2011.
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 1
Projekti Grada Sarajeva
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 2
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 3
Sadržaj
Riječ gradonačelnika
Saradnja sa civilnim društvom, sa crkvama i vjerskim zajednicama i projekti socijalne podrške
5
7
Projekat ‘’Sarajevo - zdravi grad” – zdravlje za sve u 21. stoljeću
11
Projekti sanacije i zaštite kulturno-historijskog naslijeđa
19
Projekti iz oblasti lokalnog poslovanja i turizma
Projekti iz oblasti komunalnih poslova
Urbano planiranje
Projekti iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta
Aktivnosti Olimpijskog bazena
Manifestacije u organizaciji Grada Sarajeva
Međunarodna saradnja Grada Sarajeva
Kontakt informacije
15
23
27
33
49
51
55
60
3
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 4
4
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 5
Dragi moji sugrađani
Djelovali smo na poljima: sanacije i
zaštite kulturno-historijskog naslijeđa,
komunalnih poslova, urbanog planiranja,
lokalnog poslovanja i turizma, socijalne
podrške, saradnje sa civilnim društvom,
obrazovanja, kulture i sporta, međunarodne saradnje i još nekih drugih oblasti
za koje Grad Sarajevo kao jedinica
lokalne samouprave nema isključivu
nadležnost budući da se njegov status
ustavno i zakonski još nije riješio.
U tom smislu ova publikacija je idealna
prilika da se na jednom mjestu informirate o svemu što je Grad u 2011. godini
radio, a bilo je, kao što ćete moći vidjeti,
mnogo projekata. Ja ću ovom prilikom
spomenuti samo neke. Dajemo doprinos
porastu nataliteta i nastavljamo sa našim
Programom pomoći porodiljama/majkama sa djecom, za čiju su realizaciju
sredstva uvećana za 25 % u odnosu na
prošlu godinu. U okviru našeg projekta
“Posao za sve”, u ovoj se godini zaposlilo
u prosjeku 70 osoba sa područja grada u
KJKP „Park“ na period do pet mjeseci, u
kojem su kao radnici ostvarivali sva
prava iz radnog odnosa. Nastavljena je
uspješna realizacija Projekta prevencije
maloljetničke delinkvencije pod nazivom
„I mi smo vaša djeca” u okviru kojeg je u
ovoj godini bilo obuhvaćeno 280 djece sa
izraženim poremećajima u ponašanju sa
kojima više od 50 stručnjaka svakodnevno radi, a sve u saradnji sa porodicama i 32 osnovne škole. Ove smo godine
intenzivirali
„Projekat
revitalizacije
Trebevićke žičare”, a što se tiče „Projekta
obnove sarajevske Vijećnice” uspješno
su se izvodili radovi na realizaciji treće
faze (završeni unutrašnji betonski i
zidarski radovi, restauirani kameni vijenci
i cvjetovi na vrhu objekta, obnovljena
kupola itd.). Također smo aktivni bili i na
realizaciji Projekta energetske efikas-
nosti. Posebno smo ponosni na činjenicu
da smo partnere u realizaciji značajnog
broja projekata imali u nevladinim organizacijama. Tome u prilog govori podatak
da je u toku 2011. godine 114 organizacija civilnog društva potpisalo Sporazum o
saradnji sa Gradom Sarajevom, što predstavlja jedan novi bitan korak boljeg i
kvalitetnijeg odnosa između javnog i
civilnog sektora.
riječ gradonačelnika
Ponovno vam se kao administracija
Grada Sarajeva imamo priliku obratiti
ovom tradicionalnom publikacijom u kojoj
vršimo presjek realizacije svih projekata i
aktivnosti koje smo imali u toku godine,
ovaj put 2011-e. Nažalost, Grad se u ovoj
godini susreo sa značajnim finansijskim
poteškoćama budući da je u odnosu na
planirani budžet rebalansom došlo do
njegovog smanjenja za 27,98% ili cca 6
miliona KM. To nas, međutim, nije
značajno omelo da odgovorimo na vaše
potrebe koje se tiču unapređenja
kvalitete života za sve generacije a
putem brojnih projekata koje smo
samostalno ili pak u suorganizaciji sa
drugim institucijama i nevladinim sektorom uspjeli realizirati.
Teško je u ovoj uvodnoj riječi spomenuti
sve naše projekte i aktivnosti, što nam i
nije namjera, ali vas svakako želimo pozvati da dio svog vremena posvetite ovoj
publikaciji i detaljnije se uputite u ovo što
jeste ali i ono što nije spomenuto. To
ćemo razumijevati kao dio vaše,
građanske podrške u našim nastojanjima
da naše Sarajevo učinimo ljepšim i atraktivnijim, a život u njemu ugodnijim i
kvalitetnijim.
S poštovanjem,
Gradonačelnik Sarajeva
Prof. dr Alija Behmen
5
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 6
6
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 7
Saradnja sa civilnim društvom,
crkvama i vjerskim zajednicama
i projekti socijalne podrške
U decembru 2010. godine na sjednici
Gradskog vijeća usvojena je Odluka o
davanju saglasnosti na Sporazum
između Grada Sarajeva i organizacija
civilnog društva, kojom se gradonačelnik
ovlašćuje da u ime Grada Sarajeva potpiše navedeni Sporazum sa organizacijama civilnog društva. U februaru 2011.
godine održan je prvi sastanak sa organizacijama civilnog društva na kojem je
predstavljen sam Sporazum, te na kojem
su organizacije pozvane da potpišu
Izjavu o pristupanju Sporazumu. Od februara 2011. godine pa do danas ukupno
120 organizacija civilnog društva je potpisalo Sporazum. Spremnost Grada
Sarajeva da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja
lokalne samouprave i sudjelovanja
građanki i građana u vršenju poslova od
javnog značaja, prepoznao je i UNDP u
BiH, te je Grad Sarajevo postao jedan od
15
partnerskih
jedinica
lokalne
samouprave u implementaciji projekta
‘’Jačanje lokalne demokratije II - LOD II’’.
Nakon što je u maju 2011. godine pot-
pisan Memoran-dum o razumijevanju
između Grada Sarajeva i UNDP BiH o
LOD II projektu, pristupilo se daljim
aktivnostima implementacije navedenog
projekta. Cilj LOD II projekta je da se
unaprijede mehanizmi finansiranja
nevladinog sektora i njihova daljnja profesionalizacija, te da se usvoji projektna
metodologija za transparentnu raspodjelu budžetskih sredstava organizacijama
civilnog društva. Na adresu Grada
Sarajeva, koji je raspisao Javni poziv,
pristigla su 72 projektna prijedloga, od
kojih je Komisija, sastavljena od predstavnika UNDP BiH, Grada Sarajeva i
nevladinog sektora, izabrala 11 projekata. Za njihovu realizaciju izdvojeno je
523.120,57 KM, uz učešće Grada
Sarajeva sa 10% ovog iznosa, odnosno
sa 52.052,34 KM. Organizacije civilnog
društva će kroz realizaciju ovih projekata,
u saradnji sa Gradskom upravom, raditi
saradnja sa...
Sporazum sa organizacijama
civilnog društva i projekat
“Jačanje lokalne demokratije
II - LOD II’’
7
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 8
na rješavanju aktuelnih pitanja iz oblasti
socijalne inkluzije osoba sa invaliditetom,
neformalnog obrazovanja mladih, problema sigurnosti i nasilja u porodici, te time
doprinijeti unapređenju kvaliteta života
građanki i građana Sarajeva.
Projekti prevencije
maloljetničke delinkvencije
Grad Sarajevo je jedini pokrenuo
funkcionalan
program
primarne
prevencije u oblasti maloljetničke
delinkvencije, koji je do sada pokazao
izvanredne rezultate. Projekat pod
nazivom „I mi smo vaša djeca“, realizuje
se od septembra 2009. godine u saradnji
sa NVO “Althius”, a uz podršku općina
Novi Grad, Centar i Stari Grad, JU
Kantonalni centar za socijalni rad, MUP-a
Kantona Sarajevo, SOS Krizni centar i 32
osnovne škole sa područja grada. Grad je
finansijski podržao ovaj projekat sa
200.000 KM. Projektom je obuhvaćeno
204 djece (139 dječaka i 65 djevojčica) sa
izraženim problemima u ponašanju (preddelikventno stanje), odnosno djece nad
kojima je prvi put izrečena obrazovnoodgojna mjera pojačanog nadzora, bilo
od porodice ili organa starateljstva. Sa
8
djecom-korisnicima ovog programa rade
profesionalno pozvane i stručne osobe iz
Centra za socijalni rad Sarajevo, veliki
broj volontera sa visokom stručnom
spremom, a u projekat su uključeni
nastavnici i roditelji čija su djeca korisnici
ovog projekta.
NVO “Althius” je u sklopu LOD II projekta
koji finansira EU a implementira UNDP u
saradnji sa Gradom Sarajevom, a tokom
2011. godine realizovao još jedan
projekat. Riječ je o projektu pod nazivom
„Mi smo OK“ čiji je cilj razvijanje kulture
nenasilja i da se svi upitamo šta možemo
uraditi kako bi naše Sarajevo bilo sigurnije za život.
U organizaciji Kantona Sarajevo i Grada
Sarajeva, početkom prošle godine na
Igmanu
je
održana
cjelodnevna
“Sarajevska inicijativna radionica za uspješniji tretman mladih u sukobu sa
zakonom”. Na ovoj radionici nije se
govorilo samo o maloljetničkoj delikvenciji, koja je samo jedan segment
prijestupništva, nego o sveopćem problemu kriminaliteta na ulicama.
Projekat
“Grad ravnopravnosti”
Grad Sarajevo i Grad Istočno Sarajevo
od novembra 2010. godine partneri su na
projektu ‘’Grad ravnopravnosti - ostvarivanje rodne ravnopravnosti na lokalnom
nivou’’, koji provodi Udruženje „Žene
ženama“. Sveobuhvatna implementacija
projekta ‘’Grad ravnopravnosti’’ je veoma
značajna za Grad Sarajevo i to iz više
razloga. Prije svega što se bitno pitanje
rodne ravnopravnosti napokon spustilo
na lokalni nivo, što je veliki pomak,
uzimajući u obzir da većina aktivnosti
koje se odnose na promociju i ostvarivanje ravnopravnosti spolova, zaobilaze
lokalni nivo. Usvajanje Evropske povelje
o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom
nivou na Gradskom vijeću Grada
Sarajeva predstavlja veliki pomak u toj
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 9
Kampanja “16 dana aktivizma
protiv rodnog nasilja”
Prema podacima Ujedinjenih nacija,
barem je jedna od tri žene širom svijeta
bila zlostavljana tokom svog životnog
vijeka. Nasilje nad ženama predstavlja
jedan od najraširenijih oblika kršenja
ljudskih prava, a pogađa sve žene bez
obzira na geografske granice, godine,
klasu i rasu, i to podjednako u periodima
mira i konflikta. Nasilje u porodici, te
druge vrste nasilja nad ženama nisu
privatni, već društveni problemi, te se u
njihovo rješavanje trebaju uključiti svi
društveni akteri. Grad Sarajevo već daje
značajan doprinos rješavanju ovog
problema u svojoj zajednici, između ostalog i kroz kontinuiranu podršku projektu
„Sigurna kuća“ čiji je primarni cilj, od
trenutka njegovog osnivanja, 2000-te
godine, obezbjeđivanje direktne zaštite i
psihosocijalna podrška ženama, djevojkama, djeci sa proživljenim iskustvom
nasilja u porodici ili drugoj sredini,
smještajem u sigurnu kuću i druge
odgovarajuće prostore. Gradonačelnik
Alija Behmen proglasio je period od 25.
novembra do 10. decembra periodom 16
dana aktivizma protiv rodnog nasilja u
gradu Sarajevu i pozvao sve građane/ke,
organizacije, i nivoe vlasti da ulože
zajedničke napore kako bi ukazali na
problem, a potom i eliminisali sve vrste
nasilja. Također je izrađen i kalendar
aktivnosti organizacija civilnog društva sa
područja Grada Sarajeva, a koje su
vezane za navedenu kampanju. Svim
gradskih vijećnicama i vijećnicima kao i
svim pomoćnicima i pomoćnicama
gradonačelnika podijeljeni su bedževi sa
bijelom vrpcom koje su nosili u znak
podrške Kampanji protiv rodnog nasilja.
Sredstva za potrebe
vjerskih zajednica i crkava
Sarajevo kao glavni grad Bosne i
Hercegovine i grad koji baštini bogatu
tradiciju četiri konfesije ima posebnu
obavezu da pomogne rad i djelovanje
vjerskih zajednica i crkava na svom
području. Za 2011. godinu izdvojena su
sredstva u iznosu od 42.500 KM, srazmjerno dinamici priliva sredstava u budžet
Grada Sarajeva za ovu godinu. Prema
Pravilniku o kriterijima za raspodjelu i
dodjelu sredstava iz tekućeg granta u
Budžetu Grada Sarajeva, 80% sredstava
usmjereno je na sanaciju, zaštitu i restauraciju vjerskih objekata, a preostalih 20%
kao finansijska podrška aktivnostima i
projektima vjerskih zajednica i crkava iz
oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture,
karitativnih djelatnosti.
Podrška radu
javnih kuhinja
Grad Sarajevo kontinuirano pomaže rad
narodnih kuhinja. Činit će to i ubuduće
kako bi se pomoglo građanima i
građankama koji su u stanju socijalne
potrebe. U ovoj godini je izdvojeno
100.000 KM za opremanje i uređenje
prostora, te za obezbjeđenje hrane i
drugih potreba javnih kuhinja, u kojima je
evidentirano ukupno 5.319 korisnika
toplog obroka. Prema ugovorima koje je
potpisao gradonačelnik Sarajeva Alija
Behmen sa predstavnicima humanitarnih
organizacija, 40.000 KM je dobila kuhinja
Crvenog križa KS, po 20.000 KM kuhinje
Starog Grad i Udruženja humanitarne
organizacije “Merhamet” - Muslimansko
dobrotvorno društvo, 15.000 KM kuhinja
Udruženja humanitarno-karitativne organizacije “Kruh svetog Ante” i 5.000 KM
kuhinja Udruženja humanitarno-pastoralne organizacije “Caritas Vrhbosanske nadbiskupije”.
saradnja sa...
oblasti i korak naprijed u namjeri da se
izradi a zatim i uspješno implementira
Gender Akcioni plan za Grad Sarajevo. S
druge strane važnost projekta se ogleda
u saradnji nevladinog i vladinog sektora,
te u saradnji Grada Sarajeva i Grada
Istočno Sarajevo, koji zajednički rade na
implementaciji projekta, ali i generalno
produbljuju i jačaju svoju saradnju kako u
ovoj, tako i u drugim oblastima. U sklopu
projekta
‘’Grad
ravnopravnosti’’
gradonačelnici Sarajeva i Istočnog
Sarajeva Alija Behmen i Vinko
Radovanović potpisali su „Evropsku
povelju o rodnoj ravnopravnosti na
lokalnom nivou“. Također je upriličena i
javna prezentacija Povelje.
Podrška ostalim
humanim projektima
Grad Sarajevo je i ove godine izdvojio
20.000 KM za izdavanje časopisa
„Zvučne novine“. „Bez podrške Grada
koja traje već deset godina, slijepe osobe
bi bile uskraćene za puno informacija koje
se odnose na rad ustanova za slijepe,
pomagala koja su im na raspolaganju i dr.
9
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 10
Zvučne novine su postale veoma cijenjene i šire, a odnedavno su i na internetu“,
kazao je Fikret Zuko, izvršni direktor
Udruženja slijepih KS.
Također sa 20.000 KM podržana je i
„Kuća na pola puta“, projekat JU
“Kantonalni centar za socijalni rad”, namijenjen grupama mladih bez roditeljskog
staranja, koji su navršili 18 godina, a
nemaju riješeno stambeno pitanje. Prema
riječima Mirsade Poturković, direktorice
JU “Kantonalni centar za socijalni rad„, u
10
proteklih devet godina kroz ovu kuću je
prošlo više od 300 mladih ljudi.
Sa 20.000 KM Grad je finansirao i
projekat „Sigurna kuća“ odnosno
Sklonište za žene, djecu i djevojke – žrtve
nasilja u porodici, kroz koji se pruža direktna zaštita žrtvama nasilja u porodici, psihosocijalna rehabilitacija i osposobljavanje korisnika za normalan i dostojanstven
život. „Od oktobra 2000. godine, kada je
otvorena Sigurna kuća, pa do danas,
boravilo je preko 1.000 žena sa djecom,“
kazala je Jasmina Mujezinović, izvršna
direktorica Fondacije lokalne demokratije,
u sklopu koje djeluje „Sigurna kuća”.
Grad Sarajevo je nastavio u kontinuitetu
pomagati i druge humane projekte. Tako
je sa 30.000 KM Grad pomogao projekat
‘’Socijalna inkluzija djece sa posebnim
potrebama’’ koji realizira Udruženje ‘’Život
sa Down syndromom’’, te sa 10.000 KM
kao pomoć jednoj porodici u SOS
Dječijem selu.
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 11
Projekat “Sarajevo - zdravi grad”
- zdravlje za sve u 21. stoljeću
Grad Sarajevo je od 7.-9. juna 2011. bilo
domaćin Međunarodne konferencije
“Iskustva i izazovi u novom javnom
zdravstvu - zdravlje u svim politikama“, na
kojoj je u okviru Okruglog stola Novo javno
zdravstvo u politikama grada - iskustva i
izazovi prezentiran presjek aktivnosti na
unapređenju zdravlja i kvaliteta života
građana Sarajeva kroz Projekat Sarajevozdravi grad. U organizaciji Gradske
uprave na sajmu zdravlja i manifestacijama promocije aktivnog životnog stila kao
preduvjeta za zdravlje, učestvovalo je 14
neprofitnih vladinih organizacija. Ovim
događajem je stvoreno povoljnije okruženje za realizaciju dokumenta „Zdravlje za
sve do 2020.“ usvojenog u Evropskom
parlamentu, kojim su definisani pravci za
djelovanje svih subjekata - od javnih insti-
tucija i ustanova, preko ekspertnih,
naučnih i privrednih pa do organizacija
civilnog društva na ugrađivanju zdravlja
kao osnovne i najvažnije vrijednosti u sve
planove i aktivnosti.
sarajevo - zdravi grad
Grad Sarajevo je, kao jedini grad iz
regiona Jugoistočne Evrope, dobio
Diplomu Regionalnog ureda Svjetske
zdravstvene organizacije za doprinos
razvoju pokreta zdravih gradova i
uspješno učešće u IV fazi mreže zdravih
gradova SZO. Gradsko vijeće Grada
Sarajeva je stoga na inicijativu
gradonačelnika 22. februara donijelo
Odluku o pokretanju procesa uključivanja
grada Sarajeva u V fazu Evropske mreže
zdravih gradova. Svi uvjeti predviđeni
propozicijama za prijem u ovu fazu su
ispunjeni, te se očekuje da će ovaj proces
biti završen do naredne poslovno-tehničke
konferencije, koja će biti održana sredinom juna 2012. godine u Sankt
Petersburgu.
11
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 12
Program pomoći porodiljama
i majkama s djecom
Nastojeći da podrži porodice sa djecom u
uvjetima
nepovoljnih
ekonomskih
kretanja u društvu, te da utječe na smanjenje pada nataliteta, Grad Sarajevo je od
aprila 2009. godine pokrenuo Projekat
pomoći porodi-ljama/majkama s djecom.
Ovaj pro-gram novčane pomoći iz sredstava Grada Sarajeva je prvi višegodišnji
namijenjen
definisanoj ciljnoj grupi
stanovništva. Program pomoći porodiljama se realizuje u saradnji sa gradskim
općinama na osnovu potpisanog
Sporazuma. Unatoč nepovoljnim ekonomskim kretanjima u državi te
posljedičnom smanjivanju budžetskog
priliva, Grad Sarajevo je uspio da održi
ovaj kapitalni program. Pomoć od u vidu
porodiljskih naknada primilo je u periodu
od aprila 2008. do novembra 2011.
godine cca 13.590 porodilja. Također, u
cilju boljeg informisanja porodilja o
njihovim pravima i mogućnostima
dobijanja finansijske pomoći, Grad
Sarajevo je pripremio Vodič za pomoć
porodiljama koji je distribuiran putem info
punktova na području četiri gradske
općine.
Program aktivnosti na
unapređenju zdravlja mladih
Gradska uprava je u saradnji sa ljekarima
specijalistima iz Zavoda za javno
zdravstvo Federacije BiH, izdala vodiče o
zdravoj ishrani namijenjene učenicima,
te priručnike za roditelje/staratelje i za
nastavnike i uposlenike u osnovnim školama. Tokom decembra 2011. godine.
Grad Sarajevo je organizovao ciklus
stručnih radionica za edukatorske timove
gradskih osnovnih škola, na kojim su
prisustvovala 92 predstavnika iz 40
osnovnih škola sa područja grada. Na
ovaj način će biti osiguran sistematski
pristup u promjeni postojeće prakse u
izboru ponuđača i dobavljača hrane u
školskim prostorima, kao i proces promjene navika i odnosa stavova roditelja i
djece prema prehrani. Uloga edukatorskih
timova je da pomognu da roditelji učenika,
nastavno osoblje i uposlenici budu aktivno
uključeni u ovaj projekat, te da se
formiraju timovi vršnjačkih edukatora.
Očekivani rezultat projekta je generalno
prihvatanje pravila svako-dnevne fizičke
aktivnosti i zdrave ishrane za djecu i
omladinu.
Akvaterapija za djecu
sa deformitetima kičme
12
Grad Sarajevo je završetkom izgradnje i
otvaranjem JP „Olimpijski bazen
Sarajevo“ u okviru realizacije programa
unapređenja zdravlja mladih u gradu
Sarajevu nastavio aktivnosti na realizaciji
drugog ciklusa Programa unapređenja
zdravlja djece u dobi od 11-13 godina sa
utvrđenim deformacijama kičme. Ova
aktivnost se odvijala u objektu JU
“Olimpijski bazen Sarajevo”. Program se
odvija pod stručnim nadzorom profesora
sporta i fizičke kulture, te diplomiranih
fizioterapeuta. Kroz programske vježbe u
vodi, terapijsko plivanje i hidroterapije
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 13
65+9 godina, oba spola, s mjestom
prebivališta u jednoj od četiri gradske
općine Grada Sarajeva.
Izlet za starije osobe
na planinu Igman
u organizaciji Grada
Program unapređenja
kvaliteta života i zdravlja
osoba u trećoj dobi
Shodno
preporukama
Svjetske
zdravstvene organizacije i UN Odjela za
stare, Grad Sarajevo je usvojio kalendar
obilježavanja međunarodnih događaja, koji
su sadržani u Programu mjera za pomoć
osobama starijim od 65 godina. U 2011.
godini su realizovane aktivnosti na
unapređenju kvalitete života i zdravlja
osoba u trećoj dobi, usmjeren na realizaciju Projekta tjelesnog vježbanja kao faktora
kvalitete života osoba starije životne dobi.
Projekat će biti nastavljen tokom 2012.
godine pod stručnim vodstvom uposlenih u
JP “Olimpijski bazen Sarajevo”. Na osnovu
potpisanog ugovora između Grada
Sarajeva i JP „Olimpijskog bazena Otoka“
d.o.o. Sarajevo, u periodu od decembra
2009. do kraja 2011. godine, realizovan je
pilot projekat u kome je u prosjeku svakog
mjeseca učestvovalo 136 građana u dobi
sarajevo - zdravi grad
prošlo je od 2009. do 2011. godine ukupno
1.796 učenika/ca osnovnih škola sa
područja Grada Sarajeva.
U saradnji sa Sindikatom penzionera u
Bosni i Hercegovini i općinskim
udruženjima penzionera sa područja
grada, Gradska uprava je 2010. i 2011.
godine obilježila 1. oktobar, Međunarodni
dan starijih osoba, ustanovljen odlukom
generalne skupštine UN-a 1999. godine.
Povodom tog datuma organizovani su
besplatni jednodnevni izleti na olimpijsku
planinu Igman, sa programom u potpunosti
prilagođenim starijim osobama na kojima
je u protekle dvije godine učestvovalo više
od 900 građana. Uz pratnju stručnih
voditelja, odnosno animatora aktivnosti
osigurani su sportski sadržaji i obilazak
šetnica, te ručak i ples uz živu muziku.
13
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 14
14
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 15
Projekti iz oblasti
lokalnog poslovanja i turizma
U 2011. godini završene su aktivnosti na
stvaranju uvjeta za početak rada i realizaciju prvih projekata u okviru Gradskog
biznis centra, te je dogovoren plan
saradnje i uključivanje Gradskog biznis
centra u realizaciju zajedničkih projekata.
Jedan dio aktivnosti je u toku 2011. godine
već realizovan kroz apliciranje na
zajedničke projekte u IPA fondove EU u
oblasti privrede i turizma, kao i
prekogranične saradnje između Bosne i
Hercegovine i Crne Gore, gdje je jedan od
Sporazum o saradnji sa
USAID-om i SIDA-om
Početkom 2011. godine sklopljen je
sporazum o saradnji između Grada
Sarajeva, USAID-a i SIDA-e na petogodišnjem projektu FIRMA (Fostering
Interventions
for
Rapid
Market
Advancement - Poboljšanje intervencija
za brzi napredak na tržištu), koji ima za cilj
pružanje podrške održivom ekonomskom
rastu, većem zapošljavanju i povećanju
prihoda domaćinstava u Bosni i
Hercegovini, a Grad Sarajevo u projektu
FIRMA ima zajednički cilj razvoj i
promociju Sarajeva kao turističke destinacije. Osnovni cilj ovog projekta je pomoć
Bosni i Hercegovini da poboljša svoju
sposobnost da se nosi s konkurentskim
pritiskom i tržišnim izazovima unutar
Evropske unije, te da se ovaj cilj ostvari
kroz saradnju s tri ključna sektora bh.
privrede, tj. drvopreradom, turizmom i
metaloprerađivačkom industrijom.
Prvi sajam
NEXPO 2011
lokalno poslovanje i turizam
Gradski
biznis centar
partnera bila i Privredna komora
Federacije BiH. Također, pokrenute su
aktivnosti na analizi mogućnosti mrežnog
povezivanja na on-line principu Grada
Sarajeva sa drugim administrativnim
registrima, općinama, kao i bazama
podataka koje se nalaze u posjedu
SERDA-e u cilju efikasnije participacije i
koordiniranja aktivnosti tokom implementacije određenih projekata.
U organizaciji Mreže lokalnih vlasti
Jugoistočne Evrope – NALAS, Saveza
općina i gradova Federacije BiH, Saveza
opština i gradova Republike Srpske i
Grada Sarajeva, 10. i 11. marta 2011.
godine u Sarajevu je održan Prvi sajam
općina i gradova Jugoistočne Evrope
15
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 16
NEXPO 2011. Osnovni cilj Sajma bio je
okupljanje općinskih lidera regiona u
svrhu uspostavljanja komunikacije u
oblastima od značaja za gradove, posebno u sferi lokalnog poslovanja, turizma i
obrazovanja. Zajedno sa održavanjem
sajma, organizovane su konferencije i
radionice o socijalnoj
uključenosti,
efikasnom korištenju energije, urbanom
planiranju, održivom turizmu i efikasnom
korištenju fondova Evropske unije. Na
sajmu su učestvovali brojni predstavnici
gradova Jugoistočne Evrope (više od
200
gradonačelnika
i
općinskih
načelnika), održano je sedam konferencija i potpisano tridesetak bilateralnih sporazuma. To je bila izvanredna prilika za
promociju turističke ponude grada
Sarajeva. Skup je završen potpisivanjem
Deklaracije kojom se lokalnoj upravi i
samoupravi otvaraju široke mogućnosti
umrežavanja u aktivnosti ekonomske
diplomacije ovog dijela Evrope.
Alija Behmen
najgradonačelnik
jugoistočne i srednje Evrope
Gradonačelnik Sarajeva, Alija Behmen
dobio je priznanje “Najgradonačelnik
16
regiona”. Priznanje mu je 7. jula 2011. u
hotelu “Holiday Inn” uručio gradonačelnik
Podgorice i nosilac ovog priznanja u prošloj
godini dr Miomir Mugoša. Gradonačelnik
Behmen zahvalio je tom prilikom žiriju i
organizatoru na ovom značajnom priznanju, te se iskoristio prilikom da još jednom
zahvali svom podgoričkom kolegi,
najgradonačelniku regiona u 2010. godini,
Miomiru Mugoši na kvalitetnoj saradnji koju
imaju Sarajevo i Podgorica. Naime, na
osnovu odluke međunarodnog žirija, sastavljenog od najuglednijih menadžera i
naučnih radnika iz jugoistočne i srednje
Evrope, gradonačelnik Behmen je dobitnik
priznanja broj 1. - Najgrado-načelnik
regiona u okviru dodjele prestižnog
međunarodnog regionalnog priznanja
“Menadžer godine”. Priznanje je uručeno
na svečanoj ceremoniji dodjele priznanja
“Najmenadžer i najkompanija” regiona
Jugoistočne i Srednje Evrope, u organizaciji Nezavisne agencije za izbor
najmenadžera BiH, Jugoistočne i Srednje
Evrope iz Zenice. Tom prilikom dodije-ljeno
je 25 menadžerskih nagrada, te 11 nagrada najuspješnim pojedincima.
Prvi turistički
info terminal
Grad Sarajevo je pokrenuo pilot-projekat
„Uvođenje digitalne turističke signalizacije“ koji podrazumijeva postavku digitalne
signalizacije na području grada. Turistički
info terminal je postavljen i pušten u testni rad kao pilot projekat u novembru
2011. godine ispred BBI Centra. To je prvi
vanjski digitalni turistički info terminal u
Bosni i Hercegovini urađen prema veoma
zahtjevnoj i savremenoj tehnologiji.
Putem ovog terminala tehnologijom dodira na ekran (touch screen) turisti su od
sada u mogućnosti na jednom mjestu
dobiti sve informacije o gradu Sarajevu i
turističkoj ponudi. Informacije su na
bosanskom
i
engleskom
jeziku.
Planirano je da se aplikacija sa kompletnim sadržajem prevede na još neke
svjetske jezike. U realizaciji ovog projekta su, osim Grada Sarajeva, finansijski
učestvovali Ministarstvo okoliša i turizma
F BiH i Ministarstvo vanjskih poslova
Italije putem NVO Oxfam Italia.
Kuća zanata
na Bašćaršiji
Na području razvoja kapitalnih projekata
u oblasti turizma Grad Sarajevo je, zajedno sa ostalim partnerima u projektu,
jedan od glavnih nosilaca realizacije
osnivanja „Kuće zanata“ kao novog
turističkog projekta na području grada,
koji finansira Ministarstvo vanjskih
poslova Republike Italije. „Kuća zanata“
predstavlja centar za promociju i razvoj
autentičnih zanatskih proizvoda. Takođe,
u cilju pružanja podrške razvoju starih
zanata i proširenja turističke ponude,
Grad Sarajevo, Općina Stari Grad i
Kanton Sarajevo, putem Ministarstva
privrede, kao partneri su uključeni u projekat Razvoj kulturnog turizma u gradovima Mostar, Sarajevo i Skoplje, o čemu je
potpisan sporazum o saradnji između
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 17
Podrška projektu
“Sarajevo na raskršću svijeta”
Grad Sarajevo podržava projekat
Sarajevo na raskršću svijeta, koji od septembra 2010. godine implementira
Fondacija Mozaik, a finansiran je od
Evropske unije. Potpisanim Sporazumom
o učešću u projektu “Sarajevo na
raskršću svijeta” između Grada Sarajeva
i Fondacije Mozaik, Grad Sarajevo će
shodno raspoloživim finansijskim sredstvima osigurati ostatak potrebnih
sredstava koja će biti uložena u
unapređenje atraktivnosti kulturno-historijskih objekata grada Sarajeva.
Projektom je obuhvaćeno 13 objekata i
to: Zemaljski muzej BiH, Muzej Alija
Izetbegović 1925.-2003., Ars Aevi Muzej savremene umjetnosti Sarajevo,
Umjetnička galerija BiH, Bošnjački institut – Fondacija Adil Zulfikarpašić i Muzej
grada Sarajeva sa svojih 5 depadansa,
Kuća Alije Đerzeleza, Sebilj, Bijela tabija.
Od projektnih aktivnosti značajno je
spomenuti da je angažovana jedna od
vodećih savjetodavnih firmi u regionu na
području kulturnog turizma, a u svrhu
održavanja tri radionice na kojima su
definisane poludnevne, jednodnevne i
višednevne rute kulturno-historijske baštine grada Sarajeva, kako bi se turisti koji
dolaze u Sarajevo podstakli da duže
ostanu u gradu. Također, održana je
obuka za pet turističkih vodiča i to za
definisane turističko-kulturne rute.
Podrška
zanatskim aktivnostima
Grad Sarajevo je nastavio sa posebnim
stimulativnim mjerama i programima
pomoći i poduzimanju aktivnije uloge u
stvaranju pretpostavki za zaštitu i razvoj
tradicionalnih zanata u cilju unapređenja
turističke ponude grada Sarajeva, te je u
tom smislu u skladu sa raspoloživim
finansijskim sredstvima Grad podržao
realizaciju pojedinih projekata (izdvojena
sredstva za štampanje prigodnih kalendara sa motivima tradicionalnih zanatskih
proizvoda) Udruženja zanatlija Stari
zanati Kantona Sarajevo. U cilju očuvanja
opstojnosti zanata, gradska uprava kontinuirano pruža podršku Udruženju
zanatlija, sve sa ciljem stvaranja boljih
uvjeta za njihov rad i općenito promociju
zanatstva, kao dijela cjelokupne turističke
ponude Grada Sarajeva.
lokalno poslovanje i turizam
Regije Toskana – Sektor za međunarodnu saradnju i Kantona Sarajevo,
Grada Sarajeva i Općine Stari Grad
Sarajevo. Partneri Projekta opredijelili su
se da rade na valorizaciji starih gradskih
jezgri čaršije koje predstavljaju izuzetno
bogatstvo i značaj za lokalnu kulturu, a
samim tim i jedan od najznačajnijih
kulturnih potencijala. Građevinski i
zanatski radovi na objektu „Kuća zanata“
su završeni, a njeno opremanje i
konačno uspostavljanje je planirano u
2012. godini.
Unapređenje zaštićenog
područja Vodopada Skakavac
Na planu stvaranja uvjeta za razvoj i
unapređenje turizma, gradska politika se
jednim dijelom odvijala i kroz saradnju sa
Agencijom SERDA, te su u skladu sa
protokolom o unapređenju zaštićenog
područja spomenika prirode Vodopad
Skakavac poduzete određene aktivnosti u
cilju popularizacije ovog izletišta. U toku
su aktivnosti na izradi geodetskih podloga
neophodnih
za
izradu
projektne
dokumentacije za projekat uređenja planinarskih staza dionica “Vidikovac pod
vodopad” i platoa lokaliteta vodopada,
17
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 18
Predstavljanje u publikaciji
“City Leaders”
novog prelaza preko potoka Skakavac
ispod vodopada Skakavac i urbanog
mobilijara na lokalitetu zaštićenog
područja.
Projekat
“Moja slika Sarajeva”
18
Projekt ima za cilj prezentirati sliku
Sarajeva, viđenu očima njegovih građana,
ali i njegovih posjetitelja. To je projekat
kontinuiranog trajanja, koji prevashodno
želi ponuditi lijepu sliku o Sarajevu, dajući
tako doprinos afirmaciji Sarajeva kao
turističke destinacije. Jezgra Projekta je
internet konkurs za najbolje fotografije
Sarajeva, koji će biti objavljen na web
stranici www.mojaslikasarajeva.net, koja
je snažno povezana s društvenim mrežama, pa je svaku fotografiju moguće
komentirati
i
ocjenjivati
putem
Facebooka, a fotografije će ocjenjivati i
stručni žiri. Realizaciju Projekta “Moja
slika Sarajeva“ podržali su USAID - SIDA
Firma Projekt, Grad Sarajevo, Turistička
zajednica Kantona Sarajevo, RSG 1
Sarajevo i Internet portal Sarajevo-x.com
i Olympus BH.
U toku 2011. godine Grad Sarajevo je aplicirao i pripremio sve neophodne ulazne
statističke podatke za novo, po drugi put
predstavljanje u prestižnoj publikaciji „City
Leaders“ za 2012. godinu, u organizaciji
PropertyEU i MIPIM World-a. Spomenuta
publikacija prezentuje 100 vodećih evropskih gradova koji predstavljaju dio
zajedničkog tržišta za međunarodne
investitore.
Prema
City
Leaders
metodologiji grad Sarajevo je svrstan u
REINVENTED CAPITALS, što znači da
grad Sarajevo ulazi u red vodećih tranzicijskih prijestolnica sa velikim potencijalom i
šansama za dinamičan ekonomski razvoj.
Također, ocjenjuje se kao grad koji ima
velike razvojne mogućnosti za razvoj
uslužnog sektora i daljeg rasta i
poboljšanja turističke reputacije na
međunarodnom tržištu.
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 19
Projekat obnove
Vijećnice
U 2011. godini nastavljeni su radovi na
realizaciji III faze obnove Vijećnice, koja
obuhvata: izvođenje dijela konstruktivnih
građevinskih radova, rekonstrukciju dijela
krova i zanatske radove na rekonstrukciji
i restauraciji fasade objekta sa izradom i
ugradnjom fasadne stolarije. Za izvođača
radova je izabrana GP Bosna dd
Sarajevo, a stručni nadzor obavlja firma
URBING doo Sarajevo. Radovi na rekonstrukciji i restauraciji objekta obavljaju se
na osnovu detaljne projektne dokumentacije,
uz
puno
poštovanje
elemenata autentičnosti. Tokom prošle
godine izvodili su se obimni i složeni
radovi na fasadi objekta, a odnosili su se
na obnovu i restauraciju oštećenog
kamenog vijenca i kamenih dekorativnih
elemenata (kamenih cvjetova), kao i na
obnovu odnosno restauraciju postojećih i
rekonstrukciju nedostajućih dekorativnih
fasadnih elemenata u malteru. Također
su završene pripreme za izradu
završnog-plemenitog sloja fasade, a
odnose se na obijanje maltera prugaste
fasade u dvije boje, koja je dotrajala i
koja je projektom predviđena za obijanje,
nabavku materijala (sanacioni malteri) za
restauraciju fasade i ispitivanje komponenti od strane Instituta za materijale i
konstrukcije Građevinskog fakulteta u
Sarajevu. Izrađen je probni uzorak sa
finalnom obradom (sa sva četiri maltera)
i bojom na fasadi, koji je također ispitan
od strane Instituta te je obavljeno zapunjavanje fuga, izrada šprica i izrada
kulturno-historijsko naslijeđe
Projekti sanacije i zaštite
kulturno-historijskog naslijeđa
osnovnog maltera sa obradom špaleta
(ukrasnih okvira oko prozora) na cijeloj
fasadi objekta (tri strane i tri kule).
Završetak III faze obnove planiran je za
2012. godinu.
Tokom 2011. godine okončana je
aktivnost za početak realizacije IV faze
19
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 20
obnove Vijećnice, koja je ujedno i završna faza obnove ovog objekta. Delegacija
Evropske unije u Bosni i Hercegovini, na
osnovu raspisanog međunarodnog tendera, provela je aktivnost za izbor
izvođača radova i obavljanje stručnog
nadzora nad izvođenjem radova IV faze
obnove. Ona obuhvata izvođenje svih
potrebnih radova u enterijeru objekta
(izvođenje radova na obradi enterijera,
instalaterskih radova, restauraciju i
rekonstrukciju gipsane i slikarske dekoracije u enterijeru). Sredstva za ovu fazu
radova u iznosu 5 milona eura
obezbjeđena su iz IPA fondova Evropske
unije. S obzirom da je rok za izvođenje
četvrte faze obnove 24 mjeseca,
početkom 2014. godine će biti završeni
svi radovi na obnovi i objekat stavljen u
funkciju.
Iluminacija mosta
Ćumurija
20
Nakon uspješne realizacije rasvjete
mostova na Miljacki u prethodnom
planskom
periodu
(Šeherćehajina
ćuprija, Novi most kod Vijećnice,
Latinska ćuprija, Čobanija, Ajfelov most
na Skenderiji, Drvenija i most Suade i
Olge), u 2011. godini realizirana je
rasvjeta mosta Ćumurija. Rasvjeta je
bazirana na upotrebi nove tehnologije
(linearne
LED
svjetiljke),
koja
obezbjeđuje da rasvjeta bude neupadljiva, dugotrajna i energetski efikasna, a pri
tome sa visokim nivoom iluminacije.
Ćumurija je lučki željezni most, koji svojom formom ne dominira prostorom.
Unošenjem boje u iluminaciju daje mu
novi izgled i pojačava vizuelni doživljaj
forme. Siluetu mosta naglašava dizajnirani linearni RGB LED sakriven u nosivoj
konstrukciji. Boju i intenzitet je moguće
programirati, tako da nosiva konstrukcija
mijenja boju. Osvjetljenje ograde sa LED
svjetiljkama kompletira noćnu formu
mosta, koja će dominirati prostorom i
povezati desnu obalu Miljacke sa parkom
At mejdan na lijevoj obali. Prije iluminacije je izvršena neophodna sanacija
rešetkastih nosača Ćumurija mosta sa
pjeskarenjem i ponovnim bojenjem cijele
željezne konstrukcije mosta.
Autor projekata rasvjete navedenih
mostova je mr. Srđa Hrisafović,
dipl.ing.arh. Radove na iluminaciji mosta
su izveli “Testing-elektro” d.o.o Sarajevo i
„Neimari“ d.o.o. Sarajevo, a stručni
nadzor nad izvođenjem radova je obavio
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.
Ukupna vrijednost izvedenih radova
iznosi 80.000,00 KM.
Sanacija i rekonstrukcija
Bijele tabije
Tvrđava Bijela tabija nalazi se na
jugoistočnoj strani grada Sarajeva i
predstavlja jedan od najznačajnijih, ali i
najatraktivnijih historijskih lokaliteta u
našem gradu. Od 2002. godine tretira se
kao nacionalni spomenik BiH, a 2006.
godine predata je Gradu Sarajevu na
korištenje. Sastoji se od perimetralnih
bedema i artiljerijske tabije (bastiona) na
jugoistočnom uglu utvrde. Njena historijska vrijednost leži u slojevitosti samog
objekta, kroz čije se ostatke može pratiti i
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 21
arheološka istraživanja lokaliteta kao i
izrada projekta namjene i korištenja kompleksa Bijele tabije predstavljaju dugotrajan i složen proces. Grad Sarajevo je
tokom 2011. godine nastavio sa aktivnostima na izradi projektne dokumentacije
namjene i korištenja kompleksa Bijele
tabije, prema Idejnom rješenju prof.dr
Zlatka Ugljena, a u skladu sa izrađenim
Elaboratom o završenim sistematskim
arheološkim istraživanjima na lokalitetu u
2010. godini. Kao osnova za izradu projektne dokumentacije izvršeno je 3D geodetsko snimanje lokaliteta Bijele tabije.
historija grada. Aktivnosti Grada
Sarajeva na sanaciji i rekonstrukciji Bijele
tabije provode se kontinuirano već niz
godina. Imajući u vidu historijsku
slojevitost, veličinu kompleksa i izuzetno
loše stanje fizičke strukture, radovi na
konstruktivnoj sanaciji, konzervaciji i
rekonstrukciji kompleksa Bijele tabije, te
kulturno-historijsko naslijeđe
Vraćanje i postavljanje novih
bista zaslužnih građana BiH
U toku 2011. godine Grad Sarajevo je
značajnu pažnju posvetio vraćanju na
ranije, predratne lokacije bronzanih bista
zaslužnih građana Bosne i Hercegovine.
Ove biste, među kojima su i radovi
značajne umjetničke vrijednosti sklonjene su u ljeto 1992. godine u skloništa i
podrumske prostore koji su bili sigurni od
artiljerijskoga djejstva sa agresorskih
položaja. Vraćena je ukupno 21 obnovljena, popravljena i konzervirana bista
značajnih književnika, slikara i narodnih
heroja na prijeratne ili nove granitne ili
mramorne postamente. Vraćene su biste
književnika: Hasana Kikića, Hamze
Hume, Save Skarića, Jovana Kršića,
Meše Selimovića, Silvija Strahimira
Kranjčevića, a u saradnji sa HKUD
„Napredak“ i biste: Petra Kočića, Branka
Ćopića, Maka Dizdara, Rodoljuba
Čolakovića, Isaka Samokovlije i Veselina
Masleše. Biste likovnih umjetnika Voje
Dimitrijevića, Mice Todorović i Danijela
Ozme vraćene su u saradnji sa
Akademijom likovnih umjetnosti iz
Sarajeva. Također je sa Udruženjem
antifašističkih
boraca
iz
Drugog
svjetskoga rata Općine Novo Sarajevo
21
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 22
ostvarena uspješna saradnja u vraćanju
bisti narodnih heroja Jusufa Džonlagića,
Spasoja Spase Mičića, Mustafe Muje
Dovadžije, Branka Obrena Milutinovića i
Omera Maslića.
Grad Sarajevo je finansirao izradu i
postavljanje tri nove biste književnika
Derviša Sušića, Ćamila Sijarića i Izeta
Sarajlića. U narednom periodu za
povratak na predratna mjesta ostalo je
još devet bronzanih poprsja/medaljona.
Nažalost prošle i ove godine izvršene su
drske krađe u najužem centru grada i
otuđene su tri biste. Ovi sramotni
događaji odrazili su se na dinamiku
postavljanja preostalih i novih bisti i
spomen-obilježja, te nametnuli pitanje
njihove zaštite i čuvanja.
Postavljanje replike stećka
na Trgu BiH
22
Grad Sarajevo je skoro u potpunosti
finansirao izradu, postavljanje i uređenje
okoline replike poznatog Zgošćanskoga
stećka na Trgu Bosne i Hercegovine,
ispred zgrade Institucija BiH na Marijindvoru.
Na
svečanoj
ceremoniji
postavljanja replike ovog stećka,
gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen je
istaknuo da „postavljanjem ove replike
Grad Sarajevo, koji je podržao ovaj projekat sa 60.000 KM, želi pobuditi i probuditi našu svijest o kulturno-historijskim
vrijednostima koje ova zemlja ima,
potaknuti nas na zreo i odgovoran odnos
prema našem kulturnom blagu i iznova
oživiti svijest o potrebi našeg aktivnog
odnosa prema očuvanju ovog blaga“.
Inače, original zgošćanskog stećka –
sljemenjaka, koji je pronađen na lokaciji
Donje Zgošće kod Kaknja, u vrijeme austrougarske vladavine, prenesen je u
botanički vrt Zemaljskog muzeja, gdje je i
danas izložen.
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 23
Projekti iz oblasti
komunalnih poslova
Grad Sarajevo već treću godinu uspješno realizuje Projekat pod nazivom
„Posao za sve“. U sklopu ovog projekta u
2011. godini zaposlilo se u prosjeku 70
Angažirani radnici vršili su poslove na
hortikulturnom uređivanju grada, odnosno održavanju uređenih javnih površina
i vodotoka. Do sada je praksa pokazala
da 10-12% angažiranih radnika ostaje
trajno zaposleno u preduzeću ‘’Park’’.
Vrijednost projekta je 355.000 KM.
Projekat revitalizacije
Trebevičke žičare
komunalni poslovi
Projekat
“Posao za sve”
osoba (od toga 15 žena ili 21,4%) sa
područja grada Sarajeva u KJKP „Park“
na period do pet mjeseci, u kojem su kao
radnici ostvarivali sva prava iz radnog
odnosa.
Kako bismo poznato sarajevsko izletište
nakon punih 19 godina vratili građankama i građanima Sarajeva, ova gradska
administracija krenula je u projekat
„Revitalizacije Trebevićke žičare”. Preko
prijatelja i donatora koje je animirao,
Grad Sarajevo je prihvatio donaciju švicarskog zimskog centra Grehena
(Grächen), u vrijednosti od 11 miliona
KM, čija žičara po svojim karakteristikama odgovara našim uvjetima. Početkom
2011. godine Delegacija EU u BiH odgovara na zahtjev Grada Sarajeva da finansijski podrži ovaj projekat, u čiju se
realizaciju uključuju i Kanton Sarajevo i
Agencija SERDA potpisom na Memorandum o razumijevanju za obnovu
trebevićke žičare u julu ove godine.
Također, izuzetno je vrijedan angažman
Ambasade Švicarske u BiH i samog
ambasadora NJ.E. Andre Schallera u
23
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 24
realizaciji ovog projekta. Švicarska
ambasada snosila je sve troškove
transporta opreme demontirane žičare iz
Grеhena u EUFOR-ovu bazu u Butmiru,
koju su dopremile Oružane snage Švicarske u sklopu EUFOR-a.
Prvi konvoj od 17 kamiona stigao je u
Sarajevo 16. novembra, a drugi sa
preostalom opremom za trebevićku
žičaru 15. decembra 2011. godine.
Radovi na rekonstrukciji i izgradnji žičare
trebali bi početi polovinom 2012. godine,
a njihov završetak i stavljanje žičare u
funkciju planirano je za 2013. godinu.
Postavljanje
video nadzora
U prostorijama Policijske uprave Novi
Grad u februaru 2011. godine puštena su
u rad dva sistema za video nadzor na
javnim površinama u općinama Novo
Sarajevo i Novi Grad. Radi se o projektu
24
koji je Grad Sarajevo pokrenuo 2009.
godine u saradnji sa policijskim upravama
s ciljem poduzimanja preventivnih mjera i
radnji na sprečavanju činjenja krivičnih
djela i najtežih oblika narušavanja javnog
reda i mira, te efikasnijeg rada policijskih
službenika na rasvjetljavanju tih djela i
korištenja video snimaka u procesu
dokazivanja određenih inkriminiranih radnji. Policijske uprave Novo Sarajevo i
Novi Grad definirale su 26 lokacija za
postavljanje video nadzora. Ovim je
završena I faza projekta, instalirana su
dva nadzorna centra koja se nalaze u
policijskim upravama Novo Sarajevo i
Novi Grad, postavljena dva bežična sistema i postavljene su nadzorne kamere
na pet lokacija i to: Trg ZAVNOBIH-a,
ulica Zagrebačka, Trg Heroja, ulica Put
mladih muslimana, te zgrada Općine
Novo Sarajevo. Ukupna vrijednost projekta iznosi 368.594,99KM. Vrijednost radova u I fazi iznosi 198.137,21 KM. U
budžetu Grada Sarajeva za 2011. godinu
osigurana su sredstva za II fazu projekta.
U cilju zaštite vjerskih objekata, pokrenute
su aktivnosti na postavljanju videonadzora na Katedrali i Pravoslavnoj crkvi „Sveto
Preobraženje“, a završetak radova se
očekuje u 2012.godini.
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 25
Grad je već treću godinu partner Općini
Centar u aktivnostima na regulaciji i
poboljšanju ekološkog nivoa Koševskog
potoka, kao i cijelog sliva rijeke Miljacke.
U 2011. godini radovi su obuhvatali regulaciju dijela Koševskog potoka i ušća
Jagomirskog potoka. U saradnji sa
Općinom Stari Grad realiziran je projekat
zamjene podzemnih instalacija, te
rekonstrukcije i popločavanja ulice
Sarači.
Podrška Fondu KS za zaštitu
i održavanje grobalja šehida
i poginulih boraca
Grad Sarajevo u budžetu Grada
Sarajeva svake godine planira sredstva
za sufinansiranje projekata Fonda
Kantona Sarajevo za izgradnju i
očuvanje grobalja šehida i poginulih
boraca memorijalnih centara i spomenobilježja žrtava genocida. Prema prijedlogu Fonda sufinansirana je izgradnja
amfiteatra i auditorijuma u okviru
Šehidskog spomen-obilježja Kovači te
izrada i postavljanje nadgrobnih
spomenika šehidima i poginulim borcima
Armije RBiH. Osnovna djelatnost Fonda
je postavljanje nišana i nadgrobnih
spomenika šehidima i poginulim borcima
tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.
Fond memorijala koordinira rad sa
vjerskim
zajednicama,
boračkim
udruženjima, udruženjima šehidskih
komunalni poslovi
Uređenje, održavanje i zaštita
vodotoka na području grada
porodica, nadležnim državnim institucijama za zaštitu kulturno – historijskog i
prirodnog naslijeđa u vezi zaštite
postojećih kulturno – historijskih
spomenika i poduzimanja zajedničkih
mjera u cilju zaštite i sprečavanja devastacije grobalja šehida i poginulih boraca i brine se o uspostavljanju adekvatnih
obilježja na groblju šehida i poginulih
boraca.
Sanacija
Spomen-parka Vraca
Budući da je Zavod za zaštitu kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa KS
pokrenuo aktivnosti na sanaciji Spomenparka Vraca koji je proglašen nacionalnim spomenikom BiH, Grad Sarajevo je u
2011. godini osigurao sredstva za
realizaciju projekta tekućeg održavanja,
djelimičnu rekonstrukciju i sanaciju
Spomen parka Vraca, saglasno usvojenoj dokumentaciji.
25
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 26
sadnice japanske trešnje. Iz budžeta
Grada redovno se svake godine
finansiraju aktivnosti u vezi sa čuvanjem i
održavanjem doniranih sadnica što
obuhvata sadnju, nabavku đubriva,
čuvanje i održavanje sadnica u rasadniku
KJKP „Park“ u Sokolović Koloniji.
Podrška izgradnji objekta
za smještaj životinja
Održavanje komunalnih
objekata
Grad Sarajevo vrši održavanje komunalnih
objekata što obuhvata izmirenje troškova
energenata (plin, voda, el. energija),
sanaciju oštećenja, čišćenje i uklanjanje
grafita sa fasada objekata kulturnohistorijskog naslijeđa, čišćenje i održavanje
spomen-obilježja, kao i čišćenje turističke
signalizacije. Provedeno je redovno
održavanje izgrađenih komunalnih objekata (fontana u parku kod FIS-a, fontana
preko puta hotela Bristol, Spomen-obilježje
Vječna vatra, česma kod DZ Omer Maslić)
, te plaćeni troškovi energenata (plin, struja, voda), kao i nabavka neophodnog higijenskog i drugog materijala za javne
toalete u Vilsonovom šetalištu i kod Tržnice
u Ferhadiji.
Održavanje sadnica
japanskih trešanja
26
Grad Sarajevo je od 2001. godine partner
u realizaciji ovog projekta zajedno sa
japanskom nevladinom organizacijom
„IPIL-IPIL No Kai“ iz Tokija koja je donirala
Grad Sarajevo je i prije donošenja Zakona
o zaštiti i dobrobiti životinja pokrenuo
aktivnosti u cilju izgradnje azila (skloništa)
za napuštene životinje, te ostvario saradnju sa JU Terapijska zajednica KS u vezi s
gradnjom azila na lokaciji Kampusa u
Rakovici. Budući da Zakon zabranjuje
aktivnosti koje se odnose na uklanjanje
pasa lutalica sa javnih površina i njihovu
eutanaziju, što imamo za posljedicu sve
veći broj pasa lutalica na ulicama grada,
parkovskim površinama i dječijim igralištima i njihovo nerijetko agresivno ponašan-
je, Ministarstvo privrede KS i općine u
Kantonu (osim Trnova) iskazali su spremnost da zajedno sa Gradom pristupe realizaciji ovog projekta. U tom cilju je i potpisan Sporazum o realizaciji projekta
„Izgradnja skloništa za nezbrinute životinje – azila za životinje“. Na potezu su
Općina Ilidža, JU Terapijska zajednica
Kampus i Ministarstvo privrede KS da
realiziraju obaveze iz Sporazuma.
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 27
Urbano planiranje
Provedbeno-planska dokumentacija
Tokom 2011. godine vođene su aktivnosti na pripremi, izradi i donošenju regulacionih planova u skladu sa Zakonom o
prostornom uređenju Kantona Sarajevo i
Uredbom o jedinstvenoj metodologiji
izrade planskih dokumenata, a to su:
donošenje odluka o pristupanju izradi
planske dokumentacije sa utvrđivanjem
smjernica za njihovu izradu, ugovaranje,
stručno praćenje i usmjeravanje izrade
planske dokumentacije, organizovanje
učešća javnosti u svim fazama izrade
planova (javne tribine, javne rasprave i
dr.), korespondencija i saradnja sa
Zavodom za planiranje razvoja Kantona
Sarajevo i relevantnim subjektima plani-
ranja u fazi osnovnih koncepta, prednacrta i nacrta planova, angažovanje Savjeta
gradonačelnika za urbanizam, ekologiju i
estetsko uređenje u cilju dobivanja
stručnih savjeta, analiza i sumiranje
rezultata obavljenih javnih rasprava, te
dostava planske dokumentacije na razmatranje i donošenje Gradskom vijeću
Grada Sarajeva.
U toku javne rasprave o Nacrtu Izmjena i
dopuna (A faze) Prostornog plana
Kantona Sarajevo 2003.-2023. godine
gradonačelnik je organizovao okrugli sto
na koji su pozvani subjekti planiranja u
Kantonu Sarajevo, te je prema nadležnim
organima u Kantonu Sarajevo uputio
primjedbe na Nacrt Plana.
U toku 2011. godine Gradsko vijeće
Grada Sarajeva:
urbano planiranje
Politika Grada Sarajeva u oblasti
urbanog planiranja, odražava potrebe
lokalnih zajednica, a koje su uglavnom
nadležne za uređenje prostora, odnosno
realizaciju usvojene provedbeno planske dokumentacije. Osnova podnošenja inicijativa lokalnih zajednica za
izmjenama ranije donesenih planova,
odnosno izradom novih su: provedbena
planska dokumentacija donesena prije
20 i više godina koja je postala
ograničavajući faktor u daljem razvoju,
velike promjene u prostoru koje nisu
pratile važeća planska rješenja prvenstveno kada su u pitanju lokaliteti infrastrukturnih pojaseva, stvaranje planskih
preduslova za sanaciju, obnovu ili zamjenu dotrajalih objekata, izgradnju novih,
kao i legalizaciju značajnog broja
bespravno izvedenih objekata.
- donijelo je četiri Odluke o pristupanju izradi regulacionih planova:
1. Regulacioni plan „Mahmutovac“
2. Regulacioni plan „Paromlinska“
3. Regulacioni plan „Alifakovac-B.bašta“
4. Izmjene i dopune Regulacionog plana
„Centar Novo Sarajevo“ (skraćena pro
cedura)
27
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 28
- utvrdilo devet nacrta regulacionih
planova:
1. Regulacioni plan „Logavina“
2. Izmjene i dopune Reg. plana „Zetra“
3. Regulacioni plan „Kovačići-Centar“
4. Regulacioni plan “Bjelave Čekaluša“
5. Regulacioni plan „Bjelave-Mejtaš“
6. Regulacioni plan “Breka“
7. Regulacioni plan „Ciglane“
8. Regulacioni plan „Briješće“
9. Regulacioni plan „Koševsko brdo“
- usvojilo sedam regulacionih planova:
1. Regulacioni plan „Logavina“
2. Izmjene i dopune Regulacionog plana
„Alipašin most VII“
3. Regulacioni plan „Pofalići“
4. Regulacioni plan ‘’Velešići“
5. Izmjene i dopune Reg. plana „Centar
Novo Sarajevo“ (skraćena procedura)
6. Regulacioni plan „Breka“
7. Regulacioni plan „Kovačići Centar“
Izmjene i dopune
Regulacionog plana
„Alipašin Most VII“
28
Raniji Regulacioni plan „Alipašin Most
VII“ donesen je 2001. godine, no budući
da je u vremenskom periodu od 2001. –
2008. godine vrlo mali dio planiranih
sadržaja realiziran, te da je došlo do
značajnih promjena vlasništva objekata i
zemljišta, bilo privatizacijom ili prometom,
pojavila se potreba za izradom novog
plana. Planom je prvenstveno izvršena
optimalna organizacija djelatnosti u
prostoru, uvažavajući programe razvoja
subjekata planiranja i uvjete zatečenog
stanja na terenu, te tehničko opremanje
površina sa saobraćajnim rješenjem
kojim se poboljšavaju uvjeti funkcionisanja ove zone. Jedan od bitnih ciljeva
izrade Plana bilo je poboljšanje prostorne
strukture i racionalnije korištenje već
angažovanog prostora, zatim definisanje
onih prostora koji su ostali neuređeni ili
neizgrađeni, kao i uspostavljanje odnosa
prema proizvodnim objektima koji su
napušteni i prazni ili prepušteni spontanim
procesima transformiranja različitim
oblicima
poduzetničkih
inicijativa.
Usvojeni plan je objavljen u Službenim
novinama Kantona Sarajevo, broj 14/11.
Regulacioni plan
„Velešići“
Cilj izrade Plana bilo je preispitivanje
prostorne organizacije i prilagođavanje
novonastalim uvjetima i potrebama
građana u cilju sanacije i poboljšanja
kvaliteta življenja. Područje obuhvaćeno
Planom je kompleksno i puno
ograničenja, koja se odnose u prvom redu
na veliki broj bespravnih objekata i
objekata koji su u neskladu (lokacijom,
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 29
terena, kako uređenjem zelenih površina
za tu namjenu, tako i izgradnjom objekata
i saobraćajnica u funkciji iste, rekonstrukciji, redizajnu i zamjeni postojećeg
građevinskog fonda za objekte kolektivnog stanovanja koji su u lošem stanju
usljed starosti i već učinjenih intervencija,
predviđanje
organizacije
sadržaja
društvene infrastrukture u parterima
postojećih i novoplaniranih objekata, koncipiranje zelenih površina na način da
predstavljaju jedinstvenu kompozicionu
cjelinu, te planiranje sportsko-rekreativne
zone sa nizom sadržaja na otvorenom
(trim staze, biciklističke staze, trim
poligon, i sl.) i zatvorenom prostoru.
Usvojeni plan je objavljen u Službenim
novinama Kantona Sarajevo, broj 24/11.
Regulacioni plan
„Logavina“
Prostor obuhvaćen ovim Planom se
nalazi u centralnom dijelu administrativne
teritorije Općine Stari Grad, odnosno na
južnoj strani sarajevskih stambenih zona
(mahala). Ovaj prostor je svojim položajem i karakteristikama bio uvijek povoljan
za stanovanje što se vidi po već dobroj
izgrađenosti i popunjenosti raspoloživog
zemljišta. Dato područje predstavlja
također saobraćajno prolaznu i sadržajno
i vizuelno prelaznu zonu između gradnje
gradskog jezgra i padinskih naselja u
pravcu sjever – jug; po drugom pravcu
istok – zapad, između gradnje starijeg
osmanskog i mlađeg austrougarskog
perioda. Hronološki urbanizacija ovog
područja datira iz osmanskog perioda, a
planirana ulična regulacija prisutna je i
danas. Od objekata iz turskog perioda
uglavnom su ostali još jedino vjerski
objekti, dok su stambene kuće
rekonstruisane, dograđivane ili na istom
mjestu građene nove. Područje sadrži
objekte četiri vremenska perioda:
osmanski, austrougarski, između dva
svjetska rata i poslijeratnog perioda od
1945. do 1991., te nakon agresije na BiH.
Lokalitet je skoro isključivo stambeno
područje sa nekoliko objekata društvene
infrastrukture na nivou gradskog centra.
Pretežno je zastupljeno individualno
stanovanje raspoređeno po ulicama koje
se u relativno pravilnom ritmu pružaju po
urbano planiranje
horizontalnim i vertikalnim gabaritima) sa
prethodnim Regulacionim planom. Osim
navedenog, na predmetnom lokalitetu se
nalaze vodovi elektroenergetske infrastrukture koji su zahtijevali određene
zaštitne koridore velikih širina, unutar
kojih nije bilo moguće planiranje.
Osnovne postavke koncepta prostorne
organizacije bile su sanacija nestabilnog
29
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 30
pravcu istok-zapad i sjever-jug. Prateći
sadržaji komercijalne i društvene infrastrukture kao ambulanta, prodavnice i
uslužni lokali smješteni su u prizemljima
kolektivnih stambenih zgrada ili izgrađeni
kao privremeni kiosci na slobodnim
površinama. Za prostorno uređenje
područja Logavina postavljeni su opći i
posebni ciljevi ustanovljeni „Programom
rekonstrukcije sarajevskih mahala“, a
potvrđeni svim kasnijim razvojnim
dokumentima, zaključno Prostornim
planom Kantona Sarajevo za period
2003.-2023. godine, odnosno Studijom
„Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe
Kantona Sarajevo“. Usvojeni plan je
objavljen u Službenim novinama
Kantona Sarajevo, broj 24/11.
30
Izmjene i dopune
RP „Centar Novo Sarajevo”
Izmjena i dopuna Plana obuhvatila je
građevinsku parcelu površine 3840 m2
koja se nalazi na lokalitetu Dolac Malte, a
u širem smislu nalazi se u stambenoposlovnoj zoni koja zauzima prostor
između Ulica Zmaja od Bosne i Sjeverne
longitudinale (Ulica Marka Marulića).
Planirana je izgradnja stambenoposlovnog objekta koji se naslanja na
zabatni zid postojećeg objekta poznat
kao stambeni objekat „kifla“, te zajedno
položajno i oblikovno formiraju otvoreni
blok i na taj način se u potpunosti
prilagođava i uklapa u postojeću strukturu okolnih objekata. Spratnost objekta
iznosi S+P+8 sa mogućnostima izgradnje jedne ili više podzemnih etaža za
saobraćaj
u
mirovanju.
Položaj
planiranog objekta na građevinskoj
parceli u formi otvorenog bloka
omogućava
formiranje
otvorenog
prostora-trga, koji će biti podignut u
odnosu na nivo trotoara do maksimalno
1,20 m, što omogućava da prostor dobije
na svojoj atraktivnosti u oblikovanom
smislu (popločenje, stepenište, pješačke
rampe) i vizuelnim efektima (skulpture,
fontana, stupovi rasvjete, natkrivene
kolonade, drveće, cvijeće, klupe), a to će
zajedno sa planiranim sadržajima
stanovnicima ovog dijela Centra Novo
Sarajevo dati prepoznatljivu tačku u prostoru. Usvojeni plan je objavljen u
Službenim novinama Kantona Sarajevo,
broj 24/11.
Regulacioni plan
„Kovačići Centar”
Područje obuhvaćeno granicama Plana
predstavlja izgrađenu i završenu
urbanističko-arhitektonsku
cjelinu.
Uzevši u obzir sve nedostatke u prostornoj organizaciji, cilj izrade Plana bila je
sanacija objekta Zanatskog centra i
rješavanje saobraćaja u mirovanju.
Planom je predviđena podzemna garaža
sa 188 parking mjesta. Garaža je koncipirana sa dva ulaza/izlaza, prvi je sa I
transverzale, dok je drugi sa interne
komunikacije iz ulice Zagrebačka.
Nivo partera planira se kao zelena
površina sa elementima urbanog
mobilijara (popločenje, klupe, korpe,
sprave za vježbanje itd.). Usvojeni plan je
objavljen u Službenim novinama
Kantona Sarajevo, broj 34/11.
Regulacioni plan
„Breka”
Planom su preispitane prostorne
mogućnosti područja u vidu opremanja
sadržajima društvene infrastrukture,
legalizacije
postojeće
stambene
izgradnje i interpolacija nove imajući u
vidu
uslove
stabilnosti
terena,
kvalitetnijeg saobraćajnog rješenja uz što
manji obim rušenja, te rješenja
opremanja područja komunalnom infrastrukturom. Teritorija koja se razmatra
urbano planiranje
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 31
Planom, nalazi se na sjevernim padinama Sarajevske kotline i predstavlja stambeno naselje stihijske individualne gradnje. Iz tih razloga planirani su objekti
društvene infrastrukture, kao i ostali
sadržaji u funkciji poboljšanja životnog
standarda. Uzimajući u obzir predloženi
koncept uređenja prostora kojim će doći
do povećanja broja stanovnika, planirana
je izgradnja nove školske zgrade. U
okviru parcele namijenjene Osnovnoj
školi planirana je i izgradnja pratećih
sadržaja, kao što su sadržaji sporta i
rekreacije i ostali sadržaji društvene
infrastrukture, koji su potrebni ovoj
namjeni. Postojeće saobraćajnice ne
zadovoljavaju propisane nagibe i
gabarite, pa je bilo potrebno planirati
rekonstrukciju pojedinih saobraćajnica.
Usvojeni plan je objavljen u Službenim
novinama Kantona Sarajevo, broj 34/11.
31
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 32
Regulacioni plan
„Pofalići”
Prethodnim planskim dokumentom iz
1987.god. objekti društvene infrastrukture planirani su kao samostalni objekti
(ambulante, predškolske ustanove,
zanatski centri i sl.) na zemljištu u privatnom vlasništvu, te se nisu ni mogli realizovati. Isto tako, zbog intenzivne
bespravne individualne izgradnje pojedini
planirani saobraćajni koridori su uzurpirani, te je bilo potrebno preispitati
saobraćajno rješenje u granicama
obuhvata vodeći računa o saobraćajnoj
povezanosti sa kontaktnim prostornim
cjelinama. Novi Plan treba da doprinese
poboljšanju uvjeta življenja i uređenja
prostora rekonstrukcijom i opremanjem
saobraćajnom, komunalnom i društvenom infrastrukturom, te da stvori uvjete za
sanaciju nestabilnih terena.
32
Novim planom planirana je izgradnja i
dvije osnovne škole sa fiskulturnom
salom, od kojih je jedna zamjenska (sa
povećanjem kapaciteta) za postojeću
osnovnu školu „Pofalići“ koja se nalazi na
trasi planiranog Gradskog autoputa. Na
slobodnim neizgrađenim površinama
planirana je izgradnja individualnih i
kolektivnih stambenih objekata. Ukupan
BGP planirane stambene izgradnje iznosi
25.222 m2. Površina društvenih sadržaja
u obuhvatu Plana iznosi 0,37 m2/st.,
odnosno potrebna površina iznosi 6.808
m2. U ove sadržaje ubraja se zdravstvo,
obdaništa, kultura, socijalna zaštita,
odnosno sadržaji koji odgovaraju
lokalnom centru i centru mjesne zajednice. Ovi sadržaji planiraju se disperzno
u obuhvatu Plana, uglavnom u prizemljima novoplaniranih objekata, koji su
namijenjeni za komercijalne i društvene
sadržaje, što će zadovoljiti zadate
parametre iz Urbanističkog plana grada
Sarajeva. Usvojeni plan je objavljen u
Službenim novinama Kantona Sarajevo,
broj 17/11.
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:14 Page 33
Projekti iz oblasti
obrazovanja, kulture i sporta
Grad Sarajevo je u školskoj 2011./12.
godini putem Fonda “Ikra” realizovao
finansijsku podršku u iznosu od 200.000
KM za stipendiranje i školovanje 223
djece boraca, poginulih boraca i civila –
žrtava rata, koja se nalaze u izuzetnoj
socijalnoj potrebi. Ove stipendije će
pomoći u školovanju djece boračke populacije i djece poginulih civila, kao i u
poboljšanju uvjeta života ove djece koja
uglavnom potiču iz višečlanih porodica.
Već jedanaestu godinu Grad Sarajevo
Stipendiranje šestmilijaditog
stanovnika planete Zemlje
Predstavnici Grada Sarajeva su i ove
godine, 12. oktobra posjetili porodicu
Mević u Visokom, i njihovom sinu Adnanu,
koji je proslavio 12 rođendan, uručili
novčanu pomoć i prigodne poklone. Grad
Sarajevo od 1999. godine jedini održava
obećanje i finansijski pomaže i tako
omogućio da Adnan raste i školuje se
sretno i bezbrižno kako i priliči šestmilijarditom stanovniku planete Zemlje.
Studija „Neformalno
obrazovanje mladih u BiH”
Grad Sarajevo je zajedno sa Njemačkim
udruženjem za međunarodnu saradnju
GiZ izradio studiju pod nazivom
„Neformalno obrazovanje mladih u BiH“.
Cilj ove studije je potenciranje značaja
neformalnog obrazovanja i njegova komplementarnost sa formalnim, a sa druge
pokušaj otklanjanja određenih problema u
vezi sa neformalnim obrazovanjem.
VIII proljetni dani odgoja
i etičkih vrijednosti
obrazovanje, kultura i sport
Stipendiranje
djece i omladine
putem Udruženja “Obrazovanje gradi
BiH” stipendira djecu bez jednog i oba
roditelja. Za školsku 2011./12. godinu u
Budžetu Grada osigurano je 80.000 KM
za stipendiranje 58 studenata i 22
srednjoškolca. Dakle, obezbijeđeno je 80
stipendija, što je za 30 stipendija više
nego u školskoj 2010./11. godini.
Pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva i
gradonačelnika prof. dr. Alije Behmena, a
u organizaciji NVO “Djeca stubovi svijeta”,
održani su VIII proljetni dani odgoja i
etičkih vrijednosti. U sklopu ove tradicio-
33
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 34
nalne manifestacije mladosti održane su tri
tribine o temama: “Čisto korito rijeke
Bosne”, “Respekt i samorespekt” i “Etika i
poslovanje“. Nosioci aktivnosti su učenici
sarajevskih osnovnih i srednjih škola.
obnovu kolekcija Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, a isti koriste studenti i nastavno osoblje Univerziteta.
Akademija nauka
i umjetnosti BiH
Podrška Centru
„Vladimir Nazor”
I u 2011. godini Grad je izdvojio 30.000
KM za projekat inkluzije i resocijalizacije
sa učenicima Centra za vaspitanje, obrazovanje, radno osposobljavanje i zapošljavanje mentalno retardirane djece oboljele
od autizma i cerebralne paralize “Vladimir
Nazor”, a prema usvojenom modelu
Christine Witcutt hrabre humanitarke iz
Škotske, koja je u teškim ratnim
vremenima
pomagala
građanima
Sarajeva i, nažalost, ovdje izgubila život.
Projekat se provodi od 2001. godine i njegovi korisnici imaju sve na jednom mjestu,
od stručne do medicinske pomoći.
Podrška Dječijem domu
„Bjelave”
Dugogodišnju saradnju sa Domom za
djecu bez roditeljskog staranja “Bjelave”
Grad Sarajevo je nastavio i u 2011. godini tako što je za ljetovanje djece izdvojeno 20.000 KM. Gradski dužnosnici,
također, prilikom posjeta ovoj socijalnovaspitnoj ustanovi, mališane obraduju
prigodnim
poklonima,
a
tokom
novogodišnjih praznika i paketićima.
Zavod za vaspitanje
muške djece i omladine
Sa 12.000 KM, koliko je Grad obezbijedio
u Budžetu, omogućeno je ljetovanje za
štićenike Zavoda za vaspitanje muške
djece i omladine, u trajanju od sedam
dana u Neumu.
Nacionalna i univerzitetska
biblioteka BiH
34
Grad Sarajevo je finansijski podržao rad
Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH
sa sredstvima u iznosu 20.000 KM. Sa
ovim sredstvima omogućeno je izdavanje
časopisa “Bosniaca” u kojem se objavljuju originalni stručni i znanstveni radovi,
sistematizirana građa značajna za
Grad Sarajevo u kontinuitetu finansijski
podržava funkcionisanje i djelovanje ove
najviše naučne i umjetničke institucije na
ovim prostorima. Izdvojivši 50.000 KM
tokom 2011. godine, Grad na ovaj način
želi doprinijeti razvoju nauke i umjetnosti,
te omogućiti naučna istraživanja i izdavanja publikacija i stručnih časopisa.
Biblioteka za slijepa
i slabovidna lica u BiH
U svrhu unapređenje bibliotečnog fonda
za slijepa i slabovidna lica Grad Sarajevo
je izdvojio 20.000 KM. Biblioteka je jedinstvena institucija ove vrste u BiH koja slijepim i slabovidnim osobama, njima dostupnim tehnikama, osigurava bibliotečnu
građu neophodnu u svakodnevnom
životu, stručnom usavršavanju, profesionalnom radu i društvenom angažmanu.
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 35
Izložbu Collegium Artisticum i Balet Fest
Sarajevo. Uprkos recesiji i uštedama koje
Gradska uprava pravi, Grad Sarajevo je
gotovo istim iznosom kao prethodnih
godina, finansijski podržao ove manifestacije, jer kako reče grado-načelnik
prof. dr. Alija Behmen „ovo nije samo kultura, ovo je i biznis, jer svaka uložena
marka u ovaj i slične događaje mnogostruko se vraća Gradu, Kantonu i općinama, kao i državi Bosni i Hercegovini“.
Za štampanje lista “Glas antifašista”
20.000 KM je dodijeljeno Savezu
antifašista boraca narodnooslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini.
Otkup
knjiga
Grad Sarajevo je u 2011. godini izdvojio
30.000 KM za otkup knjiga i
audiovizuelnih nosača od interesa za
grad, čime je omogućen otkup značajnog
broja naslova sarajevskih autora.
Kulturne manifestacije
od posebnog interesa za Grad
Grad Sarajevo je primjenom Odluke o
utvrđivanju i sufinansiranju kulturnih
manifestacija od posebnog interesa za
Grad sufinansirao 13 međunarodnih
kulturnih manifestacija koje značajno
doprinose evropskoj i svjetskoj promociji
Tokom 17. Sarajevo Film Festivala, u
okviru 16 festivalskih programa koji su se
odvijali na 9 lokacija, ukupno je prikazan
21 film iz 53 zemlje. Festival je pratilo više
od 800 predstavnika medija iz 34 zemlje,
a SFF je ugostio više od 1.500 akreditovanih gostiju. 17. Sarajevo Film Festival
posjetilo je oko 100.000 posjetilaca.
Kontinuiranim oblikovanjem kvalitetnih
obrazovanje, kultura i sport
SABNOR
BiH
imidža našeg grada: Sarajevo Film
Festival, Internacionalni teatarski festival
MESS,
Internacionalni
festival
Sarajevska zima, Internacionalni Music
Festival JAZZ, Teatar Fest, Međunarodnu književnu manifestaciju Sarajevski
dani poezije, Međunarodni poetski
susreti, Kid’s Festival, Baščaršijske noći,
Međunarodni festival folklora, Internacionalni muzički festival Bosna,
Sarajevo
Film Festival
35
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 36
programa Festivala, interesom javnosti i
uspjehom na domaćem i međunarodnom
planu, SFF je postao nezaobilazna činjenica na mapi svjetskih festivala.
Internacionalni teatarski
festival MESS
„Želim se zahvaliti Gradu Sarajevu na
senzibilitetu da finansijski podrži ovaj
internacionalni festival, koji će ove godine
dio programa izvesti zajedno sa Balet
Festom“, istaknuo je Edin Mustafić, direktor MESS-a. Izvedeno je više od 30
predstava u šest programa, uz učešće
600 gostiju iz 19 zemalja. Pokrenute su i
radionice, a predstave su se izvodile u
svim sarajevskim teatrima, u Art-kinu
Kriterion i zatvorenoj Umjetničkoj galeriji.
Jazz Fest
Sarajevo
Ove godine održalo se jubilarno 15.
izdanje Jazz Festa Sarajevo uz učešće
vrhunskih jazz muzičara iz Evrope,
Amerike i Afrike. Jazz Fest je ostao vjer-
an svojoj programskoj tradiciji: 15
koncerata - 15 stilskih različitih cjelina.
Festival se i ovaj put realizovao kroz
muzičke radionice za studente muzičkih
akademija i mlade muzičare, te kroz
radionice za djecu predškolskog uzrasta
sa ciljem da se najmlađa populacija
upozna sa instrumentima i umjetničkom
muzikom kroz igru i druženje.
Balet Fest
Sarajevo
36
Sa željom da građanima Sarajeva približi
svu ljepotu baletne umjetnosti, Balet
Narodnog pozorišta Sarajevo po drugi
put je organizirao Balet Fest Sarajevo, na
kojem su učestvovali eminentni baletni
ansambli iz Slovenije, Njemačke, Srbije,
Rusije, Belgije, BiH… Izvedene su predstave koje su ponudile kako savremeni,
eksperimentalni pristup baletu, tako i
baletnu klasiku. Ove godine se Balet Fest
Sarajevo, kao jedan od najmlađih festi-
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 37
vala, povezao s jednim od najstarijih festivala, pa su tako dvije baletne predstave
bile izvedene i u okviru Teatarskog festivala MESS. Za vrijeme Festivala održane
su radionice savremenog plesa za
baletne igrače u velikoj baletnoj sali
Narodnog pozorišta.
Na trgu ispred BBI centra, u maju 2011.
godine otvorena je peta po redu manifestaciju pod nazivom „Maturantska parada 2011“, na kojoj je po taktovima
Straussove „quadrille“ zaplesalo 1.500
maturanata svih srednjih škola Kantona
Sarajevo. Nekoliko trenutaka prije tačno
12.00 sati, kada je 30.000 mladića i
djevojaka zaplesalo na 90 lokacija u 12
evropskih država, sarajevskim maturantima se obratio zamjenik gradonačelnika
Igor Kamočaji. Grad Sarajevo je bio generalni pokrovitelj ove manifestacije koja
se pored Sarajeva održala u još 7 bh.
gradova:
Mostaru,
Tuzli,
Zenici,
Bosanskoj Gradišci, Travniku, Sanskom
Mostu i Bihaću. Organizovali su je
obrazovanje, kultura i sport
Maturantska
parada 2011
Akademija plesnog pokreta u BiH i Plesni
klub „Romantik“ s ciljem udruživanja
mladih ljudi radi obaranja Ginisovog
rekorda u sinhroniziranom plesu.
Sarajevski dani
poezije
Jubilarni 50. sarajevski dani poezije
okupili su 123 pjesnika i prevodioca iz 27
zemalja svijeta. Bogati program ponudio
je raznovrsne sadržaje, uz nekoliko
međunarodnih pjesničkih poslijepodneva
i večeri u Sarajevu, Čeliću, Brčkom,
Banja Luci, Konjicu, Mostaru, Tešnju,
Kaknju i Goraždu. Održan je i Omaž Izetu
Sarajliću, program posvećen 50. godišnjici od dodjeljivanja Nobelove nagrade Ivi
Andriću, književni portret Marka
Vešovića, likovna izložba Halila Tikveše,
te susreti prevodilaca. Inovaciju u ovogodišnjem programu predstavlja sesija o
južnoslavenskom pjesništvu danas, koja
je bila održana na sarajevskom
37
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 38
Šarenom paradom kroz glavne ulice
Sarajeva, kojoj su se priključili brojni
građani, otvoren je najveći događaj za
djecu i mlade u jugoistočnoj Evropi - 8.
Kid’s Festival. Na paradi su učestvovali
klovnovi, internacionalni umjetnici,
mađioničari, plesači i muzičari. Učesnici
parade prodefilovali su kroz cijeli grad do
Olimpijske dvorane „Juan Antonio
Samarach”, gdje su bili održani svi programi Kid’s Festivala pod motom „Evropa
za svako dijete”. Tokom festivala premijerno je predstavljen show program performera iz Holandije, te prikazan film
MEGAUM, prvi naslov iz ovogodišnjeg
filmskog programa.
Internacionalni festival
“Sarajevska zima”
Filozofskom fakultetu, uz moderiranje
Envera Kazaza. Američki pjesnik srbijanskog porijekla, Charles Simic dobitnik je
priznanja “Bosanski stećak”.
Večeri posvećene
pjesniku Izetu Sarajliću
Tokom tri dana, koliko je trajala ova
manifestacija, posvećena velikom sarajevskom pjesniku Izetu Kiki Sarajliću,
svako večer u Kamernom teatru 55,
poeziju su čitali pjesnici sa Balkana, iz
Evrope, Amerike. Osim čitanja poezije
bile su upriličene i dvije filmske projekcije – „Bosanska rapsodija na rubu
znanosti“, Vesne Ljubić i „Pier Paolo
Pasolini i razlog jednog sna“, Laure Betti.
Iduće godine u maju u italijanskom gradu
Salernu bit će organiziran i veliki
pjesnički susret povodom desete
godišnjice smrti Izeta Sarajlića.
38
Kid’s
Festival
Festival „Sarajevska zima” 2011. već 27
godina otvara kapije Grada Sarajeva za
umjetnike, publiku i medije u potrazi za
odgovorom za suštinom uloge umjetnika
u savremenom svijetu. Festival se
održao pod motom “Umjetnost ljubavi” i u
znaku velikih svjetskih jubileja kompozitora Franza Liszta, Gustava Mahlera i
pisaca Andrića, Miłosza, Ujevića i
Hajama, a počasni gost Festivala bila je
Mađarska, predsjedavajuća Evropskom
unijom. Otvaranje Festivala Sarajevska
zima, koji predstavlja jedan od najvećih
praznika umjetnosti u našoj zemlji, regiji i
Evropi, bio je u znaku svojevrsnog
karnevala u kojem su učestvovali
stvaraoci i umjetnička društva, ulični
plesači, majstori vatre, svjetla i pokreta iz
zemlje i svijeta, Drum orkestar Sarajevo,
čudesni kulinari koji su slaviti umjetnost i
život i povezivati svijet kroz ulični
teatar. Za 27 godina postojanja Festival
izvedeno je više od 3.150 različitih predstava, izložbi i koncerata sa više od
3.000.000 posjetilaca i 28.000 učesnika.
Internacionalni muzički
festival “Bosna”
Ovaj festival se u kontinuitetu po šesti put
realizovao u Sarajevu, sa ciljem
obnavljanja umjetničke saradnje u BiH,
razvijanja akademske saradnje, promoci-
obrazovanje, kultura i sport
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 39
je bosanske kulturne baštine, te izgradnji
jedne nove dimenzije Grada Sarajeva u
svijetu klasične muzike. Realizacijom ove
manifestacije studenti Muzičke akademije u Sarajevu imaju priliku profesionalno
sarađivati sa izvođačima iz inostranstva
u okviru Master Classes (radionice).
Pored studenata Muzičke akademije u
Sarajevu festival je otvoren i internacionalnim studentima iz cijelog svijeta.
Organizator festivala je međunarodna
organizacija Bosnia International Music
Festival iz Las Vegasa, USA.
Koncert i film
Đorđa Balaševića
Pjesnik i kantautor, a odnedavno i
reditelj, Đorđe Balašević sredinom
novembra posjetio je Sarajevo, kako bi
promovirao svoj prvi film “Kao rani mraz”,
te održao koncert u „Zetri“. Gradonačelnik prof. dr. Alija Behmen upriličio je
prijem za Balaševića, njegov orkestar
39
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 40
„Panonska mornarica“ i dio ekipe filma,
među kojima je bila i legendarna glumica
Mira Banjac. Poželjevši mu dobrodošlicu
u Sarajevo, Behmen je Balaševića
nazvao „čovjekom koji briše sve granice“.
prijem za članove „Mostar Sevdah
Reuniona“, duo „2Cellos“ kojeg čine
izvrsni hrvatski čelisti Luka Šulić i Stjepan
Hauser, Gorana Bregovića, grupu
„Nubijski bubnjevi i egipatski narodni
instrumenti“, koji su imali zapažen nastup
na Baščaršijskim noćima, predstavnike
Udruženja „Note“ povodom održavanja
koncerta „Božić uz tamburice“, Ninu
Badrić, Kirila Džajkovskog, učesnike
novogodišnjeg programa…
Koncert Bečke filharmonije
u Vijećnici 2014.
Prilikom prijema Joergena Francka, direktora Evropske emiterske unije (EBU), i
Dejana Kukrića, direktora Odjela za
zabavni i muzički program Javnog
emiterskog servisa BiH, gradonačelnik
prof. dr. Alija Behmen izrazio spremnost
Grada Sarajeva da podrži održavanje
koncerta Bečka filharmonije u Vijećnici
2014. godine u kojoj obilježavamo 100
godina od početka Prvog svjetskog rata i
30 godina od 14. zimskih olimpijskih igara
i Međunarodnog festivala Sarajevo
“Sarajevska zima. Na repertoaru bi bila
djela Štrausa, Hajdna, Bramsa i
francuskog kompozitora Ravela, a
očekuju se i učešće hora sarajevskog
Narodnog pozorišta. Namjera je da 28.
juna 2014. godine televizijski prenos
predstavlja medijsko rođenje Vijećnice iz
Sarajeva za više miliona evropskih
gledatelja što, također, predstavlja
značajnu promociju grada Sarajeva i
države Bosne i Hercegovine. Javni
emiterski servis BiH uveliko sarađuje sa
Evropskom emiterskom unijom (EBU) na
ovom projektu, a francuska TF i njemačka
ZDF državna televizija izrazile su želju da
se uključe u produkciju ovog događaja.
Prijemi
za muzičare
Povodom održavanja koncerata u našem
gradu, gradonačelnik prof. dr. Alija
Behmen sa saradnicima upriličio je
Kulturni centar
East West
Gradonačelnik Sarajeva prof. dr. Alija
Behmen u ime Grada Sarajeva potpisao
je Deklaraciju o Međunarodnom kulturnom centru East West u Sarajevu. East
West centar će, kako je precizirano u
Deklaraciji, biti dinamičan kulturni centar
za produkciju i prezentaciju visokokvalitetnih umjetničkih i kulturnih programa, kako lokalnih tako i internacionalnih.
Imat će veliku teatarsku i koncertnu dvoranu, malu dvoranu, filmsku dvoranu,
galeriju, biblioteku i ostale prateće
sadržaje. On će biti otvoren za umjetnike i
publiku iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine,
čitavog Balkana i svijeta.
Projekat “Muzej opsade
Sarajeva - Umijeće življenja
1992.-1996. - FAMA kolekcija
40
Muzej opsade Sarajeva i Inicijativa tematskog umrežavanja grada je jedinstven i
neuobičajen projekat koji zahtijeva podjednako jedinstven i inovativan pristup
ustanovljavanju partnerstva, poticanju
podrške i iznalaženju potrebnih finansijskih
sredstava. Očito je također da će Muzej,
kako bi ostvario globalni uticaj i privukao
izuzetno raznoliku publiku, nastojati da u
srce svih svojih aktivnosti stavi princip
umrežavanja. U tom smislu, gradonačelnik
Sarajeva i Konzorcijum projekta su pozvali
ostale gradove, institucije i sve zainteresovane iz svih krajeva svijeta, da podrže
projekt Muzeja učlanjujući se u predloženu
Mrežu gradova, Mrežu muzeja i
Akademsku mrežu koje će predstavljati
platformu za novi oblik partnerstva - Banku
znanja. Projekat je najveća nezavisna
multimedijalna kolekcija, čiji je cilj da
postane globalni pokret angažovanjem i
povezivanjem studenata, profesora,
intelektualaca, naučnika, umjetnika, škola,
medija, boraca za očuvanje okoline i mislilaca iz svih krajeva planete, kroz
platformu jedinstvenog znanja za
suočavanje sa izazovima 21. vijeka. Kroz
interaktivne mape, digitalnu hronologiju,
animiranu enciklopediju, filmove, video
arhiv, fotografije, crteže, arte facts,
tematske boksove, Muzej opsade će predstavljati pozitivni transfer znanja i
spomenik ljudskom umu, dostignuću,
kreativnosti i snazi ljudske prirode koje su
Sarajlije pokazali za vrijeme četvero-
godišnje opsade. Osim muzeja opsade u
Sarajevu, ova banka izuzetnog znanja bit
će dostupna korisnicima iz svih krajeva svijeta, kroz online virtualnu kolekciju,
obrazovanje, kultura i sport
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 41
društvene mreže i mobitel aplikaciju. Takav
pristup omogućit će pojedincima, obrazovnim ustanovama, institutima, muzejima, medijima, NGO organizacijama i
posjetiocima, da uče o novom edukacijskom modelu primjene istoriografije u 21.
vijeku. Projekat bi se trebao realizovati u
dvije faze: virtualni muzej kojem će putem
interneta građani Sarajeva moći pristupiti,
a u narednom periodu trebao bi se otvoriti
muzej opsade u svom punom kapacitetu.
Predstava
“Gazi Husrev-beže”
Pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva, u
Narodnom pozorištu, održana je
premijera predstave, čiji je autor
Džemaludin Latić, a režiser Gradimir
Gojer. Predstava je posvećena najvećem
dobrotvoru sarajevskom Gazi Husrevbegu, zahvaljujući kojem je Sarajevo u
Osmanskom carstvu od kasabe postao
jedan od najvećih gradova Balkana.
41
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 42
Izgradnja prvog bloka
Muzeja ARS AEVI
Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen i
predsjednik Vlade Kantona Sarajeva
Fikret Musić potpisali su, u prisustvu
predsjednika Fondacije Ars Aevi Ilije
Šimića, direktora Projekta Ars Aevi
Envera Hadžiomerspahića i predstavnice
Renzo Piano Building Workoshop-a
Emamuele Baglieto, Pismo namjere kojim
se potvrđuje izvodivost plana da se Prvi
blok Muzeja Ars Aevi izgradi u toku 2012.
godine i da se svečana inauguraciju
sveukupnog objekta Muzeja Ars Aevi
organizuje u toku 2014. godine.
Potpisanim pismom namjere zvanično je
potvrđena odluka da će Grad Sarajevo i
Kanton Sarajevo, sa zainteresovanim
partnerima, finansirati izradu izvedbenih
projekata Muzeja Ars Aevi, izgradnju
Prvog bloka Muzeja Ars Aevi i nadzor nad
izgradnjom, te se potvrđuje uvjerenje da
će Evropska Unija iz svojih fondova finansirati i drugu fazu izgradnje sveukupnog
objekta Muzeja Ars Aevi. Grad permanentno finansira ovaj projekat, a u ovoj
godini je izdvojio 150.000 KM.
Obilježavanje 120 godina
rođenja pjesnika Tina Ujevića
U sklopu “Sarajevske zime” recital pod
nazivom „Goran Matović – Sarajevski
Tin” povodom obilježavanja 120. godina
rođenja velikog pjesnika Tina Ujevića.
Prof. dr. Alija Behmen, gradonačelnik
Sarajeva
koji
je
podržao
ovu
manifestaciju,
u svom prigodnom
obraćanju osvrnuo se na Tinov boravak i
rad u Sarajevu u periodu od 1930. do
1937. godine. Ovoj svečanosti, održanoj
u Zemaljskom muzeju, prisustvovao je i
predsjednik R Hrvatske Ivo Josipović.
42
Izložba
“Ferhadija Marija Mikulića”
Povodom 20. godina od smrti jednog od
najčuvenijih portretista našeg likovnog
stvaralaštva, Marija Mikulića, promovirana je Monografije crteža i otvorena
izložbu „‘Ferhadija Marija Mikulića“ u
Bosanskom
kulturnom
centru.
Gradonačelnik prof. dr. Alija Behmen u
prigodnom obraćanju podsjetio je na
činjenicu da je rođeni Korčulanin, Mario
sebe doživljavao Omišaninom, jer tu je
„naučija odit, govorit i plivat“, te da je
nešto manje od pola svog životnog vijeka, proživio kao Sarajlija.
Gradovi Sarajevo i Istočno
Sarajevo kandidati za
domaćina EYOWF 2017
Gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo formalno su jedini kandidat za organizaciju
zimskog evropskog olimpijskog festivala
mladih 2017. godine (EYOWF) nakon što
je jedini protukandidat turski grad Kayseri
odustao od kandidature, znajući da se na
drugoj strani nalazi kandidat sa olimpijskim iskustvom. Prezentacija kandidature Sarajeva i Istočnog Sarajeva bit će
održana u decembru 2012. na
Generalnoj skupštini Evropskog olimpi-
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 43
Ledena ploha
“Zetra”
Sezona klizanja je u 2011. godini krenula
ranije, u mjesecu novembru, na ledenoj
plohi instaliranoj ispod montažne hale –
balona na pisti za brzo klizanje olimpijskog kompleksa „Zetra”. Grad Sarajevo
je u partnerstvu sa Olimpijskim centrom
Sarajevo ZOI ‘84., po jedanaesti put zaredom, finansijski podržao postavljanje,
održavanje i korištenje ledene plohe, te
osigurao četiri dnevna besplatna termina
klizanja u prijepodnevnim i popodnevnim
satima. Da je klizanje postao jedan od
najmasovnijih sportova kod nas, ukazuje
činjenica da je više od 110.000 učenika,
studenata i rekreativaca svih dobi, prodefiliralo „Zetrom“ tokom tri mjeseca, koliko
je i trajala sezona klizanja.
Manifestacija
“Svi na snijeg”
obrazovanje, kultura i sport
jskog komiteta u Izraelu. Smatramo da je
to dovoljno vremena da se u najboljem
svjetlu
predstavi
bh.
kandidat.
Organiziranjem festivala mladosti, sporta
i turizma najviše bi profitirao zimski turizam u BiH u smislu povratka olimpijskog
duha, ali i unapređenja turističke ponude
na olimpijskim planinama. Sportska
infrastruktura u Sarajevu i Istočnom
Sarajevu, te na olimpijskim planinama
Bjelašnici, Igmanu i Jahorini morala bi biti
obnovljena, što bi otvorilo mogućnosti
za buduće kandidature ovih gradova
za veće sportske manifestacije.
Pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva, a u
okviru obilježavanja godišnjice ZOI
Sarajevo ‘84., na Velikom polju na Igmanu,
održana je 11. tradicionalna manifestacija
“Svi na snijeg”, odnosno Treći memorijalni
turnir “Fikret Jažić”. Kako bi ova
manifestacija, čiji je organizator Ski klub
“Širokača” bila dostupna što većem broju
posjetitelja, Grad Sarajevo je obezbijedio
besplatan prijevoz za sve zainteresirane
građane sa područja četiri gradske općine.
U sklopu manifestacije održane su utrke u
nordijskom skijanju u kojima je učestvovalo
nekoliko desetina sportista iz Srbije, Crne
Gore i BiH, kao i svi posjetitelji-rekreativci.
Poslije utrka, ispred Šumarskog doma
Čavle, bio je poslužen popularni vojnički
grah i topli napitci.
Snowboard
FIS Kup Sarajevo
Nakon uspješne organizacije prvog, u
Štinjem dolu na olimpijskoj Bjelašnici,
43
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 44
Tehnički organizator ove manifestacije je
Snowboard klub Free Style, a jedan od
pokrovitelja bio je Grad Sarajevo.
Međunarodni turnir u hokeju
na ledu “Sarajevo kid’s”
ove godine održan je 2. snowboard FIS
Kup Sarajevo. Reprezentacije Austrije,
Mađarske, Slovenije, Hrvatske i BiH
takmičile su se u dvije discipline: „slope
style” i „big air”. U disciplini „big air” borderi izvode atraktivne trikove pri skoku
dok u „slope style” voze preko postavljenih sprava i završavaju nastup
skokom. Bh. tim činili su: Faris Durmo,
Faris Biogradlić i Sven Rifatbegović.
Povodom obilježavanja 27. godišnjice
ZOI Sarajevo ‘84., održan je tradicionalni
međunarodni turnir hokeja na ledu
‘Sarajevo Kids 2011’, pod pokroviteljstvom Grada Sarajeva, a u organizaciji Saveza hokeja na ledu Bosne i
Hercegovine. Na turniru je nastupilo blizu
120-toro djece najmlađe kategorije hokejaša starosti do 8, 10 i 14 godina. Gosti iz
Slovenije, Hokejaški klub Celje, osvojio je
prva mjesta u sve tri kategorije, a sarajevski klubovi HK Bosna i HK Stari Grad
po dva druga i dva treća mjesta. Inače,
ovaj turnir ima za cilj da popularizuje
klizačke sportove i hokej na ledu
pogotovo među mlađom populacijom
našeg grada.
FIS Kup
“Djeca za mir u svijetu”
U mjesecu februaru na Bjelašnici održano
je Međunarodno skijaško takmičenje 12.
FIS Kup ‘’Djeca Sarajeva za mir u svijetu’’
pod generalnim pokroviteljstvom Grada
Sarajeva. Na dvodnevnom takmičenju,
jednom od 11 dječijih skijaških
manifestacija uvrštenih u kalendar
Međunarodne skijaške federacije (FIS)
koje se održavaju u svijetu svake godine,
učesnici su se takmičili u disciplinama
slalom i veleslalom. Bjelašnica je ugostila
80 mladih skijaša iz Srbije, Crne Gore,
Rumunije, Bugarske i BiH. Manifestacija
promovira mir i prijateljstvo, te doprinosi
razvoju sportskih aktivnosti, zdravog života i borbi protiv droge.
Sportska
gimnazijada
44
Tradicionalno u mjesecu novembru
održana je manifestacija sporta i mladosti
pod nazivom „Sportska gimnazijada
2011“ u organizaciji sarajevske Prve gimnazije, a pod pokroviteljstvom Grada
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 45
Sarajeva. Preko 500 učenica/ka iz devet
sarajevskih gimnazija i MSS „Enver
Pozderac“ iz Goražda tokom šest dana,
koliko je trajala ova manifestacija, odmjerilo je snage u dvije sportske discipline:
košarci i stolnom tenisu na sportskom
igralištu „Metalac“ i u fiskulturnoj sali Prve
gimnazije.
Memorijalni košarkaški turnir
“Mirza Delibašić”
U znak sjećanja na najvećeg bh. sportistu
i košarkaša svih vremena, Mirzu
Međunarodni velemajstorski
šahovski turnir “Bosna 2011”
Grad Sarajevo je bio jedan od pokrovitelja
41. međunarodnog velemajstorskog
šahovskog turnira, koje već tradicionalno
organizuje četverostruki šampion Evrope,
Šahovski klub “Bosna” povodom 22.
maja, dana prijema BiH u Ujedinjene
nacije. Dvorana za igru hotela „Bristol“
punih deset dana bila je mjesto okršaja
više od 100 vrhunskih šahistkinja i šahista
iz 22 zemlje svijeta. Baadur Jobava,
šahovski velemajstor iz Gruzije je
pobjednik 41. međunarodnog šahovskog
turnira „Bosna 2011“. Melkumyan Hrant iz
Armenije osvojio je drugo, a Borki
Predojević iz BiH treće mjesto.
Potpisan Memorandum
o razumijevanju u cilju
afirmisanja biciklizma
Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen,
ministar saobraćaja Kantona Sarajevo
Haris Lulić, ministar unutrašnjih poslova
Kantona Sarajevo Muhamed Budimlić,
ministar prostornog uređenja i zaštite
okoliša Kantona Sarajevo Abid Jusić, te
predsjednik Udruženja „Giro di Sarajevo“
potpisali su Memorandum o razumijevanju između Grada Sarajeva, Kantona
Sarajevo i Udruženja „Giro di Sarajevo“
Ovim potpisivanjem su se obavezali da
će putem zajedničke saradnje, koordinacije i konstruktivnog dijaloga djelovati
na afirmisanju biciklizma, kao vida
rekreacije, sporta i alternativnog načina
prijevoza i to u cilju podizanja kvaliteta
života građana u Sarajevu. Na osnovu
analize propisa iz oblasti saobraćaja,
zajednički će inicirati donošenje kvalitetnijih zakonskih rješenja, koja će biti usmjerena ka uvažavanju biciklizma i
biciklista kao aktivnih učesnika u
saobraćaju, naročito ističući sigurnosni
aspekt ovakvog načina kretanja u
urbanoj zoni.
obrazovanje, kultura i sport
Delibašića, održan je 7. memorijalni
košarkaški turnir „Mirza Delibašić“ pod
pokroviteljstvom
Grada
Sarajeva.
Učesnici turnira bili su: KK Zadar
(Hrvatska), KK Budućnost (Crna Gora),
BC Etoile du Sahel (Tunis) i KK Bosna
ASA BHT. Prvo mjesto osvojili su
košarkaši „Budućnosti“, koji su u finalu
pobijedili sarajevsku „Bosnu“. Inače, turnir
je bio pravi praznik košarke i dosljedan
imena Mirze Delibašića Kindžeta.
45
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 46
ulične maratonske i polumaratonske trke.
Polumaratonom se obilježava i Evropski
dan bez automobila, te Evropska sedmica
mobilnosti. Posebna karakteristika ove
trke je pored proglašenja pobjednika u
sportskim kategorijama dodjela pehara
prvoplasiranom među najmlađim, kao i
među najstarijim učesnicima, čime se
atletika populariše među svim dobnim grupama stanovnika.
Međunarodni turnir
u bilijaru
Sportsko-turistička
manifestacija “Enjoy Sarajevo”
Udruženje brdskih biciklista (MTBa) u
saradnji sa Gradom Sarajevom je
povodom 6. aprila organizovalo sportskoturističku manifestaciju “Enjoy Sarajevo”,
čiji je cilj promocija prirodnih ljepota i
turističkih potencijala Sarajeva i okolnih
planina, te povratak Trebeviću kao omiljenom izletištu Sarajlija. Više od 200
biciklista iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i
BiH startali su iz Vilsonovog šetališta,
preko Vraca do samog vrha Trebevića.
Posebna atrakcija za sve bio je spust
šumskom planinarskom stazom od vrha
Trebevića do Dobrih voda, potom kraj
bob-staze, te strmim uličicama Sarajeva
do Latinske ćuprije. Biciklisti su posjetili i
park prirode Skakavac.
Ulična trka
“Polumaraton Sarajevo 2011”
46
Ulična trka Polumaraton Sarajevo
Olimpija 2011., održana je po peti put.
Registrovana je u kalendaru takmičenja
Svjetske atletske federacije, uz učešće
preko 400 trkača iz 20 zemalja. Trasa u
dužini 21,1 km prolazila je najljepšim
dijelovima grada. Sarajevo je postao dio
prestižne porodice gradova koji organizuju
Grad Sarajevo je u krajem oktobra bio
domaćin 4. međunarodnog turnira u bilijaru „Coloseum Sarajevo Open 2011“,
na kojem je učestvovalo 256 igrača iz 20
zemalja svijeta (Italije, Albanije, Turske,
Njemačke,
Irana,
Malte,
Grčke,
Sjedinjenih Američkih Država, zemalja
regiona i dr.). Među igračima su i oni s
top 10 poretka Eurotoura, koje je predvodio Ralf Souquet, najbolji igrač svijeta u
bilijaru. Najpoznatija svjetska firma za
proizvodnju bilijarskih stolova ‘Knight
Shot’ iz Dubaija poklonila je Bilijarskom
savezu FBiH 24 bilijarska stola u vrijednosti 100.000 eura. Bilijarski savez FBiH
u dogovoru sa Gradom Sarajevom poklo-
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 47
Turniri
u malom nogometu
Grad Sarajevo podržao je održavanje
Bajramskog, Božićnog i Novogodišnjeg
turnira u malom nogometu, kao respektabilnih sportskih manifestacija koje gradu
Sarajevu osiguravaju status sportskog i
olimpijskog centra, a u praznične dane
daju poseban šarm i pečat sarajevskom
sportskom duhu. Organizatori turnira su
Klub malog nogometa “Vrbanjuša”,
Nogometni klub “SAŠK Napredak” i
Fudbalski klub “Vratnik”.
Međunarodni juniorski
turnir u tenisu
Nikolina Jović iz Srbije i Rumun Paul
Rares Andriuc pobjednici su 15.
međunarodnog juniorskog turnira “Open
RCT Barcelona 1899 - Sarajevo 2011”,
koji se igrao na terenima Teniske
akademije Head u Donjem Hotonju -
Vogošća. Ovaj tradicionalni turnir nalazi
se u kalendaru Evropske teniske asocijacije - ETA, a organizira se kao plod
dugogodišnje saradnje i prijateljskih veza
jednog od najstarijih evropskih teniskih
kolektiva - španskog kraljevskog kluba
Barcelona, osnovanog 1899. i Teniskog
kluba Tenis Pro iz Sarajeva. Turniru je i
ove godine prisustvovao predsjednik
Kraljevskog teniskog kluba RCT
Bacelona 1899. Juan Maria Tintore,
počasni građanin Grada Sarajeva, koji je
najboljim učesnicima uručio prijelazne
pehare, dar grada Barcelona. Na turniru
su učestvovala 96 tenisera i teniserki,
uzrasta do 16 godina iz 12 zemalja.
Memorijalni turnir u stonom
tenisu “Kemo Fazlić”
Grad Sarajevo je i ove godine podržao
održavanje Međunarodnog memorijalnog
turnira u stonom tenisu “Kemo Fazlić’’.
Organizator 16. izdanja ovog turnira je
Stonoteniski klub ‘’Željezničar’’, koji
proslavlja 65. godina postojanja i uspješnog rada. Turnir je tradicionalna sportska manifestacija koja se održava od
1996. godine, u znak sjećanja na istaknutog bh. stonotenisera Kemu Fazlića, koji
je 1992. godine poginuo braneći
Sarajevo u borbama na Otesu. Turnir je
okupio nekadašnja proslavljena imena
stonoteniskog sporta iz naše zemlje i
regiona. Takmičilo se više od 170 veterana iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore,
Slovenije, Njemačke, Švedske, Kanade,
Norveške i drugih zemalja. Najstariji
učesnici turnira bili su 79-godišnjaci Zvonimir Mihalić i Hazim Požegija. U
sklopu Memorijala održan je turnir na
kojem je učestvovalo po 12 najboljih
mladih bh. stonotenisera i stonoteniserki
u kategoriji U - 21, kojima je to bila dobra
provjera forme pred predstojeće nastupe
na međunarodnim takmičenjima.
Turnir u dizanju tegova
“Andrija Maleč”
obrazovanje, kultura i sport
nio je dva bilijarska stola: jednoj osnovnoj
i jednoj srednjoj školi, osiguravši i trenera
bilijara.
Tradicionalni međunarodni memorijalni
turnir, posvećen uspomeni na Andriju
Maleča, utemeljitelja dizanja tegova u
Bosni i Hercegovini, osnivaču kluba
„Željezničar“ i najuspješnijem dizaču
tegova bivše Jugoslavije svih vremena,
spada u najjača takmičenja u dizanju
tegova na Balkanu. Na ovom turniru
učestvovalo je 15 takmičarki i takmičara
iz Njemačke, Srbije i BiH. Ekipno su bili
najbolji dizači tegova iz Srbije, dok je
drugo i treće mjesto pripalo prvoj i drugoj
ekipi Njemačke.
Međunarodni juniorski
atletski miting prijateljstva
Dvanaesti međunarodni juniorski atletski
miting prijateljstva - Sarajevo 2011. održan
je u godini jubileja koji su značajno uticali
na razvoj atletike u našoj zemlji, i to
povodom 100. godina moderne atletike u
našoj zemlji, 15. godina od održavanja
IAAF Atletskog mitinga solidarnosti –
47
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 48
Sarajevo ‘96., 65. godina od prvog
Prvenstva BiH u atletici i 45. godina od
Balkanskih atletskih igara, održanih 1966.
godine u Sarajevu. Miting prijateljstva ove
godine okupio je blizu 130 najboljih mladih
atletičara i atletičarki iz Bugarske,
Francuske,
Hrvatske,
Mađarske,
Slovenije, Srbije, Turske i BiH, koji su se
takmičili u 16 disciplina. Program ovogodišnjeg Mitinga prijateljstva bio je
obogaćen novim sadržajem, pod nazivom
dječija atletika, u sklopu kojeg su se
takmičili sarajevski osnovci i srednjoškolci.
U program je, također, bila uvrštena trka
za djecu sa posebnim potrebama, čime se
Atletski savez BiH pridružio obilježavanju
24. septembra - Dana Eunice Kennedy
Shriver, osnivačice Specijalne olimpijade.
Turnir u sjedećoj odbojci
“Sarajevo Open 2011”
Odbojkaški klub invalida Fantomi,
peterostruki šampion BiH, četverostruki
osvajač titule Evropskog šampiona,
dvostruki pobjednik Kupa BiH, desetostruki, jedini pobjednik Eurolige i
osvajač niza drugih trofeja, postao je po
osmi put pobjednik jubilarnog 10.
međunarodnog turnira u sjedećoj odbojci
48
„Sarajevo open 2011“. Ovaj uspjeh ima
još veći značaj jer je ostvaren u godini
jubileja ovog kluba, 15. godišnjice njegovog postojanja. Da ovaj turnir
predstavlja malo, nezvanično svjetsko
prvenstvo u sjedećoj odbojci, pokazuje i
činjenica da su na njemu učestvovale
neke od najjačih svjetskih ekipa i
reprezentacija: Brazila, SAD, Rusije,
Holandije, te klubovi Start (Poljska),
Bayer Leverkuzen (Njemačka), Hrabri
(Hrvatska) i OKI Fantomi(BiH).
Sportske igre
Oaze 2011
Grad Sarajevo je finansijski podržao
Sportske igre Oaze 2011. koje su se
održale od 06. do 09. oktobra, uz učešće
više od 450 takmičara iz BiH i regiona u
šest sportskih disciplina: nogomet, košarka, atletika, plivanje, stoni tenis i boćanje.
Ovo je prvo organizirano sportsko
takmičenje Udruženja „Oaza“ čiji je cilj
promocija sposobnosti i mogućnosti
osoba sa intelektualnim teškoćama, te
njihovo uključivanje u lokalnu zajednicu.
Plivački miting
Sarajevo Aquatics 2011”
Uz podršku Grada Sarajeva, u olimpijskom bazenu Otoka, održan je 2.
međunarodni plivački miting “Sarajevo
Aquatics 2011″, čiji je glavni cilj promocija plivanja u BiH. Ovaj miting je jedini
licencirani miting u BiH od strane
Svjetske plivačke federacije. Također,
miting je dobio punu podršku od plivačkih
saveza iz BiH, Hrvatske, Slovenije i
Srbije, čiji su članovi i učestvovati na
takmičenju. Sav prihodi od ulaznica bio je
namijenjen SOS dječijem selu, kako bi se
djeca mogla aktivno baviti plivanjem.
Podrška Amelu Mekiću
i Sari Jačimović
Grad Sarajevo je i u 2011. godini, u sklopu
svojih finansijskih mogućnosti, novčano
nagradio vrhunske sportiste koji svojim
uspjesima na najbolji način promoviraju
Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Među
nagrađenima bio je Amel Mekić, koji je na
Evropskom judo prvenstvu za seniore u
Istanbulu osvojio zlatnu medalju. Time je
postigao najbolji rezultat u historiji BiH u
konkurenciji individualnih olimpijskih
sportova, i potvrdio da je judo najtrofejniji
olimpijski sport u našoj zemlji.
Prihvatanjem pokroviteljstva nad donatorskom
simultankom
talentirane
trinaestogodišnje
šahistkinje
Sare
Jaćimović iz Broda, gradonačelnik prof. dr.
Alija Behmen je omogućio da se prikupljena sredstva namjenski usmjere u fond
Sare Jaćimović, s ciljem njenog daljeg
napredovanja, usavršavanja i šahovske
naobrazbe. Budućoj velemajstorici i svjetskoj vedeti, tokom simultanke, suprotstavili
su se članovi diplomatskog kora u BiH,
uspješni privrednici i sportisti Kantona
Sarajevo i Istočnog Sarajeva, najuspješniji
mladi polaznici šahovskih škola, kulturni i
javni radnici, te brojni ljubitelji šaha.
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 49
Olimpijski bazen Sarajevo tokom 2011.
godine realizirao je brojne sportske,
edukativne i rekreativne programe. Tokom
zimskog raspusta uspješno je realiziran
Projekat škole plivanja pod nazivom “Zima
na Olimpijskom”. U saradnji sa Gradskom
upravom Grada Sarajeva, Olimpijskim
komitetom BiH, Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu,
Općinom Novi Grad Sarajevo i Vijećem
roditelja osnovnih škola Kantona Sarajevo,
stručni tim iz JP „Olimpijski bazen Otoka“
je organizirao Regionalnu stručnu tribinu
pod nazivom “Trebaju li djeca učiti
osnovne elemente plivanja kroz nastavni
proces u osnovnoj školi”. Na tribini su
prezentirana 33 predavanja u okviru
usmene i poster sesije. Zbornik radova sa
Tribine upućen je nadležnim institucijama s
ciljem poticanja, intenzifikacije i razvijanja
nastavnog plana i programa predmeta tjelesni i zdravstveni odgoj u osnovnoj školi.
U okviru Međunarodnog kongresa “Nove
tehnologije u sportu 2011” Fakultet sporta i
tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
održao je radionicu sportova na vodi u
kompleksu Bazena. U saradnji sa
Plivačkim savezom KS održan je
međunarodni seminar za plivačke trenere.
Ministru obrazovanja i nauke KS upućen je
prijedlog dinamike uvođenja nastave plivanja u program predmeta tjelesni i
zdravstveni odgoj (realizacija u 4 faze).
Tokom 2011. godine realizovano je više
programa za obuku osnovnih elemenata
plivanja sa djecom sarajevskih vrtića.
Tokom ljetnog raspusta uspješno je realiziran projekt pod nazivom Ljeto na
Olimpijskom “Poboljšajmo tjelesno držanje
kroz program korektivne gimnastike i plivanja”. Program je podržan od menadž-
aktivnosti olimpijskog bazena
Aktivnosti
Olimpijskog bazena Sarajevo
menta JU Domovi zdravlja Kantona
Sarajevo. Realizovana je nastava plivanja
za učenike Francuske osnovne škole iz
Sarajeva. Za školsku 2010./11. godinu
kompletiran Projekat obuke neplivača za
djecu koja pohađaju osnovnu škola na
području općine Novo Sarajevo. Potpisan
je sporazum sa načelnikom Općine Novo
49
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 50
Sarajevo, za nastavak realizacije projekta
obuke neplivača za djecu koja pohađaju
osnovnu škola na području Općine Novo
Sarajevo u školskoj 2011./12. Na osnovu
sporazuma sa Ministarstvom obrazovanja i
nauke Kantona Sarajevo, startao je
Projekat obuke neplivača za djecu četvrtih
razreda iz osnovnih škola sa područja KS.
U prvom polugodištu u programu je
učestvovalo 776 učenika.
Na osnovu potpisanog sporazuma o
međusobnoj saradnji, u kompleksu
Olimpijskog bazena Sarajevo studenti
master studija FASTO, startali su sa realizacijom pedagoške prakse u procesu nastave plivanja za djecu iz osnovnih škola (u
okviru projekta sa Ministarstvom obrazovanja i nauke KS). Realizovano više
Projekata koji su usmjereni na vježbanje u
vodi i obuka plivanja za osobe sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. Realizovani
projekti koji su usmjereni na vježbanje u
vodi i obuka plivanja za djecu sa
poteškoćama u psiho-motornom razvoju u
Kantonu Sarajevo (Udruženje „Život sa
Down Syndromom”, Udruženje „Oaza”,
Udruženje majki djece sa posebnim potrebama, Udruženje radost života…). U
saradnji sa Gradskom Upravom Grada
Sarajeva realizirani su kineziološki programi u okviru Projekta “Sarajevo zdrav grad”.
50
U saradnji sa Ministarstvom zdravstva KS i
Zavoda za javno zdravstvo realiziran je
program korektivne gimnastike i tjelesnog
vježbanja u vodi za djecu iz sarajevskih
vrtića (sportski i kineziterapijski tretmani za
korekciju lošeg tjelesnog držanja). Kroz
sve ove programe obuke plivanja u 2011.
godini prošlo je blizu 4.700 djece. Kao i do
sada, nastavljena je grupna i individualna
obuka neplivača i usavršavanja plivačkih
tehnika za građanstvo u večernjim satima.
U saradnji sa ronilačkim asocijacijama u
kompleksu Bazena startali su kursevi za
ronioce. U saradnji sa Crvenim
krstom/križom Federacije BiH i FASTO,
održan je kurs za spasioce na zatvorenim
plivalištima.
Tokom organizacije većine plivačkih
takmičenja, JP „Olimpijski bazen Otoka“ je
bio suorganizator s ciljem što bolje
koordinacije i pomoći plivačkim i vaterpolo
klubovima. Tako je od 11.-13. februara
održan Međunarodni plivački miting
„Sarajevo Aquatics 2011“, 26. i 27.
februara – Prvo plivačko prvenstvo
Kantona Sarajevo, 2. aprila – Vaterpolo
turnir povodom Dana Grada Sarajeva
„Pokaži što znaš“, 9. aprila – Međunarodni
plivački miting povodom Dana Grada
Sarajeva „Sarajevu s ljubavlju 2011“, 7.
maja – Plivački miting povodom Dana
Općine Stari Grad Sarajevo „Bembaša
Kup – Stari Grad 2011“, 14. i 15. maj –
Međunarodni vaterpolo turnir „Igre mladih“,
5. juna – Plivački miting „Festival plivanja“,
13. juna – Plivački miting učenika osnovnih
škola sa područja općine Novi Grad
Sarajevo, 18. i 19. juna – Prvo ljetno prvenstvo Kantona Sarajevo, 16. i 17. juli –
Ljetno prvenstvo BiH u plivanju za mlađe
juniore, juniore i seniore, 27. avgusta –
Plivački miting i vaterpolo turnir „Sport za
sve
na
Olimpijskom“
povodom
obilježavanja treće godišnjice rada
Olimpijskog bazena Otoka, 9.-11.
septembra – Treći međunarodni vaterpolo
turnir „Sarajevo Champions Challenge
2011“, 7. oktobra - Državno prvenstvo u plivanju za osobe sa intelektualnim
teškoćama, 29. oktobra – Bajramski
plivački miting, 12. novembra – Plivački
miting „Drugi Delfin kup“, 26. novembra –
Plivački miting „Prvi kup BiH“, 10.
decembra – Plivački miting „Drugi kup Novi
Grad“, 24. decembra – Novogodišnji
plivački miting; U periodu od decembra
2010. do juna 2011. godine odigrana je
prva sezona Vaterpolo lige Kantona
Sarajevo, što predstavlja prvo ligaško
takmičenje u ovom sportu na prostoru
Bosne i Hercegovine. Liga je realizovana
uz značajnu tehničku i stručnu pomoć
uposlenika Bazena.
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 51
Manifestacije u organizaciji
Grada Sarajeva
Obilježavanje Dana grada Sarajeva i 66.
godišnjice oslobođenja Sarajeva od fašizma proteklo je uz bogat program sastavljen od kulturnih, sportskih i protokolarnih
dešavanja. Kada je riječ o kulturnim manifestacijama, održane su tradicionalne
izložbe u Collegium Artisticumu Udruženja
likovnih umjetnika BiH i Kulturno-edukacionog centra Konya u Kuršumli medresi,
potom izložba fotografija “Vrata i prozori
Sarajeva” autora Dražena Grujića, izložba
“Connecting art”, koju su zajednički
realizirali učenici srednjih umjetničkih
škola Innsbrucka i Sarajeva, te izložba
“Bijela tabija – arheološki lokalitet”. Ove
godine po šesti put održan je Festival poprock muzike za učenike osnovnih škola.
Na programu obilježavanja Dana grada
također su bili: “Sarajevo International
Guitar Festival” koji predstavlja internacionalni i respektabilni regionalni događaj,
koncert svjetske zvijezde Manu Chao, te
ulični performans “Rejon sreće”. Održane
su brojne sportske manifestacije, odnosno
tradiconalni turniri u streljaštvu, kuglanju,
vaterpolu, plivanju, šahu, košarci, hrvanju
te turističko-sportska manifestacija “Enjoy
Sarajevo”. Nakon Časa historije kod
Vratničke kapije – Mejdani i svečanog
postrojavanja Vatrogasne brigade KS, delegacija Grada, zajedno sa drugim
delegacijama, položila je cvijeće i odala
počast poginulim braniteljima i oslobodiocima Sarajeva. U Narodnom pozorištu
održana je Svečana sjednica Gradskog
vijeća Grada Sarajeva u okviru koje su
uručena najviša priznanja Grada
Sarajeva. Gradonačelnik Alija Behmen
uručio je priznanje „Počasni građanin
Grada Sarajeva” Sonji Biserko, predsjednici Helsinškog odbora za ljudska prava
Srbije,
Pojedinačnu
„Šestoaprilsku
nagradu Grada Sarajeva“ u 2011. godini
za doprinos u oblasti nauke i obrazovanja
prof. dr. Dejanu Miloševiću, redovnom
profesoru na Odsjeku za fiziku Prirodno
matematičkog fakulteta Univerziteta u
Sarajevu, Grupnu „Šestoaprilske nagrade
Grada Sarajeva“ u 2011. godini - grupi
manifestacije
Obilježavanje 6. aprila Dana grada Sarajeva i
Dana oslobođenja Sarajeva
51
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 52
koja je dala doprinos u oblasti humanitarnog rada u sastavu: Zilha Šeta, upravnica Narodne kuhinje Stari Grad Sarajevo i
njene saradnice Bahra Radača, Fahra
Tatlić i Selma Kadrić, te Kolektivnu
„Šestoaprilsku nagrada Grada Sarajeva“ u
2011. godini Hrvatskom narodnom vijeću
Bosne i Hercegovine.
Javni doček
Nove godine
Uprkos hladnom vremenu, novogodišnji
program pod nazivom “Ne gasite svjetlo”
na Trgu djece Sarajeva ispred BBI centra
protekao je u dobrom raspoloženju i u
prisustvu nekoliko hiljada građana
Sarajeva, gostiju iz cijele Bosne i
Hercegovine i turista iz inozemstva. Javni
doček Nove 2011. godine u Sarajevu
organizirali su Grad Sarajevo u saradnji sa
Kantonom Sarajevo, općinama Stari Grad,
Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad i
Turističkom zajednicom KS. Uz dobru
muziku, raspoloženje i spektakularnu
vatromet koreografiju, novogodišnja zabava pred BBI centrom trajala je do ranih
jutarnjih sati.
52
Prisutne su zabavljali: Zabranjeno pušenje, Bombaj štampa, Erogene zone, Dino
Voice Band, Pink Panter Band, Abba Real
Tribute i DJ Focho. Grupa “Bombaj štampa” je u okviru svog nastupa predstavila
svoj prvi album poslije 20 godina “Neka DJ
odmah ovdje siđe”, a upravo Đuro bio je
za mikrofonom u vrijeme odbrojavanja,
prvi poželjevši okupljenima sretnu Novu
godinu. Pored Centralnog programa, u
Multimedijalnoj sali Općine Novi Grad u
dva termina održan je i Dječiji program koji
su činili predstava „Kako je Dudu ukrao
Djeda Mraza“ mladih glumaca Aide
Bukve,
Kemala
Čebe,
Nusmira
Muharemovića i Adnana Gore te podjela
novogodišnjih poklona.
Godišnjica Zimskih
olimpijskih igara u Sarajevu
Svečanom akademijom Olimpijskog
komiteta BiH i Grada Sarajeva u
Olimpijskom muzeju obilježena je 27.
godišnjica Zimskih olimpijskih igara
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 53
jice ZOI Sarajevo ‘84., na Velikom polju na
Igmanu 6. februara 2011. održana je 11.
tradicionalna manifestacija “Svi na snijeg”,
odnosno Treći memorijalni turnir “Fikret
Jažić”. Sekretar Gradske uprave Milorad
Kojović u ime gradonačelnika Sarajeva
gostima i učesnicima poželio je dobrodošlicu i otvorio takmičenje, rekavši da su
bez obzira na ishod, svi pobjednici.
Obilježavanje 1. maja Međunarodnog praznika rada
U Vilsonovom šetalištu obilježen je 1. maj,
Međunarodni praznika rada u organizaciji
Grada Sarajeva i u partnerstvu sa Vladom
Kantona Sarajevo i Međunarodnim centrom za djecu i omladinu Novo Sarajevo.
Program je počeo prvomajskim urankom,
odnosno buđenjem grada od 7 do 9 sati uz
Sarajevo Drum Orchestra i vožnjom Happy
Busa glavnim sarajevskim ulicama.
Uslijedilo je okupljanje građana u
Vilsonovom šetalištu od na jutarnjoj kafi iz
velike džezve koju je osigurao “Vispak”
Visoko i druženje uz muziku Sarajevo
Drum Orchestra. Program za najmlađe
počeo je Likovnom radionicom za djecu o
temi “Crvenkapica i vuk”. Ova likovna
radionica realizirana je u suradnji s
Međunarodnim centrom za djecu i
omladinu Novo Sarajevo. Nagrađeni su
najbolji crteži: Ajdina Kurakovića, Meline
Keješ, Harisa Šovšića, Nicole Farrell,
Alekse Mrkovića i Vanne Trinity Noisy.
Program je upotpunjen nastupom plesnih
grupa iz Međunarodnog centra za djecu i
omladinu. Od 10 do 14 sati na programu je
bio mini basket i takmičenje u tricama u
organizaciji KK “Koš”. Također, od 10 do 15
sati trajala je akcija prikupljanja igračaka i
odjeće za “GuGu” humanitarni bazar. Prvi
put na otvorenom, odigrana je predstava
za djecu “Crvenkapica” u kojoj je igrala
mlada glumačka ekipa Kemal Čebo, Aida
Bukva,
Adnan
Goro
i
Nusmir
Muharemović. Od 13 do 15 sati građani su
uživali u party-u “DeBel Boya i Zgodneya”.
I na kraju, od 14 do 15 sati tradicionalno je
organiziran prvomajski grah koji je
pripremila tetka Zilha i Narodna kuhinja
Stari Grad. Grad Sarajevo bio je jedan od
pokrovitelja koncerta Erogenih zona,
Elvisa J. Kurtovića i Nedima koji je održan
u Domu mladih u kompletnoj organizaciji
Sekcije mladih Sindikata BiH.
manifestacije
Sarajevo ‘84. Prisutnima su se obratili
gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen,
predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Izet
Rađo i generalni sekretar Organizacionog
komiteta 14. ZOI ‘84 Ahmed Karabegović.
Gradonačelnik Behmen je rekao da je
“malo gradova, pogotovo glavnih - poput
Sarajeva, koji plijene svojim prirodnim i
turističkim resursima, ekološkom i klimatskom raznovrsnošću. Posjedujemo i veliki
fundus objekata građenih za potrebe
Zimskih olimpijskih igara ‘84. Posjedujemo
i iskustvo u organizaciji velikih takmičenja.
Imamo i stručnog kadra, a bogami i
sportiste, koji bi vjerovatno dobivanjem
jednog
značajnog
međunarodnog
sportskog takmičenja na nekoj od naših
olimpijskih
ljepotica,
dobili
više
takmičarskog elana.“ On je dodao da od
kandidature za olimpijadu mladih gradovi
Sarajevo i Istočno Sarajevo sigurno neće
odustati jer je to put kojim BiH može doći
do većih takmičenja i svijetu pokazati da
još uvijek može organizirati velike sportske
manifestacije. Pod pokroviteljstvom Grada
Sarajeva, a u okviru obilježavanja godišn-
53
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 54
54
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 55
Međunarodna saradnja
Grada Sarajeva
Projekat
energetske efikasnosti
Projekat energetske efikasnosti Grad
Sarajevo je započeo 2009. godine sa
gradovima Zagrebom, Podgoricom i
Skopljem, a očekuje se pridruživanje
Beograda, Tirane i Ankare. Tokom 2011.
godine definiran je i u Gradskom vijeću
usvojen Akcioni plan energetski održivog
razvoja grada kao temeljni dokument koji
na bazi prikupljenih podataka o
zatečenom stanju identificira, te daje precizne odrednice za provedbu projekta i
mjera energetske efikasnosti i korištenja
obnovljivih izvora energije na gradskoj
razini, a koji će rezultirati smanjenjem
emisije CO2 za više od 20% do 2020.
godine. Grad Sarajevo i Općina Centar
potpisali su Sporazum o suradnji na
temelju kojeg će ova Općina ustupiti prostor za smještaj Ureda za upravljanje
energijom. U Zagrebu je utemeljen Klub
Covenant
of
Mayors
(Sporazum
gradonačelnika) glavnih gradova Jugoistočne Evrope s ciljem boljeg korištenja
energije i smanjenja stakleničkih plinova,
te zajedničkog nastupa prema Evropskoj
komisiji radi finansiranja projekata i
programa. Grad Sarajevo je učestvovao u
radionici u Skopju na kojoj je predstavljen
projekat Jačanje mreže energetski
efikasnih gradova čiji je cilj uspostavljanje
održive mreže energetski efikasnih grado-
va na regionalnom nivou. U Briselu je uz
učešće gradonačelnika Sarajeva, održana
ceremonija Covenant of Mayors koja je
jedan od glavnih instrumenata evropske
energetske politike.
međunarodna saradnja
MULTILATERALNA SARADNJA
55
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 56
56
finansijski podrži kulturnu manifestaciju
Sarajevo 2014. - Evropski most kulture. S
tim u vezi zamolio je da Grad Sarajevo
dostavi listu događaja sa finansijskom
indikacijom.
Kandidaturu
Sarajeva
podržala su 34 grada iz Evrope i svijeta,
međunarodne asocijacije gradova čiji je
Grad Sarajevo član, domaće i
međunarodne institucije vlasti, međunarodne kulturne asocijacije i festivali, 32
domaće institucije iz oblasti obrazovanja,
kulture i umjetnosti. Pored lobiranja,
ostale aktivnosti su se odnosile na izradu
vizuelnog identiteta manifestacije, izradu
web stranice i promotivnih materijala.
uglednih univerzitetskih profesora i
velikodostojnika četiri monoteističke
religijske
zajednice
ponikle
na
Mediteranu s ciljem promoviranja
dijaloga među gradovima, regijama i
narodima Mediterana. Gradonačelnik
Sarajeva g. Alija Behmen imao je
zapaženo izlaganje o temi „Sarajevomost civilizacija za budućnost“. Na skupu
je zaključeno da je nemoguće razmišljati
o budućnosti Mediterana bez učešća
mladih u aktivnostima vezanim za
unapređenje dijaloga, te će u tu svrhu
biti ustanovljen odgovarajući fond za
stipendiranje.
Projekat “Sarajevo 2014. Evropski most kulture”
Učešće na konferenciji
ICONVIENNA u Beču
Seminar Svjetske unije
olimpijskih gradova
U februaru 2011. godine Gradsku upravu
posjetila je delegacija Odbora za kulturu i
obrazovanje Evropskog parlamenta koju
je predvodila poslanica i predsjednica
Odbora Doris Pack. Tom prilikom je
istaknuto da su evropski parlamentarci
spremni podržati kandidaturu Sarajeva za
Evropsku prijestolnicu kulture. Poslanici
Evropskog parlamenta na sjednici 12.
maja 2011. godine većinom glasova
nominirali su Sarajevo za kulturni centar
Evrope 2014. godine. Ova nominacija
označena je kao najznačajniji kulturni
događaj kojim je Sarajevu odato priznanje
i pružena mogućnost da se predstavi
domaćoj, evropskoj i svjetskoj javnosti.
Nominacija za Kulturnu prijestolnicu
Evrope preimenovana je u Sarajevo
2014. - Evropski most kulture, budući da
BiH nije članica EU, što je uvjet za dodjelu
ove titule. Obećano je da finansijska
podrška EU ovom projektu neće izostati.
U novembru 2011. godine gradonačelnik
Sarajeva primio je Pierrea Mirela, direktora za Zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za proširenje koji je
izrazio spremnost Evropske komisije da
Konferencija je organizirana od 13. do 15.
aprila 2011. godine u cilju upoznavanja sa
najnovijim dostignućima u oblasti lokalnog razvoja i korištenja novih tehnologija
u razvoju i jačanju lokalnih ekonomija.
Poseban akcenat je bio na finansiranju
inovativnih projekata iz oblasti energetike
i zaštite okoline. Iskazano je veliko
interesovanje za realizaciju novih
investicija u BiH, posebno na području
grada Sarajeva, i to u oblasti proizvodnje
hrane, električne energije, razvoja zimskog i banjskog turizma. Na Konferenciji
su prisustvovali zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tatjana LjujićMijatović i pomoćnik gradonačelnika
Sahrudin Sarajčić.
Zamjenik gradonačelnika Sarajeva Igor
Kamočaji prisustvovao je 16. i 17. maj
2011. godine ovom seminaru kojem su
prisustvovali predstavnici 38 olimpijskih
gradova, a prezentirani modeli za
planiranje naslijeđa ranije održanih
Olimpijskih igara, kao i mogućnosti
korištenja javnih prostora i terena nakon
Igara koje će se održati 2012. godine.
Prezentirana iskustva drugih gradova u
planiranju olimpijskog naslijeđa korisna
Međunarodni kolokvij o
dijalogu gradova Mediterana
Konferencija pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Italije okupila je u
Firenci od 15. do 18. maja 2011.
značajan broj političara, diplomata,
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 57
Generalna skupština
asocijacije gradova
nosilaca poruke mira
Centralna tema 24. Generalne skupštine
održane od 19. do 21. oktobar 2011.
godine u Kragujevcu bilo je ljudsko pravo
na mir, kao preduvjet za ostvarivanje svih
drugih ljudskih prava. U tom smislu podnesen je izvještaj o napretku i promociji
Santiago deklaracije o ljudskom pravu na
mir s ciljem njenog konačnog usvajanja u
Generalnoj skupštini UN-a. Za promotora
ove deklaracije pred tijelima UN-a u
Ženevi imenovana je Tatjana LjujićMijatović, zamjenica predsjedavajućeg
Gradskog vijeća Grada Sarajeva.
Generalna skupština u Kragujevcu usvojila je i prijedlog rezolucije za UN o potre-
bi postizanja što skorijeg rješenja na
Kipru kojim bi i kiparski Turci i kiparski
Grci bili zadovoljni u pogledu zaštite
ljudskih prava. Vođena je rasprava o konfliktu u Kongu i zloupotrebi ljudi u
eksploataciji minerala potrebnih za
proizvodnju elektroničkih uređaja, a podnesen je i izvještaj o kampanji nuklearnog razoružanja. Skupštini su
prisustvovali zamjenik predsjedavajućeg
Gradskog vijeća Grada Sarajeva Salko
Nikšić i šef Odjeljenja za stručne poslove
u Službi Gradskog vijeća Mirjana Stanić.
predstavljala zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća Tatjana LjujićMijatović koja je prezentirala aktuelni
Gender akcioni plan BiH i nastojanje da
se u implementaciji izbornih rezultata
postigne učešće žena, ne samo na
izbornim listama sa 30%, nego i nakon
izbora na odgovarajućim funkcijama.
9. Bečki
dijalog forum
Sarajevska filharmonija u suradnji sa
Operom Narodnog pozorišta i solistima iz
švicarskog grada Heidena i pobratimskog grada Friedrichshafena održala je
koncert Henry Dunant - dramatičan ljudski život u povodu stogodišnjice smrti
osnivača Crvenog križa i dobitnika
Nobelove nagrade za mir. Ovim koncertom Sarajevo je izrazilo poštovanje i zahvalnost organizaciji Crveni krst/križ koja
je tokom rata nesebično pomagala
građanima opkoljenog grada.
Forum o temi Interesi žena u fokusu kao
agenda uspješnih gradova okupio je u
Beču od 8. do 10. novembra 2011. predstavnike 11 evropskih gradova koji su
razmijenili iskustva na planu stvaranja
istinskih šansi za jednakost oba spola u
Evropi u 21. stoljeću. Grad Sarajevo je
Koncert posvećen Henry
Dunantu osnivaču Crvenog
križa/krsta
BILATERALNA SARADNJA
Posjeta delegacije
pobratimskog Grada
Innsbrucka
međunarodna saradnja
su za Sarajevo u smislu kandidature
Grada Sarajeva, Istočnog Sarajeva i
Olimpijskog komiteta BiH za Evropski
zimski omladinski festival 2017. godine.
Delegacija Grada Innsbrucka predvođena gradonačelnicom Christinom
Oppitz-Plörer posjetila je 5. aprila 2011.
godine Sarajevo u povodu obilježavanja
Dana grada. Podsjećajući na veoma
sadržajnu suradnju dvaju pobratimskih i
olimpijskih gradova, gradonačelnik
Behmen je zahvalio Gradu Innsbrucku na
stipendiranju dva studenta Sarajevskog
univerziteta, donaciji vatrogasnih vozila,
podršci razvoju sarajevskog zimskog
57
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 58
sporta, kao i na razmjeni učenika srednjih
škola primijenjenih umjetnosti. Gospođa
Oppitz-Plörer i gospodin Behmen otvorili
su izložbu Connecting art koju su
zajednički
pripremili
srednjoškolci
Sarajeva i Innsbrucka.
Memorandum o saradnji
Sarajeva i Novog Pazara
U okviru svečanosti povodom 550. godina postojanja Novog Pazara, gradonačelnici Sarajeva i Novog Pazara Alija
Behmen i Meho Mahmutović u Novom
Pazaru 20. aprila 2011. su potpisali
Memorandum o suradnji dvaju gradova.
Memorandum će omogućiti daljnje
unapređenje privrednih, kulturnih, obrazovnih odnosa u skladu sa tradicionalnim
prijateljstvom građana Sarajeva i Novog
Pazara. Posebna pažnja poklonjena je
suradnji regionalnih razvojnih agencija
SERDA i SEDA.
200 godina postojanja
grada Friedrichshafena
Delegacija Grada Sarajeva posjetila je
26. juna 2011. godine pobratimski grad
Friedrichshafen povodom obilježavanja
200. godina postojanja ovog grada sa
kojim Sarajevo veže četrdeset godina
prijateljstva. Zamjenik gradonačelnika
Miroslav Živanović tom prilikom je
zahvalio Gradu i građanima Friedrichshafena na nesebičnoj podršci građanima
Sarajeva u vrijeme opsade, ali i u vrijeme
obnove grada.
Posjeta pobratimskom
gradu Magdeburgu
58
Na poziv gradonačelnika pobratimskog
grada Magdeburga, gradonačelnik
Sarajeva Alija Behmen prisustvovao je
24. avgusta 2011. godine svečanom
uručenju nagrade Kaiser Otto 2011
kancelarki SR Njemačke gđi Angeli
Merkel. Gradonačelnici Behmen i
Trümper su ovaj susret iskoristili da razmotre modalitete daljnje suradnje,
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 59
posebno u oblasti energetske efikasnosti, kulture i razmjene mladih.
Sporazum o saradnji
Sarajeva i Vukovara
Gradonačelnici Sarajeva i Vukovara Alija
Behmen i Željko Sabo potpisali su 9.
decembra 2011. godine u Vukovaru
Sporazum o saradnji ova dva grada,
simbola otpora, koje veže slična sudbina
opsade i ratnih razaranja. Gradovi će se
zalagati za daljnje jačanje prijateljstva i
unapređenje suradnje na svim područjima
od interesa za njihove građane i
građanke. Sporazum će, pored ostalog,
otvoriti mogućnost izrade zajedničkih projekata koje podržava Evropska komisija
kroz IPA fondove.
Posjeta logoru
Auschwitz-Birkenau
Na poziv Grada Pariza i Projekta Aladin
koji promovira interkulturalno približavanje,
posebno između jevreja i muslimana,
gradonačelnik Behmen je, kao član
međunarodne delegacije istaknutih ličnosti
Susret s gospodinom
Jacquesom Chiracom
„Zahvaljujem građanima Sarajeva i BiH na
ovom priznanju, koje je za mene velika
čast i zadovoljstvo“, kazao je bivši predsjednik Francuske Jacques Chirac, koga
je gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen
upoznao sa odlukom Gradskog vijeća da
mu se dodijeli priznanje Počasni građanin
Grada Sarajeva. Gradonačelnik Behmen
se u pratnji sekretara Gradske uprave
Milorada Kojovića i ambasadora BiH u
Francuskoj Almira Šahovića susreo sa
Chiracom u njegovom kabinetu 2. februara 2011. godine u Parizu. Odluka o dodjeli ovog priznanja donesena je na sjednici
Gradskog vijeća Grada Sarajeva za
zasluge koje je Chirac imao u svom
angažmanu za BiH, za prekid rata i
uspostavljanje mira.
Posjete delegacija
i podrška pobratimskih
i partnerskih gradova
Gradsku upravu Grada Sarajeva tokom
2011. godine posjetili su, među ostalim,
gradonačelnici i predstavnici gradova:
Dubrovnika, Vukovara, Hvara, Pule,
Podgorice, Piacenze, Maribora, predstavnici grada Prata, Tianjina, Konye,
Strasbourga, Magdeburga, Daytona i
Osječko-baranjske županije i Grada
Osijeka. Gradonačelnik Podgorice Miomir
Mugoša predao je gradonačelniku
Behmenu novu uplatu Grada Podgorice u
iznosu od 5.000 eura za obnovu Vijećnice,
tako da, uz prethodne donacije, podrška
ovog prijateljskog grada iznosi 65.000
eura. Partnerski Grad Dubrovnik prvi je
grad koji je finansijski podržao projekat
Muzej opsade u Sarajevu, uplativši
donaciju u iznosu od 20.000 kuna za
njegovu realizaciju.
Protokolarne
aktivnosti
međunarodna saradnja
iz 40 zemalja, 1. februara 2011. posjetio
logor Auschwitz-Birkenau na Međunarodni
dan sjećanja na žrtve holokausta.
Gradonačelnici Sarajeva i Pariza
zajednički su položili vijenac u koncentracionom logoru Auschwitz I. Cilj posjete bilo
je podizanje glasa protiv porasta rasizma,
antisemitizma, islamofobije, poricanja,
netolerancije i ksenofobije, na mjestu na
kojem su na najužasniji način negirana
ljudska prava i temeljne slobode.
Vijećnicu kao i ostale znamenitosti starog
dijela Sarajeva, gradonačelnik Behmen je,
kao domaćin u šetnji gradom, pokazao
predsjedniku Republike Hrvatske g. Ivi
Josipoviću i predsjedniku Palestine g.
Mahmudu Abasu prilikom njihovih posjeta
našoj zemlji.
59
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 60
Kontakt informacije
Gradsko vijeće Grada Sarajeva
Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo
tel./fax:+387 (0)33/ 216 659
e-mail: [email protected]
tel.: +387 (0)33/ 208 340, 443 050
fax.: +387 (0)33/ 208 341
e-mail: [email protected]
tel.: +387 (0)33/ 221 145
fax.: +387 (0)33/ 214 847
e-mail: [email protected]
Gradska uprava Grada Sarajeva
Hamdije Kreševljakovića 3, 71000 Sarajevo
Kabinet gradonačelnika
Sekretar Gradske uprave
Odjeljenje za odnose s javnošću
analitiku i marketing
Odjeljenje za međunarodnu saradnju
i EU integracije
Odjeljenje za protokolarne poslove
Odjeljenje za javne nabavke
Odjeljenje za poslove pisarnice
60
tel.: +387 (0)33/ 443 300
fax.: +387 (0)33/ 208 341
e-mail: [email protected]
tel.: +387 (0)33/ 214 841
fax.: +387 (0)33/ 208 341
e-mail: [email protected]
tel.: +387 (0)33/ 221 154, 443 090
fax.: +387 (0)33/ 208 341
tel.: +387 (0)33/ 221 152, lok. 243
fax.: +387 (0)33/ 208 341
tel.: +387 (0)33/ 203 121
fax.: +387 (0)33/ 208 341
e-mail: [email protected]
Gradska služba za opću upravu
Gradska služba za lokalnu samoupravu
Gradska služba finansija
Gradska služba za lokalno poslovanje
i razvoj grada
Gradska služba za urbano planiranje
i stambene poslove
Gradska služba za komunalne poslove
Gradska služba za obrazovanje,
kulturu i sport
Zavod za informatiku i telematiku
tel.: +387 (0)33/ 221 152
fax.: +387 (0)33/ 208 341
e-mail: [email protected]
tel.: +387 (0)33/ 220 767
fax.: +387 (0)33/ 214 847
e-mail: [email protected]
kontakt informacije
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 61
tel.: +387 (0)33/ 221 351
fax.: +387 (0)33/ 208 341
e-mail: [email protected]
tel.: +387 (0)33/ 221 139, 202 883
fax.: +387 (0)33/ 208 341
e-mail: [email protected]
tel.: +387 (0)33/ 221 129
fax.: +387 (0)33/ 208 341
tel.: +387 (0)33/ 221 084
fax.: +387 (0)33/ 208 341
tel.: +387 (0)33/ 443 152
fax.: +387 (0)33/ 208 341
tel.: +387 (0)33/ 277 580
fax.: +387 (0)33/ 277 588
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
61
prelom 2011 final - SANO_prelom 2004 ispravke lela.qxd 12.7.2012 14:15 Page 62
Izdavač:
Grad Sarajevo
Urednik:
dr.sci. Denis Zaimović
Za izdavača:
Redaktura:
Lektor:
Redakcijski kolegij:
Fotografije:
Dizajn:
Produkacija:
Tiraž:
62
prof. dr Alija Behmen
dr.sci. Denis Zaimović, Jasminka Čalo, Meliha Osmanagić
Lidija Limov
Milorad Kojović, Elvira Veličan, Dragana Solaković, Nedreta Komarica, Vildana Jakić,
doc.dr. Sahrudin Sarajčić, Hamdo Karić, Ramiz Kadić, Mujo Gec.
Elvir Nišić
Faruk Čatal, akademski grafički dizajner
Samas d.o.o., Sarajevo, juli 2012.g.
1000 primjeraka
Download

obrazovanje, kultura i sport