BIBLID 0350–1426 (206) 41:3 p. 93–94
KORIŠĆENJE
NOVOG POTENCIJALA ZA UŠTEDU ENERGIJE
GLeN DIMPLeX, Kulmbah, SR Nemačka
Termalno kupatilo u lečilištu Bad Lobenštajn (SR
Nemačka) radi od 2002. godine. Posle osam godina
počelo je korišćenje novih potencijala za uštedu energije
– zahvaljujući tehničkom razvoju i napretku, posebno u
toplotnim pumpama i u povraćaju toplote. Kao toplotni
izvor koristi se toplota vode od povratnog ispiranja filtara
i toplota izlaznog vazduha iz ventilacionog postrojenja.
Vraćena toplota pokreće dve toplotne pumpe voda–
voda, koje uz višu efikasnost obezbeđuju zagrevanje
do potrebne temperature u banjskim bazenima. Na taj
način štedi se oko 170.000 m3 prirodnog gasa godišnje,
dok je emisija CO2 istovremeno smanjena za 150.000
kg. Od 2011. godine teku pripreme za povraćaj toplote iz
izlaznih gasova grejanja na gasovito gorivo
KLJUČNe ReČI: otpadna toplota; toplotna pumpa; grejanje bazena;
izlazni gasovi; povišenje energetske efikasnosti
U ponorima i zonama poremećaja Tiringerskog pobrđa bo‑
gatog škriljcima, cirkuliše u podzemlju Bad Lobenštajna ter‑
malna voda, koja se izvlači kroz bušotinu duboku oko 1800
metara. Voda izlazi sa temperaturom od oko 21 oC i po‑
sebno je pogodna za tretman mišićnog sistema i sistema
srčane cirkulacije. Međutim, za pogon termalnog kupati‑
la ove prirodne temperature su suviše niske, zbog čega je
2002. godine, prilikom otvaranja novog kupatila, ugrađeno
gasno grejanje. Ono je služilo ne samo za grejanje objeka‑
ta, već i za zagrevanje vode u terapeutskim kadama i ba‑
zenima. Voda za kupanje u termama „Ardesia“, nazvanim
tako po italijanskoj reči za škriljce, dostiže od 32 oC u veli‑
kom unutrašnjem bazenu, do 37 oC u toplim kadama i đa‑
kuzi kadama.
Energy‑contracting po meri
„Potrošnja gasa predstavljala je daleko najveći deo naših
troškova“, objasnila je direktorka termi „Ardesia“. „Da bi fir‑
ma i dalje mogla ekonomično da posluje, prvo je trebalo
pozabaviti se sniženjem troškova za energiju, uz prihvat‑
ljivu investiciju.“ Za ovaj zadatak rukovodeći tim je potra‑
žio odgovarajućeg partnera, koji s jedne strane poseduje
USe OF NeW POTeNTIAL
FOR eNeRGY SAVINGS
Thermal bath in sanatorium Bad Lobenstein
(Germany) began its work in the year
2002. After eight years the use of new
potential for energy savings began –
thanks to technological development and
progress, especially with heat pumps
and heat recovery. The water from filters
back flushing and exhaust air from the
ventilation system are used as the heat
source. Recovered heat runs two heat
pumps water–water, providing the heating
up to required temperature in the pools.
I­n this way the savings in natural gas are
about 170.000 m3 per year, while CO2
emissions are reduced by 150,000 kg in the
same time. From the year 2011 there are
preparations for the heat recovery from the
exhaust gases from gas boiler.
KEY wORDS: waste heat; heat pump;
pools heating; exhaust
gases; increase in
energy efficiency
visok nivo tehničkog know‑how‑a za jedno inovativno i odr‑
živo rešenje, nudeći istovremeno sigurnost i pouzdanost u
budućnosti. Firma „E.ON Thüringer Energie“ razvila je ko‑
načno jedan koncept koji ne samo da je tehnički specijal‑
no prilagođen potrebama termi, već je povezan sa jednim
ubedljivim poslovnim modelom: kupac‑korisnik iznajmlju‑
je postrojenje i finansira troškove najma iz svojih značajnih
ušteda u potrošnji gasa.
„Mi smo u prošlosti već analizirali različite banje“ navo‑
di Ingo Müller, energetski ekspert firme „E.ON Thueringer
Energie“. „Time smo stekli osnovna iskustva sa energet‑
skim tokovima i znali smo da se upravo kod termalnih ba‑
nja ne traže standardna, šablonska rešenja, već promišljeni
koncepti za razvoj individualnih potencijala za uštedu ener‑
gije.“ Na taj način moguće je u termama „Ardesia“ iskoristiti
do sada nekorišćenu otpadnu toplotu iz različitih izvora i uz
pomoć dve toplotne pumpe učiniti je korisno upotrebljivom.
Povraćaj toplote iz dva toplotna izvora
Prvi toplotni izvor je voda od povratnog ispiranja filtarskog
postrojenja. Odatle dolazi 30 m3 do 70 m3 dnevno, koja se
93
3 • 2012
kgh
sakuplja u jednom taložniku, gde se talože suspendovane
materije pre nego što voda oteče kao otpadna voda. Voda
u taložniku ima temperaturu od oko 29 oC i pre isticanja
predaje svoju toplotnu energiju zatvorenom cirkulacionom
isparivačkom krugu toplotne pumpe, preko razmenjivača
toplote u rezervoaru.
Kao drugi toplotni izvor služi izlazni vazduh iz ventilacionog
postrojenja. I­ako je još prilikom izgradnje banje 2002. godi‑
ne postavljen rekuperativni razmenjivač toplote između ula‑
znog i izlaznog vazduha, proračuni su pokazali da izlazni
vazduh i posle prolaska kroz ovaj prvi razmenjivač toplote
još uvek sadrži upotrebljivu količinu toplote. Stoga je u stru‑
ju izlaznog vazduha ugrađen drugi razmenjivač toplote i pri‑
ključen na cirkulacioni krug isparivača toplotne pumpe.
„Rešenje sa toplotnim pumpama u termama ‘Ardesia’ sigur‑
no nije standardni projekat“, objašnjava Christian Schöppe
iz firme „Elektro‑Schöppe“ koja je montirala regulacionu
tehniku toplotnih pumpi, uključujući i optimisano iskorišće‑
nje toplotnih izvora, a danas je odgovorna kao partnerski
korisnički servis isporučioca toplotnih pumpi, za tekuće odr‑
žavanje.
Zahvaljujući optimizovanom korišćenju toplotnih izvora, to‑
plotnim pumpama uvek stoje na rapolaganju toplotni izvori
sa najvišim postojećim temperaturama. „Velika prednost za
nas je mogućnost daljinskog nadzora, kod kojeg preko ra‑
čunara i interneta možemo trenutni pogon optimalno da po‑
desimo i kod svih eventualnih neregularnosti automatski da
budemo obavešteni preko i‑mejla ili SMS poruke sa postro‑
jenja“, navodi dalje Christian Schöppe.
Moguć je daljinski nadzor preko modula za proširenje
(NWPM) upravljačkog uređaja za toplotne pumpe, firme
Dimplex. Upravljački uređaj toplotne pumpe dobija fiksnu
IP‑adresu i korisnički interfejs, preko kojih se, između osta‑
log, mogu pregledati pogonski podaci i istorija, kao i izvršiti
podešavanja na upravljačkom uređaju.
Slika 1. Dve toplotne pumpe voda–voda, tipa WI 100TU, proizvod fir‑
me Dimplex, ne zahtevaju određeno rastojanje sa strana i nude ra‑
zličite mogućnosti priključenja
„Srce“ novog postrojenja su dve toplotne pumpe voda–
voda, tipa WI­ 100TU, firme Dimplex (slika 1). One talož‑
niku, odnosno struji izlaznog vazduha, oduzimaju toplotnu
energiju na nižem temperaturskom nivou. Pomoću rashlad‑
nog kruga u unutrašnjosti toplotne pumpe oduzeta toplotna
energija vraća se termalnim bazenima na višem tempera‑
turskom nivou.
Svaka od toplotnih pumpi poseduje po dva kompresora,
tako da je uz sniženje kapaciteta omogućen visoko efika‑
san pogon i u režimu delimičnog opterećenja. Integrisana
regulacija, zajedno sa upravljačkim uređajem za toplot‑
ne pumpe „WPM EconPlus“, osim nadzora nad rashlad‑
nim krugom, preuzima i uključivanje i isključivanje toplotne
pumpe u zavisnosti od potreba.
Daljinski nadzor vrši servisna
partnerska firma
Obe toplotne pumpe i pripadajući akumulator toplote sme‑
šteni su na tehničkoj etaži u podrumu termi „Ardesia“. Na
taj način omogućene su kratke trase cevovoda, kako od to‑
plotnih izvora, tako i do potrošača, a troškovi montaže mogli
su da se smanje. Akumulator toplote obezbeđuje minimal‑
no vreme rada toplotne pumpe za slučaj da na strani prima‑
oca ne postoje potrebe za toplotom. I­stina, ova situacija se
retko javlja, jer toplotne pumpe zagrevaju vodu u unutraš‑
njem i u spoljašnjem bazenu, koji imaju veoma ravnomerne
potrebe za toplotom. U normalnom pogonu samo energi‑
ja koju pripremaju toplotne pumpe održava temperaturu za
kupanje na potrebnoj vrednosti. Postojeći gasni kotao, koji
danas služi pre svega za grejanje objekta i pripremu tople
vode za tuševe, može uvek da pokrije neku eventualnu po‑
većanu potrebu u specijalnim slučajevima.
kgh 3 • 2012
94
Slika 2. Razmenjivači toplote (levo) preko kojih se toplota prenosi
unutrašnjem i spoljašnjem bazenu
Potrošnja gasa snižena za 40%
Povraćaj toplote iz izlaznog vazduha i vode od povratnog
ispiranja pušten je u pogon avgusta 2010. godine. Već sam
povraćaj toplote mogao je da snizi potrošnju gasa u terma‑
ma za oko 40%.
Umesto ranijih 3,5 miliona kWh godišnje iz prirodnog gasa,
posle sprovedenih proračuna ekonomičnosti potrebno je
sada svega 2,0 miliona kWh. Osim uštede u troškovima za
ekonomičniji pogon postrojenja u banji, ovo za okolinu zna‑
či smanjenje emisije ugljen‑dioksida do 150.000 kg godiš‑
nje.
Ima još mogućnosti ušteda
Sa navedenim uštedama, u banji Bad Lobenštajn još nije
dostignut kraj. Potpuno u smislu željene dugoročne sarad‑
nje, eksperti iz firme „E.ON Thüringer Energie“ traže nove
mogućnosti za uštedu energije.
Od jeseni 2011. godine u pripremi je naredni korak u po‑
vraćaju toplote, u kojem će se koristiti toplota kondenzacije
izlaznih gasova gasnog kotla. I ovaj treći oblik otpadne to‑
plote može se bez većih prepravki iskoristiti u dvema posto‑
jećim toplotnim pumpama.
kgh
Download

KORIŠĆENJE