Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike dvne sečke
strana 1
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Da li je utvrđivanje kvaliteta polazne drvne sirovine,
kvaliteta proizvodnje drvne sečke i kvaliteta same drvne
sečke jednostavno???
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 2
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
O kom kvalitetu treba da pričamo???
Polazne drvne sirovine?
Stovarišta proizvedene drvne sečke?
Drvne sečke kao finalnog proizvoda?
Stovarišta polazne drvne sirovine?
Proizvodnje drvne sečke?
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 3
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Šta je drvna sečka???
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 4
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Polazna drvna sirovina za proizvodnju drvne sečke
Energetske šume (brzorastuće vrste)
Šumska biomasa
Reciklirano drvo (građevinarstvo, drvna ambalaža, ...)
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 5
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Šumska biomasa
Glavni ostaci (ostaci prilikom seča i panjevi)
Cela stabla za energiju (tanka oblovina i ostalo drvo iz šume)
Sporedni ostaci (kora, piljevina, okorci, okrajci, ...)
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 6
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Da li je nabavka sirovine za proizvodnju drvne sečke
jednostavna???
Državne šume?
Privatne šume?
Manastirske i crkvene šume?
Nacionalni parkovi?
Zaštićene oblasti?
Privatna preduzeća?
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 7
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 8
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Da li je utvrđivanje kvaliteta i karakteristika drvne sečke
jednostavno???
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke “
strana 9
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Postojeći standardi u oblasti čvrstih biogoriva
Međunarodni standardi
ISO
Evropski standardi
EN, EN ISO
Nemački
Austrijski
Srpski
DIN
ONORM
SRPS
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 10
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Najvažnije karakteristike drvne sečke
Sadržaj vode ili vlažnost materijala
Nasipna gustina
Veličina čestica
Sadržaj pepela i ostalih nečistoća
Vrsta drveta
Sadržaj toplote
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 11
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Klasifikacija drvne sečke ONORM 7133
Description
G 30
G 50
G100
Edge Length Max
85mm
120mm
250mm
Cross Section Max
3cm2
5cm2
10cm2
Retained in coarse sieve
Max. 20%
Max. 20%
Max. 20%
Coarse sieve mesh
16 x 16mm
31.5 x 31.5mm
63 x 63mm
Retained in medium sieve
60 to 100%
60 to 100%
60 to 100%
30mm
50mm
100mm
2.8 x 2.8mm
5.6 x 5.6mm
11.2 x11.2mm
Max. 20%
Max. 20%
Max. 20%
Fine sieve mesh
1 x 1mm
1 x 1mm
1 x 1mm
Passing fine sieve
Max. 4%
Max. 4%
Max. 4%
Singe
Pieces
Main Quantity nominal length
Medium sieve mesh
Passing medium sieve
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 12
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Neki osnovni pojmovi za šumsku biomasu
07.11.2014.
Kubni metar
Prostor 1 m3 popunjen drvetom bez ikakvih
međuprostora
Prostorni metar
Prostor 1 m3 popunjen naslaganim
cepanicama ili oblovinom uključujući
međuprostore (1m3=1,4 prostorna metra)
Nasipni metar
1m3 popunjen sečkom ili nasutim
cepanicama (1m3=2,5-3 nasipna metra)
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 13
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Da li je definisanje potrebnih količina drvne sečke jednostavno???
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 14
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Drvo
(cepanica)
Drvo
(sečka)
Drvo
(pelet)
Ulje za
loženje
Prirodni gas
15000 kWh
15000 kWh
15000 kWh
15000 kWh
15000 kWh
3750 kg
3750 kg
3000 kg
1290 kg
1260 kg
7,5 m3
18,75 m3
4,5 m3
1,5 m3
1500 m3
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 15
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 16
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
FUELS
Agro-Biomass Briquetts
Brown coal
Electricity
Light Oil
LPG
Heavy Fuel
Natural gas
Wood Pellets
Woodchips (Humidity 35 %)
Straw in Bales
Saw Mill
07.11.2014.
Heatvalues
4 kWh/kg
4,5 kWh/kg
1 kWh/kWh
12,60 kWh/kg
12,87 kWh/kg
11,21 kWh/kg
10 kWh/m³
4,7 kWh/kg
3,1 kWh/Kg
3,9 kWh/kg
4,2 kWh/kg
Price per Unit (net)
0,18 €/kg
100 €/t
60 €/MWhel
0,883 €/l
0,924 €/kg
519,6 €/t
0,41 €/m³
190 €/t
55 €/t
45 €/t
120 €/t
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
Calorific Price
45 €/MWh
22 €/MWh
60 €/MWh
82 €/MWh
72 €/MWh
46 €/MWh
41 €/MWh
40 €/MWh
18 €/MWh
12 €/MWh
29 €/MWh
Efficiency
75%
75%
85%
85%
90%
80%
95%
90%
85%
80%
85%
Heat Price
60 €/MWh
30 €/MWh
71 €/MWh
97 €/MWh
80 €/MWh
58 €/MWh
43 €/MWh
45 €/MWh
21 €/MWh
14 €/MWh
34 €/MWh
strana 17
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Current Anual Consumption
Light Oil
Natural Gas
Fuel Energy Demand
Full operation time (theoretic)
Estimated Boiler Efficiency
Heat Energy Demand
Peak Capacity
Heated Area
Specific Heating Demand
Overall Capacity
100,00
0,00
1.260.000
2.000,00
85%
1.071.000,00
535,50
0,00
130,00
0,00
t/year
m³/year
kWh/year
h/year
Proposed design Biomass Boiler
Heat Capacity
Full Operation Hour (theoretic)
Efficiency Woodchip Boiler System
Efficiency Pellet Boiler System
Provided Heat Energy
Fuel Energy Demand Woodchips
Fuel Energy Demand Pellets
Woodchips demand
Pellet demand
750,00
1.428,00
85%
90%
1.071.000,00
1.260.000,00
1.190.000,00
406,45
253,19
kW
h/year
07.11.2014.
kWh/year
kW
m²
W/m²
kW
kWh/year
kWh/year
kWh/year
t/year
t/year
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
Current Annual Fuel Costs
€
103.855,10 €/a
€
€/a
€
103.855,10 €/a
Fuel Cost per kWh Heat
€
0,097 €/kWh
Fuel Cost Woodchip per kWh Heat
€
0,013 €/kWh
Fuel Cost Pellets per kWh Heat
€
0,045 €/kWh
strana 18
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 19
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Da li je uspostavljanje logističkog koncepta snabdevanja drvnom
sečkom jednostavno???
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 20
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Državne šume
Privatne šume
Crkva
Nacionalni parkovi
Zaštićene oblasti
Drvna industrija
07.11.2014.
Privatnici
JKP
JPP
Ko-operativa
Klaster
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
JKP
JPP
ESCO
Privatizovana
strana 21
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 22
Sprovedeno od strane:
„Kvalitet i karakteristike drvne sečke“
Zbog svih napred navedenih pitanja GIZ DKTI program kroz tehničku
podršku lokalnim samoupravama omogućava:
Izradu i uspostavljanje logističkog koncepta snabdevanja toplana drvnom
sečkom (tehnički, ekonomski, održiv, pravno moguć)
Podršku u rešavanju uočenih problema pravne prirode
Obuku i usavršavanje zaposlenih
Razvoj lokalnih samouprava
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 23
Sprovedeno od strane:
Hvala na pažnji!
Kao nemačko savezno preduzeće, GIZ podržava nemačku Vladu u
ostvarivanju ciljeva u oblasti međunarodne saradnje za održivi razvoj
U izdanju:
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Sedišta: Bonn and Eschborn, Nemačka
“Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji”
“Bože Jankovića 39, Beograd”
T 011 3912 507
F 011 3912 511
Odgovorno lice:
Dr Thomas Michel
vođa GIZ DKTI programa
Autor:
Slaven Živković
projekt manadžer komponente Snabdevanje
biomasom
[email protected]
E [email protected]
I
www.bioenergy-serbia.rs
07.11.2014.
Kvalitet i karakteristike drvne sečke
strana 24
Download

Kvalitetikarakteristike drvne sečke