ZIPS u broju 1308, od 1. do 15. IV 2015. godine, donosi:
DIREKTNI POREZI
Procedure povrata poreznih obaveza u Federaciji BiH
Povrat poreznih obaveza u slučajevima kada je porezna obaveza preplaćena ili pogrešno
uplaćena predstavlja jedno od nedovoljno definiranih pitanja iz oblasti tzv. direktnih poreza. Pored
Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH kojim su propisani postupci povrata poreznih obaveza,
procedure povrata javnih prihoda propisane su i Pravilnikom o procedurama za povrat više ili
pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Federacije BiH i kantonalnim
pravilnicima o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog
računa budžeta Federacije BiH, odnosno budžeta kantona, zavisno od toga gdje se javni prihodi
uplaćuju - na federalni ili kantonalni račun budžeta, str. 4
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.
***
INDIREKTNI POREZI
Shema pojednostavljenog obračuna PDV-a za isporučitelje digitalnih usluga krajnjim
kupcima u EU
Četvrta faza reforme oporezivanja usluga, koja je na snazi od 1. 1. 2015. godine,
podrazumijeva oporezivanje digitalnih usluga u članici potrošnje. Digitalne usluge karakterizira
mnoštvo transakcija prometa male vrijednosti koje se bez ograničenja pružaju u drugim članicama i
izvan EU. Primjenom standardnih pravila PDV sistema u EU, koja nalažu da se isporučitelji usluge
moraju registrirati za PDV-e u svim članicama u kojima pružaju usluge, isporučitelji digitalnih usluga
bili bi izloženi dodatnim troškovima. Svjesni da bi istrajavanje na standardanim pravilima u konačnici
odvratilo isporučitelje usluga od prekograničnog prometa, EU je propisala tzv. mini shemu
obračuna PDV-a, popularno nazvanu „sve na jednom mjestu“. Shema je opcionog karaktera, a
otvorena je i za isporučitelje usluga izvan EU koji pružaju digitalne usluge neoporezivim osobama
(krajnjim kupcima) u EU. Članak ima cilj da pojasni pravni okvir, osnovne karakteristike i tehničku
primjenu sheme od isporučitelja u EU i izvan EU, str. 8
Piše: dr. sc. Dinka ANTIĆ
***
FINANSIJE
 Plaćanje naknade za izgradnju skloništa u individualnim stambenim
objektima u gradu, str. 10
Džavida HADŽIĆ, dipl. ecc.
***
RAČUNOVODSTVO
Računovodstveni tretman financijskih sredstava koja se drže do roka dospijeća
Temeljni zahtjev MRS-a 39 za ulaganja koja se drže do dospijeća jeste da se početno vrednuje
po trošku stjecanja, a poslije na dan bilance vrednuje se po amortiziranom trošku. Amortizirani trošak
financijske imovine ili financijske obveze je iznos po kojem se financijska imovina ili financijska
obveza početno mjeri, umanjen za iznos otplate glavnice, te uvećan ili umanjen za iznos
kumulativnog otpisa primjenom metode efektivne kamatne stope za svaku razliku između početnog
iznosa i iznosa po dospijeću, te umanjen za sva smanjenja (direktna ili upotrebom odvojenog računa
umanjenja) od umanjenja vrijednosti ili nemogućnosti naplate, str. 13
Piše: dr. sc. Jozo PILJIĆ
***
MJERENJE UČINKOVITOSTI I POSLOVNE IZVRSNOSTI
Mogućnost primjene Balanced Scorecard modela u javnim preduzećima
Modeli temeljeni na finansijskim pokazateljima nisu dovoljni za mjerenje učinkovitosti pružanja
usluga javnih preduzeća. Potrebna je ravnoteža u sustavu mjerenja rezultata između finansijskih
pokazatelja, zadovoljstva korisnika usluga, internih procesa, te porasta učinkovitosti. U ovom radu je
razmatrana mogućnost primjene BSC modela u javnim preduzećima kao alat za mjerenje učinkovitosti
pružanja usluga od ekonomskog interesa. Specifičnosti javnih preduzeća zahtijevaju odgovarajuću
modifikaciju arhitekture BSC. Kod javnih preduzeća moguće je identificirati dva visoka cilja čije
ostvarenje vodi misiji organizacije: stvaranje vrijednosti i minimalni troškovi. Kroz ta dva cilja moguće
je konstruisati BSC model sa tri perspektive: perspektiva troškova, perspektiva stvaranja vrijednosti i
perspektiva učenja i rasta. Kroz navedene tri perspektive moguće je utvrditi koliko je preduzeće
učinkovito u pružanju usluga od općeg ekonomskog interesa i koliko učinkovito raspolaže svojim
resursima, str. 17
Pišu: dr. sci. Ibrahim OKANOVIĆ i Dijana VUKOVIĆ, mag. oec.
***
AKTUELNA SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONO PRAVO
 Naknada štete, Član 200. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda
Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 P 049949 13 Rev, od 14. 01. 2014.
godine), str. 20
***
REVIZIJA
Materijalnost u reviziji (II dio), str. 21
Piše: Dragoljub KOVINČIĆ, viši revizor u Uredu za reviziju institucija BiH
***
IZBJEGNITE GREŠKU U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI
Plan javnih nabavki i odluka o pokretanju postupka javnih nabavki
Novi Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) propisuje obavezu
donošenja plana nabavki i odluke ili rješenja o pokretanju postupka, kao formalni početak postupka
javne nabavke. Praksa pokazuje da ugovorni organi koji ne planiraju nabavke nailaze na brojne
prepreke u pokušaju da obezbijede potrebne robe, usluge i radove na vrijeme. Često se dešavaju
situacije da ugovorni organ ima pokrenut postupak javne nabavke koji nije okončan na vrijeme, a u
međuvremenu je istekao raniji ugovor za snabdijevanje tim robama, uslugama i radovima. To je
posljedica lošeg planiranja i neblagovremenog pokretanja postupka, str. 25
Piše: Dragana MACURA - RIBIĆ, dipl. pravnik
***
JAVNE NABAVKE
 Zakonski osnov za sprovođenje postupka - član 18. stav 1. ZJN, str. 25
IZBJEGNITE GREŠKU U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI
 Izvještaj o postupku nabavke i u slučaju „malih“ nabavki, str. 28
 Izjave o ispunjenosti uslova iz članova 45. do 51. ZJN, str. 28
 Kada cijena najpovoljnije ponude prelazi procijenjenu vrijednost nabavke,
ugovorni organ može da poveća budžet i dodijeli ugovor ili se, ukoliko je to
nemoguće, poništava postupak, str. 28
Dragana MACURA - RIBIĆ, dipl. pravnik
***
INSTITUCIJE SA JAVNIM OVLAŠTENJIMA
Postupak po žalbama na rješenja institucija koja vrše javna ovlaštenja i izvršenje
upravnih akata donesenih u okviru povjerenih ovlaštenja, str. 29
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat
***
AKTUELNA SUDSKA PRAKSA
 Član 67. Zakona o opštem upravnom postupku RS (Presuda Okružnog suda u
Banjaluci, broj: 11 0 U 008571 11 U, od 6. 9. 2013. godine), str. 30
Pripremio: prof. dr Milan BLAGOJEVIĆ, sudija Okružnog suda u Banjaluci
***
PIO/MIO FBiH
Penzijski staž i „radni staž“, str. 31
Piše: mr. sc. Kenan SPAHIĆ
***
NOTARIJAT
Notarska ovjera kopije elektronskog dokumenta na papiru
Tijela uprave, tijela lokalne samouprave, privredna društva, ustanove i druge pravne i fizičke
osobe svojom slobodno izraženom voljom prihvataju upotrebu i promet elektronskog dokumenta za
svoje potrebe, kao i za potrebe poslovnih odnosa i drugih odnosa sa drugima. U vezi s tim treba
naglasiti da osobe koje su prihvatile upotrebu i promet elektronskog dokumenta ne mogu odbiti
elektronski dokument samo zbog toga što je sačinjen, korišten i stavljen u promet u elektronskom
obliku. U vezi sa pravnom valjanosti elektronskog dokumenta može se izdvojiti zakonska obaveza
notarske ovjere kopije elektronskog dokumenta na papiru, str. 33
Piše: mr. Đemaludin MUTAPČIĆ, notar
***
AKTUELNA SUDSKA PRAKSA - OBLIGACIONI ODNOSI
 Logoraši - zastara potraživanja naknade štete, Čl. 370. i 377. Zakona o obveznim
odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 68 0 P 001956 14 Rev 2,
od 14. 1. 2015. godine), str. 34
Pripremio: Marin ZADRIĆ, predsjednik Općinskog suda Mostar
***
PRAKSA USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BiH
 Članovi 40. i 41. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije BiH (Presuda
Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 58 0 Rs 036154 12 Rev, od
05. 07. 2012. godine), str. 35
***
NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA - izbor za mart - str. 36
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE - str. 36
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON - izbor za februar - str. 36
KANTON SARAJEVO - izbor za mart - str. 37
***
PITANJA I ODGOVORI
ODGOVOR NA PITANJE SA SEMINARA O TEMI
 Aktuelna pitanja iz Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, str.
37
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ
***
POREZ NA DODATU / DODANU VRIJEDNOST
 Odbitak ulaznog PDV na zalihe prilikom otpočinjanja sa obavljanjem djelatnosti,
str. 39
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. oec.
Poreski tretman prenosa nepokretnosti stečenih po ugovoru o zajedničkom
ulaganju, str. 39
 Nastanak poreske obaveze kod ispostavljanja faktura unaprijed, str. 40
Dejan RAKIĆ, advokat
***
IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA
- Porez na dohodak  Tretman uplata tranši na tekući račun neovisnog kandidata - člana općinskog
vijeća (Broj: 05-02-4218/14 SO, od 23. 07. 2014. godine), str. 40
Pripremio: Omer SOKOLOVIĆ, dipl. pravnik

- Igre na sreću  Obračun za svaki pojedini automat za igre na sreću vrši se tako da se
iznos svih uplata umanji za iznos isplaćenih dobitaka igračima (Broj: 05-15-297/15, od
02. 02. 2015. godine), str. 41
Pripremio: Asim PANDŽIĆ, dipl. pravnik
***
FISKALIZACIJA
 Ukoliko nije izričito propisan rok, može se smatrati da je riječ o trajnom čuvanju
dokumentacije, str. 41
FINANSIJE
 Neplaćeno odsustvo - odjava sa obaveznog osiguranja, str. 42
Džavida HADŽIĆ, dipl. ecc.
***
RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH KORISNIKA
 Sumnjiva i sporna potraživanja - osnovi za otpis, str. 43
Dr. sc. Jozo PILJIĆ
***
IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
 Unapređenje državnog službenika čija je kategorija radnog mjesta
promijenjena sa višeg stručnog saradnika u stručnog savjetnika (Broj: 05-34-2-3271/14, od 09. 04. 2014. godine), str. 43
Radno-pravni status policijskog službenika koji je temeljem sporazuma eksterno
premješten u Ministarstvo iz Državne agencije (Broj: 05-34-572-1/10, od 29. 04.
2010. godine), str. 44
Pripremio: Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH
***
IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE
- Sektor za upravu  Popuna radnog mjesta državnog službenika - prihvatljivost ranijeg staža kao
jednog od uvjeta za obavljanje poslova osnovne djelatnosti organa državne službe
(Broj: 03-49-4606/13, od 20. 12. 2013. godine), str. 44
Pripremila: Mirsada MUJANOVIĆ, dipl. pravnik
***
IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
 Obavljanje dvije djelatnosti u istom poslovnom prostoru (Broj: 08-02-2157/14, od
09. 10. 2014. godine), str. 45

 Različita pitanja obrta (broj: 08-21-2642/13, od 17. 12. 2013. godine), str. 46
Pripremio: Mehmed ZOLJ, stručni savjetnik za obrtništvo
***
IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE
- Sektor za rad i zapošljavanje –
 Ugovor o djelu je institut obligacionog prava i ne može se koristiti za poslove za
koje se prema njihovoj naravi i vrsti sklapa ugovor o radu (Broj: 03-34/12-449/15
od, 24. 02. 2015. godine), str. 46
Zaštita od otkaza uposlenika koji je pretrpio povredu na radu ili je obolio od
profesionalne bolesti (Broj: 03-34/12-373/15, od 18. 02. 2015. godine), str. 47
Pripremila: Aida MIKULIĆ, dipl. iur.
***
UPRAVNI POSTUPAK
 U postupcima pred Konkurencijskim vijećem primjenjuju se odredbe
Zakona o upravnom postupku ukoliko Zakon o konkurenciji nije na drugačiji način uredio
određene odnose i institute, str. 47
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat
***
STVARNA PRAVA
 Raspolaganje građevinskim zemljištem - neposredna pogodba, str. 47
 Utvrđivanje vlasništva na zemljištu koje je postalo općinsko temeljem
eksproprijacije ili nacionalizacije, str. 48
Ismet VELIĆ, advokat
***
PIO/MIO FBiH
 Zaposlenje nakon ostvarivanja prava na prijevremenu starosnu penziju, str. 49
 Prijava na dobrovoljno osiguranje, str. 49
Fatima FAZLIBEGOVIĆ, dipl. pravnik
***
ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPŠTENJA ZA PRIMJENU FEDERALNIH PROPISA, str. 50
REPUBLIKA SRPSKA
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU
S a o p š t e nj e, str. 54
***
PRIRUČNIK 6
RADNO PRAVO
Mobing kao specifični oblik diskriminacije
„Radnik, kao i lice koje traži zaposlenje, ne može biti stavljen u neravnopravan položaj kod
ostvarivanja prava po osnovu rada i prava na zaposlenje zbog rase, etničke pripadnosti, boje kože,
spola, jezika, religije, političkog ili drugog mišljenja i ubjeđenja, socijalnog porijekla, imovnog stanja,
članstva ili nečlanstva u sindikatu ili političkoj organizaciji, tjelesnog i duševnog zdravlja i drugih
obilježja koja nisu u neposrednoj vezi sa prirodom radnog odnosa“ (član 5. Zakona o radu prečišćeni tekst, „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 55/07)
Piše: Nevenka MITRIĆ, sudija Okružnog suda u Banjoj Luci

Download

ZIPS u broju 1306, od 1. do 15. III 2015. godine, donosi: POREZ NA