ПРЕДМЕТ: Конструирање со помош на компјутер - пролет 2013/2014
Predmeten profesor: Prof. д-r Tatijana Kandikjan
Asistent: м-r Ile Mir~eski, dipl. ma{. in`. и мр Никола Аврамов, dipl. ma{. in`
Недела
I.
II.
Тема
Zapoznavawe na okolinata na sistem za modelirawe
Parametarski skici. Primeri od modelirawe na delovi. ПРОЕКТ 1: Dizajn i detalno modelirawe na дел.
Недела
Тема
III.
Opis i zadavawe na proektot: Мodelirawe na slo`en del.
Napomena: Sekoj student da donese od doma del izraboten od metal
koj }e go modelira (primer: del od ~e{ma, od ventil ili drugo) IV.
Мodelirawe na slo`en del.
V.
Мodelirawe na slo`en del. Zadavawe na materijali na delot,
svetla i sen~ewe.
Izrabotka na rabotilni~ki crte` za delot.
VI.
VII.
Predavawe i prezentacija na proektot. Da se zapazi rokot.
Задолжително: Пredavawe na proektot vo elektronska formа на ЦД. ЦД-то да содржи
датотека од делот, рендерирани слики и работилнички цртеж на делот со составница.
ПРОЕКТ 2: Dizajn i detalno modelirawe na slo`en proizvod
Недела
Тема
VII.
Opis i zadavawe na proektot: Modelirawe na slo`en proizvod.
Modelirawe na delovite od sklopot.
VIII.
Prv test.
IX.
Povrzuvawe na delovite vo sklop. Doteruvawe na modelot.
X.
Proverka na funkcionalnosta. Snimawe na повеќе рендерирани
слики.
X.
Анализа на функционирањето на склопот.
XI.
Matrijali, svetla i sen~aњe.
XII.
Експлодирање. Анимација на движење. Анимација на монтажа и
демонтажа. Работилнички цртеж за склопот со составница.
XIII.
Preдавање na вториот proektot. Da se zapazi rokot.
XIV.
Изработка на постер
XV.
Изработка на постер. Da se zapazi rokot.
Задолжително: Пredavawe na proektot е vo elektronska formа на ЦД. ЦД-то треба да
содржи датотеки од деловите, датотека од склопот, филм со симулација на работата на
склопот, и склопен и раставен цртеж од склопот со составница.
Постерот се предава исто така на ЦД во 15-тата недела. Во 15-тата недела е последниот
термин за здобивање со потпис од асистентите, а потшис од професорот до 16-та недела.
Prof. д-r Tatijana Kandikjan 1
Download

1 ПРЕДМЕТ: Конструирање со помош на компјутер