БРОЈ
513-514 |
ФЕБРУАР - МАРТ 2014.
|
ГОДИНА LIII
|
ПРВИ БРОЈ ЛИСТА ЈЕ ИЗАШАО 1960. ГОДИНЕ
|
ISSN 1452 - 0753
ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БЕОГРАД“ Д.О.О. БЕОГРАД
03 | АКТУЕЛНО
КУПЦИ СУ ПРИОРИТЕТ
08-09 | на лицу места
Модерна трафостаница под старим
кровом
Оснивач Привредног друштва
ЈП Електропривреда Србије
В.д. генералног директора:
Александар Обрадовић
САДРЖАЈ
Издавач:
Привредно друштво
за дистрибуцију
електричне енергије
„Електродистрибуција - Београд” д.о.о. Београд
Директор Друштва:
Зоран Рајовић
ПР и шеф Службе за односе са јавношћу:
Сандра Алагић
Главни и одговорни уредник:
Миланка Стојанић
Новинар:
Тања Зорановић
Уређивачки одбор:
Миланка Стојанић, Тања Зорановић,
Невенка Бошковић, Татјана Пантић,
Иван Илић, Дарко Недовић и Богољуб Радуловић
Адреса редакције:
11000 Београд, ул. Масарикова 1-3
Телефони:
011 340 50 12
011 340 52 30
Централа: 011 361 67 06
Локали: 1612, 1630
e-mail: [email protected]
www.edb.rs
Графичка припрема:
Владимир Н. Крајновић
Штампа:
„Calibris” д.о.о. Београд
Тираж:
2000
Електронско издање листа “ЕДБ”
налази се на адреси: www.edb.rs
као и на “ЕДБ” интранет порталу,
на страници “Обавештења”
CIP - каталогизација у публикацији
Народна Библиотека Србије,
Београд 658 (497.11)
Месечно:
ISSN 1452 - 0753 = Eлектродистрибуција
(лист) COBISS.SR-ID 18118658
2
03
АКТУЕЛНО
Купци су приоритет
04
ИЗ ЕПС-а
Утврђени финансијски извештаји
Измене оснивачких аката привредних друштава
05
Из ЕДБ-а
После шест узастопних година Електродистрибуција Београд
пословала са добитком
06
НА ЛИЦУ МЕСТА
У борби против крадљиваца струје
07
НА ЛИЦУ МЕСТА
Уклапање ТС „Железник“ у 10 kV мрежу
08-09
НА ЛИЦУ МЕСТА
Модерна трафостаница под старим кровом
10-11
У СЛИЦИ И РЕЧИ
Савремена електроенергетска мрежа за плански развој Сурчина
12-13
АКТУЕЛНО
Са новом енергијом на истом, успешном курсу
14-15
НА ЛИЦУ МЕСТА
Већи капацитети за боље снабдевање
16
АКТУЕЛНО
Наставак радова на аутоматизацији СН мреже
17
ДЕШАВАЊА
Обука ватрогасаца у ЕДБ Образовном центру
Пренос говора базиран на најмодернијој технологији
18
ФОРУМИ
Правила усагласити са реалношћу
Mеђународно саветовање „Ризик и безбедносни инжењеринг“
19
АКТУЕЛНО
Србија добро напредује у примени прописа
20
ЗДРАВЉЕ
Чукљеви – најчешћа деформација стопала
21
ЉУДИ
Има нека тајна веза
22
ИЗ ИСТОРИЈЕ ЕДБ-а
Коректан однос према потрошачу је традиција ООУР-а
23
БЕОГРАДСКЕ ЗВЕЗДИЦЕ
Родна кућа војводе Степе Степановића
П
осле притужби на увећане рачуне за
електричну енергију, неки грађани се ових
дана жале на висину фебруарских рачуна
због, како тврде, погрешног обрачуна за
заједничку утрошену електричну енергију у зградама,
која се наплаћује кроз систем обједињене наплате преко
уплатница Инфостана. Реагујући на примедбе наших
суграђана, Горан Весић, секретар Привременог већа града
Београда, 17. марта је у Скупштини града одржао састанак
коме су присуствовали и представници нашег Привредног
друштва, директор Зоран Рајовић и ПР ЕДБ-а Сандра
Алагић, јер је наше Привредно друштво, иако законски
не обавља комуналне делатности, због великог значаја
за живот грађана уврштено међу ова предузећа. Састанку
су присуствовали и Слободан Станојевић, секретар
Секретаријата за комуналне и стамбене послове, као и
представници ЈКП „Инфостан“, Небојша Пушкар, директор
Сектора редовне наплате и ПР овог предузећа, затим
представници градских јавних комуналних предузећа
Београдског водовода и канализације, Београдских
електрана, Паркинг сервиса, Градске чистоће и Зеленила
Београд.
Како је, као што каже мудра изрека, једна памет
добра, а две су још боље, представници ЕДБ-а и
Инфостана су се поводом овог проблема састајали у
више наврата. Договорено је да се свим корисницима
код којих је очитана потрошња заједничке електричне
енергије већа за 25 одсто или више, у односу на претходни
тромесечни просек, изврши додатна контрола и провера
стања. Скупштине станара које сматрају да имају повећану
потрошњу заједничке електричне енергије могу тај
проблем да пријаве на шалтерима, а у ЕДБ-у ће за те
намене бити отворени посебни шалтери за рекламације
Инфостана у свих девет погона ЕДБ-а, као и мејлом
на адресу Информативног центра. Представници оба
предузећа сагласили су се да ће бити предузете све мере
како би се ефикасно контролисали рачуни и потрошња, а
корисници у најкраћем року добили обавештење о исходу
рекламација.
- ЕДБ је због недавног искуства са тврдњама купаца да
су децембарски рачуни за утрошену електричну енергију
БРОЈ 513-514 | фебрУАР-март 2014.
били увећани због грешака у очитавању бројила, већ по
приспећу првих рекламација на фебруарске рачуне за
заједничку електричну енергију, на терен одмах упутила
екипе које су извршиле контролу исправности бројила и
том приликом нису утврђене неправилности – истакао
је директор Рајовић, нагласивши да ће ЕДБ и даље,
без обзира на резултате првих контрола, наставити са
проверавањем свих притужби.
Представници ЕДБ-а истакли су да су током већ
обављених провера рачуна и потрошње на терену
установљене неправилности друге врсте, рецимо, да
рад подстанице која служи за грејање пет зграда плаћају
станари једне вишеспратнице, или да су пословни
простори пријављени на заједничку струју. Затим, неке
просторије су приведене другој намени, па је и потрошња
струје увећана, какав је пример неколико гаража на Новом
Београду, које су претворене у радионице.
Иначе, до „преклапања“ надлежности дошло је
због тога што ЕДБ очитава бројила, а Инфостан врши
прерасподелу заједнички потрошене струје. То се ради
на основу два модела, по квадратури стана или по броју
чланова домаћинства. На који начин ће се расподелити
заједнички утрошени киловати, рецимо заједничко
осветљење, рад подстаница, пумпи за воду, лифта, струје
у склоништима, заједничким просторијама и слично,
одлучују скупштине станара. Оне су, између осталог, дужне
да редовно обавештавају ЈКП „Инфостан“ о променама
броја чланова домаћинства у стамбеној згради и обрате
пажњу да ли су неке од заједничких просторија приведене
другој намени, као и то да ли су сви који користе заједничку
електричну енергију пријављени. Уколико зграда нема
органе управљања потрошња се обрачунава по броју
квадрата стана.
Свакако, важно је да су ЕДБ и градска комунална
предузећа показала искрену намеру да се примедбе и
сугестије купаца искористе за унапређење пословних
процеса и да се задовољство купаца подигне на виши ниво.
Овај састанак и поступање по договореним активностима
потврда је тог опредељења.
М. Стојанић
Састанак у Скупштини Града
актуелно
Купци су приоритет
3
СА СЕДНИЦЕ НО ЈП ЕПС
ИЗ ЕПС-а
Утврђени финансијски извештаји
адзорни
одбор
Јавног
предузећа
„Електропривреда Србије“, на седници
одржаној 27. фебруара, усвојио је одлуке о
допуни пописа имовине и обавеза ЈП ЕПС за
2013. годину, као и допуну извештаја о попису за 2013.
годину за ПД „ЕПС Снабдевање“.
На седници, којом је председавао проф. др Аца
Марковић, председник НО ЈП ЕПС, усвојене су и одлуке
о утврђивању финансијских извештаја ЈП ЕПС и ПД „ЕПС
Снабдевање“ за 2013. годину. Седници су присустовали
Александар Обрадовић, в.д. директора ЕПС-а и чланови
пословодства ЈП ЕПС.
На седници НО је истакнуто да финансијски резултат
компаније прати успешне пословне резултате у 2013.
години, те да се очекује да ће у консолидованом
финансијском извештају за цео систем ЕПС-а добит
достићи око 19 милијарди динара. Члановима НО
је представљена анализа рекламација на рачуне за
електричну енергију у претходне три године. Како
Н
је објаснио Жељко Марковић, в.д. директора ПД
„ЕПС Снабдевање“ и директор Дирекције ЕПС-а за
дистрибуцију електричне енергије, уочено је да је број
рекламација повећан у јануару, фебруару и децембру
када се бележи већа потрошња, али да је неуобичајено
велики број приговора купаца регистрован за рачуне из
децембра 2013. године.
- Посматрано по годинама, број приговора у 2011.
години чини свега 0,80 одсто од укупног број купаца, у
2012. години тај проценат је 0,77, док је у 2013. години био
0,86 одсто – рекао је Марковић. – По узорцима, просечно
35 одсто рекламација односи се на висину рачуна, 40
одсто на очитана стања, док 25 одсто су остали приговори.
Обично је око 60 одсто рекламација оправдано, али је
у случају децембарских рачуна оправдано било 52,97
одсто. Анализа је показала да су разлози за већи број
рекламација на децембарске рачуне грешке у очитавању,
повећана потрошња, као и дужи обрачунски период који
је условио веће рачуне.
Ипак, анализом је утврђено да је посебан проблем
неуједначеност процедура за пријем и решавање
рекламација купаца, а то доводи и до различитих
података по ПД за дистрибуцију.
- ЕПС мора да учини све што је неопходно како
би сви купци у Србији имали једнаке услове, те да не
буде разлике ако неко жели да поднесе рекламацију
или било шта друго да уради у дистрибуцији у Врању
или у Београду – рекао је Александар Обрадовић, в.д.
директора ЕПС-а. - Статут ЈП ЕПС је усвојила Влада Србије,
припремљене су измене оснивачких аката ПД, које ће
бити упућене Надзорном одбору, а потом се стварају
услови за спровођење корпоративизације ЕПС-а.
„Е-инфо”
НОВИ СТАТУТ ЈП ЕПС
Измене оснивачких аката
привредних друштава
ови статут Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ ступио је на снагу 4.
марта. У складу са Статутом припремљене
су измене оснивачких аката зависних привредних друштава у оквиру система „Електропривреде
Србије“ и упућене су Надзорном одбору ЈП ЕПС на
усвајање. Надзорни одбор има рок од петнаест дана од
дана ступања на снагу новог Статута ЈП ЕПС да усвоји нова
оснивачка акта зависних привредних друштава, а потом
на њих сагласност даје Влада Србије.
Овим променама званично ће започети корпоративизација ЕПС-а, предвиђена и у Полазним основама за
реорганизацију ЕПС-а, које је Влада Србије усвојила још
у новембру 2012. године.
Циљ је да се спровођењем корпоративизације унутар
система „Електропривреде Србије“ уједначе пословни
Н
4
процеси, обезбеди јединствен систем управљања и
вођења послова и оптимизују трошкови у финансијама,
правним пословима, информационо-комуникационим
технологијама, људским ресурсима, јавним набавкама
и односима с јавношћу. На тај начин ЕПС би постао
ефикаснији и профитабилнији, а сви процеси јаснији.
Процене су да би новом организацијом ЕПС годишње
уштедео 36 милиона евра, односно 100.000 евра дневно.
Усвајањем новог Статута ЕПС-а учињен је први корак
у корпоративизацији, а када Надзорни одбор ЈП ЕПС
усвоји измене оснивачких аката ПД заиста се и стварају
услови за спровођење корпоративизације која је једини
начин да ЕПС постане ефикаснији, транспарентнији и
да одговорност коначно добије име и презиме, што је у
интересу и грађана и оснивача, Владе Србије.
„Е-инфо”
Усвојени финансијски извештаји ПД „ЕДБ“ за 2013. годину
ИЗ ЕДБ-а
После шест узастопних година
ПД ЕДБ пословала са добитком
На седници одржаној 28. фебруара Скупштина Привредног друштва „Електродистрибуција Београд“
је, између осталог, донела одлуке о усвајању Извештаја о попису средстава, потраживања и обавеза
ПД „ЕДБ“ са стањем на дан 31. децембра 2013. године, као и Финансијског извештаја о пословању
ПД „Електродистрибуција Београд“ за 2013. годину.
П
осле шест узастопних годимилијарди динара, што је све
на пословања са губитком,
заједно утицало на изузетну
ПД „Електродистрибуција
погонску спремност ПД „ЕДБ“ и
Београд“ је у 2013. години
низак ниво непланираних прекида
остварила позитиван укупан финансијски
у напајању потрошача електричном
резултат у износу од 2,6 милијарди
енергијом. Показатељи поузданости
динара. Овај резултат је уједно у
ПД „ЕДБ“ у 2013. години су најбољи
апсолутном износу и највећи позитиван
у односу на сва остала ПД у саставу
Разматрајући Извештај о попису
резултат остварен у последњих тринаест
ЈП „ЕПС“, и приближавају се европсредстава, потраживања и обавеза
година.
ским стандардима.
ПД „ЕДБ“, овлашћени представници
Добит је остварена у подбилансу
У циљу регулисања наплате
оснивача, ЈП ЕПС-а, Татјана Обрадовић,
пословних активности од 0,8 милијарди
старих потраживања за електричну
председница четврте ванредне седнице Скупштине Друштва, Радослав
динара, затим у подбилансу финансијских
енергију Друштво је у 2013. години, у
Вујовић и Жарко Крешић, једногласно
активности од 0,8 милијарди динара, као
складу са одлукама Управног одбора
су прихватили предлог Гордане Пејовић
и у подбилансу осталих активности од
ЈП ЕПС, закључило споразуме о
- Бујас, директорке Дирекције за
једне милијарде динара.
репрограму раније исправљених
економско-финансијске послове ЕДБ-а,
У другој половини 2013. године
потраживања, што је утицало на
да се у циљу интензивирања процеса
делатност јавног снабдевања електричостварену добит и у подбилансу
прибављања потребне документације и
ном енергијом крајњих купаца пренета
осталих активности.
укњижбе електроенергетских објеката
је на новоосновано правно лице ПД
У 2013. години дошло је до
у пословне књиге, 30. јун 2014. године
„ЕПС Снабдевање“, тако да ПД „ЕДБ“
повећања капитала Друштва за
утврди као крајњи рок за укњижбу свих
најзначајније пословне приходе сада
величину оствареног нето добитка.
електроенергетских објеката који се
остварује преко прихода од мрежарине
На основу анализе финансијских
већ користе.
(приступа и коришћења дистрибутивног
инструмената пословања види се да
М.С.
система) и прихода по основу сервисних
је успостављена добра финансијска
услуга које врши за новоформирано
равнотежа, обзиром да су финанправно лице, на бази SLA уговора (Service Level Agreement
сијска средства знатно већа од финансијских обавеза.
- уговор у коме се дефинише врста и ниво услуге између
Друштво у 2013. години послује у условима задовољавајуће
понуђача услуге и клијента).
текуће ликвидности, без ризика задуживања и каматног
Реализовани су сви планирани послови на одржавању
ризика, уз нешто повећану изложеност кредитном ризику
електроенергетских објеката у износу од 1,5 милијарди
код наплате старих потраживања.
динара, уз веће учешће ремоната и превентивног
Гордана Ракић
одржавања у односу на интервентно одржавање.
(руководилац Рачуноводствено-планског сектора)
Инвестициона улагања реализована су у износу од 1,9
Укњижити све
електроенергетске
објекте
Са седнице Скупштине Друштва
БРОЈ 513-514 | фебрУАР-март 2014.
5
НА ЛИЦУ МЕСТА
ПОЧЕЛЕ ДОДАТНЕ КОНТРОЛЕ МЕРНИХ МЕСТА НА КОНЗУМУ ЕДБ-а
У борби против крадљиваца
струје
Р
ади смањења губитака електричне енергије,
а по налогу Зорана Рајовића, директора ПД
„ЕДБ“, у нашем Привредном друштву се од 11.
марта спроводе повремене територијалне
контроле мерних места на читавом конзуму ЕДБ-а, у три
погона Дирекције градске и шест погона Дирекције
приградске. На овом послу укупно је ангажовано 18 екипа
са по два монтера из различитих погона, што је укупно 36
монтера, и то 24 из Дирекције приградска и 12 из Дирекције
за снабдевање електричном енергијом.
Територија предвиђена за контролу сазнаје се ујутру,
када се и издају налози за контролу. Приликом вршења
провере дужност сваке екипе је да уочи и пријави сваки
вид неовлашћене потрошње, као и друге неправилности,
као што су непријављена бројила и директне везе, односно
прикључци.
За први погон у коме је извршена територијална
контрола мерних места одређен је Погон Крњача. Контрола
је на овом конзуму трајала три дана и обухватила је
индивидуално и колективно становање, а контролисана
су мерна места домаћинстава. Монтери су били дужни да
провере сва мерна места према датом читачком ходу и да
пријаве и преконтролишу и она места која нису у читачком
ходу, а налазе се на траси контроле.
- У прва три дана акције потврђена су предвиђања да
за оваквом опсежном и добро припремљеном акцијом
одавно постоји потреба. Наиме, првог дана на конзуму
Погона Крњача контролори су прегледали 446 мерних
места. На три места откривено је неовлашћено коришћење
електричне енергије, односно утврђена је крађа, а 360 места
потпуно је технички исправно. Другог дана су контролисана
584 мерна места и откривена је једна крађа, док је 477
места мерења потпуно технички исправно. Трећег дана
контролисан је највећи број места, чак 729, откривене су
Детаљна контрола мерног места
6
Приредила: М. Стојанић
Лазар Крстић, Саша Недељковић, Радета Марић и Миленко Вучај
четири крађе, а 547 места је исправно – истакао је Миленко
Вучај, руководилац Погона Крњача, додајући да је, када се
саберу сви резултати тродневног рада, откривено укупно
8 крађа електричне енергије, а 1384 мерна места су потпуно
технички исправна. Неприступачно је било 188 мерних места,
а на још два странке нису дозволиле приступ. На осталих око
190 контролисанх места утврђене су разне неправилности,
као недостак пломбе, поломљен поклопац, дисплеј који не
ради и слично.
Иначе, поред руководиоца Погона, инжењера Вучаја, сва
три дана акције на терену су били и Радета Марић, директор
Дирекције вангардске, као и Лазар Крстић, главни инжењер
у Дирекцији за снабдевање електричном енергијом. Они
су нас информисали о неким детаљима акције, па смо тако
сазнали да је од осам откривених крађа електричне енергије
у шест случајева била померена пређица, а на два места су
пронађени јаки магнети. За све крађе урађени су записници, а
укупно је фактурисано 111.740 kWh, односно 952.424 динара.
За све неисправности отворени су налози за рад којима ће
се те неисправности довести у ред, као што су лимитатори
и мерни уређаји без пломбе, замена бројила и МТК уређаја,
а сва мерна места која су била затворена накнадно ће бити
контролисана. Тамо где странке не буду дозвољавале приступ
мерном месту, уколико је могуће, извршиће се измештање
места мерења.
О току акције одлучиваће се у „ходу“, а рок трајања није
одређен већ ће се ове мере примењивати на неодређено
време, у циљу трајног смањивања губитака. А да на овом
послу неће бити места за опуштање сведочи најава да ће већ
контролисана места бити још једном проверавана, односно
уследиће још један талас ненајављене контроле на већ
контролисаним мерним местима.
МОДЕРНИЗАЦИЈА И ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА МРЕЖЕ
Уклапање ТС „Железник“
у 10 kV мрежу
Р
адови на уклапању нове
трафостанице 35/10 kV
„Железник“ у десет киловолтну мрежу увелико су
у току. Новоизграђена ТС „Железник“
пуштена је у рад јесенас, пре почетка
грејне сезоне. Том приликом је
извршено њено уклапање у 35 kV
мрежу, док је уклапање у 10 kV мрежу
било планирано за крај зиме, због
уобичајног пада потрошње и мањег
оптерећања дистрибутивног система.
Нова ТС 35/10 kV „Железник“ је
изграђена у близини старе, чији су
капацитети били искоришћени до
максимума. Наиме, стара ТС „Железник
– провизоријум“, у функцији је од 1968.
године, а лоцирана је у кругу бивше
фабирке Иво Лола Рибар. Сада је то
Лола систем а.д. у реструктурирању,
који је продат у деловима, тако да се
из ове ТС напајало више фирми, Лола
ливница, Монтавер Лола, ФМП... Отуда
се указала и потреба за повећањем
снаге коју времешна ТС „Железник
– провизоријум“, са застарелом,
израубованом опремом и снагом два
пута по 8 MVA, није могла да обезбеди.
Савремена ТС „Железник“ располаже снагом два пута по 12,5 MVA,
а два енергетска трансформатора су
на отвореном простору. Монтажнобетонска
погонска
зграда
има
више одељења, у која су смештена
разводна постројења 35 и 10 kV, орман
управљања, орман развода сопствене
потрошње, исправљача и инвентора,
као и АКУ батерије и трафо-бокс за
смештај
кућног
трансформатора.
Постројење 35 kV је опремљено са
два система сабирница, јер се у нову
трафостаницу своде три кабловска вода
из старе ТС „Железник – провизоријум“,
која ће ускоро бити демонтирана и
стављена ван погона.
ТС 35/10 kV „Железник“ – инвестиција вредна 180 милиона динара. ТС поседује
савремену опрему, 35 kV расклопно постројење SF6 гасом изоловано са 6 ћелија.
У 10 kV расклопивом постројењу налази се укупно 19 металом оклопљених,
ваздухом изолованих ћелија са извлачивим прекидачима. Интегрисани систем
заштите и управљања са микропроцесорским заштитним уређајима, станичним и
комуникационим рачунаром. Савремено опремљена ТС је даљински управљива
из Диспечерског центра на Славији, а веза је остварена радио-модемом.
- Захваљујући повећаном броју
изводних 10 kV ћелија омогућен
је даљи развој мреже. Радове на
уклапању у десет киловолтну мрежу
смо започели средином фебруара, чим
су то временски услови дозволили.
Иначе, уклапање обухвата нових 11
извода из нове ТС, помоћу којих је
преузето оптерећење из старе ТС.
Извучени су нови десет киловолтни
водови за потребе формирања нових
прстенова у мрежи, што ће омогућити
резервирање у мрежи и повећати ниво
поузданости напајања - објашњава
Горан Стојановић, самостални инжењер
у Служби за надзор објеката 110 и 35 kV,
Дирекције планирања и инвестиција.
- Предвиђена вредност радова је
40 милиона динара, а укупна дужина
енергетских алуминијумских каблова је
18 километара. Због јачег оптерећења
које каблови ту треба да поднесу, на
првим деоницама из трафостанице
постављају се каблови пресека 240 мм2,
а преосталом дужином се полажу каблови стандардног пресека од 150 мм2.
Копачке радове смо завршили у
врло кратком року и сада се у ровове
постављају каблови. До краја марта
завршићемо пребацивање свих извода
из старе у нову трафостаницу, а то је
услов да бисмо могли провизоријум
да демонтирамо и ставимо ван напона. Нових 11 извода ће прихватити
постојећу мрежу и великим делом је
растеретити - каже наш саговорник
поручујући да је предвиђено да се
комплетан посао обави до лета, јер
електроенергетски систем тада трпи
појачана оптерећења.
- Последњи корак у овим радовима
након гашења старе ТС, биће свођење
35 kV каблова, који провизоријум сада
напајају из ТС 110/35/10 kV „Сремчица“, у нову ТС „Железник“.
С обзиром да је у Железнику
урбанистичким планом предвиђено
велико ширење грађевинске зоне и
изградња насеља од неколико хиљада
станова, ЕДБ ће модернизацијом
електроенергетске опреме и ширењем дистрибутивне мреже својим
суграђанима у овом делу града
омогућити да се развијају у складу са
исказаним потребама.
Т. Зорановић
БРОЈ 513-514 | фебрУАР-март 2014.
7
на лицу места
РЕКОНСТРУКЦИЈА ТС 35/10 KV „НЕИМАР“ – ПОГОН ВИСОКИ НАПОН
Модерна трафостаница под
старим кровом
рафостаница 35/10 kV „Неимар“, снаге
50 MVA и то четири пута по 12,5 MVA,
пуштена је у погон 21. септембра 1970.
године. Њена делимична реконструкција,
по Плану инвестиционог одржавања, почела је још
2006. године, уградњом вакуумских прекидача у 10
kV изводне ћелије (трансформаторске и спојне), а у
склопу редовних активности ЕДБ Погона високи напон.
Поменуте године донета је одлука да се у ТС „Неимар“
пробно монтирају нови вакуумски прекидачи, који
су имали добре карактеристике, између осталог и
зато што су малих димензија и на електромагнетни
погон, а једна од гаранција квалитета била је и та
да су због изузетних својстава коришћени у руским
подморницама и другим војним постројењима.
- Релејна заштита и Високи напон, у оквиру тадашње
ЕДБ Дирекције одржавања и управљања, прво су
извршили замену свих прекидача у 10 kV изводним
ћелијама. Следећи корак у модернизацији ове важне
трафостанице био је планирана замена елемената
релејне заштите. У овој трафостаници су на почетку
били уграђени електро-механички, па затим статички
релеји, а у најновијим активностима су постављени
микропроцесорски (дигитални) релеји последње
генерације, захваљујући чему је комбинација
старог и новог дала најбоље резултате. Прибегло
се, затим, изради пројекта прилагођења заштите 10
Т
Душан Јовановић, Александар Милојковић и Бојан Илић
8
kV енергетског развода. У међувремену су за Погон
високи напон купљени и нови прекидачи за 35 kV
развод, па је пројекат проширен и на овај напонски
ниво – каже Душан Јовановић, водећи инжењер
у Служби релејне заштите, при Сектору заштите и
испитивања, у Дирекцији управљања, напомињући
да је укупно време за поменуту реконструкцију било
дуже него што је планирано због тога што су „у ходу“
додавани нови елементи у првобитну верзију обима
реконструкције. - Погон високи напон, Дирекције
градске, као кориснички надзор у извођењу радова
водио је рачуна о свим техничким детаљима због
прилагођавања нових прекидача и елемената у
ћелијама, уз поштовање техничких препорука и
омогућавање боље експлоатације и каснијег што
лакшег одржавања постројења.
Наш саговорник објашњава да је ТС „Неимар“
некада функционисала са четири доводна поља која
нису имала одговарајућу конфигурацију растављача
и прекидача, јер се по старој концепцији у доводним
ћелијама нису уграђивали прекидачи. То је значило
да се у тренутку појаве „квара“ на доводним пољима
ништа није могло предузети док диспечерска екипа не
дође у трафостаницу и лоцира и изолује квар. Душан
наглашава да се ради о трафостаници која напаја
Врачар, централну градску општину, са великим бројем
веома важних потрошача. Зато је донета одлука да се
ТС „Неимар“ напаја онолико
потрошача колико их има
једна варош
у Србији
Из документације сазнајемо да
се из ове трафостанице напаја 125
приоритетних потрошача, као и
13.685 осталих потрошача и то:
Т1 напаја 31-ог важног потрошача и
2.614 осталих потрошача;
Т2 - 31-ог важног и 4.046 осталих;
Т3 - 37 важних и 2.173 осталих и
Т4 - 26 важних и 4.852 осталих
потрошача.
БРОЈ 513-514 | фебрУАР-март 2014.
пројекат прилагођења заштите допуни и техничким
решењем да те четири доводне ћелије добију и
прекидаче. Дакле, прекид који је раније трајао сат
и по, док екипе стигну на лице места и прегледају и
утврде квар, сада се смањио на минут до три минута.
- Тада су набављени и микропроцесорски уређаји
како би се супституисала постојећа релејна заштита,
али и да би се створила боља основа за модернизацију
даљинског управљања. Због проблема насталих
при пријави радова условљених израдом главног
и извођачког пројекта, као и прибављања осталих
докумената, наставак радова је био обустављен све
до 2013. године. Главни и извођачки пројекти били су
завршени још 2012. године и њима је обухваћена и
замена већ уграђених 10 kV прекидача, а предвиђена
је и уградња 35 kV прекидача, затим опремање
доводних 35 kV ћелија, која нису имала ни поменуту
расклопну опрему, ни заштиту, као и замена целокупне
опреме релејне заштите и локалног управљања и
сигнализације - наводи инжењер Јовановић.
У Дирекцији управљања сазнајемо да је ПД
„Електроизградња“, током 2013. године, уз стручну техничку помоћ и сарадњу Сектора заштите и испитивања,
успешно привела крају већину предвиђених радова.
Као отежавајућу околност инжењери ове Дирекције
наводе чињеницу да је трафостаница, будући да је у
центру града и у близини важних потрошача, морала
да остане у погону, а елементи постројења на којима
се током дана радило, увек су на крају дана, уз
депоновану дозволу, враћани и поново постављани у
стање погонске спремности.
Преостали су радови који су због захтева за
искључењима већих размера, као и због избегавања
ризика непредвиђених прекида, одложени за
релативно боље метеоролошке прилике, односно
периоде мање потрошње електричне енергије.
Преостаје још и повезивање „оптичких петљи“
релејних терминала, минимално проширење даљинске станице и активирање даљинског управљања у
новом функционалном режиму, а ова техника ће, уз
нову, квалитетну, брзу и селективну релејну заштиту,
у свом пуном обиму омогућити комплетан даљински
надзор и управљање трафостаницом.
- Радови изведени у трафостаници 35/10
kV „Неимар“ су класичан пример делимичне
реконструкције, када се не захтева повећање снаге и
броја високонапонских ћелија. У конкретном случају
може се рећи да је са око четири пута мање средстава
и уз оптимално ангажовање расположивих ресурса,
пре свега кадрова, остварен функционално нов
енергетски објекат – закључује Јовановић, додајући да
је наравно увек најбоље решење комплетна замена
свих елемената постројења, али у нашим тренутним
условима је то било и скупо и споро. Овако је, што
није занемарљиво у време економске кризе, уз
најминималнији обим радова постигнут максимални
експлоатациони ефекат.
М. Стојанић
9
у слици и речи
УКЛАПАЊЕ 10 kV КАБЛОВА У ТРАФОСТАНИЦУ „СУРЧИН”
Савремена електроенергетска
мрежа за плански развој Сурчина
Постављањем тридесет километара савремене кабловске електроенергетске мреже, вредне
око четрдесет милиона динара, ЕДБ обезбеђује квалитетну инфраструктурну базу за планску
изградњу сурчинске опшине.
e
лектродистрибуција Београд је у фебурару
отворила велике радове на подручју општине
Сурчин, градећи нову средњенапонску
кабловску мрежу вредну око 40 милиона
динара. Дуж сурчинских улица и тротоара, од уласка
у насеље па све до периферије, ужурбано се ради на
полагању десет киловолтних електроенергетских каблова,
укупне дужине тридесет километара, а све у циљу
подизања нивоа квалитета живота за даљи просперитет
ове општине.
- На овом подручју у децембру 2012. пустили смо у рад
ново, јако електроенергетско извориште, трафостаницу
35/10 kV „Сурчин“. Том приликом извршили смо комплетно
уклапање у 35 kV мрежу, док је на 10 kV напонском нивоу
уклопљено осам извода, колико их је било и у претходној,
старој трафостаници – објашњава Горан Стојановић,
самостални инжењер у Служби за надзор објеката 110 и
35 kV, Дирекције планирања и инвестиција.
– С обзиром да је мрежа углавном већ била
преоптерећена без могућности резервних праваца
напајања, почетком фебруара смо кренули у реализацију
новог пројектног задатка, урађеног у складу са захтевом
Дирекције управљања. Наиме, пошто пуни капацитет
ове савремене трафостанице није био у потпуности
искоришћен сада ћемо га ставити у функцију даљим
уклапањем још 5 њених извода у 10 kV мрежу. На тај начин
растеретићемо постојећу мрежу и обезбедити поузданију
испоруку електричне енергије кроз нову средњенапонску
кабловску мрежу – каже наш саговорник.
Надзор и извођачи
Пројекат уклапања 10 kV водова у ТС
35/10 kV „Сурчин“ је припремио Пројектни биро
Електродистрибуције Београд, уз прибављање
свих
неопходних
пратећих
сагласности
комуналних предузећа. Извођач радова је
ПД „Електроизградња“ Београд. Надзор над
извођењем електрорадова поверен је колегама
Горану Стојановићу и Стеву Амановићу,
електроинжењерима Сектора за надзор
објеката 110 и 35 kV, а Зоран Јуришић вршио
је грађевински надзор. Да би предупредили
могуће потешкоће, с обзиром на велики број
прелазака трасе каблова преко саобраћајница,
других јавних површина и приватних поседа,
наше колеге Горан, Стево и Зоран, с пажњом
надгледају радове готово у сваком тренутку.
10
ЕДБ је у циљу појефтињења послова уклопила
радове у реконструкцију Војвођанске улице коју врши
Београдпут
Пројектом је предвиђено да се, у оквиру уклапања,
тридесет километара 10 kV кабловске мреже положи у
три правца, почевши од ТС „Сурчин“. Траса једног крака
се пружа ка центру општине, другог ка Угриновцима, док
је трећи трасиран ка Трафостаници 35/10 kV „Аеродром”.
Пошто је реч о приватној трафостаници, у којој
Електродистрибуција Београд користи само једну ћелију,
новим каблом ће ЕДБ тај извод пребацити у сопствену,
новоизграђену трафостаницу „Сурчин“. Нова кабловска
мрежа ће, тако, растеретити центар општине и шира
подручја ка Добановцима, Угриновцима и Аеродрому.
Приредила: Т. Зорановић
Надлежни инжењери
свакодневно надгледају радове
Пет нових извода ће обезбедити додатну снагу од око
10 мегавата. Потрошачи ће овим добити квалитетније и
поузданије напајање. Треба притом имати у виду да је
велико подручје ове општине претворено у грађевинско
земљиште, тако да Електродистрибуција Београд
постављањем ове савремене, технолошки напредне
електроенергетске инфраструктуре обезбеђује квалитетну подлогу за планску изградњу стамбених и пословних
објеката у овом делу Београда.
Из угла ЕДБ-а битно је истаћи да су савремене десет
киловолтне изводне ћелије даљински управљиве, јер тиме
дају могућност нашим људима у диспечерском центру да
у сваком тренутку могу да прате шта се дешава на том делу
конзума. Диспечерским екипама ће тако бити олакшан рад
на терену у случају планиских или хаваријских прекида.
Они ће убудуће моћи још ефикасније да одржавају мрежу
чиме ће се и трајање прекида у напајању знатно скратити.
- У ровове дугачке око седам километара положићемо
каблове укупне дужине од око 30 километара. ЕДБ је
обезбедила квалитетне алуминијумске каблове, при чему
је 7 км кабла пресека 240 мм2, намењеног за прве деонице
на излазу из трафостанице где је потребно обезбедити
већу пропусну моћ и пренос веће количине енергије.
Преосталих 23 км алу-кабла је стандардног пресека од 150
мм2 – објашњава инжењер Стојановић.
Он такође истиче да је остварена одлична сарадња
са општином Сурчин и да је ЕДБ у циљу појефтињења
посла уклопила реализацију овог пројекта са радовима
Београдпута.
- Захваљујући доброј координацији радова, изградња
наше дистрибутивне кабловске мреже се етапно уклапа
у реконструкцију Војвођанске улице. Да бисмо скратили
рок до завршетка посла радове изводимо истовремено
из два правца. А захваљујући повољним временским
приликама ископавање ровова и полагање каблова
иду одличним темпом. Много бржим од очекиваних за
зимске, фебруарске услове.
Осим лепог времена на руку нам иде и срдачан пријем
житеља Сурчина, који по свему судећи схватају да ће по
завршетку наших радова добити комфорније услове за
живот и даљи развој њихове општине – оцењује Горан
Стојановић. Он, притом, поручује да ће најбитнији део
посла, а то је преузимање оптерећења из ТС „Аеродром”,
бити урађен до средине марта, док комплетан посао
планирају да заврше до маја.
Добра сарадња са
Сурчинцима
ТС 35/10 kV „Сурчин” савремено, поуздано и јако
електроенергетско извориште
Сарадња представника ЕДБ-а са
надлежнима у општини Сурчин је изузетно
добра. Међутим и становници Сурчина, имајући
у виду срдачан пријем који су пружили нашим
људима на терену, свесни су да су радови које
Електродистрибуција онде изводи од општег
друштвеног значаја и за њихову добробит.
Отуда ЕДБ, иако траса 10 kV каблова
неизбежно прелази преко бројних приватних
поседа, није имала до сада никаквих проблема
са решавањем имовинско-правних односа, што
је у данашње време доста неуобичајено.
БРОЈ 513-514 | фебрУАР-март 2014.
11
актуелно
У ПОСЕТИ ПОГОНУ БАНОВО БРДО
Са новом енергијом
на истом, успешном курсу
Погон Баново брдо покрива конзум чак пет београдских општина, а 110 извршилаца,
„појачаних“ са укупно 60 омладинаца и радника Електрокосмета, као и 148 повремено
ангажованих читача, брине о уредном и квалитетном снабдевању електричном енергијом
скоро 230 хиљада купаца.
П
оследњих година из Погона Баново
брдо велики број запослених отишао је
у пензију. Већина је за пензионисање
испунила оба услова, године радног
стажа, као и године старости, а многи су цео свој радни
век провели у Електродистрибуцији Београд. У пензију
су тако отишли и људи који су били симболи овог
Погона и коме су дали лични печат, као дугогодишњи
руководилац Славко Купрешан, затим Звонко Ледић,
који је значајан део радног века провео у Дирекцији
за снабдевање, па Миодраг Мија Симић, технички
директор, рекло би се стандардна јединица те функције
и други извршиоци техничке струке, као Славко Микић,
Марко Станојевић, Перица Лазовић, Никола Шкара,
Јован Милић, па шеф продаје Мирко Зорић, прегледач
Драган Орловић, омиљен међу запосленима и купцима,
али и многобројни монтери, шалтерски радници и други
извршиоци које овде сада не можемо све поменути. Сви
они су раме уз раме са руководиоцима свакодневно
давали допринос томе да се при помену Погона
Баново брдо одмах помисли на ред, рад и поштовање
процедура, као и уважавање купаца и колега – каже
нам на почетку разговора Драган Јекнић, руководилац
Погона Баново брдо, напомињући да је и сам, пре
именовања на место руководиоца, о овом Погону чуо
само похвале. Иначе, Јекнић је на ову дужност ступио у
августу прошле године.
Кадровски подмлађен, уз промену на руководећем
месту, Погон Баново брдо ЕДБ-у је донео нову, свежу
енергију и то је био разлог да посетимо наше колеге
„брђане“ и проверимо шта је у Погону ново и актуелно.
Конзум Баново брдо покрива изразито разуђено
подручје и обухвата чак пет београдских општина,
Раковицу, Чукарицу, већи део Вождовца, Савски венац
и делимично Звездару, објашњава нам Јекнић. Више од
петине територије чине приградска насеља, са великим
бројем викенд насеља, а проблеми са викендашима су
познати свим погонима на чијем конзуму су присутни у
већем броју и најчешће се тичу немогућности редовног
очитавања бројила.
Укупан број купаца које покрива Погон Баново брдо
је 229.813, од чега у категорији вирманских потрошача
има 10.991 купаца. О њима брине 110 запослених, уз
помоћ 43 извршиоца ангажованих преко омладинске
задруге и 17 радника Електрокосмета. На пословима
читања електричне енергије повремено се ангажује 148
извршилаца, регрутованих из редова „омладинаца“.
12
- Запослени у Погону све поверене послове предано
обављају. Међу дистрибутивним погонима имају
одличне резултате по броју склопљених репрограма
о измирењу дуга за утрошену електричну енергију на
рате. У протеклих шест месеци склопљено је 14.444
репрограма, а после отписа дела дуга купцима који су
уговор склопили у периоду од средине августа до краја
новембра прошле године, када је акција била актуелна,
наравно уколико купци буду поштовали уговорне
обавезе, биће наплаћено 533.732.776 динара – истиче
Јекнић.
Недавни талас незадовољства који је изазвала висина
децембарских рачуна за утрошену електричну енергију
није заобишао ни овај Погон. Наш саговорник истиче да
је у фебруару ове рачуне рекламирао 1851 купац. После
детаљне анализе и провере читања, 309 рекламација је
било оправдано и издати су исправљени рачуни, а 1542
рекламације оцењене су као неосноване.
Драган Јекнић
Приредила: М. Стојанић
Резултати специјалне
контроле
- Ради смањења губитака, а по налогу
Зорана Рајовића, директора ЕДБ-а, пре више
од три месеца је и у овом Погону организована
специјална контрола – каже Јекнић. – После
тромесечног рада забележени су одлични
резултати о чему сведочи податак да је само
у специјалној контроли написан 201 записник
и фактурисано 9.505.735 kWh и да је то
преведено у динаре 86.588.804 динара. Део
овог дуга наплаћен је одмах, а највећи део
биће плаћен на рате, по условима склопљеног
репрограма.
видели смо и у дану када смо били у посети Погону,
када је због недавних рекламација које су корисници
упутили ЈКП „Инфостан“ и Електродистрибуцији
Београд на високе износе на уплатницама Инфостана
за заједничку електричну енергију. Уследила је брза
реакција и Погон Баново брдо, уз остале погоне у
Електродистрибуцији Београд, одмах је отворио
посебан шалтер за ову намену, како би се омогућило
купцима да на најлакши начин поднесу захтев за
утврђивање оправданости рекламације.
Измештање места мерења
Измештено место мерења најефикасније средство у
борби против крађе
Муку са крадљивцима електричне енергије
запослени у овом Погону подједнако деле са осталима у
нашем колективу. Крадљивци су у међувремену постали
непредвидиви и бахати до те мере да у тој борби више
нема одступања. Зато, објашњава наш саговорник, у
случају основане сумње да постоји крађа електричне
енергије, а прилаз мерном месту је или отежан или
странка уопште не дозвољава приступ, уколико то
услови дозвољавају, примењује се измештено место
мeрења.
- Од седамдесет једног захтева за измештеним
местом мерења, колико их је било од 1. јуна прошле, до
27. фебруара ове године, ЕДБ је реализовао ово решење
укупно на 33 мерна места, а по новој методологији
измештено место мерења уграђено је на још дванаест
места.
Наравно, као и другим погонима и њима недостају
теренска возила, и њима су у пензију отишли искусни
монтери, али све се то заборавља у дневном извршавању
задатака. Текући проблеми се морају решавати без
оклевања и све се мора учинити да се испуне основне
функције, задовољан купац и уредно и квалитетно
снабдевање електричном енергијом. Да је то тако
БРОЈ 513-514 | фебрУАР-март 2014.
13
на лицу места
РЕКОНСТРУКЦИЈА ТС 110/35/10 kV „БЕОГРАД 18 – РАЉА“
Већи капацитети за боље
снабдевање
Електродистрибуција Београд на подручју општине Сопот изводи радове вредне више од пола
милиона евра, којим ће обезбедити поуздану и јаку електроенергетску инфраструктуру као
предуслов за даљу изградњу и ширење 35 kV мреже на шумадијском конзуму ЕДБ-а.
оквиру велике реконструкције ТС „Раља”,
смештене у близини Сопота, на ободу
Вождовца, већ су завршени грађевински
радови, и увелико се одвија монтажа
нове електроопреме.
- Реконструкцијом је предвиђено да се новим,
технолошки најсавременијим разводним постројењем
35 kV замени садашње, дотрајало, као и да се повећа
број изводних ћелија. Вредност комплетних радова
износи око 62 милиона динара – каже руководилац
овог пројекта, Љубомир Раденковић, главни инжењер
у Служби за техничку анализу и регулативу ДЕЕС-а,
Дирекције планирања и инвестиција.
Трафостаница 110/35/10 kV „Београд 18 – Раља“
је пуштена је у погон 1982. године а преко мреже 35
и 10 kV напаја електричном енергијом шумадијско
подручје мреже ЕДБ, и то насеља Раљу, Сопот, Врчин,
Дучину и Пударце. Инсталисана снага овог енергетског
У
објекта, који чине разводно постројење 110 kV за
спољашњу монтажу, разводна постројења 35 kV и 10 kV
за унутрашњу монтажу, је два пута по 31,5 MVA.
Реконструкција је била неопходна јер је 35 kV разводно постројење било у доста лошем стању због његове
дугогодишње експлоатације. ЕДБ ће уједно, у склопу
ових радова, повећати и број извода. А све су то кораци
који су неопходни за даљу изградњу и ширење 35 kV
мреже на овом подручју.
Према речима нашег саговорника предвиђено је да
спојна ћелија 35 kV, између блокова трансформатора
110/35/10 kV Т1 и Т2, буде опремљена са прекидачем и
даљинским управљањем, што није постојало у старом
разводу. Нова технологија ће, тако, обезбедити да
потрошачи приликом квара на мрежи убудуће буду
без струје у знатно краћим временским интервалима.
Наиме, диспечерима ће на овај начин бити пружене
веће могућности за манипулације на мрежи под
оптерећењем.
Савремена опрема
Нови ормар станичног рачунара - најсавременија
технологија.
14
Трансформаторску станицу 110/35/10 kV „Београд 18“
у Раљи чини разводно постројење 110 kV за спољашњу
монтажу, разводна постројења 35 kV и 10 kV за унутрашњу
монтажу и два трансформатора снаге 31,5 MVA.
Инсталисана снага овог енергетског објеката је
2x31,5 MVA. Старо постројење 35 kV је смештено у
погонској згради и има 6 ћелија за унутрашњу монтажу
које су смештене у два наспрамна низа од по три ћелије.
Један низ ћелија припада блоку трансформатора Т1, а други
низ ћелија припада блоку трансформатора Т2. Разводно
постројење 35 kV и 10 kV смештено је у истој просторији.
Реконструкција је била неопходна јер је постојеће 35 kV
разводно постројење било у лошем експлоатационом
стању, будући да је било у погону више од тридесет година.
За уградњу је набављена квалитетна, савремена опрема,
од произвођача Сименс и Институт „Михаило Пупин”. Ново
разводно постројење 35 kV је намењено за унутрашњу
монтажу, састављено од 8 слободностојећих ћелија
изолованих SF6 гасом, поређаних у једном низу, са једним
системом сабирница. Спојна ћелија 35 kV, између блокова
трансформатора 110/35/10 kV Т1 и Т2, је опремљена са
прекидачем и даљинским управљањем. Систем заштите и
управљања је интегрисани систем са микропроцесорским
заштитним уређајима и станичним рачунаром, а предвиђено је повезивање на постојећу даљинску станицу за
везу са диспечерским центром управљања.
Увођењем у примену ове савремене технологије,
ЕДБ ће потрошачима обезбедити значајно већи степен
квалитета у напајању електричном енергијом.
Т. З.
ТС „Београд 18 - Раља” - разводно постројење 110 kV и трансформатори 110/35/10 kV
ЕДБ је уговорила и набавила опрему од Сименса
и Института „Михајло Пупин”, а радове изводи фирма
„Елнос БЛ“ д.о.о. Београд. Набављена је савремена опрема која обухвата 35 kV гасом SF6 изоловане ћелије, и
то укупно осам ћелија, а систем заштите и управљања је
интегрисани систем са микропроцесорским заштитним
уређајима и станичним рачунаром.
Радови се изводе под надзором инжењера из
Дирекције планирања и инвестиција. За надзор
грађевинских радова задужен је Владимир Томашевић,
електромонтажних радова Душан Радић, а за телекомуникације Драган Токовић.
Нисконапонски ормарићи на новим 35 kV ћелијама са
микропроцесорским заштитно-управљачким јединицама
БРОЈ 513-514 | фебрУАР-март 2014.
Радови теку по плану – потрошачима обезбеђено
напајање
Иако су радови увелико у току потрошачима
је, захваљујући адекватним техничким условима,
обезбеђено напајање електричном енергијом, уз
повремена, неопходна минимална искључења.
Завршени су грађевински радови који су били
предуслов за монтажу нових 35 kV ћелија у постојећој
згради, на месту једног низа старих ћелија. Грађевинска
реконструкција трафостанице је обухватила грађевинске
интервенције у разводном постројењу 35 kV, израду
новог кабловског канала и отвора за пролаз енергетских
и командно-сигналних каблова, као и израду кабловске
канализације за увод енергетских каблова у нове ћелије
разводног постројења 35 kV. За увођење каблова 35 kV
у зграду монтиране су ПВЦ цеви под нагибом од зграде
тако да се онемогући продор воде у кабловски канал.
Санирани су подови, а завршени су и браварски радови у
оквиру којих су израђени поклопци за покривање новог и
постојећих кабловских канала.
- После грађевинских радова уследила је примарна
монтажа целокупног новог расклопног постројења 35 kV.
Притом је са посебном пажњом, од самог почетка
извођења радова, вршена демонтажа и уклањање
позиција и елемената који су неупотребљиви или више
нису у функцији. Након тога је обављено постављање
и повезивање сигналних каблова за међувезе између
нових ћелија, станичног рачунара и сопствене потрошње,
као и параметрирање и испитивање система заштите
и управљања – наводи
вођа пројекта, Љубомир
Раденковић, најављујући да је завршетак свих радова
на реконструкцији ТС 110/35/10 kV „Раља“ и њено
пуштање у пробни рад планирано за крај марта.
Т. Зорановић
15
16
Наставак радова на
аутоматизацији СН мреже
Душан Вукотић
актуелно
Најсавременија решења
Важно је такође истаћи да је једна од
трансформаторских станица, у коју је уграђена даљинска
станица са опремом за аутоматизацију, на корак од
тога да у техничком смислу буде заокружена као једно
од типских решење „интелигентних мрежа“ („smart
grids“) за трансформаторске станице СН/НН, које ће се
примењивати на нашем конзумном подручју у наредном
периоду. Реч је о полу-укопаној трансформаторској
станици (PUTS) типа „Biosco“ са уграђеним СН блоком
типа „RMU – Ring Main Unit“, са две водне ћелије и
једном трансформаторском ћелијом (IQI). Да би се овај
типски модел остварио у ову трансформаторску станицу
треба уградити концентратор података за очитавање
потрошње са „интелигентних бројила“, која ће се
постављати код крајњих купаца на том трафо-реону.
Интеграцијом уграђене опреме са планираним решењем
„широкопојасне“ комуникације у циљу постизања далеко
већих брзина за потребе преноса података, добило би се
једно од најсавременијих решења у области примене
„интелигентних мрежа“. Таква у свету примењују само
поједини најразвијенији западноевропски оператори
дистрибутивног система (ОДС) и то на нивоу пилотпројеката.
Исто тако битно је напоменути да је приликом
монтаже опреме у ову трансформаторску станицу, извршена интеграција већ уграђеног мрежног анализатора
на НН страни трансформатора типа „PM9“, чиме је у
потпуности реализована планирана мерна шема на
нивоу ТС. Уградњом мрежног анализатора у потпуности је
омогућено праћење свих електричних величина на нивоу
НН стране трансформатора, као и показатеља квалитета
испоручене електричне енергије. Већ прва доступна
мерења са мрежних анализатора, која се тренутно
архивирају на нивоу даљинске станице, недвосмислено
указују на велики проблем небалансираности НН мреже,
која се пре свега идентификује кроз мерење нулте струје,
која бележи изузетно високе вредности.
Ниво аутоматизације средњенапонске
електродистрибутивне мреже, који је
већ сада достигао степен примерен
великим западноевропским електродистрибутивним компанијама, додатно
ће се повећати применом нове опреме.
Реализованим савременим решењима
„интелигентних мрежа“ („smart grids“),
путем имплементираних функција локалне
аутоматике, у значајној мери смањиће се
прекиди у испоруци електричне енергије
у случају појаве квара, уз истовремено
обезбеђивање високог нивоа праћења
квалитета испоручене електричне енергије
- поручује мр Душан Вукотић.
До сада је 41 ТС 10/0,4 kV у власништву ЕДБ, на припадајућем
Т. Зорановић
конзуму, припремљена за даљински надзор и управљање
Р
адови на монтажи укупно 17 испоручених
даљинских станица произвођача „Schneider
Electric“, које су биле предвиђене за уградњу
у оквиру ТС 10/0,4 kV, у којима су претходно
инсталирани средњенапонски (СН) блокови типа „RMU
– Ring Main Unit“ поменутог произвођача завршени су
средином фебруара.
- Захваљујући овим радовима сада је укупно четрдесет и једна нисконапонска трафостаница припремљена
за даљински надзор и управљање. При томе је у оквиру
средњенапонске дистрибутивне мреже у систем
даљинског управљања комплетно интегрисано 17 ТС
путем радио-система за даљински надзор и управљање
- наводи мр Душан Вукотић, шеф Службе за планирање и
анализу рада ДЕЕС.
- Завршетком уградње даљинских станица са
одговарајућом опремом за аутоматизацију СН мреже,
стекли су се услови за настављање даље интеграције у
оквиру радио-система за даљински надзор и управљање
СН мрежом. Опрема је уграђена у оквиру СН блокова, и то
моторни погони са сигналним контактима, аквизицијски
модули за мерење струје, индикатори присуства напона
на водним пољима...
Како планирани послови на интеграцији уграђене
опреме у СН систем даљинског управљања путем
радио-везе захтевају израду телекомуникационог
пројекта за добијање потребних радио-дозвола, као
и набавку потребне телекомуникационе опреме, ове
трансформаторске станице ће у међувремену бити
интегрисане преко резервног комуникационог пута,
будући да уграђене даљинске станице поседују и
интегрисане 3G модеме. Комуникација ће тако бити
реализована путем DNP3 протокола у оквиру 3G
мобилне мреже Телекома Србије. А да би се овај начин
комуникације реализовао, потребно је проширити
постојећи комуникациони подсистем уградњом посебног
3G рутерa - објашњава наш саговорник.
едукација у ОБРАЗОВНом ЦЕНТРу едб-а
Приредила: М. Стојанић
дешавања
Обука ватрогасаца
у ЕДБ Образовном центру
Н
а простору ЕДБ Образовног центра средином
фебруара одржана је дводневна обука
радника МУП-а Србије, Сектора за заштиту
и спасавање. Осамдесет четири радника
МУП-а присуствовала су обуци која је имала за циљ да
ватрогасце, оперативце МУП-а Србије, упозна са безбедним
поступањем у ситуацијама када је неопходно искључити
електричну енергију објекту који је захваћен пожаром.
Предавачи теоријског дела обуке били су Небојша
Стојановић, руководилац диспечерске оперативе и Рајко
Лазовић, шеф Службе одржавања ТС 10/0,4 kV, у Земуну, а за
практични део обуке био је задужен Владимир Ковачевић,
пословођа у Служби диспечерских екипа у ТС 110/10 kV
„Славија“.
По речима Милоша Хаџића, руководиоца Образовног
центра, радници МУП-а су упознати са свим врстама кућних
прикључака који се налазе на подручју Београда, како
надземних, тако и подземних, као и са поступком искључења
објекта захваћеног пожаром са електродистрибутивне
мреже, а који је напајан са мешовитог надземног 1 и 10 kV
вода, на којем се налази и вод са јавном расветом.
Поред теоријске едукације ова обука омогућила је
оперативцима Сектора за заштиту и спасавање да им се
и практично покаже како се ваде ножасти осигурачи из
осигурачких лежишта, затим како треба механички пресећи
проводнике самоносећих кабловских снопова (СКС), као и
како распознати нулти проводник од фазног и слично. Припадници Сектора за заштиту и спасавање са пажњом
су пратили теоријски, као и практични део обуке, а по њеном
завршетку водила се интересантна дискусија о различитим
ситуацијама на које се наилази на терену.
ОДРЖАНА ОБУКА ЗА КОРИШЋЕЊЕ РАДИО – СТАНИЦА ЗА ПРЕНОС ГОВОРА СИСТЕМА ТЕТРА
Пренос говора базиран
на најмодернијој технологији
П
очетком марта диспечери у центрима 35 и
и 10 kV и диспечерске екипе 10 kV, похађали
су обуку за рад радио – станица за пренос
говора система Тетра. Обука је организована
на основу договора Министарства унутрашњих послова
Републике Србије и ЈП „Електропривреда Србије“ о
преузимању на тестирање, односно коришћење, десет
радио – станица система Тетра, у периоду од два месеца.
Oвај систем служи за брзи пренос говора и података,
а јединствен је по томе што обједињује карактеристике
мобилне телефоније и класичне радио – мреже, уз
БРОЈ 513-514 | фебрУАР-март 2014.
брзину успостављања везе од само 0,3 секунде. Базиран
је на најмодернијој технологији, великог је капацитета и
обезбеђује велику покривеност територије. За разлику од
ЕДБ система Моторола Мототрбо, овај систем ради на вишој
радио – учестаности, која боље покрива урбана подручја
и унутрашњост објекта и има знатно више репетиторских
тачака и канала – каже Сања Јовановић, шеф Службе за
телекомуникације, у Сектору за телекомуникације и мреже.
Систем за радио – пренос говора, који је сада у употреби у
ЕДБ-у, има пет базних станица са 4 канала на ширем подручју
Београда, док систем Тетра на територији Београда има
30 базних станица, са 16 канала. Тиме се обезбеђује већа
расположивост и знатно већа покривеност територије, као и
унутрашње („indoor“) покривање. Техничке карактеристике
и решења у систему омогућавају понављање сигнала у
тачкама са лошијом покривеношћу, као што су подрумске
и подземне трафостанице, којих на градском подручју има
око 150, чиме се обезбеђује покривање и ових локација.
У Сектору диспечерских екипа и Служби за
телекомуникације у наредна два месеца користиће се
ових десет радио – станица у свакодневном раду, да би се
запослени упознали са погодностима и начином рада овог
система.
17
ФОРУМИ
КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА
Правила
усагласити са
реалношћу
К
омисија за праћење примене Правила о
раду дистрибутивног система одржала je
средином фебруара састанак у пословнопогонском објекту ЕДБ на Славији. У раду
ове Комисије, коју је именовала Агенција за енергетику
Републике Србије (АЕРС), учествују представници
дистрибутивних привредних друштава и Дирекције за
дистрибуцију ЕПС-а, као и представници Електромреже
Србије, док се представници корисника – потрошачи
и купци, не одазивају редовним позивима за учешће у
њеном раду.
- Континуирана измена и допуна Правила о раду дистрибутивног система је неопходна због потребе њиховог
сталног усаглашавања са актуелним нормативним актима,
како домаћим тако и пакетима мера за уједначавање са
прописима Европске уније – рекао је Бојан Ивановић,
представник Дирекције ЕПС за дистрибуцију електричне
Иновирана Правила о раду дистрибутивног система ће
поједноставити и олакшати поступак за прикључење малих
електрана на дистрибутивну мрежу
Mеђународно саветовање „Ризик и безбед
Т
радиционално међународно саветовање
„Ризик и безбедносни инжењеринг“,
одржано почетком фебруара на Копаонику,
окупило је више од две стотине учесника
из десетак земаља Европе. Међу учесницима су били
и представници Електродистрибуције Београд, који су
нас известили о раду овог стручног скупа. Саветовање је
организовала Висока техничка школа струковних студија
из Новог Сада, која је том приликом обележила 55 година
рада, у сарадњи са новосадским Факултетом Техничких
наука и Управом за безбедност и здравље на раду
Министарства рада и социјалне политике.
Након свечаног отварања Вера Божић Трефалт,
директор републичке Управе за безбедност и здравље
на раду, одржала је предавање на тему „Унапређење
безбедности и здравља на раду у Републици Србији
за период 2014 - 2017. са освртом на Нацрт закона о
изменама и допунама Закона о безбедности и здрављу на
раду“. Притом је посебно скренула пажњу на обавезе које
послодавци имају по питању мерења и процене ризика и
опасности по здравље запослених.
На
овогодишњем,
Деветом
међународном
саветовању представљено је 87 радова из области
процене ризика у различитим доменима, од управљања
ризиком, преко система менаџмента, сертификације
и акредитације, јавне безбедности и безбедности на
раду, безбедности информација и рачунарских система,
18
Милица Таушановић и Добривоје Станојевић су представили
искуства запослених у Електродистрибуцији Београд у примени
заштитне опреме у случајевима поступања са електричном опремом
и уређајима пуњеним чистим или контаминираним уљима
заштите здравља, животне средине и ауторских права, до
противпожарне заштите и спасавања. Међу запаженијим
био је рад „Заштита запослених при раду са електричном
опремом пуњеном чистим или контаминираним уљима“
наших колега мр Милице Таушановић, водеће инжењерке
у Служби за анализу догађаја на ДЕЕС и Добривоја
Станојевића, шефа Службе за безбедност и здравље на
раду.
У раду је дат приказ искустава запослених у
„Електродистрибуцији Београд“, како у области заштите
здравља и безбедности на раду, тако и у домену
ПРИБЛИЖАВАЊЕ ЕВРОПСКОМ ЕНЕРГЕТСКОМ ТРЖИШТУ
дносни инжењеринг“
заштите животне средине. Приказана искуства укључују
примену појединачних захтева релевантних стандарда
(JUS/ISO 14001:2005 и SRPS OHSAS 18001:2008), као и
њиховог појединачног и међусобног утицаја. Радом су,
тако, представљени примери примене заштитне опреме
у случајевима поступања са електричном опремом и
уређајима пуњеним чистим или контаминираним уљима.
Дат је приказ заштитне опреме која се том приликом користи,
као и напор Службе за безбедност и здравље на раду да
обезбеди и набави квалитетну опрему за све раднике ЕДБ,
са свим потребним атестима, где је то по закону неопходно.
Наглашена је и брига о здрављу запослених њиховим
упућивањем на превентивне и специјалистичке лекарске
прегледе.
Притом је истакнуто да је ЕДБ увођењем Сертификата
за оба поменута система, сада у обавези да стално
унапређује квалитет свог рада и пословања и да води бригу
како о корисницима својих услуга, тако и о запосленима и
својим подизвођачима, а самим тим и њиховом радном и
животном окружењу.
Према ниховој оцени предавања и дискусије великог
броја окупљених стручњака из Европе који се баве овом
облашћу, омогућили су корисну размену искустава која ће,
у одређеној мери, наћи своју примену и у нашој пракси.
Т.З.
БРОЈ 513-514 | фебрУАР-март 2014.
Србија добро
напредује
у примени
прописа
АКТУЕЛНО
енергије, који је председавао састанком. - У претходном
периоду радили смо на изменама дела Правила која су
била услов за отварање тржишта на средњем напону. Било
је, наиме, неопходно усагласити правила на који начин ће се
мерити потрошња тих купаца, односно одредити дијаграм
потрошње на средњем напону. Агенција је усвојила измене
и допуне које је Комисија претходно усагласила и оне су у
примени од јануара месеца – објашњава наш саговорник.
На састанку одржаном у ЕДБ-у, разматран је део
Правила који се односи на прикључење нових објеката
произвођача (малих електрана) - на дистрибутивни систем.
У Привредној Комори Србије су претходно, у три наврата,
биле организоване јавне расправе о иновираним
Правилима, при чему је посебан нагласак био управо на
најосетљивијем - делу о прикључењу објеката произвођача.
Према Ивановићевим речима Комисија је до сада
усагласила више од 90 одсто критеријума за прикључење
малих електрана, а циљ је да се они ублаже и ускладе са
реалним условима. Тако ће се, наиме, произвођачима
поједноставити и олакшти поступак за прикључење на
дистрибутивну мрежу. С обзиром да је Комисија посао
привела крају, наш саговорник најављује да ће тај део
измена и допуна Правила о раду дистрибутивног система
ускоро бити достављен АЕРС-у на усвајање, после чега ће се
примењивати у пракси.
Т. Зорановић
С
рбија као кандидат за приступање
Европској унији врло добро напредује
у примени прописа ЕУ у области
енергетике, који су од кључног значаја
за њен напредак ка чланству – оценили су високи
представници Енергетске заједнице и Европске
комисије на скупу „Европска енергетска политика,
изазови за Србију у приступању ЕУ“.
Да би се овај повољан тренд одржао
Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине и током ове године предстоје
бројне активности везане за даље усклађивање
законодавне регулативе са европском. Кључни
документи на том плану су дугорочна стратегија
развоја и нови закон о енергетици.
Почетком ове године, трећег јануара, Влада
Србије је усвојила Предлог стратегије развоја
енергетике до 2025. године, са пројекцијама до
2030. године, којом се одређују дугорочни циљеви
за развој производних капацитета земље, као и
развој преносног, транспортног и дистрибутивног
система. Нова стратегија предвиђа, такође,
повећање производње електричне енергије из
обновљивих извора, смањење емисије гасова и
повећање енергетске ефикасности.
Други детерминишући документ, Нацрт новог
закона о енергетици, прошао је јавну расправу и
ускоро ће се наћи у скупштинској процедури. У
складу са међународним обавезама у Нацрт закона
о енергетици уграђен је Трећи енергетски пакет
директива који се односи на јединствена правила
интерног европског тржишта електричне енергије.
Током јавне расправе одржане у Привредној
комори Србије, указано је да се изменама
Закона о енергетици приступило, пре свега да
би се отклониле кочнице инвестирању у област
обновљивих извора. Нацрт закона о енергетици,
такође, предвиђа и стварање основа за примену
уредби које се односе на приступ мрежама ради
прекограничне размене електричне енергије, као и
на приступ транспортним мрежама природног гаса.
На крају подсећамо да актуелни Нацрт закона о
енергетици у електронској форми можете прочитати
на ЕДБ интранет порталу – ЕДБ сервиси – Предлози
и нацрти.
Т. Зорановић
19
здравље
ДЕФОРМИТЕТ СТОПАЛА МОЖЕ НАРУШИТИ ЗДРАВЉЕ ЧИТАВОГ ТЕЛА
Чукљеви – најчешћа деформација
стопала
ише од четвртине популације развијеног
света пати од последица деформације
стопала. Чукаљ, или медицинском терминологијом Hallux valgus, је деформитет
стопала који се може сматрати најчешћом деформацијом
коштано - мишићно - зглобног система савременог
човека, а подједнако погађа и младе и старе. Управо
због распрострањености ове деформације замолили
смо др Ивана Б. Милошевића, специјалисту ортопедске
хирургије и трауматологије на Институту за ортопедску
хирургију и трауматологију Клиничког центра Србије
и доцента за област хирургије и трауматологије
Медицицинског факултета, Универзитета у Београду, да
нам о томе каже нешто више.
- Овај деформитет се јавља на зглобу палца, на месту
прве доножне кости са првим и другим чланком - наводи
наш саговорник. - Прво се појави избочина - чукаљ, затим
временом долази до померања палца, губи се простор
за прсте и они „крећу“ једни преко других. Са појавом
чукља мењају се и тачке ослонца тела и оптерећење
примају тачке које нису за то предодређене па страдају
кукови, колена, скочни зглобови и кичма.
Доктор Милошевић истиче да су узроци настанка
чукљева бројни. Као водећи узрок настанка овог
деформитета наводи се неадекватна обућа. Болест се
јавља чак седамнаест пута чешће код особа које носе
обућу, него код оних који ходају боси. У прилог овој
тврдњи говори чињеница да у Јапану, до средине 70 тих година прошлог века, до када се у овој земљи није
носила обућа као на „западу“, већ се носила нека врста
дрвених кломпи, уопште није било ове деформације.
В
Штикле – лепе, а опасне!
Појава чукљева је код жена петнаест пута
чешћа него код мушкараца, а то се приписује
ношењу уске, неудобне обуће и високих
потпетица.
Данас Јапанци имају проблем са чукљевима са истом
учесталошћу као и у другим земљама.
Други чест узрок појаве чукљева је наслеђе. Затим,
равни табани доводе до окретања у поље предњег
дела стопала што, између осталог, доводи до повећања
оптерећења зглоба палца и његовог бочног кривљења
које прогресивно води ка овом деформитету. На настанак,
затим, утичу и бројна системска обољења у организму као
реуматоидни артритис, гихт, а деформитет се развија и
као последица трауме, код лоше сраслог прелома или као
последица хируршке ампутације другог прста, после чега
долази до повлачења палца у страну.
Један од честих узрока настанка чукљева је и такозвано
египатско стопало. Наиме, према дужини палца у односу
на друге прсте разликују се три врсте стопала и то
египатско, грчко и четвртасто. Код египатског, палац је
дужи од осталих прстију, па постоји повећани притисак
обуће на палац и његово потискивање бочно. Код грчког
стопала је палац краћи од осталих прстију па то није
случај, што важи и за четвртасто стопало, код кога је палац
у истом нивоу са осталим прстима.
Лечење овог деформитета је различито у појединим
фазама. Чукљеви не могу да се санирају помагалима, али
њима бар могу да се ублаже тегобе.
- По правилу, први корак у лечењу је промена обуће,
уз савет да се избегава обућа са уским предњим делом
и високом петом. Саветује се ношење комотне обуће, са
широким предњим делом и то обуће од мекане коже,
на везивање, са анатомском петом, не вишом од 5
сантиметара, а препоручује се да обућа буде за број већа
од оне коју пацијент носи. Код особа са равним табанима
саветује се ношење индивидуалних ортокинетичких
уложака узетих по мери – саветује др Милошевић,
наглашавајући да се ношење сепаратора између прстију,
који наводно лече деформитет, показало као неефикасно.
Може се, каже, применити заштита од притиска на
постојеће жуљеве различитим врстама фластера, што ће
свакако привремено смањити тегобе.
Опративно лечење се планира у случајевима када
су пацијенти мотивисани да хируршки реше проблем.
Најчешће је дуготрајно трпљење јаког бола покретач
за доношење ове одлуке, а у великом броју случајева
пацијенти се подвргавају оперативном захвату из чисто
естетских разлога.
- Резултат операције зависи од више фактора, а
правилним избором савремених хируршких техника и
поступцима после операције може се спречити поновна
појава деформитета. Постоје мекоткивне операције,
затим операције на коштаним структурама и комбиноване
процедуре. Крајњи резултати оперативног лечења, ипак,
највише зависе од степена деформације, мада, каже на
крају разговора наш саговорник, данас постоји велики
број оперативних процедура, па се при планирању
оперативног лечења примењују алгоритми, уз планирање
за сваког пацијента.
М. Стојанић
20
ВЕШТЕ РУКЕ КРЕИРАЈУ ЛЕПШИ СВЕТ
људи
Има нека тајна веза
О
вај за сада једини свет
у којем живимо стално
мора да се поправља.
Јер, диван је и грозан
је. У оном дивном његовом делу не
треба да пропустимо ни тренутак да
уживамо, а против грозног свако од
нас треба да пронађе сопствени начин
да се избори.
Данијела Дача Јокић је једна од
оних који су пронашли свој рецепт за
„пеглање“ лоших тренутака који нас
бесомучно затрпавају. Замолила сам
је стога да нам тај рецепт открије, јер
може бити да ће некима од нас бити
подстицајан.
Дачу годинама знам као љубазну
колегиницу са петог спрата, из Службе
финансијских послова. Срдачана,
лепа, ведра, чиграста, увек за шалу
спремна. Међутим, недавно упознах и
њено креативно биће. Приметила сам,
наиме, да све већи број колегиница
у Масариковој носи лепе, необичне
ланчиће. Већ на први поглед било ми
је јасно да није реч о индустријски
штанцованим комадима, већ о
оригиналној и вештој рукотворини.
Уједначен кружни облик привеска
у чијем је средишту дрво широке
крошње, упућивао је да су дело истог
креатора, a посебну привлачност
пружала је разноврсност боја и
облика ситних кристала нанизаних у
крошњи. Жеља да и сама постанем
власник несвакидашњег накита убрзо
ме довела до његове креаторке Даче. Уводећи ме топлим речима
У Дачином дому као у галерији
БРОЈ 513-514 | фебрУАР-март 2014.
Данијела Дача Јокић
у свет кристала она ме је додатно
заинтересовала. Причала ми је о њима
у жељи да направи за мене привезак
у који ће укомпоновати кристале
који ће ми навише пријати. Онако
узгред рекла ми је како је израда
накита релаксира, али да се бави и
декупажом, да је одувек фасцинирана
дрветом и природним материјалима...
- Све је почело деведесетих година,
док сам била на породиљском одсусву.
Увече док су деца спавала ја сам се
играла теглицама и канапом. Израдила
сам тако играјући се сијасет шарених
теглица за зачине - себи, сестри, куми,
рођакама, другарицама. Онда сам
од канапа хеклала украсне корпице за
саксије - себи, сестри, куми, рођакама,
другарицама – прича Дача откривајући нам тако, сасвим спонтано, да осим
у креативности, ужива и у радости
несебичног даривања.
Пре неку годину на ред је дошао
и декупаж. Реч је о посебној техници
украшавања разних предмета употребом украсних салвета и акрилних
боја, уз коришћење лака и лепка.
Истраживала је Дача по интернету,
набавила прибор и кренула. Прва
„жртва“ била је дотрајала дрвена
столица која је џуџала у неком ћошку.
Уместо уобичајеног тужног краја на
неком сметлишту, дрвена столица се
захваљујући Дачиној машти и умећу
– преобразила у праву лепотицу.
Познати синдром епидемије украшавања, сада новим методом, опет
је узео маха. Дача је декупажом
украсила ормарић у купатилу, кутију
за хлеб, стону лампу, и још много
тога, а онда се бацила на улепшавање
покућства - сестри, куми, рођакама,
другарицама...
Неуморна креативка, у потрази
за новим сазнањима и уметничким
техникама од недавно је очарана
изгледом и својствима природних
кристала - полудрагог камења. Привукли су је у неком излогу на Славији,
од тада их онде набавља, а после
компонује и ниже. Сваки привезак
је јединствен, уникатан и има своју
причу.
- Не верујем у просту теорију да
сваком хороскопском знаку одговара
само одређени кристал. Није то тако
једноставна формула, има ту ипак
нека тајна веза. Енергија кристала
привлачи човекову енергију и
обратно. То је племенита узајамна
веза. Читајући о кристалима научила
сам да их правилно комбинујем, јер
неки су толико јаки да не трпе друге.
Такав је, рецимо, малахит - опасно је
носити га јер хоће да поништи енергију
других. Зато их пажљиво уклапам
и увек се трудим да унесем добру
енергију – каже Данијела. У њену
позитивну енергију не треба сумњати,
јер уживајући у стварању оригиналних
рукотворина, она се унапред радује да
своју срећу подели са другима.
Т. Зорановић
21
ИЗ ИСТОРИЈЕ ЕДБ-а.
ООУР „УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ МРЕЖОМ“ СЕКТОР ДИСПЕЧЕРСКЕ ОПЕРАТИВЕ
Коректан однос према
потрошачу је традиција ООУР-а
- Зову нас дежурним екипама, кажу у Сектору диспечерске оперативе, али ми то нисмо, јер активно радимо по 12 сати. У директном
смо контакту са потрошачима, а тиме смо како физички, тако и психички најизложенији различитим понашањима. – Када је
невреме многи радници у „Електродистрибуцији“ могу да одложе своје послове за касније, док ми то никако не можемо. –Грађани
кажу да брже отклањамо квар, него што стигну кола хитне помоћи, истичу радници Диспечерске оперативе.
Р
адници Сектора дис
печерске
оперативе
увек имају посла. Сада
се тренутно смањује обим послова на ниском напону,
док расте на високом, а од 15.
марта започели су радове и на
ремонту. Било је изузетно тешко
интервенисати и отклањати кварове
крајем прошле и почетком ове
године, због ниских температура и
снежних падавина, међутим, како
кажу у овом Сектору зими зима, а
лети врућина, што значи да ни лети
за њих није много лакше. Летње
олује знају да буду тешке по својим
последицама за рад и за ове људе.
Oд пословође Сектора диспечерске оперативе, друга Ивана
Микше, сазнали смо да од устројавања Сектора до данас није
значајно повећан број људи, док
се конзумно подручје стално шири,
а самим тим и послови. Данас у
Сектору ради 88 људи у 44 екипе
(и још 110 приправника). Они су
искључиво на терену, свих 24 часа.
У смени је по 16 људи, или 8 екипа
што је, како стално доказује, мало у
односу на обим послова.
Услови за рад, истиче друг Микша, су изузетно тешки. Људи
су изложени не само временским непогодама, већ често и
грубом понашању с правом револтираних грађана због кварова
на мрежи. Много времена проводе у колима. Пређу дневно од
70 до 100 километара. У старим кампањолама је било тешко,
без грејања, без дихтованих врата, по три екипе на једна кола,
што говори и о њиховом стању. Овај проблем се полако решава
набавком нових возила Лада-Нива, за које наводе да су изузетно
погодна за ове послове.
Озбиљан проблем за ове људе настаје и приликом уласка у
постројење, где концентрација гасова просто омамљује. Међутим,
и поред свега радници који издрже уходавање у овај посао
остају да раде у екипама до краја свог радног века. Боловања
су занемарљиво мала, истиче пословођа, али је значајан број
професионалних обољења у овом Сектору, управо због отежаних
услова рада. На последњем систематском прегледу тако је
„онеспособљено“ 15 радника.
Посебну бригу овим људима задаје смештај и лоше
просторије по пунктовима. На Топчидерском брду, на пример,
људи из екипа два и по месеца нису имали воде, цеви су
22
попуцале, а то је просторија три са три
без прозора и вентилације. Једва да
могу три човека да се окрену, а треба да
се смести шест људи. Посебно се лоше
одржава хигијена на „Неимару“. Значи,
просторије су неадекватне и у лошем
стању, потребна су велика средства да
се услови тамо побољшају, али ни то
не би решило све проблеме. Једино
можда изградња нових просторија,
наводе људи из Сектора диспечерске
оперативе.
Драгован Митровић, КВ монтер, 18
година стажа, од тога 15 на пословима
Диспечерске оперативе каже да се
не може разлучити када је теже, лети
или зими, јер посла увек има. Ипак
док је радио зимус на аеродрому било
је страшно, напољу минус двадесет,
можеш да се обучеш како хоћеш увек
је хладно. Вода у колима, ту се и једе, а
кад кола од сметова не могу да прођу,
онда рашчишћавамо пут, као у Рипњу.
Чистимо снег са трафостаница и радимо
непрестано само са кратким прекидом
да се пресвучемо у суво. И поред тога,
нико у екипама се није бунио, па чак и
кад је долазио налог да се продужено
ради, јер знамо да кварове морамо да
отклонимо одмах по пријави потрошача,
закључује друг Митровић.
А пријава је било много, и по хиљаду дневно, у смени и по
триста до четиристо оваквих послова. Основно је схавата се у
овом Сектору, да се обезбеди благовремена испорука електричне
енергије.
Интервенције на мрежи на пријаву потрошача само су један
од послова овог Сектора. Он треба да обезбеди објекте за рад
радника из других ООУР-а, да их припреми за ремонт, да се
искључи напон и обезбеди од продора напона. А све то тако да
потрошачи не остану дуго без струје. Ове припреме се обично
обављају ноћу, како би грађани што мање осетили прекид,
а последњих година ретка је ситуација да је потребно само
неколико интервенција.
Врло је тешко. Ко не верује нека пође са екипом, али ми сви
волимо овај посао и остајемо дуго у њему, рекли су нам на крају
радници Сектора диспечерске оперативе.
Љ. Прокић
(Текст објављен у листу „Електродистрибуција“ број 314. из марта
1985. године)
Београдске
ЗВЕЗДИЦЕ
У родној кући подигнутој средином XIX века,
13. марта 1856. године, рођен је војсковођа Степа
Степановић, изузетан стратег и војник који је због
својих заслуга у командовању и испољену личну
храброст добио 35 одликовања и чија је
стратегија надмудрила велике турске,
аустроугарске и бугарске војсковође.
Чин војводе стекао је војничким
вештинама које је исказао у
ратовима од 1876. до 1918. године.
У два наврата био је и министар
војске. Његов највећи војни успех
био је пробој солунског фронта,
што га је уврстило у ред највећих
војсковођа Првог светског рата.
Био је командант славне Друге
српске армије, војсковођа и победник
с Једрена, Цера, Колубаре, Пусте реке и
Солунског фронта.
Турци су га звали једренски громовник, Срби
церски јунак, а Французи гвоздени човек. Строг
и правичан, какав је био, није подлегао никаквим
утицајима, нити је код њега било привилегованих.
Живео је и радио под паролом „отаџбини се даје све,
а од ње се не узима ништа“. Јео је са војницима, и у
борбу ишао испред њих. Није волео никакву помпу па
се годину дана по завршетку рата повукао из активне
службе и до смрти 27. априла 1929. године живео је у
Чачку.
Био је штедљив па отуда не чуди да се
побунио када је добио пензију, сматрајући
да је добио превише новца. Јер, као
српском војводи и истакнутом ратнику
у свим дотадашњим ратовима, Степи
је припала државна пензија у износу од
три хиљаде тадашњих динара, што је
у то време била велика сума. Наиме,
за хиљаду динара је могао да се купи
пар најбољих волова, а за један динар –
седам јаја.
- Мангупи! Мангупи! Хоће да
упропасте државу! Враћај паре, момче! Нека
бар преполове, шта би с толиким парама!? –
рекао је Степа Степановић и послао натраг зачуђеног
поштара.
Пензију је примио тек када су је преполовили и до
краја живота је живео као скроман човек.
Приредила: М. Стојанић
Родна кућа војводе Степе Степановића
Родна кућа војводе Степе Степановића са кућиштем, три зграде, двориштем и воћњаком налази се у
Кумодражу, у Врчинској улици. По својим градитељским карактеристикама припада типу старије
моравске куће, какве се средином XIX века веома често подижу у селима београдске околине.
БРОЈ 513-514 | фебрУАР-март 2014.
23
Download

ПДФ - ЕДБ д.о.о.