Fabula
SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Poštovani klijenti
Mi Vam se zahvaljujemo što ste izabrali
aspirator Faber, jedan prestižan brend,
sinonim za kvalitet i sigurnost. adamo se da
će on zadovoljiti sve vaše potrebe. Ukoliko
pažljivo pratite preporuke koje su date u
uputstvu Vaš će aspirator ostati efikasan.
Nemojte se dvoumiti da nas potražite. Mi
smo tu odmah do vas kako bi Vam pomogli, I
kako bismo Vam dali korisne informacije za
sve proizvode brenda Faber.
2
PREPORUKE I SUGESTIJE
!
Instrukcije za upotrebu se odnose na nekoliko modela ovog uređaja.
Prema tome, možete naići na opise pojedinih karakteristika koje se ne
odnose na Vaš uređaj.
MONTIRANJE







Proizvođač se neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu
nastalu kao posledica nepravilnog ili netačnog montiranja uređaja.
Proverite da li napon u Vašem prostoru odgovara naponu
naznačenom na tablici sa podacima, a koji je se nalazi unutar
aspiratora.
Za I klasu kućnih aparata, proverite da li kućno snabdevanje el.
energijom garantuje adekvatno uzemljenje.
Povežite aspirator sa ispusnim dimnjakom pomoću cevi
minimalnog prečnika 120 mm. Dužina cevi mora biti što je moguće
kraća.
Nemojte povezivati aspirator na odvodne cevi koje su nosioci
dimnih isparenja (bojleri, kamini itd.)
Ako se aspirator koristi u kombinaciji sa neelektričnim uređajima
(na primer uređajima na plin) u prostoriji mora biti obezbeđen
određeni stepen provetrenosti kako bi se sprečilo vraćanje
izduvnog gasa. Kuhinja mora posedovati otvor koji direktno
komunicira sa otvorenim vazduhom kako bi se zagarantovao ulaz
čistog vazduha. Kad se aspirator koristi zajedno sa aparatima koji
imaju drugačije napajanje od električnog negativni pritisak u
prostoriji ne sme prelaziti 0,04 mbar kako bi se sprečilo da se
isparenja ne povuku nazad u prostoriju preko aspiratora.
U slučaju oštećenja kabla za napajanje, on mora biti zamenjen od
strane proizvođača ili tehničke službe, kako bi se sprečio nastanak
bilo kakvih rizika.
UPOTREBA









Aspirator je isključivo kreiran za kućnu upotrebu, kako bi se
eliminisali kuhinjski mirisi.
Nikada nemojte koristiti aspirator u druge svrhe osim u one za koje
je konstruisan.
Nikada ne ostavljajte otvoren plamen ispod aspiratora dok
aspirator radi.
Podesite intenzitet plamena tako da ide samo ispod suda i
proverite da ne kruži sa strane.
Rad friteze tokom upotrebe mora biti strogo nadgledan: pregrejano
ulje može dovesti do eksplozije.
Nemojte flambirati ispod aspiratora (rizik od vatre).
Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući i decu) sa
smanjenom psihičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću ili
nedostatkom iskustva u poznavanju uređaja, osim ako im nisu
date instrukcije kako da koriste uređaj ili ako ih nadgleda lice
odgovorno za njihovu bezbednost.
Deca moraju biti nadgledana kako se ne bi igrala sa uređajem.
OPREZ: Dostupni delovi mogu postati vrući ukoliko se koriste sa
kuhinjskim uređajima.
3
ODRŽAVANJE:



Isključite aparat ili izvucite utičnicu pre obavljanja bilo kakvog posla u vezi sa održavanjem
uređaja.
Očistite i/ ili zamenite Filtere nakon naznačenog vremena (Opasnost od požara).
Očistite aspirator vlažnom krpom i neutralnim tečnim deterdžentom.
KARAKTERISTIKE
KOMPONENTE
Kol.
Komponente proizvoda
Telo aspiratora zajedno sa: Komandama,
Svetlom, Filterima
Motorna jedinica
Električna jedinica
Čeona jedinica
Kol.
Komponente za montiranje
Montažni nosači do dna (ivični)
Montažni nosači do vrha (gornji)
Bočni nosači
Šrafovi 3,5 x 9,5
Šrafovi M4 x 8
Šrafovi 4 x 15
Kol.
Dokumentacija
Uputstvo
4
DIMENZIJE
5
MONTAŽA
Aspirator je spreman da bude montiran unutar kuhinjske jedinice u:
·Cevnoj verziji- izvodi vazduh napolje
·Recirkulacionoj verziji- unutrašnja recirkulacija
Redosled operacija: Montaža
·Bušenje potporne površine i postavljanje aspiratora
·Povezivanje
·Funkcionalna provera
·Odlaganje ambalažnog materijala
Bušenje potporne površine
Upozorenje:
kada je potporna površina izbušena, nadstrešnica aspiratora se može montirati na dva načina:
Umetanjem nadstrešnice aspiratora od dole (X=106 mm)
Umetanjem nadstrešnice aspiratora od gore (X=113 mm)
6
Umetanje nosača aspiratora na potpornu površinu odozgo
Umetnite nosače 7.2, kako je pokazano na slici, u
predviđene otvore i pričvrstite ih sa šrafovima 12a koji su
isporučeni.
Aspirator je napravljen za prednju montažu
jedinice motora.
Ako je kuhinjska jedinica organizovana drugačije i motor treba da bude
montiran na stražnjoj strani, utikač koji je već postavljen na zadnjoj strani
nosača aspiratora mora biti uklonjen i postavljen napred a kabal za priključenje
motora takođe mora biti premešten pomoću obezbeđenih otvora koji se nalaze
sa svake strane. (A)
Umetnite nosača aspiratora na vrh radne površine, probušeno
kao što je prethodno opisano.
Centrirajte nosač aspiratora uzimajući u obzir otvor za kuhinjsku
ploču.
Montirajte nosač aspiratora sa dva isporučena šrafa 12 c.
Upozorenje:
ako je radna površina napravljen od materijala koji ne dozvoljava da šrafovi 12c budu umetnuti, uzmite
malu količinu silikonskog lepka kako biste zalepili nosač 7.2 na vrh i ostavite da se sasvim osuši pre no
što nastavite sa montažom.
7
Umetanje nosača aspiratora na potpornu površinu odozdo
Aspirator je napravljen za prednju montažu jedinice motora
Ako je kuhinjska jedinica organizovana drugačije i motor treba da
bude montiran na stražnjoj strani, utikač koji je već postavljen na
zadnjoj strani nosača aspiratora mora biti uklonjen i postavljen napred
a kabal za povezivanje motora takođe mora biti premešten pomoću
obezbeđenih otvora koji se nalaze sa svake strane. (A)
Pre no što nastavite, motorna jedinica mora biti pričvršćena na nosač
aspiratora (pogledati odeljak Montiranje jedinice Motora)
Umetnite nosač aspiratora odozdo na
potpornu radnu površinu, izbušenu
kao što je prethodno opisano.
Pomoću oslonca podignite nosač
aspiratora dok prednji deo ne izađe iz
radne površine.
Umetnite nosače 7.2, kako je pokazano na slici, u
predviđene otvore i pričvrstite ih sa šrafovima 12a koji su
isporučeni.
Centrirajte nosač aspiratora uzimajući u obzir otvor za
kuhinjsku ploču.
Montirajte nosač aspiratora sa dva isporučena šrafa 12c
na radnu površinu i uklonite oslonac.
Upozorenje:
ako je radna površina napravljen od materijala koji ne dozvoljava da šrafovi 12c
budu umetnuti, uzmite malu količinu silikona kako biste zalepili nosač 7.2 na vrh
i ostavite da se sasvim osuši pre no što nastavite sa montažom.
8
Montiranje donjih nosača
Zašrafite podupirače 7.1 na prednju stranu nosača aspiratora, pomoću šrafova 12a, koji su isporučeni.
Pre potpunog zašrafljivanja nosača uradite sva podešavanja kako bi se omogućilo da se oslone na donju
bazu radne površine da bi se na taj način izbegla deformacija gornjih podupirača 7.2 kao što je prikazano
na slici.
Pomoću libele vertikalno podesite nivo nadstrešnice aspiratora i pričvrstite ga za donju površinu
upotrebom 2 šrafa 12c koji su isporučeni.
U potpunosti pričvrstite šrafovima 12a.
9
Montiranje Ugaonih nosača
Zašrafite nosač 7.3 na nosač aspiratora pomoću obezbeđenih šrafova 12b , bez zašrafljivanja do kraja.
Koristeći obezbeđene šrafove 12c, pričvrstite drugi deo nosača bilo na bočne zidove jedinice ili na donji
deo radne površine.
U potpunosti pričvrstite šrafovima 12 c i 12b.
10
Montiranje motorne jedinice
Postavljanje motorne jedinice (1) na prednji ili stražnji deo
mora biti prema položaju kuhinjske jedinice, vodeći
računa da je utikač pravilno pozicioniran.
Posle toga, u skladu sa tim gde je otvor vazdušnog
odvoda pozicioniran na samoj jedinici, motorna jedinica
može biti okrenuta za 90 °, u trenutku, kako bi se
omogućilo da vazduh izlazi na sve 4 strane u skladu sa
otvorom na jedinici (2).
Sklonite motornu jedinicu sa oslonca odvrtanjem 2 šrafa (A).
Spojite konektor iz nosača aspiratora sa priključkom motorne
jedinice.
Zamenite motornu jedinicu na potpori (osloncu)
upotrebom 2 šrafa koja uklanjate kao što je prethodno
opisano.
Zašrafite motornu jedinicu za nadstrešnicu aspiratora
pomoću šrafova 12b i 12c kao što je prikazano na slici.
11
Postavljanje električne jedinice
Priključite električne kablove koji izlaze sa donje desne strane
nosača aspiratora na priključke električne jedinice.
Svaki priključak kabla ima odgovarajući konektor na električnoj
jedinici, tako da vodite računa da ne napravite greške prilikom
povezivanja.
Pričvrstite električnu jedinicu na nosač aspiratora pomoću šrafova 12a.
Položaj koji je prikazan na slici je samo opcioni, ukoliko je potrebno,
može se takođe postaviti na levu stranu nosača aspiratora ili čak
slobodno na osnovu jedinice ako ne postoje strukturni i bezbedonosni
problemi.
!
Upozorenje: nemojte montirati proizvod na takav način da kutija sa ožičenjem bude u kontaktu sa
podom.
12
POVEZIVANJA
Verzija aspiratora sa odvodom




Pri instaliranju verzije aspiratora sa odvodom, povežite
aspirator sa odvodom koristeći ili fleksibilnu ili krutu cev
ø150 ili 120 mm, što je stvar izbora montažera.
Da biste montirali odvodnu cev ø 120 mm, ubacite reduktor 9
na ispusni otvor tela aspiratora.
Montirajte cev na položaj koristeći odgovarajuće cevne
spone (nisu u paketu).
Uklonite moguće filtere sa aktivnim ugljem.
Recirkulaciona verzija- otvor






Povežite priubnicu na otvor vazdušnog odvoda koristeći ili
fleksibilnu ili krutu cev ø150 ili 120 mm.
da biste povezali pomoću cevi ø 120mm umetnite reduktor 9
na izduvni otvor nosača aspiratora.
Priključite otvor tela aspiratora na policu koja je iznad
aspiratora pomoću krute ili fleksibilne cevi ø 120 mm.
Montirajte cev na položaj koristeći odgovarajuće cevne
spone (materijal- cevne spone nisu u paketu).
Montirajte direkcionu rešetku za odvod vazduha 8 na
recirkulacioni vazdušni ispust upotrebom 2 obezbeđena
šrafa 12e (2,9 x 9,5).
Vodite računa da su filteri sa aktivnim ugljem za uklanjanje
mirisa pravilno postavljeni. (pogledati odeljak o Održavanju
filtera sa aktivnim ugljem)
ELEKTRIČNO POVEZIVANJE
Povežite aspirator na mrežu pomoću dvopolnog prekidača praveći kontaktno rastojanje
od najmanje 3 mm.
13
Postavljanje čeonog elementa
Podignite pokretni nosač aspiratora (pogledati
odeljak Upotreba) za samo nekoliko
centimetara.
Da biste zaustavili kretanje jednostavno
pritisnite na dole pokretni nosač pošto se
podiže.
Pažljivo rukujte
Upozorenje: nemojte nikada blokirati klizeća
vrata kada se otvaraju ili zatvaraju osim u toku
operacija koje su potrebne za podešavanje
rama.
Sklonite sunđeraste zaštitnike sa uglova
stakla.
Uzmite prednji okvir i stavite ga odozgo,
pazeći da njegovi jezičci uđu u izreze koji se
nalaze na aspiratoru i gurnite ih na levo.
Upozorenje: Svi jezičci moraju biti umetnuti.
·
Koristite alat (čekić) kako biste blago
udarili prednji okvir s desna na levo dok ne
bude potpuno u istom nivou.
·
Deo drveta ili sličnog elementa može biti
ubačen između čekića i čeonog rama kako bi
se sprečilo bilo kakvo oštećenje.
·
Molimo Vas da obratite pažnju na odeljak
o Upotrebi radi informacija kako vratiti
pokretnu nadstrešicu u standardni položaj.
14
Surround usisna ploča
Otvorite vrata aspiratora (videti odeljak: Upotreba)
Uklonite dve trake adhezivnog lepka koje
pričvršćuju ploču tokom transporta.
15
UPOTREBA
TASTER
A
B
C
D
E
F
G
H
FUNKCIJA
Taster radi samo kada su vrata otvorena.
Kratko pritisnite = Uključuje Svetla za uključivanje / isključivanje (on/off) na
maksimalnu jačini.
Pritisnite i držite 2 sekunde = Uključuje svetla u unutrašnjosti (On / Off.)
Radi samo kada su vrata otvorena.
Pritisnite kratko = aktivira / dezaktivira način Delay (odlaganje) što uzrokuje
automatsko gašenje motora i sistema rasvete iz bilo koje brzine sa 30 '
kašnjenja. Onesposobljava se ponovnim pritiskom na isti taster isključuje
motor ili zatvara vrata.
Radi sa otvorenim i zatvorenim vratima
Pritisnite i držite 2 sekunde = Sa aktiviranim alramom ltera, alarm ltera je
Resetovan. Ti pokazatelji su vidljivi samo kada je motor isključen.
Radi i kada su vrata zatvorena i otvorena i sa isključenim svetlima i motorom.
Pritisnite i držite za 4 sekunde = Osposobljava / onesposobljava
zaključavanje tastature
Radi samo sa otvorenim vratima
Kratko pritisnite = aktivira brzinu četiri.
Radi samo sa otvorenim vratima.
Pritisnite i držite dve sekunde = Osposobljava / onesposobljava Intenzivnu
brzinu. Ova brzina se može podesiti da radi 10 minuta nakon čega se čitav
sistem vraća na prethodno podešenu brzinu. Onesposbljava se pritiskom na
isti taster ponovo , isključenjem motora ili zatvaranjem vrata
Radi samo sa otvorenim vratima
Aktivira brzinu tri
Radi samo sa otvorenim vratima
Aktivira/dezaktivira brzinu dva
Radi samo sa otvorenim vratima
Kratko pristisnite= aktivira/ dezaktivira brzinu jedan
Vrata otvorena ili zatvorena
Pritisnite i držite 2 sekunde = Omogućuje / onemogućuje Aktiviranje alarma
sa ugljenim lterom sa isključenim motorom i bez aktiviranog alarma
Vrata otvorena
Kratko pristisnite= isključuje motor
Vrata otvorena ili zatvorena
Pritisnite i držite dve sekunde sa isključenim motorom i svetlima=
Osposobljava / onesposobljava daljinsku kontrolu.
Vrata Otvorena = zatvara vrata + isključena svetla i motor
Vrata zatvorena = otvara vrata + uključena svetla i motor.
Upozorenje: Ako vrata ostaju delimično otvorena iz bilo kog razloga, pritisnite
taster za završetak ciklusa otvaranja ili zatvaranja.
16
LED TASTER
svetle LED taster B + taster za
podešavanje brzine
Fiksni LED taster:
Ukazuje na potrebu za pranjem metalnih
ltera protiv masnoće. Alarm se aktivira
nakon što je aspirator radio 100 radnih sati.
Treperavi LED taster:
Ukazuje na potrebu da se promeni lter sa
aktivnim ugljem a takođe in a potrebu za
pranjem metalnih ltera protiv masnoće.
Alarm se aktivira nakon što je aspirator
radio 200 radnih sati.
Svi LED tasteri trepere dva puta. Tokom
zaključavanja, LED tasteri zasvetle u nizu.
Fiksni LED taster
LED taster treperi
Fiksni LED taster
Fiksni LED taster
Fiksni LED taster
LED taster B treperi dva puta = aktiviran
alarm sa lterom sa aktivnim ugljem
LED taster B treperi jedan put
=dezaktiviran alarm sa lterom sa aktivnim
ugljem
LED taster se gasi
LED taster G+ F zatreperi dva puta =
Daljinski upravljač je osposobljen
LED taster G+ F zasvetli jednom = Daljinski
upravljač je onesposobljen
DALJINSKI UPRAVLJAČ (OPCIONO)
Uređajem se može upravljati pomoću daljinskog upravljača snage 1,5 V alkalne
karbon/cink baterije standardnog tipa LR03- AAA tip (nisu isporučene u paketu).
-
Ne stavljajte daljinski upravljač u blizinu izvora toplote.
-
Korišćene baterije se moraju odložiti na odgovarajući način
Ploča daljinskog upravljača
Upozorenje: prijemnik daljinskog upravljača je dezaktiviran kada se puni po prvi put. Da
biste ga aktivirali, pogledajte odeljak Upotreba funkcije tastera G.
17
ODRŽAVANJE
ČIŠĆENJE PANELA







Otvorite panel tako što čete ga povući na vrhu.
Otkačite sigurnosni lanac otvaranjem pričvrsne zakačaljkeopruge.
Odkačite panel sa nosača aspiratora
Paneli se ne smeju prati u sudomašini.
Očistite spoljašnje strane vlažnom krpom i neutralnim tečnim
deterdžentom.
Očistite unutrašnjost, pomoću vlažne tkanine i neutralnog
deterdženta; nemojte koristiti vlažne krpe ili sunđer ili mlaz vode;
nemojte koristiti abrazivne supstance.
Kada je čišćenje završeno, okačite panel natrag na nosač
aspiratora i zatvorite ga okrećući dugme u suprotnom smeru.
METALNI FILTERI PROTIV MASNOĆE
Filteri treba da se čiste jednom u svaka dva meseca rada ili češće, kada
se upali taster B i posebno kod aktivnije upotrebe i mogu da se operu u
mašini za pranje posuđa.
RESETOVANJE ALARMNOG SIGNALA


Isključite svetla i usisnu jedinicu.
Pritisnite i držite taster B oko 2 sekunde.
ČIŠĆENJE FILTERA






Otvorite vrata (vidi: Upotreba)
Otvorite panel povlačeći ga.
Uklonite filtere jedan po jedan, pritiskajući ih prema zadnjoj
strani jedinice aspiratora i povucite ih na dole u istom trenutku.
Operite filtere pazeći da ih ne iskrivite. Neka se osuše pre no što
ih ponovo postavite. (Ukoliko površina filtera vremenom menja
boju, to neće imati apsolutno nikakvog uticaja na efikasnost
samog filtera.)
Zamenite ih, vodeći računa da je drška vidljiva spolja.
Zatvorite panel.
18
FILTERI SA AKTIVNIM UGLJEM (RECIRKULACIONA VERZIJA)
Ovi filteri ne mogu da se peru i nisu obnovljivi, moraju da se menjaju kada
zasvetli taster B barem jednom ili bar jednom u 4 meseca aktivnog rada.
Zvuk alarma, ako je aktiviran, pojavljuje se samo kada je Usisni motor
uključen.
Aktiviranje alarmnog signala
U recirkulacionoj verziji aspiratora, alarm zasićenja filtera sa aktivnim
ugljem mora biti aktiviran tokom montiranja ili kasnije.
Isključite svetla i usisni motor.
Pritisnite taster F i držite ga približno oko 2 sekunde:


LED taster B treperi dva puta- alarm zasićenosti filtera sa aktivnim ugljem je AKTIVIRAN.
LED taster B treperi jednom, alarm zasićenosti filtera sa aktivnim ugljem je DEAKTIVIRAN.
ZAMENA FILTERA SA AKTIVNIM UGLJEM
Resetovanje alarmnog signala
Isključite svetla i usisni motor.
Pritisnite i držite taster B 2 sekunde.
PROMENA FILTERA

Uklonite panel.

Uklonite metalne filtere protiv zamašćenosti.

Uklonite stanice metalnih filtera od zamašećenosti filtera i očistite zasićene

filtere sa aktivnim ugljem protiv neprijatnih mirisa.

Zmenite filter sa aktivnim ugljem protiv neprijatnih mirisa i pričvršćujući ga

ponovo do filtera protiv zamašćenosti upotrebom stanica metalnih filtera.

Vratite metalne filtere.

Zatvorite panel.
OSVETLJENJE
ZAMENA SVETLA
20W halogena svetiljka
Ovaj uređaj je opremljen belim LED svetiljkama klasifikovanim kao 1M
prema EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001 standardima; maksimalna emitovana optička moć @
439nm: 7μW. Ne gledajte direktno u svetlo kroz optičke uređaje (dvoglede, lupe ...).
Za zamenu kontaktirati tehničku podršku. ("Nabavka, kontakt tehnička podrška ")
Simbol
na proizvodu, ili na dokumentima koja prate proizvod, oznaиava da ovaj proizvod ne
sme biti tretiran kao kuжni otpad veж se mora odneti na odgovarajuжe mesto na kome se vrљi
reciklaћa elektriиne i elektronske opreme.
Odlaganje se mora vrљiti u skladu sa lokalnim propisima o zaљtiti ћivotne sredine koji se tiиu
odlaganja otpada.
19
BEOLEKS
Novi Beograde: 011/ 31 33 598; 011/ 31 33 597; 011/ 31 33 264; 011/ 31 33 826
Bul. Arsenija čarnojevića 66
SRB
Download

Fabula - Leks Group