩival vse novye stadii probuΩdeniä.
Ugodi prämo v serdce
Sredi vsex qlementov svätosti sokru‚enie ävläetsä odnoj iz samyx vaΩnyx i dejstvennyx. Kogda my govorim
o sokru‚ennom muΩe, my imeem v vidu çeloveka, volä
kotorogo podçinilas´ vole BoΩiej. On krotok i smiren
v prevratnyx obstoätel´stvax i v prisutstvii dejstvuüwix na nervy lüdej. Esli udarit´ ego po odnoj weke,
on podstavit druguü. Q. Stenli DΩounz odnaΩdy skazal:
£Podstaviv‚i weku, ty obezoruΩivae‚´ svoego protivnika. On udaräet tebä po weke, a ty, po priçine
tvoej moral´noj smelosti, podstavläe‚´ emu i druguü
i tem samym ugoΩdae‚´ prämo v ego serdce. Ego vraΩdy kak ni byvalo, i u tebä stanovitsä odnim vragom
men´‚e. Ty izbavilsä ot vraga, izbaviv‚is´ ot svoej
vraΩdebnosti... Mir leΩit u nog MuΩa, imev‚ego
vlast´ dat´ otvetnyj udar, no i vlast´ ne delat´ qtogo.
Takaä vlast´ – vys‚aä forma vlasti“.
Gotovnost´ k sokru‚eniü – prekrasnaä çerta xaraktera.
186
28. Sokru‚i menä, Gospodi!
Ona protivitsä estestvennomu impul´su k vozmezdiü,
samozawite i Ωalosti k sebe. Bog iwet razbitye sosudy.
Kuv‚iny dlä BoΩ´ix svetil´nikov!
Po miru vsemu razdaetsä prizyv.
Ne vaΩna naruΩnost´ prekrasnaä:
U BoΩ´ego metka sosuda odna –
Vsegda k sokru‚eniü Bogom gotov.
OdnaΩdy v büro doktora Aleksandra Uajta pri‚el çlen
ego obwiny i prines poslednie novosti, iz kotoryx ävstvovalo, çto priezΩij propovednik otkryto utverΩdal,
budto odin iz kolleg doktora Uajta vovse ne xristianin.
Doktor Uajt byl vozmuwen. On razgnevalsä, çto na
odnogo iz vernyx sluΩitelej Gospoda bylo vozloΩeno
takoe obvinenie. V blagorazumno podobrannyx slovax on
vyrazil svoj gnev v adres çeloveka, sover‚iv‚ego takoj
grex.
£No qto ewe ne vse, – prodolΩal çlen obwiny. – On
daΩe utverΩdaet, budto i Vy ne ävläetes´ istinnym veruüwim“.
Usly‚av qto, Doktor Uajt täΩelo opustilsä na stul i
zatem skazal: £Ostav´te menä, poΩalujsta, odnogo, çtoby ä
mog proverit´ svoe serdce pred Gospodom“.
Unizit´sä – urok, mnogim daüwijsä s trudom. OdnaΩdy veçerom ä posetil dvux poΩilyx uvaΩaemyx sluΩitelej Gospoda. UΩe ne pomnü, kak my podo‚li k qtoj
teme, no oni naçali kritikovat´ biblejskuü ‚kolu, direktorom kotoroj ä byl. Ä poçuvstvoval, kak menä brosilo v Ωar. Ä çuvstvoval sebä slovno mat´, kotoroj kto-to
skazal: £Ax, kakoe otvratitel´noe ditä“. Çuvstva moi vyrvalis´ naruΩu, podobno vodopadu, i oni naçali owuwat´
qto. Ä zaΩal ix oboix v tiski. Po puti domoj ä pozdravläl sebä s tem, çto tak smelo vystupil v zawitu dela
spravedlivosti.
187
Budæte sväty
Neskol´ko mesäcev spustä ä exal na sobranie, kuda
menä priglasili propovedovat´. I tut s muçitel´nym
osuΩdeniem na menä so‚el Dux BoΩij. Kazalos´, On
govoril mne: £Tak vot, Makdonal´d, ty sobirae‚´sä idti
i govorit´ drugim, kak im sleduet Ωit´ po-xristianski.
Odnako, vspomni, kak ty razgovarival s oboimi sluΩitelämi Moimi. Ty vse ewe ne privel qto v porädok“.
PreΩde çem ä smog pristupit´ k propovedäm v tu nedelü, ä napisal pis´mo oboim muΩam, v kotorom prosil
proweniä za svoe povedenie.
Sokru‚enie ukrepläet druΩbu
Oznaçalo li qto konec druΩby? Net, qto bylo naçalom
sväzi, kotoraä s tex por okrepla bol´‚e, çem kogda-libo.
V svoem lübeznom pis´me oni blagodarili menä i zaveräli, çto prowaüt menä i pitaüt glubokij interes k moej
rabote i budut za menä molit´sä. BoΩii puti – samye
xoro‚ie puti; On znaet, çto sokru‚enie oznaçaet ukreplenie druΩby, togda kak gordost´ razru‚aet ee.
Vy, koneçno, teper´ delaete vyvod, çto ä nauçilsä vladet´ soboj, no net! OdnaΩdy utrom ä gotovilsä k poxoronam, kak razdalsä telefonnyj zvonok. Qto byl propovednik iz Anglii, kotoryj kak raz naxodilsä v na‚ix kraäx.
Sovsem sluçajno mne stalo izvestno, çto on razdeläl
vzläd na pri‚estvie Gospoda, kotoryj ä sçital krajne
protivoreçiv‚im Pisaniü. Nakonec, my podo‚li k
teme o proroçestve, i v bol´‚oj zapal´çivosti ä dal volü
svoim çuvstvam. Ne somnevaüs´, çto pri qtom telefonnyj provod oçen´ nakalilsä. Mimoxodom zameçu, çto qto
ävlälos´, estestvenno, oçen´ slaboj podgotovkoj k poxoronam. My dovol´no dolgo sporili, a zatem pri‚li k
vyvodu, çto kaΩdyj iz nas ewe bol´‚e utverdilsä v
svoej toçke zreniä.
188
28. Sokru‚i menä, Gospodi!
Spustä neskol´ko let ä naxodilsä v Londone. I snova
ä imel krajne neΩelatel´noe posewenie Gospoda. Ä ‚el
po ulice, naxodiv‚ejsä sovsem rädom s kvartiroj, v
kotoroj Ωil vy‚eupomänutyj propovednik. Kak sejças
viΩu pered soboj telefonnuü budku.
£Vot ona, Bill. Ne sçitae‚´ li ty, çto tebe sleduet
pozvonit´ bratu i poprosit´ proweniä za svoü grubost´?“
£No Gospodi, ä vse ewe sçitaü sebä pravym. Ä zawiwal
istinu, kasaüwuüsä Tvoego predstoäwego pri‚estviä“.
£Reç´ sejças idet ne ob qtom. V dannom sluçae reç´
idet ne stol´ko ob istine, skol´ko o manere vesti sebä“.
Ä vo‚el v budku i nabral nomer (v nadeΩde, çto trubku nikto ne podnimet). No on okazalsä doma, i imenno on
podnäl trubku. Ä obßäsnil emu, poçemu ä zvonil. Qto
bylo udarom dlä moej gordosti i takim udarom, ot kotorogo moä gordost´ nikogda bol´‚e ne pri‚la v sebä. On
lübezno prinäl moi izvineniä i priglasil menä poobedat´ s nim na sleduüwij den´ v sosednem restorane. Pozdnee menä priglasili propovedovat´ v obwine, kotoruü
on posewal.
VozmoΩno, kto-nibud´ sprosit: £Dopustim, ä ne sokru‚en? Çto mne togda predprinät´?“ Ä by predloΩil çetyre ‚aga.
∏agi k sokru‚eniü
Vo-pervyx, nam sleduet molit´sä: £Sokru‚i menä, Gospodi!“ Tebe sleduet priznat´, çto ty, kak i vse xristiane,
nuΩdae‚´sä v sokru‚enii. Prosi Gospoda, çtoby On sover‚il qti izmeneniä v tvoej Ωizni. No vzves´ izderΩki. Process lomki – oçen´ boleznennyj process.
Dalee, prover´ vse prostupki, sover‚ennye v pro‚lom
i vse ewe ne uporädoçennye, k primeru, nedruΩelübnye
slova, za kotorye sledovalo by poprosit´ proweniä ili
189
Budæte sväty
momenty, kogda ty postupal skoree po ploti, çem po
Duxu.
Zatem ispovedaj qto Bogu, potom licu (a moΩet, licam), kotoryx ty qtim obidel. Poçemu-to prowe vo vsem
priznat´sä Bogu, a ne lüdäm. No vkusi kislogo äbloka.
Sdelaj vse, çto sleduet sdelat´, çtoby ne ogorçit´ Svätogo Duxa, kotoryj Ωelaet vodit´ nas.
Bud´ dostatoçno iskrennim i podelis´ svoimi pereΩivaniämi s drugimi. VozmoΩno, dlä svoego £ä“ qto niçego ne dast, no moΩet pobudit´ drugix projti çerez
podobnyj blagoslovennyj opyt, kotoryj moΩno pereΩit´ putem sokru‚eniä.
Bog lübit slomannye predmety i sokru‚ennyx lüdej. Vqns Xqvner pisal:
£Vspaxannaä zemlä prinosit uroΩaj, razorvannye oblaka darät doΩd´, razmolotye zerna – silu. Slomannye alavastrovye sosudy rasprostranäüt blagouxanie.
Ne kto inoj, kak Iakov, vozvrativ‚ijsä s Iavoka s
xromotoj, imel vlast´ u Boga i lüdej. Gor´ko plaçuwij Petr obrel ewe bol´‚e sil, çem ran´‚e“.
190
Glava 29
OTKAZATÆSÄ OT NEPRAVILÆNOGO
UPOTREBLENIÄ VEWESTV!
Kogda Nikolaj vpervye upotrebil kokain na veçerinke
odnogo iz svoix druzej, on byl molodym kommersantom,
sostoäwim v sçastlivom brake. UΩe vskore posle qtogo
on naçal Ωit´ dlä sensacionnogo nedolgoveçnogo upoeniä vlast´ü i razvleçeniämi, kotorye prinosili emu
narkotiki. Privyçka, obxodiv‚aäsä emu v 100 dollarov
v den´, skrutila ego semejnuü Ωizn´ zadolgo do togo, kak
ona raspalas´. Ego istoriä konçilas´ podobno mnogim
drugim. Konflikty, bankrotstvo i razvod. DaΩe druz´ä,
vtänuv‚ie ego v narkomaniü, pokinuli ego.
Nikto ne oprovergaet, çto suwestvuüt razvleçeniä,
sväzannye s narkotikami. Bibliä takΩe sogla‚aetsä s tem,
çto mir predlagaet razvleçeniä, no ona govorit o nix,
kak o £vremennom grexovnom naslaΩdenii“ (Evr. 11,25).
Qto radosti, no oni kratkovremenny. I cena, kotoruü
dolΩen zaplatit´ çelovek, çtoby vkusit´ ix, sli‚kom
vysoka.
Kakuü poziciü dolΩen zanät´ veruüwij po otno‚eniü k miru narkomanii s ego amfitaminom, barbaturatom, geroinom, kokainom, opiumom, marixuanoj, veseläwim gazom i narkotikami, figuriruüwimi v receptax
kak kodein, darvon i perkodan? Govorit li çto-nibud´ o
nix Bibliä?
Pereçislää v Poslanii k Galatam 5,19-21 dela ploti,
Pavel vklüçaet süda i slovo £vol‚ebstvo“ (stix 20). Na
äzyke originala Novogo Zaveta zdes´ upotrebleno slovo
£farmakejä“, çto ravnosil´no pol´zovaniü narkotikami,
vol‚ebnymi napitkami, a takΩe priemami zaklinaniä
191
Budæte sväty
ili vol‚ebstva. Qto napominaet nam o tom, çto narkotiki ispol´zuütsä v sfere magii, ävläüwejsä çast´ü mira
demonov. Koneçno, suwestvuet i dopustimoe upotreblenie narkotiçeskix sredstv v tex sluçaäx, kogda oni propisyvaütsä vraçom, odnako, Bibliä govorit o sluçaäx,
kogda imi pol´zuütsä ‚amany, spiritiçeskie mediumy
i drugie lica, sväzannye so spiritizmom.
Upotrebläüwie terpät uron
My znaem, çto narkotiki, ras‚iräüwie oblast´ çuvstvennogo vospriätiä, perenosät potrebläüwix v sferu
transcendental´nogo, çto delaet vozmoΩnym dostup v ix
Ωizn´ demonov. Nekotorye iz byv‚ix narkomanov podtverΩdaüt, çto nevozmoΩno upotreblät´ krepkie narkotiki, ne naxodäs´ odnovremenno pod vlast´ü demonov.
Demon vsegda nacelen na to, çtoby pogubit´ (Mar. 9,22;
Ioan. 10,10a). Iz qtogo pravila ne byvaet isklüçeniä.
On pytaetsä pogubit´ libo prinimaüwego narkotik,
libo druguü Ωertvu. Qto obßäsnäet mnogie bessmyslennye, Ωestokie prestupleniä, o kotoryx my postoänno
sly‚im segodnä. Oçen´ vaΩno osoznat´ qtu sväz´ meΩdu
narkotikami, demonami i pogibel´ü i izbegat´ byt´ vtänutym v qto.
Suwestvuüt, koneçno, i drugie osnovaniä, poçemu xristianin dolΩen derΩat´sä v storone ot vrednyx ximikatov. Oni vedut k zavisimosti, a xristianin nikogda
ne dolΩen stanovit´sä rabom plotskoj privyçki (Rim.
6,16-23). Narkotiki oçen´ dorogi, i dlä togo, çtoby
finansirovat´ qtu privyçku, mnogie lüdi stanovätsä
vorami i nasil´nikami, a Ωenwiny – prostitutkami.
ZaraΩeniä çerez igly, rezkaä poterä vesa, povreΩdenie
immunnoj sistemy – vot tol´ko nekotorye iz posledstvij dlä organizma. Umstvennyj uwerb çasto nevozmoΩno
192
29. Otkazat´sä ot nepravil´nogo upotrebleniä vewestv!
ispravit´. Narkomany stanovätsä ot‚el´nikami, sumas‚ed‚imi i samoubijcami. Sleduet dobavit´, çto pol´zovanie narkotikami nelegal´no. Prestupaüwie zakon
stavät sebä pod ugrozu aresta, sudebnogo rassledovaniä,
bol´‚ix sudebnyx rasxodov, a v sluçae osuΩdeniä –
türemnogo zaklüçeniä. Krome togo, vsegda suwestvuet
ugroza upotrebleniä sli‚kom bol´‚oj dozy, çto çasto
konçaetsä kladbiwem ili krematoriem.
Xristianinu nikogda ne sleduet pol´zovat´sä qtimi
vrednymi ximikaliämi, tak kak ego telo est´ xram Svätogo Duxa (1 Kor. 6,19). On takΩe ne dolΩen prevrawat´sä v torgovca narkotikami, ibo tem samym nanosit vred
drugim i daet sover‚enno loΩnoe predstavlenie o povedenii xristianina. Na‚ej zadaçej ävläetsä priobretat´
lüdej dlä Xrista, a ne dlä narkomanii.
Vy‚e my uΩe upominali pro sväz´ meΩdu narkotikami i demonami. Veruüwemu sleduet izbegat´ i drugix
vewej, sväzannyx s demonami: tarokart, astrologii,
çernoj magii, beloj magii, jogi, gadaniä, bukvennoj
doski dlä spiritiçeskix seansov, kristal´nyx ‚arov,
proricatel´stva, xiromantii i vopro‚aniä mertvyx
(sm. Vtor. 18,9-14).
Alkogol´
Na vopros: £Veri‚´ li, çto Iisus prevratil vodu v
vino?“ obrativ‚ijsä p´änica otvetil: £Da, ä videl, kak
On prevratil viski v produkty pitaniä, igral´nye karty v mebel´, a Ωenwinu s razbitym serdcem – v siäüwuü xristianku. Mne ne trudno poverit´, çto On prevratil vodu v vino“.
Samoj rasprostranennoj formoj zloupotrebleniä
narkotikami ävläetsä upotreblenie alkogolä. Kak i drugie uΩe rassmotrennye narkotiki, on ävläetsä odnoj iz
193
Budæte sväty
form begstva ot dejstvitel´nosti. S ego pomow´ü çelovek ispytyvaet kratkovremennye vzlety çuvstv, poluçaet
vozmoΩnost´ na kakoj-to moment zabyt´ o trudnostäx.
Alkogol´ osvoboΩdaet ot stressa. No v toj Ωe mere, çto
i drugie narkotiki, on demoraliziruet, razru‚aet çeloveka, li‚aet ego çeloveçeskogo dostoinstva.
Vse, ispoveduüwie sebä xristianami, dolΩny rassmatrivat´ temu £alkogol´nye napitki“ s pozicij Biblii. Pervonaçal´nym namereniem Boga bylo, çtoby vino
prinosilo lüdäm radost´ (Ps. 103,15a). Odnako, On
predupreΩdaet ot çrezmernogo upotrebleniä, kotoroe
vedet k nesposobnosti prinimat´ sobstvennye re‚eniä
(Pr. 31,4.5; Os. 4,11). On opravdyvaet upotreblenie vina
v tex sluçaäx, kogda voda razdraΩaet Ωeludok (1 Tim.
5:23), i rekomenduet ego v kaçestve lekarstvennogo sredstva dlä umiraüwego (Pr. 31,6.7).
I vse Ωe suwestvuet opasnost´ togo, çto lüdi zloupotrebläüt dannoj Bogom milost´ü i stanovätsä alkogolikami. Bog nastoätel´no predupreΩdaet veruüwix ot
çrezmernogo upotrebleniä (Rim. 13,13). On sover‚enno
äsno govorit, çto nikakoj p´änica Carstva BoΩ´ego ne
nasleduet (1 Kor. 6,10). V tom sluçae, esli çelovek ispoveduet, çto on veruüwij, a sam ävläetsä p´änicej, to qto
podtverΩdaet loΩnost´ ego ispovedaniä. Pri zloupotreblenii £vino – glumlivo, sikera – bujna; i vsäkij,
uvlekaüwijsä imi, nerazumen“ (Pr. 20,1). V na‚ej kul´ture, gde p´änstvo moΩet stat´ soblaznom dlä drugix,
xristiane obäzany praktikovat´ polnoe vozderΩanie,
to est´, ne upotreblät´ nikakix alkogol´nyx napitkov
(Rim. 14,21).
Krome togo, veruüwie ne dolΩny pol´zovat´sä vinom
v kaçestve kostylä. Apostol Pavel sovetuet, naprotiv, ne
upivat´sä vinom, a ispolnät´sä Svätym Duxom, kak podobaet çadu BoΩ´emu (Ef. 5,18).
194
29. Otkazat´sä ot nepravil´nogo upotrebleniä vewestv!
Bolezn´ ili grex?
Ne obmanyvajtes´ sovremennymi basnämi o tom, çto alkogolizm ävläetsä skoree bolezn´ü, çem grexom. Bibliä
nazyvaet ego grexom i govorit, çto nikakoj p´änica ne
nasleduet Carstva BoΩ´ego (1 Kor. 6,10). Çelovek neset
nravstvennuü otvetstvennost´ za svoe povedenie i ne moΩet uklonit´sä ot qtoj otvetstvennosti, pereimenovav
grex v bolezn´.
Neskol´ko let tomu nazad Ωurnal Nq‚nl Vojs opublikoval sleduüwee parodijnoe predstavlenie alkogolizma kak bolezni:
£Qto edinstvennaä bolezn´, kotoroj zabolevaüt çerez
akt voli.
Qto edinstvennaä bolezn´, trebuüwaä licenzii na
rasprostranenie.
Qto edinstvennaä bolezn´, kotoraä butyliruetsä i
prodaetsä.
Qto edinstvennaä bolezn´, prinosäwaä pravitel´stvu
doxody.
Qto edinstvennaä bolezn´, veduwaä k prestupnosti.
Qto edinstvennaä bolezn´, vxodäwaä v privyçku.
Qto edinstvennaä bolezn´, rasprostranäüwaäsä s pomow´ü reklamy.
Qto edinstvennaä bolezn´, kotoraä ne vyzyvaetsä kakim-libo vozbuditelem ili virusom i protiv kotoroj
ne suwestvuet çeloveçeskogo lekarstva.
Qto edinstvennaä bolezn´, isklüçaüwaä pacientov iz
neba.
Qto edinstvennaä bolezn´, prepodnosimaä v vide roΩdestvenskogo podarka“.
K upotrebleniü alkogolä moΩno legko privyknut´. Nikakoj veruüwij ne dolΩen dopustit´, çtoby ego moglo
195
Budæte sväty
porabotit´ çto-to ili kto-to, krome Samogo Gospoda
(1 Kor. 9,26.27).
Qto oçen´ dorogostoäwaä privyçka i çasto proglatyvaet den´gi, kotorye skoree sledovalo by potratit´ na
sem´ü ili na liçnye nuΩdy. Solomon skazal, çto vsäkij, çrezmerno lübäwij vino, nikogda ne budet bogat
(Pr. 21,17). A prorok Ioil´ opisyvaet pristrastiv‚egosä k alkogolü çeloveka kak nekogo, kto gotov prodat´
devu‚ku, çtoby priobresti vino (Ioil. 3,3).
Vozdejstvie alkogolä na zdorov´e çeloveka takΩe izvestno: cirroz peçeni, bolezni poçek, serdeçnye zabolevaniä, povreΩdeniä mozga. Srednää prodolΩitel´nost´
Ωizni alkogolikov v S∏A sostavläet 51 god – namnogo
koroçe srednej prodolΩitel´nosti Ωizni zdorovogo
çeloveka. Alkogolizm vo vremä beremennosti nanosit
uwerb ewe ne roΩdennomu çadu. Kto-to odnaΩdy skazal:
£Bog prowaet na‚i grexi, no na‚e telo – nikogda“.
Süda sleduet dobavit´ ewe i propuwennye raboçie
çasy, postoännuü nesposobnost´ soxranit´ za soboj raboçee mesto, opusto‚eniä, tvorimye alkogolizmom v sem´e,
mnogix pogibaüwix iz-za alkogolizma za rulem, samoubijstva i ubijstva, sover‚aemye v sostoänii op´äneniä.
Poslednie statistiçeskie dannye pokazyvaüt, çto bolee 80% zaklüçennyx sover‚ili svoe prestuplenie pod
vliäniem narkotikov ili alkogolä. UΩasnaä kartina!
V Pritçax 23,29-35 Solomon daet klassiçeskoe opisanie p´änicy:
£U kogo voj? U kogo ston? U kogo ssory? U kogo gore? U
kogo rany bez priçiny? U kogo bagrovye glaza? U tex,
kotorye dolgo sidät za vinom, kotorye prixodät otyskivat´ vina pripravlennogo. Ne smotri na vino, kak
ono krasneet, kak ono iskritsä v ça‚e, kak ono uxaΩivaetsä rovno; vposledstvii, kak zmej, ono ukusit, i
uΩalit, kak aspid; glaza tvoi budut smotret´ na çuΩix
196
29. Otkazat´sä ot nepravil´nogo upotrebleniä vewestv!
Ωen, i serdce tvoe zagovorit razvratnoe; i ty bude‚´,
kak späwij sredi morä i kak späwij naverxu maçty. I
skaΩe‚´: £Bili menä, mne ne bylo bol´no; tolkali
menä, ä ne çuvstvoval. Kogda prosnus´, opät´ budu iskat´ togo Ωe“.
Samaä bezopasnaä liniä povedeniä
Edinstvennyj put´, po kotoromu xristianin moΩet idti
bezopasno, çtoby ne stat´ alkogolikom, qto – absolütnyj
otkaz ot alkogolä. Togda nikakoj drugoj veruüwij ne
smoΩet uvidet´ soblazna v na‚em povedenii. Qto oçen´
vaΩnoe soobraΩenie dlä vsex nas. Esli veruüwij, ewe
ne okrep‚ij v svoej vere, uvidit, çto my upotrebläem
alkogol´, on moΩet sdelat´ vyvod, çto poskol´ku my
moΩem delat´ qto, to poçemu by i ne on; tak çto vpolne
vozmoΩno, çto on kogda-nibud´ stanet alkogolikom. V
podobnom sluçae nravstvennaä otvetstvennost´ loΩitsä
tol´ko na nas, tak kak my posluΩili emu ploxim primerom. Poqtomu Pavel govoril: £Luç‚e ne est´ mäsa, ne
pit´ vina, i ne delat´ niçego takogo, ot çego brat tvoj
pretykaetsä ili soblaznäetsä, ili iznemogaet“ (Rim.
14,21). Poqtomu v 1 Poslanii k Korinfänam 8,13 on takΩe govorit: £I potomu, esli piwa soblaznäet brata moego, ne budu est´ mäsa vovek, çtoby ne soblaznit´ brata
moego“. Gorazdo xuΩe soblaznät´ k alkogolizmu drugix,
çem byt´ takovym samomu – a Bogu izvestno, çto dostatoçno tragiçno i samomu byt´ alkogolikom.
Pobeda vozmoΩna
Mql Trotter byl p´änicej. Çtoby izbeΩat´ poxmel´ä,
nastupav‚ego posle kratkovremennogo vzleta çuvstv, on
197
Budæte sväty
byl postoänno p´än. Kogda odnaΩdy umerlo ego ditä, emu
stra‚no zaxotelos´ vypit´, no deneg u nego ne bylo. On
podo‚el ko grobu, snäl s rebenka botinki i propil ix.
Ponäv nizost´ svoego postupka, on po‚el k ozeru, çtoby
na vsem postavit´ toçku. Po puti on proxodil mimo zdaniä missii po delam bezdomnyx. On vo‚el i poslu‚al
propoved´ Blagoj Vesti. Samym çudesnym obrazom on
byl spasen. Ego Ωizn´ sover‚enno preobrazilas´. On uΩe
ne byl alkogolikom i provel ostatok Ωizni, propoveduä
Evangelie bezdomnym. On byl Ωivym primerom togo,
çto alkogolizm moΩet byt´ pobeΩden siloü Svätogo
Duxa. On oprovergnul utverΩdenie, çto alkogolik äkoby
nikogda bol´‚e ne moΩet okonçatel´no osvobodit´sä ot
Ωelaniä vypit´. Takoe utverΩdenie ne prinimaet vo
vnimanie, çto sila Svätogo Duxa darit osvoboΩdenie.
Posle togo, kak ewe odin p´änica obratilsä k Bogu, on
poΩelal prinät´ krewenie, çtoby tem samym podçerknut´ smert´ svoego starogo estestva i re‚imost´ xodit´ v
novoj Ωizni. Pozdnee, kogda sluΩitel´ vypuskal vodu iz
vanny dlä kreweniä, on obnaruΩil na dne butylku izpod viski. Vot kakim sposobom krestiv‚ijsä veruüwij
oznamenoval zaver‚enie celoj glavy v svoej Ωizni.
Vsäkij veruüwij, imeüwij problemy s alkogolem,
dolΩen soblüdat´ sleduüwie prostye pravila:
1. Vylivaj lübye ostatki alkogolä, kotorye u tebä ewe
est´. Qto ävitsä proverkoj iskrennosti tvoego Ωelaniä k osvoboΩdeniü.
2. Postoänno vzyvaj k Bogu o pomowi, çtoby ty mog
uderΩat´sä ot lüboj butylki. Molis´: £I ne vvedi
menä v isku‚enie, no izbav´ menä ot lukavogo“.
3. Protivostoj vsäkomu isku‚eniü sdelat´ ustupku,
daΩe esli qto tol´ko glotok (Pr. 1,10). Ty spravi‚´sä
198
29. Otkazat´sä ot nepravil´nogo upotrebleniä vewestv!
s qtim, esli poprosi‚´ Boga o pomowi (Pr. 18,10).
Vsäkaä malen´kaä pobeda pomoΩet tebe oderΩat´ i
sleduüwuü (1 Kor. 10,13).
4. Srazu Ωe ispovedaj Bogu lüboe poraΩenie (1 Ioan.
1,9). Çasto byvaet oçen´ dejstvennym rasskazat´ ob
qtom i duxovnomu, razumnomu xristianinu, kotoryj
podderΩit tebä v molitve.
5. Izbegaj lüdej i mest, napominaüwix o bylom isku‚enii (Rim. 13,14).
6. Esli suwestvuet vozmoΩnost´, derΩi otçet pered drugim, bolee zrelym veruüwim, kotoryj budet molit´sä
za tebä v trudnostäx i vo vsäkoe vremä budet tvoim
drugom (Pr. 17,17).
Esli tvoä problema tebä dejstvitel´no volnuet, Bog podarit tebe i neobxodimye sily dlä oderΩaniä pobedy.
Odnako, sleduet podojti k nej oçen´ ser´ezno.
199
Glava 30
AZARTNYE IGRY –
ÇISTOE NADUVATELÆSTVO
£MoΩet byt´, vy uΩe vyigrali 150.000 dollarov. Prilagaem va‚i sçastlivye bilety. Oto‚lite ix nam obratno vmeste s va‚ej podpis´ü. Stan´te obladatelem vyigry‚a“.
Podobnymi predloΩeniämi nas postoänno prigla‚aüt k uçastiü v kakom-nibud´ vide azartnyx igr. Loterejnye bilety predlagaütsä daΩe v universamax. Esli
podumae‚´ o vse vozrastaüwix cenax na tol´ko çto kuplennye tovary, to perspektiva vozmoΩnogo vyigry‚a v
million ili bolee rublej vyglädit dovol´no zamançivoj.
Doma, otdyxaä v udobnom kresle, ty çitae‚´, çto kakoj-to raboçij vyigral v loteree çetyre milliona. Pri
sravnitel´no nebol´‚oj stavke on vyigryvaet çetyre
milliona rublej! Ty dumae‚´: £Çego by tol´ko ä ne
predprinäl, imeä çetyre milliona!“
U vxodnoj dveri razdaetsä zvonok! Xoro‚en´kaä devçu‚ka xoçet prodat´ tebe loterejnyj bilet dlä vewevoj
loterei v ix ‚kole. Tak trudno otkazat´sä! Takoe miloe
ditä! Da ewe na stol´ blagotvoritel´noe delo!
Soblazn bystryx deneg
Sovremennoe obwestvo predlagaet nam vsevozmoΩnye
varianty £bystrogo obogaweniä“, ili £priobreteniä
bystrogo rublä“, ili drugoj kakoj-to vozmoΩnosti ispytat´ svoe sçast´e v igre. Suwestvuüt skaçki lo‚adej i
200
30. Azartnye igry – çistoe naduvatel´stvo
sobak. Suwestvuüt velikolepnye karteΩnye razvleçeniä
v kazino s ix ruletkami i odnorukimi banditami (igornymi avtomatami). Suwestvuüt meΩdunarodnye i gosudarstvennye loterei. Suwestvuet i vezdesuwee loto ili
bingo, vo mnogix sluçaäx organizuemoe kakoj-to cerkov´ü. Vo vremä futbol´nyx matçej, kak i vo vremä
sostäzanij po boksu, zaklüçaütsä pari. MoΩno igrat´ v
karty, naprimer, v poker. Esli Ωelae‚´ igrat´ bolee
izyskanno, moΩno spekulirovat´ na birΩe. Qto ne oznaçaet, çto vse birΩevye sdelki ävläütsä azartnoj igroj;
uΩ qtim-to oni, koneçno, ne ävläütsä. Reç´ moΩet idti
ob oçen´ dolgosroçnyx vkladax. Qto zavisit ot namereniä pokupatelä i roda akcij.
Soblazn igry zaklüçaetsä v vozmoΩnoj vyruçke,
namnogo prevosxodäwej stavku. V 1975 godu brazilec po
imeni Miron de Souza postavil u odnogo futbol´nogo
loto 1/3 dollara i vyigral 2.451.549 dollarov. Do nastoäwego momenta qto byl samyj bol´‚oj v istorii
vyigry‚.
God spustä 26-letnij muΩçina iz N´ü DΩersi (S∏A)
vyigral v gosudarstvennoj loteree. Naçinaä s momenta
vyigry‚a i do konca Ωizni emu priçitalos´ po 1776
dollarov v nedelü. Esli on doΩivet do 76 let, to v celom summa vyigry‚a dostignet 4,6 milliona dollarov.
S tex por loterejnye vyigry‚i neimoverno vozrosli. Çem bol´‚e oni stanovätsä, tem bol´‚e soblazn k
uçastiü v igre.
Nastavleniä Slova BoΩ´ego
Çto govorit Bibliä po povodu takix vewej? Ävläetsä li
azartnaä igra zakonnym zanätiem çeloveka, nosäwego imä
Xrista? Nesmoträ na to, çto Bibliä ne govorit kategoriçeski: £Ne igraj“, tem ne menee, desätaä zapoved´ glasit:
201
Budæte sväty
£Ne Ωelaj“ (Isx. 20,17). Igrat´ – qto svoego roda Ωelat´.
Qto vyraΩenie neumerennoj ΩaΩdy bogatstva i nedovol´stva tem, çto predusmotrel dlä menä Bog. Qto oznaçaet, çto ä xotel by obogatit´sä za sçet drugix, esli dlä
qtogo suwestvuet kakaä-to vozmoΩnost´. Qto oznaçaet,
razumeetsä, çto ä skoree vozlagaü nadeΩdu na udaçu i sluçaj, çem na moego nebesnogo Otca.
Otsüda, vse biblejskie predostereΩeniä otnositel´no stäΩaniä mogut byt´ primeneny k azartnoj igre. V
Evangelii ot Luki 12,15 my çitaem, naprimer: £Smotrite, beregites´ lübostäΩaniä, ibo Ωizn´ çeloveka ne
zavisit ot izobiliä ego imeniä“. V Ωizni veruüwego ne
dolΩno byt´ lübvi k den´gam; emu sleduet byt´ dovol´nym tem, çto u nego est´ (Evr. 13,5). Alçnost´ – qto idolosluΩenie (Kol. 3,5); kak my uΩe upominali vy‚e, ona
snimaet Boga s trona na‚ego serdca, zamenää Ego trebovaniem bol´‚ego. Alçnost´ ravnosil´na beznravstvennosti,
p´änstvu i obmanu, za çto sleduet isklüçat´ iz obwiny
(1 Kor. 5,11). Ona ävläetsä takim bol´‚im zlom, çto
çelovek moΩet navsegda byt´ isklüçennym iz Carstva
BoΩ´ego (1 Kor.6,10). Bibliä takΩe govorit: £Bogatstvo
ot suetnosti istowaetsä, a sobiraüwij trudami umnoΩaet ego“ (Pr. 13,11). V to vremä kak çestnyj trud ävläetsä
sozidatel´nym i produktivnym, nel´zä utverΩdat´ qtogo
ob azartnoj igre. £Vzät´“ v igre ävläetsä svoego roda
£otobrat´“.
Bibliä govorit: £Spe‚it k bogatstvu zavistlivyj çelovek i ne dumaet, çto niweta postignet ego“ (Pr. 28,22).
PobuΩdeniem k igre ävläetsä alçnost´. Poskol´ku
alçnost´ neçista i gre‚na, ona dolΩna byt´ osuΩdena
Bogom. V dannom sluçae osuΩdeniem BoΩiim ävläetsä
bednost´.
Bibliä govorit: £Kuropatka saditsä na äjca, kotoryx
ne nesla; takov priobretaüwij bogatstvo nepravdoü: on
ostavit ego na polovine dnej svoix i glupcom ostanetsä
202
30. Azartnye igry – çistoe naduvatel´stvo
pri konce svoem“ (Ier. 17,11). Vyigrannye den´gi ne
daüt dlitel´nogo udovletvoreniä; oni skoree vlekut za
soboj celyj räd problem.
Napomniv Timofeü o tom, çto veruüwemu sleduet
dovol´stvovat´sä propitaniem i odeΩdoj, Pavel predupreΩdaet ego, çto vse, Ωelaüwie obogawat´sä, £vpadaüt v
isku‚enie i v set´ i vo mnogie bezrassudnye i vrednye
poxoti, kotorye pogruΩaüt lüdej v bedstvie i pagubu“
(1 Tim. 6,9).
Azartnaä igra navsegda ostavit u veruüwix zloj privkus, stoit im tol´ko vspomnit´ o rimskix soldatax, brosav‚ix Ωrebij o tkanom xitone na‚ego Spasitelä, kogda
On byl prigvoΩden ko krestu (Ioan. 19,23.24).
Ubytoçnoe delo
Kogda komu-to udaetsä vyigrat´ krupnuü summu, to po
povodu £bol´‚ogo sçast´ä“ podnimaetsä dovol´no mnogo
‚umixi. No o proigry‚ax v igre upominaetsä na udivlenie redko. Redko usly‚i‚´ o sluçaäx, podobnyx tomu,
kotoryj proizo‚el s predprinimatelem-ital´äncem,
proigrav‚im v 1974 godu za ruletoçnym stolom v Monte
Karlo 1.920.000 dollarov. Ili ob arabskom prince, v
tom Ωe godu proigrav‚em v odnom iz igral´nyx pritonov v Las Vegas tol´ko v odnoj igre bolee 1 milliona
dollarov. Redko usly‚i‚´ o milliardax, kotorye kaΩdyj god proigryvaüt rädovye graΩdane, otdavaä v zaklad
svoü täΩelo zarabotannuü zarplatu, kogda ‚ansy ävno
protiv nix. S matematiçeskoj toçki zreniä ix ‚ansy na
vyigry‚ krajne niçtoΩny. Samyj bol´‚oj £odnorukij
bandit“ mira smog by, k primeru, vyplatit´ za stavku v
10 dollarov v luç‚em sluçae 1 million dollarov. Odnako, sootno‚enie ‚ansov pri qtom 1:25.000.000.000.
Azartnaä igra oçen´ skoro moΩet prevratit´sä v
203
Budæte sväty
strast´. Dlä nekotoryx lüdej vo‚lo v privyçku stoät´,
budto vkopannyj, pered avtomatami i çasami promatyvat´ den´gi. Oni dejstvuüt, slovno naxodäs´ v sostoänii
transa. MoΩet byt´, oni dumaüt, çto çem dol´‚e budut
pytat´sä, tem bol´‚e u nix budet ‚ansov vyigrat´ ili
po men´‚ej mere otygrat´ proigrannoe. Inogda im
udaetsä vyigrat´ kakuü-to malost´: rovno stol´ko, çtoby
qto podstegnulo ix k novym proigry‚am. Veruüwemu
ni v koem sluçae nel´zä popadat´ pod vlast´ azartnoj
igry. Pavel predosteregal korinfän ot vsego, çto moglo
by prevratit´ ix v rabov, daΩe ot vewej, kotorye
sami po sebe zakonny, a igra ne otnositsä daΩe k nim
(1 Kor. 6,12b).
Nikto ne moΩet izmerit´, do kakoj glubiny bedstviä
i peçali vvergaüt sebä i svoi sem´i pristrastiv‚iesä
igroki. V to vremä kak oni, ne vziraä ni na çto, promatyvaüt svoi den´gi v bezuspe‚nyx popytkax razbogatet´ za
odnu noç´, dom ix vet‚aet, deneg na produkty pitaniä ne
xvataet, gora dolgov rastet.
Nel´zä zabyvat´ i o prestupleniäx, sover‚aemyx s
cel´ü pokryt´ proigry‚i. KraΩi, rastrata, vymogatel´stvo – poistine ça‚a merzostej Pandory, kotorye otbivaütsä v otçaännoj popytke otygrat´ finansovuü blagopristojnost´. Süda otnosätsä i durnye znakomstva, çasto
sväzannye s igroj. Ne menee izvestna priçastnost´ k organizovannoj igre sindikatov i mafii. MoΩet li xristianin opravdat´ svoü priçastnost´ k tomu, çto paxnet
preispodnej?
Inogda, koneçno, isku‚enie prixodit v oçen´ religioznom oblaçenii. Tol´ko podumaj, çto by ty mog sdelat´
dlä Gospoda s takimi den´gami! Qto staryj sofizm:
delat´ zlo dlä togo, çtoby dostiç´ dobra. Nekaä bogoboäznennaä Ωenwina odnaΩdy pri‚la k propovedniku, çtoby ratovat´ o dele, kotoroe ona sçitala veliçaj‚im
otkrytiem so dnä izobreteniä kolesa. Ona prosila ego
204
30. Azartnye igry – çistoe naduvatel´stvo
molit´sä o tom, çtoby kuplennyj eü loterejnyj bilet
okazalsä vyigry‚em. Esli on budet molit´sä o nej i ona
vyigraet, to polovinu vyigry‚a ona podarit cerkvi. Na
qto propovednik otvetil: £Ä budu molit´sä o tom, çtoby
Vy obreli novoe ponimanie religii v celom i xristianstva v çastnosti“. Delo BoΩie ne nuΩdaetsä v vyigrannyx den´gax, i Bog nikogda ne smog by ix blagoslovit´,
tak kak qto ne osväwennye den´gi.
Vsäkij, isku‚aemyj k azartnoj igre, dolΩen prinät´
k serdcu slova Pavla: £Velikoe priobretenie – byt´ blagoçestivym i dovol´nym“ (1 Tim. 6,6). Esli ty bogoboäznen i dovolen, to ty obladae‚´ tem, çto nevozmoΩno
kupit´ ni za kakie den´gi. Esli ty bogoboäznen, ty ne
bude‚´ igrat´, a esli dovolen, to u tebä ne budet ni potrebnosti, ni Ωelaniä k qtomu.
Nakonec, isku‚aemym k igre sleduet porazmy‚lät´
nad slovami Samuqlä DΩonsona: £Êelanie zolota, besçuvstvennoe i besserdeçnoe, est´ poslednee ävlenie upadka degeneriruüwego çeloveka“.
205
Glava 31
POLITIKA
Sleduet li xristianinu zanimat´sä politikoj?
Storonniki qtogo vsegda privodät izvestnyj aforizm:
£Dlä togo, çtoby grex vostorΩestvoval, nuΩen li‚´
xoro‚ij çelovek, kotoryj niçego ne delaet“. Esli vopros qtim ne isçerpyvaetsä, oni privodät Iosifa, Moiseä i Daniila v kaçestve primerov veruüwix, uçastvovav‚ix v politike.
Nesmoträ na to, çto qtot aforizm zvuçit ubeditel´no,
nam sleduet podumat´ o tom, çto on ävläetsä utverΩdeniem çeloveçeskoj mudrosti, a ne boΩestvennym otkroveniem, i sledovatel´no, ne ävläetsä dlä nas stol´ Ωe avtoritetnym, kak Sväwennoe Pisanie. Çto kasaetsä Iosifa
i Daniila, to oni nikogda ne pretendovali na gosudarstvennye dolΩnosti, a sluΩili v kaçestve upolnomoçennyx pravitel´stva. Moisej, skoree, ävlälsä dosadoj dlä
pravitel´stva, çem çast´ü ego.
Biblejskij otvet
Çto my najdem, esli popytaemsä najti otvet v Biblii?
Iisus ne uçastvoval v politiçeskoj Ωizni. On, poΩaluj, skoree zanimal poziciü, vraΩdebnuü suwestvovav‚ej sisteme.
Uçeniki takΩe ne podvizalis´ v politike. Prenebregali li oni tem samym BoΩæimi celämi, sosredotoçiv
svoe vnimanie na Evangelii?
Apostol Pavel toΩe ne uçastvoval v politike. Vernost´ po otno‚eniü k svoemu prizvaniü i missii postavila ego v oppoziciü obwestvennoj gruppe fariseev.
206
31. Politika
Iisus uçil, çto Carstvo Ego ne ot mira sego (Ioan.
18,36). Svoim neveruüwim brat´äm On skazal: £Vas mir
ne moΩet nenavidet´, a Menä nenavidit, potomu çto Ä
svidetel´stvuü o nem, çto dela ego zly“ (Ioan. 7,7).
Apostol Ioann napominaet nam, çto £ves´ mir leΩit
vo zle (1 Ioan. 5,19). Politika ävläetsä çast´ü mirovoj
sistemy.
Nam sleduet otdelit´sä ot mira s tem, çtoby okazyvat´ na nego vliänie (2 Kor. 6,17). Arximed skazal, çto
on sdvinul by zemlü s mesta, esli by na‚el toçku opory
vne ee. My sami dolΩny postavit´ sebä vne mirovoj sistemy, dlä togo, çtoby my mogli pridvinut´ mir k Bogu.
Pavel podçerkival: £Nikakoj voin ne sväzyvaet sebä
delami Ωitejskimi, çtob ugodit´ voenaçal´niku“ (2 Tim.
2,4). Vse veruüwie aktivno trudätsä (ili obäzany trudit´sä). Oni ne dolΩny stoät´ v storone ot truda.
Politika prodaΩna. Ona predstavläet soboj sistemu
kompromissov, v kotoroj re‚eniä obyçno prinimaütsä na
osnove celesoobraznosti, bez orientira na mas‚tab spravedlivosti. Politika bol´‚e podçinäetsä çeloveçeskim
principam, çem BoΩiim. Vandenberg – byv‚ij senator
‚tata Miçigan, govoril: £Po svoej istinnoj prirode politika prodaΩna. Cerkvi ne sleduet zabyvat´ o svoem istinnom naznaçenii, ibo, vme‚ivaäs´ v çeloveçeskie dela,
ona predstavläet soboj dovol´no peçal´nyj vid... Uçastvuä
v politike, ona poteräet çistotu svoix stremlenij“.
Bananovyj proekt
BoΩie re‚enie problem qtogo mira nosit ne politiçeskij, a duxovnyj xarakter. Ego re‚enie problem leΩit
ne v novoizbrannyx gosudarstvennyx deäteläx, a v neobxodimosti vozroΩdeniä çeloveka. Politika – qto ne
bolee, çem plastyr´ na rakovoj opuxoli. Dannyj nam
207
Budæte sväty
prikaz glasit: £Ostav´ mertvym pogrebat´ svoix mertvecov, a ty idi, blagovestvuj Carstvie BoΩie“ (Luk. 9,60).
Istoriä o bananovoj koΩure pozvoläet nam uvidet´ qtot
vopros v pravil´noj perspektive:
Nekij çelovek kak-to zanimal oçen´ vaΩnyj post v
izdatel´stve. On otveçal za opublikovanie i raspredelenie tysäç literaturnyx trudov. OdnaΩdy, po doroge na rabotu, on proxodil mimo odnogo perekrestka i
uvidel na trotuare bananovuü koΩuru. On, koneçno,
znal, çto ona predstavläla soboj potencial´nuü opasnost´, a potomu ne poΩalel vremeni dlä togo, çtoby
otodvinut´ ee v stoçnuü kanavu, gde uΩe nikto ne mog
poskol´znut´sä na nej. No zatem on vspomnil obo vsex
bananovyx koΩurax, kotorye mogli leΩat´ na trotuare v drugix mestax qtogo bol´‚ogo goroda. Dopustim,
byla i takaä, kotoruü ne otodvinuli v kanavu, i ktonibud´ poskol´znetsä na nej! MoΩet byt´, emu ne poΩalet´ vremeni i otpravit´sä po vsem ulicam goroda v
poiskax bananovoj koΩury? Inaçe kto-nibud´ obäzatel´no slomaet sebe nogu! Skol´ko lüdej mogli by
togda izbeΩat´ bol´nicy! No pozvol´te: ved´ u nego
byli svoi obäzannosti. On byl vaΩnoj personoj v izdatel´stve. V ego obäzannosti vxodilo sledit´ za tem,
çtoby peçatnye stanki byli v porädke, i çtoby vo vse
koncy zemli otpravlälis´ soobweniä. Pokolebav‚is´
nekotoroe vremä, on otkazalsä ot svoego bananovogo
proekta i obratilsä k bolee vaΩnym vewam. Pust´ uΩ
luç‚e uliçnye dvorniki pozabotätsä o bananovyx
koΩurax. Qto vxodilo v ix obäzannosti.
Rassmotrim qtot rasskaz v perenosnom znaçenii. Xristianin neset v mire samuü bol´‚uü otvetstvennost´, to
est´, on dolΩen svidetel´stvovat´ o Blagoj Vesti Gospoda Iisusa Xrista. Qto – vaΩnaä zadaça dlä xristianina.
208
31. Politika
Esli on ne vypolnit ee, ona nikogda ne budet vypolnena.
Poqtomu Gospod´ Iisus govoril: £Iwite Ωe preΩde vsego Carstviä BoΩiä i pravdy ego“. Mnogie lüdi zanimaütsä politikoj..., no Bog doveril nam blagoslovennoe
zadanie: propovedovat´ Evangelie obreçennomu na pogibel´ çeloveçestvu. Drugie proekty, vozmoΩno, toΩe oçen´
polezny, no esli my ne preuspeem v qtom, nikto ne zajmet na‚ego mesta.
V na‚e vremä cel´ü Boga ävläetsä ne sozdanie luç‚ix
uslovij Ωizni v qtom mire, no £sostavlenie naroda vo
imä Svoe“ (Deän. 15,14). Nam sleduet sotrudniçat´ s Nim
dlä osuwestvleniä qtoj celi. DΩovett vyrazilsä oçen´
udaçno: £My – BoΩii partnery po osvoboΩdeniü mira.
Nam dano poruçenie: pomazat´ lüdej vo imä Gospoda dlä
carskoj Ωizni, dlä gospodstva nad samimi soboj i dlä
sluΩeniä Carstvu“. Dalee on soΩaleet o tom, kak tragiçno, çto mnogie xristiane ne osoznaüt cenu svoego vysokogo prizvaniä, posväwaüt sebä vtorostepennomu, polzaüt,
vmesto togo, çtoby letat´, ävläütsä rabami, a ne carämi.
Pervym graΩdanstvom xristianina ävläetsä nebesnoe
graΩdanstvo (Fil. 3,20). On £strannik i pri‚elec“ na
qtoj zemle (1 Pet. 2,11). Nesmoträ na to, çto xristianin
obäzan podçinät´sä pravitel´stvu i imeet pravo na pol´zovanie ürisdikciej, nikto ne prinuΩdaet ego stat´
çast´ü sistemy.
Esli ä prinimaü uçastie v politiçeskoj Ωizni, to
qto oznaçaet, çto ä otdaü politike golos doveriä v ee
sposobnosti re‚it´ problemy mira. Takoe doverie,
odnako, absolütno ne podtverdilos´ stoletiämi politiçeskoj nesostoätel´nosti.
Voobwe, Novyj Zavet govorit, çto £nastanut vremena
täΩkie“ (1 Tim. 4,1-3; 2 Tim. 3,1-5). Qto ewe bol´‚e
povy‚aet otvetstvennost´ xristian po otno‚eniü k ix
velikomu poruçeniü.
Oznaçaet li qto, çto veruüwie dolΩny zanät´ pozi209
Budæte sväty
ciü bezdejstviä? Net! Delo v tom, çto posredstvom molitvy my moΩem dostiç´ bol´‚ego, çem posredstvom
odnogo izbiratel´nogo bülletenä. Molitvoj my uderΩivaem ravnovesie sil. Posredstvom molitvy my moΩem povliät´ na sud´by nacij. £Ibo oruΩiä voinstvovaniä na‚ego ne plotskie, no sil´nye Bogom na razru‚enie tverdyn´“ (2 Kor. 10,4).
Vremä gospodstva xristian ewe ne nastalo (1 Kor. 4,8).
Vremä na‚ej Ωizni est´ vremä podgotovki k pravleniü.
Uil´äm Kelli skazal:
£Xristiane nikogda ewe ne sotrudniçali s pravitel´stvom sego mira bez togo, çtoby ne obesçestit´ Ego i
ne navleç´ na sebä styd. Segodnä oni prizvany stradat´ so Xristom; s teçeniem vremeni im predstoit
carstvovat´ s Nim. DaΩe On ewe ne obladaet vsej
vlast´ü k gospodstvu. On sidit na prestole Svoego
Otca v kaçestve otverΩennogo na zemle Xrista i oΩidaet, çtoby po slovu Otca proizvesti sud i vossest´ na
Svoem sobstvennom prestole“ (Otkr. 3,21).
Imenno sejças, kogda ä pi‚u qti stroki, ä poluçaü soobwenie, podkrepläüwee poziciü Kelli. V nem govoritsä:
£Van Dajk – vozroΩdennyj xristianin, byl spornoj
figuroj. Ego politiçeskaä kar´era oznamenovalas´
skandalami. V 1984 godu ego çut´ bylo ne isklüçili iz
legislatury iz-za ispol´zovaniä v period izbiratel´noj kampanii loΩnoj literatury. Gosudarstvennaä
kontrol´naä komissiä prisudila emu ‚traf v 500 dollarov, a legislatura potrebovala ot nego izvineniä“.
UtverΩdenie Kelli dejstvitel´no zasluΩivaet togo, çtoby prizadumat´sä: £Xristiane ewe nikogda ne sotrudniçali s pravitel´stvom sego mira bez togo, çtoby ne obesçestit´ Ego i ne navleç´ na sebä pozora“.
210
Glava 32
QGOIZM
Malo çto moΩet ävlät´sä stol´ bol´‚im prepätstviem
na puti stremleniä k svätosti, kak zanätost´ samim soboj. Vse, iwuwie pobedy v samom sebe, o‚ibaütsä; oni
naxodät razoçarovanie, unynie i poraΩeniä.
Mir prevoznosit çeloveka i ego sposobnosti. Vsled za
ego oçevidnym stremleniem k priznaniü, prinätiü i
populärnosti sleduet £cerkov´ svoego Ä“. Ona propoveduet mirskoj gumanizm, li‚´ slabo zamaskirovannyj oboloçkoj evangelikal´nogo äzyka. Religioznye izdateli
peçataüt celyj räd novyx knig ob uvaΩenii k samomu
sebe. V odnom tol´ko xristianskom kniΩnom magazine ä
na‚el sleduüwie zaglaviä:
Lübi samogo sebä
Iskusstvo lübit´ samogo sebä
Samolübie – dinamiçeskaä sila k uspexu
Ä v porädke, ty v porädke
Kto govorit, çto ä v porädke?
Istinnoe mnenie o sebe
PodruΩis´ so svoej ten´ü
Ponimanie svoego pro‚logo – klüç k tvoemu buduwemu
Ty moΩe‚´ byt´ dovol´nym soboj
30 dnej na puti k osvoboΩdeniü svoego £Ä“ ot stressa
Ty ävläe‚´sä kem-to osobennym
DolΩen li ä byt´ samim soboj? (Êit´ s samim soboj
i lübit´ takuü Ωizn´)
Tol´ko odin slabyj golos protesta poävilsä na polkax.
Nazvanie knigi: £Ostav´ svoe Ä za dver´ü“.
211
Budæte sväty
V bol´‚instve sovremennyx konsul´tacij obsledovanie naceleno na sobstvennoe £ä“. Ot pacienta trebuüt,
çtoby on proveril svoü Ωizn´ (pri qtom podçerkivaütsä kolossal´nye o‚ibki roditelej), svoi mysli, motivy, straxi, kompleksy i zatrudneniä (osobenno v oblasti
seksual´noj Ωizni). Priçem, pacienta ne napravläüt na
put´ istinnyj i vernyj, a tol´ko vnu‚aüt emu, çto vse
uladitsä samo soboj, stoit li‚´ emu obsudit´ svoi problemy v konsul´tacii.
Mir – sumas‚ed‚ij dom
NorveΩskij dramaturg Ibsen rasskazyvaet istoriü
Pera Günta, kotoryj popadaet v psixiatriçeskuü kliniku i prixodit k vyvodu, çto naxodäwiesä tam lüdi vovse
ne proizvodät vpeçatleniä, çto oni sumas‚ed‚ie. Vse
pacienty razgovarivali tak razumno i obsuΩdali svoi
plany stol´ obstoätel´no i ser´ezno, çto on ne somnevalsä, çto oni zdorovy. On pogovoril ob qtom s vraçom. £Oni
so‚li s uma, – skazal vraç. – Dopuskaü, oni govorät oçen´
razumno, no oni govorät vse vremä o sebe. Oni i v samom
dele samym intelligentnym obrazom pome‚alis´ na samom sebe. Suwestvuüt tol´ko oni – utrom, v obed, veçerom. My zdes´ ne moΩem otdelat´sä ot samix sebä. My
nosimsä s soboj, daΩe vo sne. O da, molodoj çelovek, my
oçen´ razumno govorim, no my nastoäwie sumas‚ed‚ie“.
Mir podoben bol´nice, kotoruü posetil Per Günt.
On vyglädit sover‚enno zdorovym do togo momenta, kogda my vdrug osoznaem, çto on pome‚an na samom sebe. On
govorit tol´ko o svoix çuvstvax, svoej politike, svoix
vojnax, büdΩete, den´gax. No o samom glavnom v Ωizni –
o Boge – on ne govorit niçego.
Dlä lüdej, stradaüwix duxovnymi, nervnymi ili
qmocional´nymi rasstrojstvami, xarakterno to, çto ix
212
32. Qgoizm
£ä“ naxoditsä v centre vnimaniä i sostavläet soderΩanie
ix Ωizni.
Psixologiçeskie metody konsul´tacii, prizyvaüwie
takovyx pacientov k samoissledovaniü, tol´ko uxud‚aüt ix poloΩenie. VozmoΩno, ty uΩe sly‚al poslovicu:
£Nevrasteniki – qto lüdi, stroäwie vozdu‚nye zamki;
psixopaty – te, kto tuda vßezΩaet, a psixiatry – te, kotorye berut s nix arendnuü platu“.
Nesçastnyj çelovek iz Psalma 76
Suwestvuet dva klassiçeskix mesta Svätogo Pisaniä, v
kotoryx reç´ idet o samolübii i iscelenii ot nego.
Pervoe mesto – Psalom 76, kotoryj Bullinger delit na
sleduüwie çasti:
Zanätost´ samim soboj (stix 1-6)
Neminuemyj rezul´tat qtogo – nesçast´e (stix 7-9)
Zanätost´ Bogom (stix 10-12)
Neminuemyj rezul´tat qtogo – radost´ (stix 13-20)
Nekto predprinäl sleduüwee delenie:
Vozdyxaniä
Padenie duxa
Vospevanie
Voznesenie duxom
V pervoj polovine psalma Asaf stradaet ot svoego £ä“,
ili sverxdozy vitamina £ä“. Liçnoe mestoimenie pervogo lica (ä, mne, menä) prosleΩivaetsä zdes´ dvadcat´ dva
raza, togda kak Bog upominaetsä li‚´ trinadcat´ raz.
Psalmopevec tak oderΩim soboj, çto daΩe stavit pod
vopros dobrotu, milost´ i miloserdie Vsevy‚nego.
213
Budæte sväty
Vo vtoroj polovine Asaf ustremläet svoj vzor na Gospoda. Dvadcat´ çetyre raza upominaet on Boga (substantivizirovanno i mestoimenno), a sebä – tol´ko tri raza.
Bednyj çelovek iz Poslaniä k Rimlänam 7
Vtorym mestom Pisaniä ävläetsä Poslanie k Rimlänam
7,9-25. Upotrebiv liçnoe mestoimenie bolee soroka raz,
Pavel izdaet ston: £Bednyj ä çelovek!“ On ne smog uvidet´ v sebe nikakoj pobedy. V absolütnoj uverennosti
on utverΩdaet: £Ibo znaü, çto ne Ωivet vo mne, to est´ v
ploti moej, dobroe“. No v konce glavy on otvoraçivaetsä
ot sebä i naxodit pobedu v Gospode Iisuse Xriste.
Iskat´ pobedu v samom sebe – vse ravno, çto brosat´
äkor´ v svoü Ωe lodku; tem samym garantirovan duxovnyj drejf.
Car´ David bystro zametil, çto nuΩdalsä v kom-to
bolee sil´nom, çem on sam; on skazal: £Ot konca zemli
vzyvaü k Tebe v unynii serdca moego: vozvedi menä na
skalu, dlä menä nedosägaemuü“ (Ps. 60,3). Qtoj skaloj,
bezuslovno, ävläetsä Bog.
Zanätost´ soboj privodit k tomu, çto çelovek zabyvaet
blagosloveniä Gospoda i stanovitsä neblagodarnym po
otno‚eniü k nim. Zanätost´ soboj paralizuet aktivnoe
sluΩenie, poskol´ku reduciruet koncentraciü, a tem
samym, i kaçestvo sluΩeniä. Ona delaet çeloveka besserdeçnym i neçuvstvitel´nym k nuΩdam drugix.
Qgocentriçnyj rab
Qgocentriçnyj çelovek ävläetsä rabom sobstvennyx
qmocij i çuvstv. Dlä drugix on ävläetsä neinteresnym
sputnikom. On izlivaet svoi Ωaloby beskoneçnomu rädu
214
32. Qgoizm
druzej i sovetnikov, on xoçet, çtoby vse vyslu‚ivali
ego, no otvergaet vse sovety. U nego Ωeleznaä volä, kotoraä protivitsä izmeneniäm i ne Ωelaet podhinitæsä
BoΩ´ej vole. On podoben lüdäm, opisannym Gospodom v
Knige Iezekiilä 33,31.32:
£I oni prixodät k tebe, kak na narodnoe sxodbiwe, i
saditsä pred licem tvoim narod Moj i slu‚aüt slova
tvoi, no ne ispolnäüt ix; ibo oni v ustax svoix delaüt
iz qtogo zabavu, serdce ix uvlekaetsä za koryst´ü ix.
I vot, ty dlä nix – kak zabavnyj pevec s priätnym
golosom i xoro‚o igraüwij, oni slu‚aüt slova tvoi,
no ne ispolnäüt ix“.
Takova istoriä bolezni qgocentrika. Kakim obrazom
moΩet çelovek pobedit´ ee?
Pät´ ‚agov k osvoboΩdeniü
PreΩde vsego, vmesto togo, çtoby zanimat´sä soboj, nam
sleduet zanät´sä Xristom (2 Kor. 3,18). Vziraä na Nego,
my preobraΩaemsä v Ego obraz. Tysäçi dobryx variantov
svoego £ä“ ne stoät i odnogo edinstvennogo varianta Xrista. Drugimi slovami, osväwennoe £ä“ – Ωalkij zamenitel´ proslavlennogo Xrista. Qgocentrik moΩet postoänno molit´sä:
Byt´ svobodnym ot sebä samogo,
Poterät´ sebä v Tebe, Gospodi,
çtoby uΩe ne ä byl,
a Ωivuwij vo mne Xristos“. – A.B. Simpson
Qgocentriku vsegda sleduet pomnit´ istinu: zanätost´
soboj vedet k otçaäniü. Zanätost´ drugimi prinosit razoçarovanie. Zanätost´ Xristom prinosit radost´.
215
Budæte sväty
Pol´ Van Gorder pi‚et:
£Povedenie, kotorogo my dolΩny derΩat´sä, stanovitsä äsnym iz sleduüwej istorii. Posle odnogo
iz predstavlenij devätoj simfonii Betxovena slu‚ateli nagradili diriΩera Artura Toskanini i
orkestr dolgimi aplodismentami. Toskanini byl
oçen´ tronut i, obrativ‚is´ k svoim muzykantam, on
pro‚eptal: £Ä niçto, i vy toΩe“. I zatem golosom,
graniçawim s blagogoveniem, dobavil: £No Betxoven –
qto vse“.
MoΩet byt´, kto-to vozrazit, çto izvestnaä dolä samoproverki nuΩna, i Bibliä daΩe trebuet qtogo ot nas.
Soglasen, odnako, togda nam sleduet soblüdat´ pravilo
Makçejna: £Posle kaΩdogo bro‚ennogo na sebä vzgläda
brosaj desät´ vzglädov na Xrista“. Ili, kak govoritsä v
staroj pesne: £Kak sladko beΩat´ ot sebä i iskat´ pribeΩiwe u Spasitelä“.
Vtoroe, çto moΩet sdelat´ qgocentrik, qto posmotret´
na sebä s toçki zreniä Biblii. S odnoj storony, emu sleduet priznat´, çto on spasen po milosti BoΩiej, çto on
obrel spasenie i opravdanie i sdelan podxodäwim dlä
neba. On stoit pred Bogom vo vsepriemlemosti vozlüblennogo Syna BoΩiä. On sover‚en vo Xriste, sonaslednik Boga i souçastnik Iisusa Xrista. On – unikal´noe
tvorenie BoΩie i dolΩen ispolnit´ v svoej Ωizni
opredelennoe poruçenie. On predstavläet bol´‚uü cennost´ dlä Boga, i qto dolΩno vyzvat´ v nem Ωelanie sdelat´ dlä Iisusa vse, çto v ego silax.
S drugoj storony, emu sleduet poçitat´ sebä za niçto
(2 Kor. 12,11; Gal. 6,3) i priznat´, çto v ego ploti ne
Ωivet niçego dobrogo. On ne iwet v sebe dobrogo, a potomu emu ne grozät razoçarovaniä, kogda on ne naxodit v
sebe niçego xoro‚ego.
216
32. Qgoizm
Tret´e predloΩenie. Qgocentrik dolΩen Ωit´ dlä
drugix. Lüdi, na‚ed‚ie udovletvorenie, – qto te, kotorye nastol´ko zanäty okazaniem pomowi drugim, çto u
nix uΩe net vremeni dlä togo, çtoby razmy‚lät´ o sebe.
Udovletvoreniä moΩno dostiç´ skoree çerez samootreçenie, çem çerez samosozercanie. Imenno qto imel v vidu
Iisus, kogda On skazal: £Lübäwij du‚u svoü pogubit ee;
a nenavidäwij du‚u svoü v mire sem, soxranit ee v
Ωizn´ veçnuü“ (Ioan. 12,25). Kogda psixiatra Karla
Menningera sprosili, çto by on sdelal, esli by uznal,
çto stoit na grani nervnogo kollapsa, on otvetil: £Ä by
poiskal kogo-nibud´, komu prixoditsä ewe xuΩe, çem
mne, i popytalsä by pomoç´ emu“.
Çeloveku nel´zä tratit´ vremä na to, çtoby vyna‚ivat´ svoe Ωelanie byt´ kem-to drugim. Vopreki svoej
vne‚nosti, svoim nedostatkam ili ograniçennym sposobnostäm emu sleduet prinät´ sebä, kak i Bog prinäl
ego, i skazat´: £Blagodatiü BoΩieü esm´ to, çto esm´“
(1 Kor. 15,10a). Esli v Ωizni suwestvuüt vewi, kotoryx
nel´zä izmenit´, emu sleduet soglasit´sä s nimi i uspokoit´sä. V sferax Ωizni, utverΩdennyx boΩestvennym
suverenitetom, Ωaloba ävläetsä grexom, a Ωelanie inogo – bezrassudstvom.
Nakonec, emu sleduet izbegat´ vsego, çto vedet ego k
samosozercaniü – bud´ to knigi o samouvaΩenii, seminary na temy my‚leniä o vozmoΩnostäx ili konsul´tacii, napravlennye na sebä, a ne na Boga. Vse, çego my xotim, qto zabyt´ sebä i sosredotoçit´ svoe vnimanie na
Gospode, Kotoryj dostoin qtogo.
217
Glava 33
MUZYKA
Nekotorye govorät, çto muzyka nejtral´na, i çto otvergat´ moΩno tol´ko teksty. Drugie govorät: £Net, muzyka
toΩe moΩet byt´ mirskoj, i opredelennye napravleniä
muzyki budät v çeloveke zverä“.
V oboix sluçaäx my dolΩny dopustit´, çto kakoj-to
vid duxovnoj muzyki opredelennoj kul´turnoj sredy ne
obäzatel´no dolΩen byt´ priemlemym dlä inogo kruga
lüdej. Krome togo, cerkovnaä muzyka odnogo stoletiä
moΩet byt´ krajne nepodxodäwej dlä xristian bolee
pozdnego stoletiä.
Dalee nam sleduet priznat´, çto nekotorye vidy muzyki xotä i priemlemy dlä upotrebleniä v krugu sem´i,
odnako ne godätsä dlä bogosluΩeniä (naprimer, nekotorye klassiçeskie proizvedeniä). Verno i to, çto iskrennie molodye xristiane zaçastuü ispol´zuüt sovremennye muzykal´nye formy s cel´ü dostiç´ neobrawennyx.
Odnako, zatem oni daüt äsnoe svidetel´stvo Evangeliä.
Te, kto ewe nikogda ran´‚e ne svidetel´stvoval o Xriste, ispol´zuüt muzyku v kaçestve perexoda k konkretnomu svidetel´stvu dlä Gospoda.
Suwestvuet çetyre kriteriä, kotorye sleduet prinät´
k svedeniü pri ocenke xristianskoj muzyki.
Rod muzyki
1. Ävläetsä li ona – s toçki zreniä kul´tury – priemlemoj v kaçestve duxovnoj muzyki v opredelennom
oformlenii i v moment ee ispol´zovaniä?
218
33. Muzyka
2. Podxodit li ona k slovam? Goditsä li ona dlä sluΩeniä v kaçestve nositelä vesti?
3. PodraΩaet li ona miru?
4. Melodiçna li ona, ili osnovana li‚´ na ritme?
Teksty
1. Sootvetstvuüt li oni uçeniü?
2. Blagogovejny li oni?
3. Nazidatel´ny li oni? Sposobstvuüt li oni osväweniü?
4. Proslavläüt li oni Gospoda?
5. Predstavläüt li oni li‚´ vremennuü cennost´ ili
prebyvaüwuü?
Ispolniteli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ävläetsä li ispolnenie teatral´nym?
Ävläetsä li pevec skromnym vnutrenne i vne‚ne?
Ävläetsä li on xoro‚im svidetelem?
Pol´zuetsä li on äzykom tela?
Ävläetsä li ego namereniem razvleç´ ili vozbudit´
çuvstva?
Êelaet li on privleç´ vnimanie k sebe ili k Gospodu?
Provoditsä li predstavlenie v kommerçeskix celäx?
ProbuΩdaet li on svoimi pesnämi bogoboäznennost´?
Vkladyvaet li on çrezmerno mnogo vremeni i deneg v
muzyku?
Slu‚ateli
1. Kakova £zavertka“: mirskaä ili duxovnaä?
2. Çuvstvoval by Gospod´ Sebä xoro‚o v takoj obstanovke?
219
Budæte sväty
Vvidu razliçiä muzykal´nyx vkusov xristian nel´zä
oΩidat´ kakogo-to edinogo suΩdeniä. No ä predlagaü,
çtoby vy‚eprivedennye voprosy stali by svoego roda
napravläüwej pomow´ü k prinätiü produmannyx re‚enij. Vmesto togo, çtoby podraΩat´ miru s ego orientirovannoj na organy çuvstv muzykoj, dlä mnogix xristianskix muzykantov bylo by luç‚e razvit´ novye muzykal´nye formy, kotorye vozdali by dolΩnoe xvale i vysokim temam very.
220
ZAKLÜÇENIE
£Bud´te sväty“, vozmoΩno, ävläetsä zabytoj zapoved´ü,
no tak ne dolΩno byt´. Ona zanimaet oçen´ vysokoe mesto sredi zapovedej BoΩiix. Ona byla zadumana ne kak
predloΩenie ili vozmoΩnost´, no kak povelenie. Kak i
vse Ego zapovedi, ona byla dana vo blago nam, a ne Emu.
Net bolee vysokoj celi, çem upodobit´sä Gospodu
Iisusu. V vek faktov niçto ne govorit v pol´zu Boga
bol´‚e, çem svätaä Ωizn´. Ona delaet xristianstvo dostovernym. Ona proslavläet Boga i neset blagosloveniä
veruüwim. S drugoj storony, niçto ne navlekaet na imä
Gospoda stol´ko styda, neçestiä i uprekov, skol´ko sogre‚aüwij svätoj.
Niçto ne dolΩno motivirovat´ nas k svätosti bol´‚e,
çem lübov´ Xrista, çem cena, kotoruü On uplatil za
na‚e spasenie, i milost´, kotoruü On ävil nam. K qtomu
sleduet dobavit´, çto grex preryvaet obwenie s Bogom,
zastavläet kolebat´sä drugix i zakryvaet usta.
Svätost´ – qto process, a ne dostiΩenie. My budem
sover‚enno svätymi ne ranee, çem uvidim na‚ego Spasitelä licom k licu, no do qtogo nam sleduet starat´sä vse
bolee upodoblät´sä Emu.
V veduwejsä s peremennym uspexom bor´be protiv
mira, ploti i d´ävola nam nuΩno osnawenie xristianskix voinov. Koroçe govorä, qtim osnaweniem ävläetsä
istinnyj xristianskij xarakter. Do tex por, poka my
nosim qto osnawenie, my predostavläem svoim vragam
oçen´ malo placdarma dlä napadeniä.
Tol´ko Bog moΩet osväwat´ nas, no On ne delaet qtogo
bez na‚ego sotrudniçestva. V kaçestve rukovodstva On
dal nam opredelennye principy. Do tex por, poka my
prinimaem ix k svedeniü, Dux budet preobrazovyvat´
221
Budæte sväty
nas, vedä ot odnoj stupeni svätosti k drugoj. Nekotorymi iz osnovnyx predposylok ävläütsä ispovedanie,
ispravlenie, otdaça, izuçenie Biblii, molitva, obwenie
s drugimi xristianami, trud dlä Gospoda i disciplinirovannye telo i dux.
Svätost´ imeet takΩe otno‚enie k sfere na‚ej polovoj Ωizni, k na‚ej reçi, temperamentu i odeΩde. Da i k
kakoj sfere na‚ej Ωizni, v koneçnom itoge, ona ne imeet otno‚eniä?
Vsäkij xristianin dolΩen vyjti iz sostoäniä bezrazliçiä, kogda on çitaet, çto bez svätosti nikto ne uvidit
Boga (Evr. 12,14). S uverennost´ü moΩno skazat´, çto qto
vklüçaet i sootvetstvuüwee na‚emu poloΩeniü osväwenie, kotorogo çelovek dostigaet, doverääs´ Gospodu. Odnako, qto takΩe vklüçaet v sebä praktiçeskuü svätost´,
ävläüwuüsä neizmennym plodom iskrennego pokaäniä.
222
Вильгельм Буш
Иисус – наша судьба
224 стр.
978-3-89397-150-3
Иисус – наша судьба – вот главная тема проповедей пастора
Буша.
С большим удовольствием он работал молодежным пастором
в Эссене, но, будучи страстным проповедником Евангелия,
он много времени проводил в разъездах. Тысячи людей
приходили послушать его проповеди.
Он был убежден, что Евангелие Иисуса Христа является
самой захватывающей вестью.
Хотите ли вы услышать эту весть? Такая возможность вам
предоставляется! Представьте себя его слушателями, и вскоре вы убедитесь в том, что главной темой всего человечества,
всей нашей жизни является тема: «Иисус – наша судьба».
Как возникла Библия …
224 стр.
978-3-89397-225-8
Библия была и остается самой популярной книгой мира.
Объемы ее продажи растут с каждым годом. Для христиан
она – Слово Божие и фундамент веры. Но вовсе не обязательно быть христианином, чтобы убедиться в том, что
Библия – совершенно особая книга, уникальная в истории
человечества.
Книга «Как возникла Библия» была задумана как популярное
введение в историю и содержание Библии. Из нее вы узнаете
не только о происхождении древнейших рукописей, но и о
том, как эти письменные документы (без каких-либо искажений!) дошли до нас.
Эта книга ориентирована на самостоятельно мыслящих людей, желающих узнать историю написания и значение уникальнейшей книги мира – Библии.
Download

MacDon, Seid heilig