Varšava, 26. jul 2014. godine
Mišljenje-br.: CRIM-MNG/253/2014
[AlC]
www.legislationline.org
MIŠLJENJE
O NACRTU ZAKONA O NAKNADI ŠTETE
ŽRTVAMA KRIVIČNIH DJELA
U CRNOJ GORI
zasnovano na nezvaničnom prevodu na engleski jezik nacrta zakona
OEBS Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava
Ulica Miodowa 10
PL-00-251 Warsaw
tel. +48 22 520 06 00 fax. +48 22 520 0605
SADRŽAJ
I.
UVOD ......................................................................................................................................... 3
II.
PREDMET PREGLEDA .......................................................................................................... 3
III.
SAŽETI PRIKAZ MIŠLJENJA .............................................................................................. 4
IV.
ANALIZA I PREPORUKE ...................................................................................................... 6
1. Međunarodni standardi ............................................................................................................ 6
2. Opšti komentari ......................................................................................................................... 8
3. Finansiranje i upravljanje državnom šemom naknada ....................................................... 10
4. Materijalni zahtjevi za potraživanje naknade od države .................................................... 12
4.1.
Korisnici državne šeme naknade ....................................................................................... 12
4.2.
Priroda krivičnih djela ...................................................................................................... 22
4.3.
Vrste povreda za koje se vrši naknada .............................................................................. 23
5. Načini i postupci potraživanja naknade od države .............................................................. 24
5.1.
Komisija za naknade i rješenje po zahtjevu ...................................................................... 24
5.2.
Naknada iz drugih izvora .................................................................................................. 26
5.3.
Informisanje žrtava............................................................................................................ 27
5.4.
Postupak za podnošenje zahtjeva za naknadu ................................................................... 28
5.5.
Zastara............................................................................................................................... 29
5.6.
Iznos naknade .................................................................................................................... 30
6. Stvarna isplata naknade i zaštita prava žrtava .................................................................... 32
6.1.
Stvarna isplata naknade .................................................................................................... 32
6.2.
Zaštita ličnih podataka žrtava ........................................................................................... 33
Aneks:
Nacrt Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela
2
I.
UVOD
1.
Dana 7. aprila 2014. godine, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine
Crne Gore uputila je zvanični dopis Misiji OEBS-a u Crnoj Gori i zatražila analizu
zakonskog okvira za sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u
Crnoj Gori radi razmatranja njegove usaglašenosti sa Konvencijom Savjeta Evrope o
sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (u daljem tekstu
„Istanbulska konvencija”).
2.
Dana 3. maja 2014. godine, Misija OEBS-a u Crnoj Gori proslijedila je taj dopis
direktoru Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (u daljem
tekstu „OEBS/ODIHR“) zajedno sa izvodima iz trenutno važećih i nacrta zakona na
pregled.
3.
Dana 18. juna 2014. godine, Misija OEBS-a u Crnoj Gori je obavijestila da je Odbor za
rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore nadalje zatražio kompletan pregled Nacrta
Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela (u daljem tekstu “Nacrt zakona”), koji
je inicijalno činio dio pomenutog paketa, a koji će Skupština Crne Gore razmatrati na
jesen 2014. godine, pa je stoga potrebno ovome dati prioritet.
4.
Ovo mišljenje o Nacrtu zakona pripremljeno je kao odgovor na drugodostavljeni
zahtjev, a nakon njega uslijediće drugo mišljenje OEBS/ODIHR-a o zakonskom okviru
za sprječavanje i suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Crnoj Gori.
II.
PREDMET PREGLEDA
5.
Predmet ovog mišljenja uglavnom obuhvata nacrt zakona koji je dostavljen na pregled.
Mišljenje se fokusira na aspekte koji se odnose na uspostavljanje i funkcionisanje
državne šeme/fonda za naknadu štete kako je predviđen nacrtom zakona. S obzirom na
takvo ograničenje, ne predstavlja pun i sveobuhvatan pregled cjelokupnog zakonskog i
institucionalnog okvira koji se odnosi na potpunu i djelotvornu reparaciju1 žrtava2
krivičnih djela u Crnoj Gori. Treba naglasiti da će se Mišljenje koje će OEBS/ODIHR
uskoro dostaviti u vezi zakonskog okvira za sprječavanje i suzbijanje nasilja nad
ženama i nasilja u porodici baviti ostalim aspektima koji se odnose na reparaciju žrtava
nasilja nad ženama i porodičnog nasilja.
6.
Ovo mišljenje ukazuje na osnovna pitanja i daje naznake gdje postoje oblasti koje
izazivaju zabrinutost. U interesu konciznosti, mišljenje je više usredsređeno na
problematične oblasti, a manje na pozitivne aspekte nacrta zakona. Iz toga proistekle
preporuke zasnovane su na međunarodnim standardima i praksama koje se odnose na
naknadu štete žrtvama krivičnih djela, kao i na relevantnim opredjeljenjima OEBS-a.
Mišljenjem se takođe pokušavaju naglasiti dobre prakse iz drugih zemalja učesnica
OEBS-a na ovom polju. Osim toga, mišljenje se takođe poziva kao na primjerene i na
1
2
Puna i djelotvorna reparacija uključuje sledeće oblike: restituciju, naknadu štete, rehabilitaciju, zadovoljenje i garanciju
neponavljanja; pogledati stav 18 Deklaracije UN o osnovnim načelima i smjernicama o pravu na pravni lijek i reparaciju
žrtava teškog kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima i ozbiljnih kršenja međunarodnog humanitarnog prava,
Rezolucija Generalne skupštine A/RES/60/147, 16. decembar 2005. godine, može se pogledati na
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.
Za potrebe ovog mišljenja, termin „žrtva“ se koristi u svom zakonskom smislu u vezi sa krivičnim postupkom i
međunarodno priznatim „pravima žrtava“. To ne dovodi u pitanje ostale termine, kao što su „preživjeli“ koji bi možda
bili poželjniji u nekim drugim kontekstima.
3
određene zakonske standarde Evropske unije (u daljem teksu „EU“), s obzirom na
težnju Crne Gore da pristupi EU.3
7.
Ovo mišljenje je zasnovano na nezvaničnom prevodu Nacrta zakona koji nam je
dostavila Misija OEBS-a u Crnoj Gori, datog u prilogu ovog dokumenta. Moguće su
greške nastale na osnovu prevoda.
8.
S obzirom na gore izneseno, OEBS/ODIHR želi da pomene da ovo mišljenje ne dovodi
u pitanje bilo kakve preporuke i komentare u usmenoj ili pismenoj formi koje se odnose
na ovaj i druge povezane zakonske akte i javne politike u Crnoj Gori koje
OEBS/ODIHR možda dostavi ubuduće.
III.
SAŽETI PRIKAZ MIŠLJENJA
9.
Na početku treba napomenuti da je ovaj Nacrt zakona u načelu saglasan sa odredbama
Konvencije Savjeta Evrope o nadoknadi štete žrtvama nasilnih krivičnih djela i
Direktivom Evropskog savjeta iz 2004. godine koja se odnosi na nadoknadu štete za
žrtve krivičnih djela (u daljem tekstu „Direktiva iz 2004. godine").4 Autorima nacrta
zakona treba čestitati na uspostavljanju državne šeme naknada koja treba da osigura da
žrtve krivičnih djela dobiju odgovarajuću naknadu i u slučajevma kada se počinioci ne
mogu ustanoviti ili kada nisu u poziciji da plate odštetu, uključujući i prekogranične
situacije.
10.
Istovremeno, Nacrt zakona bi se mogao više pozabaviti konkretnim okolnostima
određenh žrtava, kao što su žrtve nasilja u porodici ili trgovine ljudskim bićima kako su
definisane u crnogorskim propisima ili žrtve koje mogu biti posebno osjetljive zbog
svog uzrasta ili nekih drugih okolnosti. Pogotovo, uslov za pokretanje postupka za
ostvarenje naknade i kriterijumi za utvrđivanje nivoa naknade mogu da predstavljaju
potencijalne barijere za dobijanje naknade za žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine
ljudima. Nadalje, određeni uslovi prihvaljtivosti, kao što je uslov državljanstva ili
prebivališta mogu na posredan način da diskriminišu žrtve trgovine ljudima. Konačno,
kako bi se osiguralo da državna šema naknade bude operativna i djelotvorna, treba
opredijeliti dovoljno ljudskih i administrativnih resursa kako bi se podržalo
funkcionisanje fonda, a izvori finansiranja državne šeme naknade treba da budu
odgovarajući, stabilni i pouzdani.
11.
Kako bi se osigurala puna usaglašenost Nacrta zakona sa međunarodnim standardima, a
određene odredbe učinile djelotvornijima, OEBS/ODIHR preporučuje kako slijedi:
Ključne preporuke
1.
A.
3
4
dopuniti član 3 nacrta zakona kako bi se eskplicitno upućivalo na žrtve trgovine
ljudima, nasilja nad ženama, uključujući porodično nasilje i seksualne delikte, uz
navođenje da se naknada može tražiti bez obzira na zakonsku klasifikaciju ili
kvalifikaciju djela i uz dužno razmatranje okolnosti slučaja; [stavovi 34-37]
Iako nije članica EU, Crnoj Gori je zvanično dodijeljen status zemlje kandidata za članstvo u EU 17. decembra 2010.
godine, te je sada u obavezi da osigura usaglašenost sa propisima EU (pogledati Izvještaj Evropske komisije o napretku
Crne
Gore
iz
2013.
godine
koji
je
dostupan
na
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/brochures/montenegro_2013.pdf).
Direktiva Savjeta 2004/80/EC od 29. aprila 2014. godne koja se odnosi na naknadu štete žrtvama krivičnih djela (u
daljem
tekstu
„direktiva
iz
2004.
godine“),
koja
je
dostupna
na
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0015:0018:en:PDF.
4
B.
razmotriti proširivanje obuhvata članova 1 i 3 Nacrta zakona kako bi se mogla
nadoknaditi sama psihološka šteta i/ili bol i patnja, čak i u odsustvu fizičke
povrede, te proširiti opseg naknade za zavisna lica kako bi se obuhvatio ne samo
gubitak zakonskog izdržavanja, već i nematerijalni gubitak; [stavovi 39-40]
C.
ukloniti u članu 7 Nacrta zakona zahtjeve za posjedovanjem državljanstva i
prebivališta radi potraživanja naknade iz državnog fonda za naknade, i to
najmanje za žrtve trgovine ljudima i nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u
porodici; ili kao alternativna opcija, dati konceptu „prebivališta“ fleksibilnije
značenje; [stavovi 29-31]
D.
razjasniti u članu 8 Nacrta zakona okolnosti kada nije potrebna prijava policiji ili
tužilaštvu i razmoriti da se obezbijedi lista izuzetaka od prijavljivanja za
konkretne primarne žrtve koje su izuzetno osjetljive ili gdje je poznato da je malo
vjerovatno da će podnijeti krivičnu prijavu policiji; [stavovi 55-57]
E.
razmotriti u članu 23 Nacrta zakona određivanje dužih rokova za podnošenje
zahtjeva, posebno za specifične vrste krivičnih djela koja su posebno
traumatizrajuće prirode ili čak nemati nikakav rok za određena krivična djela
počinjena protiv djece; [stavovi 59-61]
F.
razjasniti u članu 36 Nacrta zakona da se naknada iz državnog fonda plaća žrtvi
bez obzira na utvrđivanje identiteta, lišenje slobode, krivično gonjenje ili izricanje
osuđujuće presude protiv učinioca; [stav 70]
2.
Dodatne preporuke
G.
izričito navesti u Odjeljku I Nacrta zakona osnovna načela, kao što je načelo
nediskriminacije i sprječavanja sekundarne viktimizacije; [stav 18]
H.
razjasniti u članu 2 Nacrta zakona značenje „lica koja je žrtva izdržavala“ i
osigurati da se tom konceptu da široko tumačenje; [stav 32]
I.
razjasiti član 3 Nacrta zakona kako bi se osiguralo da naknada može da se
ostvaruje na osnovu dokaza materijalnosti krivičnog djela ili razjasniti situacije u
kojima podnosilac zahtjeva neće moći da ostvaruje pravo na naknadu; [stav 48]
J.
izmijeniti član 13 Nacrta zakona u sledećem smislu:
1) dopuniti odredbu kojom se osigurava da državni organi uzmu u obzir
bezbjednost žrtava; [stav 58]
2) izuzeti primjenu klauzula o doprinosu žrtve obimu i nastanku štete za
slučajeve nasilja u porodici i trgovine ljudskim bićima; [stavovi 64-66]
K.
dopuniiti odredbe u pogledu sastava i funkcionisanja Komisije za naknadu kako
slijedi:
1) izričito navesti u članu 18 Nacrta zakona da će najviše tri člana Komisije za
naknadu biti istog roda, te dopuniti član 19 Nacrta zakona kako bi se osiguralo
da načini predlaganja i imenovanja budu u saglasnosti sa zahtjevima
uravnotežene rodne zastupljenosti i navesti posljedice u slučaju kršenja tih
zahtjeva; [stavovi 42-43]
2) pojasniti u članu 19 Nacrta zakona da li je Vlada obavezana kandidatima
predloženim od strane organa koji predlažu kandidate; [stav 44]
5
3) navesti u članu 21 Nacrta zakona da je Komisija za novčanu naknadu
zadužena za razradu i usvajanje svog Poslovnika o radu; [stav 44]
4) navesti u okviru člana 30 Nacrta zakona sadržaj rješenja o odbijanju zahtjeva,
uključujući i razloge i zakonski osnov, te predvidjeti mogućnost preispitivanja
takvog rješenja; [stav 46]
L.
jasnije navesti u članovima 21 i 38 Nacrta zakona načine za upravljanje i
finansiranje državne šeme za naknadu kako slijedi:
1) pojasniti institucionalne aranžmane, uključujući i pomoćno osoblje, za
administriranje i upravljanje šemom naknade u okviru Ministarstva pravde;
[stav 20]
2) uvesti budžetske mehanizme da se osigura da budžet bude dovoljan, stabilan i
pouzdan; [stav 22]
3) osmisliti mehanizam finansiranja kojim se oduzeta imovina počinilaca
krivičnih djela preusmjerava na državni fond za naknadu, te shodno tome
izmijenti i dopuniti Krivični zakonik i Zakonik o krivičnom postupku; [stavovi
23-25]
M.
Razmotriti u članu 17 Nacrta zakona da se obavezom informisanja žrtava
obuhvate i drugi javni organi, a da se istovremeno osigura veća saradnja sa
organizacijama civilnog društva i obezbijede načini dostavljanja informacija
primjereni djeci; [stavovi 51-53]
N.
Dopuniti članove 39 do 41 Nacrta zakona kako bi se osiguralo postojanje
odgovarajućih garancija i mehanizama za zaštitu ličnih podataka žrtava,
uključujući i njihovu anonimizaciju u određenom tenutku, te da su žrtve propisno
informisane i da su dale svoju izričitu i obaviještenu saglasnost na evidentiranje i
pohranjivanje podataka; [stavovi 73-78]
O.
za izrađivače nacrta zakona i zainteresovane strane u Crnoj Gori:
1) diskutovati o potencijalnim mehanizmima da se osigura da žrtve nasilja u
porodici i djeca žrtve krivičnih djela dobiju novčanu naknadu i da njome
raspolažu; [stavovi 67-69 and 72] i
2) osigurati da se sprovede odgovarajuća procjena uticaja novog zakona, te da
obuhvati izdatke za finansijske, administrativne i ljudske resurse koji se
odnose na upravljanje državnim fondom za novčanu naknadu i postupcima
naknade, kao i stvarnim isplatama naknada i mehanizmom doprinosa koji se
uplaćuju fondu. [stavovi 19-20]
IV.
1.
12.
ANALIZA I PREPORUKE
Međunarodni standardi
Ovim mišljenjem se analizira Nacrt zakona sa stanovišta njegove usaglašenosti sa
relevantnim međunarodnim standardima ljudskih prava i opredjeljenjima OEBS-a.
Osnovni opšti međunarodni instrumenti za zaštitu ljudskih prava koji su u primjeni u
Crnoj Gori sadrže izričite odredbe koje se odnose na pravo svakog lica na djelotvoran
pravni lijek za djela koja narušavaju ljudska prava, konkretno član 2 Međunarodnog
6
pakta UN o građanskim i političkim pravima (u daljem tekstu „Međunarodni pakt“)5 i
član 13 Evropske konvecije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem
tekstu „Evropska konvencija“)6.
13.
Osnovni regionalni instrument koji je ratifikovala Crna Gora, a koji se konkretno bavi
naknadom štete žrtvama krivičnih djela i državnim šemama naknade je Konvencija
Savjeta Evrope (u daljem tekstu „SE“) o naknadi štete žrtvama nasilnih krivičnih djela
(u daljem tekstu „Konvencija SE o naknadi“).7 Još neki međunarodni i regionalni
instrumenti predviđaju pravo žrtava da potražuju naknadu za konkretna krivična djela, a
to su Protokol UN za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebno
ženama i djecom uz Konvenciju UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala
(u daljem tekstu “Protokol iz Palerma”),8 Konvencija SE o sprječavanju terorizma9 i
Konvencija SE protiv trgovine ljudima.10 Što se tiče naknade žrtvama nasilja nad
ženama, član 2 stav c Konvencije UN o svim vidovima diskriminacije nad ženama11 (u
daljem tekstu “CEDAW”) predviđa obavezu država potpisnica da uspostave zakonsku
zaštitu prava žena na ravnopravnoj osnovi sa muškarcima. Član 4 Deklaracije UN o
eliminaciji nasilja nad ženama12 nadalje navodi da žene koje su izložene nasilju treba da
budu obaviještene i da im se obezbijedi pristup mehanizmima pravde i pravičnim i
djelotvornim pravnim lijekovima za štetu koju su pretrpjele. Nadalje, na evropskom
nivou, član 30 stav 2 Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i
porodičnog nasilja (u daljem tekstu „Istanbulska konvencija”) konkretno predviđa da
“[T]reba obezbijediti odgovarajuću naknadu od strane države onima koji su pretrpjeli
ozbiljne tjelesne povrede ili narušavanje zdravlja, u mjeri u kojoj šteta nije pokrivena iz
drugih izvora, kao što je od strane učinioca, osiguranja ili državnih usluga zdravstvene i
socijalne zaštite” (Crna Gora nije stavila rezerve u odnosu na tu odredbu).13
14.
Osim toga, kao zemlja kandidat za pristupanje EU,14 Crna Gora je preuzela da donosi
propise usaglašene sa pravnom tekovinom EU. Zbog toga će se u ovoj analizi Nacrta
zakona uzeti u obzir i relevantni propisi EU, pogotovo Direktiva iz 2004. godine koja se
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Međunarodni pakt UN o građanskim i političkim pravima, koji je usvojen Rezolucijom Generalne skupštine 2200A
(XXI) od 16. decembra 1966. godine, a koji je Crna Gora preuzela sukcesijom 23. oktobra 2006. godine.
Konvencija Savjeta Evrope o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, potpisana 4. novembra 1950. godine, a koja je
stupila na snagu 3. septembra 1953. godine. Crna Gora je ratifikovala Konvenciju, kao i njen Protkol 12, 3. marta 2004.
godine.
Konvenciju Savjeta Evrope o naknadi štete žrtvama nasilnih krivičnih djela (CETS br. 116), koja je dostupna na
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=116&CM=1&CL=ENG, Crna Gora je ratifikovala
19. marta 2010. godine.
Protokol UN za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebno ženama i djecom uz Konvenciju UN
protiv transnacionalnog organizovanog kriminala usvojen je Rezolucijom Generalne skupštine 55/25 od 15. novembra
2000. god (u daljem tekstu “Protokol iz Palerma”), dostupan na http://www2.ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm.
Crna Gora je pristupila ovoj Konvenciji i Protokolu 23. oktobra 2006. godine.
Konvenciju
SE
o
sprječavanju
terorizma
(CETS
br.
196),
koja
se
može
naći
na
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=1&NT=196, Crna Gora je ratifikovala
12. septembra 2008. godine.
Konvenciju
SE
protiv
trgovine
ljudima
(CETS
br.
197),
koja
se
može
naći
na
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/Docs/Convntn/CETS197_en.asp#TopOfPage, Crna Gora je ratifikovala
30. jula 2008. godine.
Konvencija UN o eliminisanju svih vidova diskriminacije nad ženama usvojena je Rezolucijom 34/180 Generalne
skupštine na njenom 34. zasijedanju 18. decembra 1979. godine. Crna Gora je pristupila ovoj Konvenciji sukcesijom 23.
oktobra 2006. godine.
Deklaracija UN o eliminisanju nasilja nad ženama, Rezolucija Generalne skupštine A/RES/48/104, 20. decembar 1993.
godine, dostupna na http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
Konvenciju Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju naslja nad ženama i nasilja u porodici (CETS br. 210), Crna Gora
je ratfikovala 22. aprila 2013. godine, a stupila je na snagu 1. avgusta 2014. godine.
Nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU 1. maja 2010. godine, Crnoj Gori je zvanično
dat status zemlje kandidata za članstvo u EU 17. decembra 2010. godine. Pregovori o pristupanju između EU i Crne Gore
zvanično su otpočeli 29.juna 2012. godine.
7
odnosi na naknadu žrtvama krivičnih djela, koja uspostavlja sistem saradnje kako bi se
olakšao pristup naknadi žrtvama krivičnih djela u prekograničnim situacijama, te
Direktiva EU iz 2012. godine kojom se uspostavljaju minimalni standardi o pravima,
podršci i zaštiti žrtava krivičnih djela.15
15.
Pravo žrtava na naknadu od strane države podržavaju i druga dokumenta „mekog prava“
kao što je Deklaracija UN o osnovnim načelima pravde za žrtve krivičnih djela i
zloupotrebe moći (1985),16 Osnovna načela i smjernice UN o pravu na pravni lijek i
reparaciju za žrtve teških kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima i ozbiljnih
kršenja međunarodnog humanitarnog prava17 i Preporuka Rec(2006)8 Savjeta ministara
o pomoći žrtvama krivičnih djela.18
16.
Zemlje učesnice OEBS-a su 2003. godine usvojile OEBS-ov Akcioni plan za suzbijanje
trgovine ljudima,19 koji konkretno preporučuje uspostavljanje fonda za naknadu za žrtve
trgovine ljudima i korišćenje imovine oduzete od trgovaca ljudima kao pomoći pri
finansiranju takvog fonda. Taj Akcioni plan je kasnije dopunjen Odlukom Stalnog
savjeta br. 1107 koja je usvojena u decembru 2013. godine,20 koja, uz uopštenije
standarde za prevenciju, krivično gonjenje i zaštitu od trgovine ljudima, posebno navodi
da žrtve trgovine ljudima treba da imaju pristup državnom fondu za naknade ili nekom
drugom relevantnom mehanizmu bez obzira na svoj pravni status i državljanstvo. Osim
toga, Odluka Savjeta ministara zemalja OEBS-a 15/05 o sprječavanju i suzbijanju
nasilja nad ženama (iz 2005. godine) poziva zemlje učesnice OEBS-a da osiguraju da
svim ženama žrtvama nasilja treba da bude obezbijeđen pun, ravnopravan i
blagovremeni pristup pravdi i djelotvornim pravnim ljekovima.
2.
17.
15
16
17
18
19
20
21
Opšti komentari
Na samom početku OEBS/ODIHR želi da čestita izrađivačima Nacrta zakona na
ukupnoj usaglašenosti ovog nacrta sa odredbama Konvencije SE o naknadi i Direktivom
iz 2004. godine. Međutim, u ovom kontekstu se mora konstatovati da su odredbe
Konvencije SE o naknadi predviđene kao veoma dobri minimalni opšti standardi, ali da
to ne sprječava pojedinačne države članice da prošire opseg korisnika, vrste i nivo
naknade koja se dodjeljuje, te da uspostave izdašnije aranžmane naknade. Nadalje, u
međuvremenu su se i druge skorašnje konvencije konkretnije pozabavile pravom žrtava
na potraživanje naknade za konkretna krivična djela.21 To je tim važnije s obzirom na to
Direktiva 2012/29/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. oktobra 2012. godine kojom se uspostavljaju minimalni
standardi u pogledu prava, podrške i zaštite žrtava krivičnih djela, koja je dostupna na http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:EN:PDF.
Deklaracija UN o osnovnim načelima pravde za žrtve krivičnih djela i zloupotrebe moći, Rezolucija Generalne skupštine
A/RES/40/34, 29. novembar 1985. godine, dostupna na http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm.
Deklaracija UN o osnovnim načelima i smjernicama o pravu na pravni lijek i reparaciju za žrtve teških kršenja
međunarodnog prava o ljudskim pravima i ozbiljnih kršenja međunarodnog humanitarnog prava, Rezolucija Generalne
skupštine
A/RES/60/147
od
16.
decembra
2005.
godine,
koja
je
dostupna
na
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx.
Preporuka CM/Rec(2006)8 Komiteta ministara država članica SE o pomoći žrtvama krivičnih djela, koju je Komitet
ministara usvojio 14. juna 2006. godine na 967. zasijedanju predatavnika ministara, dostupna na
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1011109&.
Odluka Ministarskog savjeta OEBS-a MC.DEC/2/03 o suzbijanju trgovine ljudima (OEBS-ov Akcioni plan za suzbijanje
trgovine ljudima), dostupan na http://legislationline.org/documents/action/popup/id/8407.
Odluka Stalnog savjeta OEBS-a PC.DEC/1107/Corr.1 Dodatak OEBS-ovom Akcionom planu za suzbijanje trgovine
ljudima:
Deceniju
kasnije,
dostupno
na
http://legislationline.org/download/action/download/id/5079/file/OSCE%202013%20Addendum%20to%20THB%20Acti
on%20Plan.pdf.
Pogledati stavove 13-14 Izvještaja sa pojašnjenjima u pogledu Konvencije SE o naknadi koji je dostupan na
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/116.htm.
8
da je Crna Gora nedavno ratifikovala Istanbulsku konvenciju, koja sadrži konkretne
odredbe za naknadu za žrtve nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u porodici, kao i
potrebu da Crna Gora upodobi svoj zakonski okvir sa međunarodnim standardima u
smislu naknade za žrtve trgovine ljudima.22 Međutim, ne smije se ispustiti iz vida
finansijski uticaj proširenog obuhvata s obzirom na troškove povezane sa
uspostavljanjem i funkcionisanjem takvih državnih šema naknade koje su obično
prilično skupe23 (pogledati stavove 19-25 ovog mišljenja).
18.
22
23
24
25
26
U kontekstu naknade žrtvama, prvi dio Nacrta zakona koji donosi osnovne odredbe
mogao bi se dopuniti eksplicitnim navođenjem određenih ključnih načela koja su od
posebne važnosti u nacionalnom kontekstu, kao što je načelo nediskriminacije (posebno
u odnosu na pol, rodni identitet, seksualnu orijentaciju, rasu, etničku ili nacionalnu
pripadnost) kako bi se osiguralo da sve žrtve krivičnih djela i/ili lica koja od njih zavise
(pogledati komentar za izraz „zavisno lice“ u stavu 32 ovog mišljenja) u potpunosti
uživaju podjednak pristup naknadi.24 Sledeće načelo koje je od suštinske važnosti za
svaki proces reparacije koje je vrijedno pomenuti kao vodeće načelo u prvom dijelu
Nacrta zakona jeste sprječavanje „sekundarne viktimizacije“, odnosno kada žrtva biva
izložena daljoj šteti ne kao neposredne posljedice krivičnog djela, već zbog načina na
koji institucije i ostali pojedinci postupaju sa žrtvom.25 U tom smislu, vrijedno je
pomenuti važnost obezbjeđivanja odgovarajuće i stalne obuke po pitanjima „sekundarne
viktimizacije“ za sve zaposlene u javnom sektoru koji dolaze u dodir sa žrtvama,
uključujući i one koji su uključeni u administriranje javnih šema naknada,26 a uopštenije
posmatrano, i upoznatost sa postojanjem i načinima funkcionisanja državne šeme
naknada.
Pogledati stavove 20-21 Zaključnih zapažanja CEDAW Komiteta o I izvještaju Crne Gore (2011), dostupna na
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/467/46/PDF/G1146746.pdf?OpenElement, u kojima se posebno
naglašava “[u]brzavanje napora da se uspostavi nacionalni mehanizam za naknadu štete žrtvama trgovine ljudima i
ojačaju programi za njihovu reintegraciju u društvo”. Pogledati i stavove 164-166 Izvještja Grupe eksperata za
suzbijeanje trgovine ljudskim bićima (u daljem tekstu “GRETA”) u odnosu na sprovđenje Konvencija SE za sprječavanje
trgovine ljudima od strane Crne Gore (u daljem tekstu “GRETA Izvješaj za Crnu Goru iz 2012.”), 13. septembar 2012.
godine, dostupno na http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/trafficking/docs/Reports/GRETA_2012_9_FGR_MNE_en.pdf.
Pogledati Izvještaj OEBS/ODIHR-a o naknadi za lica koja su žrtve trgovine ljudima i eksploatacije u regionu OEBS-a (iz
2008. godine), koji je dostupan na http://www.osce.org/odihr/32023. Iako nije primjereno porediti budžete opredijeljene
za državne šeme naknada u različitim zemljama OEBS-a, s obzirom na razlike u zaradama/troškovima života, broju
stanovnika i broju zahtjeva za naknadom, itd, na primjer ukupni izdaci za vođenje šeme Uprave za naknadu za povrede
nastale krivičnim djelima u Ujedinjenom Kraljevstvu u smislu administriranja šeme i zaposlenih u periodu 2004/05.
godine iznosili su 19 miliona £, a u tom periodu je riješeno 67.000 predmeta i ukupno je 321 milion £ potrošen na same
isplate naknada.
Pogledati Uvodni dio, stavove (9), (15) i član 1 Direktive EU kojom se uspostavljaju minimalni standardi o pravima,
podršci i zaštiti žrtava krivičnih djela. Pogledati i stav 2.2. Dodatka Preporuci Rec(2006)8 i stranu 11 Priručnika iz 2013.
godine za primjenu propisa i najboljih praksi za žrtve krivičnih djela u Evropi koji je izdala Victim Support Europe
(Podržka žrtvama) a koji je sufinansiran od strane Programa krivičnog pravosuđa EU, koji je dostupan na
http://victimsupporteurope.eu/activeapp/wpcontent/files_mf/1385974688NewVersionVSEHandbookforImplementation.pdf.
Pogledati stav 1.3 Dodatka Preporuci SE Rec(2006)8. Sekundarna viktimizacija može biti izazvana, na primjer,
ponovnom izloženošću žrtve učiniocu, ponovnim ispitivanjem u pogledu istih okolnosti, korišćenjem neprimjerenog
jezika, nenamjerno neosjetljivim komentarima koje daju svi oni koji dolaze u kontakt sa žrtvama, nesenzibilizirano
izvještavanje medija o predmetima. Pogledati i poglavlje 5 Izvještaja iz 2009. godine o nekrivičnim pravnim lijekovima
za žrtve krivičnih djela koji je pripremila Grupa stručnjaka za pravne lijekove za žrtve krivičnih djela (CJ-S-VICT) koju
je imenovao Savjet ministara SE, pod pokroviteljstvom Evropskog komiteta za pravnu saradnju (CDCJ), koji je dostupan
na http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/victims%20final_en%20with%20cover.pdf (u daljem tekstu
“Izvještaj iz 2009. godine o nekrivičnim pravnim lijekovima za žrtve krivičnih djela”).
Pogledati stavove 3.3 i 12.2 Dodatka Preporuci SE Rec(2006)8 i u istom dokumentu stav 181 (Izvještaj iz 2009. godine o
nekrivičnim pravnim lijekovima za žrtve krivičnih djela).
9
3.
Finansiranje i upravljanje državnom šemom naknada
19.
Ukoliko to već nije odrađeno, preporučuje se sprovođenje pune procjene uticaja
planiranog zakonskog akta, uključujući i procjenu rodnog, socijalnog i finansijskog
uticaja. Razmatranje finansijskih posljedica novog propisa ne treba da obuhvati samo
izdatke za finansijske, administrativne i ljudske resurse koji se odnose na upravljanje
sredstvima i postupkom naknade, već i na stvarnu isplatu naknada i mehanizam
doprinosa sredstava u državni fond.
20.
Prvo, član 21 stav 5 Nacrta zakona navodi da Ministarstvo pravde obavlja stručne i
administrativno-tehničke poslove za Komisiju za novčanu naknadu žrtvama krivičnih
djela (u daljem tekstu „Komisija za naknadu”), koja se sastoji od predsjednika i četiri
člana. Takva odredba je relativno nejasna, te nije jasno da li je sprovedena odgovarajuća
procjena potrebnih izdvajanja za finansijske, administrativne i ljudske resurse vezane za
upravljanje sredstvima, upravljanje oduzetom imovinom, ako je primjenljivo (pogledati
stav 23 ovog mišljenja), i postupkom isplata naknada. Institucionalni okvir za
upravljanje državim sredstvima za naknadu umnogome se razlikuje od države do
države, od rješenja sa samostalnim privatnim subjektom koji ima svojstvo pravnog lica
pod nadzorom države (npr. u Francuskoj) preko posebnog odjeljenja ministarstva (npr.
u Češkoj Republici) do izvršne agencije koja posluje sa određenim stepenom
autonomije u odnosu na Ministarstva pravde (npr. u Ujedinjenom Kraljevstvu).27 S
obzirom na potencijalno važnu distribuciju i tok sredstava za naknadu, važno je da
postoji jasno razdvajanje između subjekta koji upravlja sredstvima i opšte strukture
Ministarstva pravde. Svajetujemo da se u nacrtu zakona jasnije naznače institucionalni
aranžmani, uključujući i pomoćno osoblje, za administriranje i upravljanje šemom
naknada unutar Ministarstva pravde, jer bi to ujedno imalo implikacije i po budžetski
opredijeljena sredstva, finansijsko upravljanje, kao izvještavanje.
21.
Što se konkretnije izvora finansiranja tiče, član 38 Nacrta zakona predviđa da se
„sredstva za sprovođenje ovog zakona obezbjeđuju u budžetu Crne Gore iz sredstava
Ministarstva [pravde]”. U članu 38 stav 2 Nacrta zakona nadalje stoji „povraćaj
neosnovano stečenih sredstava i iznos koji u skladu sa Zakonikom o krivičnom
postupku osumnjičeni treba da plati za potrebe naknade štete žrtvama krivičnih djela u
ispunjenju obaveza iz rješenja državnog tužilaštva o odlaganju početka krivičnog
gonjenja uplatiće se na račun budžeta Crne Gore”.
22.
Kao prvo, neizvjesno je da li se takvi izvori finansiranja državne šeme naknada mogu
smatrati primjerenim, stabilnim i pouzdanim, kako to preporučuju međunarodni
eksperti.28 Iako je činjenica da finansiranje proističe iz budžeta Ministarstva pravde
poztivna, jer je izvor sredstava jasno naznačen u Nacrtu zakona, ne može se isključiti da
povremeno budžetski opredijeljena sredstva neće biti dovoljna ili da će značajno varirati
od godine do godine. Bez obzira na to da li postoje procjene potencijalnih iznosa
naknada na godišnjoj osnovi i da li je sprovedena odgovarajuća procjena finansijskog
uticaja kako bi se procijenio približni budžet za administriranje fondom i isplatu
naknada, u nacrtu zakona bi makar mogao da stoji neki zaštitni mehanizam kako bi se
obezbijedilo da budžetski opredijeljena sredstva ne variraju mnogo od godine do
27
28
Pogledati
evropski
pravosudni
portal
E-Justice
koji
je
dostupan
na
https://ejustice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-en.do na kome stoje obavještenja o
šemama
naknada
u
raznim
državama
članicama.
Konkretno
za
UK,
pogledati
https://www.gov.uk/government/organisations/criminal-injuries-compensation-authority, a za razne vrste javnih organa,
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/80075/Categories_of_public_bodies_Dec1
2.pdf
Op. cit. fusnota 25, stav 217 (Izvještaj iz 2009. godine o nekrivičnim pravnim lijekovima za žrtve krivičnih djela).
10
godine, te da budu dovoljna da se zadovolje potrebe koje proističu iz ovakve šeme.
Takav mehanizam bi mogao da uključuje postupak putem koga Komisija za naknade
može biti zadužena za pripremu predloga budžeta ili barem da Ministarstvo pravde treba
da se konsultuje sa Komisijom za naknade, te da pribavi njihovo mišljenje na predlog
budžeta. U tom smislu bi se mogao dopuniti član 38 Nacrta zakona.
23.
Drugo, ako predviđeni fond zaista ima za cilj naknadu štete žrtvama trgovine ljudima,
kako je to pomenuto u Izvještaju za Crnu Goru iz 2012. godine Grupe eksperata za
sprečavanje trgovine ljudima (u daljem tekstu „GRETA”),29 onda dobre međunarodne
prakse ukazuju na to da u takav državni fond za naknade treba preusmjeriti sredstva od
novčanih kazni ili oduzete imovine trgovaca ljudima.30 Brojne su opcije u pogledu
naknade žrtvama trgovine ljudima, pa se savjetuje da izrađivači nacrta i zainteresovane
strane o tome prodiskutuju. Mogu da se jave u raznim vidovima, npr. da imovina
stečena krivičnim djelom bude opredijeljena ili da dijelom ide u opšti fond za naknadu
svim žrtvama krivičnih djela, uključujući i žrtve trgovine ljudima; da imovina trgovaca
ljudima bude opredijeljena ili da dijelom ide u opšti fond za naknadu svim žrtvama
trgovine ljudima; da se koriste sredstva pojedinačnog trgovca ljudima za naknadu
žrtvama tog učinioca; da se koriste ta sredstva za pružanje usluga ili podrške žrtvama
trgovine ljudima ili uopšte svim žrtvama krivičnih djela; ili bilo koja kombinacija
prethodno pomenutih opcija.31
24.
U svakom slučaju, za svaku od opcija najvjerovatnije je da će biti potrebno izmijeniti i
dopuniti Krivični zakonik, pogotovo njegov član 113, u kome se navode vrste krivičnih
djela za koja se može primijeniti oduzimanje materijalne koristi, a u kome se trenutno
ne pominje krivično djelo trgovine ljudima, mada se može smatrati da je to djelo
obuhvaćeno odredbama člana 401 Krivičnog zakonika koji se odnosi na organizovani
kriminal. Mogu biti neophodne i dalje izmjene i dopune konkretnih članova koji se
odnose na trgovinu ljudima (članovi 444 i 445 Krivičnog zakonika) jer se u njima
izričito ne navodi, kao što je slučaj sa drugim krivičnim djelima kao što su pranje novca
ili terorizam, da će se „novac i imovina stečeni krivičnim djelom oduzeti“. Ako se
uvede takva mogućnost, to će povući za sobom i potrebu da se opredijeli dovoljno
materijalnih i ljudskih resursa za upravljanje oduzetom imovinom.32 Nadalje, moguće je
i da treba izmijeniti i glavu XXIX Zakonika o krivičnom postupku koja se bavi
oduzimanjem imovinske koristi kako bi se naznačilo da oduzeta imovina ili dobit
nastala prodajom takve imovine treba da se opredijeli fondu za naknadu štete žrtvama
krivičnih djela koji se predviđa nacrtom zakona.
25.
Može se razmišljati i o kombinaciji drugih izvora sredstava za takav fond, osim imovine
oduzete od učinilaca, na primjer putem poreza na ugovore o osiguranjua, kao što je
slučaj u Francuskoj.33
29
30
31
32
33
Op. cit. footnote 22, stav 162 (GRETA Izvještaj o Crnoj Gori iz 2012. godine).
Pogledati Dio III, Preporuka 1.5 OEBS-ovog Akcionog plana za borbu protiv tgovine ljudima Dio IV, Preporuke 2.1 i 2.2
Dodatka OEBS-ovog Akcionog plana za borbu protiv trgovine ljudima. Pogledati i op. cit. fusnotu 22, stav 181 (GRETA
Izvještaj o Crnoj Gori iz 2012. godine).
Pogledati stranu 42 Izvještaja OEBS/ODIHR o naknadi za lica izložena trgovini ljudima i eksploataciji u regionu OEBS-a
(2008), dostupno na http://www.osce.org/odihr/32023.
Pogledati studiju iz 2013. godine koju je uradio Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) o oduzmanju i
upravljanju imovinom stečenom krivičnim djelom u crnogorskom zakonodavstvu i praksi (2013) urađenoj uz podršku
Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, koja je dostupna na http://cedem.me/en/publications/
viewdownload/48-publikacije-eng/389-confiscation-and-management-of-crime-assets-n-montenegro.html.
U Francuskoj, Fond za naknadu žrtvama terorizma i drugih djela ne finansira se iz državnog budžeta, već isključivo iz
poreza koji je utvrdio uredbom ministar zadužen za osiguranje, iz iznosa čiji povraćaj izvrši fond od učinilaca i od
prihoda od ulaganja. Porez je iznosio 3,30 eura 2013. godine, a zaračunava se na svaki ugovor o osiguranju imovine od
štete
(pogledati
član
L.
422-1
Zakona
o
osiguraju
koji
je
dostupan
na
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006
11
4.
Materijalni zahtjevi za potraživanje naknade od države
26.
Na početku treba istaći da prakse država članica značajno variraju u smislu obuhvata i
prirode šteta koje su obuhvaćene državnim šemama naknada.34
27.
Iako su kriterijumi prihvatljivosti i uslovi za traženje naknade koji su predviđeni
nacrtom zakona u načelu saglasni sa Konvencjom SE o naknadi i Direktivom iz 2004.
godine, preostaju konkretni izazovi koji se odnose na naknadu žrtvama trgovine ljudima
i nasilja nad ženama, uključujući nasilje u porodici i seksualne delikte kojima se nacrt
zakona trenutno ne bavi (pogledati stavove 28-31, 34-37 i 39 ovog mišljenja). Pogotovo
u slučaju žrtava nasilja u porodici, čini se da šema naknade žrtvama kako je predviđena
nacrtom zakona uglavnom funkcioniše pod premisom „modela nasilja koje počini
nepoznata osoba“ (odnosno, zasnovana je na pretpostavci da žrtva ne poznaje učinioca
niti je lice zavisno od učinioca), što, u stvari, često dovodi do de facto diskriminacije
takvih žrtava.35 Izrađivači Nacrta zakona treba da riješe te izazove s obzirom na
zabrinutosti na koje je ukazalo nekoliko tijela za praćenje stanja ljudskih prava vezano
za nepostojanje naknade za žrtve trgovine ljudima i nasilja nad ženama u Crnoj Gori.36
4.1.
Korisnici državne šeme naknade
28.
Član 7 predviđa striktne uslove koje treba ispuniti da bi se moglo potraživati pravo na
naknadu u smislu državljanstva (državljani Crne Gore, EU ili države ugovornice
Evropske konvencije o naknadi štete žrtvama krivičnih djela). To može biti
neopravdano ograničavajući uslov, posebno što se tiče naknade žrtvama određenih
krivičnih djela kao što su trgovina ljudima i nasilje nad ženama.
29.
Iako Konvencija SE o naknadi štete dozvoljava takva ograničenja, u Eksplanatornom
izvještaju koji je prati preporučuje se proširenje naknade na sve žrtve krivičnih djela
strane državljane bez ograničenja.37 To je tim važnije u slučaju žrtava trgovine ljudima
gdje su restriktivni kriterijumi prihvatljivosti zasnovani na uslovu državljanstva ili
prebivališta naglašeni kao poseban izazov.38 Uklanjanje takvih ograničenja bilo bi u
skladu sa nizom međunarodnih preporuka koje se odnose konkretno na žrtve trgovine
ljudima, gdje se kao posebno neophodna naglašava potreba da se ukloni uslov
državljanstva ili prebivališta ili druga ograničenja koja se odnose na zakonski status
žrtava (recimo nezakonit ulazak ili status imigranta).39
801956&dateTexte=&categorieLien=cid). Pogledati i op. cit. fusnotu 25, stavovi 217-219 (Izvještaj iz 2009. godine o
nekrivičnim pravnim lijekovima za žrtve krivičnih djela).
34
Pogledati
evropski
pravosudni
portal
E-Justice
koji
je
dostupan
na
https://ejustice.europa.eu/content_rights_of_victims_of_crime_in_criminal_proceedings-171-en.do na kome stoje obavještenja o
šemama naknada u raznim državama članicama.
35
Pogledati npr., referat Isobelle Barrett Meyering o naknadi žrtvama i nasilju u porodici: Nacionalni pregled (2010), vezano
za
šeme
naknade
štete
žrtvama
u
Australiji,
koji
je
dostupan
na
http://www.adfvc.unsw.edu.au/PDF%20files/Stakeholder%20Paper_8.pdf.
36
Pogledati o naknadi štete žrtvama trgovine ljudima, stav 20 Zaključnih zapažanja Komiteta za sprječavanje torture
vezano
za
II
perodični
izvještaj
o
Crnoj
Gori
koji
je
dostupan
na
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fMNE%2fCO%2f2&La
ng=en i op. cit. fusnota 22, stavovi 164-166 (GRETA Izvještaj o Crnoj Gori iz 2012. godine). Pogledati i op. cit. fusnotu
22, stavovi 18-19 (Zaključna zapažanja CEDAW Komiteta o Crnoj Gori iz 2011. godine).
37
Op. cit. fusnota 21, stavovi 24-25 i 27 (Eksplanatorni izvještaj uz Konvenciju SE o naknadi štete), koja konstatuje da je
na nacionalnom nivou preporučena naknada za sve žrtve krivičnih djela koji su strani državljani.
38
Pogledati op. cit. fusnotu 23, stranu 33 (Izvještaj OEBS/ODIHR o naknadi za lica izložena trgovini ljudima ili
eksploataciji iz 2008. godine).
39
Pogledati stav 38 Izvještaja specijalnog izvjestioca UN iz 2011. godine o trgovii ljudima i pravu na djelotovoran pravni
lijek
za
žrtve
trgovine
ljudima,
A/66/283,
9.
avgust
2011.
godine,
dostupno
na
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Trafficking/A-66-283.pdf, u kome se navodi da “[t]amo gdje postoje državne
šeme naknade za žrtve krivičnih djela, države treba da ukinu kriterijume prihvatljivosti koji imaju efekat sprječavanja
12
30.
Što se tiče žrtava nasilja nad ženama, uključujući i nasilje u porodici, u Eksplanatornom
izvještaju uz Istanbulsku konvenciju se navodi da budući da mnoge žrtve onih vidova
nasilja koji su obuhvaćeni ovom konvencijom možda nemaju državljanstvo države
ugovornice na čijoj je teritoriji krivično djelo počinjeno, supsidijarna naknada države
treba da obuhvati kako državljanje, tako i ne-državljane.40 Savjetuje se da se shodno
tome proširi obuhvat člana 7 Nacrta zakona.
31.
Konkretnije, uslovi koji se odnose na prebivalište restriktivni su na sličan način. Mora
se naglasiti da Eksplanatorni izvještaj uz Konvenciju SE o naknadi pojašnjava da
koncept prebivališta mora da se tumači u svjetlu Rezolucije Komiteta ministara (72) 1 o
standardizaciji zakonskih koncepata „domicila“ i „statusa rezidenta“.41 Takva
Rezolucija posebno predviđa da status rezidenta ne zavisi od zakonskih prava boravka i
treba da se utvrđuje na osnovu ukupnih okolnosti. Moguće je da termin „prebivalište“,
kako se koristi u nacrtu zakona, neće biti tako fleksibilno shvatano i da ga javni organi
mogu tumačiti tako da se zahtijeva „zakonski stalni status” u Crnoj Gori u skladu sa
relevantnim propisima. U tom smislu, preporučuje se da se ukloni uslov „prebivališta“
ili da se barem razjasni njegovo značenje, tako da se prihvati fleksibilno shvatanje
zakonskih koncepata “statusa rezidenta” koje je u skladu sa Rezolucijom (72) 1.
32.
Kada krivično djelo dovede do smrti žrtve, član 2 stav 2 Nacrta zakona predviđa da
pravo na naknadu imaju lica koja je žrtva izdržavala, ali se termin izdržavanih lica ne
definiše. Savjetuje se da se bilo definišu vrste odnosa kako bi se osigurala jasnost
propisa ili da se uputi na definicije kako stoje u drugim propisima, kao što je definicija
„članova porodice“ koju daje Zakon o zaštiti od nasilja u porodici ili Krivični zakonik.
U tom smislu, međunarodni eksperti obično preporučuju usvajanje širokog pristupa, sa
proširenjem koncepta korisnika da se obuhvate i lica koja nisu ekonomski zavisna od
žrtve, pa da se time uzima u obzir emotivna veza, koja obuhvata lica koja su posebno
bliska sa žrtvom.42 Nadalje, značenje termina „zavisnih lica“ treba da bude dovoljno
široko da se spriječi diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, te time da se
osigura da se nevjenčani istopolni parovi tretiraju na isti način i da imaju pravo na iste
naknade kao i nevjenčani parovi različitog pola.43
40
41
42
43
žrtava trgovine ljudima da potražuju naknadu, kao što su uslovi vezani za državljanstvo i duže prebivalište” i stav 8.2
Dodatka Preporuke SE Rec(2006)8. Pogledati i stav 2.2 glave IV (Zaštita i pomoć) Dodatka OEBS-ovog Akcionog plana
za borbu protiv trgovine ljudima: deceniju kasnije (6. decembar 2013. godine) kojim se eksplicitno navodi da pristup
žrtava trgovine ljudima državnim fondovima za naknadu ili drugim relevantnim mehanizmima treba da se ostvaruje
nezavisno od njihovog zakonskog statusa ili državljanstva.39 Pogledati i sranu 167 Izvještaja OEBS/ODIHR o naknadi za
lica izložena trgovini ljudima i eksploataciji u regionu OEBS-a (iz 2008. godine), koji je dostupan na
http://www.osce.org/odihr/32023. Pogledati i član 28 Modela zakona protiv trgovine ljudima koji je priredio UNODC.
Pogledati stav 42 Eksplanatornog izvještaja uz Istanbulsku konvenciju.
Dostupno
na
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=587935&SecMo
de=1&DocId=642796&Usage=2.
Op. cit. fusnota 25, stav 214 (Izvještaj iz 2009. godine o nekrivičnim pravnim lijekovima za žrtve krivičnih djela).
Pogledati stavove 1-3 Dodatka Preporuci Komiteta ministara SE CM/Rec(2010)5 državama članicama o mjerama za
suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta koja je usvojena 31. marta 2010. godine, a
dostupna je na https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1606669. Pogledati i stav 68 Izvještaja Visokog komesara UN za
ljudska prava Savjetu za ljudska prava o diskriminatornim zakonima i praksama i činovima nasilja nad pojedincima na
osnovu njihove seksualne orijentacije i rodnog identiteta, A/HRC/19/41, 17. novembar 2011. godine, koji je dostupan na
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_English.pdf.
13
4.2. Priroda krivičnih djela
33.
Široka formulacija člana 3 Nacrta zakona potencijalno može da obuhvati širok obim
kriminogenog ponašanja, uključujuči i krivična djela trgovine ljudima i potencijalno
takođe određena djela nasilja u porodici (članovi 219 i 220 Krivičnog zakonika),44
uključujući i seksualno nasilje.
34.
Međutim, jedan od glavnih izazova sa kojima se često suočavaju žrtve porodičnog
nasilja koje traže naknadu je taj da se učinioci često ne gone i ne osuđuju srazmjerno
težini djela45, te da takva djela možda i ne budu krivično gonjena niti kvalifikovana kao
krivična djela od strane državnih organa, već se doživljavaju samo kao prekršaj. To
znači da se žrtve takvih djela ne kvalifikuju za nakadu po osnovu državne šeme
naknade. Neke dobre prakse u tom smislu, npr. u Ujedinjenom Kraljevstvu, dovele su
do uvođenja odredbi koje identifikuju nasilje u porodici i/ili seksualni napad kao
povrede same po sebi koje omogućavaju žrtvama potraživanje naknade od državnog
fonda za naknade, a ponekada podliježu i manje striktnim uslovima dokazivanja (ali
obično sa nižim nivoom naknada u kom slučaju bi trebalo redovno pratiti iznos kako bi
se osiguralo da ostane primjeren).46
35.
U nizu zemalja, konkretna krivična djela kao što su seksualni delikti i trgovina ljudima
se eksplicitno pominju kao djela koja direktno povlače pravo na naknadu. Na primjer, u
Francuskoj propisi predviđaju naknadu bilo na osnovu obima i ozbiljnosti šteta koje je
pretrpjela žrtva (ozbiljna šteta koja je dovela do stalne ili privremene onesposobljenosti
za rad duže od mjesec dana) ili na osnovu prirode krivičnog djela, izričito upućujući na
silovanje, sekualna krivična djela ili krivična djela povezana sa trgovinom ljudima.47
Treba istaći da je za svaki mehanizam koji finansira država koji se primjenjuje na žrtve
trgovine ljudima potreban i efikasan i pravičan postupak identifikacije u skladu sa
međunarodnim standardima.48
36.
Kada bi se krivično djelo trgovine ljudima izričito pomenulo u nacrtu zakona, drugi
izazov koji važi za slučaj naknade žrtvama trgovine ljudima jeste taj da tužioci u Crnoj
Gori ne gone uvijek slučajeve trgovine ljudima kao takve (slučajevi trgovine ljudima se
nekada gone po članu 209 Krivičnog zakonika kao podvođenje i omogućavanje vršenja
polnog odnosa i po članu 210 istog zakonika o posredovanju u vršenju prostitucije),
čime se često učinioci terete za blaža djela.49 Preporuke na međunarodnom nivou za
unapređenje vršenja prava na naknadu žrtava trgovine ljudima ukazuju na to da
kriterijumi prihvatljivosti treba više da se usredsrede na okolnosti događaja, a manje na
44
45
46
47
48
49
Član 219 Krivičnog zakonika o zapuštanju i zlostavljanju maloljetnog lica i član 220 Krivičnog zakonika o nasilju u
porodici ili u porodičnoj zajednici.
Op. cit. fusnota 22, stavovi 18-19 (Zaključna zapažanja CEDAW Komiteta o Crnoj Gori iz 2011. godine).
Op. cit. fusnota 35, strane 5-6 (Referat iz 2010. godine o naknadi žrtvama i nasilju u porodici u Australiji).
Pogledati strane 22-23 Izvještaja OEBS/ODIHR-a o naknadi za lica izložena trgovini ljudima i eksploataciji u regionu
OEBS-a (iz 2008. godine), koji je dostupan na http://www.osce.org/odihr/32023. Konkretnije vezano za uslove za
potraživanje
naknade
u
Francuskoj
pogledati
http://www.fondsdegarantie.fr/component/indemnisations/indemnisationsinfractions?Itemid=94 i odredbe Zakonika o
krivičnom
postupku
koji
je
dostupan
na
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006577536&idSectionTA=LEGISCTA00000613
8122&cidTexte=LEGITEXT000006071154.
Pogledai npr. član 10 Konvencije SE za sprječavanje trgovine ljudima. Pogledati i odjeljak 8.2 crnogorske Strategije za
borbu
protiv
trgovine
ljudima
za
period
od
2012-2018.
godine,
koja
je
dostupna
na
http://legislationline.org/download/action/download/id/5069/file/Montenegro_Strategy_Combating_THB_201218_en.pdf.
Op. cit. fusnota 22, stavovi 180, 193 i 201 (GRETA Izvještaj o Crnoj Gori iz 2012. godine).
tehničku/zakonsku klasifikaciju ili kvalifikaciju krivičnog djela.50 Izrađivačima nacrta
zakona se preporučuje da razmotre takvu preporuku i shodno tome upodobe
formulacije.
37.
U odnosu na prethodno izneseno, da bi se osiguralo da nacrt zakona omogućava
žrtvama trgovine ljudima i nasilja nad ženama, uključujući i porodično nasilje, da
potražuju naknadu od državne šeme za naknadu, član 3 bi trebalo dopuniti da se izričito
upućuje na žrtve trgovine ljudima, uključujući i nasilje u porodici (kako je definisano
Zakonom o nasilju u porodici) i seksualne delikte, a da se navede da se naknada može
potraživati bez obzira na zakonsku klasifikaciju ili kvalifikaciju djela od strane organa
za sprovođenje zakona, državnih organa i sudova, obraćajući dužnu pažnju na okolnosti
slučaja. Iako Istanbulska konvencija u stvari zahtijeva inkriminaciju djela nasilja u
porodici, čime bi onda potencijalno potpadali pod predmet Nacrta zakona, uvođenje
pomenute konkretne odredbe dalo bi jasnu zakonsku osnovu da ove žrtve mogu da
potražuju naknadu nezavisno od njihove zakonske klasifikacije ili kvalifikacije.
38.
Što se tiče teritorijalne primjene Nacrta zakona, njegov član 6 upućuje na krivična djela
učinjena na teritoriji Crne Gore, na crnogorskom brodu ili u crnogorskom
vazduhoplovu. Međutim, ne predviđa situacije u kojima je nekoliko elemenata
krivičnog djela možda počinjeno u različitim zemljama.U praksi takva nejasnoća može
da stvara nesigurnost za žrtve u smislu prava na naknadu, a sljedstveno tome ostavlja
prostor za diskrecione odluke organa da odbije dodjelu naknade. Savjetuje se da se to
pitanje razjasni time što bi se navelo, kako stoji u Eksplanatornom izvještaju uz
Konvenciju SE o naknadi, da „[k]ada su različiti dijelovi krivičnog djela počinjeni u
različitim državama, naknadu isplaćuje država u kojoj žrtva ili od nje zavisna lica imaju
prebivalište, pod uslovom da je dio krivičnog djela počinjen na teritoriji te države”.51
4.3. Vrste povreda za koje se vrši naknada
39.
50
51
52
53
54
Član 2 Nacrta zakona navodi da pravo na naknadu ima „lice koje je oštećeno krivičnim
djelom […] koje je izvršeno sa umišljajem uz primjenu sile i koje za neposrednu
posljedicu ima smrt, tešku tjelesnu povredu ili teško narušenje fizičkog i psihičkog
zdravlja“. Sveza „i” kao da ukazuje da žrtve snose i fizičke i psihičke povrede, te da
sama psihička povreda ne bi omogućila žrtvi da potražuje naknadu. Iako je obuhvat tog
člana u skladu sa članom 2 Konvencije SE o naknadi, u Eksplanatornom izvještaju uz tu
konvenciju se pojašanjava da naneseno nasilje ne mora biti fizičko, već da se takođe
može isplatiti naknada u slučajevima psihološkog nasilja koje izaziva ozbiljne povrede
ili smrt i štete (samo) po psihičko zdravlje.52 Slično tome, Eksplanatorni izvještaj uz
Istanbulsku konvenciju navodi da narušavanje zdravlja može da se odnosi na ozbiljnu
psihološku štetu nanijetu činovima psihološkog nasilja,53 a da nužno ne mora da postoji
psihička povreda. Mora se naglasiti da žrtve nasilja u porodici često iskuse
emotivno/psihološko uznemirenje koje često predstavlja ključnu komponentu
navedenog djela ili čak samo po sebi predstavlja nasilje u porodici.54 To je tim važnije s
obzirom na nedavnu ratifikaciju Istanbulske konvencije koja, u svom članu 33, navodi
da psihološko nasilje, odnosno „namjerno postupanje kojim se ozbiljno narušava
psihološki integritet lica putem prisile ili prijetnji“ treba inkriminisati (Crna Gora nije
Pogledati stranu 167 Izvještaja OEBS/ODIHR o naknadi za lica izložena trgovini ljudima i eksploataciji u regionu
OEBS-a (iz 2008. godine), koji je dostupan na http://www.osce.org/odihr/32023.
Op. cit. fusnota 21, stav 23 (Eksplanatorni izvještaj Konvencije SE o naknadi).
Op. cit. fusnota 21, stavovi 18-19 (Eksplanatorni izvještaj Konvencije SE o naknadi).
Pogledati stav 166 Eksplanatornog izvještaja uz Istanbulsku konvenciju.
Pogledati npr., op. cit. fusnota 35, strana 5 (Referat iz 2010. godine o naknadi žrtvama i nasilju u porodici u Australiji).
23
stavila rezerve u odnosu na tu odredbu). Savjetuje se da izrađivači nacrta zakona
razmotre proširivanje obuhvata člana 1 Nacrta zakona da se osigura da se može
isplaćivati naknada i za samu psihološku štetu, čak i u odsustvu fizičke povrede.
40.
Slično tome, obuhvat vrsta povreda pomenutih u članu 3 Nacrta zakona u potpunosti je
usaglašen sa Konvencijom SE o naknadi, ali izrađivači nacrta mogu da razmotre
proširenje obuhvata povreda za koje se isplaćuje naknada. Iako se u tom smislu prakse
različitih zemalja umnogome razlikuju, Deklaracija UN iz 2005. godine o načelima i
smjernicama o pravu na pravni lijek i reparaciju žrtava teških kršenja međunarodnog
prava o ljudskim pravima i ozbiljnih kršenja međunarodnog humanitarnog prava
preporučuje da treba obezbijediti naknadu za svaku štetu koja se može procijeniti u
ekonomskom smislu, kako je primjereno i srazmjerno težini povrede i okolnostima
svakog slučaja, kao što su (a) fizička ili psihološka šteta; (b) izgubljene mogućnosti,
uključujući i mogućnosti za zapošljavanje, obrazovanje i dobijanje socijalnih davanja;
(c) materijalne štete i gubitak zarade, uključujući i gubitak potencijala za zarađivanje;
(d) moralnu štetu; (e) izdatke za pravnu i stručnu pomoć, medicinu i medicinske usluge
i psihološke i socijalne usluge.55 Preporukom SE 2006(8) se takođe savjetutuju države
da razmotre odobravanje naknade za bol i patnju.56 Izrađivači nacrta zakona i
zainteresovane strane u Crnoj Gori trebalo bi da razgovaraju o tome da li bi bilo
razumno uključiti i naknadu za takve štete, posebno s obzirom na finansijski uticaj koji
bi takva odluka imala. Mora se naglasiti da u EU, velika većina država članica uključuje
oboljenja i psihološke povrede u svoje šeme naknada. Takođe se mora istaći da većina
šema naknade u EU takođe često predviđa naknadu za zavisna lica i za nematerijalne
(npr. za bol i patnju i moralnu štetu) i materijalne gubitke (gubitke koji se mogu izraziti
u novčanom smislu kao što su gubitak izdržavaoca)57, dok član 11 Nacrta zakona kao da
ukazuje na to da se uzima u obzir samo „gubitak zakonskog izdržavanja“, odnosno
samo materijalni gubitak.
5.
Načini i postupci potraživanja naknade od države
5.1. Komisija za naknade i rješenje po zahtjevu
41.
Što se tiče sastava Komisije za novčanu naknadu, pozdravlja se to što uključuje jednog
predstavnika nevladinih organizacija. Kako bi se obezbijedilo povjerenje javnosti u ovaj
sistem, savjetuje se da se organizuje mehanizam za odabir putem pravičnog,
profesionalnog i tansparentnog konkursa, na primjer time što bi se objavio javni poziv i
publikovala lista svih kvalifikovanih kandidata (onih koji ispunjavaju uslove) prije
imenovanja od strane Kancelarije Vlade Crne Gore za saradnju sa nevladinim
organizacijama (član 19 stav 3 Nacrta zakona).
42.
Nadalje, član 7 CEDAW Konvencije zahtijeva od država ugovornica da osiguraju da
žene i muškarci uživaju podjednako pravo na, između ostalog, naimenovanje u javnom
sektoru i vršenje svih javnih funkcija na svim nivoima vlasti. Pekinška platforma za
djelovanje takođe podstiče države da preduzimaju mjere da osiguraju jednak pristup i
55
56
57
Pogledati stav 20 Deklaracije UN iz 2005. godine o načelima i smjernicama o pravu na pravni lijek i reparaciju žrtava.
Pogledati i op. cit. fusnota 24, stranae 62 (Priručnik iz 2013. godine za sprovođenje propisa i najbolje prakse za žrtve
krivičnih djela u Evropi).
Pogledati npr., stav 8.7 Dodatka Preporuci SE Rec(2006)8.
Pogledati stranu 8 Izvještaja Evropske komisije o primjeni Direktive Savjeta 2004/90/EC koja se odnosi na naknadu
žrtvama
krivičnih
djela
COM(2009)170,
20.
april
2009.
godine,
koji
je
dostupan
na
http://ec.europa.eu/civiljustice/news/docs/report_compensation_crime_victim_en.pdf.
24
učešće žena u strukturama moći i odlučivanja.58 Nadalje, Generalna skupština UN u
svojoj Rezoluciji podstiče države da „imenuju žene na položaje na svim nivoima
vlasti”.59 Na evropskom nivou, Savjet ministara SE, u svojoj Preporuci 2003(3), poziva
države članice da obezbijede rodno uravnoteženu zastupljenost u svim naimenovanjima
od strane ministra ili vlade u javne odbore i na položaje ili funkcije čije nosioce imenuje
vlada i drugi javni organi.60 Konstatuje se da u ovom kontekstu to znači da zastupljenost
bilo žena ili muškaraca u bilo kom tijelu koje odlučuje u političkom ili javnom životu ne
bi smjela da ide ispod 40%.61 Komitet za eliminisanje diskriminacije žena (u daljem
tekstu „CEDAW komitet”) je u svojim Zaključnim zapažanjima o Crnoj Gori iz 2011.
godine konstatovao nedovoljnu zastupljenost žena u raznim oblastima političkog i
javnog života i preporučio uvođenje „odredbi za odbijanje predloga za naimenovanje
koji nisu usaglašeni sa načelom rodno uravnotežene zastupljenosti”.62 S obzirom na to,
preporučuje se da se izričito kaže u članu 18 Nacrta zakona da najviše tri člana Komisije
za novčanu nakadu mogu biti istog roda. Nadalje, pravila koja regulišu zamjenu članova
Komisije za naknadu njihovim zamjenicima treba sastaviti na takav način da se ponovo
osigurava rodna ravnoteža.63
43.
Nadalje, uvođenje takvog uslova rodne uravnoteženosti ne bi ostvarilo svoj željeni cilj
ukoliko se ne uvedu rodni uslovi kako u proces predlaganja kandidata, tako i u pravila i
procedure koje regulišu imenovanje od strane Vlade. Primjeri kako se to može ostvariti
mogu biti da svako tijelo koje predlaže kandidate predloži po dva kandidata različitog
roda, a u tom smislu bi se mogao dopuniti član 19.64 Da bi bio djelotvoran, izrađivači
Nacrta zakona treba da dopune odredbe člana 19 time što će se navesti posljedice kršenja
uslova o uravnoteženoj rodnoj zastupljenosti, na primjer poništenje imenovanja članova
iz previše zastupljenog roda.65 Iako možda nije neophodno sve to detaljno navesti u
nacrtu zakona, član 19 Nacrta zakona kao minimum treba izričito da navede ukupno
načelo da predlaganje kandidata, kao i pravila i procedure za imenovanje članova i
njihovih zamjenika od strane Vlade mora biti u saglasnosti sa uslovom vezanim za
uravnoteženu rodnu zastupljenost navedenu u članu 18 Nacrta zakona, a da se detaljnije
razradi podzakonskim aktima. Zatim Nacrt zakona treba izričito da navede koji organi
će biti zaduženi za donošenje tih podzakonskih akata i u kom roku.
44.
Član 19 stav 1 Nacrta zakona predviđa da Komisiju za naknade imenuje Vlada Crne
Gore; međutim, ostaje nejasno da li je Vlada obavezana predlozima kandidata koji su
58
59
60
61
62
63
64
65
Pogledati Strateški cilj G.1. “Preduzeti mjere da se osigura jednak pristup i učešće žena u strukturama moći i u
odlučivanju” Pekinške platforme za djelovanje, glava I Izvještaja sa IV svjetske konferencije o ženama, Peking, 4-15.
septembar 1995. godine (A/CONF.177/20 i Dodatak.1), koji je dostupan na http://www.un.org/esa/gopherdata/conf/fwcw/off/a--20.en.
Pogledati stav 8 Rezolucije Generalne skupštine 66/130 usvojene 19. marta 2012. godine, koja je dostupna na
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/130&Lang=E.
Pogledati stavove 9-10 Dodatka Preporuke SE Rec(2003)3 Komiteta ministara zemljama članicama SE o uravnoteženom
učešću žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju, koja je usvojena 30. aprila 2002. godine (u daljem tekstu
“Preporuka SE Rec(2003)3”), dostupna na https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2229.
ibid. Preambula Dodatka Preporuci SE Rec(2003)3.
Pogledati op. cit. fusnota 22, stavovi 22-23 (Zaključna zapažanja CEDAW Komiteta o Crnoj Gori iz 2011. godine)
Na primjer, pravila koja regulišu zamjenu članova treba da navedu da zamjenk treba da bude istog roda kao postojeći
član.
Na primjer, u slučajevima kada javna tijela ili organizacije predlažu kandidate za naimenovanje, određene zemlje su
uvele obavezu da se uvijek predlože dva kandidata, jedna žena i jedan muškarac (npr. Danska, Dodatak IV
Eksplanatornom memorandumu uz Preporuku SE Rec(2003)3).
Prakse se znatno razlikuju među zemljama. Na primjer, prema novom francuskom Zakonu o jednakosti muškaraca i žena
od 23. jula 2014. godine (koji se trenutno osporava pred Ustavnim savjetom), naimenovanje članova izvršnog odbora
određenih organa uprave se poništava ukoliko se ne ispoštuje ravnomjerna rodna zastupljenost (izuzev za naimenovanje
članova nedovoljno zastupljenog roda); istovremeno, poništenje naimenovanja ne čini ništavnom odluke koje je navedeno
tijelo već možda donijelo; pogledati http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0398.asp..
25
dati za članstvo u Komisiji ili da li može da ih odbije. Savjetuje se da se član 19 Nacrta
zakona dodatno pojasni u tom smislu. Osim toga, član 21 Nacrta zakona upućuje na
Poslovnik o radu Komisije za naknade, ali se ne navodi koji subjekt je zadužen za
njegovu razradu i donošenje. Pretpostavljamo da je to Komisija za naknade, ali taj njen
mandat treba izričito navesti u Nacrtu zakona, a izrađivači nacrta treba da se postaraju
da se Poslovnk o radu izradi prije njene prve sjednice.
45.
Član 28 Nacrta zakona opisuje pravila za postupak odlučivanja u Komisiji za naknade.
Na osnovu tih pravila nejasno je da li neko od članova može da bude uzdržan, što može
da dovede do pat pozicije. Možda bi bilo dobro dopuniti član 28 uvođenjem
odgovarajućeg mehanizma za rješavanje takvih situacija, na primjer da predsjednk
Komisije ima odlučujući glas.
46.
Član 30 Nacrta zakona predviđa sadržaj rješenja kojim se odobrava naknada, ali ne
navodi sadržaj rešenja kojim se odbija zahtjev. Bilo bi dobro dopuniti Nacrt zakona u
tom smislu. To bi trebalo da uključuje kratko objašnjenje razloga zašto je zahtjev
odbijen i po kom zakonskom osnovu. Nadalje, takvo rješenje o odbijanju zahtjeva treba
da podliježe mogućnosti preispitivanja, kao što je slučaj sa rješenjjima kojima se
naknada odobrava (čln 30 stav 4 Nacrta zakona).
5.2. Naknada iz drugih izvora
47.
Član 3 stav 3 Nacrta zakona navodi da se „naknada isplaćuje ukoliko se u postupku
procijeni da žrtva u sudskom ili drugom postupku neće biti u mogućnosti da ostvari
naknadu štete ili je neophodno odmah isplatiti naknadu prije pokretanja sudskog ili
drugog postupka radi pavovremenog otklanjanja štetnih posljedica za žrtvu”. Član 2
Konvencije SE o naknadi podrazumijeva da će države platiti naknadu samo kada
naknada u potpunosti nije dostupna iz drugih izvora; međutim, to ne bi trebalo da
sprječava isplatu naknade dok se iščekuju odluke u drugim postupcima, sudskim ili
vansudskim, za povraćaj šteta.66
48.
Nejasno je iz trenutne formulacije člana 3 stav 3 Nacrta zakona kako će se utvrđivati
nemogućnost ostvarivanja naknade štete, pogotovo u kojim okolnostima i u skladu sa
kojim kriterijumima, a to ostavlja previše diskrecije Komisiji za naknade prilikom
odlučivanja da li da odobri isplatu naknade žrtvi ili ne. U određenim zemljama,
mehanizam za dodjelu naknade je u potpunosti samostalan i samo se zasniva na dokazu
materijalnosti krivičnog djela (odnosno dokazu materijalnih elemenata krivičnog djela
povezanih sa kriminogenim ponašanjem i rezultatom/ugrožavanjem/štetom bez obzira
na krivičnu namjeru počinioca) ne dovodeći u pitanje bilo koji krivični postupak ili
identifikaciju počinioca.67 S obzirom na važnost toga da se osigura da proces primjene
bude objektivan i transparentan,68savjetuje se da se usvoji sličan pristup ili barem da se
u članu 3 stav 3 Nacrta zakona razjasni koje su to situacije kada podnosilac zahtjeva
neće moći da ostvaruje pravo na naknadu (npr. kada je učinilac preminuo, kada je
nepoznat, kada nije utvrđen ili priveden ili kada šeme privatnog osiguranja ne pokrivaju
datu situaciju).
49.
Mora se naglasiti da obaveza podnosilaca zahtjeva da refundiraju iznos naknade
obezbijeđen kroz fond za naknadu žrtvama u slučaju da dobiju odštetu u kasnijoj fazi
66
67
68
Op. cit. fusnota 21, stav 15 (Eksplanatorni izvještaj uz Konvenciju SE o naknadama).
Pogledati op. cit. fusnota 25, stavovi 237 i 241 (Izvještaj iz 2009. godine o nekrivičnim pravnim lijekovima za žrtve
krivičnih djela).
Pogledati op. cit. fusnota 24, strana 62 (Priručnik iz 2013. godine za sprovođenje propisa i najbolje prakse za žrtve
krivičnih djela u Evropi).
26
potcrtava potrebu za pristupom besplatnoj pravnoj pomoći i zastupanju na početku
procesa. To će pomoći da se osigura da žrtva bude upoznata sa mehanizmom isplate
naknade i da joj se objasni kako može da mu ima pristup, a isto tako može da pokrene
najprimjereniju opciju naknade s obzirom na njegove ili njene okolnosti. Time će se
ujedno izbjegavati dupliranje napora i potencijalna sekundarna viktimizacija koja može
biti izazvana prolaskom kroz nekoliko procesa.
50.
I konačno, kako bi se olakšala naknada iz drugih izvora, izrađivači nacrta zakona mogu
da razmotre i određene pojednostavljene procedure koje su prepoznate kao dobre prakse
u drugim zemljama. To uključuje, na primjer, mogućnost da zahtjev za naknadu štete
žrtva podnese kada podnosi krivičnu prijavu policiji (npr. u Francuskoj); na taj način
žrtva nije obavezna da ide na sud, pa se time smanjuje rizik od sekundarne
viktimizacije.69
5.3. Informisanje žrtava
51.
Pozdravlja se to što član 17 Nacrta zakona predviđa obavezu raznih državnh organa,
odnosno policije, tužilaštva i sudova, da informišu žrtve o pravu na naknadu i postupku
za ostvarivanje tog prava, jer to predstavlja osnovnu garanciju stvarnom pristupu
naknadi. Preporučuje se da se ova obaveza informisanja proširi i na druge javne organe,
kao što su službe zdravstvene i socijalne zaštite i službe za podršku žrtvama (pogledati
član 8 Direktive EU 2012/29/EU). Takvi organi takođe igraju važnu ulogu u procesu u
kom žrtve dobijaju punu i djelotovrnu reparaciju, a često su prvi kontakt žrtava sa
javnim organima.70
52.
Kako bi se osigurala djelotovrna saradnja između države i civilnog društva, što podstiče,
na primjer, Istanbulska konvencija (član 9), Nacrt zakona, a posebno njegov član 17, bi
mogao da predviđa veću saradnju sa organizacijama civilnog društva kao bi se pružile
informacije žrtvama putem zaštićenih načina komunikacije. To je posebno važno s
obzirom na presudnu ulogu koju nevladine organizacije i civilno društvo igraju u
pružanju podrške žrtvama nasilja u porodici i žrtvama trgovine ljudima. Međutim,
presudno je za takve nevladine organizacije da ne otkrivaju identitet žrtava javnosti tako
da komunikkacija između policije i nevladinih organizacija sa jedne strane, i NVO i
žrtava sa druge strane, bude vođena u najstrožijoj povjerljivosti. To je tim važnije
budući da, kako je konstatovano u GRETA izvještaju za Crnu Goru iz 2012. godine,71
uprkos postojanju zakonskih mogućnosti za naknadu, takva naknada do sada nije
obezbjeđivana žrtvama trgovine ljudima, što, između ostalog, ukazuje na moguću
neupoznatost ili nedostatak informacija u tom smislu dostupnih žrtvama, a možda
upućuje i na nepostojanje utvrđenih procedura.
53.
Što se konkretnije tiče djece žrtava, djeci žrtvama treba smjesta i na način primjeren
djeci dati informacije o postojećim mogućnostima za dobijanje reparacije od učinioca ili
od države kroz proces ostvarenja pravde, kroz alternativni građanski postupak ili putem
drugih procesa.72 Nadalje, takve informacije treba obezbijediti i njihovim roditeljima ili
starateljima i zakonskim zastupnicima.73 Sud, isto tako, treba da obavijesti dijete žrtvu
69
70
71
72
73
Op. cit. fusnota 25, stav 196 (Izvještaj iz 2009. godine o nekrivičnim pravnim lijekovima za žrtve krivičnih djela).
Pogledati član 4 Direktive EU 2012/29/EU i stav 6.2 Dodatka Preporuci SE Rec(2006)8.
Op. cit. fusnota 22, stav 164 (GRETA Izvještaj o Crnoj Gori iz 2012. godine).
Pogledati stav 35 Aneksa rezolucije Ekonomskog i socijalnog savjeta 2005/20, Aneks (Smjernice o pravdi u stvarima
koje uključuju djecu žrtve i svjedoke krivičnih djela), Rezolucija Ekonomskog i socijalnog savjeta 2005/20, 22. jul 2005.
godine,
dostupno
na
http://www.un.org/en/pseataskforce/docs/guidelines_on_justice_in_matters_involving_child_victims_and.pdf.
ibid. stav 20 (Smjernice UN iz 2005. godine o pravdi u stvarima koje uključuju djecu žrtve i svjedoke krivičnih djela.
27
ili njegove/njene roditelje ili staratelja(e) i advokata(e) o postupcima za potraživanje
naknade.74 U tom smislu bi trebalo dopuniti član 17 Nacrta zakona.
54.
Što se tiče jezika koji se koristi prilikom informisanja žrtve, član 17 Nacrta zakona
upućuje na pisane informacije, kao i obrazac zahtjeva koji se obezbjeđuje u verzijama
na crnogorskm i na engleskom jeziku. Međutim, članovi 22 i 33 stav 3 Nacrta zakona
predviđaju da se zahtjev za naknadu podnosi samo na crnogorskom jeziku. Kako bi se
olakšalo podnošenje zahtjeva žrtvama strancima, kako je preporučeno u stavu 29 ovog
mišljenja, izrađivači nacrta zakona treba da razmotre da li i da se prihvate zahtjevi koji
se podnesu na engleskom jeziku, pogotovo s obzirom na to da se obrazac obezbjeđuje i
u verziji na engleskom jeziku.
5.4. Postupak za podnošenje zahtjeva za naknadu
55.
Član 8 Nacrta zakona upućuje na obavezu da se krivično djelo prijavi policiji ili
državnom tužilaštvu kako bi se moglo ostvarivati pravo na naknadu, ali u stavu 2
predviđa se derogaciju kada se „učinlac ne može krivično goniti ili kazniti“. Iako se
praksa znatno razlikuje u različitim zemlja iz regiona OEBS-a, mnoge zemje zahtijevaju
da se podnese neka vrsta prijave policiji ili drugim organima kako bi se moglo
ostvarivati pravo na potraživanje naknade od države, obično da bi se izbjegli prevarni
zahtjevi.75 Međutim, formulacija koja se koristi u stavu 2 je relativno neprecizna i ne
pojašnjava vrste okolnosti kada se učinilac „ne može goniti ili kazniti“, odnosno kada
prijava policiji ili tužilaštvu nije neophodna za podnošenje zahtjeva za naknadu (član 24
Nacrta zakona). Na primjer, to bi moglo da obuhvata situacije kada je učinilac u
međuvremenu preminuo, kada je nepoznat, kada nije priveden, kada je učinilac izbjegao
osudu na temelju određene odbrane (npr. nužda) ili ako određene kategorije učinilaca ne
mogu da podliježu krivičnom gonjenju jer se ne smatraju odgovornima za svoje
postupke,76 između ostalog. Jasnoće radi, bilo bi dobro izričito navesti u članu 8 Nacrta
zakona koje okolnosti su njime predviđene. Član 24 (četvrta alineja) Nacrta zakona
onda treba dopuniti da se uzme u obzir činjenica da pod određenim okolnostima
definisanim u članu 8 nije potrebna prijava policiji.
56.
Pozitivno je to što član 13 Nacrta zakona dozvoljava Komisiji da uzme u obzir
„postojanje opravdanih razloga zbog kojih žrtva nije prijavila krivično djelo nadležnom
organu” prilikom odlučivanja o pravu na naknadu. Međutim, ta odredba je relativno
neprecizna i nema naznake na koje bi se opravdane razloge mogla pozivati, čime se
otvara prostor za diskreciono tumačenje. Nadalje, treba istaći da određene žrtve
krivičnih djela, posebno žrtve nasilja u porodici i žrtve trgovine ljudima mogu biti
nevoljni da podnose krivične prijave policiji iz više razloga (npr. strah ili zastrašivanje,
jezičke barijere, nesklonost obraćanja nadležnim organima, osjećaj poniženja i
nesigurnosti u pogledu sopstvenog imigracionog statusa). U Zaključnim zapažanjima
CEDAW komiteta o Crnoj Gori iz 2011. godine slično se konstatuje da se često
nedovoljno prijavljuju slučajevi nasilja nad ženama i nasilja u porodici.77
74
75
76
77
Pogledati član 29 stavovi 1 i 2 Modela Zakona o pravdi u predmetima koji uključuju djecu žrtve i svjedoke krivičnih
djela (2009) koji je dostupan na http://www.unicef.org/ceecis/UNDOC-UNICEF_Model_Law_on_Children.pdf.
Pogledati u odnosu na EU, op. cit. fusnota 57, strana 8 (Izvještaj Evropske komisije z 2009. godine o primjeni Direktive
iz 2004. godine).
Pogledati npr., op. cit. fusnota 21, stav 21 (Eksplanatorni izvještaj uz Konvenciju SE o naknadi).
Pogledati op. cit. fusnota 22, stavovi 18-19 (Zaključna zapažanja CEDAW Komiteta o Crnoj Gori iz 2011. godine), u
kojima se posebno navodi da treba “[u]brzati napore na uspostavljanju nacionalnog mehanizma za naknadu štete žrtvama
trgovine ljudima i osnažiti programe za njihovu integraciju u društvo”. Pogledati i op. cit. fusnota 22, stavovi 164-166
(GRETA Izvještaj o Crnoj Gori iz 2012. godine).
28
57.
U određenim jurisdikcijama, zakonodavstvo izričito predviđa listu izuzetaka od uslova
prijavljivanja za specifične primarne žrtve koje su izuzetno osjetljive ili za koje se zna
da je malo vjerovatno da će prijaviti krivično djelo policiji. Takvi izuzeci obuhvataju
različite situacije, npr. žrtve seksualnh delikata; kada krivično djelo počini lice koje je u
poziciji moći, uticaja ili povjerenja u odnosu na primarnu žrtvu, uključujući i porodične
odnose; ili kada primarna žrtva ima narušenu sosobnost ili je izložena prijetnjama ili
zastrašivanju od strane lica koje je počinilo nasilno krivično djelo ili od strane nekog
drugog lica.78 U takvim okolnostima, ako se primijeni izuzetak, može biti dovoljno da
podnosilac zahtjeva dostavi druge dokaze da se krivično djelo desilo, kao što je
odgovarajući izvještaj neke vladine agencije i/ili izvještaj savjetnika, psihologa ili
ljekara žrtve.79 Što se tiče žrtava koje su bile djeca, odnosno imale manje od 18 godina u
vrijeme izvršenja krivičnog djela, obično se smatra dobrom praksom da se
neprijavljivanje krivičnog djela policiji smatra razumnim s obzirom na okolnosti, pa
stoga nije pogubno za potraživanje.80 Uvođenje takvog izuzetka u član 8 Nacrta zakona
bi bilo dobrodošlo i u određenoj mjeri bi pomoglo određenim posebno osjetljivim
žrtvama u potraživanju naknade.
58.
Dodatni zahtjev koji je vrijedno pomenuti i koji bi svoje mjesto trebalo da nađe u članu
13 Nacrta zakona je sigurnost žrtava.81 To je posebno važno u kontekstu nasilja u
porodici, gdje se za žrtve potencijalno zna da su u redovnom kontaktu sa učiniocem, te
za koje rizik od odmazde i uznemiravanja može biti mnogo veći nego kod drugih žrtava.
Kada se odlučuje o naknadi, a zatim povraćaju naknade od učinioca, državni organi
treba da posvete dužnu pažnju posljedicama tih mjera po sigurnost žrtve i treba da
planiraju potencijalne zaštitne mjere. Član 13 Nacrta zakona treba dopuniti u tom
smislu.
5.5. Zastara
59.
78
79
80
81
82
83
Član 23 predviđa vremenski rok od „šest mjeseci od dana kada je izvršeno krivično
djelo koje se navodi u zahtjevu za naknadu“. Tako kratak rok može biti neopravdano
restriktivan i ne uzima u obzir potencijalne psihičke i fizičke patnje nakon ozbiljnog
krivičnog djela što može otežati sprovođenje prava žrtava. To je tim važnije u
slučajevima koji uključuju određena krivična djela gdje su žrtve posebno ranjive bilo po
prirodi svojih ličnih karakteristika, okolnosti djela, svog odnosa sa učiniocem i raznih
oblika zastrašivanja82 (pogotovo u situacijama žrtava nasilja u porodici ili trgovine
ljudima). Nadalje, budući da je Crna Gora ratifikovala Konvenciju UN o pravima osoba
sa invaliditetom83, čiji član 13 garantuje djelotvoran pristup pravdi licima sa
Pogledati npr. stavovi 62-63 referata br. 7 od strane Pravnog savjeta Australije o šemama naknada za žrtve krivičnih djela
(4. jul 2014. godine), sa posebnim fokusom na seksualno zlostavljanje djece, koji je dostupan na
http://www.lawcouncil.asn.au/lawcouncil/images/LCA-PDF/docs-2800-2899/2855__Victims_of_Crime_Compensation_Schemes_-_Issues_Paper_7.pdf. Pogledati i odjeljak o inovativnim praksama koji se
odnosi na mehanizme prijavljivanja, op. cit. fusnota 35, strana 8 (Referat iz 2010. godine o naknadi žrtvama i nasilju u
porodici u Australiji).
Pogledati npr. op. cit. fusnota 78, stavovi 62-63 (referat Pravnog savjeta Australije o šemama naknada za žrtve krivičnih
djela iz 2014. godine). Pogledati i odjeljak o inovativnim praksama koji se odnosi na mehanizme prijavljivanja, op. cit.
fusnota 35, strana 8 (Referat iz 2010. godine o naknadi žrtvama i nasilju u porodici u Australiji).
Pogledati stranu 154 referata Komisije za reformu prava Zapadne Australije o unapređenju zakona o nasilju u porodici i
porodičnoj zajednici (decembar 2013. godine), dostupno na http://www.lrc.justice.wa.gov.au/_files/P104_FDV-DP.pdf.
Pogledati stav 167 Eksplanatornog izvještaja uz Istanbulsku konvenciju.
Op. cit. fusnota 23, glava 3 (Izvještaja OEBS/ODIHR-a o naknadi za lica izložena trgovini ljudima i eksploataciji iz
2008. godine).
Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom usvojena je 13. decembra 2006. godtine tokom 61. zasijedanja
Generalne skupštine rezolucijom A/RES/61/106. Crna Gora je ratifikovala ovu Konvenciju 2 novembra 2009. godine.
29
invalidtetom, naknadu takvim licima treba garantovati na ravnopravnoj osnovi sa
ostalima, za što mogu biti potrebne dodatne zaštitne mjere.84
60.
Iako je pozitivno to što nacrt zakona predviđa poseban sistem derogacija za djecu, gdje
rokovi počinju da teku od dana kada napune 18 godina života, činjenica da taj rok opet
iznosi svega šest mjeseci može ponovo da bude neopravdano restriktivan, posebno za
djecu žrtve kojima je možda potrebno više vremena da prevaziđu traumu, posebno u
slučajevima seksualnog zlostavljanja, da donesu odluku da potražuju naknadu. Treba
istaći da neke zemlje zaista predviđaju mnogo duže vremenske rokove u slučaju kada je
žrtva bilo dijete u vrijeme izvršenja krivičnog djela ili uopšte ne predviđaju rok za
određene kategorije djela kao što su zlostavljanje djece i seksualna krivična djela.85
61.
U skladu sa tim, izrađivači nacrta zakona treba da uzmu u obzir utvrđivanje dužih
rokova za podnošenje zahtjeva za naknadu, posebno za specifične vrste krivičnih djela
koja su posebno traumatizirajuće prirode, kao što su seksualna krivična djela, nasilje u
porodici ili zločini iz mržnje86 ili čak bez ikakvog roka za određena krivična djela (npr.
seksualno zlostavljanje) počinjena na štetu djece. Nadalje, pošto član 3 Nacrta zakona
razmatra mogućnost dobijanja jedne ili više naknada, član 23 Nacrta zakona treba da
pojasni da vremenski rok počinje da teče od dana krivičnog djela navedenog u zahtjevu
ili od poslednjeg krivičnog djela u slučaju niza krivičnih djela.
62.
Što se tiče prava crnogorskih organa na regres, član 35 Nacrta zakona predviđa da
“[z]astarjelost prava na regres počinje da teče za Crnu Goru od dana kad je Zaštitnik
imovinsko-pravnih interesa Crne Gore obaviješten o isplati naknade žrtvi, odnosno
izdražavanom licu“. Nejasno je da li se takvo pravo na regres vrši na osnovu relevantnih
odredbi Zakonika o krivičnom postupku ili na osnovu drugih, moguće građanskih,
propisa, te smatramo da bi bilo dobro to razjasniti. Može biti potrebno uraditi i izmjene i
dopune Zakonika o krivičnom postupku da se omogući državi da bude subrogirana
pravima žrtve na potraživanje naknade od učinioca. Čitavo pitanje subrogacije može biti
problematično, jer to može da znači da se prvobitni rok zastare predviđen relevantnim
odredbama Zakonika o krivičnom postupku za počinjeno krivično djelo de facto
produžava ili „oživljava“ za navodnog učinioca, jer država Crna Gora onda i dalje ima
pravo na naknadu po članu 35, sa pretpostavljenim novim rokom koji počinje teći od
dana obavještenja o isplati naknade žrtvi.87 Bilo bi dobro to uzeti u obzir, te pokrenuti
dalju diskusiju o tome kako da se premosti ta nedosljednost u propisima.
5.6. Iznos naknade
63.
84
85
86
87
Članovi 13 i 14 Nacrta zakona predviđaju određene okolnosti koje treba uzeti u obzir
prilikom određivanja nivoa naknade štete. One, između ostalog, uključuju ponašanje
žrtve prije, u vrijeme i nakon izvršenja krivičnog djela, doprinos žrtve nastanku i obimu
štete, saradnju žrtve sa javnim organima i finansijski položaj žrtve. Određene okolnosti
konkretno vode smanjenju ili čak odbijanju naknade, odnosno da je žrtva svojim
Op. cit. fusnota 25, stavovi 103-104 (Izvještaj iz 2009. godine o nekrivičnim pravnim lijekovima za žrtve krivičnih djela).
Op. cit. fusnota 25, stav 116 (Izvještaj iz 2009. godine o nekrivičnim pravnim lijekovima za žrtve krivičnih djela).
Pogledati i npr. op. cit. fusnota 78, stav 27 (referat Pravnog savjeta Australije o šemama naknada za žrtve krivičnih djela
iz 2014. godine).
Op. cit. fusnota 25, stav 238 (Izvještaj iz 2009. godine o nekrivičnim pravnim lijekovima za žrtve krivičnih djela).
Pogledati i odjeljak o inovativnm praksama, op. cit. fusnota 35, strana 9 (Referat iz 2010. godine o naknadi žrtvama i
nasilju u porodici u Australiji).
Pogledati informaciju o Amicus Curia Evropske komisije za demokratiju putem prava (Venecijanska komisija) za
Ustavni sud Gruzije o retroaktivnosti zastare, CDL-AD(2009)012 od 16. marta 2009. godine, koji je Venecijanska
komisija usvojila na svom 78. plenarnom zasijedanju (13-14. mart 2009. godine) koja je dostupna na
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2009)012-e.
30
ponašanjem doprinijela šteti; ili kada bi naknada bila suprotna javnom poretku, načelu
pravičnosti ili moralu; ili kada je žrtva pripadnik kriminalne organizacije odnosno
zločinačkog udruženja. Iako su takve odredbe sve u svemu u saglasnosti sa odredbama
člana 8 Konvencije SE o naknadi, ne uzimaju u obzir konkretne okolnosti žrtava nasilja
u porodici ili žrtava trgovine ljudima, te mogu činiti potencijalne prepreke za njihovo
ostvarenje naknade.
64.
Pogotovo, član 13 Nacrta zakona upućuje na „ponašanje žrtve prije, u vrijeme izvršenja
i nakon izvršenja krivičnog djela“. Iako je naizgled neutralna, ovakva odredba u praksi
može da dovede do diskriminacije žrtava nasilja u porodici ili trgovine ljudima, te da u
takvim predmetima dovede do stavova u kojima se okrivljuje žrtva. Takve odredbe lako
mogu da dovedu do arbitrarne procjene krivične i društvene prošlosti i ponašanja žrtve,
te često predstavljaju najznačajnije prepreke koje sprječavaju žrtve da koriste državne
šeme naknade.88 Kako bi se spriječio potencijalno diskriminatorni uticaj klauzula o
ponašanju žrtve u slučajevima nasilja u prodici i trgovine ljudima, možda je poželjno da
se izričito isključi primjena ove odredbe na takve situacije, a potencijalno takođe i na
situacije koje uključuju druga krivična djela. Osim toga, u članu 13 Nacrta zakona bi
moglo da se doda da odnos između žrtve i učinioca treba uzeti u obzir kada se
procjenjuje da li je žrtva propustila da preduzme razumne korake da ublaži obim
povreda. Time bi se, na primjer, izbjegle situacije u kojima se onemogućava žrtvama
nasilja u porodici da potražuju naknadu, jer možda nisu tražile ljekarsku pomoć zbog
posebnih okolnosti u kojima je povreda zadobijena.89
65.
Član 14 Nacrta zakona takođe upućuje na „načela pravičnosti i morala“ kao okolnosti
koje ne predviđa Konvencija i koje predstavljaju prilično nejasne koncepte90 koji se
potencijalno mogu tumačiti na razne načine; takve otvorene formulacije može da
zloupotrebi i sama Komisija za naknade i mogu da posluže kao potencijalni osnov
diskriminacije. Slično tome, činjenica da žrtva pripada kriminalnoj organizaciji ili
zločinačkom udruženju, iako je eskplicino pomenuta u članu 8 Konvencije o nakandi,
može potencijalno da se koristi da se odbije naknada na osnovu same pretpostavke ili
uvjerenja u takvu činjenicu. S obzirom na to, kako bi se osiguralo da se ta odredba
tumači striktno, izrađivači nacrta zakona mogu da razmotre da dodaju tekst kojim se
kaže da takvo odbijanje treba da bude zasnovano na stvarnoj osuđujućoj presudi u
krivičnom postupku.
66.
Nadalje, ova odredba ne osigurava da će se uz dužnu pažnju u obzir uzeti kontekst
porodičnog ili nasilja u porodičnoj zajednici prilikom utvrđivanja da li je podnosilac
zahtjeva sarađivao sa javnim organima, kako se to zahtijeva članom 13 Nacrta zakona.
Preporučuje se dopuna člana 13 da se izričito navede da Komisija za naknadu treba da
razmotri da li je žrtva bila izložena prijetnjama ili zastrašivanju i da li je učinilac bio u
poziciji moći, uticaja ili povjerenja, kako bi se utvrdilo da li je žrtva učinila sve što je
88
89
90
Pogledati za žrtve nasilja u porodici stranu 8 članka “Gledati poklonjenom konju u zube – nedovoljno korišćeje sredstava
za naknadu štete žrtvama krivičnih djela od strane žrtava nasilja u porodici”, autora Njeri Mathis Rutledge, Duke Journal
of
Gender
Law
and
Policy,
izdanje.
19:223
(iz
2011.
godine),
koji je
dostupan
na
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1198&context=djglp.
Pogledati i odjeljak o inovativnim praksama za klauzule koje tretiraju doprinos ponašanja žrtve povredama, op. cit.
fusnota 35, strana 8 (Referat iz 2010. godine o naknadi žrtvama i nasilju u porodici u Australiji).
Kako je to naveo Komitet za ljudska prava u svom opštem komentaru na član 19 Međunarodnog pakta o građanskim i
političkim pravima “koncept morala potiče iz mnogih društvenih, filozofskih i vjerskih tradicija”, te svako ograničavanje
koje se nameće u “svrhu zaštite morala mora biti zasnovano na načelima koja ne proziliaze samo iz jedne tradicije”;
pogledati stav 32 Opšteg komentara br. 34, UN Doc. CCCPR/C/GC/34 (12. septembar 2011. godine), koji je dostupan na
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.
31
razumno za očekivati da je mogla da uradi pod tim okolnostima.91 Osim toga,
savjetujemo da se dodaju druge lične karakteristike koje treba uzeti u obzir, kao što su
godine starosti i drugi lični faktori podnosioca zahtjeva.
6.
Stvarna isplata naknade i zaštita prava žrtava
6.1. Stvarna isplata naknade
67.
Što se tiče stvarne isplate naknade postoje konkretni izazovi koji se odnose na određene
žrtve krivičnih djela, kao što su djeca ili žrtve nasilja u porodici, često zbog odnosa i/ili
statusa ekonomske zavisnosti prema učiniocu. Radi usaglašenosti sa međunarodnim
dobrim praksama, kao dio šireg zakonskog odgovora na nasilje u porodici, takve
situacije treba eksplicitno obuhvatiti nacrtom zakona.92 To tim prije što šeme privatnog
osiguranja u principu isključuju naknadu u takvim okolnostima s obzirom na namjernu
prirodu takvih djela od strane učinilaca i/ili izuzeća u ugovorima o osiguranju koja se
odnose na djela koja počine članovi porodice. Nadalje, stvarna isplata naknade može u
stvari da omogući žrtvi nasilja u porodici da napusti vezu u kojoj je zlostavljana.
68.
Propisi treba da predvide mehanizme koji osiguravaju da žrtva ima koristi od isplate
naknade. To se može postići eksplicitnim navođenjem da isplata naknade čini
„odvojenu imovinu“ po članu 286 Porodičnog zakona Crne Gore, pa stoga bi korisnik
njome trebalo da nezavisno upravlja i raspolaže. Međutim, posebno teška situacija
nastaje kada žrtva nasilja u porodici i dalje živi sa navodnim nasilnikom i gdje se
imovinom i bankovnim računom supružničkog para zajednički upravlja; u takvim
slučajevima, naknada možda i ne stigne do žrtve.
69.
To je još teže u slučaju djece žrtava. Neke zemlje su to pitanje riješile tako što su
uspostavile sisteme socijalnog rada i starateljstva kako bi osigurale da dodjela i trošenje
novca od svih naknada može da se nadzire, uključujući i da osiguraju da djeca žrtve
koriste naknade i da su zaštićeni od svojih roditelja i staratelja koji ne moraju nužno da
djeluju u najboljem interesu djeteta.93 Još jedna opcija bi mogla biti, ako je to moguće
po sadašnjim propisima, i da se uvedu specifične odredbe kojima se „zamrzava“ iznos
naknade u trast fondu dok dijete ne dostigne punoljetstvo,94 ili da se stavi u trast fond u
ime odrasle žrtve, te da se time garantuje da se može koristiti samo u najboljem interesu
žrtve, a ne od strane učinioca, posebno kada žrtva nasilja u porodici i dalje živi sa
učiniocem.95 Izrađivači Nacrta zakona i zainteresovane strane treba da razgovaraju o
pontecijalnim mehanizmima kako bi osigurali da žrtve nasilja u porodici i djeca žrtve
krivičnih djela zaista i dobiju naknadu i njome raspolažu.
91
92
93
94
95
Pogledati npr. op. cit. fusnota 80, strana 154 (Referat iz 2013. godine Komisije za reformu prava Zapadne Australije o
unapređenju zakona o nasilju u porodici i porodičnoj zajednici).
Pogledati Preporuku (2002)5 Komiteta ministara državama članicama o zaštiti žena od nasilja. Pogledati i dio 3.11.5
Priručnika UN Women iz 2012. godine za propise koji tretiraju nasilje nad ženama, dostupan na
http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2012/12/UNW_LegislationHandbook%20pdf.pdf, koji preporučuje da propisi “[u]vedu odredbe za stvaranje programa naknada koje sponzoriše
Vlada, koji daje pravo preživjelima situacija nasilja nad ženama da podnesu zahtjev i dobiju pravičan iznos naknade”.
Pogledati stav 124 Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje; koji je IV svjetska konferencija o ženama usvojila na
16.
plenarnom
zasijedanju,
15.
septembra
1995.
godine;
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
Pogledati npr. u slučaju djeteta žrtve trgovine ljudima, stranu 164 Izvještaja OEBS/ODIHR o naknadi za lica izložena
trgovini ljudima i eksploataciji u regionu OEBS-a (iz 2008. godine), dostupan na http://www.osce.org/odihr/32023.
Op. cit. fusnota 25, stav 229 (Izvještaj iz 2009. godine o nekrivičnim pravnim lijekovima za žrtve krivičnih djela).
Pogledati e.g., op. cit. fusnota 80, strana 153 (Referat iz 2013. godine Komisije za reformu prava Zapadne Australije o
unapređenju zakona o nasilju u porodici i porodičnoj zajednici).
32
70.
Član 36 Nacrta zakona navodi da vlada ima pravo da zahtijeva vraćanje sredstava pod
određenim okolnostima, između ostalog ako je „nakon isplate naknade žrtvi nadležni
organ utvrdio da ne postoji krivično djelo”. Takva odredba je relativno nejasna jer ne
navodi slučajeve u kojima to može da se desi i može se potencijalno tumačiti od strane
Komisije za naknade da uključuje situacije gdje je ustanovljeno da navodni učinilac nije
kriv. Obično se prepoznaje da naknada treba da bude dostupna jednostavno na osnovu
pokazivanja materijalnosti krivičnog djela (pogledati stav 48 ovog mišljenja) i ni pod
kakvim okolnostima ne treba da podliježe identifikaciji učinioca niti, što je još gore,
osuđujućoj presudi za učinioca.96 Da bi se izbjeglo takvo tumačenje, član 36 Nacrta
zakona treba pojasniti i izričito reći da se naknada iz državnog fonda isplaćuje žrtvi bez
obzira na identifikaciju, lišenje slobode, krivično gonjenje ili osuđujuću presudu za
učinioca.97
71.
Nadalje, kako bi se olakšao povraćaj sredstva, u nekim zemljama sudovi obavještavaju
organe koji isplaćuju naknadu o isplatama odobrenim žrtvi, čime se olakšava restitucija
iznosa koje je odobrio organ koji vrši naknadu.98 Izrađivači ovog nacrta treba da
razmotre uvođenje odredbi u tom smislu u Nacrt zakona.
72.
Što se tiče regresa od strane Crne Gore od učinilaca iznosa naknade isplaćene kroz
državnu šemu naknada žrtvama, treba istaći da su neke zemlje uvele dodatne
modalitete/opcije za olakšavanje takvog regresa. Na primjer, ako su učinioci, kojima je
naređeno da plate naknadu žrtvama u okviru krivičnog postupka nevoljni da plate ili da
uspostave odgovarajuće planove plaćanja, treba da na raspolaganju stoje mogućnosti
izvršnog postupka (npr. uspostavljanje automatskog direktnog zaduživanja čime se
novac povlači od učiniočeve plate ili socijalne naknade prije nego što dobije novac, što
znači da učinioci ne moraju sami aktivno da vrše uplatu).99
6.2. Zaštita ličnih podataka žrtava
73.
96
97
98
99
100
101
Članovi 39 do 41 Nacrta zakona predviđaju načine evidentiranja i pohranjivanja
podataka u pogledu podnosioca zahtjeva i odluka koje se donesu po zahtjevima za
naknadu, uključujući i lične podatke (npr. ime, datum rođenja, mjesto prebivališta).
Takvi podaci se mogu kvalifikovati i kao podaci „osjetljive prirode“ u skladu sa članom
8 Direktive o zaštiti podataka100 jer se mogu odnositi na informacije o zdravlju ili
seksualnom životu, na primjer u slučajevima seksualnog zlostavljanja.101 Iako će takvi
podaci biti posebno korisni u smislu analize trendova krivičnih djela, kao i za statističke
i budžetske svrhe, navedeni članovi treba da budu usaglašeni sa međunarodnim
standardima zaštite podataka u pogledu obrade ličnih podataka, uključujući i osjetljive
Op. cit. fusnota 25, stav 237 (Izvještaj iz 2009. godine o nekrivičnim pravnim lijekovima za žrtve krivičnih djela).
Pogledati op. cit. fusnota 21, stav 21 (Eksplanatorni izvještaj uz Konvenciju SE o naknadi) i stav 2.3 Dodatka Preporuci
Rec(2006)8.
Pogledati op. cit. fusnota 21, stav 40 (Eksplanatorni izvještaj uz Konvenciju SE o naknadi).
Op. cit. fusnota 24, page 50 (Priručnik iz 2013. godine za sprovođenje propisa i najbolje prakse za žrtve krivičnih djela u
Evropi).
Direktiva 95/46/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. oktobra 1995. godine o zaštiti pojedinaca u smislu obrade
ličnih
podataka
i
slobodnom
kretanju
takvih
podataka,
koja
je
dostupna
na
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:en:HTML. Treba konstatovati da pravila EU u
pogledu zaštite podataka mogu podlijegati promjenama s obzirom na to da se trenutno razmatra revidirani Paket za
zaštitu podataka (pogledati http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/201285).
Pogledati stav 51 slučaja Bodist Lindqvist pred Evropskim sudom pravde od 6. novembra 2003. godine, C-101/01,
dostupno na http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-101/01 u kome se navodi da izraz “podaci u
pogledu zdravlja” […] moraju se mudro tumačiti” – to je a fortiori primjenljivo na “seksualni život”.
33
podatke.102 To se može osigurati eksplicitnim upućivanjem na važeći zakon o zaštiti
podataka u Crnoj Gori, pod uslovom da je usaglašen sa međunarodnim standardima,
koji treba da uključi odgovarajuće garancije i zaštitne mjere.
74.
Konkretnije, iako se čini da je svrha prikupljanja podataka očita (odnosno, pratiti i
izvršiti povraćaj sredstava od strane Crne Gore, kao i za statističke potrebe i u svrhe
planiranja budžeta državne šeme naknade), savjetuje se da se u Nacrtu zakona izričito
navede ta svrha evidentiranja i čuvanja podataka.103
75.
Nadalje, važno je navesti dužnosti i odgovornosti, posebno u smislu osiguravanja i
održavanja povjerljivosti, kao i garantovanja sigurnosti podataka, u Ministarstvu pravde
i navesti osoblje koje je zaduženo za rukovanje takvim podacima, tim prije što mogu da
sadrže osjetljive informacije (kao što je podatak da je navedeno lice bilo žrtva
seksualnog delikta ili trgovine ljudima).104 Čak iako se ne moraju izričito navesti svi
detalji, barem osnovna načela treba postaviti u nacrtu zakona, pa onda podzakonskim
aktima mogu ti aspekti da se dalje razrade.
76.
Osim toga, s obzirom na osjetljivost određene vrste takvih podataka, žrtve treba
eksplicitno i slobodnom voljom da daju konkretan pristanak na obradu podataka105 i
treba ih dužno obavijestiti da će te podatke zadržati Ministarstvo pravde za konkretnu
namjenu (koja će se navesti – pogledati stav 74 ovog mišljenja). I žrtve treba da imaju
pristup ovim podacima106 i mogu potencijalno da traže ispravljanje određenih ličnih
podataka. To se, na primjer, može uraditi dodavanjem posebne izjave u tom smislu u
obrazac koji žrtva treba da popuni za podnošenje zahtjeva za naknadom kako stoji u
članu 22 Nacrta zakona, koji se u tom smislu može dopuniti.
77.
I konačno, što se tiče perioda čuvanja ličnih podataka, član 41 Nacrta zakona predviđa
trajno čuvanje. U načelu, lični podaci ne treba da se čuvaju duže nego što je to potrebno
u svrhu za koju su podaci prikupljeni.107 Iako su nominativne informacije potrebne u
počeku u svrhu povraćaja od strane države od učinioca, kada do takvog povraćaja dođe
ili kada istekne rok zastare za takav povraćaj, može se smatrati pretjeranim trajno
zadržavanje ličnih podataka koji omogućavaju identifikaciju žrtve (npr. puno ime,
datum rođenja i mjesto prebivališta). Savjetuje se da se radije razmotri anonimiziranje
podataka u određenom momentu, koji se onda mogu zadržati na duži rok za statističke i
potrebe planiranja budžeta. Član 41 Nacrta zakona treba da se izmijeni i dopuni u tom
smislu.108 Uopšteno posmatrano, u slučajevima kada se podaci prikupljaju, ti podaci
treba da budu razdvojeni po rodu.
[KRAJ TEKSTA]
102
103
104
105
106
107
108
Crna Gora je 6. septembra 2005. godine ratifikovala Direktivu o zaštiti podataka i Konvenciju SE o zaštiti pojedinaca u
pogledu
automatske
obrade
ličnih
podataka
(CETS
br.
108),
koja
je
dostupna
na
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=108&CM=1&DF=&CL=ENG.
Pogledati odjeljak 3.2. Priručnika o evropskom pravu za zaštitu podataka koji su zajednički pripremili Agencija Evropske
unije za temeljna prava (FRA) i Savjet Evrope (iz 2014. godine) koji je dostupan na
http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_ENG.pdf.
ibid. section 4.2 (Priručnik SE i FRA iz 2014. godine o evropskom pravu za zaštitu podataka).
Pogledati član 8 stav 2(a) Direktive o zaštiti podataka.
Pogledati član 12 Direktive o zaštiti podataka i član 8 Konvencije SE o zaštiti podataka.
Pogledati član 6 Direktive o zaštiti podataka i član 5 Konvencije SE o zaštiti podataka.
Pogledati i op. cit. fusnota 103, odjeljak 3.3.3 (Priručnik SE i FRA iz 2014. godine o evropskom pravu za zaštitu
podataka).
34
Annex:
DRAFT
LAW ON COMPENSATION OF DAMAGE FOR VICTIMS OF
CRIMINAL ACTS
I. BASIC PROVISIONS
Scope
Article 1
This Law shall govern the right to a compensation of damage (u daljem tekstu referred to as:
compensation) provided by the Budget of Montenegro for the purpose of protection of and
assistance to victims of violent intentional crimes.
Right to compensation
Article 2
(1) Pursuant to this Law the right to compensation shall have any person who has sustained
damage by means of an intentional crime of violence (u daljem tekstu referred to as: victim)
directly resulting in death, serious bodily injury or serious impairment of physical and mental
health.
(2) Where the committed criminal offence referred to in paragraph 1 hereof has resulted in
death of the victim, the right to compensation shall have the persons who were dependants of
the victim.
(3) Within the meaning of paragraph 1 hereof, force shall be the use of physical and mental
force.
Compensation
Article 3
(1) Within the meaning of this Law, compensation shall be: compensation of costs incurred
due to loss of earnings, compensation of costs of health protection (costs of medical treatment
and hospitalisation) and compensation of costs of funeral, and as regards dependants,
compensation for the loss of legal maintenance.
(2) Persons referred to in Article 2 of this Law may be entitled to one or more awards of
compensation referred to in paragraph 1 of this Article, according to the case under
consideration.
(3) Compensation shall be paid where it is assessed in the course of procedure that victim will
not be able to exercise the right to compensation of damage by means of a judicial or other
procedure, or where it is necessary to pay the compensation immediately before initiating
judicial or other procedure in order to timely eliminate damaging consequences for the victim.
Use of gender sensitive language
Article 4
All expressions used in this Law for natural persons in their masculine form, shall denote the
same expressions in feminine form.
Relevant application of the Law
Article 5
Procedural matters which are not regulated by this Law shall be governed by the general
administrative procedure law.
II. CONDITIONS
Territorial principle
Article 6
Right to compensation shall be exercised if a victim has suffered from criminal offence
referred to in Article 2 paragraph 1 of this Law, committed on the territory of Montenegro,
aboard a Montenegrin vessel or a Montenegrin aircraft, regardless of where the vessel or the
aircraft is at the time of the offence.
Nationality or permanent residence of victim
Article 7
Right to compensation shall have a victim who is:
– A national of Montenegro or a permanent resident of Montenegro;
- A national of the State party to the European Convention on compensation of victims of
violent crimes (u daljem tekstu referred to as: State party to the Convention) or a permanent
resident of another State party to the Convention on whose territory the criminal offence was
committed;
– A national of the European Union Member State or a permanent resident of the European
Union Member State.
Obligation to report criminal offence and effect of criminal procedure
Article 8
(1) Right to compensation shall be exercised only if the offence has been reported to the
police or the state prosecutor’s office as a criminal offence.
(2) By way of derogation from paragraph 1 of this Article, the right to compensation may be
exercised even if the offender cannot be prosecuted or punished.
III. COMPENSATION
Compensation for medical costs
Article 9
(1) A victim shall have the right to compensation of his medical costs up to the value of
medical standard established by regulations governing compulsory health insurance.
(2) The compensation right referred to in paragraph 1 of this Article shall be recognised only
if the victim is not entitled to compensation of costs on the basis of health insurance.
Compensation for the loss of income
Article 10
A victim shall have the right to compensation for the loss of income on account of his
incapacity for work, which may not be lower than one average salary or higher than 10
average salaries in Montenegro, as established for the month preceding the month in which
the level of compensation is determined.
Compensation for the loss of maintenance
Article 11
2
(1) Dependants referred to in Article 2 paragraph 2 of this Law which were supported by the
deceased, shall have the right to compensation on account of the loss of legal maintenance.
(2) The amount of compensation of damage referred to in paragraph 1 of this Article shall be
determined taking into consideration all the circumstances pertaining to the case, and may not
exceed the amount these person would have received from the victim if he had been alive.
(3) The compensation right referred to in paragraph 2 of this Article shall be recognised only
if the dependant does not enjoy the right to a family pension.
Compensation for the costs of funeral
Article 12
The right to compensation of standard funeral costs shall have the person who has paid for
said costs, unless he has been compensated for these costs on some other grounds under a
separate law.
Circumstances affecting the level of compensation
Article 13
In deciding the right to compensation, special consideration shall be given to:
–victim’s conduct before, during or after the criminal offence;
–victim’s contribution to the occurrence or scope of the damage;
–existence of justifiable reasons because of which the victim has failed to report criminal
offence to competent authorities;
–victim’s cooperation with the police and competent bodies in the course of discovering or
prosecution of the offender;
- financial situation of the victim or dependants.
Level of compensation of damage
Article 14
(1) Compensation of damage shall be reduced or application for compensation denied if:
- the victim has contributed to the occurrence of damage or to making the damage larger than
it would have been otherwise;
- it is contrary to public policy, principle of fairness or morale;
- the victim belongs to a criminal organisation, or a criminal association.
(2) Circumstances referred to in Articles 13 and 14 of this Law shall be taken into
consideration while making a decision on the right to and level of compensation of damage
and while awarding compensation of damage to dependants.
Consideration of other awards
Article 15
(1) Income received on the basis of health, pension or other insurance or on other basis shall
be considered while calculating the damage, so that the compensation awarded to victim
amounts to the difference between the total compensation that the victim is entitled to by
virtue of this Law and his income received on other grounds.
(2) Voluntary insurance paid by the victim or dependants shall not be calculated in the amount
of compensation referred to in paragraph 1 of this Article.
Application of the Law on Obligatory Relations
Article 16
Provisions of the Law on Obligatory Relations shall be relevantly applied to the transfer and
inheritance of right to compensation provided for by this Law.
3
IV. INFORMING THE VICTIMS OF RIGHT TO COMPENSATION
Obligation to provide information
Article 17
(1) Police, state prosecution and courts shall provide information to persons eligible to receive
compensation from Montenegro under this Law about their right to compensation and about
the body they can address in order to exercise said right.
(2) The police shall issue a confirmation of the offence being reported as a criminal offence
on the request of persons referred to in paragraph 1 of this Article.
(3) The information shall be provided orally, whenever possible in the language that the
victim understands, and in writing in Montenegrin or English language.
(4) Police, state prosecution and ministry shall provide the persons entitled to compensation
with the necessary application forms and, on their request, give instructions on how to
complete the forms and which documents should be appended to their application.
(5) The ministry shall perform affairs related to the cooperation and exchange of information
among the commission, police and competent bodies of other states and shall be the central
body for reception and transfer of requests for mutual assistance in cross/border cases.
(6) The ministry shall prepare an informative document in Montenegrin and English language
about the right to compensation, conditions, and procedure for the exercise of such right and
deliver such document to bodies referred to in paragraph 1 of this Article, and when so
requested, it may deliver these documents to other legal persons who come in contact with
victims while performing their duties.
(7) The informative document and forms of application for compensation shall be published
in Montenegrin and English language on the Internet pages of the ministry and of the bodies
referred to in paragraph 1 of this Article.
V. COMMISSION
Article 18
Commission for financial compensation of victims of criminal offences
(1) Commission for financial compensation of victims of criminal offences (u daljem tekstu
referred to as: Commission), comprising a president and four members, shall make decisions
on the right to compensation. The President and each member of the Commission shall have
their substitutes.
(2) The President or the Deputy President of the Commission shall be a judge of the Supreme
Court of Montenegro.
(3) Commission members, or their substitutes, shall be selected from:
– Deputies of the Supreme State Prosecutor of Montenegro;
– representatives of nongovernmental organisations active in the field of human rights
protection;
– representatives of the ministry in charge of judiciary (u daljem tekstu referred to as:
Ministry);
– professionals in the field of social protection.
(4) Commission members, or their substitutes referred to in paragraph 3 indents 3 and 4 of
this Article shall have at least five years of work experience in their areas of expertise.
Appointment of the Commission
Article 19
4
(1) The Commission shall be appointed by the Government of Montenegro, The President of
the Commission, his deputy, members of the Commission and their deputies are appointed for
a term of four years and may be re-appointed.
(2) The President of the Commission and his deputy shall be nominated by the President of
the Supreme Court of Montenegro.
(3) Members of the Commission and their deputies shall be nominated as follows:
– Deputy Supreme State Prosecutor of Montenegro – by the Supreme State Prosecutor of
Montenegro;
– representatives of nongovernmental organisations active in the field of human rights
protection – by the Office of the Government of Montenegro for cooperation with
nongovernmental organisations;
– representative of the Ministry – by the minister in charge of judiciary;
– professional in the field of social protection – by the minister in charge of social protection.
(4) Competent bodies shall supply the Commission of the Government of Montenegro for
human resources and administration with their proposals for the appointment of the President
and members of the Commission and their deputies.
Early dismissal
Article 20
(1) The President and members of the Commission and their deputies shall be dismissed by
the Government of Montenegro before the term for which they are appointed has elapsed in
the following cases:
– on their personal request and
– because of termination of their office on account of which they had been appointed.
(2) The request for dismissal shall be submitted to the Commission for human resources and
administration.
Affairs of the Commission
Article 21
(1) Commission shall decide on applications for compensation at its sessions chaired by the
President of the Commission.
(2) The Commission shall be convened by the President or his or her deputy in the absence of
the President.
(3) The President and members of the Commission shall be entitled to compensation for their
work in the Commission, in the amount established by the Government of Montenegro on the
proposal of the minister in charge of judiciary.
(4) In the case of their absence, the President and members of the Commission shall be
substituted by their deputies.
(5) The Ministry shall perform professional, administrative and technical support for the
needs of the Commission.
(6) The manner of operation of the Commission shall be established by the Rules of
Procedure of the Commission.
VI. COMPENSATION AWARD PROCEDURE
Submission of application
Article 22
(1) Procedure shall be initiated by a written application submitted to the Ministry in
Montenegrin language.
5
(2) Application shall be submitted using a form whose content is established by the Ministry.
(3) Where an application is not submitted using the prescribed form, the Ministry shall supply
the applicant with a copy of the form and invite him to submit the application using the
prescribed form.
Time limits for submission of applications
Article 23
(1) Application shall be submitted not later than six months from the day of the criminal
offence indicated in the application for compensation.
(2) Where the victim due to health condition is not able to file the application within time
limits referred to in paragraph 1 of this Article, he must submit the application within three
months from the day on which reasons on account of which the victim was not able to file the
application cease to exist, and not later than three years from the day of the criminal offence.
(3) Where the victim is a minor or person deprived of legal capacity, and his legal
representative fails to submit the application within time limits referred to in paragraph 1 of
this Article, the time limit shall start running from the day on which such person turns 18
years of age or the day on which such person regains legal capacity.
Content of application for compensation
Article 24
The application for compensation shall specify:
– personal data of the applicant, or the victim, if these persons are not the same: name and
surname, date and place of birth, nationality, address of permanent or temporary residence,
position at work and employer’s address, identification code in accordance with regulations of
the country of nationality,
– description of the criminal offence (date, place and circumstances),
– description of consequences of the criminal offence,
– date of report of the offence made by the victim to competent bodies,
– statement as to whether the victim is aware of any criminal procedure conducted against the
offender, the court before which such procedure is conducted and the number of such case,
– statement about the type and level of compensation awarded to the victim on other legal
grounds,
– type and level of compensation requested by the victim.
Documents to be submitted
Article 25
(1) The following documents shall be appended to the application:
– evidence of nationality or permanent residence,
– confirmation issued by the police referred to in Article 17 paragraph 2 of this Law about
whether the offence has been reported as a criminal offence,
– medical reports to confirm that the victim has sustained serious bodily injuries or serious
impairment of health,
– death certificate if the victim has died because of consequences of a criminal offence,
– victim’s statement about the award of compensation on other legal grounds for the types of
damage provided for by this Law,
– other documents available to the victim to prove the fulfilment of conditions set by this
Law.
(2) Certified translation shall be appended to a document submitted in foreign language.
(3) The Ministry shall ask within 30 days the applicant to supplement his or her application
with the evidence needed for decision making.
6
Submission of information and documents
Article 26
State administration and other bodies and natural and legal persons who possess the
information and documents about the circumstances and facts of relevance for the decision
making shall submit such information and documents in writing and without compensation, to
the Ministry and the Commission on their request.
Costs of procedure
Article 27
(1) No fees shall be payable in the procedure for the award of compensation under this Law.
(2) The costs of translation and the costs of expert opinions shall be paid from the budget of
Montenegro.
Deciding the application
Article 28
(1) The Commission may take decisions if the session is attended by the President of the
Commission or his deputy and all members or their deputies. A decision on application shall
be taken by majority of votes of all members.
(2) The Commission shall issue a decision on the right to compensation within three months
from the receipt of a fully completed application.
Types of decisions
Article 29
The Commission shall:
1) reject an application as untimely or impermissible;
2) reject an application as improper or incomplete provided that the applicant was asked to
make corrections to or supplement the application but failed to do so within the set time
limits;
3) accept an application, wholly or partly, and establish the level of compensation, or
4) reject an application as unfounded.
Decision on application
Article 30
(1) A decision on application shall include:
– name and surname of the applicant, his identification code in accordance with the
regulations of his country of nationality, nationality, address of permanent or temporary
residence,
– legal title of the criminal offence, time and place of execution of the criminal offence on
account of which the application is filed,
– types of recognised awards, their amount and time limit for their payment.
(2) A decision on the right to compensation shall be delivered to the applicant within eight
days from its adoption. After the decision becomes enforceable and the compensation is paid,
notification of the payment shall be delivered to the Protector of property and legal interests
of Montenegro with a view to exercising the right of recovery of the state of Montenegro.
(3) In the event of domestic cross-border case referred to in Article 32 paragraph 2 of this
Law, the Ministry shall deliver the decision of the Commission within eight days to the
applicant and the competent body of other State party to the Convention, or to the European
Union Member State, using the form prescribed by the European Commission.
7
(4) A decision of the Commission shall not be subject to appeal; however the applicant may
initiate an administrative dispute.
Payment of compensation
Article 31
On the basis of a decision of the Commission, the Ministry shall pay the compensation within
three months from the day of delivery of the decision ordering payment of the compensation.
VII. PROCEDURES IN CROSS-BORDER CASES
Cross-border cases
Article 32
(1) Cross-border cases shall be domestic and international cross-border cases.
(2) A domestic cross-border case shall be the one of a criminal offence committed in the
territory of Montenegro, where the right to compensation under this Law is decided by the
Commission referred to in Article 18 of this Law, and the application for compensation is
submitted to a competent body in another State party to the Convention, or in the European
Union Member State where the victim permanently resides.
(3) An international cross-border case shall be the one of criminal offence committed in
another State party to the Convention, or the European Union Member State where the
decision on the right to compensation falls under the competence of a body of such state and
the application for compensation is submitted by a person with permanent residence in
Montenegro.
Domestic cross-border case
Article 33
(1) Following the receipt of a request made by the competent body of another State party to
the Convention, or of the European Union Member State, the Ministry shall supply such body
and the applicant within 30 days with the acknowledgement of the receipt of their request,
information about the contact person and, if possible, an approximate time by which the
decision on the request will be made.
(2) If the Ministry receives a request from the competent body of another State party to the
Convention or of the European Union Member State, filed otherwise than by using the form
prescribed by the European Commission, it shall return such request to the body from which it
was received.
(3) If the request and enclosed documents are submitted in some other language than
Montenegrin, the Ministry shall return such documents to the applicant, or the body from
which it received the request, along with an instruction on the use of Montenegrin language in
accordance with Article 22 paragraph 1 of this Law.
(4) If, in a domestic cross-border case, the Commission establishes that specific actions need
to be taken with a view to making the decision, such as hearing of the applicant, witnesses,
experts or other persons, it may require from the competent body of another State party to the
Convention, or of the European Union Member State in which the applicant filed his
application for compensation to conduct such actions.
(5) The hearing which is necessary in said procedure may be conducted also by using
technical equipment, including computer technology, electronic communication network and
other picture and sound transmitting devices.
(6) The hearing referred to in paragraph 5 of this Article shall be conducted by the
Commission.
8
International cross-border case
Article 34
(1) In an international cross-border case the application for compensation is filed to the
Ministry, which in the shortest possible time supplies the competent body of the state from
which the applicant requires compensation of damage with the application and appendices, in
the official language of said state or in other language that said state has decided to accept.
(2) The application referred to in paragraph 1 of this Article shall be supplied using the form
prescribed by the European Commission.
(3) Where a deciding body of another state requires the hearing of applicant, witnesses,
experts or other persons to be conducted in Montenegro, such hearing will be conducted by
the Commission and the report drawn up following the hearing shall be submitted to the body
of another state responsible for deciding upon application for compensation.
(4) If a deciding body of another state requires hearing to be conducted with the use of
technical equipment, such hearing shall be conducted in cooperation with the Ministry,
provided that the person that is to be heard agrees to the hearing.
VIII. RIGHT OF RECOVERY
Reverting of victim’s rights in respect of offender to Montenegro
Article 35
(1) By payment of compensation to the victim or dependants all rights of such victims in
respect of offender shall revert to Montenegro, at most to the amount of the paid
compensation.
(2) The right to recovery of Montenegro shall be barred by statute of limitations starting from
the day on which the Protector of property and legal interests of Montenegro is notified of the
payment of compensation to the victim or dependants.
Return of the funds acquired without cause
Article 36
Montenegro shall have the right to require recovery of the amount paid and of the costs of
procedure where such right has been exercised on the basis of false data and/or the victim or
dependants failed to notify competent body of the facts influencing the exercise of right under
this Law, or if after the payment of compensation to the victim the competent body
establishes non-existence of criminal offence.
IX. COMPENSATION DIRECTLY AWARDED BY OFFENDER
Compensation of damage made by offender
Article 37
(1) A submission of application for compensation shall not exclude the right of victim or
dependant to be compensated for their damage from the person having caused the damage by
committing criminal offence (u daljem tekstu referred to as: injurer).
(2) When a victim or dependant is compensated for damage directly by the injurer, such
compensation shall be calculated in the award he requests from Montenegro.
(3) Where the injurer has fully compensated the damage, the application of the victim or
dependant shall be denied, and if the procedure has been completed but the payment has not
9
been made yet, a decision shall be made not to award the compensation to the victim or
dependant.
(4) Where Montenegro has paid the compensation and the victim has been fully or partly
compensated for damage by the injurer, Montenegro shall have the right to recovery of funds
paid directly by the injurer, payable by the victim or dependant, at most to the amount it has
paid.
(5) In the event referred to in paragraph 2 of this Article, the court shall establish in its
decision on the costs of the proceedings, the amount of costs paid as part of the damages
belonging to the budget.
X. FINANCING OF COMPENSATIONS TO VICTIMS AND DEPENDANTS
Funds for financing of compensation
Article 38
(1) Funds for the implementation of this Law shall be provided in the budget of Montenegro
from the funds of the Ministry.
(2) The recovery of funds acquired without cause and the amount payable by the suspect
under the Code on Criminal Procedure for the purpose of compensation of damage to victims
of criminal offences in the fulfilment of obligations established by decision of the state
prosecutor on deferred prosecution shall be paid to the budget of Montenegro.
XI. RECORDS OF APPLICANTS AND DECISIONS
Record keeping
Article 39
The Ministry shall keep records of applicants and decisions made on applications for
compensation filed in written and electronic form.
Content of records
Article 40
The records of applicants and decisions made on applications for compensation shall contain:
1) The following applicant data:
– name and surname,
– identification code in accordance with regulations of his country of nationality and/or birth
date in case of absence of identification code,
– place of birth,
– place of permanent residence,
– nationality.
2) The following data on decisions which have been made:
– case classification code and registration number,
– date of submission of application,
– type of decision,
– criminal offence on account which application is filed,
– decision date,
– date on which decision on the right to compensation becomes enforceable,
– amount of paid compensation,
– date of payment of compensation,
– information about whether administrative dispute has been initiated,
10
– data about the exercise of right on the basis of Articles 36 to 38 of this Law.
Keeping data
Article 41
Data included in the records of applicants and of taken decisions referred to in Article
40 of this Law shall be kept permanently.
XII TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS
Establishment of the Commission
Article 42
(1) The competent bodies referred to in Article 19 paragraphs 2 and 3 of this Law shall
propose to the Commission for human resources and administration the members of the
Commission and their deputies within one month from the entry into force of this Law, where
the Commission for human resources and administration shall supply the Government with
the list of proposed candidates for the purpose of appointment of the Commission within three
months from the day of entry into force of this Law.
(2) The President of the Commission shall convene the first session within one month from
the day of appointment of the Commission.
Denial of right
Article 43
A person who has the right to compensation under the Law on Obligatory Relations (“Official
Gazette of Montenegro”, 47/08) shall have no right to compensation under this Law on
account of liability for terrorist acts, public demonstrations and events.
Adoption of secondary legislation
Article 44
Secondary legislation for the implementation of this Law shall be passed within six months
from the day of entry into force of this Law.
Application of certain provisions
Article 45
In the cross-border situations involving the European Union Member States this Law shall
apply from the day of accession of Montenegro to the European Union.
Entry into force
Article 46
This Law shall enter into force on the eighth day following that of its publication in the
“Official Gazette of Montenegro”, and it shall apply from the 1st of January 2013.
11
Download

mišljenje o nacrtu zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela