СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ
ИЂОШ
KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS
LAPJA
SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ
ГОДИНА XLVI
XLVI. ÉVFOLYAM
GODINA XLVI
28.11.2014.
2014.11.28.
28.11.2014.
БРОЈ 12.
12. SZÁM
BROJ 12.
Страна 2.
Година 2014.
Службени лист општине Мали Иђош
Број 12.
54.
На основу члана 60. става 1. тачке 7.Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали
Иђош“ бр.13/2008 - пречишћен текст и 7/2010) и члана 48. Пословника о раду Општинског већа (
„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.16/2008) Општинско веће Општине Мали Иђош на седници дана
25.11.2014.године доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Одобрава се мишљење Председника општине Мали Иђош од 25.11.2014. под бр. - 016-1-208/201401 за закључење Споразума између ПП “Фекетић“ АД Сомбор , са седиштем у Сомбору ул. Венац
Војводе Радмомира Путника 1., матични број: 08065616 и Општине Мали Иђош, Мали Иђош, ул.
Главна бр.32., матични број: 08695059 о уступању/поклону пољопривредног земљишта из својине
ПП „Фекетић“АД Сомбор у БЈ: 116562,05, Исказ бр. 989 у к.о. Фекетић Општини Мали Иђош у
сврху изградње канала Кула- Мали Иђош, који се даје безусловно и без накнаде. Споразум је
сачињен у Записнику о груписању и надели поседа број: 461-1-31/2014-05 од 22.10.2014.г. Комисије
за комасацију-Комисије за наделу земљишта у поступку комасације за к.о. Фекетић. На основу
Решења Министарства финансија- Пореске управе- Експозитуре Мали Иђош од 30.10.2014.г. под
бр.:432-01/00316-14 предметни поклон је ослобођен од плаћања пореза.
II
Овај Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош и доставити Републичком
геодетском заводу- Служби за катастар непокретности.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
OПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-1-26/2014-01
Дана:25.11.2014.године
Мали Иђош
Председник Општинског већа
Марко Ровчанин, с.р.
____________________ . ____________________
55.
На основу члана 6. ст.5-7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 31. става 1. тачке 14. Статута општине Мали Иђош
(«Службени лист општине Мали Иђош», број 13/2008-пречишћен текст и 7/2010),
Општинско веће општине Мали Иђош дана 28.11. 2014.године, доноси
Број 12.
Службени лист општине Мали Иђош
Година 2014.
Страна 3.
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Мали Иђош.
Члан 2.
На територији општине Мали Иђош одређено је 3 (три) зонe за утврђивање пореза на
имовину, у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима,
саобраћајној повезаности са централним деловима општине Мали Иђош, односно са радним
зонама и другим садржајима у насељу, и то: прва зона, друга зона и трећа зона, с тим да је
прва зона утврђена за најопремљенију зону.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.
годину на територији општине Мали Иђош износе:
Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно земљиште
3. Шумско земљиште
4. Станови
5. Куће за становање
6. Пословне зграде и други
(надземни и подземни) грађевински
објекти који служе
за обављање делатности
7. Гараже и гаражна места
I зона
250,00
Бр.пр.
14
Назив зоне
II зона
Бр.пр.
175,00
3
III зона
110,00
18.397,00
12.146,00
12.146,00
3
17
4
14.718,00
9.054,00
10.122,00
5
72
3
6.073,00
3
5.061,00
3
Бр.пр.
163
Члан 3.
Ово решење објавити у Службеном листу општине Мали Иђош и на интернет страни
општине: www.maliidos.com.
Члан 4.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине
Мали Иђош, а примењује се од 01. јануара 2015. године.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
OПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Број:06-1-27/2014-01
Дана:28.11.2014.године
Мали Иђош
Председник Општинског већа
Марко Ровчанин, с.р.
____________________ . ____________________
4.strana
Godina 2014.
Službeni list opštine Mali Iđoš
Broj 12.
54.
Kishegyes község Statútumának 60. szakasza 1. bekezdése 7. pontja (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 7/2010 szám) és a Községi tanács
ügyrendjének 48. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 16/2008 szám) alapján, Kishegyes
község Községi tanácsa a 2014. november 25-én megtartott ülésén meghozta a
ZÁRADÉKOT
I
Jóváhagyjuk Kishegyes községi elnökének 016-1-208/2014-01 számú, 2014.11.25-i keltezésű
véleményezését, a FSZ Feketics Zombor RT, székhely Zombor, Venac Vojvode Radomira Putnika
1., szsz.: 08065616 és Kishegyes község, Kishegyes, Fő u. 32., szsz.: 08695059 közötti megállapodás
megkötéséről, a FSZ Feketics Zombor RT tulajdonában lévő mezőgazdasági földterület
átruházásról/ajándékozásáról, szám:116562, kijelentés száma 989, Bácsfeketehegy k.k.-ben,
Kishegyes községben, a Kúla-Kishegyes kanális kiépítése céljából, amely feltétel és illeték nélkül
történik. A megállapodás a Tagosítási bizottság-A földelosztási bizottság a tagosítási eljárásbana,
birtok csoportosításáról és elosztásáról szóló jegyzőkönyvében kötetett meg, szám: 461-1-31/201405, kelt.:2014.10.22. A Pénzügyminisztérium-Adóhivatal-Kishegyesi kirendeltség 2014.10.30-i,
432-01/00316-14 számú végzése alapján, az ajándékozási tárgy fel van mentve az adófizetés alól.
II
Ezen záradékot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és továbbítani
kell a Köztársasági Földmérő Hivatal-Ingatlan Kataszteri Szolgálatának.
KISHEGYES KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám:06-1-26/2014-01
Kelt.:2014.11.25-én
Kishegyes
Rovčanin Marko, s.k.
Községi tanács elnöke
____________________ . ___________________
55.
A vagyonadóról szóló törvény 6. szakaszának 5-7. bekezdése és 7a. szakasza (SZK
Hivatalos Közlönye, 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012 AB és 47/2013 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1.
bekezdése 14. pontja (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 13/2008-egységes szerkezetbe foglalt
szöveg és 7/2010) alapján, Kishegyes község Községi tanácsa a 2014. november 28-án megtartott
ülésén meghozta a
VÉGZÉST
a megfelelő ingatlan 2015. évi vagyonadója megállapítására szolgáló négyzetméterenkénti
átlagár megállapításáról Kishegyes község területén
12.szám
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
2014.év
5.oldal
1. szakasz
Ezen végzéssel megállapítjuk a megfelelő ingatlan 2015. évi vagyonadója megállapítására szolgáló
négyzetméterenkénti átlagárat Kishegyes község területén.
2. szakasz
Kishegyes község területén 3 (három) övezet létezik a vagyonadó megállapítására, kommunális
felszereltségtől, közlétesítmények felszereltségétől, Kishegyes község központi részeivel,
munkaövezeteivel és egyéb, településen lévő tartalmakkal való közlekedési összeköttetéstől
függően: első, második és harmadik övezet, amelyek közül az első övezet a legfelszereletebb.
A 2015. évi vagyonadó megállapítására szolgáló négyzetméterenkénti átlagár Kishegyes község
területén:
Ingatlancsoportok
1. Telek
2. Mezőgazdasági földterület
3. Erdőterület
4. Lakások
5. Lakóházak
6. Üzlethelyiség és egyéb (felszíni és
felszín alatti) építészeti létesítmények,
amelyek tevékenységek végzésére
szolgálnak
7. Garázsok és garázshelyek
I. övezet
250,00
Psz.
14
Övezet elnevezése
II. övezet
Psz.
175,00
3
III. övezet
110
18.397,00
12.146,00
12.146
3
17
4
14.718,00
9.054,00
10.122,00
5
72
3
6.073,00
3
5.061,00
3
Psz.
163
3. szakasz
E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában és a község
honlapján:www.kishegyes.com.
4. szakasz
E végzés Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelenítésétől számított nyolcadik napon
lép hatályba, és 2015. január 1-től alkalmazzák.
KISHEGYES KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám:06-1-27/2014-02
Kelt.:2014.11.28.
Kishegyes
Rovčanin Marko, s.k.
Községi tanács elnöke
6.strana
Godina 2014.
Službeni list opštine Mali Iđoš
Broj 12.
54.
Na osnovu člana 60. stava 1. tačke 7.Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“
br.13/2008 - prečišćen tekst i 7/2010) i člana 48. Poslovnika o radu Opštinskog vijeća ( „Sl.list opštine Mali
Iđoš“ br.16/2008) Opštinsko vijeće Opštine Mali Iđoš na sjednici dana 25.11.2014.godine donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
I
Odobrava se mišljenje Predsjednika opštine Mali Iđoš od 25.11.2014. pod br. - 016-1-208/2014-01
za
zaključenje Sporazuma između PP “Feketić“ AD Sombor , sa sjedištem u Somboru ul. Venac Vojvode
Radmomira Putnika 1., matični broj: 08065616 i Opštine Mali Iđoš, Mali Iđoš, ul. Glavna br.32., matični
broj: 08695059 o ustupanju/poklonu poljoprivrednog zemljišta iz svojine PP „Feketić“AD Sombor u BJ:
116562,05, Iskaz br. 989 u k.o. Feketić Opštini Mali Iđoš u svrhu izgradnje kanala Kula- Mali Iđoš, koji se
daje bezuslovno i bez naknade. Sporazum je sačinjen u Zapisniku o grupisanju i nadeli poseda broj: 461-131/2014-05 od 22.10.2014.g. Komisije za komasaciju-Komisije za nadelu zemljišta u postupku komasacije
za k.o. Feketić. Na osnovu Rešenja Ministarstva finansija- Poreske uprave- Ekspoziture Mali Iđoš od
30.10.2014.g. pod br.:432-01/00316-14 predmetni poklon je oslobođen od plaćanja poreza.
II
Ovaj Zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš i dostaviti Republičkom geodetskom
zavodu- Službi za katastar nepokretnosti.
OPŠTINSKO VIJEĆE
OPŠTINE
MALI IĐOŠ
Broj: 06-1-26/2014-01
Dana:25.11.2014.godine
Mali Iđoš
Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Rovčanin, s.r.
Broj12.
Službeni list opštine Mali Iđoš
Godina 2014.
Strana 7.
55.
Na osnovu člana 6. st.5-7. i člana 7a Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik
RS“, br. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012-US i 47/2013), člana 31. stava 1. tačke 14. Statuta opštine Mali Iđoš («Službeni list opštine
Mali Iđoš», broj 13/2008-prečišćen tekst i 7/2010), Opštinsko vijeće opštine Mali Iđoš dana 28.11.
2014.godine, donosi
RJEŠENJE
O UTVRĐIVANJU PROSJEČNIH CIJENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH
NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA
TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ
Član 1.
Ovim rješenjem utvrđuju se prosječne cijene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za
utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji opštine Mali Iđoš.
Član 2.
Na teritoriji opštine Mali Iđoš određeno je 3 (tri) zone za utvrđivanje poreza na imovinu, u
zavisnosti od komunalne opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti
sa centralnim delovima opštine Mali Iđoš, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u
naselju, i to: prva zona, druga zona i treća zona, s tim da je prva zona utvrđena za najopremljeniju
zonu.
Prosječne cijene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu
na teritoriji opštine Mali Iđoš iznose:
Grupe nepokretnosti
1. Građevinsko zemljište
2. Poljoprivredno zemljište
3. Šumsko zemljište
4. Stanovi
5. Kuće za stanovanje
6. Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i
podzemni) građevinski objekti koji
služe
za obavljanje delatnosti
7. Garaže i garažna mesta
I zona
250,00
Br.pr.
14
Naziv zone
II zona
Br.pr.
175,00
3
III zona
Br.pr.
110,00
18.397,00
12.146,00
12.146,00
3
17
4
14.718,00
9.054,00
10.122,00
5
72
3
6.073,00
3
5.061,00
3
163
Član 3.
Ovo rješenje objaviti u Službenom listu opštine Mali Iđoš i na internet strani opštine:
www.maliidos.com.
Član 4.
Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu opštine Mali
Iđoš, a primenjuje se od 01. januara 2015. godine.
OPŠTINSKO VIJEĆE
OPŠTINE
MALI IĐOŠ
Predsjednik Opštinskog vijeća
Marko Rovčanin, s.r.
Strana 8.
Godina 2014.
Službeni list opštine Mali Iđoš
Broj:06-1-27/2014-01
Dana:28.11.2014.godine
Mali Iđoš
____________________ . ____________________
Broj 12.
С А Д Р Ж А Ј
T A R T A L O M
S A D R Ž A J
______________________________________________________________________________
Број
Szám
Broj
Назив
Megnevezés
Naziv
54. Закључак
55. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2015. годину на територији општине Мали Иђош
Страна
Oldal
Strana
2
2
____________________ . _____________________
54. Záradék
55. Végzés a megfelelő ingatlan 2015. évi vagyonadója megállapítására szolgáló négyzetméterenkénti átlagár megállapításáról
Kishegyes község területén
4
4
____________________ . _____________________
54. Zaključak
55. Rješenje o utvrđivanju prosječnih cijena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza
na imovinu za 2015. godinu na teritoriji opštine Mali Iđoš
6
7
_______________________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Мали Иђош
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Данило Дабовић начелник Општинске управе
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА:
Данило Дабовић, Барањи Силард и Mariana Deak
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист.
_______________________________________________________________________________
KIADJA:
Kishegyes község Képviselő-testülete
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:
Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Deák Marianna
Az évi előfizetési előleg 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete
szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.
_______________________________________________________________________________
IZDAVAČ:
Skupština opštine Mali Iđoš
ODGOVORNI UREDNIK:
Danilo Dabović načelnik Opštinske uprave
ČLANOVI REDAKCIONOG ODBORA: Danilo Dabović, Baranji Silard i Mariana Deak
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03–
Evidentni račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list.
_______________________________________________________________________________
Download

Službeni list br. 12