ECOPET
®
Premium
quality
Dry Dog
FooD
ECOPET
®
Farmina Pet Foods® predstavlja novu
sadržana je u Ecopet Lamb Formuli,
Ecopet® liniju: šest proizvoda koji imaju
obogaćenoj jagnjetinom i pirinčem
za cilj da odgovore različitim zahtevima
i Ecopet Fish formuli sa ribljim
ishrane naših prijatelja pasa.
proteinima.
Ecopet Adult Formula i Ecopet
Na kraju, za male štence i za gravidne
Chicken&Vegetables su idealan izbor
kuje kao i kuje u laktaciji Ecopet
za ishranu odraslih pasa sa normalnim
Junior Formula sadrži kompletnu i
nivoom fizičke aktivnosti.
uravnoteženu ishranu pogodnu za rast
Ecopet Energy Formula je najbolje
štenaca i fizičke napore gravidnih kuja.
rešenje za ishranu pasa sa povećanom
Svi proizvodi iz linije Ecopet su
fizičkom aktivnošću ili sa intenzivnim
napravljeni od najboljih prirodnih
psihofizičkim stresom.
sastojaka i izuzetno su ukusni.
Ukoliko vaš pas pati od alergija i
Ecopet linija: pet proizvoda a jedan
digestivnih teškoća najbolja dijeta
jedinstveni rezultat-zdravlje vašeg psa.
Junior Formula
Potpuna i uravnotežena hrana za štence i gravidne kuje kao i kuje u laktaciji.
Ecopet Junior Formula je potpuna hrana
za štence u periodu od odvikavanja od
dojenja pa do završetka faze rasta. Takođe
se preporučuje gravidnim kujama i kujama
u laktaciji.
Ecopet Junior Formula sadrži najbolje
moguće sastojke za održavanje kompletne
i uravnotežene ishrane. Prirodni i
prvoklasni sastojci garantuju izvrstan
apetit.
Preporuka: porcije su predložene
kao dnevne doze u gramima i mogu
zahtevati prilagođavanje u zavisnosti
od fizičke aktivnosti psa. Uvek ostaviti u
domašaju psa svežu i čistu vodu. Redovno
konsultovati veterinara radi kontrole
zdravlja vašeg psa.
Preporuc
ˇene dnevne kolicˇine hrane:
Sastojci
Dehidrirano pileće meso (min 28%),
kukuruz (min 26%), pšenično brašno,
pileća mast, pirinač, isušena repina pupla,
kukuruzni gluten, kalcijum karbonat,
natrijum hlorid, DL metonin, kalcijum
hidrogenfosfat, cink oksid, cink sulfat,
bakar oksid, ferosulfat, ferokarbonat,
magnan sulfat, holin hlorid, kalcijum jodid,
natrijum selenit, kobalt karbonat, vitamini.
Integracija po kg
Vitamin A: 12000 IU; vitamin D3: 1200 IU;
Vitamin E acetat (alfa-tokoferol 91%) 120
mg. Cu (bakar oksid) 20 mg.
6 - 10 nedelja
11 - 16 nedelja
15 - 25 nedelja
26 - 52 nedelja
50 - 140 g
60 - 180 g
60 - 170 g
Ecopet Adult
Male rase
Terrier, Poodie,
Spaniel, Shar Pei...
120 - 180 g
180 - 300 g
180 - 280 g
280 - 370 g
170 - 280 g
370 - 460 g
Ecopet Adult
260 - 440 g
Srednje
rase
Husky, Collie,
Setter...
300 - 380 g
380 - 530 g
530 - 590 g
410 - 540 g
Velike
rase
Retriever, Shepherd,
Rottweiller, Malamute...
380 - 450 g
450 - 490 g
440 - 550 g
490 - 560 g
600 - 720 g
650 - 810 g
640 - 690 g
620 - 760 g
Džinovske
rase
Pyrenean,
St. Bernard...
470 - 650 g
650 - 710 g
800 - 1100 g
750 - 980 g
Patuljaste
rase
Yorkshire,
Chihuahua...
Analitički parametri
Vlaga 9,00%
Proteini 27,00%
Masti i ulja 14,00%
Sirova vlakna 1,90%
Pepeo 8,00%
Kalcijum 1,25%
Fosfor 0,90%
dostupno u pakovanjima od
1 kg, 3 kg i 15 kg
Energy Formula
Potpuna i uravnotežena hrana za radne pse.
Ecopet Energy Formula pruža potpunu
Sastojci
ishranu za odrasle pse sa visokim nivoom
Kukuruz (min 28%), dehidrirano pileće
fizičke aktivnosti koja zadovoljava na
meso (min 25%), pšenično brašno, pileća
najbolji mogući način visoke nutritivne
mast, pirinač, isušena repina pupla,
zahteve radnih pasa, trkačkih pasa,
kukuruzni gluten, kalcijum karbonat,
gravidnih kuja i kuja u laktaciji, kao i pasa
natrijum hlorid, DL metonin, kalcijum
podvrgnutih jakom stresu. Prirodni i
hidrogenfosfat, holin hlorid, cink oksid,
prvoklasni sastojci garantuju izvrstan
cink sulfat, bakar oksid, ferosulfat,
apetit i odličnu svarljivost.
ferokarbonat, mangan sulfat, kalcijum
Preporuka: porcije su predložene
jodid, natrijum selenit, kobalt karbonat,
kao dnevne doze u gramima i mogu
vitamini.
zahtevati prilagođavanje u zavisnosti
od fizičke aktivnosti psa. Uvek ostaviti u
Integracija po kg
domašaju psa svežu i čistu vodu. Redovno Vitamin A: 10000 IU; vitamin D3: 1000 IU;
konsultovati veterinara radi kontrole
Vitamin E acetat (alfa-tokoferol 91%) 100
zdravlja vašeg psa.
mg, Cu (bakar oksid) 20 mg.
Preporuc
ˇene dnevne kolicˇine hrane:
Normalna aktivnost
Pojacana aktivnost
1 - 5 kg
5 - 10 kg
40 - 115 g
115 - 165 g
50 - 140 g
140 - 210 g
Terrier, Poodie,
Spaniel, Shar Pei...
10 - 20 kg
20 - 30 kg
165 - 265 g
265 - 350 g
210 - 330 g
330 - 430 g
Srednje
rase
Husky, Collie,
Setter...
30 - 40 kg
350 - 430 g
430 - 520 g
Velike
rase
Retriever, Shepherd,
Rottweiller, Malamute...
40 - 50 kg
50 - 60 kg
430 - 500 g
500 - 570 g
520 - 610 g
610 - 700 g
Džinovske
rase
Pyrenean,
St. Bernard...
+ 60 kg
570 - 700 g
700 - 850 g
Patuljaste
rase
Yorkshire,
Chihuahua...
Male rase
Analitički parametri
Vlaga 9,00%
Proteini 26,00%
Masti i ulja 12,00%
Sirova vlakna 2,00%
Pepeo 8,00%
Kalcijum 1,20%
Fosfor 0,90%
dostupno u pakovanjima od
1 kg, 3 kg i 15 kg
Adult Formula
Potpuna i uravnotežena hrana za odrasle pse.
Ecopet Adult Formula pruža potpunu
ishranu za odrasle pse sa normalnim
nivoom fizičke aktivnosti. Prirodni i
prvoklasni sastojci garantuju izvrstan
apetit i odličnu svarljivost.
Preporuka: porcije su predložene
kao dnevne doze u gramima i mogu
zahtevati prilagođavanje u zavisnosti
od fizičke aktivnosti psa. Uvek ostaviti u
domašaju psa svežu i čistu vodu. Redovno
konsultovati veterinara radi kontrole
zdravlja vašeg psa.
Preporuc
ˇene dnevne kolicˇine hrane:
Sastojci
Kukuruz (min 28%), dehidrirano pileće
meso (min 20%), pšenično brašno, pileća
mast, pirinač, isušena repina pupla,
natrijum hlorid, DL metonin, holin
hlorid, cink oksid, cink sulfat, bakar oksid,
ferosulfat, ferokarbonat, mangan sulfat,
kalcijum jodid, natrijum selenit, kobalt
karbonat, vitamini.
Integracija po kg
Vitamin A: 10000 IU; vitamin D3: 1000 IU;
Vitamin E acetat (alfa-tokoferol 91%) 100
mg, Cu (bakar oksid): 20 mg.
Tez
ˇina psa
Kolicˇina hrane
1 - 5 kg
5 - 10 kg
40 - 120 g
120 - 190 g
Terrier, Poodie,
Spaniel, Shar Pei...
10 - 20 kg
20 - 30 kg
190 - 310 g
310 - 425 g
Srednje
rase
Husky, Collie,
Setter...
30 - 40 kg
425 - 490 g
Velike
rase
Retriever, Shepherd,
Rottweiller, Malamute...
40 - 50 kg
50 - 60 kg
490 - 570 g
570 - 650 g
Džinovske
rase
Pyrenean,
St. Bernard...
+ 60 kg
650 - 800 g
Patuljaste
rase
Yorkshire,
Chihuahua...
Male rase
Analitički parametri
Vlaga 9,00%
Proteini 23,00%
Masti i ulja 11,00%
Sirova vlakna 2,30%
Pepeo 8,00%
Kalcijum 1,20%
Fosfor 0,90%
dostupno u pakovanjima od
1 kg, 3 kg i 15 kg
Lamb Formula
Potpuna i uravnotežena hrana za odrasle pse sa digestivnim i alergijskim problemima.
Ecopet Lamb Formula je potpuna hrana
prilagođavanje u zavisnosti od fizičke
za odrasle pse sa digestivnim i alergijskim
aktivnosti psa. Uvek ostaviti u domašaju psa
problemima. Ecopet Lamb Formula
svežu i čistu vodu. Redovno konsultovati
sadrži jagnjetinu i pirinač, sastojke koji
veterinara radi kontrole zdravlja vašeg psa.
se preporučuju psima sa alergijskim
problemima i psima sa naročito osetljivim
Sastojci
digestivnim traktom.Jagnjetina i piletina
Pirinač (min 25%), kukuruz, dehidrirano
obezbeđuju proteine sa vrlo visokim
pileće meso, dehidrirano jagnjeće meso
biološkim vrednostima. Pirinač i kukuruz
(min 10%), dehidrirano meso ribe, riblje
obezbeđuju energiju u vidu ugljenih hidrata,
ulje, biljno ulje, pileća mast, isušena repina
a isušena repina pulpa je izvor plemenitih
pupla, natrijum hlorid, kalcijum karbonat,
vlakana koje omogućavaju pravilnu crevnu
aktivnost. Pileća mast čini proizvod izuzetno kalcijum hidrogenfosfat, holin hlorid,
isušen pivski kvasac, DL metionin, cink
ukusnim a osim toga predstavlja i značajan
oksid, cink, sulfat, bakar oksid, ferosulfat,
izvor energije. Riblje i biljno ulje garantuju
ferokarbonat, mangan sulfat, kalcijum
pravi odnos omega 3 i omega 6 masnih
jodid, natrijum selenit, kobalt karbonat,
kiselina. Pivski kvasac poboljšava crevnu
aktivnost i bogat je vitaminima B i D. Ecopet
vitamini.
Lamb Formula sadrži sve minerale i vitamine
neophodne za pravilnu i uravnoteženu
Integracija po kg
ishranu.
Vitamin A: 10000 IU; vitamin D3: 1000 IU;
Preporuka: porcije su predložene kao
Vitamin E acetat (alfa-tokoferol 91%) 100
dnevne doze u gramima i mogu zahtevati
mg, Cu (bakar oksid) 20 mg.
Preporuc
ˇene dnevne kolicˇine hrane:
Tez
ˇina psa
Kolicˇina hrane
1 - 5 kg
5 - 10 kg
30 - 100 g
100 - 170 g
Terrier, Poodie,
Spaniel, Shar Pei...
10 - 20 kg
20 - 30 kg
170 - 280 g
280 - 350 g
Srednje
rase
Husky, Collie,
Setter...
30 - 40 kg
350 - 450 g
Velike
rase
Retriever, Shepherd,
Rottweiller, Malamute...
40 - 50 kg
50 - 60 kg
450 - 540 g
540 - 600 g
Džinovske
rase
Pyrenean,
St. Bernard...
+ 60 kg
600 - 750 g
Patuljaste
rase
Yorkshire,
Chihuahua...
Male rase
Analitički parametri
Vlaga 9,00%
Proteini 22,00%
Masti i ulja 8,00%
Sirova vlakna 2,30%
Pepeo 8,00%
Kalcijum 1,20%
Fosfor 0,90%
dostupno u pakovanjima od
3 kg i 15 kg
Chicken & Vegetables
Potpuna i uravnotežena hrana za odrasle pse.
Ecopet Chicken & Vegetables pruža
Sastojci
Dehidrirano pileće meso (min 20%),
potpunu i uravnoteženu ishranu za
pirinač, kukuruz, pšenično brašno, spanać
odrasle pse sa normalnim nivoom fizičke
u prahu (min 4%), isušena šargarepa
aktivnosti. Sadrži piletinu kao izvor
(min 4%), crvena repa u prahu (min.4%),
plemenitih proteina; pileću mast koja
dehidrirano meso ribe, riblje ulje, biljno
obezbeđuje odgovarajući unos energije,
kukuruz kao izvor ugljenih hidrata i povrće ulje, pileća mast, isušena repina pupla,
natrijum hlorid, kalcijum karbonat,
(šargarepu, repu i spanać) obogaćeno beta
kalcijum hidrogenfosfat, holin hlorid,
karotenom koje predstavlja izvor vlakana
isušen pivski kvasac, DL metionin, cink
izuzeztnog kvaliteta. Sadrži kalcijum za
oksid, cink sulfat, bakar oksid, ferosulfat,
savršene zube i kosti i vitamine i minerale
ferokarbonat, mangan sulfat, kalcijum
za poptpuno zadovoljenje dnevnih
jodid, natrijum selenit, kobalt karbonat,
potreba.
vitamini. Boje: EC dozvoljeni aditivi.
Preporuka: porcije su predložene
kao dnevne doze u gramima i mogu
Integracija po kg
Vitamin A: 10000 IU; vitamin D3: 1000 IU;
zahtevati prilagođavanje u zavisnosti
Vitamin E acetat (alfa-tokoferol 91%) 100
od fizičke aktivnosti psa. Uvek ostaviti u
domašaju psa svežu i čistu vodu. Redovno mg, Cu (bakar oksid) 20 mg.
konsultovati veterinara radi kontrole
zdravlja vašeg psa.
Preporuc
ˇene dnevne kolicˇine hrane:
Tez
ˇina psa
Kolicˇina hrane
1 - 5 kg
5 - 10 kg
40 - 120 g
120 - 190 g
Terrier, Poodie,
Spaniel, Shar Pei...
10 - 20 kg
20 - 30 kg
190 - 310 g
310 - 425 g
Srednje
rase
Husky, Collie,
Setter...
30 - 40 kg
425 - 490 g
Velike
rase
Retriever, Shepherd,
Rottweiller, Malamute...
40 - 50 kg
50 - 60 kg
490 - 570 g
570 - 650 g
Džinovske
rase
Pyrenean,
St. Bernard...
+ 60 kg
650 - 800 g
Patuljaste
rase
Yorkshire,
Chihuahua...
Male rase
Analitički parametri
Vlaga 9,00%
Proteini 23,00%
Masti i ulja 11,00%
Sirova vlakna 2,50%
Pepeo 7,80%
Kalcijum 1,20%
Fosfor 0,90%
dostupno u pakovanjima od
3 kg i 15 kg
Fish Formula
Potpuna i uravnotežena hrana za odrasle pse.
Ecopet Fish Formula je kompletna hrana
formulasana za odrasle aktivne pse sa
normalnim nivoom fizičke aktivnosti.
Njeni prirodni sastojci izvanrednog
kvaliteta čine ovu hranu veoma jestivom
i lakom za varenje. Uputstvo za ishranu :
vidi tabelu. Primedba: preporučeni dnevni
obroci su izraženi u gramima i može biti
potrebno da se podese prema fizičkom
stanju vašeg psa . Uvek ostavite svom
psu dostupnu činiju čiste i sveže vode.
Proveravajte zdravlje vašeg psa redovnim
odlascima kod veterinara.
Sastojci
kukuruz (min. 28%), dehidrirana riba
(min 10%), dehidrirano sveže pileće meso,
pšenično brašno, pileća mast, pirinač,
suva kaša korena repe, natrijum hlorid,
kolin hlorid, (1500mg/kg), DL metionin
(1500mg/kg), cink oksid (Zn 60mg/kg),
cink sulfat monohidrat (Zn 60mg/kg),
mangan sulfat monohidrat (Mn 50mg/
kg), fero sulfat monohidrat (Fe 20mg/kg),
fero karbonat (Fe 20mg/kg), bakar sulfat
penta hidrat (Cu 16mg/kg), kalcijum-jodat
bezvodni (I 1,5mg/kg), osnovni kobalt
karbonat monohidrat, (Co 0,25 mg/kg),
natrijum selenit (Se 0,1mg/kg), vitamini.
Integracija po kg
Vitamin A :10000 IU ; Vitamin D3 : 1000 IU
; Vitamin E (acetat alfatokoferol 91%) : 100
mg; Bakar ( iz bakar oksida ) : 20 mg.
Preporuc
ˇene dnevne kolicˇine hrane:
Tez
ˇina psa
Kolicˇina hrane
1 - 5 kg
5 - 10 kg
40 - 120 g
120 - 190 g
Terrier, Poodie,
Spaniel, Shar Pei...
10 - 20 kg
20 - 30 kg
190 - 310 g
310 - 425 g
Srednje
rase
Husky, Collie,
Setter...
30 - 40 kg
425 - 490 g
Velike
rase
Retriever, Shepherd,
Rottweiller, Malamute...
40 - 50 kg
50 - 60 kg
490 - 570 g
570 - 650 g
Džinovske
rase
Pyrenean,
St. Bernard...
+ 60 kg
650 - 800 g
Patuljaste
rase
Yorkshire,
Chihuahua...
Male rase
Tipična analiza
Vlaga Proteini Ulja i masti Sirova vlakna Pepeo Kalcijum Fosfor 9,00%
23,00%
11,00%
2,30%
8,00%
1,20%
0,90%.
dostupno u pakovanjima od
3 kg i 15 kg
> [email protected]
Farmina Pet Foods Ltd
Ingatestone - England
I Tel. + 382 68 208 209
Tel. +382 69 018 313
www.FarminaChannel.com
www.farmina.com
[email protected]
Distributer za Srbiju:
Plus Plus d.o.o.
Auto put 13 blok 53,
telefon 011/373 00 85,
011/373 00 86, 011/373 00 90,
mail: [email protected]
Download

Ecopet brošura