PROGRAM
ŠPAH
ŠP
AHTL
AH
TLA
AR
RO
OSTFR
ST
TF
FR
RAJ
RA
AJ
GUMENA DRŠKA SA UMETKOM
KO
OM
Nam
mens
n ka špa
š htltlaa za gips
ippsars
rske
ke raddove
vee,
P um
PH2
umeta
etakk u dr
d ššcii.
NOVO
299,00
M STRI
MI
ST
TRI
R JA
A ČEL
E IČ
ČNA
NA
KV
KVAD
VAD
DRA
RATN
TNA
TNA
TN
180mm
Če ičn
Čel
čnna mist
strij
rir a sa ravn
rij
avnim
im
m ivi
ivicam
cam
a a,
a za nan
nanoše
oše
šenje
n
nje
m ter
ma
mal
eerra i dr
d ugi
ugg h žitk
žitk
ititkih
ihh gra
rađev
đ inskih
đev
ins
n kih
kih mater
mater
ma
te ija
ijala
alaa i
preciz
pr
pre
cciz
i nnoo izv
i lač
ačenj
čenj
enn e ivic
ivic
v a.
a Vel
Veličinom
Ve
Veliči
iči
č nom
m oddgov
ovara
ara
ra zaa
ve e rado
već
ddove.
ve
209,00
MIST
MI
ST
S
TRIIJA
A ČE
EL
LIČ
ČNA
O AL
OV
A NA
180mm
Č ič
Če
Čel
ičn
čna mist
mist
is rij
rija
ija sa zaob
zaob
a lje
ao
jenim
nim
m vr
v hom
hom,, za nano
n še
šen
enje
jee
ma ter
mal
teraa i ddrrugi
g h žitk
gi
žitk
tkih
tk
ihh gra
gr đev
đ ins
đe
nskih
ns
kih
ih ma
mater
ter
erija
er
ijaalaa i
preciz
pre
cizno
ciz
no izvlač
izv
z lač
zv
ačenj
en e ivic
enj
ica.
a. Vel
a.
V liči
iči
č nom
o i obl
ob iko
kom
ko
m zaddo
do-vol
o jav
j a najš
najš
ajširu
j iru leepezu
pez
ezu potr
potrtreba
eba ma
m jst
js ora
ora..
199,00
GLET
GL
E ER
ET
E IC
ICA
CA RO
R ST
TFR
FRAJ
A
AJ
NA
NAZU
AZU
UBL
B JE
JENA
NA
FOLIJA
N zubl
Naz
ubljen
ubl
jen
e a glet
eteri
eteri
erica
ca sa drv
drveno
en m ručk
eno
ručk
uč om
m i krat
attkoom
o
osnnovo
ovom.
ov
m. Otp
Otporn
ornna na hem
hemi
em jsk
skke utic
utic
iccaje
aje..
Zašštit
Zaš
titna
na fol
folija
ija za
eent
nteri
e jer
e.
Kratka osovina, drvena drška
a
409,00
GLET
GL
ET
E
TER
E IC
CA Č
ČE
ELI
LIČN
Č A
ČN
PVC drška
G te
Gle
ter
eerica
i saa er
ergon
g oms
gon
omskom
m kom
koom PV
PVC
C ručk
učkom
om i dugo
om
ug m
osn
s ov
ovo
vom.
m.
249,00
4X5
45,
189,00
TELESKOP HOBI
2m
00
ŠTA JE TO
TERMOFUZIJA
PLASTIČNA
CEV
TKANINA
Usavršeni proces termofuzije je Beorol-ov doprinos tržištu alata. Procesom termofuzije
spaja se plastična cev i tkanina valjka u jednu celinu, koristeći toplotu i mehanički pritisak.
Na taj način se dobija glavni deo valjka, tzv. telo valjka. U telo valjka se ubacuju čepovi, koji
su povezani osovinskom cevi u kojoj se nalazi osigurač. Kroz osovinsku cev i osigurač se
provlači žica ručice valjka i na taj način se dobija kompletan valjak spreman za farbanje.
Valjci proizvedeni procesom termofuzije su otporni na sve poznate rastvarače. Namenjeni
su farbanju obrađenih ravnih površina, različitih materijala sa različitim bojama i lakovima,
zavisno od tipa i karakteristike tkanine. U zavisnosti od veličine površine koja se tretira,
potrebno je izabrati valjak odgovarajućih dimenzija. U našem asortimanu se nalaze
termofuzioni valjci dužina 8, 18, 23 i 50cm.
VALJAK BLUE LINE
VALJAK PROFY
Sastav: poliamid; dužina konca: 12mm; izrada: termofuzija.
Preporučujemo ga za nanos novih generacija boja tzv. akrilne
boje ili boje na vodenoj bazi. Otporan je na sve poznate
rastvarače, preporučuje se za rad na ravnim površinama.
Sastav: poliakril; dužina konca: 20mm; izrada: termofuzija
Preporučujemo ga za nanos poludisperzivnih, disperzivnih
i fasadnih boja.
23cm, ø8 rezerva
215,00
23cm, ø6 rezerva
165,00
MERDEVINE
ALUMINIJUMSKE
KOMBINOVANE
10
TERMOFUZIJA
RADIJATOR VALJAK
KONAC LIN
10cm rezerva
Sastav: poliester; dužina konca: 16mm; izrada: termofuzija
Nanos disperzivnih, poludisperzivnih i epoksidnih premaza.
Otporan je na sve poznate rastvarače.
39,00
ZAŠTO JE BITNA
Z
17,2 kg TEŽINA
MERDEVINA?
M
STEPENIKA
Te
Težina
merdevina govori o kvalitetu
merdevina, preciznije o debljini
m
zida merdevina. Ukoliko je težina
zi
merdevina mala to znači da je zid
m
merdevina isuviše tanak što će se u
m
praksi pokazati kao savijanje i ljuljanje
pr
merdevina, a u najgorem slučaju može
m
doći i do pucanja merdevina.
do
Aluminijumske merdevine koje se sastoje iz tri
dela, sa različitim mogućnostima kombinovanja.
Ispitano po standardu EN131.
15.175,
00
Sa težinom od 17,2 kg Beorol
S
MERALK10 merdevine obezbeđuju
M
maksimalnu sigurnost i izdržljivost
m
merdevina, a zahvaljujući lakoći
m
aluminijuma omogućavaju i lako
al
rukovanje i manipulaciju.
ru
B US
BR
SN
NII DISK ALUM
U INIJUM
U
REZN
RE
Z A PL
ZN
LOČA
OČ
O
ČA ZA
ZA MET
ETAL
L
LLamelarni abrazzivni brusni disk sa ojačanim papirnim
la elama. Laamele se nalaze pod uglom od 15° u odnosu
la
lam
naa rav
avvan brušenja. Za abrazivna zrna je korišćen zirkon.
Abrazivna rezna ploča
A
čaa za
z elemeente
n e napra
naapra
praavvljlljjeene
ne oodd crrno
nnog
ogg
m ala. Nije namenjena za INOX.. Pra
met
rav
aavila
iillaan
an izbo
zborr abra
zb
raazivnih
ziv
ivvnnih
ih
ih
čestica i vezivnog materijala omooguć
guććaavaa brrz i ol
olakš
akššann rrad
raadd.
d.
Radi sigurnosti majstora, unutarr plooče
če ssee nal
n azi
na
a aarrmat
az
aatturn
uurrrn
rna
na
PVC mreža. Metalna prirubnica obe
obbezbe
zzbe
zb
beđuj
ujee čvrš
ršću
rš
ću i sigu
iggguurrni
rnnniijuu
vezu sa ugaonom brusilicom.
115x3mm
Granulacija 40, 60, 80,120
109,00
58,00
ZANIMLJIVOSTI
DA LI
STE
ZNALI
DA...
• Sečenje INOX
(nerđajućeg) čelika
pločama namenjenim
za običan čelik pretvara
čelik u okolini reza u
običan (rđajući) čelik.
• Rezna ploča prečnika
115mm za jedan sat
rada pređe put od oko
250 km.
MAŠINSKA
K ČELIČNA
A
ČETK
T A
MA
AŠI
Š NSKA ČEL
LIČ
ČNA
A ČE
ET
TKA
KA
LONČ
N AS
NČ
A TA
Maššinska pom
mesiingo
goovan
vaa a četka zaa bušilicu,
uši
š
set od 6
kom
o ada
da, pprihvat
vat Ø6
Ø mm.
mm
m
Mašinska lon
o časta žičana če
č tka za buušil
ššiilicu
cu Ø6
cu
Ø65mm
655mm
5m
mm
m,
prirhvat Ø6
Ø6mm
6m .
Set 6/1 za bušilicu
65mm za bušilicu
379,00
159,00
S T SK
SE
KAL
A PE
P LA
SKAL
ALPE
AL
PE
EL 1
18
8MM
M
Set
et see ssaasto
et
st jii od
st
o ddva
v skkalp
a ela
e odd 9m
9 m i jednogg od 18mm
8mm
m.
Kuućišt
Kuć
šta skal
št
k pelaa su
s izra
zrr đđenna
na od kvva
val
a ite
i etn
tnoog PVCC a.
a Ko
Kor
K
ooriste
lom
mlji
ljlj va
va seč
s iva
i .
Kućišt
K
š e skal
kalpel
pelaa izra
pel
izra
zrađen
đđen
đe
e o oodd kval
valite
iitteetno
tnnoog PVCVC
C--a.
C
a. S
Skkkaaalpe
Ska
llppe
lpe
pel je
namenj
enj
en
njjenn sv
svi
vim majs
ajstor
tor
torima
orima
or
maaa.. Kori
m
o sti
or
ssttiti lo
lom
mljljjiv
iva
vvaa se
seččiv
čiiivvvaa.
a.
Metalne vođice
3 Komada
69,
00
69,
00
BO
B
ON
NS
SEK
K AUT
UTOM
OMATSK
ATSK
AT
SKI
Ergo 30cm
• Tačka na ivici rezne
ploče se kreće brzinom
od oko 250km/h.
Da li koristite zaštitu
pri radu?
P ednj
Pre
dnnj
nja i za
nja
zadnj
ddnj
njja ručk
ččkka izra
r đen
ra
đ e su od term
đe
rm
mopl
op ast
op
as iičn
čnnogg mat
materi
aterr jjal
jaaallaa,, eerg
errggoono
no
nomsk
mski oblilikov
mski
liikoo ane
n zaa ko
ne
komfo
mforrnu
mf
nnuu upotr
uppotr
oottrtrebu
eebbbu sa
sa obbe ruke
uukke
ke.
Č sstt ddiz
Čv
Čvr
diiz
iizajn
ajn
ajn
j om
mogu
o ćuj
og
ć e prav
ra iln
lnee rez
ln
ezo
z ve.
vee Br
Brza
zaa zam
am
men
ena
nnaa lista
t teeste
s re,
e, i reg
e,
rreeg
egula
u cij
ul
c a zate
att zannja.
j Za
Z vrt
vrtanj
vr
aanj
an
nnj sa
s nnaavrt
vrrttkom
koom
m omogu
om
mogu
guća
uććav
ćaav
ava
brz
rzzo zate
a zannjjee ili
ilil ot
otpuš
p štan
tanje
je lissta tes
tester
te e. O
Ošt
štrric
št
icca je cent
enntrririri ana
naa zaa pr
prav
aavi
vilan
a bbaalan
an
ans.
an
s Ukl
U juč
j ujee lilist
st tes
eester
ere BI KA
er
AR
ARB
RBON
RB
RBON.
ON
ON.
N. M
Moogguć
guuć
ućnnos
nooosst
sečenj
seč
čenjaa i po
p d uglo
g om od 55 step
eppeeni
n.
615,
00
PROFESIONALNI
ZAŠTITNI PROGRAM
EN388
STANDARD?
Ovaj
Ov
aj sta
tand
nddar
ndar
ardd see odn
dnos
osii naa sve vrs
os
rste
te zaš
a tittinih
ruukaaviica u pog
ogledu njijiho
hovi
ho
viih fifizi
z čk
zi
č ih i mehanič
ički
kih
kih
ottpo
porn
rnos
rn
ostiti na ab
os
abraziju, se
seče
č nj
če
nje,
e, cep
e an
anje
j i probijanjje.
je
Piikt
ktog
ogra
og
rami
ra
m koji pr
mi
prat
atte če
četititiriri brooja od kojih sva
svvaakki
prred
edst
sttav
avljljljaa ni
nivoo zaš
nivo
aštitit te od od
odre
reeđeno
đen g uticcajja:
1. otp
tpor
orno
or
nost
no
st na ab
abra
razi
ra
ziju
zi
ju:: oc
ju
ocen
e a doobi
b jena
na prema
reema
ma
broju cciiklussa po
potr
trreb
ebni
n h da
ni
d se ru
ruka
kavica probi
bije
je put
utem
e
em
abrazije
jee mat
ater
erijijijal
er
alom
al
om sliličn
čnom
čn
om šmirgli. Najveća ocena
je 4 a naj
ajjma
m njja 0.
22.. otppornoostt na seeče
čenj
nje:
nj
e ocena dobijena prem
ma br
b oju
cikl
ci
klus
kl
usaa potrebbni
us
nihh da
d okrugli nož (sličan pic
ica no
nožu
žuu)
žu)
proseeče ru
ruka
kavi
viicu
cu.. Na
Najv
jveć
jv
e a ocena je 4 a najmanja 0.
eć
3. otp
tpoornost
s na ceepanjee: oce
cena
n dobijena prema sili
pottreeb
po
ebnoj da se ru
ruka
kavi
vicaa pocepa. Ovaj test se naziva
j š i „p
jo
„ anta
talo
lone
nee tes
est“
t“ jer pod
odse
seća na pokušaj da se
se
nogavi
noga
vice pantalona odvojee jedna od dru
r ge. Na
Najvveć
ećaa
ocena jee 4 a najma
maanj
njaa 0..
4 otp
4.
tpor
orno
or
nost
no
st na prob
obbijijanje: oc
o enna do
dobi
bije
jeena pre
rema
ma
silili pot
si
otre
rebn
re
b oj daa se probije rukavvicca.
bn
a Ala
latt koojijim
m se
s
v ši
vr
š pro
robi
bija
j nj
ja
njee rukavice
ru
je stannda
dard
rdiz
rd
izzov
ovan
anaa ig
an
igla koj
ojaa
pods
po
dseć
ećća di
dime
meenz
nz
nzijama
i oblikoom na vel
elik
ikii ek
ik
ekser.r.
O a occena se ne odnosi na pr
Ov
prob
obijijijan
ob
anje
an
je
ruuka
kavi
v ce medicinskim i ost
stal
st
alim
al
im iglam
glam
amaa sl
slič
ične
ič
n
ne
veličine. Najveća ocena jee 5 a naj
ajma
manj
ma
njaa 0.
nj
0
EN38
EN
388
38
8 omogućava krajnnjeem ko
koriririsn
snik
iku da izabere
rukaviicu koja najviše odgoova
vara
ra nje
jego
govi
v m potrebama
i zahhtevima. Isto tako mu pr
pruž
užaa i sigurnost da
už
je ruuk
ukav
a ica ispitana preema vaažžećim propisima i
standa
dardima i da će, stooga
da
ga,, is
ispu
puniti i svoju zaštitnu
nameenu.
RUKAVICE DIP-COATED
XL PREMIUM
RUKAVICE BEST ONCE
XL EXTRA
Preporučena za teške građevinske
radove. Glavna prednost je dobro
prianjanje. Otporne na habanje.
Preporučuje se kao zaštita u
svim građevinskim, montažnim,
baštenskim i kućnim
poslovima.
169,00
LOPATA
ALUMINIJUMSKA
350x365mm
569,
00
NAPOMENA: drške nisu
uračunate u cenu.
139,
00
LOPATA
ZA UGALJ
350x365mm
495,
00
LOPATA
RAVNA
Crna
245,00
PUR PENA
TEHNIČKAHEMIJA SAVETI
ZA PRAVILNO KORIŠĆENJE
PUR
PU
R PE
PENA
ENA
NA MUL
ULTI
TI+ 77550g
50g
0gr
Za višestruku upotrebu
Visokoekspandirajuća pur pena za više
korišćenja. Jedinstven proizvod na našem
tržištu. Specijalni ventil. Već korišćenu pur
penu možete koristiti dva meseca nakon
prve upotrebe.
PU
UR PENA
N
750gr pištolj
Beo
B
Be
eo
e rol
ro po
ro
p liuret
e ans
et
nska
k pen
p a je univerza na
zal
n pe
pen
e a koja
oj se koristiza ispune
i veez
ezi
z van
va jee pri
p spoljnim i unutrašnjim
gra
gra
gr
r đev
e ins
insskim
kimrad
a ovima. Primena: za
fiksiriraanj
fik
ann e vrata, prozorskihh okvira,
pop
ppo
opun
pun
uunj
njava
vanje
va
njjeerupa i pu
nje
p kotina kao i za
top
top
to
toplot
o lot
looottnu
n izo
izz laciju cevi.Glavne karakter
te
eerrist
isti
is
sttike
ikke: vezu
ik
ez jjee za
z sve građevinske
mat
mat
ma
aateri
teri
errijjal
jaal
ale osim
s silik
i ona, polietilena i
poolipr
ppol
ipprrop
oopi
ppiile
len
eenna.
a. Otp
O orna je na sve vreOt
meeennske
m
menske
men
skkee us
sk
uslov
ove ukljljučujući isparenja
ove
slane vode i vlagu.
slane
sl
439,90
PIIŠT
Š OL
OLJ
J ZA
ZA PUR
R PEN
ENU
EXTRA
Pišštol
t j za pur-penom
om sa rob
robusn
u om
usn
m i jako
k m
konstrukc
ukcijoom.
ukc
m Kor
Korist
s i se za upot
p reb
ebbu purp e koja je
pen
j paakov
ovvana
a u bocee sa navojem
jem.
N ome
Na
Nap
om na: obavezno po
posle upotrebe,
pi tol
piš
o j za pur-penu očistiti sa BEOROL
ol
č stačem pur
čis
pur-pene.
pene.
379,
00
Pur pena će poprimiti najbolja svojstva
ako se koristi na temperaturama od 15°C
do 25°C. Nije preporučljivo da se koristi
na temperaturama nižim od 10°C i višim
od 30°C i u uslovima niske vlažnosti
vazduha.
Površine na koje se pur pena nanosi
moraju biti dobro očišćene od prašine i
masnoće.
Površinu na koju ćete naneti pur penu
dobro navlažite, ovo će ubrzati reakciju
i obezbediti bolja svojstva kada se pena
formira.
Pre upotrebe bocu dobro promućkajte
jakim pokretima gore-dole 15-20 puta.
Prilikom upotrebe boca mora biti okrenuta naopačke.
U zavisnosti od atmosferskih uslova pur
peni treba od 2-4 sata da se formira ali u
nekim slučajevima ovo može da potraje
i duže.
1.899,00
Tek kada je spoljni sloj pur pene potpuno
stvrdnuo možete odstraniti višak pene,
obrađivati ili farbati.
IZOLIR TRAKA
19mm x 10m
Crna, crvena, plava, žuta
Izolir traka namenjena za
eleektroinnsta
s laters
rskee raddove
rs
o e.
Dužina namot
otaja
ot
j trake
a je
j
10m. Trake su izrađene
u različitim bojama radi
obeeležavanja elektroinstalaccija
ij .
33,00
D CT TRA
DU
R KA
Primen
m a kod termo i
hidroi
o zol
olacija, pakovanja
ol
teeških paketta,
teš
a reparacijee i
dek
ekoracija.
ek
a Tra
raaka
k je armirana
na
raddi većee izzdrž
d ljljij vos
v ti.i
BAND
DAŽ
AŽ TRA
AKA
A
UN
U
NIV
NIV
VER
RZA
ZAL
LN
NA KR
KREP
KREP
EP
TRA
TR
TRA
AK
KA
90m
Koristi se za band
a aži
ažiran
ra jee
ran
spojev
jev
eva u građevin
eva
vinars
a tvu
tvu.. Teeži
ž naa
m erijal
mat
a a:
a 60gg/m2
m , 9×9. Vrrssta
m2
tta
materirjala: fiberg
erglas
l .B
la
las
Boja
oja
ja:: beela
ell
48mm/35m 80°C
IIzd
zddržljiv
ržl
žžljjiv
ivvost
ost: 880°/
os
ost:
0°/
°/90m
90m
0 in.
inn. Vr
Vrsta
ta le
lepka
pka:: solv
pk
o ent
entt
(pr
prririiro
roodni
dnnii ka
k uč
uču
č k)) Uku
Uk ppna
pna deeblj
bljina
bl
ina
iin
nnaa: 135μ
135μ
3 μm
35
m
(papi
(pa
piir+le
ppir
+le
l pak
paak)).). Kor
o ist
s i se
st
se za fasaadn
dne
ne
raad
rad
a ov
oove
vve, unut
u raš
ašnje
aš
n ra
nje
nj
r dov
o e i au
ov
a tol
t aki
akiiran
r je
je.
e
120,00 249,00
120,00
SET
SE
T ODVI
OD
DVI
VIJA
J ČA
A
48 komada
Set sadrži ergonomski ruukoh
k vat sa 1/4”H
HEX
X
pprihvatom,, 28 komada 1/4
/4”HE
/4
EX nastavaka
za odvijanje od 255mm, adapter i 188 komada
nasadnih HEX
HE na
H
nasta
assta
stt vaka.
1.049,
00
ČE
EKI
K Ć MA
M ŠINS
SKII
HR
RAS
AST DR
D ŠK
KA
LIBE
ELA
A SA
RUKOHV
HVAT
HV
A IM
MA
Mašinski čekić sa izrezbarenom
drvenom hrastovom drškom i
zaštitnom oblogom. Izrezbareni
rukohvat omogućava lakši rad i
bolje prijanjanje u ruci.
Libela
elaa sa
s guumen
menim
i rukkohohh
vattima
i . Sadr
a ži osu
s visoke
su
p ciznos
pre
noo ti i rebrastu gaznu
površinu. Mogućnost štelovanja
osee 0–
0–90°. Gumene ivice štite
libelu od me
mehan
h ičkih ošteće
ha
ć nja
njj .
300gr
249,
00
48 komada
ZA
AŠTIT
ŠT
TIT
TN
NE
E
NA
AOČ
ČAR
ARE
E ER
RGO
GO
L gane
La
Lag
anee po
an
p de
ddes
es
e ive
ve ručic
čice.
čic
e.
e.
Boč
o naa zaš
oč
za titta, žut
ž a
polika
karbo
ka
karbo
bonat
nat
attska st
s ak
akl
k aa..
129,00
789,00
ODV
ODVI
OD
VIIJA
JAČ SP
JAČ
PRE
REJ
200ml
LLubrikant
aant
nt zzaa po
podma
maziv
ma
ziv
ivanj
anje
n e pod
nj
pod
o
prir tisskom
om. Pr
Prrim
Pri
mennaa:: zaa pod
oddmaz
maziva
ivva
vanje
je
del
delova
ellova
va au
autom
tom
oom
mob
obi
b la,
la maašinna,
a, oopr
pruga
pruga
ugga,
ga,
ga
kuć
u nnih
uć
ih ap
apara
arata
ta Zaa du
ta.
duggo
gottrajnu
got
raajjnu
raj
nu zzaš
aštit
tu
odd rđe
đ , za elimina
lim
imina
inna
naccijiju
ijju vlag
vla
lage
lag
ge na
met
etaln
alnnim
al
m pov
povvrši
po
ššiinna
nam
am
ma i el
elekt
ek rič
iččnim
m
kon
kko
ontak
taaktim
akttim
ak
im
maa.
a.
Glllaavn
Gla
G
vne
nnee kaarra
rak
akter
ak
teeerrist
istike
is
kee: N
Nesi
esillik
es
esilik
esi
ikons
onski
ki
lubrik
lub
riik
ikaan
ant
nntt, ras
aast
st
s vvar
arrač
ač rđe
đe, zašt
aššštiti
ititini
tiini
ni spr
spr
p ej
e
saadrži
sad
sa
ržži
rži
ži M
MooS2,
oS2
S2,
S2,
2, pprruža
užaa na
naulj
auljlljjenu
enu
nu po
površ
vršinu
inu
nnu,
zau
aauusstaavlj
vlja škkri
vlja
vl
krr ppuu i sppre
rreečav
eččav
ava rđu
đu,
u st
stvar
vvar
aa
zaš
aštittitiittin
aš
ini sl
ini
sloj
oojj i spr
prrečav
pre
čava
avva oks
kksi
siddac
acciju
ijiju
jjuu.
179,
00
SP
S
PR
RE
EJ ZA
ZA BEL
ELU
TE
T
EHN
HNIK
NIK
IKU
Beli
Pru
Pr
ruža
ža tot
tottal
aaln
lnnu zaašt
aššttitu
tu za
tu
za ssvve
gvozde
gv
dene
de
ne kon
ne
onnstr
onstr
struk
st
uukc
kcije
ije.
jee. Doba
obba
barr je
ellektrtrtro
ro prov
ovvodn
odnik
odnik
ik i mož
mož
oože
že ssee ko
že
koris
ristit
ris
tititi
tit
za ppop
za
oopprav
ravvku
ra
ku i konz
onzer
eerv
rvac
rv
aci
aci
cijjuu „b
„be
bbeellih
ih“
metala
m
ala, kao i za povr
ovr
ov
v šin
šinee term
ermičk
iččk
čkoogg
gaaallvan
vaanizo
aniizo
izz van
annjja.
jaa.
a. Po
P god
ggodan
an jee zaa
reez
ezerv
erv
rvoova
rv
v re,, ci
va
ciste
iste
steerne,
st
rne
rne
n , meta
meeta
ettaalne
llnne
ne
s loosee, cevi,
si
evii, ausp
uspuhe
puuhe
uhhee, reše
eeššete
tek
ekke
itd
td. Proi
td
Proi
r zve
z den je na
zv
na ak
akrililnoj
lnnoj
nooj ba
bazi.
azi.
zi.
Zbbo
Z
bog kval
allite
iitte
t tno
noog sast
stava
st
vvaa im
ma dobr
bru
br
bru
pookriv
po
rivnuu moć
moć.
349,
00
POT
PO
POTR
TR
RAŽ
AŽIT
ŽIT
TE I B
BE
EOR
OROL
RO
OL
L
PU FLE
PU
LEX
X
LD 300ml
Trajno
Tr
Tra
jno
noo el
elas
ast
stiičn
st
čni ppo
pol
ol
oliiur
ureta
etansk
nskki
leppaakk i zapt
lep
ap iva
vvaač.
č Kor
o iist
iss i se
se
u građ
građ
raa evi
e insk
ev
n oj ind
ns
n ustrij
nd
ust
strrijijji za
zap
zap
za
a ttiv
ivvanj
annjje na m
anj
mest
estima
es
est
i gd
g e
jee pot
pottreb
reebnnoo na
re
rebno
nap
aapprav
pra
rrav
aavviititti spoji
oj
oj
kkoojji nee pušta
koj
pušta vo
pu
puš
vod
oddu i vaazd
zdu
d h
i koji
oji trajn
oj
ttrrajn
aj o zaadr
držav
ava svoj
svoj
vo u
ellastično
ela
stitiično
čnost.
450,
00
Beli
Sivi
Braon
Crni
VRHUNSKI KVALITET
ODLIČNA CENA
AK
KRI
RILN
LNI KI
KIT
280 ml Beli
B orol
Beo
rol ak
a riril
riilni
ni ki
kkitit jjee jedn
jeeddno
dnno
nokom
kkooom
mppon
pooonetn
eettn
tni
ni,i, uuni
unni
niver
ivve
ver
eerrza
zaallni,
zal
ni,i
ni
akkrililn
akr
lni zapt
appttivnni mate
ate
t rrijijijal
al nna
nam
am
menj
eennj
njen
en za
za zap
zzaaapptiv
ttiiivvaan
tivanj
anj
nnjjjee i
ppop
ooppun
unj
un
njav
ava
vaanje
nje pu
p kkot
ottina
na pprriri spol
ppool
o jn
jnniim i un
jni
unnutr
uttrtraš
uutr
aašn
šn
šnjim
im
im
raddov
ra
rad
ovi
vima.
ma Pr
ma
Prime
mena:
na:
a: za za
z pt
ptittiivan
ivan
vanje
annje
je raz
raazzllič
liiiččitiititiih
gra
ggr
rraađev
ađev
đevins
ins
in
nskih
kkih
ki
i maater
eerrijaallaa izl
iz ože
žžeenih
nniih nniissko
kkooj i ssrred
eedn
ddnnjjo
joj
oojj
dillata
dil
ata
tacij
cciijiji.i. Pop
P punj
unnj
unj
njava
a nje ppuukkot
ava
otiina
naa naa zi
zidov
dov
do
ovim
iima
ma i
ma
plaaffo
plafo
pla
pl
fon
onnim
ima
maa. Zaapt
m
appt
p iva
vvaanje
njjjee sasta
sasta
sa
s avvaa izm
izzzm
meeđu
đ pr
đu
prozo
oozzo
zora
ra,
ra,
a,
zzid
iddoova
vvaa, vrat
rraaatta..
ta..
aa.. .
Gla
G
laavne
avne
vnee kkaarrak
vn
aakkter
e ist
i tik
ike
ke: odl
ke
oddli
dll čno
ččnno
no ve
vezziv
ivanj
iv
annje,
an
e, vis
viissoka
ookkkaa
sta
sst
taabbil
biiillnos
nos
no
ost,t, bbezz ra
razr
zzre
reeđđiv
ređiv
ivvač
vač
ača
čaa, moože
ožžžee se
se fa
farb
rba
bati,
ba
titi,
otp
otp
ot
tpora
orran na tem
oran
temp
mppeera
rrattur
tuur
ure
re od -10
110°
00°°C do +80
880°
00°C
C..
118,
00
„NO NAME“ VS. „BRAND NAME“
Č
esto
se
postavlja
pitanje
opravdanosti kupovine brendiranih
alata svetskih proizvođača s
obzirom na to da se na lokalnom tržištu
mogu naći alati istih ili sličnih karakteristika
po nižim cenama. Ono što, pre svega,
proizvođača prisutnog na globalnom
tržištu izdvaja od lokalnih je motivisanost
dostizanja određenog nivoa kvaliteta
proizvoda, i njihovo testiranje kako od
strane eksperata na licu mesta tokom
procesa proizvodnje, tako i od strane
kupaca na velikom broju različitih tržišta
na kojima se brendirani proizvodi prodaju.
Glavne prednosti kupovine brendiranih
alata svetskih proizvođača su, između
ostalog: opseg primene alata, izrada od
boljih materijala, bezbednost u radu i
ušteda vremena.
PUNO
SNAGE
U MALOM PAKOVANJU
L
Li-Ion
Litijum jonske baterije
i-Ion baterije su baterije
novijeg datuma i predstavljaju mnogo bolji izbor
u odnosu na Ni-Cd i Ni-MH
baterije. Li-Ion baterije nemaju
memorijski efekat i ne menjaju
svoje karakteristike prilikom
eksploatacije za razliku od
baterija starijeg tipa. U sebi
imaju integrisanu zaštitnu
elektroniku koja kontroliše
rad
r d ćelija, punjenje i posebno
ra
temperaturu baterije. Ovo je
vrlo bitno jer usled unutrašnjih
elektrohemijskih procesa koji
se javljaju pri redovnoj upotrebi
(punjenje, pražnjenje ili redovan
rad) dolazi do zagrevanja koje
je glavni uzrok propadanja
Li-Ion baterija. Li-Ion baterije
se mnogo brže pune, lakše su
i imaju znatno veću specifičnu
snagu po težini i kapacitet
u odnosu na starije tipove
baterija. Postupak punjenja
ovih baterija je izuzetno složen
i vrlo precizan. Ne preporučuje
se punjenje punjačima koji nisu
za njih namenjeni i isporučeni u
fabričkom pakovanju uz uređaj
jer može doći do trajnog
oštećenja baterija ili
punjača pa čak i do
požara usled preteranog zagrevanja.
Prednosti Li-Ion baterija
• Najlakše su u odnosu na starije tipove baterija zbog dobrog odnosa snaga/težina
• Samopražnjenje: neprimetno 5%-10% mesečno
• Memorijski efekat: ne postoji
• Kapacitet: veliki; može biti i veći od 3.0 Ah
• Nisu štetne po okolinu kao Ni-Cd baterije
• U odnosu na Ni-MH baterije trpe manju štetu od promena temperature
Nedostaci Li-Ion baterija
• Imaju najmanji broj ciklusa punjenja-pražnjenja od 300-500
(neki proizvođači navode i do 1000 ciklusa)
• Od svih navedenih tipova Li-Ion baterije imaju daleko najveću cenu
AKUMULATORSKA
BUŠILICA SET
BT-CD 10,8/2 Li Kit
Akumulatorska bušilica Set, baterija 10,8V/1.300mAh,
obrtni moment 14Nm, 2 brzine obrtanja 0-350 /
0-1.200o/min, set vijaka 405kom, set bitova 64kom.
6.499,
00
UGAONA BRUSILICA
RT-AG 115
3.599,00
Ugaona brusilica, 600W, br. obrt. 11.000o/min,
prečnik ploče 115mm, brzo prilagođavanje
zaštite reznih ploča, viljuškasti ključ u dodatnoj
dršci koja se može montirati u tri pozicije.
prihvat
pri
pr
riihva
r
ihv
hva
h
vva
at
kabla
kab
k
ka
ab
a
blla
a
BEZBEDNOST
PRI RADU SA BRUSILICAMA
kl
k
ključ
lljjuč
uč u
dodatnoj
do
d
odatnoj
od
atn
atn
nojj
dršci
d
ršci
rš
ci
mogućn
mog
mogućnost
ućn
ćno
ćn
osst
ost
os
montiranja
m
mo
mon
tir
ir
ranjja
dodatne
dod
do
d
od
o
datn
ne
drške u 3
položaja
PREPORUČUJEMO
ZZAŠTITNE
PRE SVAKE UPOTREBE NOVOG ALATA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO
PROIZVOĐAČA I PRIDRŽAVATI SE ISTOG!
NAOČARE
• Nosite zaštitne naočare ili vizir radi zaštite očiju
• Nosite zaštitne rukavice koje su namenjene radu sa brusnim alatima
• Nosite zaštitno radno odelo koje je otporno na usijane metalne opiljke
• Koristite odgovarajuće brusne ploče u zavisnosti od materijala koji se obrađuje
• Ugaonim brusilicama se NE obrađuje DRVO
UGAONA
BRUSILICA
UG
U
GAO
A NA
NA B
RU
R
US
SIIL
LIICA
CA
UDARNA
BUŠILICA
UD
DAR
ARNA
ARNA
AB
UŠ
U
ŠIL
ŠIL
LIC
CA
Ugggaaona
Ugaona
Uga
aoonaa brusilica
brusi
br
usilic
usi
licca čvrsta
čvrssta
t i ssnažna
naž
ažnnaa 2000
až
200
2000W,
0000W,
0W,
W, ssaa nj
nnjom
joom
m mo
mož
m
možete
oožete
et la
lako
ako
bbrusiti,
br
bru
usit
siti, po
siti,
sit
pol
ira
raatit i sseći.
eći
ć . Zadn
Z
a jaa drš
ad
adn
rršškkaa se
se mož
ožže rrotirati
ot rat
oti
ati zza+/at
a+ - 990°
a+/
0° što
štto
polirati
Zadnja
drška
može
v m om
vam
omogu
ogu
guućuje
ćuje oopti
ćuj
p malno
pti
noo drž
ddr
ržaanj
nje
n e u to
oku
ku rad
da.
a Jed
JJednostavna
dnos
n stav
no
nos
tavna
avna jee
omogućuje
optimalno
držanje
toku
rada.
zam
amena
ena
na rre
ezni
z h pploč
zn
o a. Max
oč
ax br
br. oobrtaja
b ajaa 6.000
brt
00 oo/m
000
/min,
i meki sta
in
tart,
zamena
reznih
ploča.
6.000o/min,
start,
pprečnik
pr
pre
rečni
čnn k pploče
loč
o e 230m
oč
2230mm.
300 m.
Ele
ektr
ktričn
kt
ččnna uudarna
darrnnaa buš
ušiliica,
a sn
a,
snaga
a 71
aga
710W,
0W, el
elekt
e ronnska regulaci
ija
Električna
bušilica,
elektronska
regulacija
brzzin
brz
brzine
iine
ne ob
obrta
rtrta
t njaa 00-270
700o/
0 min, 43.2
0o
3 00 udaraca/m
min, smer okretanjaa
obrtanja
0-2700o/min,
43.200
udaraca/min,
lev
evo/d
o esn
o/
o/d
esno,
o, met
me
e aln
a i graničn
nik ddub
u ine
n bušen
šen
e ja.
j Bu
B
ši u betonn 13mm
113mm,
3mm,
levo/desno,
metalni
graničnik
dubine
bušenja.
Buši
m
met
aall 10m
0mm, drv
ddrvoo 25mm.
metal
10mm,
BT-AG 2000
brzo
brz
rzo
o
prilagodljiv
prilag
pri
rilag
la odl
dlljiv
jiv
zaštitni
zza
zaš
aššttit
a
ittn
tni
ni
okvir
BT-ID 710 E
RRUKAVICE
HIMERA
„NO NAME“
VS.
„BRAND NAME“
VR
REME
potrebom ade
d kvatno
nogg al
alat
ataa
U
kooji po sv
s ojim karakteeririss-tikama odgovara zahtevim
ma
5.999,
00
mekana
a
ručica
a
blagi startt
3.699,00
AKUMULATORSKA
A
AK
UM
MU
UL
LAT
ATOR
TOR
RSK
KA BU
BUŠILI
BUŠILICA
L CA
LI
A
Primena
a
BT-CD 18 1h
t niji alati nemaj
ajuu is
istiti ops
pseg
eg
Jkoriristefeftimogućnosti
kor
oriš
išće
ćenj
nja,
a,
ste jeeftinije ko
komp
mpon
onen
ente
te.
Akumulatorska
A
Aku
mulatoorska bušilica,
bušiilic
lil a, 18V,
18V, 1.300mAh,
1.300mA
mA
Ah, 1h
1 punjač,
pu jač,
pun
jačč, u ko
koferu
oferru
sa priborom,
pribor
pri
b om, obrtanjee levo/
o des
esno,
no, 2 brz
br
r ine
in 1:
1 00-- 35
350o/
0o min
0o/
0o
mii ,
sa
levo/desno,
brzine
350o/min,
teepen
eni oobrtnih
en
b nihh mo
brt
omen
meenata
a , bbrzostezna
at
rz ste
rzo
stezna
znna
zzna
n
2: 0- 1.100o/min, 21 ste
stepeni
momenata,
glavvaa
glava.
brzo
brz
rzzo
punjiva
pun
p
un
njiv
jivva
ba
bat
atter
riija
baterija
mek
mekana
eka
ek
kana
an
an
na
ručica
ruč
učica
ica
a
projekta ostvaruju se uštedee
u vremenu kako zbog bržeg i
kvalitetnijeg rada, tako i zbog
manje verovatnoće oštećenja
alata ili predmeta obrade usled
preopterećenja alata ili kva
v ra
samog alata ili nekih od njegovih sasttav
avni
nihh de
delo
lova
va..
00
5.999,00
Poosebn
bnoo ko
kodd sppec
e ijjal
aliz
izov
ovan
anih
ih
alata, različi
č te pririme
mene
ne zah
ahte
teva
va-ju raz
azliči
čite brzinne i sn
snag
agee pr
priri
radu
ra
d . Isspunjenoš
o ću ovi
vihh usslo
l va
va
kod br
b en
e diranih alat
atta svet
svveettsk
skiihh
proizvođačaa se obe
bezb
zbbeđ
eđuj
ujjee vi
viššii
kval
a ittett obr
brad
ade,
e, boljiji rez
ezul
ultaatiti
rada
d i višša be
b zb
zbed
e nost
st prrii
radu.
ELEKTRIČNI USISIVAČ LIŠĆA
BG EL 2300/1
Usisivač i duvač lišća - rešite se opalog lišća lako i
jednostavno, ima funkcije duvanja lišća odnosno usisavanja
i usitnjivanja na desetinu prostora i prikupljanje u vreću.
Snaga 2.300W, kapacitet usisa 780m3/h.
5.499,
vreća za
lišće
00
2 točkića za
vođenje
mogućnost
izduvavanja
PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM
RT-HP 1545
Perač visokog pritiska sa snažnim motorom 2.100W, namenjen je za univerzalnu upotrebu. Opremljen je sa
rotirajućom i regulacionom mlaznicom, poseduje posudu za deterdžent, bubanj sa 6m creva, radni pritisak
max150bar (izlazni 100bar), protok vode 450l/h.
11.999,
00
brza
spojnica
filter za
vodu
BENZINSKA MOTORNA KOPAČICA
BG-MT 3360 LD
Motorna kopačica, pouzdana sa snažnim 4-taktnim motorom, 6KS,
radna širina 60cm, ergonomski podesive ručke. Pokretni vodeći
točak olakšava kretanje kopačice.
31.999,
00
kotur sa 6m
creva
rotaciono
prskanje
varijabilno
varijabiln
prskanje
prskanje
MOTORNA LANČANA TESTERA
BG-PC 1235
Mootorna lančana testera, namenjena za univerzalnu upotrbu.
Ergonomski dizajnirana ručka i antivibracioni sistem omogućuju
dugo i lako rukovanje. Snaga 1,6KS, dužina mača 35cm, rezna
brzina 19m/s, OREGON mač i lanac.
sigurnosni
prekidač
lančanik
oregon
DA LI
STE
ZNALI…
dužina mača
a
35cm
DA U SRBIJI POSTOJI
DRŽAVNO
9.999,
ZANIMLJIVOST
00
PRVENSTVO
SEKAČA
O
Najveće drvo na svetu je Gigantska Sekvoja (Sequoiadendron
giganteum) koja raste u Sijera Nevadi u Kaliforniji. Najveći primerak
ove sekvoje je drvo zvano General Šerman koje ima stvarno
impozantne dimenzije:
Visina drveta iznad zemlje – 84 m
Obim stabla – 31,3 m
Precnik stabla – 11,1 m
Procenjena težina – 1.910 tona
Procenjena starost – 2500 godina
Obim stabla
NAJVEĆE DRVO NA SVETU
POTEZNA PREKLOPNA
R
RT-SM
T-SM 3
305
05 L TESTERA
Potezna preklopna testera sa postoljem, za brzo, lako i precizno
rezanje drvenih delova. Moguć dvostruki kosi rez, poseduje laser
za precizan rez širine do 310mm, pogodno za rezanje širokih
panela i laminata.Snaga 1.800W, rezni list prečnika 210mm.
ugaono
rezanje od
-52° do +45°
praktično
zadnje
kućište
reznog
lista
posuda za
prašinu
laser
klizač sa
graničnikom
stega za
prihvat
23.999,
00
ve godine održano je
33. državno prvenstvo
u ŠRC’’Čardak’’ Deliblato u
predivnom ambijentu Deliblatske
peščare od 01. – 02.06.2012.
godine. Ova takmičenja se
održavaju prema pravilniku
Svetske asocijacije sekača
motorista (IALC) i to u dve
kategorije: seniorskoj i juniorskoj
(U-24). Najbolji na ovom
takmičenju ulaze u reprezentaciju
Srbije koja nas predstavlja na
Svetskom prvenstvu u Belorusiji.
NOVO
U PONUDI
12
LISTOVI ZA UBODNE TEST
TESTERE
TERE
E
TIPOVA LISTOVA
ZA UBODNE TESTERE ZA SVE
NAMENE U DVA KVALITATIVNA
RAZREDA
-Hobby linija namenjena „uradi
sam“ tržištu koje zahteva nisku
cenu ali pruža zavidan kvalitet koji
omogućava lak i bezbedan rad i
ljudima kojima upotreba alata nije
profesija. Ovi listovi su izrađeni
od najkvalitetnijih (HSS i HCS)
brzoreznih čelika.
-Profy linija je namenjena upotrebi
u profesionalnim radionicama i
korisnicima koji očekuju najviši
kvalitet, dugotrajnost i brzinu u
radu. Svi listovi za ubodne testere
iz Profy linije su izrađeni od visoko
kvalitetnih čelika u Bi-metal varijanti. Ovo im omogućava izuzetnu
početnu oštrinu, dugo „držanje“
oštrice i istovremeno visoku
otpornost na lom i pucanje usled
pregrevanja, savijanja i ostalih
opterećenja koja nastaju tokom
sečenja.
Danas standardni „T“ prihvat
omogućava korišćenje Beorol listova za ubodne testere u alatima svih
najpoznatijih svetskih proizvođača.
3.499,
UBODNA TESTERA
00
BT-JS 800 E
Ubodna testera sa led lampom, snažna 800W, opremljena elektronskom kontrolom
brzine uboda 500-3.000u/min, maksimalna dubina rezanja : drvo 80mm, metal
10mm, plastika 25mm. Zakretno podnožje do 45o u levo/desno. Laka zamena
reznog lista bez alata.
„NO NAME“
VS.
„BRAND NAME“
ELEKTRIČNA RUČNA GLODALICA
VIBRACIONA BRUSILICA
BT-OS 280 E
BT-RO 1200 E
Vibraciona brusilica, lagana i praktična za rad, sa njom možete brusiti
površine različitih materijala, poseduje vreću za sakupljanje prašine, snaga
280W, broj oscialcija 12.000o/min, radna površina 227x116mm, veličina
brusnog papira 280x115mm.
Električna ručna glodalica za glodanje u drvetu, plastici i sl. Namenjena za
izradu žljebova ili oborenih ivica raznih oblika uz pomoć različitih glodala.
Snaga 1.200W, elektronska regulacija broja obrtaja od 11.000 - 30.000o/
min. Dubina glodanja do 55mm, stezna klješta Ø8 i 6mm.
Bolji materijali
S
vetski proizvođači proizvode
laganije i izdržljivije alate
upotrebom kvalitetnijih materijala
sa boljim tehničkim karakteristikama. Na primer, upotrebom
nerđajućeg čelika nižeg kvaliteta
(postoji nekoliko desetina nivoa
kvaliteta nerđajućeg čelika)
m guće je značajno umanjiti
mo
proizvodne troškove izrade alata
i samim tim ostvariti nižu cenu.
Alat koji je napravljen od boljih
materijala i koji je bolje dizajniran
je efikasniji.
Bezbednost
B
ezbbeddnost pri korišćenju alata
mora imati značajno mesto
pri donošenju odluke o kupovini.
Prisutnost svetskih brendova na
globalnom tržištu podrazumeva
prilagođavanje visokim
zahtevima savremenih standarda
kval
a ititet
etaa i be
bezb
zbed
edno
nost
stii na rad
aduu.
Jeftinijijji alati lošijeg dizajna, na
Je
pprrim
imeerr usl
sled
ed loš
ošee ba
bala
lans
nsiriran
anos
ostiti
mooogu
m
gu ranije izaz
gu
azzvvaaati zamor i naa
taj na
ta
nači
č n u naajg
jgor
oreem
m slučaju i
povvrreeddu pr
po
pri rraad
adu
du.
vreća za
otpad
regultor
brzine
mekana
ručica
regulator
brzine
graničnik
dubine
glodanja
podesiva
dubina
glodanja
3.699,00
5.299,00
PIŠTOLJ ZA VRUĆ VAZDUH
FILTER ZA PEPEO 18L
Pištolj vrućeg vazduha sa tri postavke grejanja 50˚C - 630˚C i pet
postavki duvanja 120-550l/min, LCD displej, u setu je sa priborom za
struganje farbe a može se koristiti i za skidanje nalepnica, otapanje
smrznutih cevi itd.
Filter za usisavanje pepela uz pomoć običnog usisivača, sa
finim filterom.
RT-HA 2000 E
lcd dislej
AFF 18
temperatura
od 500 do 6300
stepeni
5.499,00
2.399,00
GREJNA tela
KONVEKTORSKA GREJALICA
UREĐAJ PROTIV SMRZAVANJA
Konvektorska grejalica, snage 2.000W,
kada se grejni elementi zagreju, vazduh
prolazi kroz njih i topli vazduh se prenosi
u celu prostoriju, podesiv u tri nivoa
grejanja (750/1.250/2.000W), ugrađena
zaštita od pregrevanja, mogučnost
montiranja na zid.
Zaštitnik od smrzavanja, namenjen za dogrevanje
prostorija koje se ne greju (podruma, ostava,
radionica), kao i za zaštitu hidro instalacija, bojlera,
veš mašina, kupatislih šolja i slično od smrzavanja
u vikendicama. Snaga 500W, termostat kontola,
zaštita od pregrevanja.
CH 2000
tri nivoa
grejanja
FW 500
3.499,00
podesiv
termostat
zidno
postavjanje
regulator
temperature
2.999,00
idealan za
kupatila
KVARCNA GREJALICA
VENTILATORSKA GREJALICA
ICA
HKL 2000
QH 1800
Ventilatorska grejalica, pomoću ventilatora i
grejača od 2.000W lako zagreva prostorije
gde god da je potrebno grejanje. Sklopka sa
2 postavke grejanja od 1000 i 2000W. Takođe
poseduje i termostat.
Grejalica pogodna za kupatila, radionice, podrume i sve prostorije koje želite brzo
zagrejati. Vrlo ekonomična, štedi energiju, zagreva se gotovo odmah. Snaga grejača
1.800W, lako se montira na zid, 4 postavke grejanja, moguće zakretanje gore/dole.
sigurnosni
prekidač
1.999,00
1.599,00
POTOPNA PUMPA ZA
NEČISTU VODU
POTOPNA PUMPA ZA
NEČISTU VODU
Potopna pumpa
pump
u a za
za nečistu
neči
e stu
tu vo
vvodu,
du, NIRO,
RO za preta
RO,
RO
etakan
kanje
je vod
ode ddoo m
aaxx
pretakanje
vode
max
Ø20mm nečistoće, sa čeličnim kućište
šte
teem i sv
ssvojih
ojih snažnih
n 1.000
0 W
000
kućištem
1.000W
pravi max pr
pprotok
otok od 20.000l/h, max ddostavna
osttavna visina 8m,
m, posed
edduje
u
uj
poseduje
plutajući plovak/prekidač kontinualno po
Potopna pumpa
pump
m a za nečistu vodu, za pretakanje vodee ddoo m
max
axx Ø30
Ø
Ø3
Ø30mm
3 mm
m
nečist
toće, sa snagom od 370W pravi maksimalan pr
proto
took oodd 99.000
.00
0000
nečistoće,
protok
l/h, maksimalna visina dostave 5m, maksimalna dubinaa uuranjanja
ranjan
jan
a jaa 5m,
5
5m
poseduje plovak/preki
k dač.
plovak/prekidač.
BG-DP 3730
RG-DP 1035 N
kont
kontinualna
ont
n inua
nua
ualna
lna
na
plutajuća
plut
tajuć
ajuća
aju
a
sklopka
sklo
opka
p
pk
prihvat
prihvat
at
a
kabla
kabl
a a
9.999,00
čeličn
čelični
čni
n
zaptivni
prsten
prihva
prihvat
pr
at
ka
kab
la
kabla
4.999,00
NA PREKO
BEOGRAD
110
PRODAJNIH MESTA
ŠIROM SRBIJE
ALATI
OXO ALATI
Vojvode Stepe 361
Tel: 011/398-93-19
PARAĆIN
Sve za vašu kuću.
NIPS - PRAVI IZBOR
ZA VAS!
NIPS
S DOO
OO
Majora Marka preko pruge 19
Tel: 035/567-767
BEOGRAD
GVOŽĐARA VUKI
LAZIĆ DOO
KOTLENIK DOO
Miljakovačke staze 49 - Miljakovac III
Tel: 011/41 21 828
Mob: 063/231277, 063/728 7207
Bulevar Kralja Aleksandra 520A
Smederevski put 18B
Tel: 011/2886-445
www.kotlenik.com
Vidikovac pijaca, Vidikovački venac 67
Tel: 011/2340-762
Radno vreme
od 8 do 17h
SPISAK SVIH PRODAJNIH LOKACIJA
ARANĐELOVAC
RADIK STR
Ilije Garašanina 4 (produžetak)
034/702-727
BAJINA BAŠTA
ENTERIJER TR
Svetosavska 30
031/865-768
BEČMEN
STR AGRO-PROM
11. Oktobra 3
063/838-61-79
SILVER TKR
Kralja Petra I bb
064/154-37-28
BANATSKO NOVO SELO
AVALA PROMET TRVM
Nemanjina 75
013/652-840
BELEGIŠ
MDV BONIĆ COMMERCE
Kralja Petra I 90
022/361-573
BATAJNICA
STRK TONER
Majora Zorana Radosavljevića 133
011/848-81-01
BEOGRAD
KOTLENIK DOO
Bulevar Kralja Aleksandra 520a
011/288-64-45
BAVANIŠTE
Y STR
Bore Radića 30
013/752-623
UNION SOF DOO
Vodovodska 44, Žarkovo
011/236-21-16
VESKOVIĆ SAŠA SPZR
Uroša Predića 21
034/720-679
BABUŠNICA
PETROS TR
Saše Ivkovića 12
010/383-240
BAČKO GRADIŠTE
GAMA-ML DOO
Petefi Šandora 1
021/806-295
BEČEJ
GAMA-ML DOO
Republikanska 61/b
021/691-52-24
D&S PROFI ALATI
Gavrila Principa 46
011/761-60-31
KVATEX DOO
Bulevar Kralja Aleksandra 23a
011/347-55-75
MARBO UGREN DOO
Preševska 126
011/382-04-67
OXO ALATI
Vojvode Stepe 361
011/398-93-18, 060/398-93-18
LAZIC TR PR
Miljakovačke staze 49
011/758-97-31, 063/231-277
PENHEM DOO
Južni bulevar 23
063/211-648
TAMBAN DOO
Ustanička 73
063/270-153
BELCOM TRADE DOO
Požeška 89, Banovo brdo
011/355-95-58
LESNICA- LOZNICA
TZR ŽIVORAD MAREŠEVIĆ
Trg Oslobođenja 12
64/238-05-68
RAŠKA
ELEKTROVODO-MONT SZUTR
Ibarska 38, Vlasovo
036/730-123
SUBOTICA
ZIM COMMERCE DOO
Majšanski put 128
024/577-664, 577-566
BELCOM TRADE DOO
Vidikovački venac 73b, Vidikovac
011/232-24-28
LJUBOVIJA
UNIVERZAL STR
Vojvode Mišića 23
015/561-451
RIPANJ
EZTR TITANES
Erčanska 1
011/865-01-21
SURČIN
STR NEĐO
Vojvođanska 191
011/844-14-55
BOR
PRODAVNICA SPEKTAR
Nikole Pašića 14
030/425-399
LOKVE
FARBOLINE STR
Maršala Tita 89
013/646-794, 063/556-474
ROGAČA-SOPOT
STZUR 93
Kosmajska 6a
011/825-52-92
SVILAJNAC
BIG PROMET STR
Kralja Petra I 37
035/325-415
BOŽEVAC
CILE STR
Boževac bb
012/281-062
TORELO DOO
Žarka Zrenjanina 42
013/646-686
RUMA
BRANKA TR PR
JNA 132
022/431-878
TUTIN
AMKO-SAN DOO
Revolucije bb
063/399-399, 063/559-222
RUŠANJ
POLJOSEME DOO
13. Septembar 16
011/800-01-98
UB
STR JOVIĆ
Vuka Karadžića 10
014/414-368
ŠABAC
FIS MB BORO MITROVIĆ PR
Masarikova 120
015/354-310
STR FARBARA SIPCIC
Svete Popovića 10
063/779-14-50
GVOŽĐARA VUKI
Vidikovački venac 67b,Vidikovac
011/234-07-62
MAJILOVAC
DE JA GO KOMERC
Majilovac bb
012/742-64
BUSIJE
STRK TONER
28 Nova br.6
011/848-81-01
ČANTAVIR
PLUS DOO
Maršala Tita 4
024/782-707
MLADENOVAC
ZVEZDA-HEM DOO
Nikole Pašića 1a
063/352-557
CRVENKA
C0LE EXPORT DOO
Maršala Tita 191
025/731-957
MOŠORIN
GRADIP
Kosovska 20
021/869-679
BM BOJANA DOO
Ivana Milutinovića bb
025/733-089
MRAMORAK
GORICA STR PR
Zadružna bb
063/813-08-64
ČURUG
KUM -MP
Stefana Nemanje 58
021/834-914
DOBRICA
STR ZELENI KRAJ
Žarka Zrenjanina 57
063/881-72-84, 013/668-917
DRAGINJE
STR DŽOKER
Glavna bb
064/233-14-28
GLOGOVAC
KAMELEON SZTR
Glogovac bb
064/292-60-51, 035/276-147
JAGODINA
MOTO MAX SZTR
Maxi diskont-lok. 311, Kneza Miloša bb
035/241-677
KOCELJEVA
STR TREND
Nemanjina 107
015/556-158
KOSTOLAC
FARBARA SARAFINOVIĆ
Bože Dimitrijevića 4
012/243-382
KOVIN
STR AGROVIV
Cara Lazara 171
013/744-653
KRAGUJEVAC
GVOŽĐARA COMI-M SZTR PR
Bosanska bb
034/372-988
ŠAJKAŠ
GRADIP
Braće Krkljuš 4
021/865-198
NIŠ
TEHNONIŠ DOO
Obilićev Venac 43
018/426-81-85, 451-74-45
SENTA
VTG COMPANY DOO
Pristanišna 1
024/827-220
ŠID
GVOŽĐAR-INEX TP DOO
Save Šumanovića 2
022/712-407
NIŠKA BANJA
HOME CENTER VUK DOO
Liparska bb
018/540-405
SKUPLJEN
T.D. M.M.-TRGOVINA DOO
Beogradski put bb
015/776-21-86
NOVI PAZAR
HOME TOOLS
Kej trideset sedme sandž.divizije 66
(pored zgrade MUP-a)
062/348-888
SMEDEREVO
BOJE I LAKOVI ALPINA
Knez Mihajlova 92
026/611-111
OBRENOVAC
FARBARA STR DUNAV
Vuka Karadžica 113
011/872-04-98
VILOTIĆ GROUP DOO
Kralja Petra I 38
011/872-09-48
PANČEVO
ALTES TR
Zelena pijaca Pančevo
013/311-131
NOVA BOJANA
Novoseljanski put 20
013/316-881
PARAĆIN
NIPS DOO
Majora Marka preko pruge 19
035/567-767
PETROVAC NA MLAVI
STR GVOŽĐARA BANE
Srpskih vladara 26
012/326-706
SMEDEREVSKA PALANKA
KORONA 1992
Glavaševa 67/1
026/314-810
UGRINOVCI
STR CENTAR
Beogradska 12a
011/840-80-92
VELIKA PLANA
PLANA PROMET
Miloša Velikog 67
026/515-251
PLANA PROMET
Kralja Aleksandra I 92
026/515-307
VELIKI CRLJENI
NERO-1 STKR PR
3. 0ktobra 117
011/816-26-15, 063/831-50-88
VLADIMIRCI
STR DŽOKER
Svetog Save 18
015/396-287
VLASOTINCE
RANĐELOVIĆ TR PR I SERVIS
12. Brigade bb
017/813-141
ČELIK STZR
Karađorđeva 14
026/313-600
VRANJE
ZLATNA DVOJKA DOO
Dubrovačka 45
017/417-615
SOKO BANJA
MIX TRADE TR
Alekse Markišića 100
018/834-770
VRANOVO
MILAN STR
Save Kovačevića 8
026/732-260
SOMBOR
EKO-BOJE TZR
Solunskih boraca bb
025/462-240
VRNJAČKA BANJA
ŠOLE PLUS TR PR DRAGAN ŠOŠIĆ
Kraljevačka bb
063/682-280
MERKUR DOO SOMBOR
Apatinski put 31
025/29-270
VRŠAC
BAKIĆ KOLOR DOO
Stevana Nemanje 42
062/802-87-66
SRBOBRAN
MAGPROMET DOO
7. Juli 2
021/735-066
TZR SJAJ
Miloša Obilića 51
013/283-37-01
STR SPEKTAR-V
Solunska 3
062/827-99-17
SREMSKA KAMENICA
MILJIĆ STR
Karađorđeva 17
021/464-349
ŽAGUBICA
GLIŠA DOO
9. Maja 11
012/643-459
DONOSA-DM DOO
Petra Dobrnjca 2
012/327-397
DECOR LIFE DOO
Pivarska 6
022/613-229
SR DUGA
Knez Mihailova bb
063/345-207
KUČEVO
STAS GRADNJA DOO
Svetog Save 200
012/850-419
PRIJEPOLJE
RAPID-HUSOVIĆ PPU DOO
Ljubiše Miodragovića bb
033/771-367
DECOR LIFE DOO
Palanka 112
063/697-110
LAPOVO
BOBA STR
Njegoševa 42
034/685-10-01
MB-BAKOVIĆ PLUS DOO
Ljubiše Miodragovića bb
033/771-187
STARI BANOVCI
INTEGRAL- KOMERC DOO
Šašić Pavla 41
022/351-906
ZEMUN
DISPLUS DOO
Ivićeva 8
011/316-64-56
RALJA-SOPOT
ALEXTRA SZTR
Bate Mirkovića 2
011/825-76-12
STUBLINE
STR VLADIMIR
Valjevski put 483
064/013-48-27
ZRNO STR
Jugoslovenska 60
034/390-440
KRALJEVO
VIVA-DEKOR TPZUR PR
Karađorđeva 17/1
036/313-270
LAZAREVAC
UNION SOF DOO
Stefana Nemanje 2
011/812-52-47
ZRENJANIN
PAKRA PROM
Centralna pijaca, lamela 2, lokal 2
023/511-802
ZVEČKA
FARBARA JUANA
Braće Jokšića 226
011/876-50-76
Za moguće štamparske greške Beorol doo i Einhell ne snose odgovornost. Fotografije proizvoda su simbolične. Ponuda važi dok traju zalihe.
EKSKLUZIVNI EINHELL
DISTRIBUTER ZA SRBIJU
Patrijarha Dimitrija 121a, 11090 Beograd
tel/fax : 011 804 22 44, 804 22 15
011 2564 300, 2564 303
011 2564 350, 2564 354
mob: 063 330 146, 060 340 6161
www.beorol.rs
Download

00 - Beorol