INSTRUKCIJE
za pregled i dokumentiranje softvera
instaliranog na računarima u cilju zaštite
autorskih prava
2013.g. Sarajevo
1
Sadržaj
I NADLEŽNOST
5
II PREDMET KONTROLE
5
III SUBJEKTI NADZORA
6
IV KORIŠTENJE SOFTVERA U KOMERCIJALNE SVRHE
7
V INSPEKCIJSKI NADZOR KOD DISTRIBUTERA SOFTVERA I PARTNERA
8
VI INSPEKCIJSKI NADZOR KOD KRAJNJIH KORISNIKA
9
VII IZRICANJE MJERA
10
VIII PREGLED INSTALIRANOG SOFTVERA KOD KORISNIKA
13
IX PROVJERA LICENCI KOD KORISNIKA
17
3
I NADLEŽNOST
Članom 173. Zakona o autorskim i srodnim pravima (u daljem tekstu: Zakon)
regulisano je da inspekcijski nadzor nad poštovanjem odredbi ovog Zakona u
dijelu obavljanja prometa robe i usluga u prvom stepenu vrše inspekcije u
Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, nadležne za nadzor tržišta,
posredstvom nadležnih tržišnih inspektorata.
Član 173.
(Inspekcijski nadzor)
(1)
Inspekcijski nadzor nad poštovanjem odredbi ovog zakona u dijelu
obavljanja prometa robe i usluga u prvom stepenu vrše inspekcije u
Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu
Bosne i Hercegovine nadležne za nadzor propisa iz oblasti prometa
robe i usluga (tržišta), a u drugom stepenu ministarstva u Federaciji
Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu Bosne
i Hercegovine nadležna za oblast prometa robe i usluga (tržišta).
(2)
Inspekcije iz stava (1) ovog člana vrše inspekcijski nadzor posredstvom nadležnih tržišnih inspektorata.
II PREDMET KONTROLE
Predmet inspekcijskog nadzora iz oblasti proizvodnje i distribucije sofvera je
zaštita autorskih prava svih licenciranih proizvođača softvera, koji, bilo
individualno ili preko asocijacija proizvođača softvera (kao što je BSA), a shodno
odredbama Zakona, zatraže zaštitu svojih prava, kao i u onim slučajevima kada
inspekcija u okviru svog redovnog rada utvrdi nepoštivanje odredbi Zakona.
5
III SUBJEKTI NADZORA
Subjekte nadzora možemo podjeliti u tri skupine, ovisno o njihovom mjestu i
ulozi u različitim fazama prometa:
1.
Disributeri softvera – ovlašteni distributer pojedinih softverskih rješenja, na određenoj teritoriji
2.
Posrednici (partneri) – prodavači IT opreme na koje su, od strane ovlaštenih distributera, prenesena prava prodaje pojedinih
softverskih rješenja,
3.
Krajnji korisnici – pravna i fizička lica koja koriste softverska rješenja
u svom poslovanju u komercijalne svrhe
Slika 1: Akteri u lancu distribucije sofvera od autora do krajnjeg korisnika
6
IV KORIŠTENJE SOFTVERA U KOMERCIJALNE SVRHE
Kada je riječ o krajnjim korisnicima kao subjektima nadzora, momenat od
ključnog značaja je korištenje instaliranog sofvera u komercijalne svrhe.
Pod korištenjem softvera u komercijalne svrhe smatra se posjedovanje računarskih
programa u obavljanju registrovanih djelatnosti pravnih i fizičkih lica, a koje
podrazumijeva da se pomoću njih ostvaruju prihodi posrednim putem.
Slika 2: Korištenje softvera u komercijalne svrhe
7
V INSPEKCIJSKI NADZOR KOD DISTRIBUTERA SOFTVERA I PARTNERA
Postupak inspekcijskog nadzora:
Inspekcijski nadzor se pokreće po službenoj dužnosti i uključuje sljedeće korake:
1.
Identifikacija inspektora i subjekta nadzora što uključuje i provjeru odgovarajuće šifre djelatnosti
2.
-
-
-
-
Utvrđivanje činjeničnog stanja i prikupljanje dokaza o eventualno počinjenom prekršaj, što uključuje:
pravni osnov, odnosno ugovor o pravu distribucije ili pravu prodaje,
pregled izlaznih faktura,
pregled robe na zalihama – instalacioni CD-ovi i ostali mediji,
provjera licenci
3.
-
Sačinjavanje zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju i izricanje Zakonom predviđenih mjera:
u slučaju da se utvrdi da je vršena prodaja nelicenciranih softvera, ne postoji mogućnost poduzimanja prekršajnih mjera protiv distributera.
Inspektori u ovom slučaju mogu izreći neku od upravnih mjera
propisanih u članu 174. Zakona i to: trajno oduzimanje robe
(instalacione kompakt diskove, ukoliko ih zateknu), trajnu zabranu
prometa ili u skladu sa članom 174. stav 2. Zakona upravnu mjeru
zabrane rada u trajanju od 30 do 90 dana.
8
VI INSPEKCIJSKI NADZOR KOD KRAJNJIH KORISNIKA
Postuak inspekcijskog nadzora:
Inspekcijski nadzor se pokreće po službenoj dužnosti i uključuje sljedeće korake:
1.
Identifikacija inspektora i subjekta nadzora što uključuje i provjeru odgovarajuće šifre djelatnosti
Preporuka: Obezbjediti prisustvo odgovorne osobe i, gdje god je to moguće,
prisustvo IT stručnjaka kontrolisanog subjekta nadzora ili operatera na radnoj stanici.
2.
Utvrđivanje činjeničnog stanja i prikupljanje dokaza o eventualno počinjenom prekršaju, što uključuje:
-
utvrđivanje broja računara u upotrebi – lista stalnih sredstava subjekta nadzora;
-
pregled instaliranog softvera i to:
a) identifikovanje operativnog sistema,
b) identifikovanje korisničkih aplikacija na računarima
(radnim stanicama) kontrolisanog subjekta nadzora,
c) identifikovanje Servera i pripadajućih CAL licenci,
d) provjera licenci (provjera naljepnica, provjera ulaznih faktura
i ugovora)
-
utvrđivanje korištenja softvera u komercijane svrhe
3.
-
-
-
-
Sačinjavanje zapisnika o utvrđenom činjeničnom stanju i izricanje Zakonom propisanih mjera:
kada se utvrdi da korisnik nema ugovor o kupovini softvera ili da ima veći
broj radnih jedinica od broja kupljenih licenci, inspektori ne mogu
oduzimati upravne mjere iz člana 174. jer u ovim slučajevima ne
postoji promet robe ili usluge, nego samo korištenje nelicenciranog
softvera u komercijalne svrhe.
U navedenim situacijama, inspektori na osnovu člana 22. Zakona o tržišnoj
inspekciji, mogu privremeno, do pravosnažnosti prekršajnog postupka,
oduzeti radne jedinice na kojima su instalirani nelicencirani softveri
(ukoliko su licence kupljene po radnim jedinicima, sve radne jedinice bez
naljepnice) ili određeni broj radnih jedinica koji predstavlja razliku u
odnosu na broj kupljenih licenci (ukoliko su licence kupljene po
ugovaraču);
o privremeno oduzetim radnim jedinicama, subjektu nadzora se na licu
mjesta izdaje potvrda;
inspektor podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog
prekršaja iz člana 170. stav 1. tačka b) Zakona, kojim se, u skladu sa
članom 170. stav 4. Zakona traži izricanje zaštitne mjere.
9
VII IZRICANJE MJERA
a) Zaštitna mjera oduzimanja predmeta
Na osnovu člana 170. stav 4. Zakona, počiniocu prekršaja se može izreći zaštitna
mjera oduzimanja predmeta. Naime, predmeti koji su nastali počinjenjem
prekršaja biće oduzeti i uništeni, a predmeti, odnosno uređaji namijenjeni ili
upotrijebljeni za izvršenje istih bit će oduzeti. U konkretnom slučaju, to mogu biti
instalacioni kompakt diskovi ili radne jedinice na kojima je instaliran ili korišten
nelicincirani softver. Međutim, navedena zaštitna mjera može se izreći samo u
slučaju posjedovanja primjerka kompjuterskog programa u komercijalne svrhe,
odnosno korisniku nelicenciranog softvera.
Budući da Zakon nije propisao ovlaštenje inspektora da može privremeno
oduzeti robu do pravosnažnog okončanja prekršajnog postupka, privremeno
oduzimanje se može vršiti na osnovu člana 22. Zakona o tržišnoj inspekciji.
b) Oduzimanje robe upravnim mjerama
U pogledu oduzimanja predmeta upravnim mjerama, definisanim u članu 174.
Zakona, postoji mogućnost oduzimanja robe namijenjene prometu kojom
se povrijeđuje neko imovinsko pravo. Slijedom navedenog, kada su u pitanju
kompjuterski programi, upravnim mjerama se eventualno mogu oduzimati
samo instalacioni kompakt diskovi (ukoliko se pronađu kod distrubutera),
ali ne i kompjuteri na kojima je instaliran ili korišten nelicencirani softver jer se
ova upravna mjera može izreći samo licima koja vrše promet robe, odnosno
distribuciju.
Kada se osnovano posumnja da je u pitanju roba kojom se povrijeđuje neko
imovinsko pravo, u skladu sa članom 174. Zakona, oduzimanje navedene robe
može biti trajno i privremeno. Koje će od zakonom predviđenih mjera inspektor
poduzeti u svakom konkretnom slučaju, ovisi od postupanja vlasnika robe ili
nosioca prava, odnosno njegovog zastupnika.
Prva situacija postoji, ukoliko vlasnik robe izjavi da je u pitanju roba kojom
se povrijeđuje imovinsko pravo. Naime, ako se u toku inspekcijskog nadzora
utvrdi da je robom koja je namijenjena prometu povrijeđeno neko imovinsko
pravo, a vlasnik robe, pri tome, izjavi da se radi o robi kojom se povrijeđuje neko
imovinsko pravo, inspektor će sve navedene činjenice konstatovati u zapisniku,
a vlasniku robe izdati potvrdu o oduzimanju predmeta. Nakon toga donosi
rješenje o oduzimanju i uništavanju robe. Na navedeno rješenje, vlasnik robe ima
pravo žalbe u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
10
O žalbi, u skladu sa članom 173. Zakona, odlučuje Federalno ministarstvo
trgovine. Pitanje troškova uništenja nije regulisano Zakonom i rješava se prema
odredbama Zakona o inspekcijama, koji u ovom slučaju padaju na teret vlasnika
robe, budući da je odredbom člana 174. stav 1. tačka c) i stava 6. Zakona
predviđeno da troškovi uništenja padaju na teret nosioca prava samo kada se
roba trajno oduzima nakon podnesene izjave i očitovanja nosioca prava.
Kada rješenje u smislu člana 267. Zakona o upravnom postupku postane izvršno,
u skladu sa zakonima o inspekciji, roba se predaje subjektu koji je u skladu sa
Zakonom o javnim nabavkama u BiH, izabran za pružanje usluga uništenja.
Nakon dostavljanja računa za obavljene usluge, postupajući inspektor je
obavezan donijeti zaključak o troškovima postupka i isti dostaviti vlasniku robe
radi izmirenja obaveza.Ukoliko vlasnik robe ne izmiri obaveze, postupa se u
skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku kojima je regulisana naplata
novčanih potraživanja.
Druga situacija postoji ako vlasnik robe ne da izjavu da je u pitanju roba kojom
se povrijeđuje neko imovinsko pravo. U tom slučaju, inspektor u zapisniku
konstatuje činjenice, na osnovu kojih je opravdano posumnjao da je u pitanju
roba kojom se povrijeđuje neko imovinsko pravo.Nakon toga, privremeno
oduzima navedenu robu, o čemu vlasniku robe izdaje potvrdu o privremenom
oduzimanju u kojoj će se pobliže navesti vrsta i količina robe. 1
Treći korak u ovom slučaju je obavještavanje nosioca prava ili njegovog zastupnika
o poduzetim mjerama. Navedena obavijest obavezno mora sadržavati: podatke
o utvrđenom činjeničnom stanju (u obavještenju se navode razlozi zbog kojih se
sumnja da je u pitanju roba kojom se povrijeđuje neko imovinsko pravo, detaljne
podatke o robi, vlasniku robe i mjestu gdje se nalazi), pouku nosiocu prava da
može izvršiti pregled privremeno oduzete robe i prateće dokumentacije na
mjestu gdje je deponovana, te pozivanje da u roku od pet dana od dana prijema
obavijesti može inspektoru predložiti trajno oduzimanje robe.
Kada je u pitanju privremeno oduzimanje robe, na osnovu člana 174. stav 1. tačka b) Zakona, a
imajući u vidu da nije definisan način i postupak privremenog oduzimanja, inspektor može izdati
potvrdu vlasniku robe o privremenom oduzimanju. Eventualno donošenje rješenja nije opravdano
iz razloga što konačan ishod privremenog oduzimanja ovisi od blagovremenog postupanja nosioca
prava. Naime, zakonodavac je nosiocu prava ostavio rok od pet dana za postupanje. Ukoliko ne
postupi u ostavljenom roku, inspektor je u skladu sa članom 174. stav 6. obavezan vratiti robu vlasniku.
Donošenje rješenja o privremenom oduzimanju nije opravdano i iz razloga što se protiv svih rješenja
mora omogućiti ulaganje pravnog lijeka, žalbe ili upravnog spora, a sam žalbeni rok od osam dana
je duži od roka za postupanje nosioca prava, te bi u praksi bile moguće situacije da vlasnik robe izjavi
žalbu na rješenje o privremenom oduzimanju robe, a da se nosilac prava ne očituje u roku od pet dana,
nakon čega se roba mora vratiti vlasniku, bez obzira na ishod drugostepenog postupka, zbog čega
rješenje gubi svaki smisao. Osim toga, ne postoji mogućnost da se rješenjem utvrdi da žalba ne odlaže
izvršenje rješenja, budući da takvo ovlaštenje nije dato u Zakonu.
1
11
Obavijest mora sadržavati i pouku da, u tom slučaju, postupajućem inspektoru
mora dostaviti dokaz da je nosilac autorskih prava, te pisanu izjavu ovjerenu
od strane općinskog organa ili notara koja sadrži: izjavu da je u pitanju roba
kojom se povrijeđuje njegovo imovinsko pravo, izjavu da prihvata potpunu
odgovornost za naknadu štete, ako se utvrdi da je u pitanju roba kojom se ne
povrijeđuje imovinsko pravo, te izjavu da će snositi troškove uništavanja robe
kad bude trajno oduzeta.
Ukoliko nosilac prava u roku od pet dana postupajućem inspektoru dostavi
pomenute dokaze sa izjavom i prijedlogom da se roba trajno oduzme, inspektor
donosi rješenje o oduzimanju i uništenju robe. Na navedeno rješenje vlasnik robe
ima pravo žalbe u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
O žalbi, u skladu sa članom 173. Zakona, odlučuje Federalno ministarstvo
trgovine. Kada rješenje u smislu člana 267. Zakona o upravnom postupku
postane izvršno, u skladu sa zakonima o inspekciji, roba se predaje subjektu koji
je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BiH, izabran za pružanje usluga
uništenja. Nakon dostavljanja računa za obavljene usluge, postupajući inspektor
je obavezan donijeti zaključak o troškovima postupka i isti dostaviti nosiocu
prava radi izmirenja obaveza. Ukoliko nosilac prava ne izmiri obaveze, postupa
se u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku kojima je regulisana
naplata novčanih potraživanja, uz obavezno dostavljanje izjave nosioca prava
organu koji će provesti postupak.
Ukoliko nosilac prava u roku od pet dana postupajućem inspektoru ne dostavi
izjavu sa svim propisanim elementima, ne traži poduzimanje daljih mjera ili
ne dokaže da se radi o robi kojom se povrijeđuje njegovo imovinsko pravo,
postupajući inspektor vraća robu vlasniku.
c) Izricanje upravne mjere kojom se nalaže otklanjanje nedostataka
S obzirom da se izricanje zaštitnih mjera odnosi samo na instalacione kompakt
diskove, a predmet nadzora su instalisani nelicencirani softveri na radnim
stanicama za koje Zakon o autorskim i srodnim pravima NE PREDVIĐA izricanje
upravnih mjera. predlažemo da se u prvom koraku vršenja inspekcijskog nadzora
prednost da izricanju upravne mjere kojom se nalaže otklanjanje nedostataka u
skladu sa odredbama organizacionih propisa i to:
-
-
po članu 108. stav 1. tačka 1. Zakona o inspekcijama u F BiH
(‘’Sl. novine FBiH’’, broj: 69/05) ili
po članu 125. stav 1. tačka 1. Zakona o urganizaciji organa uprave u
F BiH (“Sl. novine FBiH”, broj: 35/05)
12
VIII PREGLED INSTALIRANOG SOFTVERA KOD KORISNIKA
a) Šta tražimo?
Kako je već ranije spomenuto, predmet inspekcijskog nadzora je zaštita autorskih
prava proizvođača licenciranog softvera, a koji se koristi u komercijalne svrhe.
S obzirom da se entitetskim inspekcijama nisu obratili svi proizvođači licenciranih
softvera, trenutno su još uvijek aktuelne aktivnosti na vršenju inspekcijskog
nadzora kod korisnika softvera, a u pogledu poštivanja zakonskih odredbi
vezanih za autorska prava proizvođača softvera, koji su se kao članovi Asocijacije
proizvođača poslovnog softvera (BSA), obratili nadležnim inspekcijama u Bosni i
Hercegovini za zašitu svojih prava.
Inspektori će prilikom kontrole provjeravati sav softver instaliran na računaru,
a primjeri su sljedeći programi:
A) KOJE PROGRAME PROVJERAVAMO?
1.
WINDOWS OS (npr. Windows XP, Windows 7 i Windows 8...)
2.
MICROSOFT OFFICE (npr. 2007, 2010, 2013, i verzije Standard, Professional...)
3. Serveri (Windows Server, SQL, CAL Licence...)
4.
Adobe Photoshop (npr. Standard, Extended…)
5.
Adobe Acrobat (Acrobat 5, Acrobat 8…)
6.
CorelDRAW
7.
AutoCAD
8.
Autodesk 3D Studio Max
KONTAKTIRATI AUTORA ZA SVA SLOŽENA I JEDNOSTAVNA PITANJA
MICROSOFT
Anida Jusufović
ANTI PIRACY MANAGER
Microsoft BiH
AUTO DESK
Vladan Đurić
Autodesk Licence Compliance
Manager, Adriatic Region
“OSA - Računarskiinženjering” doo
Takovska 45, 11000 Beograd, Srbija
Tel +387 33 295 223
Fax +387 33 296 711
Mobile +387 62 340 088
tel. +381 11 3290 362
E-mail [email protected] fax. +381 11 3291 353
mob. + 381 66 944 64 26
Web www.microsoft.com/bih
www.osa.rs
autodesk.osa.rs
ADOBE I COREL
Leonhard Cingel,
direktor / manager
HSM Informatika
Jahijela Fincija 5
71210 Ilidža
Bosna i Hercegovina
telefon: +387 33 637 492
fax: +387 33 637 108
mobil: +387 62 177 381
KONTAKT Business Software Alliance, BSA: Mirna Milanović Lalić, Advokat, 061 204 217
13
b) Kako tražimo?
1.
Ispis instaliranog softvera putem USB stika
Prednosti:
•
•
•
•
detektuje i ispisuje instalirani operativni sistem, kao i naziv računara,
brz i jednostavan ispis svih instaliranih i deinstaliranih aplikacija sa datumima instalacije i deinstalacije istih,
mogućnost upisa naziva kompanije, imena i prezimena inspektora ...
kreira izvještaj u obliku dokumenta koji sadrži sve gore navedene
podatke, te kao takav može biti prilog zapisniku
Nedostatci:
•
•
•
stik nema zaštitu (nije zaključan) tako da može poslužiti kao medij
za prenos virusa sa računara na računar,
izjava koju je dao proizvođač daje garanciju da aplikacija neće učiniti štetu računaru, ali ne pokriva mogućnost prenosa virusa,
izvještaji su detaljni, na više strana za svaki računar, tako da za
npr. 10 pregledanih računara biće preko 30 strana izvješaja
14
2. Identifikovanje operativnog sistema preko Control Panel-a
3. Identifikovanje instaliranih aplikacija preko Start Menu-a
15
4.
Identifikovanje instaliranih aplikacija preko Control Panel-a
16
IX PROVJERA LICENCI KOD KORISNIKA
•
Provjera faktura – obavljenim pregledom faktura utvrdi se kupovina X
licenci jednog softvera, a kod pregleda računara kod kupca-korisnika
utvrdi se korištenje programa na broju računara većem od X;
•
Provjera faktura - kada se kod korisnika nelicenciranog softvera
pronađe faktura za hardver, ali bez iskazane prodaje softvera, dok se na
računarima koristi softver;
•
Provjera faktura - kada je na fakturi iskazana prodaja licence i cijena
za istu, ali verzija licence ne odgovara verziji na naljepnici;
•
Provjera računara - kada korisnik ima instaliran nelicencirani softver,
a nema fakture i nepoznat je prodavač softvera.
•
Provjera ugovora – u slučaju da korisnik ima ugovor o količinskom
licenciranju, isti treba tražiti kako bi se ustanovilo pravo korištenja
određenog softvera ili grupe softvera.
a)
Primjer naljepnice
b)
Primjer fakture
17
c)
Primjer ugovora
1)
2)
Elektronski (nalazi se u računaru), End User Licence Agreement - EULA
Tvrda kopija (ugovorne strane potpisale i nalazi se u ugovornoj dokumentaciji peduzeća)
X KORIŠTENJE U KOMERCIJALNE SVRHE
Utvrditi na koji način korisnik koristi softver u cilju ostvarivanja prihoda:
1.
2.
3.
4.
Kreirani dokumenti (fakture, obračuni, ugovori, poslovni dopisi, i sl.) – repozitorij dokumenata (npr. MyDocuments, Folder dokumenata i sl),
Urađeni projekti i projekti u izradi iz oblasti arhitekture
i građevinarstva,
Urađeni projekti i projekti u izradi iz oblasti grafičkog dizajna
Ostvareni prihod po osnovu djelatnosti za čije obavljanje je neophodno korištenje instaliranog softvera – bilans uspjeha
NAPOMENA: Materijalne dokaze za koje se utvrdi da potvđuju korištenje
softvera u cilju ostvarivanja prihoda OBAVEZNO unijeti u zapisnik i iste u fizičkom
obliku pohraniti kao dokazne akte u predmetu
AUTORI INSTRUKCIJE:
Ms.sc. Besim Duraković – dipl. Oec
Zoran Duljeski – dipl. Oec
Mr.sc. Nijaz Delić – dipl. Ing.
18
GARANCIJA USB
19
20
21
22
Download

Više informacija