SR
Stabilni kondenzacioni gasni kotao
Gas 210 ECO PRO
Uputstvo za
instalaciju i
održavanje
7602232-01
EC izjava o usaglašenosti
Uređaj je u skladu sa EC izjavi o usaglašenosti. Proizveden je i pušten
u prodaju u skladu sa odredbama Evropske unije.
Originalna izjava o usaglašenosti se može dobiti od prizvođača.
Sadržaj
1
Uvod ............................................................................................................6
1.1
Korišćeni simboli ..................................................6
1.2
Skraćenice .............................................................6
1.3
Uvod .......................................................................7
1.3.1
1.3.2
1.3.3
2
3
1.4
Dodatne odredbe ..................................................8
1.5
Fabrička provera ...................................................8
Sigurnosna uputstva i preporuke .............................................................9
2.1
Uputstva za bezbednost .......................................9
2.2
Preporuke ............................................................10
Tehnički opis ............................................................................................11
3.1
Opšti opis ............................................................11
3.2
Glavni delovi .......................................................11
3.3
Princip rada .........................................................12
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
4
Odgovornost proizvođača .......................................7
Odgovornost instalatera ..........................................7
Odgovornost korisnika ............................................7
Pumpa ...................................................................12
Regulacija temperature vode ................................12
Zaštita od nedostatka vode ...................................12
Zaštita od maksimalne temperature ......................13
Tehničke karakteristike ......................................13
Instalacija ..................................................................................................15
4.1
Propisi koji se tiču instalacije ............................15
4.2
Lista pakovanja ...................................................15
4.2.1
4.2.2
4.3
Mogućnosti instalacije .......................................16
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
Identifikaciona pločica ...........................................16
Lokacija kotla ........................................................16
Glavne dimenzije ...................................................18
Hidrauličke veze ..................................................19
4.4.1
4.4.2
040912 - 7602232-01
Standardno isporučeno .........................................15
Dodaci ...................................................................15
Ispiranje sistema ...................................................19
Priključivanje grejnog kola .....................................19
1
Sadržaj
4.4.3
Povezivanje cevi za odvod kondenzata ................20
4.5
Priključak gasa ....................................................20
4.6
Veze za cevi za dovod vazduha za sagorevanje i
odvod dimnih gasova .........................................21
4.6.1
4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.7
Priključivanje na električnu mrežu ....................25
4.7.1
4.7.2
4.7.3
4.7.4
4.7.5
4.7.6
4.7.7
4.7.8
4.7.9
4.8
Upravljačka jedinica ..............................................25
Preporuke ..............................................................26
Standardna upravljačka štampana ploča ..............26
Povezivanje regulatora za uključivanje/
isključivanje ...........................................................27
Priključivanje regulatora modulacije .....................27
Ulaz za isključivanje ..............................................27
Ulaz za deblokadu .................................................27
Pumpa ...................................................................27
PC/Laptop veza .....................................................28
Opcioni električni priključci ...............................28
4.8.1
4.8.2
4.8.3
4.9
Podela ...................................................................21
Dužine dimovodnih cevi ........................................22
Dodatne odredbe ..................................................23
Povezivanje dimovoda za odvod dimnih
gasova ...................................................................24
Veza za dovod vazduha ........................................24
Opcije priključivanja za 0-10 V upravljačku štampanu
ploču (IF-01) ..........................................................28
Mogućnosti priključivanja štampane ploče (SCUS01) .......................................................................30
Mogućnosti priključivanja štampane ploče (SCUX01) .......................................................................32
Elektro šema .......................................................33
4.10 Punjenje sistema ................................................34
4.10.1
4.10.2
4.10.3
5
Priprema vode .......................................................34
Postavljanje sifona ................................................34
Punjenje sistema ...................................................34
Puštanje u rad ...........................................................................................35
5.1
Komandna tabla ..................................................35
5.1.1
5.1.2
5.2
Poslednje provere pre puštanja u pogon .........36
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
Pripremanje kotla za puštanje u rad ......................36
Gasno kolo ............................................................36
Hidrauličko kolo .....................................................37
Priključivanje na električnu mrežu .........................37
5.3
Puštanje kotla u rad ............................................37
5.4
Podešavanja gasa ...............................................38
5.4.1
040912 - 7602232-01
Funkcije tastera .....................................................35
Značenje simbola na displeju ................................35
Prilagođavanje rada na drugu vrstu gasa .............38
2
5.4.2
5.4.3
5.5
Provere i podešavanja nakon puštanja u
rad ........................................................................40
5.5.1
5.6
5.7.4
5.7.5
7
Opisi parametara ...................................................43
Izmena korisnički definisanih parametara .............45
Izmena parametara koje je definisao
instalater ................................................................45
Vraćanje na fabrička podešavanja ........................46
Podešavanje na ručni režim rada ..........................47
Isključivanje kotla .....................................................................................48
6.1
Isključivanje instalacija ......................................48
6.2
Zaštita od smrzavanja ........................................48
Provera i održavanje ................................................................................49
7.1
Opšte ....................................................................49
7.2
Operacije za standardni pregled i
održavanje ...........................................................49
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.3
Provera hidrauličkog pritiska .................................49
Provera struje jonizacije ........................................49
Provera zaptivenosti sistema za dovod vazduha i
odvod dimnih gasova ............................................50
Provera sagorevanja .............................................50
Provera sifona .......................................................50
Proveravanje izmenjivača toplote .........................51
Specifične operacije održavanja .......................52
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
8
Očitavanje raznih trenutnih vrednosti ....................41
Status i podstatus ..................................................42
Promena podešavanja ........................................43
5.7.1
5.7.2
5.7.3
6
Završni radovi ........................................................40
Očitavanje izmerenih vrednosti .........................41
5.6.1
5.6.2
5.7
Podešavanje odnosa vazduha i gasa (Puno
opterećenje) ..........................................................38
Podešavanje odnosa vazduha i gasa (Delimično
opterećenje) ..........................................................39
Zamena elektrode za jonizaciju/paljenje ...............52
Čišćenje ventilatora ...............................................53
Čišćenje gorionika .................................................54
Sastavljanje kotla ..................................................55
Otkrivanje kvarova ...................................................................................56
8.1
Kodovi grešaka ...................................................56
8.2
Isključivanja i blokade ........................................59
8.2.1
8.2.2
040912 - 7602232-01
Blokada .................................................................59
Blokada .................................................................59
3
Sadržaj
8.3
Memorija grešaka ...............................................62
8.3.1
8.3.2
9
10
Memorisano očitavanje greške .............................62
Brisanje prikaza greške .........................................63
Rezervni delovi .........................................................................................64
9.1
Uvod .....................................................................64
9.2
Rezervni delovi ...................................................65
Kontrolna lista ..........................................................................................66
10.1 Lista stavki za puštanje u rad ............................66
10.2 Lista stavki za periodični pregled i
održavanje ...........................................................67
040912 - 7602232-01
4
040912 - 7602232-01
5
Gas 210 ECO PRO
1. Uvod
1
Uvod
1.1
Korišćeni simboli
U ovom uputstvu, razni nivoi opasnosti su uvedeni kako bi skrenuli
pažnju korisnika na pojedine informacije. Na ovaj način, želimo da
zaštitimo bezbednost korisnika, sprečimo opasnosti i garantujemo
ispravan rad uređaja.
OPASNOST
Rizik od opasnih situacija koje mogu dovesti do ozbiljnih
fizičkih povreda.
UPOZORENJE
Rizik od opasne situacije koja može dovesti do manjih
fizičkih povreda.
OPREZ
Rizik od materijalne štete.
Signalizira važne informacije.
¼ Signalizira upućivanje na druge instrukcije ili druge stranice u
uputstvima.
1.2
Skraćenice
4 Centralno grejanje: Centralno grejanje
4 3CE: Skupni cevovod nepropusnog kotla
4 PCU: Primary Control Unit - Štampana ploča za upravljanje radom
gorionika
4 PSU: Parameter Storage Unit - Parametar skladištenja za
štampanu ploču PCU i SU
4 SU: Safety Unit - Sigurnosna štampana ploča
6
040912 - 7602232-01
1. Uvod
Gas 210 ECO PRO
1.3
Uvod
1.3.1.
Odgovornost proizvođača
Naši proizvodi su proizvedeni u skladu sa zahtevima različitih
evropskih odredbi. Zato se oni isporučuju sa [ oznakom i svom
značajnom dokumentacijom.
U interesu korisnika, konstantno vršimo unapređenja kvaliteta
proizvoda. Sve karakteristike navedene u ovom dokumentu su stoga
podložne promenama bez prethodne najave.
Pozivanje na našu odgovornost kao proizvođača ne može biti
urađeno u sledećim slučajevima:
4 Nepoštovanje uputstava o korišćenju uređaja.
4 Loše ili nedovoljno održavanje uređaja.
4 Nepoštovanje uputstava o instaliranju uređaja.
1.3.2.
Odgovornost instalatera
Instalater je odgovoran za instalaciju i puštanje u rad uređaja.
Instalater mora poštovati sledeća uputstva:
4 Pročitajte i pratite uputstva data u uputstvima koja su stigla uz
uređaj.
4 Izvršite instalaciju u skladu sa važećim zakonima i standardima.
4 Izvršite puštanje u rad i izvršite neophodne provere.
4 Objasnite instalaciju korisniku.
4 Ukoliko je održavanje neophodno, upozorite korisnika o obavezi
da proverava uređaj i održava ga u dobrom stanju.
4 Dajte sva uputstva korisniku.
1.3.3.
Odgovornost korisnika
Da bi se garantovao optimalni rad uređaja, korisnik mora da poštuje
sledeća uputstva:
4 Pročitajte i pratite uputstva data u uputstvima koja su stigla uz
uređaj.
4 Pozovite kvalifikovanog profesionalca da izvrši instalaciju i
puštanje u rad.
4 Neka vam instalater objasni instalaciju.
4 Izvršite potrebne provere i servise.
4 Čuvajte uputstva u dobrom stanju blizu uređaja.
040912 - 7602232-01
7
1. Uvod
Gas 210 ECO PRO
Ovaj uređaj nije namenjen da se koristi od strane osoba (uključujući
i decu) kojima su umanjene fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti, ili
osoba bez iskustva ili znanja, osim ako je u njihovom interesu,
posredstvom osobe odgovorne za njihovu bezbednost, nadzor ili pre
čitanja uputstava u vezi sa upotrebom uređaja. Deci treba
onemogućiti igranje sa uređajem.
1.4
Dodatne odredbe
Pored pravnih odredbi, dodatne odredbe opisane u ovom uputstvu
treba takođe uzeti u obzir.
Za sve odredbe i direktive iz ovog uputstva, dogovoreno je da će sve
dopune ili kasnije odredbe važiti u vreme instalacije.
1.5
Fabrička provera
Pre napuštanja fabrike svaki kotao se testira za optimalne
performanse. Proveravaju se sledeće tačke:
4 Električna bezbednost
4 Prilagodbe (CO2)
4 Vodonepropusnost
4 Nepropusnost gasa
4 Podešavanje
8
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
2. Sigurnosna uputstva i preporuke
2
Sigurnosna uputstva i preporuke
2.1
Uputstva za bezbednost
OPASNOST
Ukoliko osetite miris gasa:
1.
2.
3.
4.
5.
Ne koristite otvoren plamen, ne pušite, ne aktivirajte
električne kontakte ili prekidače (zvono, svetlo,
motor, lift, itd.).
Prekinite snabdevanje gasom.
Otvorite prozore.
Locirajte moguća curenja i zaustavite ih momentalno.
Ukoliko gas curi pre gasomera, kontaktirajte
dobavljača gasa.
OPASNOST
Ukoliko osetite miris dimnih gasova:
1.
2.
3.
040912 - 7602232-01
Isključite uređaj.
Otvorite prozore.
Locirajte moguća curenja i zaustavite ih momentalno.
9
2. Sigurnosna uputstva i preporuke
2.2
Gas 210 ECO PRO
Preporuke
UPOZORENJE
4
4
4
Montaža i održavanje kotla moraju biti izvedeni od
strane ovlašćenog servisera i u skladu sa važećim
lokalnim i državnim regulativama.
Kada radite sa kotlom, uvek isključite kotao sa
električne mreže i zatvorite glavni ventil dovoda
gasa.
Posle održavanja ili servisa, uverite se da nema
curenja.
OPREZ
Kotao mora biti instaliran u sredini koja je zaštićena od
mraza.
Čuvajte ovaj dokument blizu uređaja.
Komponente kućišta
Uklonite oplatu za održavanje i popravku. Vratite oplatu na mesto
posle održavanja i popravke.
Nalepnice sa uputstvima
Uputstva i upozorenja na uređaju nikada ne smeju biti uklonjena ili
prekrivena i moraju biti dostupna tokom celog radnog veka uređaja.
Odmah zamenite oštećena ili nečitka uputstva i nalepnice
upozorenja.
Izmene
Izmene na kotlu mogu biti vršene samo uz pismenu saglasnost
Remeha.
10
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
3. Tehnički opis
3
Tehnički opis
3.1
Opšti opis
Stabilni kondenzacioni gasni kotao
4 Grejanje visoke efikasnosti.
4 Niske emisije zagađivača.
4 Izmenjivač toplote od livenih aluminijumskih delova.
Tip kotla:
4 Gas 210 ECO PRO 210-80
4 Gas 210 ECO PRO 210-120
4 Gas 210 ECO PRO 210-160
4 Gas 210 ECO PRO 210-200
3.2
Glavni delovi
1
Izlaz dimnih gasova
26
2
Priključak za merenje parametara produkata sagorevanja
25
3
Kućište za vazduh
24
4
Komandna tabla
23
5
Gorionik
22
6
Izmenjivač toplote
7
Vrata za pregled
8
Vrata za pregled sistema za prikupljanje kondenzata
30 29 28 27
1
2
3
4
5
6
21
20
9
Elektroda za paljenje/jonizaciju
19
10
Senzor u bloku bojlera
18
11
senzor povrata
17
12
Rezervoar za kondenzat
16
13
Sifon
12
15
14
Prigušivač usisa vazduha
13
14
15
Senzor hidrauličkog pritiska
16
ventil za punjenje i pražnjenje
17
Ventilator
18
Kombinovana jedinica Venturi i gasni ventil
19
Ventilator
20
Cev za mešanje
21
Prekidač pritiska otpadnog gasa
7
8
9
10
11
R000108-A
040912 - 7602232-01
11
Gas 210 ECO PRO
3. Tehnički opis
3.3
22
Izlazni senzor
23
Prekidač za uključivanje/isključivanje
24
Priključak gasa
25
Povratna cev
26
Cev potisnog voda
27
Cev sa senzorom
28
Displej
29
Ulaz za vazduh
30
Opcioni ugrađeni regulator
Princip rada
3.3.1.
Pumpa
Kotao nema ugrađenu pumpu. Kotao sadrži prekidač pumpe koji
može da se koristi za povezivanje spoljne pumpe za cirkulaciju.
Pumpa se pokreće jednom na 24 č da bi se sprečilo blokiranje (pumpa
radi 24 č). Moguće je samo regulacija pumpe koja se uključuje/
isključuje.
3.3.2.
Regulacija temperature vode
Kotao sadrži elektronsku regulaciju temperature na osnovu senzora
temperature protoka, povratne temperature i temperature u bloku
kotla. Temperatura na polaznom vodu grejanja se može podesiti
između 20 i 90 °C. Snaga kotla se smanjuje kada se dostigne
podešena izlazna temperatura. Temperatura deaktiviranja je
podešena izlazna temperatura grejanja + 5 °C.
3.3.3.
Zaštita od nedostatka vode
P (%)
Karakteristika regulacije izlaza
V
10
20
30
Puno opterećenje
D
Delimično opterećenje
P
Izlaz
ΔT
Razlika temperature između protoka i povrata
Kotao je opremljen bezbednosnim sklopom za sprečavanje
nedostatka vode zasnovanim na merenju temperature. Iz ovog
razloga kotao je, takoreći, neosetljiv na prenizak protok. Da bi se
stalno vršilo zagrevanje, kotlu je potreban minimalni protok od 30%
vode pri ΔT od 20 K pod nominalnim ulaznim punim opterećenjem.
D
0
V
35
40
ΔT (°C)
R000106-A
12
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
3. Tehnički opis
3.3.4.
Zaštita od maksimalne temperature
Zaštita od maksimalne temperature ugasi kotao kada je temperatura
vode previsoka (110°C) i zablokira kontrolnu kutiju. Nakon
popravljanja kvara kotao može da se otključa ako se pritisne taster
J.
3.4
Tehničke karakteristike
Tip kotla - GAS 210 ECO PRO
Jedinica 210-80
210-120
210-160
210-200
4
5
6
Uvod
Broj članaka
-
3
EC identifikacioni broj
PIN
-
0085BS0132
Podešavanje vrednosti potisa
Podesivo
-
Modulacija, Start/Zaustavljanje, 0 - 10 V
Korisna izlazna (Pn)
Sistem grejanja (80/60 °C)
min - max
kW
16 - 87
Fabrički podešeno
kW
87
113
166
200
Korisna izlazna (Pn)
Sistem grejanja (50/30 °C)
min - max
kW
18 - 93
24 - 129
33 - 179
44 - 217
Fabrički podešeno
kW
93
121
179
217
Nominalan ulaz (Qn)
(Hi)
min - max
kW
17 - 89
23 - 123
31 - 170
41 - 205
Fabrički podešeno
kW
89
115
170
205
Nominalan ulaz(Qn)
(Hs)
min - max
kW
19 - 99
26 - 137
34 - 189
46 - 228
Fabrički podešeno
kW
99
128
189
228
22 - 115
29 - 166
39 - 200
Efikasnost grejanja pod punim opterećenjem (Hi) (80/60 °C)
%
97,4
97,5
97,5
97,6
Efikasnost grejanja pod punim opterećenjem (Hi) (50/30 °C)
%
104,3
104,7
105,2
105,7
108,6
108,3
108,1
108,4
Efikasnost grejanja pod delimičnim opterećenjem (Temperatura povrata
%
30°C) (EN 92/42)
Podaci o gasovima i produktima sagorevanja
Kategorija gasa
-
II2H3P
Vrsta veze (Izlaz dimnih gasova)
-
B23 , B23P , C13(x) , C33(x) , C43(x) ,
C53 , C63(x) , C83(x) , C93(x)
Pritisak ulaznog gasa
Potrošnja gasa
G20 (Gas H)
mbar
G31 (Propan)
17 - 25
mbar
37 - 50
G20 (Gas H)
min - max
m3/h
1,8 - 9,4 2,4 - 13,0 3,3 - 18,0 4,3 - 21,7
G31 (Propan)
min - max
m3/h
1,0 - 3,6
1,0 - 4,8
1,6 - 7,0
1,8 - 8,4
62
54
49
58
NOx-Godišnja emisija (n=1)
mg/kWh
Maseni protok dimnih gasova
min - max
kg/h
27 - 150
37 - 197
39 - 287
65 - 345
Temperatura dimnih gasova
min - max
°C
30 - 63
30 - 64
30 - 62
30 - 64
Pa
130
130
130
130
Maksimalni kontra pritisak
Karakteristike kruga grejanja
Radni pritisak vode
min
bar
0,8
Radni pritisak vode (PMS)
max
bar
6,0
Temperatura vode
max
°C
110
Radna temperatura
max
°C
90
Zapremina vode
Otpor vode (ΔT = 20K)
l
12
16
20
24
mbar
165
135
170
180
kPa
16,5
13,5
17,0
18,0
Električne karakteristike
Napon napajanja
VAC/Hz
230/50
(1) bez cirkulacione pumpe
040912 - 7602232-01
13
3. Tehnički opis
Gas 210 ECO PRO
Tip kotla - GAS 210 ECO PRO
Potrošnja
struje(1)
210-120
210-160
210-200
Puno opterećenje
max
Jedinica 210-80
W
125
193
206
317
Delimično opterećenje
max
W
36
37
53
54
Režim pripravnosti
max
W
4
4
4
4
165
188
Indeks električne zaštite
Ostale karakteristike
Težina (prazan)
IP
Ukupno
kg
20
115
135
Nivo buke na 1 m pod punim opterećenjem Centralno grejanje
dB(A)
≤ 59
Temperatura okoline
°C
0 - 40
(1) bez cirkulacione pumpe
14
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
4. Instalacija
4
Instalacija
4.1
Propisi koji se tiču instalacije
UPOZORENJE
Instalaciju uređaja mora uraditi kvalifikovani instalater u
skladu sa važećim lokalnim i nacionalnim propisima.
4.2
Lista pakovanja
4.2.1.
Standardno isporučeno
Isporuka obuhvata:
4 Kotao
4 Uputstvo za instalaciju i održavanje
4 Nalepnica: Ovaj kotao je podešen za...
Ova uputstva za instalaciju i održavanja se odnose samo na stavke
koje su obuhvaćene standardnom isporukom. Za instalaciju i
sklapanje dodatne opreme koja je isporučena sa kotlom pogledajte
odgovarajuća uputstva za instalaciju/sklapanje.
4.2.2.
Dodaci
Naziv
Modulacioni kontroler Rematic®
Recom komplet za komunikaciju
Kontroler kaskade Rematic®
Razne kontrolne štampane ploče
filter za dovod vazduha
Senzor spoljne temperature(1)
Komplet za povezivanje dovoda
vazduha
Termostat za otpadni gas(1)
Koncentrično krovno snabdevanje Prekidač minimalnog pritiska (1)
Druga povratna veza
Senzor hidrauličkog pritiska(1)
Cev sa senzorom
Motorizovani povratni ventil(1)
Kutija za održavanje
Sistem za dokazivanje curenja gasa
na ventilu (1)(2)
Alatka za čišćenje razmenivača
(1) Samo sa SCU-S01
(2) Samo za modele 210-160 i 210-200
040912 - 7602232-01
15
Gas 210 ECO PRO
4. Instalacija
4.3
Mogućnosti instalacije
Kotao se isporučuje potpuno sklopljen i zaštićen. Kotao je
postavljen na paletu (70 x 130 cm), a ukupna visina je 145
cm. Sanduk se može transportirati kamionom ili
prikolicom. Pakovanje prolazi kroz sva standardna vrata
(minimalne širine od 74,5 cm).
Otpakujte kotao na sledeći način:
1.
2.
3.
4.
5.
Postavite paletu sa kotlom u kotlarnicu.
Uklonite držeće trake i pakovanje.
Uklonite trake od šperploče iz palete.
Skinite kotao sa palete.
Gurnite kotao na mesto instalacije pomoću ručica na donjoj strani
rama.
4.3.1.
Identifikaciona pločica
Pločica sa podacima pruža važne informacije o kotlu: serijski broj,
model, kategoriju gasa itd.
R000146-A
4.3.2.
Lokacija kotla
4 Pre montaže kotla, odaberite idealnu poziciju za montažu, vodeći
računa o dimenzijama uređaja.
4 Pri izboru lokacije za montažu kotla, imajte na umu odobrenu
poziciju za odvod produkata sagorevanja i dovod vazduha za
sagorevanje.
4 Da biste obezbedili adekvatan pristup uređaju u cilju održavanja,
ostavite dovoljno mesta oko kotla.
Tehničko rastojanje od bar 60 cm je potrebno na prednjoj (servisnoj)
strani kotla. Međutim, preporučujemo da rastojanje bude bar 100
cm. Preporučujemo rastojanje od bar 40 cm iznad kotla. Rastojanje
od bar 5 cm je potrebno na levoj strani kotla i od bar 25 cm na desnoj
strani za ispuštanje kondenzovane vode. Instalirajte ventil za gas
direktno na stranu kotla ili iznad kotla.
16
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
4. Instalacija
1490
250
50
1190
250
1190
600
1050
600
1050
1890
600
450
450
600
250
250
1690
50
250
1190
1190
1190
2100
450
450
1690
250
450
1190
450
50
2930
R000094-A
Dobro pokrijte kotao tokom faze zidanja.
UPOZORENJE
4
4
4
4
4
040912 - 7602232-01
Kotao mora biti instaliran u sredini koja je zaštićena
od mraza.
Veza za odvod kondenzata mora biti dostupna u
blizini kotla.
Zabranjeno je skladištiti zapaljive proizvode i
materijale u prostoriji sa kotlom ili blizu kotla, čak i
privremeno.
Ako se instalacija postavlja na krovu, sistem mora da
se projektuje tako da kotao ne bude najviša tačka u
instalaciji.
Priključci za gas i vodu na kotlu smeju da se povežu
tek nakon ispravnog podešavanja nožica.
(Podešavanje utiče na visinu priključaka).
17
4. Instalacija
Gas 210 ECO PRO
Glavne dimenzije
125
4.3.3.
140
140
61
121
1070
61
152
316
1200
1272
305
A
160
1190
450
R000093-A
a
Potis kruga grejanja;
1¼" Spoljašnji navoj (210-80, 210-120, 210-160)
1½" Spoljašnji navoj (210-200): Postavite isporučeni
adapter
b
Povrat kruga grejanja;
1¼" Spoljašnji navoj (210-80, 210-120, 210-160)
1½" Spoljašnji navoj (210-200): Postavite isporučeni
adapter
g
Priključak gasa; 1¼" Spoljašnji navoj
j
i
Povezivanje dimovoda za odvod dimnih gasova;
Ø 150 mm
h
Veza za dovod vazduha; Ø 150 mm
b
A
18
Pražnjenje kondenzata; Ø 32 mm Spoljno
Drugo povratno kolo (opciono); 1¼" Spoljašnji navoj
1309 mm (210-80, 210-120, 210-160)
1324 mm (210-200)
040912 - 7602232-01
4. Instalacija
Gas 210 ECO PRO
4.4
Hidrauličke veze
4.4.1.
Ispiranje sistema
Priključenje kotla na nove instalacije (instalacije ne starije od 6
meseci)
4 Očistiti instalaciju univerzalnim sredstvom za čišćenje, kako bi se
eliminisale nečistoće iz uređaja (bakar, kudelja, ostaci lemljenja).
4 Temeljno ispirati instalaciju sve dok voda ne bude čista i bez
prljavština.
Priključenje kotla na postojeće instalacije
4 Otkloniti mulj iz instalacije.
4 Isprati instalaciju.
4 Očistiti instalaciju univerzalnim sredstvom za čišćenje, kako bi se
eliminisale nečistoće iz uređaja (bakar, kudelja, ostaci lemljenja).
4 Temeljno ispirati instalaciju sve dok voda ne bude čista i bez
prljavština.
4 Proverite zaptivenost veze odvoda dimnih gasova i dovoda
vazduha za sagorevanje.
4.4.2.
Priključivanje grejnog kola
OPREZ
Cev za grejanje mora da se postavi u skladu sa važećim
odredbama.
Uvek povezujte kotao na način koji će garantovati protok vode kroz
uređaj tokom rada. Ako se kotao koristi u sistemu sa dve povratne
cevi, povratna cev mora da se koristi kao najniža povratna
temperature. Druga povratna cev (dodatna oprema) zatim se koristi
na višoj povratnoj temperaturi. Pogledajte uputstvo priloženo uz
uređaj. Molimo vas da nas kontaktirate za dodatne informacije.
Cev potisa je opremljena sledećim komponentama:
4
Džep u cevi za senzor temperature za spoljnu
regulaciju.
Džep za termostat za sigurnosni ventil.
4
Uređaj za ventilaciju.
4
Manometar.
4
Senzor potisa
4
1. Uklonite poklopac za prašinu na protočnom priključku za centralno
grejanje Ù.
2. Povežite izlaznu cev vode za zagrevanje na vezu .
3. Uklonite poklopac za prašinu na povratnom priključku za centralno
grejanje Ú.
4. Povežite povratnu cev vode za zagrevanje na vezu .
040912 - 7602232-01
19
4. Instalacija
Gas 210 ECO PRO
5. Povežite sigurnosni ventil na protočni priključak na kotlu.
6. Povežite pumpu na povratni priključak na kotlu.
Povratna cev na kotlu je već opremljena slavinom za
punjenje i pražnjenje.
4.4.3.
Povezivanje cevi za odvod kondenzata
Pražnjenje kondenzovane vode direktno u odvod koristeći sifon. Zbog
nivoa kiselosti (pH od 3 do 5), za ispusnu cev koristite samo plastični
materijal.
1. Instalirajte plastičnu ispusnu cev na sifon (preč. 32 mm ili veći,
povezana na ispust).
OPREZ
Nemojte praviti fiksne veze zbog održavanja na sifonu.
4
4
4
4
4.5
Ispust kondenzata mora otvoreno da se poveže na
ispust.
Postavite odvodnu cev pod nagibom od bar 30 mm po
metru sa maksimalnom horizontalnom dužinom od 5
m.
Nikada nemojte ispuštati kondenzovanu vodu u oluk.
Povežite cev za ispuštanje kondenzata u skladu sa
važećim standardima.
Priključak gasa
UPOZORENJE
4
4
4
Zatvorite glavni ventil za gas pre obavljanja posla na
cevima za gas.
Takođe postavite slavinu za gas blizu kotla.
Vodite računa da ne bude prašine u cevi za gas.
Dunite kroz cev ili je istresite pre postavljanja.
1. Uklonite poklopac za prašinu na protočnom priključku za gas
ß.
2. Povežite dovodnu cev za gas.
Preporučujemo da instalirate filter za gas na cev za gas da
biste sprečili začepljenje jedinice ventila za gas. Kada se
koristi filter za gas, mora se uzeti u obzir gubitak pritiska na
filteru za gas.
20
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
4.6
4. Instalacija
Veze za cevi za dovod vazduha za sagorevanje i odvod dimnih gasova
¼ Kotao je pogodan za sledeće vrste priključaka za
dimne gasove. Vidite poglavlje: "Tehničke karakteristike",
strana 13.
Pratite važeće lokalne smernice kada povezujete cevi za ispust
otpadnog gasa i dovod vazduha na kotao. Prečnici cevi moraju da se
definišu u skladu sa važećim standardima u vašoj zemlji. Ukupan
otpor ispusta otpadnog gasa i dovoda vazduha ne sme da premaši
maksimalno prihvatljivi otpor.
4.6.1.
Podela
Tabela detaljno navodi ovu klasifikaciju u skladu sa [.
Tip
Izvedba
B23
otvoreno
B33
C13
otvoreno
Zatvoreno
Opis
4
Bez dozvole za samogašenje.
4
Odvod gasova nastalih sagorevanjem preko krova.
4
4
Vazduh iz sobe za postavljanje.
Bez dozvole za samogašenje.
4
Zajednički odvod gasova nastalih sagorevanjem preko krova.
4
Zajednički odvod gasova nastalih sagorevanjem pomešanih sa vazduhom, vazduh iz sobe za
postavljanje (specijalna konstrukcija).
Odušak u spoljnom zidu.
4
4
C33
Zatvoreno
4
Ulazni otvor za dovod vazduha smešten je u istoj zoni pritiska kao i odušak (Na primer,
zajednički prolaz kroz spoljni zid).
Odvod gasova nastalih sagorevanjem preko krova.
4
4
Ulazni otvor za dovod vazduha smešten je u istoj zoni pritiska kao i odušak (Na primer,
koncentričan prolaz do krova).
Zajedničko kanalisanje za dovod vazduha i odvod gasova nastalih sagorevanjem (CLV):
Koncentričan.
Ekscentričan; Dovod vazduha iz okna.
Ovo se takođe odnosi i na kaskade natpritiska.
Zatvorena izvedba opreme.
4
Odvojeno kanalisanje za dovod vazduha.
4
Odvojeno kanalisanje za gasove nastale sagorevanjem.
Zatvoreno
4
4
Završavanje na površinama sa različitim pritiskom.
Ovu vrstu opreme proizvođač isporučuje bez dovodnog i odvodnog sistema.
C83(2) Zatvoreno
4
C93(3) Zatvoreno
4
Oprema može da se priključi na takozvani polu-CLV sistem (bez zajedničkog odvoda gasova
nastalih sagorevanjem).
Kanal za dovod vazduha i kanal za izduvne dimove nalaze se u cevovodu ili su okruženi
zaštitnom cevi:
Koncentričan.
Ekscentričan; Dovod vazduha iz okna.
Odvod gasova nastalih sagorevanjem preko krova.
Ulazni otvor za dovod vazduha smešten je u istoj zoni pritiska kao i odušak.
4
C43(1) Zatvoreno/
Kaskadna
C53
C63
Zatvoreno
4
(1) EN483: 0,5 mbar usis pomoću smanjenja pritiska
(2) Moguć je podpritisak od 4 mbar
(3) Pogledajte tabelu za minimalne veličine cevovoda ili zaštitnih cevi
040912 - 7602232-01
21
4. Instalacija
Gas 210 ECO PRO
4.6.2.
Dužine dimovodnih cevi
4
4
Da bi utvrdili maksimalnu dužinu, mora se izvršiti
skraćenje dimovoda u skladu sa tabelom smanjenja
dužine.
Kotao je takođe pogodan za duže dimovode sa
prečnicima različitim od ovih navedenih u uputstvu.
Molimo vas da nas kontaktirate za dodatne
informacije.
n Otvorena cev
Ako se koristi verzija sa otvorenom cevi, otvor za dovod vazduha
ostaje otvoren; samo otvor gorivnog gasa je povezan. Kotao zatim
uzima potreban vazduh za sagorevanje direktno iz prostorije u kojoj
je instaliran. U slučaju primene cevi za odvod vazduha i odvod
gorivnog gasa čiji se prečnik razlikuje od 150 mm, treba da se koristi
reducir.
L=
OPREZ
R000089-B
4
Otvor za dovod vazduha ostaje otvoren.
4
Prostorija u kojoj je instaliran aparat mora da ima
potrebne otvore za dovod vazduha. Oni ne smeju da
se smanje ili zatvore.
Dužina dimnjaka za verziju sa otvorenom cevi (B23, B33)
Prečnik
Maksimalna dužina (L)
200-80
200-120
200-160
200-200
100 mm
19 m
-
-
-
110 mm
38 m
17 m
-
-
130 mm
50 m
43 m
23 m
14 m
150 mm
-
50 m
50 m
30 m
180 mm
-
-
50 m
50 m
n Soba za zatvorenom cevi
L=
Ako se koristi verzija za zatvorenu sobu, potrebno je povezati odvod
za gorivni gas i otvor za dovod vazduha (paralelno). U slučaju
primene cevi za odvod vazduha i odvod gorivnog gasa čiji se prečnik
razlikuje od 150 mm, treba da se koristi reducir.
+
Dužina dimnjaka za rad u zatvorenom prostoru (C13, C33, C43, C63,
C93)
Prečnik
Maksimalna dužina (L)
200-80
R000090-B
22
200-120
200-160
200-200
-
100 mm
7m
2m
-
110 mm
15 m
19 m
-
-
130 mm
30 m
22 m
11 m
4m
150 mm
30 m
30 m
23 m
12 m
180 mm
-
-
30 m
29 m
040912 - 7602232-01
4. Instalacija
Gas 210 ECO PRO
n Dužina dimnjaka u različitim zonama pritiska
L=
Dovod vazduha za sagorevanje i odvod dimnih gasova moguće je
vršiti u zonama sa različitim pritiscima, polu-CLV sistemi. Sa
izuzetkom priobalnih područja.
+
Dužina dimnjaka u različitim zonama pritiska (C53, C83)
Prečnik
150 mm
Maksimalna dužina (L)
200-80
200-120
200-160
200-200
m(1)
m(1)
m(1)
14 m(1)
36
36
18
(1) Maksimalna dužina kombinovanih cevi za dovod vazduha i ispuštanje otpadnog
gasa
R000091-B
n Tabela redukcija
Smanjenje dužine po korišćenom elementu
Prečnik
Koleno 45°
Koleno 90°
Skraćenje
Skraćenje
100 mm
1,4 m
4,9 m
110 mm
1,5 m
5,4 m
130 mm
1,0 m
1,8 m
150 mm
1,2 m
2,1 m
180 mm
1,4 m
2,5 m
4.6.3.
Dodatne odredbe
4 Prilikom postavljanja materijala za dovod vazduha i odvod
otpadnog gasa pogledajte dotični materijal u uputstvu
proizvođača. Ukoliko nisu postavljeni materijali za dovod vazduha
i odvod otpadnog gasa u skladu sa uputstvima (npr. ako nisu
nepropusni, nisu učvršćeni na odgovarajućem mestu itd.), može
doći do opasnih situacija i/ili telesnih povreda. Posle ugradnje
obavezno proverite nepropustljivost svih delova koji dovode
vazduh ili odvode otpadni gas.
4 Povezivanje dimovoda direktno na fasadu objekta je zabranjeno
zbog kondenzata.
4 Uvek čistite kanale temeljno u slučajevima kada se koriste
obložene cevi i/ili veze za snabdevanje vazduha za sagorevanje.
4 Pregled dimovoda i dimnih gasova mora biti obezbeđen.
4 U slučajevima gde se kondenzat vraća iz dimovoda od nerđajućeg
čelika ili plastike u aluminijumski deo, ovakav kondenzat mora biti
uklonjen koristeći uređaj za prikupljanje kondenzata pre nego što
kondenzat dođe do aluminijumske sekcije.
4 Za dugačke, aluminijumske, izduvne cevi u startu je potrebno
razmotriti relativno visoke količine korozivnih produkata koji se
javljaju sa kondenzatom u izduvnoj cevi. Sifon zahteva redovno
čišćenje ili po mogućstvu, dodatni kolektor kondenzata može biti
postavljen iznad opreme.
040912 - 7602232-01
23
4. Instalacija
Gas 210 ECO PRO
4 Cev za odvod dimnih gasova mora biti dovoljno nagnuta ka kotlu
(najmanje 50 mm po metru), adekvatan rezervoar za prikupljanje
kondenzata i sistem pražnjenja mora biti izrađen (najmanje 1
metar pre otvora na kotlu). Postavljena kolena moraju imati više
od 90° da bi se obezbedio odgovarajući gradijent i zaptivenost.
Molimo vas da nas kontaktirate za dodatne informacije.
4.6.4.
Povezivanje dimovoda za odvod dimnih
gasova
1. Uklonite poklopac sa priključka za ispuštanje otpadnog gasa
i.
2. Spojite odvodne cevi za gorivni gas bez zavarivanja.
4
4
4
4
4.6.5.
Cevi ne smeju da dozvole curenje otpadnih gasova i
moraju da budu otporne na koroziju.
Spojite cevi tako da nema naprezanja između
odeljaka.
Cevi ne smeju ležati na kotlu ili adapteru otpadnog
gasa.
Horizontalni odeljci treba da se konstruišu pod
nagibom od 50 mm po metru: Orijentacija kotla.
Veza za dovod vazduha
1. Uklonite rešetke sa priključka za dovod vazduha h.
2. Spojite vodove za dovod vazduha bez zavarivanja.
4
4
4
4
4
24
Za priključivanje je dostupan odgovarajući komplet
(dodatna oprema)
Cevi ne smeju da propuštaju vazduh i moraju biti
otporne na koroziju.
Spojite cevi tako da nema naprezanja između
odeljaka.
Cevi ne smeju ležati na kotlu ili adapteru otpadnog
gasa.
Horizontalni odeljci treba da se konstruišu pod
nagibom: Nadole u smeru otvora za dovod.
040912 - 7602232-01
4. Instalacija
Gas 210 ECO PRO
4.7
Priključivanje na električnu mrežu
4.7.1.
230V, 50Hz, F 6.3AT
L
N
R000096-B
Upravljačka jedinica
Kotao ima fazu detekcije. Kotao je potpuno pripremljen za
priključivanje. Kotao je pogodan za 230 V / 50 Hz napajanje sa fazom/
nulom/uzemljenjem. Ostale vrednosti veze su prihvatljive samo ako
se instalira izolacioni transformator. Povežite kablove prema
električnoj mreži (nisu isporučeni) na priključak MAINS.
Glavne karakteristike upravljačke jedinice date su u sledećoj tabeli.
Napon napajanja
230 VAC/50Hz
Deklarisana klasa glavnog osigurača F2 (230 VAC) 6,3 AT
Klasa osigurača F1 (230 VAC)
1,6 AT
Maksimalna potrošnja energije pumpe
300 VA
OPREZ
Sledeći delovi kotla su pod naponom od 230V:
4 Kombinovana jedinica Venturi i gasni ventil.
4
Ventilator.
4
Transformator paljenja.
4
Većina komponenti unutar kontrolne table.
4
Priključivanje kabla za napajanje.
Kotao ima jedinstveni kôd kotla. Ovo, zajedno sa drugim
podacima, što obuhvata tip kotla, očitavanja brojača itd.
čuva se u (PSU) što pripada kotlu. Ako se zameni kontrolna
jedinica, tu ostaju pohranjena očitavanja brojača.
Na kotao je moguće priključiti različite sisteme za upravljanje,
bezbednost i regulaciju. Snagu kotla možete da podesite na sledeće
načine:
4 Podešavanjem uključivanja/isključivanja
Izlazna snaga se kreće između minimalne i maksimalne vrednosti
na osnovu podešene tačke za temperaturu zagrevanja.
4 Kontrolom za podešavanje
Izlazna snaga se kreće između minimalne i maksimalne vrednosti
na osnovu temperature toka zagrevanja koju je odredio
modulacioni upravljački sistem.
4 Analognim podešavanjem (0-10 V)
Izlaz se menja između minimalne i maksimalne vrednosti u
zavisnosti od napona na analognom ulazu.
Standardna upravljačka štampana ploča može se proširiti:
¼ Za opcione štampane ploče pogledajte poglavlje: "Opcioni
električni priključci", strana 28.
040912 - 7602232-01
25
4. Instalacija
Gas 210 ECO PRO
4.7.2.
Preporuke
UPOZORENJE
4
4
4
Električne popravke smeju obavljati stručna lica električari i to samo dok je struja isključena.
Kotao je potpuno ožičen. Nemojte da vršite izmene
priključaka unutar kontrolne table.
Uzemljite uređaj pre bilo kakvog priključivanja na
električnu mrežu.
Obavite priključivanje kotla na električnu mrežu poštujući:
4 Uputstva na osnovu važećih standarda.
4 Uputstva na šemama električnih instalacija priloženim uz kotao.
4 Preporuke u uputstvu.
OPREZ
Odvojite kablove senzora od 230 V kablova.
4.7.3.
N L
BL
BL
OT
OT
X5
Mains
1.6 AT
on/of
F1
Zaštitna štampana ploča (SU), koja štiti kotao, povezana je na
standardnu kontrolnu štampanu ploču PCU-01. Na standardnu
upravljačku štampanu ploču (PCU-01) moguće je priključiti različite
termostate i regulatore. Moguće veze na standardnoj kontrolnoj
štampanoj ploči su opisane u sledećim pasusima.
Pump
N L
Pump
N L
X4
X3
X2
Standardna upravljačka štampana ploča
RL
X6
X11
X10
X9
X7
X8
X11
X10
X9
RL
PCU-01
X1
R000099-A
Pristup bloku sa konektorima:
1. Odvijte 4 vijka na zaštitnom poklopcu.
2. Skinite zaštitni poklopac.
2
1
4x
R000097-B
26
040912 - 7602232-01
4. Instalacija
Gas 210 ECO PRO
4.7.4.
Povezivanje regulatora za uključivanje/
isključivanje
Kotao može da se kontroliše regulatorom za uključivanje/
isključivanje. Povežite regulator na priključak On/off-OT. (Nije važno
koja žica se povezuje na koju klemu).
4.7.5.
Priključivanje regulatora modulacije
Kotao je standardno opremljen priključkom OpenTherm. Kao
rezultat, modulacione OpenTherm sobne regulatore moguće je
povezati bez dodatnih podešavanja. Priključite dvožilni kabl na
stezaljke konektora On/off-OT (Nije važno koja žica se povezuje na
koju klemu).
4.7.6.
Ulaz za isključivanje
Kotao ima ulaz za isključivanje. Ovaj ulaz je na stezaljkama BL
konektora.
OPREZ
Pogodan isključivo za bespotencijalne kontakte.
Uklonite kratkospojnik pre korišćenja ulaza
Ponašanje ulaza moguće je promeniti pomoću parametra p33.
4.7.7.
Ulaz za deblokadu
Kotao ima ulaz za deblokadu. Ovaj ulaz je na stezaljkama RL
konektora. Ovaj ulaz može da se koristi u kombinaciji sa prekidačima
za ograničenje na prigušivačima otpadnog gasa, hidrauličkim
ventilima za zatvaranje itd..
OPREZ
Pogodan isključivo za bespotencijalne kontakte.
4.7.8.
Pumpa
Spoljnu pumpu za centralno grejanje možete da povežete na
stezaljke Pump konektora. Maksimalna ulazna snaga iznosi 300
VA.
040912 - 7602232-01
27
Gas 210 ECO PRO
4. Instalacija
4.7.9.
PC/Laptop veza
Računar može da se poveže na ulaz X7 pomoću (opcionog) serijskog
kabla i odgovarajućeg interfejsa. Korišćenjem servisnog softvera
Recom PC/Laptop možete da unesete, izmenite i očitate različite
postavke kotla.
X7
R000107-A
4.8
Opcioni električni priključci
Upravljačke štampane ploče IF-01 i SCU-X01 su već
ugrađene u kućište za štampane ploče.
IF-01
SCU-X01
SU
PCU
R000139-A
X4
0 +
0 +
OTm
X1
Status
IF-01
OTm 0 + 0 +
X5
Nc C No
%
2
Nc C No
1
0-10 0-10
4.8.1.
Opcije priključivanja za 0-10 V upravljačku
štampanu ploču (IF-01)
Upravljačku štampanu ploču IF-01 je moguće ugraditi u razvodnu
kutiju ili kućište za upravljačke štampane ploče. Pogledajte uputstvo
priloženo uz uređaj.
OPREZ
Ne priključujte termostat protiv smrzavanja ili sobni
termostat na kotao ukoliko se koristi štampana ploča 0-10
V.
T000784-A
n Status priključka (Nc)
Ukoliko se kotao blokira, relej ostaje bez napona i alarm se može
proslediti preko bespotencijalnog kontakta (najviše 230 V, 1A) na
stezaljkama Nc i C konektora.
28
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
4. Instalacija
n priključak tipa (OTm)
Interfejs komunicira sa upravljanjem kotla pomoću OpenTherm.
Priključak OTm mora biti priključen na OpenTherm ulaz OT
upravljanja kotlom.
n Analogni ulaz (0-10 V)
Ova regulacija se može zasnivati na temperaturi ili toplotnoj snazi. U
nastavku je dat sažet opis ove dve regulacije. Za analognu regulaciju,
signal 0-10 V mora biti priključen na interfejs.
n Analogna regulacija zasnovana na temperaturi (*)
2
2
Signal 0-10 V upravlja temperaturom toka kotla između 0°C i
100°C. Ova kontrola se moduliše na osnovu temperature toka, pri
čemu se toplotna snaga kreće između minimalne i maksimalne
vrednosti na osnovu podešene tačke temperature toka koju je
izračunao regulator.
Kratkim spojem (2) na interfejsu moguće je izabrati regulaciju
1
2%
temperature (*) ili regulaciju toplotne snage (%).
Kratkospojnik 2 Ulazni signal (V) Temperatura ºC Opis
*
T000785-A
0 - 1,5
0 - 15
Kotao isključen
1,5 - 1,8
15 - 18
Histerezis
1,8 - 10
18 - 100
Neophodna
temperatura
n Analogna regulacija zasnovana na toplotnoj snazi (%)
Signal 0-10V upravlja izlaznom snagom kotla između 0% i 100%.
Minimalna i maksimalna vrednost su ograničene. Minimalna vrednost
je povezana s veličinom modulacije kotla. Izlazna snaga se kreće
između minimalne i maksimalne vrednosti određenih na osnovu
vrednosti koju je odredio regulator.
Kratkospojnik 2
%
Ulazni signal
(V)
Toplotna snaga
(%)
Opis
0 - 2,0(1)
0 - 20
Kotao isključen
2,0 - 2,2(1)
20 - 22
Histerezis
2,0 - 10(1)
20 - 100
Zahtevana
toplotna snaga
(1) Zavisno od minimalnog opsega modulacije (podešene brzine, standardno 20%)
040912 - 7602232-01
29
Gas 210 ECO PRO
4. Instalacija
n Analogni izlaz (0-10 V)
1
1
Za ovu povratnu poruku moguće je izabrati temperaturu ili toplotnu
snagu. U nastavku je dat sažet opis ove dve regulacije.
Kratkim spojem (1) na interfejsu moguće je izabrati regulaciju
temperature (*) ili regulaciju toplotne snage (%).
1
2%
Kratkospojnik 1
Izlazni signal
(V)
*
T000800-A
Kratkospojnik 1
Temperatura À Opis
0,5
-
Alarm
1 - 10
10 - 100
Isporučena
temperatura
Izlazni signal Toplotna snaga
(V)
(%)
%
Opis
0
0 - 15
0,5
15 - 20
Alarm
20 - 100
Isporučena
toplotna snaga
2,0 - 10(1)
Kotao isključen
(1) Zavisno od minimalnog opsega modulacije (podešene brzine, standardno 20%)
X2
4 AT
4.8.2.
F1
SCU-S01
X3
HdV
N L
HdV
N L
Ukoliko je kotao opremljen upravljačkom štampanom pločom (SCUS01), automatska upravljačka jedinica kotla će je automatski
detektovati.
OPREZ
X1
FgV
N L
FgV
N L
Mogućnosti priključivanja štampane ploče
(SCU-S01)
X5
X4
EgV
N L
EgV
N L
Status
Wps
NcC No
O S + Tout GPS VPS
Nc C No
O S +
Tout
GPS
VPS
R000098-B
Nakon uklanjanja ove štampane ploče, kotao će
prikazivati kôd greške e[38. Da biste sprečili
pojavljivanje ove greške, neophodno je da nakon
uklanjanja ove štampane ploče obavite automatsku
detekciju.
¼ Vidite poglavlje: "Kodovi grešaka", strana 56.
n Regulacija prigušivača otpadnog gasa
U kaskadnoj konfiguraciji otpadnog gasa, prigušivač otpadnog gasa
sprečava da se otpadni gasovi ispuste kroz kotao koji ne radi. Stoga,
kotao je pogodan za sisteme sa natpritiskom otpadnog gasa. Takođe,
postavite ovaj prigušivač otpadnog gasa ako se otpadni gasovi
vraćaju kada je kotao u režimu pripravnosti. Povežite prigušivač
otpadnog gasa na FgV terminale na traci sa terminalima. Vreme rada
prigušivača otpadnog gasa mora da se programira pomoću
parametra p"9.
30
040912 - 7602232-01
4. Instalacija
Gas 210 ECO PRO
n Regulacija hidrauličkog ventila
U kaskadnoj konfiguraciji hidraulički ventil sprečava gubitak toplote
kada kotao ne radi. Povežite hidraulički ventil na HdV terminale na
traci sa terminalima. Vreme rada hidrauličkog ventila mora da se
programira pomoću parametra p"8.
n Upravljanje spoljnim ventilom za gas (EgV)
Ukoliko postoje toplotni zahtevi, naizmenični napon od 230 VAC, 1
A (maksimalno) biće dostupan na stezaljkama EgV konektora radi
upravljanja spoljnim ventilom za gas.
n Signali rada i kvara (Status)
Alarm ili signal rada se bira pomoću parametra p25.
4 Ukoliko kotao radi, signal rada se može prekidati pomoću
bespotencijalnog kontakta (maksimalno 230 VAC, 1 A) na
stezaljkama No i C konektora.
4 Ukoliko se kotao blokira, alarmni signal se može preneti pomoću
bespotencijalnog kontakta (maksimalno 230 VAC, 1 A) na
stezaljkama Nc i C konektora.
n Senzor hidrauličkog pritiska (Wps)
Senzor hidrauličkog pritiska registruje pritisak vode i može da isključi
kotao kada se dostigne minimalni pritisak vode. Da bi se aktivirao
senzor hidrauličkog pritiska, minimalni pritisak (0,8 bara) mora da se
podesi pomoću parametra p"6. Puma ne radi kada je kotao
isključen. Povežite senzor hidrauličkog pritiska na Wps terminale na
traci sa terminalima.
0 = Uzemljenje ili nula napajanja
S = Signal ili izlaz sa senzora
+ = Napon napajanja
n Priključivanje senzora spoljne temperature Tout
Spoljni senzor temperature možete da priključite na stezaljke Tout
konektora. U slučaju da postoji regulator sa termostatom za
uključivanje/isključivanje, kotao će upravljati temperaturom
korišćenjem podešene tačke na internoj krivoj zagrevanja.
Regulator OpenTherm takođe može da koristi ovaj spoljni
senzor. Željenu krivu zagrevanja morate da podesite na
regulatoru.
90
70
Ukoliko je priključen senzor spoljne temperature, moguće je
prilagoditi krivu grejanja. Ovu postavku je moguće izmeniti pomoću
parametara p1, p"5, p"6 i p"7.
F
50
30
10
-20
-10
0
10
20
R000038-A
040912 - 7602232-01
31
4. Instalacija
Gas 210 ECO PRO
n Prekidač minimalnog pritiska Gps
Prekidač minimalnog pritiska gasa isključuje kotao ukoliko pritisak
ulaznog gasa postane prenizak. Priključite prekidač minimalnog
pritiska gasa na stezaljke Gps konektora. Prisustvo prekidača pritiska
gasa mora se podesiti pomoću parametra p27.
n Sistem za dokazivanje curenja gasa na ventilu Vps
Samo za model Gas 210-160 & 210-200.
Regulacija curenja gasa proverava i reguliše sigurnosne ventile na
gasnom bloku. Test se izvršava pre pokretanja kotla. U slučaju
curenja u gasnom bloku, kotao će se zaključati. Povežite regulator
curenja gasa na Vps terminale na traci sa terminalima. Prisustvo
regulatora curenja gasa mora da se precizira pomoću parametra
p31 u modu za podešavanje.
4.8.3.
X2
SCU-X01
Mogućnosti priključivanja štampane ploče
(SCU-X01)
Upravljačka štampana ploča SCU-X01 ima dva bespotencijalna
kontakta koje možete da podesite po želji. U zavisnosti od postavke,
mogu se emitovati najviše dve poruke o statusu kotla. Pogledajte
sledeću tabelu:
X2a
X3
X4
Status
Status
Nc C No
Nc C No
Nc C No
Nc C No
T002880-A
32
Br. C-NO
C-NC
0
Alarm stanja pripravnosti
Alarm aktivan
1
Invertovan alarm = fail-safe aktivan Invertovan alarm = fail-safe
stanje pripravnosti
2
Stanje pripravnosti gorionika
Gorionik aktivan
3
Invertovan gorionik aktivan
Invertovano stanje pripravnosti
gorionika
4
Stanje pripravnosti niske snage
gorionika
Aktivna niska snaga gorionika
5
Stanje pripravnosti visoke snage
gorionika
Aktivna visoka snaga gorionika
6
Nije u upotrebi
Nije u upotrebi
7
Nije u upotrebi
Nije u upotrebi
8
Nije u upotrebi
Nije u upotrebi
9
Stanje pripravnosti pumpe za
grejanje
Pumpa za grejanje aktivna
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
4.9
4. Instalacija
Elektro šema
PCU-01
X01
X02
X03
X04
X05
Pump
Mains
1 2 3
1 2 3
X07
X06
BL
OT
X08
On / Off
1 2 3
1 2 3 4
1
3
2
X09
X10
1 2 3 4
1.....6
RL
4
5
1
6
10
SU-01
GY
BL
BR
BL
GN/YW
BL
N L
T
BK
BL
BK
PC
PE-2
BR
BK
BL
PE-6
PE-4
GN/YW
BR
WH
GN
YW
DIS
X91
GN/YW
1 5 4 2
Fan
PE-7
PE-5
GN/YW
GN/YW
X51
X235 11 9 8 10
2 1
3
X235 14 13 12
6 7 5
PE-1
BL
BL
BL
BR
GN/YW
BK
GN/YW
X21 3 1 2
PE-11
BR
GN/YW
1 2
1 2
SV1
IT
S
GN/YW
BL
BR
X50
SV2
BL
N L
X55 1
PE-2
BK
BL
GN/YW
PE-12
E
BR
6.3AT
GY
GN/YW
2 3
Fan
IF-01
P
X05
1 2 3
Nc C No
+ -
+ -
Status
0-10V
0-10V
OTm
230V,50Hz
PCU-01
X11
X01
X02
X03
X01
X01
3 5
4 6 7 10
RD
WH
OR
OR
BL/ BK/
WH WH
BR/ GL/
WH WH
BK
X11
X10
X09
SCU-X01
X05
X08
X07
PS
PSU
RTS
X03
1.....6
X06
X04
X02a
X02
P
FTS
IF-01
X04
8 9
BL
X05
X04
PCU-01
1 2
X04
HTS
1.....6
X02 X02a
1 2 3
Nc C No
Status
1 2 3
Nc C No
Status
X03
X04
SCU-X01
R000122-A
IT
Transformator paljenja
Relej snage paljenja
SV1 Ventil sigurnosti
SV2 Ventil sigurnosti
E
P
S
PC
DIS
Displej
FAN Ventilator
FTS Senzor potisa
PS Senzor pritiska
Napajanje električnom strujom PSU Parametar skladištenja
RTS Senzor na povratnom vodu
On/off prekidač
HTS Senzor izmenjivača toplote
Povezivanje sa računarom
040912 - 7602232-01
BK
Crna
BK/WH Crna/Bela
BL
Plava
BL/WH Plava/Bela
BR
Smeđa
GN/YW Zelena/Bela
GY
Siva
OR
Narandžasto
RD
Crvena
Bela
BR/WH Smeđa/Bela YW
Žuta
GN
YW/WH Žuta/Bela
Zelena
WH
33
4. Instalacija
Gas 210 ECO PRO
4.10 Punjenje sistema
4.10.1.
Priprema vode
U većini slučajeva, kotao i instalacija centralnog grejanja može biti
ispunjena običnom sanitarnom vodom bez potrebe za tretmanom
vode.
UPOZORENJE
Nemojte dodavati hemijske proizvode u vodu centralnog
grejanja bez konsultovanja Remeha. Na primer: antifriz,
omekšivači vode, proizvodi koji smanjuju ili povećavaju
nivo pH vrednosti, hemijski aditivi i/ili inhibitori. Ovo može
izazvati greške u kotlu i oštetiti izmenjivač toplote.
4
4
4
4
4.10.2.
Isperite instalaciju centralnog grejanja sa najmanje 3x
zapremine vode instalacije centralnog grejanja.
Isperite TPV cevi sa najmanje 20 puta zapremine
cevi.
Za netretiranu vodu, vrednost pH vode u instalaciji
mora biti između 7 i 9 a za tretiranu vodu između 7 i
8,5.
Maksimalna tvrdoća vode u instalaciji mora biti
između 0,5 - 20,0 °dH (U zavisnosti od ukupno
instalirane toplotne snage).
Za više informacija, pogledajte naše uputstvo o
kvalitetu vode. Pravila u navedenom dokumentu
moraju se poštovati.
Postavljanje sifona
1. Uklonite sifon.
2. Napunite sifon vodom.
3. Ponovo montirajte sifon.
4.10.3.
Punjenje sistema
1. Napunite sistem čistom vodom iz vodovoda.
2. Proverite zaptivenost priključaka za vodu.
4
4
34
Pre punjenja otvorite sve slavine radijatora i sve
vazdušne oduške u instalaciji centralnog grejanja.
Ukoliko je pritisak vode ispod 0,8 bar, simbol e će
se pojaviti. (Samo kada je povezan senzor
hidrauličkog pritiska). Po potrebi, dopunite nivo vode
u sistemu za grejanje.
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
5. Puštanje u rad
5
Puštanje u rad
5.1
Komandna tabla
5.1.1.
2
1
8
Funkcije tastera
1
Displej
2
f Taster [Meni]
3
B Taster [Čišćenje dimnjaka]
4
> [Escape-Izlaz] ili J taster
5
D Taster temperature grejanja ili [-]
6
Taster [+]
7
S Taster [Unos] ili indikator [Servis]
8
On/off prekidač
Bar
3
4
5
6
7
R000100-A
Displej ima nekoliko pozicija i simbola i obezbeđuje informacije o
radnim uslovima kotla i moguće greške. Brojevi, tačke i/ili slova mogu
biti prikazani. Simboli koji se nalaze iznad funkcionalnih dugmića
pokazuju njihovu trenutnu funkciju. Sadržaj displeja može biti
promenjen preko parametra p4.
Ako se nijedan taster ne pritisne 3 min, osvetljenje ekrana će se
isključiti i ekran će prikazivati samo simbole D i H. Pritiskanjem bilo
kog dugmića prikazaće se trenutni status kotla i trenutna komandna
šifra. Ako se pojavi greška, kontrolna tabla će prikazati kôd.
5.1.2.
Q
W
Značenje simbola na displeju
Meni informacija:
Očitavanje raznih trenutnih vrednosti.
Korisnički meni:
Parametri mogu biti menjani na nivou korisnika.
E
Ručni mod:
Kotao je podešen na ručni rad.
?
Servisni meni:
Parametri mogu biti menjani na nivou instalatera.
C
Program grejanja isključen:
Funkcija grejanja je isključena.
Pozicija čišćenja dimovoda:
B Prinudno potpuno ili delimično opterećenje za
CO2 merenje.
I
D
Nivo gorionika:
Kotao radi pri punom ili niskom opterećenju.
Funkcija centralnog grejanja
Nedostatak:
c Kotao prijavljuje grešku. Ovo se može videti sa e kodom i crvenim
displejom.
040912 - 7602232-01
35
Gas 210 ECO PRO
5. Puštanje u rad
5.2
Poslednje provere pre puštanja u pogon
5.2.1.
Pripremanje kotla za puštanje u rad
UPOZORENJE
Nemojte puštati kotao da radi ako dopremljeni gas nije u
skladu sa odobrenim tipovima gasova.
Pripremna procedura za puštanje kotla u rad:
4 Proverite da li se isporučeni tip gasa podudara sa podacima
prikazanim na pločici sa podacima o kotlu.
4 Proverite gasno kolo.
4 Proverite hidrauličko kolo.
4 Proveravajte pritisak vode u sistemu za grejanje.
4 Proveriti električne spojeve termostata i ostalih spoljšnjih kontrola.
4 Proverite ostale veze.
4 Testirajte kotao pod punim opterećenjem. Proverite podešavanje
za odnos gasa i vazduha i, ako bude potrebno, ispravite ga.
4 Testirajte kotao pod delimičnim opterećenjem. Proverite
podešavanje za odnos gasa i vazduha i, ako bude potrebno,
ispravite ga.
4 Završni radovi.
Popunite spisak za proveru.
¼ Vidite poglavlje: "Lista stavki za puštanje u rad",
strana 66.
5.2.2.
Gasno kolo
UPOZORENJE
Vodite računa da kotao bude isključen.
1. Otvorite glavni dovod gasa.
2. Uklonite kućišta na strani za pregled.
3. Proverite pritisak snabdevanja gasom na izlasku pritiska na
jedinici ventila za gas.
UPOZORENJE
¼ Da biste potvrdili dozvoljene tipove gasova,
pogledajte poglavlje: "Tehničke karakteristike", strana
13
4. Proverite zategnutost veza gasa u kotlu.
5. Proverite zategnutost gasnog voda, što obuhvata i ventile za gas.
6. Odzračiti gasnu instalaciju odvrtanjem zavrtnja na priključku za
merenje na gasnom ventilu. Po uspešno završenom odzračivanju
gasne instalacije, zavrnuti zavrtanj na priključku za merenje.
7. Proverite zategnutost veza gasa u kotlu.
36
040912 - 7602232-01
5. Puštanje u rad
Gas 210 ECO PRO
5.2.3.
Hidrauličko kolo
4 Proverite sifon – mora biti potpuno ispunjen čistom vodom (Do
oznake nivoa).
4 Proverite zaptivenost priključaka za vodu.
5.2.4.
Priključivanje na električnu mrežu
4 Proverite električno napajanje.
4 Proveriti električne priključke.
5.3
Puštanje kotla u rad
1.
2.
3.
4.
5.
Vratite kućište na strani za pregled.
Otvorite glavni dovod gasa.
Otvorite ventil za gas na kotla.
Uključite kotao pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje.
Podesite regulatore (termostate, sistem za upravljanje) tako da
zahtevaju zagrevanje.
6. Počinje ciklus pokretanja i ne može da se prekine. Ekran tokom
ciklusa pokretanja pokazuje sledeće informacije:
Kratak tekst u kojem su svi segmenti ekrana vidljivi.
fK[xx : Verzija softvera
pK[xx : Verzija parametara
Brojevi verzija se prikazuju naizmenično.
7. Nakon toga, sledeće informacije mogu da se pojave na ekranu:
N : L (Treptanje): Zamenjene faza i nula mrežnog napajanja.
Zamenite žice prema električnoj mreži u razvodnoj kutiji.
8. Tokom normalnog rada prikazuju se sledeće informacije:
Toplotni zahtev
Toplotni zahtev je zaustavljen
1 : Ventilator uključen 5 : Zaustavljanje gorionika
" : Paljenje kotla
6 : Naknadna cirkulacija pumpe
3 : Sistem grejanja
0 : Režim pripravnosti
Greška tokom procedure pokretanja:
4 Na ekranu se ne prikazuju informacije:
- Proverite napon napajanja iz električne mreže
- Proverite glavne osigurače
- Proverite osigurače na kontrolnoj tabli:
(F1 = 1,6 AT, F2 = 6,3 AT)
- Proverite vezu kabla od električne mreže do konektora u
razvodnoj kutiji
4 Greška se prikazuje na ekranu pomoću simbola greške c i
trepćućeg koda greške.
- Značenje kodova greške dato je u tabeli grešaka.
040912 - 7602232-01
37
5. Puštanje u rad
Gas 210 ECO PRO
- Pritisnite na 3 s taster J da biste ponovo pokrenuli kotao.
Ukoliko se na ekranu ne prikazuje J, već K,
neophodno je da isključite kotao, a da ga zatim ponovo
uključite nakon 10 sekundi da biste mogli da resetujete
grešku.
5.4
Podešavanja gasa
5.4.1.
Prilagođavanje rada na drugu vrstu gasa
UPOZORENJE
Samo kvalifikovani instalater može da obavlja sledeće
operacije.
Kotao je fabrički podešen za rad na prirodni gas H (G20).
Ukoliko je kotao modifikovan, na primer: G31 (Propan)
Neophodno je da ovo navedete na priloženoj nalepnici:
Ovaj kotao je podešen za.... Ova nalepnica mora da se
postavi pored identifikacione pločice.
Molimo vas da nas kontaktirate za dodatne informacije.
5.4.2.
Podešavanje odnosa vazduha i gasa (Puno
opterećenje)
1. Odvrnuti čep sa priključka na dimovodnoj cevi.
2. Priključiti analizator dimnih gasova.
UPOZORENJE
Vodite računa da otvor oko senzora bude potpuno
zaptiven kada vršite merenja.
3. Podesiti kotao na punu snagu. Pritisnuti dugme B. Pojavljuje se
simbol B. Displej pokazuje h3.
4. Izmerite procenat O2 ili CO2 u otpadnim gasovima.
5. Uporedite izmerene vrednosti sa kontrolnim vrednostima u tabeli
(Uklonjen prednji panel).
6. Samo za model 210-160 / 210-200: Po potrebi, podesite odnos
gasa i vazduha pomoću vijka za podešavanje.
7. Proverite plamen kroz prozor za pregled plamena.
Plamen ne sme da se odvoji.
R000113-B
38
040912 - 7602232-01
5. Puštanje u rad
Gas 210 ECO PRO
O2/ CO2 kontrola i podešavanje vrednosti pri punom opterećenju
Tip kotla Tip gasa
Podešavanje vrednosti Provera vrednosti
O2 (%)
200-80
200-120
200-160
200-200
Prečnik gasne dijafragme (x.xx)
CO2 (%)
O2 (%)
CO2 (%)
G20 (Gas H)
-
-
5,2 ± 1,3
8,8 ± 0,7
8,4
G31 (Propan)
-
-
5,7 ± 1,0 10,0 ± 0,7
6,5
G20 (Gas H)
-
-
5,2 ± 1,3
8,8 ± 0,7
8,4
G31 (Propan)
-
-
5,7 ± 1,0 10,0 ± 0,7
6,5
G20 (Gas H)
5,2 ± 0,5
8,8 ± 0,3
5,2 ± 0,9
G31 (Propan)
5,7 ± 0,4
10,0 ± 0,3
5,7 ± 1,0 10,0 ± 0,7
G20 (Gas H)
5,2 ± 0,5
8,8 ± 0,3
5,2 ± 0,9
G31 (Propan)
5,7 ± 0,4
10,0 ± 0,3
5,7 ± 1,0 10,0 ± 0,7
8,8 ± 0,5
8,8 ± 0,5
10,0
10,0
n Samo za modele 210-80 i 210-120
Ako kontrolna vrednost odstupa za CO2, izvršite sledeće korake:
X .X X
1. Podesite kotao na malo opterećenje.
¼ pogledajte stavak: "Podešavanje odnosa vazduha i gasa
(Delimično opterećenje)", strana 39.
2. Ponovo izmerite vrednost CO2 pod punim opterećenjem.
3. Proverite položaj i veličinu začepljenja ako vrednost CO2 suviše
odstupa.
R000112-A
5.4.3.
Podešavanje odnosa vazduha i gasa
(Delimično opterećenje)
1. Odvrnuti čep sa priključka na dimovodnoj cevi.
2. Priključiti analizator dimnih gasova.
UPOZORENJE
Vodite računa da otvor oko senzora bude potpuno
zaptiven kada vršite merenja.
3. Podesiti kotao na smanjenu snagu. Pritisnite taster [-] nekoliko
puta dok se na ekranu ne prikaže l3.
4. Izmerite procenat O2 ili CO2 u otpadnim gasovima.
5. Uporedite izmerene vrednosti sa kontrolnim vrednostima u tabeli
(Uklonjen prednji panel).
R000111-B
040912 - 7602232-01
39
Gas 210 ECO PRO
5. Puštanje u rad
6. Po potrebi, podesite odnos gasa i vazduha pomoću vijka za
podešavanje.
7. Proverite plamen kroz prozor za pregled plamena.
Plamen mora biti stabilan.
O2/ CO2 kontrola i podešavanje vrednosti pri delimičnom opterećenju
Tip kotla
R000114-B
200-80
200-120
200-160
200-200
Tip gasa
G20 (Gas H)
Podešavanje
vrednosti
Provera vrednosti
O2 (%)
O2 (%)
CO2 (%)
CO2 (%)
4,3 ± 0,5
9,3 ± 0,3
4,3 ± 0,9
9,3 ± 0,5
G31 (Propan) 4,9 ± 0,5
10,5 ± 0,3
4,9 ± 0,8
10,5 ± 0,5
4,3 ± 0,5
9,3 ± 0,3
4,3 ± 0,9
9,3 ± 0,5
G31 (Propan) 4,9 ± 0,5
10,5 ± 0,3
4,9 ± 0,8
10,5 ± 0,5
4,3 ± 0,5
9,3 ± 0,3
4,3 ± 0,9
9,3 ± 0,5
G31 (Propan) 4,9 ± 0,5
10,5 ± 0,3
4,9 ± 0,8
10,5 ± 0,5
4,3 ± 0,5
9,3 ± 0,3
4,3 ± 0,9
9,3 ± 0,5
G31 (Propan) 4,9 ± 0,5
10,5 ± 0,3
4,9 ± 0,8
10,5 ± 0,5
G20 (Gas H)
G20 (Gas H)
G20 (Gas H)
Ponavljati testove punog i delimičnog opretećenja onoliko
puta koliko je neophodno da bi se dobile ispravne vrednosti
bez dodatnih podešavanja.
5.5
Provere i podešavanja nakon puštanja u rad
5.5.1.
Završni radovi
1.
2.
3.
4.
T001522-A
Uklonite opremu za merenje.
Vratite čep za uzorkovanje otpadnog gasa na svoje mesto.
Vratite kućište na strani za pregled.
Ako je instalirano: Proverite sistem za ispitivanje curenja ventila
za gas VPS (Dodatna oprema). Zatim podesite prekidač za
pritisak sistema za ispitivanje curenja ventila za gas da prekida
pritisak koji je jednak 50% ulaznog pritiska. Proverite da izmereni
ulazni pritisak nije (viši) pritisak zatvaranja.
5. Pritisnite taster J da biste vratili kotao u normalan radni mod.
6. Podignite temperaturu u sistemu za grejanje do približno 70°C.
7. Isključite kotao.
8. Nakon oko 10 min, pustite vazduh u sistem za grejanje.
9. Uključiti kotao.
10.Proverite zaptivenost veze odvoda dimnih gasova i dovoda
vazduha za sagorevanje.
11.Proverite hidraulički pritisak. Po potrebi, dopunite nivo vode u
sistemu za grejanje.
12.Na pločici sa podacima označite kategoriju gasa koji se koristi.
13.Objasnite rad instalacije, kotla i regulatora korisnicima.
14.Dajte sva uputstva korisniku.
15.Potvrdite puštanje u rad potpisom i pečatom preduzeća.
40
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
5. Puštanje u rad
Razni parametri kotla su unapred podešeni u fabrici. Ova
fabrička podešavanja su pogodna za većinu uobičajenih
sistema za grejanje. U slučaju drugih sistema i situacija,
parametri mogu da se promene.
5.6
Očitavanje izmerenih vrednosti
5.6.1.
Očitavanje raznih trenutnih vrednosti
Sledeće trenutne vrednosti možete da očitate u meniju s
informacijama Q:
4 5t = Stanje ili status.
4 5v = Podstatus.
4 t1 = Temperatura na polaznom vodu grejanja (°C).
4 t" = Temperatura na povratnom vodu grejanja (°C).
4 t4 = Spoljna temperatura (°C) (Samo sa senzorom spoljne
temperature).
4 t6 = Temperatura bloka kotla (°C).
4 5p = Interno podešena tačka (°C).
4 fl = Struja jonizacije (µA).
4 Mf = Brzina ventilatora u obrtajima u minutu.
4 pr = Pritisak vode (bar). (Samo sa senzorom hidrauličkog
pritiska).
4 p; = Isporučena relativna toplotna snaga (%).
040912 - 7602232-01
41
5. Puštanje u rad
Gas 210 ECO PRO
Trenutne vrednosti moguće je očitati na sledeći način:
1. Pritisnite taster f. Simbol Q svetli.
2. Potvrdite ovo pritiskom na taster S. Prikazuje se 5t
naizmenično sa trenutnim statusom 3 (primer).
3. Pritisnuti dugme [+]. Prikazuje se 5v naizmenično sa trenutnim
podstatusom 0 (primer).
4. Pritisnuti dugme [+]. Prikazuje se t1 naizmenično sa trenutnom
temperaturom toka 60°C (primer).
5. Pritisnuti dugme [+] više puta uzatopno da bi se prelistali različiti
parametri.
6. Pritisnuti dugme [+]. Prikazuje se 5p naizmenično sa interno
podešenom tačkom 88°C (primer).
7. Pritisnuti dugme [+]. Prikazuje se fl naizmenično sa trenutnom
strujom jonizacije &0 µA (primer).
8. Pritisnuti dugme [+]. Prikazuje se Mf naizmenično sa trenutnom
brzinom rotacije ventilatora 3000 o/min (primer).
bar
9. Pritisnuti dugme [+]. Prikazuje se pr naizmenično sa trenutnim
pritiskom vode od #0 bara (primer). Ukoliko nije priključen
%
senzor pritiska vode, na ekranu se prikazuje [-.-].
10.Pritisnuti dugme [+]. Prikazuje se p; naizmenično sa trenutnim
2x
R000115-A
procentom modulacije 78 % (primer).
11.Pritisnuti dugme [+]. Ciklus očitavanja počinje ponovo od 5t.
12.Pritisnuti dugme >2 put da se vrati u tekući režim rada.
5.6.2.
Status i podstatus
Meni s informacijama Q prikazuje sledeće brojeve statusa i
podstatusa:
Stanje ili status 5t
0 Pasivno stanje
1 Pokretanje kotla (Toplotni zahtevi)
Podstatus 5v
0 Pasivno stanje
1 Zaštita od kratkog spoja
2 Otvoren hidraulički ventil
3 Pokretanje pumpe
4 Čekanje odgovarajućih temperatura za pokretanje gorionika
10 Otvoren spoljni ventil za gas
11 Ventilator uključen
12 Otvoren prigušivač otpadnog gasa (Dodatna oprema)
2 Pokretanje gorionika
13 Predventilacija
14 Čekanje na signal deblokade
15 Uključen gorionik
17 Pretpaljenje
18 Glavno paljenje
19 Detekcija plamena
"0 Međuventilacija
42
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
5. Puštanje u rad
Stanje ili status 5t
Podstatus 5v
30 Upravljanje temperaturom
31 Ograničeno upravljanje temperaturom (Bezbednost ΔT)
32 Kontrola izlaza
33 Povećanje nivoa zaštite 1 (Smanjenje modulacije)
34 Povećanje nivoa zaštite 2 (Delimično opterećenje)
35 Povećanje nivoa zaštite 3 (Blokada)
3 Rad gorionika za centralno grejanje
36 Povećanje modulacije za upravljanje plamenom
37 Vreme stabilizacije temperature
38 Hladni start
40 Gorionik isključen
41 Naknadna ventilacija
42 Ventilator je isključen
5 Zaustavljanje gorionika
43 Zatvoren prigušivač otpadnog gasa (Dodatna oprema)
44 Zaustavljanje ventilatora
45 Zatvoren spoljni ventil za gas
60 Naknadna cirkulacija pumpe
6 Zaustavljanje kotla (Kraj toplotnih zahteva)
63 Pokretanje zaštite od kratkog spoja
0 Čekanje na pokretanje gorionika
8 Kontrola zaustavljanja
1 Zaštita od kratkog spoja
xx Kôd isključivanja xx
9 Blokada
5.7
61 Isključena pumpa
62 Zatvoren hidraulički ventil
Promena podešavanja
Kontrolna tabla kotla je podešena za rad s najčešće korišćenim
sistemima za grejanje. Uz korišćenje ovih postavki, praktično svi
sistemi za grejanje rade pravilno. Korisnik ili instalater može da
optimizuje parametre prema sopstvenoj želji.
5.7.1.
Parametar Opis
p1
p2
p3
p4
(1)
(2)
(3)
(4)
Opisi parametara
Opseg podešavanja
Fabrički podešeno
210-80 210-120 210-160 210-200
Temperatura na polaznom
vodu grejanja: TSET
20 do 90 °C
Naknadna cirkulacija pumpe
1 do 98 minuta
99 minuta = neprekidno
3
Kotlovska regulacija
0 = Grejanje deaktivirano
1 = Grejanje aktivirano
1
Prikaz na ekranu
0 = Standardni
1 = Sveobuhvatni
2 = Automatsko prebacivanje u
jednostavni režim nakon 3 minuta
2
80
Ne menjajte ova fabrička podešavanja ukoliko nije apsolutno neophodno.
Italija.
Ostale države.
Ne podešava se
040912 - 7602232-01
43
5. Puštanje u rad
Parametar Opis
p17
p18
Maksimalna brzina ventilatora
(Grejanje)
Minimalna brzina ventilatora
(Grejanje)
Gas 210 ECO PRO
Opseg podešavanja
G20 (Gas
H)(1)(2)
G20 (Gas
H)(3)
Fabrički podešeno
210-80 210-120 210-160 210-200
51
61
48
57
51
64
48
57
52
61
60
55
15
13
10
12
G31 (Propan) (x100 o/min)
15
14
15
13
G20 (Gas H)(1) (x100 o/min)
17
17
17
17
G31 (Propan) (x100 o/min)
20
20
22
22
(x100 o/min)
(x100 o/min)
G31 (Propan) (x100 o/min)
G20 (Gas
H)(1)
(x100 o/min)
p19
Početna brzina
p20
Maksimalna temperatura toka
sistema
0 do 90 °C
90
p21
Podešena kriva grejanja
(Maksimalna spoljna
temperatura)
0 do 30 °C
(Samo sa senzorom spoljne temperature)
20
p22
Podešena kriva grejanja
(Temperatura na polaznom
vodu grejanja)
0 do 90 °C
(Samo sa senzorom spoljne temperature)
20
p23
Podešena kriva grejanja
(Minimalna spoljna
temperatura)
-30 do 0 °C
(Samo sa senzorom spoljne temperature)
-15
p24
Temperatura antifriza
od - 30 do 0°C
(Samo sa senzorom spoljne temperature)
-10
p25
Funkcija releja kvara
(Opciono)
0 = Signal rada
1 = Signal alarma
p26
Minimalni pritisak vode
(Samo kada je povezan senzor 0 - 3 bar(x 0,1 bar)
hidrauličkog pritiska)
0
p27
Provera minimalnog pritiska
gasa
(Samo sa senzorom pritiska
gasa)
0 = Zaustavljanje
1 = Start
0
p28
Vreme rada hidrauličkog ventila
0 do 255 sekundi
(Ako je povezano)
0
p29
Vreme rada prigušivača
otpadnog gasa
(Ako je povezano)
0 do 255 sekundi
0
p30
Vreme čekanja na deblokadu
0 do 255 sekundi
0
p31
Sistem za dokazivanje curenja
gasa na ventilu VPS
(Ako je povezano)
0 = Zaustavljanje
1 = Start
0
p32
Faza detekcije mreže
0 = Zaustavljanje
1 = Start
1
p33
Funkcija ulaza za isključivanje
0 = Grejanje aktivirano
1 = Isključivanje bez zaštite od
smrzavanja
2 = Uključivanje sa zaštitom od
smrzavanja
3 = Blokada sa zaštitom od smrzavanja
(Samo pumpa)
1
p34
Jedinice prikaza
0 = °C / bar
1 = °F / psi
(1)
(2)
(3)
(4)
44
1
0(4)
Ne menjajte ova fabrička podešavanja ukoliko nije apsolutno neophodno.
Italija.
Ostale države.
Ne podešava se
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
5. Puštanje u rad
Parametar Opis
Zd
Detekcija priključenih SCU
uređaja
df i dV Fabrički podešeno
(1)
(2)
(3)
(4)
Fabrički podešeno
Opseg podešavanja
210-80 210-120 210-160 210-200
0 = Bez detekcije
1 = Detekcija
0
Za vraćanje fabričkih postavki ili zamenu
glavne štampane ploče unesite vrednosti
dF i dU sa natpisne pločice za parametre
df i dV
X
Y
Ne menjajte ova fabrička podešavanja ukoliko nije apsolutno neophodno.
Italija.
Ostale države.
Ne podešava se
5.7.2.
Izmena korisnički definisanih parametara
Parametre od p1 do p4 može da promeni korisnik.
OPREZ
Izmena fabričkih postavki može negativno uticati na rad
uređaja.
1. Pritisnite taster f dok simbol W ne počne da trepće na traci
menija.
2. Izaberite meni za korisnike pomoću tastera S. Prikazano je
p[1, pri čemu 1 trepće.
2x
3. Pritisnite taster [+]: Prikazano je p[", pri čemu " trepće
4. Pritisnuti dugme S drugi put. Pojaviće se vrednost 3 min koja
trepće (na primer).
5. Promenite vrednost pomoću tastera [-] ili [+]. U ovom primeru,
koristite taster [+] da biste promenili vrednost na 15 min.
6. Potvrdite vrednost pomoću tastera S. Prikazano je p[", pri
čemu " trepće.
7. Pritisnuti dugme >2 put da se vrati u tekući režim rada.
2x
R000119-A
4
Parametri p1 do p4 menjaju se na isti način kao
p". Nakon koraka 2, pomoću tastera [+] pređite na
željeni parametar.
5.7.3.
Izmena parametara koje je definisao
instalater
Parametre od p17 do df može menjati samo ovlašćeni
serviser. Radi sprečavanja podešavanja neželjenih vrednosti,
pojedine postavke parametara moguće je promeniti tek nakon unosa
posebnog koda za pristup 0012.
Ukoliko je kotao modifikovan, na primer: G31 (Propan)
Neophodno je da ovo navedete na priloženoj nalepnici:
Ovaj kotao je podešen za.... Ova nalepnica mora da se
postavi pored identifikacione pločice.
040912 - 7602232-01
45
Gas 210 ECO PRO
5. Puštanje u rad
OPREZ
Izmena fabričkih postavki može negativno uticati na rad
uređaja.
1. Pritisnite taster f dok simbol ? ne počne da trepće na traci
menija.
2. Izaberite meni za instalatera pomoću tastera . Na ekranu će
biti prikazano c0de.
3. Pomoću tastera [-] ili [+] unesite kôd instalatera 0012.
4x
4. Potvrdite ovo pritiskom na taster S. Prikazano je p[1, pri čemu
1 trepće.
5. Pritisnuti dugme S drugi put. Pojaviće se vrednost 80°C koja
trepće (primer).
6. Promenite vrednost pomoću tastera [-] ili [+]. U ovom primeru,
pomoću tastera [-] na 60°C.
7. Potvrdite vrednost pomoću tastera S: Prikazano je p[1, pri
čemu 1 trepće.
8. Pritisnuti dugme >2 put da se vrati u tekući režim rada.
2x
R000117-A
Kotao će se takođe vratiti u radno stanje ukoliko se 10
minuta ne pritisne nijedan taster.
5.7.4.
Vraćanje na fabrička podešavanja
1. Pritisnite taster f dok simbol ? ne počne da trepće na traci
menija.
2. Izaberite meni za instalatere pomoću tastera S. Na ekranu će
biti prikazano c0de.
4x
3. Pomoću tastera [-] ili [+] unesite kôd instalatera 0012.
4. Potvrdite ovo pritiskom na taster S. Prikazano je p[1, pri čemu
1 trepće.
5. Pritisnite taster [+] nekoliko puta. Prikazano je p[df, pri čemu
df trepće.
6. Pritisnuti dugme S. Prikazano je df[x, pri čemu x trepće.
Ovo je trenutna vrednost X za dF. Proverite ovo u odnosu na
vrednost X navedenu na natpisnoj pločici.
7. Unesite vrednost X prikazanu na natpisnoj pločici pomoću tastera
[-] ili [+].
8. Potvrdite vrednost pomoću tastera S, Prikazano je df[y, pri
čemu y trepće. Ovo je trenutna vrednost Y za dU. Proverite ovo
R000116-A
46
u odnosu na vrednost Y navedenu na natpisnoj pločici.
9. Unesite vrednost Y prikazanu na natpisnoj pločici pomoću tastera
[-] ili [+].
10.Potvrdite vrednost pomoću tastera S. Fabričke postavke će biti
resetovane.
11.Ekran će se vratiti u trenutni režim rada.
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
5. Puštanje u rad
5.7.5.
3x
bar
Podešavanje na ručni režim rada
U pojedinim slučajevima može biti neophodno da prebacite kotao u
režim ručnog rada, Na primer, ukoliko regulator još nije priključen.
Kotao možete da prebacite u režim automatskog ili ručnog rada pod
simbolom E. Da biste ovo postigli, postupite na sledeći način:
1. Pritisnite taster f dok simbol E ne počne da trepće na traci
menija.
2. Pritisnite taster S:
ili
Tekst Zvt) sa trenutnim pritiskom vode (samo ukoliko je
2x
R000118-B
priključen spoljni senzor). Temperaturu toka određuje interna kriva
zagrevanja.
ili
Vrednost minimalne temperature toka ("0°C).
3. Pritisnite taster [-] ili [+] da biste privremeno povećali ovu vrednost
u režimu ručnog rada.
4. Potvrdite vrednost pomoću tastera S. Kotao je sada podešen za
rad u ručnom režimu.
5. Pritisnuti dugme >2 put da se vrati u tekući režim rada.
040912 - 7602232-01
47
6. Isključivanje kotla
Gas 210 ECO PRO
6
Isključivanje kotla
6.1
Isključivanje instalacija
Kada duže vreme nećete koristiti sistem za centralno grejanje,
preporučujemo da isključite kotao.
4 Okrenite prekidač za uključivanje/isključivanje u isključeni položaj.
4 Isključite dovod električne energije kotla.
4 Prekinite snabdevanje gasom.
4 Pobrinite se da kotao i sistem budu zaštićeni od oštećenja usled
mraza.
6.2
Zaštita od smrzavanja
OPREZ
Ispraznite kotao i sistem centralnog grejanja ako duže
vreme nećete koristiti svoju kuću ili zgradu, a postoji
mogućnost zamrzavanja.
1. Podesite nisku regulaciju temperature, na primer na 10°C
Kotao će se zatim pokretati samo da zaštiti sebe od zamrzavanja. (U
zavisnosti od podešavanja za p33)
OPREZ
Ugrađeni sistem zaštite štiti samo kotao, ne i instalaciju.
48
040912 - 7602232-01
7. Provera i održavanje
Gas 210 ECO PRO
7
Provera i održavanje
7.1
Opšte
Održavanje kotla je svedeno na minimum. Da bi rad bio bezbedan i
optimalan, kvalifikovani instalater mora jednom godišnje da pregleda
kotao.
Preporučujemo da se kotlovi koji se stalno koriste (za
specifične procese) proveravaju i čiste nekoliko puta
godišnje.
7.2
Operacije za standardni pregled i održavanje
OPREZ
4
4
Kada radite sa kotlom, uvek isključite kotao sa
električne mreže i zatvorite glavni ventil dovoda
gasa. Pustite kotao da se ohladi.
Pri pregledu i održavanju, uvek zamenite sve
zaptivke na delovima koje uklanjate.
Pre obavljanja nekog posla proverite da li je kotao
prilagođen nekoj od sledećih situacija: G31 (Propan)
7.2.1.
Provera hidrauličkog pritiska
Hidraulički pritisak mora dostizati minimalno 0,8 bar. Ukoliko je
pritisak vode manji od 0,8 bara, treba dodati još vode.
Potreban pritisak vode delimično zavisi od visine sistema
centralnog grejanja. Preporučuje se da napunite sistem na
0,8 bara iznad statičkog pritiska (1 bar = 10 m visine).
7.2.2.
Provera struje jonizacije
Proverite struju jonizacije pri punom i malom opterećenju. Vrednost
se stabilizuje posle 1 minuta. Ukoliko je vrednost manja od 3 µA,
očistite ili zamenite elektrodu paljenja.
¼ Vidite poglavlje: "Očitavanje raznih trenutnih vrednosti", strana
41.
040912 - 7602232-01
49
Gas 210 ECO PRO
7. Provera i održavanje
7.2.3.
Provera zaptivenosti sistema za dovod
vazduha i odvod dimnih gasova
4 Proverite zaptivenost veze odvoda dimnih gasova i dovoda
vazduha za sagorevanje.
4 Ulaz za vazduh ima sistem za zadržavanje prljavštine na ulaznoj
strani: Proverite da li ima prljavštine, kao što je lišće itd. Ako je
vazdušna kutija prljava, mora da se skine i očisti duvanjem.
Ako je vazdušna kutija prljava, sledeće komponente
takođe moraju da se skinu i očiste komprimovanim
vazduhom:
4 Nepovratni ventil.
7.2.4.
4
Ventilator.
4
Ventilator.
Provera sagorevanja
Provera sagorevanja se vrši merenjem procenta O2/CO2 u
dimovodnoj cevi. Da biste ovo postigli, postupite na sledeći način:
1. Odvrnuti čep sa priključka na dimovodnoj cevi.
2. Priključiti analizator dimnih gasova.
OPREZ
Vodite računa da otvor oko senzora bude potpuno
zaptiven kada vršite merenja.
3. Podesiti kotao na punu snagu. Pritisnuti dugme B. Simbol B je
vidljiv na traci menija, a na ekranu se pojavljuje h3. Kotao sada
radi pod punim opterećenjem.
4. Izmerite procenat CO2 i uporedite ovu vrednost sa datim
kontrolnim vrednostima. ¼ Vidite poglavlje: "Podešavanje
odnosa vazduha i gasa (Puno opterećenje)", strana 38.
5. Podesiti kotao na smanjenu snagu. Pritisnite taster [-] nekoliko
puta dok se na ekranu ne prikaže l3. Kotao sada radi pod
delimičnim opterećenjem.
6. Izmerite procenat CO2 i uporedite ovu vrednost sa datim
kontrolnim vrednostima. ¼ Vidite poglavlje: "Podešavanje
odnosa vazduha i gasa (Delimično opterećenje)", strana 39.
7.2.5.
Provera sifona
1. Uklonite sifon i očistite ga.
2. Napunite sifon vodom.
3. Vratite sifon na mesto.
50
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
7. Provera i održavanje
7.2.6.
Proveravanje izmenjivača toplote
1. Odvijte navrtke sa vrata za pregled na izmenjivaču toplote.
2. Skinite vrata za pregled sa izmenjivača toplote i uklonite izolaciono
platno. Pregledajte izolaciono platno i zamenite ga po potrebi.
OPREZ
Zaptivka između vrata za pregled i izmenjivača toplote
može da se zalepi.
1
3. Proverite da li je izmenjivač toplote vidljivo prljav. Po potrebi:
Očistite izmenjivač toplote komprimovanim vazduhom ili
posebnim alatkama za čišćenje (Dodatna oprema).
4. Skinite poklopac sa sistema za prikupljanje kondenzata (ispred
izlazne cevi za otpadni gas) i očistite sistem za prikupljanje
kondenzata vodom.
5. Da biste ponovo sastavili, izvršite sve navedene korake obrnutim
redosledom.
2
4
Pritegnite navrtke na vratima za pregled.
3
3
R000101-B
040912 - 7602232-01
51
7. Provera i održavanje
7.3
Gas 210 ECO PRO
Specifične operacije održavanja
OPREZ
4
4
Kada radite sa kotlom, uvek isključite kotao sa
električne mreže i zatvorite glavni ventil dovoda
gasa. Pustite kotao da se ohladi.
Pri pregledu i održavanju, uvek zamenite sve
zaptivke na delovima koje uklanjate.
Nakon servisa popunite spisak za proveru.
Ukoliko standardnim operacijama provere i održavanja utvrdite da je
neophodno da obavite dodatne radove na održavanju, postupite na
sledeći način u zavisnosti od prirode radova:
7.3.1.
Zamena elektrode za jonizaciju/paljenje
Zamenite elektrodu za paljenje/jonizaciju u sledećim slučajevima:
4 Struja jonizacije <3 µA.
4 Potrošena elektroda (Vizuelni pregled: Podešavanje elektrode
mora biti između 3 i 4 mm).
Ukoliko je neophodna zamena, postupite na sledeći način:
1. Uklonite kabl sa elektrode za jonizaciju/paljenje na transformatoru
za paljenje.
2. Odvrnite 2 vijka i uklonite elektrodu za paljenje/jonizaciju.
3. Zamenite elektrodu za paljenje/jonizaciju.
3 ... 4 mm
R000105-A
52
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
7. Provera i održavanje
7.3.2.
Čišćenje ventilatora
Samo za modele 210-80 i 210-120
1. Uklonite sve električne veze sa ventilatora.
2. Uklonite spojnu navrtku ispod gasnog bloka.
230 V
1
OPREZ
Obratite pažnju na zaptivku.
2
3
6
4
5
7
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Uklonite vijke i navrtke sa izlaza ventilatora.
Uklonite ventilator zajedno sa Venturijevom cevi i gasnim blokom.
Uklonite sve vijke sa ulaza ventilatora.
Odvojite Venturijevu cev od ventilatora.
Odvojite prigušivač ulaza od Venturijeve cevi.
Očistite Venturijevu cev plastičnom četkom.
Očistite ventilator komprimovanim vazduhom i plastičnom
četkom.
10.Da biste ponovo sastavili, izvršite sve navedene korake obrnutim
redosledom.
OPREZ
4
4
8
9
Proverite da li je ispravno postavljen zaptivni prsten
između ventilatora i Venturijeve cevi.
Upamtite da povežete konektor za ventilator.
11.Otvorite ventil dovoda gasa i priključite kotao na električnu mrežu.
R000103-B
040912 - 7602232-01
53
7. Provera i održavanje
Gas 210 ECO PRO
Samo za modele 210-160 i 210-200
2
1
1.
2.
3.
4.
Uklonite sve električne veze sa ventilatora.
Odvojite Venturijevu cev od ventilatora.
Uklonite vijke i navrtke sa izlaza ventilatora.
Uklonite ventilator zajedno sa Venturijevom cevi i gasnim blokom.
OPREZ
3
Obratite pažnju na zaptivku.
5. Odvojite prigušivač ulaza od Venturijeve cevi.
6. Očistite Venturijevu cev plastičnom četkom.
7. Očistite ventilator komprimovanim vazduhom i plastičnom
četkom.
8. Da biste ponovo sastavili, izvršite sve navedene korake obrnutim
redosledom.
OPREZ
4
4
4
5
Proverite da li je ispravno postavljen zaptivni prsten
između ventilatora i Venturijeve cevi.
Upamtite da povežete konektor za ventilator.
9. Otvorite ventil dovoda gasa i priključite kotao na električnu mrežu.
6
7
R000104-B
7.3.3.
2
3
1
Čišćenje gorionika
1.
2.
3.
4.
5.
Kompletno uklonite sklop ventilator/mešno koleno.
Uklonite gorionik iz izmenjivača toplote.
Proverite zaptivku gorionika.
Proveravanje gorionika.
Po potrebi, očistite gorionik, ali nemojte ga dodirivati (npr.
komprimovanim vazduhom između 2 i 5 bara: održavajte
rastojanje od pribl. 1 cm od površine gorionika).
6. Da biste ponovo sastavili, izvršite sve navedene korake obrnutim
redosledom.
UPOZORENJE
Vodite računa da žice ne dodirnu vruće delove kotla.
4
5
1cm
2-5 bar
R000102-B
54
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
7. Provera i održavanje
7.3.4.
Sastavljanje kotla
1. Postupite obrnutim redosledom da biste sastavili sve
komponente.
2. Pažljivo otvorite glavni ventil za vodu, napunite instalaciju, po
potrebi je odzračite i dopunite vodom.
3. Proveriti zaptivenost priključaka na gasnoj i vodenoj strani.
4. Ponovo uključite kotao.
Nakon servisa popunite spisak za proveru.
040912 - 7602232-01
55
8. Otkrivanje kvarova
Gas 210 ECO PRO
8
Otkrivanje kvarova
8.1
Kodovi grešaka
Kotao je opremljen elektronskom regulacijom i upravljačkom
jedinicom. Srce upravljačkog sistema predstavlja mikroprocesor
Comfort Master©, koji upravlja kotlom, ali ga i štiti. Ukoliko se
detektuje bilo kakav kvar u kotao, on će se blokirati, a na ekranu će
se prikazati kôd greške na sledeći način:
4 Simbol c
4 Simbol J
4 Kôd greške (na primer e[01)
Značenje kodova greške dato je u tabeli grešaka. Da biste ovo
postigli, postupite na sledeći način:
4 Uočite prikazani kôd greške.
Kôd greške je važan za ispravljanje i brzo utvrđivanje
prirode greške, kao i za dobijanje podrške od dobavljača
4 Dugme J držati pritisnuto 2 sekunde. Ukoliko se kôd greške i
dalje prikazuje, potražite uzrok u tabeli grešaka i primenite
rešenje.
Ukoliko se na ekranu ne prikazuje J, već K,
neophodno je da isključite kotao, a da ga zatim ponovo
uključite nakon 10 sekundi da biste mogli da resetujete
grešku.
Kod
greške
Opis
Verovatni uzroci
Provera / rešenje
e[00
Parametar jedinice za
skladištenje PSU nije
pronađen
4
Loša veza
4
Proverite instalacije
e[01
Bezbednosni parametri 4
su netačni
4
Loša veza
4
Proverite instalacije
PSU oštećen
Loša veza
Zamenite PSU
Proverite instalacije
e[02
4
Senzor temperature
4
toka je u kratkom spoju
4
4
4
Greška senzora
4
Proverite da li senzori pravilno rade
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
Po potrebi zamenite senzor
Proverite instalacije
e[03
56
Senzor temperature
toka je u otvorenom
kolu
4
Loša veza
4
4
4
Greška senzora
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
Po potrebi zamenite senzor
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
Kod
greške
e[04
e[05
e[06
e[07
e[08
e[09
e[10
e[11
Opis
Temperatura
izmenjivača toplote je
preniska
Previsoka temperatura
izmenjivača
Senzor temperature
povratnog toka je u
kratkom spoju
Senzor temperature
povratnog toka je u
otvorenom kolu
Temperatura
povratnog toka je
preniska
Temperatura
povratnog toka je
previsoka
8. Otkrivanje kvarova
Verovatni uzroci
Proverite instalacije
4
Po potrebi zamenite senzor
4
Odzračite sistem grejanja
4
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu, ventile)
4
Proverite pritisak vode
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
Proverite čistoću izmenjivača toplote
4
Proverite instalacije
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite instalacije
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite instalacije
4
Po potrebi zamenite senzor
4
Odzračite sistem grejanja
4
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu, ventile)
4
Proverite pritisak vode
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
4
Proverite čistoću izmenjivača toplote
Po potrebi zamenite senzor
4
Odzračite sistem grejanja
Greška senzora
4
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu, ventile)
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Nema cirkulacije
4
Proverite pritisak vode
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
Proverite čistoću izmenjivača toplote
4
4
Proverite da li grejna pumpa ispravno radi
Proverite instalacije
4
Proveravanje ispuštanja otpadnog gasa i dovoda
vazduha
Proveriti sifon za ispust kondenzata, on mora biti
napunjen čistom vodom do oznake na njemu
Proverite čistoću izmenjivača toplote
Loša veza
4
Greška senzora
4
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Nema cirkulacije
4
Loša veza
4
Greška senzora
4
4
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Loša veza
4
Greška senzora
4
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
4
Loša veza
4
Greška senzora
4
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Nema cirkulacije
4
4
Razlika između
temperature toka i
4
temperature povratnog
toka je prevelika
4
4
e[12
4
4
4
Aktiviran je sistem za 4
zadržavanje prljavštine
4
Provera / rešenje
Loša veza
Pritisak u kanalu za
ispuštanje otpadnog gasa je 4
previsok
Dovod vazduha je blokiran 4
4
040912 - 7602232-01
Proverite kaskadni ventil, ako je postavljen
57
8. Otkrivanje kvarova
Kod
greške
Opis
Gas 210 ECO PRO
Verovatni uzroci
4
e[14
5 neuspešnih
pokretanja gorionika
4
4
Nema paljenja
Luk za paljenje postoji, ali
nema plamena
Provera / rešenje
4
Proverite kablove transformatora za paljenje
4
Proverite elektrodu za jonizaciju/paljenje
4
Proverite postojanje prekida prema zemlji
4
Proverite stanje kompleta gorionika
4
Proverite uzemljenje
4
4
Oštećena kontrola SU na štampanoj ploči
Očistite dovodni vod gasa da biste ispustili vazduh
4
Proverite da li je ventil za gas potpuno otvoren
4
Proverite dovodni pritisak
4
Proverite rad i podešavanje jedinice ventila za gas
4
4
Proverite da ulazi za vazduh i odvodi za pražnjenje
gasova nisu blokirani
Proverite instalacije jedinice ventila za gas
4
4
Oštećena kontrola SU na štampanoj ploči
Proverite da li je ventil za gas potpuno otvoren
4
Postoji plamen, ali je
4
jonizacija nedovoljna (<3 µA)
4
4
4
4
4
e[15
5 neuspešnih
4
regulacija curenja gasa
4
4
Pritisak gasa ne postoji ili je 4
suviše mali
4
Neispravan ventil za gas
4
Pogrešno podešavanje
prekidača Vps
4
Greška provodnika
4
Neispravan prekidač VpsS
4
4
e[16
Lažni signal plamena
4
4
e[17
Problem na ventilu za
gas Štampana ploča
SU
e[33
e[34
58
Greška ventilatora
Proverite uzemljenje
Proverite instalacije elektrode za paljenje/jonizaciju
Proverite da li je ventil za gas potpuno otvoren
Proverite dovodni pritisak
Proverite instalacije
Proverite da li je sistem za upravljanje pritiskom
gasa Vps pravilno montiran
Proverite da li je prekidač Vps dobro podešen
Po potrebi zamenite sistem za upravljanje pritiskom
gasa Vps
Proverite ventil za gas i po potrebi ga zamenite
Proverite elektrodu za jonizaciju/paljenje
Proverite ventil za gas i po potrebi ga zamenite
Podesite CO2
Gorionik ostaje veoma vruć:
CO2 previsok
4
Loša veza
4
Proverite instalacije
4
Oštećena štampana ploča
SU
Loša veza
4
Proverite štampanu ploču SU i po potrebi je
zamenite
4
Proverite instalacije
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite instalacije
4
Proverite da li je senzor pravilno montiran
4
Proverite da li senzori pravilno rade
Senzor temperature
4
toka je u kratkom spoju
4
Senzor temperature
toka je u otvorenom
kolu
Proverite elektrodu za jonizaciju/paljenje
4
4
e[3"
Struja jonizacije prisutna i
kada plamena ne bi trebalo
da bude
4
Oštećen transformator za
4
paljenje
4
Oštećen ventil za gas
Proverite dovodni pritisak
Greška senzora
4
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
Loša veza
4
Greška senzora
4
Senzor nije priključen ili je
nepravilno priključen
4
Proverite instalacije
4
Loša veza
4
Po potrebi zamenite ventilator
4
Oštećen ventilator
4
Proverite da li postoji odgovarajuća vuča na
priključku dimnjaka
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
Kod
greške
e[35
Opis
Zamenjene su glavna
grana toka i grana
povratnog toka
8. Otkrivanje kvarova
Verovatni uzroci
4
Loša veza
4
Greška senzora
4
Senzor nije priključen ili je
4
nepravilno priključen
4
Obrnut smer cirkulacije vode
4
4
e[36
Gubitak plamena 5x
Provera / rešenje
4
Nema struje jonizacije
4
Po potrebi zamenite senzor
4
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu, ventile)
Greška komunikacije
sa štampanom pločom 4
SU
e[38
Greška komunikacije 4
sa štampanom pločom 4
SCU
e[39
4
Ulaz za isključivanje u 4
blokiranom režimu
4
8.2
Loša veza
Loša veza
Oštećena štampana ploča
SCU
Loša veza
Spoljni uzrok
Pogrešno podešen
parametar
Proverite da li je senzor pravilno montiran
Očistite dovodni vod gasa da biste ispustili vazduh
4
Proverite da li je ventil za gas potpuno otvoren
4
Proverite dovodni pritisak
4
Proverite rad i podešavanje jedinice ventila za gas
4
Proverite da ulazi za vazduh i odvodi za pražnjenje
gasova nisu blokirani
Proverite da ne dolazi do recirkulacije otpadnih
gasova
4
e[37
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite da li je štampana ploča SU PCB pravilno
postavljena u konektor na štampanoj ploči PCU
4
Proverite instalacije
4
Zamenite štampanu ploču SCU
4
Proverite instalacije
4
Otklonite spoljni uzrok
4
Proverite parametre
Isključivanja i blokade
8.2.1.
Blokada
Ukoliko razlozi blokade i dalje postoje nakon nekoliko pokušaja
pokretanja, kotao će preći u režim blokade (greške). Kotao može da
počne s ponovnim radom tek nakon što otklonite uzroke blokade i
pritisnete taster >.
8.2.2.
Blokada
(Privremeni) režim blokade predstavlja funkciju rada kotla koja
nastaje kao posledica neobične situacije. U ovom slučaju na ekranu
se prikazuje kôd blokade (kôd 5t[9). Kontrola kotla će nekoliko
puta pokušati da ga ponovo pokrene. Kodove isključivanja možete da
očitate na sledeći način
1. Pritisnite taster f.
2. Potvrdite pritiskom na taster S. Prikazuje se 5t naizmenično
sa kodom isključivanja 9.
3. Pritisnuti dugme [+]. Na ekranu će biti prikazano 5v.
Kotao će se automatski ponovo pokrenuti nakon
otklanjanja razloga blokade.
040912 - 7602232-01
59
8. Otkrivanje kvarova
Gas 210 ECO PRO
Kôd
isključivanja
Opis
5v[0
Greška parametra
4
5v[1
Prekoračena maksimalna
temperatura toka
4
Prekoračena je maksimalna
temperatura izmenjivača
toplote
4
5v[3
5v[4
5v[5
5v[6
5v[8
5v[9
5v[10
5v[11
5v[13
Verovatni uzroci
4
Prekoračeno je maksimalno 4
povećanje temperature
izmenjivača toplote
4
Prekoračena je maksimalna 4
razlika između izmenjivača
toplote i povratne
temperature
4
Prekoračena je maksimalna 4
razlika između izmenjivača
toplote i temperature
protoka
4
Nema signala deblokade
Zamenjene faza i nula
mrežnog napajanja
Ulaz za isključivanje je
otvoren
Nema protoka ili je
nedovoljan protok tokom
zahtevanja toplote
Greška senzora
Nema cirkulacije ili je ona
nedovoljna
Greška senzora
Nema protoka ili je
nedovoljan protok tokom
zahtevanja toplote
Greška senzora
Nema protoka ili je
nedovoljan protok tokom
zahtevanja toplote
Greška senzora
Resetovanje df i dV
4
4
4
Vraćanje parametara sa Recom
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu,
ventile)
Razlozi za toplotne zahteve
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu,
ventile)
Odzračite sistem grejanja
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite pritisak vode
4
4
4
Proverite čistoću izmenjivača toplote
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu,
ventile)
Odzračite sistem grejanja
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite pritisak vode
4
4
4
Proverite čistoću izmenjivača toplote
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu,
ventile)
Odzračite sistem grejanja
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite pritisak vode
4
4
4
Proverite čistoću izmenjivača toplote
Proverite cirkulaciju (smer, pumpu,
ventile)
Odzračite sistem grejanja
4
Proverite da li senzori pravilno rade
4
Proverite pritisak vode
Proverite čistoću izmenjivača toplote
Otklonite spoljni uzrok
4
4
4
Spoljni uzrok
4
Greška parametra
4
Proverite parametre
4
4
Proverite instalacije
4
4
Loša veza
4
Mrežno napajanje pogrešno
4
ožičeno
4
Plivajuća ili 2-fazna mreža
4
Spoljni uzrok
4
Greška parametra
4
Proverite parametre
4
4
Loša veza
Spoljni uzrok
4
4
Proverite instalacije
Otklonite spoljni uzrok
Greška parametra
4
Proverite parametre
Loša veza
Loša veza sa BUS
4
Proverite instalacije
4
Proverite instalacije
4
Obavite automatsku detekciju
Aktivan ulaz za isključivanje
4
ili zaštita od smrzavanja
4
4
Greška komunikacije sa
4
štampanom pločom SCU
Pritisak vode je prenizak
Nema cirkulacije ili je ona
nedovoljna
4
4
4
4
5v[14
Greška parametra na
štampanoj ploči PSU
Provera / rešenje
4
4
Štampana ploča SCU nije
ugrađena u kotao
Pritisak vode je prenizak
Pogrešno podešavanje
parametra pritiska vode
p26
Curenje vode
Obrnite fazu i nulu
Podesite parametar p3" na 0
Otklonite spoljni uzrok
Proverite::
4
Pritisak vode u instalaciji
4
4
Podešavanje senzora hidrauličkog
pritiska
Parametar podešavanja p26
(1) Ove blokade se ne beleže u memoriji grešaka
60
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
Kôd
isključivanja
Opis
8. Otkrivanje kvarova
Verovatni uzroci
Provera / rešenje
4
4
Nema cirkulacije ili je ona
4
nedovoljna
Pogrešna postavka
4
prekidača pritiska gasa Gps
na štampanoj ploči SCU
4
Proverite da li je ventil za gas potpuno
otvoren
Proverite dovodni pritisak
5v[15
Prenizak pritisak gasa
4
5v[16 (1)
Greška u konfiguraciji ili
štampana ploča SU nije
prepoznata
4
Pogrešna štampana ploča
4
SU za ovaj kotao
Zamenite štampanu ploču SU
5v[17 (1)
Greška u konfiguraciji ili je
podrazumevana tabela
parametra netačna
4
Greška parametra na
štampanoj ploči PCU
4
Zamenite štampanu ploču PCU
5v[18 (1)
Greška u konfiguraciji ili
štampana ploča PSU nije
prepoznata
4
Pogrešna štampana ploča
4
PCU za ovaj kotao
Zamenite štampanu ploču PCU
5v[19 (1)
Greška u konfiguraciji ili
parametri df-dV nisu
poznati
5v[20 (1)
Procedura konfiguracije je
aktivna
4
Aktivno nakratko nakon
prebacivanja na kotla
5v[21
Greška komunikacije sa
štampanom pločom SU
4
Loša veza
4
Resetovanje df i dV
4
Nije potrebno ništa preduzimati
4
Proverite da li je štampana ploča PCU
PCB pravilno postavljena u konektor na
štampanoj ploči SU
Očistite dovodni vod gasa da biste
ispustili vazduh
Proverite da li je ventil za gas potpuno
otvoren
Proverite dovodni pritisak
4
4
5v[22
Nema plamena tokom rada 4
4
Nema struje jonizacije
4
4
4
4
4
4
5v[24
Vps test nije uspeo
4
Pritisak gasa ne postoji ili je
4
suviše mali
4
Neispravan ventil za gas
4
Pogrešno podešavanje
prekidača Vps
Greška provodnika
4
Neispravan prekidač VpsS
4
4
4
4
5v[25
Interna greška na
štampanoj ploči SU
Proverite da li je sistem za upravljanje
pritiskom gasa Gps pravilno montiran
Po potrebi zamenite sistem za upravljanje
pritiskom gasa Gps
4
Proverite rad i podešavanje jedinice
ventila za gas
Proverite da ulazi za vazduh i odvodi za
pražnjenje gasova nisu blokirani
Proverite da ne dolazi do recirkulacije
otpadnih gasova
Proverite da li je ventil za gas potpuno
otvoren
Proverite dovodni pritisak
Proverite instalacije
Proverite da li je sistem za upravljanje
pritiskom gasa Vps pravilno montiran
Proverite da li je prekidač Vps dobro
podešen
Po potrebi zamenite sistem za upravljanje
pritiskom gasa Vps
Proverite ventil za gas i po potrebi ga
zamenite
Zamenite štampanu ploču SU
(1) Ove blokade se ne beleže u memoriji grešaka
040912 - 7602232-01
61
Gas 210 ECO PRO
8. Otkrivanje kvarova
8.3
Memorija grešaka
Upravljanje kotlom je opremljeno memorijom grešaka. U ovoj
memoriji čuva se poslednjih 16 grešaka. Svaki novi unos briše
najstariji unos u memoriji. Pored kodova greške čuvaju se i sledeći
podaci:
4 Broj pojavljivanja greške: (MK[xx).
4 Izabrani režim rada kotla (5t[xx).
4 Temperatura toka (t1[xx) i temperatura povratnog toka
(t2[xx) kada je došlo do greške.
Da bi se pristupilo memoriji kvarova, mora se uneti pristupna šifra
0012.
8.3.1.
Memorisano očitavanje greške
1. Pritisnite taster f nekoliko puta dok c ne počne da trepće na
traci menija.
2. Pritisnuti dugme S. Na ekranu će biti prikazano Bl[xx.
5x
3. Listu grešaka ili listu isključivanja možete da prikažete pomoću
tastera [-] ili [+].
4. Potvrdite ovo pritiskom na taster S. Prikazano je Bl[xx, pri
čemu xx trepće = Poslednja greška, na primer 12 .
5. Pomoću tastera [-] ili [+] krećite se kroz greške ili isključivanja.
6. Pritisnite taster S da biste prikazali detalje grešaka ili
isključivanja.
7. Pritisnite taster [-] ili [+] da biste prikazali sledeće informacije:
M[1 = Broj pojavljivanja greške.
hr = Broj sati rada.
5t = Stanje ili status.
5v = Podstatus.
t1 = Temperatura na polaznom vodu grejanja (°C).
2x
R000120-A
t" = Temperatura na povratnom vodu grejanja (°C).
t3 = Temperatura kalorifera (°C).
t4 = Spoljna temperatura (°C) (Samo sa senzorom spoljne
temperature).
t6 = Temperatura bloka kotla (°C).
5p = Interno podešena tačka (°C).
fl = Struja jonizacije (µA).
Mf = Brzina ventilatora u obrtajima u minutu.
pr = Pritisak vode (bar). (Samo sa senzorom hidrauličkog
pritiska).
p; = Isporučena relativna toplotna snaga (%).
8. Pritisnite taster > da biste prekinuli ciklus prikazivanja.
Prikazano je er[xx, pri čemu xx trepće = Poslednja greška.
9. Pomoću tastera [-] ili [+] krećite se kroz greške ili isključivanja.
10.Pritisnite taster > da biste prikazali listu grešaka ili listu
isključivanja.
62
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
8. Otkrivanje kvarova
11.Pritisnite > puta taster 2 da biste izašli iz memorije grešaka.
8.3.2.
Brisanje prikaza greške
1. Pritisnite taster f nekoliko puta dok c ne počne da trepće na
traci menija.
2. Pritisnuti dugme S. Na ekranu će biti prikazano er[xx.
5x
3. Listu grešaka ili listu isključivanja možete da prikažete pomoću
tastera [-] ili [+].
4. Potvrdite ovo pritiskom na taster S. Prikazano je er[xx, pri
čemu xx trepće.
5. Pritisnite taster [+] nekoliko puta dok se na ekranu ne prikaže
er[cl.
6. Pritisnuti dugme S. Prikazano je cl[0, pri čemu 0 trepće.
7. Pritisnite taster [+] da biste promenili vrednost na 1.
8. Pritisnite taster S da biste izbrisali greške iz memorije grešaka.
9. Pritisnite > puta taster 2 da biste izašli iz memorije grešaka.
2x
R000121-B
040912 - 7602232-01
63
9. Rezervni delovi
Gas 210 ECO PRO
9
Rezervni delovi
9.1
Uvod
Kada se tokom pregleda ili održavanja odredi da neka komponenta
kotla treba da se zameni, koristiti samo originalne rezervne delove ili
preporučene rezervne delove i opremu.
Pošaljite komponentu koja treba da se zameni odeljenju za vraćenu
robu vašeg dobavljača ako je data komponenta pod garancijom
(pogledajte opšte odredbe i uslove prodaje i isporuke).
Uvek vodite računa da povratni paket prati ispravno
popunjen povratni obrazac, pogledajte priloženi primer. Na
ovaj način vaš dobavljač može lakše i efikasnije da ispuni
svoje garantovane obaveze.
Klijent
Referenca
Datum
Ime
Adresa
Grad/poštanski broj
Telefon
Osoba za kontakt
Broj porudžbine
Šifra artikla
Opis Serijski broj(1) Tip Datum instalacije Razlog zamene Referenca
(1) Ove informacije mogu da se pronađu na natpisnoj pločici.
64
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
9.2
9. Rezervni delovi
Rezervni delovi
4013
4005
4014
4003
4011
2028
2029
4002
4001
4001
4004
2030
2029
4018
4010 4009
4012
4016
4015
4019
1010
1003
2031
4006
4012
4007
80/120kW
160/200kW
1006
1002
80kW
200kW
2052
1004
120kW
1009
4021
K2
1007
2028
4022
160kW
2033
2032
200kW
2045
2032
3013
1008
2033
3005
2026
2033
200kW
2002
2033
2050
3025
2026
2003
2001
2006
2007
2008
3032
3014
3001
3025
3033
3007 3016
1008
2050
2043
2046
2025
2051
2050
2004
2026
2022
2024
2022
2021
2022
2022
2022
3004
2025
2026
1009
2013
2014
2023
2020
2019
3006
2050
80/120kW
2004
2013
2009
2004
2014
2018 2017
2022
1005
3002
3011
2027
2032
4020
4008
2012
2020
2044
2015
2050
2008
2005
160/200kW
3005
3031
3012
3034
2016
2022
3023
3022
3024
3024
3013
3025
3008
3002
3024 3025
3020
2038
3009
2039
3015
3003
3010
3021
3007
1001
3027
3030
3028
2041
3026
3016
2042
3017
3011
3018
3029
3027
3006
3001
EV 90721-1-4
040912 - 7602232-01
T003574-A
65
10. Kontrolna lista
Gas 210 ECO PRO
10 Kontrolna lista
10.1 Lista stavki za puštanje u rad
Br. Radnje koje je potrebno obaviti pre puštanja u rad
1
Napunite sistem centralnog grejanja vodom i proverite pritisak vode
2
Napunite sifon vodom
3
Odzračite sistem grejanja
4
Proverite zaptivanje vodene strane
5
Proverite tip gasa koji se isporučuje. Proverite da li je kotao pogodan za gas koji se
isporučuje?
6
Proverite pritisak gasa
7
Proverite kapacitet merača gasa
8
Proverite zaptivenost veza i gasovoda
9
Očistite cev za snabdevanje kotla gasom
10
Proverite električne veze
11
Proverite veze dovoda vazduha i veze dimnih gasova
12
Proverite funkcionisanje i operativni status kotla
13
Provera odnosa vazduh/gas
14
Uklonite merni uređaj i zatvorite merne tačke
15
Postavljanje nalepnice Vrsta gasa
16
Vratite kućište na strani za pregled
17
Podesite regulaciju kotla na željene vrednosti
18
Uputite korisnika i predajte mu neophodnu dokumentaciju
19
Potvrda puštanja u rad
Datum
Prilog / Izmerene vrednosti
(dd-mm-gg)
Naziv firme, potpis instalatera
66
040912 - 7602232-01
Gas 210 ECO PRO
10. Kontrolna lista
10.2 Lista stavki za periodični pregled i održavanje
Br. Pregled i/ili servisne aktivnosti
1
Provera hidrauličkog pritiska
2
Provera struje jonizacije
3
Provera zaptivenosti sistema za dovod vazduha i
odvod dimnih gasova
4
Proveravanje da li je zaprljan filter za gas
5
Provera sagorevanja (CO2) (Puno opterećenje/
Delimično opterećenje)
6
Proveravanje izmenjivača toplote
7
Čišćenje sistema za prikupljanje kondenzata
8
Čišćenje sifona
9
Broj sati rada
10
Broj uspešnih startovanja (%)
11
Kotao vizuelno pregledan
12
Zamena elektrode za jonizaciju/paljenje
13
Očistite ventilator i Venturijevu cev
14
Čišćenje gorionika
15
Montaža kotla (Zamenite sve uklonjene zaptivke)
16
Potvrda pregleda
Datum
Potvrda i datum
(dd-mm-gg) (dd-mm-gg) (dd-mm-gg) (dd-mm-gg) (dd-mm-gg)
Naziv firme, potpis instalatera
040912 - 7602232-01
67
10. Kontrolna lista
68
Gas 210 ECO PRO
040912 - 7602232-01
NL
Remeha B.V.
Postbus 32
7300 AA Apeldoorn
Tel: +31 55 5496969
Fax: +31 55 5496496
Internet: http://nl.remeha.com
E-mail: [email protected]
© Autorsko pravo
Sve tehničke i tehnološke informacije koje se nalaze u ovom tehničkom uputstvu,
kao i svi crteži i tehnički opisi, ostaju naša svojina i ne smeju se umnožavati bez
naše prethodne saglasnosti u pismenoj formi.
040912
7602232
Download

Gas 210 Eco Pro - Uputstvo za instalaciju