SILVIJA PLAT
RANI ODLAZAK
IZABRANE PESME
PREVELA S ENGLESKOG
LJILJANA \UR\I]
PAIDEIA
BEOGRAD, 2010.
IZABRANE PESME
1956–1963
Likovni prilozi: crte`i Silvije Plat
PERSEFONINE DVE SESTRE
Dve deve postoje: u ku}i sedi
Jedna; druga je pred njom.
Ceo dan duet svetlosti i senke
Titra me|u njima.
U mra~noj hrastovoj sobi
Prva re{ava zadatke na
Ra~unskoj ma{ini,
Jalovi otkucaji bele`e vreme
Dok ona izvodi zbir po zbir.
U tom jalovom pregnu}u,
Lukavo ko u pacova `mirkaju ju joj o~i,
Bledo ko koren mr{avo je njeno obli~je.
Pocrnela kao zemlja, po~iva druga,
Slu{a otkucaje {to se rasipaju zlatno,
Poput polena u ~istom zraku. Uti{ana
Pokraj leje od bulki,
Gleda kako njihove crvene svilene buktinje
Od krvavih latica
Otvorene gore prema sun~evom ma~u.
Na tom zelenom oltaru
21
Dobrovoljno postav{i sun~eva nevesta, ona
Brzo stade da raste od semena.
Na travi sad le`i u poro|ajnom ponosu,
I ra|a kralja. Postav{i gorka
I bledo`uta poput limuna,
Ona prva, kisela devica do kraja,
Na groblje ide izrova{enog mesa,
S crvom kao mu`em, premda nije `ena.
Motiv iz luke
22
SOLILOKVIJ JEDNOG SOLIPSISTE
Ja?
Hodam sam;
Pono}na ulica
Pod mojim se nogama ispreda;
Kad sklopim o~i
Utrnu sve te izmi{ljene ku}e;
Moj hir je
[to ponad zabata mese~ev nebeski luk
Visoko visi.
Ja
Zbijam ku}e
I smanjujem drve}e
Odmi~u}i se; na uzici mog pogleda
Klate se ljudi-marionete
[to se, nesvesni da nestaju,
Smeju, ljube, napijaju,
Ne slute}i da ako ja trepenem
Oni umiru.
Ja
Kad sam dobre volje,
Dam travi njeno zelenilo
Nebo obojim plavim, a suncu podarim
Zlato;
23
Kad sam najhladnijeg raspolo`enja, imam ~ak
Apsolutnu mo}
Da bojkotujem boju i cvetu svakom zabranim
Da postoji.
Ja
Znam da se ti pojavljuje{
Kraj mene `iva,
Pori~u}i da si isko~ila iz moje glave,
Tvrde}i da ose}a{
Ljubav dovoljno jaku da doka`e stvarnost puti,
Mada je sasvim jasno
Sva tvoja lepota, sav tvoj duh, dar su od mene,
Draga moja.
24
GOSPO\ICA DREJK PRIPREMA VE^ERU
Nimalo novajlija
U tim razra|enim ritualima
[to sti{avaju zlobu
Kvrgavog stola i izvijene stolice,
Nova `ena na odeljenju
Nosi purpur, pa`ljivo kora~a
Izme|u tajnih kombinacija od ljuski jajeta
I krhkih kolibri}a,
Pocupkuju}i bezbojna kao mi{
Izme|u ru`a stoperki
Koje lagano otvaraju krznene latice
Da je progutaju i povuku na dole
U {aru tepiha.
Brzim pti~jim okom isko{enim
Ona za tili ~as vidi
Kako pogibeljne igle granuliraju parket
I ostvaruju svoj trnoviti plan;
Sad kroz vazduh zasede,
Zaslepljena sjajnom sr~om
Polomljenog stakla,
Ona se primi~e suspregnutog daha,
Izbegavaju}i {iljak i zubac,
Dok, okre}u}i se postrance,
Ne po~ne da di`e jednu paukovu nogu za drugom
U nepomi~nom, sparnom vremenu
Bolesni~ke trpezarije.
25
USEDELICA
Izbirljiva ta deva sad
Za vreme sve~ane aprilske {etnje
Sa svojim poslednjim proscem
Iznenada bi stra{no pogo|ena
Razuzdanom pti~jom grajom
I |ubretom od li{}a.
Vrevom tom uvre|ena, ona
Opazi kako kretnje njenog ljubavnika uznemiruju zrak,
A njegov korak vrluda nejednak
Kroz bujnu divljinu od paprati i cve}a.
Ona proceni darmar latica,
Celo godi{nje doba, nemarnika.
Kako tad `udno zimu po`ele! –
Savesno strogu u njenom poretku
Od crnog i belog
Leda i kamena, svako ose}anje unutar granica,
I hladna disciplina srca
Precizna kao pahuljica.
Ali ovde – pupljenje
Dovoljno je jogunasto da pobode pet njenih kraljevskih dosetki
U prosta~ko {arenilo –
To neverstvo se ne podnosi. Nek idioti
26
Posr}u od vrtoglavice u ludoj ku}i prole}a:
Ona se otmeno povla~i.
A oko doma svog podi`e
Takvu barikadu od {iljaka i provera
Protiv buntovni~kog vremena
Da se nijedan pobunjeni mu{karac ni ponadao ne bi da je sru{i
Kletvom, {akom, pretnjom
Ili ljubavlju, isto tako.
27
Silvija sa majkom i bratom, 1950.
ODLUKA
Maglovit dan: mutan dan
ruku
dokonih, ~ekam
mlekareva kola
jednouha ma~ka
li`e sivu {apu
i gori vatra uglja
napolju, listi}i na `ivici
sasvim su po`uteli
mle~na skrama zamagljuje
prazne boce na prozorskoj dasci
ne spu{ta se sjaj
dve kapljice vode lebde
na zasvo|enoj zelenoj
grani susedove ru`e
o svijeni trnovi lu~e
ma~ka isukuje kand`e
svet se okre}e
29
danas
danas ne}u da
razo~aram dvanaestoricu svojih porotnika u crnom
ili da pesnicom pretim
podrugljivom vetru.
Ribarski brodi}i
30
Download

Odlomak iz knjige