Toplovodni kotao na £vrsto gorivo 20-50 KW
UPUTSTVO
za upotrebu i montaºu sa merama sigurnosti u radu
Prhova£ka bb 22310 ’imanovci, Srbija
Tel/Fax. +381 22 480404 +381 63 259422
[email protected] www.termomont.rs
15. juni 2011
Sadrºaj
1 Konstrukcija i karakteristike kotla
2
1.1
Dimenzije
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.2
Tehni£ke karakteristike kotla prema EN 303-5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.3
O proizvodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 Preporuke za transport i skladi²tenje kotla
2.1
Oblik isporuke
2.2
Obim isporuke kotla
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Ugradnja kotla
3
3
4
3.1
Postavljanje kotla u kotlarnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.2
Povezivanje na dimnjak
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Povezivanje kotla na instalaciju centralnog grejanja
4.1
4.2
Montaºa na zatvoreni sistem centralnog grejanja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
4.1.1
Prvi na£in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4.1.2
Drugi na£in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Montaºa na otvoreni sistem centralnog grejanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5 Kotao u radu
8
5.1
Kotao u upotrebi na £vrsto gorivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5.2
Povezivanje cirkulacione pumpe kotla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6 Naknadna ugradnja gorionika na pelet TERMEC
6.1
Prvo paljenje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
7 Napomene
10
A Deklaracija o Konformnosti
11
1
1
Konstrukcija i karakteristike kotla
Opis delova kotla: 1 Loºi²te 2 Cevna re²etka (rost) 3 Kazan 4 Odvod dimnih gasova sa zaklopom 5 Odvod
tople vode iz kotla 6 Dovod iz instalacije 7 Vrata za loºenje 8 Vrata za loºenje i £i²¢enje pepela 10 Postolje
11 Izolacija 12 Punjenje, praºnjenje 13 Mesto regulatora promaje 14 Klapna za dovod vazduha 15 Otvor za
£i²¢enje 16 Klapna promaje 17 Oplata 18 Sigurnosni cirkulacioni termostat 19. Sigurnosni vod 20. Konektor
za pumpu 21. Mesto za priklju£enje termi£kog ispusnog ventila 22 ƒe²alj za pro£e²ljavanje (£i²¢enje) donjeg
rosta loºi²ta 23 Ru£ica za pomeranje £e²lja
1.1
Dimenzije
Tip TKU3
1.2
Masa (kg)
B
L
H
A
E
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
F (Φ )
G
J
K
(mm)
(mm)
(mm)
20
265
560
980
1220
925
160
5/4
105
500
1090
25
275
560
1020
1220
925
160
5/4
105
500
1090
30
295
610
1020
1220
925
160
5/4
105
500
1090
35
310
660
1020
1220
925
160
5/4
105
500
1090
40
335
710
1100
1220
910
180
5/4
105
500
1090
50
360
710
1100
1220
910
180
5/4
105
500
1090
Tehni£ke karakteristike kotla prema EN 303-5
2
Nazivna snaga TKU3 PELLET (KW)
20
25
30
35
40
50
Opseg snage (KW)
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-50
Potrebna promaja (mbar)
0.17
0.18
0.2
0.21
0.23
0.25
Zapremina vode (l)
98
100
105
115
120
125
◦
Temp. izlaznih gasova (pri nazivnoj snazi) ( C)
3
Zapremina loºi²ta (dm )
200
200
200
200
200
200
71
76
89
101
113
130
Maseni protok pri nazivnoj snazi (kg/s)
0,016
0,018
0,021
0,025
0,045
0,060
Povezivanje na elektri£nu mreºu (V/Hz)
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
Stepen IP za²tite
30
30
30
30
30
30
Potro²nja goriva (pri nazivnoj snazi) (kg/h)
4.2
5.2
6.25
7.3
8.3
10.4
Opseg regulacije (£vrsto gorivo) ( C)
60-90
60-90
60-90
60-90
60-90
60-90
◦
Min. temp. pov. voda (£vrsto gorivo) ( C)
60
60
60
60
60
60
Stepen korisnosti
74%
75%
75%
75%
74%
74%
Klasa kotla
3
3
3
3
3
3
◦
1.3
O proizvodu
•
Kotao kao energent prvenstveno koristi cepanice drveta ili ugalj kalorijske mo¢i > 15 MJ/kg;
•
Kotao je u potpunosti prilagožen za sagorevanje peleta i u potpunosti ispunjava ekolo²ke uslove
Evropske Unije denisane u normi EN 303-5;
•
Prema zahtevu norme vodeni zid loºi²ta kotla je izražen od £eli£nog lima debljine 5 mm;
•
Sastavni deo kotla £ine pokretna pepeljara i pribor za £i²¢enje, kao i termometar;
•
Kotao je opremljen livenim £e²ljom za ekasno £i²¢enje rosta cevi u kotlu;
•
Ispitivanje kotla je izvr²eno na pritisku od 6 bar-a, a garancija kotla je 5 godina uz montaºu prema
priloºenom uputstvu, garancija na gorionik i sve prate¢e elektri£ne delove je dve godine.
2
Preporuke za transport i skladi²tenje kotla
2.1
Oblik isporuke
Odvojeno se isporu£uju kazan i oplata kotla. Kazan kotla je obloºen za²titnom plasti£nom folijom.
Oplata kotla je spakovana u kartonsku kutiju.
Zajedno sa oplatom u kutiji se nalazi posebno kratko
uputstvo za montiranje oplate na kotao.
Kotao se uvek mora nalaziti u vertikalnom poloºaju. Okretanje kotla pri transportu ili ugradnji predstavlja ozbiljan rizik da dože do o²te¢enja pre svega vatrostalne keramike u loºi²tu. Zabranjeno je slagati
jedan kotao na drugi.
Kotao je mogu¢e skladi²titi isklju£ivo u zatvorenom prostoru bez atmosferskog
uticaja. Vlaga u prostoriji takože ne sme da preže kriti£nu vrednost od 80% da ne bi do²lo do stvaranja
◦
kondenzata. Temperatura skladi²nog prostora treba da bude u opsegu od minus do plus 40 C. Pri otpakivanju kotla proveriti da li je farba na oplati kotla negde ogrebana i da li su svi delovi kotla na svom
mestu.
2.2
Obim isporuke kotla
Uz kotao se isporu£uju slede¢i dodatni delovi i propratna dokumentacija:
•
Pepeljara kotla
•
Ru£ica i liveni £e²alj kotla (ukoliko nisu ve¢ ugraženi u sam kotao)
•
Komplet za £i²¢enje
•
Garantni list kotla i garantni list gorionika posebno
3
3
Ugradnja kotla
3.1
Postavljanje kotla u kotlarnici
Kotlarnica treba da poseduje ventilaciju. Minimalna rastojanja kotla od zidova kotlarnice su denisana
na slede¢i na£in (unapred uzeta u obzir eventualna naknadna ugradnja gorionika na pelet TERMEC i
prate¢eg spremnika - TKU3 PELLET).
3.2
Povezivanje na dimnjak
Na£in priklju£enja kotla na dimnjak je prikazan na slici:
Dobro dimenzionisan dimnjak je preduslov za ispravan rad kotla. Zadatak dimnjaka je da produkte
sagorevanja sprovede u atmosferu (ali kod kotlova sa prirodnom promajom i da svojim uzgonskim efektom
obezbedi potrebnu promaju u kotlu). Dimnjak mora biti propisno ozidan i dobro izolovan (preporu£uje
se debljina izolacije od 50 mm).
Na osnovu potrebne promaje se odrežuje presek i visina dimnjaka prema katalogu proizvoža£a dimnjaka. Na slici je prikazan dijagram radne visine dimnjaka u metrima u zavisnosti od kapaciteta loºi²ta u
KW. Minimalna visina dimnjaka je 6 m. Preporu£uje se ovalni ili okrugao dimnjak izražen od neržaju¢eg
£elika kako bi uticaj kondenzata bio sveden na minimum.
4
5
4
Povezivanje kotla na instalaciju centralnog grejanja
4.1
Montaºa na zatvoreni sistem centralnog grejanja
U zavisnosti od poloºaja kotla u odnosu na cevnu mreºu i grejna tela montaºa se izvodi na dva na£ina:
4.1.1 Prvi na£in
Na polazni (topli) vod se postavljaju slede¢i elementi:
ozra£ni sud, sigurnosni ventil, ekspanzioni
(membranski) sud i ventil kotla.
Sigurnosni ventil mora biti postvaljen u neposrednoj blizini kotla na lako i uu£lljivom i pristupa£nom
mestu.Ventil mora biti pode²en na nazivni pritisak od 2,5 bar i pri tom pritisku se mora i otvarati.
Pre£nik otvora na sedi²tu ventila mora biti najmanje 15 mm. Spojni vod sigurnosnog ventila mora biti
²to kra¢i i ne sme imati mogu¢nost zatvaranja. U ovom vodu ne sme postojati nikakva armatura, pogotovo ne za zavarivanje. Krivine ovog voda ,ako postoje, izvode se polupre£nikom r >3 D (D polupre£nik
cevi) i pod uglom
α > 90◦
.
Zatvoren ekspanzioni sud se postavlja blizu kotla te je i njegov sigurnosni vod kratak. Sud mora biti tako
postavljen da membrana bude u horizontalnom poloºaju u cilju ravnomernog optere¢enja.
Zapremina
zatvorenog suda se odrežuje na osnovu kapaciteta kotla pri £emu vaºi odnos 1 KW :1 l.
Sigurnosni ventil i ekspanzioni sud se vezuju na bliskom odstojanju tako da u slu£aju nestanka elektri£ne
energije i pogona kotla na £vrsto gorivo, porast zapremine prvo prihvati ekspanzioni sud (do odreženog
pritiska) a zatim odreaguje sigurnosni ventil. Strogo voditi ra£una da se u kotlu ne pojavi vazduh.
4.1.2 Drugi na£in
U drugoj varijanti na polazni vod se povezuju redom: automatski ozra£ni ventil (nije sastavni deo
kotla), sigurnosni ventil, (kuglasti) ventil kotla, cirkulaciona pumpa i ventil (zadrºava vodu u sistemu
pri promeni pumpe). Na povratni vod pre kotla se vezuje ekspanzioni sud kao na slici.Ova varijanta se
izvodi kada je kotao na niºem nivou u odnosu na cevnu mreºu. Zadatak automatskog ozra£nog ventila je
da obezbedi potpunu potopljenost celog kotla. Ekspanzioni sud, sigurnosni ventil i termi£ki osigura£ se
povezuju na na£in kako je to obja²njeno u prethodnom poglavlju. Za armaturu kotla (ekspanzioni sud,
sigurnosni ventil, termi£ki osigura£) potrebno je takože imati odgovaraju¢e uputstvo i garantni list.
6
4.2
Montaºa na otvoreni sistem centralnog grejanja
Kod otvorenih sistema grejanja na polazni vod se postavljaju redom sigurnosni razvodni vod ekspanzionog suda te ventil kotla, dok se na povratni vod sistema postavlja sigurnosni povratni vod ekspanzionog suda, ventil kotla, pumpa i ventil pumpe. Neposredno ispod otvorenog ekspanzionog suda (do
8 cm) postavlja se kratka veza izmežu sigurnosnog povratnog voda, koja obezbežuje da zimi ne dože
do smrzavanja vode u ekspanzionom sudu (samo u periodu kada kotao radi). Na sigurnosno-razvodnom
vodu i na sigurnosnom- povratnom vodu ne sme biti nikakve armature pogotovo ne ventila. Na samom
ekspanzionom sudu mora postojati preliva i odu²na cev ( kao na slici). Zapremina ekspanzionog suda se
odrežuje prema slede¢oj jedna£ini:
V = 0.07Vvode (l)
gde je V vode (l) zapremina vode u celom postrojenju.
Pre£nik cevi sigurnosnog razvodnog i povratnog voda treba da iznosi oko 25 mm. Otvoreni ekspanzioni
sud se postavlja vertikalno iznad najvi²eg grejnog tela, pri £emu sigurnosni vodovi i ekspanzioni sud
moraju biti za²ti¢eni od smrzavanja. Gravitacioni sistem grejanja je mogu¢ kod otvorenog sistema grejanja.
Za kvalitet izvedbe mreºe odgovara kupac. Montaºu grejanja i pu²anje u rad treba
poveriti stru£nom licu koje odgovorno prihvata i garantuje ispravan rad kotla i celokupnog
7
sistema centralnog grejanja. U slu£aju lo²e projektovanog sistema i eventualnih manjkavosti
pri izvoženju radova, koja opet mogu da prouzrokuju neispravan rad kotla, kompletnu
materijalnu odgovornost kao i eventualne novonastale tro²kove snosi isklju£ivo lice kome je
poverena montaºa sistema grejanja a ne proizvoža£, zastupnik ili prodavac kotla.
5
Kotao u radu
5.1
Kotao u upotrebi na £vrsto gorivo
Ukoliko se kotao koristi sa konvencionalnim drvenim ogrevom ili ugljem, cirkulaciona pumpa kotla
treba da se poveºe sa termostatom koji se nalazi na gornjoj strani kotla, ispod oplate kotla. Termostat
je izbaºdaren na temperaturu od 60
◦ C i samo kada temperatura preže pomenutu vrednost , pokrenu¢e
cirkulacionu pumpu da bi spre£io prenisku temperaturu povratnog voda i pojavu kapanja (kondenzacije)
kao posledicu.
5.2
Povezivanje cirkulacione pumpe kotla
Ukoliko je grejanje isklju£ivo na pelet, termostat nije neophodno povezivati sa cirkulacionom pumpom
sistema ali je mogu¢e to u£initi.
U tom slu£aju potrebno je podesiti prag uklju£enja pumpe na niºu
◦
vrednost, obi£no 20 C manju od pode²ene temperature na kotlu. U tom slu£aju povezivanje cirkulacione
pumpe je povereno serviseru koji vr²i pu²tanje u rad sistema prilikom prvog paljenja.
8
6
Naknadna ugradnja gorionika na pelet TERMEC
6.1
Prvo paljenje
Prilikom prvog pu²tanja u rad od strane ovla²¢enog lica - servisera, serviser ¢e proveriti da li fabri£ki
pode²eni parametri gorionika odgovaraju instalaciji centralnog grejanja i peletu koji se koristi. Ukoliko je
to neophodno, serviser ¢e promeniti odrežene fabri£ki pode²ene parametre. Nakon toga, podesi¢e ºeljenu
temperaturu vode u kotlu (zavisno od tipa instalacije (radijatorsko ili podno grejanje, kombinovani sistem
◦
◦
itd. ova vrednost moºe biti izmežu 40 C i 65 C). Prema snazi kotla, serviser ¢e podesiti snagu gorionika
prema tablici koja je data u uputstvu uz gorionik.
Za pokretanje gorionika potrebno je izvr²iti slede¢e korake:
1. Uklju£iti glavni prekida£ za napajanje.
2. Pritiskom na taster za ru£no napajanje peletom koji se nalazi na bo£noj strani gorionika, potrebno
je napuniti puºni transporter i sam gorionik peletom.
Prethodno proveriti da li se u spremniku
nalazi dovoljna koli£ina peleta i ako je potrebno dopuniti spremnik peletom.
3. Uklju£enje i isklju£enje gorionika se vr²i pritiskom na taster. Nakon ²to su prilikom pu²tanja u rad
pode²eni svi parametri, to je sve ²to krajnji korisnik treba da uradi.
Rad gorionika se moºe podeliti u nekoliko faza rada.
Displej gorionika daje informaciju u kom se
reºimu rada gorionik trenutno nalazi:
1.
Paljenje gorionika.
Paljenje peleta se vr²i automatski, nakon pritiska glavnog tastera, tako ²to
se prvo uklju£ujuje greja£, na displeju u tom trenutku pi²e "Uklju£en greja£", i to traje 4 minuta,
nakon toga se pali ventilator i dolazi do raspaljivanja peleta u gorioniku. Faza paljenja traje sve
◦
dok sonda postavljena u kanalu dimnih gasova ne dostigne temperaturu 70 C, tad gorionik prelazi
u slede¢u fazu.
Ukoliko iz nekog razloga za 15 min sonda dimnih gasova ne registruje vrednost
◦
od 70 C gorionik prestaje sa paljenjem i na displeju ¢e se ispisati poruka "Paljenje gorionika nije
uspelo".
2.
Stabilizacija.
Reºim stabilizacije dimova sledi nakon uspe²nog paljenja gorionika i traje 1 minut
prema fabri£kim pode²avanjima.
Kada prože minut stabilizacije dimova gorionik prelazi u radni
reºim i po£inje sa dodavanjem peleta iz spremnika prema pode²enoj snazi gorionika.
3.
Radni reºim.
Gorionik ostaje u radnom reºimu sve dok se ne postignu neki od slede¢ih uslova:
•
temperatura vode u kotlu je dostigla zadatu vrednost;
•
temperatura dimnih gasova je dostigla vrednost od 250 C;
◦
Bilo koji od navedenih uslova da je ispunjen, gorionik ¢e pre¢i u modulacioni reºim rada.
4.
Modulacija.
Modulacioni reºim rada zna£i da gorionik radi sa minimalnom snagom u cilju odrºa-
vanja postignute temperature.
Prema fabri£kim parametrima gorionik se nalazi u modulaciji u
◦
◦
opsegu £iji donji prag je 2 C ispod zadate temperature a gornji prag 5 C iznad zadate temperature.
◦
Ukoliko je zadata temperatura na primer 50 C to zna£i da ¢e u opsegu temperature vode kotla od
◦
◦
48 C do 55 C gorionik raditi u minimalnom (²tedljivom) reºimu rada. Ukoliko temperatura padne
◦
◦
ispod 48 C gorionik se vra¢a u radni reºim,a ukoliko preže 55 C gorionik se gasi.
5.
Ga²enje.
Gorionik ¢e se ukoliko temperatura preže gornji prag modulacije automatski ugasiti.
Drugi na£in ga²enja je naravno pritiskom na taster.
U oba slu£aja prestaje dodavanje peleta, a
◦
ventilator ¢e nastaviti sa radom sve dok temperatura dimnih gasova ne padne ispod 60 C i tada je
gorionik uga²en. Gorionik svakih 60 minuta £isti tacnu plamene cevi izduvavanjem, ova operacija
traje 30 sekundi.
Napomene:
1. Za uklju£enje i isklju£enje potrebno je taster za paljenje/ga²enje pritisnuti i drºati 3 sekunde;
9
2. Glavni prekida£ sluºi samo za servisiranje gorionika, nikako pomo¢u njega ne prekidati rad gorionika!
3. Taster sa bo£ne strane sluºi za manuelno pokretanje puºa za dodavanje peleta iz spremnika; Pre
paljenja gorionika, puº spirale transportera mora biti ispunjen peletom.
7
Napomene
•
Korisnik je duºan da se strogo pridrºava uputstva za upotrebu.
U protivnom garancija kao ni
eventualna nastala ²teta ne¢e biti priznata.
•
Kazan kotla je ispitan u sopstvenoj ispitnoj stanici na ispitni pritisak od 6 bar-a.
•
Strogo voditi ra£una da u toku rada kotla ne dože do zatvaranja ventila kotla, da ne bi do²lo do
pucanja kotla usled ekspanzije vode. Garancija se u tom slu£aju ne priznaje.
•
Kod prvog pu²tanja pumpe u rad kao i na po£etku grejne sezone, cirkupacionu pumpu obavezno
mehani£ki restartovati.
•
Prilikom uzgrevanja kotla postoji mogu¢nost vlaºenja i kapanja u predelu dimnja£e i u samom
loºi²tu. Ukoliko je pritisak u instalaciji konstantan, pomenuta pojava predstavlja kondenzaciju a ne
curenje kotla. Uzrok kondenzacije jeste velika temperaturna razlika razvodnog i povratnog voda, a
de²ava se kao posledica slede¢ih gre²aka u projektovanju:
•
Ukoliko je ugražen kotao £ija snaga prevazilazi veli£inu instalacije
Usled lo²e dimenzionisanog dimnjaka ili lo²e izvedenog dimnjaka.
U slu£aju da se na²oj ekipi prijavi curenje kotla a ispostavi se da je posredi kondenzacija, dolazak
servisne ekipe se napla¢uje.
• Redovno £istiti loºi²te kotla.
•
Pri otvaranju vrata kotla, da ne bi do²lo do ponovnog strujanja gasova u prostoriju, prvo malo
ot²krinuti gornja vrata i sa£ekati nekoliko sekundi da se stabilizuje pritisak u kotlu i dimnjaku te
potom vrata skroz otvoriti.
• Montaºu grejanja i pu²tanje u rad treba poveriti stru£nom licu koje odgovorno prihvata
i garantuje ispravan rad kotla i celokupnog sistema centralnog grejanja. U slu£aju lo²e
projektovanog sistema i eventualnih manjkavosti pro izvoženu sistema od strane lica,
koje opet mogu da prouzrokuju neispravan rad kotla, kompletnu materijalnu odgovornost kao i eventualne novonastale tro²kove snosi isklju£ivo lice kome je poverena
montaºa sistema grejanja a ne proizvoža£, zastupnik ili prodavac kotla.
10
A
Deklaracija o Konformnosti
Mi, Termomont d.o.o.
sa sedi²tem u Prhova£koj ulici bb, 22310 ’imanovci, Republika Srbija, pod
punom materijalnom odgovorno²¢u izjavljujemo da su proizvodi:
Kotlovi na £vrsto gorivo tipa TKU3 20, TKU3 25, TKU3 30, TKU3 35,
TKU3 40, TKU3 50
proizvedeni 2011. godine, po svojoj konstrukciji i performansama, te na£inu proizvodnje u saglasnosti
sa uslovima slede¢ih direktiva i normi koje je propisala Evropske Unija:
•
97/23 EEC Direktiva o sigurnosnim merama za sudove pod pritiskom
•
EN 303/5 Norma za kotlove na £vrsto gorivo"
Sertikaciju proizvoda obavilo ovla²¢eno telo UDT, Poznanj, Republika Poljska.
Broj izve²taja o ispitivanju: 111.
U ’imanovcima, 15. juni 2011
Pe£at i potpis ovla²¢enog lica
....................................
11
Download

TKU3 uputstvo.pdf