HPS 841 GSM
U P U T S V O
Z A
U P O T R E B U
DO-2010.07.15
Can-Bus
Autoalarm-Immobilizer sa
integralnim GSM Pagerom
2010. Maj
Funkcionisanje
UKLJUČENJE
ALARMA
Pritisnite dugme za zaključavanje na fabričkom daljinskom vozila. Overu
šalje na sledeći način:
•
Treptaji indexa odgovaraju fabričkom podešavanju
•
1 beep zvuk ako je programiran
•
LED na instrument tabli svetli 5sec a posle toga trepti
•
Uključuje se blokada motora (ako je povezan)
•
Priključci za module stupe u funkciju (ultrazvuk, radar itd.)
•
Centralna brava zaključava auto
ISKLJUĆENJE
ALARMA
Pritisnite dugme za otključavanje na fabričkom daljinskom vozila. Overu
šalje na sledeći način:
•
2 beep zvuka ako je programiran
•
LED na instrument tabli ne svetli
•
Isključi se blokada motora
•
Isključuju se priključci za module
•
Centralna brava otključava automobil
Treptaji indexa odgovaraju fabričkom podešavanju
Automatsko zaključavanje
U slučaju da utključate vozilo sa fabričkim daljinskim i ne otvarate vrata, gepek ili haubu, za 15 sec
alarm sam zaključava vrata. Pažnja! Ova funkcija proizvodi dejstvo isključivo u automobilima
koji imaju funkciju automatskog zaključavanja.
Vreme pripreme i uključen alarm
Nakon što ste uključili alarm sa (OEM) daljinskim, alarm će biti u fazi pripreme 20 sec (LED svetli) a
posle toga se uključuje. Za ovih 20sec u fazi pripreme ako testirate bilo koji senzor ili vrata alarm
signalizira samo sa indexima. Treptajući LED na instrument tabli znači da je alarm u funkciji i ako dođe
do aktivacije alarma, signalizira zvukom i indexima.
Alarmiranje
Nakon isteka vremena faze pripreme alarm če biti u funkciji, ako dođe do aktivacije alarma signalizira
zvukom i indexima, aktiviraće sirenu ili trubu i indexe. Vreme ciklusa alarmiranja (uzbune) 30sec.
2010. Maj
Da bi ste obustavili alarmiranje bez isključenja alarma pritisnite dugme za zaključavanje.
Da bi ste obustavili alarmiranje i da isključite alarm pritisnite dugme za otključavanje.
Panik funkcija
Nakon isteka vremena faze pripreme, ako pritisnete dugme za zatvaranje, alarm će da alarmira 30sec
(zvukom i indexima). Pažnja ! Ovu funkciju treba aktivirati da bi ste koristili.
Za aktiviranje obratite se ovlašćenom serviseru!
Memorija
Ako sa uključenog alarma demontiraju priključak posle ponovnog priključenja alarm će opet biti
uključen.
Zaštita protiv OTMICE
Kad je motor upaljen i dođe do otmice, alarm je u mogućnosti da blokira motor. Ova funkcija je
fabrički isključena. Aktiviranje ove funkcije je moguće iskjlučivo sa pismenim dokumentom na
sopstvenu odgovornost korisnika.
Za uključenje funkcije stupite u kontakt sa ovlašćenim serviserom!
Posle otvaranja ili zatvaranja prednjeg levoga vrata u jednom odredjenom vremenu morate pritisnuti
tajno dugme da bi sprečili blokadu motora ako je funkcija zaštite protiv OTMICE uključena.
Zaštita protiv KRAĐE
Alarm je u mogućnosti da blokira motor i ako dođe do KRAĐE sa vlastitim ključem automobila. Ova
funkcija je fabrički isključena. Aktiviranje ove funkcije je moguće iskjlučivo sa pismenim dokumentom
na sopstvenu odgovornost korisnika.
Za uključenje funkcije stupite u kontakt sa ovlašćenim serviserom!
Posle paljenja motora u jednom određenom vremenu morate pritisnuti tajno dugme da bi sprečili
blokadu motora ako je funkcija zaštite protiv KRAĐE uključena.
Isključenje sirene (mute funkcija)
Pomoću kontakt ključa možete da isključite funkciju trube ili sirene.
Kod isključenog alarma (otključana cent. brava), sednite u auto zatvorite sva vrata, tri puta dajte
kontakt i posle skinite, posle ovoga u roku od 30sec izađite iz automobila i zaključajte auto sa
daljinskim.
U ovom režimu rada ako dođe do alarmiranja, alarm signalizira samo sa indexima.
Pažnja! Isključenje sirene odnosi se za samo jedan ciklus ! Ako otključate auto sa pritiskom na dugme
otvaranja, alarm se automatsko vraća u normalan režim rada sa sirenom ili trubom.
2010. Maj
Kontakt ključ
uk
Cent brava
otključan
(LED isključen)
is
uk
1.
is
uk is
2.
Pritisnite dugme távvezérlő
zaključavanja
3.
u roku od 30sec
Memorija alarma
Centrala alarma memoriše uzroke alarmiranja ako je došlo do aktivacije. Posle isključenja preko
treptaja LED-a vam daje do znanja uzroke alarmiranja. Pratite treptaje LED-a i uporedite sa donjom
tabelom.
LED treptaji
RAZLOZI
(
ALARMIRANJA
1
OTVARANJE
VRATA
2
OTVARANJE
VRATA MECHANIČKI, KLJUČEM SA VOZAČEVE STRANE
PREKO CAN-BUS SIGNALA)
3
OTVARANJE
HAUBE
4
OTVARANJE
GEPEKA
5
STARTOVANJE
6
SHOCK
7
ULTRAZVUČNI SENZOR
8
DODATNI
SENZOR
(ULAZ
PLAVE ŽICE)
(PREKO
(
PREKO CAN-BUS SIGNALA)
CAN-BUS SIGNALA)
(PREKO
CAN-BUS SIGNALA)
MOTORA
SENZOR
9
DODATNI
SENZOR
(ULAZ
PLAVE
10
DODATNI
SENZOR
(ULAZ
ZELENE
/
CRVENE ŽICE)
11
ALARMIRANJE
13
OPCIONO
SHOCK SENZOR PREDALARM KRATAK CIKLUS ALARMIRANJA
14
OPCIONO
SHOCK SENZOR ALARMIRANJE
/
CRNE ŽICE)
FABRIČKOG ALARMA
2010. Maj
Zaštitne funkcije
Zaštita otvaranja
Blokada motora
Senzor udarca
Zaštita davanja kontakta
Ultrazvučni senzor
Zaštita protiv OTMICE
Zaštita protiv KRAĐE
Aktivira se na otvaranje vrata, gepeka i haube
Sprečava startovanje motora
Aktivira se na udarce i lom stakla
Aktivira se na davanje kontakta
Ako je ugrađen! Primećuje pokrete unutar kabine
Blokira upaljen motor ako dođe do otimanja vozila
Blokira startovanje motora ako dođe do krađe vozila sa vlastitim
ključem
Isključenje ultrazvuk senzora
Ova funkcija omogućava da bez aktiviranja alarma možete ostaviti u kabini psa. Kod aktiviranja ove
funkcije svi ostali senzori ostaju u funkciji. Posle zaključavanja, za vreme pripreme pritiskom na
dugme zatvaranja na daljinskom možete isključiti unutrašnji ultrazvučni senzor u kabini. Isključenje
ultrazvuk senzora alarm signalizira sa 1 treptajom indexa i 3 beep zvuka.
Upotreba PIN koda
PIN kod služi za to da bi mogli skljućiti alarm ako dodje do kvara daljinskog ili isprazni se baterija.
Postoji tri načina da se alarm isključi sa PIN kodom u zavisnosti kako je uprogramiran alarm.
1.
Unos PIN koda sa kontakt ključem (ovako je alarm fabrički programiran).
2.
Unos PIN koda sa nožnom kočnicom ili ručnom kočnicom (ovu funkciju treba naknadno
uprogramirati).
3.
Unos PIN koda automatski sa kontakt
uprogramirati).
ključem
(ovu funkciju
treba
naknadno
U svakom pakovanju alarma ima jedna koverta, koja sadržava TAJNI PIN-KOD. Otvoriti
kovertu samo korisnik sme. Svaki alarm ima različiti PIN kod! Za apsolutnu bezbednost mi
bi preporučili korisniku da promeni TAJNI PIN kod . Za promenu lozinke tačno pratite date
uputsva u daljnem tekstu.
U eventualnim greškama oko PIN koda samo jedino impoter je ovlašćen za intervenciju !
2010. Maj
Samo VLASNIK
može da otvori!!!
Preporučujemo od zavisnosti opreme automobila promeniti unos PIN koda recimo na primer ako je
automobil opremljen sa “START & GO” sistemom.U ovome slučaju treba preprogramirati unos PIN
koda sa fabričkog na 2. ili 3. verziju. Preprogramirati alarm samo PATROL LINE impoter ili ovlašćeni
serviseri mogu, jer specialni softver i hardver je potreban da se izvrši programiranje.
1. Unos PIN koda sa kontakt ključem (ovako je alarm fabrički programiran).
PIN kod je jedan broj od tri karaktera (Na primer: 1-2-3). Ako bi koristili PIN kod izvršite date
uputstva sa kontakt ključem:
Kod uključenog alarma otključajte vozačeva vrata mehaničkim ključem . Alarm počne da alarmira,
zatim dajte i skinite kontakt toliko puta kolki je 1.broj PIN koda . Kod uključenog kontakta LED svetli ,
posle unosa prvog karaktera treba sačekati da se LED ugasi.
Posle ovoga ODMAH treba dati kontakt i skinuti tolko puta kolki je 2.broj PIN koda.
Posle ugašenja LEDa treba dati I skinuti kontakt koliki je 3.broj PIN koda.
Ako je proces uspešan, alarm se isključuje.
Ako je proces neuspešan, alarm ostaje u uključenom režimu I alarmira u ovom slučaju treba ponoviti
unos PIN koda počevši od prvog broja.
2. Unos PIN koda sa nožnom kočnicom ili ručnom kočnicom (ovu funkciju treba naknadno
uprogramirati):
Kod uključenog alarma otključajte vozačeva vrata mehaničkim ključem . Alarm počne da alarmira,
dajte kontakt sa kontakt ključem, zatim pritisnite/povucite nožnu/ručnu kočnicu tolko puta koliki je
1.broj PIN koda . Kod uključenog kontakta LED svetli , posle unosa prvog karaktera treba sačekati da
se LED ugasi.
Posle ovoga ODMAH treba pritisnuti/povući nožnu/ručnu kočnicu tolko puta kolki je 2.broj PIN koda.
Posle ugašenja LEDa treba pritisnuti/povući nožnu/ručnu kočnicu tolko puta koliki je 3.broj PIN koda.
Ako je proces uspešan, alarm se isključuje.
Ako je proces neuspešan, alarm ostaje u uključenom režimu i alarmira u ovom slučaju treba ponoviti
unos PIN koda počevši od prvog broja.
2010. Maj
3. Unos PIN koda automatski sa kontakt ključem (ovu funkciju treba naknadno
uprogramirati):
Kod uključenog alarma otključajte vozačeva vrata mehaničkim ključem . Alarm počne da alarmira,
zatim dajte kontakt na automibilu, zatim transponder će da identifikuje fabrički ključ auta, i preko CAN
sistema se alarm isključuje.
Promena PIN koda
Promena PIN koda je potrebna u slučajevima kad korisnik želi da promeni broj na drugi broj kojeg
samo on poznaje.
PAŽNJA! Za apsolutnu bezbednost preporučujemo korisniku da promeni PIN kod.
Za promenu PIN koda izvršite data uputstva sa kontakt ključem na dole naveden način:
Kod isključenog alarma dajte i skinite kontakt toliko puta koliki je 1.broj PIN koda.Tokom uključenog
kontakta LED svetli, posle unosa 1.karaktera treba sačekati da se LED ugasi.
Posle ovoga ODMAH treba dati i skinuti kontakt toliko puta koliki je 2.broj PIN koda.
Posle ugašenja LEDa treba dati i skinuti kontakt toliko puta koliki je 3.broj PIN koda.
Nakon ovoga LED trepti par puta.Dok LED trepti dajte kontakt i skinite toliko puta koliki je NOVI 1.broj
PIN koda. Tokom uključenog kontakta LED svetli, posle unosa prvog karaktera treba sačekati da se
LED ugasi.
Posle ovoga ODMAH treba dati i skinuti kontakt toliko puta kolika je NOVI 2.broj PIN koda.
Posle gašenja LEDa treba dati I skinuti kontakt toliko puta kolika je NOVI 3.broj PIN koda.
Ako je proces bio uspešan LED trepti velikom brzinom. Posle ovoga samo NOVI PIN kod može da se
koristi!
PAŽNJA! Ako je unos PIN koda kod alarma preprogramiran na nožnu/ručnu kočnicu onda na
gore naveden način treba odraditi proces samo umesto davanje kontakta sa kontakt
ključem , nožnu / ručnu kočnicu treba pritisnuti/povući.
Serviz funkcija
Ova funkcija služi tome da u slučaju da ostavite auto u servisu da neovlašćena lica ne bi saznali
funkcionalnost vašeg alarma . Ako vam je aktivirana zaštita protiv otmice ili krađe ne morate dati
nikome do znanja gde se nalazi skriveno dugme i čemu služi. U servis funkciji alarm je isključen!
Za upotrebu servis funkcije,
sledeća:
1.
2.
zavisnosti od programiranja alarma, dve 2. verzije su moguća koja su
Uključenje servis funkcije sa kontakt ključem (ovako je alarm fabrički programiran).
Uključenje servis funkcije sa nožnom / ručnom kočnicom (ovu funkciju u tom slučaju možete
koristiti ako je u alarmu preprogramiran unos PIN koda na nožnu/ručnu kočnicu).
2010. Maj
1. Uključenje servis funkcije sa kontakt ključem (ovako je alarm fabrički programiran, i u
tom slučaju je ova funkcija aktivna ako je unos PIN koda u alarmu je preprogramiran na
treću 3. verziju, na unos PIN koda automatski sa kontakt ključem):
Uključenje servis funkcije:
Kod isključenog alarma dajte i skinite kontakt
toliko puta kolika je 1.broj PIN koda. Kod
uključenog kontakta LED svetli, posle unosa 1.
broja treba sačekati da se LED ugasi. Posle ovoga
ODMAH treba dati kontakt tolko puta koliki je 2.
broj. Posle gašenja LEDa treba dati opet kontakt
toliko puta kolika je 3.broj. LED trepti par puta da
signalizira uključenje servis funkcije.
Isključenje servis funkcije:
Kod isključenog alarma dajte I skinite kontakt
toliko puta kolika je 1.broj PIN koda. Kod
uključenog kontakta LED svetli, posle unosa
1.broja treba sačekati da se LED ugasi. Posle
ovoga ODMAH treba dati kontakt tolko puta koliki
je 2.broj. Posle gašenja LEDa treba dati opet
kontakt toliko puta kolika je 3.broj. Posle ovoga
servis funkcija je isključena.
PAŽNJA! Dok je alarm u servisnoj funkciji kad date kontakt LED trepti uzastopno dva puta.
2. Upotreba servis funkcije sa nožnom/ručnom kočnicom (ova funkcija samo tada
funkcionira, ako predhodno alarm se preprogramira na unos PIN koda na drugu 2. verziju na
unos PIN koda preko nožne/ručne kočnice):
Uključenje servis funkcije:
Kod isključenog alarma dajte kontakt u automobilu
sa kontakt ključem zatim pritisnite/povucite
nožnu/ručnu kočnicu tolko puta koliki je 1.broj PIN
koda .(nožna/ručna kočnica ne funkcionira u
svakom automobilu preko CAN-BUS sistema, onda
ova funkcija unos PIN koda preko nožne/ručne
kočnice se ne može koristiti)Kod uključenog
kontakta LED svetli , posle unosa prvog karaktera
treba sačekati da se LED ugasi.
Posle ovoga ODMAH treba pritisnuti/povući
nožnu/ručnu kočnicu tolko puta kolki je 2.broj PIN
koda.
Isključenje servis funkcije:
Kod isključenog alarma dajte kontakt u automobilu
sa kontakt ključem zatim pritisnite/povucite
nožnu/ručnu kočnicu tolko puta koliki je 1.broj PIN
koda Kod uključenog kontakta LED svetli , posle
unosa prvog karaktera treba sačekati da se LED
ugasi.
Posle ovoga ODMAH treba pritisnuti/povući
nožnu/ručnu kočnicu tolko puta kolki je 2.broj PIN
koda.
Posle ugašenja LEDa treba pritisnuti/povući
nožnu/ručnu kočnicu tolko puta koliki je 3.broj
PIN koda.Nakon ovoga servis funkcija je
2010. Maj
Posle ugašenja LEDa treba pritisnuti/povući
nožnu/ručnu kočnicu tolko puta koliki je 3.broj
PIN koda. Posle LED trepti još par puta I nakon
prestanka treptaja alarm je u servis funkciji.
isključen
PAŽNJA! Dok je alarm u servisnoj funkciji kad date kontakt LED trepti uzastopno dva puta.
Funkcionisanje GSM PAGERA
Prilikom upotrebe HPS 841 GSM PAGERA možete tražiti/dobiti obaveštenje na vaš mobilni aparat o
eventualnim alarmiranju ili o isključenom/uključenom stanju alarma, o otključanoj centralnoj bravi, ili
otvorenom vratima, o pražnjenju akumulatora automobila, i sa pozivom ili SMS porukom.
Znaci upozorenja pri alarmiranju
Sistem na tri 3. načina upozorava vlasnika automobila, (ili tog čoveka čiji telefonski broj je memorisan
u alarmu):
1.
Telefonskim pozivom upozorava sistem pri alarmiranju (maximalno tri 3. zvonjenja, ili 10
sekundi zvonjenja ). Ako pozvani odbije poziv, proces upozorenja se prekida, I ovako ne
košta ništa poziv! Sistem sa odbijenim pozivom registruje da ste primili upozorenje, I u
ovome slučaju već ne šalje SMS poruku.
2.
Ako pozvani primi poziv na telefonu onda sistem prekida poziv, I šalje SMS obaveštenje sa
razlogom alarmiranja. Pažnja, u ovom slučaju se plaća za proces poziva I slanje SMS
poruka.Odbije se novčana naknada sa kredita SIM kartice.
3.
Ako pozvani ne prima poziv (ne diže telefon u roku od tri zvonjenja ili maksimalno 10 sec),
onda sistem prekida poziv, i šalje SMS obaveštenje sa razlogom alarmiranja! Pažnja, u
ovom slušaju se plaća za proces slanja SMS poruke. Odbije se novčana naknada sa kredita
SIM kartice.
Informacija o uključenom ili isključenom alarmu
Sistem u SMS-u šalje obaveštenje o uključenom ili isključenom stanju alarma, ako pošaljete upitnu
SMS poruku na alarm. Posle poslate upitne poruke odmah dobijete povratnu SMS poruku sa
informacijom uključenog ili isključenog alarma.
2010. Maj
SMS info o otključanom ili otvorenom vozilu
Sistem u SMS poruci šalje obaveštajni SMS o otključanoj centralnoj bravi, ako ste uključili ovu funkciju
sa jednim SMS kodom koji treba poslati na alarm. Ako ste uključili ovu funkciju alarm kod svakog
otključanja centralne brave sa daljinskim, mechanički sa ključem, iz unutrašnjosti automobilla ručno, ili
nasilnim obijanjem ili ako se otvore vrata šalje obaveštajnu SMS poruku. Pažnja u ovom slučaju se
plaća za proces slanja SMS poruke.
SMS info o praznom akumulatoru
Sistem šalje obaveštajnu SMS poruku ako napon akumulatora više od 3 minuta manja od 11 volti. Ako
napon akumulatora padne ispod 11 volti prilikom startovanja motora u tom slučaju ne šalje SMS
poruku, samo ako pad napona je duža od 3 minuta. Ova funkcija je fabrički uključena.
Programiranje SMS PAGERA
Alarm HPS 841 GSM PAGER
programirase sa SMS-om. Prvo treba programirati preko SMS-a
TELEFONSKI broj, na kojeg želimo da dobijemo pozive, i SMS obaveštenja.
Donja tabela sadržava kakve SMS naredbe, tražene informacije se mogu poslati na alarm, i kakvi
odgovori i informacije stižu mobilni uredjaj:
Pažnja! U SMS naredbama posle lozinke DVR1 (ili promenjene lozinke) uvek trebate izostaviti
jedan prazan karakter!
2010. Maj
OPIS
FUNKCIJE
MEMORISANJE
SADRŽAJ POSLATOG
SMS-A
SADRŽAJ POVRATNOG
SMS-A
OPIS
TELEFONSKI
ILI PROMENA
TELEFONSKOG BROJA U
TELEFONSKI BROJ JE
DVR1 A+381...
MEMORISAN
ALARMU
BROJ SA
MEDJUNARODNIM KODOM TREBA
POSLATI!
POSLE
MEMORISANJA NA
OVAJ TEL.BROJ ĆE ZVATI I
SMS
SLATI ALARM
PROMENA
INFORMACIJA
LOZINKE
O UKLJUČENOM
ILI ISKLJUČENOM ALARMU
UKLJUČENJE SMS INFO
FUNKCIJE, O OTVARANJU
DVR1 W(NOVA
LOZINKA)
DVR1 I
NOVA
LOZINKA
ALERM JE UKLJUČEN
ALARM JE ISKLJUČEN
LOZINKA UVEK TREBA DA SASTOJI
OD 4 KARAKTERA! AKO
PROMENIMO LOZINKU, UMESTO
FABRIČKOG DVR1, NOVU
LOZINKU TREBA KORISTITI U SMS
NAREDBAMA!
U
POVRATNOM
SMS-U
DOBIJAMO
OBAVEŠTENJE DA JE ALARM
UKLJUČEN ILI ISKLJUČEN
SVAKI
PUT KAD SE OTVORI
CENTRALNA BRAVA ILI VRATA
DVR1 D1
SMS
INFO UKLJUČENO
DOBIJATE
SMS
PORUKU SA
SADRŽAJEM: OTVORENA CENTRALNA
CENTRALNE BRAVE ILI VRATA
BRAVA-VRATA
ISKLJUČENJE SMS
INFORMACIJE, O OTVARANJU
SMS
DVR1 D0
SMS
INFO ISKLJUČENO
CENTRALNE BRAVE ILI VRATA
INFO FUNKCIJA O
OTVARANJU VRATA I CENTRALNE
BRAVE JE ISKLJUČENA
SMS poruke GSM Pagera
Alarm HPS 841 GSM PAGER u SMS-u šalje obaveštenja, upozorenja i informacije. Donja tabela detaljno
objašnjava sadžaj SMS-a:
2010. Maj
SADRŽAJ SMS PORUKE
GSM PAGERA
TELEFONSKI
BROJ JE
MEMORISAN
NOVA
OBJAŠNJENJE
MEMORISALI
ILI PROMENILI SMO SLANJEM TELEFONSKOG BROJA U
ĆE SISTEM DA UPUTI POZIV ILI DA ŠALJE
LOZINKA
ALARMIRANJE – SHOCK
SENZOR
ALARMIRANJE – KLJUČ
PROMENILI
SMS
OBAVEŠTENJA.
SMO LOZINKU ALARMA SLANJEM NOVE LOZINKE U
KORISTITI U
SMS
PORUKAMA.
SMS-U ,
SMSU,
NA KOJI BROJ
KOJI TREBA
ALARMIRANJE,
ZBOG UDARA AUTOMOBILA ILI VEĆEG TRZAJA.
ALARMIRANJE,
ZBOG OTVARANJA CENTRALNE BRAVE SA MEHANIČKIM KLJUČEM.
ALARMIRANJE – ULTRAZVUK ALARMIRANJE,
JER U KABINI ULTRAZVUK SENZOR SE AKTIVIRAO.
ALARMIRANJE – VRATA
ALARMIRANJE,
ZBOG OTVARANJA VRATA ILI GEPEKA
ALARMIRANJE – HAUBA
ALARMIRANJE,
ZBOG OTVARANJA PREDNJE HAUBE.
ALARMIRANJE – MODUL
ALARMIRANJE,
JER DODATNO UGRADJEN MODUL ILI SENZOR SE AKTIVIRAO.
AKUMLATOR
SE PRAZNI
NAPON
INFO SMS
UKLJUČENO
INFO SMS
ISKLJUČENO
CENTRALNA
BRAVA OTVORENA
AKUMLARORA AUTOMOBILA JE VIŠE OD
SLANJEM SMS
MINUTA
PORUKE SMO UKLUČILI FUNKCIJU,
CENTRALNE BRAVE U
SLANJEM SMS
3
ISPOD
11
VOLTI.
OBAVEŠTENJA O OTVARANJU VRATA ILI
SMS-U
PORUKE SMO ISKLJUČILI FUNKCIJU, OBAVEŠTENJA O OTVARANJU VRATA ILI
CENTRALNE BRAVE
OVU
PORUKU ŠALJE SVAKI PUT ALARM KAD SE OTVORE VRATA ILI CENTRALNA BRAVA, AKO
JE INFO FUNKCIJA UKLJUČENA O OTVARANJU VRATA I CENTRALNE BRAVE.
Servisiranje alarma
Naši alarmi su vrlo precizno izrađeni i testirani ali zbog odgovarajuće funkcionalnosti treba da pazite
na neke stvari:
Pranje vozila: ako za čišćenje vozila koristimo mlaz vode pod velikim pritiskom, prvo treba da
obezbedimo alarmni sistem. Ukoliko nađemo vode u sistemu alarma, garancija postaje nevažeća.
2010. Maj
Održavanje: Svaka popravka se mora obaviti u PATROL LINE servisima. Ukoliko to urade nestručna
lica postoji mogućnost da pokvare alarm i dovedu u opasnost sigurnost vozila.
Standardi
Ovaj proizvod je u skladu sa:
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 Regulation No. 116
>>
Rev.2/Add.115
Svedočenje za Evropski standard, odgovara svim zahtevima u pogledu funkcionisanja alarma.
Svedočenje koje se nalazi u kutiji mora da bude tačno popunjeno i da bude deo dokumentacije vozila.
Dole navedeni broj svedočenja treba da bude utisnut na uređaju i treba da bude u skladu sa svedočenjem.
E24 116R A-000018
Patrolline Kft
8000 Székesfehérvár, Királysor 32.
Tel/Fax: +36/22-317-367, +36/22-503-078
E-mail: [email protected]
Web: www.canbusriaszto.hu, www.patrolline.eu
2010. Maj
Download

HPS 749-R -ITA