Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Esra Arda: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü Yüksek
Lisans-1990
Hidayet Taşdöven: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Adli Tıp Ensititüsü
Yüksek Lisans-1990
Derya Oktay : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal
Psikiyatri Anabilim Dalı Yüksek Lisans-2003
Rabia Onur Cansız: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Sosyal
Psikiyatri Anabilim Dalı Yüksek Lisans-2005
Yayınlar
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Okyayuz Ü.H.(2004). Kanser ve Behçet Hastalarının Ailelerinin Duygudurum ve Aile İşlevleri
Açısından İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 19(53),87-99.
Okyayuz
Ü.H.(2007).
Kişiliğin
Değerlendirilmesi.
Türkiye
Klinikleri/Psikiyatri(Özel
Sayı).M.Güney(Ed.). 3,12,8-11.
Okyayuz Ü.H.(2008). Psikosomatik Bozukluklar ve Psikolojik Değerlendirme. Türkiye
Klinikleri/Psikiyatri(Özel Sayı).A. Çevik (Ed.). 1,2,105-109.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılı bildiriler
Okyayuz Ü.H.& Ünlüoğlu G. (1996). A Study of Consciously Controlled Reactions,
Alexithymia and “State and Trait Anxieties” With Cancer Patients and Behçet Patiens. (A
Turkish Sample). Psycho-Oncology,Abstract,5,2,183-184.
Okyayuz Ü.H.& Ünlüoğlu G.(1997).A Comperative Study of Emotional Rections of Cancer
Patients With Some Other Group. Conference of the European Health Psychology
Society(EHPS) Abstract Book. Bourdeaux,France,258.
Okyayuz Ü.H.(1999). Group work with relatives of cancer patients: A Turkish experience.
Conference of the European Health Psychology (EHPS) Society Abstract Book,
Florence/Italy,258.
Okyayuz Ü.H.(2006). Feedbacks From a Training Programme to Medical Faculty Students For
Approprriate Approaches to Cancer Patients, Psyco-Oncology(Supplement), 15,2,October,7374 (Abstract)
Yazılan uluslararası kitaplar ve kitaplarda bölümler
Yazılan kitaplar
Okyayuz Ü.H.(1999). Sağlık Psikolojisi/ Giriş. Ü.H. Okyayuz.(ed.) Türk Psikologlar Derneği
Yayınları,No:19,Ankara.
Özbek A. & Leutz G.A. (2003) Psikodrama/Grup Psikoterapisinde Sahnesel Etkileşim. Ü.H.
Okyayuz (ed.).Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Yayınları.No:1 Gözden geçirilmiş 2.
basım.Ayrıntı Basımevi,Ankara.
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Okyayuz Ü.H. & Köksal C. (1985). Anorexia Nervosa. Nöroloji,Nöroşirürji,Psikiyatri
Dergisi.1,1,32-37.
Okyayuz Ü.H. (1989). İletişim becerilerinin kazandırılmasında psikodrama tekniklerinden
yararlanılması ve protagonist yaşantısı. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Dergisi. 7,13,71-77
Okyayuz Ü.H. & Canat S. (1990). Tüm Ailenin İçe Atımı: Bir Anorexia Nervosa Olgusu. Türk
Psikiyatri Dergisi, 1,3, 186-189.
Okyayuz Ü.H., Berksun O. & Çevik A. (1991). Psikosomatik Servise Yatarak Tedavi Gören
Hastaların Bazı MMPI Bulgularının Aleksitimik Özellikler Açısından İncelenmesi ve Kontrol
Grubuyla Karşılaştırılması. Fakülte Dergisi, XXXC. 1, 195-205.
Okyayuz Ü.H. (1992). Rosenzweig Engellenme Testi’nin Tanıtımı. Araştırma. XIV, 231-240.
Okyayuz Ü.H. & Samurçay N.(1992). Rosenzweig Resimli Engellenme Testi’nin(P-F) 20-30
Yaş Arası Bir Türk Örneklemine Uyarlanması. Araştırma, XIV, 273-280.
Okyayuz Ü.H. & Samurçay N.(1992). Rosenzweig Resimli Engellenme Testi Yetişkin formu,
Grup Uyum Göstergesinin Cinsiyet ve Meslek Açısından Araştırılması. Araştırma, XIV, 265271.
Okyayuz Ü.H. (1993). Toronto Aleksitimi Ölçeği ile Courtauld Duygu Kontrol Ölçeği’nin Bir
Türk Örnekleminde Kullanılabilirlik Koşullarının Araştırılması. Türk Psikiyatri Dergisi,
4,1,18-23.
Okyayuz Ü.H.(1995). Ölüm ve Ölümcül Hastalık. Kriz Dergisi, 3,1-2,167-171.
Ünlüoğlu G., Okyayuz Ü.H., Kumbasar H. &Oğuz T. (1998). Spontaneous remission of cancer:
A Turkish sample. J. Ankara Medical School, 20,1,33-40.
Okyayuz Ü.H.(2003). Ölümcül hastalık tanısı almak: Bir yaşam krizi. Kötü haber verilmeli mi?
Kriz,11,3,29-35.
Ulusal hakemli olmayan dergilerde yayınlanan makaleler
Köksal C.,Çevik A., Okyayuz Ü. (1985). Stres: Genel Bir Bakış, Tıp Dünyası. 58,1-2,21-31.
Okyayuz Ü.H. (1995). Sağlık Psikolojisi. Türk Psikoloji Bülteni,2, Nisan,24-26.
Okyayuz Ü.H. (1998). Davranışsal Tıp. Türk Psikoloji Bülteni,10,Ekim,95-96.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılı bildiriler
Okyayuz Ü.H., Ünlüoğlu G.,Işıkman E., Kurtman C., Erten M.,Arıkan R.& Güney S.(1990).
A,Ü. Radyasyon Onkolojisi ile Medikal Onkolojide Gerçekleştirilen Grup Çalışmalarına Bir
Bakış. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongre Kitabı. 561-572.
Okyayuz Ü. H., Berksun O. &Çevik A.(1992). Psikosomatik serviste yatarak tedavi gören
hastaların tedavi öncesi ve sonrasında objektif ölçümler aracılığıyla değerlendirilmesi. 1.
Psikosomatik Sempozyumu Bilimsel Yayınları Kongre Kitabı. Antalya, 126-145.
Okyayuz Ü.H.&Ünlüoğlu G.(1994). Radyasyon Onkolojisi’nde yapılan psikososyal içerikli
palyatif çalışmalar.T Çocuk Psikiyatrisinde Konsültasyon-Liyezon Sempozyumu Kitabı,
E.Kerimoğlu (ed.),91-98.
Okyayuz Ü.H.(1997).Kanserli hastanın psikoterapisi. Hasta ile etkin bir işbirliğine dayalı bir
model. IV. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Kongre Kitabı, M. Özkan(ed.),
İstanbul,73-78.
Okyayuz Ü.H.(2001). Kanserli Hasta Ailesi. 1. Ulusal Aile Hizmetleri Sempozyumu Kitabı.2224. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Bilim Serisi.117.
Bilimsel Ansiklopedilerde Madde Yazarlığı
Diğer Yayınlar
Okyayuz Ü.H. (1998). Psikoterapinin değerlendirilmesi; tedavinin yararı,etkililiği ve hastadaki
düzelme. (çev.) Howard K.I.,Moras K., Birll P., Martinovich Z.& Lutz W. Türk Psikoloji
Bülteni,10,Ekim,96-103.
Kitap içinde Bölüm
Okyayuz Ü.H. (1996). Psikolojik Testler. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları. I. Sayıl.(ed.) A.Ü.T.F.
Antıp A.Ş. Yayınları.75-84.
Okyayuz Ü.H. (1998). Dikkat: Seçici algılama. Davranış Bilimlerine Giriş. Y.B. Doğan.(ed.)
A.Ü.T.F. Yayınları,27-31.
Okyayuz Ü.H.(1998) Algı. Davranış Bilimlerine Giriş. Y.B. Doğan.(ed.) A.Ü.T.F.
Yayınları,33-40.
Okyayuz Ü.H.(1998).Sağlık Psikolojisi. Davranış Bilimlerine Giriş. Y.B. Doğan.(ed.) A.Ü.T.F.
Yayınları,241-246.
Okyayuz Ü.H.(1998).Ölüm kavramı, ölümcül hasta ve ailesi. Davranış Bilimlerine Giriş. Y.B.
Doğan.(ed.) A.Ü.T.F. Yayınları, 247-252.
Okyayuz Ü.H.(1999). Sağlık Psikolojisi.Sağlık Psikolojisi/ Giriş. Ü.H. Okyayuz.(ed.) Türk
Psikologlar Derneği Yayınları,No:19,Ankara,1-17.
Okyayuz Ü.H.(1999). Kanser hastası ve iletişim.Sağlık Psikolojisi/ Giriş. Ü.H. Okyayuz.(ed.)
Türk Psikologlar Derneği Yayınları,No:19,Ankara,221-236.
Okyayuz Ü.H.(1999).Bebek B: Ölümcül kas hastalığı tanısı alan bir bebeğin anne babası
olmak.
Sağlık
Psikolojisi/
Giriş.
Ü.H.
Okyayuz.(ed.)
Türk
Psikologlar
Derneği
Yayınları,No:19,Ankara,238-250.
Okyayuz Ü.H.(2001). Depresyon Değerlendirmesinde Kullanılan Ölçekler. H. Kumbasar (Ed.)
Modern Tıp Seminerleri: 18. Güneş Kitabevi Yayınları.
Okyayuz Ü.H.(2004). Yaşam Kalitesi: Genel Bir Bakış (Bireyden Topluma) Ruh Sağlığı.
I.Sayıl (Ed.),234-239.
Projeler
İdari Görevler
Bilimsel Kuruluşlara Üyelik
Dr. Okyayuz European Health Psychology Society (EHPS) uluslararası bilimsel meslek
kuruluşunun 1982-2002 yılları arasında Türkiye temsilciliği görevini yapmıştır.
Ödüller
Son iki yılda verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik
Yıl
Dönem
2011-12
Güz
Haftalık Saati
Teorik
İlkbahar
2012-13
Dersin Adı
Güz
İlkbahar
PSY 456 Health Psychology
3
PSY 545 Group Psychotherapy-I
3
PSY 410 Interpersonal Relations
3
PSY 546 Group Psychotherapy-II
3
PSY 456 Health Psychology
3
PSY 545 Group Psychotherapy-I
3
PSY 410 Interpersonal Relations
3
PSY 545 Group Psychotherapy-II
3
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
20
16
19
27
Download

Makale ve Yayınlar