:::
BOSANSKOBOSANSKO-HERCEGOVAČKI
HERCEGOVAČKI ISLAMSKI CENTAR NEW YORK
YORK :::
ZADNJIH 21 SURA U KUR’ANU
(TRANSKRIPCIJA I PREVOD)
SURA 94, EL-INŠIRAH – ŠIROKOGRUDNOST
SURA 96, EL-’ALEK – UGRUŠAK
E LEM NEŠRAH LEKE SADREK
VE VEDA’NA ‘ANKE VIZREK
ELLEZI ENKADA ZAHREK.
VE REFA’NA LEKE ZIKREK.
FE INNE MA’A-L-‘USRI JUSRA.
INNE ME’A-L- ‘USRI JUSRA.
FE IZA FERAGTE FENSAB
VE ILA RABBIKE FERGAB.
IKRE’ BISMI RABBIKE-L-LEZI HALEK
HALEKA-L-INSANE MIN ‘ALEK
IKRE’ VE RABBUKE-L-EKREM
ELLEZI ‘ALLEME BI-L-KALEM
‘ALLEME-L-INSANE MA LEM J‘ALEM
KELLA INNE-L- INSANE LEJATGA
EN REĀHU STAGNA
INNE ILA RABBIKE-R-RUDŽ‘A
EREEJTE-L-LEZI JENHA
‘ABDEN IZA SALLA
EREEJTE IN KANE ‘ALE-L-HUDA
EV EMERE BI-T-TAKVA
EREEJTE IN KEZZEBE VE TEVELLA
ELEM JA‘LEM BI ENNELLAHE JERA
KELLA LE IN LEM JENTEHI LENESFE‘AN BI-NNASIJEH
NASIJETIN KAZIBETIN HATIEH
FEL JED‘U NADIJEH
SENED‘U-Z-ZEBANIJEH
KELLA LA TUTI‘HU VESDŽUD VAKTERIB
ZAR GRUDI TVOJE NISMO PROSTRANIM UČINILI
I BREME TVOJE S TEBE SKINULI,
KOJE JE PLEĆA TVOJA TIŠTILO,
I SPOMEN NA TEBE VISOKO UZDIGLI!
TA ZAISTA, S MUKOM JE I LAST,
ZAISTA, S MUKOM JE I LAST !
A KAD ZAVRŠIŠ, MOLITVI SE PREDAJ I SAMO SE
GOSPODARU SVOME OBRAĆAJ !
SURA 95, SURA ET- TIN – SMOKVA
VET-TINI VEZ-ZEJTUN,
VE TURI SININ,
VE HAZEL-BELEDIL-EMIN.
LEQAD HALAQNEL-INSANE FI AHSENI TAQVIM,
SUMME REDEDNAHU ESFELE SAFILIN,
ILLELLEZINE AMENU VE AMILIS-SALIHATI FE
LEHUM EDŽRUN GAJRU MEMNUNIN
FE MA JUKEZZIBUKE BE’ADU BID-DIN.
ELEJSELLAHU BI AHKEMIL-HAKIMIN.
TAKO MI SMOKVE I MASLINE,
I SINAJSKE GORE,
I GRADA OVOG, SIGURNOG MI ČOVJEKA STVARAMO U SKLADU NAJLJEPŠEM,
ZATIM ĆEMO GA U NAJNAKAZNIJI LIK VRATITI,
SAMO NE ONE KOJI BUDU VJEROVALI I DOBRA DJELA
ČINILI, NJIH ČEKA NAGRADA NEPREKIDNA.
PA ŠTA TE ONDA NAVODI DA PORIČEŠ ONAJ SVIJET –
ZAR ALLAH NIJE SUDIJA NAJPRAVEDNIJI ?!
UČI U IME TVOG GOSPODARA, KOJI JE SVE STVORIO
STVORIO JE ČOVJEKA OD ZAKVAČKA
UČI, A TVOJ GOSPODAR JE NAJPLEMENITIJI
KOJI JE NAUČIO ČOVJEKA PERU
I ONOME ŠTO NIJE ZNAO
NE, NE, ZAISTA ČOVJEK PREKORAČUJE GRANICU
ČIM SE SMATRA NEOVISNIM
ZAISTA SE VRAĆA SVOM GOSPODARU
JESI LI VIDIO ONOGA KOJI SPREČAVA
ROBA KADA OBAVLJA NAMAZ
ŠTA MISLIŠ, JE LI ON NA PRAVOM PUTU
I NAREĐUJE LI BOGOBOJAZNOST
ILI SVE TO SMATRA LAŽNIM I OKREĆE LEĐA
ZAR ON NE ZNA DA ALLAH VIDI
NO, AKO NE ODUSTANE ZGRABIĆEMO GA ZA KOSU
LAŽLJIVU I GRJEŠNU KOSU
PA NEKA POZIVA SVOJE DRUŠTVO
MI ĆEMO POZVATI ZEBANIJE
NE, NIPOŠTO MU SE NE POKORAVAJ, NEGO OBAVLJAJ
SEDŽDU I PRIBLIŽUJ SE!
:::
BOSANSKOBOSANSKO-HERCEGOVAČKI
HERCEGOVAČKI ISLAMSKI CENTAR NEW YORK
YORK :::
SURA 97. EL-KADR – NOČ KADR
SURA 99, EZ-ZILZAL – ZEMLJOTRES
INNA ENZELNAHU FI LEJLETI-L-KADR.
VE MA EDRAKE MA LEJLETU-L-KADR.
LEJLETU-L-KADRI HAJRUN MIN ELFI ŠEHR.
TENEZZELU-L-MELAAIKETU VE-R-RUHU FIHA.
BI IZNI RABBIHIM MIN KULLI EMR.
SELAMUN HIJE HATTA MATLE’IL FEDŽR.
IZĀ ZU-L-ZILETI-L-ERDU ZILZĀLEHĀ.
VE AHREDŽETI-L-ERDU ESKĀLEHĀ.
VE KĀLEL-L-INSĀNU MĀ LEHĀ.
JEVMEIZIN TUHADDISU AHBĀREHĀ.
BI ENNE RABBEKE EVHĀ LEHĀ.
JEVMEIZIN JASDURU-N-NĀSU EŠTĀTEN LIJUREV
A‘MĀLEHUM.
FE MEN JA‘MEL MISKALE ZERRETIN HAJREN JEREH.
VE MEN JA‘MEL MISKĀLE ZERRETIN ŠERREN JEREH.
OBJAVILI SMO GA U NOĆI KADR.
KO ĆE TI OBJASNITI ŠTA JE NOĆ KADR?!
NOĆ KADR JE BOLJA OD HILJADU MJESECI.
U NJOJ SE SPUŠTAJU MELEKI I DŽIBRIL.
SA DOZVOLOM GOSPODARA RADI SVIH NAREDBI.
ONA JE SPAS DO ROĐENJA ZORE.
SURA 98. EL-BEJJINE – DOKAZ JASNI
LEM JEKUNILLEZĪNE KEFERŪ MIN EHLI-L-KITĀBI
VE-L-MUŠRIKĪNE MUNFEKKĪNE HATTĀ
TE’TIJEHUMU-L-BEJJINEH.
RESŪLUN MINELLĀHI JETLŪ SUHUFEN
MUTAHHEREH.
FĪHĀ KUTUBUN KAJJIMEH.
VE MĀ TEFERREKA-L-LEZĪNE ŪTU-L-KITĀBE ILLĀ
MIN BA‘DI MĀ DŽĀETHUMU-L-BEJJINEH.
VE MĀ UMIRŪ ILLĀ LI JA‘BUDULLĀHE MUHLISSĪNE
LEHU-D-DĪNE HUNEFĀE VE JŪKĪMU-S-SALĀTE VE
JU’TU-Z-ZEKĀTE VE ZĀLIKE DĪNU-L-KAJJIMEH.
INNE-L-LEZĪNE KEFERŪ MIN EHLI-L-KITĀBI VE-LMUŠRIKĪNE FĪ NĀRI DŽEHENNEME HĀLIDĪNE FĪHĀ,
ULĀIKE HUM ŠERRU-L-BERIJJEH.
INNE-L-LEZĪNE ĀMENŪ VE ‘AMILU-S-SĀLIHĀTI
ULĀIKE HUM HAJRU-L-BERIJJEH.
DŽEZĀUHUM ‘INDE RABBIHIM DŽENNĀTU ‘ADNIN
TEDŽRĪ MIN TAHTIHE-L-ENHĀRU HĀLIDĪNE FÎHĀ
EBEDĀ. RADIJELLAHU ‘ANHUM VE REDŪ ‘ANHU,
ZĀLIKE LIMEN HAŠIJE RABBEH.
NISU SE NEVJERNICI IZMEĐU SLJEDBENIKA KNJIGE I
MNOGOBOŠCI ODVOJILI, SVE DOK IM NIJE DOŠAO
DOKAZ JASNI;
OD ALLAHA POSLANIK, KOJI ČITA LISTOVE ČISTE,
U KOJIMA SU PROPISI ISPRAVNI.
A PODVOJILI SU SE ONI KOJIMA JE DATA KNJIGA BAŠ
ONDA KADA IM JE DOŠAO DOKAZ JASNI,
A NAREĐENO IM JE DA SE SAMO ALLAHU KLANJAJU, DA
MU ISKRENO, KAO PRAVOVJERNI, VJERU ISPOVIJEDAJU, I
DA MOLITVU OBAVLJAJU, I DA MILOSTINJU UDJELJUJU; A
TO JE – ISPRAVNA VJERA.
ONI KOJI NE VJERUJU IZMEĐU SLJEDBENIKA KNJIGE I
MNOGOBOŠCI BIĆE, SIGURNO, U VATRI
DŽEHENNEMSKOJ, U NJOJ ĆE VJEČNO OSTATI; ONI SU
NAJGORA STVORENJA.
A ONI KOJI VJERUJU I ČINE DOBRA DJELA – ONI SU,
ZBILJA, NAJBOLJA STVORENJA,
NJIH NAGRADA U GOSPODARA NJIHOVA ČEKA; EDENSKI
VRTOVI KROZ KOJI ĆE RIJEKE TEĆI, U KOJIMA ĆE
VJEČNO I ZAUVIJEK BORAVITI; ALLAH ĆE BITI NJIMA
ZADOVOLJAN, A I ONI ĆE
BITI NJIME ZADOVOLJNI. TO ĆE BITI ZA ONOGA KOJI SE
BUDE BOJAO GOSPODARA SVOGA.
KADA SE ZEMLJA NAJŽEŠĆIM POTRESOM SVOJIM
POTRESE
I KADA ZEMLJA IZBACI TERETE SVOJE,
I ČOVJEK UZVIKNE: “ŠTA JOJ JE?!” –
TOGA DANA ĆE ONA VIJESTI SVOJE KAZIVATI
JER ĆE JOJ GOSPODAR TVOJ NAREDITI.
TOG DANA ĆE SE LJUDI ODVOJENO POJAVITI DA IM SE
POKAŽU DJELA NJIHOVA;
ONAJ KO BUDE URADIO KOLIKO TRUN DOBRA – VIDJEĆE
GA,
A ONAJ KO BUDE URADIO KOLIKO TRUN ZLA – VIDJEĆE
GA
SURA 100, EL-‘ADIJAT – ONI KOJI JURE
VE-L-‘ĀDIJĀTI DABHĀ. FE-L-MŪRIJĀTI KADHĀ.
FE-L-MUGĪRĀTI SUBHĀ. FE ESERNE BIHĪ NAK‘Ā.
FEVESATNE BIHĪ DŽEM‘Ā.
INNE-L-INSANE LI RABBIHĪ LEKENŪD.
VE INNEHŪ ‘ALĀ ZĀLIKE LEŠEHÎD.
VE INNEHŪ LI HUBBI-L-HAJRI LEŠEDĪD.
EFELĀ JA‘LEMU IZA BU‘SIRE MA FI-L-KUBŪR.
VE HUSSILE MA FIS-S-SUDŪR.
INNE RABBEHUM BIHIM JEVMEIZIN LEHABĪR.
TAKO MI ONIH KOJI DAHĆUĆI JURE
PA VARNICE VRCAJU, I ZOROM NAPADAJU,
I DIŽU TADA PRAŠINU PA U NJOJ U GOMILU UPADAJU –
ČOVJEK JE, ZAISTA, GOSPODARU SVOME NEZAHVALAN
I SAM JE ON TOGA, DOISTA, SVJESTAN,
I ON JE, ZATO ŠTO VOLI BOGATSTVO – RADIŠA.
A ZAR ON NE ZNA DA ĆE, KADA BUDU OŽIVLJENI ONI
KOJI SU U GROBOVIMA
I KADA IZIĐE NA VIDJELO ONO ŠTO JE U SRCIMA,
GOSPODAR NJIHOV TOGA DANA, SIGURNO, SVE ZNATI O
NJIMA.
:::
BOSANSKOBOSANSKO-HERCEGOVAČKI
HERCEGOVAČKI ISLAMSKI CENTAR NEW YORK
YORK :::
SURA 101, EL-KARI’A – SMAK SVIJETA
SURA 104. EL HUMEZE – KLEVETNIK
EL-KĀRI‘AH. ME-L-KĀRI‘AH.
VE MĀ EDRĀKE ME-L-KĀRI‘AH.
JEVME JEKŪNU-N-NĀSU KE-L-FERĀŠI-L-MEBSŪS.
VE TEKŪNU-L-DŽIBĀLU KE-L-’IHNI-L-MENFŪŠ.
FE EMMĀ MEN SEKULET MEVĀZÎNUH.
FE HUVE FÎ ‘ΊETIN RĀDIJEH.
VE EMMĀ MEN HAFFET MEVĀZÎNUH.
FE UMMUHŪ HĀVIJEH. VE MĀ EDRĀKE MĀHIJEH.
NĀRUN HĀMIJEH.
VEJLUN LI-KULLI HUMEZETIN LUMEZEH.
EL-LEZI DŽEME‘A MALEN VE ‘ADDEDEH.
JAHSEBU ENNE MALEHU AHLEDEH.
KELLA LE-JUNBEZENNE FI-L-HUTAMEH.
VE MA EDRAKE ME-L-HUTAMEH.
NARULLAHl-L-MUKADEH.
EL-LETI TETTALI‘U ‘ALE-L-EF’IDEH.
INNEHA ‘ALEJHIM MU’SADEH.
FI ‘AMEDIN MUMEDDEDEH.
SMAK SVIJETA!
ŠTA JE SMAK SVIJETA?
I ŠTA TI ZNAŠ O SMAKU SVIJETA?
TOGA DANA ĆE LJUDI BITI KAO LEPTIRI RAŠTRKANI,
A PLANINE KAO ŠARENA VUNA IŠČUPANA.
ONAJ U KOGA NJEGOVA DJELA BUDU TEŠKA U UGODNU ŽIVOTU ĆE ŽIVJETI,
A ONAJ U KOGA NJEGOVA DJELA BUDU LAHKA BORAVIŠTE ĆE MU BEZDAN BITI.
A ZNAŠ LI TI ŠTA ĆE TO BITI? VATRA UŽARENA!
TEŠKO SVAKOM KLEVETNIKU - PODRUGLJIVCU,
KOJI BLAGO GOMILA I PREBROJAVA GA,
I MISLI DA ĆE GA BLAGO NJEGOVO BESMRTNIM UČINITI!
A NE VALJA TAKO! ON ĆE, SIGURNO, BITI BAČEN U
DŽEHENNEM!
A ZNAŠ LI TI ŠTA JE DŽEHENNEM? VATRA ALLAHOVA RAZBUKTANA,
KOJA ĆE DO SRCA DOPIRATI.
ONA ĆE IZNAD NJIH BITI ZATVORENA,
PLAMENIM STUBOVIMA ZASVOĐENA.
SURA 102, ET-TEKASUR - NADMETANJE
SURA 105, EL-FIL - SLON
EL-HĀKUMU-T-TEKĀSUR.
HATTĀ ZURTUMU-L-MEKĀBIR.
KELLĀ, SEVFE TA‘LEMŪN.
SUMME KELLĀ, SEVFE TA‘LEMŪN.
KELLĀ, LEV TA‘LEMŪNE ‘ILME-L-JEKÎN.
LETEREVUNNE-L-DŽEHÎM.
SUMME LETEREVUNNEHĀ ‘AJNE-L-JEKÎN.
SUMME LE TUS’ELUNNE JEVME’IZIN ‘ANI-N-NE‘ÎM.
ELEM TERE KEJFE FE‘ALE RABBUKE BI-ASHABI-LFIL.
ELEM JEDŽ‘AL KEJDEHUM FI TADLIL.
VE ERSELE ‘ALEJHIM TAJREN EBABIL.
TERMIHIM BI-HIDŽARETIN MIN SIDŽDŽIL.
FE-DŽE‘ALEHUM KE‘ASFIN ME’KUL.
ZAOKUPLJA VAS NASTOJANJE DA ŠTO IMUĆNIJI BUDETE,
SVE DOK GROBOVE NE NASELITE.
A NE VALJA TAKO, SAZNAĆETE SVAKAKO!
I JOŠ JEDNOM, NE VALJA TAKO! SAZNAĆETE, SIGURNO!
NE VALJA TAKO, NEKA ZNATE POUZDANO,
DŽEHENNEM ĆETE VIDJETI JASNO!
I JOŠ JEDNOM, DOISTA ĆETE GA VIDJETI OČIGLEDNO!
ZATIM ĆETE TOGA DANA ZA SLADAK ŽIVOT BITI PITANI
SIGURNO!
ZAR NISI ČUO ŠTA JE SA VLASNICIMA SLONA GOSPODAR
TVOJ URADIO!
ZAR LUKAVSTVO NJIHOVO NIJE OMEO
I PROTIV NJIH JATA PTICA POSLAO,
KOJE SU NA NJIH GRUMENJE
OD GLINE PEČENE BACALE,
PA IH ON KAO LIŠĆE KOJE SU CRVI ISTOČILI UČINIO?
SURA 103, EL-‘ASR - VRIJEME
SURA 106, KUREJŠ - KUREJŠIJE
VE-L-‘ASR. INNE-L-INSANE LE-FI HUSR.
ILLE-L-LEZINE AMENU VE ‘AMILU-S-SALIHATI
VE TEVASAV BI-L-HAKKI VE TEVASAV BI-S-SABR.
LI-ILAFI KUREJŠ.
ILAFIHIM RIHLETE-Š-ŠITA’I VE-S-SAJF.
FE-L-JA‘BUDU RABBE HAZE-L-BEJT.
EL-LEZI AT‘AMEHUM MIN DŽU‘IN
VE AMENEHUM MIN HAUF
TAKO MI VREMENA - ČOVJEK, DOISTA, GUBI,
SAMO NE ONI KOJI VJERUJU I DOBRA DJELA ČINE,
I KOJI JEDNI DRUGIMA ISTINU PREPORUČUJU
I KOJI JEDNI DRUGIMA PREPORUČUJU STRPLJENJE.
ZBOG NAVIKE KUREJŠIJA,
NAVIKE NJIHOVE DA ZIMI I LJETI PUTUJU,
NEKA SE ONI GOSPODARU OVOGA HRAMA KLANJAJU,
KOJI IH GLADNE HRANI I OD STRAHA BRANI.
:::
BOSANSKOBOSANSKO-HERCEGOVAČKI
HERCEGOVAČKI ISLAMSKI CENTAR NEW YORK
YORK :::
SURA 107, EL_MA’UN – DAVANJE U NARUČ
SURA 111. EL-LEHEB – PLAMEN
ERE’EJTE-L-LEZI JUKEZZIBU BI-D-DIN.
FE-ZALIKE-L-LEZI JEDU‘U-L-JETIM.
VE LA JEHUDDU ‘ALA TA‘AMI-L-MISKIN.
FE-VEJLUN LI-L-MUSALLIN.
EL-LEZINE HUM ‘AN SALATIHIM SAHUN.
EL-LEZINE HUM JURA’UNE VE JEMNE‘UNE-L-MA‘UN.
1.
2.
3.
4.
5.
ZNAŠ LI TI ONOGA KOJI ONAJ SVIJET PORIČE?
PA TO JE ONAJ KOJI GRUBO ODBIJA SIROČE,
I KOJI DA SE NAHRANI SIROMAH - NE PODSTIČE.
A TEŠKO ONIMA KOJI, KAD MOLITVU OBAVLJAJU,
MOLITVU SVOJU KAKO TREBA NE IZVRŠAVAJU,
KOJI SE SAMO PRETVARAJU
I NIKOME NIŠTA NI U NARUČJE NE DAJU!
TEBBET JEDA EBI LEHEBIN VE TEBB.
MA AGNA ‘ANHU MALUHU VE MA KESEB.
SEJASLA NAREN ZATE LEHEB.
VE-MRE’ETUHU HAMMALETE-L-HATAB.
FI DŽIDIHA HABLUN MIN MESED.
1. NEKA PROPADNE EBU LEHEB, I PROPAO JE!
2. NEĆE MU BITI OD KORISTI BLAGO NJEGOVO,
A NI ONO ŠTO JE STEKAO.
3. UĆI ĆE ON, SIGURNO, U VATRU RASPLAMSALU,
4. I ŽENA NJEGOVA KOJA SPLETKARI;
5. O VRATU NJENU BIĆE UŽE OD LIČINE USUKANE!
SURA 108. EL KEWSER – MNOGO DOBRO
SURA 112. EL-IHLAS – ISKRENOST
INNA E‘ATAJNAKE-L-KEVSER.
FE-SALLI LI-RABBIKE VE-NHAR.
INNE ŠANI’EKE HUVE-L-EBTER.
KUL HUVALLAHU EHAD.
ALLAHU-S-SAMED.
LEM JELID VE LEM JULED.
VE VE LEM JEKUN LEHU KUFUVEN EHAD.
U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!
MI SMO TI, UISTINU, MNOGŌ DOBRO DALI,
ZATO SE GOSPODARU SVOME MOLI I KURBAN KOLJI,
ONAJ KOJI TEBE MRZI SIGURNO ĆE ON BEZ SPOMENA
OSTATI.
SURA 109. EL_KAFIRUN – NEVJERNICI
KUL JA EJJUHE-L-KAFIRUN.
LA E‘ABUDU MA TA‘BUDUN.
VE LA ENTUM ‘ABIDUNE MA E‘ABUD.
VE LA ENE ‘ABIDUN MA ‘ABEDTUM.
VE LA ENTUM ‘ABIDUNE MA E‘ABUD.
LEKUM DINUKUM VE LIJE DIN.
RECI: ˝O VI NEVJERNICI,
JA SE NEĆU KLANJATI ONIMA KOJIMA SE VI KLANJATE,
A NI VI SE NEĆETE KLANJATI ONOME KOME SE JA KLANJAM;
JA SE NISAM KLANJAO ONIMA KOJIMA STE SE VI KLANJALI,
A I VI SE NISTE KLANJALI ONOME KOME SE JA KLANJAM,
VAMA - VAŠA VJERA, A MENI – MOJA!˝
SURA 110. EN-NASR – POMOĆ
1. IZA DŽA’E NASRULLAHI VE-L-FETH.
2. VE RE’EJTE-N-NASE JEDHULUNE FI DINILLAHI
EFVADŽA.
3. FE-SEBBIH BI-HAMDI RABBIKE VE-STAGFIRH.
INNEHU KANE TEVVABA.
1. KADA ALLAHOVA POMOĆ I POBJEDA DOĐU,
2. I VIDIŠ LJUDE KAKO U SKUPINAMA U ALLAHOVU VJERU
ULAZE.
3.TI VELIČAJ GOSPODARA SVOGA HVALEĆI GA I MOLI GA DA
TI OPROSTI, ON JE UVIJEK POKAJANJE PRIMAO.
RECI: ˝ON JE ALLAH - JEDAN!
ALLAH JE UTOČIŠTE SVAKOM!
NIJE RODIO I ROĐEN NIJE,
I NIKO MU RAVAN NIJE!˝
SURA 113. EL-FELEK – SVITANJE
KUL E‘UZU BIRABBI-L-FELEK.
MIN ŠERRI MA HALEK.
VE MIN ŠERRI GASIKIN IZA VEKAB.
VE MIN ŠERRI-N-NEFASATI FI-L-‘UKAD.
VE MIN ŠERRI HASIDIN IZA HASED.
RECI: “UTJEČEM SE GOSPODARU SVITANJA
OD ZLA ONOGA ŠTO ON STVARA,
I OD ZLA MRKLE NOĆI KADA RAZASTRE TMINE,
I OD ZLA SMUTLJIVCA KADA SMUTNJU SIJE,
I OD ZLA ZAVIDLJIVCA KADA ZAVIST NE KRIJE!”
SURA 114. EN-NAS – LJUDI
KUL E‘UZU BIRABBI-N-NAS.
MELIKI-N-NAS. ILAHI-N-NAS.
MIN ŠERRI-L-VESVASI-L-HANNAS.
ELLEZI JUVESVISU FI SUDURI-N-NAS.
MINE-L-DŽINNETI VE-N-NAS.
U IME ALLAHA, MILOSTIVOG, SAMILOSNOG!
RECI: ˝TRAŽIM ZAŠTITU GOSPODARA LJUDI,
VLADARA LJUDI. BOGA LJUDI,
OD ZLA ŠEJTANA - NAPASNIKA,
KOJI ZLE MISLI UNOSI U SRCA LJUDI OD DŽINA I OD LJUDI!˝
Download

zadnjih 21 sura – TRANSKRIPCIJA I PREVOD