Električna struja
Zadaci
1.Izračunati jačinu struje u provodni ku ako je
kroz njegov poprečni presk protekl o 24 C
naelektrisanja za 2 minuta.
2.Kroz provodni k je 5 minuta proticala struja
jačine 0,4 A. Izračunati količinu naelektrisanja koja je protekla za to vreme.
3.Jačina električne struje u kolu je 40 mA.
Za koje vreme će proći 8 C
naelektrisanja?
4.Kroz popre čni presek provodni ka u toku 25 s
protekne kol ičina naelektrisanja od 4 C.
Kolika je jačina struje?
5.Struja jačine 0,5 mA proti če kroz provodni k
u toku 4 minuta. Kolika količina naelektrisanja za to vreme protekne?
6.Za koje vreme kroz popre čni presek
provodnika protekne kol ičina naelektrisanja
od 6 C ako j ačina struje iznosi 2 mA?
7.Koliki je otpor bakarnog provodni ka dužine
3 km ako je površina njegovog popre čnog
preseka 0,25 cm 2? (r=1,7·10-8Wm)
8.Otpor aluminijumskog provodnika dužine
59 km iznosi 56 W. Kolika j površina
njegovog poprečnog preseka?
(r=2,8·10-8Wm)
9.Izračunati dužinu srebrne ni ti površine
poprečnog preseka 0,01 mm 2 ako je njen
otpor 160 W. (r=1,6·10-8Wm)
10.Koliki je otpor bakarne žice dužine 1 m i
površine poprečnog preseka 0,1 mm 2?
(r=1,7·10-8Wm)
11.Namotaj i kalema od nikelinske žice imaju
otpor 36 W. Kolika je dužina žice ako
površina njenog poprečnog preseka i znosi
0,2 mm 2? (r=4,2·10-7Wm)
12.Dužina žice je 12 m, njen poprečni presek
0,2 mm 2, a njen električni otpor 4 W.Od
koje supstancije je ta žica?
13.Kroz sijalicu u strujnom kolu je proteklo
216 C naelektrisanja za 20 minuta. Kolika
jačina električne struje protiče kroz
sijalicu?
14.Kroz struj no kolo je proticala električna
struja jačine 200 mA u toku 10 mi nuta.
Kolika količina elektriciteta je protekla kroz
poprečni presek provodni ka?
15.Jačina električne struje u kolu je 0,5 A i
pri tome je kroz popre čni presek
provodnika proteklo 0,2 kC nael ektrisanja.
Koliko vremena je proticala ova struja?
16.Napon na kraj evima grane električnog
kola čiji je otpor 12 W iznosi 0,48 V. Kol ika
jačina struje pri tome protiče kroz granu?
17.Koliki je otpor grane el ektričnog kola kroz
koju protiče struja od 2 A ako na nj enim
krajevima vlada napon 18 V?
18.Struja koja protiče kroz granu el ektričnog
kola čiji je otpor 50 W ima jačinu 0,4 A.
Koliki je napon na kraj evima grane?
19.Potrošač otpora 0,1 k W priključen je na
električni napon od 0,2 kV. Kol ika je jačina
električne struje kroz potrošač?
20.Kroz sijalicu priključenu na napon 220 V
protiče električna struja jačine 0,25 A.
Koliki je električni otpor sijalice?
21.Kroz provodni k otpora 10 k W teče struja
jačine 200 mA. Kol iki je napon na kraj evima
provodnika?
ª22.Kolika količina elektriciteta protekne
kroz poprečni presek provodni ka otpora
2,5 W priključenog na napon 250 mV za
2 minuta?
ª23.Kroz bakarni provodnik dužine 5 km i
površine poprečnog preseka 0,25 cm 2
protiče struja jačine 2 A. Koliki je napon
na krajevima provodni ka? (r=1,7·10-8Wm)
ª24.Kroz poprečni presek provodni ka
priključenog na napon 100 V protekne
4,5 kC elektriciteta za 2,5 minuta. Koliki je
otpor ovog provodni ka?
ª25.Koliki je napon na kraj evima bakarnog
provodnika dužine 50 m, povr šine
poprečnog preseka 2 mm 2 ako kroz njega
protiče električna struja jačine 0,5 A?
(r=1,7·10-8Wm)
26.Kroz struj no kolo priključenog na napon
22‚V protiče struja jačine 12,5 A. Kol ika je
snaga električne struje?
27.Električni bojler snage 2,5 kW pri ključen
je na napon 220 V. Kol ika jačina električne
struje protiče kroz bojler?
28.Kroz sijalicu snage 100 W proti če
električna struja jačine 454 mA. Na kol iki
električni napon je priključena sijalica?
29.Kroz motor el ektričnog vozila pri naponu
0,5 kV protiče električna struja jačine 80 A.
Kolika je snaga električne struje?
30.Snaga el ektrične struje u grejalici je
1,8 kW a grej alica je priljučena na napon
220 V. Kolika jačina električne struje protiče
kroz grejalicu?
31.Električna struja jačine 1 kA proti če kroz
motor električne lokomotive snage 3 MW.
Koliki napon električne struje pokreće
lokomotivu?
32.Koliki rad izvrši električna struja jačine 5 A
napona 20 V ako te če 5 minuta?
33.Za koje vreme električna struja jačine
0,5 kA izvrši rad od 5,5 kJ u provodni ku na
čijim je krajevima napon 100 V?
34.Pegla priključena na napon od 220 V za
jedan čas utroši 5 MJ energi je. Odredi jačinu
električne struje koja teče kroz peglu.
35.Za koje će vreme električna struja jačine
5 A izvršiti rad od 4,5 kJ u provodni ku na
čijim je krajevima napon 150 V?
ª36.Kroz grejač čiji je otpor 50 W protiče
struja jačine 10 A.Kolika je snaga grej ača?
ª37.Snaga grej ača priključenog na napon
220 V iznosi 1,1 kW.Koliki mu je otpor?
38.Kolika količina toplote se oslobodi u
otporniku čija je vrednost 4 W kad kroz
njega protiče struja jačine 0,5 A u toku 15
minuta?
39.Izračunati električni otpor grejača ako kroz
njega teče struja jačine 3 A, i za 5 min
oslobodi 54 MJ toplote.
40.Koliko toplote oslobodi grejalica čiji je
otpor 20 W ako kroz nju protiče elktrična
struja jačine 3 A za vreme od 50 mi nuta?
ª41.Kroz žicu od konstantana du žine 2 m i
površine poprečnog preseka 1 mm 2 u toku
5 minuta protiče struja jačine 2 A. Kolika
količina toplote će se u njemu osloboditi?
(r=5·10-7Wm)
ª42.Tri serijski vezana otporni ka čije su
vrednosti otpora 8 W, 5 W i 7 W priključena
su na stalan napon od 9 V. Kol ika količina
toplote se oslobodi na ovim otpornicima u
toku 2 minuta?
ª43.Napon na kraj evima dva paralelno
vezana otpornika, čije su vrednosti otpora
12 W i 24 W iznosi 24 V. Kolika količina
toplote se oslobodi na ovim otpornicima u
toku 5 minuta?
Rešenja
1.I=0,2A, 2.q=120C, 3.t=200 s,
4.I=0,16A, 5.q=0,12C, 6.t=3000s,
7.R=2,04W, 8.S=0,25cm 2,9.l=100m,
10.R=0,17W,11.l=17,1m, 12.gvo žđe,
13.I=0,18A, 14.q=120C, 15.t=400s,
16.I=0,04A, 17.R=9V, 18.U=20V,
19.I=2A, 20.R=880 W, 21.U=2kV,
22.I=0,1A, q=12C, 23.R=3,4 W, U=6,8V
24.I=30A, R=3,33 W,
25.R=0,425 W, U=212,4V,
26.P=2750W, 27.I=11,26A, 28.U=220V,
29.P=40kW, 30.I=8,18A, 31.U=3kV,
32.A=30kJ, 33.t=0,11s, 34.I=6,3A,
35.t=0,6s, 36.P=5kW, 37.R=44 W,
38.Q=900J, 39.R=20k W, 40.Q=540kJ,
41.Q=1,2kJ, 42.Q=486J, 43.21,6kJ
Download

Zadaci