REPUBLIKA SRBIJA
OSNOVNA ŠKOLA „DOŽA ĐERĐ “GUNAROŠ
GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE
ZA ŠKOLSKU 2014/15. GODINU
Maršala Tita 29. Tel/fax: 024 4726 006
e-mail: [email protected]
Direktor škole: Čikoš Hermina
Delovodni broj: 96-2/14
Datum: 11.09.2014.
Gunaroš, 11. septembar 2014. godine
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
SADRŽAJ
SADRŽAJ ..................................................................................................................................................................... 1
1
2
3
4
UVOD ................................................................................................................................................................. 5
1.1
Ciljevi osnovnog obrazovanja i vaspitanja ................................................................................................. 5
1.2
Polazne osnove rada.................................................................................................................................. 6
MATERIJALNO – TEHNIČKI I PROSTORNI USLOVI RADA .................................................................................... 8
2.1
Osnovni podaci o školi, okruženje, istorijat ............................................................................................... 8
2.2
Školski prostor ........................................................................................................................................... 8
2.2.1
Sastav školskog objekta ..................................................................................................................... 9
2.2.2
Osvetljavanje ..................................................................................................................................... 9
2.2.3
Vodovod i kanalizacija ..................................................................................................................... 10
2.2.4
Grejanje ........................................................................................................................................... 10
2.2.5
Prikaz planiranih radova na školskoj zgradi ..................................................................................... 10
2.2.6
Opremljenost škole.......................................................................................................................... 10
2.2.7
Rad školske biblioteke ..................................................................................................................... 11
2.2.8
Rad školske kuhinje ......................................................................................................................... 11
KADROVSKI USLOVI RADA ............................................................................................................................... 12
3.1
Nastavnici ................................................................................................................................................ 12
3.2
Rukovodeći radnici .................................................................................................................................. 12
3.3
Administrativni radnici ............................................................................................................................ 12
3.4
Stručni saradnici ...................................................................................................................................... 12
3.5
Pratioc učenika putnika ........................................................................................................................... 13
3.6
Pomoćno-tehničko osoblje ...................................................................................................................... 13
ORGANIZACIJA VASPITNO – OBRAZOVNOG RADA ......................................................................................... 13
1
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
4.1
Brojno stanje učenika i odeljenja ............................................................................................................ 13
4.1.1
Brojno stanje učenika po odeljenjima ............................................................................................. 13
4.1.2
Raspored učenika po polovima ....................................................................................................... 14
4.1.3
Pregled broja učenika putnika ......................................................................................................... 14
4.2
Spisak nastavnika sa stručnom spremom i glavnim zaduženjima ........................................................... 14
4.2.1
4.3
5
2014/15
Sastav sručnih veća, aktiva i timova ................................................................................................ 17
Kalendar rada škole ................................................................................................................................. 19
4.3.1
Tabelarni pregled kalendara rada na godišnjem nivou ................................................................... 19
4.3.2
Nedeljno zaduženje nastavnika / raspored časova, raspored učionica........................................... 19
4.3.3
Školski kalendar značajnijih aktivnosti (kultura, takmičenja) ......................................................... 21
PLANOVI ORGANA ŠKOLE ................................................................................................................................ 23
5.1
Planovi organa upravljanja i rukovođenja ............................................................................................... 23
5.1.1
Školski odbor ................................................................................................................................... 23
5.1.2
Direktor škole .................................................................................................................................. 24
5.2
Planovi stručnih organa ........................................................................................................................... 27
5.2.1
Plan Nastavničkog veća ................................................................................................................... 27
5.2.2
Plan Odeljenjskih veća ..................................................................................................................... 30
5.2.3
Plan rada pedagoškog kolegijuma ................................................................................................... 33
5.3
Planovi stručnih veća ............................................................................................................................... 34
5.3.1
Stručno veće za društvene predmete .............................................................................................. 34
5.3.2
Stručno veće za prirodne predmete ................................................................................................ 36
5.3.3
Stručno veće za predmete koji zahtevaju posebne sposobnosti .................................................... 40
5.3.4
Stručno veće za razrednu nastavu ................................................................................................... 43
5.4
Planovi rada stručnih aktiva .................................................................................................................... 48
5.4.1
Aktiv za razvoj Školskog programa .................................................................................................. 48
2
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
5.4.2
Aktiv za razvojno planiranje............................................................................................................. 49
5.4.3
Aktiv za samovrednovanje ............................................................................................................... 52
5.5
6
2014/15
Planovi rada stručnih saradnika .............................................................................................................. 54
5.5.1
Psiholog ........................................................................................................................................... 54
5.5.2
Bibliotekar........................................................................................................................................ 62
INDIVIDUALNI PLANOVI I PROGRAMI NASTAVNIKA........................................................................................ 63
Individualni planovi se nalaze kod predmetnih nastavnika i dokumentaciji u zbornici i čine aneks ovog
dokumenta. ............................................................................................................................................................. 63
7
8
9
6.1
Izborni predmeti ...................................................................................................................................... 63
6.2
Vannastavne aktivnosti ........................................................................................................................... 63
6.2.1
Plan odeljenskih starešina ............................................................................................................... 65
6.2.2
Plan Učeničkog parlamenta ............................................................................................................. 73
6.2.3
Ekskurzije učenika............................................................................................................................ 75
POSEBNI PLANOVI I PROGRAMI OBRAZOVNO – VASPITNOG RADA ............................................................... 77
7.1
Prоgrаm pоdrškе učеnicimа u učеnju ..................................................................................................... 77
7.2
Prоgrаm ličnоg i sоciјаlnоg rаzvоја učеnikа ............................................................................................ 79
7.3
Akcioni plan za zaštitu dece od nasilja .................................................................................................... 80
7.4
Plan rada na profesionalnoj orijentaciji .................................................................................................. 83
7.5
Inkluzivno obrazovanje ............................................................................................................................ 86
7.6
Plan rada na zdravstvenoj prevenciji ..................................................................................................... 89
7.7
Plan ekoloških aktivnosti u školi .............................................................................................................. 89
7.8
Plan školskog sporta ................................................................................................................................ 90
PLANOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA ............................................................................................................ 91
8.1
Program stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika ............................................................ 91
8.2
Program stručnog usavršavanja direktora .............................................................................................. 91
SARADNJA SA RODITELJIMA ........................................................................................................................... 92
3
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
9.1
2014/15
SAVET RODITELJA .................................................................................................................................... 92
9.1.1
Sastav Saveta roditelja..................................................................................................................... 92
9.1.2
Plan saveta roditelja ........................................................................................................................ 93
9.2
RODITELJSKI SASTANCI ............................................................................................................................ 94
9.3
DANI OTVORENIH VRATA ........................................................................................................................ 94
9.4
INDIVIDUALNI KONTAKTI ......................................................................................................................... 94
10 SARADNJA SA DRUŠTVENOM SREDINOM ....................................................................................................... 95
11 PROGRAM ŠKOLSKOG MARKETINGA .............................................................................................................. 95
11.1
INTERNI MARKETING ............................................................................................................................... 95
11.2
EKSTERNI MARKETING ............................................................................................................................. 95
12 PREGLED DOKUMENATA KOJI ČINE ANEKS ..................................................................................................... 96
4
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
1 UVOD
1.1 Ciljevi osnovnog obrazovanja i vaspitanja
1) Pun i usklađen intelektualni, emocionalni, socijalni, moralni i fizički razvoj svakog deteta i učenika, u
skladu sa njegovim uzrastom, razvojnim potrebama i interesovanjima;
2) sticanje kvalitetnih znanja i veština i formiranje vrednosnih stavova, jezičke, matematičke, naučne,
umetničke, kulturne, medijske, tehničke, finansijske i informatičke pismenosti, neophodnih za nastavak
školovanja i aktivnu uključenost u život porodice i zajednice;
3) razvoj stvaralačkih sposobnosti, kreativnosti, estetske percepcije i ukusa, kao i izražavanje na
jezicima različitih umetnosti;
4) razvoj sposobnosti pronalaženja, analiziranja, primene i saopštavanja informacija, uz vešto i efikasno
korišćenje medija i informaciono-komunikacionih tehnologija;
5) osposobljavanje za rešavanje problema, povezivanje i primenu znanja i veština u daljem obrazovanju
i svakodnevnom životu;
6) razvoj motivacije za učenje i osposobljavanje za samostalno učenje i obrazovanje tokom celog
života;
7) razvoj svesti o sebi, samoinicijative, sposobnosti samovrednovanja i izražavanja svog mišljenja;
8) osposobljavanje za donošenje valjanih odluka o izboru daljeg obrazovanja i zanimanja, sopstvenog
razvoja i budućeg života;
9) razvoj ključnih kompetencija potrebnih za život u savremenom društvu;
10) razvoj i praktikovanje zdravog načina života, svesti o važnosti sopstvenog zdravlja i bezbednosti,
potrebe negovanja i razvoja fizičkih sposobnosti;
11) razvoj svesti o značaju održivog razvoja, zaštite i očuvanja prirode i životne sredine, ekološke etike i
zaštite životinja;
5
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
12) razvoj sposobnosti komuniciranja, dijaloga, osećanja solidarnosti, kvalitetne i efikasne saradnje sa
drugima i sposobnosti za timski rad i negovanje drugarstva i prijateljstva;
13) razvijanje sposobnosti za ulogu odgovornog građanina, za život u demokratski uređenom i
humanom društvu zasnovanom na poštovanju ljudskih i građanskih prava, kao i osnovnih vrednosti
pravde, istine, slobode, poštenja i lične odgovornosti;
14) formiranje stavova, uverenja i sistema vrednosti, razvoj ličnog i
nacionalnog identiteta, razvijanje svesti i osećanja pripadnosti državi Srbiji, poštovanje i negovanje
srpskog jezika i svog maternjeg jezika, tradicije i kulture srpskog naroda, nacionalnih manjina i etničkih
zajednica, drugih naroda, razvijanje multikulturalizma, poštovanje i očuvanje nacionalnog i svetskog
kulturnog nasleđa;
15) razvoj i poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne i uzrasne ravnopravnosti i
tolerancije.
1.2 Polazne osnove rada
Godišnji plan rada sačinjen je na osnovu sledećih dokumenata:

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 52/2011 i
55/2013)

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013)

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku
2014/2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 19/2013)

Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove („Sl. glasnik RS“, br. 7/2011 i 68/2012)

Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na IOP, njegovu primenu i vrednovanje („Sl.
glasnik RS“, br. 76/2010, od 22.10.2010. god.)

Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 67/2013)

Pravilnik o opštim standardima postignuća („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/2010)
6
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš

2014/15
Pravilnik o obrazovnim standardima za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja za predmete
srpski jezik, matematika i priroda i društvo („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 5/2011)

Statut škole (br. 30/10, od 23.02.2010. god.)

Poslovnik o radu Nastavničkog veća (br. 30-1/10, od 03.03.2010. god.)

Poslovnik o radu Saveta roditelja (br. 30-2/10, od 03.03.2010. god.)

Poslovnik o radu Školskog odbora (br. 30-3/10, od 04.03.2010. god.)

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u školi (br. 30-4/10, od 04.03.2010.
god.)

Pravilnik o pravima, obavezama i odgovornosti učenika (br. 103-1/13, od 13.09.2013. god.)

Pravila ponašanja u školi (br. 30-6/10, od 04.03.2010. god.)

Pravilnik o merama, načinu i postupku zaštite i bezbednosti učenika za vreme ostvarivanja
obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti koje ostvaruje škola (br. 30-7/10, od 04.03.2010.
god.)

Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta (br. 30-9/10, od 13.09.2010. god.)

Školski razvojni plan za period od školske 2013-2018. godine (br. 22-1-3/13, od 07.02.2013. god.)sa
aneksima
Na osnovu člana 57. stav 1. tačka 2. a u vezi sa članom 89. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i
vaspitanja (" Sl. Glasnik RS" 72/2009, 52/2011 i 55/2013) i člana 29. Zakona o osnovnom obrazovanju i
vaspitanju (" Sl. Glasnik RS" 55/2013) i člana 39. stav 1. tačka 2. Statuta škole broj:_______ od
______godine, Školski odbor OŠ »Doža Đerđ« na sednici održanoj dana________2014. godine doneo je
odluku o usvajanju Godišnjeg plana rada škole.
7
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2
2014/15
MATERIJALNO – TEHNIČKI I PROSTORNI USLOVI RADA
2.1 Osnovni podaci o školi, okruženje, istorijat
Od samog osnivanja i početka rada, do danas škola je doživela mnoge promene. Svaka školska
godina nosila je svoje specifičnosti. U Gunarošu 1882. godine (u jednoj zgradi od naboja koja se danas
nalazi u školskom dvorištu i koja je i danas u funkciji) počela je nastava za đake od prvog do četvrtog
razreda. 1948. godine počinje sa radom škola sa šest razreda, a 1955-56. godine izgrađena je nova
(sadašnja) školska zgrada gde se od 1957-58. godine počinje odvijati obrazovno – vaspitni rad od prvog
do osmog razreda osnovnog obrazovanja. Ova zgrada je proširena 1970-71. godine – izgrađena je sala
za fizičku kulturu. Poštujući sve što je istorija i tradicija škole, spremni smo i otvoreni da učestvujući u
reformi obrazovnog sistema, gradimo školu po meri učenika, roditelja, kolektiva, da od škole izgradimo
mesto rasta, razvoja, lepote, učenja, znanja, igre, radosti i zadovoljstva u duši svih aktera obrazovnog
sistema. To je naš glavni cilj u budućem radu. Škola se nalazi na periferiji sela. U okruženju škole, a i u
selu dominiraju porodične kuće. Lokacija škole je dostupna učenicima, pa se do škole lako dolazi i
peške, a iz okolnih naselja koje gravitiraju prema Gunarošu: sa Pobede, iz Svetićeva, Kišpešte, Kavila,
Brazilije, Bogaroša, Njegoševa a poslednjih godina i iz Drljana učenici stižu koristeći đački autobus.
Okolina škole i celokupno prirodno i društveno okruženje imaju uticaj na koncepciju Školskog
programa, u smislu korišćenja okruženja kao resursa za planiranje i realizaciju različitih sadržaja i
aktivnosti.
2.2 Školski prostor
Obrazovno-vaspitni rad za osnovno obrazovanje odvija se u dve zgrade. U sklopu stare školske
zgrade nalazi se: biblioteka, kabinet za informatiku i kabinet za tehničko obrazovanje, a nova školska
zgrada se sastoji od 7 učionica, 3 kancelarije (rukovodilac, administracija, stručna služba) zbornice i
fiskulturne sale, đačke kuhinje sa pratećim objektima. Ukupna površina školskog prostora iznosi 2.324
8
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
m2, što po učeniku iznosi 14,90 m2. Nepokrivena površina školskog prostora omogućava povoljan
nastavni i vannastavni rad, kretanje učenika po slobodnom prostoru. Postoji travnati teren za mali
fudbal, dečije igralište, i veliko fudbalsko igralište koje se koristi zajedno sa MZ Gunaroš. Ukupna
nepokrivena površina školskog prostora iznosi 10.000 m2, po učeniku 64,10 m2.
Vlasništvo škole čini i šuma površine cca 1,2 ha. Učionice su opremljene potrebnim
nameštajem, koji su usklađeni sa uzrasnim karakteristikama učenika. Škola nema izdvojena odeljenja.
2.2.1 Sastav školskog objekta
školski prostor
količina
površina (m2)
biblioteka
1
16
fiskulturna sala
1
600
radionica
2
138
učionice opšte namene
7
560
kuhinja
1
28
trpezarija
1
57
holovi
1
625
kancelarije
2
55
magacin
2
100
kab. za informatiku
1
55
kab. za opštetehničko obr.
1
45
kab. školskog psihologa
1
18
pomoćne prostorije
3
27
ukupno
2324 m2
2.2.2 Osvetljavanje
9
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
školska zgrada
način osvetljenja
površina
u sedištu škole
neonsko osvetljenje
2324 m2
školska zgrada
vodovod
kanalizacija
u sedištu škole
centralni vodovod
septička jama
školska zgrada
način grejanja
površina
u sedištu škole
lož ulje / mazut
2324 m2
2.2.3 Vodovod i kanalizacija
2.2.4 Grejanje
2.2.5 Prikaz planiranih radova na školskoj zgradi
1. Sanacija fiskulturne sale
2. Sanacija sportskog terena
3. Sanacija sanitarnog čvora
Vrednost planiranih radova u dinarima
2.500.000,00
4.500.000,00
250.000,00
2.2.6 Opremljenost škole
Podaci o računarima
10
2014/15
Broj računara starih
do 3 g.
1
10
2
Broj umreženih
računara
Broj računara starih
od 3 do 5 g.
4
Broj laptop računara
Broj računara starijih
od 5 g.
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
15
Škola poseduje ozvučenje koje se koristi na priredbama u sportsokj hali. Način pristupa internetu je
kablovski.
4
1
1
Broj video bim uređaja
Broj digitalnih foto
aparata
0
Broj digitalnih kamera
Broj skenera
2
Broj UPS
2
Broj matričnih
štampača
Broj laserskih
štampača
3
Broj inkdžet štampača
Broj
multifunkcionalnih
uređaja
Periferni uređaji
1
2
2.2.7 Rad školske biblioteke
Školska biblioteka radi preko cele nedelje u vremenu od 715 do 1215 časova.
Broj knjiga
Broj neknjižne građe
Ukupno
Površina biblioteke
6700
2400
9100
15,60
2.2.8 Rad školske kuhinje
11
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Kuhinja radi u jednoj smeni. Učenici dobijaju jedan hladni obrok dnevno. Kuhinja je na površini
od 28 m2 a trpezarija na 57 m2 . Učenici nižih odeljenja užinaju zajedno na 1. velikom odmoru, dok
učenici viših odeljenja na 2. velikom odmoru.
3
KADROVSKI USLOVI RADA
3.1 Nastavnici
Naziv radnog mesta
stručna sprema
visoka
viša
srednja
ukupno
razredna nastava
1
3
-
4
predmetna nastava
12
3
1
16
3.2 Rukovodeći radnici
naziv radnog mesta
školska sprema
radni staž
direktor
visoka
19
školska sprema
radni staž
visoka
28
školska sprema
radni staž
3.3 Administrativni radnici
šef računovodstva
3.4 Stručni saradnici
12
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
školski psiholog
visoka
16
3.5 Pratioc učenika putnika
Posebnim ugovorom je angažovan pratioc učenika putnika koji ih prati na putu od kuće do škole i isto
tako i u povratku. Za vreme boravka u školi raspoređen je na dežurstvu po hodnicima i učionicama.
3.6 Pomoćno-tehničko osoblje
4
naziv radnog mesta
školska sprema
broj izvršioca
radni staž
domar
srednja
1
12
ložač
srednja
1
35
servirka-spremačica
srednja
1
15
čistačica
osnovna/srednja
5
ukupno 83
ORGANIZACIJA VASPITNO – OBRAZOVNOG RADA
4.1 Brojno stanje učenika i odeljenja
Naša osnovna škola je upisala u školskoj 2014/2015. godini 13 đaka prvaka (jedno dete sa
dodatnom podrskom, sa resenjem interresorne komisije), odnosno jedno odeljenje. Velika pomoć i
podrška spremnosti učenika za prvi razred predstavlja predškolska grupa koja pohađa Pripremni
program, radi van okvira škole (predškolska ustanova „Bambi” Bačka Topola), ali se nalazi pored škole.
4.1.1
Brojno stanje učenika po odeljenjima
Nastavni jezik: mađarski
13
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Razred
Ukupan br.
učenika
1
2
3
4
svega
5
6
7
8
svega
ukupno
13/1
21/1
17/1
18/1
69
16/1
23/1
21/1
21/1
81
150
4.1.2 Raspored učenika po polovima
Razred
1
2
3
4
5
6
7
8
ukupno
Učenici
5
13
6
12
8
15
13
12
84
Učenice
8
8
11
6
8
8
8
9
66
4.1.3 Pregled broja učenika putnika
Pravac
broj učenika
Pobeda-Gunaroš
12
Kavilo-Gunaroš
7
Svetićevo-Gunaroš
7
Brazilija-Gunaroš
8
Njegoševo-Gunaroš
2
Bogaroš-Gunaroš
5
Žuta kuća-Gunaroš
4
Ukupno
51
4.2 Spisak nastavnika sa stručnom spremom i glavnim zaduženjima
Ime i prezime
pol
Položen
stručni
ispit
Vrsta
stručnosti
Predmeti koje
nastavnik
predaje
Razred u
kome
predaje
Odelj.
star
Ostala zaduženja
nastavnika
14
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
KOVAČ
KATALIN
Ž
da
VII
Razredna
nastava
2.
3.
zapisničar NV, rad
u timovima,
dramska sekcija
BREZOVSKI
SUZANA
Ž
da
VI
Razredna
nastava
3.
4.
dnevnik dežurstva i
zamena, rad u
timovima
ŠURANJI
ZOLNA
Ž
da
VI
Razredna
nastava
4.
1.
rad u timovima,
inkluzija
MIKLOŠ ERIKA
Ž
da
VI
Razredna
nastava
1.
2.
rad u timovima,
samovrednovanje
KOKAI ROBERT
M
da
VII
Tehničko
obrazovanje
5,6,7,8
ČETVEI Đ
GABRIELA
Ž
da
VII
Matematika,
5,6,7,8
MILJAN
MARKOVIĆ
M
KIŠIMRE S.
ANA
Ž
ne
VI
NAĐ DENEŠ
M
da
SIĐI BEATRIKS
Ž
TURI ANGELIKA
ČIKOŠ SUZANA
kreiranje el.
formulara, rad u
timovima
8.
Likovna kult
(nestručno)
rad u timovima,
svečanosti,
priredbe
5,6,7,8
sportske aktivnosti,
rad u timovima
Muzička k.
(nestručno)
5,6,7,8
hor, narodne dečije
igre
VII
Informatika
5,6,7,8
održavanje inf.
sistema, vebdizajn,
rad u timovima
da
VII
Geografija
5,6,7,8
Ž
da
VII
Maternji jezik - 5,6,7,8
mađarski
biblioteka, rad u
timovima
Ž
da
VII
Srpski j. kao
nematernji
porodiljsko
odsustvo
da
VII
Fizičko vasp.
Sport
1-8.
5.
profesionalna
orijentacija, rad u
timovima
15
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
PINTER
MELINDA
Ž
ne
VII
Srpski j. kao
nematernji –
zamena
1-8.
rad u timovima
(nestručno)
PIŠĆAK ZOLTAN M
ne
VII
Engleski jezik
1,2,3,4
biblioteka, rad u
timovima
PLOHL JUDIT
Ž
da
VII
Biologija
5,6,7,8
rad u timovima
BAČA ORŠOLJA
Ž
ne
IV
Nemački j.
(nestručno)
6.
biblioteka, sindikat
5,6,7,8
Istorija
(nestručno)
ŽOLNAI IŠTVAN
M
-
VI
Veronauka
1-8.
rad u timovima
FARAGO
SABOLČ
M
ne
VII
Fizika
6,7,8
rad u timovima
RAJŠLI ŽUŽANA
Ž
ne
VII
Hemija
7,8
đački parlament,
rad u timovima
VEREŠ EMEŠE
Ž
ne
VI
Engleski j.
(nestručno)
5,6,7,8
7.
biblioteka, letopis,
dramska sekcija,
rad u timovima
16
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
4.2.1 Sastav sručnih veća, aktiva i timova
Stručno veće za razrednu nastavu
Miklós Erika, Kovács Katalin, Brezovszki Szuzanna, Surányi Zolna, Pintér Melinda, Knežević Csikós Szuzanna,
Pistyák Zoltán, Zsolnai István
Predsednik: Brezovszki Szuzanna Zamenik: Miklós Erika Zapisničar: Kovács Katalin
Stručno veće za prirodne predmete
Kókai Róbert, Plohl Judit, Rajsli Zsuzsanna, Csetvei Győri Gabriella, Faragó Szabolcs, Szügyi Beatrix, Nagy Dénes
Predsednik: Kókai Róbert Zamenik: Faragó Szabolcs Zapisničar: Rajsli Zsuzsanna
Stručno veće za društvene predmete
Túri Angelika, Knežević Csikós Szuzanna, Pintér Melinda, Vörös Emese, Bacsa Orsolya, Zsolnai István
Predsednik: Túri Angelika Zamenik: Vörös Emese Zapisničar: Bacsa Orsolya
Sručno veće za predmete koji zahtevaju posebne sposobnosti:
Kisimre Szerda Anna, Miljan Marković, Csetvei Gy. Gabriella
Predsednik: Kisimre Szerda Anna Zamenik: Miljan Marković Zapisničar: Csetvei Gy. Gabriella
Aktiv za razvojno planiranje:
NV: Mengyán P. Ildikó, Csetvei Gy. Gabriella, Szügyi Beatrix, Vörös Emese, Rajsli Zsuzsanna, Kókai Róbert,
Brezovszki Szuzanna
Savet roditelja: Boros Izabella
Đački parlament: Klebecskó Heléna
Lokalna samouprava: Sipos Hajnalka
17
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
Predsednik: Mengyán P. Ildikó Zamenik: Szügyi Beatrix Zapisničar: Vörös Emese
Aktiv za razvoj Školskog programa
Mengyán P. Ildikó, Marković Miljan, Zsolnai István, Plohl Judit, Nagy Dénes, Kovács Katalin, Bacsa Orsolya, Rajsli
Zsuzsanna
Predsednik: Mengyán P. Ildikó Zamenik: Kovács Katalin Zapisničar: Rajsli Zsuzsanna
Tim za borbu protiv nasilja zlostavljanja i zanemarivanja
Csikós Hermina, Mengyán P. Ildikó, Brezovszki Szuzanna, Marković Miljan, Kókai Róbert, Faragó Melinda (szülő),
Tóth Boglárka (diákparlament)
Predsednik: Mengyán P. Ildikó (dokumentáció felelős) Zamenik: Brezovszki Szuzanna (koordinator)
Zapisničar: Kókai Róbert
Tim za inkluzivno obrazovanje
Csikós Hermina, Mengyán P. Ildikó, Surányi Zolna, Szügyi Beatrix, Vörös Emese
Predsednik: Mengyán P. Ildikó Zamenik: Szügyi Beatrix Zapisničar: Vörös Emese
Tim za samovrednovanje
Mengyán P. Ildikó, Kovács Katalin, Túri Angelika, Bacsa Orsolya, Miklós Erika
Predsednik: Mengyán P. Ildikó Zamenik: Miklós Erika Zapisničar: Túri Angelika
Tim za profesionalnu orijentaciju:
Szügyi Beatrix , Csetvei Gy. Gabriella, Vörös Emese, Mengyán P. Ildikó
Koordinator: Mengyán P. Ildikó
Članovi Pedagoškog kolegijuma su predsednici Stručnih veća aktiva i timova.
18
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
4.3 Kalendar rada škole
4.3.1 Tabelarni pregled kalendara rada na godišnjem nivou
Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine
Vojvodine za školsku 2014/2015. godinu, koji se nalazi u prilogu Pravilnika kao njegov sastavni deo,
iskazan je u polugodištima i kvartalno. Detaljan kalendar se nalazi u Pravilniku za školski kalendar na
teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
4.3.2 Nedeljno zaduženje nastavnika / raspored časova, raspored učionica
Škola radi u jednoj (prepodnevnoj) smeni. Nastava počinje u 715 i traje do 1400. Slobodne aktivnosti se
održavaju posle nastave. Nedeljno zaduženje nastavnika je objavljeno na oglasnoj tabli u školi i nalazi
se i u zbornici na vidnom mestu. Sadrži časove obavezna nastave, izbornih predmeta i nekih sekcija.
Raspored učionica se isčitava iz posebnog rasporeda po logici “polukabinetnog sistema”. Kabineti
postoje za informatiku, tehničko obrazovanje (i fiziku), i neki predmeti se po mogućnosti izvode u
određenim kabinetima koji su opremljeni nastavnim sredstvima za taj predmet (likovna kultura,
muzička kultura, biologija, hemija, matematika, jezici, geografija, istorija).
Raspored časova se prilagođava pedagoškim zahtevima koje je potrebno uskladiti sa činjenicom da
većina nasavnika putuje i radi u više škola.
Raspored časova je istaknut na hodniku u zbornici, sadrži sve časove redovne nastave, izborne nastave,
fakultativne nastave i dežurstva nastavnika. Dodatak rasporedu časova je raspored učionica.
19
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
20
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
4.3.3
2014/15
Školski kalendar značajnijih aktivnosti (kultura, takmičenja)
1.
Prijem prvaka –svečana priredba sa pesmama, recitacijama, igrama - 1. sept. 2014.
2.
Karneval Meda u Bačkoj Topoli - u okviru Dana Bačke Topole i naši đaci će nastupati - 13. sept. 2014.
3.
Dečja nedelja - crtanje, sportski dan, takmičenje znanja, pozorišna predstava, profesionalna orijentacija prva nedelja oktobra 2014. g.
4.
Božićna priredba–svečana priredba sa pesmama, recitacijama, igrama, pozorišnom predstavom
poslednjeg nastavnog dana u 1. polugodištu.
5.
Podela đačkih knjižica – 23. decembar 2014.
6.
Dodatna nastava za vreme zimskog raspusta - za đake sa nedovoljnim ocenama - sredina januara 2014.
7.
Dan Svetog Save – svečana priredba sa pesmama, recitacijama, igrama - radni, ali nenastavni dan,
27. jan.2015.
8.
Maskenbal za niže razrede - u toku februara 2015.
9.
Pozorišna predstava Osnovne Škole „Stari Kovač Đula“ iz Stare Moravice u martu – uzajamna poseta
naša dramska sekcija izvodi priredbu u njihovoj školi.
10. Poseta 8. razreda Međunarodnom sajmu „Putokaz“ u Novom Sadu – proleće 2015.
11. Dan revolucije 1848/49-–svečana priredba sa pesmama, recitacijama, igrama, mart 2015.
12. Opštinsko takmičenje iz geografije-kao i svake prethodne godine naša škola je domaćin i organizator –
datum se određuje na osnovu kalendara o takmičenjima.
13. Pozorišna smotra Opštine Bačke Topole u Bačkoj Topoli – učešće dramske sekcije – proleće 2015.
14. Dobrotvorni bal škole – u prostorijama „Feher Sarvaš“ – april 2015.
15. Dan škole - za niže razrede pozorišna predstava, za više razrede sportski dan i takmičenje u kuvanju
krajem apr. 2015.
21
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
16. Ekskurzije-1., 2.,3., 4., 5. Razred – jednodnevna, 6., 7., 8. Dvodnevna ekskurzija - po Pravilniku za
izvođenje đačkih ekskurzija - tokom aprila ili maja.
17. Dan majki – svečana priredba sa pesmama, recitacijama, igrama, pozorišnom predstavom - početkom
maja (Dan majki je prva nedelja u mesecu).
18.
Radna akcija – očuvanje životne sredine – maj 2015.
19.
Zadnji nastavni dan za osmake - 29. maj 2015.
20.
Ispraćaj osmaka-–svečana priredba sa pesmama, recitacijama, igrama. Početkom juna 2015.
21.
Pozorišna smotra u Feketiću - maj 2015.
22.
Oproštaj četvrtog razreda – svečana priredba sa pesmama, recitacijama, igrama, pozorišnom
predstavom jun 2015.
23.
Zadnji nastavni dan za nezavršne razrede 12. jun 2015.
24.
Podela đačkih knjižica, svedočanstva i diploma od 1. do 7. razreda – 19. jun 2015.
25.
Seminar za kolektiv nakon završetka nastave.
26.
Mala matura - sredinom juna 2015.
27.
Dodela svedočanstva i diploma za 8. razred krajem juna ili početkom jula 2015.
22
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
5
PLANOVI ORGANA ŠKOLE
5.1 Planovi organa upravljanja i rukovođenja
5.1.1 Školski odbor
Članovi:
Lokalna samouprava
Savet roditelja
Nastavničko veće
Učenici
1. Gurbić Arpad
(predsednik)
1. Boros Izabela
1. Brezovski Suzana
Klebečko Helena
2. Horvat Ferenc
2. Farago Šeregi Melinda
2. Četvei Đ. Gabriela
Tot Boglarka
3. Balaž Tibor
3. Fenjveši Katalin
3. Kovač Katalin
Plan rada Školskog odbora:
Vrеmе
rеаlizаciје
Sеptеmbаr
Nоvеmbаr
Аktivnоsti/tеmе, sаdržајi
Nаčin rеаlizаciје:
- Rаzmаtrаnjе i usvајаnjе izvеštаја о rаdu škоlе zа
škоlsku 2013/2014. gоdinu;
- izvеštај,
diskusiја
- Rаzmаtrаnjе i usvајаnjе izvеštаја о rаdu dirеktоrа
škоlе zа škоlsku 2013/2014. gоdinu;
- izvеštај,
diskusiја
- Usvајаnjе Gоdišnjеg plаnа rаdа škоlе zа škоlsku
2014/2015. gоdinu;
- diskusiја,
dоgоvоr
- Upоznаvаnjе sа kаdrоvskоm situacijom;
- izvеštај
- Rаzmаtrаnjе planova školskih ekskurzija
- izvеštај
- Bеzbеdnоst učеnikа;
- diskusiја
- Priprеmе zа prоslаvu Božića i Svеtоg Sаvе
- аnаlizа
Nоsiоci rеаlizаciје
i sаrаdnici
Prеdsеdnik,
dirеktоr, sеkrеtаr i
člаnоvi
Prеdsеdnik,
dirеktоr, sеkrеtаr i
člаnоvi
23
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
- dоgоvоr
- Usvајаnjе zаvršnоg rаčunа zа 2014. gоdinu;
Јаnuаr/fеbruаr
- Dоnоšеnjе finаnsiјskоg plаnа zа 2015. gоdinu;
- Rаzmаtrаnjе i usvајаnjе pоlugоdišnjеg izvеštаја о
rаdu škоlе i dirеktоrа škоlе;
- izvеštај,
diskusiја
- аnаlizа,
diskusiја
- izvеštај,
diskusiја
Prеdsеdnik,
dirеktоr,
rаčunоvоđа,
sеkrеtаr i člаnоvi
- Rаzmаtrаnjе i usvајаnjе izvеštаја о rеаlizаciјi
еkskurziја i (eventualno) nаstаvе u prirоdi;
- izvеštај,
diskusiја
- Vrеdnоvаnjе rаdа škоlе;
Јun
- Rаzmаtrаnjе mаtеriјаlnе оprеmlјеnоsti škоlе i
uslоvа rаdа;
- Rаzmаtrаnjе kаdrоvskih pоtrеbа zа nаrеdnu
škоlsku gоdinu
-аnаlizа,
diskusiја
Prеdsеdnik,
dirеktоr, sеkrеtаr i
člаnоvi
-аnаlizа
- Теkućа pitаnjа
* Nаčini prаćеnjа rеаlizаciје prоgrаmа škоlskоg оdbоrа i nоsiоci prаćеnjа:
Izvеštајi i zаpisnici, dirеktоr, prеdsеdnik ŠО.
5.1.2 Direktor škole
Plan rada
Aktivnost
Vreme realizacije
Saradnici u realizaciji
Planiranje svih
segmenata rada škole
i sopstvenih aktivnosti
Na početku svakog
meseca
Rukovodioci školskih
timova i aktiva, stručni
saradnik
Rad u Školskom
odboru
Na sednicama: IX, XI, XII,
II, IV, VI, VIII
Predsednik Školskog
odbora
Napomena
Učestvovanje na
sednicama. Informisanje
članova Školskog odbora o
radu škole.
24
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Rad u Savetu roditelja
Na sednicama: IX, XI, XII,
II, IV, VI, VIII
Predsednik Saveta roditelja
i ostali članovi saveta
Učestvovanje na
sednicama. Informisanje
članova Školskog odbora o
radu škole.
Rad u Nastavničkom
veću
Na sednicama: IX, XI, XII,
II, IV, V, VI, VIII
Članovi veća, rukovodioci
stručnih timova i aktiva
Izrada programa rada,
predsedavanje sednicama.
Rad u Pedagoškom
kolegijumu
Na sednicama: IX, XI, XII,
II, IV, V, VI, VIII
Predsednici stručnih
timova i aktiva
Izrada programa rada,
predsedavanje sednicama.
Rad u aktivu direktora
Prema planu predsednika
aktiva
Direktori osnovnih škola u
opštini
Rad u stručnim
timovima škole
Prema planu stručnih
timova
Članovi stručnih timova
Tokom školske godine po
potrebi.
Organizacioni poslovi
Tokom cele školske
godine
Stručna služba, šef
računovodstva
Organizacija svih struktura
u radu škole.
Administrativnofinansijski poslovi
Tokom cele školske
godine
Šef računovodstva
Svakodnevno.
Kulturna i javna
delatnost
Tokom cele školske
godine
Članovi Nastavničkog veća,
stručna služba.
Saradnja sa medijima.
Izveštavanje i
informisanje
zaposlenih i učenika u
školi
Kontinuirano tokom cele
školske godine
Razredne starešine, dežurni
Knjiga obaveštenja, oglasna
učenici i nastavnici, stručna
tabla, sajt škole.
služba
Saradnja sa lokalnom
samoupravom
Tokom cele školske
godine
Šef računovodstva
U vezi finansijskog
planiranja, zajedničkih
akcija.
Saradnja sa socijalnim
partnerima
Tokom cele školske
godine
Šef računovodstva, stručna
služba, razredne starešine
Centar za socijalni rad,
MUP, prosvetna inspekcija,
NSZZ, NSMNM
Rad u odeljenskim
većima
Na kraju svakog kvartala i
po potrebi na sednicama
Odeljenske starešine,
stručna služba
Sednice veća
Rad sa učenicima
IX, X, IX, II, V, VI
Razredne starešine,
predsednik Učeničkog
Praćenje aktivnosti,
razgovori na nivou razreda i
25
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Rad u stručnim
aktivima i timovima
Rad sa roditeljima
Planiranje i
organizovanje
takmičenja
Planiranje i
organizovanje
ekskurzija
parlamenta, koordinator
rada učeničkog
parlamenta, stručna služba
individualno, rad u
komisijama i stručnim
telima, završni ispiti.
Kvartalno i tokom cele
školske godine po potrebi
Predsednici i članovi
stručnih aktiva i timova,
stručna služba
zaštita dece od nasilja
inkluzija, (plus školski
program, razvojno
planiranje i
samovrednovanje po
potrebi)
Kvartalno i tokom cele
školske godine po potrebi
Savet roditelja, razredne
starešine, nastavnici,
stručna služba
Zajednički rad u stručnim
većima i timovima,
individualni razgovori,
roditeljski sastanci
Razredne starešine,
nastavnici, šef
računovodstva
Organizovanje školskih
takmičenja i opštinskog
takmičenja iz geografije.
Praćenje ostalih opštinskih,
okružnih i republičkih
takmičenja.
Razredne starešine, šef
računovodstva.
Raspisivanje tendera,
sprovođenje javne nabavke,
organizacija ekskurzije,
saradnja sa Savetom
roditelja i Školskim
odborom.
od X do V meseca tokom
školske godine
XII, IV, V
Pregled i arhiviranje
pedagoške
dokumentacije
IX, VIII, kvartalno i na
kraju prvog i drugog
polugodišta
Šef računovodstva, stručna
služba
Dnevnici obrazovnovaspitnog rada, dnevnik
ostalih oblika obrazovnovaspitnog rada, matične
knjige, zapisnici veća i
aktiva, izveštaji, planovi
rada nastavnika.
Unapređenje kvaliteta
rada ustanove
Tokom cele školske
godine kontinuirano
Stručna služba, šef
računovodstva, nastavnici
Projekti, ogledni časovi,
posete nastavi,
organizovanje seminara i
26
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
obuka, inovacije.
Poseta nastavnih
časova
Tokom cele školske
godine
Stručna služba, nastavnici,
mentori
Redovna nastava, dopunska
i dodatna nastava,
vannastavne aktivnosti,
slobodne aktivnosti.
Prisustvo na završnim
ispitima i nastavnim
časovima za licencu.
5.2 Planovi stručnih organa
5.2.1 Plan Nastavničkog veća
Nastavničko veće planira 8 sastanaka u toku školske godine i to na kraju svakog kvartala (4) , 1 u toku
prvog polugodišta , 1 u toku drugog polugodišta, posle popravnih ispita (krajem juna) i na kraju školske
godine (u avgustu).
Vreme
realizacije
(mesec)
Način realizacije
Nosioci realizacije
Analiza organizaciono –
tehničkih poslova za početak
rada u narednoj školskoj godini
VIII
analiza, izveštaj
direktora
direktor
Podela zaduženja na početku
školske godine: podela
odeljenja i odeljenjskih
starešinstava
VIII
izveštaj direktora
direktor
Podela predmeta i časova
VIII
izveštaj direktora
direktor
Organizacija priredbi - svečani
prijem prvaka
IX
izlaganje nosioca
realizacije
Predsednici 4 Stručna veća za
predmetnu i razrednu nastavu
Prijem prvaka u Dečji savez
X
izlaganje nosioca
realizacije
Predsednici 4 Stručna veća za
predmetnu i razrednu nastavu
Aktivnost
I. ORGANIZACIONI POSLOVI (OP)
27
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Školska slava Dan Svetog Save
I
izlaganje nosioca
realizacije
Predsednici 4 Stručna veća za
predmetnu i razrednu nastavu
Dan škole
IV
izlaganje nosioca
realizacije
Predsednici 4 Stručna veća za
predmetnu i razrednu nastavu
Ispraćaj učenika 8. razreda
V
izlaganje
Predsednici 4 Stručna veća za
predmetnu i razrednu nastavu
Školski kalendar (ritam rada u
toku školske godine –
dinamično sa izmenama ukoliko
ih ima)
stalno
izlaganje
direktor
izveštaj komisije za
pripremu ekskurzija
komisija za pripremu ekskurzija
Organizacija ekskurzija i izleta
PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA
Godišnji plan rada škole
IX
analiza, diskusija
direktor
Program rada nastavnog veća
IX
analiza, diskusija
direktor
Program rada razr. i odeljenj.
veća
IX
analiza
predsednik odeljenski veća
Program rada stručnih aktiva
IX
analiza, diskusija
predsednik stručnih aktiva
Program rada pedagoškog
kolegijuma
IX
analiza, diskusija
predsednik pedagoškog kolegijuma
Program dopunske i dodatne
nastave
IX
analiza
psiholog
Program profesionalne
orijentacije
IX
analiza, diskusija
koordinator profesionalne
orijentacije
Program slobodnih aktivnosti
IX
analiza, diskusija
predsednik Stručnog veća za
razrednu nastavu
Program đačkih ekskurzija
X
analiza, diskusija
komisija za pripremu ekskurzija
28
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
PRAĆENJE I VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA
Psiholog
Analiza ostvarenih rezultata u
protekloj školskoj godini
(godišnji izveštaj o radu)
IX
Analiza ostvarenih rezultata na
kraju pojedih klasificionih
perioda u toku školske godine
na karju
klasifikaci
onih
perioda
Analiziranje realizacije
planiranog fonda časova
VI
Analiziranj ostvarivanje
pojediničnih programa rada
(unapređivanje nastavnog rada,
stručnog usavršanja i sl.)
izveštaj odeljenskih
starešina
Direktor
Odeljenske starešine
Psiholog
izveštaj odeljenskih
starešina
Direktor
Odeljenske starešine
Direktor
Direktor
VIII
diskusija na nivou
nastavničkog veća
psiholog, nastavno osoblje
Analiza ostvarenosti rada
stručnih organa (aktiva veća i
dr.)
VIII
sastanci stručnih
organa, izlagalje
predstavnika stručnih
organa na sednicama
nastavničkog veća
predsednici stručnih organa
Analiza realizacije programa i
pedagoško-instruktivnog rada
psihologa
V
izlaganje psihologa
psiholog
UNAPREĐIVANJE VASPITNO – OBRAZOVNOG RADA ŠKOLE
Teorijsko upoznavanje
pojedinih pedagoških inovacija:
X, XI, XII, I,
II, IV, V
izlaganje prezentacija,
analiza stručne
literature
psiholog
Inkluzija (potreba,funkcija,
značaj, modeli)
X
izlaganje psihologa i
nastavnika
psiholog, Tim za inkluzivno
obrazovanje
29
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Integrisana nastava
XII
izlaganje psihologa i
nastavnika
psiholog, nastavnici
Priprema savršenih postupaka
praćenja vrednovanja rada
učenika u nastavi
III
izlaganje pedagoga i
nastavnika
psiholog, nastavnici
MOTIVISANJE I STIMULACIJA UČENIKA U NASTAVNOM RADU
1.Dodela priznanja učenicima u
toku i na kraju školske godine
XI
izlaganje odeljenskih
starešina
Razredni starešina
IV
izveštaj direktorra
Direktor
XII
izveštaj psihologa
psiholog
KADROVSKA PITANJA
1.Analiza kadrovskih uslova
rada u školi (mere za
unapređivanje)
STRUČNO USAVRŠAVANJE
Analiza stručnog usavršavanja u
ustanovi
Način praćenja:
analiza zapisnika sa sednica, odgovorna osoba: Kovač Katalin
5.2.2 Plan Odeljenjskih veća
5.2.2.1 Prvi ciklus
Vreme realizacije
Aktivnosti/teme
Način realizacije
Nosioci realizacije
Novembar
Utvrđivanje plana rada
Diskusija na nivou veća
Članovi odeljenskih veća
Tokom godine
Organizacija i realizacija
vaspitno-obrazovnog rada,
ekskurzije, nastava u
prirodi
Razgovor na nivou
odeljenskog veća
Članovi odeljenskih veća
Direktor
30
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Novembar
Decembar
Odabir učenika za
dopunsku i dodatnu
nastavu
Predlozi i dogovor na nivou
odeljenskog veća
Članovi odeljenskih veća
Analiza uspeha i vladanja
učenika
Izveštaj učitelja na nivou
veća
Članovi odeljenskih veća
Vaspitno-disciplinske mere,
pohvale, nagrade
Predlozi, diskusija, dogovor
na nivou veća
Članovi odeljenskih veća
Tekuća pitanja
Predlozi, diskusija, dogovor
na nivou veća
Članovi odeljenskih veća
Praćenje realizacije rada
odeljenskog veća
Zapisnici u dnevnicima rada
i od strane pedagoga
Članovi veća, psiholog
April
Novembar
Decembar
April , Jun
Novembar
Decembar
April, Jun
Novembar
Decembar
April, Jun
Tokom godine
5.2.2.2 Drugi ciklus
Vreme realizacije
Aktivnosti/teme
Način realizacije
Nosioci realizacije
Novembar
Utvrđivanje plana rada
Diskusija na nivou veća
Članovi odeljenskih veća
Organizacija i ostvarivanje
vaspitno-obrazovnog rada
Razgovor na nivou
odeljenskog veća
Članovi odeljenskih veća
Odabir učenika za
dopunsku i dodatnu
Predlozi i dogovor na
nivou odeljenskog veća
Članovi odeljenskih veća
Usaglašavanje rasporeda
pismenih zadataka
Novembar
Decembar
April, Maj, Jun
Novembar
31
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Decembar
nastavu
April
Novembar
Decembar
Analiza uspeha i vladanja
učenika
Izveštaj odeljenskih
starešina na nivou veća
Članovi odeljenskih veća
Vaspitno-disciplinske
mere, pohvale, nagrade
Predlozi, diskusija,
dogovor na nivou veća
Članovi odeljenskih veća
Tekuća pitanja
Predlozi, diskusija,
dogovor na nivou veća
Članovi odeljenskih veća
Praćenje realizacije rada
odeljenskog veća
Zapisnici u dnevnicima
rada i od strane str.
službe
Članovi veća, psiholog
April – Maj - Jun
Novembar
Decembar
April – Maj - Jun
Novembar-Dec.
April – Maj- Jun
Tokom godine
32
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
5.2.3 Plan rada pedagoškog kolegijuma
Aktivnosti
Vreme
realizacije
Način realizacije
Nosioci realizacije
Osiguranje kvaliteta i
unapređivanje obrazovno vaspitnog rada
tokom
godine
Sednica Pedagoškog
kolegijuma
Direktor, psiholog,
rukovodioci stručnih veća
Ostvarivanje razvojnog plana
ustanove
april
Sednica Pedagoškog
kolegijuma
Direktor
Sednica Pedagoškog
kolegijuma
Direktor, psiholog,
rukovodioci stručnih veća
Razmatranje dosadašnje
organizacije rada škole i kvaliteta
vaspitno obrazovnog rada škole ,
iznošenje predloga u cilju
poboljšanja učenika
decembar
jun
Realizacija vannastavnih
aktivnosti
januar
Sednica Pedagoškog
kolegijuma
Direktor, psiholog,
rukovodioci stručnih veća
Realizacija akcionog plana
april
Sednica Pedagoškog
kolegijuma
Direktor, psiholog
Analiza ostvarenosti Školskog
programa
jun
Sednica Pedagoškog
kolegijuma
Direktor, psiholog
Analiza ostvarenosti Školskog
razvojnog plana
jun
Sednica Pedagoškog
kolegijuma
Direktor
Usvajanje IOP-a
kontinuirano
Sednica Pedagoškog
kolegijuma
Direktor, psiholog,
rukovodioci stručnih veća
33
5.3 Planovi stručnih veća
5.3.1 Stručno veće za društvene predmete
Stručno veće za društvene predmete
AKCIONI PLAN za šk. 2014/15 godinu
OŠ „DOŽA ĐERĐ“ Gunaroš
Zadaci
Aktivnosti
Nosioci
Metode i tehnike rada
Vreme
Izvori dokaza
donošenje godišnjeg
plana
Prof. društ. pred.
konstrukcija plana
septembar, 2014.
odštampan plan
aktiv učestvuje u
organizaciji programa
Dečje nedelje
aktiv sastavlja kviz za
učenike
Prof. društ. pred.
konstrukcija testa
oktobar, 2014.
odštampan materijal,
fotografija
2.sednica
analiziranje udžbenika
Prof. društ. pred.
analiziranje
oktobar, 2014.
odštampan zapisnik
3.sednica
organizacija oglednog
časa
Prof. društ. pred.
koordinacija, pripreme
za čas
novembar, 2014.
odštampan materijal,
pripreme
aktiv organizuje ogledni
čas
održavanje oglednog
časa
Prof. društ. pred.
posmatranje
novembar, 2014.
pripreme za čas,
fotografije
Društveni predmeti
učestvuje u organizaciji
predstava za Božić
Recitovanje
Prof. društ. pred.
učenje božićne pesme
decembar, 2014
4.sednica:
analiza ostvarenog
Prof. društ. pred.
analiza metoda,
januar,2015
1.sednica
strčnog veća za
društvene predmete
fotografije o priredbi
odštampan zapisnik
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
programa, analiza
oglednog časa
sredstva na oglednom
času
Zadaci
Aktivnosti
Nosioci
Metode i tehnike rada
Vreme
aktiv učestvuje u
organizaciji predstava za
Dan Svetoga Save
Recitovanje
Prof. društ. pred.
učenje pesama
januar, 2015
Izvori dokaza
fotografije o priredbi,
video
5.semdica:
aktiv učestvuje u
organizaciji programa za
Uskrs
aktiv učestvuje u
organizaciji predstave za
Dan majki
6.sednica
Literarni programi
Prof. društ. pred.
literarni radovi
Prof. društ. pred.
učenje pesme
Recitovanje
praćenje ostvarivanje
programa
Prof. društ. pred.
diskusija
april, 2015
Fotografija, pesme
maj, 2015
Fotografije, pesme
jun, 2015
odštampan zapisnik
35
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
7.sednica
predlog članove ispitnih
komosija
Prof. društ. pred.
konstrukcija plana
jun, 2015
odštampan zapisnik
5.3.2 Stručno veće za prirodne predmete
Stručno veće za prirodne predmete
AKCIONI PLAN za šk. 2014/15 godinu
OŠ „DOŽA ĐERĐ“ Gunaroš
Zadaci
Aktivnosti
Nosioci
Metode i tehnike
rada
Vreme
Izvori dokaza
Konstrukcija plana
septembar, 2014.
odštampan plan
Očekivani rezultati
prof. teh. obraz.
biologije,
1.sednica stručnog veća
za predmete prirodne
nauke
Donošenja
godišnjeg plana i
programa
prof.hemije
Uspešno donošenja
prof.matematike
Plana rada
prof.fizike
prof. geografije
prof. informatike
36
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
prof. teh. obraz.
prof. biologije
prof.hemije
Aktiv učestvuje u
organizaciji programa
Dečje nedelje
Aktiv sastavlja kviz
za učenike
prof.matematike
prof.fizike
Konstrukcija
teksta
oktobar, 2014.
Odštampan
materijal,
fotografije
Konstukcija
programa
novembar,2014.
Odštampan
materijal
Uspešno ostvaren plan,
najbolji su nagrađeni
prof. geografije
prof. informatike
zajedno sa ostalim
aktivama
prof. teh. obraz.
prof. biologije
2.sednica
Korišćenje
multimedijalne
opreme u nastavi
prof.hemije
prof.matematike
Uspešno ostvaren plan
prof.fizike
prof. geografije
prof. informatike
37
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
prof. teh. obraz.
prof. biologije
Anketiranje deca
Analiza
ostvarenog
prof.hemije
programa
prof.fizike
prof.matematike
Analiza metoda
decembar, 2014.
Odštampan
materijal
Uspešno ostvaren plan
Više vrsta metoda,
tehnike
februar,2015.
Odštampan
materijal
Uspešno ostvaren plan
Konstrukcija plana
mart, 2015.
Odštampan
materijal
prof. geografije
prof. informatike
prof. teh. obraz.
prof. biologije
3. sednica
održavanje
prof.hemije
oglednog i/ ili
uglednog časa
prof.matematike
prof.fizike
prof. geografije
prof. informatike
Aktiva učestvuje u
pripremi za malu
maturu
prof. biologije
Priprema za malu
maturu
prof.hemije
prof.fizike
Uspešno ostvaren plan
38
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
prof. geografije
I prif. istorije
prof.matematike
Aktiva učestvuje u
pripremi za ekskurziju
Ekskurzija
prof. geografije
Konstrukcija plana
maj, 2015.
Odštampan
materijal,
fotografije
Uspešno ostvaren plan
prof. teh. obraz.
prof. biologije
4. sednica
Analiza
ostvarenog
programa i pisanje
izveštaja
prof.hemije
prof.matematike
Uspešno ostvaren plan
Analiza plana
jun, 2015.
Odštampan
izveštaj
prof.fizike
prof. geografije
prof. informatike
39
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
5.3.3 Stručno veće za predmete koji zahtevaju posebne sposobnosti
AKCIONI PLAN za šk. 2014/15 godinu
OŠ „DOŽA ĐERĐ“ Gunaroš
Zadaci
1.sednica strčnog veća
za predmete sa
posebnim
sposobnostima
Aktivnosti
Nosioci
Metode i tehnike
rada
Vreme
Izvori dokaza
Očekivani rezultatai
konstrukcija plana
septembar, 2014
odštampan plan
uspešno donošenje plana
rada
oktobar, 2014.
odštampan
materijal,
fotografija
oktobar, 2014
odštampan
materijal,
fotografija
prof.lik.kult.
donošenje
godišnjeg plana
prof.muz.kult
prof.fiz.vasp
prof.lik.kult.
aktiv učestvuje u
organizaciji programa
Dečje nedelje
prof.muz.kult
aktiv sastavlja kviz
za učenike
prof.fiz.vasp
konstrukcija testa
uspešno sproveden kviz,
najbolji su nagrađeni
zajedno sa ostalim
aktivama
aktiv učestvuje u
organizaciji programa
Dečje nedelje
sportski dan
prof. fiz.vasp.
organizacija
takmičenja
uspešno sproveden
sportski dan
40
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
prof.lik.kult.
2.sednica
organizacija
oglednog časa
prof.muz.kult
odštampan
materijal
uspešno
novembar, 2014
odštampam
materijal
uspešno sproveden
ogledni čas
januar,2015
odštampam
materijal
uspešno ostvarivan plan
januar,2015
završen pan I
naučene I
odpevane pesme
uspešno sprovodena
predstava
mart,2015.
završen pan I
naučene I
odpevane pesme
uspešno sprovedena
predstava
konstukcija
programa
novembar,2014
više vrsta metoda,
tehnike
organizovan program
prof.fiz.vasp
aktiva za predmete sa
posebnim
sposobnostima
organizuje ogledni čas
3.sednica:
aktiva za predmete sa
posebnim
sposobnostima
učestvuje u organizaciji
predstava za Dan
Svetoga Sava
aktiva za predmete sa
posebnim
sposobnostima
učestvuje u organizaciji
održavanja i
organizacija
prof.lik.kult.
oglednog časa
prof.fiz.vasp
prof.muz.kult
analiza ostvarenog
prof.lik.kult.
programa, analiza
oglednog časa
prof.muz.kult
prof.fiz.vasp
prof.lik.kult
priprema
dekoracija,
učešće hora
prof.muz.kult
zajedno sa
profesorima za
jezike(srpski,
mađarski)
priprema
dekoracija,
prof.lik.kult
učešće hora
prof.muz.kult
zajedno sa
analiza metoda,
sredstva na
oglednom času
u ogledu
savremene
tehnologije
konstrukcija
dekoracija
naučenja pesme
konstrukcija
dekoracija
naučenja pesme
41
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
predstava za Dan
15.marc
4.sednica
profesorima za
jezike(srpski,
mađarski)
pripremanja
zadatke na april I
maj
prof.lik.kult.
prof.muz.kult
konstrukcija plana
mac,2015
organizacija
izložba
izložba oboljene
jaje, izložba crteža
april,2015
aktiv učestvuje u
organizaciji programa
Dan Škole
oanizacija
sportske
aktivnosti
organizacija
takmičenja
april,2015
uspesno izrađen program
prof.fiz.vasp
prof.lik.kult.
aktiv učestvuje u
organizaciji programa
uskrsa
odštampan
materijal,
zajedno sa
aktivom učitelja
prof. fiz. vasp.
izložbene radove,
fotografija
fotografija
uspešno organizovana
izložba
uspešno organizovane
sportske aktivnosti
prof.lik.kult
aktiva za predmete sa
posebnim
sposobnostima
učestvuje u organizaciji
predstava za Dan Mame
priprema
dekoracija,
učešće hora i
folklornih grupa
prof.muz.kult
zajedno sa
profesorima za
jezike(srpski,
mađarski) i sa
aktivom učitelja
konstrukcija
dekoracija
naučenja pesme
i koreografije
maj,2015
završen pan I
naučene I
odpevane pesme I
odigrane
koreografije
uspešno sprovodena
predstava
fotogfafije
42
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
aktiva za predmete sa
posebnim
sposobnostima
učestvuje u organizaciji
predstava za maturu
5.sednica
konstrukcija
dekoracija
prof.lik.kult
priprema
dekoracija,
prof.muz.kult
zajedno sa
profesorima za
jezike(srpski,
mađarski)
učešće hora i
folklornih grupa
analiza ostvarenog
programa I pisanje
izveštaja
naučenja pesme
jun,2015
i koreografije
završen pan I
naučene I
odpevane pesme I
odigrane
koreografije
uspešno sprovodena
predstava
fotogfafije
prof.lik.kult.
prof.muz.kult
analiza plana
jun,2014
odštampan
izveštaj
uspešno ostvarivan
godišnji plan
prof.fiz.vasp
5.3.4 Stručno veće za razrednu nastavu
STRUČNO VEĆE ZA RAZREDNU NASTAVU
AKCIONI PLAN za šk. 2014/15 godinu
OŠ „DOŽA ĐERĐ“ Gunaroš
Zadaci
Aktivnosti
Nosioci
Metode i
tehnike rada
Vreme
Izvori dokaza
Očekivani rezultatai
1.sednica strčnog veća
za predmete razrednih
nastavnika
donošenja
godišnjeg plana
svi članovi
konstrukcija
plana
septembar,
2014
odštampan plan
uspešno donošenja
plana rada
Svečani priljem prvaka
aktivno sastavlja
učiteljice,
konstrukcija
septembar,
fotogfafije,
uspešno sprovodena
Realizacija
43
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
koreografiju za
ples i pravljenje
poklon
stručno veće za
razredne nastave
učestvuje u organizaciji
programa Karneval
Meda
aktivno sastavlja
koreografiju za
ples
opština,
nacionalni
savez
mađara
svi članovi
stručno veće za
razredne nastave
učestvuje u organizaciji
programa Dečje nedelje
aktiv sastavlja
kviz za učenike,
sportski dan
svi članovi
2.sednica
organizacija
oglednog časa
svi članovi
stručno veće za
razredne nastave
učestvuje u organizaciji
predstava za božić
priprema
dekoracija,
aktivno sastavlja
koreografiju za
ples i pravljenje
božićnih poklo
svi članovi
zajedno sa
prof. lik.
kult. I prof.
muz. kult.
dekoracija
2014
predstava
naučenja plesa
i koreografije
konstrukcija
koreografije
septembar,20
14.
naučene
koreografije
uspešno sprovodena
predstava
uspešno sproveden kviz,
najbolji su nagrađeni,
organizacija
takmičenja
oktobar, 2014
konstukcija
programa
novembar,201
4
odštampan
materijal
uspešno
decembar,201
4
naučene
koreografije
uspešno sprovodena
predstava
fotografija
uspešno sproveden
sportski dan
organizovan program
konstrukcija
dekoracija
naučenja
božićne plesa
44
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
3.sednica:
stručno veće za
razredne nastave
učestvuje u organizaciji
predstava za Dan
Svetoga Sava
pripremanja
zadatke za
januar, februar i
marc
aktivno
prisustovanje na
predstavi
prof.lik.kult
.
prof.muz.k
ult
konstrukcija
plana
januar,2015
odštampan
materijal,
uspesno izrađen
program
januar,2015
fotografije
uspešno sprovodena
predstava
organizacija
takmičenja
februar,2015
fotografija
uspešno sproveden
sportski dan
prof.fiz.vas
p
svi članovi
igrovne
aktivnosti
učiteljice,
stručno veće za
razredne nastave
učestvuje u organizaciji
“Nedelja zdravlja”
sportsi dan ili
sportske
aktivnosti
stručno veće za
razredne nastave
učestvuje u organizaciji
predstava za
maskenbala
pripremanje
maske
svi članovi
organizagija
festivala
marc, 2015
fotografije
uspešno sprovodena
predstava
4.sednica
pripremanja
zadatke za april,
svi članovi
konstrukcija
marc, 2015
odštampan
uspesno izrađen
dom
zdravlja
Hadži Janos
45
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
maj i juni
stručno veće za
razredne nastave
učestvuje u organizaciji
programa uskrsa
organizacija
izložba
stručno veće za
razredne nastave
učestvuje u organizaciji
programa Dan Škole
razne igre
stručno veće za
razredne nastave
učestvuje u organizaciji
predstava za Dan Majki
Završna svečanost u 4.
razredu
5.sednica
plana
materijal,
svi članovi
zajedno sa
prof. lik.
kul.
izložba oboljene
jaje, izložba
crteža
april,2015
izložbene
radove,
učiteljice
organizacija
takmičenja
april,2015
aktivno sastavlja
koreografiju za
ples i pravljenje
poklon
aktivno sastavlja
koreografiju za
ples i pravljenje
poklon
analiza
ostvarenog
programa I
svi članovi
naučenja plesa
uspešno organizovana
izložba
fotografija
konstrukcija
dekoracija
priprema
dekoracija,
program
fotografija
odigrane
koreografije,
maj,2015
fotogfafije,
uspešno organizovane
sportske aktivnosti
uspešno sprovodena
predstava
i koreografije
pokloni
konstrukcija
dekoracija
4. učiteljica
naučenja plesa
fotogfafije,
uspešno sprovodena
predstava
odštampan
izveštaj
uspešno ostvarivan
godišnji plan
jun, 2015
i koreografije
prof.lik.kult
.
analiza plana
jun,2015
prof.muz.k
46
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
pisanje izveštaja
ult
prof.fiz.vas
p
47
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
5.4 Planovi rada stručnih aktiva
5.4.1 Aktiv za razvoj Školskog programa
Vreme
Aktivnosti
Način
Nosioci
realizacije
teme
realizacije
Realizacije
Avgust, septembar 2014.god.
Donošenje akcionog plana za školsku godinu
2014-2015.
Sednica tima
Članovi tima
Sednica
Tim za školski program
Septembar 2014.god.
Upoznati Nastavničko veće sa ostvarenošću
Školskog programa, usklađivanje novih
zakona sa Školskim programom, razmatranje
dodavanja aneksa Školskog programa
Nastavničkog veća
31.1.2015. 20.6.2015.
Fond časova i predmeti
Analiza dnevnika
Članovi tima
Ciljevi i zadaci
Poseta časovima, analiza priprema
za čas
psiholog
Izborni nastavni predmeti
Analiza dnevnika, razgovor sa
nastavnicima koji vode izborne
predmete i analiza godišnjeg plana
članovi tima
(31.8.2015)
Tokom cele godine
Tokom cele godine
48
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
Obavezni oblici vaspitno-obrazovnog rada
(dopunska,dodatna)
Analiza dnevnika, razgovor sa
nastavnicima
Zaduženi nastavnici
Analiza dnevnika, razgovor sa
odeljeskim starešinama
članovi tima
Tokom cele godine
Ostali oblici vaspitno-obrazovnog rada
(čos,slobodne aktivnosti,nastava u
prirodi,vannastavne aktivnosti...)
Jun-avgust
Realizacija ostvarenosti akcionog plana
Sednica tima i analiza akcionog
plana
Članovi tima
Tokom cele godine
5.4.2 Aktiv za razvojno planiranje
Školski razvojni plan za period od 2013-2018 god. usvojen u feb. 2013. godine utvrdio je prioritetne oblasti:
Nastava i učenje,
postignuća učenika,
podrška učenicima,
resursi.
Za školsku 2013/14 godinu Tim za razvojno planiranje je usaglasio ŠRP sa novim zakonskim zahtevima u vidu aneksa.
49
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Školsko razvojno planiranje
AKCIONI PLAN za šk. 2014/15godinu
OŠ „DOŽA ĐERĐ“ Gunaroš
Zadaci
Unaprediti
oblast “Nastava
i učenje” kroz
opšti cilj
razvijanja
korelacije i
transfera znanja
Unaprediti
oblast
“Postignuća
učenika” kroz
opšti cilj
razvijanja
vrednosti
učenika
Aktivnosti
-nastavnik informatike drži
obuku korišćenja
informatičkog kabineta
predmetnim nastavnicima i
nastavnicima razredne
nastave
-nastavnici razredne i
predmetne nastave
pripremaju i drže bar po
jedan čas u polugodištu u
kabinetu za informatiku
Skretanje pažnje učenika na
važnost psihofizičkog
zdravlja – implementacijom
Programa zdravstvenog
vaspitanja
Nosioci
-nastavnik
informatike
Metode i tehnike
rada
-planiranje i
pripremanje časa
-nastavnici
predmetne i
razredne
nastave,
psiholog, Tim
-izvođenje časa u
informatičkom
kabinetu
-razredne
starešine,
psiholog, Tim
-kontinuirano
praćenje
imlementacije
Programa od
strane Tima
Vreme
-svaki predmetni i
razredni nastavnik
najmanje jednom
u polugodištu
Izvori dokaza
-pripreme,
izveštaji sa posete
časovima
-evaluacija časova
od strane
nastavnika i
učenika
-Portfolio
implementacije
-kontinuirano
tokom školske
godine
-pozitivno
prihvaćen
Program od strane
učenika (anketa)
Očekivani rezultatai
-nastavnici su osnaženi
u korišćenju IKT
metoda
-učenici su dobili
savremeniju nastavu i
motivisaniji su za rad
-evaluacija časova
pokazuje napredak u
ovoj oblasti
-učenici svesni
važnosti zdravlja,
učenici zadovoljni
Programom
50
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Unaprediti
oblast “Podrška
učenicima” kroz
opšti cilj
pružanja
pomoći pri
izboru daljeg
obrazovanja
Aktivnosti koje su
predviđene Planom
implementacije projekta PO
Unaprediti
oblast
“Materijalnotehnički resursi”
kroz opšti cilj
opremanja škole
novim
nameštajem,
sredstvima
-Učešće na konkursima
(opštinski, pokrajinski,
Nacionalni savet mnm., i
drugim)
Tim za razvojno
planiranje, Tim
za PO
-kontinuirano
praćenje
imlementacije
Programa od
strane Tima
-swot analiza
potreba
-direktor, Tim
-pisanje projekata
i učešće na
konkursima
-kontinuirano
tokom školske
godine po
kalendaru
aktivnosti projekta
PO
-Portfolio
implementacije
-pozitivno
prihvaćen
Program od strane
učenika (anketa)
-učenici i roditelji
svesni važnosti pravog
izbora škole i poziva,
učenici zadovoljni
projektom
-oktobar
kontinuirano
tokom šk. g.
-projektna
dokumentacija
-opremljenija škola
Planiraju se dve sednice u toku školske godine.
51
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
5.4.3 Aktiv za samovrednovanje
Sаmоvrеdnоvаnjе sе vrši nа оsnоvu аnаlizе:
1) еvidеnciје i pеdаgоškе dоkumеntаciје ustаnоvе, prоgrаmа оbrаzоvаnjа i vаspitаnjа, gоdišnjеg plаnа rаdа i rаzvојnоg plаnа rаdа ustаnоvе;
2) bаzе pоdаtаkа u оkviru јеdinstvеnоg infоrmаciоnоg sistеmа prоsvеtе i drugih izvоrа;
3) prаćеnjа rаzličitih аktivnоsti;
4) prikuplјеnih pоdаtаkа iz sprоvеdеnih istrаživаnjа u ustаnоvi;
5) еfеkаtа rеаlizоvаnih аktivnоsti u prојеktimа;
6) rаzgоvоrа, stručnih diskusiја, sаstаnаkа, rеzultаtа sprоvеdеnih аnkеtа i drugih nаčinа prikuplјаnjа pоdаtаkа.
Plan i dinamika rada tima za samovrednovanje
Naziv aktivnosti
Vremenska
dinamika
Nosioci aktivnosti
Upoznavanja čl. Tima sa vrednovanjem novih avgust
oblasti: 2. oblast – Obrazovna postignuća
učenika,
psiholog, Tim za samovrednovanje
Organizacija rada Tima, podela zaduženja avgust
unutar Tima
psiholog, Tim za samovrednovanje
Usvajanje Programa samovrednovanja
direktor
na do 15. septembra
52
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Nastavničkom veću i Školskom odboru
Prezentacija
rezultata
istraživanja avgust 2015.
(samovrednovanja) na nivou Škole
Tim
za samovrednovanje
Vrednovanje oblasti Obrazovna postignuća učenika
Naziv aktivnosti
Vremenska
dinamika
Nosioci aktivnosti
Tehnike i instrumenti
Ocene i školski uspeh – analiza uspeha učenika
oktobar-april
psiholog, direktor
Tabele uspeha, zapisnici sa sednica Odeljenskih
veća
Kvalitet znanja – procene na osnovu rezultata
inicijalnog testiranja
novembar
psiholog
Analiza testova,
Prijemni i kvalifikacioni ispiti, takmičenja – vođenje
dokumentacije i analiza
oktobar
Predsednici stručnih Evidencija sa prijemnih i kvalifikacionih ispita,
rezultati sa takmičenja
aktiva
Motivisanost učenika – vođenje dokumentacije,
praćenje posećenosti sekcija, učenički produkti,
skale procene
februar
Voditelji sekcija
Evidencija o radu sekcija, analiza anketa
Analiza uspešnosti dopunske i dodatne nastave
februar
tim
Analiza, evidencija dokumentacije
Vođenje statistike o broju učenika i fluktuacija;
izrada dosijea učenika o opštim podacima
april
psiholog
Tabele, statističke analize, dosijei
53
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
5.5 Planovi rada stručnih saradnika
5.5.1 Psiholog
Školski psiholog je zaposlen sa 50 % radnog vremena. Pored naše škole radi u nastavi u Gimnaziji iekonomskoj školi “Dositej Obradović” u Bačkoj Topoli.
1. OBLAST: Planiranje i programiranje obrazovno-vaspitnog rada – posredni rad
Aktivnosti
Učestvovanje u pripremanju Razvojnog plana škole
Učestvovanje u pripremanju Školskog programa
Učestvovanje u pripremanju plana samovrednovanja ustanove
Učestvovanje u pripremanju individualnih obrazovnih planova za učenike
Učestvovanje u pripremanju Godišnjeg plana rada škole
Izrada plana posete psihologa časovima
Izrada godišnjeg plana i operativnih planova rada psihologa, odnosno plana
stručnog usavršavanja psihologa
Vreme realizacije
posredni rad
posredni rad
posredni rad
posredni rad
posredni rad
posredni rad
posredni rad
avgust-septembar
jun-septembar
avgust-septembar
na početku prvog i drugog
polugodišta
avgust-septembar
septembar, na početku i tokom
školske godine
54
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
2. OBLAST: Praćenje i vrednovanje obrazovno-vaspitnog rada – posredni rad
Aktivnosti
Učestvovanje u praćenju i vrednovanju obrazovno-vaspitnog rada ustanove i
predlaganje mera za poboljšanje efikasnosti, ekonomičnosti i uspešnosti
ustanove u zadovoljavanju obrazovnih i razvojnih potreba dece, odnosno
učenika
Učestvovanje u praćenju i podsticanju razvoja učenika, odnosno njihovog
napredovanja u učenju
Praćenje primene mera individualizacije i individualnih obrazovnih planova
učenika
Učestvovanje u istraživanjima koja se sprovode u okviru samovrednovanja rada
škole (izradom instrumenta procene i kvalitativna analiza dobijenih rezultata)
Vreme realizacije
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
3. OBLAST: Rad sa nastavnicima – posredni i neposredni rad
Aktivnosti
Savetodavni rad u procesu praćenja napredovanja učenika i podsticanja njihovog
razvoja, odnosno napredovanja u učenju
Pružanje podrške u stvaranju optimalnih uslova za zadovoljavanje psiholoških i
razvojnih potreba dece neophodnih za njihov pravilan razvoj
Pružanje podrške nastavnicima u planiranju i realizaciji neposrednog obrazovnovaspitnog rada sa učenicima, izboru adekvatnih tehnika učenja, stvaranju podsticajne
atmosfere unutar odeljenja preko razvijanja komunikacijskih veština i jačanja
saradničkih odnosa
Pruženja podrške jačanju nastavničkih kompetencija (komunikacijske veštine,
konstruktivno rešavanje konflikata i problema, razvoj ličnosti učenika)
Vreme realizacije
neposredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
neposredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
55
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Pružanje pomoći nastavnicima u razumevanju i prihvatanju razvojnih karakteristika
učenika različitog uzrasta, grupne dinamike, socijalnih interakcija i psiholoških faktora
u procesu učenja
Savetodavni rad s nastavnikom u procesu individualizacije obrazovno-vaspitnog rada,
odnosno obavljanje psihološke procene individualnih karakteristika pojedinih učenika
Pružanje podrške nastavnicima u radu s učenicima kojima je potrebna dodatna
obrazovna podrška i timsko izrađivanje pedagoškog profila za te učenike
Osnaživanje nastavnika u radu sa talentovanim i obdarenim učenicima
Osnaživanje nastavnika za rad sa učenicima iz osetljivih grupa kroz upoznavanje sa
karakteristikama tih učenika i razvijanjem saradnje sa njihovim porodicama
Pružanje podrške i osnaživanje nastavnika u radu sa učenicima koji ispoljavaju teškoće
u učenju ili ponašanju
Osnaživanje nastavnika u njihovom radu s učenicima koji je u funkciji njihove
profesionalne orijentacije
Pružanje podrške nastavnicima u radu sa roditeljima/starateljima
Savetodavni rad sa nastavnicima davanjem povratne informacije o realizovanim
posetama časovima, odnosno davanje predlog za unapređivanje obrazovno-vaspitnog
procesa
Osnaživanje i podsticanje nastavnika za timski rad i realizaciju zajedničkih zadataka
Usmeravanje nastavnika u kreiranju plana stručnog usavršavanja i profesionalnog
razvoja
2014/15
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
na početku prvog i drugog
polugodišta i po potrebi tokom
školske godine
posredni rad
po potrebi tokom šk. godine
posredni rad
po potrebi tokom šk. godine
posredni rad
po potrebi tokom šk. godine
posredni rad
tokom šk. g.(intenzivnije u II pg )
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
početkom školske godine
4. OBLAST: Rad sa učenicima – neposredni i posredni rad
Aktivnosti
Učešće u organizaciji prijema učenika, praćenja procesa adaptacije i podrška
učenicima u prevazilaženju teškoća adaptacije
Vreme realizacije
posredni i naposredni rad
septembar-oktobar
posredni rad
tokom školske godine
Učešće u praćenju napredovanja učenika u učenju i razvoju
Učešće u timskom radu kada je u pitanju identifikovanje učenika kojoj je
56
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
potrebna podrška u procesu obrazovanja i vaspitanja, odnosno osmišljavanje i
praćenje realizacije individualizovanog pristupa rada sa učenikom
Ispitivanje deteta upisanog u osnovnu školu procenom intelektualnog,
kognitivnog, emocionalnog i socijalnog statusa radi davanja preporuka za dalji
rad. Provera spremnosti za polazak u školu deteta starosti od šest do šest i po
godina
2014/15
posredni rad
tokom školske god
neposredni rad
maj-ju
posredni rad
avgust-septembar
neposredni rad
tokom školske godine (po
potrebi)
Učešće u struktuiranju odeljenja prvog, a po potrebi i drugih razreda
Psihološka ispitivanja učenika (sposobnosti, ličnost, profesionalna opredeljenja,
grupna dinamika)
Savetodavno-instruktivni rad sa učenicima koji imaju teškoće u učenju, razvojne,
emocionalne i socijalne teškoće, probleme prilagođavanja, probleme u
ponašanju
Pružanje podrške učenicima za koje se obezbeđuje vaspitno-obrazovni rad po
individualnom obrazovnom planu, odnosno koji se školuju po individualiziranoj
nastavi i individualnom obrazovnom planu
Pružanje podrške deci, odnosno učenicima iz osetljivih grupa
neposredni rad
tokom školske godine (po
potrebi)
posredni i neposredni rad
tokom školske godine (po
potrebi
posredni i neposredni rad
Učestvovanje u procesu identifikovanja učenika sa izuzetnim sposobnostima
(daroviti i talentovani) i pružanje podrške takvim učenicima za njihov dalji razvoj.
Učestvovanje u proceni mogućnosti za ubrzano školovanje učenika sa izuzetnim
sposobnostima
posredni i neposredni rad
Rad sa učenicima na unapređenju ključnih kompetencija, stavova i vrednosti
potrebnih za život u savremenom društvu: strategije učenja i motivacije za
učenje, veštine samostalnog učenja, koncept celoživotnog učenja, socijalne
tokom školske godine (po
potrebi)
tokom školske godine (po
potrebi)
57
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
veštine (nenasilna komunikacija, konstruktivno rešavanje problema,
interkulturalna komunikacija i uvažavanje različitosti), zdravi stilovi života,
veštine donošenja odluka i drugo
Podrška razvoju profesionalne karijere učenika profesionalnim informisanjem i
savetovanjem (na osnovu procenjenih sposobnosti, interesovanja, osobina
ličnosti, motivacije učenika)
Pružanje psihološke pomoći učeniku, grupi, odnosno odeljenju u akcidentnim
krizama
Učestvovanje u pojačanom vaspitnom radu za učenike koji vrše povredu pravila
ponašanja u školi ili se ne pridržavaju odluka direktora i organa škole,
neopravdano izostanu sa nastave pet i više časova, odnosno koji svojim
ponašanjem ugrožavaju druge u ostvarivanju njihovih prava
2014/15
tokom školske godine
neposredni rad
tokom školske godine
neposredni rad
(intenzivnije u drugom
polugodištu)
neposredni rad
po potrebi tokom školske
godine
posredni i neposredni rad
po potrebi tokom školske
godine
tokom školske godine
Organizovanje i realizovanje predavanja, radionica i drugih aktivnosti za učenike
iz oblasti mentalnog zdravlja, pedagoške, razvojne i socijalne psihologije.
posredni i neposredni rad
5. OBLAST: Rad sa roditeljima, odnosno starateljima – neposredni i posredni rad
Aktivnosti
Prikupljanje podataka od roditelja, odnosno staratelja koji su od značaja za
upoznavanje učenika i praćenje njegovog razvoja
Savetodavni rad sa roditeljima, odnosno starateljima učenika koji imaju različite
teškoće u razvoju, učenju i ponašanju
Vreme realizacije
posredni i neposredni rad
početkom i tokom školske
godine
neposredni rad
tokom školske godine (po
potrebi)
Podrška jačanju roditeljskih vaspitnih kompetencija, naročito informisanjem o
psihološkim karakteristikama njihove dece u okviru individualnih konsultacija i
58
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
oblika grupnog psihološkog obrazovanja roditelja
Savetodavni rad i usmeravanje roditelja, odnosno staratelja čija deca vrše
povredu pravila ponašanja u školi i kojima je određen pojačani vaspitni rad
2014/15
neposredni rad
neposredni rad
Učestvovanje u realizaciji programa saradnje ustanove sa roditeljima, odnosno
starateljima učenika (opšti i grupni, odnosno odeljenjski roditeljski sastanci i
drugo),
tokom školske godine (po
potrebi)
tokom školske godine (po
potrebi)
Saradnja sa roditeljima, odnosno starateljima na pružanju podrške učenicima koji
se školuju po individualnom obrazovnom planu
Osnaživanje roditelja, odnosno staratelja da prepoznaju karakteristike svoje dece
koje ukazuju na njihove izuzetne sposobnosti i saradnja na pružanju podrške u
pronalaženju različitih mogućnosti podsticanja i usmeravanja njihovog opšteg i
profesionalnog razvoja
tokom školske godine
neposredni rad
tokom školske godine
neposredni rad
tokom školske godine (po
potrebi)
posredni rad
po potrebi tokom školske
godine
Saradnja sa savetom roditelja
Pružanje psihološke pomoći roditeljima, odnosno starateljima čija su deca u
akcidentnoj krizi
posredni rad
neposredni rad
po potrebi tokom školske
godine
6. OBLAST: Rad sa direktorom, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentom i pratiocem učenika – posredni i neposredni rad
Aktivnosti
Vreme realizacije
Saradnja sa direktorom na poslovima koji se tiču obezbeđivanja efikasnosti,
ekonomičnosti i fleksibilnosti obrazovno-vaspitnog rada ustanove
posredni i neposredni rad
tokom školske godine
Saradnja sa direktorom na pripremi dokumenata ustanove, pregleda, izveštaja i
analiza
59
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Saradnja sa direktorom u organizovanju tribina, predavanja, radionica za
učenike, zaposlene, roditelje
Saradnja sa drugim stručnim saradnicima na pripremi i realizaciji raznih oblika
stručnog usavršavanja (predavanja, radionice, prikazi stručnih članaka i sl.) za
nastavnike u okviru ustanove
2014/15
posredni i neposredni rad
jun-septembar
posredni i neposredni rad
tokom školske godine
tokom školske godine
posredni i neposredni rad
Saradnja sa direktorom po pitanju prigovora i žalbi učenika i njegovih roditelja,
odnosno staratelja na ocenu iz predmeta i vladanja
posredni i neposredni rad
Učestvovanje u radu komisije za proveru savladanosti programa za uvođenje u
posao vaspitača, odnosno nastavnika, stručnog saradnika
Saradnja sa pedagoškim asistentom i pratiocem učenika na koordinaciji
aktivnosti u pružanju podrške učenicima koji se školuju po individualnom
obrazovnom planu
tokom školske godine (po
potrebi)
po potrebi tokom školske
godine
posredni i neposredni rad
posredni i neposredni rad
po potrebi tokom školske
godine
7. OBLAST: Rad u stručnim organima i timovima
Aktivnosti
Učestvovanje u radu nastavničkog veća (davanjem saopštenja, informisanjem o
rezultatima obavljenih analiza, pregleda, istraživanja i drugih aktivnosti od značaja za
obrazovno-vaspitni rad i jačanje vaspitačkih, odnosno nastavničkih kompetencija)
Učestvovanje u radu timova ustanove koji se obrazuju radi ostvarivanja određenog
zadatka, programa ili projekta
Učestvovanje u radu stručnih aktiva za razvojno planiranje i razvoj školskog programa
i pedagoškog kolegijuma
Vreme realizacije
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
60
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
8. OBLAST: Saradnja sa nadležnim ustanovama, organizacijama, udruženjima i jedinicom lokelne samouprave – posredni rad
Aktivnosti
Vreme realizacije
Saradnja sa obrazovnim, zdravstvenim, socijalnim i drugim institucijama
značajnim za ostvarivanje ciljeva obrazovno-vaspitnog rada i dobrobiti učenika
posredni rad
tokom školske godine
Saradnja sa lokalnom zajednicom i širom društvenom sredinom za ostvarivanje
ciljeva obrazovno-vaspitnog rada i dobrobiti učenika
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
Učestvovanje u radu stručnih udruženja, njihovih organa, komisija, odbora
Saradnja sa psiholozima koji rade u drugim ustanovama, institucijama,
organizacijama, udruženjima od značaja za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog
rada i dobrobiti učenika (nacionalna služba za zapošljavanje, centar za socijalni
rad, dom zdravlja, razvojno savetovalište, institut za psihologiju, matični fakultet,
zavodi za vrednovanje i unapređenje obrazovno-vaspitnog rada i dr.)
9. OBLAST: Vođenje dokumentacije, priprema za rad i stručno usavršavanje – posredni rad
Aktivnosti
Vođenje evidencije o sopstvenom radu: dnevnik rada psihologa i psihološki dosije
(karton) učenika, portfolio nastavnika
Vođenje evidencije o izvršenim analizama, istraživanjima, psihološkim testiranjima,
posećenim časovima i dr.
Priprema za sve poslove predviđene godišnjim programom i operativnim planovima
rada psihologa
Prikupljanje i na odgovarajući način čuvanje i zaštita materijala koji sadrži lične
podatke o učenicima
Stručno usavršavanje praćenjem stručne literature, učestvovanjem u aktivnostima
strukovnog udruženja (Društvo psihologa Srbije, sekcije psihologa u obrazovanju,
Vreme realizacije
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
posredni rad
tokom školske godine
61
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
podružnice), pohađanjem akreditovanih seminara, vođenjem akreditovanih seminara,
autorstvom akreditovanog seminara, kongresa i drugih stručnih skupova, razmenom
iskustva i saradnjom sa drugim psiholozima u obrazovanju
posredni rad
tokom školske godine
5.5.2 Bibliotekar
Aktivnost
Način realizacije
Vreme realizacije
Planiranje
Izrada godišnjeg plana rada
septembar
Vaspitno-obrazovni rad
Upoznavanje učenika prvog razreda.
septembar – jun.
Rad sa učenicima (obezbeđivanje potrebne lektire).
Pribavljanje informacija o učeničkim interesovanjima.
Saradnja sa nastavnicima i sekcijama u
školi.
Saradnja sa recitatorskom sekcijom oko pripreme i izbora materijala za
recitatore.
septembar – jun.
Saradnja sa učiteljicama oko obezbeđivanja potrebne lektire.
Saradnja sa direktorom i šefom računovodsva (oko nabavke knjiga).
Bibliotečko-informaciona delatnost
Vođenje odgovarajuće evidencije i statistike.
Neposredan rad sa učenicima i nastavnicima (obezbeđivanje lektire,
pronalaženje informacija).
septembar – jun.
62
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
6
INDIVIDUALNI PLANOVI I PROGRAMI NASTAVNIKA
Individualni planovi se nalaze kod predmetnih nastavnika i dokumentaciji u zbornici i čine aneks ovog dokumenta.
6.1 Izborni predmeti
Predmet
1.r
2.r
3.r
4. r
5.r
6.r
7.r
8.r
ukupno
broj učenika
informatika
24
21
20
21
86
sport
24
21
20
21
86
21
20
21
156
građansko vaspitanje
veronauka
Ove godine ni jedan učenik nije izabrao GV
21
16
18
15
24
6.2 Vannastavne aktivnosti
Aktivnosti
Nosioci
Odeljenja
Čas odeljenskog starešine
Odeljenske starešine
1.-8.
63
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Dopunska nastava
Nastavnici predmetne i razredne nastave
1.-8.
Dodatna nastava
Nastavnici predmetne nastave i nastavnik razredne nastave 4.
razreda
4.-8.
Korektivni pedagoški rad
Nastavnici razredne nastave
1.-4.
Društveno koristan rad:
Nastavnici predmetne i razredne nastave
1.-8.
Nastavnik matematike i mađarskog jezika
8.
Nast. muzičke kulture, nastavnik engleskog jezika
1.-8.
-uređenje školskog dvorišta i okoline škole
-zajednički rad sa Mesnom Zajednicom na uređenju sela
-saradnja sa crvenim krstom (prikupljanje dobrotvornih priloga)
Pripremna nastava
Slobodne aktivnosti/sekcije:
-kulturne delatnosti (hor, narodne dečje igre, dramska sekcija)
-sekcija za saobraćaj
-sportska sekcija (fudbal, šah, karate)
Nast. TIO
Nast. fizčkog vaspitanja
5.-8.
5.-8.
64
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
6.2.1 Plan odeljenskih starešina
Odeljenske starešine prave svoje globalne i operativne planove na osnovu tabelarnog rasporeda tematskih celina. Postoje teme za određene mesece, a
ove godine se uvodi zdravstveno vaspitanje koje je raspoređeno po čitavoj školskoj godini kurikularno, velikim delom se aktivnosti odvijaju na časovima
odeljenskog starešine.
Iskolai keretterv az
osztályfőnöki órákhoz
A HÓNAP TÉMÁI
Dózsa György ÁI Gunaras 2013/14 - Az egészségügyi nevelés kurikuláris bevezetésének évében (zdravstveno vaspitanje)
1. OSZTÁLY
2. OSZTÁLY
3. OSZTÁLY
4. OSZTÁLY
A barátság nem árulkodós.
Szabályok az
osztályteremben.
Új év, új kezdet, új
lehetőségek!
Dühös voltam, de már nem
haragszom!
Fiúk-lányok barátsága.
Az iskola (új értékek).
szeptember
A tanterem a második
otthonom.
OSZTÁLYKÖZÖSSÉG,
BARÁTSÁG
Ismerjük meg egymást még
jobban!
Őszinte vagyok hozzád és
bízom benned.
egészségnevelés
A tanítók egészségnevelési terve szerint .
zdravstveno vaspitanje
65
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
október
TANULÁS
Mikor és hol készítem el a
házi feladatot?
„Tanulós“ játékok, amikkel jól
szórakozunk.
A kedvenc mesém.
A kedvenc tantárgyam.
Mikor tanulok és mennyi
ideig?
Miért fontos a
tanulás?
Ki miben segíthet a másiknak
az osztályban?
Az én célom az
életben.....
egészségnevelés
A tanítók egészségnevelési terve szerint .
zdravstveno vaspitanje
november
PÁLYAVÁLASZTÁS
Mivel foglalkozik anyu és
mivel foglalkozik apu?
Mi leszek ha nagy leszek?
Mit tanultam a nagyszüleimtől Ismerjünk meg egy
foglalkozást (film)!
(esetleg nagybácsi,
nagynénitől)?
Ismerjünk meg egy
Ügyes vagyok, meg tudom
csinálni...
foglalkozást
Ismerjünk meg egy
foglalkozást
(látogatás a faluban)!
Mutasd meg mihez
értesz!
(hívjunk vendéget)!
egészségnevelés
A tanítók egészségnevelési terve szerint .
zdravstveno vaspitanje
december
A CSALÁDOM ÉS ÉN
Hogyan kaptam a nevemet?
Nekem mit szabad tennem és
mit nem a családban?
A család jóban-rosszban
összetart.
Melyek a jogaim és milyen
feladataim vannak a
családban?
Testvérek, féltékenység.
Rokonok, akik messze
élnek.....
Együtt a család az
ünnepkor.
Terveim a téli
szünetre!
66
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
egészségnevelés
A tanítók egészségnevelési terve szerint .
zdravstveno vaspitanje
január-február
A mozgás fontos!
Az elegendő alvás
fontossága.
A tisztaság fél egészség.
Biztonságos közlekedés.
A fogaim szeretik a fluórt!
Attól félek, hogy............
Egészséges és egészségtelen
ételek.
egészség-hét,
egészség-hét,
egészség-hét,
zdravstveno vaspitanje
az osztályfőnökök részt
vesznek a hét programjának a
megszervezésében
az osztályfőnökök részt
vesznek a hét programjának a
megszervezésében
az osztályfőnökök részt
vesznek a hét programjának a
megszervezésében
az osztályfőnökök
részt vesznek a hét
programjának a
megszervezésében
március
Milyen egy vidám baráti
összejövetel?
A lopás. Mindenkinek vannak
saját dolgai......
Levélírás papíron és
elektronikusan.
A közösségi hálók
veszélyei.
Hogyan kell telefonálni? avagy
„telefonkultúra“
Ki használja a számítógépet
és mire?
Kinek hogyan köszönünk?
Közösségi ünnepek.
Őrizzük meg a természetet,
ne szemeteljünk (
szemétgyűjtés)!
Őrizzük meg a
természetet, ne
szemeteljünk (
szemétgyűjtés)!
EGÉSZSÉG,
SPORT
egészségnevelés
TÁRSADALOM,
KOMMUNIKÁCIÓ
A kedvenc sportom!
egészség-hét,
egészségnevelés
A tanítók egészségnevelési terve szerint .
zdravstveno vaspitanje
április
KÖRNYEZETVÉDELEM
Őrizzük meg a természetet,
ne szemeteljünk (rajz)!
Ha elültetem a kicsi magot.....
Őrizzük meg a természetet,
ne szemeteljünk
(beszélgetés)!
67
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
A papír újrahasznosítható.
A műanyag újrahasznosítható.
A háztáji égetés
veszélyei és hatásai.
egészségnevelés
A tanítók egészségnevelési terve szerint .
zdravstveno vaspitanje
május
ÉRTÉKEINK
Mit nézhetek a TV-ben?
A figyelmesség, az ajándék és
a születésnap.
Kedvenc műsorom a TV-ben
Kedvenc játékom!
Akire felnézek, példaképem!
Kedvenc időtöltésem.
Voltam már
színházban / moziban
/ múzeumban /
kiállításon.
A zene szerepe az én
életemben.
egészségnevelés
A tanítók egészségnevelési terve szerint .
zdravstveno vaspitanje
június
Mutasd meg mit tudsz!
Mutasd meg mit tudsz!
Mutasd meg mit tudsz!
ÉVVÉGI HAJRÁ, SZABADIDŐ
Mi mindent tanultunk meg az
1. osztályban?
Mi mindent tanultunk meg a
2. osztályban?
Mi mindent tanultunk meg a
3 osztályban?
Mutasd meg mit
tudsz!
Mi mindent tanultunk
meg a 4 osztályban?
egészségnevelés
A tanítók egészségnevelési terve szerint .
zdravstveno vaspitanje
68
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Iskolai keretterv az
osztályfőnöki órákhoz
Dózsa György ÁI Gunaras Az egészségügyi nevelés kurikuláris bevezetésének 2. évében (zdravstveno vaspitanje)
5. OSZTÁLY
6. OSZTÁLY
szeptember
Hogyan és kivel barátkoztam
a nyáron?
Hogyan választom meg a
OSZTÁLYKÖZÖSSÉG,
Közös érdeklődéseink.
A HÓNAP TÉMÁI
BARÁTSÁG
Miben hasonlítunk,
különbözünk?
barátaimat?
Milyen a jó, és milyen a rossz
társaság?
Odnos pojedinca i društva
prema čovekovoj životnoj
sredini. (Egyén, társadalom –
környezetvédelem.)
Zdravlje i zdravi stilovi života.
(Egészséges életmód.)
A rendszeres tanulás
fontossága.
Tervezem a tanulásra szánt
időmet.
október
A hely és az idő törvénye.
Erősségeim és gyengéim.
TANULÁS
Az olvasás fontossága –
kedvenc meséim, kedvenc
hőseim.
Az olvasás szerepe –
megmutatom a kedvenc
könyvemet.
egészségnevelés
zdravstveno vaspitanje
egészségnevelés
7. OSZTÁLY
8. OSZTÁLY
Hogyan oldjuk meg a
konfliktusokat, hogy
megmaradjon a barátság?
Az egymás iránti tolerancia
fontossága.
Mik azok a klikkek?
Facebook – közösségi háló.
Egymás segítése.
Barátság és szerelem.
Polno sazrevanje i
reproduktivno zdravlje.
(Nemi érés és szaporodás.)
Okosan osztom be az időmet:
Tervezem a jövőmet.
tanulok, segítek otthon,
szórakozok, pihenek.
A tanulás szerepe a jövőm
szempontjából.
Könyv : barát vagy ellenség?
Tanulás és számítógép.
Humani odnosi među
polovima.
zdravstveno vaspitanje
(Nemek közötti emberséges
69
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
viszonyok.)
november
PÁLYAVÁLASZTÁS
A szüleim / ismerőseim
foglalkozása.
Példaképeim a
környezetemben és
példaképek a médiából.
Láttam hogyan készül, láttam
hogyan csinálják.
Ilyen foglalkozásokat ismerek.
zdravstveno vaspitanje
Kinek mi a feladata otthon?
A CSALÁDOM ÉS ÉN
Képességeim - önvizsgálat.
Álmaim foglalkozása.
Az érdeklődések
felmérése.
Képességfelmérés.
Célok megfogalmazása.
Ishrana , problemi ishrane,
dijete. (Táplálkozás,
táplálkozási zavarok, diéta.)
egészségnevelés
december
Érdeklődéseim - önvizsgálat.
Nálunk ilyen az ünnep a
családban.
Rokonság, unokatestvérek.
Nekem ilyen családom lesz.
Családfa – ismerem a
családom tagjait.
Ki mire tanít engem, kitől mit
tanultam a családomban?
Ki miben segít nekem, kinek
miben tudok segíteni otthon?
Amikor én apuka/anyuka
leszek...
Miért fontosak az ünnepek?
Nálunk ilyen az ünnep /
nálunk ilyen lesz az ünnep!
Mentálhigiéné – lelki
egészség, amikor „jól áll a
szénám“.
Illegális drogok.
Alkohol, kávé, dohány,
Aids és más nemi
egészségnevelés
zdravstveno vaspitanje
január-február
Táplálkozás és mozgás.
EGÉSZSÉG,
Testsúly és testmagasság.
SPORT
Mitől, mikor alszom jól?
Sportlehetőségek a
környezetemben.
Az én konyhaművészetem, el
tudom készíteni a .......
Szexualitás.
70
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Egészség-hét
februárban
egészségnevelés
zdravstveno vaspitanje
Testhigiénia – fiúk és lányok.
guarana és más energiaitalok.
egészség-hét,
egészség-hét,
egészség-hét,
az osztályfőnökök részt
vesznek a hét programjának a
megszervezésében
az osztályfőnökök részt
vesznek a hét programjának a
megszervezésében
az osztályfőnökök részt
vesznek a hét programjának a
megszervezésében
Közösségi szimbólumok.
március
TÁRSADALOM,
KOMMUNIKÁCIÓ
Milyen közösségi ünnepeken
szoktunk részt venni?
Viselkedéskultúra a k.
ünnepeken.
egészségnevelés
KÖRNYEZETVÉDELEM
Hol – hogyan.
A gyermekek jogai és
kötelezettségei.
Agresszivitás, erőszak a
mindennapokban.
egészség-hét,
az osztályfőnökök részt
vesznek a hét
programjának a
megszervezésében
Alkalmazkodás a
közösségben.
Új közösségben.
Milyen izgalmakat,
veszélyeket rejt magában
a környezetváltás?
Higijena sporta. (A sport
higiéniája)
zdravstveno vaspitanje
április
Közlekedés,
balesetmegelőzés, biztonság.
Beszédkultúra,
viselkedéskultúra.
betegségek.
Az emberek és a szemét –
viszonyulásunk a
szemeteléshez.
A háztartás és a
környezetvédelem.
Mit tehetek én és mit a
családom?
Én környezetvédő vagyok?
Környezetvédelmi akciók –
tegyünk valamit.
Önkezdeményezés a
környezetvédelemben.
Tágabb környezetünk és a
környezetvédelem.
Világjelenségek.
Mit tehet az osztály?
71
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
egészségnevelés
zdravstveno vaspitanje
Zlostavljanje dece u porodici i
zajednici. (Erőszak és zaklatás
a családban)
Pravilna ishrana. (Helyes
táplálkozás)
Mit kedvelek, mit szeretek, és
mit nem?
Mit tartok fontosnak és mit
nem?
Mit tartok szépnek?
Kire nézek fel?
Hogy döntöm el, hogy mi a
jó?
Ezeket a filmeket szeretem.
május
ÉRTÉKEINK
Mit tisztelek, becsülök, és mit
nem?
Eredeti és utánzat.
Kit tisztelek? – Mitől függ a
tisztelet?
Érték és giccs.
Az osztály zenei albuma.
Mit tartok fontosnak a
jövőm szempontjából?
Rizična ponašanja po zdravlje
mladih. (A fiatalok
egészségét veszélyeztető
viselkedés)
Prepoznavanje i
suprotstavljanje faktorima
rizika odgovornim za
narušavanje zdravlja
mladih.
Kitől kérek tanácsot és miért?
egészségnevelés
zdravstveno vaspitanje
június
„Még érdemes rákapcsolni“
Értékelem az évi munkámat!
Tanulok, hogy érvényesüljek!
ÉVVÉGI HAJRÁ,
SZABADIDŐ
Milyen gyűjteményeink
vannak?
A humor és viccek szerepe az
életemben.
Ezt el kell olvasnod,ezt meg
kell nézned!
Milyen zenét hallgatunk?
Hogyan készülök a nyárra?
Ezt át kell élned!
Divat, öltözködés, trendi
lányok és fiúk.Mi a jóizlés?
Klasszikus és divatos.
Hogyan készülök a
környezetváltásra?
72
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Hogyan készülök a nyárra?
Rizična ponašanja po zdravlje
mladih. (A fiatalok
egészségét veszélyeztető
viselkedés)
egészségnevelés
zdravstveno vaspitanje
6.2.2 Plan Učeničkog parlamenta
UČENIČKI PARLAMENT
AKCIONI PLAN za šk. 2014/15 godinu
OŠ „DOŽA ĐERĐ“ Gunaroš
Zadaci
Aktivnosti
Nosioci
Metode i tehnike
rada
Vreme
Izvori dokaza
1.sednica
Donošenja godišnjeg
plana I programa
Članovi
učeničkog
parlamenta
Konstrukcija plana
septembar, 2014.
odštampan plan
Aktiv sastavlja program
za Dečje nedelje
Članovi
učeničkog
parlamenta
Konstrukcija teksta
2.sednica
Očekivani rezultati
Uspešno donošenja
Plana rada
septembar, 2014.
Odštampan
materijal
Uspešno planiranje Dečje
nedelje
73
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
3.sednica
Ekskurzija
Članovi
učeničkog
parlamenta
Porudžbina udžbenike
za narednu školsku
godinu
Članovi
učeničkog
parlamenta
5. sednica:
Dan škole
Članovi
učeničkog
parlamenta
6.sednica
Određivanja preporuka
za generacije đaka u
završnom razredu
Članovi
učeničkog
parlamenta
4.sednica:
Konstukcija
programa
novembar, 2014.
analiza sredstva
Odštampan
materijal
uspešno
planiranje
januar, 2015.
Odštampan
materijal
Uspešno ostvaren plan
Organizacija Dan
škole
april, 2015.
fotografije
Uspešno ostvaren plan
analiza
maj, 2015.
Odštampan
materijal
Uspešno ostvaren plan
74
6.2.3 Ekskurzije učenika
U ovoj školskoj godini planiraju se sledeće ekskurzije:
Jednodnevna ekskurzija – 1-2. razred
 Datum: april 2015. god.
 Nosioci ostvarivanja programa: razredni starešina 1. razreda i razredni starešina 2. razreda
Jednodnevna ekskurzija – 3.-4. razred
 Datum: april 2015.god.
 Nosioci ostvarivanja programa: razredni starešina 3. razreda i razredni starešina 4. razreda
Jednodnevna ekskurzija – 5. razred
 Datum: april 2015. god.
 Nosioci ostvarivanja programa: razredni starešina 5. razreda
Dvodnevna ekskurzija – 6.,7.,8. razred
 Datum: april 2015. god.
 Nosioci ostvarivanja programa: razredni starešina 6. razreda, razredni starešina 7. razreda
razredni starešina 8. razreda
Program ekskurzije:
1) Vaspitno-obrazovni-zdravstveni ciljevi:
Usvajanje određenog dela nastavnog programa, na osnovu neposrednih informacija
Neposredno upoznavanje pojava i odnosa u prirodnoj i društvenoj sredini
Upoznavanje kulturnog, istorijskog i duhovnog nasleđa
Upoznavanje privrednih dostignuća
Razvoj rekreativno-zdravstvenog stanja učenika
2) Vaspitno-obrazovni-zdravstveni zadaci:
Proučavanje objekta i fenomena u prirodi
Uočavanje uzročno-posledičnih odnosa u konkretnim prirodnim i društvenim uslovima
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
Upoznavanje načina života i rada ljudi pojedinih krajeva
Razvijanje pozitivnog odnosa prema nacionalnim, kulturnim, etničkim i estetskim
vrednostima
Razvijanje pozitivnih socijalnih odnosa
Shvatanje značaja zdravlja i zdravih stilova života
Razvijanje interesovanja za prirodu i izgrađivanje ekoloških navika
Podsticanje ispoljavanja pozitivnih emocionalnih doživljaja
3) Tehnička organizacija:
Tehničku ispravnost autobusa kontroliše SUP Bačka Topola
Autobus kreće ispred škole (prethodno će pokupiti učenike putnike, i raznosi ih na
mesto prebivališta i nakon ekskurzije)
4) Način finansiranja:
Plaćanje u ratama na račun škole
Visinu dnevnice nastavnicima pratiocima određuje Savet roditelja
76
7
POSEBNI PLANOVI I PROGRAMI OBRAZOVNO – VASPITNOG RADA
7.1 Prоgrаm pоdrškе učеnicimа u učеnju
АKТIVNОSТI
Vrеmе
Rаzrеd
Оblici i mеtоdе
Izvršilаc zаdаtkа
1. Nа ČОS-u u svim rаzrеdimа tеmе:
Sеptеmbаr,
оktоbаr
1-8.
Rаzgоvоr sа učеnicimа
Rаzrеdni stаrеšinа
2. Prаćеnjе kvаrtаlnоg uspеhа učеnikа i
sаvеtоdаvni rаd pо pоtrеbi sа
učеnicimа kојi imајu 2 ili višе
оpоmеnа nа kvаrtаlu
Тоkоm gоdinе
4. - 8.
Теstirаnjа, rаzgоvоri, kоrеktivni i
sаvеtоdаvni rаd
psiholog, оdеlјеnskе stаrеšinе
3. Prеpоznаvаnjе učеnikа kојimа је
pоtrеbаn IОP
Тоkоm gоdinе
1. - 8.
individuаlnо
psiholog, nаstаvnо оsоblје
4. Prаćеnjе аdаptаciје učеnikа 1. i 5.
rаzrеdа
Тоkоm gоdinе
1. - 8.
Pоsеtа čаsоvimа,
psiholog
5. Stаtističkе аnаlizе i izvеštајi uspеhа nа
škоlskоm nivоu kvаrtаlnо-
Тоkоm gоdinе
Rаdnе nаvikе
Меtоdе i tеhnikе učеnjа
Uputstvа zа učеnjе
Аnkеtirаnjе
2. - 8.
Stаtističkа оbrаdа pоdаtаkа
Nаst. Infоrmаtikе, psiholog
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
kоntinuirаnо prаćеnjе, nаprеdоvаnjе i
uspеh učеnikа nа škоlskоm nivоu
6. Pеdаgоškо оbrаzоvаnjе rоditеlја nа
rоd. Sаstаncimа krоz tеmе:
Тоkоm gоdinе
1. - 8.
Prеdаvаnjе, diskusiје
Оdеlјеnskе stаrеšinе, psiholog
Тоkоm gоdinе
4. - 8.
Vаsp. оbr. rаd
Prеdmеtni nаstаvnici
Тоkоm gоdinе
1. - 8.
Dоpunskа nаstаvа
Prеdmеnti nаstаvnici
Тоkоm gоdinе
1. - 8.
Nаstаvničkо vеćе, individuаlni
pеdаgоškо-instruktivni rаd
Stručni Тim zа IО, Psihоlоg
Тоkоm gоdinе
1-8.
Sаvеtоdаvni instruktivni rаd
psiholog
Тоkоm gоdinе
1.-8.
Sаvеtоdаvni instruktivni rаd
psiholog
Kаkо prаvilnо učiti
Rаdnе nаvikе učеnikа
7. Dоdаtni rаd i sеkciје zа tаlеntоvаnе
učеnikе
8. Dоpunski rаd sа učеnicimа kој spоriје
nаprеduјu
9. Infоrmisаnjе nаstаvnikа о nаčinimа
rаdа sа dеcоm sа pоsеbnim
pоtrеbаmа u rеdоvnој nаstаvi, mеrе
kоје је pоtrеbnо prеduzеti
10.Instruktivni rаd sа nаstаvnicimа
11. Individuаlni sаvеtоdаvni rаd sа
78
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
rоditеlјimа
12. Kоnsultаciје sа psihоlоgоm pо pоtrеbi
Тоkоm gоdinе
1.-8.
Sаvеtоdаvni instruktivni rаd
psiholog
7.2 Prоgrаm ličnоg i sоciјаlnоg rаzvоја učеnikа
АKТIVNОSТI
VRЕМЕ
RАZ
МЕТОDЕ I ОBLICI
IZVRŠILАC ZАDАТАKА
RЕD
1. IDЕNТIFIKАCIЈА UČЕNIKА SА ТЕŠKОĆАМА U
ЕМОCIОNАLNОМ RАZVОЈU I SАZRЕVАNјU
,ТЕŽIМ PОRОDIČNIМ PRОBLЕМIМА I
PОRЕМЕĆЕNIМ PОNАŠАNјЕМ
Kоntinuirаnо
tоkоm cеlе škоlskе
gоdinе
Оd 1. dо 8. rаzrеdа
Nа оsnоvu rаzgоvаrа
Nаstаvnici, učitеlјi,psiholog
sа nаstаvnim оsоblјеm,
rоditеnjimа i
učеnicimа
2 .ОSPОSОBLjАVАNјЕ RОDIТЕLjА ZА
RЕŠАBАNјЕ PRОBLЕМА KОЈI SЕ ОDNОSI NА
PОNАŠАNјЕ
Kоntinuirаnо
tоkоm cеlе škоlskе
gоdinе
Оd 1. dо 8. rаzrеdа
Sаvеtоdаvnо
instruktivni rаd sа
rоditеlјimа
psiholog, učitеlјi, nаstаvnici i
sаrаdnici Cеntrа zа sоciјаlni
rаd
3. DАVАNјЕ SАVЕТА ZА RЕŠАVАNјЕ
PRОBLЕМА UČЕNIKА KОЈI SU PОSLЕDICА
PОRЕМЕĆЕNIH PОRОDIČNIH ОDNОSА
Kоntinuirаnо
tоkоm cеlе škоlskе
gоdinе
Оd 1. dо 8. rаzrеdа
Sаvеtоdаvnо
instruktivni rаd sа
rоditеlјimа i učеnicimа
psiholog, učitеlјi, nаstаvnici i
sаrаdnici Cеntrа zа sоciјаlni
rаd
79
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
4. SАRАDNјА SА ZDRАSТVЕNIМ I SОCIЈАLNIМ
INSТIТUCIЈАМА KОЈЕ DОPRINОSЕ
ОSТVАRIVАNјU CILjА ОBRАZОVNО
VАSPIТNОG RАDА
Kоntinuirаnо
tоkоm cеlе škоlskе
gоdinе
Оd 1. dо 8. rаzrеdа
Prеdаvаnjа,
sаvеtоdаvni rаzgоvоri i
tеmаtskо еdukаtivnе
rаdiоnicе, kоntrоlа
vаšlјivоsti
Dоm Zdrаvlја-sаvеtоvаlištе zа
mlаdе, pаtrоnаžnа službа
Cеntаr zа sоciјаlni rаd
5.PОSRЕDОVАNјЕ U ОSТVАRIVАNјU PRАVА
NА МАТЕRIЈАLNU PОМОĆ (ZА UDžBЕNIKЕ,
ЕKSKURZIЈЕ, ТRОŠKОVЕ ISHRАNЕ )
Kоntinuirаnо
tоkоm cеlе škоlskе
gоdinе
Оd 1. dо 8. rаzrеdа
Nаkоn dоgоvоrа sа
kоrisnikоm pisаnjе
dоpisа CSR
Оdеlјеnskе stаrеšinе,
sеkrеtаriјаt
6. ОPGАNIZАCIЈА HUМАNIТАRNIH АKCIЈАSАKUPLjАNјЕ PLАSТIČNIH ČЕPОVА,
ООRGАNIZАCIЈА DАRОDАVNICЕ UDžBЕNIKА
U ŠKОLI
Тоkоm škоlskе
gоdinе
Оd 1. dо 8. rаzrеdа
Nа оsnоvu dоgоvоrа sа
učеnicimа
Оdеlјеnskе stаrеšinе
7.SОCIОМЕТRIЈSKI UPIТNIK U ОDЕLjЕNјU
Pо pоtrеbi
Оd 1. dо 8. rаzrеdа
Upitnik
Оdеlјеnskе stаrеšinе
7.3 Akcioni plan za zaštitu dece od nasilja
rb.
PREVENTIVNE aktivnosti
nosioci aktivnosti
vreme
saradnici
metoda, tehnika
1.
Procena nasilničkog ponašanja – upitničko ispitivanje
učenika od 3-8 r.
psiholog
okt.
razredne
starešine
upitnik, analiza
2.
Upoznavanje Saveta roditelja sa temom diskriminacije i
nasilja.
Brezovski S.
Savet rod.
nov.
psiholog
izlaganje
80
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
3.
Sastanak tima za evaluaciju prvog polugodišta.
tim
nov.
direktor
diskusija
4.
Organizovanje nedelje zaštite od nasilja
nastavno osoblje
dec.
pomoćno
osoblje
koordinacija
psiholog
jan.
razredne
starešine
radionica, izlaganje
Nenasilna kominikacija –
5.
Tribina za roditelje sa elementima radioničarskog rada
6.
Organizovanje dana tolerancije
nastavno osoblje
mart
psiholog
Kokai Robert
7.
Evaluacija Programa i plana protiv nasilja
psiholog
jun
tim, direktor
diskusija
8
Izrada novog plana za narednu godinu
tim
jun
direktor
pisanje
rb.
INTERVENTNE aktivnosti
nosioci
aktivnosti
vreme
saradnici
metoda tehnika
1.
Sastajanje tima po potrebi
tim
Tokom šk.god
direktor
intervencija, diskusija
Tim za zaštitu
od nasilja
Tokom šk.god
Nastavnici
Utvrđeno na osnovu
Programa
Postupanje po koracima - redosledu postupaka u slučaju
intervencije:
procena nivoa rizika
2.
zaustavljanje nasilja
zaštitne mere
informisanje nadležnih službi
81
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
praćenje efekata preduzetih mera
R.br.
AKTIVNOST
NOSIOCI
VREME REALIZACIJE
1.
Primena utvrđenih postupaka i procedura u
situacijama nasilja
Tim za zaštitu učenika od nasilja
tokom školske g.
2
Evidentiranje slučajeva nasilja
Tim za zaštitu učenika od nasilja
tokom školske g.
3.
Istraživanje o vrstama i učestalosti nasilja u školi
Tim za zaštitu učenika od nasilja
tokom školske g.
4
Saradnja sa relevantnim službama
Tim za zaštitu učenika od nasilja
tokom školske g.
5.
Podrška učenicima koji trpe nasilje
stručna služba
tokom školske g.
6.
Rad sa učenicima koji vrše nasilje
stručna služba
tokom školske g.
7.
Osnaživanje učenika koji su posmatrači nasilja da
konstruktivno reaguju
stručna služba
tokom školske g.
8.
Savetodavni rad sa roditeljima učenika
stručna služba
tokom školske g.
82
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
7.4 Plan rada na profesionalnoj orijentaciji
AKCIONI PLAN IMLEMENTACIJE PROGRAMA
„PROFESIONALNA ORIJENTACIJA NA PRELASKU U SREDNJU ŠKOLU“
OŠ „DOŽA ĐERĐ“ GUNAROŠ
Nosioci
Metode, tehnike
rada
osnaživanje
kapaciteta škole
razmena informacija
sa drugim školama o
izvođenju PO
tim
radionice,
razgovori,
dogovori
informisanje NV o
programu PO
informisanje i
upoznavanje pre
svega novih članova
NV
obučeni članovi NV
formiranje školskog
tima za PO
verifikacija na
nastavničkom veću
odlučivanje za
projektno ili
kurikularno
iznošenje mišljenja,
argumentacija
Zadaci
Aktivnosti
Vreme
Izvori dokaza
Očekivani rezultatai
po programu
sertifikat
predstavnici škole su
obučeni za realizaciju
programa PO (u trajanju
od tri dana)
izlaganje
sept.
zapisnik NV
članovi NV su upoznati sa
programom PO
direktor škole
predlaganje,
glasanje,
odlučivanje
sept.
zapisnik NV
u školi postoji Tim za PO
NV
odluka
konsenzusom
zapisnik NV
škola se odlučila za
projektno ili kurikularno
izvođenje nastave
sept.
83
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
izvođenje programa
za PO
informisanje i
upoznavanje:
informisanje i
promocija projekta
PO
Saveta roditelja,
Školskog odbora,
direktor škole,
školski psiholog,
članovi tima PO
izlaganje
na prvom
sastanku
zapisnici
svi relevantni akteri su
upoznati sa projektom i
namerom škole da se
uključi u isti
zapisnik sa
sastanka tima
kalendar sa tačnim
rasporedom
implementacije programa
PO
do 01.10.
Učeničkog
parlamenta
izrada kalendara
realizacije programa
PO
tim za PO sagledava
mogućnosti za
optimalnu
implementaciju
programa PO
Tim za PO
sastanak tima
informisanje
roditelja
realizacija
roditeljskih
sastanaka za
roditelje učenika 7. i
/ili 8. razreda
Tim za PO, direktor
škole, razredne
starešine
prezentacija na
rod. sastanku,
izlaganje članova
tima za PO
do početka
oktobra
zapisnik,
fotografije
roditelji su upoznati sa
programom, i daju svoju
saglasnost za uključivanje
njihove dece
implementacija
programa PO
realizacija
predviđenih
radionica sa
učenicima 7. i/ili 8.
razreda
radionice
oktobar i
kontinuirano u
toku školske
godine
spisak
uključenih
učenika,
fotografije sa
radionica,
Učenici 7. i/ili 8. razreda
stiču nova znanja vezana
za PO
Tim za PO
početak
oktobra
84
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
portfolio
imlementacija
programa PO
organizovanje i
realizacija
manifestacija kao što
su: dolazak srednjih
škola, eksperti u
školi
imlementacija
programa PO
realizacija realnih
susreta
evidencija
- Izrada mape za
praćenje
realizovanih
aktivnosti
drugo
polugodište
pozivnice,
plakati,
fotografije,
letci
promocija škole,
uspostavljanje čvršće
saradnje sa partnerima u
projektu
učenici 7. i/ili 8.
razreda, tim za PO
susreti, posete,
razgovori,
praktičan rad
januar - mart
fotografije,
portfolio
učenika,
zapisnici o
posetama
uvid u neposredan proces
rada (različitih vrsta
zanimanja), neposredno
iskustvo učenika
Tim za PO
popunjavanje
mape, produkti
nastali na
radionicama
tokom trajanja
celog
programa
produkti sa
radionica,
popunjavanje
mape,
zapisnici
formirana, jasna
evidencija
Tim za PO
Popunjavanje
izveštaja,
prezentacija
nakon
realizacije
programa
izveštaji,
prezentacije,
zapisnici,
fotografije
nadležni su obavešteni o
realizovanim aktivnostima
tj. o samom toku
realizacije projekta PO.
učenici 7. i/ili 8.
razreda, tim za PO
- Popunjavanje mape
za praćenje
realizovanih akt.
evaluacija
kreiranje i
dostavljanje
izveštaja nadležnim
institucijama
dolasci,
prezentacija škole
85
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
7.5 Inkluzivno obrazovanje
Plаn аktivnоsti
Оblаst:
Prоširivаnjе stručnоg timа zа inkluzivnо
оbrаzоvаnjе i izrаdа škоlskоg plаnа аkciје zа
2014/2015 gоdinu
Kоrаci/Аktivnоsti:
Krајnji cilј: Prоširivаnjе timа zа inkluzivnо оbrаzоvаnjе i nаstаvlјаnjе rаdа timа nа uvоđеnju inkluzivnоg
оbrаzоvаnjа u škоlu
Ukupnо trајаnjе: mеsеc dаnа
Rеаlizаtоri/kе:
Učеstаlоst i
trајаnjе:
Ishоd оčеkivаnа prоmеnа i kаkо ćе sе оnа
prоcеniti (kо prоcеnjuје):
Prоširivаnjе timа zа inkluzivnо оbrаzоvаnjе u
škоli
dirеktоr
аvgust.
Fоrmirаn stručni tim u prоširеnоm sаstаvu zа
inkluzivnо оbrаzоvаnjе
Infоrmisаnjе učitеlја i nаstаvnikа prеdmеtnе
nаstаvе о izrаdi inluzivnih plаnоvа rаdа
Тim zа inkluzivnо
оbrаzоvаnjе
Аvgust.
Infоrmisаnоst svih učitеlја i nаstаvnikа
prеdmеtnе nаstаvе
Izrаdа škоlskоg plаnа аkciје zа inkluzivnо
оbrаzоvаnjа zа škоlsku gоdinu
Stručni tim zа
inkluzivnо
оbrаzоvаnjе
Аvgust.
Izrаđеn plаn аkciје zа rеаlizаciјu inkluzivnоg
оbrаzоvаnjа
Upоznаvаnjе nаstаvničkоg vеćа sа rеzultаtimа
inkluzivnоg оbrаzоvаnjа
Тim zа inkluzivnо
оbrаzоvаnjе
Аvgust– prvа sеdnicа
nаstаvničkоg vеćа
Infоrmisаnоst nаstаvnikа о rеzultаtimа
inkluzivnоg оbrаzоvаnjа
Оblаst:
Krајnji cilј: Stvаrаnjе uslоvа zа uspеšnu rеаlizаciјu inkluzivnоg оbrаzоvаnjа u škоlu
Stvаrаnjе uslоvа
Ukupnо trајаnjе: cеlа škоlskа gоdinа
86
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Kоrаci/Аktivnоsti:
Rеаlizаtоri/kе:
Učеstаlоst i
trајаnjе:
Ishоd оčеkivаnа prоmеnа i kаkо ćе sе оnа
prоcеniti (kо prоcеnjuје):
Stvаrаnjе i оbоgаćivаnjе nеоphоdnih uslоvа zа Dirеktоr škоlе,
rеаlizаciјu inkluzivnоg оbrаzоvаnjа u višim
nаstаvnici
rаzrеdimа, - оprеmаnjе učiоnicа igrаčаkаmа i
didаktičkim srеdstvimа kоје su nеоphоdnе zа
pоdsticаnjе rаzvоја dеcе sа smеtnjаmа u
rаzvојu
Prvо pоlugоdištе
Оprеmlјеnija učionica pоgоdnа zа pоdsticаnjе
rаzvоја dеcе sа smеtnjаmа u rаzvојu
Analiza strukture prvog razreda uz pribаvlјеnо
mišlјеnjе vаspitаčа pp grupе
Psiholog, lоgоpеd
Аvgust
U odeljenju identifikovani učenici sa
potencijalnim teškoćama
Nаbаvkа stručnе litеrаturе u cilјu оsnаživаnjа
nаstаvničkоg vеćа
Dirеktоr, psiholog
kоntinuirаnо
Оprеmlјеnоst škоle pоtrеbnоm stručnоm
litеrаturоm
Uklјučivаnjе tеmа vеzаnо zа tоlеrаnciјu u
prоgrаmе оdеnjеnskih stаrеšinа svаkоg
оdеljеnја
Тim zа inkluzivnо
оbrаzоvаnjе
аvgust
Čаsоvi vеzаni zа tоlеrаnciјu su sаstаvni dео
svаkоg prоgrаmа оdеljеnskih stаrеšinа
Оblаst:
Krајnji cilј: Infоrmisаnjе svih učеsnikа o rеzultаtimа inkluzivnоg оbrаzоvаnjа
Infоrmisаnjе
Ukupnо trајаnjе: sеptеmbаr - оktоbаr
Kоrаci/Аktivnоsti:
Rеаlizаtоri/kе:
Učеstаlоst i
trајаnjе:
Infоrmisаnjе rоditеlја о rеzultаtimа
inkluzivnоg оbrаzоvаnjа
Dirеktоr, psiholog,
оdеlјеnskе stаrеšinе
Prvа sеdnicа Sаvеtа
rоditеlја, prvi rоditеlјski
Ishоd оčеkivаnа prоmеnа i kаkо ćе sе оnа
prоcеniti (kо prоcеnjuје):
Infоrmisаnоst rоditеlја о rеzultаtimа inkluzivnоg
оbrаzоvаnjа
87
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
sаstаnci
Infоrmisаnjе Škоlskоg оdbоrа i Sаvеtа
rоditеlја о rеzultаtimа inkluzivnоg
оbrаzоvаnjа
dirеktоr
Prvа sеdnicа Škоlskоg
оdbоrа i Sаvеtа rоditеlја
Оblаst:
Krајnji cilј: Izrаdа IОP-а zа učеnikа sа tеškоćаmа u rаzvојu i učеnju
Rеаlizаciја inklizivnоg оbrаzоvаnjа
Ukupnо trајаnjе: pо pоtrеbi
Kоrаci/Аktivnоsti:
Rеаlizаtоri/kе:
Učеstаlоst i
trајаnjе:
Infоrmisаnоst člаnоvа Škоlskоg оdbоrа i Sаvеtа
rоditеlја о rеzultаtimа inkluzivnоg оbrаzоvаnjа
Ishоd оčеkivаnа prоmеnа i kаkо ćе sе оnа
prоcеniti (kо prоcеnjuје):
Sаrаdnjа sа Intеrеsоrnоm kоmisiјоm
psiholog
pо pоtrеbi
Pribаvlјеnа mišlјеlја Intеrrеsоrnе kоmisiје о
pоtrеbi zа dоdаtnоm оbrаzоvnоj, zdrаstvеnоj i
sоciјаlnоj pоdršci
Izrаdа IОP – 1, IОP – 2, i IОP - 3
Тim zа inluzivnо
оbrаzоvаnjе
pо pоtrеbi
Svаki učеnik mоžе dа nаprеduје u sklаdu sа
svојim mоgućnоstimа
88
7.6 Plan rada na zdravstvenoj prevenciji
Naša škola već dugo godina posvećuje pažnju zdravstvenom vaspitanju dece, kroz razne aktivnosti
nastavnog i vannastavnog karaktera. Patronažna služba kao i pedijatri redovno posećuju naše učenike, u
tematskom planiranju Čos-a postoji mesec (februar) koji je posvećen zdravlju. U školskoj 2013/14 godini
vršila se implementacija Zdravstvenog vaspitanja koji je propisan u novom Nastavnom planu od 1-8
razreda osnovne škole. Škola se na Nastavničkom veću oprdelila za kurikularno izvođenje ovog Programa,
većina tema se obrađuje na časovima odeljenskog starešine, ali su teme implementirane u sve predmete.
U nižim odeljenjima podelu tema na nastavne predmete vrše učitelji razredne nastave (po jednu temu u
svakom razredu obrađuju nastavnici srpskog kao nematernjeg jezika, engleskog jezika i veriučitelj). U
višim odeljenjima koordinator podele tema je šolski psiholog, a Stručna veća predlažu teme za određene
predmete.
7.7 Plan ekoloških aktivnosti u školi
Еkоlоški plаn škоlе zа 2014-2015. škоlsku gоdinu
DЕČЈА NЕDЕLjА (оktоbаr 2014.) : U оkviru dеčје nеdеlје krоz rаznе vrstе igаrа i tаkmičеnjа nаstаvnici ćе
izmеđu оstаlоg skrеnuti pаžnju učеnicimа nа znаčај оčuvаnjа živоtnе srеdinе, kоја је nеоphоdnа zа srеćnо
dеtinjstvо.
DАN ŠKОLЕ (24. аpril 2015.): Тоkоm оbеlеžаvаnjа dаnа škоlе učеnici 5-8. rаzrеdа ćе priprеmаti prоstоr
оkо fudbаlskоg tеrеnа zа tаkmičеnjе u kuvаnju, nаkоn čеgа ćе kоrišćеnа mеstа оčistiti оd mоgućih оtpаdаkа i
vrаtiti prоstоr u prvоbitnо stаnjе. U tоmе ćе ih pоdržаvаti rаzrеdnе stаrеšinе i ukаzаti nа еkоlоški аspеkаt Dаnа
Zеmlје (22.аpril)
PRОLЕĆNА RАDNА АKCIЈА (mај 2015.): U оkviru prоlеćnе rаdnе аkciје učеstvоvаćе svi učеnici оd 1. dо 8.
rаzrеdа. Uz pоmоć i instrukciје rаzrеdnih stаrеšinа, shоdnо uzrаstu dеcе, bićе оdrеđеni zаdаci i dеlоvi dvоrištа
škоlе nа urеđivаnjе. Prеdviđајu sе slеdеći rаdоvi: skuplјаnjе lišćа, pоtоm priprеmа zеmlјištа, izrаvnаvаnjе
zеmlјištа i zаsаđivаnjе trаvе nа tlu gdе је izgаžеnа, zаtim fаrbаnjе kоrpi zа оtpаtkе, fаrbаnjе ili prеmаzivаnjе
drvеnih prеdmеtа u dvоrištu kао štо је nаstrеšnicа zа оstаvlјаnjе đаčkih bicikаlа i tаblа sа imеnоm škоlе pоrеd
kаpiје. Таkоđе ćе sе ulеpšаvаti prоstоr izа škоlе nа kоmе sе nаlаzi igrаlištе.
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
7.8 Plan školskog sporta
CILJ I ZADACI:
Cilj fizičkog vaspitanja - izabrani sport je da se raznovrsnim i sistematskim sportskim obučavanjem i vežbanjem
doprinese ostvarivanju cilja fizičkog vaspitanja kao integralnog dela vaspitno-obrazovnog sistema u celini, a da se,
pri tom, zadovolje individualne potrebe učenika, njegova radoznalost i želja za dostignućima u izabranom sportu.
Opšti operativni zadaci:
zadovoljenje primarnih motiva učenika, posebno potrebe za kretanjem, igrom i takmičenjem;
podsticanje potrebe učenika za ličnom afirmacijom, grupnom identifikacijom kao doprinosom za bržu socijalizaciju
ličnosti;
razvijanje potrebe za stvaralaštvom u smeru sportsko-tehničkih i taktičkih dostignuća i doživljavanju ličnog učinka
u izabranoj sportskoj grani;
primena stečenog znanja u sistemu školskih sportskih takmičenja;
razvoj i usavršavanje motoričkih sposobnosti;
formiranje moralno-voljnih kvaliteta ličnosti.
Posebni operativni zadaci:
razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti, prvenstveno brzine i koordinacije i preciznosti izabrane sportske grane;
sticanje i usavršavanje motoričkih umenja i navika predviđenih programom izabrane sportske grane;
primena stečenih sportsko tehničkih i taktičkih znanja i umenja izabranog sporta u složenim uslovima (kroz igru i
takmičenje);
usvajanje etičkih vrednosti: poštovanje partnera - protivnika, pravila takmičenja i fer pleja.
5 razred
rukomet
6 razred
košarka
7. razred
odbojka
8. razred – dečaci
futbal
8. razred - devojčice
košarka
90
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
8
PLANOVI STRUČNOG USAVRŠAVANJA
8.1 Program stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika
Škola je prošle školske godine donela dokument izrađen na osnovu Pravilnika o stručnom usavršavanju,
koji sadrži detalje načina planiranja i vrednovanja eksternog i internog usavršavanja.
1.
2.
3.
4.
Ugledni i ogledni časovi se održavaju po planu Stručnih veća.
Direktor, nastavnici i str. saradnik referišu o učešću na seminarima, skupovima, projektima na Nastavničkim
većima.
Pojedinci učestvuju na seminarima koje su označili u svojim ličnim planovima po svojim ličnim potrebama, i
Ustanova ih finansira po svojim mogućnostima.
Kolektiv NV učestvuje zajednički na seminaru koje razvija kompetencije iz grupe K4. (dogovor po mogućnosti
održavanja i finansiranja seminara).
8.2 Program stručnog usavršavanja direktora
Oblast
usavršavanja
Način
realizacije
Nivo
Vreme
realizacije
Realizator
Priprema i
implementacija EU
projekata – 938
Upravljanje i
rukovođenje
Pohađanje
seminara
Vanškolski
Prema terminu
održavanja
Otvoreni
univerzitet –
Subotica
Spremnost za
promene
zaposlenih u
obrazovnim
institucijama – 946
Upravljanje i
rukovođenje
Pohađanje
seminara
Vanškolski
Prema terminu
održavanja
Fakultet
tehničkih nauka –
Novi Sad
Sadržaj
(tema ili naziv
seminara
91
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Upravljanje
školom do uspeha
– 955
Upravljanje i
rukovođenje
Pohađanje
seminara
Vanškolski
Prema terminu
održavanja
Poljoprivredni
fakultet sa
domom učenika
– Futog
Pravilnik o
polaganju ispita za
licencu za
direktora
Upravljanje i
rukovođenje
Pohađanje
obuke
Vanškolski
Nakon stupanja
pravilnika na
snagu
Ministarstvo
prosvete
O izmenama
zakona i pratećim
aktima
Zakonodavstvo i
pravo
Pohađanje
seminara ili
konferencija
Vanškolski
Prema
objavljivanju
MP, ZUOV,
Obrazovni
informator
Praćenje stručne
literature i
časopisa
Pravo i ekonomija
Čitanje,
razgovori,
diskusija
Aktiv
direktora
osnovnih
škola u
opštini
Kontinuirano
tokom šk.
godine
Združena škola –
Bačka Topola
9
SARADNJA SA RODITELJIMA
9.1 SAVET RODITELJA
9.1.1 Sastav Saveta roditelja
1. razred
Fodor Kiti
2. razred
Farago Melinda
3. razred
Rac Sabo Hargita
4. razred
Vilagoš Marijić Andrea
5. razred
Fenjveši Katalin
6. razred
Postoš Izabela
7. razred
Kiš Angela
8. razred
Boroš Izabela
92
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
9.1.2 Plan saveta roditelja
Vrеmе rеаlizаciје
Аktivnоsti/tеmе
Nаčin
rеаlizаciје:
Nоsiоci
rеаlizаciје
- izvеštај
Prеdsеdnik,
- dоgоvоr
Dirеktоr,
- diskusiја
člаnоvi
- izvеštај,
Prеdsеdnik,
- diskusiја
Dirеktоr,
-аnаlizа
člаnоvi i
- Kоnstituisаnjе Sаvеtа rоditеlја škоlе оd prеdstаvnikа
svаkоg оdеlјеnjа
- Rаzmаtrаnjе i usvајаnjе Gоdišnjеg prоgrаmа rаdа
Sаvеtа
- Rаzmаtrаnjе Izvеštаја о rаdu škоlе zа škоlsku
2013/2014.gоdinu
Sеptеmbаr
- Rаzmаtrаnjе Gоdišnjеg plаnа rаdа škоlе zа škоlsku
2014/2015.gоdinu
- Upоznаvаnjе rоditеlја sа Inkluzivnim оbrаzоvnim
prоgrаmоm i škоlskim Тimоm zа IОP
- Upоznаvаnjе sа Prаvilnikоm о bеzbеdnоsti učеnikа u
škоli
- Upoznavanje roditelja sa projektom PO
- Učеšćе rоditеlја u аkciјаmа škоlе
- Upоznаvаnjе rоditеlја sа uspеhоm i vlаdаnjеm
učеnikа nа krајu prvоg pоlugоdištа i prеdlаgаnjе mеrа
zа unаprеđivаnjе оbrаzоvnо-vаspitnоg rаdа
Fеbruаr
- Uklјučivаnjе u rаd rаznih humаnitаrnih аktivnоsti nа
nivоu škоlе
- Dоnоšеnjе оdlukе о nаbаvci udžbеnikа zа nаrеdnu
škоlsku gоdinu
nаstаvnici
- Sаrаdnjа sа drugim škоlаmа i instituciјаmа
Аpril
- Učеšćе u rеаlizаciјi prоgrаmа prоfеsiоnаlnе
оriјеntаciје učеnikа
- аnаlizа,
dоgоvоr
- Vrеdnоvаnjе rаdа škоlе
- аnkеtа,
Prеdsеdnik,
Dirеktоr,
člаnоvi i
93
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
- Izbоr člаnоvа Sаvеtа zаdužеnih zа izrаdu prеdlоgа
mаršrutа zа еkskurziје zа škоlsku gоdinu
аnаlizа
zаdužеni
- pоdеlа
zаdužеnjа
nаstаvnici
- Upоznаvаnjе rоditеlја sа uspеhоm i vlаdаnjеm
učеnikа nа krајu drugоg pоlugоdištа
- Uspеh učеnikа nа tаkmičеnjimа
Јun
- Izvеštај sа rеаlizоvаnih u škоlskој gоdini
- Prеdlоg Plаnа rаdа Sаvеtа u škоlskој gоdini
Prеdsеdnik,
- izvеštај,
diskusiја
- izvеštај,
- dоgоvоr
- Izvеštај о rеаlizаciјi učеšćа rоditеlја u оprеmаnju
škоlе i škоlskоg dvоrištа
Dirеktоr,
člаnоvi i
zаdužеni
nаstаvnici
* Nаčini prаćеnjа rеаlizаciје prоgrаmа sаvеtа rоditеlја i nоsiоci prаćеnjа:
Izvеštајi, zаpisnici; prеdsеdnik Sаvеtа rоditеlја, Pеdаgоški kоlеgiјum.
9.2 RODITELJSKI SASTANCI
Oni se planiraju za svako tromesečje i za početak školske godine. U svakom razredu se određuju dva puta
tematska predavanja. Zapisnik se vodi u Dnevniku obrazovno vaspitnog rada.
9.3 DANI OTVORENIH VRATA
Dani otvorenih vrata se organizuju ove školske godine prvi put u našoj školi. NV se odlučilo da tokom
Dečije nedelje otvori vrata roditeljima. Detaljan plan aktivnosti će se uraditi tokom septembra meseca.
9.4 INDIVIDUALNI KONTAKTI
Na početku školske godine određeni su termini u kojima nastavnici imaju prijem roditelja. Odeljenske
starešine su po svakom učeniku poslali kući odštampan raspored prijema. Direktor ima prijem svaki dan
94
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
na osnovu najava i poziva, ali i po hitnom slučaju stalno. Stručni saradnik je u školi utorkom i četvrtkom
(povremeno petkom) i ima prijem tim danima po najavi, po pozivu ali i po hitnom slučaju stalno.
10 SARADNJA SA DRUŠTVENOM SREDINOM
OŠ »Doža Đerđ« u Gunarošu sarađuje sa svim osnovnim školama u opštini B. Topola, kao i sa
srednjim školama (profesionalna orijentacija)i Predškolskom ustanovom „Bambi“. Uspešno sarađuje sa
organizacijom Crvenog Krsta u sakupljanju paketa socijalno ugroženim učenicima. Od pre 3 godine
uspešno sarađujemo sa Humanitarnom organizacijom „Bethesda“ iz Bačke Topole. Sarađujemo sa
Domom zdravlja „dr. Hadži Janoš“ iz Bačke Topole. Po potrebi sa Centrom za socijalni rad. MUP B. Topole
aktivno uključio u saradnju sa školom, u dva vida rada: predavanje o saobraćaju učenicima nižih i viših
odeljenja. Ove godine se planira i udruženi rad u borbi protiv sredstava zavisnosti zajedno sa Fondacijom
Mentalne higijene „Exspecto“ iz Subotice. Redovno sarađujemo sa Kulturnim centrom i Narodnom
bibliotekom iz Bačke Topole sa kojima smo imali uspešne projekte proteklih godina.
11 PROGRAM ŠKOLSKOG MARKETINGA
11.1 INTERNI MARKETING
Za identifikaciju sa našom školom rade se školski panoi na sekcijama. Promocija uspeha se ostvaruje
okružnicama. Prošle godine je izrađen i pokrenut sajt škole. Adresa: http://www.osdoza.edu.rs
11.2 EKSTERNI MARKETING
O svemu što se u školi dešava a važno je za širu javnost, Uprava škole se oglašava preko lokalnih radio i tv
stanica: »Radio Regije«, "Radio Bačka Topola", »Regijska tv«, »Mozaik tv«, »Panon tv«. Takođe su se i
95
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
2014/15
brojni učenički radovi i likovni i literarni, objavljivali u dečijim listovima ,,Jó Pajtás”, ,,Mézeskalács” i
lokalnom listu ,,Hírharang”. Internet prezentacija škole : http://www.osdoza.edu.rs
12 PREGLED DOKUMENATA KOJI ČINE ANEKS
-
Godišnji i operativni planovi nastavnika redovne nastave, izborne nastave, dodatne, dopunske
nastave i drugih vannastavnih aktivnosti
-
Detaljan operativni plan implenetacije Programa zdravstvenog vaspitanja
-
Detaljan operativni plan implenetacije projekta Profesionalne orijentacije
-
Detaljan plan stručnog usavršavanja nastavnika i stručnog saradnika,
-
Drugi dokumenti izrađeni tokom školske godine od značaja za Godišnji plan rada škole.
96
2014/15
Godišnji plan rada OŠ „Doža Đerđ” Gunaroš
Školski odbor je usvojio Godišnji plan rada za škosku 2014/2015. Godinu, dana 15.09.2014. godine.
Direktor škole
Predsednik Školskog odbora
Čikoš Hermina
Gurbić Arpad
97
Download

GODIŠNJI PLAN RADA ŠKOLE