LISTA RENDITËSE
e kandidatëve të pranuar në ciklin e Dytë të Studimeve – magjistraturë në
Akademinë Ushtarake – Shkup për vitin akademik 2013/2014
Drejtimi
Numri rendor ID i Studentit
Mbiemri, Emri i Babait dhe Emri
MBROJTJE DHE SIGURI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.
13
14.
15.
16
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
33
53
29
8
32
47
20
22
13
28
31
35
27
36
48
41
42
2
37
3
9
39
40
19
21
1
23
6
11
Jordanço Aleksandar Miladinovski
Sllagjan Mlladen Stojanoviq
Zdravko Angelko Jakovlevski
Toni Bogdan Apostollski
Zoran Dushan Krstevski
Nenad Slavko Angelkoski
Dragan Branko Maksimovski
Igor Milani Cvetanovski
Zoran Vanço Shirilov
Igor Velimir Jankuloski
Qenan Sabri Neziri
Aleksandar Mladen Krstevski
Dragan Boris Gjorgjievski
Sashko Petar Lafçiski
Trajce Tomislav Dencevski
Ivan Savo Zafirovski
Ilço Kiril Zakovski
Goce Trajan Stojkoski
Igor Dragan Naqev
Oliver Dukov Zarioski
Petar Stojanov Tashevski
Aleksandar Kiro Panev
Isamedin Xhemail Ademi
Besim Hysen Hasalari
Dragoljub Mile Petkovski
Dushko Kiril Pacemski
Nexhmedin Murtezi Jakupi
Sasha Rose Smileski
Mile Jovo Kostoski
30.
31.
32.
33.
14
19
46
30
Peter Ljupço Smileski
Artan Ruzhdi Selmani
Burhan Gani Bejluli
Hristijan Mirko Dimcevski
MENAXHIMI ME KRIZA, MBROJTJE DHE SHPËTIM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13
14
15
16
17
38
4
26
43
52
44
5
15
16
10
34
7
49
24
12
50
25
Stevo Jovan Xhelovski
Timurlenk Osman Zekoviq
Borce Spase Turturov
Dejan Mihail Ciplakoski
Violeta Time Todorova
Dame Ljupço Damjanovski
Biljana Strasko Jakimovska
Filip Toni Aleksovski
Ljubomir Jane Panev
Aco Zoran Gjorgjievski
Zlatko Zoran Pavlovski
Avdo Usain Kujunxhiq
Stefan Stojko Pejovski
Jordan Hristo Arsov
Katerina Mirçe Vasilevska
Sllobodan Krsto Nikolovoski
Aleksandar Drago Antovski
Lista është publikuar në ditën 29. 10. 2013 në orën 13:00.
Këshilla ligjore: Kandidati i cili nuk është i kënaqur me renditjen e listës ka të
drejtë të ankohet në Administratën e Dekanatit të Akademisë përmes komisionit të
konkurrimit, brenda 24 orëve nga shpallja e Listës në tabelën për shpallje pranë
Akademinë Ushtarake, dhe faqen e internetit të Ministrisë së Mbrojtjes.
Komisioni i Konkursit:
1. Dr. Elenior Nikolov, docent, kolonel
2. Dr. Andrej Iliev, docent, major,
zv/kryetar
3. Z. Ilir Selmani, MM, anëtar
4. Z. Mr. Bekim Maksuti, MM, anëtar
5. Zoran Cikarski, ligjerues, nënkolonel,
sekretar
Download

LISTA RENDITËSE e kandidatëve të pranuar në ciklin e Dytë të