O nama
Kompanija Bosal ustanovljena je 1996. god u Zemunu kao mala zanatska radionica sa nastojanjem da bude vodeći proizvođač sigurnosnih vrata u regionu.
Trenutno zapošljavamo više od 60 radnika u odsecima proizvodnje i plasiranja proizvoda.
Tokom više od 15 godina poslovanja, uporedo sa konstantnim usavršavanjem i napretkom u segmentu proizvodnje sigurnosnih vrata, naš proizvodni program
proširen je i na balistička sigurnosna vrata, sigurnosna vrata sa termoprekidom, zatim na protivpožarna sigurnosna vrata, kao i na sobna enterijerska vrata.
Pored sigurnosnog aspekta kao najvažnijeg za pojam sigurnosnih vrata, posebnu pažnju posvećujemo dizajnu kako sigurnosnih tako i svih ostalih vrata
iz našeg proizvodnog asortimana.
Svi naši proizvodi izrađuju se isključivo po zahtevanim merama kupca, od najkvalitetnijih materijala, dok je kontrola kvaliteta naše proizvodnje od samog
osnivanja kompanije oduvek bila utemeljeni osnov za konstantan i siguran napredak.
Poslednjih godina, pored plasmana na teritoriji naše države, orjentisani smo i na plasiranju i prodaji svojih proizvoda na tržištima drugih država naših regiona,
kao što su Crna Gora i Austrija, kao i na tržištu Kanade, na kojima od 2010 godine uz pomoć naših distributera uspešno plasiramo svoje proizvode.
Kvalitet Bosalovih proizvoda potvrđuju brojni sertifikati i priznanja kako domaćih, tako i stranih akreditovanih instituta za ispitivanje materijala, a naš najveći
podstrek za dalji rad predstavljaju zadovoljni kupci.
Jedna od novina koje je Bosal uveo iz oblasti prezentacije svojih proizvoda jeste aplikacija “Dizajnirajte svoja vrata” uz pomoć koje na našem zvaničnom sajtu
kupcima pružamo mogućnost da igrom materijala, boja i oblika, u okvirima naših tehničkih mogućnosti sami dizajniraju, odnosno osmisle svoja buduća vrata.
Napravi emo vrata samo za Vas.
Pored toga to Bosal u svojoj proizvodnji
koristi najsavremenije ma ine za obradu
drveta i metala...
02
...velika pa nja posve uje se detaljima
i samom ru nom radu od strane iskusnih
majstora...
... i sve to na najbolji mogu i na in
prezentuje svojim kupcima u moderno
opremljenom salonu uz pomo svog
stru nog osoblja.
Sigurnosna vrata Lux
Sigurnosna vrata Standard
Sigurnosna vrata za spoljnu upotrebu
Ekskluziv modeli spoljnih sigurnosnih vrata
Modeli brava za sigurnosna vrata
Sobna vrata
Skrivena sobna vrata
Sigurnosna i sobna vrata sa integrisanim ogledalom
Sigurnosna protivpo arna vrata
Atesti i priznanja
04-13
14-19
20-25
26-29
30-31
32-43
44-45
46-47
48-49
50-51
- oznaka za broj dostupnih boja
odre enog modela
03
Sigurnosna Vrata
Lux
Tehni ke karakteristike
3
6
6
6
11
1
4
2
6
5
* Bo na strana krila vrata oblo ena je
medijapanom, bez vidljivih metalnih
elemenata, a zahvaljuju i odli nom
tehni kom re enju, brava se vrlo lako i
brzo mo e izvaditi iz krila u slu aju
potrebe servisiranja. Zavr na obrada
krila mo e biti MDF, kao i MDF presvu en
prirodnim furnirima.
7
10
3
6
04
8
01. Re etka od kutijastih metalnih profila
(50x30x2mm) u krilu vrata.
02. Pregradni lim debljine 2mm.
03. Kutijasti metalni profil (60x40x2mm)
toka oblo en MDF-om sa spoljne i
unutra nje strane.
04. Sun er debljine 50mm kao zvu ni
izolator.
05. Sigurnosna brava sa zaklju avanjem u
tri smera i est ta aka.
06. Tri fiksna ipa za za titu od provaljivanja
kod arki.
07. MDF plo a debljine 10mm sa spoljne
i unutra nje strane krila vrata.
08. Metalni profil praga (25x15x1.5mm)
oblo en drvetom.
09. Dupli red zaptivnih guma (na toku i
krilu vrata).
10. Pur pena kojom se ispunjavaju upljine
izme u kutijastog profila toka i zida.
11. irokougaona pijunka.
Napomena:
Bosal zadr ava pravo tehni kih izmena na
vratima u cilju pobolj anja kvaliteta
proizvoda uz saglasnost instituta "Holz
Forschung Austria".
* Vezu metalnog toka i krila
vrata ine tri kovane arke sa
kugli nim le ajevima.
Sigurnosna Vrata Lux
Sigurnosna vrata Lux su najupe atljiviji i najprepoznatljiviji proizvod iz
asortimana preduze a Bosal. Izra uju se isklju ivo po zahtevanim merama
kupaca.
U ponudi su jednokrilna vrata, dvokrilna vrata, kao i vrata sa nadvratnikom i
vrata sa pro irenjima, to uz veliki izbor boja i modela pru a neograni ene
mogu nosti.
Visok nivo sigurnosti, odnosno "protivprovalne otpornosti KLASE-4 ( etiri)
prema ENV 1627:1999", garantuje atest na protivprovalnost koji je izdao
Institut za materijale i konstrukcije Gra evinskog fakulteta, Univerziteta u
Beogradu.
Utvr ivanjem klase protivprovalne otpornosti prema standardu EN
1627:2011 od strane renomiranog HOLZ-FORSCHUNG AUSTRIA instituta u
Be u, ustanovljeno je da su sigurnosna vrata Bosal u klasi 4 protivprovalne
otpornosti.
Ovo je samo jo jedna potvrda koja sigurnosna Bosal vrata svrstava u sam vrh
evropskih proizvo a a sigurnosnih vrata. Klasa 4 ujedno je i najvi a klasa
sigurnosti za vrata koja se koriste u stambenim objektima.
Vrata imaju kvalitetnu ispunu i obezbe uju zvu nu izolovanost do 42dB.
Dobroj zvu noj izolaciji zna ajno doprinosi i drvna op ivka metalnog toka
koja pored svoje funkcionalnosti ovom modelu vrata daje jedinstven estetski
izraz.
Drvna obloga metalnog profila toka i praga ima brojne prednosti:
- Smanjuje ili potpuno elimini e zidarske radove nakon monta e vrata
(zidanje i malterisanje)
- Skra uje se vreme monta e vrata
- Celokupna vrata dobijaju izgled masivnih, drvenih vrata, bez vidljivih
metalnih povr ina sa mogu no u uklapanja u svaki enterijer ili eksterijer
- Debljina krila vrata = 72mm
- Te ina vrata od 80 do 100kg
- Atest na protivprovalnu otpornost IV stepena
- Zvu na izolovanost do 42dB
Modeli zavr nih lajsni
L1
80 mm
L2
80 mm
L3
90 mm
L4
100 mm
L5
120 mm
05
06
Sigurnosna Vrata Lux
ModelVL01
x211
ModelVL02
x35/211
ModelVL03
x211
07
Sigurnosna Vrata Lux
08
ModelVL04
x211
ModelVL05
ModelVL06
x35
x35
ModelVL07
x211
ModelVL08
x35/211
ModelVL09
x211
ModelVL10
x211
ModelVL11
x35
09
Sigurnosna Vrata Lux
10
ModelVL12
x37
ModelVR01
x211
ModelVR02
x211
ModelVR03
x211
ModelVR04
x211
ModelVR05
x211
ModelVR06
ModelVR07
x35
x35
11
Sigurnosna Vrata Lux
12
ModelVR08
ModelVR09
ModelVR10
ModelVR11
x35
x37
x35
x35
ModelVD01
x211
ModelVD02
x211
Svaki ponu eni model klasi nih jednokrilnih vrata u
na oj ponudi imamo i kao dvokrilna vrata, ili kao
jednokrilna i dvokrilna vrata sa nadvratnikom ili
pro irenjem. S obzirom da se vrata proizvode po meri
nijedna dimenzija ne predstavlja problem. Pored
ponu enih modela jednokrilnih i dvokrilnih vrata,
Bosal svojim kupcima ostavlja mogu nost da izgled
novih vrata prilagode izgledu postoje ih koja se
menjaju, u okviru svojih tehni kih mogu nosti.
Ukoliko me u na im ponu enim modelima niste
uspeli da prona ete vrata koja zadovoljavaju Va ukus
i Va e afinitete, Bosal Vam pru a mogu nost da sami
probate da iskreirate svoja vrata na na em internet
sajtu www.bosal.rs, uz pomo "Bosalovog kreatora
za vrata".
U procesu proizvodnje vrata posebna pa nja poklanja
se za titi i zavr noj obradi drvnih i metalnih povr ina
odnosno lakiranju. Drvne povr ine lakiraju se
poliuretanima dok se metalni delovi lakiraju nitro
lakom.
U ponudi je trideset boja bajcovanih prirodnih furnira
(hrast, bukva, jasen, mahagoni, tre nja, orah) kao i
preko dvesta nijansi poliuretanskih lakova po Ral karti.
Kupac se odlu uje za boju svojih vrata iz originalne
Bosalove ton karte.
13
Sigurnosna Vrata
Standard
6
3
Tehni ke karakteristike
6
6
2
3
1
4
11
6
5
7
10
6
8
14
01. Re etka od kutijastih metalnih profila
(50x30x1.5 mm) u krilu vrata.
02. Pregradni lim debljine 1.5mm.
03. Metalni profil toka napravljen od
duplog reda kutijastih profila
(60x40x1,5mm + 50x30x1,5mm)
04. Stiropor debljine 50mm kao zvu ni
izolator.
05. Sigurnosna brava sa zaklju avanjem
u tri smera i est ta aka
(u ponudi su tri modela brava).
06. Fiksni ipovi za blokiranje arki (3 kom).
07. MDF plo e debljine 10mm sa spoljne
i unutra nje strane krila vrata.
08. Metalni profil praga (25x15x1.5mm)
oblo en drvetom.
09. Dupli red zaptivnih guma na toku
i krilu vrata.
10. Pur pena kojom se ispunjavaju upljine
izme u kutijastih profila toka i zida.
11. irokougaona pijunka.
* Bo na strana krila vrata oblo ena je
medijapanom, bez vidljivih metalnih
elemenata, a zahvaljuju i odli nom
tehni kom re enju, brava se vrlo lako i
brzo mo e izvaditi iz krila u slu aju
potrebe servisiranja. Zavr na obrada krila
mo e biti MDF kao i MDF presvu en
prirodnim furnirima.
Napomena:
Bosal zadr ava pravo tehni kih izmena na
vratima u cilju pobolj anja kvaliteta
proizvoda uz saglasnost instituta "Holz
Forschung Austria".
* Vezu metalnog toka i krila
vrata ine tri kovane arke sa
kugli nim le ajevima.
Sigurnosna Vrata Standard
Sigur nosna vrata "Standard" predstavljaju B osalov
najekonomi niji model sigurnosnih vrata.
Sa sigurnosnog aspekta ne zaostaju za "Lux" modelom.
Razli itost u odnosu na "Lux" model je prvenstveno u estetskom
smislu, odnosno u tome to ovaj tip vrata nema drvnu op ivku
metalnog toka, pa se nakon monta e ukazuje potreba za
zidarskim radovima.
U ponudi su jednokrilna vrata, dvokrilna vrata, kao i vrata sa
nadvratnikom ili vrata sa pro irenjima, to uz veliki izbor boja i
modela pru a neograni ene mogu nosti.
Protivprovalna otpornost 3 stepena garantuje visok nivo
sigurnosti.
Krilo vrata poseduje kvalitetnu ispunu, to omogu ava
zvu nu izolovanost do 36 dB.
- Debljina krila vrata = 71,5mm
- Te ina vrata od 70 do 90kg
- Protivprovalna otpornost III stepena
- Zvu na izolovanost do 36 dB
15
16
Sigurnosna Vrata Standard
ModelVT01
x211
ModelVT02
x35
ModelVT03
x211
17
Sigurnosna Vrata Standard
18
ModelVT04
x37
ModelVT05
x211
ModelVT06
x211
ModelVT07
x211
ModelVT08
x211/211
ModelVT09
x211
Svaki ponu eni model klasi nih jednokrilnih vrata u na oj ponudi imamo i kao
dvokrilna vrata, ili kao jednokrilna i dvokrilna vrata sa nadvratnikom ili
pro irenjem. S obzirom da se vrata proizvode po meri nijedna dimenzija ne
predstavlja problem. Pored ponu enih modela jednokrilnih i dvokrilnih vrata,
Bosal svojim kupcima ostavlja mogu nost da izgled novih vrata prilagode
izgledu postoje ih koja se menjaju, u okviru svojih tehni kih mogu nosti.
Ukoliko me u na im ponu enim modelima niste uspeli da prona ete vrata koja
zadovoljavaju Va ukus i Va e afinitete, Bosal Vam pru a mogu nost da sami
probate da iskreirate svoja vrata na na em internet sajtu www.bosal.rs, uz
pomo "Bosalovog kreatora za vrata".
U procesu proizvodnje vrata posebna pa nja poklanja se za titi i zavr noj obradi
drvnih i metalnih povr ina odnosno lakiranju. Drvne povr ine lakiraju se
poliuretanima dok se metalni delovi lakiraju nitro lakom.
U ponudi je trideset boja bajcovanih prirodnih furnira (hrast, bukva, jasen,
mahagoni, tre nja, orah) kao i preko dvesta nijansi poliuretanskih lakova po Ral
karti.
Kupac se odlu uje za boju svojih vrata iz originalne Bosalove ton karte.
19
Sigurnosna Vrata Za
Spoljnu Upotrebu
10
3
10
7
2
1
11
4
7
5
8
6
3
7
6
20
Tehni ke karakteristike
01. Re etka od kutijastih metalnih profila
(40x40x1.5 mm) u krilu vrata.
02. Pregradni lim debljine 1mm.
03. Kutijasti metalni profil toka
(60 x 40 x 1.5mm) oblo en pervajz
lajsnom od vodootpornog MDF-a sa
termoprekidom spolja, i klasi nog
MDF-a iznutra
04. Ispuna tvrdopresovani stiropor
debljine 40mm
05. Termorekid debljine 20mm
06. Sigurnosna brava sa zaklju avanjem
u tri smera i est ta aka
07. Fiksni ipovi za blokiranje arki (3 kom.)
08. MDF plo e debljine 10mm sa
spoljne i unutra nje strane krila vrata
09. Aluminijumski prag sa termoprekidom
10. Dupli red zaptivnih guma na
toku i krilu vrata.
11. irokougaona pijunka.
* Bo na strana krila vrata oblo ena je
medijapanom, bez vidljivih metalnih
elemenata, a zahvaljuju i odli nom
tehni kom re enju, brava se vrlo lako i
brzo mo e izvaditi iz krila u slu aju
potrebe servisiranja. Zavr na obrada krila
mo e biti MDF kao i MDF presvu en
prirodnim furnirima.
Napomena:
Bosal zadr ava pravo tehni kih izmena na
vratima u cilju pobolj anja kvaliteta
proizvoda uz saglasnost instituta "Holz
Forschung Austria".
* Vezu metalnog toka i krila
vrata ine tri kovane arke sa
kugli nim le ajevima.
Sigurnosna Vrata Za Spoljnu Upotrebu
Bosal sigurnosna vrata za spoljnu upotrebu otporna su na atmosferske
uticaje, lakirana lakovima sa UV za titom, sa termoprekidom u krilu vrata i na
toku.
Pragovi su aluminijumski sa termoprekidom, dok se donji deo krila vrata mo e
dodatno za tititi sa prohromom sa ili bez okapnice.
Kupac je u mogu nosti da bira jednokrilna, dvokrilna, vrata sa nadsvetlom ili
pro irenjem sa ili bez stakla.
Sa spoljne strane preporu ujemo zavr nu obradu vrata od vodotpornog
MDF-a, boja se bira po Ral karti, a mogu se uraditi i kanelure iz na e ponude.
Sa unutra nje strane zavr na obrada mo e biti MDF lakiran poliuretanom po
Ral karti ili MDF oblo en prirodnim furnirom, nekim od furnira iz na e ponude.
Modeli zavr nih lajsni (samo za unutrasnju stranu)
L1
80 mm
L2
80 mm
Napomena: U ponudi su iste boje kao i za sigurnosna "Lux" i "Standard
vrata, a kupac se odlu uje za boju svojih vrata iz originalne Bosalove ton karte.
Pre ugradnje spoljnih vrata, neophodno je da kupac ima ve postavljenu
nadstre nicu.
Drvna obloga metalnog profila toka i praga ima brojne prednosti:
- Smanjuje ili potpuno elimini e zidarske radove nakon monta e vrata
(zidanje i malterisanje)
- Skra uje vreme monta e vrata
- Celokupna vrata dobijaju izgled masivnih, drvenih vrata, bez
vidljivih metalnih povr ina sa mogu no u uklapanja u svaki
enterijer ili eksterijer
- Debljina krila vrata = 82mm
- Te ina vrata od 90 do 110kg
- Atest na protivprovalnu otpornost IV stepena
- Zvu na izolovanost do 42dB
L3
90 mm
L4
100 mm
L5
120 mm
21
22
Sigurnosna Vrata Za Spoljnu Upotrebu
ModelVK01
x209
ModelVK02
x209
23
Sigurnosna Vrata Za Spoljnu Upotrebu
24
ModelVK03
x35
ModelVK04
x209
ModelVK05
x209
ModelVK06
x209
ModelVK07
x209
ModelVK08
x209
25
26
Ekskluziv Modeli Spoljnih Sigurnosnih Vrata
ModelVE01
ModelVE02
Ekskluziv spoljna sigurnosna vrata predstavljaju sam vrh ponude, podrazumevaju i naj ire okvire prilago avanja
izgleda sva ijem ukusu. Besprekorna zavr na obrada, ubedjiv dizajn, kao i velika mogu nost izbora i kombinacije
materijala, kovanog gvo a, masiva, duboreza, postavljaju Ekskluziv sigurnosna vrata u jedinstvenu kategoriju
vrata. Svaki Ekskluziv model sigurnosnih vrata bi e ispra en grafi kom dokumentacijom o dogovorenom izgledu,
kao i tehni kim karakteristikama koje vrata poseduju.
27
Ekskluziv Modeli Spoljnih Sigurnosnih Vrata
ModelVE04
ModelVE05
Svaki ekskluziv model karakteri e unikatan dizajn
Veliki izbor boja i modela sigurnosnih stakala
28
ModelVE06
ModelVE07
Kori enje masiva i duboreza daje ekskluziv modelima jedinstven stilski pe at
Primena kovanog gvo a mo e biti na okovu, staklu ili na krilu vrata
29
Modeli Brava Za Sigurnosna Vrata
1. SIGURNOSNA KASA BRAVA SA IZMENLJIVIM NUKLEUSOM (SRCE BRAVE)
Sigurnosna kasa brava marke Mottura osigurava vrata u est ta aka (+3 fiksna na
krilu) pru aju i maksimalnu sigurnost. Brava se isporu uje sa tri fabri ki upakovana,
originalna kasa klju a koji se otvaraju pred kupcem. U slu aju gubitka originalnih
klju eva, srce brave se brzo i efikasno mo e zameniti novim. Na taj na in kupac dobija
novu garnituru klju eva, a stari klju vi e ne mo e otklju ati bravu. Ugradjuje se u sve
modele Bosalovih sigurnosnih, protivpo arnih kao i balisti kih vrata.
2. SIGURNOSNA KASA BRAVA SA IZMENLJIVIM NUKLEUSOM (SRCE BRAVE) I
KODIRANIM CILINDROM SA LEPTIROM
Sigurnosna kasa brava marke Mottura sa kodiranim cilindrom osigurava vrata u est
ta aka (+3 fiksna na krilu) pru aju i maksimalnu sigurnost. Kodirani cilindar sa
leptirom - to ki em sa unutra nje strane, prakti an je za dnevno zaklju avanje i
koristan kao dodatni vid za tite od provale. Brava se isporu uje sa tri fabri ki
upakovana, originalna kasa klju a koji se otvaraju pred kupcem, dok uz cilindar
kupac dobija pet originalnih kodiranih klju eva. U slu aju gubitka klju a, nukleus i
cilindar se mogu zameniti novim ime se obezbe uje prvobitna sigurnost. Ugradjuje
se u sve modele Bosalovih sigurnosnih, protivpo arnih kao i balisti kih vrata.
Mottura 52.571
Mottura 54.787
PIJUNKA
irokougaona pijunka od 180° vidnog polja u sastavu
je standardne opreme.
30
3. SIGURNOSNA BRAVA SAMO SA CILINDROM I SPECIJALNIM TITNIKOM
4. SIGURNOSNA CILINDAR BRAVA SA TITNIKOM I BRZIM ZAKLJU AVANJEM
Sigurnosna brava marke Mottura sa cilindrom i specijalnim titnikom sa spoljne
strane. Osigurava vrata u est ta aka (+3 fiksna na krilu) pru aju i maksimalnu
sigurnost. Sa spoljne strane je specijalni titnik koji spre ava bu enje ili lomljenje
cilindra, dok je sa unutra nje strane leptir koji olak ava zaklju avanje i otklju avanje
vrata. Brava je opremljena kvalitetnim Mul-T-Lock cilindrom, koji se unikatno
izra uje samo za Bosal. Isporu uje se sa pet originalnih kodiranih klju eva koji se
otvaraju pred kupcem. U slu aju gubitka klju a, cilindar se mo e zameniti novim
ime se obezbe uje prvobitna sigurnost. Ugradjuje se u sve modele Bosalovih
sigurnosnih, kao i u balisti kih vrata.
Sigurnosna brava marke Mottura sa cilindrom i specijalnim titnikom sa spoljne
strane odnosno leptirom sa unutra nje. Osigurava vrata u est ta aka (+3 fiksna na
krilu) pru aju i maksimalnu sigurnost. Okretanjem kvake na gore aktiviraju se ipovi
u svim smerovima, ime je omogu eno tzv brzo zaklju avanje . Ova opcija
zaklju avanja je mogu a i sa spoljne i unutra nje strane vrata. Brava je opremljena
kvalitetnim Mul-T-Lock cilindrom, koji se unikatno izra uje samo za Bosal. Isporu uje
se sa pet originalnih kodiranih klju eva koji se otvaraju pred kupcem. Ugradjuje se u
sve modele Bosalovih sigurnosnih, kao i u balisti kih vrata.
Mottura 85.971
Mottura 97.975
GRANI NIK OTVARANJA
Kod modela sigurnosnih vrata LUX" postoji mogu nost
ugradnje grani nika otvaranja, kao dodatni vid za tite.
31
Tehni ke karakteristike
Sobna Vrata
7
7
7
32
01. Ram krila vrata od punog drveta
dimenzija 32 x 60mm.
02. Ispuna od ekstrudirane iverice
debljine 32mm.
03. MDF plo a debljine 6mm, sa zavr nom
obradom po izboru kupca
(poliuretan po Ral karti, prirodni furnir).
04. Osnovni tok od MDF-a sa oja anjima
od pera ili punog drveta na pozicijama
arki i brave. upljine izme u zida i toka
ispunjavaju se pur penom.
05. teluju e zavr ne pervajz lajsne.
06. Magnetna brava i kvaka.
07. Vezu krila vrata i toka ine
3 visokokvalitetne brodske arke.
* Brava funkcioni e po principu
privla enja magnetom i daje
izgled potpunog ravnog kanta
krila. Koristi se kao i svaka
druga brava, sa mogu no u
zaklju avanja i otklju avanja.
* teluju e lajsne sa spoljne
strane omogu uju lak u i
kvalitetniju monta u vrata.
Ukupna debljina krila je 44mm.
Napomena:
Bosal zadr ava pravo tehni kih
izmena u cilju pobolj anja kvaliteta.
Sobna Vrata
Bosal Vam sa ponosom predstavlja presti nu kolekciju sobnih vrata.
Veliki izbor modela ima za cilj da se zaista uklope u svaki enterijer, od
modernog, minimalisti kog, do klasi nog.
Kombinacije vi e zavr nih obrada ini e ovakva sobna vrata arhitektonskim
detaljem koji e se izdvajati svojim izgledom i predstavljati fantasti an komad
name taja.
Svaki model koncipiran je tako da bude u skladu sa karakteristikama Va eg
enterijera, a prema Va im afinitetima.
Modeli zavr nih lajsni
L1
80 mm
L2
80 mm
L3
90 mm
L4
100 mm
L5
120 mm
33
34
Sobna Vrata
ModelVS01
x35/35
ModelVS02
x211/4
ModelVS03
x35/211
35
Sobna Vrata
36
ModelVS04
x35/4
ModelVS05
ModelVS06-01
ModelVS07
x35
x37/11
x35
ModelVS08
x35/11
ModelVS08-01
x35/11
ModelVS09-01
x35/4
ModelVS12
x2
37
Sobna Vrata
38
ModelVS13
x211
ModelVS14
x211/4
ModelVS15
x37/11
ModelVS16
x211/11
ModelVS18
x211
ModelVS19
x211/4
ModelVS21
ModelVS22
x35
x35
39
Sobna Vrata
40
ModelVS23
x211/4
ModelVS24
ModelVS25
x35
x35
ModelVS26
x35/4
ModelVS27
x35
ModelVS28
x35/4
ModelVS29
x35/2
ModelVS35
x2
41
Sobna Vrata
42
ModelVS30-01
x211
ModelVS31
x35/4
ModelVS32
x35
ModelVS33
x211
ModelVS34
x211
Svaki ponu eni model klasi nih jednokrilnih vrata u na oj ponudi imamo i kao
dvokrilna vrata, ili kao jednokrilna i dvokrilna vrata sa nadvratnikom ili
pro irenjem. S obzirom da se vrata proizvode po meri nijedna dimenzija ne
predstavlja problem. Pored ponu enih modela jednokrilnih i dvokrilnih vrata,
Bosal svojim kupcima ostavlja mogu nost da izgled novih vrata prilagode
izgledu postoje ih koja se menjaju, u okviru svojih tehni kih mogu nosti.
Ukoliko me u na im ponu enim modelima niste uspeli da prona ete vrata koja
zadovoljavaju Va ukus i Va e afinitete, Bosal Vam pru a mogu nost da sami
probate da iskreirate svoja vrata na na em internet sajtu www.bosal.rs, uz
pomo "Bosalovog kreatora za vrata".
U procesu proizvodnje vrata posebna pa nja poklanja se za titi i zavr noj obradi
drvnih i metalnih povr ina odnosno lakiranju. Drvne povr ine lakiraju se
poliuretanima dok se metalni delovi lakiraju nitro lakom.
U ponudi je trideset boja bajcovanih prirodnih furnira (hrast, bukva, jasen,
mahagoni, tre nja, orah) kao i preko dvesta nijansi poliuretanskih lakova po Ral
karti.
Kupac se odlu uje za boju svojih vrata iz originalne Bosalove ton karte.
43
Skrivena Sobna Vrata
44
Skrivena sobna vrata
Prate i trendove u opremanju enterijera, BOSAL je razvio
najnoviji model svojih sobnih vrata, takozvana skrivena
vrata. Kupci koji ele da ulep aju svoj dom ovakvim
vratima vi e ne moraju da tra e ista u nekoj od zemalja
na eg regiona, ve mogu da do u u izlo beni salon
BOSAL-a u Beogradu.
Skrivena vrata se sa spoljne strane uklapaju u zid, to ih
ini "nevidljivim", a sa unutra nje strane zavr nu obradu i
dizajn vrata mo emo prilagoditi prema zahtevu kupca.
Na im kupcima ponovo izlazimo u susret izradom i ovog
modela vrata po meri.
Zavr na obrada skrivenih vrata odgovara zavr noj obradi zida u enterijeru
45
Vrata Sa Integrisanim Ogledalom
46
Vrata sa oblogom dim ogledala
Vrata sa integrisanim dim ogledalom pru i e Va em
stambenom ili poslovnom prostoru vrhunski enterijerski
detalj.
Vizuelno e uticati na volumen prostora, produbiti antre,
ili jednostavno biti prakti na u garderobi ili spava oj sobi.
Obloga mo e biti od klasi nog ili dim ogledala, kao i u
nekoj od devet boja stakala. U ponudi su dva tipa obloge
dostupna za sigurnosna i sobna vrata.
U ponudi su dva modela obloge u preko deset razli itih boja
Model01
Model02
Ogledalo iz jednog segmenta
Ogledalo iz pet segmenata, preko cele povr ine krila
47
Sigurnosna Vrata
Potivpo arna
10
3
Tehni ke karakteristike
10
2
7
1
5
4
5
6
7
01. Re etka od kutijastih metalnih profila
(50x30x1.5 mm) u krilu vrata.
02. Pregradni lim debljine 1.5 mm.
03. Kutijasti metalni profil toka
(80 x 40 x 1.5mm) oblo en protivpo arnim
plo ama i zavr nim metalnim profilom.
04. Protivpo arna ispuna debljine 30 mm
05. Protivpo arne plo e
06. Sigurnosna brava sa zaklju avanjem
u tri smera i est ta aka
07. Fiksni ipovi za blokiranje arki (3 kom.)
08. Vatrootporne MDF plo e debljine 8 i 6 mm
sa spoljne i unutra nje strane krila vrata
09. Metalni prag
10. Dupli red zaptivnih protivpo arnih guma
na toku i krilu vrata.
11. Dupli red protivpo arnih ekspandiraju ih
traka na toku i krilu vrata.
2
11
3
8
* Vezu metalnog toka i krila
vrata ine tri kovane arke sa
kugli nim le ajevima.
* Protivpo arna vrata izra uju se sa otporno u na po ar u trajanju od 90 minuta, imaju
funkciju i protivdimnih vrata.
* Zavr ni slojevi i izgled vrata - ista ponuda kao za sigurnosna vrata model STANDARD".
* Vrata mogu biti opremljena protivpo arnom, sigurnosnom bravom ili push bar"-om.
7
6
48
Napomena:
Bosal zadr ava pravo tehni kih izmena na vratima u cilju pobolj anja kvaliteta proizvoda.
Oprema i atest za PP vrata
Automat za zatvaranje vrata
Atest na protivpo arnu otpornost (T-90)
Utvr ivanjem protivpo arne otpornosti prema standardu SRPS ISO U.J1.160,
u ispitnoj pe i sa standardnim razvojem po ara SRPS ISO 834 od strane:
Instituta IMS za ispitivanje materijala a.d. Beograd (Centralna laboratorija za
ispitivanje materijala), ustanovljeno je da protivpo arna vrata preduze a Bosal"
poseduju otpornost prema po aru u trajanju od 90 minuta.
Push - bar (anti panik brava)
49
Atesti i priznanja
50
Atest na protivprovalnu
otpornost
Atest na zvu nu
izolovanost
Atest na protivprovalnu
otpornost
Utvr ivanjem klase protivprovalne
otpornosti prema standardu ENV 16271630 od strane: Instituta za materijale i
konstrukcije Gra evinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, Ustanovljeno je
da su vrata preduze a ''BOSAL'', u klasi 4
protivprovalne otpornosti.
(sigurnosna vrata lux) Sun er debljine
50mm kao zvu ni izolator u krilu,
medijapan plo e od 10mm spolja i
iznutra, kao i drvna obloga eli nog
toka, doprinose odli noj zvu noj
izolaciji od 34db.
Utvr ivanjem klase protivprovalne
otpornosti prema standardu EN 1627:
2011 od strane renomiranog HolzForschung Austrija instituta u Be u,
ustanovljeno je da vrata preduze a
BOSAL ispunjavaju uslove klase IV
protivprovalne otpornosti. Önorm B5338
sertifikat omogu ava subvencije pri
kupovini vrata i prilikom osiguranja
nepokretnosti, kao i garanciju o kvalitetu
v r h u n s k e i z r a d e. U p r i p re m i j e i
u t v r i va n j e k l a s e p ro t i v p rova l n e
otpornosti za dvokrilna sigurnosna vrata.
Atesti i priznanja
Atesti na sigurnosna balisti ka (pancirna) vrata
Posebno priznanje
Ispitivanjem sprovedenim u laboratoriji preduze a ''Proizvodnja Mile Dragi '' d.o.o. iz Zrenjanina, tr i tu mo emo ponuditi
sigurnosna balisti ka vrata po G2 i BR4 standardu.
Preduze e BOSAL dobitnik je Posebnog
priznanja za svoj proizvod (sigurnosna
vrata Lux) na 31. Me unarodnom sajmu
gra evine 2005. godine u Beogradu.
1. Nivo za tite BR4 po standardu
DIN EN 10/63
Oru je: pi tolj
Tip zrna: 44 Magnum FJ/FN/SCP
Masa zrna: 15.6 grama
Brzina zrna: 440±10m/sec
Rastojanje: 5m
2. Nivo za tite G2 po standardu
AS2343/1997
Oru je: pi tolj
Tip zrna: 44 Magnum FJ/FN/SCP
Masa zrna: 15.6 grama
Brzina zrna: 480±15m/sec
Rastojanje: 3m
3. Nivo za tite G2 po standardu
AS2343/1997
Oru je: pi tolj
Tip zrna: 44 Magnum FJ/FN/SCP
Masa zrna: 15.6 grama
Brzina zrna: 480±15m/sec
Rastojanje: 3m
51
BOSAL d.o.o.
YU biznis centar, Bulevar M.Pupina 10d, VPR lokal 73, Novi Beograd
Tel: 011/311-5130, Fax: 011/3119-554, Mob: 064/199-8619
e-mail: [email protected], Web: www.bosal.rs
Download

Katalog PDF