СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ
ИЂОШ
KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS
LAPJA
SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ
ГОДИНА XLIII
XLIII. ÉVFOLYAM
GODINA XLIII
04.03.2011.
2011.03.04.
04.03.2011.
БРОЈ 3.
3. SZÁM
BROJ 3.
Страна 18.
Година 2011.
Службени лист општине Мали Иђош
Број 3.
5.
На основу члана 95. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.
13/2008 - пречишћен текст и 7/2010), члана 146. Пословника скупштине општине Мали Иђош
(„Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.18/2008-пречишћен текст и 6/2009), и члана 5. Статута Сталне
конференције градова и општина - Савеза градова и општина Србије, а у складу са чланом 89. Закона
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007) Скупштина општине Мали Иђош на седници
одржаној 04.03.2011.године донела је
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ
ГРАДОВА И ОПШТИНА - САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ
1. Скупштина општине Мали Иђош потврђује да је општина Мали Иђош члан Сталне конференције
градова и општина - Савеза градова и општина Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22. (у
даљем тексту: СКГО)
2. Скупштина општине Мали Иђош потврђује да прихвата све одредбе Статута СКГО, који је
усвојила 38. Скупштина СКГО, одржана 7. децембра 2010.године.
3. Скупштина општине Мали Иђош потврђује да у складу са Статутом СКГО, општина Мали Иђош
преузима обавезу:
-
да активно доприноси остваривању циљева СКГО,
да учествује, у складу са интересовањем, у активностима СКГО,
да обезбеди да њени представници обављају функцију у органу СКГО на коју је изабрана
општина Мали Иђош,
да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком Скупштине СКГО
и да обавља друге активности које му повере Скупштина и Председништво СКГО.
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Мали
Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-10-1/2011-02
Дана:04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
6.
На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл.
Гласник РС”, бр. 36/2009), члана 31.става 1. тачке 5. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош” број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) Скупштина Општине Мали Иђош на
седници дана 04.03.2011. године доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ МАЛИ
ИЂОШ ЗА 2011. ГОДИНУ
I
Усваја се Локални акциони план запошљавања Општине Мали Иђош за 2011.годину по
изради и прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање Општине Мали Иђош од
30.12.2010.г.
II
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Број 3.
Службени лист општине Мали Иђош
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број:06-2-10-2/2011-02
Дана:04.03.2011.
Мали Иђош
Година 2011.
Страна 19.
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
7.
Нa oснoву члaнa 14. стaв. 4. Зaкoнa o пoљoприврeднoм зeмљишту („Службeни глaсник
РС“ бр. 62/2006), a уз сaглaснoст Министaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe
Рeпубликe Србиje брoj 320-11-815/2011-15 oд 02.03.2011.гoдинe, Скупштинa oпштинe Мaли Иђoш
нa ванредној сeдници oдржaнoj дaнa 04.03.2011.гoдинe, дoнoси
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ГOДИШЊЕГ ПРOГРAМА ЗAШТИТE, УРEЂEЊA И КOРИШЋEЊA
ПOЉOПРИВРEДНOГ ЗEМЉИШТA
НA ТEРИТOРИJИ OПШТИНE МAЛИ ИЂOШ ЗA 2011. ГOДИНУ
1. OПШТИ ДEO
A. Гeoгрaфски пoлoжaj
Oпштинa Мaли Иђoш сe нaлaзи у цeнтрaлнoм дeлу Бaчкe нa нaдмoрскoj висини oд 88 дo 112
мeтaрa.
Oпштинa Мaли Иђoш зaузимa пoвршину oд 181 km 2 штo je 0.84 % територије AП
Вojвoдинe.
Oпштину Мaли Иђoш чинe три нaсeљa, oднoснo три кaтaстaрскe oпштинe:
- Мaли Иђoш,
- Лoвћeнaц и
- Фeкeтић.
Страна 20.
Година 2011.
Службени лист општине Мали Иђош
Број 3.
Сл.1 Гeoгрaфски пoлoжaj oпштинe Мaли Иђoш
Б. Грaницe oпштинe
Пoдручje oпштинe сe грaничи сa сeвeрнe стрaнe oпштинoм Бaчкa Тoпoлa, сa зaпaдa oпштинoм
Кулa и сa oпштинoм Врбaс, сa истoкa општином Бeчej и сa jугa oпштинoм Србoбрaн.
Инфраструктурно је веома добро повезана са суседним општинама. Најзначајније
саобраћајнице које прелазе територијом општине су међународни жељезнички и друмски правци.
Поред аутопута Е-75 Нови Сад-Суботица (дужинe 15,7 км), преко територије општине пролазе
магистрални пут М-22 Нови СадСуботица (17,8км) и регионални пут П-118 Фекетић – Врбас (4,5км).Од Новог Сада општина
је удаљена 56 км, а од Суботице 44 км.
Ц. Oпшти пoдaци
Попречни профил рељефа у атару Малог Иђоша
Рeчицa Кривaja тoкoм цeлe гoдинe имa вoду. Нajвeћи дeo дoбиja из пoдзeмних слojeвa и из
aтмoсфeрских тaлoгa. Из aтмoсфeрe нajвeћу кoличину вoдe дoбиja у прoлeћe и jeсeн, a нajмaњe зими
и крajeм лeтa. Дубинa вoдe у Кривaj сe тoкoм гoдинe кoлeбa и крeћe сe измeђу 52 и 110 цeнтимeтaрa.
У aтaру oпштинe Мaли Иђoш, нa лeснoj зaрaвaни, сусрeћу сe oви типoви зeмљиштa:
- чeрнoзeм кaрбoнaти (мицeлaрни) нa лeснoм плaтoу
- ливaдскa цeрницa кaрбoнaтa нa лeснoм плaтoу
- чeрнoзeм сa знaцимa oглejaвaњa у лeсу.
Табеле се налазе на последњој страни Службеног листа.
4. ЗАВРШНИ ДЕО
Комисија за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у oпштини Мали Иђош за 2011. годину, је користила податке из јавне
евиденције о непокретности и за тачност података одговара под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу.
Програм су сачинили следећи чланови Комисије:
Председник, Пал Карољ, економиста
Заменик председника, Чоре Роберт, информатичар
Члан Балањи Јанош, дипл.геодета
Члан Селеши Иштван, дипл.прав.
Број 3.
Службени лист општине Мали Иђош
Година 2011.
Страна 21.
Члан Бачи Габор, дипл.инж.пољ.
Члан Сарка Лајош, геодета
Члан Хоркаи Жолт инж. пољ.
Члан Селеши Бела дипл.инж. пољ.
Члан Спасић Радивоје дипл.инж. пољ.
Члан Лукач Андор дипл.инж.пољ.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-3/2011-02
Датум: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ
____________________ . _____________________
8.
На основу члана 20. тачка 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007), члана 39. Закона о равноправности полова („Сл.гласник РС“ бр. 104/2009), те члана 31.
тачка 7. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 13/2208пречишћен текст и 7/2010) и члана 68. Пословника Скупштине општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ број 18/2008-пречишћен текст и 6/2009), Скупштина општине Мали
Иђош на својој седници одржаној 04.03.2011.године доноси
ОДЛУКУ
О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И У
ОРГАНИМА МЕСНИХ САМОУПРАВА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Ова одлука регулише принцип равноправности полова у органима локалне самоуправе и
органима месних самоуправа у општини Мали Иђош (у даљем тексту: Одлука).
Члан 2.
Принцип равноправности полова у општини Мали Иђош примењује се приликом избора,
постављења, именовања и конституисања нарочито у:
- Општинском већу и његовим радним телима,
- радним телима и комисијама које формира председник општине по својим овлаштењима,
- помоћницима општине Мали Иђош,
- Општинској управи,
- органима управљања јавних предузећа, установа и организација, чији је оснивач општина
Мали Иђош,
- саветима месних заједница на територији општине Мали Иђош,
Приликом избора чланова органа и радних тела и приликом постављања руководилаца у
Општинској управи, наведених у ставу 1 овог члана, обезбеђује се заступљеност најмање 30%
представника мање заступљеног пола.
Члан 3.
Принцип о заступљености полова примењивати и при формирању делегација општине Мали
Иђош. Принцип равноправности полова примењује се у случајевима формирања званичних
делегација општине Мали Иђош, а што се нарочито односи на делегације које учествују у раду на
представљању општине у оквиру остваривања надлежности. Жене и мушкарци имају право да
равномерно и без дискриминације представљају општину у међународној и међуопштинској сарадњи
која се остварује у оквиру надлежности општине, да буду представљани и учествују у раду
међународних и међуопштинских сарадњи и институција чији је општина члан. Приликом
одређивања састава, избора и именовања делегација које представљају општину у међународној и
међуопштинској сарадњи, сајамским манифестацијама, као и пројектима прекограничне сарадње,
жене и мушкарци биће равноправно представљени.
Страна 22.
Година 2011.
Службени лист општине Мали Иђош
Број 3.
Састав делегације чини најмање 30% лица мање заступљеног пола.
Члан 4.
Принцип равноправности полова интегрише се и остварује у свим областима у којима се
реализују надлежности општине Мали Иђош.
Принцип равноправности полова интегрише се у све стратешке документе општине Мали
Иђош, а нарочито у Стратегију развоја општине и у буџет општине.
Приликом креирања буџета општине Мали Иђош принцип равноправности полова обавезно
се интегрише у Упутство за израду финансијских планова, којим се дефинише начин креирања и
усвајања буџета.
Члан 5.
Комисија за родну равноправност полова активно учествује у креирању и усвајању
стратешких докумената, а нарочито у креирању и усвајању Стратегије развоја општине и буџета
општине Мали Иђош.
Комисија у сарадњи са органом управе и другим органима, установама и организацијама
подноси Скупштини општине на разматрање одлуке и друге посебне мере за постизање
равноправности жена и мушкараца, као и општински план акција за остваривање равноправности
жена и мушкараца.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Мали Иђош“.
Сви органи, јавна предузећа, установе и месне заједнице, а на које се односи ова одлука
дужни су ускладити своје статуте и друга општа акта у року од 6 месеци од дана ступања на снагу
ове одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-4/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
9.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09
и 81/09-исправка) и члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 135/04), на основу члана 31.става 1. тачке 6. Статута општине Мали
Иђош ("Службени лист општине Мали Иђош" број 13/2008-пречишћени текст и 07/2010), Скупштина
општине Мали Иђош по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној 04.03.
2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода
општине Мали Иђош. Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и грађења за простор за који
се План израђује.
Члан 2.
Граница планског подручја дефинисана је на следећи начин:
Број 3.
Службени лист општине Мали Иђош
Година 2011.
Страна 23.
парц. бр. 5956 К.О. Фекетић – 1324 м2, парц. бр. 5957 К.О. Фекетић – 2674 м2, парц. бр. 5958 К.О.
Фекетић – 12442 м2, парц. бр. 5955 К.О. Фекетић – 9742 м2, парц. бр. 5872 К.О. Фекетић – 5866м2 и
парц. бр. 5954 К.О. Фекетић – 696 м2
Укупна површина обухвата планског подручја износи 32744 м2.
Члан 3.
План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења,
графички део и обавезне прилоге.
План нарочито садржи:
1. границу плана и обухват грађевинског подручја;
2. поделу простора на посебне целине и зоне;
3. намену земљишта;
4. регулационе линије јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
5. нивелационе коте јавних површина (нивелациони план);
6. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
7. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
8. економску анализу и процену улагања из јавног сектора.
9. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта.
Члан 4.
Рок за израду Плана је 5 (пет) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5
.
Израда Плана уступа се предузећу која ће се одабрати након обављене јавне набавке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Мали Иђош, или из других извора
финансирања.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке је Решење Општинске управе општине Мали Иђош, Оделења за
привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне односе и заштиту животне средине, да се за Плана
детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода општине Мали Иђош се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину.
Члан 8.
План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана, при
чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације
које су од значаја за јавни увид.
Јавни увид Плана ће се одржати у згради у згради општине Мали Иђош и у просторијама
месних заједница Ловћенац и Фекетић.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Мали Иђош".
Страна 24.
Година 2011.
Службени лист општине Мали Иђош
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-5/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Број 3.
Председник Скупштине општине
Пал Карољ
____________________ . _____________________
10.
На основу члана 35. став 9., члана 215. став 6. и члана 216. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09 и 81/2009) и члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Мали
/Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008-пречишћени текст и 7/2010), по прибављеном
мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 04.03.2011.године
доноси следећу
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Овом одлуком се мења члан 6. став 2. Одлуке о доношењу Просторног плана општине Мали
Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 1/2010) тако да уместо реченице: „За извршење послова
усклађивања са законом се овлашћује ЈП Завод за урбанизам Војводине – Нови Сад.“ треба да стоји:
„За извршење послова усклађивања са законом се овлашћује предузеће која ће бити изабрана у
поступку јавне набавке.“
Члан 2.
Ова Одлука ће да ступа на снагу осмог дана од дана објављивљња у „Службеном листу
општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-6/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
11.
На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007) и члана 31. став 1. тачка 10. Статута Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“ бр. 13/08 – пречишћени текст, 07/10) на предлог Центра за социјални рад за општине Бачка
Топола и Мали Иђош од 17.02.2011. г. под бр. 551-27/08-01, Скупштина општине Мали Иђош на
седници одржаној дана 04.03.2011 доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Разрешава се Драгица Зељковић из Фекетића са функције члана Управног одбора Центра за
социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош због стицања услова за старосну пензију.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-7/2011-02
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
Број 3.
Службени лист општине Мали Иђош
Година 2011.
Страна 25.
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
____________________ . _____________________
12.
На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007) и члана 31. став 1. тачка 10. Статута Општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош“ бр. 13/08 – пречишћени текст, 07/10) на предлог Центра за социјални рад за општине
Бачка Топола и Мали Иђош од 17.02.2011. г. под бр. 551-27/08-01, Скупштина општине Мали Иђош
на седници одржаној дана 04.03.2011. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА И МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Именује се Нађмељкути Кишковач Илдико из Малог Иђоша, руководилац одељења у Малом
Иђошу, за члана Управног одбора Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и Мали Иђош,
на мандатни период који се поклапа са мандатним периодом Управног одбора.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-8/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
13.
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.
72/09) и члана 31. став 1. тачка 10. Статута Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“ бр. 13/08 – пречишћени текст, 07/10) на предлог Наставничког већа Огледне Основне Школе
„Ади Ендре“ Мали Иђош од 21.02.2011. г. под бр. 01-10/9, Скупштина општине Мали Иђош на
седници одржаној дана 04.03.2011. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОГЛЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АДИ ЕНДРЕ“ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Разрешава се Кормањош Андреа из Малог Иђоша са функције члана Школског одбора
Огледне Основне Школе „Ади Ендре“ Мали Иђош на лични захтев из здравствених разлога.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-9/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ
____________________ . _____________________
Страна 26.
Година 2011.
Службени лист општине Мали Иђош
Број 3.
14.
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр.
72/09) и члана 31. став 1. тачка 10. Статута Општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош“ бр. 13/08 – пречишћени текст, 07/10) на предлог Наставничког већа Огледне Основне Школе
„Ади Ендре“ Мали Иђош од 21.02.2011. г. под бр. 01-10/9, Скупштина општине Мали Иђош на
седници одржаној дана 04.03.2011. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОГЛЕДНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АДИ ЕНДРЕ“ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Именује се Беде Хајнал Лила из Малог Иђоша, професор биологије и хемије из реда
запослених, за члана Школског одбора Огледне Основне Школе „Ади Ендре“ Мали Иђош, на
мандатни период који се поклапа са мандатним периодом Школског одбора.
Члан 2.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-10/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
15.
На основу члана 33. става 2. и 34. става 2. Закона о култури ( „Сл.гласник РС“ бр. 72/2009) и
члана 31. става 1. тачке 10. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008
- пречишћен текст и 07/10) по предлогу Управног одбора Библиотеке Мали Иђош од 02.02.2011. под
бројем 13/2011, уз прибављену сагласност Градске библиотеке Суботица од 08.02.2011. под бројем
209, Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 04.03.2011. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНИКА БИБЛИОТЕКЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Именује се Селеши Вереш Јулијана из Малог Иђоша, ул. др Бабчањи Шандора 7., ЈМБГ:
1908956825054 за управника Библиотеке Мали Иђош на мандатни период од 4 године.
Члан 2.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-11/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
16.
На основу члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист општине Мали Иђош“, број
7/2006) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали
Иђош” број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) Скупштина општине Мали Иђош на ванредној
седници одржаној дана 04.03.2011. године доноси
Број 3.
Службени лист општине Мали Иђош
Година 2011.
Страна 27.
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I
Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини.
II
Комисија се састоји од председника и 6 чланова и то:
председник Комисије:
1. Данило Дабовић, дипл.правник
заменик председника Комисије
2. Биро Анико, дипл.правник
чланови Комисије:
3. Селеши Иштван, дипл.правник,
4. Божидар Добрковић, дипл.правник,
5. Шандор Молнар, електроинжењер
6. Зита Нађ, економиста
7. Олга Мудрински, техничар
Председник и чланови Комисије се именују на мандатни период од годину дана.
III
Задатак Комисије из тачке И овог решења је прикупљање писаних понуда, њихово јавно
отварање, вођење записника и давање предлога председнику општине за избор најповољнијег
понуђача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-12/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
17.
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) на седници Скупштине општине
Мали Иђош дана 04.03.2011. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I.
Даје се сагласност на Извештај о раду Канцеларије за младе општине Мали Иђош за 2010.
годину.
II.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-13/2011-02
Датум: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
Страна 28.
Година 2011.
Службени лист општине Мали Иђош
Број 3.
18.
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) на седници Скупштине општине
Мали Иђош дана 04.03.2011. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I.
Даје се сагласност на Извештај о раду Центра за социјални рад за општине Бачка Топола и
Мали Иђош за 2010. годину.
II.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-14/2011-02
Датум: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
19.
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) на седници Скупштине општине
Мали Иђош дана 04.03.2011. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I.
Даје се сагласност на Извештај о раду Дома здравља „Др.Мартон Шандор“ Мали Иђош за
2010. годину.
II.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-15/2011-02
Датум: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
20.
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) на седници Скупштине општине
Мали Иђош дана 04.03.2011. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I.
Даје се сагласност на Извештај о пословању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и
путеве Мали Иђош за 2010. годину.
II.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
Број 3.
Службени лист општине Мали Иђош
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-16/2011-02
Датум: 04.03.2011.
Мали Иђош
Година 2011.
Страна 29.
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
21.
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) на седници Скупштине општине
Мали Иђош дана 04.03.2011. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I.
Даје се сагласност на Извештај о раду Библиотеке Мали Иђош – Kishegyesi könyvtár за 2010.
годину.
II.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-17/2011-02
Датум: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
22.
На основу члана 31. става 1. тачке 27. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош“ број 13/2008 – пречишћен текст и 07/10) на седници Скупштине општине
Мали Иђош дана 04.03.2011. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I.
Даје се сагласност на Извештај о раду Предшколске установе „Петар Пан“ за 2010. годину.
II.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-18/2011-02
Датум: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
23.
На основу члана 31. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл. Гласник РС”, бр. 62/2006,
65/2008 и 41/2009) и члана 31. става 1. тачке 5. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош” број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) Скупштина Општине Мали Иђош на
седници дана 04.03.2011. године доноси следеће
ЗАКЉУЧКЕ
Страна 30.
Година 2011.
Службени лист општине Мали Иђош
Број 3.
I
У катастарској општини Фекетић и у катастарској општини Ловћенац указује се потреба за
комасацијом, јер због велике уситњености и неправилног облика катастарских парцела,
пољопривредно земљиште се не може рационално користити.
II
Овлашћује се Одељење за привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Општинске управе Општине Мали Иђош да изврши припремне радње везаних за
почетак радова у поступка комасације у К.О. Фекетић и у К.О. Ловћенац.
III
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-19/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ с.р.
____________________ . _____________________
24.
На основу члана 31. става 1. тачке 21. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош” број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) Скупштина Општине Мали Иђош на седници
дана 04.03.2011. године доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
I
Подржавају се напори Дома здравља "Др Мартон Шандор" Мали Иђош везано за повећање
броја лекара опште праксе у Дому здравља "Др Мартон Шандор" Мали Иђош. Повећање броја лекара
је неопходно јер грађани Ловћенца и Фекетића немају могућност посете лекару после 13 часова у
својим насељима, него су приморани да сносе и додатне трошкове за путовање до Малог Иђоша што
се противи начелу приступачности здравствене заштите.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-20/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ, с.р.
____________________ . _____________________
3.szám
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
2011.év
31.oldal
5.
____________________ . _____________________
6.
A foglalkoztatásról és munkanélküliek biztosításáról szóló törvény 41. szakasza (SZK Hivatalos
Közlönye 36/2009 szám), Kishegyes község Statútumának 60. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja
13/2008 - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 07/10 szám) Kishegyes község Képviselő-testülete
Ügyrendjének 38. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 18/2008 és 6/2009 szám, Kishegyes község
Képviselő-testülete a 2011. március 4-én megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE MEGHOZATALÁRÓL A
2011. ÉVRE
I
Meghozzuk Kishegyes község helyi foglalkoztatási akciótervét a 2011. évre melyet Kishegyes
község helyi foglalkoztatási tanács dolgozott ki és fogadott el 2010. december 30-án.
II
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-10-2/2011-02
Kelt: 2011.március 4-én
Kishegyes
Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke
____________________ . _____________________
7.
A mezőgazdasági földről szóló törvény 14. szakaszának 4. bekezdése (Szerbia Köztársaság Hivatalos
Közlönye 2006/62.szám), valamint a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium
2009.április 14-én kiadott 320-11-1714/2009-06 számú jóváhagyása alapján, Kishegyes község Képviselőtestülete 2011. március 4-én tartott ülésén meghozta
HATÁROZATOT
A MEGMŰVELHETŐ FÖLDTERÜLET VÉDELMÉNEK,RENDEZÉSÉNEK ÉS
HASZNÁLATÁNAK ÉVI PROGRAMJA MEGHOZATALÁRÓL KISHEGYES KÖZSÉG
TERÜLETÉN A 2010. ÉV FOLYAMÁN
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
A. Földrajzi helyzet
Kishegyes község Bácska középső részén terül el, melynek tengerszint feletti magassága 88-tól 112
méterig terjed.
Kishegyes község területe 181 km2, ami 0,84%-a Vajdaság Autonóm Tartománynak.
Kishegyes község három településből azaz kataszteri községből áll:
-Kishegyes,
-Lovćenac
-Bácsfeketehegy
32.oldal
2011.év
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
3. szám
1.számú kép. Kishegyes község földrajzi helyzete
B. A község határai
Kishegyes község területe északról Topolya községgel, nyugatról Kúla és Verbász községekkel,
keletről Becse községgel délről pedig Szenttamás községgel határos.
Infrastruktúrálisan nagyon jó összeköttetésben áll a szomszédos községekkel. A legfontosabb a
nemzetközi vasúti és közúti vonal. Az E 75-ös Újvidék-Szabadka autóút ( 15,7 km) a község területén halad
át az M-22-es Újvidék-Szabadka nemzetközi út (17,8 km), valamint a helyi – regionális út P -118
Bácsfeketehegy - Verbász (4,5 km). Újvidéktől a községünk 56 km-re van, Szabadkától 44 km-re.
C. Általános adatok
Kishegyes község határa domborzatának keresztmetszete
3.szám
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
2011.év
33.oldal
A Krivaja folyócskában egész éven keresztül van víz. Vize utánpótlásának nagy részét a talajvíz
rétegeiből és az esővízből nyeri. Esővízből az utánpótlást főleg tavasszal és ősszel kapja, legkevesebbet
télen és nyár végén . A Krivaja vizének mélysége váltakozó az év folyamán és 52-110 cm között ingadozik.
Kishegyes község határában a löszdombokon a következő talajfajták találhatók:
- fekete föld – karbonátok a lösz platón
- legelői sárgaföld – karbonát a lösz platón
- fekete föld az elvékonyodás jeleivel a löszben
A táblázatok a Hivatalos Lap végén találhatók.
4. BEFEJEZŐ RÉSZ
Kishegyes területén megművelhető földterület védelmének, rendezésének és használatának 2010.
évi programja tervezetét kidolgozó bizottság az adatokat az ingatlan nyilvántartásból használta és az adatok
pontosságáért teljes anyagi és bűnvádi felelősséget vállal.
A programot a következő bizottságtagok állították össze:
Pál Károly, elnök, közgazdász
Csóré Róbert, elnökhelyettes, informatikus
Balanyi János, okl. földmérő
Szőlősi István, okl. jogász
Bácsi Gábor, okl. mezőgazdasági mérnök
Szarka Lajos, földmérő
Horkai Zsolt, mezőgazdasági mérnök
Szőlősi Béla, okl. mezőgazdasági mérnök
Spasić Radivoje, okl. mezőgazdasági mérnök
Lukács Andor, okl. mezőgazdasági mérnök
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-10-3/2011-02
Kelt: 2011. március 4-én
Kishegyes
Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke
____________________ . _____________________
8.
На основу члана 20. тачка 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007), члана 39. Закона о равноправности полова („Сл.гласник РС“ бр. 104/2009), те члана 31.
тачка 7. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број 13/2208пречишћен текст и 7/2010) и члана 68. Пословника Скупштине општине Мали Иђош („Службени
лист општине Мали Иђош“ број 18/2008-пречишћен текст и 6/2009), Скупштина општине Мали
Иђош на својој седници одржаној 04.03.2011.године доноси
ОДЛУКУ
О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И У
ОРГАНИМА МЕСНИХ САМОУПРАВА У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Ова одлука регулише принцип равноправности полова у органима локалне самоуправе и
органима месних самоуправа у општини Мали Иђош (у даљем тексту: Одлука).
Члан 2.
34.oldal
2011.év
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
3. szám
Принцип равноправности полова у општини Мали Иђош примењује се приликом избора,
постављења, именовања и конституисања нарочито у:
- Општинском већу и његовим радним телима,
- радним телима и комисијама које формира председник општине по својим овлаштењима,
- помоћницима општине Мали Иђош,
- Општинској управи,
- органима управљања јавних предузећа, установа и организација, чији је оснивач општина
Мали Иђош,
- саветима месних заједница на територији општине Мали Иђош,
Приликом избора чланова органа и радних тела и приликом постављања руководилаца у
Општинској управи, наведених у ставу 1 овог члана, обезбеђује се заступљеност најмање 30%
представника мање заступљеног пола.
Члан 3.
Принцип о заступљености полова примењивати и при формирању делегација општине Мали
Иђош. Принцип равноправности полова примењује се у случајевима формирања званичних
делегација општине Мали Иђош, а што се нарочито односи на делегације које учествују у раду на
представљању општине у оквиру остваривања надлежности. Жене и мушкарци имају право да
равномерно и без дискриминације представљају општину у међународној и међуопштинској
сарадњи која се остварује у оквиру надлежности општине, да буду представљани и учествују у раду
међународних и међуопштинских сарадњи и институција чији је општина члан. Приликом
одређивања састава, избора и именовања делегација које представљају општину у међународној и
међуопштинској сарадњи, сајамским манифестацијама, као и пројектима прекограничне сарадње,
жене и мушкарци биће равноправно представљени.
Састав делегације чини најмање 30% лица мање заступљеног пола.
Члан 4.
Принцип равноправности полова интегрише се и остварује у свим областима у којима се
реализују надлежности општине Мали Иђош.
Принцип равноправности полова интегрише се у све стратешке документе општине Мали
Иђош, а нарочито у Стратегију развоја општине и у буџет општине.
Приликом креирања буџета општине Мали Иђош принцип равноправности полова обавезно
се интегрише у Упутство за израду финансијских планова, којим се дефинише начин креирања и
усвајања буџета.
Члан 5.
Комисија за родну равноправност полова активно учествује у креирању и усвајању
стратешких докумената, а нарочито у креирању и усвајању Стратегије развоја општине и буџета
општине Мали Иђош.
Комисија у сарадњи са органом управе и другим органима, установама и организацијама
подноси Скупштини општине на разматрање одлуке и друге посебне мере за постизање
равноправности жена и мушкараца, као и општински план акција за остваривање равноправности
жена и мушкараца.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Мали Иђош“.
3.szám
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
2011.év
35.oldal
Сви органи, јавна предузећа, установе и месне заједнице, а на које се односи ова одлука
дужни су ускладити своје статуте и друга општа акта у року од 6 месеци од дана ступања на снагу
ове одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-4/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ
____________________ . _____________________
9.
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.
72/09 и 81/09-исправка) и члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 135/04), на основу члана 31.става 1. тачке 6. Статута општине Мали
Иђош ("Службени лист општине Мали Иђош" број 13/2008-пречишћени текст и 07/2010),
Скупштина општине Мали Иђош по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници
одржаној 04.03. 2011. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода
општине Мали Иђош. Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и грађења за простор за
који се План израђује.
Члан 2.
Граница планског подручја дефинисана је на следећи начин:
парц. бр. 5956 К.О. Фекетић – 1324 м2, парц. бр. 5957 К.О. Фекетић – 2674 м2, парц. бр. 5958 К.О.
Фекетић – 12442 м2, парц. бр. 5955 К.О. Фекетић – 9742 м2, парц. бр. 5872 К.О. Фекетић – 5866м2 и
парц. бр. 5954 К.О. Фекетић – 696 м2
Укупна површина обухвата планског подручја износи 32744 м2.
Члан 3.
План обавезно садржи текстуални део, који садржи правила уређења и правила грађења,
графички део и обавезне прилоге.
План нарочито садржи:
10. границу плана и обухват грађевинског подручја;
11. поделу простора на посебне целине и зоне;
12. намену земљишта;
13. регулационе линије јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози;
14. нивелационе коте јавних површина (нивелациони план);
15. трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
16. правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
17. економску анализу и процену улагања из јавног сектора.
18. локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта.
36.oldal
2011.év
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
3. szám
Члан 4.
Рок за израду Плана је 5 (пет) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5
.
Израда Плана уступа се предузећу која ће се одабрати након обављене јавне набавке.
Члан 6.
Средства за израду Плана обезбедиће се из буџета општине Мали Иђош, или из других
извора финансирања.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке је Решење Општинске управе општине Мали Иђош, Оделења за
привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне односе и заштиту животне средине, да се за Плана
детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода општине Мали Иђош се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину.
Члан 8.
План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и
излаже се на јавни увид.
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана, при
чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације
које су од значаја за јавни увид.
Јавни увид Плана ће се одржати у згради у згради општине Мали Иђош и у просторијама
месних заједница Ловћенац и Фекетић.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Мали Иђош".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-5/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ
____________________ . _____________________
10.
На основу члана 35. став 9., члана 215. став 6. и члана 216. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/09 и 81/2009) и члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Мали
/Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 13/2008-пречишћени текст и 7/2010), по прибављеном
мишљењу Комисије за планове, Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 04.03.2011.године
доноси следећу
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
МАЛИ ИЂОШ
3.szám
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
2011.év
37.oldal
Члан 1.
Овом одлуком се мења члан 6. став 2. Одлуке о доношењу Просторног плана општине Мали
Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр. 1/2010) тако да уместо реченице: „За извршење послова
усклађивања са законом се овлашћује ЈП Завод за урбанизам Војводине – Нови Сад.“ треба да стоји:
„За извршење послова усклађивања са законом се овлашћује предузеће која ће бити изабрана у
поступку јавне набавке.“
Члан 2.
Ова Одлука ће да ступа на снагу осмог дана од дана објављивљња у „Службеном листу
општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-6/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ
____________________ . _____________________
11.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja (SZK Hivatalos
Közlönye 129/2007 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008 - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 07/10 szám) alapján a
Topolya és Kishegyes községek szociális védelmi központja 2011. február 17-i keltezésű 551-27/08-01
számú javaslatára Kishegyes község Képviselő-testülete a 2011. március 4-én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
A TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA
IGAZGATÓ BIZOTTSÁGTAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
1. szakasz
Dragica Zeljković bácsfeketehegyi lakost a felmentjük a Topolya és Kishegyes községek szociális
védelmi központja Igazgató bizottságának tagsága alól. A felmentés nyugdíjbavonulás miatt történik.
2. szakasz
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-10-7/2011-02
Kelt: 2011. március 4-én
Kishegyes
Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke
____________________ . _____________________
12.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja (SZK Hivatalos
Közlönye 129/2007 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja
(Kishegyes Község Hivatalos Lapja 13/2008 - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 07/10 szám) alapján a
Topolya és Kishegyes községek szociális védelmi központja 2011. február 17-i keltezésű 551-27/08-01
számú javaslatára Kishegyes község Képviselő-testülete a 2011. március 4-én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
38.oldal
2011.év
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
3. szám
A TOPOLYA ÉS KISHEGYES KÖZSÉGEK SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONTJA
IGAZGATÓ BIZOTTSÁGTAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL
1. szakasz
Nagymélykúti Kiskovács Ildikó kishegyesi lakost, a szociális védelmi központ kishegyesi
osztályvezetőjét kinevezzük a Topolya és Kishegyes községek szociális védelmi központja Igazgató
bizottságának tagjává. A megbízatási ideje megegyezik az Iskolaszék megbízatási idejével.
2. szakasz
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-10-8/2011-02
Kelt: 2011. március 4-én
Kishegyes
Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke
____________________ . _____________________
13.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye
72/09 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja 13/2008 - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 07/10 szám) alapján a kishegyesi
Ady Endre Kísérleti Általános Iskola tantestülete 2011. február 21-i keltezésű 01-10/9 számú javaslatára
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2011. március 4-én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
A KISHEGYESI ADY ENDRE KÍSÉRLETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKE
TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
1. szakasz
Kormányos Andrea kishegyesi lakost a dolgozók soraiból felmentjük a kishegyesi Ady Endre
Kísérleti Általános Iskola Iskolaszékének tagsága alól. A felmentés saját kérésre, egészségügyi okokból
történik.
2. szakasz
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-10-9/2011-02
Kelt: 2011. március 4-én
Kishegyes
Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke
____________________ . _____________________
14.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 53. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye
72/09 szám) és Kishegyes község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja 13/2008 - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 07/10 szám) alapján a kishegyesi
Ady Endre Kísérleti Általános Iskola tantestülete 2011. február 21-i keltezésű 01-10/9 számú javaslatára
Kishegyes község Képviselő-testülete a 2011. március 4-én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
A KISHEGYESI ADY ENDRE KÍSÉRLETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKE
TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL
3.szám
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
2011.év
39.oldal
1. szakasz
Bede Hajnal Lilla kishegyesi lakost, biológia-kémia profeszort kinevezzük a kishegyesi Ady Endre
Kísérleti Általános Iskola Iskolaszékének tagjává a dolgozók soraiból. A megbízatási ideje megegyezik az
Iskolaszék megbízatási idejével.
2. szakasz
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-10-10/2011-02
Kelt: 2011. március 4-én
Kishegyes
Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke
____________________ . _____________________
15.
На основу члана 33. става 2. и 34. става 2. Закона о култури ( „Сл.гласник РС“ бр. 72/2009) и
члана 31. става 1. тачке 10. Статута општине Мали Иђош („Сл.лист општине Мали Иђош“ бр.
13/2008 - пречишћен текст и 07/10) по предлогу Управног одбора Библиотеке Мали Иђош од
02.02.2011. под бројем 13/2011, уз прибављену сагласност Градске библиотеке Суботица од
08.02.2011. под бројем 209, Скупштина општине Мали Иђош на седници дана 04.03.2011. доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНИКА БИБЛИОТЕКЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Именује се Селеши Вереш Јулијана из Малог Иђоша, ул. др Бабчањи Шандора 7., ЈМБГ:
1908956825054 за управника Библиотеке Мали Иђош на мандатни период од 4 године.
Члан 2.
Ово Решење се објављује у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-11/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ
____________________ . _____________________
16.
Az állami tulajdonban levő földterület bérbeadási eljárásának lefolytatására alakított illetékes szerv
kijelöléséről szóló határozat 2. szakasza értelmében (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 7/2006 szám) és
Kishegyes Község Statútumának 31. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja 13/2008 egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 07/10 szám) alapján Kishegyes község Képviselőtestülete a 2011. március 4-én tartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ FÖLDEK NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉNEK ELJÁRÁSÁT
LEFOLYTATÓ BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL
I
40.oldal
2011.év
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
3. szám
Megalakul az állami tulajdonban levő földek nyilvános árverését lebonyolító bizottság.
II
A bizottság elnökből és 6 tagból áll éspedig:
A bizottság elnöke
1. Dabović Danilo, okl.jogász
A bizottság elnökhelyettese
2. Bíró Anikó,okl.jogász
A bizottság tagjai:
3. Szöllősi István, okl.jogász
4. Dobrković Božidar, okl.jogász
5. Molnár Sándor, elektromérnök
6. Molnár Zita, közgazdász
7. Mudrinski Olga, technikus
A bizottság elnökét, elnökhelyettesét és tagjait egy éves megbízatási időszakra választják meg.
III
A bizottságnak a végzés I. pontjában megjelölt feladatai közé tartozik az írásos jelentkezések
begyűjtése, ezek nyilvános felbontása, jegyzőkönyv vezetése és a javaslat megadása a községi elnök részére
a legkedvezőbb ajánlatok benyújtása.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-10-12/2011-02
Kelt: 2011. március 4-én
Kishegyes
Pál Károly, s.k.
a Képviselő-testület elnöke
____________________ . _____________________
17.
A Kishegyes község Statútuma 31. szakasza 1. bekezdésének 27. pontja (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján a Kishegyes község
Képviselő-testülete 2011. március 4-én meghozta a
VÉGZÉST
I.
Jóváhagyja a jelentést Kishegyes község Ifjúsági irodája 2010. évi munkájáról.
II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-10-13/2011-02
Kelt: 2011. március 4-én
Kishegyes
Pál Károly, s.k.
A Képviselő-testület elnöke
____________________ . _____________________
3.szám
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
2011.év
41.oldal
18.
A Kishegyes község Statútuma 31. szakasza 1. bekezdésének 27. pontja (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján a Kishegyes község
Képviselő-testülete 2011. március 4-én meghozta a
VÉGZÉST
I.
Jóváhagyja a jelentést a Topolya és Kishegyes községek szociális védelmi központjának 2010. évi
munkájáról.
II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-10-14/2011-02
Kelt: 2011. március 4-én
Kishegyes
Pál Károly, s.k.
A Képviselő-testület elnöke
____________________ . _____________________
19.
A Kishegyes község Statútuma 31. szakasza 1. bekezdésének 27. pontja (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján a Kishegyes község
Képviselő-testülete 2011. március 4-én meghozta a
VÉGZÉST
I.
Jóváhagyja a jelentést a kishegyesi Dr Márton Sándor Egészségház 2010. évi munkájáról.
II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-10-15/2011-02
Kelt: 2011. március 4-én
Kishegyes
Pál Károly, s.k.
A Képviselő-testület elnöke
____________________ . _____________________
20.
A Kishegyes község Statútuma 31. szakasza 1. bekezdésének 27. pontja (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján a Kishegyes község
Képviselő-testülete 2011. március 4-én meghozta a
VÉGZÉST
I.
Jóváhagyja a jelentést a kishegyesi településrendezési és útügyi tevékenységet végző Közvállalat
2010. évi munkájáról.
II.
42.oldal
2011.év
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
3. szám
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-10-16/2011-02
Kelt: 2011. március 4-én
Kishegyes
Pál Károly, s.k.
A Képviselő-testület elnöke
____________________ . _____________________
21.
A Kishegyes község Statútuma 31. szakasza 1. bekezdésének 27. pontja (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján a Kishegyes község
Képviselő-testülete 2011. március 4-én meghozta a
VÉGZÉST
I.
Jóváhagyja a jelentést a „Biblioteka Mali Iđoš – Kishegyesi könyvtár” 2010. évi munkájáról.
II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-10-17/2011-02
Kelt: 2011. március 4-én
Kishegyes
Pál Károly, s.k.
A Képviselő-testület elnöke
____________________ . _____________________
22.
A Kishegyes község Statútuma 31. szakasza 1. bekezdésének 27. pontja (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja 13/08 – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 07/10 szám) alapján a Kishegyes község
Képviselő-testülete 2011. március 4-én meghozta a
VÉGZÉST
I.
Jóváhagyja a jelentést a Péter Pán iskoláskor előtti intézmény 2010. évi munkájáról.
II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 06-2-10-18/2011-02
Kelt: 2011. március 4-én
Kishegyes
Pál Károly, s.k.
A Képviselő-testület elnöke
____________________ . _____________________
23.
На основу члана 31. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл. Гласник РС”, бр. 62/2006,
65/2008 и 41/2009) и члана 31. става 1. тачке 5. Статута општине Мали Иђош („Службени лист
општине Мали Иђош” број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) Скупштина Општине Мали Иђош
на седници дана 04.03.2011. године доноси следеће
3.szám
Kishegyes Község Hivatalos Lapja
2011.év
43.oldal
ЗАКЉУЧКЕ
I
У катастарској општини Фекетић и у катастарској општини Ловћенац указује се потреба за
комасацијом, јер због велике уситњености и неправилног облика катастарских парцела,
пољопривредно земљиште се не може рационално користити.
II
Овлашћује се Одељење за привреду, пољопривреду, стамбено-комуналне послове и заштиту
животне средине Општинске управе Општине Мали Иђош да изврши припремне радње везаних за
почетак радова у поступка комасације у К.О. Фекетић и у К.О. Ловћенац.
III
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-19/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ с.р.
____________________ . _____________________
24.
На основу члана 31. става 1. тачке 21. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине
Мали Иђош” број 13/2008 – пречишћен текст и 7/2010) Скупштина Општине Мали Иђош на седници
дана 04.04.2011. године доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
Подржавају се напори Дома здравља "Др Мартон Шандор" Мали Иђош везано за повећање
I
броја лекара опште праксе у Дому здравља "Др Мартон Шандор" Мали Иђош. Повећање броја
лекара је неопходно јер грађани Ловћенца и Фекетића немају могућност посете лекару после 13
часова у својим насељима, него су приморани да сносе и додатне трошкове за путовање до Малог
Иђоша што се противи начелу приступачности здравствене заштите.
II
Овај закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-10-20/2011-02
Дана: 04.03.2011.
Мали Иђош
Председник Скупштине општине
Пал Карољ с.р.
____________________ . _____________________
Strana 44.
Godina 2011.
Službeni list opštine Mali Iđoš
Broj 3.
5.
Na osnovu člana 95. Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ br. 13/2008 - prečišćen
tekst i 7/2010), člana 146. Poslovnika Skupštine opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ br.18/2008prečišćen tekst i 6/2009), i člana 5. Statuta Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština
Srbije, a u skladu sa članom 89. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ br. 129/2007) Skupština
opštine Mali Iđoš na sjednici održanoj 04.03.2011.godine donela je
ODLUKU
O POTVRĐIVANJU ČLANSTVA OPŠTINE MALI IĐOŠ U STALNOJ KONFERENCIJI
GRADOVA I OPŠTINA - SAVEZU GRADOVA I OPŠTINA SRBIJE
1. Skupština opštine Mali Iđoš potvrđuje da je opština Mali Iđoš član Stalne konferencije gradova i opština Saveza gradova i opština Srbije, sa sedištem u Beogradu, Makedonska 22. (u daljem tekstu: SKGO)
2. Skupština opštine Mali Iđoš potvrđuje da prihvata sve odredbe Statuta SKGO, koji je usvojila 38.
Skupština SKGO, održana 7. decembra 2010.godine.
3. Skupština opštine Mali Iđoš potvrđuje da u skladu sa Statutom SKGO, opština Mali Iđoš preuzima
obavezu:
-
da aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva SKGO,
da učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima SKGO,
da obezbijedi da njeni predstavnici obavljaju funkciju u organu SKGO na koju je izabrana opština
Mali Iđoš,
da plaća članarinu SKGO u skladu sa odlukom Skupštine SKGO
i da obavlja druge aktivnosti koje mu povere Skupština i Predsedništvo SKGO.
4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-10-1/2011-02
Dana:04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsjednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
6.
Na osnovu člana 41. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Sl. Glasnik RS”,
br. 36/2009), člana 31.stava 1. tačke 5. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš” broj
13/2008 – prečišćen tekst i 7/2010) Skupština Opštine Mali Iđoš na sjednici dana 04.03.2011. godine donosi
ODLUKU
O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE MALI IĐOŠ
ZA 2011. GODINU
I
Usvaja se Lokalni akcioni plan zapošljavanja opštine Mali Iđoš za 2011.godinu po izradi i
pribavljenom mišljenju Lokalnog savjeta za zapošljavanje opštine Mali Iđoš od 30.12.2010.g.
II
Ovu Odluku objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj:06-2-10-2/2011-02
Dana:04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
7.
Na osnovu člana 14. stav. 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“ br.
62/2006), a uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije broj
320-11-815/2011-15 od 02.03.2011.godine, Skupština opštine Mali Iđoš sjednici održanoj dana
04.03.2011.godine, donosi
ODLUKU
O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
NA TERITORIJI OPŠTINE MALI IĐOŠ ZA 2011. GODINU
1. OPŠTI DEO
A. Geografski položaj
Opština Mali Iđoš se nalazi u centralnom delu Bačke na nadmorskoj visini od 88 do 112 metara.
Opština Mali Iđoš zauzima površinu od 181 km 2 što je 0.84 % teritorije AP Vojvodine.
Opštinu Mali Iđoš čine tri naselja, odnosno tri katastarske opštine:
- Mali Iđoš,
- Lovćenac i
- Feketić.
Strana 46.
Godina 2011.
Službeni list opštine Mali Iđoš
Broj 3.
Sl.1 Geografski položaj opštine Mali Iđoš
B. Granice opštine
Područje opštine se graniči sa sjeverne strane opštinom Bačka Topola, sa zapada opštinom Kula i sa
opštinom Vrbas, sa istoka opštinom Bečej i sa juga opštinom Srbobran.
Infrastrukturno je veoma dobro povezana sa susednim opštinama. Najznačajnije saobraćajnice koje
prijelaze teritorijom opštine su međunarodni željeznički i drumski pravci. Pored autoputa E-75 Novi SadSubotica (dužine 15,7 km), preko teritorije opštine prolaze magistralni put M-22 Novi SadSubotica (17,8km) i regionalni put P-118 Feketić – Vrbas (4,5km).Od Novog Sada opština je
udaljena 56 km, a od Subotice 44 km.
C. Opšti podaci
Poprečni profil reljefa u ataru Malog Iđoša
Rečica Krivaja tokom cijele godine ima vodu. Najveći dio dobija iz podzemnih slojeva i iz
atmosferskih taloga. Iz atmosfere najveću količinu vode dobija u proleće i jesen, a najmanje zimi i krajem
leta. Dubina vode u Krivaji se tokom godine koleba i kreće se između 52 i 110 centimetara.
U ataru opštine Mali Iđoš, na lesnoj zaravani, susreću se ovi tipovi zemljišta:
- černozem karbonati (micelarni) na lesnom platou
- livadska cernica karbonata na lesnom platou
- černozem sa znacima oglejavanja u lesu.
Tabele se nalaze na poslednjoj strani Službenog lista.
4. ZAVRŠNI DEO
Komisija za izradu predloga godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog
zemljišta u opštini Mali Iđoš za 2011. godinu, je koristila podatke iz javne evidencije o nepokretnosti i za
tačnost podataka odgovara pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću.
Program su sačinili sledeći članovi Komisije:
Predsjednik, Pal Karolj, ekonomista
Zamjenik predsjednika, Čore Robert, informatičar
Član Balanji Janoš, dipl.geodeta
Član Seleši Ištvan, dipl.prav.
Član Bači Gabor, dipl.inž.polj.
Član Sarka Lajoš, geodeta
Član Horkai Žolt inž. polj.
Član Seleši Bela dipl.inž. polj.
Član Spasić Radivoje dipl.inž. polj.
Član Lukač Andor dipl.inž.polj.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-3/2011-02
Datum: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj
____________________ . _____________________
8.
Na osnovu člana 20. tačka 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj
129/2007), člana 39. Zakona o ravnopravnosti polova („Sl.glasnik RS“ br. 104/2009), te člana 31. tačka 7.
Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 13/2208-prečišćen tekst i 7/2010) i člana
68. Poslovnika Skupštine opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ broj 18/2008 - prečišćen tekst
i 6/2009), Skupština opštine Mali Iđoš na svojoj sjednici održanoj 04.03.2011.godine donosi
ODLUKU
O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE I U ORGANIMA
MJESNIH SAMOUPRAVA U OPŠTINI MALI IĐOŠ
Član 1.
Ova odluka reguliše princip ravnopravnosti polova u organima lokalne samouprave i organima
mjesnih samouprava u opštini Mali Iđoš (u daljem tekstu: Odluka).
Član 2.
Princip ravnopravnosti polova u opštini Mali Iđoš primenjuje se prilikom izbora, postavljenja,
imenovanja i konstituisanja naročito u:
- Opštinskom vijeću i njegovim radnim tijelima,
- radnim tijelima i komisijama koje formira predsjednik opštine po svojim ovlašćenjima,
- pomoćnicima opštine Mali Iđoš,
- Opštinskoj upravi,
- organima upravljanja javnih preduzeća, ustanova i organizacija, čiji je osnivač opština Mali Iđoš,
- savjetima mjesnih zajednica na teritoriji opštine Mali Iđoš,
Prilikom izbora članova organa i radnih tijela i prilikom postavljanja rukovodilaca u Opštinskoj
upravi, navedenih u stavu 1 ovog člana, obezbeđuje se zastupljenost najmanje 30% predstavnika manje
zastupljenog pola.
Član 3.
Princip o zastupljenosti polova primenjivati i pri formiranju delegacija opštine Mali Iđoš. Princip
ravnopravnosti polova primenjuje se u slučajevima formiranja zvaničnih delegacija opštine Mali Iđoš, a što
se naročito odnosi na delegacije koje učestvuju u radu na predstavljanju opštine u okviru ostvarivanja
nadležnosti. Žene i muškarci imaju pravo da ravnomjerno i bez diskriminacije predstavljaju opštinu u
međunarodnoj i međuopštinskoj saradnji koja se ostvaruje u okviru nadležnosti opštine, da budu
predstavljani i učestvuju u radu međunarodnih i međuopštinskih saradnji i institucija čiji je opština član.
Prilikom određivanja sastava, izbora i imenovanja delegacija koje predstavljaju opštinu u međunarodnoj i
Strana 48.
Godina 2011.
Službeni list opštine Mali Iđoš
Broj 3.
međuopštinskoj saradnji, sajamskim manifestacijama, kao i projektima prekogranične saradnje, žene i
muškarci biće ravnopravno predstavljeni.
Sastav delegacije čini najmanje 30% lica manje zastupljenog pola.
Član 4.
Princip ravnopravnosti polova integriše se i ostvaruje u svim oblastima u kojima se realizuju
nadležnosti opštine Mali Iđoš.
Princip ravnopravnosti polova integriše se u sve strateške dokumente opštine Mali Iđoš, a naročito
u Strategiju razvoja opštine i u budžet opštine.
Prilikom kreiranja budžeta opštine Mali Iđoš princip ravnopravnosti polova obavezno se integriše u
Uputstvo za izradu finansijskih planova, kojim se definiše način kreiranja i usvajanja budžeta.
Član 5.
Komisija za rodnu ravnopravnost polova aktivno učestvuje u kreiranju i usvajanju strateških
dokumenata, a naročito u kreiranju i usvajanju Strategije razvoja opštine i budžeta opštine Mali Iđoš.
Komisija u saradnji sa organom uprave i drugim organima, ustanovama i organizacijama podnosi
Skupštini opštine na razmatranje odluke i druge posebne mere za postizanje ravnopravnosti žena i
muškaraca, kao i opštinski plan akcija za ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca.
Član 6.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu opštine Mali
Iđoš“.
Svi organi, javna preduzeća, ustanove i mjesne zajednice, a na koje se odnosi ova odluka dužni su
uskladiti svoje statute i druga opšta akta u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-4/2011-02
Dana: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
9.
Na osnovu člana 46. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" br. 72/09 i
81/09-ispravka) i člana 9. stav 5. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Službeni glasnik
RS", broj 135/04), na osnovu člana 31.stava 1. tačke 6. Statuta opštine Mali Iđoš ("Službeni list opštine
Mali Iđoš" broj 13/2008-prečišćeni tekst i 07/2010), Skupština opštine Mali Iđoš po pribavljenom mišljenju
Komisije za planove, na sjednici održanoj 04.03.2011. godine, donosi
ODLUKU
O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE
POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Član 1.
Pristupa se izradi Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opštine Mali
Iđoš. Cilj izrade Plana je utvrđivanje pravila uređenja i građenja za prostor za koji se Plan izrađuje.
Član 2.
Granica planskog područja definisana je na sledeći način:
parc. br. 5956 K.O. Feketić – 1324 m2, parc. br. 5957 K.O. Feketić – 2674 m2, parc. br. 5958 K.O. Feketić
– 12442 m2, parc. br. 5955 K.O. Feketić – 9742 m2, parc. br. 5872 K.O. Feketić – 5866m2 i parc. br. 5954
K.O. Feketić – 696 m2
Ukupna površina obuhvata planskog područja iznosi 32744 m2.
Član 3.
Plan obavezno sadrži tekstualni deo, koji sadrži pravila uređenja i pravila građenja, grafički deo i
obavezne priloge.
Plan naročito sadrži:
19. granicu plana i obuhvat građevinskog područja;
20. podelu prostora na posebne celine i zone;
21. namenu zemljišta;
22. regulacione linije javnih površina i građevinske linije sa elementima za obeležavanje na geodetskoj
podlozi;
23. nivelacione kote javnih površina (nivelacioni plan);
24. trase, koridore i kapacitete za saobraćajnu, energetsku, komunalnu i drugu infrastrukturu;
25. pravila uređenja i pravila građenja po celinama i zonama;
26. ekonomsku analizu i procenu ulaganja iz javnog sektora.
27. lokacije za koje je predviđena izrada urbanističkog projekta.
Član 4.
Rok za izradu Plana je 5 (pet) meseci od dana stupanja na snagu ove odluke.
Član 5
.
Izrada Plana ustupa se preduzeću koja će se odabrati nakon obavljene javne nabavke.
Član 6.
Sredstva za izradu Plana obezbediće se iz budžeta opštine Mali Iđoš, ili iz drugih izvora
finansiranja.
Član 7.
Sastavni deo ove odluke je Rešenje Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, Odelenja za privredu,
poljoprivredu, stambeno-komunalne odnose i zaštitu životne sredine, da se za Plana detaljne regulacije
postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opštine Mali Iđoš se izrađuje strateška procena uticaja na
životnu sredinu.
Član 8.
Plan, pre podnošenja organu nadležnom za njegovo donošenje, podleže stručnoj kontroli i izlaže se
na javni uvid.
Izlaganje Plana na javni uvid oglašava se u dnevnom i lokalnom listu i traje 30 dana, pri čemu se
oglašavaju podaci o vremenu i mestu izlaganja Plana na javni uvid, način na koji zainteresovana pravna i
fizička lica mogu dostaviti primedbe na Plan, kao i druge informacije koje su od značaja za javni uvid.
Javni uvid Plana će se održati u zgradi u zgradi opštine Mali Iđoš i u prostorijama mesnih
zajednica Lovćenac i Feketić.
Član 9.
Strana 50.
Godina 2011.
Službeni list opštine Mali Iđoš
Broj 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu opštine Mali
Iđoš".
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-5/2011-02
Dana: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj
____________________ . _____________________
10.
Na osnovu člana 35. stav 9., člana 215. stav 6. i člana 216. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji
(„Sl.glasnik RS“ br. 72/09 i 81/2009) i člana 31. stav 1. tačka 6. Statuta opštine Mali /Iđoš („Sl.list opštine
Mali Iđoš“ br. 13/2008-prečišćeni tekst i 7/2010), po pribavljenom mišljenju Komisije za planove,
Skupština opštine Mali Iđoš na sednici dana 04.03.2011.godine donosi sledeću
ODLUKU
O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA OPŠTINE MALI
IĐOŠ
Član 1.
Ovom odlukom se menja član 6. stav 2. Odluke o donošenju Prostornog plana opštine Mali Iđoš
(„Sl.list opštine Mali Iđoš“ br. 1/2010) tako da umesto rečenice: „Za izvršenje poslova usklađivanja sa
zakonom se ovlašćuje JP Zavod za urbanizam Vojvodine – Novi Sad.“ treba da stoji: „Za izvršenje poslova
usklađivanja sa zakonom se ovlašćuje preduzeće koja će biti izabrana u postupku javne nabavke.“
Član 2.
Ova Odluka će da stupa na snagu osmog dana od dana objavljivljnja u „Službenom listu opštine
Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-6/2011-02
Dana: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
11.
Na osnovu člana 32. stava 1. tačke 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ br. 129/2007)
i člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta Opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 13/08 –
prečišćeni tekst, 07/10) na predlog Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš od
17.02.2011. g. pod br. 551-27/08-01, Skupština opštine Mali Iđoš na sednici održanoj dana 04.03.2011
donosi sledeće
R E Š E NJ E
O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
ZA OPŠTINE BAČKA TOPOLA I MALI IĐOŠ
Član 1.
Razrešava se Dragica Zeljković iz Feketića sa funkcije člana Upravnog odbora Centra za socijalni
rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš zbog sticanja uslova za starosnu penziju.
Član 2.
Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-7/2011-02
Dana: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
12.
Na osnovu člana 32. stava 1. tačke 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ br. 129/2007)
i člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta Opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 13/08 –
prečišćeni tekst, 07/10) na predlog Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš od
17.02.2011. g. pod br. 551-27/08-01, Skupština opštine Mali Iđoš na sednici održanoj dana 04.03.2011.
donosi sledeće
R E Š E NJ E
O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
ZA OPŠTINE BAČKA TOPOLA I MALI IĐOŠ
Član 1.
Imenuje se Nađmeljkuti Kiškovač Ildiko iz Malog Iđoša, rukovodilac odeljenja u Malom Iđošu, za
člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš, na mandatni period
koji se poklapa sa mandatnim periodom Upravnog odbora.
Član 2.
Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-8/2011-02
Dana: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
13.
Na osnovu člana 53. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.glasnik RS“ br.
72/09) i člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta Opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 13/08 –
prečišćeni tekst, 07/10) na predlog Nastavničkog veća Ogledne Osnovne Škole „Adi Endre“ Mali Iđoš od
21.02.2011. g. pod br. 01-10/9, Skupština opštine Mali Iđoš na sednici održanoj dana 04.03.2011. donosi
sledeće
R E Š E NJ E
O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA
OGLEDNE OSNOVNE ŠKOLE „ADI ENDRE“ MALI IĐOŠ
Član 1.
Razrešava se Kormanjoš Andrea iz Malog Iđoša sa funkcije člana Školskog odbora Ogledne
Osnovne Škole „Adi Endre“ Mali Iđoš na lični zahtev iz zdravstvenih razloga.
Član 2.
Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Predsednik Skupštine opštine
Strana 52.
Godina 2011.
Službeni list opštine Mali Iđoš
Broj: 06-2-10-9/2011-02
Dana: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Broj 3.
Pal Karolj
____________________ . _____________________
14.
Na osnovu člana 53. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl.glasnik RS“ br.
72/09) i člana 31. stav 1. tačka 10. Statuta Opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“ br. 13/08 –
prečišćeni tekst, 07/10) na predlog Nastavničkog veća Ogledne Osnovne Škole „Adi Endre“ Mali Iđoš od
21.02.2011. g. pod br. 01-10/9, Skupština opštine Mali Iđoš na sednici održanoj dana 04.03.2011. donosi
sledeće
R E Š E NJ E
O IMENOVANJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA
OGLEDNE OSNOVNE ŠKOLE „ADI ENDRE“ MALI IĐOŠ
Član 1.
Imenuje se Bede Hajnal Lila iz Malog Iđoša, profesor biologije i hemije iz reda zaposlenih, za člana
Školskog odbora Ogledne Osnovne Škole „Adi Endre“ Mali Iđoš, na mandatni period koji se poklapa sa
mandatnim periodom Školskog odbora.
Član 2.
Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-10/2011-02
Dana: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
15.
Na osnovu člana 33. stava 2. i 34. stava 2. Zakona o kulturi ( „Sl.glasnik RS“ br. 72/2009) i člana
31. stava 1. tačke 10. Statuta opštine Mali Iđoš („Sl.list opštine Mali Iđoš“ br. 13/2008 - prečišćen tekst i
07/10) po predlogu Upravnog odbora Biblioteke Mali Iđoš od 02.02.2011. pod brojem 13/2011, uz
pribavljenu saglasnost Gradske biblioteke Subotica od 08.02.2011. pod brojem 209, Skupština opštine Mali
Iđoš na sednici dana 04.03.2011. donosi sledeće
R E Š E NJ E
O IMENOVANJU UPRAVNIKA BIBLIOTEKE MALI IĐOŠ
Član 1.
Imenuje se Seleši Vereš Julijana iz Malog Iđoša, ul. dr Babčanji Šandora 7., JMBG:
1908956825054 za upravnika Biblioteke Mali Iđoš na mandatni period od 4 godine.
Član 2.
Ovo Rešenje se objavljuje u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-11/2011-02
Dana: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
16.
Na osnovu člana 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u
zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini („Službeni list opštine Mali Iđoš“, broj 7/2006) i člana
31. stav 1. tačka 7. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš” broj 13/2008 – prečišćen
tekst i 7/2010) Skupština opštine Mali Iđoš na vanrednoj sednici održanoj dana 04.03.2011. godine donosi
R E Š E NJ E
O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA
DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
I
Obrazuje se Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.
II
Komisija se sastoji od predsednika i 6 članova i to:
predsednik Komisije:
1. Danilo Dabović, dipl.pravnik
zamenik predsednika Komisije
2. Biro Aniko, dipl.pravnik
članovi Komisije:
3. Seleši Ištvan, dipl.pravnik,
4. Božidar Dobrković, dipl.pravnik,
5. Šandor Molnar, elektroinženjer
6. Zita Nađ, ekonomista
7. Olga Mudrinski, tehničar
Predsednik i članovi Komisije se imenuju na mandatni period od godinu dana.
III
Zadatak Komisije iz tačke I ovog rešenja je prikupljanje pisanih ponuda, njihovo javno otvaranje,
vođenje zapisnika i davanje predloga predsedniku opštine za izbor najpovoljnijeg ponuđača.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-12/2011-02
Dana: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
17.
Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) na sednici Skupštine opštine Mali Iđoš dana 04.03.2011. donosi
sledeće
R E Š E NJ E
I.
Daje se saglasnost na Izveštaj o radu Kancelarije za mlade opštine Mali Iđoš za 2010. godinu.
II.
Strana 54.
Godina 2011.
Službeni list opštine Mali Iđoš
Broj 3.
Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-13/2011-02
Datum: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
18.
Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) na sednici Skupštine opštine Mali Iđoš dana 04.03.2011. donosi
sledeće
R E Š E NJ E
I.
Daje se saglasnost na Izveštaj o radu Centra za socijalni rad za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš za
2010. godinu.
II.
Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-14/2011-02
Datum: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
19.
Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) na sednici Skupštine opštine Mali Iđoš dana 04.03.2011. donosi
sledeće
R E Š E NJ E
I.
Daje se saglasnost na Izveštaj o radu Doma zdravlja „Dr.Marton Šandor“ Mali Iđoš za 2010.
godinu.
II.
Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-15/2011-02
Datum: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
20.
Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) na sednici Skupštine opštine Mali Iđoš dana 04.03.2011. donosi
sledeće
R E Š E NJ E
I.
Daje se saglasnost na Izveštaj o poslovanju Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i puteve
Mali Iđoš za 2010. godinu.
II.
Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-16/2011-02
Datum: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
21.
Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) na sednici Skupštine opštine Mali Iđoš dana 04.03.2011. donosi
sledeće
R E Š E NJ E
I.
Daje se saglasnost na Izveštaj o radu Biblioteke Mali Iđoš – Kishegyesi könyvtár za 2010. godinu.
II.
Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-17/2011-02
Datum: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
22.
Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 27. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš“
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 07/10) na sednici Skupštine opštine Mali Iđoš dana 04.03.2011. donosi
sledeće
R E Š E NJ E
I.
Daje se saglasnost na Izveštaj o radu Predškolske ustanove „Petar Pan“ za 2010. godinu.
II.
Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-18/2011-02
Datum: 04.03.2011.
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
Strana 56.
Godina 2011.
Službeni list opštine Mali Iđoš
Broj 3.
Mali Iđoš
____________________ . _____________________
23.
Na osnovu člana 31. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Sl. Glasnik RS”, br. 62/2006, 65/2008 i
41/2009) i člana 31. stava 1. tačke 5. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš” broj
13/2008 – prečišćen tekst i 7/2010) Skupština Opštine Mali Iđoš na sednici dana 04.03.2011. godine donosi
sledeće
Z A K LJ U Č K E
I
U katastarskoj opštini Feketić i u katastarskoj opštini Lovćenac ukazuje se potreba za komasacijom,
jer zbog velike usitnjenosti i nepravilnog oblika katastarskih parcela, poljoprivredno zemljište se ne može
racionalno koristiti.
II
Ovlašćuje se Odeljenje za privredu, poljoprivredu, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne
sredine Opštinske uprave Opštine Mali Iđoš da izvrši pripremne radnje vezanih za početak radova u
postupka komasacije u K.O. Feketić i u K.O. Lovćenac.
III
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-19/2011-02
Dana: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj s.r.
____________________ . _____________________
24.
Na osnovu člana 31. stava 1. tačke 21. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine Mali Iđoš”
broj 13/2008 – prečišćen tekst i 7/2010) Skupština Opštine Mali Iđoš na sednici dana 04.03.2011. godine
donosi sledeći
Z A K LJ U Č A K
I
Podržavaju se napori Doma zdravlja "Dr Marton Šandor" Mali Iđoš vezano za povećanje broja
lekara opšte prakse u Domu zdravlja "Dr Marton Šandor" Mali Iđoš. Povećanje broja lekara je neophodno
jer građani Lovćenca i Feketića nemaju mogućnost posete lekaru posle 13 časova u svojim naseljima, nego
su primorani da snose i dodatne troškove za putovanje do Malog Iđoša što se protivi načelu pristupačnosti
zdravstvene zaštite.
II
Ovaj zaključak objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoš“.
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI IĐOŠ
Broj: 06-2-10-20/2011-02
Dana: 04.03.2011.
Mali Iđoš
Predsednik Skupštine opštine
Pal Karolj, s.r.
____________________ . _____________________
Tabela 1. Pregled površina poljoprivrednog zemljišta po katastarskim opštinama
poljoprivredno zemljište u ha
obradivo poljoprivredno zemljište u ha
njive
vrtovi
voćnjaci
vinogradi
livade
ukupno
pašnjaci
trstici i
močvare
ostalo
zemljište
ukupno
katastarska
opština
1
2
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
8
9
10
(6+7+8+9)
1
MALI IĐOŠ
7138,2100
0
20,0472
3,8515
14,4314
7176,5401
11,1652
0,7073
7,4577
7195,8703
2
LOVĆENAC
3332,1964
0
1,0652
7,4363
0
3340,6979
65,0865
0,2303
5,7799
3411,7946
3
FEKETIĆ
5361,3128
0
12,1073
52,7228
1,9511
5428,0940
0,3700
2,0016
0,0142
5430,4798
r.br.
16038,14
• Podaci su uzeti iz Zbirnog pregleda površina i kat.prihoda prema načinu korišćenja i kat.klasama SKN Bačka Topola u Malom Iđošu, stanje 29.10.2009.
godine, broj 95-148/2009
Tabela 2. Pregled površina poljoprivrednog zemljišta po oblicima svojine
poljoprivredno zemljište u ha
obradivo poljoprivredno zemljište u ha
r.br.
1
2
katastarska
opština
oblik
svojine
ostalo
zemljišt
e
ukupno
9
10
(6+7+8+9)
ukupno
6
(1+2+3+4
+5)
pašnjaci
trstici i
močvare
7
8
3,6621 10,7725
5076,2644
2,1386
0,6841
4,401
5083,4881
njive
vrtovi
voćnjaci
vinogradi
livade
1
2
3
4
5
MALI IĐOŠ
privatna
svojina
5049,0857
0
12,7441
**
državna
svojina
RS
1967,7348
0
7,2631
0,1894
3,011
1978,1983
9,0266
0,0232
3,0567
1990,3048
državna
svojina
SRJ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
društvena
svojina
8,6287
0
0,04
0
0,6479
9,3166
0
0
0
9,3166
zadružna
svojina
2,4986
0
0
0
0
2,4986
0
0
0
2,4986
mešovita
svojina
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110,2622
0
0
0
0
110,2622
0
0
0
110,2622
privatna
LOVĆENAC svojina
3163,4255
0
1,0075
7,3972
0
3171,8302
62,3643
0,2303
1,7415
3236,1663
državna
svojina
RS
166,5164
0
0,0577
0
0
166,5741
0,5045
0
4,0384
171,117
drugi
oblici
svojine
državna
svojina
SRJ
FEKETIĆ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
društvena
svojina
2,2545
0
0
0,0391
0
2,2936
2,2177
0
0
4,5113
zadružna
svojina
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mešovita
svojina
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
drugi
oblici
svojine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
privatna
svojina
4005,8016
0
11,9847
51,625
1,9511
4071,3624
0,37
2,0016
0,0142
4073,7482
državna
svojina
RS
1284,8729
0
0,1226
1,0978
0
1286,0933
0
0
0
1286,0933
državna
svojina
SRJ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
društvena
svojina
61,6992
0
0
0
0
61,6992
0
0
0
61,6992
zadružna
svojina
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
mešovita
svojina
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,9391
0
0
0
0
8,9391
0
0
0
8,9391
drugi
oblici
svojine
3
• Podaci su uzeti iz Zbirnog pregleda površina i kat.prihoda prema načinu korišćenja i kat.klasama SKN Bačka Topola u Malom Iđošu, stanje
29.10.2009. godine, broj 95-148/2009
Tabela 3. Površine poljoprivrednog zemljišta po klasama
poljoprivredno zemljište u ha
klasa
kultura
njive
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
107,4399
68,4378
3,7547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
voćnjaci
12,7820
13,8036
6,6341
0
0
0
0
0
vinogradi
52,2986
10,5984
1,1136
0
0
0
0
0
vrtovi
5504,6073 7283,6913 2863,7883
V
livade
8,2546
6,8132
1,3147
0
0
0
0
0
pašnjaci
0,0550
73,9872
2,5795
0
0
0
0
0
trsticimočvare
0
0,9376
2,0016
0
0
0
0
0
UKUPNO
5577,9975 7389,8313 2877,4318
107,4399
68,4378
3,7547
0
0
• Podaci su uzeti iz Zbirnog pregleda površina i kat.prihoda prema načinu korišćenja i kat.klasama SKN Bačka Topola u Malom Iđošu, stanje
29.10.2009. godine, broj 95-148/2009
Tabela 4.
Odvodnjavanje
kanalska mreža
izgrađeno u ha
cevna drenaža
u funkciji u
ha
izgrađeno u ha
187
187
-
(38 345m)
(38 345m)
(1 200m)
UKUPNO u ha
u funkciji u
ha
(1 200m)
izgrađeno u funkciji
u ha
u ha
187
187
Podaci su uzeti od DTD „Krivaja“ Bačka Topola i od preduzeća sa teritorije opštine Mali Iđoš
Tabela 5.
Navodnjavanje
širokozahvatne
mašine u ha
100
tifoni u ha
kap po kap
(miniorošavanje)u
ha
kišna krila u
ha
ostalo u
ha
UKUPNO
u ha
50
0
50
0
200
Podaci su uzeti od DTD „Krivaja“ Bačka Topola i od preduzeća sa teritorije opštine Mali Iđoš
Tabela 6.
Poboljšanje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta i
melioracije livada i pašnjaka
fizičke
melioracije u ha
hemijske
melioracije u biološke melioracije
ha
u ha
0
0
0
melioracije
livada i
pašnjaka u
ha
ostalo u
ha
UKUPNO
u ha
0
0
0
Podaci su uzeti od DTD „Krivaja“ Bačka Topola i od preduzeća sa teritorije opštine Mali Iđoš
Tabela 7.
Korisnici poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
naziv korisnika i njegova adresa
"DOŽA ĐERĐ" PD. ZA RATARSKO-STOČARSKU
PROIZVODNJU BAČKA TOPOLA, SALAŠ 291
"NIKOLA ĐURKOVIĆ" OSNOVNA ŠKOLA FEKETIĆ,
BRATSTVO
"PUTEVI SRBIJE" JP, BEOGRAD, BUL.KRALJA
ALEKSANDRA 282
"SRBIJAVODE" JVP , BEOGRAD, BRODARSKA
CENTAR ZA SOC.RAD OPŠTINA MALI IĐOŠ, BAČKA
površina zemljišta koju koristi
(ha)
iskazano po katastarskim opštinama (ha)
35,7765 k.o. Mali Iđoš
35,7765
0,0981 k.o. Feketić
k.o. Lovćenac
0,0981
24,7906
52,9278 k.o. Feketić
k.o. Mali Iđoš
k.o. Lovćenac
17,8972 k.o. Feketić
8,8537 k.o. Mali Iđoš
28,1372
12,4981
3,8143
1,5848
8,5701
TOPOLA PETEFI BRIGADA 32
k.o. Feketić
0,2836
DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE, BEOGRAD,
NEMANJINA 25
0,0972 k.o. Mali Iđoš
0,0972
GERONTOLOŠKI CENTAR, SUBOTICA, ALEJA MARŠALA
TITA 31
1,1250 k.o. Mali Iđoš
1,1250
JAVNO PREDUZEĆE "ŽELEZNICE SRBIJE", BEOGRAD,
NEMANJINA 6
2,6433 k.o. Feketić
2,6433
JP ZA GRAĐ.ZEMLJIŠTE I PUTEVE, MALI IĐOŠ, MARŠALA
TITA 32
MESNA ZAJEDNICA, FEKETIĆ, BRATSTVO 30
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I
VODOPRIVREDE, BEOGRAD, NEMANJINA 22
**
OPŠTINA MALI IĐOŠ, MALI IĐOŠ, MARŠALA TITA 32
ukupno
0,1800 k.o. Lovćenac
0,5682 k.o. Feketić
k.o. Mali Iđoš
k.o. Lovćenac
3313,0330 k.o. Feketić
k.o. Mali Iđoš
k.o. Lovćenac
32,4953 k.o. Feketić
0,1800
0,5682
1927,0204
142,9922
1243,0204
5,2175
16,9524
10,3254
3465,6953
3465,6953
• Podaci su uzeti iz Zbirnog pregleda površina i kat.prihoda prema načinu korišćenja i kat.klasama SKN Bačka Topola u Malom Iđošu, stanje 29.10.2009.
godine, broj 95-148/2009
** Do umanjenja površine poljoprivrednog zemnjišta u svojini Republike Srbije korisnik Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede došlo je
zbog povraćaja poljoprivrednog zemljišta crkvama i verskim zajednicama u postupku restitucije po rešenju Direkcije za restituciju u površini od 101,3494
ha.
TABELA. 8 Plan prihoda sopstvenog učešća
izvor sredstava
(din)
Preneta sredstva iz Programa 2010.
61.991.358,77
Očekivana sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj
svojini po Programu 2010.
(II godina)
23.796.134,82
Naknada od promena namene poljoprivrednog zemljišta
263.523,80
Očekivana sredstva od vansudskih poravnanja poljoprivrednog
zemljišta u državnoj svojini za 2006/2007. godinu
iz tabele 11
20.604.079,89
UKUPNO
TABELA 9.
106.655.097,28
Program utvrđivanja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju
poljoprivrednog zemljišta
konstrukcija finansiranja
namene ulaganja
komasacija poljoprivrednog
zemljišta
odvodnjavanje poljoprivrednog
zemljišta
navodnjavanje poljoprivrednog
zemljišta
površina u ha,
broj uzoraka
predračunska
vrednost
ulaganja (din)
sopstveno učešće
(%)
(din)
drugi izvori
(%)
(din)
9000
35.000.000,00
57,14
20.000.000,00
42,86
15.000.000,00
30 km.
10.000.000,00
85,00
8.500.000,00
15,00
1.500.000,00
19.000.000,00
78,95
15.000.000,00
21,05
4.000.000,00
obeležavanje parcela državnog
zemljišta
3.000
3.000.000,00
100,00
3.000.000,00
uređenje atarskih puteva
30 km
40.995.097,28
92,10
37.755.097,28
uređenje i opremanje protivgradne
službe
1.500.000,00
100,00
1.500.000,00
uređenje i opremanje poljočuvarske
službe
5.000.000,00
60,00
3.000.000,00
I UREĐENJE
POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA
114.495.097,28
7,90
3.240.000,00
40,00
2.000.000,00
88.755.097,28
podizanje vetrozaštitnih pojaseva
30.000 sadnica
6.000.000,00
80,00
4.800.000,00
utvrđivanje postojanja opasnih i
štetnih materija u poljoprivredno
zemljište
20 uzoraka
1.100.000,00
100,00
1.100.000,00
25.740.000,00
20,00
1.200.000,00
II ZAŠTITA
POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA
7.100.000,00
5.900.000,00
ostalo- studijsko istraživački
radovi, izrada stručne literature,
organizovanje sajmova i edukacije,
i informisanje polj.proizvođača u
vezi zaštite i koriš. polj. zemlj.
7.500.000,00
7.500.000,00
ostalo-geodetske usluge, opremanje
polj.kancelarije, troškovi postupka
izdavanja u zakup polj.zemlj.
4.500.000,00
4.500.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
0,00
133.595.097,28
106.655.097,28
26.940.000,00
III STUDIJSKOISTRAĐIVAČKI RADOVI
KOJI TRETIRAJU
PROBLEMATIKU
ZEMLJIŠTA
ukupno(I+II+ III)
1.200.000,00
Tabela 9b
namene ulaganja
Izveštaj o utrošenim sredstvima u 2010 za opštinu Mali Iđoš
površina u ha, broj uzoraka
predračunska vrednost ulaganja (din)
planiran o
Programom
2010
planirano
Programom
2010
ostvareno
predračunska
vrednost
sopstveno učešće
planirano programom 2010
po fakturi
u din
u%
drugi izvori
planirano programom
2010
utrošeno
u din
u%
u din
u%
utrošeno
u din
u%
odvodnjavanje
poljoprivrednog
zemljišta
40 km.
9.500.000,00
2.678.381,07
2.678.381,07
9.000.000,00
94,74
678.381,07
25,33
500.000,00
5,26
2.000.000,00
75,00
obeležavanje
parcela državnog
zemljišta
3.000
3.000.000,00
80.759,00
80.759,00
3.000.000,00
100,00
80.759,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
uređenje atarskih
puteva
50 km
64.000.000,00
21.985.515,57
21.985.515,57
60.760.000,00
94,94
18.985.515,57
86,35
3.240.000,00
5,06
3.000.000,00
13,65
1.200.000,00
657.282,72
657.282,72
1.200.000,00
100,00
657.282,72
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
1.970.349,88
1.970.349,88
3.000.000,00
75,00
553.349,88
28,08
1.000.000,00
25,00
1.417.000,00
71,92
6.000.000,00
3.918.048,28
3.918.048,28
4.800.000,00
80,00
2.718.028,28
69,37
1.200.000,00
20,00
1.200.020,00
30,63
134.509.586,08
31.290.336,52
31.290.316,52
109.569.586,08
81,46 23.673.316,52
75,66
24.940.000,00
18,54 7.617.020,00
24,34
uređenje i
opremanje
protivgradne
službe
uređenje i
opremanje
poljočuvarske
službe
podizanje
vetrozaštitnih
pojaseva
ukupno(I+II+
III)
30.000 sadnica
TABELA 10 . Izveštaj o ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po programu 2010 (I godina zakupa)
redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
naziv pravnog/fizičkog lica
Tot Zoltan
Mihalecko Ferenc
Tot Ištvan
Čabai Imre
Bakoš Roland
Feher Aleksandar
Sabo Geza
Torma Mitrović Klara
"Agriromagna" d.o.o.
Paroci Egri Suzana
Sabo Geza
Hegediš Tibor
Cekuš Šandor
Sunđi Šandor
Pal Tibor
Lenđel Andor
Papajčik Ferenc
Varga Atila
Feher Aleksandar
Tot Čaba
Tot Čaba
Buterer Barnabaš
Kurnjak Tamaš
Kiš Andrea
Utaši Zoltan
Kočiš Antal
Seke Karolj
Nemet Maronka Melinda
Feher Zoltan
Bakoš Ludvik
Komaromi Atila
Petri Leontina
Hegediš Tibor
Kočiš Antal
Lenđel Andor
broj ugovora
320-11-2438/1-2010-15
320-11-2438/2-2010-15
320-11-2438/3-2010-15
320-11-2438/4-2010-15
320-11-2438/5-2010-15
320-11-2438/6-2010-15
320-11-2438/7-2010-15
320-11-2438/8-2010-15
320-11-2438/9-2010-15
320-11-2438/10-2010-15
320-11-2438/11-2010-15
320-11-2438/12-2010-15
320-11-2438/13-2010-15
320-11-2438/14-2010-15
320-11-2438/15-2010-15
320-11-2438/16-2010-15
320-11-2438/17-2010-15
320-11-2438/18-2010-15
320-11-2438/19-2010-15
320-11-2438/20-2010-15
320-11-2438/21-2010-15
320-11-2438/22-2010-15
320-11-2438/23-2010-15
320-11-2438/24-2010-15
320-11-2438/25-2010-15
320-11-2438/26-2010-15
320-11-2438/27-2010-15
320-11-2438/28-2010-15
320-11-2438/29-2010-15
320-11-2438/30-2010-15
320-11-2438/31-2010-15
320-11-2438/32-2010-15
320-11-2438/33-2010-15
320-11-2438/34-2010-15
320-11-2438/35-2010-15
period
zakupa (oddo)
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
površina
(ha)
35,7765
41,8771
72,3926
46,3938
80,5440
31,5822
8,3438
10,6418
73,6161
67,9776
15,4488
34,2076
31,8729
33,4244
31,2349
32,6432
39,6840
39,9821
14,4338
20,5782
18,0946
72,0002
63,4672
43,7841
36,9139
29,7853
13,8935
52,5197
72,9383
63,2690
67,3568
65,8096
5,2430
4,6836
10,1496
cena/ha
(euro)
187.12
143.54
143.54
143.54
196.81
143.54
143.54
143.54
196.81
148.38
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
148.38
196.81
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
143.54
143.63
ukupan iznos
godišnje
zakupnine po
ugovoru (euro)
6.694,57
6.010,94
10.391,07
6.659,26
15.851,66
4.533,24
1.197,65
1.527,50
14.488,20
10.086,55
2.217,49
4.910,08
4.574,96
4.797,66
4.483,39
4.685,53
5.696,15
5.738,94
2.071,80
2.953,75
2.068,97
10.683,42
12.490,82
6.284,67
5.298,54
4.275,31
1.994,24
7.538,56
10.469,40
9.081,49
9.668,24
9.446,16
752,57
672,27
1.457,81
očekivani
prihod
opštine40%(euro)
2677,828
2404,376
4156,428
2663,704
6340,664
1813,296
479,06
611
5795,28
4034,62
886,996
1964,032
1829,984
1919,064
1793,356
1874,212
2278,46
2295,576
828,72
1181,5
827,588
4273,368
4996,328
2513,868
2119,416
1710,124
797,696
3015,424
4187,76
3632,596
3867,296
3778,464
301,028
268,908
583,124
depozit
(euro)
512.49
599.88
1,037.00
661.51
1,149.74
452.41
119.52
152.43
1,054.53
973.76
221.30
487.76
456.57
478.77
447.43
467.13
570.25
572.73
206.76
293.32
258.00
1,031.38
909.15
627.21
528.78
426.67
198.10
748.86
1,044.83
902.13
965.57
942.66
74.77
67.10
145.39
preostali iznos
uplate (euro)
13.389,14
12.021,88
20.782,14
13.318,52
31.703,32
9.066,48
2.395,30
3.055,00
28.976,40
20.173,10
4.434,98
9.820,16
9.149,92
9.595,32
8.966,78
9.371,06
11.392,30
11.477,88
4.143,60
5.907,50
4.137,94
21.366,84
24.981,64
12.569,34
10.597,08
8.550,62
3.988,48
15.077,12
20.938,80
18.162,98
19.336,48
18.892,32
1.505,14
1.344,54
2.915,62
datum
uplate
02.09.2010.
07.09.2010.
02.09.2010.
31.08.2010.
01.09.2010.
31.08.2010.
01.09.2010.
20.08.2010.
02.09.2010.
07.09.2010.
07.09.2010.
03.09.2010.
20.08.2010.
06.09.2010.
10.09.2010.
23.08.2010.
24.08.2010.
23.08.2010.
31.08.2010.
15.10.2010.
20.10.2010.
02.09.2010.
02.09.2010.
31.08.2010.
24.08.2010.
01.09.2010.
24.08.2010.
19.08.2010.
31.08.2010.
24.08.2010.
01.09.2010.
24.08.2010.
03.09.2010.
01.09.2010.
23.08.2010.
sredstva
obezbeđenja
ugovor o jemstvu
hipoteka
ugovor o jemstvu
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
hipoteka
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
hipoteka
ugovor o jemstvu
hipoteka
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Petri Lajoš
Žunji Žigmond
Varga Kazmer
Lukić Lajoš
Pal Tibor
Nemet Laslo
Sunđi Šandor
Paroci Laslo
Paroci Laslo
Čabai Imre
Daniel Karolj
Berta Kristian
Vladisavljev Zoran
Vukčević Slađana
Pavićević Miodrag
Pavićević Miodrag
Androcki Ištvan
Sel Mihalj
Konc Deže
Sel Mihalj
Balać Vjera
Balać Vjera
Androcki Čaba
Androcki Andrea
Androcki Čaba
Androcki Andrea
Pal Ferenc
Androcki Piroška
Kiš Rudolf
Androcki Čaba
Lodi Mikloš
Pal Šandor
Kosić Đuro
Kosić Đuro
Lodi Mikloš
Čete Gabor
Vajda Šandor
Kosić Đuro
Paracki Laslo
Bertok Đenđike
Androcki Piroška
Androcki Piroška
320-11-2438/36-2010-15
320-11-2438/37-2010-15
320-11-2438/38-2010-15
320-11-2438/39-2010-15
320-11-2438/40-2010-15
320-11-2438/41-2010-15
320-11-2438/42-2010-15
320-11-2438/43-2010-15
320-11-2438/44-2010-15
320-11-2438/45-2010-15
320-11-2438/46-2010-15
320-11-2438/47-2010-15
320-11-2438/48-2010-15
320-11-2438/49-2010-15
320-11-2438/50-2010-15
320-11-2438/51-2010-15
320-11-2438/52-2010-15
320-11-2438/53-2010-15
320-11-2438/54-2010-15
320-11-2438/55-2010-15
320-11-2438/56-2010-15
320-11-2438/57-2010-15
320-11-2438/58-2010-15
320-11-2438/59-2010-15
320-11-2438/60-2010-15
320-11-2438/61-2010-15
320-11-2438/62-2010-15
320-11-2438/63-2010-15
320-11-2438/64-2010-15
320-11-2438/65-2010-15
320-11-2438/66-2010-15
320-11-2438/67-2010-15
320-11-2438/68-2010-15
320-11-2438/69-2010-15
320-11-2438/70-2010-15
320-11-2438/71-2010-15
320-11-2438/72-2010-15
320-11-2438/73-2010-15
320-11-2438/74-2010-15
320-11-2438/75-2010-15
320-11-2438/76-2010-15
320-11-2438/77-2010-15
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
28,7672
114,2181
13,5672
49,7954
17,1857
54,2230
9,2643
5,7172
15,1994
4,0260
43,6813
58,4792
57,1564
24,8263
18,5969
21,3996
73,8643
21,8765
20,5599
11,4979
19,1744
19,5859
14,6585
25,9862
17,2796
17,3917
57,5055
18,1698
33,6421
18,0172
33,3122
25,3654
14,1492
1,9937
3,7691
69,7231
22,8856
27,7813
24,5833
4,7566
4,3477
6,9753
143.63
143.63
143.63
143.63
143.63
143.63
143.63
143.63
143.63
143.63
143.63
143.63
143.63
143.63
143.63
143.63
143.63
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
147.96
147.96
147.96
143.13
143.13
143.13
143.13
4.131,91
16.405,45
1.948,69
7.152,24
2.468,43
7.788,19
1.330,66
821,18
2.183,13
578,26
6.274,06
8.399,52
8.209,52
3.565,87
2.671,12
3.073,68
10.609,32
3.131,20
2.942,76
1.645,70
2.744,45
2.803,35
2.098,08
3.719,43
2.473,24
2.489,29
8.230,81
2.600,66
4.815,22
2.578,82
4.768,00
3.630,57
2.025,19
285,36
539,47
10.316,22
3.386,15
4.110,52
3.518,63
680,82
622,29
998,38
1652,764
6562,18
779,476
2860,896
987,372
3115,276
532,264
328,472
873,252
231,304
2509,624
3359,808
3283,808
1426,348
1068,448
1229,472
4243,728
1252,48
1177,104
658,28
1097,78
1121,34
839,232
1487,772
989,296
995,716
3292,324
1040,264
1926,088
1031,528
1907,2
1452,228
810,076
114,144
215,788
4126,488
1354,46
1644,208
1407,452
272,328
248,916
399,352
412.06
1,636.15
194.35
713.31
246.18
773.15
132.70
81.89
217.72
57.67
625.86
837.98
819.18
356.02
306.53
266.38
1,053.52
313.36
294.50
164.70
274.66
280.56
210.02
370.90
247.68
248.23
823.71
259.77
481.84
258.01
477.16
363.33
202.97
28.61
53.99
998.71
326.32
398.02
351.17
68.63
62.54
100.06
8.263,82
32.810,90
3.897,38
14.304,48
4.936,86
15.576,38
2.661,32
1.642,36
4.366,26
1.156,52
12.548,12
16.799,04
16.419,04
7.131,74
5.342,24
6.147,36
21.218,64
6.262,40
5.885,52
3.291,40
5.488,90
5.606,70
4.196,16
7.438,86
4.946,48
4.978,58
16.461,62
5.201,32
9.630,44
5.157,64
9.536,00
7.261,14
4.050,38
570,72
1.078,94
20.632,44
6.772,30
8.221,04
7.037,26
1.361,64
1.244,58
1.996,76
24.08.2010.
31.08.2010.
06.09.2010.
10.09.2010.
10.09.2010.
20.08.2010.
06.09.2010.
20.08.2010.
20.08.2010.
07.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
10.09.2010.
07.09.2010.
07.09.2010.
01.09.2010.
08.09.2010.
03.09.2010.
08.09.2010.
06.09.2010.
06.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
14.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
21.09.2010.
14.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
14.09.2010.
06.09.2010.
02.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
06.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
hipoteka
ugovor o jemstvu
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Lodi Mikloš
Konc Tibor
Pal Šandor
Lodi Mikloš
Bertok Čaba
Lošonci Imre
Lodi Mikloš
Konc Deže
Lukač Imre
Budai Iren
Androcki Piroška
Androcki Piroška
Horvat Tamaš
Androcki Piroška
Budai Iren
Lodi Mikloš
Budai Iren
Budai Iren
Lodi Mikloš
Lodi Mikloš
Sel Mihalj
Androcki Andrea
Androcki Andrea
Androcki Andrea
Kosić Đuro
Androcki Agota
Horvat Tamaš
Bakoš Ervin
Solga Šandor
Tot Akoš
Budai Iren
Tot Akoš
Pal Eržebet
Pal Eržebet
Tot Akoš
Molnar Tibor
Pal Karolj
Pal Karolj
Kiš Rudolf
Nađ Ištvan
Miloš Mrvaljević
Miloš Mrvaljević
320-11-2438/78-2010-15
320-11-2438/79-2010-15
320-11-2438/80-2010-15
320-11-2438/81-2010-15
320-11-2438/82-2010-15
320-11-2438/83-2010-15
320-11-2438/84-2010-15
320-11-2438/85-2010-15
320-11-2438/86-2010-15
320-11-2438/87-2010-15
320-11-2438/88-2010-15
320-11-2438/89-2010-15
320-11-2438/90-2010-15
320-11-2438/91-2010-15
320-11-2438/92-2010-15
320-11-2438/93-2010-15
320-11-2438/94-2010-15
320-11-2438/95-2010-15
320-11-2438/96-2010-15
320-11-2438/97-2010-15
320-11-2438/98-2010-15
320-11-2438/99-2010-15
320-11-2438/100-2010-15
320-11-2438/101-2010-15
320-11-2438/102-2010-15
320-11-2438/103-2010-15
320-11-2438/104-2010-15
320-11-2438/105-2010-15
320-11-2438/106-2010-15
320-11-2438/107-2010-15
320-11-2438/108-2010-15
320-11-2438/109-2010-15
320-11-2438/110-2010-15
320-11-2438/111-2010-15
320-11-2438/112-2010-15
320-11-2438/113-2010-15
320-11-2438/114-2010-15
320-11-2438/115-2010-15
320-11-2438/116-2010-15
320-11-2438/117-2010-15
320-11-2438/118-2010-15
320-11-2438/119-2010-15
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
0,7173
43,6910
18,6825
1,2120
8,3625
73,2537
5,8786
3,7312
78,1836
0,4584
4,4012
7,3829
5,7418
0,5713
6,3895
3,3994
0,8858
2,0915
0,4882
0,1226
3,3541
2,9855
1,2987
0,9690
3,6600
58,4552
44,2389
123,8669
77,6243
2,1468
1,1452
1,7149
30,6572
11,0221
11,0221
11,0221
11,0221
30,6791
5,9797
12,3517
25,5066
40,0067
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
143.13
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
147.70
142.88
142.88
142.88
142.88
142.88
282.67
142.88
142.88
287.49
282.67
142.88
293.46
293.46
302.77
102,67
6.253,53
2.674,04
173,47
1.196,93
10.484,87
841,41
534,05
9.964,86
65,50
628,84
1.054,86
820,38
81,63
912,92
485,70
126,56
298,83
69,75
17,52
479,23
426,56
185,56
138,45
522,93
8.351,97
6.320,78
18.294,98
11.090,82
306,73
163,62
245,02
4.380,25
3.115,63
1.574,82
1.574,82
3.168,76
8.672,10
854,37
3.624,78
7.485,27
12.112,77
41,068
2501,412
1069,616
69,388
478,772
4193,948
336,564
213,62
3985,944
26,2
251,536
421,944
328,152
32,652
365,168
194,28
50,624
119,532
27,9
7,008
191,692
170,624
74,224
55,38
209,172
3340,788
2528,312
7317,992
4436,328
122,692
65,448
98,008
1752,1
1246,252
629,928
629,928
1267,504
3468,84
341,748
1449,912
2994,108
4845,108
10.27
625.84
267.61
17.36
119.86
1,053.95
84.21
53.45
1,119.92
6.57
63.02
105.35
82.26
8.18
91.53
48.69
12.69
29.96
6.99
1.76
48.04
42.62
18.76
13.85
52.68
833.68
631.15
1,774.55
1,111.90
30.76
16.40
24.57
439.16
157.89
157.88
157.88
1,734.18
439.47
85.94
1.791.90
3.693.07
5.784.72
205,34
12.507,06
5.348,08
346,94
2.393,86
20.969,74
1.682,82
1.068,10
19.929,72
131,00
1.257,68
2.109,72
1.640,76
163,26
1.825,84
971,40
253,12
597,66
139,50
35,04
958,46
853,12
371,12
276,90
1.045,86
16.703,94
12.641,56
36.589,96
22.181,64
613,46
327,24
490,04
8.760,50
6.231,26
3.149,64
3.149,64
6.337,52
17.344,20
1.708,74
7.249,56
14.970,54
24.225,54
14.09.2010.
03.09.2010.
14.09.2010.
14.09.2010.
06.09.2010.
20.08.2010.
14.09.2010.
03.09.2010.
19.10.2010.
17.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
17.09.2010.
14.09.2010.
17.09.2010.
17.09.2010.
14.09.2010.
14.09.2010.
08.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
01.09.2010.
24.09.2010.
03.09.2010.
03.09.2010.
17.09.2010.
03.09.2010.
28.10.2010.
20.12.2010.
03.09.2010.
06.09.2010.
20.12.2010.
17.09.2010.
01.09.2010.
04.01.2011.
04.01.2011.
12.01.2011.
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
hipoteka
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
120
121
122
123
124
125
126
Miloš Mrvaljević
Kiš Andrea
Kalačka Gabriela
Čedomir Stokuća*
Sabolčki Roland
Daniel Karolj
Pal Karolj*
320-11-2438/120-2010-15
320-11-2438/121-2010-15
320-11-2438/122-2010-15
320-11-2438/123-2010-15
320-11-2438/124-2010-15
320-11-2438/125-2010-15
320-11-2438/126-2010-15
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
31.10.2013.
UKUPNO
29,8284
29,7135
43,3001
3,4073
32,7052
3,1638
1,1678
293.46
302.77
386.51
144.59
144.59
144.59
144.59
3447,1790
kurs eura za izradu tabele
108,81
8.753,57
8.996,32
16.735,89
492,67
4.728,91
457,46
168,85
3501,428
3598,528
6694,356
197,068
1891,564
182,984
67,54
483.174,42
218.692,36
4.317.85
4.303.56
6.269.99
147.80
1.418.67
137.24
50.66
17.507,14
17.992,64
33.471,78
985,34
9.457,82
914,92
337,70
04.01.2011.
07.12.2010.
07.12.2010.
03.12.2010.
10.12.2010.
24.12.2010.
10.12.2010.
1.093.461,82
40% u dinarima
23.796.134,82
*Napomena: Zakupci su platili zakupninu unapred za sve tri godine zakupa, s toga sredstvo za obezbeđenje im nije potrebno.
TABELA 11. Očekivana sredstva po osnovu vansudskog poravnanja za 2006/2007 godinu
naziv pravnog/fizičkog lica
površina /ha/
rok plaćanja
ZZ „FEKETIĆ“ FEKETIĆ
6-51-38
11.02.2010.
981,95
2.
PP „FEKETIĆ“ FEKETIĆ
1105-49-35
01.03.2010.
166.653,00
3.
„AGRIROMAGNA“DOO , M.IĐOŠ *
1141-33-63
01.03.2010.
199.745,00
10.333.078,50 11.06.2010.
39.949,00 DA
4.
DP „DOŽA ĐERĐ“, B.TOPOLA *
35-77-65
01.03.2010.
6.474,11
334.896,78 14.06.2010.
1.295,00 DA
5.
TERTELJI IŠTVAN,TREŠNJEVAC
41-87-71
01.03.2010.
9.472,60
3.789,04
NE
6.
AIP NJEGOŠ Lovćenac
1079-91-80
01.03.2010.
194.160,22
77.664,09
NE
UKUPNO
3410-91-52
kurs korišćen za izradu tabele
577.486,88
96.801,00
potpisano
poravnanje
(da-ne)
1.
redni broj
iznos uplate
(din)
očekivani iznos
uplate-40%
(euro)
ukupan iznos
(euro)
datum uplate
11.02.2010.
10.764.776,28
0,00
DA
66.661,20
NE
189.358,33
108,81
* Uplaćena prva rata ukupnog duga, druga polovina duga dospeva na dan 01.05.2011. godine.
20.604.079,89
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
unapred isplaćeno
ugovor o jemstvu
ugovor o jemstvu
unapred isplaćeno
TABELA
12
Korišćenje bez plaćanja naknade
Centar za socijalni rad
KO
broj posedovnog lista/lista nepokretnosti
broj katastarske parcele
kultura
klasa
Mali Iđoš
372
6540
njiva
2
površina(ha)
1,0774
372
6540
njiva
3
2,0405
372
7363
njiva
2
0,2311
372
7363
njiva
3
2,0781
372
7683
njiva
2
0,3036
372
7683
njiva
3
1,4605
372
7684
njiva
2
0,0949
372
7684
njiva
3
0,3277
372
7685
njiva
2
0,2541
372
7685
njiva
3
0,7022
ukupno
8,5701
Feketić
1664
3357
njiva
1
0,0319
1664
3358
njiva
2
0,0476
1664
3556
njiva
2
0,1139
245
6252/4
njiva
1
0,0202
ukupno
0,2136
UKUPNO
8,7837
Gerontološki centar
KO
broj posedovnog lista/lista nepokretnosti
broj katastarske parcele
kultura
klasa
Mali Iđoš
378
7379
njiva
3
0,8230
378
7379
njiva
4
0,3020
UKUPNO
površina(ha)
1,1250
za pošumljavanje Opštini Mali Iđoš
KO
broj posedovnog lista/lista nepokretnosti
broj katastarske parcele
kultura
klasa
površina(ha)
Mali Iđoš
4449
6909
njiva
1
4449
7026
pašnjak
3
0,1539
4449
7027
njiva
3
0,2825
4449
7131
njiva
3
0,5059
4449
7474
njiva
3
0,7150
4449
5696
njiva
1
0,1047
4449
7225
njiva
3
0,2206
4449
7226
voćnjak
2
0,0843
4449
7227
njiva
3
0,0694
4449
5698
njiva
1
0,0350
0,1436
4449
7219
njiva
3
0,0950
4449
7220
voćnjak
2
0,0573
4449
7221
njiva
2
0,0430
4449
5426
njiva
3
0,1511
4449
5427
livada
2
0,4981
4449
5450
njiva
3
1,0360
4449
5535
njiva
3
0,8937
4449
5546
njiva
3
0,7791
4449
5590
njiva
3
1,3223
4449
5613
njiva
4
0,0717
4449
5613
njiva
3
0,1666
4449
5678
livada
2
0,1281
4449
5621
njiva
2
0,1450
4449
5621
njiva
3
0,3365
4449
5621
njiva
4
0,0689
4449
8237
njiva
2
0,4142
4449
7705
voćnjak
1
0,7134
4449
7708
voćnjak
1
0,4256
4449
7304
njiva
2
0,2081
4449
7304
njiva
3
0,9321
4449
7377
njiva
3
0,5719
4449
7377
njiva
4
0,2182
4449
4528
njiva
3
0,2119
4449
4529
vinograd
2
0,1894
349
6011
njiva
2
0,2266
349
6514
njiva
2
0,9666
349
5254
njiva
2
0,2962
349
7328
njiva
2
0,8348
ukupno
14,3163
UKUPNO
24,2250
Pregled grupisanih nadmetanja
Tabela 15
KO
Mali Iđoš
41
4449
04238
000
njiva 2
-7-60
0,0760
41
4449
04238
000
njiva 3
-49-06
0,4906
41
4449
04239
000
njiva 2
-8-87
0,0887
41
4449
04239
000
njiva 3
-46-91
0,4691
broj javnog
nadmetanja
broj lista
nepokretnost
i
broj
katastarske
parcele
pod broj
kultura i
klasa
površina u
ha
državnog
udela
potesGRUPA
na karti
1
površina u
m2
ukupno
41
1-12-44
1,1244
Mali Iđoš
45
4449
07342
000
njiva 3
2-68-55
2,6855
45
4449
07343
000
njiva 3
-95-31
0,9531
boja
crvena
plava
napomena
ukupno
45
3-63-86
3,6386
Mali Iđoš
59
349
5479
000
njiva 3
-3-17
0,0317
59
349
5480
000
pašnjak 2
-10-70
0,1070
59
349
5481
000
njiva 4
-4-36
0,0436
59
349
6833
000
njiva 1
-18-12
0,1812
59
349
6850
000
njiva 4
-6-59
0,0659
59
349
6941
000
njiva 2
-12-55
0,1255
59
349
7262
001
njiva 1
-16-32
0,1632
59
349
7262
000
njiva 3
-66-46
0,6646
59
349
7287
000
njiva 3
-17-40
0,1740
59
349
7287
000
njiva 4
-4-09
0,0409
1-59-76
1,5976
6-36-06
6,3606
ukupno
Lovćenac
59
2
3
5
2165
3632
0
njiva 2
4-30-51
0,4414
ukupno
5
4-30-51
0,4414
Lovćenac
6
2152
3118
0
njiva 3
-15-60
0,1560
6
2152
3119
0
voćnjak 2
-5-77
0,0577
6
2152
3126
0
pašnjak 2
-50-45
0,5045
6
2152
3127
0
njiva 3
-2-82
0,0282
6
2152
3129
0
njiva 1
-54-64
0,5464
1-29-28
1,2928
4
ukupno
6
5
5-59-79
1,7342
Feketić
28
481
06207
005
njiva 1
1-35-36
1,3536
28
481
06208
001
njiva 1
-72-27
0,7227
28
481
06275
003
njiva 1
-35-85
0,3585
28
481
06303
003
njiva 1
-42-53
0,4253
28
481
06305
002
njiva 1
-71-81
0,7181
28
481
06312
000
njiva 1
-36-64
0,3664
481
06319
000
njiva 1
28
ukupno
28
Feketić
32
6
481
06936
003
njiva 2
0,0924
4,0370
-56-99
0,5699
ukupno
32
-56-99
0,5699
Feketić
39
481
07051
000
njiva 2
-68-96
0,6896
39
481
07118
001
njiva 1
1-42-04
1,4204
2-11-00
2,1100
481
06500
000
njiva 2
-14-66
0,1466
-14-66
0,1466
ukupno
39
Feketić
40
40
Feketić
7
-9-24
4-03-70
8
9
42
481
03211
000
njiva 3
-3-29
0,0329
42
481
03212
000
njiva 3
-9-82
0,0982
42
481
03215
000
njiva 3
-9-70
0,0970
42
481
03264
000
njiva 2
-8-65
0,0865
42
481
03271
000
njiva 2
-15-06
0,1506
42
481
03273
000
njiva 1
-11-14
0,1114
42
481
03274
000
njiva 2
-9-15
0,0915
42
481
03281
000
njiva 2
-8-44
0,0844
vlasnici
ostalog dela
susvojine su
dva fizička i
jedno pravno
lice.
žuta
žuta
plava
crvena
plava
42
481
03288
000
njiva 2
-12-36
0,1236
42
481
03341
000
njiva 2
-23-22
0,2322
ukupno
42
1-10-83
1,1083
Feketić
46
10
481
02906
000
njiva 1
-6-55
0,0655
46
481
02931
000
njiva 1
-7-08
0,0708
46
481
02941
000
njiva 1
-7-29
0,0729
46
481
03045
000
njiva 1
-5-16
0,0516
-26-08
0,2608
ukupno
46
11
Feketić
47
481
03196
000
njiva 3
-3-78
0,0378
47
481
03197
000
njiva 3
-9-19
0,0919
481
03198
000
njiva 3
47
ukupno
47
Feketić
48
ukupno
48
Feketić
53
ukupno
53
Feketić
57
ukupno
57
Feketić
58
12
481
03415
002
njiva 2
13
481
06756
004
njiva 3
14
481
02658
000
njiva 1
481
02709
000
njiva 1
15
0,0947
0,2244
-48-85
0,4885
-48-85
0,4885
-28-25
0,2825
-28-25
0,2825
-25-69
0,2569
-25-69
0,2569
-24-02
0,2402
ukupno
58
-24-02
0,2402
Feketić
59
481
02685
000
vinograd 2
-4-57
0,0457
59
481
02686
000
njiva 1
-10-21
0,1021
-14-78
0,1478
945
04610
000
njiva 1
-56-82
0,5682
-56-82
0,5682
10-44-11
10,4411
ukupno
59
Feketić
78
ukupno
78
16
-9-47
-22-44
17
18
crvena
zelena
žuta
plava
plava
zelena
žuta
TABELA 16. ZBIRNA TABELA
iz plana korišćenja za 2011. godini
KO
ukupno
poljoprivredno
izdato u zakup po
zemljište u državnoj Programu 2010.
svojini (ha)
(ha)
trajanje zakupa (oddo)
najmanja
površina za
nadmetanje
(ha)
planirano za
zakup u
2011.(ha)
najveća
površina za
nadmetanje
(ha)
prosečna
površina za
nadmetanje
(ha)
broj
nadmet
anja
Mali Iđoš
1990,3048
2070,6637
2010-2013
6,3606
1,1244
3,6386
2,1202
3
Lovćenac
171,1170
138,6871
2010-2013
1,7342
0,4414
1,2928
0,8671
2
Feketić
1286,0933
1237,8282
2010-2013
10,4411
0,1466
4,037
0,8032
13
UKUPNO
3447,5151
3447,1790
18,5359
1,2635
18
0
24,2250
dato na besplatno korišćenje
0
0
dato u zakup po osnovu vlasništva
infrastrukture
0
0
dato u zakup po osnovu uzgajanja
životinja
** Do umanjenja površine poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srbije korisnik Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede došlo je zbog
povraćaja poljoprivrednog zemljišta crkvama i verskim zajednicama u postupku restitucije po rešenju Direkcije za restituciju u površini od 101,3494 ha.
TABELA 16a
Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja nije
obuhvaćena nadmetanjima
Pazlog izuzimanja
pravno i faktičko stanje se razlikuju
pravno i faktičko stanje se razlikuju
veštački stvoreno neplodno zemljište
Korisnik
KO
"SRBIJAVODE" JVP BEOGRAD,
BRODARSKA
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA
I VODOPRIVREDE, BEOGRAD,
NEMANJINA 22
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA
I VODOPRIVREDE, BEOGRAD,
NEMANJINA 22
"PUTEVI SRBIJE" JP BEOGRAD,
BUL.KRALJA ALEKSANDRA 282
pravno i faktičko stanje se razlikuju
pravno i faktičko stanje se razlikuju
pravno i faktičko stanje se razlikuju
pravno i faktičko stanje se razlikuju
pravno i faktičko stanje se razlikuju
"SRBIJAVODE" JVP BEOGRAD,
BRODARSKA
JP ZA GRAĐ.ZEMLJIŠTE I
PUTEVE MALI IĐOŠ, MARŠALA
TITA 32
"SRBIJAVODE" JVP BEOGRAD,
BRODARSKA
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA
I VODOPRIVREDE, BEOGRAD,
NEMANJINA 22
komentar
površina
(ha)
Mali Iđoš
vodnoprivredno zemljište
12,4981
Mali Iđoš
za proširenje vodnog ogledala
akumulacije "Velker" na parcelama
5205,5208,5209,5210,5211-list.nep
4449
7,9534
Mali Iđoš
parcela broj 4003,4005, 4007, 4019 i
7100
6,1684
Lovćenac
zemljište pod putevima
24,7906
Lovćenac
vodoprivredno zemljište
3,8143
Lovćenac
zemljište pod putem
0,1800
Feketić
vodoprivredno zemljište
1,5848
Feketić
izgrađeno zemljište
1,9350
58,9246
TABELA 17 Veličine javnih nadmetanja
veličina (ha)
broj javnih nadmetanja
do 5
18
od 5 do 25
od 25 do 50
od 50 do 100
od 100 do 200
od 200 do 500
preko 500
UKUPNO
18
•podaci se odnose na plan korišćenja u 2011.godini
Na parcelama gde je katastarska parcela deljena u više licitacionih grupa troškove uvođenja u posed snosiće
Opština Mali Iđoš
С А Д Р Ж А Ј
T A R T A L O M
S A D R Ž A J
______________________________________________________________________________
Број
Szám
Broj
Назив
Megnevezés
Naziv
5. Одлукa o потврђивању чланства општине Мали Иђош у Сталној конференцији градова и општина
- Савезу градова и општина Србије
6. Одлукa о доношењу Локалног акционог плана запошљавања општине Мали Иђош за 2011.годину
7. Одлукa о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији општине Мали Иђош за 2011. годину
8. Одлукa о равноправности полова у органима локалне самоуправе и органима месних самоуправа
у општини Мали Иђош
9. Одлукa о изради плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода општине Мали Иђош
10. Одлукa о изменама и допунама Одлуке о доношењу Просторног плана општине Мали Иђош
11. Решењe o разрешењу члана Управног одбора Центра за социјални рад
за општине Бачка Топола и Мали Иђош
12. Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад
за општине Бачка Топола и Мали Иђош
13. Решењe o разрешењу члана Школског одбора ООШ “Ади Ендре“ Мали Иђош
14. Решење о именовању члана Школског одбора ООШ “Ади Ендре“ Мали Иђош
15. Решењe o именовању управника Библиотеке Мали Иђош
16. Решењe о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
17. Решењe о давању сагласности на извештај о раду Канцеларије за младе за 2010. годину
18. Решењe о давању сагласности на извештај о раду Центра за социјални рад
за општине Бачка Топола и Мали Иђош за 2010. годину
19. Решењe о давању сагласности на извештај о раду Дома здравља „др Мартон Шандор“ Мали Иђош за 2010. годину
20. Решењe о давању сагласности на извештај о раду Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве за 2010. годину
21. Решењe о давању сагласности на извештај о раду „Библиотеке Мали Иђош – Kishegyesi könyvtár” за 2010. годину
22. Решењe о давању сагласности на извештај о раду Предшколске установе „Петар Пан“ за 2010. годину
23. Закључак о потреби комасације у к.о. Ловћенац и у к.о. Фекетић
24. Закључак о Дому здравља „др Мартон Шандор“
____________________ . _____________________
5. Határozat Kishegyes község a Városok és Községek Állandó Konferenciájának
– Szerbia városainak és községeinek szövetsége tagságának megerősítéséről
6. Határozat Kishegyes község Helyi Foglalkoztatási Stratégiájának meghozataláról
7. Határozat a Kishegyes területén megművelhető földterület védelmének, rendezésének és használatának
2011. évi programja meghozataláról
8. Határozat a nemek egyenjogúságáról a helyi önkormányzatok szerveiben
9. Határozat Kishegyes község szennyvizének tisztítására előlátott felszerelés részletes szabályozási tervéről
10. Határozat Kishegyes község területrendezési terve meghozataláról szóló határozat módosításáról
11. Végzés а Topolya és Kishegyes községek szociális védelmi központja Igazgató bizottság tagjának felmentéséről
12. Végzés а Topolya és Kishegyes községek szociális védelmi központja Igazgató bizottság tagjának kinevezéséről
13. Végzés a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola Iskolaszék tagjának felmentéséről
14. Végzés a kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskola Iskolaszék tagjának kinevezéséről
15. Végzés a Kishegyes Könyvtár vezetőjének kinevezéséről
16. Végzés az állami tulajdonban levő földek nyilvános árverésének eljárását lefolytató bizottság megalakításáról
17. Végzés Kishegyes község Ifjúsági irodájának 2010. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról
18. Végzés a Bácstopolya és Kishegyes község Szociális védelmi központjának 2010. évi munkájáról
19. Végzés a Dr Márton Sándor kishegyesi egészségház 2010. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról
20. Végzés Telekrendezési, útügyi és közművesítési közvállalat 2010. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról
21. Végzés a „Biblioteka Mali Iđoš – Kishegyesi könyvtár” 2010. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról
22. Végzés a Pán Péter iskolakor előtti intézmény 2010. évi munkájáról szóló jelentés jóváhagyásáról
23. Záradékok Bácsfeketehegy és Szikics k.k. tagosításának szükségletéről
24. Záradék a dr Márton Sándor Egészségházról
____________________ . _____________________
5. Odluka o potvrđivanju članstva opštine Mali Iđoš u Stalnoj konferenciji gradova i opština
- Savezu gradova i opština Srbije
6. Odluka o donošenju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Iđoš za 2011.godinu
7. Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
na teritoriji opštine Mali Iđoš za 2011. godinu
8. Odluka o ravnopravnosti polova u organima lokalne samouprave i organima mjesnih samouprava
u opštini Mali Iđoš
9. Odluka o izradi plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda opštine Mali Iđoš
10. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana opštine Mali Iđoš
Страна
Oldal
Strana
11. Rješenje o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad
za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš
12. Rješenje o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad
za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš
13. Rješenje o razrešenju člana Školskog odbora OOŠ “Adi Endre“ Mali Iđoš
14. Rješenje o imenovanju člana Školskog odbora OOŠ “Adi Endre“ Mali Iđoš
15. Rješenje o imenovanju upravnika Biblioteke Mali Iđoš
16. Rješenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog
zemljišta u državnoj svojini
17. Rješenje o davanju saglasnosti na izviještaj o radu Kancelarije za mlade za 2010. godinu
18. Rješenje o davanju saglasnosti na izviještaj o radu Centra za socijalni rad
za opštine Bačka Topola i Mali Iđoš za 2010. godinu
19. Rješenje o davanju saglasnosti na izviještaj o radu Doma zdravlja „dr Marton Šandor“ Mali Iđoš za 2010. godinu
20. Rješenje o davanju saglasnosti na izviještaj o radu Javnog preduzeća za građevinsko zemljište i puteve za 2010. godinu
21. Rješenje o davanju saglasnosti na izviještaj o radu „Biblioteke Mali Iđoš – Kishegyesi könyvtár” za 2010. godinu
22. Rješenje o davanju saglasnosti na izviještaj o radu Predškolske ustanove „Petar Pan“ za 2010. godinu
23. Zaključak o potrebi komasacije u k.o. Lovćenac i u k.o. Feketić
24. Zaključak o Domu zdravlja „dr Marton Šandor“
_______________________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ:
Скупштина општине Мали Иђош
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Данило Дабовић начелник Општинске управе
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА:
Данило Дабовић, Барањи Силард и Олга Мудрински
Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр. 840745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општине Мали Иђош – за Службени лист.
_______________________________________________________________________________
KIADJA:
Kishegyes község Képviselő-testülete
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:
Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Mudrinski Olga
Az évi előfizetési előleg 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete szerveinek
bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.
_______________________________________________________________________________
IZDAVAČ:
Skupština opštine Mali Iđoš
ODGOVORNI UREDNIK:
Danilo Dabović načelnik Opštinske uprave
ČLANOVI REDAKCIONOG ODBORA: Danilo Dabović, Baranji Silard i Olga Mudrinski
Akontacija godišnje pretplate za «Službeni list Opštine Mali Iđoš» je 2.000,00 dinara. Pretplata se uplaćuje na tekući račun br. 840-745151843-03– Evidentni
račun prihoda Organa uprave opštine Mali Iđoš – za Službeni list.
_______________________________________________________________________________
Download

Službeni list br. 3