Aktivnosti NVO 4 Life
2013. godina
Program rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije u Dnevnom Centru NVO 4 Life
pohađalo je 18 osoba, od čega je 12 muškaraca i 6 ţena;
Realizovano je 85 radionica u sklopu programa rehabilitacije i resocijalizacije NVO 4
Life-a;
Realizovano je 50 psiholoških radionica;
Odrţano je 526 individualnih razgovora (232 psihoterapijskih razgovora i 294
savjetodavnih);
Obavljena su 452 savjetovanja i psihosocijalna podrška putem telefona.
Prikazano i analizirano je 42 video sadrţaja. Filmovi, dokumentarci, čiji se sadrţaj
odnosi na: liječenje bolesti zavisnosti, filmovi koji bude jaka osjećanja, filmovi sa
porukama o empatiji, samopoštovanju, ljudskim vrijednostima, načinima kontrole
sopstvenog temperamenta. Suština prikazivanja i analiziranja video sadrţaja je da
zavisnici/ce koji su na tretmanu počnu pravilno da prepoznaju, emituju svoje i tuđe
emocije; da razmišljaju o raznolikim ţivotnim temama koje su zavisnicima/cama vaţne
u oporavku, te prepoznaju načine rješavanja određenih problema sa kojima se i sami
suočavaju.
Realizovana su 34autogena treninga (vjeţbe relaksacije, uspostavljanje balansa između
fizičkog i psihičkog stanja, opuštanje na oba nivoa : tjelesno i mentalno; samopomoć u
suočavanju sa stresnim i napetim situacijama).
Realizovano je 28 usmjerenih razgovora. U okviru ove aktivnosti grupa razgovara o
jednom članu i sagledava stepen njegovog napretka, šta je to dobro što zavisnik/ca u
oporavku radi, šta bi trebalo da koriguje, koji su načini da bi se postigla promjena i kako
ostatak grupe moţe pomoći u postizanju cilja.

Aktivnosti u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (do jula mjeseca)realizovano:
Realizovane su 23 radionice u sklopu programa rehabilitacije i resocijalizacije NVO 4
Life;
Realizovano je 14 psiholoških radionica;
Realizovana su 54 individualna razgovora (savjetodavni, psihoterapijski)
NVO 4Life,Bratstva jedinstva 73, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax 020 625 783, MOB +382 68 81 81 81
E-mail: [email protected]
 Aktivnosti u okviru projekta Servis kućnih posjeta za djecu iz zavisničkih porodica:
Zavisnicima/ama sa djecom je 34 puta upućena pomoć kroz donaciju hrane i sredstava za
higijenu, školskog pribora za djecu školskog uzrasta. Ova pomoć obezbjeđena je za 3
porodice u kojima su jedan ili oba roditelja zavisnici od droga;
Konstantno praćenje, pruţanje podrške za 8 porodica u kojima su jedan ili oba roditelja
zavisnici od droga;
U kontinuitetu pruţanje pomoći pri upisu u vrtić djeci čiji su roditelji na programu u NVO 4
Life;
Pruţanje stručne pomoći djetetu čija je dijagnoza ADHD kroz 38 pedagoško-psiholoških
tretmana;
Pomoć samohranoj majci i pruţanje pedagoško-psihološkog tretmana (18 tretmana) djetetu
sa enurezom;
Pruţanje pedagoško-psihološke pomoći i pomoći pri učenju i izradi domaćih zadataka za
četvoro djece iz zavisničkih porodica;
Rad sa djetetom iz zavisničke porodice koje pokazuje probleme u ponašanju, naročito u
socio-emocionalnom domenu razvoja kroz 18 savjetodavnih razgovora sa roditeljima i 21
pedagoško-psihološki tretman sa djetetom;
Realizovane 4 bračne medijacije (savjetodavni, terapijiski razgovori, pomoć u
prevazilaţenju bračnih poteškoća zavisnika koji je na tretmanu i njegove supruge);
Realizovana su 23 grupna porodična sastanka. Sastanci sa članovima porodica osoba koja
se nalaze na tretmanu ( pruţanje stručne pomoći, osnaţivanje roditeljskih kompetencija);
Realizovano je 69 individualnih razgovora sa članovima porodice zavisnika ( individualna
psihoterapija, savjetodavni razgovori);
Sedam zavisnika je upućeno na testiranje HIV i HCV. Zavisnica koja je upućena na
testiranje je, takođe inficirana HCV-om. Zavisnici/ca koju su pozitivni na virus HCV-a
nalaze se na listi čekanja za ulazak u tretman;
Kontinuiran savjetodavni rad, pruţanje podrške za dva zavisnika koja su tokom ove godine
počela sa tretmanom liječenja virusa HCV;
Postpenalni prihvat za 4 zavisnika koji su tokom godine završili sa izdrţavanjem zatvorske
kazne u ZIKS Spuţ;
Zabiljeţeno 65 dolazaka u Centar (sami zavisnici, članovi porodice, prijatelji, partneri) za
pomoć, savjetodavni razgovor ili informisanje;
Zabiljeţena 203 telefonska poziva (sami zavisnici, članovi porodice, prijatelji, partneri).
Javljanje za pomoć, pruţanje informacija;
17 kućnih posjeta bivšim korisnicima programa rehabilitacije i resocijalizacije od droga;
Tokom godine organizovano 14 posjeta CNP-u, 5 sportskih aktivnosti i 18 odlazaka u SPA
hotela Splendid, za zavisnike koji se nalaze na programu rehabilitacije i resocijalizacije, u
sklopu neformalnih aktivnosti;
Januar, predstavnica NVO 4 Life-a Milena Mijović učestvovala na sastanaku sa
prestavnicima Kancelarije za prevenciju i Sekretarijata za socijalno staranje na temu IPA
projekta i početka programa prevencije od ranih uzrasta;
Januar, ostvarena saradnja sa organizacijom SEE-NETWORK. Povod sastanka razmjena
informacija i dobijanje podrške za dalji rad;
NVO 4Life,Bratstva jedinstva 73, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax 020 625 783, MOB +382 68 81 81 81
E-mail: [email protected]
NVO 4 Life u partnerstvu sa JU Centar na Kakarickoj gori, Sekretarijatom za socijalno
staranje Glavnog grada i Unijom opština konkurisali za sredstva iz IPA fonda sa projektom
za izgradnju Centra za rehabilitaciju i resocijalizaciju zavisnica od droga;
U februaru, Akciji za ljudska prava upućeni komentari na izvještaj „Poštovanje ljudskih
prava pacijenata smještenih u psihijatrijskim ustanovama“;
U februaru, NVO 4 Life podrţala inicijativu Liberalne partije za dekriminalizaciju
marihuane;
U februaru, tim NVO 4 Life odrţao je preventivno-edukativno predavanje radioničarskog
tipa o bolestima zavisnosti u O.Š.”Oktoih”. Predavanju su prisustvovali učenici/ce osmih i
devetih razreda, nastavnici i psiholog škole;
Ostvarena saradnja sa kancelarijom Ombudsmana u Crnoj Gori. Tom prilikom uputili
preporuke i sugestije za sprečavanje diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja;
U martu, NVO 4 Life uputila Apel Savjetu za opšte obrazovanje da u redovan sistem
osnovnoškolskog obrazovanja kao obavezan uvede predmet Zdravi stilovi ţivota, kao i
prijedlog da se ovaj predmet počne pohađati već od šestog razreda, zaključno sa devetim;
NVO 4 Life je pomogla osnivanje dvije mlade nevladine organizacije i ustupila im
prostorne i tehničke kapacitete u popodnevnim časovima;
Tokom 56-e sesije Commision of Narcotics Drugs (CND), koja je odrţana u Beču, od 11-15
marta 2013.godine, NVO 4 Life dobila internacionalno priznanje. Tom prilikom NVO 4
Life je navedena među 15 organizacija iz čitavog svijeta čije su aktivnosti kao primjer dobre
prakse predstavljene organizacijama koje se bave problemom narkomanije;
U martu, predstavnici NVO 4 Life odrţali predavanje na seminaru u Pljevljima koji je
organizovala NVO "Pljevaljski ţenski prostor" za predstavnike lokalne samouprave i NVOa;
Kreiranje programa rehabilitacije, resocijalizacije i reintegracije zavisnika/ca od droga.
NVO 4 Life kreirala program koji se bazira na holističko- humanističkom viđenje čovjeka. U
sklopu programa uključeni su modeliteti transakcione, sistemske porodične i kognitivno
bihejvioralne psihoterapije;
U martu, predstavnica NVO 4 Life Milena Mijović učestvovala na konferenciji koju je
organizovala Nacionalna kancelarija za droge u saradnji sa Kancelarijom za drogu i kriminal
Ujedinjenih Nacija (UNODC). Tema konferencije je bila “Tretman i zdravstveno-socijalne
usluge za zavisnike od droga i alkohola“;
Mart, ostvarena saradnja sa holanskom organizacijom House of Hope Serbia. U okviru
saradnje organizacije su razmijenile iskustva, informacije i upoznale se sa programima koje
sprovode;
NVO 4 Life je uputila komentare na Nacionalnu strategiju za borbu protiv droge 20132020. Svi komentari i sugestije koje je NVO 4 Life uputila bili su prihvaćeni; Jedan od njih
je bio da se u ovoj Strategiji ujednači terminologija i da se umjesto termina „narkoman“
koriste nestigmatizujući i nediskriminatorski termini „zavisnik/ca od droga ili korisnik/ca
droga“.
April, učešće predstavnice NVO 4 Life Milene Mijović na Multi beneficiary workshop,
Multi-Stakeholders consultation on EU support to civil cociety, Brisel;
U aprilu, u školi ljudskih prava Centra za građansko obrazovanje NVO 4 Life odrţala dva
predavanja na temu "Prava zavisnika/ca od droga i značaj prevencije i rehabilitacije";
NVO 4Life,Bratstva jedinstva 73, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax 020 625 783, MOB +382 68 81 81 81
E-mail: [email protected]
April, na poziv NVO Moj put, predstavnici NVO 4 Life odrţali predavanje na temu bolesti
zavisnosti od droga učenicima devetih razreda osnovne škole Lovćenski partizanski odred iz
Cetinja;
April, ostvarena saradnja sa Centrom za ljudska prava iz Niša. Posjeta kancelarijama NVO
4 Life predstavnice Centra za ljudska prava Verice Bokić, kliničkog psihologa. Upoznavanje
sa programom i kapacitetima NVO 4 Life;
Ostvarena saradnja sa kancelarijom OEBS-a. Upoznavanje sa radom i programom NVO 4
Life. Razgovor o trenutnom stanju i poloţaju zavisnika/ca u Crnoj Gori. Upućivanje
preporuka o bitnim aspektima politika droga u Crnoj Gori;
U maju, u hotelu Splendid organizovana proslava povodom 5 godina rada NVO 4 Life;
U maju, NVO 4 Life je uputila Ministarstvu spoljnih poslova i evropskih inegracija
komentare na Nacrt akcionih planova za poglavlja 23 i 24;
Maj, NVO 4 Life podrţala globalnu kampanju pod sloganom “SUPPORT! DON’T
PUNISH!” – „PODRŠKA! NE KAŢNJAVANJE“;
Maj, učešće predstavnika NVO 4 LIFE na sastanku Nacionalnog savjeta za spriječavanje
zloupotrebe droge;
Jun, NVO 4 Life uputila komentare na Zakon o drogama.
Jun, NVO 4 Life uputila komentare na NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE;
Jun, prisustvo predstavnika NVO 4 Life na sastanaku o medicinskoj etici i zdravstvenoj
zaštiti zatvorenika, sastanak organizovan od strane Savjeta Evrope u saradnji sa upravom
ZIKS-a;
Predstavnik NVO 4 Life od 9-12 juna, učestvovao na konferenciji International Harm
Reduction Conference, odrţanoj u Viljnusu, Litvanija;
Tokom mjeseca juna 2013.god. organizovana kampanja pod nazivom „Mjesec borbe protiv
droge“. Kampanja je organizovana u saradnji sa Sekretarijatom za socijalno staranje
Glavnog grada, Kancelarijom za prevenciju narkomanije Podgorica i JU za smještaj,
rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci “Podgorica”, Institutom za
javno zdravlje Crne Gore, Domom zdravlja Podgorica i Fondacijom za prevenciju
narkomanije Podgorica. Medijski pokrovitelj kampanje je bila RTCG, a generalni sponzor
Montenegro Stars Hotel Group. Kampanji se priključio veliki broj institucija, organizacija,
preduzeća, pojedinaca: Skupštinski odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Savjet
Muslimana CG, Crnogorsko narodno pozorište, portali: RTCG,Analitika, CDM, dnevne
novine DAN, d.o.o.MONTEPANO, d.o.o.MONTCARTON, preduzeće MONTENEGRO
METROPOLIS MEDIA, FSCG, Vijesti, crnogorski glumci i muzičari.Tokom kampanje
organizovane aktivnosti: Veče sa stručnjacima (tokom ove aktivnosti svi zainteresovani
pojedinci imali su priliku da u neformalnoj atmosferi pitaju, razgovaraju o problemu bolesti
zavisnosti. Gosti večeri su bili dr Ljubinko Kaluđerović i psihološkinja Milena Janković),
Poznati protiv droge :”Uspjeh i droga ne idu zajedno ti odlučuješ” (u okviru ove aktivnosti
izrađeni su posteri putem kojih su javne ličnosti poslale poruku mladima; posteri su bili
postavljeni na frekventnim lokacijama u Podgorici, kao i na portalima pomenutih medija);
26.06.2013.godine odrţana press konferencija povodom obiljeţavanja Međunarodnog dana
borbe protiv droge sa partnerima kampanje JU Kakarickom gorom, Sekretarijatom za
socijalno staranje, Kancelarijom za prevenciju Glavnog grada i Domom zdravlja Podgorica;
NVO 4Life,Bratstva jedinstva 73, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax 020 625 783, MOB +382 68 81 81 81
E-mail: [email protected]
u sklopu kampanje izrađen je spot prevencije bolesti zavisnosti, spot je besplatno emitovan
na TVCG;
26.juna, predstavnik NVO 4 Life Saša Mijović, učestvovao na tematskoj sjednici
skupštinskih Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odbora za prosvjetu, nauku,
kulturu i sport, organizovanih povodom obeljeţavanja Međunarodnog dana borbe protiv
droge;
Jun, učešće predstavnika NVO 4Life Saše Mijovića na devetoj sjednici Odbora za
zdravstvo, rad i socijalno staranje. Saša Mijović je tom prilikom imao izlaganje i upoznao
članove odbora sa aktivnostima vezanim za kampanju „Mjesec borbe protiv droge“ i pozvao
ih da podrţe i daju svoj doprinos realizaciji iste;
U junu, NVO 4 LIFE priključila se akciji „Poklonite knjigu ţenskom dijelu Zavoda za
izvršenje krivičnih sankcija ZIKS“ u saradnji sa predstavnicima Akcije za ljudska prava
HRA, Centra za građansko obrazovanje CGO, Centra za antidiskriminaciju EKVISTA,
Sigurne ţenske kuće SŢK, Centra za ţenska prava. Biblioteci ZIKS-a je uručeno 600
naslova;
U junu, NVO 4 Life uputila inicijativu Ministru rada i socijalnog staranja, mr Predragu
Boškoviću, da kroz sistem obavezne socijalne zaštite, obezbijedi besplatan tretman
rehabilitacije i resocijalizacije za zavisnike/ce od droga;
U julu, 2013.godine NVO 4 Life je pokrenula uslugu socijalne zaštite „Servis pomoći i
podrške socijalnoj inkluziji zavisnika/ca od droga“. U okviru ovog projekta, zavisnici/e koji
prolaze program odvikavanja od droga ujedno pohađaju obuku i kroz teorijska predavanja i
praktični rad upoznaju se sa osnovama dizajna i izrade promotivnog materijala, kako bi se
osposobili da samostalno izrađuju materijal (vizit karte, flajere, brošure…) na fotokopir
mašini nabavljenoj za ove namjene;
Realizovano 28 časova obuke na kojima su zavisnici/ce upoznati sa osnovama grafičkog
dizajna. Pored teorijskih znanja, zavisnici su prolazili i kroz praktični dio obuke uz podršku
grafičkog dizajnera;
U toku predhodnih mjeseci izrađeno je 1740 vizit karti, 1300 flyer-a i 519 postera. Pri izradi
promotivnog materijala pored grafičkog dizajnera (koordinatora programa reintegracije)
angaţovani su i zavisnici/ce koji se nalaze na tretmanu. Njihovi zadaci bili su vezani za
idejna rješenja dizajna, štampanje, rezanje, pakovanje i distribuciju promotivnog materijala;
U junu, 2013 godine VNGOC je formirao komisiju koja će učestvovati u izradi Pregleda
na najvišem nivou za 2014.godinu. Predstavnica NVO 4 Life Milena Mijović , izabrana je
za člana Komisije. Dokument će biti predstavljen na 57 sesiji Komisije za droge (CND) koja
će se odrţati u Beču, u martu 2014.godine;
Jul, prisustvo predstavnika NVO 4 Life (Milene Mijović) na Workshop on enhancing drug
policy coordination in South Eastern Europe, organizovanom 2. i 3. jula;
Jul, u okviru sastanaka o medicinskoj etici i zdravstvenoj zaštiti u zatvorima koji je
organizovao Savjet Evrope u saradnji sa Direktoratom za izvršenje krivičnih sankcija
Ministarstva pravde Crne Gore, direktor NVO 4 Life , Saša Mijović je imao izlaganje na
temu “Psihoaktivne droge i zavisnost, rad sa zatvorenicima od droga”;
U avgustu organizovan sastanak sa predstavnikom Evropske komisije, Delegacije evropske
unije u Crnoj Gori , Romanom Boitard. Upoznavanje sa trenutnom situacijom po pitanju
politika droga i tretmana zavisnika/ca u Crnoj Gori, radom organizacije i stručnim
NVO 4Life,Bratstva jedinstva 73, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax 020 625 783, MOB +382 68 81 81 81
E-mail: [email protected]
kapacitetima. NVO 4 Life je tom prilikom uputila niz preporuka o bitnim aspektima
politika droga tretmana zavisnika/ca u Crnoj Gori;
U oktobru, NVO 4 Life organizovala dvije volonterske akcije sređivanja vrtića “Poletarac”
(krečenje učionica i lakiranje lamperije). Akciju su realizovali zavisnici koji prolaze tretman
rehabilitacije i resocijalizacije, kao i stručni tim 4 Life. Na ovaj način zavisnici koji prolaze
program liječenja pokazali svoju odgovornost prema zajednici i altruizam. Akciji su se
pridruţili i zaposleni u vrtiću i roditelji;
U oktobru, predstavnici NVO 4 Life odrţali predavanje u Školi ljudskih prava Centra za
građansko obrazovanje na temu "Prava zavisnika/ca od droga i značaj prevencije i
rehabilitacije";
Oktobar, posjeta stranih eksperata zaduţenih za reformu zatvora u Crnoj Gori, te uvođenje
Alternativnih kazni u pravosudni sistem. Tom prilikom je vršena procjena kapaciteta
organizacije (tehničkih, kadrovskih, te finansijske odrţivosti). NVO 4 Life je dobila izvrsne
ocjene i pohvale za temeljnost u radu i izradi i sprovođenju programa;
Oktobar, učešće predstavnika NVO 4 Life na edukativnoj radionici o zločinima iz mrţnje
koju je organizovala kancelarija OESC-a, Budva;
Predstavnik NVO 4 Life Saša Mijović učestvovao na Javnoj raspravi o Nacrtu zakona o
uslovnoj slobodi i kazni rada u javnom interesu i dali komentare od kojih je jedan usvojen i
uvršten u Zakon;
U novembru, NVO 4 Life, uputila Ministarstvu pravde komentare i preporuke na Nacrt
zakona o izvršenju uslovne slobode i kazne rada u javnom interesu;
Tokom oktobra i novembra NVO 4 Life u sklopu preventivnih aktivnosti uručila je postere
“Uspjeh i droga ne idu zajedno, ti odlučuješ” (izrađenih tokom kampanje Mjesec borbe
protiv droge) školama u Podgorici. Posteri su uručeni školama : “ Vuk Karadţić”, “Oktoih”,
“Savo Pejanović”, “Branko Boţovic“,“Slobodan Škerović“,“Vlado Milić”. Prilikom
uručivanja postera u O.Š." Branko Bozović" odrţan je čas prevencije bolesti zavisnosti za
učenike đačkog parlamenta;
Novembar, realizovano predavanje u O.Š. “Vlado Milić” za učenike šestog i sedmog
razreda. Tom prilikom đacima su uručeni flyer-i sa porukama za njih i njihove roditelje, kao i
diplome za aktivno učešće na radionici prevencije bolesti zavisnosti;
Novembar, učešće prestavnika NVO 4 Life na Kongresu evropskih pokreta i civilnog
društva Jugoistočne Evrope 2013, pod nazivom EMI MONTENEGRO CONGRESS,
Budva;
U novembru, NVO 4 Life odrţala predavanje na temu „Diskriminacija zavisnika/ca od
droga u crnogorskom društvu“. Predavanje odrţano u sklopu trećeg ciklusa edukacije iz
oblasti zaštite od diskriminacije koju realizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava za
predstavnike Uprave za inspekcijske poslove;
Novembar, odrţan sastanak sa predstavnicima Twining projekta, Marius Fidler-om
(rezidentni savjetnik za tvinig) i Violetom Đorđević (asistentkinja rezidentnog savjetnika).
Sastanak odrţan u kancelraijama NVO 4 Life. Upoznavanje i procjena kapaciteta
organizacije, stručnosti tima koji radi u organizaciji. Dobijena izvrsna ocjena za kvalitet
programa sa zavisnicima/ma, kao i za stručnost kadra;
Novembar, sastanak predstavnika NVO 4 Life sa predstavnicima Delegacije evropske unije
u Crnoj Gori. Razgovor o trenutnom stanju funkcionisanja organizacija koje pruţaju
NVO 4Life,Bratstva jedinstva 73, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax 020 625 783, MOB +382 68 81 81 81
E-mail: [email protected]
socijalne servise u Crnoj Gori. Upućivanje preporuka o bitnim aspektima politika droga u
Crnoj Gori;
Posjeta donatora iz Amerike u vezi saradnje na projektu Peace Education Program, za
resocijalizaiju zatvorenika zavisnika od droga;
Učešće predstavnika NVO 4 Life na konsultativnom sastanku o fundraising standardima, u
organizaciji FAKT-a, novembar 2013;
Novembar, učešće na treningu koji je organizovala kancelarija UNDP-a na temu: „Reforma
sistema socijalne i dječije zaštite – unapređenje socijalne inkluzije, IPA 2010“. Trening
UNDP bio je namijenjen za pruţaoce socijalnih usluga i kreiranje standarda usluga;
NVO 4 Life u saradnji sa 6 NVO (čija su sjedišta u sve tri crnogorske regije: NVO My way,
NVO Pljevaljski ţenski prostor, NVO Aktivna zona, NVO Bum i NVO Defendologija)
osnovala mreţu Nacionalni Konzorcijum za Politike Droga. Cilj uspostavljanja mreţe
organizacije civilnog sektora jeste unapređenje politika droga u Crnoj Gori;
NVO 4 Life aktivno učestvovala u izradi Lokalnog plana za socijalnu inkluziju i Lokalnog
plana za prevenciju neprihvatljivog ponašanja djece i mladih;
Predstavnica NVO 4 Life Milena Mijović uputila komentare za CNDP - Campaign for New
Drug Policies;
Saša Mijović, predstavnik NVO 4 Life, uputio komentare i sugestije IDPC - International
Drug Policy Consortium na Politike droga na globalnom nivou;
Decembar, sastanak predstavnika NVO 4 Life sa predstavnicima Delegacije evropske unije
u Crnoj Gori, Alessandrom Campom i saradnicima.
Javnost rada se, u toku 2013-te godine ogledala kroz 13 gostovanja na televiziji (RTCG; TV
Vijesti, TV Prva, Atlas TV) i više od 20 priloga u informativnim emisijama, te kroz 44
objavljena članka o aktivnostima NVO 4 Life u štampanim medijima ( Vijesti, DAN,
Dnevne novine, Monitor) i portalima (RTCG, CDM, Analitika, Vijesti);
Rad NVO 4 Life je kontrolisan i od strane revizorske kuće VM KOD, od koje smo dobili
pozitivne ocjene o poslovanju i vođenju finansija projekata dobijenih od Komisije za
raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću za 2013. godinu.
NVO 4Life,Bratstva jedinstva 73, 81000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax 020 625 783, MOB +382 68 81 81 81
E-mail: [email protected]
Download

Izvještaj o radu za 2013 godinu