Penthouse u Novom Sadu,
Deep House Group
2014
T
SAIN
No.1
9(78
(86
/2ý
(3
16.
ART2
IPSK
ZA G
S
RIGIP
AIN
GOB
Prednosti gipsa
EKOLOŠKI PODOBAN
5LJLSVSORþHLPDMXJLSVDQR
MH]JURRERVWUDQRREORåHQR
SRVHEQLPYLVRNRYUHGQLP
NDUWRQRP*LSVQHPDPLULVD
QLVDVWRMDNDãWHWQLKSR
]GUDYOMHMHUVXYDåQDVYRMVWYD
GRELMHQDSURL]YRGQMRPNUR]
HNRORãNLþLVWHSRVWXSNH
5LJLSVSORþHLPDOWHULVX
HNRORãNLSURL]YRGLLGHDOQL]D
³]HOHQX´JUDGQMX
'2%$55(*8/$TOR
9/$ä1267,
=DKYDOMXMXüLJLSVDQRPMH]JUX
5LJLSVSORþHGHORWYRUQR
UHJXOLãXYODåQRVWYD]GXKDX
SURVWRULML3R]QDWRMHGDJLSV
SULYUHPHQRXSLMDYLãDNYODJH
L]YD]GXKDNRMXYUDüDNDG
YD]GXKXSURVWRULMLSRVWDQH
VXYTRGDMHVYRMVWYR
UHJXODWRUDNOLPHX
]DWYRUHQRPSURVWRUX
FLEKSIBILAN
Rigips ploþDPDOWHULLJLSVVX
ODNRREUDGLYLPDWHULMDOL]D
]DKWHYQHLNRPSOLNRYDQHIRUPH
XSURVWRUX3ORþDMHODND]D
PRQWDåXLWUDQVSRUWþDNL]D
DPDWHUH,GHDOQDMH]D
DGDSWDFLMH0RGHODUVNLJLSV
LVSXQHJOHWPDVHLPDOWHUL
QHPDMXSXNRWLQHQDNRQSULPHQH
MHUMHJLSVHODVWLþDQ
8'2%$1=$ ST$129ANJE
8GREQRVWVWDQRYDQMD]DYLVLRG
JUDÿHYLQVNRJPDWHULMDOD
XJUDÿHQRJXHQWHULMHU
*UDÿHYLQVNLPDWHULMDOLVQLåRP
SURYRGOMLYRãüXWRSORWHQSU
GUYRJLSVVWYDUDMXRVHüDM
WRSORWHLXGREQRVWL=DWRVXL
5LJLSVSORþHYDåDQIDNWRU
]GUDYRJVWDQRYDQMD*LSVVH
MDYOMDNDRJUDÿHYLQVNLPDWHULMDO
MRãXVWDURP(JLSWX
Prednosti Rigips sistema
60$1-8-8752â.29(,
6.5$û8-895(0(
IZGRADNJE
5LJLSVVLVWHPLRPRJXüDYDMX
NYDOLWHWQXL]JUDGQMXRG
SRGUXPDGRWDYDQDX]
VPDQMHQMHWURãNRYD/DNH
NRQVWUXNFLMHVPDQMXMX
RSWHUHüHQMHQRVLYLK
JUDÿHYLQVNLKHOHPHQDWD
,QVWDODFLMHVHODNRSURYRGH
NUR]ãXSOMLGHR]LGDX]PDQMH
WURãNRYH6XYDL]JUDGQMD
JDUDQWXMHXãWHGXSURVWRUDLGR
5RNL]YRÿHQMDMHGDOHNR
NUDüLQHJRNRGPDVLYQLK
NRQVWUXNFLMD
ý89$-8723/278
2SWLPDOQDWRSORWQD]DãWLWD
QLMHOXNVX]YHüYDåDQIDNWRU
]GUDYRJLHNRQRPLþQRJ
VWDQRYDQMD8YHOLNRM
SUHGQRVWLVXPDWHULMDOLNRML
VSRURSURYRGHWRSORWX5LJLSV
VLVWHPLQXGHGREUXWRSORWQX
]DãWLWX]DFHOXNXüX
8JUDGQMRP5LJLSV
WHUPRL]RODFLRQLKVLVWHPD
VPDQMXMXVHWURãNRYLJUHMDQMD
LGRLHOLPLQLãHVHYODJD
QD]LGRYLPDSRPRüXSDUQH
EUDQH0RJXüHMHGRVWLüL
VWDQGDUGHSDVLYQHNXüH
,=2/8-8,$3625%8-8
=98.
5LJLSVVLVWHPLSUXåDMXQDMEROMX
]YXþQX]DãWLWX=LGQD
NRQVWUXNFLMDXSLMD]YXþQHWDODVH
LRVODEOMXMHLKXVSRUHQLP
YLEULUDQMHPYHOLNLKSORþDGRN
PHNDQLVSRMHYLVDRVWDOLP
HOHPHQWLPD]JUDGHVSUHþDYDMX
SRMDYX]YXþQRJPRVWD$NRVH
ãXSOMLQHLVSXQHPLQHUDOQRP
YXQRPNRQVWUXNFLMDSRVWDMH MRã
EROMLL]RODWRULDSVRUERYDüHVH
SUHRVWDODHQHUJLMD]YXND
3HUIRULUDQHSODIRQVNHSORþH
RGOLþQLVXDSVRUEHUL]YXND
â7,7(2'32ä$5$
5LJLSVSORþD]DVQLYDVHQD
GREULPVYRMVWYLPDJLSVDQRJ
MH]JUD*LSVXVHELYHåHRNR
NULVWDOQHYRGHãWRNRG
SORþDGHEOMLQHPPL]QRVL
RNROLWDUDSRNYDGUDWQRP
PHWUX8VOXþDMXSRåDUDWDYRGD
GHOXMHVDPRJDVLYR5LJLSV
VLVWHPLPDSRVWLåHVH
YDWURRWSRUQRVWRG)GR)
VDWURRWSRUQLSODIRQL]LGRYLãDKW
]LGRYLSRWNURYOMDSRGRYL,
QRVDþDLLQVWDODFLMDREORJH
SRVHGXMXVHUWLILNDWH
5,*,366,67(0,689ALIDNI SAMO $.26(.25,67(25,*,1$/1,5,*,36352,=92',35(0$ KATALOZIMA.
RIGIPS PREDNOST: 9RH8NSKA PLOýA, PROFILI 0,6 mm, $7(67,5$1,35,%25,,9(/,.$ý9RSTINA ISP8NA.
2
Suvo malterisanje - lepljenje ploþDQD]LG
Namena
6XYRPDOWHULVDQMHOHSOMHQMHPRigips SORþDQD
SRVWRMHüH]LGRYHLGHDOQRMH]DL]UDYQDYDQMH
YHüLKQHUDYQLQD]LGD.DGDMHNUDWDNURN
L]YRÿHQMDOHSOMHQMHploþDMHLGHDOQRUHãHQMH
MHUMHSRYUãLQDVXYDGRNVHNRGPDOWHUDVXãL
GDQD
Montaåa
1DNRQSURYHUHUDYQLQH]LGD
REHOHåDYDMXVHPHVWD]D
QDQRãHQMHOHSND
/HSDNXYLGXSRJDþDQDQRVLVHX
WULYHUWLNDOH]DPPSORþHL
þHWLULYHUWLNDOH]DPPSORþH
3RGORJD PRUD ELWL þYUVWD VXYD i RGPDãüHQD
$NRMHQD]LGXVWDULPDOWHUSRWUHEQRMHGDVH
VNLQHQDPHVWLPDJGHVHQDQRVLOHSDN
*lDWNH EHWoQsNH poYUãiQH pUHPD]XMX sH
5LNRPEL.RQWDNWRP D MDNR XSLMDMXüH SRSXW
JDVEHWRQD 5LNRPEL*UXQGRP ,QVWDODFLMH VH
SRVWDYOMDMXQD]LGSUHOHSOMHQMDploþD
1D ]LG VH QDQRVH ÄSRJDþH³ RG OHSND 5LIL[ D
SRWRP OHSH Rigips SORþH ,VSRG SORþD VH
SRGPHWQHSDUþHRigips SORþHGRNQDJRUQMHP
NUDMXRVWDMHSURUH]PPGRSODIRQD2YLRWYRUL
VOXåHGDRPRJXüHVXãHQMHOHSND
Rigips ploþHVDGXåLQRPNRMD
RGJRYDUDVSUDWQRMYLVLQLOHSHVH
QD]LG
1DNRQOHSOMHQMDSORþDVHPDOR
L]GLåHGDELVHXEDFLOHSRGORãNH
RGPP
3Ui oElDgDQMX pDUDpHWD posWDYlMDQMX
XPLYDRQLNDREODJDQMXGLPQMDNDi GUOHSNRPVH
SUHPD]XMH FHODSRYUãLQD]LGD
5DYQLQD]LGDVHSRVWLåHSRPRüXGXJDþNHOLEHOH
i UDYQMDþH NRMD ]DKYDWD EDU WUL SORþH NDR i
JXPHQRJþHNLüD]DNRUHNFLMX
3UHSRUXþXMHVHGDOHSOMHQMHSORþDLGHGRYLVLQH
oG P1DMEROMHMHGDVHNRULVWHGXåLQHSORþD
NRMHRGJRYDUDMXVSUDWQRMYLVLQL3UHNRP
VHSUHSRUXþXMHREODJDQMHJLSVNDUWRQVNLP
SORþDPDVDSRWNRQVWUXNFLMRP/HplMHQMH ploþD
QD plDIoQ QiMHGR]YROMHQR
1DNRQOHSOMHQMDSORþHVH
UDYQDMXGXJDþNRPUDYQMDþRP
NRMD]DKYDWDWULSORþH
,VSXQMDYDQMHLJOHWRYDQMH
VSRMHYDVHYUãLSULPHQRP
EDQGDåWUDND
Prednosti
6SHFLILNDFLMDPDWHULMDOD]DP2 lepljenja ploþDQD]LG
5LJLSVJLSVNDUWRQVNHSORþH
5LIL[OHSDN]DSORþH
%DQGDåWUDND
,VSXQDVSRMHYD6XSHU6WDQGDUGLOL9DULR
P2
NJ
P
NJ
GRELMDVHRGPDKVXYDLGHDOQRUDYQDSRYUãLQD
ãWHGLGDQDMHUQHPDVXãHQMD
HILNDVQDNRUHNFLMDQHUDYQRJ]LGD
MHGQRVWDYQROHSOMHQMHEH]SRWNRQVWUXNFLMH
YHRPDEU]DXJUDGQMDP2K
Opcija
$OX[]DãWLWQDODMVQD]DXJORYH
5LJLWKHUPSORþHVDNDãLUDQRPWHUPRL]RODFLMRP
P
P2
SREROMãDQMH]YXþQH]DãWLWH2 G%
JOHWRYDQMHQLMHQHRSKRGQR
HNRORãNLPDWHULMDO
L]X]HWQRSRYROMQDFHQD
3
2EODJDQMH]LGRYDJLSVNDUWRQVNLPSORþDPD
Namena
2EODJDQMHPSRVWRMHüLK]LGRYD5LJLSVSORþDPD
SRVWLåHPRSREROMãDQMD
5LJLSV8'SURILOLREODåXVH
]YXþQRL]RODFLRQRPVDPROHSOMLYRP
WUDNRPLPRQWLUDMXVHQDSRGLSODIRQ
5LJLSVGLVWDQFHULPRQWLUDMXVHQD
]LG&'SURILOLXWDNQXVHL]PHÿX
8'SURILODLãUDIHVH]DGLVWDQFHUH
3RNULYDQMHQHUDYQLQD]LGDSXNRWLQD
LVSXFDORJPDOWHUDEH]RELMDQMD
3REROMãDQMH]YXþQHL]RODFLMHIDVDGQRJ]LGD
þLPHVPDQMXMHPRVSROMQXEXNXLGRG%
7HUPRL]RORYDQMHIDVDGQLK]LGRYDVD
XQXWUDãQMHVWUDQH6DPDWHUPRL]RODFLMDMH
YHRPDEU]DLþLVWD
2EODJDQMHMHQHRJUDQLþHQR]DUD]OLNXRG
OHSOMHQMDNRMHLGHGRP
0RQWDåD
2WYRUL]DYUDWDLSUR]RUHVH
SRVHEQRRMDþDYDMXSURILOLPD
3ORþHVHãUDIHYLMFLPDD]DWLP
VHJOHWXMXVSRMHYL
1DNRQPRQWDåH5LJLSV
SRWNRQVWUXNFLMHSURYODþLPR
LQVWDODFLMH
3RGORJD]DPRQWDåXWUHEDGDEXGHRGþYUVWRJ
PDWHULMDOD 1LMH SRWUHEQD QLNDNYD SRVHEQD
pUipUHPDSRGORJHQLWLVNLGDQMHVWDURJPDOWHUD
3UH posWDYlMDQMD poWNoQsWUXNFiMH UD]YRGLPR
LQVWDODFLMHRigips 8'SURILOLREODåXVHVDPROH
SOMLYRPWUDNRP]D]YXþQXL]RODFLMXi PRQWLUDMX
QDSRGi SODIRQRigips GLVWDQFHURPPRåHVH
SRVWLüL RGVWRMDQMH RG ]LGD GR FP ,VSRG
GLVWDQFHUD VH OHSL WUDND ]D ]YXþQX L]RODFLMX
5DVWRMDQMH L]PHÿX GLVWDQFHUD MH FP po
KRUL]RQWDOLi FPpo YHUWLNDOL
8QXWUDãQMDWHUPRL]RODFLMDIDVDGQRJ]LGD
)DVDGQLPDOWHU
*iWHU EloN
2 FP
,VRYHUPLQHUDOQDYXQDFP
,VRYHUPL
5LJLSVSRWNRQVWUXNFLMD
5LJLSVSR
3DUQDEUD
3DUQDEUDQD
5LJLSVJL
5LJLSVJLSVNDUWRQVNDSORþD
1DNRQPRQWDåHLQVWDODFLMD LSRW
NRQVWUXNFLMHVWDYOMDMXVHWHUPRL]RODFLMD
SDUQDEUDQDL5LJLSVSORþH
2EODJDQMHIDVDGQRJ]LGD
PLQHUDOQRPYXQRPIROLMRP
L5LJLSVSORþRP
3RWUHEDQPDWHULMDO]DREODJDQMHP2 ]LGD
5LJLSVJLSVNDUWRQVNHSORþH5%
P2
5LJLSVGLVWDQFHU
NRP
5LJLSV&'SURILOGHEOMLQHPP
P
5LJLSV8'SURILOGHEOMLQHPP
P
TUDND]D]YXþQXL]RODFLMX
P
VLMFLVDãLURNRPJODYRPRigips [PP
NRP
VLMFLVDWLSORPRigips NRP
VLMFL]DEU]RXYUWDQMHRigips [PPNRP
%DQGDåWUDND
P
,VSXQDVSRMHYD6XSHULOL6WDQGDUG
NJ
Opcija 1: THUPRL]RODFLRQRREODJDQMHL]QXWUD
0LQHUDOQDYXQD,629(5FP
P2
Opcija 2: Apsorbersko oblaganje
8PHVWR*.3PRQWLUDWL*\SWRQH%LJSORþHVDSHUIRUDFLMDPDP2
2SFLMD3URWLYSRåDUQRREODJDQMH(,
8PHVWR*.3PRQWLUDWL[5LGXULWLOL[5)LOL[PP5)[P2
.RULVWLWLLVSXQX9DULRNJ
4
.RULãüHQMHP PLQHUDOQH YXQH YUãLPR SRERO
MãDQMH WRSORWQH L]RODFLMH IDVDGQRJ ]LGD þDN i
SUHNR 7 SXWD QSU NRG EHWRQD 0RJXüH MH
SRVWLüL NULWHULMXP QLVNRHQHUJHWVNLK L SDVLYQLK
NXüD2YDMQDþLQXQXWUDãQMHJWHUPRL]RORYDQMD
MHPQRJRLVSODWLYLMLRGVSROMQRJMHUVHQHUDGL
VD VNHOH PRQWDåD MH YHRPD EU]D i þLVWD D
FHQD SRYROMQLMD 3UHNR ,VRYHU WHUPRL]RODFLMH
SRVWDYOMDVHSDUQDEUDQDNRMDVSUHþDYDSRMDYX
YODJH NRQGHQ]D QD ]LGX 2EODJDQMH VH YUãL
ploþDPD NRMH VX LVWH GXåLQH NDR i VSUDWQD
YLVLQD6SRMQLFHVHEDQGDåLUDMXi JOHWXMXRigips
LVSXQDPD6WDQGDUGili 6XSHU1DVYDNLKP
GXåLQHWUHEDQDSUDYLWLGLODWDFLRQXVSRMQLFX
Prednosti
HILNDVQRSRYHüDQMHWRSORWQHL]RODFLMH]LGDLGRSXWD
YHOLNDXãWHGDHQHUJLMHi GR80 %
SREROMãDQMH]YXþQH]DãWLWHi GRG%
QLMHSRWUHEQDSULSUHPDSRGORJH
LGHDOQR]DVDQDFLMHi DGDSWDFLMH
MHGQRVWDYQDi EU]DPRQWDåDP2K
PRJXüQRVWSRGHãDYDQMDGLVWDQFHGR]LGD
PRJXüHYDULUDQMHPLQHUDOQHYXQH
QHPDVXãHQMDPDWHULMDOD
SRYUãLQDMHLGHDOQRUDYQDLJODWND
HNRORãNLPDWHULMDONRMLSUXåDRVHüDMXJRGQRVWL
Namena
5LJLSODQMHVXYLHVWULKNRMLRPRJXüDYDXãWHGXYUHPHQD
RGQDMPDQMHGDQDNROLNRMHSRWUHEQRGDVHFHPHQWQL
HVWULKRVXãL6DQDVLSRP]DL]UDYQDYDQMHPRåHVHL]YHV
WLELORNRMDYLVLQDSRGD3ULPHQRP5LJLSODQDSREROMãDYD
MX VH WRSORWQD L ]YXþQD L]RODFLMD âNULSDYH GUYHQH
NRQVWUXNFLMH SRVWDMX WLKH D NUR] EHWRQVNX NRQVWUXNFLMX
VPDQMXMHVHSURGRU]YXND
Suvi estrih Rigiplan
1DSRGQXSORþXSRVWDYOMDVH
IROLMDNRMDVHQDVDVWDYLPDOHSL
3RRERGXVHOHSLWUDND]D
]YXþQXL]RODFLMX
2EHOHåDYDQMHYLVLQHSRGDYUãL
VHQDRVQRYXYDJUHVDLWDGDVH
XRþDYDMXPRJXüHQHUDYQLQH
=DRWNODQMDQMHQHUDYQLQDNRULVWL
VH5LJLSVVXYLQDVLSNRMLVH
QDQRVLGRFP
0RQWDåD
1D GUYHQX LOL EHWRQVNX SORþX SRODåH VH 39& IROLMD VD
SUHNORSLPD RG FP L ]DOHSH NUDMHYL 3R RERGX VH
SRVWDYOMD ]YXþQRL]RODFLRQD WUDND GHEOMLQH PP D
ãLULQH PP L WLPH VH VSUHþDYD SUHQRV ]YXND VD
HVWULKD QD ]LG ,]UDYQDYDQMH SRGD GR PP YUãL VH
VXQÿHURPLOLOHSHQNRPRGGRPP5LJLSVLVSXQRP
6XSHU D SUHNR PP VXYLP QDVLSRP 5LJLSODQ SORþH
PRJX LPDWL NDãLUDQ WRSORWQL L]RODWRU VWLURSRU 36
5LJLSODQSORþHSRODåXVHXGYDVORMDSRSUHþQRMHGDQQD
GUXJL6YDNDVOHGHüDSORþDLVWRJVORMDVPDNQXWDMHEDU
FPGDELVHL]EHJORSRNODSDQMHVSRMQLFD1D5LJLSODQ
VXYL HVWULK PRJX VH QDOHSLWL VYH XRELþDMHQH SRGQH
SRGORJH DOL VD OHSNRP NRML QLMH QD YRGHQRM ED]L $NR
SRVWRMLSUREOHPVDYODJRPXSURVWRULMLWUHEDORELSULPHQL
WLYRGRQHSURSXVQLSUHPD]
3RWUHEDQPDWHULMDO]DREODJDQMHP2 poda:
5LJLSODQSORþH
6XQÿHUDVWDIROLMD
TUDND]D]YXþQXL]RODFLMX
/HSDN]D5LJLSODQSORþH
Opcija
5LJLSODQ36SORþHVDNDãLUDQLPVWLURSRURP
6XYLQDVLS]DL]UDYQDYDQMHWHUPRSRGORJH
GHEOMLQDQDVLSDFP
6XYLQDVLSVHL]UDYQDYDSUHPD
OHWYLFDPD
1DNRQSRVWDYOMDQMDSUYRJVORMD
5LJLSODQSORþDQDQRVLPR
5LJLSODQOHSDN]DGUXJLVORM
/HSOMHQMHGUXJRJVORMD5LJLSODQ
SORþDYUãLVHSRSUHþQRX
RGQRVXQDSUYLVORM
Suvi estrih Rigidur
P2
P2
P
NJ
P2
NJ
Prednosti
HVWULKMHVXYLSDUNHWVHSRODåHRGPDK
XEU]DYDJUDGQMXGDQDXRGQRVXQDFHPHQWQLHVWULK
PRJXüQRVWNRUHNFLMHQHUDYQRJSRGD
SREROMãDQMH]YXþQH ]DãWLWHi GRG%
GREUDWRSORWQD]DãWLWD
YHOLNDEU]LQDSRODJDQMD
LGHDOQRUDYQDSRYUãLQD
YDWURRWSRUQRVW(,
Namena
5LJLGXU VXYL HVWULK VH SRVWDYOMD QD QHREUDÿHQH UDYQH
SRGRYHLOLVXYHQDVLSH5LJLGXUSORþHRPRJXüDYDMXEUåH
L]YRÿHQMHLVDQDFLMXSRGRYD3UXåDMXMHGQRVWDYQXEU]XL
SRX]GDQXXJUDGQMX
0RQWDåD
1D SRGORJX VH SRVWDYOMD 39& IROLMD LOL QDWURQ SDSLU 8
VOXþDMXGDSRGORJDQLMHUDYQDNRULVWLVH5LJLGXUQDVLS]D
QLYHODFLMX QH]DSDOMLY L L]X]HWQR RWSRUDQ QD WUXOMHQMH
5LJLGXU SORþH VH LVSRUXþXMX VOHSOMHQH [ LOL [
PP L XJUDÿXMX VH ³QD SHUR LOL åOMHE´ 6SRMHYL SORþD VH
OHSH5LJLGXUOHSNRPLOLãUDIOMHQMHP
250 mm
6XYLHVWULK
5LJLGXU
5LJLGXU(VWULFKHOHPHQW )
)
5LJLGXU(VWULFKHOHPHQW36VWLURSRU
)
5LJLGXU(VWULFKHOHPHQW36
)
5LJLGXU(VWULFKHOHPHQW
5LJLGXU(VWULFKHOHPHQW0)VWLURSRU )
)
5LJLGXU(VWULFKHOHPHQW+)
5LJLGXU
SORþD
•PP
QDVLS
•PP
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
3RWUHEDQPDWHULMDO]DREODJDQMHP2 poda:
5LJLGXUSORþH
P2
6XQÿHUDVWDIROLMD
P2
TUDND]D]YXþQXL]RODFLMX
P
/HSDN]D5LJLGXUSORþH
NJ
5LJLSVYLMFL[PP
NRP
Opcija
5LJLGXU36SORþHVDNDãLUDQLPVWLURSRURP
6XYLQDVLS]DL]UDYQDYDQMHWHUPRSRGORJH
GHEOMLQDQDVLSDFP
P2
NJ
5
Oblaganje plafona
Namena
Rigips REODJDQMHSODIRQDi SRWNURYOMDXNRPELQDFLMLVD
]YXþQRP i WRSORWQRP L]RODFLMRP REH]EHÿXMH YLVRNX
XGREQRVW VWDQRYDQMD 2EODJDQMH SODIRQD VH QDMþHãüH
NRULVWL NDGD MH SRWUHEQR PLQLPDOQR VSXãWDQMH PLQ
FP %U]RP DGDSWDFLMRP PRåHPR LVNRULVWLWL
]DSXãWHQLWDYDQDSULWRPQHRSWHUHüXMHPR NRQVWUXN
FLMXREMHNWD
0RQWDåDkod oblaganja plafona
5LJLSV8'SURILOREODåHVH
WUDNRP]D]YXþQXL]RODFLMX i
PRQWLUDVHQD]LG
5LJLSVGLVWDQFHULPRQWLUDMXVH
QDSODIRQSRPRüXãUDIRYDVD
PHWDOQLPWLSORP
1D EHWRQVNX WDYDQLFX Rigips SRWNRQVWUXNFLMD ãUDIL VH
YLMFLPD VD PHWDOQLP WLSORP U ãXSOMLQL VH MHGQRVWDYQR
SURYRGHLQVWDODFLMH0LQLPDOQDYLVLQDVSXãWDQMDSODIR
QD MH PP D PDNVLPDOQD PP 5DVWRMDQMH
L]PHÿX&'SURILODMHFP
0RQWDåDpotkrovlja
,]RORYDQMHSURVWRUD ,VRYHU PLQHUDOQRPYXQRP
FPL]PHÿXURJRYDVOXåL]DL]RODFLMXWRSORWHi ]DãWLWXRG
EXNH 0RUDPR RVWDYLWL ãXSOMLQX ]D YHQWLOLUDQMH Rigips
&' pUoIili MHGQosWDYQo sH PoQWiUDMX QD NUXWH
GisWDQFHUH 3DUQDEUDQDMHXYHNRNUHQXWDNDJUHMDQRP
SURVWRUXi SRVWDYOMDVHSUHNRYXQHLSURILOD.RULãüHQ
MHPYDWURRWSRUQLKploþDGRELMDPR]DãWLWXRG (,GR
(,
Prednosti
3URILOLVHãUDIH]DGLVWDQFHU
YLMFLPDVDãLURNRPJODYRP
1DNRQPRQWDåHLQVWDODFLMDL
,VRYHUL]RODFLMHPRQWLUDMXVH
ploþHVDVPDNQXWLPVSRMHYLPD
Oblaganje potkrovlja
1DGUYHQXNRQVWUXNFLMXãUDIHVH
GUåDþi RGFPYLMFLPDRG
PP
5LJLSV&'SURILOSRVWDYOMDVHQD
GUåDþHQDUDVWRMDQMXRGFP
SRYROMQDFHQDSURãLUHQMDVWDPEHQRJSURVWRUD
RGOLþQDWRSORWQDi ]YXþQDL]RODFLMD
PDODPDVDRG11 NJP2 QHRSWHUHüXMHREMHNDW
ODNRi EU]RSRVWDYOMDQMHRGP2K
YDWURRWSRUQRVWRG(,GR(,
PRJXüQRVWPRPHQWDOQRJNRULãüHQMDSURVWRUD
3RWUHEDQPDWHULMDO]DP2 Rigips oblaganja plafona
2
5LJLSVJLSVNDUWRQVNHSORþH5%
P
5LJLSV8'SURILOPP
P
5LJLSV&'SURILOPP
P
5LJLSV&'GLVWDQFHU
NRP
0HWDOQLWLSO'1]DEHWRQVNHWDYDQLFHNRP
VLMFLVDSODVWLþQLPWLSORPRigips PP
NRP
VLMFL]DEU]RXYUWDQMHRigips PPNRP
6XSHULVSXQDVSRMQLFD
NJ
%DQGDåWUDNDP
3RWUHEDQPDWHULMDO]DP2 Rigips potkrovlja
5LJLSVJLSVNDUWRQVNHSORþH5% P 2
5LJLSV8'SURILOPP
P
5LJLSV&'SURILOPP
P
'LVWDQFHU]DGUYRLOL&'GLVWDQFHU
P
1DVWDYDN&'SURILODVSRMQLFDNRP
VLMFL]DEU]RXYUWDQMHRigips PPNRP
VLMFLVDSODVWLþQLPWLSORPRigips PP
NRP
VDULRLVSXQDVSRMQLFD
NJ
%DQGDåWUDND
P
,VRYHUPLQHUDOQDYXQDP2
)ROLMDSDUQDEUDQD
P2
Prednosti
,]PHÿXURJRYDVHSRVWDYOMDRNR
FP,VRYHUPLQHUDOQHYXQHL
SDUQDEUDQD
6
Rigips ploþHXMHGQRPLOLGYD
VORMDPRQWLUDMXVHQDSURILOH
PLQLPDOQRVPDQMHQMHYLVLQHSURVWRULMDFP
PDODPDVDRG11 NJP2 QHRSWHUHüXMHREMHNDW
ODNRi EU]RSRVWDYOMDQMHRGP2K
YDWURRWSRUQRVWRG(,GR(,
SRYROMQLMDFHQDRGVSXãWHQRJSODIRQD
]QDþDMQRSREROMãDQMH]YXþQHL]RODFLMHi GR8 G%
QHPDãWHPRYDQMD]DLQVWDODFLMH
SpuãWHQLPRQROLWQLSODIRQL
Namena
8'SURILOLREODåXVHWUDNRP]D
]YXþQXL]RODFLMXLãUDIH]D]LG
1DEHWRQVNRMWDYDQLFLYLVLOLFHVH
ILNVLUDMXSRPRüXãUDIDVD
PHWDOQLPWLSORP
6SXãWHQL PRQROLWQL SODIRQL VH VDVWRMH RG
&'8' SRWNRQVWUXNFLMH NRMD MH RNDþHQD
YHãDOMNDPD L RG JLSVNDUWRQVNLK SORþD
1DMþHãüH VH SULPHQMXMX GD EL VH VPDQMLOD
YLVLQD SURVWRULMH i NDGD WUHED SURYXüi
LQVWDODFLMHXãXSOMLQLL]QDGSURVWRUD8SRWUH
EOMDYDVHþHVWRNDGDMHSRYUãLQDSRVWRMHüHJ
SODIRQDRãWHüHQDili QHUDYQD.DGDVHGRGD
WHUPRL]RODFLMDVPDQMXMXVHWURãNRYLJUHMDQ
MD 6SXãWHQLP SODIRQLPD PRåHPR SRVWLüL
YUKXQVNLGL]DMQVDNDVNDGDPDXNUDVLPDRG
JLSVD NRULãüHQMHP SHUIRULUDQLK *\SWRQH L
5LJLWRQSORþD
0RQWDåD
3UYLUHG&'SURILODNDþLVHQD
YHãDOMNXLSRGHãDYDQD
RGJRYDUDMXüXYLVLQX
'UXJLUHG&'SURILODYH]XMHVH
]DSUYLUHGSRPRüXNUVWDVWLK
VSRMQLFDLWDNRVHIRUPLUD
URãWLOMNRQVWUXNFLMD
âUDIRYLVDPHWDOQLPWLSORP]DNDþHQMHSODIR
QDVXoEDYH]Qi MHU plDsWiþQi WiploYi YUHPHQoP
SRSXãWDMX0HWDOQDSRWNRQVWUXNFLMDMHURãWLOM
VD &'8'SURILOLPDili XGYDSUDYFDSRYH]D
QLK NUVWDVWRP VSRMQLFRP &'SURILOL VX
GLPHQ]LMD [ PP 5D]PDN L]PHÿX
&'SURILODSUYRJUHGDMH100 FPD&'SURIL
OD GUXJRJ UHGD FP VHãDOMNDPD VH YUãL
ILQRãWHORYDQMHYLVLQHi GRYRÿHQMHSODIRQDX
KRUL]RQWDOX =D WHåH SODIRQH i opWHUHüHQMD
NoUisWH sH NoQiMXs YHãDlMNH QRVLYRVWLN1
&'SURILOLQDVWDYOMDMXVHSRPRüXQDVWDYDND
2EODJDQMHSODIRQDYUãLVHRigips JLSVNDUWRQ
VNLPploþDPDPPPP.RULVWHVH
YLMFLRGPPQDVYDNLK17 FP.RULãüHQMHP
YDWURRWSRUQLK ploþD GHEOMLQH PP GRELMDPR ]DãWLWX i GR (, 9ODJRRW
SRUQHploþHNRULVWHVHXNXSDWLOLPDi NXKLQMD
PD =DNULYOMHQL SODIRQL L]YRGH VH 5LIOH[
VDYLWOMLYLP ploþDPD i PLQLPDOQL SROXSUHþQLN
VDYLMDQMD MH FP 6YH YUVWH LQVWDODFLMD
SURYRGHVHNUR]ãXSOMLQXSODIRQD6SRM]LGDi
SODIRQDWUHEDGDEXGHEH]NUXWHYH]Hili VH
LVSXQMDYDVHEHOLPDNULORP
2EODJDQMHVHYUãL5LJLSVSORþDPD
GHEOMLQHPPPPNRMH
VHãUDIHYLMFLPDRGPP
%DQGDåLUDQMHPWUDNDPDL
JOHWRYDQMHPLVSXQDPD6WDQGDUG
LOL6XSHUIRUPLUD VHJRWRYSODIRQ
EU]Di MHGQRVWDYQDXJUDGQMDP2 K
Prednosti
]QDþDMQRSREROMãDQMH]YXþQH]DãWLWH
PDODWHåLQDNRQVWUXNFLMHNJP2
3RWUHEDQPDWHULMDO]DP2 VSXãWHQRJSODIRQD&'8'
5LJLSVJLSVNDUWRQVNHSORþH5%
P2
&'SURILO5LJLSVGHEOMLQHPP
P
8'SURILO5LJLSVGHEOMLQHPP
P
&'YHãDOMND Rigips
NRP
VLVLOLFDRigips PP
NRP
0HWDOQLWLSORigips '1]DEHWRQVNHWDYDQLFH
NRP
8QDNUVQDVSRMQLFDRigips ]D&'SURILOH
NRP
1DVWDYDN]D&'SURILOH Rigips
NRP
VLMFL]DEU]RXYUWDQMHRigips PP NRP
6XSHULVSXQDVSRMQLFD
NJ
%DQGDåWUDND
P
TUDND]D]YXþQXL]RODFLMXPP
P
2SFLRQRREODJDQMHSORþDPD
*\SWRQHL5LJLWRQ]DDSVRUSFLMX]YXND
YDWURRWSRUQHSORþH5)')]D]DãWLWXRGSRåDUD
$FWLY¶$LU]DSUHþLãüDYDQMHYD]GXKD
SURWLYSRåDUQD]DãWLWDi GR(,120
HNRORãNLPDWHULMDO
L]X]HWQRSRYROMQDFHQD
PRJXüQRVWQHRJUDQLþHQRJVSXãWDQMD
HILNDVQRVDNULYDQMHLQVWDODFLMD
PRJXüQRVWSUDYOMHQMD]DNULYOMHQRJSODIRQDVD
5LIOH[VDYLWOMLYLPSORþDPD
GHNRULVDQMHgips ODMVQDPDili NDVNDGDPD
NRULãüHQMHP*\SWRQHL5LJLWRQSHUIRULUDQLK
SORþDGRELMDPRSHUIHNWQXDNXVWLNX
5LIOH[]D]DNULYOMHQLSODIRQ
5%,LPSUHJQLUDQHSORþH]D
YODåQHSURVWRULMH
7
'HEOMLQD
REORJH
3RSUHþQLSUHVHN
2VRYLQVNRUDVWRMDQMH
1RQLMXV
1RVHüi
0RQWDåQL
YHãDOMND
SURILO
SURILO
QRVDþLYHãDOMNL
Rigips
VLVWHP
EU
5)')
5),')+
5LJLGXU5LJLGXU+
PP
PP
PP
PP
.ODVD
YDWUR
RWSRUQRVWL
SUHPD
(1
Protivpožarni spušteni plafon sa metalnom ili drvenom potkonstrukcijom
nezavisan od međuspratne tavanice
[
[
[
1000
[
[
[
5(,
5(,
5(,
5(,
Protivpožarni spušteni plafon sa metalnom ili drvenom potkonstrukcijom zavisan od međuspratne tavanice
[
[
[
[
5(,
700
5(,
5(,
Protivpožarni spušteni plafon sa zaštitom od požara sa donje i gornje strane
3RSUHþQLSUHVHN
\
8
12
0
0
[
[PP
NDPHQDYXQD
NJP 1
0
'HEOMLQD
REORJH
5)
PP
l
[
PP
NDPHQDYXQD
NJP Rigips 5DVWRMDQMH 3RMHGLQDþQL 0DNV
GR]YROMHQL
ili
VLVWHP QRVHüLK
EU
SURILOD, NRPSR]LWQL UDVSRQ\
SURILO
[1
(,
(,
0LQHUDOQDYXQD
XWDPSRQ]RQL
L]PHÿXSRNORSDFD
*XVWLQD
'HEOMLQD
NJP
PP
&:0
&:
2700
&:0
PPNJP
ili
&:
PPNJP
[&:0
[&:
[&:
[&:
.ODVD
YDWUR
RWSRUQRVWL
ili
,629(58/7,0$7(
(,
9DWURRWSRUQRVWSODIRQDXNRPELQDFLMLVDPHÿXVSUDWQRPNRQVWUXNFLMRP
5LJLSVVLVWHP
3RSUHþQLSUHVHN
'HEOMLQD
REORJH
2VRYLQVNRUDVWRMDQMH
Rigips
VLVWHP
EU
5)')
5),')+
1RQLMXV
YHãDOMND
PP
PP
0RQWDåQL
1RVHüi
SURILO
SURILO
QRVDþLYHãDOMNL
PP
þen na þeliþni I nosaþ
[
[
[
[
1000
1000
5(,
5(,
5(,
þ
þna temperatura nosaþ
[
[
[
PP
þna temperatura nosaþ
.ODVD
YDWUR
RWSRUQRVWL
1000
1000
þ
5(,
5(,
5(,
þna temperatura nosaþ
[
5(,
[
5(,
[
5(,
[
9atrootpornost Rigips potkrovlja - Rigips sistem 4.70.12-15
.RQVWUXNWLYQDVNLFD'HEOMLQDREORJH
,]RODFLMD
5DVWRMDQMH
5LJLGXU5LJLGXU+ PRQWDåQLKSURILOD
5)')
5),')+
PP
1
2
.ODVDYDWUR
RWSRUQRVWL
PP
PP
1 [ PLQFP
(, 2 [ SULKYDWOMLYD
(, 2 [ SULKYDWOMLYD
(, [ SULKYDWOMLYD
(, 2GQRVL VH VDPR QD WHUPRL]RODFLMX NODVH A 1 ili $ VG
3URUDþXQ W
.DSDFLWHW GUYHQH VWUXNWXUH PRåH VH L]UDþXQDWL SUHPD (&
&DVRSUDQRkasetni plafoni od gipsa
&DVRSUDQRSODIRQLVXQDMSURGDYDQLML5LJLSVRYLNDVHWQLSODIRQL]ERJYUKXQVNRJNYDOLWHWDLQDMSRYROMQLMHFHQH
3ORþH&DVRSUDQRVXQDSUDYOMHQHRGJLSVDLVSHFLMDOQRRERMHQRJNDUWRQDþLPHVXVWHNOHYHOLNXþYUVWRüXL
PRJXüQRVWNDþHQMDODPSLWUDIRDLQVWDODFLMDGRWHåLQHRGNJ,PDMXLGRSXWDYHüXQRVLYRVW
RGPLQHUDOQLKSODIRQD=ERJVYRMHSRVWRMDQRVWLLYODJRRWSRUQRVWL&DVRSUDQRSODIRQLVHSUHSRUXþXMX]D
SURVWRULMHNRMHVXSRYUHPHQRL]ORåHQHYODåQRVWLYD]GXKDNXSDWLODVYODþLRQLFHNXKLQMH=ERJVYRMH
QHGHIRUPDELOQRVWLþYUVWLQHLGXJRWUDMQRVWL SUHSRUXþXMXVH]DãRSLQJPRORYHUHVWRUDQHNDILüH
2
DHURGURPHLUD]OLþLWHWLSRYHSRVORYQLKSURVWRUD3RWNRQVWUXNFLMDPRUDLPDWLQRVLYRVWRGPLQNJPD
YLMFLPRUDMXELWLVDþHOLþQLPXGDUQLPWLSORYLPD
'LUHFWPHGLD%HRJUDG
TUåQLFHQWDU5RGLü1RYL6DG
3UHGQRVWL&DVRSUDQRSODIRQD
SXWDMDþLRGPLQHUDOQLKSODIRQD
RWSRUQRVWQDYODJXþLãüHQMHYODåQRPNUSRP
QHSRMDYOMXMXVHåXWHIOHNHLGHIRUPDFLMHRGYODJH
PRJXüQRVWRSWHUHüHQMDGRNJ
GXJRYHþDQLQHGHIRUPDELODQ
YHOLNDþYUVWLQDSORþH
NODVDJRULYRVWL$VG
4XLFNORFN
YDWURRWSRUQRVWXVLVWHPX5(,
YUKXQVNLNYDOLWHWVDSRYROMQRPFHQRP
&DVRELDQFD
HNRORãNLPDWHULMDORGJLSVD
$VG $VG $VG
9DWURRWSRUQRVWXVDGHMVWYX
VDPHÿXVSUDWQRPNRQVWUXNFLMRP 5(, 5(, 5(,
&DVRVWDU
'HEOMLQD
7LSLYLFH
'LPHQ]LMH
%RMH
10
PP
PP
PP
A
A
A
[
[
[
[
[
[
EHODåXWDVLYDGUDS
Gyptone NDVHWQLSODIRQLRGJLSVD]DDSVRUSFLMX]YXND
*\SWRQHVSXãWHQLSODIRQLGL]DMQLUDQLVX]DXSLMDQMH]YXNDi QDSROHÿLQLLPDMXNDãLUDQDSVRUEHUVNLILOF3UHG
VWDYOMDMXYUKNYDOLWHWDi HVWHWLNH3ULPHQMXMXVH]DWRQVNDi TV VWXGLMDDOLi ]DSUHVWLåQHHQWHULMHUH3ORþHVH
2
UDGHXIRUPDWX[FPVDYLGQRPSRWNRQVWUXNFLMRP7SRWNRQVWUXNFLMDPRUDQRVLWLNJP
Primena tabli 60x60 cm
*\SWRQH[FPUDVWHUSODIRQL
QDMþHãüHVHpUiPHQMXMX ]D NDQFHlDUiMH
pUoGDYQiFH ELRVNRSHãNROHEROQLFH
KRWHOH1RYLWLSRYLSHUIRUDFLMDVXOLQLMVNH
WLS/LQHãHVWRXJDRQHWLS6L[WRi
QRYDNYDGUDWQDWLS4XDWWUR
Quattro 20
Point 11
Prednosti
RGOLþDQDSVRUEHU
DILUPDWLYQDDNXVWLNDDSVRUEHURGELMDþ
DWUDNWLYDQGL]DMQi YUKXQVNDREUDGD
YHOLNDþYUVWRüDLQRVLYRVW
RWSRUDQQDYODJX
SHUIRUDFLMHNUXåQHLOLNYDGUDWQH
Quattro 22
Gyptone
.ODVDJRULYRVWL
.RHILFLMHQWDSVRUSFLMH]YXND
QDUDVWRMDQMXPPα W
1RUPDOL]RYDQD]YXþQD
L]RORYDQRVW'nAT
5HIOHNVLMDVYHWORVWL
2WSRUQRVWQDYODJX
THåLQDNJP 2
TLSLYLFH
Point 12
%DVH
SXQDSORþD
4XDWWUR
4XDWWUR
3RLQW
$VG
$VG
$VG
$VG
3RLQW
$VG
0
1
80%
82%
77%
72%
72%
8
8
8
$$(XSXãWHQL'VDNULYHQLVSRM
78%
8
Gyprex BIO Asepta kasetni fungicidni i biocidni plafon
*\SUH[%,2$VHSWDMHVSHFLMDODQSURL]YRGQDPHQMHQ³þLVWLPVREDPD´XEROQLFDPDLLQGXVWULMVNLPREMHNWLPD]DSURL]
YRGQMXKUDQHOHNRYDNDRLãNRODPDKRWHOVNLPNXKLQMDPDLWG3RYUãLQD%,2$VHSWDSODIRQDMHQDSUDYOMHQDRGJLSVD
L YHRPD RWSRUQH 39& IROLMH NRMD VH þLVWL YODåQRP NUSRP L VDGUåL VSHFLMDOQX REUDGX NRMD ãWLWL RG EXÿDQMD L SRMDYH
EDNWHULMD3RYUãLQDMHJODWNDLEHOD
0LNURRUJDQL]PLNRMHHOLPLQLãH*\SUH[
)DPLOLMDEDNWHULMD
)DPLOLMDJOMLYD
.%&%HRJUDG
0iNUoEioFiG
HIHNDW
3VHXGoPoQDs DHUXgiQosDAT&& (sFKHUiFKiDFRli AT&& 6WDpK\loFoFFXs DXUHXs AT&& (QWHUoFoFFXs KiUDHAT&& &DQGiGD DOEiFDQs AT&& AspHUgillXs QigHUAT&& 10
Gyprex BIO Asepta
'LPHQ]LMH
%RMD
7LSLYLFH
2EUDGD
5HIOHNVLMDVYHWOD
'HEOMLQD
7HåLQD
2WSRUQRVWQDYODJX
.ODVDJRULYRVWL
[PP[PP
%HOD
A
JODWNDSRYUãLQD
PP
NJPð
A2
11
Gyptone perforirani monolitni gips plafoni
*\SWRQH[PVSXãWHQLSODIRQLQDMþHãüHVHSULPHQMXMX]DWRQVNDL79VWXGLMDELRVNRSHGLVNRWHNH
NDQFHODULMHKRWHOHLWG=DSRVWL]DQMHLGHDOQHDNXVWLNHPRJXüDMHSULPHQDL]DREODJDQMH]LGRYD3ORþH
VHRGUHÿHQRPWHKQLNRPPRJXLVDYLMDWLWDNRGDGRELMDPROXþQHSODIRQHLWDODVDVWH]LGRYH
6WXGLR%
1DþLQLNDþHQMD
GLVWDQFHU
YHãDOMND 1RQLMXVYHãDOMND
Big Line 5
Big Line 6
Big Quattro 46
Big Quattro 42
Gyptone
Klasa gorivosti
.RHILFLMHQWDSVRUSFLMH]YXND
na rastojanju 45 mm α W
1RUPDOL]RYDQD]YXþQD
L]RORYDQRVW'nAT
Otpornost na vlagu
2
THåLQDNJP
'LPHQ]LMH
Tip ivice
12
Big Line 6
A2-s1,d0
0,50
%HRJUDGVND$UHQD
Big Quattro 41
Big Line 5
A2-s1,d0
0,55
Big Quattro 47
Big Quattro 41
Big Quattro 42
Big Quattro 46
Big Quattro 47
A2-s1,d0
A2-s1,d0
A2-s1,d0
A2-s1,d0
0,65
0,50
0,50
0,40
36
33
33
36
36
38
70%
70%
70%
70%
70%
70%
7,8
5
7,6
8,1
1200x2400 mm
8,1
8,5
EH]YLGQRJVSRMD
Rigiton perforirani monolitni gips plafon
5LJLWRQVSXãWHQLSODIRQNDUDNWHULãXSHUIRUDFLMHNRMHSRUHGL]X]HWQRJHVWHWVNRJHIHNWDSRVWLåXRGOLþQX
DSVRUSFLMX]YXND3RVHEQRMHDWUDNWLYDQGL]DMQVDYUVWHSHUIRUDFLMD]YH]GDQRQHER6SRMHYLVHQH
YLGHDSRYUãLQDMHVDXMHGQDþHQLPGH]HQRP3ORþHVHLVSRUXþXMXVDFUQLPLOLEHOLPILOFRPQDSROHÿLQL
7RMHMHGLQLVLVWHPJGHVHSORþHPRQWLUDMXL]VUHGLQHIRUPLUDMXüLNUVWIXJHLJGHVHVSRMHYLREUDÿXMX
SRVHEQRPWHKQLNRPVSDMDQMDGHODSORþD
Rigiton 8 - 15 - 20 (12-20-35)
Rigiton 15/30 (6/18, 8/18, 10/23, 12/25)
Rigiton 12 - 20/66 (8-12/50)
Rigiton 12/25 Q (8/18Q)
Rigiton
8-15-20
8-15-20
super
12-20-35
4
4
.RHILFLMHQWDSVRUSFLMH]YXND
na rastojanju 50mm α W
0,55
0,55
0,45
0,55
0,45
0,25
0,50
0,40
0,55
0,45
0,55
0,60
.RHILFLMHQWDSVRUSFLMH]YXND
na rastojanju 200mm α W
0,45
0,60
0,50
0,55
0,50
0,30
0,45
0,40
0,50
0,50
0,60
0,65
6
8
10
12
15
8, 15, 20
8, 15, 20
12, 20, 35
8, 12
12, 20
8x8
12x12
8,7%
15,5%
14,8%
18,1%
6%
10%
11%
13,1%
23%
10
10
10
10
10
10
10
7,5
'LPHQ]LMHSHUIRUDFLMDPP
Procenat perforacija
2
THåLQDNJP
13
Ecophon soft plafoni sa vrhunskom apsorpcijom
(&23+21620%5$
&UQHVRIWSORþHVH
NRULVWH]DNRQWUROX
]YXNDXELRVNRSLPD
WRQVNLPLILOPVNLP
VWXGLMLPDNDILüLPD
GLVNRWHNDPD
(&23+21+<*,(1(
3ODIRQSRVWLåHLGHDOQX
NRPELQDFLMXSHUIHNWQH
DNXVWLNHLPRJXüQRVWL
]DVYDNRGQHYQRþLãüHQ
MH.RULVWLVHXSURL]YRG
QMLKUDQHIDUPDFHXWVNRM
LQGXVWULMLLSURIHVLRQDO
QLPNXKLQMDPD2WSRUDQ
QDYODJXMHUMH
SODVWLILFLUDQ
(&23+2162/2
2NDþHQLSODIRQVNL
SDQHOLNRMLVOXåH]D
SURVWRUHXNRMLPDVH
WUDåLDWUDNWLYDQGL]DMQ
,]UDÿXMHVHXUD]OLþLWLP
IRUPDPDNYDGUDW
NUXJHOLSVDWURXJDR
RNWDJRQLOLSRL]ERUX
$SVRUEXMHHILNDVQRVD
REHVWUDQH
(&23+21683(5*
3ODIRQVNLVLVWHPVD
YHOLNRPPHKDQLþNRP
RWSRUQRãüXQDXGDUFH
,GHDODQ]DVSRUWVNH
GYRUDQHãNROVNH
XVWDQRYHWHUHWDQH
3RVWLåHQDMYLãX
]YXþQXDSVRUSFLMX
(&23+21$'9$17$*(
3ODIRQVNHSORþHVD
DWUDNWLYQRPSRYUãLQVNRP
GHNRUDFLMRPNRMDSUHG
VWDYOMDLGHDODQRGQRV
NYDOLWHWFHQDDSRVWLåH
VXSHULRUQXDNXVWLNX
RWSRUQRVWQDYODJXL
PHKDQLþNXþYUVWRüX
3RVHGXMHDSVRUEHUVNX
NODVX$
(&23+21:ALL PANEL
.RULVWHVH]DGRGDWQX
DSVRUSFLMXXSURVWRUXL
]DSRVWL]DQMHLGHDOQH
DNXVWLNHXNRPELQDFLML
VDVSXãWHQLPSODIRQLPD
.RULVWHXãNRODPD
UHVWRUDQLPDVSRUWVNLP
DUHQDPDELRVNRSLPDL
VOXãDRQLFDPD
Eurocoustic mineralni vlagootporni i negorivi plafon
0LQHUYDOMHQDMSRSXODUQLMLWLS(XURFRXVWLFPLQHUDOQLKSODIRQD0LQHUYDOSORþHGLPHQ]LMD[FPLOL
[FPRPRJXüDYDMXYHRPDELWQHNDUDNWHULVWLNHSODIRQDDSVRUSFLMXĮ
w QHJRULYRVW A1 i
RWSRUQRVWQDYODJX8JUDÿXMXVHVDVSRMHP$LOL$3ORþHVHODNRPRQWLUDMXLGHPRQWLUDMX
MHULPDMXPDOXWHåLQX(XURFRXVWLFSODIRQLVXVHUWLILNRYDQLSUHPD,62(QYLURQPHQWDO
0DQDJHPHQW6\VWHPVLXVNODGXVXVD(YURSVNRPGLUHNWLYRPYH]DQRP]D]DãWLWX]GUDYOMD
Prednosti Eurocoustic Minerval plafona:
XQLYHU]DODQSODIRQ
QDMEROMLRGQRVNYDOLWHWFHQD
SULPHQDNRGED]HQDVDXQD
þLãüHQMHNUSRPLOLXVLVLYDþHP
NODVDJRULYRVWL$(1
L]X]HWQRYLVRND]YXþQDDSVRUSFLMDĮ
w 2
WHUPLþNDRWSRUQRVW5 P.:
UHIOHNVLMDVYHWOD
RWSRUQRVWQDYODJX
WHåLQDNJP2
LYLFH$LOL$
GLPHQ]LMH[FPL[FP
14
Pregradni zidovi
Namena
Rigips pregradni zidovi omoguüavaju brzu
þna zvuþna, toplotna i
üavaju Rigips
stambenih, poslovnih i industrijskih objekata.
UW-profili montiraju se na pod i
samolepljivom trakom za
]YXþQXL]RODFLMX.
CW-profili se utaknu izme u
UW-profila na rastojanju od
60 cm.
þajno smanjuje
optereüenje zgrade i zato je idealno i za
potkrovlja.
efikasno postavljanje svih vrsta instalacija i
izolacija. Rigips pregradni zidovi mogu biti sa
jednostrukom ili dvostrukom potkonstrukcijom, a
gipskartonskih ploþa.
vatrootporne ploþH a za vla
otporne H2(RBI) ploþH
0RQWDåD
tokovi za vrata mogu biti
Rigipsovi metalni ili drveni.
Potkonstrukcija se dodatno
ojaþava UA-profilom.
þ
üu
konca sa prahom poþ
biti montiran na gotovom podu ili na ploþi ispod
þ
þne
izolacije bi se dobilo njegovim prosecanjem
ispod zida. Na UW-profile lepi se traka za ]YXþQX
Sve vrste instalacija provode se
izolaciju
pomoü
þnim tiplom DN 6.
prvog sloja ploþa .
Razmak izme u vertikalnih CW-profila je 60 cm i
oni se umeüX izme u UW-profila. CW-profil je za
par milimetara kraüi, da bi se omoguüilo ugibanje
instalacije i Isover termoizolacija.
CW-profili imaju proreze za provo
nje
prilago
þe.
þna izolacija se kreüe od 45 dB pa sve do
69 dB i zavisi od potkonstrukcije i slojeva
gipskartonskih ploþa. Najþ üe se koriste zidovi
75/100 sa oko 47 dB i 75/125 sa oko 52 dB
zvuþne izolacije. tokovi za vrata dodatno se
ojaþavaju UA-profilima od 2 mm kada je: visina
Isover mineralna vuna postavlja
se
u zida, za pobolj
zvuþQHLWHUPRL]RODFLMH
þa sa
druge strane i poþinjemo
Potreban materijal za 1 m2 pregrade:
5LJLSVJLSVNDUWRQVNHSORþH5%
UW-profil Rigips, debljine 0,6 mm
CW-profil Rigips, debljine 0,6 mm
]D]YXþQXL]RODFLMX
sa tiplom Rigips 6/40 mm
Rigips 212/25 mm
Super ispuna spojnica
2,0 m2
0,8 m2
1,8 m
1,2 m
1,6 kom.
20,0 kom.
0,6 kg
1,0 m2
1,2 m
polupreþnika od 60 cm, naj
izvode sa
savitljivim Riflex ploþama i savijenom
potkonstrukcijom. Instalacioni zidovi u kupatilima
i kuhinjama mogu sprovesti bilo koje instalacije
izme u svoje dve potkonstrukcije.
Prednosti
- izuzetna zvuþ
do EI 180
- efikasna toplotna izolacija
2
2
- laka konstrukcija 20-50 kg/m , i do 10 puta
- jednostavno provo enje instalacija
-
15
Vatrootpornost, ]YXþQD izolacija i dozvoljene visine Rigips zidova
3RUHþQLSUHVHN
Debljina obloge Rigips
RGSORþDVD sistem
br.
mm
Jednostruka potkonstrukcija
Širina
zida
Rigips
zidni
profil
mm
Visina
mm
VatroDebljina Termo Zvuþna
otpornost
obloge izolacija
prema RGSORþDVD
Rw
strane
EN 13501-2 jedne
mm
dB
mm
=98ý1$,=2/$&,-$
VATROOTPORNOST
75
1 x 12,5
3.40.01
RF (DF)
RFI (DFH2)
DL (DFIR)
3.40.02
DLI (DFH2IR)
Rigidur H
Ridurit Glasroc F
Die Blaue (DF)
100
3.40.03
125
CW 100
5100
EI 30
3.40.04
100
CW 50
4000
EI 30
3.40.05
125
150
CW 75
CW 100
5050
7200
EI 30
2 x 12,5
RB (A)
3.40.06
3.40.04
2 x 12,5
RF (DF)
RFI (DFH2)
3.40.05
DL (DFIR)
DLI (DFH2IR)
Rigidur H
Ridurit Glasroc F
Die Blaue (DF)
3.40.06
CW 50
2750
EI 30
1 x 12,5
RB(A)
RF(DF)
Die Blaue
CW 75
4000
EI 30
1 x 12,5
RB(A)
RF(DF)
Die Blaue
100
125
150
CW 50
CW 75
CW 100
4000
5050
7200
1 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
2 x 12,5
RB (A)
EI 30
EI 90
EI 90
EI 90
2 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
Die Blaue
2 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
Die Blaue
2 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
Die Blaue
3 x 12,5
RF (DF)
RFI (DFH2)
DL (DFIR)
DLI (DFH2IR)
Rigidur H
125
3.40.10
Ridurit Glasroc F
1x6
Riflex Glasroc F 3.75.10
1 x 20
RF (DF)
RFI (DFH2)
RB, RBI
(RF, RFI)
Dvostruka potkonstrukcija
CW 50
5200
150
CW 75
7700
175
CW 100
9750
62
CW 50
3500
115
CW 75
4000
140
CW 100
4050
100
CW 50
4000
2 x 12,5
3.41.01
RF (DF)
RFI (DFH2)
DL (DFIR)
3.41.02
DLI (DFH2IR)
Rigidur
3.41.03
Ridurit Glasroc F
2 x 12,5 RF (DF)
RFI (DFH2)
DL (DFIR)
DLI (DFH2IR)
3.41.20
Rigidur H
Die Blaue RF
1x Duo Tech 25 RF
EI 30
EI 60
3.60.20
3.40.31
(3.40.32)
EI 120
EI 180
3 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
1x6
Riflex
Glasroc F
bez
50
40
50
75
60
50
75
100
50
34
42
45
45
46
48
47
46
50
52
50
51
50
bez
50
40
50
75
60
50
75
100
100
50
43
52
54
51
54 - 56
56
50
51
56
59
50
60
75
65
50
65
40
35
1 x 20
RB (A) 40 - 80 45 - 49
RF (DF)
EI 30-90
1x
50
55 - 57
Duo Tech 25
75
60 - 61
100
62 - 63
125
CW 75
5050
EI 30-90
150
CW 100
7200
EI 30-90
155
CW 50+CW 50
4000
EI 90
205
CW 75 + CW 75
5000
EI 90
255
CW 100 + CW 100
6000
EI 90
220
CW 75 + CW 75 5000
EI 90
RB, RBI
RF, RFI
2 x 12,5
50
RB (A)
RF (DF) 2 x 50
2 x 12,5
50
RB (A)
RF (DF) 2 x 75
2 x 12,5
50
RB (A)
2
x
100
RF (DF)
2 x 12,5
RB (A)
RF (DF)
61
64
62
68
60
69
2 x 75
71
2 x 12,5
Die Blaue
RF
2 x 80
F 90 - F 180
+
1 x 25 RF
76
Ridurit Glasroc F
2 x 12,5
Die Blaue RF
+
1 x 25 RF
3.45.25
305
2 x CW 100 5450
VHüH zidne visine PRJXüH su u skladu sa rešenjem na zahtev.
Navedena ]YXþQD zaštita YDåL za RELþQH RB(A) SORþH i vatrootporne RF(DF) SORþH dok posebne SORþH mogu imati nešto GUXJDþLMH rezultate ]YXþQH zaštite.
16
Vatrootpornost i dozvoljene visine Rigips šaht zidova
3RSUHþQLSUHVHN
Debljina
obloga
Osni
razmak
profila
Rigips
sistem
br.
mm
Visina
zida
Rigips
zidni
profil
mm
Vatrootpornost
prema
EN 13501-2
mm
Šaht zidovi (obloge)
2 x 20
Ridurit Glasroc F
2 x 20
RF (DF)
(wohnplate)
2 x 25
RF (DF)
(Die Dicke)
2 x 12,5
RF (DF)
RFI (DFH2)
3.80.10
3.80.17
3.45.01
3.80.11
3.80.12
1000
CW 50
625
CW 50
1000
CW 75
3950
1000
CW 50
2700
625
625
CW 75
CW 100
4000
5000
1000
625
CW 50
4000
1000
CW 75
4000
625
CW 75
4050
1000
CW 100
4100
625
CW 100
5400
3 x 15
RF (DF)
RFI (DFH2)
3.80.13
CW 50
CW 50
625
625
EI 90
(i ർ o)
CW 75
4000
CW 100
4500
CW 50
3950
VSRMHQLOHÿD
QDOHÿD2xCW 50
4000
CW 75
4050
625
VSRMHQLOHÿD
QDOHÿD2xCW 75
5600
CW 75
5400
625
VSRMHQLOHÿD
QDOHÿD2xCW 75
7350
EI 120
(i ർ o)
EI 30
(i ർ o)
EI 90
(i ർ o)
Šaht zidovi bez potkonstrukcije
3RSUHþQLSUHVHN
Debljina
obloge
Rigips
sistem
br.
mm
2 x 20
Wohnbauplatte
2 x 20
Glasroc F Ridurit
3.80.14
Visina
zida
2000
neograniþena
EI 60
(i ർ o)
2000
neograniþena
EI 90
(i ർ o)
125
3.80.15
Vatrootpornost
prema
EN 13501-2
Maksimalna
GXåLQD
zida
mm
mm
Veüe zidne visine dostupne u skladu sa rešenjem na zahtev.
17
3RUHÿHQMHPDVLYQLKL5LJLSV]LGRYD
.RHILFLMHQWWRSOSURYRGOMLYRVWL]LGDN:Pð.
THåLQD]LGDNJP²)
GAS BETON 12cm
MALTER 2x1,5cm
BETON 15cm
MALTER 2x1,5cm
PUNA OPEKA 12cm GITER BLOK 19 cm
MALTER 2x1,5cm
MALTER 2x1,5cm
5,*,36=,'
(2x12,5 mm i CW)
GAS BETON 12cm
MALTER 2x1,5cm
BETON 15cm
MALTER 2x1,5cm
BETON 15cm
MALTER 2x1,5cm
PUNA OPEKA 12cm GITER BLOK 19 cm
MALTER 2x1,5cm
MALTER 2x1,5cm
5,*,36=,'
(2x12,5 mm i CW)
5,*,36=,'
(2x12,5 mm i CW)
=YXþQDL]RODFLMDGE
8WURãDNUDGQRJYUHPHQDKP²)
GAS BETON 12cm
MALTER 2x1,5cm
PUNA OPEKA 12cm GITER BLOK 19 cm
MALTER 2x1,5cm
MALTER 2x1,5cm
GAS BETON 12cm
MALTER 2x1,5cm
BETON 15cm
MALTER 2x1,5cm
PUNA OPEKA 12cm GITER BLOK 19 cm
MALTER 2x1,5cm
MALTER 2x1,5cm
5,*,36=,'
(2x12,5 mm i CW)
²)
GAS BETON 12cm
MALTER 2x1,5cm
BETON 15cm
MALTER 2x1,5cm
PUNA OPEKA 12cm GITER BLOK 19 cm
MALTER 2x1,5cm
MALTER 2x1,5cm
²)
5,*,36=,'
(2x12,5 mm i CW)
GAS BETON 12cm
MALTER 2x1,5cm
BETON 15cm
MALTER 2x1,5cm
PUNA OPEKA 12cm GITER BLOK 19 cm
MALTER 2x1,5cm
MALTER 2x1,5cm
5,*,36=,'
(2x12,5 mm i CW)
Prednosti Rigips suve gradnje:
- najbråHLQDMNYDOLWHWQLMHL]YRÿHQMHHQWHUHLMHUD
- smanjenje troškova izgradnje,
PRJXüQRVWUDGD]LPL
RODNãDQRSURYRÿHQMHLQVWDODFLMD
SULURGQDUHJXODFLMDYODåQRVWLYD]GXKD
YUKXQVND]YXþQDL]RODFLMD
- efikasna toplotna zaštita,
- izuzetan kvalitet (ISO 9001,Tüv, DIN...),
- ekološki materijal
- velika ušteda u prostoru zbog malih dimenzija zida
- uãWHGDXNRQVWUXNFLMLXVOHGPDOHWHåLQH
18
IZOLACIJA
GASBETON
12cm
BETON 15cm
PUNA OPEKA
12cm
BLOK 19cm
RIGIPS ZID
12,5 cm
IZOLACIJA
VREMENA
IZOLACIJA
TOPLOTNA
IZOLACIJA
***
*
***
****
*
*
***
*
**
****
**
*
***
*
**
***
**
***
**
**
**
**
OCENE
UTROŠAK
VREMENA
CENA
***** ***** ***** ***** *****
Duraline zidoviYHOLNHWYUGRüH
1 1 4
3.2
Namena
velike WYUGRüH otpornih na udarce. Prave
amfiteatre, hotele, kancelarije,
radionice, hodnike, sve prostore u
kojima se nalazi puno ljudi i gde su
0RQWDåD
Duraline zidovi se montiraju kao i RELþQL
2
dvostukim oblaganjem sa Duraline
SORþDPD umesto RELþQLP gipskartonskim
SORþDPD
3.1
Prednosti
- otpornost na udarce
1 1 3.2
625
5
4 3.1
2
2
- masa zida 56 kg/m , i do 10 puta
- stabilnost i dugotrajnost
betoniranja
Rigips Duraline 12,5 mm, odnosno
Rigips Duraline 12,5 mm impregnirani
1
Rigips Duraline samourezni vijci
2 Spoj profila
sa podlogom
3 Potkonstrukcija
Rigips zaptivna traka ako se gletovanjem ili
5LJLSVSORþDPDSRNULYDFHODGHEOMLQDREORJH
u protivnom zaptivna traka od mineralne vune
klase negorivosti A, prema DIN 4102 - 1
3.1 Horizontalni profil
3.2 Vertikalni profil
Rigips zidni profil UW 100 - 06
kao spoj sa podom i plafonom
Rigips zidni profil CW 100 - 06
4 Izolacija
,VRYHUPLQHUDOQDYXQDLOLVOLþQR
Nije potrebna
56SRMSORþD
6SRMHYLSORþDVHLVSXQMDYDMX5LJLSVLVSXQRP
EDQGDåLUDMX5LJLSVWUDNRPLJOHWXMX
Potreban materijal za 1 m2 pregrade:
Rigips Duraline ploþe
UW-profil Rigips 100 mm, debljine 0,6 mm
CW-profil Rigips 100 mm, debljine 0,6 mm
]D]YXþQXL]RODFLMX
sa tiplom Rigips 6/40 mm
Rigips 212/25 mm
Rigips 212/35 mm
Super ispuna spojnica
50 mm
ü´%RUþD
4,0 m2
0,8 m
1,8 m
1,2 m
1,6 kom.
8,0 kom.
20,0 kom.
0,98 kg
1,0 m2
1,2 m
0,10 m
19
DuoTHFKYUKXQVNL]YXþQRL]RODFLRQL]LG
Namena
Buka podstiþHVWUHVNRGOMXGLRšteüXMHVOXKRQHPRJXüDYDUD]JRYRr,
smanjuje produktivnost, ometaNRQFHQWUDFLMXLNYDULUDVSRORåHQMH
Zaštita od buke i odjeka su teme koje u znatnoj meri utiþu na udobnost
stanovanja.
Prema studiji sprovedenoj u NemaþNR
izjasnilo se da se oseüDXJURåHQLPEXNRPQDVWDORPXVWDPEHQRPREMHNWX
bukom koja dolazi od suseda. ýDN
þak i onih koji nisu
XJURåHQLEXNRPVPDWUDGDELNXüe i stanovi trebalo da budu bolje zvuþQR
izolovani. (Izvor: Anforderungen - nationale Vergleichte, J. Lang, ISA 2011)
Rigips DuoTech ploþe proizvode se od 2 x 12,5 mm
specijalnih Rigips ploþa, koje su meÿusobno povezane specijalnim
akustiþQLPlepkom. DuoTech ploþHGRSULQRVHvisokom poboljšanju zvuþQH
izolacije, ali i omoguüDYDMX specifiþQLSULJXšeni zvuk kod udarca u zid.
Ovo poboljšanje je ostavreno korišüHQMHP Rigips inovacije - akustiþQRJ
lepka, koji se nalazi izmeÿu ploþa i koji znaþDMQRsmanjuje nastalu akustiþnu
energiju usled zvuþQLKWDODVDLOLmikrovibracija. Time se, s jedne strane,
poboljšava akustiþQDL]RODFLMDXQLåRMREODVWLIUHNYHQFLMHDVGUXJHVWUDQHVH
vibracija samih ploþa svodi na minimum. To dokazano poboljšava akustiku
prostora i na taj naþin obezbeÿXMH maksimalan komfor stanovanja.
0RQWDåD
DuoTech ploþHGLPHQ]LMD[PXGHEOMLQLPPPRQWLUDMXVHNDRLNRG
Rigips zidova sa jednom potkonstrukcijom debljine 50, 75 ili 100 mm i
MHGQRVWUXNLPREODJDQMHP1D8:L&:SULNOMXþQHSURILOHOHSLVHWUDND]D
]YXþQXL]RODFLMXDSURILOLVHšrafe za pod i plafon pomoüXšrafova sa
plastiþQLPWLSORP'15D]PDNL]PHšu CW vertikalnih profila je 62,5 cm.
U šuplji prostor se postavlja termoizolacija u punoj širini. Štokovi za vrata se
dodatno ojaþDYDMX8A profilima debljine 2 mm kada je: visina zida preko
2,8 m širina vrata preko 90 cm ili masa plota vrata preko 25 kg. Spojevi se
ispunjavaju i gletuju ispunom Super ili Vario. Za vatrootpornu zaštitu se
koriste RF DuoTech ploþH]DYODJRWSRUQX]Dštitu RBI DuoTech a za
vlagotpornu-vatrootpornu zaštitu RFI DuoTech.
Prednosti
- vrhunska zvuþQDL]RODFLMD5ZLGRG%GHEOMLQD]LGDFP
- prigušen zvuk zida kod kucanja
- poboljšanje zvuþQH izolacije Rw i do 13dB u odnosu na standardne GKP
þH
- smanjenje troškova rada
- klasa vatrootpornosti EI30-EI90
SULPHQOMLYXYODåQLPSURVWRULMDPDGR:RWSRUQRVWLQDYODJX
- doprinosi prigušenom zvuku zida kod udarca
- idealan za unutrašnje pregrade kod stambenih objekata
Potreban materijal za 1 m2 pregrade:
2
2,0 m
Rigips DuoTech 25 mm (RB, RBI, RF, RFI) ploþH
Traka za zvuþQXL]RODFLMXILOFDQDPP1,0 m
0,8 m
UW-horizontalni zidni profil 100mm, debljine 0,6mm
1,8 m
CW-vertikalni zidni profil 100mm, debljine 0,6mm
Vijci 212/35 za ploþHLSURILOH20,0 kom.
0,8 kg
Vario ispuna spojnica
1,6 m
%DQGDåWUDNDVDVWDNOHQLPYODNQLPD
1,0 m2
Mineralna vuna ISOVER Akusto 50, 75, 100 mm
20
Univerzalni zid velike visine do 9,75 m
1
1
4
3.2
1
2 3.1
1 1 3.2
1 Oblaganje
2 Spoj profila
sa podlogom
3 Potkonstrukcija
5
=DãWLWDRGSRåDUD
3ULþYUãüLYDQMH
=DãWLWDRGSRåDUD
3.1 Horizontalni profil
3.2 Vertikalni profil
4 3.1
2
Rigips RB ili Die Blaue RB 12,5 mm
Rigips RF ili Die Blaue RF 12,5 mm
Rigips samourezni vijci
6DPROHSOMLYDWUDND]D]YXþQXL]RODFLMX
6DPROHSOMLYDWUDND]D]YXþQXL]RODFLMXDNRVHVario
ispunom zaptije prorez u debljini obloge (3 sloja ploþD
ili u protivnom zaptivna traka od mineralne vune
klase negorivosti A, prema DIN 4102 - 1
Namena
Die Blaue ili RF SORþH VOXåH za
izradu zidova velike visine (Hื9,75
P NDGD VX REORJH SORþD WURVWUXNH
Istovremeno zadovoljavaju
najzahtevnije
]YXþQH
L]RODFLMH
5Z G% L SURWLYSRåDUQH zaštite
EI90-EI180. Minimalna širina od
svega 17,5 cm je velika prednost u
odnosu na konkurenciju. Idealni su za
Cineplex bioskope jer malom širinom
štede prostor, a pri tome SUXåDMX
vrhunske performanse.
Pored
bioskopa Die Blaue zidovi se
SUHSRUXþXMX za: škole, obdaništa,
bolnice, sale, sportske centre,
hotele,amfiteatre, radionice, hodnike
i sve prostore u kojima su zidovi
velike YLVLQH5)SORþHVXãLURNH
ili 125 cm, a Die Blaue ploþH su širine
125 mm.
0RQWDåD
Die Blaue zidovi se montiraju kao i
RELþQLWURVORMQRREORåHQL]LGRYLRVLP
što se oblaganje vrši sa 3 Die Blaue
SORþHXPHVWRRELþQLP
JLSVNUDWRQVNLPSORþDPD
Prednosti
- visina zida do 9,75 m
- ]YXþQD zaštita i do 63 dB
- SURWLYSRåDUQRVW F 90- F180
- ]QDþDMQDXãWHGDSURVWRUD
minimalna debljina od svega 17,5 cm
- univerzalnost
- najpovoljniji odnos kvalitet-cena
Rigips zidni profil UW 100 - 06
kao spoj sa podom i plafonom
Rigips zidni profil CW 100 - 06
4 Izolacija
=YXþQDL]RODFLMD
=DãWLWDRGSRåDUD
,VRYHUPLQHUDOQDYXQDLOLVOLþQR
Nije potrebna
56SRMSORþD
,]YRÿHQMH
6SRMHYLSORþDVHLVSXQMDYDMX5LJLSVLVSXQRP
EDQGDåLUDMX5LJLSVWUDNRPLJOHWXMX.RG
SURWLYSRåDUQLK]DKWHYDNRULVWLWL9DULRLVSXQX
&LQHSOH[[3OD]DWUåQLFHQWDr,
Kragujevac
Potreban materijal za 1 m2 pregrade:
Rigips Die Blaue RB, RF ploþH
4,0 m2
Traka za zvuþQXL]RODFLMXILOFDQDPP1,2 m
UW-horizontalni zidni profil 100mm, debljine 0,6mm
0,8 m
CW-vertikalni zidni profil 100mm, debljine 0,6mm
1,8 m
Vijci 212/25 za ploþHLSURILOH8,0 kom.
Vijci 212/55 za ploþHLSURILOH
20,0 kom.
ARENA Cineplex, Novi Sad
Vario ispuna spojnica
0,98 kg
%DQGDåWUDNDVDVWDNOHQLPYODNQLPDP
Metalni tipl DN 6 za betonske tavanice
2,5 m
Mineralna vuna ISOVER 40mm - 80mm
1,0 m2
21
Instalacioni zidoviVD5%,YODJRRWSRUQLPSORþDPD
Namena:
prostorijama koje zahtevaju prodor
SRSUHþQLKLSUROD]SRGX
nagnutih
instalacionih cevi. Instalacioni zid se montira
uobiþDMHQRXSURsWRULMDPDVDSRYHüDQRP
vla
üXNDR
svlaþLRQLFH
0RQWDåD
YODJRRWSRUQHSORþH H2(RBI) i to uvek u dva
sloja.
koriste se profili CW 50, 75 ili 100 mm.
þQLP
XNUXüHQMHPVDWUDNDPDRG
30cm i širine koja pokriva dva profila. Trake su
na treüLQDPDYLVLQH
postavlja na strani prostorije koju treba
Sanitarni elementi se priþvr üuju na Rigipsza tiüene od korozije i postavljaju se u
upljinu zidne konstrukcije gde preuzimaju
optereüenje zajedno sa stojeüim CW
profilima. Primenom Rigips sanitarnih
elemenata omoguüava se velika u teda
prostora i vrlo brzo izvoÿenje sanitarnih ugradnih
instalacija. Rigips sanitarni elementi
proizvode se za nekoliko namena: za lavabo,
WC sa ispiraþem ili bez ispiraþa, za bide,
pisoar...
Pre postavljanja ploþLFDSRYU
revizije za kupatila.
Prednosti:
- debljina zida min. 155 mm,
- debljina zida proizvoljne
- zvuþ
69 dB
do EI 90
2
- masa zida najvi e 53 kg/m (bez izolacije)
- do 10 puta lak i od masivnog zida
- visina zida do 6 m
- stabilnost i dugotrajnost
-
2 Spoj profila
sa podlogom
PP]DSORþHLPPSURILOH
Super ispuna spojnica
sa staklenim vlaknima
50 mm
aptivna traka od mineralne vune
klase negorivosti A, prema DIN 4102 - 1
3 Potkonstrukcija
3.1 Horizontalni profil
3.2 Vertikalni profil
Rigips zidni profil UW 50,75,100 - 06 mm
kao spoj sa podom i plafonom
Rigips zidni profil CW 50,75,100 - 06 mm
4 Izolacija
,VRYHUPLQHUDOQDYXQDLOLVOLþQR
,VRYHUPLQHUDOQDYXQDLOLVOLþQR
56SRMSORþD
6SRMHYLSORþDVHLVSXQMDYDMX5LJLSVLVSXQRP
EDQGDåLUDMX5LJLSVWUDNRPLJOHWXMX
Potreban materijal za 1 m2 instalacionih zidova:
Rigips vlagootporne RBI ploþe 12,5 mm
5LJLSV5%SORþHPPLOL5%,SRSRWHEL
6DPROHSOMLYDWUDND]D]YXþQXL]RODFLMXPP
UW-profil Rigips, horizontalni zidni 50mm, debljine 0,6 mm
CW-profil Rigips, vertikalni zidni 50mm, debljine 0,6 mm
22
5LJLSV5%SORþDPPRGQRVQR
5LJLSV5%,SORþDPPLPSUHJQLUana
Rigips samourezni vijci 25, 35 mm
1
2,0 m2
2,0m2
2,4 m
1,6 m
3,6 m
12,0 kom.
20,0 kom.
0,98 kg
1,2 m
3,2 kom.
2
1,0 m
þDPD
0RQWDåDVSROMQHREORJHRG
Aquaroc ploþDSUHNRPHWDOQLKSURILOD
Aquaroc fasadni zid je višeslojan sistem
visokih performansi koji se sastoji od
gipskartonskih ploþDSDUQHEUDQH
metalne potkonstrukcije, mineralne
vune, hidroizolacije, $TXDURFSORþDL
finalnog fasadnog maltera.
Ima višestruke prednosti u odnosu na
PDVLYQH]LGRYHPDQMDWHåLQDPDOD
debljina, odliþQDWUHPRL]RODFLMDODNR
provoÿHQMHLQVWDODFLMD
Aquaroc ploþDQDED]LFHPHQWDje
jedinstveno rešenja zbog svoje tvrdoüHL
izuzetne tolerancije na vlagu, što je þLQL
savrãHQRP]DVSROMQXPRQWDåXQD
fasadnim zidovima. Fasadni zid Aquaroc
SUXåDL]X]HWQXWRSORWQXL]YXþQX
izolaciju (do Rw
U kombinaciji sa metalnom
konstrukcijom Aquaroc omoguüDYD
HNRQRPLþQXL]JUDGQMXXSRUHÿHQMXVD
tradicionalnom masivnom gradnjom.
Prednosti:
- postojanost na vodu i vlagu
- zvuþQD]Dštita i do 66dB
OjaþDYDQMHXJORYDRWYRUDVD
mreåLFRPLPDOWHURP
- debljina zida do 246 mm
- otpornost na udarce
- Aquaroc poseduje IBR eko-sertifikat
Ugradnja profila za dilatacione fuge,
NRMHVOXåHGDSULPHXWLFDMH
temperatunih razlika.
Finalno malterisanje sa
Aquaroc Skim malterom ili fasadnim
OHSNRPPUHåLFRPLPDOWHURP
Aquaroc pregradni zid za bazene, saune i velike kuhinje
Aquaroc
ploþD
Rigips
metalna
potkonstrukcija
Aquaroc
vijci
fuga
Lepak za
ploþLFH
ploþLFH
Aquaroc vodootporna ploþDQDPHQMHQD
je za prostorije koje su konstantno
RSWHUHüHQHYODJRPLSRYUHPHQRYRGRP
kao što su npr. bazeni, saune, velike
kuhinje, javni toaleti I sportska kupatila.
Aquaroc je odliþQDpodloga za
postavljanje keramiþNLKSORþLFDNDRL]D
nanošenje maltera.
Prednosti:
- površina je þYUVWDLRWSRUQDQDXGDUFH
- u moguüQRVWLGDSRGUåLWHåLQXSORþLFD
do 50kg/m2SRPRüXRGJRYDUDMXüHJOHSND
- 30 min vatrotpornosti za pregradne
]LGRYHREORåHQH Aquaroc ploþDPD
- velika rezistencija na vodu i vlagu
23
Glasroc zidovi
Protivprovalni Secure zid
Namena
Protivprovalni Secure zid je robusan ]LGNRMLRQHPRJXüDYD
obijanje. Sastoji se od trapezastog lima debljine 0,7 mm i
L*ODVURF)JLSVDQLKYHRPDWYUGLKSORþDVDVWDNOHQLP
vlaknima. Koristi se za komercijalnu i industrijsku primenu,
NDRãWRVXSUHJUDGQL]LGRYLNRGEDQDNDRVLJXUDYDMXüLK
društava, finansijskih organizacija, vojnih i policijskih
objekata, industrijskih i skladišnih objekata.
Prednosti
YHRPDRWSRUDQQDSRNXãDMSURYDOHSUXåDYHOLNXþYUVWLQX
- lagana konstrukcija u odnosu na masivnu gradnju
PRJXüQRVWLQVWDOLUDQMDOLPD]DYUKXQVNXEH]EHGQRVW
- ušteda prostora - debljina zida samo 70 mm
trapezasti lim,
debljine 0.7mm
debljina obloge
otpornosti zida
mm
- dobra zvuþQDL]RODFLMD
2 x 10 mm
zida
2
EI 150
zida
izolacija
kg/m
mm
mm
dB
50
70
3000
40
zida
zida
izolacija
Antieksplozivni - Blast zid
Namena
Antieksplozivni Blast zid pru
naprava koje se mogu nalaziti u zonamaSRYHüDQRJUL]LND.
Specifkacija se odreÿXMHQDRVQRYXLQGLYLGXODQLK]DKWHYD
QDRVQRYXNRQVXOWDFLMDVDSURL]YRÿDþHPLVSHFLMDOL]RYDQLP
konsultantima za eksplozije.
Prednosti
REORJD]LGDRG5LGXULW*ODVURF)SORþDSUX
vatrootpornost
- pri eksploziji umanjuje opasnost od gelera
debljina obloge
otpornosti zida
2
mm
2 x 10 mm
2 x 10 mm
EI 120
EI 150
kg/m
mm
mm
dB
50
50
135
70
5000
3000
49
40
=DãWLWDRGEXÿL*ODVURF+
Namena
2EODJDQMH]LGD]D]DãWLWXRGEXÿLVSHFLMDOQLPSORþDPD
*ODVURF+3ORþHVHVDVWRMHRGVWDNOHQLKYODNDQD
JLSVDQRJMH]JUDRWSRUQRJQDYODJX+LEXÿ
i aditiva za impregnaciju.
Prednosti
- zanemarljivo mala apsorpcija vode
YLVRNDRWSRUQRVWQDEXÿ
HNRQRPLþQDL]UDGDEH]EHGQLKLGXJRWUDMQLK]LGQLKL
SODIRQVNLKNRQVWUXNFLMDXYODåQLPSURVWRULMDPD
.DUDNWHULVWLNH]LGD]D]DãWLWXRGEXÿL
*ODVURF+
debljina obloge otpornosti zida
mm
2 x 12,5 mm
zida
izolacija
kg/m
mm
dB
24
6100
37
2
F 30
Riflex Glasroc F zakrivljeni zidovi
3.2
Namena:
Riflex zakrivljeni pregradni zidovi omoguüuju
realizaciju najsmelijih dizajnerskih ideja.
Riflex savitljive ploþe debljine 6 mm štede
mnogo vremena pri ugradnji zakrivljenog
zida, a površina koja se dobija je idealno
glatka. Najmanji polupreþnik krivine:
60 cm kod konkavih konstrukcija s Riflex
ploþama odnosno 140 cm kod konveksnih
konstrukcija sa Riflex ploþama.
0RQWDåD
1
Spoj zakrivljenog zida sa podom i plafonom
PRåHVHL]YHVWLSRPRüX8:]LGQLKSURILOD
]DVHþHQLK]DREOH]LGRYHNRMLVHYLMFLPD
SULþYUãüXMXQDSODIRQLSRGX]XPHWDQMHWUDNH
]D]YXþQXL]RODFLMX5LJLSV]LGQL&:SURILOL
postavljaju se u podne i plafonske profile na
UD]PDNXRGFP5LIOH[SORþDVHVXYR
VDYLMDLSULþYUãüXMHGLUHNWQRQD]LGQH&:
SURILOH3UYLVORMREORJHSULþYUãüXMHVH
EU]RXJUDÿXMXüLP5LJLSVYLMFLPD TN 3,5 x 25
mm na razmaku 550 mm, a drugi Rigips
samoureznim vijcima 3,5 x 35 mm na
razmaku 200 mm.
6SRMHYLVHLVSXQMDYDMX9DULRLVSXQMLYDþHP
spojeva i EDQGDåLUDMX5LJLSVEDQGDå
trakama od staklenih vlakana. Kvalitet
L]YRÿHQMDPRåHELWLRG4GR4
$NRVHPRQWDåQL5LJLSV]LGQDVWDYOMDVD
Riflex zidom, eventualnu razliku debljine
NRQVWUXNFLMHWUHEDL]MHGQDþLWLWUDNDPDRG
5LJLSVSORþDNRMHVXGLUHNWQRSULþYUãüHQHQD
&:SURILONDRSRGPHWDþ
1
2 3.1
1 Oblaganje
2 Spoj profila
sa podlogom
3 Potkonstrukcija
3ULþYUãüLYDQMH
Riflex
Rigips samourezni vijci
Zaštita od
SRåDUD
TUDND]D]YXþQXL]RODFLMX
=YXþQRL]RODFLRQDWUDNDRGPLQHUDOQHYXQH
klase negorivosti A, prema DIN 4102 - 1
3.1 Horizontalni profil
3.2 Vertikalni profil
Rigips zidni profil UW 50 - 06 mm
Rigips zidni profil CW 50 - 06
4 Izolacija
=YXþQDL]RODFLMD
=DãWLWDRGSRåDUD
,VRYHUPLQHUDOQDYXQDLOLVOLþQR
Mineralna vuna klase AJUDÿHYLQVNRJPDWHULMDOD
VDWDþNRPWRSOMHQMD• 1000 C
56SRMSORþD
,]YRÿHQMH
6SRMHYLSORþDVHLVSXQMDYDMX5LJLSVLVSXQRP
EDQGDåLUDMX5LJLSVWUDNRPLJOHWXMX
Prednosti:
- Riflex ploþe ne traåe kvašenje i zasecanje
- površina Riflex ploþa je potpuno glatka
- dobijanje atraktivnih formi
- zvuþna zaštita i do 53 dB
- SURWLYSRåDUQRVW do F 120
2
- minimalna masa zida od najviše 53 kg/m
- stabilnost i pored velikog savijanja
- minimalan radijus savijanja 60 cm
Karakteristike Riflex zidova
Riflex
mm
1 x 6mm
2 x 6mm
3 x 6mm
4 x 6mm
Klasa otpornosti Masa
Debljina
zida
zida
Debljina Gustina QDSRåDU
(bez izolacije)
DIN 4102
2
kg/m
mm
kg/m
Mineralna vuna
50
50
50
50
40
100
100
100
EI 30
F 60-A
F 90-A
F 120-A
14
27
40
53
62
74
86
98
Visina =YXþQD
zida izolacija
mm
dB
3750
4250
4750
5250
37
43
49
/
2
Potreban materijal za 1 m pregrade:
RigipV5LIOH[SORþH
UW-profil Rigips 50 mm, debljine 0,6 mm
CW-profil Rigips 50 mm, debljine 0,6 mm
Traka ]D]YXþQXL]RODFLMX
Vijci sa tiplom Rigips 6/40 mm
Vijci za brzo uvrtanje Rigips 212/25 mm
Vario ispuna spojnica
Mineralna vuna ISOVER 50 mm
%DQGDåWUDND
4,0 m2
0,8 m
1,8 m
1,2 m
1,6 kom.
52,0 kom.
0,6 kg
1,0 m2
2,4 m
25
&OLPDILW3URWHNWR]LG]D]DãWLWXRGHOHNWURPDJQHWQRJ]UDþHQMD
Namena
&OLPDILWSORþH]DKYDOMXMXüLMHGLQVWYHQRMNRPELQDFLMLJUDILWDLNULVWDODYRGHX
HOHNWURPDJQHWQRJ]UDþHQMD
predajnici, radari...). Climafit Protecto sistemi mogu se koristiti i za
HOHNURPDJQHWQRJ]UDþHQMD
Oblaganje zidova
0RQWDåD
6LVWHPREODJDQMDSRVWRMHüHJ]LGD]DSRþLQMHSRVWDYOMDQMHP5LJLSV
SULNOMXþQLKSURILOD8'LOL]LGQLKSURILOD8:NRMLVHREOHSH
5LJLSV]YXþQRL]RODFLRQRPWUDNRPLSULþYUVWHSRPRüXXGDUQLKWLSORYDQD
sistem
sistem
3.21.90
3.21.90
Rigips plafonske profile CD 60/27-06 (3.2) (ili zidne profile CW 50-06)
podesiti sa osovinskim rastojanjem od 417 mm, po potrebi ubaciti izolaciju
(4) i parnu branu (9)LSULþYUVWLWL]DYUWQMLPD[11 mm na Rigips
distancere.
1-slojno oblaganje podrazumeva fiksiranje Climafit trake za uzemljenje
3,5 x 23 mm sa rastojanjem zavrtanja od 250 mm. Climafit traku za
Pregradni zid
mm.
2-slojno oblaganje
sistem
3.40.94
Climafit traku za uzemljenje (1.3) 500 x 40 x 0,5 mm fiksirati vijcima
Gold 3,5 x 35 mm koji su na rastojanju od 250 mm. Climafit traku za
mm.
Protekto
umesto CD/UD profila koriste CW/UW profili. Sa suprotne strane koriste
e
5LJLSV]DYUWQMLPDPPQDUDVWRMDQMXPPDGUXJDSORþDVH
Obrada Climafit trake:
Prednosti
- eliminacija elektrosmoga u sobama
- moguünost formiranja gluve sobe bez signala mobilne telefonije
- onemoguüavanje prislu
ÿaja
YDWURRWSRUQRVW]LGD)VD&OLPDILW5)SORþDPD
Potreban materijal za 1 m2 oblaganja (sistem 3.21.90) :
Rigips &OLPDILWSORþH
Rigips distancer
CD-profil Rigips, debljine 0,6 mm
UD-profil Rigips, debljine 0,6 mm
]D]YXþQXL]RODFLMX
Rigips 421/3,5x9,5 mm
Rigips 6/40
3,5x25 mm
3,5x35 mm
%DQGDåWUDND&OLPDILW
Ispuna spojeva Super ili Standard
26
2,0 m2
2,4 kom.
2,0 m
0,8 m
1,0 m
4,8 kom.
3,2 kom.
7,0 kom.
13,0 kom.
1,6 m
0,3 kg
0,1 m
Ukoliko je potrebno obezbediti izolaciju
QLVNRIUHNYHQWQLKHOHNWULþQLKQDL]PHQLþQLK
SROMDSRWUHEQRMHGDVYH&OLPDILWSORþHEXGX
povezane sa trakom za uzemljenje, odnosno
VLVWHPRP]DL]MHGQDþDYDQMHSRWHQFLMDOD
Activ’ Air þLVWLGRãWHWQLKLVSDUOMLYLKRUJDQVNLKMHGLQMHQMD92&
3ORþHNRMHLPDMX$FWLYH$LUNDUDNWHULVWLNH
$FWLY
$LUWLS$JLSVNDUWRQVNDSORþDGHEOMLQHPP
5LJLGXU+$FWLY
$LUJLSVYODNQDVWDYODJRRWSRUQDSORþDPP
Gyptone Activ' Air kasetni
Gyptone Activ' Air BIG
$FWLY¶$LUŠMHUHYROXFLRQDUQDJLSVNDUWRQVNDSORþDL]5LJLSVD
koja koristi inovativnu tehnologiju da aktivno unapredi kvalitet
XQXWUDãQMHJYD]GXKDXNODQMDMXüL92&LGUXJH]DJDÿLYDþH
kao što je ugljen monoksid, iz vazduha.
7HKQRORJLMD$FWLY¶$LUX]LPD92&LGUXJH]DJDÿLYDþHL
konvertuje ih u bezbedna, inertna jedinjenja, koja kada jednom
XÿXXSORþXQHPRJXELWLYUDüHQDQD]DG7DNDYVLVWHP
IXQNFLRQLãHGRJRGLQDþDNLQDNRQYLãHVWUXNLKUHQRYLUDQMD
što je provereno na testovima i analizama.
Activ’Air je pasivni sistem — efikasniji je u smanjenju VOC-a
od dodatne ventilacije.
=DãWRMHYDåQRGDVHSREROMãDNYDOLWHWXQXWUDãQMHJYD]GXKD"
,VWUDåLYDQMDVXSRND]DODGDþRYHNXSURVHNXSURYRGL
vremena u zatvorenom prostoru. Isparljiva organska jedinjenja
VOC su štetna. Kao zasebni elementi nisu škodljivi, ali
VMHGLQMHQMLLPDMXGXJRURþQHSRVOHGLFHSR]GUDYOMHOMXGL
,]ORåHQRVWORãHPYD]GXKXX]DWYRUHQRPSURVWRUXPRåH
dovesti do brzog zamora, nedostatka koncentracije, iritacije
RþLMXDOHUJLMHRWHåDQRJGLVDQMDJODYREROMHPXþQLQHL
sindroma bolesne zgrade.
.DNR$FWLY¶$LUþLVWLYD]GXK"
2GDNOHGROD]H92&]DJDÿLYDþL"
8QXWUDãQMHRNUXåHQMHMHL]ORåHQRXWLFDMXUD]QLKPRJXüLK
NRQWDPLQLUDMXüLKL]YRUDQH]DSHþDüHQDãSHUSORþDLOLLYHULFD
Urea Aldehidi iz izolacije, tretirane tkanine, lepkovi, tepisi i
QDPHãWDMNRPSMXWHULNRSLUDSDUDWLLãWDPSDþLPDWHULMDOL]D
þLãüHQMHERMHUDVWYDUDþLLWG
Prednosti Activ’Air sistema
‡þLVWLVHXQXWUDãQMLYD]GXKRG92&LGUXJLK]DJDÿLYDþD
‡þLVWLMLYD]GXKRPRJXüDYDXGREQLMLUDGLYHüXSURGXNWLYQRVW
‡*\SWRQH$FWLY¶$LUDNXVWLþQLSODIRQLüHVPDQMLWLHKRLYUHPH
UHYHUEHUDFLMHLQDWDMQDþLQREH]EHGLWLSREROMãDQXMDVQRüX
govora i smanjiti buku u prostoriji.
‡âWLWL]GUDYOMHOMXGL
‡7HKQRORJLMDSURL]YRGQMH$FWLY¶$LUSORþDNRULVWHPLQLPDOQX
energiju, produkuju nisku emisiju CO2, recirkuliraju vodu
‡3ORþHVHUHFLNOLUDMX
‡9HRPDSRYROMQDFHQDLPRJXüQRVWEU]HLþLVWHDGDSWDFLMH
‡âLURNDSULPHQDãNROHREGDQLãWDVWDQRYLNXüHEROQLFH
Voc štetne materije u vazduhu
Voc štetne materije u vazduhu
bez ActivAir
.RQFHQWUDFLMD92&D
Redukcija VOC-a
VD$FWLY¶$LUSORþDPD
VD$FWLY$LUSORþRP
RP
VOC nestaju 7. dana
0
5
10
15
Broj dana
27
1m
1m
üHQMH&:SURILOD
oko 15 mm je obavezno zbog
ugibanja plafona.
ProvoÿHQMHLQVWDODFLMD
kroz proreze CW profila.
dozne sa krilcima se fiksira
uvrtaþHP
”P
nastavljanje
•P
nastavljanje
priþYU üHQLPQLWQDPD
sa CW profilom
priþYU üHQLPQLWQDPD
debljine 2 mm za
ukruüHQMe dovratnika .
Fiksiraju se LSULNOMXþQLm
profilima za pod i plafon.
ploþe
i masivnog zida
ýHRQRVH]DOHSL
molerska papirna traka,
þLMLVHNUDMQDNRQ
i dovratnik
visine 2m.
ploþHVD
Pro ivicama
ogletovati samo
jednu stranu
uglove
1
Plafonski spoj
zida i masivnog plafona
gletuje
samo sa jedne strane.
þHQH
LYLFH5LJLSVSORþH
RGVHþH
tita ugla je
najbolja sa
aluminijumskom
na profile na kontaktu sa
uglova je
jednostavnija sa
Alux trakom.
Prodaje se
namotana u rolnu.
samo sa
papirnom trakom kod
spoja dve
gipskartonske ploþH.
lajsna za
za titu uglova
Bullnose je proizvod
kojim se dobijaju
moderne zaobljene ivice.
QDMMDþHXGDUFH
2
Nastavljanje
Nas
stta
tav
av
a lja
anje
njje
2C
Wp
rofil
rof
ila
la
CW
profila
sa
aC
CW
W pro
profil
filom
fil
fi
om
m
profilom
þHQD
masivnu tavanicu uvek sa
2
Na drvenu meÿXVSUDWQX
konstrukciju plafoni se kaþH
SRPRüXYLMNDQDUDVWRMDQMX
5cm od donje ivice
þQD
konstrukcija sa obiþQRP
ve
þDQD nonijus
potkonstrukcija sa nonijus
Preklopni tipl sa navojem i kukom za
je obavezan
kod kaþHQMD
plafona ili
tereta na AB
konstrukciju
•
NRQ]ROQDRSWHUHüHQMD
/DNDNRQ]ROQDRSWHUHüHQMD
I
Nosivost po tiplu:
þ vor
Nosivost po tiplu:
Nosivost po ankeru:
20 kg.
1RVDþLSROLFDLUHJDOD
þL
SROLFHPRJXVHSULþYUVWLWLSRPRüXPHWDOQLK
ankerima za Rigips zid, po
PRJXüQRVWLX]YHUWLNDOQH
CW profile potkonstrukcije
5LJLSVSORþD
vertikalne CW profile potkonstrukcije
potkonstrukciju pre oblaganja Rigips
SORþDPD
SRVHEQHVWRMHüHPHWDOQHQRVDþHUD]QLK
dimenzija, iz Rigips asortimana, koji se
5LJLSVSORþD
]DKWHYDMXVWDWLþNLSURUDþXQ]ERJUDVSRUHGD
VLODLRSWHUHüHQMDQRVLYHNRQVWUXNFLMH
2
ProtivpoåDUQLVLVWHPL
5LJLSVSURWLYSRåDUQL]LGRYL
Rigips SURWLYSRåDUQLplafoni
pregradni zid
sa metalnom
potkonstrukcijom
i oblogama od
Rigips ploþDRF
20.
plafon EI30
REORåHQ[5)PPLOL
2 x RF 12,5 mm,
(,REORåHQ
2 x RF15 mm,
(,REORåHQ
3 x RF15 mm ili
LOL[5)PPSORþDPD
EI60
EI30 - EI90
3URWLYSRåDUQL
pregradni zid
sa metalnom
potkonstrukcijom
i dvostrukim
oblogama od
Rigips SORþD RF 12,5 mm.
plafon
sa dvostrukim
oblogama od
5LJLSVSORþD
odozdo i
odozgo.
EI90
EI90
3URWLYSRåDUQL
pregradni zid
sa dvostrukom
metalnom
potkonstrukcijom
i dvostrukim
oblogama od
5LJLSVSORþD
RF 12,5 mm.
F30-F120
OXþQL zid i
F30 plafon
REORåHQVD
5LIOH[SORþDPD
debljine 6 mm.
EI30 - F120
EI90
3URWLYSRåDUQL
pregradni zid
sa metalnom
potkonstrukcijom
i trostrukim oblogama
RG5LJLSVSORþD
RF 12,5 mm za zidove
do 9m visine.
3URWLYSRåDUQLSODIRQ
REORåHQVDþHWLULVORMD
5)SORþD
2 x RF12,5 mm
+ 2 x RF15 mm
EI120 - EI180
EI120
3URWLYSRåDUQL
pregradni zid
sa metalnom
potkonstrukcijom
i trostrukim oblogama
RG5LJLSVSORþD
2 x Die Blaue RF
+ 1 x 25 RF
VD]YXþQRPL]RODFLMRP
do 76 dB.
F90 - F180
Rigips Secure zid
za spreþDYDQMHSURYDOH
i Blast zid za zaštitu od
eksplozije, sa Glasroc F
5LGXULWSORþDPD
EI120 - EI150
30
3URWLYSRåDUQL
kasetni plafon
CASOPRANO
u sadejstvu sa
PHÿXVSUDWQRP
konstrukcijom.
EI15 - EI90
plafon bez ve
EI30 sa oblogom
RF 18mm i
CW profilima spojenim
OHÿDQDOHÿD
EI30
F30
þama
suvi estrih
kanali
instalacioni
sa Rigiplan ili Rigidur
SORþDPD
kanali od Ridurit
Glasroc FSORþD
EI30 - EI120
ploþDPD
instalacioni
potkrovlje sa
metalnom
potkonstrukcijom
kanali od Ridurit
Glasroc F SORþD
Rigips RF
SORþDPDPP
EI90
Vertikalni i horizontalni
ventilacioni i
kanali za
odimljavanje
GLASROC FV500
L]UDÿHQLRG
ekspandiranog
vermikulita,
prirodnog minerala.
RG5LJLSV5)SORþD
na konstrukciji
od drvenih
greda.
EI30 - EI90
EI60 - EI120
þD
oblaganje drvenih
stubova i greda
5LJLSV5)SORþDPD
oblaganje
vatrootpornih SORþDGHEOMLQH
20 mm bez potkonstrukcije,
EI60 - 2 x RF20 mm
EI90 - 2 x 20 mm Ridurit Glasroc F
þHOLþQLKJUHGD
Ridurit Glasroc F
SORþDPD
oblaganje
vatrootpornih
SORþDVDPHWDOQRP
CW potkonstrukcijom.
RJUDQLþHQD
EI120 - 2 x RF25 mm
EI90 - 2 x 20 mm Ridurit Glasroc F
þHOLþQLKVWXERYD
Ridurit Glasroc F
SORþDPD
oblaganje
sa Rigips RF
vatrootpornim
SORþDPD
EI30 - 2 x RF12,5 mm
EI90 - 3 x RF15 mm
Plafoni
plafoni
elementi
za vatrootporne
spuštene plafone.
2GSRFLQNRYDQRJþHOLND
QDPHQMHQDSULþYUãüHQMX
manjih lavaboa.
Fiksira se za CW
vertikalne
profile na osovinskom
rastojanju od 60cm.
,VSRUXþXMHVH
u više varijanti.
RGSRFLQNRYDQRJþHOLþQRJ
J lima
debljine 0,6mm.
RGSRFLQNRYDQRJþHOLþQRJOLPD
debljine 0,6mm.
CD 60 (27/60/27 mm)
UW 50 (40/50/40 mm))
UW 75 (40/70/40 mm)
UW 100 (40/100/40 mm)
'XåLQHPPD[P
6WDQGDUGQHGXåLQHP
RGSRFLQNRYDQRJþHOLþQRJ
J lima
debljina 0,6mm.
od pocinkovanog þHOLþQRJOLPD
debljine 0,6mm.
SULODJRÿHQD
CD-profilu.
CW 50 (50/50/50 mm)
CW 75 (50/70/50 mm)
CW 100 (50/100/50 mm)
UD (27/28/27 mm)
Standardne duåLQHP
Nosivost 0,4 kN (40 kg)
6WDQGDUGQHGXåLQHPPD[
9,4m)
]DþHRQRVDVWDYOMDQMHL
SURGXåHQMH&'SURILOD
deo
za masivnu tavanicu
GXåLQHXPP
100 240
340 540
640 840
940
dovratnika
RGSRFLQNRYDQRJþHOLþQRJOLPD
debljine 2,0mm.
UA 50 (40/50/40 mm)
UA 75 (40/75/40 mm)
UA 100 (40/100/40 mm)
Uz profile koristiti
LSULNOMXþNH]DSRGLSODIRQ
6WDQGDUGQHGXåLQHP
Odgovara CD profilu.
'XåLQHXFP
3-6
6-9
9-12
Prilagodljiv distancer
za CD profile od
pocinkovanog þHOLþQRJOLPD
duåLQHPP
Nosivost 0,4 kN (40 kg)
Nosivost 0,4 kN (40 kg)
element sa
LVSLUDþHP]D
konzolnu
Nosivost 0,4 kN (40 kg)
gornji deo
za drvenu
potkonstrukciju.
za drvenu konstrukciju od
90/150/170...1040mm
Nosivost 0,4 kN (40 kg)
Nosivost 0,25 kN (25 kg)
]DSULþYUüLYDQMH8:
profila na pod i plafon i
CW profila na zidove.
3UHþQLNPP
Plafonska sidrasta
Sa oprugom za
ILQRSRGHãDYDQMHåLFD
'XåLQHYLVLOLFDåLFD
12.5/25/37.5/50/75/
100/125/150/175/
200/250/300/350/
400/500 cm
212 za CD/UD/CWUW profile.
221 za UA profile 2mm.
Nosivost 0,25 kN (25 kg)
za spoj profila i
distancera
za brzo spajanje
osnovnog i
nosivog profila.
Za vešanje
sistema nonius.
Uvek se stavljaju
dve po vešaljci.
Nosivost 0,4 kN (40 kg)
otvori
Za zaštitu od
SRåDUD)
do F90 za
vatrootporne
plafone i
zidove.
Nosivost 0,4 kN (40 kN)
üLP tiplom
za kaþHQMHWHUHWD
Nosivost 30 kg (1 x 12,5)
Nosivost 50 kg (2 x 12,5)
þQDL]RODFLRQD
traka
za CD/UD i CW/UW
profile koji se
oslanjaju na masivnu
konstrukciju.
2GSRFLQNRYDQRJþHOLND
za nadogradnju u
postojeüLPNXSDWLOLPD.
Osovinsko rastojanje
vertikalnih profila je
60cm.
Za vatrootporne
JLSVNDUWRQVNHSORþH
5)L5LGXULWSORþH
Montira se na
CW profile.
Univerzalna
PRQWDåDELORNRJ
elementa sa test
otpornosti na
1000kg.
sanitarni element sa
LVSLUDþHP]D
konzolnu ugradnju
Ram je od
SRFLQNRYDQRJþHOLND]D
nadogradnju u
postojeüLPNXSDWLOLPD.
Osovinsko
rastojanje je 60cm.
Od pocinkovanog
þHOLþQRJOLPD
3ULþYUãüXMHVHQD
CW vertikalne
profile na
osovinskom
rastojanju od
42 ili 60cm.
6OXåL]DNDþHQMHVDQLWDUQLK
elemenata bez cevi.
3UHGQRVWL5LJLSV352LYLFDSORþD
Stari sistem sa zaobljenim ivicama
RIGIPS PRO sistem sa pravougaonim ivicama
XYUüXQD]DREOMHQRMLYLFLSORþH
za potkonstrukciju.
]DPDNVLPDOQRþYUVWVSRMEH]SXNRWLQD
pukotina, usled nedovoljnog utiskivanja ispune.
utiskuje u prvi sloj ispune.
5LJLSVRYDVRUWLPDQLVSXQMLYDþDLYUVWHVSRMHYD
STANDARD
Po ceni bez konkurencije
Slu
JLSVNDUWRQVNLKSORþDVD
RIGIPS VARIO
rhunska ispuna spojnica,
þHWLULSXWDMDþDRG
SUPER
1DMSUDNWLþQLML]DXSRWUHEX
Slu
JLSVNDUWRQVNLKSORþDVD
omoguüDYDJOHWRYDQMHL
gletovanjem spoja u isto vreme,
nanosi.
Pogodno za krpljenje rupa.
Cena je vrlo povoljna - bez
konkurencije.
min.
YHRPDJODWNDLYHRPDþYUVWD
Pogodno za krpljenje rupa.
2
2
2
RIMANO BIANCO 0-3
Fina gipsana glet masa za
unutrašnje radove.
Za gletovanje preko gipsanih
LNUHþQRFHPHQWQLKPDOWHUD
PDQMDSRWURãQMDRG
polimernih glet masa.
Debljinasloja: 0-3mm.
Potrošnja: 0,9kg/m2/1mm.
Pakovanje: 20 kg.
NOVO:
5,*,363/2ý(,0$-8F$%5,ý.,=$6(ý(18
3235(ý18,9,&88â7('A KOD UGRADNJE.
RIMANO DUO GLET 2-10
Tankoslojni beli gipsani malter,
ujedno i glet masa.
6OXåL]DXQXWUDãQMHLVWRYUHPHQR
tankoslojno malterisanje i
gletovanje betona, gasbetona,
NUHþQRFHPHQWQRJPDOWHUD«
Debljina sloja: 2-10 mm
Potrošnja: 0.75 kg/m2/1mm.
Pakovanje: 20 kg.
Trake
RIMANO TEN 5-40
Gipsani glet malter za deblje slojeve.
=DLVWRYUHPHQRUXþQRXQXWUDãQMH
malterisanje i gletovanje preko cigle,
giterbloka, betona, gasbetona,
Za popunjavanje pukotina. Idealan
za špaletne jer eliminiše efekat
‘hladnog mosta’- poseduje
termoizolacione karakteristike.
Debljina sloja: 5-40 mm.
Potrošnja: 0,75 kg/m 2/1mm.
Pakovanje: 25 kg.
Primena
Prednosti
Papirna traka
SRGXåQLVSRMHYL*.3
- spoljašnji uglovi
- unutrašnji uglovi
- spojevi potkrovlja
QDMMDþDWUDND
RGOLþQD]DãWLWDRG
pucanja
- najjeftinija
Traka od
staklenog voala
SRGXåQLVSRMHYL*.3
SRSUHþQLVSRMHYL*.3
- spojevi oko lajsne
- najpopularnija
- najtanja
- dobro se utiskuje
- lako se primenjuje
FAST TAPE
samolepljiva
mreåDVWDWUDND
- lepi se direktno
- lako se primenjuje
QD5LJLSVVSRMSORþD
- jedan sloj ispune manje
L]EHJDYDWLVHþHQHLYLFH - štedi vreme
33
Dilatacije i spojevi kod Rigips spuštenih plafona
10 m
15 m
Plan dilatacija kod nepravilnog
i masivnog zida ili stuba
•250 mm
dilataciona fuga
3.5 m
•500 mm
dilataciona fuga
3UDYLOQRSRVWDYOMHQHSORþHVSUDWQHYLVLQHLPDMXGLODWDFLRQH
3UDYLOQRXNUDMDQMHSORþDVDSUHNORSRPPLQFP
•150 mm
PopreþQLSUHVHN]LGDVDGLODWDFLMRP
ivice dovratnika.
max 120 cm
PopreþQLSUHVHN]LGDVDGLODWDFLMRP
Pravilno formiranje spojeva kod izrade nadsvetla podrazumeva
presecanje samo jednog profila u polju.
34
Standardne gipskartonske SORþH A (RB)
t A gipskartonska SORþD 9,5 x 1200 x 2000/2600 mm (9,5 x 1250 x 2000/2600 mm)
t A gipskartonska SORþD 12,5 x 1200 x 2000/2500/2600/2750/3000 mm (12,5 x 1250 x 2000/2500/2600/2750/3000 mm)
t A gipskartonska SORþD 15 x 1250 x 2000/2500/2600/2750 mm
9ODJRRWSRUQHJLSVNDUWRQVNHSORþH+5%,
t H2 gipskartonska SORþD 12,5 x 1200 x 2000/2500/2600/2750 mm (12,5 x 1250 x 2000/2500/2600/2750 mm)
t H2 gipskartonska SORþD 15 x 1250 x 2000/2500 mm (15 x 1250 x 2000/2500 mm)
Vatrootporne gipskartonske SORþH DF (RF)
t DF gipskartonska SORþD 12,5 x 1200 x 2000/2500/2600/2750/3000 mm (12,5 x 1250 x 2000/2500/2600/2750/3000 mm)
t DF gipskartonska SORþD 15 x 1200 x 2000/2500/2600/2750/3000 mm (15 x 1250 x 2000/2500/2600/2750/3000 mm)
9DWURRWSRUQHLYODJRRWSRUQHJLSVNDUWRQVNHSORþH')+5),
t DFH2 gipskartonska SORþD 12,5 x 1200 x 2000/2750/3000 mm (12,5 x 1250 x 2000/2750/3000 mm)
t DFH2 gipskartonska SORþD 15 x 1250x2000/2500 mm (15 x 1250 x 2000/2500 mm)
Wohnbauplatte - YDWURRWSRUQHJLSVNDUWRQVNHSORþHdebljine PP]DSURWLYSRåDUQH]LGRYHSODIRQHLãDKWRYH
t Wohnbauplatte DF 20 x 625 x 2000/2600 mm
t Wohnbauplatte DFH2 20 x 625 x 2000/2600 mm (vatrootporna + vlagootporna)
Die Dicke - vatrootporne JLSVNDUWRQVNHSORþHdebljinePP]DSURWLYSRåDUQH]LGRYHSODIRQHLREORJHãDKWRYD
t Die Dicke DF 25 x 625 x 2000 mm
t Die Dicke DFH2 25 x 625 x 2000 mm (vatrootporna + vlagootporna)
Ridurit Glasroc F - YDWURRWSRUQHSORþH]Dšaht zidove i zaštitu þHOLþQLK QRVDþDLQVWDODFLMD kanala za vazduh i odim.
t Ridurit Glasroc F 15 x 1200 x 2000 mm
t Ridurit Glasroc F 20 x 1200 x 2000 mm
t Ridurit Glasroc F 25 x 1200 x 2000 mm
Riflex Glasroc F- savitljive vatrootporne JLSVDQHSORþHdebljine PPRMDþDQHVWDNOHQLPYODNQLPD
t Riflex Glasroc F debljine 6 x 1200 x 2400 mm
t Riflex Glasroc F debljine 10 x 1200 x 2400 mm
Glasroc H- veoma vlagootporna (H3) i negoriva gipsana SORþD, RWSRUQDQDEXÿLJOMLYLFHL]X]HWQRþYUVta
t Glasroc H debljine 6 x 1200 x 2400/900 mm (vatrootporna + vlagootporna)
t Glasroc H debljine 12,5 x 1200 x 2400/2700/3000 mm (vatrootporna + vlagootporna)
Rigitherm – gipskartonske SORþHNDãLUDQHstiroporom za unutrašnju termoizolaciju zidova
t Rigitherm PS 12,5 x 625 x 2500 mm kaširane stiroporom 4 0/60/80 mm
5LJLGXUJLSVIDVHUSORþHYHOLNHWYUGRüHNRMHVHVDVWRMHRGJLSVDLFHOXOR]QLKYODNDQD
t
t
t
t
t
t
Rigidur
Rigidur
Rigidur
Rigidur
Rigidur
Rigidur
10/12,5 x 1249 x 2000/2500/2540/2750/3000 mm
H SORþD 10 x 1195 x 2500/2750/3000 mm (vlagootporna)
H SORþD 12,5 x 1200 x 2400/2500/2620/3000 mm (vlagootporna)
H SORþD 15 x 1200 x 2500/3000 mm (vlagootporna)
H SORþD 18 x 1200 x 2400 mm (vlagootporna)
Estrichelemente 2 x 10 mm / 2 x 12,5 x 500 x 1500 mm
Duraline - VSHFLMDOQHJLSVNDUWRQVNHSORþHYHRPDYHOLNHWYUGRüHNRMHVHNRULVWH]DVDOHXþLRQLFHKRGQLNH
t Duraline DL 12,5 x 1250 x 2000/2500/2750/3000 mm
t Duraline DLI 12,5 x 1250 x 2000/2500/2750/3000 mm (vlagootporna)
5LJLSODQSORþH- suvi estrih za polaganje na podu umesto cementne košuljice PRJXüQRVWQLYHOLVDQMD7HUPRSODQRP
t Rigiplan 2 x 12,5 x 600 x 2000 mm
t Rigiplan PS 2 x 12,5 x 600 x 2000 mm (ploča kaširan a stiroporom 20 mm)
Rigips Soundbloc (Die Blaue) - JLSVNDUWRQVNHSORþH]DYUKXQVNX]YXþQXzaštitu kod zidova i plafona
t Soundbloc A, H2, DF, DFH2 12,5 mm (x 1200 x 2750)
35
5LJLSVSORþH]DVSXãWHQHSODIRQH
Casoprano - kasetni plafoni 60 x 60 cm od gipsa, vlagootporni, þYUVWL
t Casostar A (8 x 600 x 600 mm)
t Casoroc A (8 x 600 x 600 mm)
t Casobianca A (8 x 600 x 600 mm)
Gyptone - kasetni apsorberski plafoni 60 x 60 cm sa perforacijama
t
t
t
t
t
t
t
t
Gyptone
Gyptone
Gyptone
Gyptone
Gyptone
Gyptone
Gyptone
Gyptone
Base 31, tip ivice A, B, D1, E15 (12,5 x 600 x 600 mm)
Point 11, , tip ivice A, B, D1, E15 (12,5 x 600 x 600 mm)
Point 12, , tip ivice A, B, D1, E15 (12,5 x 600 x 600 mm)
4uattro 20, tip ivice A, B, D1, E15 (12,5 x 600 x 600 mm)
4uattro 22, tip ivice A, B, D1, E15 (12,5 x 600 x 600 mm)
4uattro 50 , tip ivice A, B, D1, E15 (12,5 x 600 x 600 mm)
Line 4 , tip ivice A, B, D1, E15 (12,5 x 600 x 600 mm)
Sixto 60, tip ivice A, B, D1, E15 (12,5 x 600 x 600 mm)
Gyptone (Korridor) Plank - SORþH dimenzija 0,3 x 2,4 m za hodnike
t Gyptone Line 8 A, E15 (12,5 x 300 x 1800/2100/2400 mm)
t Gyptone Point 15 A, E15 (12,5 x 300 x 1800/2100/2400 mm)
t Gyptone 4uattro 55 A, E15 (12,5 x 300 x 1800/2100/2400 mm)
t Gyptone Base A, E15 (12,5 x 300 x 1800/2100/2400 mm)
Gyptone Big - apsorberske SORþH dim. 1,2 x 1,2 m za plafone ili zidove
t Gyptone Big 4uattro 41 (12,5 x 1200 x 2400 mm)
t Gyptone Big 4uattro 42 (12,5 x 1200 x 2400 mm)
t Gyptone Big 4uattro 46 (12,5 x 1200 x 2400 mm)
t Gyptone Big 4uattro 47 (12,5 x 1200 x 2400 mm)
t Gyptone Big Line 6 (12,5 x 1200 x 2400 mm)
t Gyptone Big Sixto (12,5 x 1200 x 2400 mm)
t Gyptone Big Base (12,5 x 1200 x 2400 mm)
Rigiton – JLSVNDUWRQVNHSODIRQVNHDSVRUEHUVNHSORþHVDILOFRPLUD]QROLNLPSHUIRUDFLMDPDEH]YLGQRJVSRMD
Rigiton Air - gipskartonske DSVRUEHUVNHSORþH]DHOLPLQDFLMXãWHWQLKLVSDUHQMDL]YD]GXKDIRUPDOGHKLG«
Rigiton Primeline Color Platte - SHUIRULUDQHJLSVNDUWRQVNHSORþHVDUD]OLþLWLPERMDPDOLFDUXSLFDLILOFD
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Rigiton
Rigiton
Rigiton
Rigiton
Rigiton
Rigiton
Rigiton
Rigiton
Rigiton
Rigiton
Rigiton
6/18 (12,5 x 1188 x 1998 mm)
8/18 (12,5 x 1188 x 1998 mm)
10/23 (12,5 x 1196 x 2001 mm)
12/25 (12,5 x 1200 x 2000 mm)
15/30 (12,5 x 1200 x 2010 mm)
8-12/50 (12,5 x 1200 x 2000 mm)
12-20/66 (12,5 x 1188 x 1980 mm)
8-15-20 (12,5 x 1200 x 2000 mm)
8/18 q (12,5 x 1188 x 1998 mm)
12/25 q (12,5 x 1200 x 2000 mm)
12-25-35 (12,5 x 1200 x 2000 mm)
5LJLSVVSHFLMDOQHSORþH
Aquaroc - vodootporna ploþa na bazi cementa za unutrašnje i spoljašnje oblaganje zidova
‡ Aquaroc 12,5 x 1200 x 2500 mm
Clima Top - gipskartonske ploþH sa odliþnom toplotnom provodljivošüX za sisteme grejanja ili hlDÿenja
‡ Clima Top 10 x 1250 x 2000 mm
Gips Blei - gipskartonske ploþe kaširane olovom za zaštitu od rendgenskog zraþenja
‡ Gips Blei ploþa 12,5 x 625 x 2000/3000 mm (kaširane olovom debljine 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5 mm)
ClimaFit - perforirane gipskartonske ploþe sa grafitom u jezgru za zaštitu od elektromagnetnog zraþH nja
‡ ClimaFit 10 x 1250 x 2000 mm
Rigips
6DLQW*REDLQJUDÿHYLQVNLSURL]YRGLGRR
Bul. Mihajla Pupina 115 d
11070 Beograd
Tel./Faks: 011/ 22-82-444
www.rigips.rs
Download

SAINT GOBAIN RIGIPS