BOG SE OBJAVLJUJE MOJSIJU
1. Spoji par.
GRM
HOREB
JAHVE
BRDO
MOLITVA
BOG
PLAMEN
MOJSIJE
SINAJ
ARON
ARON
EGIPAT
HOREB
FARAON
IZRAEL
BOG
MOJSIJE
SAVEZ
2. Pronađi greške, a zatim napiši pravilne rečenice.
Mojsije je na brdu Nebo vidio kuću u plamen koja je izgorjela.
Bog je rekao Aronu: izuj svoju obuću.
Bog je rekao Abrahamu: šaljem te Mojsiju da izbaviš Egipćane iz Izraela.
Sabaot znači „ja sam koji jesam“.
3. Zaokruži DA ili NE.
Bog je napustio Mojsija. DA
NE
Bog je rekao Mojsiju da izuje svoju obuću. DA
NE
Jahve je Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev. DA
Mojsije je hrabro krenuo pred faraona. DA
Bog se Mojsiju javio u Egiptu. DA
NE
NE
NE
4. Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.
Mojsije je na Horebu vidio: a) ropstvo
b) gorući grm
Mojsije je pobjegao iz Egipta jer je vidio:
a) nepravdu
Mojsije je Boga: a) vidio
b) dodirnuo
a) Sinaj
b) duha
c) gorući grm
c) čuo
Bog je tražio od Mojsija da ode: a) na Sinaj
Bog se Mojsiju javio na brdu:
c) piramide
b) na Horeb
b) Jordan
c) u Egipat
c) Eden
5. Od ponuđenih slova složi riječi.
ANRO _____________
REBHO _______________
GRUĆOI RGM _________________ ________
RAELIZCI __________________
MOJEJSI _______________
JEAVH _______________
AJSIN _______________
FAONRA _______________
VAAPJ _______________
PATEGI __________________
NROAD _______________
ime _________________ prezime _________________ 3, __
http://www.nadbiskupija-split.com/katehetski
Download

Bog se objavljuje Mojsiju – radni list