Ве молиме прочитајте го лифлетот Важни информации
пред да почнете со користење на телефонот.
Za po~etok
Sostavuvawe
Za da ja stavite baterijata
Memoriska karti~ka
Pred da po~nete da go koristite telefonot, potrebno e
da ja vmetnete SIM karti~kata i baterijata.
Сознајте повеќе. Откријте сега.
Наполнете го со музика и нека свири. Споделете го животот
со слики. Или отидете онлајн за новости. Вашиот нов
телефоне клучот кон надворешниот свет. И тоа се на дофат
на раката.Запоичнете со ова упатство за корисникот. И придружете се ни се онлајн за комплетни информации. Музика,
игри, апликации, ажурирања, преземања, поддршка и
друго. Се на едно место: www.sonyericsson.com/Vivazpro
Не заборавајте да го ажурирате софтверот на вашиот
телефон. Видете Ажурирање на вашиот телефон, стр. 8.
1
21
1
Ако батеријата е сосем испразнете, може да потрае
неколку минути пред индикаторната сијаличка да
засвети, но функцијата полнење ќе трае.
2
За да пристапите до упатството во телефонот
1 Изберете Menu > Organiser > File manager
.
2 Изберете ја вашата мемориска картичка, а потоa изберете
ја pdf датотеката со упатството за корисникот.
За да видите Help додека сте во аплиација
• Изберете Options > Help.
Va{iot telefon vi ovozmo`uva prefrluvawe pome|u site
aktivni aplikacii.
Za da gi vidite aktivnite aplikacii
1 Pritisnete i zadr`ete go kop~eto za glavnoto meni.
2 Za da se prefrlite na aktivna aplikacija, doprete ja.
Koga ostavate otvoreni aplikacii vo pozadina
zgolemena e potro{uva~kata na baterijata, a so toa se
skratuva nejzinoto traewe.
Za da zavr{ite funkcija
• Vo pove}eto situacii, izberete Options > Exit.
1 Притиснете и задржете
.
2 Ако е потребно, внесете PIN на SIM картичката, и изберете
. OK.
3 Кога за прв пат ќе го вклучите телефонот, следете ги
инструкциите за да го употребите помошникот за
подесување за основни подесувања и корисни совети.
Za da izbri{ete stavki
• Kaj pove}eto aplikacii, za da izbri{ete stavki, kako
na pr., datoteka, papka, poraka ili media datoteka,
.
izberete ja stavkata,
a potoa izberete Options > Delete.
Otkako ste go vklu~ile telefonoti vnele PIN kodot, na
ekranot sepojavuva imeto na mobilniot operator. Ova se
vika miruvawe. Va{iott elefon e podgotven za upotreba.
Za da se vratite vo miruvawe
• Притиснете
.
Navigacija
Niz menijata vie mo`e da se dvi `i te so dopirawe so
va{ite prstiili so penkalceto. Doprete ili duplo doprete
vrz stavka za da ja otvorite. Isto taka mo`e da se
prefrlate pome|u otvorenite aplikacii.
Za da prisдопретеite do glavnoto meni
• Pritisnete na kop~eto za glavnoto meni.
Osnoven izgled pri miruvawe
Osnovniot izgled pri miruvawe vidava pet razni
prikazi:
Prikaz Omileni kontakti
Prikaz Albumi
Koga ostavate otvoreni aplikacii vo pozadina
zgolemena e potro{uva~kata nabaterijata, a so toa se
skratuva nejzinoto traewe.
Za da zavr{ite funkcija
• Vo pove}eto situacii, izberete Options > Exit.
Za da izbri{ete stavki
• Kaj pove}eto aplikacii, za daizbri{ete stavki, kako na
pr., datoteka, papka, poraka ili media datoteka, izberete
ja stavkata, a potoa izberete Options > Delete .
15
Contacts
Internet
Calendar
Applications
Log **
5 Тастатура на
извлекување
6 Екран осетлив
на допир
12 Светло за камерата11
3
4
13 Камера
12
14 Гласност,
дигитален зум
копчиња
13
*Ikonata na prikazot Albumi se menuva zavisno od
sodr`inata prika`ana na ekran vo miruvawe.
Ovie pet prikazi se dosдопретеni samo akokako tema na
telefonot e izbrana osnovnata Sonyericsson tema.
14
16 Фото копче
15
7
9
16
10
• Standby theme – сменете го изгледот на екранот во
мирување.
3 За да ги смимите измените, изберете Back.
Za da smenite setinzi za Kratenkite
1 Doprete
.
2 Doprete .
3 Izberete kratenka i doprete Options > Change.
4 Koga }e se pojavi Shortcut type: изберете Application или
Bookmark.
5 Duplo doprete na stavkata.
6 Za da gi snimite va{ite setinzi,. изберете Back.
Za da dodadete nov kontakt
1 Изберете Menu > Contacts .
2 Doprete .
3 Dodadete informacii za kontaktot. Za da go zatvorite
prozorecot zavnesuvawe tekst, doprete .
4 Изберете Done.
File manager, Clock,
RoadSync
SonyEricsson Sync
Personal
Za da pronajdete kontakt
• Vo poleto za prebaruvawe, vnesete gi prvite bukvi
od imeto na kontaktot.
Vie mo`e da vnesuvate bukvi, broevi i specijalni znaci
koristej}i ja tastaturata na izvlekuvawe, alfanumeri~kata
tastatura ili prepoznavawe rakopis. Vie mo`e da se
prefrlate pome|u ovie na~ini zapi{uvawe.
Икони на приказот за внесување текст
Овие икони може да се појават на приказот за внесување текст.
Допрете за да го прифатите текстот во прозорецот
за венсување и да се затвори тастатурата на екранот
Допрете за да се отвори менито со опции за да
смените,на пример Writing language, или видите Help
Допрете за да смените мала/голема буква
17
Connectivity
Network , Wi-Fi,
Bluetooth , USB,
Destinations,
Connection mgr , Data
transfer, Remote
drives, Admin.
settings
Пораки во испраќање
Dosдопретеno e GSM
Propu{ten povik
.
Povrzan e setot za slobodni race
Иконите на главното
мени може да се
променат со
менување на темата.
Povicite se prenaso~eni
Nova tekstualna poraka
Nova imejl poraka
Povrzani se slu{alki
Povrzan e GPS
Bluetooth™ e Povrzan
Aktivirano e zaklu~uvawe na kop~iwata
Date and time ,
Language, Display,
Download settings ,
Sensor settings ,
Touch input ,
Accessories,
Application sett. ,
Phone management
Vo tek e prenos na podatoci preku USB
Vo tek e sinhronizirawe na podatoci
Aktiviran e re`im na rabota za vo avion
Povrzna e bezbedna Wi-Fi™ mre`a
Wi-Fi™ mre`ata e povrzna
12
Допрете за да внесете празно место
Допрете за да вметнете нов ред
Допрете за да смените во друг начин на внесување
Mini QWERTY , Full QWERTY тастатура
Alphanumeric тастатура или Handwriting
Кога користите Mini QWERTY тастатура, притиснете
и задржете за да се движи прозорецот низ
екранот
Кога користите препознавање ракопис, допрете за
се префрлите на режим за внесување бројки
Допрете за вклучување/исклучување на предвидливиот,
начин на внесување, големина на букви и префрлање
помеѓу режим букви или бројки
Кога користите препознавање ракопис, допрете за
смените мали/големи букви
Za da kopirate i prenesuvate tekst
1 Doprete za da go postavite kursorot na po~etokot na
tekstot {to sakateda go selektirate za kopirawе. Potoa
povle~ete so prstot ili so penkalceto do krajot na tekstot.
2 Za da go iskopirate selektiraniottekst, doprete
и изберете Copy
13
3 Za da go prenesete tekstot voramkite na istoto tekstualno
pole, pridvi`ete go kursorot do mestotokade sakate
.
da go prenesete
tekstot, doprete i izberete Paste
Za da go prenesete tekstot vo drugo tekstualno pole,
otidete na toa tekstualno pole, pridvi`ete go kursorot
do mestoto kade sakate da go vmetnete tekstot i
izberete Options > Paste.
Медиумски содржини
Вие може да работите со медиа датотеки од вашиот
телефон или од мемориската картичка. Можете исто така
да работите со фотографии од албуми на Интернет.
Трака за прикази и трака за опции
Можете да користите трака за прикази и траката со опции да
се движите низ и работите со вашите media датотеки.
• Трака за прикази- трака, која се појавува на горниот дел
.
на екранот (во вертикален поглед) откако ќе ја изберете
апликацијата Media. Користејќи ја оваа трака, вие можете
да се движите низ приказот за пуштање, различни погледи
во рамкитена истата апликација или низ главното Мedia мени.
• Tрака за опции– трака, која се појавува на дното на екранот
каде можете, на пример, да ги означите, уредувате и работите
со медиа датотеки, или да се вратите на претходното ниво.
За да добиете совети за иконите во траките, допрете и
држете врз иконата.
За рачно да обновите медиаби блиотеките
• Допрете
во траката за опции.
Допрете за движење на курсорот лево или десно
14
За да отидете на приказ запуштање
• Допрете
на горниот дел на екранот.
За да видите повеќе команди во траката за опции
• Допрете
во траката за опции.
Режим маркирање
Може да маркирате неколку датотеки и работите со нив во серии.
За да маркиратемедиа датотеки
1 Кога сте во приказот на датотеки како листа или мрежа,
допрете
во траката за опции.
2 Допрете датотека за да се означи.
3 За да излезете од режим маркирање, допрете
.
Може да ги користите иконите од траката со опции
за да работите со маркираните датотеки.
Фото
Вие може да работите со фотографии во вашиот телефон и
на вашата мемориска картичка. Можете да ги организирате
и уредите фотографиите и во вашите онлајн фото албуми.
За да ја видите фотографијата на полн екран
1 Изберете Menu > Media > Photo
.
2 Изберете опција и допрете на малиот приказ за да ја
видите фотографијата.
3 За да ја видите следната или претходната фотографија,
повлечете лево или десно.
За да уредите фотографија
1 Кога гледате фотографија, допрете
> .
2 Изберете Options и изберете ставка.
Вашите Media библиотеки се обновуваат автоматски, кога
за прв пат ќе ja употребите апликацијата Media.
Допрете за да избришете знак
18
Ja~ina na signalot na mre`ata
** So dopirawe vrz ekranot se
dvi`ite niz podmenijata. Za
pove}e informacii okolu
kop~iwata i navigacijata,
videte na strana 15 Navigacija.
Phone
Допрете за да се прикажан броеви и симболи
,
* Nekoi menija se zavisni od
operatorot, mre`ata i
pretplatata.
Ovie ikoni mo`e da se pojavat na gorniot del od ekranot.
Vie mo`eda doprete na ikonite za status za da vidite
dopolnitelni informacii ili da smenite setinzi.
Baterijata e sosema napolneta
Alarmot e aktiviran
Кога користите препознавање ракопис, допрете за
да се отвори табелата со симболи
Vnesuvawe tekst
7
Profiles, Themes,
Standby
11
Koga kopirate kontakti od memorijata na telefonot na
SIM karti~kata, na SIM karti~kata }e bidat snimeni
samo imetoi telefonskiot broj.
Call sett., Speed
dialling, Voicemail,
Divert calls, Call
barring
Organiser
Settings
Google Maps ,
Location , Wisepilot
2 Izberete kontakt i potoa izberete Options > Mark/
Unmark > Mark .
3 Za da ozna~ite pove}e od eden kontakt, povtorete go ~ekorot 2.
4 Изберете Options > Copy.
5 Izberete opcija.
Telephony
Media
Location services
17
Installed app.,
Installation files, Install
settings
Messaging
Photo, Music, Video
8
Za da kopirate kontakti pome|u memoriskata karti~ka
i SIM karti~kata
1 Изберете Menu > Contacts .
.
16
6
Application mgr
Google, Search,
Notes, Dictionary,
Converter, Calculator,
Adobe PDF,
Quickoffice, Help
Camera
17 Звучник
6
За да изберете кои контакти да се прикажат
• Изберете Menu > Contacts > Options > Settings >
Contacts to display .
Za da go smenite prikazot naglavnoto meni
1 Изберете Menu > Settings > Personal > Standby .
2 Сменете го сетинзите:
• Shortcuts – поставете кратенка аплиакција или
означена интернет страница.
Radio, TrackID™,
Media server, Downl.
chat apps , IM, Conv.
msgng , Web
publishing, Record
sound
15 Копче за видео
5
Va{ite kontakti mo`e da gi sinhronizirate koristej}i
Sony Ericsson PC Suite .
Prikaz Kratenki
Za da gi vidite aktivnite aplikacii
1 Pritisnete i zadr`ete go kop~eto za glavnoto meni.
2 Za da se prefrlite na aktivnaaplikacija, doprete ja.
PlayNow™
Mo`e da snimite imiwa, telefonski broevi i li~ni
informacii vo Contacts Informaciite mo`e da gi
zapi{ete vo mem. na telefonot, ili na SIM karti~kata.
Prikaz Bran
За рачно да го заклучите телефонот
• Притиснете
двапати.
10 Копче за вклучување/исклучување
11 Точкасто светло
10
1 Otvorete go kapakot i stavete ja memoriskata karti~ka
so zlatnite kontakti zavrteni надолу.
2 Za da ja izvadite memoriskata karti~ka, pritisnet
и изберете Remove memory card, i pritisnete navnatre
na ivicata od memoriskata karti~ka.
Ikoni za status
2
Kontakti
Prikaz Twitter
За рачно да го отклучите телефонот
• Притиснете
и изберете Unlock.
4 3.5 mm
конекторз
а слушалки
5
1
9
Miruvawe
EGPRS e достапно
4
9 Копче за повици
8
HSDPA e достапно
3 Конектор за
USB кабел
8 Копче за
главното мени
Вие може да го ажурирате вашиот телефон со најновиот
софтвер за подобра работа и за да ги добиете најновите
подобрувања. Потребен ви е USB кабел и PC поврзано со
интернет. За да научите како, отидете на
www.sonyericsson.com/update.
Пред да почнете со ажурирањето направете бекап и
снимете ги сите податоци од телефонот. Видете во
проширеното упатство во меморијата на телефонот.
.
Овој документ може да го најдете
и на
www.sonyericsson.com/support.
3G e достапно
Koga }e go kupiite telefonot, baterijata e samo
delumno napolneta.
Prikaz na menijata*
1 Светлосен сензор
7 Копче крај
Ажурирање на телефонот
Dodeka se polni, vie mo`ete da go koristite
telefonot. Baterijata mo`ete da ja polnite vo
sekoe vreme, pove}e ili pomalku od 3 ~asa. Mo`e da
go prekinete polneweto bez da ja o{tetite baterijata.
Приказ на телефонот
2 Слушалка
• Povrzete go telefonot so {teker preku
USB kabelot i strujniot adapter.
Polnewe na telefonot
3
Pove}e zada~i istovremeno
За да го вклучите телефонот
1 Stavete ja baterijata so etiketata zavrtena nadolu
i so konektori zavrteni eden nakaj drug.
2 Stavete go kapakot na baterijata.
1 Izvadete go kapakot na baterijata.
2 Namestete ja SIM karti~kata vo nejziniot dr`a~ so
zlatnite konektori zavrteni nadolu.
2
Вклучување на телефонот
Повеќе информации за тоа како работи индикаторната
сијаличка, видиете во поопширното упатаство.
22
Поопширно Упатство за корисникот е достапно
во вашиот телефон, а исто така и на
www.sonyericsson.com/support. Помош за повеќето аплика
ции е достапна преку Organiser во вашиот телефон.
Упатство за корисникот
Va{iot telefon poddr`uva memoriska karti~ka, so {to vo
va{iot telefon se dodava pove}e prostor za fajlovi.
Taa isto taka mo`e da se koristi i kako prenosna memorija
so drugite kompatibilni uredi. Mo`e da gi prefrlate
fajlovite pome|u mem. karti~ka i memorijata na telefonot.
Za da ja stavite ili izvadite memoriskata karti~ka
Za da ja stavite SIM karti~kata
Помош во телефонот
Sony Ericsson
Vivaz ™ pro
Za da go polnite telefonot preku kompjuter
• Povrzete go telefonot vo USB porta na komjuterot so
USB kabelot {to go dobivate so telefonot.
Za da go polnite telefonot preku strujniot adapter
19
20
21
Фото ознаки
Следниве музички контроли може да се појават во вашиот
музички плеер:
Само фотографии со EXIF (Exchangeable Image File
Format) инфо можат да бидат означени.
>
Се исклучува shuffle
Се повторуваат сите песни од листата
Се повторува тековната песна неколку пати
Се исклучува повторувањето на песните
.
За да пуштите музика или други аудио траки
1 Изберете Media од траката со прикази на екран во
мирување
.
> Music
2 Пребарајте песни низ Artists, Albums, Tracks, Playlists,
Audiobooks, Podcasts и My recordings .
3 Допрете песна.
Музика
Можете да слушате музика, аудио -книги, подкастови и
вашите снимки.
Контроли за пуштање
Следниве контроли за може да се појават во вашиот музички
и видео плеер:
Пауза
Пуштање
За да смените гласност
• Притиснете го копчето за гласност нагоре или надолу.
За да се минимизира музичкиот плеер
1 Кога музичкиот плеер е отворен, допрете .
2 За да се врати музичкиот плеер на екранот, допрете
врз минимизираниот албум.
Кога ќе се минимизира музичкиот плеер, албумот исто
така се минимизира.
Допрете и држете за да се премота наназад.
Допрете за да отидете на претходната трака
Допрете и држете за да брзо напред.
Допрете да отидете до следната трака
.
Mo`e da povikuvate broevi od va{ite kontakti
i listata so povici.
За завршите повик
• Притиснете
.
PC Парирање
So PC pariraweto vie mo`e:
• Da gi pregledate sodr`inite vo va{iot telefon.
• Da go koristite telefonot kako modem.
• Da instalirate PC softver {to mo`e go koristite za
instalirawe, za da gi prenesete i napravite bekap na
sodr`inite od telefonot.
Vie mo`e da prenesuvate i rabotite so sodr`ini
kako {to se sliki i muzika.
Визир
Za da ja smenite glasnosta voslu{alkata za vreme na povik
• Pritisnete na kop~eto za glasnost, nagore ili nadolu.
1
2
.
Za pobrzo da fotografirate, vie mo`e da go preskoknete
~ekorot 2 i celosno da pritisnete na
3
Вашиот телефон го поддржува меѓународниот број за итност
на пр., 112 или 911. Вие вообичаено може да ги користите овие
броеви за ургентни повици, во било која земја, со или без
вметната SIM картичка, ако сте во домет на мрежата.
Во некои земји, има други броеви за ургентно повици
Затоа, вашиот оператор можеби ги снимил дополнителните
локални ургентни броеви на SIM картичката.
Za da snimite video klip
1 Притиснете
.
2 Celosno pritisnete
za da zapo~ne snimaweto.
3 Za da prekine snimaweto, celosno pritisnete
.
Videoto avtomatski se snima.
Други одлики на камерата
Може да допрете точка од екранот каде сакате да биде
фокусот на камерата. Стабилизаторот за фотографирање
го намалува влијанието на вибрациите.
Листа со повици
Можете да видите информации за последните поцвици.
1
Zumirawe
2
Режим видео за снимање идео клипови
3
Режим фотоапарат за фотографирање
29
За да смените сетинзи
• Активирајте ја камерата и допрете
30
31
Zaklu~uvawe na telefonot
Zaklu~uvawe na SIM karti~kata
Zaklu~uvaweto na SIM karti~kata ja {titi samo va{ata
pretplata.Telefonot }e raboti so nova SIM karti~ka.
Ako zaklu~uvaweto na SIM e vklu~eno, mora da vnesete PIN.
PIN2 е потребен за пристап до некои услуги од мрежата, и
вашата SIM картичка мора да ги подржува овие услуги.
Dokolku 3 pati po red go vnesete pogre{no PIN kodot,
SIM karti~kata se blokira. Za da ja deblokirate, mora da
go vneseteva{iot PUK kod. PIN i PUK kodovite vi gi
dava operatorot.
Za da ja deblokirate va{ata SIM karti~ka
1 Koga na ekranot se prika`uva PIN blocked. Enter PUK:
vnesete go va{ioit. PUK i izberete OK.
2 Внесете го новиот 4-8 цифрен PIN и изберете OK.
3 Повторно внесете го новиот PIN и изберете OK.
За да го вклучите заклучувањето на SIM картичката
1 Изберете Menu > Settings > Phone > Phone
management > Security > Phone and SIM card > PIN
code request > On.
2 Внесете го вашиот PIN и изберете
.
OK.
За да го уредите вашиот PIN
1 Изберете Menu > Settings > Phone > Phone
management > Security > Phone and SIM card > PIN
code.
2 Следете ги инструкциите за да го внесете стариот PIN
еднаш, а новиот PIN двапати.
Zaklu~uvaweto na telefonot go {titi od nedozvolena
upotreba. Mo`e da go smenite kodot zaz aklu~uvawe na
telefonot (0000) so bilo koj 4-8 cifren li~en kod.
Кога екранот осетлив на допир е заклучен и кога копчињата
се заклучени, екранот и копчињата се неактивни.
Va`no e da go zapametite va{iot nov kod. Ako go
zaboravite, treba da go predadete telefonot kaj
va{iot lokalen prodava~ na Sony Ericsson.
Za da go vklu~ite zaklu~uvaweto
1 Изберете Menu > Settings > Phone > Phone
management > Security > Phone and SIM card >
Phone autolock period > User defined .
2 За телефонот атомарски да се заклучува по извесно време
на неактивност, допрете го полето за текст под Lock after
(minutes): и внесете период по кој телефонот ќе се заклучи.
3 Vnesete go kodot za zaklu~uv.na telefonot
.
i izberete OK
4 За да го деблокирате телефонот , притиснете
и
следете ги упатствата што се појавуваат.
За да го уредите кодот за заклучување на телефонот
1 Изберете Menu > Settings > Phone > Phone
management > Security > Phone and SIM card > Lock
code.
2 Следете ги инструкциите за да го внесете стариот код
еднаш, а новиот двапати.
Законски информации
Ова упатство за корисникот е издадено од Sony Ericsson Mobile
CommunicationsAB или од локална филијала, без никаква гаранција.
36
Detekcijata za nasmevki e tehnologija {to koga liceto vo
fokus se nasmevne, kamerata avtomatski fotografira.
Za da upotrebite detekcija na nasmevki
1 За да ја активирате камерата, притиснете
.
2 Допрете
> .
3 Da zapo~ne detekcijata na namsevki, pritisnete
, trepka
4 Koga liceto od kadarot se nasmevne, prestanuva da
trepka i fotografijata avtomatski se snima.
Панорама
37
Za da koristite Sony Ericsson PC software potreben
vi eden odslednite operativni sistemi:
• Microsoft ® Windows Vista™
• Microsoft ® Windows XP, Service Pack 3 or higher
Пренесување медиумски датотеки
Може да употребите Media Go™ за да пренесете медиумски
датотеки од CD или од комјутер на мемориската картичка во.
вашиот телефон. Media Go™ софтверот и USB драјверите
се достапни за преземање на www.sonyericsson.com/support.
2 Допрете
>
.
se pojavuva
na gorniot del od ekranot.
3 Za da ja napravite prvata fotografija pritisnete
.
4 Za da ja napravite vtorata fotografija, dvi`ete ja
kamerata levo/desno dodeka ne se pojavi indikatorot
i stane zelen. Fotografijata avtomatski se snima i
pravecot na panoramata e sega fiksiran.
5 Za da ja napravite tretata slika dvi`ete ja kamerata
vo istiot pravec kako prethodno dodeka ne se pojavi
i ne stane zeleno. Fotografijata avtomatski
se snima.
Za da fotografirate so dopir
1 За да ја активирате камерата, притиснете
.
2 Допрете
> .
3 Doprete vo vnatre{niot del od belata ramka za da
izberete to~ka za fokusot i za da fotografirate.
Se dodeka ne sakate da fotografirate, ne dopirajte
vrz ekranot za kadrirawe.
Пред да ја користите TrackID™ апликацијата, потребно е
да ги имате неопходните подесувања за Internet во
вашиот телефон.
За да пребарате информации за песна
• Кога ќе ја слушнете песната што свири преку звучник,
не од вашиот телефон изберете Menu > Entertainment
> TrackID™ > Start.
Пред да ја користите PlayNow™ апликацијата, потребно е
да ги имате неопходните подесувања за Internet во
вашиот телефон.
За да ја користите PlayNow™ апликацијата
1 Изберете Menu > PlayNow™ .
2 Прелистајте низ PlayNow™ и следете ги упатствата
за прегледување и преземање содржини.
Повици
Повикување и одговарање на повици
Потребно е да го вклучите телефонот и да бидете во
дометот на мрежата.
Екранот ослетлив на допир автоматски се онеспособува за
време на повик гога ќе го подигнете телефонот кон увото.
Za da napravite povik
1 Изберете
за да се отвори прикзаот за бирање и внесете
go telefonskiot broj (so me|unarodniot kod na zemjata i
regionalniot kod, ako e potrebno).
27
28
картичка. Овој документ можете да го видите и на
www.sonyericsson.com/support.
3 Изберете Photo > Image stabiliser > On.
Poraki
Tekst poraki i poraki so slika
Tekst porakite mo`e da sodr`at ednostavni sliki, zvu~ni
efekti, animacii i melodii. Vie isto taka mo`e da napravite
i terkovi za va{ite poraki.
Koga ja pra}ate porakata, telefonot izbira najdobar metod na
ispra}awe na porakata (dali kako tekst poraka ili kako
poraka so slika).
To start the Internet browser
1 Изберете Menu > Internet.
2 Допрете , и внесете ја веб адресата.
3 Изберете Go to.
Услуги за локација
Вашиот телефон има GPS приемникшто користи сателитски
сигнал за да ја пресмета вашата локација. Вие може да
добиете помош да го најдете патотдо вашата дестинација и
да ги зачувате вашите омилени локации. Со информациите
од мобилнитекули во ваша близина, може да ја видите
вашата приближни локацијана ма пата.
За пристап до услугите за локацијата
• Изберете Menu > Location services, и изберете
аплиакција.
Sony Ericsson не ја гарантира точноста на услугите за
lлоцирање, вклучувајќи ги, но не ограничено на
услугите за навигација.
Ako pratite tekst poraka na grupa, razdelete gi
prima~ite so to~ka-zapirka.
Користење GPS
Za da go aktivirate stabilizatorot za fotografirawe
1 Aktivirajte ja kamerata.
2 Допрете .
38
TrackID™ технологијата е услуга за препознавање музика.
Вие може да пребарате наслов, изведувач и име на албум за
песна што ја слушате преку звучник.
Кога снимањето е завршено или неуспешно, вие
добивате известување со вибрирање.
To create and send a message
1 Изберете Menu > Messaging > New message .
2 Допрете го To полето и изберете контакт од
Contacts .
3 Допрете OK.
4 Допрете поле за текст и напишете ја пораката.
5 Изберете Options > Add content и додадете слика
видео клип или звук.
6 За да ја испратите пораката изберете
.
Во touch capture режим, yможе да допрете врз екранот и
да фотографирате. Белата рамка во визирот укажува на
областа каде може да се допре.
TrackID™ апликација
За најдобри резултати користете TrackID™ во
тивка околина.
Оваа услуга е зависна од операторот, мрежата и
претплатата и можеби не е достапна во сите земји.
26
Za da napravite panoramska fotografija
1 За да ја активирате камерата, притиснете
Подобрувања и промени на ова упатство кои се неопходни поради печатни
грешки, неточност на одредени,податоци или подобрувања на програмите
и/или опремата, може да бидат направени од страна на Sony Ericsson Mobile
Communications AB во било кое време без претходна најава. Тие измени ќе
бидат вклучени во новите изданија на ова упатство.
Сите права се заштитени.
©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010
Број на издание: 1234-4886.1
Va{iot mobilen telefon mo`e da prezema, snima i ispra}a dopolnitelni
sodr`ini, na pr. ringtonovi. Koristeweto na vakvite sodr`ini mo`e da
bide ograni~eno ili zabraneto od strana na treti lica, vklu~uvaj}i, no
ne ograni~eno so restrikcii so zakon. Za sodr`inite od treti lica {to
gi prezemate ili ispra}ate od va{iot telefon ste odgovorni vie, a ne
Sony Ericsson. Pred da koristite dopolnitelni sodr`ini ve molime
osigurete se deka toa e dozvoleno ili avtorizirano. Sony Ericsson ne ja
garantira to~nosta, integritetot ili kvalitetot na bi lo koja sodr`ina
od treti lica. Sony Ericsson vo nieden slu~aj nema da odgovara za
nepravilnoto koristewe na sodr`inite od treti lica.Ова упатство може
да посочува услуги или апликации од трети страни. Употребата на такво
програмирање или услуги може да бара посебна регистрација кај провајдерот
на услуги од третата страна и може да биде предмет на дополнителни услови
за употреба. За апликации за кои се пристапува преку веб-сајт на трети лица,
ве молиме најнапред погледнете ги условите на таа веб страна . Sony
Ericsson не гарантира за достапност или перформаси на било кои вебсајтови
или понудени услуги од трета страна.
Кога ќе ја отворите апликацијата PlayNow™, влегувате во
PlayNow™, каде можете да преземате музика, игри,
рингтонови, теми и слики за позадината. Пред да ги нарачате
вие може да ги видите или преслушате содржините.
Vie mo`e da ispratite sodr`ini, na pr. preku poraka
ili so Bluetooth™ bez`i~nata tehnologija.
Stabilizator na slikata
32
PlayNow™ апликација
Pra}awe sodr`ini na drug telefon
Avtomatski snimate {iroki panoramski fotografii. Se
snimaat tri posledovatelni fotografii {to potoa se
povrzuvaat vo edna {iroka fotografija.
.
Вие може да користите File manager за работење со
содржините од меморијата на телефонот или од
мемориската. картичка. Ако меморијата е полна, избришете
некои соджини за да ослободите простор.
За подобрена функционалност, може да пристапите на
PlayNow™ веб продавницата преку компјутер преку
www.sonyericsson.com/playnow . За повеќе информации
отидете на www.sonyericsson.com/support .
Потребни оперативни системи
Фотографирање со допир
Detekcija na nasmevki
Bluetooth е трговска марка или регистрирана трговска марка на Bluetooth
SIG Inc. и нејзината употреба од страна на Sony Ericsson е под лиценца.
The Liquid Identity logo, Vivaz, PlayNow and TrackID се трговски марки или
регистрирани трговски марки на Sony Ericsson Mobile Communications AB.
TrackID™ работи со Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote и
Gracenote Mobile MusicID aсе трговски марки или регистрирани трговски
марки на Gracenote, Inc.
SyncML е трговска марка или регистрирана трговска марка на Open Mobile
Alliance, Ltd.
Twitter and the Twitter T се трговски марки или регистрирани трговски
марка на Twitter, Inc.
Sony Ericsson Vivaz™ pro U8i/U8a
1234-4886.1
Detekcijata na lica ne e dostapna pri Landscape,
Document ili Twilight landscape sceni.
.
За да видите информации за сетинзите
• Допрете сетинг и допрете .
Zaklu~uvawe
Mo`e da koristite detekcija na lica za da fokusirate
vrz lice {to ne e vo centarot. Kamerata avtomatski detektira edno lice, proka`ano vo bela ramka. Ramkata stanuva
zelena koga fokusot }e se zaklu~i. Fokusot e podesen da
detektira lice {to e najblisku do kamerata.
Za da postavite detekcija na lica
1 За да ја активирате камерата, притиснете
.
2 Допрете
> .
Rabotewe so datotekite
Za da instalirate PC parirawe
1 Povrzete go va{iot telefon so PC preku USB kabel
{to e poddr`an od stana na va{iot telefon.
2 Комјутер: Изберете Mass storage.
3 Комјутер: Почекајте додека мемориската картичка се
појави како надворешен диск во Microsoft® Windows®
Explorer.
4 Комјутер: На десктопот на комјутерот дупло кликнете на
My Computer иконата.
5 Комјутер: Za da startuva PC Companion installer od
memoriskata karti~ka, duplo kliknete na ikonata {to
ja pretstavuva va{ata memoriska karti~ka i duplo
kliknete na Startme.exe vo papkata pccompan-ion.
6 Комјутер: Sledete gi instrukciite.
25
Детекција на лица
Ne fotografirajte pri jak izvor na svetlina vo
pozadinata. Koristete dr`a~ ili tajmer za da izbegnete
zamatuvawe na fotografiite.
Ургентни повици
За да повикате број од листата со повици
1 Притиснете
и изберете подмени.
2 Изберете име или број и притиснете
.
24
Za da fotografirate
1 Za da ja aktivirate ja kamerata, pritisnete
.
2 Za da upotrebite avto fokus,pritisnete
do polovina.
po~nuva da trepka.
3 Кога
ќе стане зелено, притиснете
целосно
за да фотографирате. Фотографијата автоматски се снима.
.
За да користите mass storage
1 Поврзете го USB кабелот во телефон и во комјутер.
2 Телефон: Изберете Mass storage.
3 Комјутер: Почекајте додека мемориската картичка се појави
како надворешен диск во Microsoft® Windows® Explorer
4 Комјутер: На десктопот на комјутерот дупло кликнете на
My Computer иконата.
5 Комјутер: За да ги видите папките на мем. картичка
кликнете врз иконата што ја претставува мем. картичка.
6 Со Copy и paste или со повлечи-и-пушти, пренесете ја
датотеката во папка во компјутерот или на мем. картичка.
Prenesenite fajlovi vo va{iot telefonne mo`ete da gi
vidite dodeka ne go izvadite USB kabelot od telefonot.
Prenesuvawe i rabotewe so
sodr`ini
Za da ja isklu~ite kamerata
• Притиснете
.
Za da odbiete povik
• Притиснете
.
Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
За да пуштите видео клип
1 Допрете
од траката со прикази на екран во
мирување
.
> Video.
2 Изберете опција.
3 Допрете видео клип.
Va{iot telefon ima so opcci za fotografirawe so dopir,
prepoznavawe likovi, prepoznavawe nasmevki i funkcija
za stabilizirawe na slikata.
Za da ja aktivirate kamerata
• Za da go aktivirate fotoaparatot pritisnete
• Za da ja aktivirate video kamerata pritisnete
www.sonyericsson.com
Можете да разгледувате и да пуштате видео клипови
снимени во вашиот телефон и на мемориската картичка.
Koristewe na kamerata
За да одговорите повик
• Притиснете
.
Za pove}e informacii, otidete na
www.sonyericsson.com/support .
Va{iot telefon mo`e da gopovrzete so komjuter preku
USB kabel za prenesuvawe fajlovi da sinhronizirate,
prenesuvate fajlovi i za bekap na sodr`inite i da go
koristite va{iot telefon kako modem.
Користете само USB кабел подрќан од вашиот телефон.
Не вадете го USB кабелот од телефонот за време на
трансферот, бидејќи тоа може да ја оштети мемориската
картичка или меморијата на телефонот.
Видео
23
Koristewe na USB kabel
Koristewe na USB kabel
Ne e dozvoleno razmenuvawe na materijali {to
se za{titeni so avtorski prava.
22
2 Притиснете
Можете да ја организирате на вашата музика во плејлисти.
Можете да додадете песни и директориуми во лејлистите. Може
да потрае неколку минути за телефонот да создаде плејлиста.
За да креиратеплејлиста
1 Изберете Menu > Media > Music > Playlists.
2 Допрете New playlist.
3 Внесете име и одберете OK.
4 За да додадете песни, изберете, на пример
од тракатаза прикази и допрете .
5 Изберете песни што сакате да ги додадете на
плејлистата и допрете .
6 Изберете плејлиста.
Се вклучува shuffle за да се пуштат песните од
листата по случаен редослед
За да креирате ознака
1 Кога гледате фотографија, допрете
>
.
2 Допрете
,внесете ново име иодберете OK.
3 Изберете икона за ознака.
4 Изберете ја креираната ознака за да ја додадете на
вашата фотографија.
За да означите фотографија
1 Кога гледате фотографија, допрете
2 Изберете ознака.
Плејлисти
Дополнителни музички контроли
Можете лесно да работите со вашите фотографии со
креирање ознаки за нив.
Image stabiliser gi kompenzira malite pridvi`uvawa na
rakata za da se obezbedat stabilni fotografii. Ako ja
vklu~ite ovaa funkcija, na ekranot se pojavuva .
Internet
Pred da koristite Internet, mo`ebi }e bide potrebno da
definirate to~ka na pristap.Za da kreirate nova to~ka
za pristap videte go poop{irnoto upatstvo na memosriskata
33
Sony and make.believe се трговски марки или регистрирани трговски марки на
Sony Corporation.
Media Go е трговска марка или регистрирана трговска марка на Sony Media
Software and Services.
Wi-Fi е трговска марка или регистрирана трговска марка на the Wi-Fi Alliance.
DLNA е трговска марка или регистрирана трговска марка на Digital Living
Network Alliance.
Google™, Google Maps™, YouTube and the YouTube logo се трговски марки
или регистрирани трговски марки на Google, Inc.
Ericsson е трговска марка или регистрирана трговска марка на
Telefonaktiebolaget LM Ericsson.
Microsoft, Windows and Vista се трговски марки или регистрирани трговски
марки на Microsoft Corporation во САД и/или други земји.
microSD е трговска марка или регистрирана трговска марка на SanDisk
Corporation.
RoadSync е трговска марка или регистрирана трговска марка на DataViz, Inc.
Quickoffice е регистрирана трговска марка на Quickoffice, Inc.
Wisepilot е регистрирана трговска марка на Appello Systems AB.
Adobe and Flash се трговски марки или регистрирани трговски марки на Adobe
Systems Incorporated во САД и/или други земји.
Овој производ е заштитен со одредени права на интелектуална сопственост
на Microsoft. Употреба и дитрибуција на оваа технологија на страна од овој
производ е забранета без лиценца од Microsoft.
Другите производи и имиња на компании што се овде споменати може да
бидат трговски марки или заштитени трговски марки на соодветните
сопственици.
Сите права што овде не се прецизно гарантирани се заштитени.
Сите другит рговски марки се сопственост на нивните сопственици.
Сите слики се само за илустрација и може да не одговараат прецизно
на вистинскиот изглед на телефонот.
34
Вашата локација може да се најде кога има ведро небо. Ако
вашето место не се пронајде по неколку минути, преместете
се на другал окација. За да го олесните пребарување, стојте
мирно и не ја покривајте GPS антената, која се наоѓа во
горниот десен дел на телефонот.
Некои GPS одлики користат интернет. Може да имате
трошоци за пренос на податоци.
35
Изјава за соодветност за U8i/U8a
Ние, Sony Ericsson Mobile Communications AB, од
Nya Vattentornet
SE-221 88 Лунд, Шведска
изјавуваме на своја единствена одговорност дека нашиот
производ Sony Ericsson type AAD-3880077-BV
и во комбинација со нашата додатна опрема, за што се
однесува оваа изјава е во согласност со соодветните
стандарди EN 301 511:V9.0.2, EN 301 908-1:V3.2.1, EN 301
908-2:V3.2.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301
489-17:V2.1.1, EN 301 489-24:V1.4.1, EN 60 950-1:2006
според одредбите од Директивата за радио и
телекомуникациска крајна опрема 1999/5/EC.
Лунд, Април 2010
Ден Редин, Потпретседател на компанијата и Раководител
на Развој
Ние ги исполнуваме барањата од Директивата R&TTE
(1999/5/EC).
39
40
41
Download

Sony Ericsson U8