UPRAVLJA^KI
VENTILI
UPRAVLJA^KI
VENTILI
UPRAVLJA^KI
VENTILI
UPRAVLJA^KI
VENTILI
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
PVC
OPREMA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
SIATA
ventili
su
dizajnirani
za
upotrebu
tretmanu
voda
iširok
širok
raspon
iiiprimena
SIATA
ventili
su
dizajnirani
za
upotrebu
uutretmanu
tretmanu
voda
inude
nude
raspon
primena
iraspon
SIATA
ventili
su
dizajnirani
za
upotrebu
uupotrebu
tretmanu
voda
inude
nude
širok
raspon
primena
SIATA
ventili
su
dizajnirani
za
upotrebu
tretmanu
voda
širok
SIATA
ventili
su
dizajnirani
za
upotrebu
u
tretmanu
iiširok
nude
širok
raspon
primena
ii primena
SIATA
SIATAventili
ventili
su
su
dizajnirani
dizajnirani
za
zaupotrebu
upotrebu
uupotrebu
tretmanu
voda
vodau
i u
ivoda
nude
širok
raspon
raspon
primena
primena
iprimena
i raspon
SIATA
SIATA
ventili
ventili
su
su
dizajnirani
dizajnirani
za
za
upotrebu
uu
utretmanu
tretmanu
voda
voda
i nude
nude
širok
širok
raspon
raspon
primena
primena
SIATA
SIATA
ventili
ventili
su
sudizajnirani
dizajnirani
za
za
upotrebu
u
tretmanu
tretmanu
voda
voda
i inude
i nude
nude
širok
širok
raspon
primena
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se
za
ikontrolu
procesom
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se
za
kontrolu
ikontrolu
procesom
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se
za
kontrolu
iiupravljanje
upravljanje
procesom
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
kontrolu
ii upravljanje
proceso
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se
za
kontrolu
iza
upravljanje
procesom
mogućnosti
mogućnosti
prilagođavanja
prilagođavanja
potrebama
potrebama
korisnika.
korisnika.
Koriste
Koriste
se
se
za
za
kontrolu
kontrolu
ikontrolu
upravljanje
i upravljanje
upravljanje
procesom
procesom
mogućnosti
mogućnosti
prilagođavanja
prilagođavanja
potrebama
potrebama
korisnika.
korisnika.
Koriste
Koriste
se
se
za
za
kontrolu
iza
upravljanje
upravljanje
procesom
procesom
mogućnosti
mogućnosti
prilagođavanja
prilagođavanja
potrebama
potrebama
korisnika.
korisnika.
Koriste
Koriste
sese
se
za
kontrolu
i upravljanje
upravljanje
procesom
proceso
SIATA
ventili
su
dizajnirani
za
voda
ii nude
širok
raspon
primena
SIATA ventili
su
dizajnirani
za
upotrebu
u tretmanu
voda
i nude
raspon
primena
i rasponii primena
SIATA
ventili
suVam
dizajnirani
za upotrebu
upotrebu
u tretmanu
tretmanu
voda širok
nude
širok
raspon
primena
SIATA
ventili
su dizajnirani
za u
upotrebu
u
tretmanu
voda
i nude
širok
CWG
Balkan
može
i itretmanu
proizvode
renomiranih
proizvođača.
PVC
pročišćavanja
vode
idomaćinstvima.
pročišćavanja
vode
uindustriji
industriji
iza
domaćinstvima.
pročišćavanja
vode
iindustriji
domaćinstvima.
vode
iidomaćinstvima.
pročišćavanja
vode
uuuu
industriji
iu
domaćinstvima.
SIATA
ventili
su
za
upotrebu
voda
širok
raspon
primena
pročišćavanja
pročišćavanja
vode
vode
upročišćavanja
udizajnirani
industriji
iindustriji
domaćinstvima.
ivode
domaćinstvima.
pročišćavanja
pročišćavanja
vode
vode
industriji
uindustriji
industriji
iindustriji
idomaćinstvima.
domaćinstvima.
pročišćavanja
pročišćavanja
vode
uponuditi
u
industriji
domaćinstvima.
domaćinstvima.
SIATA
SIATA
ventili
ventili
su
su
dizajnirani
dizajnirani
za
upotrebu
upotrebu
u uutretmanu
tretmanu
voda
voda
i inude
i nude
nudeširok
širok
raspon
rasponprimena
primena
i ii
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se
kontrolu
ii upravljanje
procesom
mogućnosti
prilagođavanja
korisnika.
Koriste
za kontrolu
i upravljanje
procesom
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se za
za
kontrolu
upravljanje
procesom
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
se iza
kontrolu
upravljanje
delovi
opreme
zapotrebama
sisteme
za
obradu
vode
su se
vrhunskog
kvaliteta
u
praksi
sui se
pokazali proceso
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
korisnika.
Koriste
kontrolu
ii upravljanje
procesom
mogućnosti
mogućnosti
prilagođavanja
prilagođavanja
potrebama
potrebama
korisnika.
korisnika.
Koriste
Koriste
sese
se
zaza
za
kontrolu
kontrolu
i upravljanje
upravljanje
procesom
procesom
vode
uu industriji
domaćinstvima.
pročišćavanja
vode
udizajnirani
industriji
i domaćinstvima.
pročišćavanja
vode
industriji
domaćinstvima.
vode
uiiindustriji
i domaćinstvima.
SIATApročišćavanja
ventili
supročišćavanja
za
upotrebu
u tretmanu
voda
ispektar
nude širok
raspon
primena
i
kao
jedni
od
najboljih
na
našem
tržistu.
Imaju
širok
primene,
a
ponuda
obuhvata
pročišćavanja
vode
iidomaćinstvima.
pročišćavanja
pročišćavanja
vode
vode
u uindustriji
uindustriji
industriji
i domaćinstvima.
domaćinstvima.
mogućnosti
prilagođavanja
potrebama
Koriste
se za PVC
kontrolu
i upravljanje
procesom
ručne
i automatske
ventile i korisnika.
upravljačke
jedinice,
ventile,
PVC cevovode
i fitinge,
pročišćavanja vode u industriji i domaćinstvima.
kao i prateću opremu.
su
uskladu
skladu
sa
internacionalnim
idomaćim
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
za
sve
Ventili
uskladu
internacionalnim
i isa
domaćim
standardima
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
za
sve
Ventili
su
u
skladu
sa
internacionalnim
i idomaćim
domaćim
standardima
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
za
sve
Ventili
su
u
skladu
internacionalnim
istandardima
standardima
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
sv
Ventili
su
uusa
sa
internacionalnim
ii domaćim
standardima
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
za
sve
Ventili
Ventili
susu
su
uVentili
uskladu
skladu
sa
sa
internacionalnim
internacionalnim
i sa
domaćim
domaćim
standardima
standardima
za
za
tretman
tretman
pijaće
pijaće
vode.
vode.
Primenjivi
Primenjivi
za
za
sve
sve
Ventili
Ventili
su
su
skladu
u
skladu
sa
sa
internacionalnim
internacionalnim
domaćim
standardima
za
za
tretman
tretman
pijaće
pijaće
vode.
vode.
Primenjivi
Primenjivi
za
za
sve
sve zaza
Ventili
Ventili
su
su
u
skladu
u
skladu
sa
internacionalnim
internacionalnim
i standardima
domaćim
idomaćim
domaćim
standardima
standardima
za
za
tretman
tretman
pijaće
pijaće
vode.
vode.
Primenjivi
Primenjivi
za
sve
s
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
idemineralozatore.
Napravljeni
su
od
specijalne
vrste
materijala
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
i i demineralozatore.
specijalne
vrste
materijala
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
i idemineralozatore.
demineralozatore.
Napravljeni
su
od
specijalne
vrste
materijala
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
i i demineralozatore.
Napravljeni
od
specijalne
vrste
materija
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
ii demineralozatore.
Napravljeni
su
od
specijalne
vrste
materijala
vrste
vrste
uređaja:
uređaja:
filtere,
filtere,
jonoizmenjivače
jonoizmenjivače
i demineralozatore.
demineralozatore.
Napravljeni
Napravljeni
susu
su
odod
od
specijalne
specijalne
vrste
vrste
materijala
materijala
vrste
vrste
uređaja:
uređaja:
filtere,
filtere,
jonoizmenjivače
jonoizmenjivače
demineralozatore.
Napravljeni
Napravljeni
su
su
od
od
specijalne
specijalne
vrste
vrste
materijala
materijala
vrste
vrste
uređaja:
uređaja:
filtere,
filtere,
jonoizmenjivače
jonoizmenjivače
i Napravljeni
demineralozatore.
demineralozatore.
Napravljeni
Napravljeni
susu
su
od
od
specijalne
specijalne
vrste
vrste
materijala
materij
su
uu skladu
sa
internacionalnim
ii domaćim
standardima
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
za
sve
Ventili suVentili
u skladu
internacionalnim
i sa
domaćim
standardima
za tretman
vode.
Primenjivi
za sve
Ventili
susa
skladu
sau
internacionalnim
domaćim
standardima
zapijaće
tretman
pijaće
vode.pijaće
Primenjivi
za
sve
Ventili
su
skladu
internacionalnim
i sve
domaćim
standardima
za
tretman
vode.
Primenjivi
za sv
koji
ine
ventil
je
otporan
na
gotovo
isve
koje
se
upotrebljavaju
itretmanu
tretmanu
koji
ne
korodira
ikorodira
svaki
ventil
je
otporan
na
gotovo
sve
kiseline
iza
baze
koje
se
upotrebljavaju
i ise
tretmanu
koji
ne
i isvaki
svaki
ventil
je
na
gotovo
sve
kiseline
ise
baze
koje
upotrebljavaju
isve
tretmanu
koji
ne
korodira
ije
ventil
je
otporan
na
gotovo
kiseline
ise
baze
koje
se
upotrebljavaju
i i tretman
koji
korodira
iventil
svaki
ventil
otporan
na
gotovo
sve
kiseline
iisve
baze
koje
se
upotrebljavaju
iisve
tretmanu
Ventili
su
u
skladu
sa
internacionalnim
iotporan
domaćim
standardima
za
tretman
pijaće
vode.
Primenjivi
za
koji
koji
ne
ne
korodira
korodira
iskladu
svaki
ikorodira
svaki
ventil
je
je
otporan
otporan
na
na
gotovo
sve
sve
kiseline
kiseline
ina
baze
ikiseline
baze
koje
koje
se
upotrebljavaju
upotrebljavaju
i tretmanu
tretmanu
koji
koji
ne
ne
korodira
korodira
iinternacionalnim
svaki
svaki
ventil
ventil
je
otporan
otporan
na
na
gotovo
gotovo
sve
sve
kiseline
kiseline
baze
ibaze
baze
koje
koje
upotrebljavaju
upotrebljavaju
isve
tretmanu
koji
koji
ne
korodira
korodira
i svaki
i svaki
svaki
ventil
ventil
je
je
otporan
otporan
na
gotovo
gotovo
sve
kiseline
kiseline
ise
baze
ise
baze
koje
koje
se
upotrebljavaju
upotrebljavaju
i tretmanu
tretma
Ventili
Ventili
su
su
une
skladu
une
sa
sa
internacionalnim
ije
domaćim
igotovo
domaćim
standardima
standardima
za
tretman
tretman
pijaće
pijaće
vode.
vode.
Primenjivi
Primenjivi
za
za
vrste
filtere,
jonoizmenjivače
ii demineralozatore.
Napravljeni
su
vrste
materijala
vrste uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
i demineralozatore.
Napravljeni
su od specijalne
vrste
materijala
vrste uređaja:
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
demineralozatore.
Napravljeni
su od
od specijalne
specijalne
vrste
materijala
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
i
demineralozatore.
Napravljeni
su
od
specijalne
vrste
materija
vode.
Predstavićemo
Vam
najprimenjivanije
modele
ventila
ikontrolera.
vode.
Predstavićemo
Vam
najprimenjivanije
modele
ventila
iventila
kontrolera.
vode.
Predstavićemo
Vam
najprimenjivanije
modele
ventila
i ikontrolera.
kontrolera.
vode.
Predstavićemo
najprimenjivanije
modele
ventila
i i kontrolera.
vode.
Predstavićemo
Vam
najprimenjivanije
modele
ii kontrolera.
vrste
uređaja:
filtere,
jonoizmenjivače
i Vam
Napravljeni
su
vrste
materijala
vode.
vode.
Predstavićemo
Predstavićemo
Vam
Vam
najprimenjivanije
najprimenjivanije
modele
modele
ventila
ventila
i kontrolera.
iventila
kontrolera.
vode.
vode.
Predstavićemo
Predstavićemo
Vam
Vam
najprimenjivanije
najprimenjivanije
modele
modele
ventila
kontrolera.
vode.
vode.
Predstavićemo
Predstavićemo
Vam
najprimenjivanije
najprimenjivanije
modele
modele
ventila
ventila
i specijalne
kontrolera.
kontrolera.
vrste
vrste
uređaja:
uređaja:
filtere,
filtere,
jonoizmenjivače
jonoizmenjivače
i Vam
demineralozatore.
i demineralozatore.
demineralozatore.
Napravljeni
Napravljeni
su
su
odod
od
specijalne
specijalne
vrste
vrste
materijala
materijala
koji
ii svaki
ventil
je
otporan
gotovo
sve
ii baze
koje
se
upotrebljavaju
tretmanu
koji
ne korodira
ikorodira
svaki
je otporan
gotovo
sve
kiseline
baze
koje
se
upotrebljavaju
i tretmanu
kojiune
ne
korodira
svaki
ventil
jena
na
gotovo
sve
kiseline
baze
kojevode.
upotrebljavaju
tretmanu i tretman
koji
ne
korodira
i svaki
ventilna
je
otporan
nai kiseline
gotovo
sve
kiseline
ise
baze
koje
se upotrebljavaju
Ventili
su
skladu
saventil
internacionalnim
iotporan
domaćim
standardima
za tretman
pijaće
Primenjivi
za iisve
koji
korodira
i i svaki
ventil
otporan
gotovo
sve
kiseline
i i baze
koje
upotrebljavaju
i i tretmanu
koji
koji
nene
ne
korodira
korodira
i svaki
svaki
ventil
ventil
jeje
je
otporan
otporan
nana
na
gotovo
gotovo
sve
sve
kiseline
kiseline
i baze
baze
koje
koje
sese
se
upotrebljavaju
upotrebljavaju
i tretmanu
tretmanu
vode.
Vam
modele
ventila
ii kontrolera.
vode.
Predstavićemo
Vamjonoizmenjivače
najprimenjivanije
modele
ventila
i kontrolera.
vode. Predstavićemo
Predstavićemo
Vam najprimenjivanije
najprimenjivanije
modele
ventila
kontrolera.
vode.
Predstavićemo
najprimenjivanije
modele
ventila
i kontrolera.
vrste
uređaja:
filtere,
i Vam
demineralozatore.
Napravljeni
su od specijalne
vrste materijala
vode.
Predstavićemo
Vam
najprimenjivanije
modele
ventila
i i kontrolera.
vode.
vode.
Predstavićemo
Predstavićemo
Vam
Vam
najprimenjivanije
najprimenjivanije
modele
modele
ventila
ventila
i kontrolera.
kontrolera.
koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i baze koje se upotrebljavaju i tretmanu
vode. Predstavićemo Vam najprimenjivanije modele ventila i kontrolera.
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILIVENTILI
VENTILI
SIATA
132
SIATA
132
SIATA
132
SIATA
132
SIATA
132
SIATA
SIATA
132
132
SIATA
SIATA
132
132
SIATA
SIATA
132
132
Priključak
za
kolonu
2½“
Priključak
za
kolonu
2½“
Priključak
za
kolonu
2½“
Priključak
kolonu
Priključak
za
kolonu
2½“
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu
2½“
2½“
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu zaza
2½“
2½“
VENTILI
Priključak
Priključak
za
kolonu
kolonu
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILI
VENTILI
33
33
3m
3
3m
3/h
3
/h
Maksimalni
protok
/h
Maksimalni
protok
/h
Maksimalni
protok
7
Maksimalni
protok
Maksimalni
m
/h
/h 777
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok protok
77
m
7m
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
m
7m
m
/h
/h
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
SIATA
SIATA 132
SIATA 132
132SIATA
132
Priključak
za
kolonu
2½“
Priključak
za
kolonu
2½“
Priključak
za
kolonu
2½“
Priključak
za kolonu
33
33
3m
3
3m
3/h
3
/h
Max.
ispiranje
m
/h
Max.
ispiranje
3
Max.
ispiranje
/h
Max.
ispiranje
m
Max.
ispiranje
33
m
32½“
/h
/h 333
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
m
3m
m
/h
/h
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
SIATA
132
SIATA
SIATA
132
132
Priključak
za
kolonu
2½“
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu
2½“
VENTILI
33
3
2½“
2½“
2½“
33
3m
/h
/h
/h
77
m
7m
2½“
33
3m
/h
/h
/h
33
m
3m
3/h
/h
Maksimalni
protok
7
/h
Maksimalni
protok
7
/h
Maksimalni
protok
7
Maksimalni
protok
7
-m
˚C
Radna
temperatura
-m
40
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
-m
40
˚C
-m
Radna
temperatura
555
-5
˚C
Radna
temperatura
55
-5740
-7
40
˚C
Radna
Radna
temperatura
temperatura
Radna
Radna
temperatura
temperatura
-540
40
-40
40
˚C
˚C 5 5
-540
-40
40
˚C˚C
˚C
Radna
Radna
temperatura
temperatura
3˚C
3m
3
Maksimalni
protok
m
/h
/h
/h
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
m
7
3
3
3
3
31.5
m
Max.
ispiranje
31.5
m2½“
Max.
ispiranje
31.5
Max.
ispiranje
31.5
m
Max.
ispiranje
SIATA 132
1.5
-6
6
Radni
pritisak
1.5
--/h
Radni
pritisak
Radni
pritisak
-/h
6
bara
1.5
--/h
6
Radni
pritisak
1.5
-m
bara
Radni
6
bara
63bara
bara
Radni
Radni
pritisak
pritisak
Radni
Radni
pritisak
pritisak
1.5
-6
-/h
bara
6bara
bara
1.5
-6
bara
6bara
bara
Radni
Radni
pritisak
pritisak1.5
Priključak
zapritisak
kolonu
36
3
Max.
ispiranje
m
/h
/h
/h
3-3
m
3
m
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
5ABS
--i40
˚C
Radna
temperatura
5ABS
- i740
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
5ABS
˚C ABS
5ABS
- i40
˚C
Radna
temperatura
3/h
ABS
ifiberglas
Materijal
izrade
ABS
i40
Materijal
izrade
Materijal
izrade
i fiberglas
ABS
i ifiberglas
Materijal
izrade
ABS
fiberglas
Materijal
izrade
ABS
i-fiberglas
fiberglas
Materijal
Materijal
izrade
izrade
Materijal
Materijal
izrade
izrade
ABS
i40
ifiberglas
fiberglas
fiberglas
fiberglas
Materijal
Materijal
izrade
izrade
Maksimalni
protok
Radna
temperatura
-m
40
˚C
55
-5fiberglas
40
˚C
˚C
Radna
Radna
temperatura
temperatura
1.5
-litara
6litara
Radni
pritisak
1.5
-litara
6 3bara
Radni
pritisak
Radni
pritisak
1.5
-litara
6 bara
bara300
1.5
-litara
6 bara
Radni
pritisak
300
Max.
količina
mase
300
Max.
količina
mase
300
Max.
količina
mase
300
Max.
količina
mase
300
litara
Max.
količina
mase
300
300
litara
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
300
300
litara
300
litara
litara
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
Max.
ispiranje
31.5
m
Radni
pritisak
1.5
--/h
6
bara
1.5
-litara
6
bara
6
bara
Radni
Radni
pritisak
pritisak
ABS
i i16x65
fiberglas
Materijal
izrade
ABS
i-16x65
fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
izrade
ABS
fiberglas
ABS
i 16x65
fiberglas
Materijal
izrade
Max.
Za
kolone
Max.
kolone
Za
kolone
Max.
16x65
Max.
kolone
16x65
Za
kolone
Max.
Max.
ZaZa
Za
kolone
kolone
Za
Za
kolone
kolone
Max.
Max.
16x65
16x65
Max.
Max.
16x65
16x65
ZaZa
Za
kolone
kolone
Radna
temperatura
516x65
40
˚C
Materijal
izrade
ABS
i iMax.
fiberglas
ABS
ABS
i16x65
fiberglas
fiberglas
Materijal
Materijal
izrade
izrade
300
Max.
količina
3001.5
litara
Max.
količina
mase
Max.
količina mase
masekoličina mase
300 litara
litara
300 litara
Max.
Radni
pritisak
6
bara
Max.
količina
mase
300
litara
300
300
litara
litara
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
Max.
kolone
Max.
16x65
Za Materijal
kolone Za
Za
kolone
Max. 16x65
16x65 Max. 16x65
Za kolone
izrade
ABS
i 16x65
fiberglas
kolone
Max.
Max.
Max.
16x65
16x65
ZaZa
Za
kolone
kolone
Max.
količina
mase
300
litara
4“
muški
navoj
4“
muški
navoj
4“
muški
navoj
muški
navoj
4“
muški
navoj
4“ 4“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
za
kolonu
4“
4“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
za
kolonu
Priključak
za
kolonu
4“4“
4“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
kolonu
Priključak
za
kolonu
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu zaza
Priključak
Priključak
za
kolonu
kolonu
SIATA
250
SIATA
250
SIATA
250
SIATA
250
SIATA
250
SIATA
SIATA
250
250
SIATA
SIATA
250
250
SIATA
SIATA
250
250
GRUPE
PROIZVODA
Za kolone
Max.
16x65
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
4“
muški
4“
navoj
4“
muški
navoj
4“
33
33
33
Priključak
za
kolonu
Priključak
za
kolonu protok
Priključak
za
kolonu
3
3
3m
Priključak
zaprotok
kolonu
3/h
3
3m
SIATA
SIATA 250
SIATA
250
SIATA
250
21
m
/h
m
/h
/h
21
m
m
/h
m
2121
21
mmuški
/h
/h21
Maksimalni
protok
/h
/hnavoj
21
21
m
m
Maksimalni
protok
Maksimalni
2121
21
mmuški
/h
/h navoj
Maksimalni
Maksimalni
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
1.
PVC250
CEVOVODI,
FITINZI
Iprotok
PVC
LEPAK
4“
muški
navoj
4“
4“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
za
kolonu
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu
SIATA
250
SIATA
SIATA
250
250
2¼“
muški
2¼“
muški
navoj
2¼“
navoj
2¼“
muški
3muški
33
3
33
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
3m
33
3m
Ulaz/izlaz
3/h
3m
12
m
m
/h
12
/h
12
/h
12
m
msamim
/h
/h
Max.
ispiranje
12
12
m
m
/h
/h navoj
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
12
12
mm
/h
/h navoj
Max.
ispiranje
Max.
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje1212
2¼“
muški
navoj
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Dizajnirani su
tako
da
seispiranje
savršeno
uklapaju,
a12
tim
i/h
jednostavno
33
3/h
3/h i brzo ugrađuju.
21
m
/h
21
m
/h
21
m
21
m
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
5
40
˚C
5
40
˚C
5
40
˚C
5
40
˚C
5
40
˚C
5
5
40
40
˚C
˚C
Radna
temperatura
5
5
40
40
˚C
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
5
5
40
40
˚C
˚C
4“
muški
navoj
Radna
temperatura
Radna
temperatura
3
Radna
Radna
temperatura
temperatura
Radna
Radna
temperatura
temperatura
Radna
Radna
temperatura
temperatura
Priključak
za
kolonu
3
3
SIATA 250
m
2121
21
m
m
/h/h
/h
Maksimalni
protok
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
33/h
3/h
3/h
12
12
m
12
m
/h
12
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
1.5
-6
1.5
-m
bara
1.5
--6
6
bara
1.5
--6
1.5
--m
6
bara
1.5
-12
6
-6
bara
6
bara
Radni
pritisak
1.5
1.5
bara
6bara
bara
Radni
pritisak
Radni
pritisak
1.5
1.5
-m
6
bara
6bara
bara
2¼“
muški
navoj
Radni
pritisak
Radni
pritisak
3
Radni
pritisak
pritisak
Radni
Radni
pritisak
pritisak
Radni
Radni
pritisak
pritisak1.5
Ulaz/izlaz
3m
3
Prednosti:Radni
m
/h
12
12
/h
/h
Max.
ispiranje
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
5ABS
--i40
˚C
5ABS
- i21
40
˚C
5ABS
˚C ABS
5ABS
- i40
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
Radna
temperatura
Radna
temperatura
3ABS
ABS
ifiberglas
ABS
i40
i fiberglas
ABS
i ifiberglas
fiberglas
ABS
fiberglas
Materijal
izrade
ABS
i40
ifiberglas
fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
izrade
fiberglas
fiberglas
m
/h
Materijal
izrade
Materijal
izrade
Materijal
Materijal
izrade
izrade
Materijal
Materijal
izrade
izrade
Materijal
Materijal
izrade
izrade
Maksimalni
protok
-i-fiberglas
40
˚C
55
-5fiberglas
40
˚C
˚C
Radna
temperatura
Radna
Radna
temperatura
temperatura
Visok stepen
otpornost
na
dejstvo
hemikalija
1.5
-litara
6litara
1.5
-litara
6mbara
1.5
-litara
6 bara
bara500
1.5
-litara
6 bara
Radni
Radni
pritisak
Radni pritisak
pritisakRadni pritisak 500
3500
500
500
500
500
litara
500
litara
500
500
litara
500
litara
litara
12
/h
Max.
ispiranje
1.5
--6
bara
1.5
1.5
-litara
6
bara
6
bara
Radni
pritisak
Radni
Radni
pritisak
pritisak
Imaju malu
specifičnu
težinu,
te je olakšano
rukovanje
ABS
i-i-fiberglas
ABS
i- fiberglas
ABS
fiberglas
ABS
i-fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
izrade
Materijal
izrade
Materijal
izrade
18x65
30x72
18x65
30x72
18x65
30x72
18x65
--30x72
18x65
30x72
18x65
18x65
30x72
30x72
18x65
18x65
30x72
30x72
18x65
18x65
30x72
30x72
5
40
˚C
Radna
temperatura
ABS
i
fiberglas
ABS
ABS
i
fiberglas
i
fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
Materijal
izrade
izrade
500
5001.5
litara
500 litara
litarapri radu
500 litara
Spojevi se ojačavaju
PVC lepkom koji garantuje
bezbednost
i to u trajanju do 50 godina
-litara
6 bara
Radni pritisak
500
500
500
litara
litara
SIATA
360
SIATA
360
SIATA
360
SIATA
360
SIATA
360
SIATA
SIATA
360
360
SIATA
SIATA
360
360
SIATA
SIATA
360
360
18x65
-- 30x72
18x65
-i 30x72
18x65
30x72
18x65
- 30x72
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
Priključak
za
kolonu
Priključak
za
kolonu
2¼“
muški
navoj
Priključak
za
kolonu
Priključak
kolonu
2¼“
navoj
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
za
kolonu
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu
Priključak
Priključak
zaza
za
kolonu
kolonu
ABS
Materijal
izrade
Odlične
performanse
u odnosu
na troškove
nabavke
i muški
instalacije
18x65
--30x72
18x65
18x65
-fiberglas
30x72
30x72
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
2¼“
muški
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
2¼“
muški
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
2¼“
muški
navoj
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
500
litara
Mogu
se
primeniti
na
temp.
okoline
od
0°C
do
SIATA
360
SIATA 360
SIATA
360
SIATA
360Maksimalni
2¼“
muški
2¼“
muški
navoj
2¼“
navoj
Priključak
za
kolonu
Priključak
za
kolonu
2¼“
muški
Priključak
za
kolonu
3muški
360°C
3
Priključak
zaprotok
kolonu
33
3m
3
3m
3
3/h
3
3m
m
/h
/h
m
21
/h
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
21
/h
Maksimalni
protok
Maksimalni
21
m
2121
21
m18x65
/h
/h
21
21
m
m
/h
/h navoj
protok
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
21
21
mm
/h
/h navoj
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
SIATA
360
SIATA
SIATA
360
360
-21
30x72
2¼“
muški
navoj
Priključak
za
kolonu
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Priključak
Priključak
za
za
kolonu
kolonu
2¼“
muški
2¼“
muški
navoj
2¼“
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
2¼“
muški
Ulaz/izlaz
3muški
33
3
Ulaz/izlaz
33
3m
3
3m
3/h
3
3m
12
m
/h
m
/h
12
/h
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
12
/h
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
12
m
12
m2¼“
/h
/h
12
12
m
m
/h
/h navoj
Max.
ispiranje
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
12
12
mm
/h
/h navoj
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje1212
muški
navoj
Ulaz/izlaz
2¼“
2¼“
muški
muški
navoj
navoj
Ulaz/izlaz
Ulaz/izlaz
33/h
3/h
3/h
21
21
m
21
m
/h
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
21
Maksimalni
protok
Maksimalni
protok
SIATA 360
5
-40
˚C
--21
40
-m
40
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
--m
40
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
-5
˚C
55
-521
40
40
˚C
˚C
5/h
-540
-40
40
˚C
˚C 5 5
Radna
temperatura
Radna
temperatura
temperatura
-540
40
˚C
˚C
Radna
Radna
temperatura
temperatura
2¼“
muški
navoj
Radna
Radna
temperatura
temperatura
Priključak
zaprotok
kolonu
35
Primena: Radna
3˚C
3
m
/h
Maksimalni
21
m
m
/h
Maksimalni
Maksimalni
protok
protok
33/h
3/h
3/h
12
12
m
12
m
/h
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
12
Max.
ispiranje
Max.
ispiranje
1.5
-6
1.5
-m
bara
1.5
--6
6
bara
Radni
pritisak
Radni
pritisak
1.5
--6
Radni
pritisak
Radni
pritisak
1.5
--m
6
bara
1.5
-12
6
-6
bara
6
bara
1.5
1.5
bara
6bara
bara
Radni
pritisak
Radni
Radni
pritisak
pritisak
1.5
1.5
-m
6
bara
6bara
bara
Radni
Radni
pritisak
pritisak
2¼“
muški
navoj
Radni
Radni
pritisak
pritisak1.5
Ulaz/izlaz
3
3m
3
m
/h
Max.
ispiranje
12
12
/h
/h
Max.
Max.
ispiranje
ispiranje
Industrijski
sistemi
za
obradu
vode
5ABS
--i40
˚C
5ABS
- i21
40
˚C
5ABS
˚C ABS
Radna
temperatura
Radna
temperatura
5ABS
- i40
˚C
Radna
temperatura
Radna
temperatura
3ABS
ABS
ifiberglas
ABS
i40
i fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
izrade
ABS
i ifiberglas
Materijal
izrade
Materijal
izrade
fiberglas
ABS
fiberglas
i-fiberglas
fiberglas
ABS
i40
ifiberglas
fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
Materijal
izrade
izrade
fiberglas
fiberglas
Materijal
Materijal
izrade
izrade
m
/h
Materijal
Materijal
izrade
izrade
Maksimalni
protok
5
40
˚C
Radna
temperatura
5
5
40
˚C
˚C
Radna
Radna
temperatura
temperatura
Ribnjaci Max.
1.5
-litara
6litara
1.5
-litara
6mbara
1.5
-litara
6 bara
bara500
Radni
pritisak
Radni
pritisak
1.5
-litara
6 bara
Radni
pritisak
Radni
pritisak
3500
500
500
500
Max.
količina
mase
Max.
količina
mase
500
Max.
količina
mase
Max.
količina
mase
litara
500
500
litara
500
500
litara
Max.
količina
mase
Max.
količina
količina
mase
mase
500
litara
litara
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
12
/h
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
Max.
ispiranje
1.5
--6
bara
Radni
pritisak
1.5
1.5
-litara
6
bara
6
bara
Radni
Radni
pritisak
pritisak
ABS
i-i-fiberglas
ABS
i- fiberglas
ABS
fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
izrade
ABS
i-fiberglas
Materijal
izrade
Materijal
izrade
Navodnjavanje
18x65
30x72
18x65
30x72
18x65
30x72
18x65
--30x72
Za
kolone
18x65
30x72
kolone
18x65
18x65
30x72
30x72
Za
kolone
18x65
18x65
30x72
30x72
Za
kolone
18x65
18x65
30x72
30x72
Za
kolone
ZaZa
Za
kolone
kolone
Za
Za
kolone
kolone
5
40
˚C
Za
Za
kolone
kolone
Radna
temperatura
ABS
i ifiberglas
Materijal
izrade
ABS
ABS
i fiberglas
fiberglas
Materijal
Materijal
izrade
izrade
500
5001.5
litara
500 litara
litara
Max.
količina
mase
količina
mase
500 litara
Max.
količina
masekoličina mase
Max.
-litara
6 bara
Radni
pritisak
Sistemi zaMax.
obradu
vode
u bazenima
500
Max.
količina
mase
500
500
litara
litara
Max.
Max.
količina
količina
mase
mase
18x65
18x65
-i 30x72
18x65 -- 30x72
30x72
18x65 - 30x72
kolone
Za Materijal
kolone Za
Za
kolone
Za kolone
ABS
izrade
18x65
--30x72
kolone
18x65
18x65
-fiberglas
30x72
30x72
ZaZa
Za
kolone
kolone
Rashladni sistemi
500 litara
Max. količina mase
PVC OPREMA –
18x65 - 30x72
Za kolone
SIATA
SIATA
SIATA
SIAT
SIATA
SIATA SIATA
SIATA
SIATA SIATA
SIAT
SIATA
SIATA
SIAT
SIATA
SIATA
SIATASIATA
2. AUTOMATSKI VENTILI
Vrhunski potpuno automatski ventili i upravljačke jedinice, kompaktnog dizajna, napravljeni od materijala
otpornih na koroziju. Imaju širok spektar primene, jednostavno se ugrađuju i lako održavaju. U zavisnosti
od vaših potreba, u ponudi su dvokraki i trokraki ventili, kao i ventili otporni na uslove visoke radne temperature i
pritiska.
3. PVC VENTILI
Neophodni delovi opreme sistema za preradu vode, imaju nadprosečno dugačak radni vek, lagani su, napravljeni
od materijala otpornih na koroziju, imaju duple zaptivače i veoma su jednostavni za održavanje. Mogu da se
koriste u različitim radnim uslovima. U ponudi su svi tipovi i dimenzije PVC ventila kao i slavine za uzorkovanje.
CWG Balkan d.o.o.
Vojvode Stepe 482B
11 000 Beograd, SRB
T: + 381 (0) 11 39 46 187
F: + 381 (0) 11 39 46 207
www.cwg.rs
[email protected]
Download

Praher katalog